Příručka Nero ShowTime

Komentáře

Transkript

Příručka Nero ShowTime
Příručka
Nero ShowTime
Informace o autorských právech a ochranných známkách
Informace o autorských právech a ochranných známkách
Tento dokument, stejně jako software v něm popisovaný, je poskytován na základě licence a je možné ho používat či reprodukovat
pouze v souladu s licenční smlouvou. Obsah tohoto dokumentu, stejně jako příslušný software, podléhá změnám bez předchozího
oznámení. Společnost Nero AG nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu tohoto dokumentu a odmítá veškeré nároky
překračující ustanovení smlouvy o záruce.
Tento dokument a veškerý jeho obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti Nero AG. Všechna práva vyhrazena. Navíc tento dokument obsahuje materiál, který je chráněn mezinárodně platným autorským právem. Žádná část tohoto
dokumentu nesmí být reprodukována, přenášena ani přepisována jako celek ani částečně bez výslovného písemného svolení
společnosti Nero AG.
Nezapomeňte prosím, že existující grafika, obrázky, videa, hudební tituly či jiné materiály, které si budete přát vložit nebo vepsat do
projektů, mohou být chráněny autorským právem. Neoprávněné používání materiálu tohoto typu může představovat porušení práv
vlastníka autorských práv. Ujistěte se, že máte zajištěna veškerá potřebná svolení vlastníka autorských práv.
Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můžete se dopouštět porušení národních či mezinárodních
zákonů na ochranu autorského práva. Přepis, pozměňování, úprava či zveřejnění materiálu chráněného autorským právem může
způsobit uplatnění nároku na náhradu škody a vymáhání jiných právních opatření proti vám. Pokud si nejste jistí svými právy,
obraťte se na svého právního zástupce.
Některé aplikace sady Nero vyžadují technologie vyvinuté třetími stranami, z nichž některé jsou v sadě Nero obsaženy jako demo
verze. Pro neomezené používání lze tyto aplikace třetích stran bezplatně aktivovat online nebo odesláním aktivačního faxu. Nero
přenese pouze data potřebná pro aktivace technologií pod licencí od třetích stran. Pro neomezené používání sady Nero je proto
nutné mít připojení k Internetu nebo fax.
Copyright © 2006-2008 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena.
Nero, logo Nero, Nero Digital, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero PhotoSnap,
Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero ShowTime, Nero SecurDisc, Nero StartSmart, Nero Vision, InCD, Move it a UltraBuffer jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nero AG.
Verze aplikace Nero ShowTime s dekódováním 2.0 kanálového zvuku DTS:
Vyrobeno v licenci podle následujících patentů Spojených států
amerických: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 a dalších vydaných patentů i patentů v řízení, platných
ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. DTS a DTS
2.0 + Digital Out jsou registrované ochranné známky a loga a
symboly DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Verze aplikace Nero ShowTime s dekódováním 2.0 kanálového zvuku DTS:
Vyrobeno v licenci podle následujících patentů Spojených států
amerických: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 a dalších vydaných patentů i patentů v řízení, platných
ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. DTS a DTS
Digital Surround jsou registrované ochranné známky a loga a
symboly DTS jsou ochranné známky společnosti DTS, Inc. ©
1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Gracenote® je registrovaná obchodní známka společnosti Gracenote, Inc. Logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou obchodní známky společnosti Gracenote.
Adobe, Acrobat, Acrobat Reader a Premiere jsou značky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems, Incorporated.
AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst a ATI Radeon jsou značky nebo ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc.
ATSC je značka sdružení Advanced Television Systems Committee.
ICQ je registrovaná ochranná známka společnosti AOL, LLC.
Apple, iPhoto, iPod, iTunes, iPhone, FireWire a Mac jsou značky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple, Inc.
ARM je registrovaná ochranná známka společnosti ARM, Ltd.
AudibleReady je registrovaná ochranná známka společnosti Audible, Inc.
BenQ je značka společnosti BenQ Corporation.
Blu-ray Disc je značka sdružení Blu-ray Disc Association.
CyberLink je registrovaná ochranná známka společnosti CyberLink Corp.
DLNA je registrovaná ochranná známka sdružení Digital Living Network Alliance.
DivX a DivX Certified jsou registrované ochranné známky společnosti DivX, Inc.
Nero ShowTime
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D jsou značky nebo registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories, Inc.
DTS a DTS Digital Surround jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc.
DVB je registrovaná ochranná známka sdružení DVB Project.
Freescale je značka společnosti Freescale Semiconductor, Inc.
Google a YouTube jsou značky společnosti Google, Inc.
WinTV je registrovaná ochranná známka společnosti Hauppauge Computer Works, Inc.
Intel, Intel XScale, Pentium a Core jsou značky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation.
Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.
Memorex je registrovaná ochranná známka společnosti Memorex Products, Inc.
ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows
NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, tlačítko Start systému Windows Vista a logo Windows jsou
značky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.
My Space je značka společnosti MySpace, Inc.
NVIDIA, GeForce a ForceWare jsou značky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation.
Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.
CompactFlash je registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.
Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION a PSP jsou značky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
HDV je značka společnosti Sony Corporation a společnosti Victor Company of Japan, Limited (JVC).
UPnP je registrovaná ochranná známka společnosti UPnP Implementers Corporation.
Labelflash je registrovaná ochranná známka společnosti Yamaha Corporation.
Ochranné známky zde zmiňované jsou uváděny pouze pro informační účely. Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou
majetkem svých příslušných vlastníků.
Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, D-76307 Karlsbad, Německo
Nero ShowTime
Index
Index
1
1.1
1.2
Úspěšný start
O příručce
O aplikaci Nero ShowTime
6
6
6
2
Spuštění programu
7
3
3.1
Rozhraní programu
Rozšířená oblast
8
10
4
4.1
4.2
4.3
Přehrávání mediálního souboru
Přehrávání videa z disku
Přehrávání disku audio CD
Přehrávání audio a videosouborů z pevného disku
12
12
12
14
5
5.1
5.2
Přehrávání proudově vysílaných médií
O přehrávání proudově vysílaných TV kanálů Nero MediaHome
Přehrávání webových médií
16
16
16
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2
6.3
6.4
6.5
Playlist
Okno Playlist
Záložka Playlisty
Záložka Místní média
Záložka UPnP
Záložka Webová média
Tvorba playlistu
Nahrávání a přehrávání playlistu
Úprava playlistu
Identifikace zvukových souborů
18
18
19
21
22
22
24
25
25
26
7
7.1
7.2
7.3
7.4
Ovládání přehrávání
Navigační lišta
Kontextová nabídka
Ovládání externích titulek
Okno Ovládání titulků
28
28
29
29
30
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
Okno Možnosti
Obecná nastavení
Nastavení displeje
Externí titulky
Klávesnice a myš
Sejmout rámeček
Konfigurace navigační lišty
Přehrávání disku
Editor záložek
Rodičovský zámek
Interaktivní obsah
31
31
32
33
33
34
34
36
37
37
40
Nero ShowTime
IV
Index
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
Video
Režim videa
Video kvalita
Nastavení Nero Digital
Filmové efekty
Vylepšit video
Zvuk
DRC
Metadata
Povolit tiché přehrávání disku
40
41
42
43
43
43
44
44
44
45
9
Klávesové zkratky
46
10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6
10.2.7
10.3
Technické informace
Systémové požadavky
Podporované formáty
Typy disků
Formáty disků
Zvukové formáty a kodeky
Formáty médií chráněných DRM
TV formáty
Video formáty a kodeky
Formáty playlistů
O aplikaci Nero ShowTime
48
48
48
48
48
48
49
49
49
50
50
11
Indexu
51
12
Kontakt
53
Nero ShowTime
V
Úspěšný start
1
Úspěšný start
1.1
O příručce
Tato příručka je určena pro všechny uživatele, kteří se chtějí naučit používat aplikaci Nero
ShowTime. Je založena na procesech a vysvětluje způsob dosažení konkrétních cílů krok za
krokem.
Pro co nejlepší používání tohoto dokumentu si povšimněte následujících konvencí:
Označuje varování, podmínky či pokyny, které je třeba plně
dodržovat.
Označuje doplňující informace či rady.
1. Start...
Číslo na začátku řádku poznačuje požadavek na akci. Tyto akce
proveďte v uvedeném pořadí.
Označuje průběžný výsledek.
Označuje výsledek.
1.2
[OK]
Označuje části textu či tlačítka, která se objevují v rozhraní programu.
Zobrazují se tučně.
(viz...)
Označuje odkazy na další kapitoly. Jsou provedeny ve formě odkazů
a zobrazují se červeně a podtrženě.
[…]
Označuje klávesové zkratky pro zadávání příkazů.
O aplikaci Nero ShowTime
Pomocí Nero ShowTime přehrávejte všechny digitální záznamy (filmy, TV programy, domácí
videa a DVD videa) ve vynikající kvalitě zvuku a obrazu. Můžete také jeho pomocí přehrávat
audio disky CD. Nero ShowTime má funkci upomínky pro každý vložený disk a během
přehrávání můžete vytvářet snímky obrazovky pro zobrazované video. Okno pro přehrávání
může být zmenšeno nebo zobrazeno přes celou obrazovku. Playlist může být pohodlně
vytvořen a spravován pro soubory, které chcete přehrát.
Nero ShowTime
6
Spuštění programu
2
Spuštění programu
Pro spuštění Nero ShowTime prostřednictvím Nero StartSmart, postupujte následovně:
1. Klepněte na ikonu StartSmart.
 Otevře se okno Nero StartSmart.
2. Klepněte na tlačítko
.
 Zobrazí se seznam aplikací Nero.
Okno Nero StartSmart
3. Z výběrového seznamu vyberte položku Nero ShowTime.
4. Otevře se okno Nero ShowTime.
 Spustili jste Nero ShowTime přes Nero StartSmart.
Nero ShowTime
7
Rozhraní programu
3
Rozhraní programu
Rozhraní programu Nero ShowTime je počátečním bodem, ze kterého můžete přehrávat videa a poslouchat hudbu.
Rozhraní programu sestává z okna pro přehrávání videí a ovládací lišty. Tento panel můžete
použít pro výběr souboru nebo videa k přehrání, pro otevření okna Možnosti, pro nastavení
hlasitosti, ovládání přehrávání a zobrazení informací, které se týkají souboru, který je právě
přehráván.
Rozhraní programu
Zobrazení miniatur
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zobrazuje soubor Nápovědy. [F1]
Otevírá nabídku Možnosti. [Ctrl+C]
Zobrazí zmenšenou ovládací lištu.
Toto tlačítko je k dispozici pouze během režimu přehrávání na celou
obrazovku a neposkytuje všechna tlačítka.
Minimalizuje Nero ShowTime na lištu.
Nero ShowTime
8
Rozhraní programu
Přepíná mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením. [Z]
Ukončí Nero ShowTime.
Zobrazí aktivovanou funkci, titul, aktuální kapitolu, dobu spuštění a
více.
Zde je během přehrávání audio disku CD zobrazen jeho přebal, pokud je v databázi médií Gracenote nalezen shodující se záznam.
Poklepáním na dobu spuštění otevřete okno Vyhledat čas. Zde
můžete zvolit dobu spuštění. [Ctrl+G]
Přepne na ztlumeno/hlasité. [Q]
Upravuje hlasitost.
Plynule naviguje (žádné omezení kapitolami).
Přeskočí na předchozí kapitolu nebo na předchozí soubor médií. [P]
Zvolí rychlost přetáčení zpět nebo provede přetočení zpět. [Alt+F]
Provede přetočení zpět a rychlé přetočení vpřed v rámci stopy. Čím
více kolečkem otáčíte jedním směrem, tím rychlejší je přetáčení.
Spustí přehrávání. [Enter]
Zvolí rychlost rychlého přetáčení vpřed nebo provede rychlé
přetočení vpřed. [F]
Přeskočí na další kapitolu nebo na další soubor médií. [N]
Pozastaví přehrávání. [Mezerník]
Přehrávání je obnoveno klepnutím na tlačítko
klepnutím na tlačítko
nebo opětovným
.
Ukončí přehrávání a zobrazí úvodní obrazovku. [S]
V závislosti na přehrávání se otevře výběr dostupných nabídek nebo stop. [L]
Přehraje tituly na audio disku CD nebo na aktuálním playlistu v
náhodném pořadí. Každá stopa se přehraje pouze jednou.
Zvolí disk nebo playlist k přehrání. [O]
Otevře okno Playlist.
Nero ShowTime
9
Rozhraní programu
Nero ShowTime přehraje disky (např. video disky DVD a audio disky CD) stejně
jako soubory na pevném disku. Možnosti nastavení nejsou dostupné pro každý
typ přehrávání, mohou být šedé a nelze je použít.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
3.1
Rozšířená oblast
Na ovládací liště může být pomocí tlačítka se šipkou otevřena rozšířená oblast. Tato oblast
poksytuje rozšířený výběr a více možností nastavení.
Rozhraní programu - rozšířená oblast
V rozšířené oblasti jsou k dispozici následující možnosti:
/
Otevře/zavře rozšířenou oblast.
Umožní okamžitě přeskočit na kapitoly při přehrávání disků VCD a audio
disků CD.
Změní jazyk. [H]
Otevře výběr titulků. [U]
Změní perspektivu, pokud film nabízí nastavení různých kamer pro individuální scény. [Ctrl+A]
Přepíná mezi kanály na disku karaoke DVD.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li vložen disk karaoke DVD. [K]
Přidá záložku. [M]
Přeskočí na další záložku. [G]
Zopakuje kapitolu, titul nebo vše. [Ctrl+R]
Zopakuje část nebo zastaví opakování. [R]
V závislosti na formátu toto tlačítko nejprve nastaví dvě značky, mezi kterými jsou opakovány kapitoly nebo tituly.
Aktivuje/deaktivuje digitální zoom. [Ctrl+D]
Nero ShowTime
10
Rozhraní programu
Vytvoří rámeček, např. obrázek okna aktuálního přehrávání. [Alt+C]
Rámeček je uložen do složky, kterou jste určili v Možnostech.
Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je deaktivována akcelerace
hardwaru.
Nero ShowTime
11
Přehrávání mediálního souboru
4
Přehrávání mediálního souboru
Pomocí Nero ShowTime můžete přehrávat různé typy souborů. K přehrávání můžete vybrat
následující typy souborů:


Videosoubor



Zvukový soubor
Videosoubor, který je dostupný např. ve struktuře videosložky, na disku DVD nebo na
pevném disku.
Audio CD
Obraz disku
Soubory můžete spustit z různých zdrojů. Pro výběr zdroje klepněte na tlačítko
4.1
.
Přehrávání videa z disku
Můžete použít Nero ShowTime pro přehrávání videosouborů z disku, např. disku DVD-video.
Podrobnější informace o podpoře Blu-ray najdete na adrese
www.nero.com/link.php?topic_id=416.
Pro přehrávání videosouborů z disku postupujte dle následujícího:
1. Vložte disk do jednotky.
 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, použijte
pro zvolení jednotky, kde se disk nachází.
tlačítko
 Disk se přehrává. Ovládací lišta a rozšířená oblast jsou k dispozici pro regulování
přehrávání.
Pokud již byl přehrán disk DVD-video, otevře se okno Automatické
přehrávání. Zde si můžete vybrat, zda by měl být přehrán disk video-DVD od
posledního místa nebo od začátku.
Viz také
 Tvorba playlistu 24
4.2
Přehrávání disku audio CD
Nero ShowTime přehrává disk audio CD. Tento disk může být při přehrávání automaticky
identifikován pomocí Gracenote MusicID. Metadata (například interpret, album, titul, žánr,
název stopy) jsou zpřístupněny pomocí databáze Gracenote Media a přiděleny ke stopě.
Funkce Gracenote Album Art poskytuje odpovídající přebal alba pro disky audio CD.
Nero ShowTime
12
Přehrávání mediálního souboru
Pro přehrávání disku audio CD postupujte dle následujícího:
1. Vložte audio disk do jednotky.
 Přehrávání se spustí automaticky. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, použijte
tlačítko
pro zvolení jednotky, kde se disk nachází.
 Disk je analyzován a požadované informace jsou odesílány do Gracenote. Pokud se
záznam v databázi Gracenote Media přesně shoduje s vaším diskem audio CD, metadata se aplikují a zobrazí se playlist a informační oblast.
 Pokud je nalezeno víc záznamů, otevře se okno Shody a možné záznamy metadat se
zobrazí.
2. Vyberte ten záznam, který se shoduje s vaším diskem audio CD.
3. Pokud žádný ze záznamů neodpovídá vašemu audio CD, klepněte na tlačítko Odeslat nová
data.
4. Otevře se okno Upravit metadata.
Upravit metadata
Okno Upravit metadata se otevře také v případě, že v databázi není nalezen
odpovídající záznam, ale chcete zadat metadata a zpřístupnit je.
5. Pokud je to nutné, upravte metadata (například titul, umělce, název alba, rok, žánr).
6. Klepněte na tlačítko Rozšířené možnosti pro přidání informací.
 Okno Informace Gracenote MusicID, které je původní od Gracenote, se otevře. Po zadání dodatečných informací musíte okno zavřít, aby se okno Upravit metadata znovu
otevřelo.
Nero ShowTime
13
Přehrávání mediálního souboru
7. Klepněte na tlačítko Odeslat data.
 Změněná nebo nová metadata disku audio CD jsou odeslána do Gracenote a přidána do
databáze Gracenote Media.
 Okno Upravit metadata se zavře a informace se zobrazí v playlistu a informační oblasti.
 Disk je přehrán a přebal alba je zobrazen v okně přehrávání. Ovládací lišta a rozšířená
oblast jsou k dispozici pro regulování přehrávání.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
4.3
Přehrávání audio a videosouborů z pevného disku
Pro přehrávání disku audio CD nebo videosouboru z pevného disku postupujte dle následujícího:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se seznam zdrojů pro přehrávání.
Seznam zdrojů pro přehrávání.
2. Pro přehrání celého obsahu složky nebo videotitulu (například filmu na disku video-DVD
zkopírovaného na pevný disk) umístěných ve složce:
1. Vyberte položku Složka.

Otevře se okno Vybrat složku.
2. Vyberte složku, kterou chcete a klepněte na tlačítko OK.

Pokud je ve složce video, bude film přehrán. Pokud složka obsahuje jiné mediální
soubory, budou přehrány podle abecedy. Během přehrávání můžete použít tlačítko
pro zobrazení playlistu a výběr individuálních souborů.
3. Pokud chcete přehrát jeden soubor:
1. Vyberte položku Soubor.

Otevře se okno Otevřít.
2. Vyberte soubor (audio, obrázek nebo videosoubor), který chcete a klepněte na tlačítko
Otevřít.

Soubor se přehraje.
Nero ShowTime
14
Přehrávání mediálního souboru
 Přehráli jste audio nebo videosoubory z pevného disku. Ovládací lišta a rozšířená oblast
jsou k dispozici pro regulování přehrávání. Tlačítko
zpřístupní vybrané soubory v
Quick Playlistu pro opakované přehrávání.
Viz také
 Okno Playlist 18
Nero ShowTime
15
Přehrávání proudově vysílaných médií
5
Přehrávání proudově vysílaných médií
Nero ShowTime vám umožní přehrávání proudově vysílaných médií. Proudové vysílání je
nepřerušovaný přenos dat z Internetu nebo sítě, data mohou být přehrávána již při přenosu.
Nemusíte tak již s přehráváním čekat, než se mediální soubor plně odešle.
5.1
O přehrávání proudově vysílaných TV kanálů Nero MediaHome
Pokud je server Nero MediaHome spuštěn v síti a má TV kanály dostupné pro proudové vysílání, můžete sledovat televizi pomocí Nero ShowTime.
Nero MediaHome je server, který klientům, např. přehrávacím zařízením, které
vyžadují služby jako je Nero ShowTime, umožňuje přehrávat soubory umístěné
ve sdílených složkách na serveru. Nero MediaHome je samostatný produkt od
společnosti Nero a je možné ho zakoupit na internetu na
stráncewww.nero.com. Podrobnější informace naleznete v návodu k použití Nero MediaHome, který je k dispozici ke stažení bezplatně na adrese
www.nero.com.
Musí být splněny následující podmínky:
 PC je součástí sítě (UPnP), ve které byl spuštěn server Nero MediaHome.
 Televizní kanály byly vybrány pro proudové vysílání v Nero MediaHome (viz postup a
systémové požadavky pro Nero MediaHome v uživatelské příručce Nero MediaHome).
Pro sledování televize s Nero ShowTime postupujte podle dále uvedených kroků:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se playlist.
2. Klepněte na záložku UPnP.
 Nero ShowTime vyhledá síť Nero MediaHome a televizní kanály sítě.
3. Zvolte kanály dle vašeho výběru v položce Síť MediaHome.
4. Pro přidání kanálu do playlistu klepněte na tlačítko Přidat do existujícího playlistu.
5. Klepněte na tlačítko Přehrát.
 Nero ShowTime spustí přehrávání.
Viz také
 Okno Playlist 18
5.2
Přehrávání webových médií
Pomocí Nero ShowTime můžete otevřít a přehrávat webová média z Internetu. Týká se to
audio, videosouborů a obrázků vysílaných po webovém rádiu a webové televizi.
Vysílání je série audio, videosouborů nebo obrázků posílaných přes Internet, do kterých se
můžete přihlásit a přidávat novinky.
Nero ShowTime
16
Přehrávání proudově vysílaných médií
Pro spuštění a přehrávání webových médií postupujte dle následujícího:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se playlist.
2. Klepněte na záložku Webové médium.
 Otevře se okno Playlist.
3. Klepněte na záložku Přidat URL pro spuštění nového webového média.
 Otevře se okno Přidat nové přihlášení.
Přidat nové přihlášení
4. Vyberte požadovanou kategorii pro zapsání v rozbalovací nabídce Kategorie.
5. Zadejte název položky do upravovacího pole Titul.
6. Zadejte internetovou adresu pro položku v upravovacím poli URL.
7. Pomocí tlačítek rádia v oblasti Interval aktualizace specifikujte frekvenci aktualizování
položky.
8. Klepněte na tlačítko Přihlásit se.
 Přihlásili jste se do webového média. Je vytvořena složka pod záložkou Webové médium a položky jsou do ní ukládány.
9. Vyberte webové médium, které chcete a klepněte na Přehrát.
 Nero ShowTime spustí přehrávání.
Může dojít k časovému zpoždění, protože jsou soubory přenášeny v reálném
čase a nejsou lokálně ukládány.
Viz také
 Okno Playlist 18
 Moje videopoložky RSS My Nero 23
Nero ShowTime
17
Playlist
6
Playlist
Nero ShowTime můžete použít pro vytváření playlistů pro přehrávání. Tyto playlisty mohou
obsahovat mediální soubory v různých formátech. Soubory jsou přehrávány v pořadí, ve kterém jste je zkompilovali. Vytvořený seznam můžete uložit a později nahrát pro opětovné
přehrání nebo rychlou a snadnou úpravu. Navíc můžete nahrát a přehrát playlisty, které byly
vytvořeny jinými programy.
Mediální soubory mohou pocházet z pevného disku, ze sítě UPnP nebo z Internetu.
6.1
Okno Playlist
Okno Playlist je počátečním bodem, ze kterého můžete vytvářet, nahrávat a ukládat playlisty, stejně jako vybírat soubory pro přehrávání. Okno se skládá ze čtyř záložek.
Okno Playlist
K dispozici jsou následující záložky:
Záložka
Playlist
Záložka
Místní média
Zobrazí se vaše playlisty. Můžete je vytvářet, nahrávat, upravovat a
přehrávat.
Zobrazí se obsahy PC a síťových složek. Mediální soubory mohou
být k playlistu přidány.
Nero ShowTime
18
Playlist
Zobrazí mediální soubory v místní síti. Ty mohou být sdíleny mezi
vaším PC a jinými PC s kompatibilním softwarem (například Nero
MediaHome nebo Nero MediaStreaming, nebo mezi vaším PC a
zařízeními UPnP.
Záložka
UPnP
Záložka
Webová média
Poskytuje možnost pro zadání a přehrávání webového média, jako
například TV a audio vysílání.
Nero MediaHome je server, který klientům, např. přehrávacím zařízením, které
vyžadují služby jako je Nero ShowTime, umožňuje přehrávat soubory umístěné
ve sdílených složkách na serveru. Nero MediaHome je samostatný produkt od
společnosti Nero a je možné ho zakoupit na internetu na
stráncewww.nero.com. Podrobnější informace naleznete v návodu k použití Nero MediaHome, který je k dispozici ke stažení bezplatně na adrese
www.nero.com.
6.1.1 Záložka Playlisty
V záložce Playlisty jsou k dispozici dvě oblasti. Levá oblast poskytuje přehled všech playlistů. Pravá oblast pak obsah vybraného playlistu.
Pokud jsou obsahem playlistu hudební soubory, jsou zobrazeny položky umělec, titul a délka
titulu. Pomocí položky Získat metadata v kontextové nabídce můžete disky audio CD identifikovat pomocí Gracenote MusicID a vyvolat tak z databáze Gracenote metadata, jako
například umělce a titul.
Seznamy skladeb
Nero ShowTime
19
Playlist
Následující možnosti nastavení jsou dostupné na záložce Playlisty:
Tlačítko
Zobrazí nebo skryje přehled playlistu.
Seznam
Tlačítko
Nový playlist
Tlačítko
Vytvoří nový playlist, který můžete uložit s vámi vybraným názvem,
a do kterého můžete uložit mediální soubory pro přehrávání.
Otevřít
Otevře okno Přidání odkazů do playlistů. Rozbalovací nabídka
Typ souboru zobrazí všechny dostupné formáty playlistu. Vyberte
zde playlist, aby bylo možné jej zobrazit a přehrát pomocí Nero
ShowTime.
Tlačítko
Odstraní playlist nebo jednotlivou položku z playlistu.
Odstranit
Tlačítko
Přidat soubory
Otevře okno Přidat soubory do playlistu. Vyberte zde mediální
soubory, které budou přidány do vybraných playlistů.
Tlačítko
Přehraje vybraný playlist od vybrané položky playlistu.
Přehrát
Tlačítko
Uloží vybraný playlist pod vámi vybraným jménem do složky Dokumenty > Sbírka Nero jako Playlist M 3 U.
Uložit
Tlačítko
Uloží vybraný playlist. Během procesu můžete vybrat jakýkoliv
název, složku a formát playlistu.
Exportuji
Následující možnosti nastavení jsou k dispozici v levé oblasti:
Rychlý playlist
Zobrazí naposled přehrané soubory. Rychlý playlist zobrazí
pouze sobory, které nejsou uloženy uvnitř příslušného playlistu.
Pokud spustíte disk audio CD, soubory na něm obsažené se
také zobrazí v Rychlém playlistu.
Stažená webová média
Zobrazí všechny soubory, které jste stáhli z Internetu.
Předchozí
Zobrazí poslední playlisty, které jste přehráli.
Vše
Zobrazí všechny uložené playlisty.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Nero ShowTime
20
Playlist
6.1.2 Záložka Místní média
Záložka Místní média vám umožňuje vybrat mediální soubory umístěné na vašem PC nebo
v síťových složkách.
Místní média
Následující možnosti nastavení jsou dostupné na záložce Místní média:
Rozbalovací nabídka
Mediální soubor
Vybere médium, které by mělo být zobrazeno. Máte možnost filtrování, aby se zobrazovaly pouze obrázky, hudební nebo videosoubory nebo všechny soubory.
Tlačítko
Přehraje se vybraný soubor.
Přehrát
Tlačítko
Přidat do existujícího playlistu
Pole vstupů
Najít
Tlačítko
Otevře okno Vybrat playlist. Můžete vybrat playlist, do kterého
chcete přidat tento soubor.
Vyhledá název, který jste zadali do pole vstupů ve složce, kterou
jste vybrali.
Ukončí hledání a vymaže hledaný výraz, který jste zadali do pole
vstupů v Najít.
Nero ShowTime
21
Playlist
Tlačítko
Přesun o složku výše.
Šipka zpět
Tlačítko
Šipka vpřed
Přesun o složku níže.
Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud jste se předtím
přesunuli o složku výše pomocí tlačítka Šipka zpět.
Tlačítko
Aktualizuje zobrazení.
6.1.3 Záložka UPnP
Záložka UPnP vám poskytuje možnost vybrat mediální soubory umístěné na síti UPnP, jako
například Nero MediaHome.
Následující možnosti nastavení jsou dostupné na záložce UPnP:
Rozbalovací nabídka
Mediální soubor
Vybere médium, které by mělo být zobrazeno. Máte možnost
filtrování, aby se zobrazovaly pouze obrázky, hudební nebo videosoubory nebo všechny soubory.
Tlačítko
Přehraje se vybraný soubor.
Přehrát
Tlačítko
Přidat do existujícího playlistu
Tlačítko
Otevře okno Vybrat playlist. Můžete vybrat playlist, do kterého
chcete přidat tento soubor.
Přesun o složku výše.
Šipka zpět
Tlačítko
Šipka vpřed
Přesun o složku níže.
Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud jste se předtím
přesunuli o složku výše pomocí tlačítka Šipka zpět.
Tlačítko
Aktualizuje zobrazení.
6.1.4 Záložka Webová média
Záložka Webová média vám dává možnost stáhnout, spustit a přidat webové médium.
Následující možnosti nastavení jsou dostupné na záložce Webová média:
Rozbalovací nabídka
Mediální soubor
Vybere médium, které by mělo být zobrazeno. Máte možnost
filtrování, aby se zobrazovaly pouze obrázky, hudební nebo videosoubory nebo všechny soubory.
Nero ShowTime
22
Playlist
Tlačítko
Přehraje se vybraný soubor.
Přehrát
Tlačítko
Přidat adresu URL
Tlačítko
Stáhnout
6.1.4.1
Otevře okno Přidat nové přihlášení, kde můžete zadat webové
médium (webovou TV, webové rádio nebo mediální vysílání. Webové médium je zobrazeno na záložce Webová média.
Stáhne vybraný mediální soubor z Internetu a uloží na pevný
disk. Můžete vybrat několik mediálních souborů ke stažení, ale
přesouván může být pouze jeden mediální soubor najednou.
Stažené mediální soubory jsou automaticky přidány do playlistu
Stažená webová média.
Moje videopoložky RSS My Nero
Pokud máte aktivovánu funkci My Nero Community, můžete také použít Nero ShowTime pro
zobrazení videopoložek RSS My Nero a pro přehrání obsahu. Ve výchozím nastavení je
vám k dispozici několik položek v Nero ShowTime.
My Nero Community můžete zpřístupnit na http://my.nero.com. Zde mohou registrovaní
uživatelé spravovat blogy, zveřejňovat multimediální soubory ke sdílení s ostatními uživateli
a další.
Navíc k výchozím položkám jsou pro uživatele My Nero dostupné další videopoložky pro zobrazení pomocí My Nero Buddy. Tato doporučení mohou být nalezena v My Nero Community pod Buddies Recommended.
Pro použití položek My Nero Buddy musíte být registrováni v My Nero Community. Musíte
také uložit vaše přístupová data v Nero ControlCenter. Více informací viz příručka Nero ControlCenter.
Viz také
 Přehrávání webových médií 16
Nero ShowTime
23
Playlist
6.2
Tvorba playlistu
Pro vytvoření a uložení playlistu postupujte dle následujícího:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se okno Playlist.
Playlist
2. Klepněte na tlačítko Nový playlist.
 Nový playlist je vytvořen v levé oblasti pod Vše.
3. Zadejte název pro playlist, například Hity a stiskněte klávesu Enter na klávesnici.
4. Klepněte na tlačítko Přidat soubory.
 Otevře se okno Přidat soubory do playlistu.
5. Vyberte soubory pro přidání do playlistu a klepněte na tlačítko Otevřít.
 Soubory jsou nyní k dispozici v playlistu. Můžete do něj přidávat více mediálních souborů
ze záložek Místní média a UPnP pomocí tlačítka Přidat do existujícího playlistu. Nyní
můžete přehrávat playlist klepnutím na tlačítko Přehrát. Pro zavření okna bez spuštění
přehrávání klepněte na tlačítko
.
Viz také
 Okno Playlist 18
Nero ShowTime
24
Playlist
6.3
Nahrávání a přehrávání playlistu
Pro nahrání a přehrání uloženého playlistu postupujte dle následujícího:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se okno Playlist.
2. Klepněte na tlačítko Otevřít.
 Otevře se okno Přidat odkazy do playlistu.
3. Vyberte playlist, který chcete nahrát a klepněte na tlačítko Otevřít.
 Playlist je k dispozici v okně Přehrávání na záložce Playlisty.
4. Pro přehrání tohoto playlistu jej vyberte a klepněte na tlačítko Přehrát.
 Nero ShowTime začne přehráním playlistu. Během přehrávání můžete použít tlačítko
pro zobrazení seznamu a výběr individuálních souborů.
Viz také
 Okno Playlist 18
6.4
Úprava playlistu
Pro úpravu uloženého playlistu postupujte dle následujícího:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se okno Playlist.
2. Vyberte požadovaný playlist.
3. Pro přidání souborů do playlistu:
1. Klepněte na tlačítko Přidat soubory do.

Otevře se okno Přidat soubory do playlistu.
2. Opakujte poslední krok pro každý soubor, který má být přidán do playlistu.
4. Odstranění souborů z playlistu:
1. Vyberte soubor, který chcete odstranit.
2. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Soubor je odstraněn z playlistu.
3. Opakujte poslední krok pro každý soubor, který má být přidán do playlistu.
5. Přetřídění souborů playlistu:
1. Klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextovou nabídku.
2. Vyberte položku Třídit se seznam.

Jsou zobrazeny podzáznamy. Vyberte kritérium třídění, které si přejete. Můžete také
třídit náhodně.
6. Uložení playlistu pod novým názvem souboru:
1. Klepněte na tlačítko Exportovat.
Nero ShowTime
25
Playlist

Otevře se okno Exportovat playlist.
2. Zadejte požadovaný název souboru do upravovacího pole Název souboru.
3. Vyberte formát playlistu z rozbalovací nabídky Uložit jako.
4. Vyberte požadovanou složku.

Playlist je uložen.
7. Pro uložení změn provedených v playlistu:
1. Klepněte na tlačítko Uložit.

Otevře se okno Uložit jako.
2. Vyberte název souboru vybraného playlistu.
3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Vybraný playlist je přepsán.
 Úspěšně jste upravili uložený playlist.
Viz také
 Okno Playlist 18
6.5
Identifikace zvukových souborů
Přidané audiosoubory v playlistu můžete identifikovat pomocí Gracenote MusicID a zpřístupnit metadata, jako například interpreta a titul z databáze Gracenote Media. Toto je
obzvláště užitečné, pokud nejsou audiosoubory pojmenovány nebo jsou pojmenovány pouze
částečně. Metadata od Gracenote MusicID se používají pro účely zobrazení a jsou také zapisována do audiosouborů.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Abyste to provedli, postupujte následovně:
1. Klepněte na tlačítko
.
 Otevře se okno Playlist.
2. Vyberte playlist.
3. Vyberte jeden nebo více audio souborů z playlistu.
4. Klepnutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextovou nabídku.
5. Vyberte položku Získat metadata.
 Audio soubory jsou analyzovány a požadované informace jsou odeslány do Gracenote.
Otevře se okno Upravit metadata. Metadata obdržená od Gracenote jsou zobrazena v
oblasti Nové info.
Nero ShowTime
26
Playlist
Okno Upravit metadata
6. Pokud je to nutné, upravte metadata (například číslo stopy, název stopy, umělce, název alba, rok, žánr).
7. Klepněte na tlačítko Použít.
 Okno Upravit metadata se zavře.
 Metadata jsou zapsána do audio souboru a zobrazena v Nero ShowTime.
Viz také
 Metadata 44
Nero ShowTime
27
Ovládání přehrávání
7
Ovládání přehrávání
7.1
Navigační lišta
Během přehrávání v režimu na celou obrazovku můžete zobrazit navigační lištu pohnutím
kurzorem myši na horní část obrazovky. Navíc k zobrazené době trvání přehrávání máte k
dispozici různé možnosti ovládání.
Která tlačítka jsou zobrazena v navigační liště závisí na vašem nastavení v
Možnostech.
Rozhraní programu - navigační lišta
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Otevře okno Možnosti. [Ctrl+C]
Přepíná mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením. [Z]
Přeskočí na předchozí kapitolu nebo na předchozí soubor médií. [P]
Spustí přehrávání. [Enter]
Přeskočí na další kapitolu nebo na další soubor médií. [N]
Přeruší přehrávání, poté v něm pokračuje po druhém klepnutí. [Mezerník]
Ukončí přehrávání. [S]
Vytvoří rámeček, například u obrázku, u aktuálně přehrávaného okna.
[Alt+C] Rámeček je uložen do složky, kterou jste určili v Možnostech (viz
Sejmout rámeček 34).
Vysune disk. [J]
Plynule naviguje (žádné omezení kapitolami).
Viz také
 Konfigurace navigační lišty 34
Nero ShowTime
28
Ovládání přehrávání
7.2
Kontextová nabídka
Kontextovou nabídku můžete použít pro ovládání Nero ShowTime během přehrávání. Nedá
se konfigurovat. Funkce individuálních položek odpovídají tlačítkům programového rozhraní.
Následující položky jsou také k dispozici:
7.3
Nápověda
Otevře nápovědu Nero ShowTime.
Kurz
Otevře stránku kurzu www.nero.com, kde si můžete zdarma stáhnout
interaktivní kurzy pro produkty Nero.
O aplikaci
Otevře okno O Nero ShowTime, kde najdete informace, jako například
číslo verze.
Ovládání externích titulek
Pomocí Nero ShowTime můžete ovládat externí titulky filmu během přehrávání. Externí titulky jsou ty, které nejsou ve filmu, ale v externím souboru speciálního formátu.
Pokud je soubor s titulky ve stejné složce jako film a má stejný název, Nero
ShowTime detekuje soubor s titulky automaticky a zobrazí jej v souladu s
vybraným nastavením.
Musí být splněny následující podmínky:
 Je přehráván film.
 Je aktivováno přehrávání externích titulek.
Pro ovládání titulek postupujte dle následujícího:
1. Zobrazení titulků z externího zdroje:
1. Zobrazte rozšířenou oblast.
2. Klepněte na tlačítko
.
3. Klepněte na položku Nastavení externích titulek > Přidat titulky do seznamu.

Otevře se okno prohlížeče.
4. Vyberte požadované titulky a klepněte na tlačítko Otevřít.

Titulky jsou přidány do seznamu titulků a zobrazeny ve filmu.
2. Pokud nejsou film a titulky synchronizovány a vy tak chcete učinit:
1. Zobrazte rozšířenou oblast.
2. Klepněte na tlačítko
.
3. Klepněte na položku Nastavení externích titulek > Ovládání titulek.

Otevře se okno Ovládání titulek.
4. Vyberte Standardní rychlosti filmu nebo rádiové tlačítko Změnit na pro adaptaci rychlosti titulků do filmu.
Nero ShowTime
29
Ovládání přehrávání
5. Zadejte hodnotu do upravovacího pole Zpozdit titulky o pro synchronizaci titulků do filmu.
6. Klepněte na tlačítko OK.

Změny se použijí.
 Zobrazili jste titulky a dobu spuštění.
Viz také
 Okno Ovládání titulků 30
7.4
Okno Ovládání titulků
Pokud nejsou titulky synchronizovány s filmem, můžete je nastavit pomocí Nero ShowTime v
okně Ovládání titulek. Můžete otevřít okno během filmu v rozšířené oblasti ovládací lišty
pomocí tlačítka
>Nastavit externí titulky > Ovládání titulek.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rádiové tlačítko
Zachová rychlost titulek.
Beze změny
Rádiové tlačítko
Normální rychlost
filmu
Rádiové tlačítko
Změnit na
Vybere různou rychlost pro titulky. Standardní obnovovací frekvence 23,976 (pro NTSC), 24,25 (pro PAL), 29,97 (pro NTSC) a 30
okének za sekundu jsou k dispozici v rozbalovací nabídce. Vyberte
tuto možnost nastavení, pokud se liší rychlost filmu a titulků. Toto
se stane například tehdy, pokud je film kódován v NTSC a titulky v
PAL (nebo obráceně).
Specifikuje uživatelem definovanou rychlost titulků. Můžete zadat
hodnotu mezi 0 a 200 okénky za sekundu. Vyberte tuto možnost
nastavení tehdy, pokud se liší rychlost filmu a titulků a výchozí
nastavení v rozbalovací nabídce Normální rychlost filmu tento
problém nenapraví.
Pole vstupů
Definuje synchronizační čas v milisekundách.
Zpozdit titulky o
Zadejte kladnou hodnotu pro zpoždění zobrazení titulků. Zadejte
zápornou hodnotu pro dřívější zobrazení titulků. Vyberte tuto
možnost nastavení, pokud mají film a titulky stejnou rychlost, ale
neběží synchronizovaně.
Viz také
 Externí titulky 33
Nero ShowTime
30
Okno Možnosti
8
Okno Možnosti
Okno Možnosti poskytuje různé možnosti pro přizpůsobení vzhledu rozhraní Nero ShowTime a pro konfiguraci nastavení vzhledem k vašim požadavkům. Okno může být otevřeno
pomocí tlačítka
. Skládá se z navigačního stromu a obrazovky. V závislosti na položce,
která je vybrána v navigačním stromu, se zobrazí různá oblast obrazovky.
Okno Možnosti
8.1
Obecná nastavení
Položka Obecné nabízí například možnosti konfigurace pro klávesnici a myš, stejně jako
navigační lišty.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Vždy
Nero ShowTime zůstává v popředí i když jsou spuštěny ostatní
programy.
nahoře
Zaškrtávací políčko
Povolit zobrazování nápovědy
Povolit zobrazování
nápovědy
Nero ShowTime
31
Okno Možnosti
Tlačítko
Opětovně aktivujte všechna okna, která jste vypnuli
zaškrtávacím políčkem „Už nikdy nezobrazovat tuto zprávu“.
Aktivujte všechny
aktuálně deaktivované zprávy „Už nikdy
nezobrazovat“.
8.1.1 Nastavení displeje
Položka Nastavení OSD obsahuje možnosti nastavení zobrazení na obrazovce. Zobrazení
na obrazovce indikuje aktuální postup v okně přehrávání, jako například „Přehrávání“ nebo
„Hlasitost zvýšena“.
Možnosti - okno Nastavení OSD
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Aktivovat
Aktivuje/deaktivuje zobrazení na obrazovce, například zprávy o
procesu v okně přehrávání.
Pokud je aktivováno zobrazení na obrazovce, je aktuální proces
zobrazen v okně přehrávání.
Pole vstupů
Definuje dobu zobrazení na obrazovce v sekundách.
Zobrazovat
Zaškrtávací políčko
Zobrazení informací navíc
Aktivuje zobrazení dodatečných informací, například o datovém toku proudového vysílání videa a audio kódování.
Nero ShowTime
32
Okno Možnosti
Rádiová tlačítka
Definuje polohu zobrazení na obrazovce v okně přehrávání.
Poloha OSD
Tlačítko
Definuje font pro zobrazení na obrazovce.
Nastavit font
Tlačítko
Definuje barvu textu pro zobrazení na obrazovce.
Nastavit barvu textu
Tlačítko
Definuje barvu pozadí pro zobrazení na obrazovce.
Nastavit barvu pozadí.
8.1.2 Externí titulky
Položka Externí titulky vám umožňuje aktivovat externí titulky a definovat zobrazení.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Aktivovat externí
titulky
Aktivuje zobrazení externích titulek.
Externí titulky jsou k dispozici pouze tehdy, pokud je relevantní
soubor s externími titulky uložen ve stejném adresáři jako vybraný
film.
Tlačítka
Definuje font a barvu textu titulků.
Nový font/barva
textu
Zaškrtávací políčko
Aktivuje stíny okolo externích titulků.
Použít stín
Pole vstupů
Definuje šířku bodu stínu.
Bod
8.1.3 Klávesnice a myš
Položka Nastavení klávesnice a myši obsahuje možnosti konfigurace pro ovládání přes
klávesnici a myš.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Kolečko myši
použijte pro
Zaškrtávací políčko
Specifikuje funkci, která by měla být přidělena kolečku myši při
přehrávání.
Jsou k dispozici položky Hlasitost, Čas a Předchozí/další kapitola.
Inverze funkce kolečka myši.
Inverze
Nero ShowTime
33
Okno Možnosti
Pole vstupů
Definuje časový interval v sekundách, který umožňuje v programu
Trvání vyhledávání času
přeskočit dopředu a dozadu pomocí tlačítek
a
.
8.1.4 Sejmout rámeček
Položka Sejmout rámeček poskytuje možnosti konfigurace rámečku. Rámeček je snímek
okna přehrávání.
Následující možnosti nastavení jsou k dispozici v oblasti Sejmout do:
Rádiové tlačítko
V závislosti na konfiguraci vašeho PC uloží pouze jeden obrázek.
Schránka
Rádiové tlačítko
Obrázek na pozadí
Okamžitě uloží jeden rámeček jako tapetu plochy. V kombinovaném
políčku vyberte, jak by měl být rámeček zobrazen na ploše.
Rádiové tlačítko
Očísluje rámečky a uloží je ve formátu BMP.
Soubor
Tlačítko
Definuje složku, kam se ukládají obrázky.
Složka pro snímky
Rádiové tlačítko
Odešle rámeček přímo do tiskárny.
Tiskárna
Následující možnosti nastavení jsou k dispozici v oblasti Poměr stran sejmutí:
Rádiové tlačítko
Uloží rámeček s původním poměrem stran filmu.
Velikost
původního videa
Rádiové tlačítko
Uloží rámeček s aktuálním poměrem stran okna přehrávání.
Aktuální velikost
okna videa
8.1.5 Konfigurace navigační lišty
Položka Nastavení navigační lišty poskytuje možnosti konfigurace pro navigační lištu, která
se nejvíce používá a celý ovládací panel tak nemusí být během přehrávání zobrazen. Je
zobrazena v horní části obrazovky během přehrávání, pokud pohnete kurzorem na toto
místo a poskytuje výběr a možnosti konfigurace pro právě přehrávaný film (viz Navigační
lišta 28).
Nero ShowTime
34
Okno Možnosti
Možnosti - okno Nastavení navigační lišty
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Aktivuje navigační lištu.
Aktivovat
Rádiové tlačítko
Vždy zobrazovat
Rádiové tlačítko
Zobrazovat pouze
v režimu na celou
obrazovku
Výběrový seznam
Aktivuje navigační lištu pro přehrávání v režimu zobrazení na celou
obrazovku a v normálním režimu.
Aktivuje navigační lištu pouze pro přehrávání v režimu zobrazení na
celou obrazovku.
Zobrazuje funkce, které nejsou k dispozici v navigační liště.
Zakázáno
Výběrový seznam
Zobrazuje funkce v navigační liště.
Povoleno
Tlačítko
Přidá (všechny) funkce z výběrového seznamu Aktivováno.
Zobrazit (vše)
Všechna tlačítka jsou zobrazena na navigační liště.
Tlačítko
Přesune (všechny) funkce z výběrového seznamu Aktivováno do
seznamu Deaktivováno.
Skrýt (vše)
Tlačítko
Výchozí
Resetuje výběrové seznamy Aktivováno a Deaktivováno na
výchozí nastavení.
Nejčastěji používaná tlačítka jsou zobrazena na navigační liště.
Nero ShowTime
35
Okno Možnosti
8.2
Přehrávání disku
Položka Přehrávání disku poskytuje možnosti konfigurace pro zobrazování videí z jednotky.
Možnosti - okno Přehrávání disku
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka
Výchozí disková
jednotka
Zaškrtávací políčko
Při spuštění aplikace
zahájit přehrávání
Zaškrtávací políčko
Definuje jednotku, ze které budou při výchozím nastavení
přehrávány disky.
Zkontroluje jednotku při spuštění Nero ShowTime a spustí
přehrávání, pokud byl vložen správný disk.
Spustí přehrávání, jakmile je vložen správný disk.
Při vložení disku automaticky přehrát
Zaškrtávací políčko
Zobrazuje okno volby obsahu před přehráním DVD Audio.
Zobrazit dialogové
okno volby obsahu
pro DVD Audio
Rádiové tlačítko
Přehrát titul od
začátku
Spustí přehrávání od začátku, pokud je již rozpoznaný disk
vložen znovu.
Nero ShowTime
36
Okno Možnosti
Rádiové tlačítko
Pokračuje v přehrávání, pokud je již rozpoznaný disk vložen znovu.
Pokračovat v
přehrávání od poslední scény
Zaškrtávací políčko
Zeptá se uživatele před přehráním disku, který je již rozpoznán,
zda by se mělo pokračovat od posledního zobrazeného místa
nebo od začátku.
Před pokračováním
v přehrávání se zeptat
8.2.1 Editor záložek
Položka Editor záložek vám umožňuje upravovat záložky. Oblast Editor záložek obsahuje
seznam všech záložek, které dosud byly nastaveny pod názvem DVD. Záložky DVD můžete
nechat zobrazit klepnutím na ikonu + před názvem DVD.
K dispozici jsou následující tlačítka:
Skočit na
Vybere bod, na který skočí vybraná záložka ve videu. Pokud
zavřete okno Možnosti, můžete pokračovat v přehrávání filmu od
zvolené záložky.
Upravit název
Upravuje název vybrané záložky.
Vymazat
Vymaže vybranou záložku.
Soubor se
záložkami
Zobrazí cestu k uloženému souboru se záložkami. Cestu můžete
změnit klepnutím na tlačítko.
8.2.2 Rodičovský zámek
Položka Rodičovský zámek vám umožňuje nastavit rodičovský zámek. Tato funkce u Nero
ShowTime vám umožňuje zabránit vašim dětem, aby se dívali na film, který pro ně není
vhodný. Můžete také pro vaše děti vytvořit uživatelský profil a specifikovat omezení. Pokud
je vloženo DVD, kterého se týká omezení rodičovským zámkem, zobrazí se přihlašovací
okno. Uživatel s definovaným profilem se může přihlásit a film zobrazit nebo mu to může být
odepřeno pomocí nedostatečných práv.
Dětští uživatelé nemohou své profily sami měnit, zobrazovat a spravovat profily může pouze
správce (rodič).
Abyste mohli vytvořit uživatele nebo nastavit rodičovský zámek, musíte mít ke
svému počítači správcovská práva. Musíte být také přihlášeni jako správce.
Nero ShowTime
37
Okno Možnosti
Oblast Úroveň rodičovského zámku zobrazí omezení, která se na aktuálně přihlášeného
uživatele vztahují.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
G
Bez omezení věku. Vhodné pro všechny diváky.
Úroveň 2
Jsou přehrávány filmy až do úrovně 2. Vhodné pro většinu diváků.
PG
Není vhodné pro děti mladší 13 let.
PG-13
U dětí mladších 13 let je vhodný rodičovský dohled.
Úroveň 5
Jsou přehrávány filmy až do úrovně 5. Vhodné pro teenagery.
R
U dětí mladších 18 let je vhodný rodičovský dohled.
NC-17
Není vhodné pro diváky mladší 18 let. Za žádných okolností není povoleno pro děti nebo teenagery mladší 18 let.
Úroveň 8
Jsou přehrávány filmy až do úrovně 8. Maximální věkové omezení.
Neomezeno
Jsou přehrávány všechny filmy.
K dispozici jsou následující tlačítka:
Přihlásit
Otevře okno Přihlásit se, kde se může správce nebo uživatel přihlásit do
systému.
Správa
Otevře okno Správa uživatele, ve kterém můžete vytvářet nové profily
pro správce a uživatele. Můžete také tyto profily zobrazit a upravit,
například upravit úroveň rodičovského zámku a/nebo změnit heslo.
Tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud jste v systému přihlášeni jako
správce. Uživatelé nemohou zobrazit nebo změnit profily.
8.2.2.1
Vytvořit správce
Aby bylo možné nastavit uživatelský zámek, musíte nejprve vytvořit správce. Pouze správce
může vytvořit uživatele a specifikovat omezení pro sledování filmů.
Pro vytvoření správce postupujte dle následujícího:
1. Klepněte na tlačítko Správce.
 Otevře se okno Správa uživatele.
2. Klepněte na tlačítko Přidat uživatele.
 Otevře se okno Upravit uživatele.
3. Zadejte jméno a heslo.
4. Vyberte rádiové tlačítko Neomezeně v oblasti Úroveň rodičovského zámku.
Nero ShowTime
38
Okno Možnosti
Všechny filmy budou přehrávány pouze tehdy, byla-li aktivována možnost
Neomezeně.
5. Klepněte na tlačítko OK.
 Jste přihlášeni jako správce. Můžete zobrazovat vaše profily v seznamu, který je
součástí okna Správa uživatele. Nyní se můžete přihlásit do systému a vytvářet
uživatele.
Viz také
 Rodičovský zámek 37
8.2.2.2
Vytvořit uživatele
Správce může vytvořit profily uživatele. Můžete specifikovat, na které filmy se může nebo
nemůže konkrétní uživatel dívat. Slouží k tomu funkce rodičovského zámku.
Je třeba splnit následující požadavky:
 Jste přihlášeni jako správce.
Pro nastavení rodičovského zámku a vytvoření uživatele postupujte dle následujícího:
1. Pokud ještě nejste přihlášeni do systému, klepněte na tlačítko Přihlásit se a učiňte tak.
 Tlačítko Správce se aktivuje.
2. Klepněte na tlačítko Správce.
 Otevře se okno Správa uživatele.
3. Klepněte na tlačítko Přidat uživatele.
 Otevře se okno Upravit uživatele.
4. Zadejte jméno a heslo uživatele.
5. Vyberte požadovanou možnost omezení v oblasti Úroveň rodičovského zámku.
6. Klepněte na tlačítko OK.
 Požadovaný profil je vytvořen a zadán do seznamu.
7. Pokud chcete vytvořit další profily, opakujte poslední čtyři kroky.
 Úspěšně jste nastavili rodičovský zámek a vytvořili uživatele.
Pokud je vloženo DVD, kterého se týká omezení rodičovským zámkem, zobrazí
se přihlašovací okno. Přihlásit se a přehrát film může pouze uživatel s definovaným profilem.
Viz také
 Rodičovský zámek 37
Nero ShowTime
39
Okno Možnosti
8.2.3 Interaktivní obsah
Položka Interaktivní obsah poskytuje možnosti nastavení pro prostor disku požadovaný u
disků Blu-ray. Prostor disku je zapotřebí pro interaktivní aplikace, které mohou být součástí
disku Blu-ray. Interaktivní aplikace jsou malé programy, které mohou uživatelé interaktivně
používat a pomocí kterých lze například spravovat záznamy nebo ovládat přehrávání.
Podrobnější informace o podpoře Blu-ray najdete na adrese
www.nero.com/link.php?topic_id=416.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Tlačítko
Složka pro uložení
místních dat
Upravovací pole
Maximální velikost
uložených dat
Tlačítko
Odstranit veškerý
místní obsah BD z
pevného disku
8.3
Definuje složku, kam se dočasně ukládají data interaktivních aplikací.
Definuje maximální úložný prostor určený pro interaktivní aplikace.
Odstraní dočasně uložená data interaktivních aplikací z pevného
disku.
Video
Položka Video poskytuje možnosti konfigurace pro přehrávání videí.
Následující možnosti nastavení jsou k dispozici v oblasti Akcelerace hardwaru:
Zaškrtávací
políčko
Aktivovat
Aktivuje akceleraci hardwaru. Znamená to, že akcelerace obrázku
DVD-video je provedena grafickou kartou. Tím se sníží zatížení hlavního procesu.
Následující možnosti nastavení jsou k dispozici v oblasti Ovládání obrazovky:
Zaškrtávací
políčko
Automaticky zobrazí film na celou obrazovku.
Spustit na celou
obrazovku
Zaškrtávací
políčko
Zobrazí film s původním poměrem stran.
Zachovat poměr
stran
Nero ShowTime
40
Okno Možnosti
Následující možnosti nastavení jsou k dispozici v oblasti Ovládání obrazovky:
Rádiové tlačítko
Nastavit
přehrávač na video
Rádiové tlačítko
Zobrazí video v původním formátu. Okno přehrávání se podle toho
zvětší nebo zmenší.
Zobrazí video ve výchozí velikosti okna přehrávání.
Zmenšit video,
aby se vešlo do
přehrávače
Následující možnosti nastavení jsou dostupné v oblasti Předvolby režimu video:
Rádiové tlačítko
Zobrazí film ve standardním formátu 4:3.
Výchozí
Rádiové tlačítko
Zobrazí film v širokoúhlém formátu 16:9.
16:09
Rádiové tlačítko
4:3 (Pan and
Scan)
Rádiové tlačítko
4:3 (letterbox)
Zobrazí širokoúhlý film ve standardním formátu 4:3. Část obrazu je u
této možnosti oříznuta.
Zobrazí širokoúhlý film ve standardním formátu 4:3. Film je upraven
tak, aby se vešel na obrazovku a prázdné prostory nad a pod ním
jsou vyplněny černými pruhy.
8.3.1 Režim videa
Položka Režim video poskytuje možnosti nastavení pro řádkování. Videa jsou v tomto
režimu zobrazována jako obraz na dvě poloviny. Každý druhý řádek (1, 3, 5, ..., 575) je
zobrazen v první polovině obrazu. Druhá polovina obrazu zobrazuje zbytek řádků
(2,4,6,...,576), takže okno vnímá celý obraz. Většina videí sestává z polovičních obrazů.
Odstranění řádkování je požadováno pro zobrazení na zařízení s plnou obrazovkou (monitor, projektor). Nero ShowTime podporuje techniky odstranění řádkování proplétáním, bob a
adaptivní technikou.
Nejsnazším způsobem, jak vyplnit poloviční obrazy je současné zobrazení lichých a sudých
polovin. Tímto způsobem jedna polovina obrazu vyplní řádky chybějící z druhé poloviny.
Způsob odstranění řádkování Proplétání je vhodný, pokud obě poloviny pocházejí ze stejného časového bodu a mohou být bez problémů řádkovány.
Při adaptivním způsobu odstranění řádkování jsou chybějící řádky v polích nalezeny a
přidány, zatímco se berou v úvahu okolní pole. Dobrý adaptivní způsob bere v úvahu až 5
obrazů v obou směrech. Čím více obrazů bere algoritmus v potaz, tím se výstup může zpozdit.
Při způsobu bobbing jsou chybějící řádky v polích nalezeny a každé pole se rozšíří tak, aby
se vytvořil úplný obraz. Výsledkem této techniky je lehké tónování a mohou chybět některé
horizontální detaily.
Nero ShowTime
41
Okno Možnosti
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rádiové tlačítko
Definuje, že odstraňování řádků se nepoužívá.
Žádné
odstraňování
řádkování
(proplétání)
Rádiové tlačítko
Definuje, že počítač převezme proces odstranění řádkování. V
závislosti na procesoru může dojít k přerušení obrazu.
Adaptivní
odstraňování
řádkování
Rádiové tlačítko není k dispozici, pokud je deaktivována akcelerace
hardwaru.
Zaškrtávací políčko
Upraví kvalitu obrazu.
Jemné nastavení
Rádiové tlačítko
Definuje, že hardware převezme proces odstranění řádkování.
Pevné
odstraňování
řádkování (bob)
Doporučuje se především pro starší PC s procesorem pomalejším
než 600 MHz.
Tlačítko
Obnovuje výchozí nastavení.
Nastavit výchozí
hodnoty
8.3.2 Video kvalita
Položka Kvalita videa poskytuje možnosti konfigurace, které se týkají kvality videí Nero Digital.
Nastavení v této části se bude týkat pouze videí Nero Digital a nemají žádný
dopad na disky DVD-video, VCD a SVCD.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rádiové
tlačítko
Deaktivuje nastavení kvality.
Vypnuto
Rádiové
tlačítko
Zvolí manuální nastavení kvality. Pomocí nastavovače nastavte kvalitu
mezi Žádná a Maximální.
Příručka
Rádiové
tlačítko
Automaticky nastaví kvalitu pro zajištění optimálního nastavení pro váš
počítač.
Automatické
nastavení
Nero ShowTime
42
Okno Možnosti
8.3.3 Nastavení Nero Digital
Položka Nastavení Nero Digital poskytuje možnosti konfigurace pro přehrávání videí Nero
Digital.
Nastavení v této části se bude týkat pouze videí Nero Digital a nemají žádný
dopad na disky DVD-video, VCD a SVCD.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Zachová nastavení titulků pro příští přehrání filmu.
Zapamatovat nastavení
titulků při přehrávání
filmů Nero Digital
Zaškrtávací políčko
Zlepšuje zobrazení titulků.
Zobrazit titulky plynule
8.3.4 Filmové efekty
Položka Filmové efekty umožňuje aplikaci efektů na video film.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací
políčko
Aktivuje použití filmových efektů.
Použít filmové
efekty
Posuvník
Definuje jas obrazu.
Jas
Posuvník
Definuje barevný odstín a nasycenost barev.
Barevnost
Tlačítko
Obnovuje výchozí nastavení.
Reset
8.3.5 Vylepšit video
Položka Vylepšení videa vám umožňuje změnit vzhled videa.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Rozbalovací nabídka
Vybere předem definovanou položku a nastaví dle toho posuvník.
Předvolby
Pokud jsou hodnoty změněny, vybere se položka Vlastní.
Tlačítko
Otevře se okno Nová předvolba, kde můžete uložit aktuální
nastavení pod názvem vašeho výběru.
Uložit jako
Nero ShowTime
43
Okno Možnosti
Tlačítko
Odstranit předvolbu
Odstraní aktuálně vybranou předvolbu, kterou jste sami definovali. Předvolby definované systémem nelze odstranit.
Posuvník
Definuje jas videa.
Jas
Posuvník
Definuje kontrast videa.
Kontrast
Posuvník
Definuje saturaci videa.
Saturace
Posuvník
Definuje odstín videa.
Odstín
Posuvník
Nastaví nastavení gama videa.
Gama
Posuvník
Definuje ostrost videa.
Ostrost
Tlačítko
Resetuje hodnotu nastavení na výchozí.
Reset
8.4
Zvuk
Položka Audio poskytuje možnosti konfigurace pro výstup audio souborů.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Oblast
Zvukový výstup
Specifikuje nastavení pro zvukový výstup. Můžete například specifikovat počet reproduktorů nebo konfigurovat funkci posílení basů a
specifikovat umístění reproduktorů v místnosti.
Výběrový seznam
Definuje režim zvukového výstupu.
Režim výstupu
8.4.1 DRC
Položka DRC vám umožňuje aktivovat funkci Dynamic Range Control. Původně velmi hlasité
nebo tiché pasáže filmu jsou nastaveny tak, aby si odpovídaly. Tato možnost je
doporučována tehdy, jsou-li pro přehrávání použity velmi malé reproduktory.
8.4.2 Metadata
Položka Metadata poskytuje možnost vyvolání metadat prostřednictvím internetové databáze Gracenote.
Nero ShowTime
44
Okno Možnosti
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
Zaškrtávací políčko
Aktivuje funkci databáze Gracenote Media.
Použít databázi
CD Gracenote
Tlačítko
Nastavení
připojení k Internetu
Zaškrtávací políčko
Povolit zobrazení
obalu alba
Zaškrtávací políčko
Povolit zobrazování loga Nero Digital Audio
Otevře okno Vlastnosti internetu. Zde můžete specifikovat nastavení pro vaše připojení k Internetu.
Toto tlačítko je aktivováno pouze tehdy, pokud je zakšrtnuto políčko
Použít databázi Gracenote CD.
Zobrazí příslušný obal alba v okně Přehrávání během přehrávání
disku audio CD, pokud je v databázi Gracenote Media nalezen shodující se záznam.
Po spuštění audio souborů Nero Digital se v okně pro přehrávání
zobrazí logo Nero Digital Audio.
Technologii rozpoznávání hudby a související data poskytuje Gracenote®.
Gracenote je standardem pro technologii rozpoznávání hudby a doručování
souvisejícího obsahu. Další informace najdete na www.gracenote.com.
Viz také
 Identifikace zvukových souborů 26
8.5
Povolit tiché přehrávání disku
Položka Tiché přehrávání disku poskytuje možnost snížení šumu způsobeného jednotkou
při přehrávání disku CD/DVD.
Nero ShowTime
45
Klávesové zkratky
9
Klávesové zkratky
V Nero ShowTime jsou k dispozici následující zkratky a klávesové kombinace:
+
Zvýší hlasitost.
-
Sníží hlasitost.
[Enter]
Spouští přehrávání.
[Mezerník]
Přeruší přehrávání/obnoví přehrávání.
[Q]
Přepne na ztlumeno/hlasité.
[R]
Zopakuje vybranou část filmu.
[Ctrl+R]
Zopakuje kapitolu nebo titul.
[T]
Přeskočí o jeden rámeček dopředu.
[Ctrl+T]
Minimalizuje programové rozhraní.
[U]
Otevře výběr titulků.
[Ctrl+U]
Zobrazí nebo skryje titulky.
[Ctrl+Alt+U]
Zobrazí nebo skryje externí titulky.
[O]
Otevře se výběr zdrojů pro přehrávání.
[Ctrl+O]
Otevře seznam pro přehrávání.
[P]
Přeskočí na následující kapitolu.
[N]
Přeskočí na předchozí kapitolu.
[Ctrl+P]
Otevře soubor.
[Ctrl+A]
Změní perspektivu kamery.
[S]
Ukončuje přehrávání.
[Ctrl+D]
Aktivuje/deaktivuje nástroj lupy.
[F]
Přehraje film dopředu.
[G]
Přeskočí na další záložku.
[Ctrl+G]
Otevře se okno Přejít na čas.
[Ctrl+Alt+S]
Otevře okno Ovládání titulků
[H]
Změní jazyk.
[J]
Vysune disk.
[K]
Přepíná mezi kanály na disku karaoke DVD.
[L]
Otevře se seznam dostupných nabídek.
[Z]
Přepíná mezi zobrazením na celou obrazovku a normálním zobrazením.
Nero ShowTime
46
Klávesové zkratky
[Alt+F]
Přehraje film dozadu.
[Ctrl+B]
Přeskočí zpět o jeden intra kódovaný rámeček.
Intra kódovaný obrázek je komprimován při proudovém vysílání videa nezávisla na ostatních obrázcích, zatímco jsou obrázky zpracovávány. Týká se to přibližně 10 rámečků.
[Alt+C]
Vytvoří rámeček.
[Ctrl+C]
Otevírá nabídku Možnosti.
[M]
Přidá záložku.
[0-9]
Rozpětí klávesnice 0 - 9.
[F1]
Zobrazuje soubor Nápovědy.
[Stránku nahoru]
Rychlé převíjení vpřed.
[Stránku dolů]
Přetočení vzad.
Nero ShowTime
47
Technické informace
10
Technické informace
10.1 Systémové požadavky
Aplikace Nero ShowTime se instaluje společně se sadou Nero. Její systémové požadavky
jsou stejné. Podrobnější informace o systémových požadavcích najdete na adrese
www.nero.com.




Navíc musí být splněny následující požadavky:

Volitelně: doplněk DVD-Video Plug-in pro funkce DVD-Video a kódování ve dvoukanálovém zvuku Dolby Digital. Tento doplněk je již zahrnut v plné verzi.
Jednotka DVD pro přehrávání DVD-Video
16bitová zvuková karta kompatibilní s Windows a reproduktory
Volitelně: doplněk pro dekódování multikanálového zvuku nebo pro dekódování zvuku
Dolby Digital 5.1 (zvukový systém Dolby Digital 5.1 pro přehrávání 5.1 kanálového zvuku)
10.2 Podporované formáty
10.2.1 Typy disků


CD
DVD
Podrobnější informace o podpoře Blu-ray najdete na adrese
www.nero.com/link.php?topic_id=416.
10.2.2 Formáty disků








Audio CD
Disky CD ve smíšeném režimu
CD EXTRA
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
miniDVD
CD s audioknihou
DVD-Video
10.2.3 Zvukové formáty a kodeky


Advanced Audio Coding (AAC, M4A, MP4)
Audiokniha Audible (AA)
Nero ShowTime
48
Technické informace













Audio Interchange File Format (AIFF, AIF)
Compact Disc Digital Audio (CDA)
Dolby Digital (AC3)
Dolby Surround
Musical Instrumental Digital Interface (MIDI, MID)
Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 3 (MP3)
Moving Picture Experts Group-1 Audio Layer 2 (MP2)
Moving Picture Experts Group - 1 Audio Layer 1/2/3 (MPA)
Moving Picture Experts Group-4 (MP4)
Nero Digital (MP4)
OGG Vorbis (OGG, OGM)
Recource Interchange File Format WAVE (WAV, WAVE)
Windows Media Audio (WMA)
10.2.4 Formáty médií chráněných DRM



Windows Media Audio Digital Rights Management (WMA-DRM)
Windows Media Video Digital Rights Management (WMV-DRM)
Content Protection for Recordable Media (CPRM)
10.2.5 TV formáty


National Television Systems Committee (NTSC)
Phase Alternating Line (PAL)
10.2.6 Video formáty a kodeky












Advanced Streaming Format (ASF)
Audio Video Interleave (AVI)
Advanced Video Coding/H.264 (BSF)
AviSynth (AVS)
Záloha IFO souboru (BUP)
Digital Video (DV)
DVD Movie Info (IFO)
Flash Video (FLV)
Film kamery s pevným diskem (MOD)
Micro MV (MMV)
Microsoft Digital Video Recording (DVR-MS)
Digital Video Express (DIVX)
Nero ShowTime
49
Technické informace









Moving Picture Experts Group-2 (MPG, MPEG, M2T, M2P, M1V, M2V, DAT, TRP, TOD)
Moving Picture Experts Group-4 (MP4)
Nero Digital (MP4)
OGG Vorbis (OGG, OGM)
QuickTime Movie (MOV)
3rd Generation Partnership Project (3GP)
Video Object (VOB)
Packet Video Audio (PVA)
Television Input/Video Output (TIVO)
10.2.7 Formáty playlistů


Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 Uniform Resource Locator/MP3 URL (M3U)
Playlists File Format (PLS)
10.3 O aplikaci Nero ShowTime
Nero ShowTime je dostupné v několika různých verzích:



Nero ShowTime plná verze
Nero ShowTimeEssentials
Nero ShowTime Essentials SE
Verze Essentials se liší od plné verze dle následujícího:


Nejsou podporovány všechny formáty
Žádný autor alba, žádná identifikace individuálních audio souborů pomocí Gracenote MusicID.
Nero ShowTime
50
Indexu
11
Indexu
A
Adaptivní odstraňování řádkování ........ 41
Akcelerace hardwaru ............................ 40
Audio CD
Přehrát............................................................. 12
Audio soubor
Identifikovat ..................................................... 26
Audio vysílání........................................ 16
B
Bobbing ................................................. 41
D
DRC ...................................................... 44
Dynamické řízení rozsahu .................... 44
E
Externí titulky
Ovládat ............................................................ 29
Přizpůsobit....................................................... 29
Synchronizovat ................................................ 29
F
Filmové efekty ....................................... 43
Barevnost ........................................................ 43
Jas ................................................................... 43
G
Gama .................................................... 43
Gracenote ..................... 10, 14, 20, 26, 45
J
Jas......................................................... 43
K
Kapitola
Opakovat ......................................................... 10
Zvolit ................................................................ 10
Klávesové kombinace ........................... 46
Konfigurace navigační lišty ................... 34
Kontextová nabídka .............................. 29
Kontrast................................................. 43
Konvence, příručka ................................. 6
Kvalita videa.......................................... 42
Nero ShowTime
M
Momentka ............................................. 10
Myš
Konfigurace kolečka myši ................................ 33
N
Nahrát ................................................... 10
Nastavení
Klávesnice........................................................ 33
Klávesnice a myš ............................................. 33
Myš .................................................................. 33
Nastavení OSD ................................................ 32
Obecná nastavení............................................ 31
Obecné ............................................................ 31
OSD ................................................................. 32
Nastavení Nero Digital .......................... 43
Nastavení titulek Nero Digital................ 43
Nastavení titulků.................................... 43
Novinky ................................................. 22
Stáhnout........................................................... 23
O
Obal
Zobrazení......................................................... 44
Zvuk ................................................................. 44
Zvukový výstup ................................................ 44
Obnovovací frekvence .......................... 30
Odstín.................................................... 43
Odstranění řádkování ........................... 41
Okno
Ovládání titulků ................................................ 30
Optimalizace videa
Gama ............................................................... 43
Jas ................................................................... 43
Kontrast............................................................ 43
Odstín .............................................................. 43
Ostření ............................................................. 43
Saturace........................................................... 43
Vylepšit video ................................................... 43
Ostření .................................................. 43
Ovládání obrazovky .............................. 40
Ovládání titulků ..................................... 30
P
Playlist
Nahrát .............................................................. 25
51
Indexu
Přehrát............................................................. 25
Třídit ................................................................ 25
Uložit................................................................ 24
Upravit ............................................................. 25
Vytvořit............................................................. 24
Program ............................................................. 7
Systémové požadavky .......................... 48
Ostatní ............................................................. 48
Plynulá navigace ..................................... 8
Posílení basů ........................................ 44
Přehrávání
T
Tiché přehrávání disku.......................... 45
Titulky
Konec ................................................................ 8
Ovladač Jog shuttle ........................................... 8
Ovládání pomocí kontextové nabídky ............. 29
Zvolit .................................................................. 8
Aktivovat .......................................................... 33
Externí.............................................................. 33
Změna rychlosti................................................ 30
Přehrávání disku ................................... 36
Přehrávání mediálních souborů ............ 12
Přehrávání proudově vysílaných médií . 16
Příručka, konvence ................................. 6
Program
U
UPnP ..................................................... 22
Uživatel
Spuštění ............................................................ 7
Spuštění programu ............................................ 7
Vytvořit ............................................................. 39
V
Verze
Různé............................................................... 50
Proplétání.............................................. 41
Proudově vysílaná média
Video ..................................................... 40
Nero MediaHome ............................................ 16
Přehrát............................................................. 16
Proudové vysílání ............................................ 16
Sledovat televizi............................................... 16
Televizní stanice.............................................. 16
Video vysílání........................................ 16
Vytvoření snímku .................................. 10
R
Režim videa .................................... 40, 41
Rodičovský zámek
Vytvořit správce ............................................... 38
Vytvořit uživatele ............................................. 39
Rozhraní programu ................................. 8
Navigační lišta ................................................. 28
Rozhraní programu.......................................... 28
Rozšířená oblast.............................................. 10
S
Saturace................................................ 43
Sejmout
Kopírovat ......................................................... 34
Správce
Vytvořit............................................................. 38
Přehrávání z pevného disku ............................ 14
W
Webová média ...................................... 22
Webová televize.................................... 16
Webové médium
Přehrát ............................................................. 16
Webový rozhlas..................................... 16
Z
Záložka.................................................. 37
Zkratky .................................................. 46
zobrazení na obrazovce........................ 32
Způsoby odstranění řádkování
Adaptivní odstraňování řádkování ................... 41
Bob................................................................... 41
Proplétání......................................................... 41
Zvuk
Přehrávání z pevného disku ............................ 14
Spuštění
Nero ShowTime
52
Kontakt
12
Kontakt
Nero ShowTime je produkt společnosti Nero AG.
www.nero.com
HU
U
Nero AG
Im Stoeckmaedle 13-15
Web:
76307 Karlsbad
Nápověda
Německo
Fax:
www.nero.com
HU
U
http://support.nero.com
HU
U
+49 724 892 8499
Nero Inc.
330 N Brand Blvd Suite 800
Web:
Glendale, CA 91203-2335
Nápověda
USA
Fax:
www.nero.com
HU
U
http://support.nero.com
HU
U
(818) 956 7094
[email protected]
E-mail:
HU
U
Nero KK
Rover Center-kita 8F-B, 1-2-2
Nakagawa-chuou Tsuzuki-ku
Web:
Yokohama, Kanagawa
Nápověda
www.nero.com
HU
U
http://support.nero.com
HU
U
Japonsko 224-0003
Copyright © 2008 Nero AG a držitelé licencí. Všechna práva vyhrazena
Nero ShowTime
53

Podobné dokumenty

Halo 34 - Depeche Mode Cz

Halo 34 - Depeche Mode Cz Na line-upu letošního festivalu Cremfields se objevují další atraktivní jména. Jedno z nich udělá nepochybně obrovskou radost celé generaci „depešáků“ – Andy Fletcher z Depeche Mode. Na Creamfields...

Více

Příručka Nero DiscSpeed

Příručka Nero DiscSpeed pouze v souladu s licenční smlouvou. Obsah tohoto dokumentu, stejně jako příslušný software, podléhá změnám bez předchozího oznámení. Společnost Nero AG nenese žádnou odpovědnost za správnost obsah...

Více

Příručka Nero MediaHome

Příručka Nero MediaHome Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můž...

Více

Příručka Nero StartSmart

Příručka Nero StartSmart Pokud nevlastníte autorská práva, nezískali jste svolení od vlastníka autorských práv nebo pokud vaše kroky neodpovídají ustanovením o „spravedlivém užívání“ zákona na ochranu autorského práva, můž...

Více

HTC Sync Manager

HTC Sync Manager Pokud jde o podmínky licence aplikace HTC Sync Manager, omezení licence, právní omezení záruky a omezení odpovědnosti, viz Licenční smlouvu koncového uživatele aplikace HTC Sync Manager.

Více

Doporučení pro úpravu závěrečných prací

Doporučení pro úpravu závěrečných prací a doporučeními pokryta jen málo a pro běžnou práci je nutné tuto mezeru vyplnit z různých zdrojů. Protože se jedná o oblast, která nijak nesouvisí s bezpečností a ochranou zdraví1 při práci, nejsou...

Více