2013_03 MLADOBOLESLAVSKÝ pOSEL.f

Transkript

2013_03 MLADOBOLESLAVSKÝ pOSEL.f
Program sboru, na faře v Mladé Boleslavi, Husova 199/15
Nedělní bohoslužba 24.3.-28.4:
24.3. Václav Hurt
31.3. Miroslav Frydrych
7.4. Jan Čapek
14.4. Jan Kašper
21.4. Ladislav Ruml
28.4. Dana Švejdarová
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Mladé Boleslavi, Husova 199/15
MLADOBOLESLAVSKÝ,
EVANGELICKÝ,
BŘEZNOVÝ p/OSEL
DOBRÝCH ZPRÁV 2013
ZMĚNA:
Přestavba fary pokračuje mílovými kroky a je třeba zrušit
program 27. března – tedy setkání seniorek v tomto
termínu, stejně jako biblickou hodinu, úřední hodiny i
katechesi dorostu. Sledujte, prosíme, ohlášky při
bohoslužbách, vše bude aktualizováno. Děkujeme za
pochopení.
Administrátor sboru Jan Kašper je k dosažení osobně
v uvedené úřední hodiny na faře. Telefonicky i mimo úřední
dny: 326 907 019, příp. 775 395 036. Po dohodě k zastižení
také v Brandýse nad Labem, Horova 1885.
Staršovstvo: Pondělí 4. března 17:00
VELIKONOCE
BOHOSLUŽBA NA VELKÝ PÁTEK
29. BŘEZNA V 17:00
SE SLAVENÍM SV. VEČEŘE PÁNĚ
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10:00
KORUNOU SI HODÍM ...
Blíží se Velikonoce. Vstříc Velkému pátku stojí zato připomenout
zdánlivou epizodu, dokumentující lidský rozměr Ježíšovy oběti: „Když
vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly,
každému vojákovi díl; zbýval ještě spodní šat. Ten byl beze švů, od shora
vcelku utkaný. Řekli mezi sebou: "Netrhejme jej, ale losujme, čí bude.!"
(Evangelium Janovo 19:23-24)“. Vojáci losují takříkajíc o jediné, co
po Ježíšovi zbylo. Jeho pozemský život dohasne, zůstal jen jeho šat.
Chtivost vojáků po zisku nás může zarazit. Také je možno si říci, že
Ježíš měl kvalitní oděv, nebyly to žádné hadry. Lačným žoldnéřům je
jasné, že by bylo škoda to oblečení „spravedlivě“ roztrhnout na stejné
díly a tak se o ně podělit. Losují tedy o tu kořist.
Ten způsob, losovat o něco, když si nevíme rady, je zažitý ve
všech kulturách. Los rozhodoval v nejistých otázkách na východě už
od pradávna. Všímá si toho i biblická kniha Přísloví (16:33): „Los se
vytahuje ze záňadří, ale každé
rozhodnutí je od Hospodina“. Je tak
postihnuta omezenost volby a její
mechanické vykonání. Rozhodujeme-li
se mezi dvěma možnostmi, máme
padesátiprocentní
naději,
že
to
dopadne pro nás výhodně. V ruletě, či
loterii, se ta pravděpodobnost blíží nule. Podle biblistů v Izraeli bylo
užívání losu v těchto případech: 1. při zvolení mužů k válečným
výpravám 2. při rozdělení půdy mezi pokolení, 3. při vyřizování sporů,
4. za účelem zjištění zločince mezi velkým počtem podezřelých; 5. při
ustanovování osob k úřadu nebo k zvláštním povinnostem, 6. v den
očišťování při rozhodování mezi kozlem za hřích a kozlem Azazel. 7.
Vítěz metal los o kořist. Biblisté a znalci dobového pozadí orientu
uvádějí, že že způsoby metání „losu" byly různé:
1)Urim a Thumin, patrně dva kaménky, jeden s odpovědí kladnou,
druhý se zápornou, jež kněz nosil pod náprsníkem ve zvl. kapse, z níž
byly kaménky ve sporných případech vytahovány. Užívání těchto
kaménků přestalo asi brzy po návratu ze zajetí], protože po staletích
už nikdo nevěděl, oč tu vlastně šlo. 2) Vysílání šípů bylo obvyklé zvl.
mezi Babyloňany a Araby. Na šípech byly napsány jednotlivé
možnosti a pak zamíchány v toulci a stříleny. První, který byl
vystřelen, přinesl odpověď bohů na spornou otázku. U pohanů bylo
ještě mnoho jiných způsobů „metání losů". Losem rozhodovali
námořníci o osudu proroka Jonáše. Losem měla býti určena Boží vůle,
Bůh sám vrhá losy, takže se los odkazoval na Boží určení, nezávislé na
vůli člověka.
Je pozoruhodné, že sáhnout po losu neváhali učedníci Páně,
když hledali náhradu za ztraceného Jidáše. Dvanáctka byla pro ně
zřejmě až magická. Dvanáct pokolení Izraele. Dvanáct vyvolených pro
vznikající církev. V pozdějším vývoji mladé církve od tohoto počtu
bylo upuštěno. V kritické chvíli však znejistělí učedníci potřebovali
počet doplnit. Našli dva adepty. Kterého z nich vybrat: Proto jeden z
těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi
námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s
námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání."Vybrali tedy dva, Josefa
jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: "Ty, Pane,
znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal
místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam
patří." Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k
jedenácti apoštolům (Skutky apoštolské 1:21nn). Všimněme si, že pro
výběr stanovili jasná kriteria. Měli to být ti, kteří , kteří byli svědky
Ježíšovy činnosti. Pověděno s Janem, kteří měli osobní zkušenost
„viděli, slyšeli, dotýkali“. Měla být zajištěna kontinuita v rodící se
církvi. Připomeňme pochybujícího Tomáše, k němuž bylo Ježíšem
řečeno, že blahoslavení budou ti, kteří neviděli a uvěřili. Matěj sám
nakonec zůstává jaksi stranou, jeho další osud není zunám. I dnes
nejednou stojíme před volbou. Při volbě nového prezidenta nakonec
také ze dvou kandidátů. Volí se i v církvi, synodní senior, farář
farního sboru. Ve Vatikánu v březnu při konkláve byl zvolen papež
František. I my se rozhodujeme ve svém životě. I zde platí: Los se
vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina“. A právě
tady je prostor jak pro modlitbu, tak pro naši odpovědnost.
(--- Tento snímek dosvědčuje, že
na naší faře odstartovaly práce na
její
rekonstrukci.
Velkou
odpovědnost zde nese staršovstvo.
Děkujeme za jeho práci, dále
zúčastněným brigádníkům a sestře
kurátorce Daně Švejdarové, která
obětuje hojně svého času a sil.
JERONÝMOVA JEDNOTA
OBNOVA KOSTELA VE VANOVICÍCH
Hlavní dar lásky 2013 je
určen sboru ve Vanovicích.
Náklady na opravu obou věží
„evangelického chrámu“ a
dosahují čtyř milionů korun.
Dejme se pozvat k přispění na
dobrou věc v tradiční sbírce i
v našem boleslavském sboru.
Administrátor sboru spolu se sestrou Radkou Franců začali pracovat na
internetových stranách sboru. Díky sestře jsou je již naleznete na adrese
http://cce-mladaboleslav.webnode.cz/. Sestra je nyní bude spravovat, než
je předá nástupci. Adresa je zdarma. Zbývá ještě možnost přihlásit naši
stránku na adrese www.cce-mladaboleslav.cz, po úhradě 400,-Kč bude
rovněž zprovozněna. Na naše stránky postupně přidáváme další materiály,
najdete tam již kázání a naše zpravodaje (Posla). Za autorské příspěvky i
snímky ze života sboru budeme vděčni.