Kniha 2 - Ovládán´ı

Transkript

Kniha 2 - Ovládán´ı
Část I
Kniha 2 - Ovládánı́
1
Obsah
I
Kniha 2 - Ovládánı́
1
1 Ovládánı́ a zobrazenı́
1.1 Ovládacı́ panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Zobrazenı́ stavů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Ovládacı́ klávesnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 Menu zobrazenı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.4 Panel ovládánı́ stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Přehled ovládánı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Zobrazovacı́ panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Rozhranı́ pozice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2 Rozhranı́ programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Kompenzace nástrojů, rozhranı́ proměnných maker, správa nástrojů . . .
1.3.4 Rozhranı́ poplachů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.5 Rozhranı́ nastavenı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.6 Rozhranı́ parametrů stavu, dat, kompenzace meznı́ chyby . . . . . . . . .
1.3.7 Diagnóza a stav CNC, PLC, stránka ovládánı́ stroje a informace o verzı́ch
1.3.8 Nastavenı́ jasu LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Souhrnná tabulka postupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
2
3
3
5
5
9
10
12
16
17
19
22
27
29
31
32
2 Zapnutı́/vypnutı́ přı́stroje a bezpečnost práce
2.1 Zapnutı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Vypnutı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Ochrana stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1 Hardwarová ochrana . . . . . . . . . . .
2.3.2 Softwarová ochrana . . . . . . . . . . .
2.4 Nouzové postupy . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.1 Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Nouzové zastavenı́ . . . . . . . . . . . .
2.4.3 Zastavenı́ posuvu . . . . . . . . . . . . .
2.4.4 Vypnutı́ napájecı́ho napětı́ stroje . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
3 Ručnı́ ovládánı́
3.1 Pohyb os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Manuálnı́ posuv . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Ručnı́ rychloposuv . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Úprava rychlosti posuvu . . . . . . . . . . . .
3.1.4 Reset hodnot relativnı́ch souřadnic . . . . . .
3.2 Dalšı́ ručnı́ ovládánı́ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Ovládánı́ směru otáčenı́ a zastavovánı́ vřetena
3.2.2 Krokové otočenı́ vřetena . . . . . . . . . . . .
3.2.3 Ovládánı́ chlazenı́ . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4 Ovládánı́ mazánı́ . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
45
46
46
46
47
48
49
49
50
50
50
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ii
OBSAH
3.2.5
Úprava rychlosti otáčenı́ vřetena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
4 Ručnı́ kolečko / krokovánı́
4.1 Posun po jednom kroku . . . . . .
4.1.1 Výběr velikosti kroku . . .
4.1.2 Výběr směru pohybu . . . .
4.2 Ručnı́ kolečko . . . . . . . . . . . .
4.2.1 Výběr velikosti kroku . . .
4.2.2 Výběr osy a směru posuvu .
4.2.3 Poznámky . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
51
52
52
53
53
54
55
55
5 Režim MDI
5.1 Vkládánı́ přı́kazů . . . .
5.2 Provedenı́ přı́kazů . . . .
5.3 Nastavenı́ parametrů . .
5.4 Úprava dat . . . . . . .
5.5 Spuštěnı́ pomocı́ tlačı́tka
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
57
58
59
59
59
60
6 Úprava a správa programů
6.1 Nastavenı́ programu . . . . . . . . . . . .
6.1.1 Vytvořenı́ části programu . . . . .
6.1.2 Vloženı́ obsahu programu . . . . .
6.1.3 Hledánı́ znaků . . . . . . . . . . .
6.1.4 Vloženı́ znaku . . . . . . . . . . . .
6.1.5 Mazánı́ znaků . . . . . . . . . . . .
6.1.6 Změna znaku . . . . . . . . . . . .
6.1.7 Mazánı́ jednoho bloku . . . . . . .
6.1.8 Mazánı́ části programu . . . . . . .
6.1.9 Mazánı́ vybraných přı́kazů . . . . .
6.2 Poznámka k programu . . . . . . . . . . .
6.2.1 Nastavenı́ poznámky k programu .
6.2.2 Úprava poznámek k programu . .
6.3 Mazánı́ programů . . . . . . . . . . . . . .
6.3.1 Mazánı́ jednoho programu . . . . .
6.3.2 Smazánı́ všech programů . . . . .
6.4 Výběr programu . . . . . . . . . . . . . .
6.4.1 Hledánı́ . . . . . . . . . . . . . . .
6.4.2 Procházenı́ . . . . . . . . . . . . .
6.4.3 Výběr kurzorem . . . . . . . . . .
6.5 Provedenı́ programu . . . . . . . . . . . .
6.6 Přejmenovánı́ programu . . . . . . . . . .
6.7 Kopı́rovánı́ programu . . . . . . . . . . . .
6.8 Správa programů . . . . . . . . . . . . . .
6.8.1 Seznam programů . . . . . . . . .
6.8.2 Verze softwaru . . . . . . . . . . .
6.8.3 Počet programů obrobků . . . . .
6.8.4 Velikost paměti a využitá velikost
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
61
62
62
62
64
66
67
67
69
69
71
72
72
73
73
73
74
74
74
75
75
76
76
76
76
76
77
77
77
7 Automatický režim
7.1 Automatický běh . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1 Výběr automatického běhu . . . . . . . . .
7.1.2 Spuštěnı́ automatického běhu . . . . . . . .
7.1.3 Zastavenı́ automatického běhu . . . . . . .
7.1.4 Automatický běh libovolné části programu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
79
80
80
81
81
82
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Output
.
.
.
.
.
OBSAH
iii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83
84
85
86
86
86
87
87
87
8 Návrat do referenčnı́ho bodu
8.1 Návrat do referenčnı́ho bodu stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1 Referenčnı́ bod stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2 Návrat do referenčnı́ho bodu stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
90
90
90
7.2
7.3
7.1.5 Úprava rychlosti posuvu a rychloposuvu . . .
7.1.6 Úprava rychlosti otáčenı́ vřetena . . . . . . .
Funkce DNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stav při běhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.1 Běh po jednom bloku programu . . . . . . . .
7.3.2 Běh ”na sucho” . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3.3 Běh se zamčeným strojem . . . . . . . . . . .
7.3.4 Běh programu se zámkem doplňkových funkcı́
7.3.5 Přeskočenı́ části programu . . . . . . . . . . .
9 Nastavenı́, zálohovánı́ a obnovenı́ dat
9.1 Nastavenı́ dat . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1 Nastavenı́ přepı́načů . . . . . .
9.1.2 Nastavenı́ grafu . . . . . . . . .
9.1.3 Nastavenı́ parametrů . . . . . .
9.2 Zálohovánı́ a obnovenı́ dat . . . . . . .
9.3 Nastavenı́ a úprava hesel . . . . . . . .
9.3.1 Nastavenı́ úrovně oprávněnı́ . .
9.3.2 Změna hesla . . . . . . . . . .
9.3.3 Nastavenı́ vyššı́ úrovně . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
91
92
92
93
94
100
101
102
103
105
10 Komunikace, výměna a zálohovánı́ dat
10.1 TDComm2a, komunikačnı́ software pro GSK980MD .
10.1.1 Systémové požadavky TDComm2a . . . . . . .
10.2 Přı́pravné práce před přenosem dat . . . . . . . . . . .
10.3 Nahrávánı́ dat (PC → CNC) . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Nahránı́ programu . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Nahránı́ dat kompenzace nástrojů . . . . . . .
10.3.3 Nahránı́ parametrů . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Staženı́ dat (CNC → PC) . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4.1 Odeslánı́ jednoho programu . . . . . . . . . . .
10.4.2 Odeslánı́ všech programů . . . . . . . . . . . .
10.4.3 Odeslánı́ dat kompenzacı́ nástrojů a parametrů
10.5 Komunikace mezi CNC a CNC . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
107
108
108
108
109
109
112
113
115
115
118
118
121
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
iv
OBSAH
Kapitola 1
Ovládánı́ a zobrazenı́
1
2
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Ovládacı́ panel GSK980MD je vyroben z hlinı́kové slitiny (viz. následujı́cı́ obrázek):
1.1
Ovládacı́ panel
GSK980MD užı́vá integrovaný ovládacı́ panel, který je rozdělen následujı́cı́m způsobem:
1.1. OVLÁDACÍ PANEL
1.1.1
3
Zobrazenı́ stavů
LED
potvrzujı́cı́
návratu v ose
dokončenı́
LED indikujı́cı́ rychloposuv
LED běhu po blocı́ch
LED indikujı́cı́ přeskakovánı́ bloků
LED zamčenı́ stroje
LED zamčenı́ doplňkových funkcı́
LED zkušebnı́ho běhu
1.1.2
Ovládacı́ klávesnice
Tlačı́tko
Jméno
Popis
Tlačı́tko Reset
Reset CNC, zastavı́ posuv, pohyb stroje atd.
Adresnı́ tlačı́tka
Vloženı́ adresy, kódu
Dvojité adresnı́ tlačı́tko, přepı́nánı́ mezi znaky opakovaným
stiskem
,
Tlačı́tka symbolů
Dvojité tlačı́tko symbolů, přepı́nánı́ mezi symboly opakovaným
stiskem
Numerická
tlačı́tka
Vkládánı́ čı́sel
Tlačı́tko desetinné
tečky
Vloženı́ desetinné tečky
4
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Tlačı́tko
Jméno
Popis
Tlačı́tko Input
Potvrzenı́ vloženı́ parametru, hodnoty kompenzace atd.
Tlačı́tko Output
Spouštěnı́ komunikace
Tlačı́tko Change
Přepı́nánı́ informacı́ na obrazovce
Editačnı́ tlačı́tka
Vloženı́, úprava nebo mazánı́ části programů v editačnı́m
lze opakovaným stiskem přepnout mezi
režimu (
vkládánı́m a úpravou)
Tlačı́tko EOB
Ukončenı́ vkládánı́ bloku
Tlačı́tka
kurzoru
Posouvánı́ kurzoru v různých směrech
posuvu
Tlačı́tka Page Up/
Page Down
Posuv stránky na obrazovce
1.1. OVLÁDACÍ PANEL
1.1.3
5
Menu zobrazenı́
Tlačı́tka menu
Poznámka
Vstup do rozhranı́ pozice. Čtyři režimy zobrazenı́ - relativnı́ souřadnice, absolutnı́ souřadnice, zobrazenı́ všech typů souřadnic, souřadnice a program.
Vstup do rozhranı́ programů. Tři režimy zobrazenı́ - obsah programu, seznam programů, stav programu.
Vstup do rozhranı́ kompenzacı́ nástrojů a rozhranı́ makro proměnných (obě
rozhranı́ mohou být přepı́nána opakovaným stiskem tlačı́tka). Rozhranı́
kompenzacı́ zobrazuje hodnoty kompenzacı́ nástrojů, rozhranı́ proměnných
maker zobrazuje proměnné maker CNC.
Vstup do rozhrannı́ poplachů. Dva režimy zobrazujı́cı́ CNC a PLC poplachy.
Vstup do rozhrannı́ nastavenı́, parametrů a rozhrannı́ grafu (rozhranı́ mohou být přepı́nána opakovaným stiskem tlačı́tka). Nastavenı́ přepı́načů,
zálohovánı́ dat a nastavenı́ hesel. Nastavenı́ grafu a rozhranı́ zobrazenı́ grafu
v rozhranı́ grafu.
Vstup do rozhranı́ stavových parametrů, datových parametrů a parametrů
kompenzace šroubu (rozhranı́ lze přepı́nat opakovaným stiskem tlačı́tka).
Vstup do rozhranı́ diagnózy, stavu PLC, dat PLC, nastavenı́ ovládacı́ho
panelu, informace o verzı́ch (rozhrannı́ lze přepı́nat opakovaným stiskem).
Rozhrannı́ diagnózy, stavy PLC, data PLC, stav internı́ch signálů CNC a
stav adresovánı́ PLC a data. Lze je ovládat z panelu. Verze CNC softwaru,
hardwaru a PLC jsou zobrazeny v rozhrannı́ informacı́ o verzı́ch.
1.1.4
Panel ovládánı́ stroje
Pozor!
Funkce každého tlačı́tka na ovládacı́m panelu GSK980MD je definována PLC programy, pro zı́skánı́ detailnı́ch informacı́ nahlédněte do přı́padného doplňujı́cı́ho návodu
dodávaného výrobcem stroje.
Prosı́m vezměte na vědomı́, že popis nı́že uvedených funkcı́ je založen na standardnı́m
PLC programu GSK980MD.
Funkčnı́ klávesy výchozı́ho PLC programu:
Klávesy
Název
Tlačı́tko
pozdrženı́
suvů
po-
Popis
Dostupný funkčnı́ režim
Pauza programu,
MDI přı́kazů
Režimy Auto a MDI
6
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Klávesy
Název
Popis
Dostupný funkčnı́ režim
Tlačı́tko
spouštěnı́ cyklu
Spouštı́
gramy a
přı́kazy
Tlačı́tka posuvu
Úprava rychlosti
posuvu
Auto, MDI, editačnı́ režimy, režim návratu do
referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ kolečko (MPG),
krokovánı́, JOG, režim návratu do referenčnı́ho
bodu programu
Tlačı́tko úpravy
rychlosti
Úprava rychlosti
rychloposuvu
Auto, MDI režimy, režim návratu do referenčnı́ho bodu stroje, manuálnı́ režim, režim
návratu do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko rychlosti
vřetena
Úprava rychlosti
otáčenı́ vřetena
(dostupný
v
režimu
simulovaných
otáček
vřetena)
Režimy Auto, MDI, editačnı́, režim návratu do
referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ kolečko (MPG),
jednotlivé kroky, manuálnı́, režim návratu do
referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko JOG
Zapnutı́/vypnutı́
otočenı́ vřetene
Režim návratu do nulového bodu stroje,
manuálnı́ režim, režim provozu po jednotlivých
krocı́ch, režim ručnı́ho kolečka
proMDI
Režimy Auto a MDI
1.1. OVLÁDACÍ PANEL
Klávesy
7
Název
Popis
Dostupný funkčnı́ režim
Tlačı́tko mazánı́
Zapnutı́/vypnutı́
mazánı́
Režimy návratu do referenčnı́ho bodu stroje,
ručnı́ho kolečka (MPG), jednotlivých bloků,
manuálnı́, režim návratu do referenčnı́ho bodu
programu
Tlačı́tko chlazenı́
Zapnutı́/vypnutı́
chlazenı́
Režimy Auto, MDI, editačnı́, návratu do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho kolečka (MPG),
jednotlivého bloku, manuálnı́, návratu do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tka vřetena
Zapnutı́/vypnutı́
a směr otáčenı́
vřetena
Režimy návratu do referenčnı́ho bodu stroje,
ručnı́ho kolečka (MPG), jednotlivých bloků,
manuálnı́ a režim návratu do referenčnı́ho bodu
programu
Tlačı́tko rychlosti
posuvu
Přepı́ná
mezi
rychloposuvem a
posuvem
Režimy automatický, MDI, návratu do referenčnı́ho bodu stroje, manuálnı́, návratu do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tka
manuálnı́ho
posuvu
Ovládánı́ směru
pohybu v osách
X, Y, Z, v režimu
manuálnı́m nebo
po jednotlivých
blocı́ch
Režimy návratu do referenčnı́ho bodu stroje,
jednotlivých bloků, manuálnı́m a režimu
návratu do referenčnı́ho bodu stroje
Tlačı́tko výběru
pro ručnı́ kolečko
(MPG)
Výběr
osy
k
ovládánı́ ručnı́m
kolečkem (MPG)
Režim ručnı́ho kolečka (MPG)
Tlačı́tko rychlé
změny měřı́tka
Volič
velikost
kroku
ručnı́ho
kolečka nebo jednotlivého kroku
0.001/0.01/0.1mm
Režimy automatický, MDI, návratu do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho kolečka (MPG),
jednotlivého bloku, manuálnı́m a režimu
návratu do referenčnı́ho bodu stroje
8
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Klávesy
Název
Popis
Dostupný funkčnı́ režim
Tlačı́tko jednotlivého bloku
Přepı́ná
mezi
režimem jednotlivých kroků a
trvalého
běhu.
Pokud je běh
po jednotlivém
kroku dostupný,
svı́tı́
indikačnı́
LED běhu po
jednotlivých
krocı́ch.
Režimy automatický a MDI
Tlačı́tko
přeskočenı́
mentu
Pokud svı́tı́ indikačnı́
LED
přeskakovánı́
segmentu,
segment programu
se znakem ”/”
na začátku bude
přeskočen.
Režimy automatický a MDI
Tlačı́tko zamčenı́
stroje
Pokud je stroj
zamčený,
svı́tı́
indikačnı́ LED.
Výstup os X, Y
je nedostupný
Režimy automatický, MDI, editačnı́, návratu
do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho ovladače
(MPG), jednotlivých bloků, manuálnı́ho režimu
návratu do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko zamčenı́
doplňkových
funkcı́
Pokud dojde k
zamčenı́,
svı́tı́
LED
indikátor
a funkce jsou
nedostupné
Režimy automatický a MDI
Tlačı́tko
”nasucho”
Pokud je stištěno
toto modifikačnı́
tlačı́tko režimu,
svı́tı́
indikačnı́
LED.
Přı́kazy
programu/MDI
přı́kazy
probı́hajı́,
ale
stroj
je
bez
odezvy
Režimy automatický a MDI
Vstup
editačnı́ho
režimu
Režimy automatický, MDI, návratu do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho posuvu (MPG),
jednotlivých bloků, manuálnı́ a režim návratu
do referenčnı́ho bodu stroje
Tlačı́tko
editačnı́ho
režimu
seg-
běhu
do
1.2. PŘEHLED OVLÁDÁNÍ
Klávesy
1.2
9
Název
Popis
Dostupný funkčnı́ režim
Automatický
režim
Spouštı́ automatický režim
Režimy MDI, editačnı́, návratu do referenčnı́ho
bodu stroje, režim ručnı́ho posuvu (MPG), jednotlivých bloků, manuálnı́ a režim návratu do
referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko
režimu
Spustı́
režim
MDI
Režimy automatický, editačnı́, návratu do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho kolečka, jednotlivého bloku, manuálnı́ režim a režim návratu
do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko režimu
návratu do referenčnı́ho bodu
stroje
Spustı́
režim
návratu do referenčnı́ho bodu
stroje
Režimy automatický, MDI, editačnı́, ručnı́ho
posuvu (MPG), jednotlivých bloků, manuálnı́ a
režim návratu do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko
jednotlivých
kroků/ručnı́ho
kolečka (MPG)
Vstup do režimu
jednotlivých
kroků / ručnı́ho
kolečka (MPG).
Vybraný režim je
závislý na nastavenı́ parametrů.
Režimy automatický, MDI, editačnı́, manuálnı́,
režim návratu do referenčnı́ho bodu programu
Tlačı́tko
manuálnı́ho
režimu
Spustı́ manuálnı́
ovládacı́ režim
Režimy automatický, MDI, editačnı́, návratu
do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho kolečka,
jednotlivého bloku a režim návratu do referenčnı́ho bodu programu.
Tlačı́tko návratu
do referenčnı́ho
bodu programu
Spustı́
režim
návratu do referenčnı́ho bodu
programu
Režimy automatický, MDI, editačnı́, návratu
do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho kolečka,
jednotlivých kroků a manuálnı́ režim.
MDI
Přehled ovládánı́
Přı́stroj pracuje v několika funkčnı́ch režimech - editace, automatický režim, MDI, návrat do
referenčnı́ho bodu stroje, krokovánı́/ručnı́ kolečko, ručnı́ ovládánı́, návrat do referenčnı́ho bodu
programu.
• Editačnı́ režim
V editačnı́m režimu mohou být programy připraveny k použitı́, mazány, upravovány atd.
• Automatický režim
V automatickém režimu běžı́ programy automaticky.
• MDI režim
V MDI režimu mohou být vkládány a prováděny přı́kazy, vynucená nastavenı́ a parametry.
10
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
• Režim návrat do výchozı́ho bodu stroje
V režimu návratu do výchozı́ho bodu stroje mohou být separátně provedeny návraty do
výchozı́ho bodu v ose X nebo Z.
• Režim krokovánı́/ručnı́ho kolečka
V režimu ručnı́ho ovladače/krokovánı́ se vybraná osa pohybuje dle vloženého přı́růstku.
• Manuálnı́ režim
V manuálnı́ režimu může být proveden manuálnı́ posuv, rychloposuv, nastavenı́ rychlosti
úběru materiálu (posuv), nastavenı́ změny rychloposuvu a zapı́nánı́ vřetena, mazánı́, chlazenı́, pootočenı́ vřetena, výměna nástroje atd..
• DNC
1.3
Zobrazovacı́ panel
Panel může zobrazovat jedno z devı́ti zobrazenı́, jako např. rozhranı́ pozice, programové rozhranı́.
Každé rozhranı́ se skládá z několika stran (obrazovek). Tato rozhranı́ neovlivňujı́ aktuálnı́ funkčnı́
režim stroje.
Menu panelu a stránky majı́ následujı́cı́ hierarchii:
Tlačı́tka
Rozhranı́
Rozhranı́ pozice
Rozhranı́ programu
Rozhranı́ kompenzacı́ nástrojů
Zobrazené stránky
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
Tlačı́tka
Rozhranı́
Rozhranı́
makro
proměnných
Rozhranı́ životnosti
nástrojů
Rozhranı́ poplachu
Varovánı́, poplachy
PLC
Záznamy poplachů
Rozhranı́ nastavenı́
G54
Grafické rozhranı́
11
Zobrazené stránky
12
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Tlačı́tka
Rozhranı́
Zobrazené stránky
Stavový parametr
Datový parametr
Parametr hodnoty
kompenzace šroubu
Diagnóza CNC
Stav PLC
Data PLC
Informace o verzi
1.3.1
Rozhranı́ pozice
tlačı́tka. Rozhranı́ se skládá ze čtyř stránek (abDo rozhranı́ pozice vstoupı́te stiskem
solutnı́ souřadnice, relativnı́ souřadnice, zobrazenı́ všech typů souřadnic a souřadnice/program)
mezi kterými lze přepı́nat tlačı́tky
nebo
.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
13
1. Absolutnı́ souřadnice
Zobrazené souřadnice os X, Y a Z jsou absolutnı́mi polohami v souřadnicı́ch daného obrobku.
Souřadnice jsou po zapnutı́ přı́stroje obnoveny. Souřadnice obrobku jsou definovány pomocı́
G92.
PROG.F. (naprogramovaná rychlost): definována F kódem v uživatelově programu.
Poznámka: ”Naprogramovaná rychlost” může být zobrazena v automatickém
a MDI režimech;
v režimech návratu do výchozı́ho bodu stroje, návratu do výchozı́ho bodu programu a v manuálnı́m režimu bude zobrazena manuálnı́ rychlost posuvu;
v režimu ručnı́ho ovladače bude zobrazen změna nastavenı́ ovladače;
v režimu jednotlivého bloku bude zobrazen přı́růstek jednoho bloku.
ACT.F. (aktuálnı́ rychlost): rychlost transformovaná vynucenou změnou rychlosti posuvu
během vlastnı́ho běhu.
FED.OVR. (vynucená změna rychlosti posuvu): Změna vynucená tlačı́tky změny rychlosti
posuvu.
G. CODE (G kód): Hodnoty G kódů skupin 01 a 03 v běžı́cı́m segmentu.
PART CNT. (počet součástı́): Po každém doběhnutı́ M30 (nebo M99 v hlavnı́m programu)
bude počet obrobků odpovı́dajı́cı́m způsobem zvýšen o jeden.
CUT TIME (doba řezu): Počı́tadlo času od automatického spuštěnı́, časové jednotky reprezentujı́ otočky jako hodiny, minuty a sekundy.
Pamět’ počtu součástı́ a doba řezu jsou po vypnutı́ napájecı́ho napětı́ zachovány.
Resetovánı́ počtu součástı́: Stiskněte a držte tlačı́tko
Resetovánı́ doby řezu: Stiskněte a držte tlačı́tko
, stiskněte tlačı́tko
, stiskněte tlačı́tko
.
.
14
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
S0000: Otáčky vřetena jsou zı́skávány zpětnou vazbou z enkodéru vřetena. Pokud je požadováno
zobrazenı́ aktuálnı́ch otáček, musı́ být enkodér vřetena nainstalován.
T0100: Čı́slo aktuálnı́ho nástroje a čı́slo kompenzace nástroje.
2. Relativnı́ souřadnice
Zobrazené hodnoty souřadnic os X, Y a Z jsou relativnı́mi hodnotami vztaženými k referenčnı́mu bodu. Tyto hodnoty mohou být při vypnutı́ a zapnutı́ přı́stroje zachovány. Hodnoty
X, Y a Z mohou být resetovány v libovolný moment - po resetu je aktuálnı́ poloha nastavena jako nový referenčnı́ bod. Pokud je v tomto systému nastaven Bit1 parametru č.005
na hodnotu 1, souřadnice X, Y a Z budou shodné s absolutnı́mi koordinátami v přı́padě, že
absolutnı́ souřadnice byly definovány v G92.
Reset relativnı́ch koordinát:
Stiskněte a držte tlačı́tko
dokud pı́smeno X nebude zvýrazněno na stránce zobra-
zenı́ relativnı́ch koordinát, poté stiskněte tlačı́tko
Stiskněte a držte tlačı́tko
dokud pı́smeno Y nebude zvýrazněno na stránce zobra-
zenı́ relativnı́ch koordinát, poté stiskněte tlačı́tko
Stiskněte a držte tlačı́tko
, X bude vyresetováno.
, Y bude vyresetováno.
dokud pı́smeno Z nebude zvýrazněno na stránce zob-
razenı́ relativnı́ch koordinát, poté stiskněte tlačı́tko
, Z bude vyresetováno.
Postup pro nastavenı́ relativnı́ souřadnice osy X, Y nebo Z na polovičnı́ hodnotu:
Stiskněte a držte tlačı́tko
dokud pı́smeno X nebude zvýrazněno na stránce zobra-
zenı́ relativnı́ch souřadnic, stiskněte tlačı́tko
- hodnota souřadnice v ose X bude
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
15
vydělana čı́slem 2.
Stiskněte a držte tlačı́tko
dokud pı́smeno Y nebude zvýrazněno na stránce zobra-
zenı́ relativnı́ch souřadnic, stiskněte tlačı́tko
vydělana čı́slem 2.
Stiskněte a držte tlačı́tko
- hodnota souřadnice v ose Y bude
dokud pı́smeno Z nebude zvýrazněno na stránce zobra-
zenı́ relativnı́ch souřadnic, stiskněte tlačı́tko
vydělana čı́slem 2.
- hodnota souřadnice v ose Z bude
3. Souhrnné zobrazenı́ souřadnic
Na stránce souhrnného zobrazenı́ souřadnic jsou zobrazeny relativnı́ souřadnice, absolutnı́
souřadnice, souřadnice nástroje a zbývajı́cı́ vzdálenosti (zbývajı́cı́ vzdálenosti jsou zobrazeny
pouze v automatickém a MDI režimech).
Zobrazené souřadnice stroje jsou shodné s aktuálnı́ pozicı́ v souřadnicı́ch stroje; souřadnice
stroje jsou definovány na základě návratu stroje do referenčnı́ho bodu.
Zbývajı́cı́ vzdálenosti jsou vzdálenosti mezi aktuálnı́ polohou a cı́lovou polohou určenou blokem programu nebo MDI přı́kazem.
Zobrazenı́ na displeji vypadá jako na následujı́cı́m obrázku:
4. Stránka souřadnic a programu
Na stránce souřadnic a programu jsou současně zobrazeny absolutnı́ a relativnı́ souřadnice
aktuálnı́ pozice (Pokud bude hodnota Bit0 parametru č.180 nastavena na 1, budou zobrazeny absolutnı́ souřadnice a zbývajı́cı́ vzdálenosti dané pozice), stejně jako 5 bloků aktuálnı́ho
programu. Během zpracovánı́ je zobrazenı́ programu aktualizováno, kurzor ukazuje na právě
běžı́cı́ blok programu.
16
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
1.3.2
Rozhranı́ programu
, v ne-editačnı́ch režimech rozhranı́ obsaDo rozhranı́ programu vstoupı́te stiskem tlačı́tka
huje tři stránky (výpis programu, stav programu a seznam programů). Můžete mezi nimi přepı́nat
stiskem tlačı́tek
nebo
. V editačnı́m režimu funguje pouze stránka s výpisem
programu, ve kterém se můžete pohybovat za pomocı́ tlačı́tek
a
.
1. Stránka výpisu programu
Na stránce výpisu programu je zobrazen výpis programu včetně aktuálnı́ho bloku. Po výpisu
se lze pohybovat tlačı́tky
a
.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
17
2. Stránka stavu programu
Na stránce stavu programu je zobrazeno stav aktuálnı́ch G,M,S,T,F přı́kazů, přı́padně v automatickém a MDI režimech obsah aktuálnı́ho bloku programu.
3. Stránka seznamu programů
Zobrazenı́ stránky seznamu programů:
(a) Verze softwaru: Aktuálnı́ verze softwaru CNC.
(b) Počet programů: Maximálnı́ uložitelný počet programů a aktuálnı́ množstvı́ uložených
programů (včetně podprogramů).
(c) Velikost úložného prostoru: Maximálnı́ velikost uložitelných programů a velikost uložených
programů.
(d) Seznam programů: Seřazený seznam programů.
1.3.3
Kompenzace nástrojů, rozhranı́ proměnných maker, správa nástrojů
je sdružené tlačı́tko - v jiném rozhranı́, než je rozhranı́ kompenzacı́, stisk tlačı́tka
způsobı́ zobrazenı́ stránky kompenzace nástrojů, dalšı́ stisk
stránky s proměnnými užitými v makrech.
tlačı́tka způsobı́ zobrazenı́
18
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
1. Rozhranı́ kompenzace nástrojů
Pod rozhranı́m kompenzace nástrojů se nacházı́ 5 stránek kompenzace nástrojů. Uživateli je
přı́stupno 33 skupin kompenzacı́ (č.000-č.032), po kterých se lze pohybovat stiskem tlačı́tek
nebo
, detaily jsou zobrazeny následujı́cı́m způsobem:
2. Rozhranı́ proměnných maker
Rozhranı́ proměnných pro makra se skládá ze třı́ stránek, každá stránka může být zobrazena
stiskem tlačı́tek
nebo
. K dispozici je 48 skupin proměnných (č.200-č.231
a č.500-č.515), hodnota proměnné může být nastavena přı́mo makro přı́kazy nebo pomocı́
klávesnice. Hodnota proměnné zůstane uložena i po odpojenı́ napájecı́ho napětı́.
3. Správa nástrojů Za určitých okolnostı́, daných předevšı́m typem použitého stroje je možné
využı́vat i funkci správy životnosti nástrojů. Použitı́ této funkce vyžaduje úpravu programu
PLC a nastavenı́ bitu 0 parametru č.002 na odpovı́dajı́cı́ hodnotu. V přı́padě, že funkce nenı́
aktivovaná, nebude v CNC jednotce zobrazováno jejı́ rozhranı́.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
1.3.4
19
Rozhranı́ poplachů
Do rozhranı́ poplachů vstoupı́te stiskem tlačı́tka
, obsahuje několik stránek včetně CNC
poplachů a PLC poplachů, mezi kterými se lze pohybovat stiskem tlačı́tek
a
.
1. PLC poplach: Zobrazuje počet CNC a PLC poplachů a čı́slo aktuálnı́ho PLC poplachu.
Dokáže zobrazit 24 PLC poplachů současně, přičemž detailnı́ informace o jednotlivých poplašı́ch
mohou být zı́skány posunutı́m kurzoru. Pokud jsou vyvolány dva poplachy, bude stránka vypadat jako na následujı́cı́ch obrázcı́ch:
Stránka v momentě, kdy je kurzor nastaven na poplach č.1001
Stránka v momentě, kdy je kurzor přesunut na poplach č.1032
2. CNC poplach: Zobrazuje počet CNC a PLC poplachů a čı́slo aktuálnı́ho CNC poplachu.
Dokáže zobrazit 24 CNC poplachů současně, přičemž detailnı́ informace o jednotlivých
poplašı́ch mohou být zı́skány posunutı́m kurzoru. Pokud jsou vyvolány dva poplachy, bude
stránka vypadat jako na následujı́cı́ch obrázcı́ch:
20
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Stránka v momentě, kdy kurzor ukazuje na poplach č.000
Stránka v momentě, kdu je kurzor přesunut na poplach č.044
vstupte do rozhranı́ poplachů. Opa3. Protokol chybových hlášenı́: Stiskem tlačı́tka
kovaným stiskem vstoupı́te na stránku protokolu chybových hlášenı́, která zobrazuje historii
polachů a chybových hlášenı́ včetně data poplachu, času poplachu, čı́slo poplachu a popis
poplachu. Systém dokáže zaznamenat maximálně 200 poplachů, mezi kterými lze procházet
stiskem tlačı́tek
a
.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
21
• Pořadı́ chybového protokolu: Nejnovějšı́ poplachy jsou zobrazovány na začátku prvnı́
stránky, následovány staršı́mi poplachy. Pokud počet záznamů překročı́ 200, nejstaršı́
záznamy budou smazány.
• Ručnı́ mazánı́ protokolu: Uživatel úrovně 2 může záznamy v protokolu smazat stiskem
tlačı́tek
+
.
4. Zrušenı́ poplachů: Pokud ve stejném okamžiku dojde k vı́ce poplachům současně, tlačı́tkem
může být současně zrušen pouze poplach, na který ukazuje kurzor (v rozhranı́ po-
plachů lze zrušit všechny poplachy najednou současným stiskem tlačı́tek
Stránka po stisknutı́ tlačı́tka RESET:
a
).
22
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
5. Zrušenı́ varovánı́ PLC: Pokud dojde k vı́ce polachům současně, lze stiskem tlačı́tek
nebo
zrušit pouze poplach, na který ukazuje kurzor. V rozhranı́ poplachů způsobı́
stisk tlačı́tek
1.3.5
a
zrušenı́ všech poplachů a varovánı́.
Rozhranı́ nastavenı́
Tlačı́tko
je složené tlačı́tko - v jiném rozhranı́, než je rozhranı́ nastavenı́, vyvolá jeden
stisk tlačı́tka
přechod do rozhranı́ nastavenı́. Opakovaný stisk tlačı́tka
způsobı́
přechod do nastavenı́ funkcı́ G54-G59, posléze do grafického rozhranı́ a jakýkoliv dalšı́ stisk tohoto
tlačı́tka způsobı́ přepı́nánı́ mezi těmito rozhranı́mi.
1. Rozhranı́ nastavenı́
Rozhranı́ nastavenı́ se skládá ze třı́ stránek, z nichž každá může být zobrazena stiskem
tlačı́tka
nebo
.
(a) Nastavenı́ přepı́načů: Zobrazenı́ přepı́nače parametrů, programu, a automatického čı́slovánı́.
Přepı́nač parametrů: pokud je přepı́nač parametru zapnut (on), parametr může být modifikován; v opačném přı́padě modifikován být nemůže.
Přepı́nač programu: pokud je přepı́nač programu zapnut (on), program může být upravován; v opačném přı́padě upravován být nemůže.
Přepı́nač automatického čı́slovánı́: pokud je přepı́nač automatického čı́slovánı́ zapnut
(on), čı́slo programu může být vytvořeno automaticky; v opačném přı́padě může být
vloženo pouze ručně, pokud je vyžadováno.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
23
(b) Zálohovánı́ dat: na této stránce mohou být zálohována nebo obnovena CNC data
(včetně parametrů stavu, parametrů dat, kompenzace šroubu, kompenzace nástrojů
atd.).
Zálohovánı́ dat (uživatel): pro uživatele k záloze CNC dat (uloženı́)
Obnovenı́ dat (uživatel): pro uživatele k obnovenı́ CNC dat (načtenı́)
Obnovenı́ výchozı́ho parametru 1 (test): pro uživatele ke čtenı́ originálnı́ch nastavenı́
parametrů k testovánı́ CNC.
Obnovenı́ výchozı́ho parametru 2 (krok): pro uživatele ke čtenı́ originálnı́ch nastavenı́
k odpovı́dajı́cı́mu krokovému ovladači.
Obnovenı́ výchozı́ho parametru 3 (servo): pro uživatele ke čtenı́ originálnı́ch nastavenı́
k odpovı́dajı́cı́mu servo ovladači.
Zobrazenı́ stránky pro uživatele úrovnı́ 3,4,5
24
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Zobrazenı́ stránky pro uživatele úrovně 2
(c) Nastavenı́ hesla: zobrazenı́, nastavenı́ úrovně uživatelů
GSK980MD má vestavěny 4 úrovně hesel, seřazeny od od nejvyššı́ k nejnižšı́ jsou to:
výrobce stroje (úroveň 2), správce vybavenı́ (úroveň 3), technik (úroveň 4) a operátor
(úroveň 5).
Výrobce stroje: je schopen modifikovat parametry stavů, dat, hodnoty kompenzace
šroubů, upravovat programy (včetně maker proměnných), modifikovat a editovat nastavenı́ PLC a nahrávat nastavenı́ CNC.
Správce vybavenı́: výchozı́ heslo je 12345, je schopen modifikovat parametry stavů a
dat, hodnoty kompenzace šroubu, upravovat programy.
Technik: výchozı́ heslo je 1234, je schopen upravovat hodnoty kompenzace nástrojů (pro
opravu pozice nástroje), makro proměnné, úpravy programů.
Operátor: bez hesla, je schopen pouze ovládat stroj pomocı́ panelu.
2. Nastavenı́ G54-G59
(a) Umı́stěnı́ stránky
V rozhranı́ nastavenı́ stiskněte dvakrát tlačı́tko
, bude zobrazena následujı́cı́
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
stránka. Pokud stisknete tlačı́tko
lovánı́.
25
třikrát, zobrazı́ se stránka nastavenı́ vykres-
Nastavenı́ výchozı́ho bodu souřadnicového systému - kompenzace výchozı́ho bodu souřadnicového
systému obrobku - G54, G55, G56, G57, G58, G59.
(b) Nastavenı́
i. Posuv kurzoru
Kurzor je možné posunout na nastavenı́ dat souřadnic každé osy. Data na aktuálnı́
pozici kurzoru jsou podsvětlena. Kurzorem je možno posunovat vlevo, vpravo, na-
nebo
lze podsvětlit prvnı́ skupinu
horu a dolů. Stiskem klávesy
dat dané osy na stránce, na které se nacházı́ kurzor.
ii. Vloženı́ absolutnı́ch hodnot
Hodnota na které se nacházel kurzor je zaměněna za novou poté co uživatel vložil
. Hodnota je posuzována podobně jako při
novou hodnotu a stiskl tlačı́tko
vkládánı́ hodnot souřadnic v MDI režimu.
iii. Vloženı́ relativnı́ch hodnot
Hodnota na mı́stě kurzoru je zaměněna za novou poté, co uživatel vložı́ novou hod-
26
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
notu a stiskne tlačı́tko
- nová hodnota odpovı́dá součtu původnı́ a vložené
hodnoty. Hodnota je posuzována podobně jako při vkládánı́ hodnot souřadnic v
MDI režimu.
iv. Automatické vloženı́ hopdnoty
Nová hodnota může být také vložena stiskem tlačı́tek
(přı́padně
nebo
)+
+
. Nová hodnota odpovı́dá aktuálnı́ hodnotě
souřadnice v souřadnicovém systému stroje.
3. Grafické rozhranı́
Nastavenı́ grafického rozhranı́ se skládá ze dvou stránek, nastavenı́ grafu a nastavenı́ zobra-
zenı́ grafu v grafickém rozhranı́. Stránky mohou být zobrazeny stiskem tlačı́tek
a
.
(a) Stránka nastavenı́ grafu
Na stránce nastavenı́ grafu je možno zvolit souřadnice, měřı́tko, plochu a dalšı́ nastavenı́
grafického zobrazenı́.
(b) Stránka zobrazenı́ grafu
Na stránce zobrazenı́ grafu je zobrazena dráha nástroje v rozsahu všech parametrů nastavených na stránce nastavenı́ grafu (jako měřı́tko použı́vá absolutnı́ souřadnice).
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
1.3.6
27
Rozhranı́ parametrů stavu, dat, kompenzace meznı́ chyby
Tlačı́tko
je složené tlačı́tko, opakovaným stiskem lze vstoupit do několika rozhranı́, jako
napřı́klad parametr stavu, parametr dat, kompenzace šroubu atd.
1. Rozhranı́ parametru stavu
. Lze zobrazit přı́padně
Do rozhranı́ parametrů stavu vstoupı́te stiskem tlačı́tka
modifikovat 30 parametrů stavu, které jsou zobrazeny na dvou stránkách, mezi kterými lze
a
. Jak je vidět ze stránky parametrů stavu, na
přepı́nat stiskem tlačı́tek
spodnı́m konci stránky jsou dvě řádky obsahu parametru - prvnı́ řádka zobrazuje význam
položky, na kterou v daný moment ukazuje kurzor, zobrazený parametr lze změnit stiskem
tlačı́tek
nebo
. Druhý řádek zobrazuje anglické zkratky významu položek,
na které v daný moment ukazuje kurzor.
28
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
2. Rozhranı́ parametrů dat
Do rozhranı́ parametrů vstoupı́te stiskem tlačı́tka
, přı́padně stiskem tlačı́tka
na stránce parametrů stavů. Je zobrazeno celkem 110 parametrů rozdělených do sedmi
stránek, po kterých se lze pohybovat (a následně přı́padně modifikovat) stiskem tlačı́tek
a
. Jak je vidět z obrázku, na spodnı́m konci stránky je zobrazen význam
parametru, na který aktuálně ukazuje kurzor.
3. Rozhranı́ kompenzace šroubu
. Celkem je zobrazeno
Do rozhranı́ kompenzace šroubu vstoupı́te stiskem tlačı́tka
256 kompenzačnı́ch hodnot rozdělených na 32 stránek, každá stránka může být zobrazena
stiskem tlačı́tek
a
.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
1.3.7
29
Diagnóza a stav CNC, PLC, stránka ovládánı́ stroje a informace
o verzı́ch
Tlačı́tko
je složené tlačı́tko - opakovaným stiskem lze vstoupit na stránky CNC diagnózy,
stavu PLC, dat PLC, panelu nástrojů a rozhranı́ informace o verzı́ch.
1. Rozhranı́ diagnózy CNC
V rozhranı́ diagnózy lze zobrazit stav vstupů/výstupů mezi CNC a strojem, přenos signálů
mezi CNC a PLC, vnitřnı́ data PLC a vnitřnı́ stav CNC. Do rozhranı́ vstoupı́te stiskem
tlačı́tka
. Mohou být zobrazeny stránky diagnózy klávesnice, diagnóza stavu, po-
a
.
mocné parametry atd. Po stránkách se lze pohybovat stiskem tlačı́tek
Na stránce CNC diagnózy jsou na spodnı́m konci stránky dvě řady znaků - prvnı́ ukazuje
význam položky, na kterou ukazuje kurzor (zobrazený parametr může být změněn stiskem
tlačı́tek
ukazuje kurzor.
nebo
). Druhá řádka ukazuje anglický význam prvku, na který
2. Rozhranı́ stavu PLC
Cyklicky zobrazuje stavy některých adres, např. X0000-X0029, Y0000-Y0019, F0000-F0255,
G0000-G0255, A0000-A0024, K0000-K0039, R0000-R0999.
Do rozhranı́ stavu PLC vstoupı́te opakovaným stiskem tlačı́tka
. Stav signálu pro
každou PLC adresu může být zobrazen stiskem tlačı́tek
a
.
Na stránce stavu PLC jsou na spodnı́m konci dvě řádky znaků - prvnı́ ukazuje význam
položky, na kterou ukazuje kurzor (zobrazený parametr může být změněn stiskem tlačı́tek
a
), druhá řádka pak nastavitelné parametry položky.
30
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
3. Rozhranı́ PLC dat
Rozhranı́ stavu PLC cyklicky zobrazuje data některých registrů, jako např. T0000-T0099,
D0000-D0999, C0000-C0099, DT000-DT099, DC000-DC099. Do rozhranı́ stavu PLC vstoupı́te
opakovaným stiskem tlačı́tka
. Stav signálu pro každou z adres PLC může být zkon-
a
.
trolován stiskem tlačı́tek
Na spodnı́m konci stránky zobrazenı́ PLC dat je text vysvětlujı́cı́ význam parametru, na
který aktuálně ukazuje kurzor.
4. Rozhranı́ informacı́ o verzı́ch
Do rozhranı́ informacı́ o verzı́ch vstoupı́te opakovaným stiskem tlačı́tka
, na stránce
jsou zobrazeny informace o verzi softwaru, hardwaru, PLC a aktuálnı́ho CNC systému.
1.3. ZOBRAZOVACÍ PANEL
1.3.8
31
Nastavenı́ jasu LCD
Vstupte na stránku relativnı́ch koordinát stiskem tlačı́tka
i tlačı́tka
a
), poté stiskněte tlačı́tka
(v přı́padě nutnosti použijte
,
kud se nerozsvı́tı́ kontrolka LED. Nastavenı́ jasu provedete tlačı́tky
(světlejšı́).
nebo
(tmavšı́) a
, do-
32
1.4
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Souhrnná tabulka postupů
Třı́da
Funkce
Reset
Reset
hodnoty
relativnı́
souřadnice
v ose X
,
Relativnı́
souřadnice
Reset
hodnoty
relativnı́
souřadnice
v ose Y
,
Relativnı́
souřadnice
Reset
hodnoty
relativnı́
souřadnice
v ose Z
,
Relativnı́
souřadnice
Reset
počtu
součástı́
Reset
doby řezu
Postup
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
Programový
přepı́nač
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
Sekce
1.3.1
Relativnı́
nebo
absolutnı́
souřadnice
+
+
Nastavenı́ Stavový
dat
parametr
Hodnota
parametru,
MDI
Stavový parametr
2, 3
Zapnutý
Datový
parametr
Hodnota
parametru,
MDI
Datový parametr
2, 3
Zapnutý
Sekce
9.1.3
1.4. SOUHRNNÁ TABULKA POSTUPŮ
Třı́da
Funkce
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
,
MDI
Parametr
hodnoty
kompenzace
šroubu
,
MDI
Hodnota
kompenzace,
Makro
proměnná
Hodnota
proměnné,
Hledánı́
dolů od
aktuálnı́
pozice
kurzoru
Hledánı́
nahoru od
aktuálnı́
pozice
kurzoru
Znak,
Znak,
Vloženı́
hodnoty
kompenzace
šroubu v
ose X
Vloženı́
hodnoty
kompenzace
šroubu v
ose Z
Hledánı́
Postup
33
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
2
Zapnutý
Sekce
9.1.3
Parametr
hodnoty
kompenzace
šroubu
2
Zapnutý
Makro
proměnná
2, 3, 4
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Editačnı́
nebo
automatický
režim
Obsah
programu,
seznam programů nebo
stav
2, 3, 4
Hodnota
kompenzace,
Hledánı́
dolů od
aktuálnı́ho
programu
,
Hledánı́
nahoru od
aktuálnı́ho
programu
,
Programový
přepı́nač
Sekce
6.1.3
Sekce
6.4.1
34
Třı́da
Mazánı́
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Funkce
Postup
Hledánı́
vybraného
programu
Jméno
programu,
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Programový
přepı́nač
,
,
čı́slo parametru,
Odpovı́dajı́cı́
stránky dat
Hledánı́
data
a
stavu
PLC
,
čı́slo adresy,
Stav PLC a
data
Mazánı́
znaku
na pozici
kurzoru
Posunout
kurzor na
začátek
řádky,
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
Sekce
6.4.2
Hledánı́
stavového,
datového
parametru
a
parametru
kompenzace
šroubu
Mazánı́
jednoho
bloku
Úroveň
oprávněnı́
Sekce
9.1.3
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
6.1.6
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Blok
má
své čı́slo,
Sekce
6.1.7
1.4. SOUHRNNÁ TABULKA POSTUPŮ
Třı́da
Funkce
Postup
Mazánı́
bloků
35
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
Programový
přepı́nač
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
6.1.8
,
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
6.1.9
,
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
6.3.1
,
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
6.3.2
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Pokud
je
čı́slo
programu
vyššı́ než
9000,
je
potřeba
úrovně
oprávněnı́
minimálně
2.
Sekce
6.6
,
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
,
čı́slo,
Mazánı́
části
programu
Mazánı́
jednoho
programu
znak,
jméno
programu,
Smazánı́
všech
programů
,
999,
Změna
označenı́
Přejmenovánı́
programů
,
jméno
programu,
36
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Třı́da
Funkce
Kopie
Kopie
programu
Odesı́lánı́
(z CNC
do
CNC)
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
Programový
přepı́nač
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Kompenzace
nástrojů
Editačnı́
režim
kompenzace
nástrojů
2,3
Zapnutý
Stavové
parametry
Editačnı́
režim
Stavové parametry
2, 3
Zapnutý
Datové
parametry
Editačnı́
režim
Datové parametry
2, 3
Zapnutý
Parametry
kompenzace
šroubu
Editačnı́
režim
Parametry
kompenzace
šroubu
2
Zapnutý
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Odeslánı́
jednoho
programu
Postup
,
jméno
programu,
,
jméno
programu,
Zapnutý
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
Pokud
je
čı́slo
programu
vyššı́ než
9000,
je
potřeba
úrovně
oprávněnı́
minimálně
2.
Sekce
6.7
Sekce
10.5
1.4. SOUHRNNÁ TABULKA POSTUPŮ
Třı́da
Funkce
Postup
Odeslánı́
všech
programů
,
37
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
Programový
přepı́nač
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
Sekce
10.5
,
999,
Přijı́mánı́
(z CNC
do
CNC)
Odesı́lánı́
(z CNC
do PC)
Kompenzace
nástrojů
Editačnı́
režim
2, 3, 4
Zapnutý
Stavové
parametry
Datové
parametry
Parametry
kompenzace
šroubu
Program
obrobku
Editačnı́
režim
2, 3
Zapnutý
Editačnı́
režim
2, 3
Zapnutý
Editačnı́
režim
2
Zapnutý
Editačnı́
režim
2, 3, 4
Kompenzace
nástrojů
Editačnı́
režim
kompenzace
nástrojů
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
10.4.3
Stavové
parametry
Editačnı́
režim
Stavové parametry
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
10.4.3
Datové
parametry
Editačnı́
režim
Datové parametry
2, 3
Zapnutý
Parametry
kompenzace
šroubu
Editačnı́
režim
Parametry
kompenzace
šroubu
2
Zapnutý
Zapnutý
38
Třı́da
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Funkce
Funkčnı́
režim
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
Programový
přepı́nač
,
Editačnı́
režim
Obsah programu
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
10.4.1
,
Editačnı́
režim
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
10.4.2
Kompenzace
nástrojů
Stavové
parametry
Datové
parametry
Data
kompenzace
šroubu
Editačnı́
režim
2, 3, 4
Zapnutý
Sekce
10.3.2
Editačnı́
režim
2, 3
Zapnutý
Sekce
10.3.3
Editačnı́
režim
2, 3
Zapnutý
Editačnı́
režim
2
Zapnutý
Program
Editačnı́
režim
2, 3, 4
Odeslánı́
jednoho
programu
Postup
jméno
programu,
Odeslánı́
všech
programů
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
,
999,
Nahránı́
(z PC do
CNC)
Zapnutý
Potřebné
heslo
oprávněnı́
úrovně 2
Sekce
10.3.3
Pokud
je
čı́slo
programu
vyššı́ než
9000,
je
potřeba
heslo
úrovně
oprávněnı́
2. Sekce
6.7
1.4. SOUHRNNÁ TABULKA POSTUPŮ
Třı́da
Funkce
Postup
Kontrast
LCD
Zvýšenı́
(
kontrastu
(zesvětlenı́)
Funkčnı́
režim
, Editačnı́
režim
39
Zobrazená
stránka
Úroveň
oprávněnı́
Relativnı́
souřadnice
Programový
přepı́nač
Přepı́nač
parametrů
Poznámka
Sekce
1.3.8
)
nebo
(
,
)
Snı́ženı́
kontrastu
(ztmavenı́)
(
, Editačnı́
režim
Relativnı́
souřadnice
)
nebo
(
,
)
Nastavenı́ Zapnutı́
přepı́načů přepı́nače
parametrů
Nastavenı́
přepı́načů
2, 3
Zapnutı́
přepı́nače
programů
Nastavenı́
přepı́načů
2, 3, 4
Zapnutı́
automatického
čı́slovánı́
Nastavenı́
přepı́načů
Vypnutı́
přepı́nače
parametrů
Nastavenı́
přepı́načů
2, 3
Vypnutı́
přepı́nače
parametrů
Nastavenı́
přepı́načů
2, 3, 4
Sekce
9.1.1
40
Třı́da
KAPITOLA 1. OVLÁDÁNÍ A ZOBRAZENÍ
Funkce
Postup
Funkčnı́
režim
Vypnutı́
automatického
čı́slovánı́
Zobrazená
stránka
Programový
přepı́nač
Úroveň
oprávněnı́
Přepı́nač
parametrů
Nastavenı́
přepı́načů
Poznámka: Symbol “,” v tabulce značı́, že mezi stiskem tlačı́tek je prodleva, symbol
“+” znamená, že tlačı́tka musı́ být stištěna současně. Napřı́klad:
,
znamená stisk
značı́ stisk obou tlačı́tek najednou.
a poté stisk
.
+
Poznámka
Kapitola 2
Zapnutı́/vypnutı́ přı́stroje a
bezpečnost práce
41
42
KAPITOLA 2. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE A BEZPEČNOST PRÁCE
2.1
Zapnutı́
Před zapnutı́m GSK980MD se ujistěte, že jsou splněny následujı́cı́ body:
1. Stroj je v normálnı́m stavu.
2. Napětı́ napájecı́ho zdroje odpovı́dá přı́stroji.
3. Propojovacı́ kabely jsou správně a bezpečně zapojeny.
Po zapnutı́ GSK980MD se na obrazovce objevı́ následujı́cı́ obrázek:
Systém provádı́ kontrolu a inicializaci. Po jejich provedenı́ se zobrazı́ aktuálnı́ poloha (relativnı́
souřadnice).
2.2
Vypnutı́
Před vypnutı́m přı́stroje se ujistěte, že jsou splněny následujı́cı́ body:
1. Pohyb v osách X, Y a Z stroje je zastaven.
2. Pomocné funkce (vřeteno, chlazenı́ atd.) jsou vypnuty.
3. Před vypnutı́m stroje vypněte napájenı́ CNC jednotky.
2.3. OCHRANA STROJE
43
Poznámka: Informaci jak vypnout stroj najdete v návodu dodávaném výrobcem
vašeho stroje.
2.3
Ochrana stroje
Aby nedošlo k poškozenı́ stroje přı́liš dlouhým pohybem v osách X, Y a Z, stroj musı́ provést
kroky k vynucené ochraně.
2.3.1
Hardwarová ochrana
Namontujte koncové vypı́nače pro osy X, Y a Z a zapojte podle nı́že zobrazeného schematu - v
tento moment musı́ být bit3 (MESP) parametru stavu č.172 nastaven na hodnotu 0.
Pokud se nástroj při pohybu dostane za nastavený koncový bod, koncový vypı́nač se rozepne,
GSK980MD se zastavı́ a zobrazı́ poplach nouzového zastavenı́.
V momentě sepnutı́ hardwarové ochrany bude zobrazen poplach nouzového zastavenı́. Zrušenı́
poplachu provedete následujı́cı́m způsobem:
Stiskněte tlačı́tko tlačı́tko uvolňujı́cı́ vynucenı́ a posuňte pracovnı́ stůl opačným směrem (pokud
k vynucenému zastavenı́ došlo při pohybu v pozitivnı́m směru, posuňte stůl negativnı́m směrem;
v opačném přı́padě jej posuňte pozitivnı́m směrem), abyste uvolnili rozepnutý koncový spı́nač.
2.3.2
Softwarová ochrana
V přı́padě nastavenı́ bitu4 parametru stavu č.172 na hodnotu 0 je aktivováno softwarové omezenı́ maximálnı́ho posuvu. Rozsah možného využitelného posuvu je nastaven parametry dat č.045,
č.046, č.047, č.048, č.049 a č.050. Tyto parametry užı́vajı́ souřadnice stroje.
Pokud poloha nástroje (souřadnice stroje) překročı́ vymezenou plochu, bude vyvolán poplach. K
deaktivovánı́ poplachu postupujte podle následujı́cı́ch kroků:
Stiskněte tlačı́tko reset ke zrušenı́ alarmu a posuňte pracovnı́ stůl opačným směrem (pokud k
vynucenému zastavenı́ došlo při pohybu v pozitivnı́m směru, posuňte stůl negativnı́m směrem; v
opačném přı́padě jej posuňte pozitivnı́m směrem), abyste zabránili opakovánı́ poplachu.
2.4
Nouzové postupy
Pokud by během práce došlo k neočekávaným událostem (způsobeným chybou v programu, chybou
uživatele, selhánı́m produktu atd.), GSK980MD by měl být okamžitě zastaven.
Zde jsou vyčı́sleny nouzové postupy, které lze v přı́padě GSK980MD použı́t. Seznam nouzových
postupů stroje vyhledejte v návodu dodávaným výrobcem stroje.
44
KAPITOLA 2. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE A BEZPEČNOST PRÁCE
2.4.1
Reset
Pokud je chovánı́ výstupu a os abnormálnı́, lze GSK980MD resetovat stiskem tlačı́tka
.
1. Pohyb ve všech osách bude zastaven.
2. Výstup funkcı́ M a S je nedostupný (Zda po vypnutı́ bude vřeteno rotovat (normálně či v pro-
tisměru), mazánı́, signál chlazenı́ lze definovat nastavenı́m parametrů pro tlačı́tko
v PLC.).
3. Automatický běh je ukončen, nastavenı́ funkcı́ režimu a stav jsou zachovány.
2.4.2
Nouzové zastavenı́
Stisk tlačı́tka nouzového zastavenı́ v průběhu zpracovánı́ během nebezpečných nebo nouzových
situacı́ (pokud je vnějšı́ signál nouzového zastavenı́ dostupný) vyvolá přechod CNC do nouzového
zastavenı́. Pohyb stroje bude okamžitě zastaven, všechny výstupy (jako rotace vřetena, chlazenı́
atd.) vypnuty.
Poplach nouzového zastavenı́ lze zrušit uvolněnı́m tlačı́tka nouzového zastavenı́, CNC bude uvedeno do stavu resetu. Schema zapojenı́ obvodu je zobrazeno v sekci 2.3.1 této kapitoly.
Poznámka 1: Před zrušenı́m poplachů nouzového zastavenı́ se ujistěte, že všechny
závady byly odstraněny.
Poznámka 2: Stiskněte tlačı́tko nouzového zastavenı́ dřı́ve než vypı́nač napájenı́. Odpojenı́ napájenı́ může snı́žit schopnost stroje rychle zastavit.
Poznámka 3: Pro zajištěnı́ správnosti nastavenı́ souřadnic, je třeba po zrušenı́ poplachu nouzového zastavenı́ znovu provést návrat do referenčnı́ho bodu stroje (Pokud
nenı́ referenčnı́ bod nainstalován, tuto akci neprovádějte.).
Poznámka 4: Vnějšı́ nouzové zastavenı́ bude fungovat pouze v přı́padě, že Bit3 (MESP)
parametru č.172 je nastaven na hodnotu 0.
2.4.3
Zastavenı́ posuvu
Stlačenı́ tlačı́tka
může zastavit běh stroje v průběhu operace. Je ovšem potřeba zdůraznit,
že během přı́kazů řezánı́ závitu a cyklického běhu nedojde k okamžitému zastavenı́ běhu stroje dojde k dokončenı́ právě probı́hajı́cı́ho řádku programu.
2.4.4
Vypnutı́ napájecı́ho napětı́ stroje
Aby nedošlo k nehodě, je možné v přı́padě nebezpečných nebo nouzových situacı́ okamžité odpojenı́ napájecı́ho napětı́ stroje i v přı́padě běžı́cı́ho procesu. Je třeba připomenout, že po takovém
odpojenı́ napájenı́ se zobrazované souřadnice a aktuálnı́ pozice mohou lišit, takže je znovu třeba
provést seřı́zenı́ nástrojů a operace, které se k němu vztahujı́.
Kapitola 3
Ručnı́ ovládánı́
45
46
KAPITOLA 3. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
. V tomto režimu lze provádět
Do režimu ručnı́ho ovládánı́ vstoupı́te stiskem tlačı́tka
ručnı́ posun, ovládat vřeteno, nastavovat vynucenı́, změnu nástrojů atd.
Pozor!
Funkce každého tlačı́tka na ovládacı́m panelu GSK980MD je definována PLC programy, pro zı́skánı́ detailnı́ch informacı́ nahlédněte do přı́padného doplňujı́cı́ho návodu
dodávaného výrobcem stroje.
Prosı́m vezměte na vědomı́, že popis nı́že uvedených funkcı́ je založen na standardnı́m
PLC programu GSK980MD.
3.1
Pohyb os
V ručnı́m režimu lze provést posuv a rychloposuv obou os.
3.1.1
Manuálnı́ posuv
vyvolá
Stisknutı́ a přidrženı́ tlačı́tek jednoh tlačı́tka skupiny tlačı́tek
pohyb ve zvolené ose. Pohyb bude ukončen po uvolněnı́ tlačı́tek.
Uživatel též může stisknout až tři tlačı́tka (jedno osy X, jedno osy Y a jedno osy Z) a vyvolat tak
pohyb ve všech třech osách.
Pokud během ručnı́ho posunu stisknete tlačı́tko
rozsvı́tı́ a stroj sbude pracovat v režimu rychloposuvu.
3.1.2
, kontrolka
v indikačnı́ části se
Ručnı́ rychloposuv
Stiskněte tlačı́tko
ze
skupiny tlačı́tek a podržte jej, dokud
se nerozsvı́tı́ kontrolka rychloposuvu v indikačnı́ části. Poté stiskem tlačı́tkem šipky z téže skupiny
tlačı́tek vyvoláte dopředný nebo zpětný rychloposuv ve zvolené ose. Uvolněnı́ tlačı́tka pohyb zastavı́.
3.1. POHYB OS
47
Uživatel též může stisknout až tři tlačı́tka (jedno osy X, jedno osy Y a jedno osy Z) a vyvolat
tak rychloposuv ve všech třech osách. Současně platı́ i v reálném čase vynucené změny nastavenı́
rychlosti posuvu.
, kontrolka
Pokud během ručnı́ho rychloposuvu stisknete tlačı́tko
zhasne a rychloposuv nebude dostupný - použijte manuálnı́ posuv.
v indikačnı́ části
Poznámka 1: Po zapnutı́ přı́stroje nebo zrušenı́ nouzového zastavenı́, v přı́padě, že
nebyl proveden návrat do referenčnı́ho bodu a spı́nač rychloposuvu je sepnutý (kontrolka zrychleného posuvu svı́tı́) je nastavenı́ rychleného pohybu (zda se jedná o posuv
nebo rychloposuv) stanoveno dle nastavenı́ Bitu0 (ISOT) stavového parametru č.012.
Poznámka 2:
3.1.3
je nedostupné v režimech EDIT/MPG.
Úprava rychlosti posuvu
V ručnı́m režimu lze modifikovat rychlost posuvu stiskem tlačı́tek
a
ze skupiny
tlačı́tek
v šestnácti krocı́ch.
Vztah mezi modifikovanou změnou rychlosti posuvu a reálnou rychlostı́ posuvu je v následujı́cı́
tabulce.
48
KAPITOLA 3. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
Změna rychlosti posuvu (%) Rychlost posuvu (mm/min)
0
0
10
2.0
20
3.2
30
5.0
40
7.9
50
12.6
60
20
70
32
80
50
90
79
100
126
110
200
120
320
130
500
140
790
150
1260
Poznámka: Tabulka počı́tá s chybou zhruba 2%.
Rychlost manuálnı́ho rychloposuvu může být modifikována stiskem tlačı́tek
nebo
ze skupiny
ve čtyřech krocı́ch (F0, 25%, 50%, 100%). Rychlost F0 je nastavena datovým
parametrem č.032.
Rychlost manuálnı́ho rychloposuvu může být taktéž modifikována tlačı́tky
,
a
a poté pomocı́ tlačı́tek
a
- odpovı́dajı́cı́ rychlosti jsou F0, 50%, 100%.
3.1.4
Reset hodnot relativnı́ch souřadnic
1. Vstupte do rozhranı́ pozice stiskem tlačı́tka
vyberte stránku relativnı́ch souřadnic.
3.2. DALŠÍ RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
2. Stiskněte a držte tlačı́tko
tlačı́tko
49
dokud se pı́smeno X na stránce nerozbliká, poté stiskněte
.
3. Postup resetu hodnot relativnı́ch souřadnic v osách Y a Z je identický, s výjimkou výběru
tlačı́tka odpovı́dajı́cı́ho ose, jejı́ž hodnotu relativnı́ souřadnice chcete vynulovat.
3.2
Dalšı́ ručnı́ ovládánı́
Poznámka: Následujı́cı́ funkce jsou použitelné i v některých dalšı́ch režimech.
3.2.1
Ovládánı́ směru otáčenı́ a zastavovánı́ vřetena
- Při manuálnı́m ovládánı́ se po stisku tohoto tlačı́tka roztočı́ vřeteno ve směru hodinových ručiček (dopředu).
- Při manuálnı́m ovládánı́ se po stisku tohoto tlačı́tka vřeteno zastavı́.
50
KAPITOLA 3. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
- Při manuálnı́m ovládánı́ se po stisku tohoto tlačı́tka roztočı́ vřeteno proti směru hodinových ručiček (dozadu).
3.2.2
Krokové otočenı́ vřetena
Stisk tlačı́tka
3.2.3
způsobı́ roztočenı́ vřetena vpřed. Uvolněnı́ tlačı́tka rotaci zastavı́.
Ovládánı́ chlazenı́
- Při manuálnı́m ovládánı́ může být stiskem tohoto tlačı́tka zapnuto/vypnuto chlazenı́.
3.2.4
Ovládánı́ mazánı́
Detaily funkce mazánı́ naleznete v Appendixu.
3.2.5
Úprava rychlosti otáčenı́ vřetena
V ručnı́m režimu lze upravit rychlost otáčenı́ vřetena, pokud je k řı́zenı́ rychlosti otáčenı́ vřetena
zvolena simulovaná změna napájecı́ho napětı́.
Stiskněte tlačı́tko změny rychlosti otáčenı́ vřetena
nebo
ze skupiny tlačı́tek
, rychlost otáčenı́ vřetena může být změněna v reálném čase v osmi úrovnı́ch, v rozsahu
50% - 120%.
Kapitola 4
Ručnı́ kolečko / krokovánı́
51
52
KAPITOLA 4. RUČNÍ KOLEČKO / KROKOVÁNÍ
V režimu ručnı́ho kolečka / krokovánı́ stroj vykonává pohyby dle zvoleného přı́růstku.
Pozor!
Funkce každého tlačı́tka na ovládacı́m panelu GSK980MD je definována PLC programy, pro zı́skánı́ detailnı́ch informacı́ nahlédněte do přı́padného doplňujı́cı́ho návodu
dodávaného výrobcem stroje.
Prosı́m vezměte na vědomı́, že popis nı́že uvedených funkcı́ je založen na standardnı́m
PLC programu GSK980MD.
4.1
Posun po jednom kroku
Nastavte Bit3 systémového parametru č.001 na hodnotu 0 a vstupte do režimu jednotlivých operacı́
, na displeji bude zobrazena následujı́cı́ stránka:
stiskem tlačı́tka
4.1.1
Výběr velikosti kroku
Pro výběr velikosti kroku stiskněte tlačı́tko
,
nebo
, zvolený krok bude
zobrazen na stránce. Pokud je Bit1 (SINC) stavového parametru č.173 nastaven na hodnotu 1,
nenı́ funkčnı́. Pokud je Bit1 nastaven na hodnotu 0 jsou funkčnı́ všechna
délka kroku
tlačı́tka
,
Pokud je stisknuto tlačı́tko
i
.
, bude zobrazena stránka jako na následujı́cı́m obrázku.
4.2. RUČNÍ KOLEČKO
53
Poznámka: V jiných režimech než editace a ručnı́ ovladač/krokovánı́ lze modifiko-
vat rychloposuv stiskem tlačı́tek
odpovı́dá F0, 50%, 100%.
4.1.2
,
nebo
- změna rychlosti
Výběr směru pohybu
nebo
Stiskem tlačı́tek
podle předem zvolené velikosti kroku.
dojde k dopřednému nebo zpětnému posuvu v ose X
nebo
Stiskem tlačı́tek
podle předem zvolené velikosti kroku.
dojde k dopřednému nebo zpětnému posuvu v ose Y
Stiskem tlačı́tek
nebo
podle předem zvolené velikosti kroku.
dojde k dopřednému nebo zpětnému posuvu v ose Z
4.2
Ručnı́ kolečko
vstupte do
Nastavte Bit3 systémového parametru č.001 na hodnotu 1 a stiskem tlačı́tka
režimu ovládánı́ ručnı́m kolečkem. Zobrazená stránka bude vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
54
KAPITOLA 4. RUČNÍ KOLEČKO / KROKOVÁNÍ
Ručnı́ kolečko je zobrazeno na následujı́cı́m obrázku:
4.2.1
Výběr velikosti kroku
Pro výběr velikosti kroku stiskněte tlačı́tko
,
nebo
, zvolený krok bude
zobrazen na stránce. Pokud je Bit1 (SINC) stavového parametru č.173 nastaven na hodnotu 1,
nenı́ funkčnı́. Pokud je Bit1 nastaven na hodnotu 0 jsou funkčnı́ všechna
délka kroku
tlačı́tka
,
Pokud je stisknuto tlačı́tko
i
.
, bude zobrazena stránka jako na následujı́cı́m obrázku.
4.2. RUČNÍ KOLEČKO
4.2.2
55
Výběr osy a směru posuvu
Požadovanou osu v manuálnı́ režimu vyberte stiskem tlačı́tka
,
nebo
.
Směr posuvu při použitı́ ručnı́ho kolečka je závislý na směru otáčenı́. Obvykle při otáčenı́ po směru
hodinových ručiček docházı́ k dopřednému posuvu a naopak - pokud se ovladač chová obráceně,
je pro dosaženı́ požadovaného chovánı́ možné zaměnit signály A a B z otočného ovladače (ručnı́ho
kolečka).
4.2.3
Poznámky
1. Vztah mezi stupnicı́ ručnı́ho kolečka a vzdálenostı́ pohybu je následujı́cı́:
Nastavené měřı́tko posuvu
Posuv určené souřadnice
Délka pohybu/značka ručnı́ho kolečka
1x
10x
100x
0.001mm 0.01mm
0.1mm
2. Rychlost otáčenı́ ručnı́m kolečkem nesmı́ překročit 5 otáček za sekundu - pokud k překročenı́
rychlosti dojde, počet značek a uražená vzdálenost se nemusı́ shodovat.
56
KAPITOLA 4. RUČNÍ KOLEČKO / KROKOVÁNÍ
3. Tlačı́tka
,
a
jsou funkčnı́ pouze v režimu ručnı́ho kolečka.
Kapitola 5
Režim MDI
57
58
KAPITOLA 5. REŽIM MDI
V režimu MDI lze provádět nastavovánı́ parametrů, vkládánı́ přı́kazů a jejich prováděnı́.
Pozor!
Funkce každého tlačı́tka na ovládacı́m panelu GSK980MD je definována PLC programy, pro zı́skánı́ detailnı́ch informacı́ nahlédněte do přı́padného doplňujı́cı́ho návodu
dodávaného výrobcem stroje.
Prosı́m vezměte na vědomı́, že popis nı́že uvedených funkcı́ je založen na standardnı́m
PLC programu GSK980MD.
5.1
Vkládánı́ přı́kazů
Pro výběr MDI režimu, vstupu na stránku stavu programu a k vloženı́ části programu G92 X50
Z100 postupujte podle následujı́cı́ch kroků:
1. Vstupte do MDI režimu stiskem tlačı́tka
.
, v přı́padě potřeby použijte i
2. Vstupte na stránku stavu programu stiskem tlačı́tka
tlačı́tka
3. Stiskněte tlačı́tko
4. Stiskněte tlačı́tko
5. Stiskněte tlačı́tko
a
.
a tlačı́tka čı́slic
a tlačı́tka čı́slic
a tlačı́tka čı́slic
,
,
a tlačı́tko
,
,
.
a tlačı́tko
a tlačı́tko
.
.
5.2. PROVEDENÍ PŘÍKAZŮ
59
Po provedenı́ všech výše uvedených přı́kazů bude obrazovka vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
5.2
Provedenı́ přı́kazů
Vložené přı́kazy mohou být provedeny stiskem tlačı́tka
být zastaveno stiskem tlačı́tka
,
. Zpracovánı́ MDI přı́kazů může
nebo tlačı́tkem nouzového zastavenı́.
Poznámka: Vložené přı́kazy podprogramů (M98 P... atd.) a přı́kazy složených řezacı́ch
cyklů (jako napřı́klad G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, atd.) nejsou v MDI režimu
funkčnı́.
5.3
Nastavenı́ parametrů
V MDI režimu lze modifikovat hodnoty parametrů po vstupu do rozhranı́ parametrů - detaily
naleznete v kapitole 9.
5.4
Úprava dat
Pokud v MDI režimu na stránce stavu programu došlo k chybě při vkládánı́ přı́kazů, lze před
spuštěnı́m běhu smazat vložená data stiskem klávesy
a poté vložit správné přı́kazy.
Také je možné vložená chybná data opravit - jako přı́klad posloužı́ potenciálně chybné vloženı́ X50
v sekci 5.1. Pokud by správná hodnota byla X100, pak stiskněte tlačı́tko adresy
čı́slic
,
,
a tlačı́tko
stránka bude vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
a tlačı́tka
. Chybná hodnota X50 bude nahrazena a
60
5.5
KAPITOLA 5. REŽIM MDI
Spuštěnı́ pomocı́ tlačı́tka Output
MDI přı́kazy lze provést stiskem tlačı́tka
- pokud je Bit2 (DSC) systémového parametru
č.004 nastaven na hodnotu 1, právě vložené přı́kazy mohou být vykonány stiskem tlačı́tka
.
Kapitola 6
Úprava a správa programů
61
62
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
V režimu úpravy programu lze provádět úpravy, vytvářenı́, výběr, kopı́rovánı́ a mazánı́ programů. Lze v něm též provést dvousměrnou komunikaci mezi CNC a CNC, přı́padně CNC a PC.
V GSK980MD je zabudován přepı́nač, který je určen k zabráněnı́ náhodného smazánı́ nebo modifikace programu. Tento přepı́nač je nutné před editacı́ zapnout. Detailnı́ popis nastavenı́ přepı́nače
naleznete v sekci 9.1.1.
K usnadněnı́ správy je GSK980MD vybaven třemi úrovněmi uživatelských oprávněnı́. Pouze
uživatelé úrovně 4 a většı́ (úrovně 4, 3 atd.) majı́ možnost tento přepı́nač nastavit a editovat
programy. Seznam oprávněnı́ jednotlivých úrovnı́ naleznete v sekci 9.3.
6.1
6.1.1
Nastavenı́ programu
Vytvořenı́ části programu
Program se skládá z jednotlivých bloků - tyto jsou prováděny postupně, podle pořadı́ vloženı́
(přenos dat je výjimkou).
Pokud je vypnut (off) spı́nač automatického čı́slovánı́ (Sequence number) na stránce nastavenı́
spı́načů, CNC nemůže automaticky generovat pořadové čı́slo, ale toto může být vloženo ručně
během editovánı́ programu.
Pokud je spı́nač automatického čı́slovánı́ na stránce nastavenı́ spı́načů sepnut (on), CNC generuje čı́slovánı́ automaticky. Dalšı́ část programu bude generována automaticky stiskem tlačı́tka
, přı́růstek čı́sla označenı́ se nastavuje datovým parametrem č.042 (nastavenı́ automatického čı́slovánı́ sekvence vyhledejte v sekci 9.1.1).
6.1.2
Vloženı́ obsahu programu
1. Do režimu editace vstupte stiskem tlačı́tka
2. Stiskem tlačı́tka
.
vstupte do rozhranı́ programů a stiskem tlačı́tek
vyberte stránku zobrazujı́cı́ obsah programu.
nebo
6.1. NASTAVENÍ PROGRAMU
3. Postupně stiskněte tlačı́tko adresy
63
a tlačı́tka čı́slic
. Nová část programu bude mı́t označenı́ O0001.
4. Založenı́ provedete stiskem tlačı́tka
.
,
,
,
64
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
5. Jeden po druhém vložte požadované znaky, na obrazovce se objevı́ ihned po vloženı́ (v přı́padě
složeného tlačı́tka opakujte stisk dokud nenı́ zobrazen požadovaný vstup). Po dokončenı́
.
bloku programu stiskněte tlačı́tko
6. Vloženı́ dalšı́ části programu může být provedeno podle kroku 5.
6.1.3
Hledánı́ znaků
1. Procházenı́: Prohlı́ženı́ znaků jeden po druhém za pomoci kurzoru
Stiskem tlačı́tka
vsupte do editačnı́ho režimu, vyberte stránku zobrazujı́cı́ obsah
programu stiskem tlačı́tka
(a) Stiskem tlačı́tka
.
se kurzor posune o řádek výše. Pokud je aktuálnı́ řádek delšı́
než předchozı́, stiskem tlačı́tka
programu (na ”;”).
(b) Stiskem tlačı́tka
se kurzor posune o řádek nı́že. Pokud je aktuálnı́ řádek delšı́
než předchozı́, stiskem tlačı́tka
programu (na ”;”).
(c) Stiskem tlačı́tka
řádku, stiskem tlačı́tka
gramu.
(d) Stiskem tlačı́tka
řádku, stiskem tlačı́tka
gramu.
se kurzor přesune na konec předchozı́ části
se kurzor přesune na konec následujı́cı́ části
se kurzor posune o znak doprava. Pokud je na konci aktuálnı́ho
se kurzor přesune dolů na začátek následujı́cı́ části pro-
se kurzor posune o znak doleva. Pokud je na začátku aktuálnı́ho
se kurzor přesune nahoru na konec předchozı́ části pro-
, kurzor se posune na prvnı́ znak
(e) Předchozı́ stránku otočte stiskem tlačı́tka
předchozı́ stránky. Pokud otočı́te na prvnı́ stránku obsahu programu, kurzor se přesune
na prvnı́ znak druhého řádku.
(f) Na následujı́cı́ stránku otočte stiskem tlačı́tka
, kurzor se posune na prvnı́
6.1. NASTAVENÍ PROGRAMU
65
znak následujı́cı́ stránky. Pokud otočı́te na poslednı́ stránku obsahu programu, kurzor
se přesune na prvnı́ znak poslednı́ho řádku.
2. Hledánı́: Hledánı́ požadovaného znaku směrem dolů od současné pozice kurzoru. Postupujte
následujı́cı́m způsobem:
(a) Zvolte režim editace stiskem tlačı́tka
(b) Stiskem tlačı́tka
.
zobrazte stránku obsahu programu.
, poté zadejte maximálně 10 hledaných znaků.
(c) Hledánı́ zahájı́te stiskem tlačı́tka
Při pokusu o zadánı́ vı́ce znaků se bude měnit hodnota 10. znaku.
V přı́padě hledánı́ znaků ”G2” bude obrazovka vypadat následovně:
(d) Po stisku tlačı́tka
se kurzor přesune na prvnı́ výskyt ”G2” v daném směru
(na základě pozice kurzoru se rozhodněte pro stisk tlačı́tka
nebo
):
66
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
(e) Po vyhledánı́ je CNC stále ve vyhledávacı́m režimu - stiskem
nebo
můžete vyhledat jiný znak nebo hledánı́ ukončit stiskem tlačı́tka
.
(f) Pokud nebude požadovaný znak nalezen, na obrazovce se zobrazı́ nápis ”Srch fail”.
Poznámka: Vyhledávánı́ neprobı́há v rámci podprogramů.
3. Návrat na hlavičku programu
(a) Při stisku tlačı́tka
na stránce zobrazenı́ programu v editačnı́m režimu se kurzor
vrátı́ na hlavičku programu.
(b) Vyhledejte prvnı́ znak programu podle metody popsané v sekci 6.1.3.
6.1.4
Vloženı́ znaku
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. V editačnı́m režimu vyberte stránku zobrazenı́ obsahu programu.
2. S kurzorem na mı́stě, kde chcete provést vloženı́, stiskněte tlačı́tko
:
3. Vložte znak (pokud použijeme jako přı́klad výše uvedený stav, vloženı́ přı́kazu G98 před
přı́kaz G2 provedete stiskem
,
,
).
6.1. NASTAVENÍ PROGRAMU
67
Poznámka 1: V režimu vkládánı́ bude po vloženı́ adresy přı́kazu automaticky vygenerována mezera, v přı́padě, že kurzor nenı́ na začátku řádku. Pokud se kurzor nacházı́
na začátku řádku, je třeba mezeru vložit ručně.
Poznámka 2: V režimu vkládánı́ bude při vkládánı́ přı́kazu automaticky přidána ”0”
za předpokladu, že před kurzorem je čı́slice a kurzor nenı́ na konci řádku.
Poznámka 3: V režimu vkládánı́ bude po stisku
za čı́slici automaticky vložen
znak ”0” za předpokladu, že před kurzorem bude čı́slice a kurzor nenı́ na konci řádky.
6.1.5
Mazánı́ znaků
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zvolte stránku zobrazujı́cı́ obsah programu v editačnı́m režimu.
2. Znak před kurzorem smažete stiskem tlačı́tka
stiskem tlačı́tka
6.1.6
, znak na pozici kurzoru smažete
.
Změna znaku
Jsou možné dva způsoby změny znaků:
1. Změna vloženı́m:
Nechtěný znak smažte a poté vložte požadovaný znak - detaily naleznete v sekci 6.1.5.
2. Přı́má změna:
(a) Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
(b) Změnu zahájı́te stiskem tlačı́tka
bude vypadat následujı́cı́m způsobem:
(kurzor se změnı́ na šedý obdélnı́k), obrazovka
68
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
(c) Vložte požadované znaky (Pokud použijeme jako přı́klad obrázek výše, změnu X20 na
U89 provedete stiskem tlačı́tek
,
,
.).
Poznámka 1: Při modifikaci bude aktuálnı́ znak změněn po vloženı́ nového a
kurzor se posune dopředu.
Poznámka 2: Pokud při změně kurzor ležı́ na znaku ”;”, vložený znak zaujme
mı́sto ”;” a následujı́cı́ část programu se přesune na předcházejı́cı́ řádek.
Pokud napřı́klad mı́sto znaku ”;” vložı́te znak ”0”, může obrazovka vypadat
jako na následujı́cı́ch obrázcı́ch:
6.1. NASTAVENÍ PROGRAMU
6.1.7
69
Mazánı́ jednoho bloku
Tato funkce je proveditelná pouze u bloků s pořadovými čı́sly (v přı́padě, že čı́sla jsou vložena na
začátku řádků) nebo u bloků s mezerou jako jediným znakem před pořadovým čı́slem.
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
2. Posuňte kurzor na začátek řádku (prvnı́ znak) bloku, který chcete smazat a stiskněte tlačı́tko
.
Poznámka: Pokud tento blok nemá žádné pořadové čı́slo, na začátek řádky vložte
”N”, posuňte na něj kurzor a stiskněte tlačı́tko
6.1.8
.
Mazánı́ části programu
Smazánı́ části programu od pozice kurzoru (hledánı́ dolů) až k vybranému bloku. Vybraný blok
musı́ mı́t pořadové čı́slo.
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
70
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
2. Vstupte do režimu vyhledávánı́ stiskem tlačı́tka
gramu.
3. Po stisknutı́ tlačı́tka
a poté zadejte čı́slo bloku pro-
bude obrazovka vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
6.1. NASTAVENÍ PROGRAMU
6.1.9
71
Mazánı́ vybraných přı́kazů
Mazánı́ vybraných přı́kazů od pozice kurzoru.
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
2. Vstupte do vyhledávacı́ho režimu stiskem tlačı́tka
3. Po stisku tlačı́tka
a zadejte vyhledávaný řetězec.
bude obrazovka vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
72
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
Poznámka 1: Pokud hledaný řetězec neexistuje nebo je před kurzorem, zobrazı́ se
”Srch fail” (chyba hledánı́). Pokud se za pozicı́ kurzoru nacházı́ vı́ce stejných hledaných řetězců, bude smazán nejbližšı́.
Poznámka 2: Pokud zadáte pouze třı́du přı́kazu (”G”), bude smazána i jeho hodnota.
6.2
6.2.1
Poznámka k programu
Nastavenı́ poznámky k programu
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
2. Po stisku tlačı́tka
bude obrazovka vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
3. Vložte poznámku k programu (mimo závorek lze vložit maximálně 20 znaků).
6.3. MAZÁNÍ PROGRAMŮ
4. Poznámka je vložena stiskem tlačı́tka
73
.
Poznámka 1: Pokud po nastavenı́ programu nenı́ zadána žádná poznámka, výchozı́
poznámkou se stane jméno CNC programu.
Poznámka 2: V CNC mohou být vloženy pouze anglické poznámky, ale čı́nské poznámky
(s výjimkou čı́nských čı́slic) mohou být zobrazeny. Přidánı́ poznámek v čı́nštině lze
realizovat jejich editacı́ a nahránı́m z PC za pomoci komunikačnı́ho softwaru.
6.2.2
Úprava poznámek k programu
Postup je stejný se založenı́m poznámky popsaným v sekci 6.2.1.
6.3
6.3.1
Mazánı́ programů
Mazánı́ jednoho programu
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zobrazte stránku seznamu programů v editačnı́m režimu.
74
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
2. Postupně stiskněte tlačı́tko
a numerická tlačı́tka
,
,
,
(Pokud budete chtı́t vymazat program O0001).
3. Program O0001 smažete stiskem tlačı́tka
6.3.2
.
Smazánı́ všech programů
Postupujte dle následujı́cı́ch kroků:
1. Zobrazte stránku seznamu programů v editačnı́m režimu.
2. Postupně stiskněte tlačı́tko adresy
,
3. Stisknutı́m tlačı́tka
6.4
, tlačı́tko
a numerická tlačı́tka
,
.
smažete všechny programy.
Výběr programu
Pokud je v CNC uloženo vı́ce programů, existujı́ tři způsoby, jak program vybrat.
6.4.1
Hledánı́
1. Vyberte režim editace programu nebo automatický režim.
2. Stiskem tlačı́tka
3. Stiskněte tlačı́tko
vstupte na stránku seznamu programů.
a poté zadejte čı́slo programu.
4. Požadovaný program bude zobrazen na obrazovce stiskem tlačı́tka
Pokud program neexistuje, bude spuštěn CNC poplach.
nebo
Poznámka: Pokud hledaný program neexistuje (krok 4), stiskem tlačı́tka
vytvořı́te nový program se zadaným označenı́m.
.
6.4. VÝBĚR PROGRAMU
6.4.2
75
Procházenı́
1. Vyberte režim editace programu nebo automatický režim.
2. Stiskem tlačı́tka
vstupte na stránku seznamu programů.
3. Stiskněte tlačı́tko
.
4. K zobrazenı́ předchozı́ho nebo následujı́cı́ho programu stiskněte tlačı́tko
nebo
.
5. Opakovánı́m kroků 3 a 4 budou postupně zobrazeny všechny programy.
6.4.3
Výběr kurzorem
1. Vyberte automatický režim (nesmı́ být v běžı́cı́m stavu).
2. Stiskem tlačı́tka
vstupte na stránku seznamu programů.
3. Stiskem tlačı́tek
,
,
nebo
posouvejte kurzor. Na obrazovce se zobrazuje velikost a poznámka aktuálně vybraného programu.
4. Po vybránı́ požadovaného programu stiskněte tlačı́tko
.
76
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
6.5
Provedenı́ programu
Podle sekce 6.4 vyberte program, který má být proveden, zvolte automatický režim a program se
automaticky spustı́.
6.6
Přejmenovánı́ programu
1. Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
2. Za pomoci tlačı́tka
3. Stiskněte tlačı́tko
6.7
zadejte nové jméno programu.
.
Kopı́rovánı́ programu
Aktuálnı́ program uložte na jiném mı́stě:
1. Zobrazte stránku obsahu programu v editačnı́m režimu.
2. Stiskněte tlačı́tko
3. Stiskněte tlačı́tko
a zadejte nové čı́slo programu.
.
6.8
Správa programů
6.8.1
Seznam programů
Vstupte na stránku seznamu programů v ne-editačnı́m režimu stiskem tlačı́tka
. Programy
budou na stránce zobrazeny jako seznam adresářů. Na jedné stránce lze zobrazit maximálně 36
6.8. SPRÁVA PROGRAMŮ
77
položek - pokud je počet programů většı́ než 36, na dalšı́ části seznamu postoupı́te stiskem tlačı́tka
.
6.8.2
Verze softwaru
Pro tuto položku bude zobrazena aktuálnı́ verze softwaru.
6.8.3
Počet programů obrobků
Pro tuto položku bude zobrazen maximálnı́ počet uložitelných programů (384) a počet uložených
programů.
6.8.4
Velikost paměti a využitá velikost
Pro tuto položku bude zobrazena celková velikost paměti CNC (celkem 22MB) a využitá velikost.
78
KAPITOLA 6. ÚPRAVA A SPRÁVA PROGRAMŮ
Kapitola 7
Automatický režim
79
80
KAPITOLA 7. AUTOMATICKÝ REŽIM
Pozor!
Funkce každého tlačı́tka na ovládacı́m panelu GSK980MD je definována PLC programy, pro zı́skánı́ detailnı́ch informacı́ nahlédněte do přı́padného doplňujı́cı́ho návodu
dodávaného výrobcem stroje.
Prosı́m vezměte na vědomı́, že popis nı́že uvedených funkcı́ je založen na standardnı́m
PLC programu GSK980MD.
7.1
Automatický běh
7.1.1
Výběr automatického běhu
1. Hledánı́
(a) Vyberte automatický nebo editačnı́ režim.
(b) Stiskem tlačı́tka
vyberte stránku seznamu programů.
(c) Stiskněte tlačı́tko
a zadejte čı́slo programu.
(d) Vyhledané programy budou zobrazeny na obrazovce stiskem tlačı́tek
nebo
. Pokud program daného čı́sla neexistuje, bude spuštěn CNC poplach.
Poznámka: Pokud program, který se pokoušı́te vyhledat v kroku 4 neexistuje,
založı́ nový program.
CNC stiskem tlačı́tka
2. Procházenı́
(a) Vyberte automatický nebo editačnı́ režim.
(b) Stiskem tlačı́tka
zobrazte stránku seznamu programů.
(c) Stiskněte tlačı́tko
.
(d) Stiskem tlačı́tek
nebo
zobrazı́te předchozı́ nebo následujı́cı́ program.
(e) Všechny uložené programy postupně zobrazı́te opakovánı́m kroků 2c a 2d.
3. Výběr kurzorem
(a) Vyberte automatický režim (v neběžı́cı́m stavu).
(b) Stiskem tlačı́tka
zobrazte stránku seznamu programů.
7.1. AUTOMATICKÝ BĚH
81
(c) Posuňte kurzor na požadovaný program stiskem tlačı́tek
nebo
,
.
(d) Stiskněte tlačı́tko
7.1.2
,
.
Spuštěnı́ automatického běhu
1. Vyberte automatický režim stiskem tlačı́tka
2. Běh programu spust’te stiskem tlačı́tka
.
.
Poznámka: Program bude spuštěn od řádku, na kterém se nacházı́ kurzor. Proto
se před stiskem tlačı́tka
ujistěte, že se kurzor nacházı́ na požadované části
programu. Pokud má proběhnout celý program a kurzor se nenacházı́ na prvnı́m
řádku je třeba kurzor na prvnı́ řádek přesunout.
7.1.3
Zastavenı́ automatického běhu
Přı́kazem zastavenı́ M00
Po vykonánı́ přı́kazu M00 se automatický běh zastavı́, modálnı́ funkce a stav programu zůstanou
uloženy.
Běh programu bude obnoven stiskem tlačı́tka
nebo vnějšı́ho tlačı́tka spuštěnı́.
Zastavenı́ stiskem odpovı́dajı́cı́ch tlačı́tek
1. Při stisknutı́ tlačı́tka
provede stroj následujı́cı́:
nebo vnějšı́ho tlačı́tka pauzy během automatického běhu
(a) Pohyb stroje bude postupně zastaven.
(b) Po provedenı́ přı́kazu pauzy (G04) bude stroj zastaven.
(c) Modálnı́ funkce a stav jsou zachovány.
(d) Proces bude pokračovat po stisknutı́ tlačı́tka
2. Stisk tlačı́tka
způsobı́ následujı́cı́:
.
82
KAPITOLA 7. AUTOMATICKÝ REŽIM
(a) Pohyb ve všech osách se zastavı́.
(b) Výstup funkcı́ M a S nebude mı́t žádný účinek (Zda vřeteno rotuje vpřed/vzad, signály
mazánı́ a chlazenı́ po vypnutı́ stiskem tlačı́tka
lze nastavit parametry).
(c) Po skončenı́ automatického běhu budou modálnı́ funkce a stav zachovány.
3. Nouzové tlačı́tko: V nebezpečných nebo nouzových situacı́ch za běhu stroje stiskněte nouzové
tlačı́tko (v přı́padě že je vnějšı́ nouzový signál funkčnı́). CNC se přepne do stavu nouzového
zastavenı́, pohyb stroje bude okamžitě zastaven a všechny výstupy (jako napřı́klad rotace
vřetena, chlazenı́ atd.) budou vypnuty.
4. Přepı́nánı́ režimů: Pokud je automatické vykonávánı́ programu přepnuto do režimu návratu
do referenčnı́ho bodu stroje, ručnı́ho kolečka/krokovánı́, návratu do referenčnı́ho bodu programu atd. bude vykonávánı́ dané části programu okamžitě pozastaveno. Pokud je stroj
přepnut do režimu editace nebo MDI, daný blok programu doběhne do konce a poté bude
zobrazeno ”pause”.
Poznámka 1: Ujistěte se, že všechny chyby a závady budou před zrušenı́m poplachu
nouzového zastavenı́ odstraněny.
Poznámka 2: Stisk tlačı́tka nouzového zastavenı́ před stiskem spı́nače napájenı́ může
snı́žit dopad přı́padného výkyvu elektrického proudu na vybavenı́.
Poznámka 3: Po zrušenı́ poplachu nouzového zastavenı́ by měl být znovu proveden
návrat do referenčnı́ho bodu stroje, aby se zajistilo, že zaznamenaná poloha stroje
odpovı́dá poloze skutečné.
Poznámka 4: Vnějšı́ tlačı́tko nouzového zastavenı́ bude funkčnı́ pouze v přı́padě, že
Bit3 (ESP) parametru č.172 je nastaven na hodnotu 0.
7.1.4
Automatický běh libovolné části programu
1. Stiskem tlačı́tka
vstupte do editačnı́ho režimu, stiskem tlačı́tka
vstupte
do rozhranı́ programu a poté vyberte stránku seznamu programů stiskem tlačı́tek
nebo
.
2. Posuňte kurzor na tu část programu, kterou chcete spustit (pokud chcete program spustit
od řádku 4, pak posuňte kurzor na začátek řádku 4).
7.1. AUTOMATICKÝ BĚH
83
3. Pokud jsou v části programu na kterou ukazuje kurzor přı́kazy G,M,T,F a neodpovı́dajı́
požadavkům na danou část programu, pak musı́ být odpovı́dajı́cı́ přı́kazy provedeny před
následujı́cı́m krokem.
4. Vstupte do automatického režimu stiskem tlačı́tka
a pak program spust’te tlačı́tkem
.
7.1.5
Úprava rychlosti posuvu a rychloposuvu
Rychlost posuvu a rychloposuvu může být za běhu upravena, takže nenı́ potřeba upravovat hodnoty rychlostı́ nastavené v programu nebo parametrech.
1. Úprava posuvu
Stiskněte tlačı́tko
nebo
ze skupiny tlačı́tek
v reálném čase v 16 krocı́ch. Jednı́m stiskem tlačı́tka
. Nastavenı́ lze provést
zvýšı́te rychlost posuvu o je-
den krok až do 150% definované rychlosti. Jednı́m stiskem tlačı́tka
posuvu o jeden krok až do 0%.
snı́žı́te rychlost
Poznámka 1: Skutečná rychlost posuvu = rychlost určená přı́kazem F * předefinovánı́
rychlosti.
84
KAPITOLA 7. AUTOMATICKÝ REŽIM
2. Úprava rychloposuvu
nebo
ze skupiny tlačı́tek
Stiskněte tlačı́tko
v reálném čase ve 4 úrovnı́ch (F0, 25%, 50%, 100%).
. Nastavenı́ lze provést
Jednı́m stiskem tlačı́tka
zvýšı́te rychlost přı́čného posuvu o jeden krok až do 100%.
Jednı́m stiskem tlačı́tka
snı́žı́te rychlost přı́čného posuvu o jeden krok až do 0%.
Poznámka 1: Rychloposuv v ose X, Y a Z se nastavuje nezávisle parametry
č.022, č.023 a č.024.
Skutečná rychlost posuvu v ose X = hodnota parametru č.022 * rychloposuv.
Skutečná rychlost posuvu v ose Y = hodnota parametru č.023 * rychloposuv.
Skutečná rychlost posuvu v ose Z = hodnota parametru č.024 * rychloposuv.
Poznámka 2: Pokud je rychlost rychloposuvu F0, nejnižšı́ rychlost rychloposuvu
je nastavena parametrem č.032.
7.1.6
Úprava rychlosti otáčenı́ vřetena
V automatickém režimu lze upravovat rychlost otáčenı́ vřetena, pokud je ke kontrole rychlosti
otáčenı́ vřetena vybrán simulovaný napět’ový výstup.
Stiskněte tlačı́tko
nebo
ze skupiny tlačı́tek
. K dispozici je 8 úrovnı́
změny v reálném čase, v rozsahu 50% až 120% naprogramované rychlosti.
Stiskem tlačı́tka
losti.
bude rychlost zvýšena o jeden krok, až na 120% naprogramované rych-
Stiskem tlačı́tka
bude rychlost snı́žena o jeden krok, až na 50% naprogramované rychlosti.
7.2. FUNKCE DNC
85
Poznámka 1: Skutečná výstupnı́ hodnota simulovaného napětı́ = parametr * předefinovánı́
rychlosti vřetena.
Napřı́klad: Pokud je parametr č.037 nastaven na hodnotu 9999 a parametr č.021 nastaven na 645 bude skutečné simulované výstupnı́ napětı́ po provedenı́ přı́kazu S9999
a vybraném předefinovánı́ rychlosti vřetena 70% zhruba 10 * 70% = 7V.
Poznámka 2: Předefinovánı́ rychlosti otáčenı́ vřetena a předefinovánı́ rychlosti rychloposuvu bude zobrazeno v levém spodnı́m rohu obrazovky. Zobrazenı́ těchto dvou
informacı́ lze přepı́nat stiskem tlačı́tka
7.2
.
Funkce DNC
Tento CNC systém je vybaven funkcı́ DNC, která umožňuje provádět dlouhodobé vysokorychlostnı́
obráběnı́ za pomoci PC.
V automatickém režimu stiskněte tlačı́tko
, jednotka přejde do DNC režimu. Za přepokladu,
že PC s komunikačnı́m programem je připraveno, stiskem tlačı́tka
programu.
spustı́te zpracovánı́
86
KAPITOLA 7. AUTOMATICKÝ REŽIM
Detaily prosı́m vyhledejte v návodu ke komunikačnı́mu softwaru DNC.
7.3
7.3.1
Stav při běhu
Běh po jednom bloku programu
Aby se předešlo chybě programu při prvnı́m běhu, lze vybrat běh po jednom bloku programu.
V automatickém režimu lze zapnout spı́nač běhu po jednom bloku programu následujı́cı́m způsobem:
běhu po jednom bloku programu stiskem tlačı́tka
.
Rozsvit’te LED indikátor
Během režimu běhu po blocı́ch programu se CNC zastavı́ po provedenı́ aktuálnı́ části programu.
Dalšı́ části programu se spustı́ opakovaným stiskem tlačı́tka
.
Poznámka 1: Pokud probı́há přı́kaz G28, G29 nebo G30, běh bloku programu bude
zastaven uprostřed.
7.3.2
Běh ”na sucho”
Aby se předešlo chybám při automatickém běhu programu, je možno jej otestovat ”nasucho”.
V automatickém režimu lze testovacı́ běh zapnout následujı́cı́m způsobem:
Rozsvit’te LED indikátor
běhu ”nasucho” stiskem tlačı́tka
.
Při testovacı́m běhu jsou dostupné funkce posuvu a doplňkové funkce (za předpokladu, že zámek
stroje a zámek doplňkových funkcı́ jsou vypnuty). Přesněji, provedenı́m posuvu a doplňkových
funkcı́ během testovacı́ho běhu nedojde k časovým ztrátám, protože rychlosti určené programem
nejsou platné a CNC poběžı́ podle tabulky uvedené nı́že.
Přı́čný rychloposuv zapnutý
Přı́čný rychloposuv vypnutý
Přı́kazy programu
Řezánı́
Největšı́ rychlost manuálnı́ho
posuvu
Ručnı́ posuv nebo přı́čný rychlo- Rychlost manuálnı́ho posuvu
posuv (poznámka 1)
Přı́čný rychloposuv
Přı́čný rychloposuv
Poznámka 1: Manuálnı́ rychlost posuvu nebo rychloposuvu mohou být nastaveny
Bitem 6 parametru č.004.
Poznámka 2: Během testovacı́ho běhu, přepı́nánı́ rychlosti neovlivnı́ danou část programu, bude efektivnı́ až v dalšı́ části programu.
7.3. STAV PŘI BĚHU
7.3.3
87
Běh se zamčeným strojem
V automatickém režimu lze zapnout zámek stroje následujı́cı́m způsobem:
zámku stroje stiskem tlačı́tka
.
Rozsvit’te LED indikátor
K testovánı́ běhu programu při zamčeném stroji se obvykle použı́vá i zámek doplňkových funkcı́.
Při běhu programu se zamčeným strojem dojde k následujı́cı́mu:
1. Stroj se nebude hýbat, souřadnice pozice stroje na obrazovce souhrnného zobrazenı́ souřadnic
se nebudou měnit, ale relativnı́ souřadnice, absolutnı́ souřadnice a vzdálenosti k uraženı́ se
budou po celou dobu měnit, jako by byl zámek stroje vypnutý.
2. Přı́kazy M, S a T mohou být provedeny normálně.
7.3.4
Běh programu se zámkem doplňkových funkcı́
V automatickém režimu lze zámek doplňkových funkcı́ zapnout následujı́cı́m způsobem:
zámku doplňkových funkcı́ stroje stiskem tlačı́tka
.
Rozsvit’te LED indikátor
V tomto přı́padě přı́kazy M, S, a T nebudou provedeny, stroj se pohybuje. K testovánı́ běhu programu se obvykle použı́vá jak zámek stroje tak i zámek doplňkových funkcı́.
Poznámka: Provedenı́ přı́kazů M00, M30, M98, M99 nenı́ zamknutým zámkem doplňkových
funkcı́ ovlivněno.
7.3.5
Přeskočenı́ části programu
Pokud existuje část programu, která nemá být provedena ani smazána, lze povolit přeskakovánı́
částı́ programu. Blok, který má na začátku symbol ”/”, bude v automatickém režimu přeskočen
v přı́padě že je povoleno užitı́ ovládacı́ho panelu nebo je nainstalován externı́ vstup spı́nače
přeskakovánı́ části programu).
V automatickém režimu lze přeskakovánı́ částı́ programu zapnout následujı́cı́m způsobem:
Rozsvit’te LED indikátor
přeskakovánı́ částı́ programu stiskem tlačı́tka
.
Poznámka: Pokud je spı́nač přeskakovánı́ částı́ programu vypnutý, blok označený
symbolem ”/” nebude při normálnı́m automatickém běhu přeskočen.
88
KAPITOLA 7. AUTOMATICKÝ REŽIM
Kapitola 8
Návrat do referenčnı́ho bodu
89
90
KAPITOLA 8. NÁVRAT DO REFERENČNÍHO BODU
8.1
Návrat do referenčnı́ho bodu stroje
8.1.1
Referenčnı́ bod stroje
Souřadnice stroje jsou standardnı́ výchozı́ souřadnice pro práci s CNC. Jejich výchozı́ bod je
takzvaný referenčnı́ bod stroje (nebo také nulový bod stroje). Referenčnı́ bod stroje je stanoven
spı́načem referenčnı́ho bodu nebo spı́načem návratu referenčnı́ho bodu, který je instalován na
stroji. Spı́nač referenčnı́ho bodu nebo spı́nač návratu referenčnı́ho bodu je obvykle instalován v
mı́stě maximálnı́ho možného pozitivnı́ho posuvu os X, Y a Z.
8.1.2
Návrat do referenčnı́ho bodu stroje
1. Operaci návratu do referenčnı́ho bodu stroje spustı́te stiskem tlačı́tka
okraji obrazovky bude zobrazeno ”REF”.
2. Stiskem tlačı́tka
ose X, Y nebo Z .
,
nebo
, na spodnı́m
zvolte návrat do referenčnı́ho bodu v
3. Stroj se pohybuje směrem k referenčnı́mu bodu. Po zpomalenı́ a kontrole signálu návratu do
referenčnı́ho bodu se pohyb okamžitě zastavı́ a LED
referenčnı́ho bodu se rozsvı́tı́.
indikátoru návratu do
Poznámka 1: Návrat do referenčnı́ho bodu stroje nenı́ možné provést pokud nenı́
referenčnı́ bod stroje nainstalován.
Poznámka 2: Indikačnı́ LED ukončenı́ návratu do referenčnı́ho bodu stroje nebude
svı́tit při pohybu z referenčnı́ho bodu stroje.
Poznámka 3: Kompenzace délky nástroje bude po provedenı́ operace návratu do
referenčnı́ho bodu stroje vymazána (Nastavuje se Bitem 7 parametru č.183).
Kapitola 9
Nastavenı́, zálohovánı́ a obnovenı́
dat
91
92
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
9.1
Nastavenı́ dat
9.1.1
Nastavenı́ přepı́načů
Na stránce nastavenı́ přepı́načů lze zobrazit a upravit nastavenı́ přepı́nače parametrů, programu
a automatického čı́slovánı́.
1. Do rozhranı́ nastavenı́ vstupte stiskem tlačı́tka
a stiskem tlačı́tek
a
vyhledejte stránku nastavenı́ přepı́načů.
2. Stiskem tlačı́tek
nebo
3. Stav přepı́nače lze měnit stiskem tlačı́tek
nastavte kurzor do požadované polohy.
a
. Stiskem tlačı́tka
se
symbol ”*” přesune doleva a přepı́nač bude v poloze vypnuto, stiskem tlačı́tka
symbol ”*” posune doprava a přepı́nač bude zapnutý.
se
Modifikace parametrů je povolena pouze při zapnutém přepı́nači parametrů, editace programů je
povolena pouze při zapnutém přepı́nači programů a automatické čı́slovánı́ bloků povoleno pouze
pokud je zapnutý přepı́nač automatického čı́slovánı́.
Poznámka: Přepnutı́ přepı́nače parametrů do zapnuté polohy vyvolá poplach, který
a
. Dalšı́ přepnutı́ přepı́nače
může být zrušen současným stiskem tlačı́tek
již k poplachu nevede. Pro zajištěnı́ bezpečnosti přepı́nač parametrů po provedenı́
potřebných úprav vypněte.
9.1. NASTAVENÍ DAT
9.1.2
93
Nastavenı́ grafu
Do nastavenı́ vstupte stiskem tlačı́tek
stiskem tlačı́tek
a
a vyhledejte stránku nastavenı́ parametrů grafu
.
A: Nastavenı́ parametrů grafu
1. V MDI režimu posuňte kurzor na požadovanou položku stiskem tlačı́tek
nebo
.
2. Vložte požadovanou hodnotu.
3. Nastavenı́ bude ukončeno stiskem tlačı́tka
.
B: Význam jednotlivých parametrů grafu
1. SCALE: Nastavenı́ měřı́tka
2. CENTER: nastavenı́ hodnot souřadnic obrobku na střed obrazovky.
3. Max. a Min. hodnoty: Po nastavenı́ maximálnı́ch a minimálnı́ch hodnot v obou osách je
dostupná automatická změna měřı́tka a nastavenı́ středu grafu.
X MAX: Maximálnı́ hodnota v ose X během zpracovánı́ (jednotka:mm)
X MIN: Minimálnı́ hodnota v ose X během zpracovánı́ (jednotka:mm)
Y MAX: Maximálnı́ hodnota v ose Y během zpracovánı́ (jednotka:mm)
Y MIN: Minimálnı́ hodnota v ose Y během zpracovánı́ (jednotka:mm)
Z MAX: Maximálnı́ hodnota v ose Z během zpracovánı́ (jednotka:mm)
Z MIN: Minimálnı́ hodnota v ose Z během zpracovánı́ (jednotka:mm)
94
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
C: Změna měřı́tka zobrazenı́ stopy grafu
Na stránce zobrazenı́ grafu lze měnit měřı́tko zobrazenı́ v reálném čase stiskem tlačı́tek
nebo
. Jednı́m stiskem tlačı́tka
se zmenšı́
se měřı́tko zobrazenı́ zvětšı́
√
2krát, stiskem
√
2krát.
D: Spuštěnı́, zastavenı́ a mazánı́ zobrazenı́ stopy grafu
Na stránce zobrazenı́ grafu spustı́te vykreslenı́ stiskem tlačı́tka
před znak S. Vykreslenı́ ukončı́te stiskem tlačı́tka
Aktuálnı́ stopa grafu bude smazána stiskem tlačı́tka
9.1.3
, symbol ”*” se přesune
, symbol ”*” se přesune před znak T.
.
Nastavenı́ parametrů
Odpovı́dajı́cı́ vztahy mezi CNC jednotkou, strojem a dalšı́ mohou být ovlivněny nastavenı́m parametrů.
Do rozhranı́ parametrů vstupte stiskem tlačı́tka
stiskem tlačı́tek
a
.
A. Změna stavového parametru
1. Úprava celého parametru
(a) Zapněte přepı́nač parametrů
(b) Vyberte MDI režim
, celý seznam parametrů lze zobrazit
9.1. NASTAVENÍ DAT
95
(c) Posuňte kurzor na požadované čı́slo parametru:
Metoda 1: Stiskem tlačı́tek
stiskem tlačı́tek
tru.
nebo
Metoda 2: Stiskněte tlačı́tko
nebo
nalezněte stránku s parametrem a
posuňte kurzor na požadované čı́slo parame-
, zadejte čı́slo parametru a stiskněte tlačı́tko
.
(d) Zadejte novou hodnotu celého parametru.
(e) Hodnota parametru bude vložena a zobrazena stiskem tlačı́tka
.
(f) Pro zajištěnı́ bezpečnosti je třeba po nastavenı́ všech změn parametrů přepı́nač parametrů vypnout.
Napřı́klad:
Nastavenı́ Bitu 5 (DECI) stavového parametru č.004 na hodnotu 1, ostatnı́ zůstanou beze
změny.
Podle výše uvedených kroků posuňte kurzor na parametr č.004 a postupně pomocı́ numerických tlačı́tek zadejte 01100000 jako na následujı́cı́m obrázku:
Úprava parametru bude ukončena stiskem tlačı́tka
.
96
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
2. Úprava po jednotlivých bitech:
(a) Zapněte přepı́nač parametrů.
(b) Vyberte MDI režim.
(c) Posuňte kurzor na požadované čı́slo parametru:
Metoda 1: Stiskem tlačı́tek
stiskem tlačı́tek
tru.
nebo
Metoda 2: Stiskněte tlačı́tko
nebo
nalezněte stránku s parametrem a
posuňte kurzor na požadované čı́slo parame-
, zadejte čı́slo parametru a stiskněte tlačı́tko
.
(d) Stiskněte a podržte tlačı́tko
2 sekundy nebo stiskněte tlačı́tko
nebo
bude umı́stěn na hodnotě parametru. Stiskem tlačı́tek
kurzor na požadovaný bit a podle potřeby vložte 0 nebo 1.
, kurzor
posuňte
(e) Po provedenı́ požadovaných změn je možné ukončit úpravy parametru stiskem a přidrženı́m
tlačı́tka
2 sekundy nebo stiskem tlačı́tka
.
(f) Pro zajištěnı́ bezpečnosti je třeba po nastavenı́ všech změn parametrů přepı́nač parametrů vypnout.
Napřı́klad:
Nastavenı́ Bitu 5 (DECI) stavového parametru č.004 na hodnotu 0, ostatnı́ zůstanou beze
změny.
9.1. NASTAVENÍ DAT
97
Podle výše uvedených kroků posuňte kurzor na parametr č.004. Stiskněte a podržte tlačı́tko
2 sekundy nebo stiskněte tlačı́tko
následujı́cı́m obrázku:
Posuňte kurzor na Bit5 stiskem tlačı́tek
Vložte 0, tı́m je modifikace parametru dokončena.
. Obrazovka bude vypadat jako na
nebo
.
98
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
B. Změny datových parametrů a parametrů kompenzace šroubu
1. Úprava datového parametru
(a) Zapněte přepı́nač parametrů.
(b) Vyberte MDI režim.
(c) Posuňte kurzor na požadované čı́slo parametru.
(d) Vložte nové hodnoty parametru.
(e) Hodnoty parametru budou vloženy a zobrazeny stiskem tlačı́tka
.
(f) Pro zajištěnı́ bezpečnosti je třeba po nastavenı́ všech změn parametrů přepı́nač parametrů vypnout.
Přı́klad 1: Nastavte datový parametr č.022 na hodnotu 4000.
Podle kroků uvedených výše posuňte kurzor na parametr č.022, následně vložte 4000:
Modifikace parametru bude dokončena stiskem tlačı́tka
.
9.1. NASTAVENÍ DAT
99
Přı́klad 2: Nastavte hodnotu kompenzace v ose X dat kompenzace šroubu č.000 na hodnotu 12 a hodnoty v ose Z na 30.
Posuňte kurzor na data kompenzace šroubu č.000 podle výše uvedených kroků a poté vložte
X12.
Vloženı́ bude provedeno stiskem tlačı́tka
.
Stejným způsobem vložte Z30 a poté stiskněte tlačı́tko
.
100
9.2
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
Zálohovánı́ a obnovenı́ dat
Uživatelská data GSK980MD (stavové parametry, datové parametry, hodnoty kompenzace nástrojů,
data kompenzace šroubu atd.) mohou být zálohována (uložena) a obnovena (načtena). Toto
zálohovánı́ se netýká CNC programů!
1. Zapněte přepı́nač parametrů.
2. Stiskem tlačı́tka
stiskem tlačı́tka
vstupte do MDI režimu, poté vstupte na stránku zálohovánı́ dat
(Pokud bude potřeba, použijte i tlačı́tka
3. Posuňte kurzor na požadovanou operaci.
4. Současně stiskněte tlačı́tka
a
.
a
.).
9.3. NASTAVENÍ A ÚPRAVA HESEL
101
Poznámka 1: Během zálohovánı́ a obnovenı́ dat zabraňte odpojenı́ napájecı́ho napětı́
(vypnutı́), do ukončenı́ procesu zálohovánı́ nebo obnovy neprovádějte žádné dalšı́
kroky.
Poznámka 2: Možnost zálohy a obnovenı́ dat je odvislá od úrovně oprávněnı́ uživatele:
Uživatelé úrovně 3,4,5 mohou provést zálohu a obnovenı́ stavových a datových parametrů ale nemohou změnit parametry kompenzace šroubu. Uživatelé úrovně 2 mohou
provést zálohu a obnovenı́ stavových, datových parametrů a parametrů kompenzace
šroubu.
Napřı́klad: Provedenı́ obnovy výchozı́ho nastavenı́ parametrů pro krokový ovladač:
Podle výše uvedených kroků zapněte přepı́nač parametrů, vstupte do MDI režimu, stránky zálohovánı́
dat, posuňte kurzor na ”Resume Default PAR.2 (step)”.
Současně stiskněte tlačı́tka
a
RECOVERED”, poté jednotku restartujte.
9.3
, dojde k zobrazenı́ ”SERVO PAR BACKUP
Nastavenı́ a úprava hesel
Aby mohly být programy a parametry modifikovány pouze oprávněnými osobami, je GSK980MD
vybavena funkcı́ hesel. K dispozici jsou 4 úrovně: úroveň 2 (výrobce stroje), úroveň 3 (správce
vybavenı́), úroveň 4 (technik) a úroveň 5 (operátor).
Úroveň 2: Výrobce stroje - může modifikovat stavové parametry, datové parametry, data kompenzace šroubu, data kompenzace nástrojů, upravovat CNC programy a programy PLC, přı́padně
dalšı́.
Úroveň 3: Výchozı́ heslo je 12345. Uživatel může upravovat stavové parametry, datové parametry,
data kompenzace nástrojů a editovat programy.
Úroveň 4: Výchozı́ heslo je 1234. Uživatel může upravovat data kompenzacı́ nástrojů, proměnné
maker a editovat programy. Nemůže upravovat stavové parametry, datové parametry ani kompenzaci šroubu.
Úroveň 5: Bez hesla, lze obsluhovat pouze přı́strojový panel. Uživatel nemůže upravovat kompenzace nástrojů, stavové parametry, datové parametry ani kompenzaci šroubu. Nenı́ dostupná
editace ani výběr programu.
102
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
Vstupte na stránku nastavenı́ hesel, kurzor zůstane stát na řádku ”INPUT PASSWORD” (vložte
nebo
heslo). Posuňte kurzor na požadovanou operaci stiskem tlačı́tek
1. Kurzor se posune nahoru jednı́m stiskem tlačı́tka
”SET LOWER LEVEL” stiskem tlačı́tka
TER PASSWORD”.
2. Kurzor se posune nahoru jednı́m stiskem tlačı́tka
řádce stiskem tlačı́tka
9.3.1
.
. Pokud je kurzor na prvnı́ řádce
se kurzor posune na poslednı́ řádku ”AL-
. Pokud je kurzor na poslednı́
se kurzor posune na prvnı́ řádku ”ALTER PASSWORD”.
Nastavenı́ úrovně oprávněnı́
1. Vstupte na stránku nastavenı́ hesel, posuňte kurzor na řádku ”INPUT PASSWORD” (vložte
heslo).
2. Vložte heslo (mı́sto každého znaku bude zobrazen znak ”*”).
3. Po vloženı́ stiskněte tlačı́tko
a poté zadejte odpovı́dajı́cı́ úroveň oprávněnı́.
Poznámka: Množstvı́ čı́slic hesla GSK980MD odpovı́dá úrovni oprávněnı́ - uživatelé
nemohou počet ani zvýšit, ani snı́žit - viz. nı́že:
Úroveň oprávněnı́
úroveň 3
úroveň 4
úroveň 5
Počet čı́slic hesla
5
4
žádné
Výchozı́ heslo
12345
1234
žádné
9.3. NASTAVENÍ A ÚPRAVA HESEL
103
Napřı́klad: Současná úroveň oprávněnı́ je 4. Heslo úrovně 3 je 12345 - změňte úroveň oprávněnı́
na úroveň 3.
Posuňte kurzor na řádku ”INPUT PASSWORD”, po zadánı́ 12345 stiskněte tlačı́tko
.
Zobrazı́ se text ”parameter modifying and program editing are available” a ”PASSWORD PASSED” a úroveň oprávněnı́ se změnı́ na úroveň 3. Obrazovka bude vypadat následujı́cı́m způsobem:
Poznámka: Po zapnutı́ přı́stroje zůstane úroveň oprávněnı́ nastavena, pokud aktuálnı́
úroveň před vypnutı́m byla stejná nebo nižšı́ než úroveň 3 (konkrétně úrovně 3, 4, 5).
Pokud byla poslednı́ úroveň oprávněnı́ vyššı́ než 3 (úrovně 0, 1, 2), pak po zapnutı́ je
výchozı́ úroveň 3.
9.3.2
Změna hesla
Kroky k provedenı́ změny hesla jsou následujı́cı́:
1. Vstupte na stránku nastavenı́ hesel, zadejte heslo (podle sekce 9.3.1).
2. Posuňte kurzor na řádku ”ALTER PASSWORD”.
3. Zadejte nové heslo a poté stiskněte tlačı́tko
.
104
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
4. Zobrazı́ se hlášenı́ ”PLEASE INPUT USER PASSWORD AGAIN”.
5. Po opakovaném zadánı́ nového hesla stiskněte tlačı́tko
. Pokud se obě zadaná hesla
shodujı́, zobrazı́ se hlášenı́ ”PASSWORD UPDATES” - heslo bylo úspěšně změneno.
6. Pokud se zadaná hesla neshodujı́, zobrazı́ se hlášenı́ ”PASSWORD CHECKOUT ERROR”:
9.3. NASTAVENÍ A ÚPRAVA HESEL
9.3.3
105
Nastavenı́ vyššı́ úrovně
Funkce sloužı́ ke snı́ženı́ úrovně oprávněnı́ o jeden krok nı́že, než je daná úroveň oprávněnı́. Postup
je následujı́cı́:
1. Vstupte na stránku nastavenı́ hesel, podle sekce 9.3.1 zadejte heslo.
2. Posuňte kurzor na řádku ”SET LOWER LEVEL”. Pokud je současná úroveň 3, obrazovka
bude vypadat jako na následujı́cı́m obrázku:
3. Stiskem tlačı́tka
se zobrazı́ hlášenı́ ”CURRENT LEVEL TO 4, MAKE SURE?”:
4. Nižšı́ úroveň oprávněnı́ se nastavı́ dalšı́m stiskem tlačı́tka
.
106
KAPITOLA 9. NASTAVENÍ, ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT
Poznámka: Pokud je aktuálnı́ úroveň 5, nastavenı́ nižšı́ úrovně nelze provést.
Kapitola 10
Komunikace, výměna a zálohovánı́
dat
107
108
10.1
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
TDComm2a, komunikačnı́ software pro GSK980MD
TDComm2a sloužı́ k výměně dat mezi PC a CNC. Má jednoduché ovládánı́, je spolehlivý a efektivnı́.
Výchozı́ rozhranı́ se skládá ze třı́ záložek, které umožňujı́ nahránı́ dat do CNC jednotky, jejich
stahovánı́ a nastavenı́ parametrů vlastnı́ho programu. Programy lze nahrávat po jednom i hromadně. K usnadněnı́ opakovaného nahrávánı́ většı́ho množstvı́ souborů do CNC (napřı́klad po
úpravě programu s množstvı́m podprogramů) lze soubory v počı́tači ukládat do seznamů, které
lze opakovaně využı́vat - nenı́ proto nutné pokaždé soubory vybı́rat ručně.
Pro nahránı́ souborů je potřeba odpovı́dajı́cı́ oprávněnı́ na straně CNC, včetně zapnutých přepı́načů
umožňujı́cı́ch editaci programů nebo změnu parametrů.
TDComm2a dokáže do CNC nahrát soubory s přı́ponou .cnc, .nc, .txt přı́padně .par nebo .cmp
(soubory s daty parametrů nebo kompenzacı́). Jména souborů nesmı́ obsahovat jiné než ASCII
znaky - čı́nské znaky nebo znaky s diakritikou nejsou přı́pustné. Současně, jméno souboru musı́
být v tzv. DOS formátu 8.3 (osm znaků jména a tři typu souboru). Jména souborů delšı́ než osm
znaků budou automaticky zkrácena na přı́slušnou délku.
10.1.1
Systémové požadavky TDComm2a
Hardware:
• PC se sériovým portem (RS232)
• sériový komunikačnı́ kabel (3 žilový)
Operačnı́ systém:
• Microsoft Windows 98/2000/XP/2003
10.2
Přı́pravné práce před přenosem dat
1. Propojte oba přı́stroje komunikačnı́m kabelem, přitom musı́ být oba vypnuté.
• Propojenı́ mezi PC a CNC: Zasuňte kabel s DB9 konektory jednı́m koncem do konektoru
XS36 na CNC a druhý konec zapojte do sériového portu PC.
• Propojenı́ mezi CNC a CNC: Zasuňte kabel s DB9 konektory do konektorů XS36 na
obou CNC.
2. Nastavte Bit5 (RS232) stavového parametru č.002 na hodnotu 1.
3. Nastavte komunikačnı́ rychlost (baud rate) a ujistěte se, že na obou zařı́zenı́ch (PC/CNC,
CNC/CNC) je nastavena stejná rychlost.
• Nastavenı́ komunikačnı́ rychlosti CNC:
Komunikačnı́ rychlost sériového portu GSK980MD je nastavena datovým parametrem
č.044, v rozsahu 50 - 115200 (jednotka: bps). Pro komunikaci mezi PC a CNC by neměla
být použita nižšı́ hodnota než 4800 bps. Výchozı́ hodnota je 115200 bps.
• Nastavenı́ komunikačnı́ rychlosti PC:
Spust’te komunikačnı́ software a kliknutı́m levým tlačı́tkem myši vyberte záložku ”Settings”.
10.3. NAHRÁVÁNÍ DAT (PC → CNC)
109
Výběr portu: Vyberte komunikačnı́ port (COM1, COM2, COM3 nebo COM4).
Výběr komunikačnı́ rychlosti: Vyberte komunikačnı́ rychlost (4800, 9600, 19200, 38400,
57600 nebo 115200 bps).
Poznámka 1: Pokud je požadován přenos programů, zapněte přepı́nač programů.
Pokud je potřeba přenést nastavenı́ parametrů, kompenzacı́ nástrojů atd. zapněte
přepı́nač parametrů. Pokud přepnutı́ vyvolá poplach, zrušı́te jej současným stiskem
tlačı́tek
a
.
Poznámka 2: K zajištěnı́ spolehlivé komunikace přerušte jakoukoliv dalšı́ činnost,
kterou přı́padně CNC provádı́ (běh programu atd.). Pokud je potřeba posı́lat data z
CNC, přepněte do režimu editace.
Poznámka 3: Odpojenı́ napájecı́ho napětı́ během přenosu dat způsobı́ chybu přenosu.
10.3
Nahrávánı́ dat (PC → CNC)
Určený datový soubor (program, parametr, data kompenzace nástrojů, kompenzace šroubu) může
být přenesen do CNC pomocı́ funkce nahránı́.
10.3.1
Nahránı́ programu
1. Nastavte úroveň oprávněnı́ (pro nastavenı́ maker je potřeba úroveň 2) a poté zapněte přepı́nač
programů.
2. Upravte programy v PC (podporovány jsou soubory s přı́ponou *.cnc, *.nc, *.txt) a uložte
je na pevný disk.
3. Poté co v PC spustı́te komunikačnı́ program, klikněte na ”Download”:
110
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
4. Klikněte na ”Add File” (přidat soubor), objevı́ se dialog, který umožňuje výběr souboru.
5. Ve výše uvedeném dialogu lze dvojklikem levým tlačı́tkem myši změnit jméno souboru, pokud je to potřeba.
10.3. NAHRÁVÁNÍ DAT (PC → CNC)
111
6. Po kliknutı́ na ”Start Download” se zobrazı́ informačnı́ okno.
7. Po dokončenı́ operace se zobrazı́ okno, které informuje o úspěšnosti přenosu. Okno zavřete
kliknutı́m na ”OK”.
112
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
8. Dle kroků 1–7 lze přenést 1 nebo i vı́ce souborů.
Poznámka: Operace na straně CNC vyžaduje úroveň oprávněnı́ 3 nebo vyššı́.
10.3.2
Nahránı́ dat kompenzace nástrojů
1. V CNC nastavte odpovı́dajı́cı́ úroveň oprávněnı́, zapněte přepı́nač parametrů a vyberte režim
editace.
2. V PC spust’te komunikačnı́ software, vyberte záložku ”Download” a poté klikněte na tlačı́tko
”Add File”. Vyberte soubor kompenzacı́ nástrojů.
10.3. NAHRÁVÁNÍ DAT (PC → CNC)
113
(Přı́pona souboru by měla být .cmp. Pokud soubor v počı́tači neexistuje, výchozı́ soubor
můžete zı́skat staženı́m z CNC). Po kliknutı́ na ”Start Download” bude zobrazenı́ následujı́cı́:
3. Pokračovat v práci s programem můžete po potvrzenı́ ukončenı́ přenosu kliknutı́m na ”OK”.
10.3.3
Nahránı́ parametrů
1. Nastavte úroveň oprávněnı́ (pro nastavenı́ kompenzace šroubu je potřeba úroveň 2), zapněte
přepı́nač programů a vyberte režim editace.
114
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
2. V PC spust’te komunikačnı́ software, vyberte záložku ”Download” a poté klikněte na tlačı́tko
”Add File”. Vyberte soubor parametrů (Přı́pona souboru by měla být .par. Pokud soubor
v počı́tači neexistuje, výchozı́ soubor můžete zı́skat staženı́m z CNC). Po kliknutı́ na ”Start
Download” bude zobrazenı́ následujı́cı́:
3. Pokračovat v práci s programem můžete po potvrzenı́ ukončenı́ přenosu kliknutı́m na ”OK”.
Poznámka 1: Soubory parametrů obsahujı́ stav datových parametrů, stavových parametrů, parametrů kompenzace šroubu. Uživatelé mohou vybrat soubor na základě
10.4. STAŽENÍ DAT (CNC → PC)
115
svých požadavků.
Poznámka 2: Pořadová čı́sla stavových a datových parametrů zobrazená v PC jsou
počı́tána od 0, což odpovı́dá pořadovým čı́slům parametrů v CNC.
Poznámka 3: Přenesenı́ stavových a datových parametrů z PC vyžaduje úroveň oprávněnı́
uživatele CNC 3 nebo vyššı́.
Poznámka 4: Přenesenı́ dat kompenzace šroubu do CNC vyžaduje úroveň oprávněnı́m
2 nebo vyššı́.
10.4
Staženı́ dat (CNC → PC)
CNC data z GSK980MD lze přenést do PC provedenı́m funkce odeslánı́. Odeslat lze programy,
parametry, data kompenzace nástrojů i šroubu atd.
10.4.1
Odeslánı́ jednoho programu
Postup odeslánı́ dat do počı́tače je následujı́cı́:
Metoda 1: Provedenı́ na straně CNC
1. Vyberte editačnı́ režim a vstupte na stránku seznamu programů.
2. V počı́tači spust’te komunikačnı́ program, přepněte na záložku ”Upload”.
3. Na CNC stiskněte tlačı́tko
přenosu aktuálnı́ho programu).
4. Přenos spustı́te stiskem tlačı́tka
a vložte jméno programu (tento krok lze vynechat při
, na obrazovce CNC bude blikat nápis ”output”.
116
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
Po skončenı́ přenosu bude obrazovka PC vypadat následovně:
5. Pokud nepotřebujete program uložit, stiskněte ”Cancel”. Pokud program uložit chcete,
stiskněte ”Save”. Zobrazı́ se dialog uloženı́ souboru. Můžete vybrat mı́sto uloženı́ a potvrdit
jej kliknutı́m na ”Save”.
Metoda 2: Provedenı́ na straně PC:
1. Vyberte režim editace a vstupte na stránku seznamu programů.
10.4. STAŽENÍ DAT (CNC → PC)
117
2. V počı́tači spust’te komunikačnı́ program, přepněte na záložku ”Upload” a kliněte na tlačı́tko
”Refresh”.
3. Vyberte program k uloženı́ a klikněte na tlačı́tko ”Upload”, zobrazenı́ bude následujı́cı́:
4. Vyberte mı́sto uloženı́ a klikněte na ”Confirm”.
118
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
10.4.2
Odeslánı́ všech programů
Všechny programy v CNC mohou být odeslány do PC najednou:
1. V editačnı́m režimu vstupte na stránku seznamu programů.
2. V počı́tači spust’te komunikačnı́ program a přepněte na záložku ”Upload”.
3. Stiskněte postupně tlačı́tko
a
, tlačı́tko symbolu
a tlačı́tka
,
.
4. Stiskem tlačı́tka
přenos spustı́te. Na obrazovce CNC se rozbliká nápis ”Output”.
5. Programy jeden po druhém uložte podle sekce 10.4.1.
Poznámka: Tuto operaci lze rovněž provést v počı́tači podle metody 2 popsané v sekci
10.4.1, pokud vyberete všechny programy a uložı́te je na požadované mı́sto. Zobrazenı́
je následujı́cı́:
10.4.3
Odeslánı́ dat kompenzacı́ nástrojů a parametrů
1. V editačnı́m režimu vstupte na stránku vztahujı́cı́ se k datům, která potřebujete odeslat. V
přı́padě, že potřebujete odeslat data kompenzace nástrojů, vstupte na stránku kompenzacı́
nástrojů. Při odesı́lánı́ parametrů vstupte na stránku parametrů, v přı́padě odesı́lánı́ dat
kompenzace šroubu také vstupte na odpovı́dajı́cı́ stránku.
2. V počı́tači spust’te komunikačnı́ software a přepněte na záložku ”Upload”.
10.4. STAŽENÍ DAT (CNC → PC)
3. Na CNC stiskněte tlačı́tko
put”.
119
, přenos se zahájı́ a na obrazovce se rozbliká nápis ”Out-
4. Během přenosu jsou jména souborů zobrazená v PC rozdı́lná pro různé typy souborů, výchozı́
jména jsou v závorkách:
Data kompenzace nástrojů (výchozı́ jméno souboru: Tcomp.cmp))
Stavové parametry (výchozı́ jméno souboru: ParaB.par)
120
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
Datové parametry (výchozı́ jméno souboru: ParaW.par)
Data kompenzace šroubu (výchozı́ jméno souboru: Wcomp.wmp)
5. Po skončenı́ odesı́lánı́ souboru dat kompenzacı́ nástrojů bude na obrazovce počı́tače zobrazeno následujı́cı́ (jméno souboru na obrazovce se bude lišit dle odesı́laného souboru):
10.5. KOMUNIKACE MEZI CNC A CNC
121
6. Dle sekce 10.4.1 uložte soubor na požadované mı́sto.
10.5
Komunikace mezi CNC a CNC
K zjednodušenı́ pracovnı́ch postupů je možný i přenos dat mezi dvěma CNC jednotkami. Odesı́lajı́cı́
CNC je takzvaný odesı́latel, přijı́macı́ CNC přı́jemce.
Při přenosu dat vemte v úvahu následujı́cı́:
1. Komunikačnı́ funkce musı́ být dostupné na odesı́lateli i přı́jemci. Konkrétně, Bit5 (RS232)
stavového parametru č.002 je u obou jednotek nastaven na hodnotu 1.
2. Komunikačnı́ rychlost (baud rate) je na obou jednotkách nastavena na stejnou hodnotu.
3. Obě jednotky jsou v editačnı́m režimu.
4. Odesı́latel musı́ být nastaven na stránce dat, která majı́ být odeslána. Napřı́klad, pokud
chcete odeslat stavové parametry, musı́ být odesı́latel nastaven na stránce stavových parametrů.
5. Přı́jemce musı́ mı́t nastavenu přı́slušnou úroveň oprávněnı́ a všechny relevantnı́ přepı́nače
musı́ být zapnuty (přepı́nač parametrů, přepı́nač programů).
122
KAPITOLA 10. KOMUNIKACE, VÝMĚNA A ZÁLOHOVÁNÍ DAT
Přijı́maná data
Program (jména programů pod 9000)
Makro program (jména
programů rovná nebo
vyššı́ než 9000)
Hodnoty kompenzace
nástrojů
Stavový parametr
Datový parametr
Hodnoty kompenzace
šroubu
úroveň oprávněnı́
4, 3, 2
Poznámka
Zapnout přepı́nač programů
2
Zapnout přepı́nač programů
4, 3, 2
3, 2
3, 2
2
Zapnout přepı́nač parametrů
Zapnout přepı́nač parametrů
Zapnout přepı́nač parametrů
6. Postup přenosu je stejný jako při přenosu dat iniciovaném z CNC a je popsán v sekci 10.4.

Podobné dokumenty

Komprese merených dat

Komprese merených dat 4 Požadavky pro cı́lovou aplikaci

Více

Viscous-elastic elements optimization of rheological models

Viscous-elastic elements optimization of rheological models Pro každý z výše uvedených modelů je v programu (resp. v přiložených souborech) implementován nelineárnı́ optimalizačnı́ model, který je programem řešen s využitı́m optimalizačnı́...

Více

katalog náhradních dílů W3532 HŘ

katalog náhradních dílů W3532 HŘ Use only Wisconsin Engineering replacement parts. The replacement of any part on this vehicle with anything other than a Wisconsin Engineering authorized replacement part may adversely affect the p...

Více

Prosinec - Časopis Život v Kristu

Prosinec - Časopis Život v Kristu Je samozřejmé, že tyto věci nepro život každého jedince. lze odsuzovat. Není hříšné, máPokud bychom měli odpověli člověk svůj „styl“. Pokud však dět na otázku, co všechno vlastně křesťané nenalezno...

Více

Simulacní model a identifikace voice coil servopohonu

Simulacní model a identifikace voice coil servopohonu změna obrázku 3.6., 3.7. na straně 40 změna obrázku 3.12. na straně 44 změna odstavce na straně 44: Na obrázcích 3.11 a 3.12 jsou vyneseny hodnoty indukčnosti a odporu v závislosti na frekve...

Více