Návod na obsluhu a údržbu pro šroubové kompresory AM 37 B1

Transkript

Návod na obsluhu a údržbu pro šroubové kompresory AM 37 B1
Návod na obsluhu a údržbu
pro
šroubové kompresory
AM 37 B1 / AM 45 B1 / AM 55 B1
AM 37-8 B1
Obj.č. H 417 808
AM 37-10 B1
Obj.č. H 417 810
AM 37-13 B1
Obj.č. H 417 813
AM 45-8 B1
Obj.č. H 417 908
AM 45-10 B1
Obj.č. H 417 910
AM 45-13 B1
Obj.č. H 417 913
AM 55-7,5 B1
Obj.č. H 418 008
AM 55-10 B1
Obj.č. H 418 010
AM 55-13 B1
Obj.č. H 418 013
Listopad 2007
Děkujeme za Vaši důvěru, kterou věnujete našim výrobkům.
Přečtěte si nejdříve pečlivě návod na obsluhu a údržbu, než začnete zařízení používat. Tento
návod na obsluhu a údržbu obsahuje důležité rady a informace, které jsou nutné pro
bezpečný a bezporuchový provoz Vašeho šroubového kompresoru stavební řady AM B1.
Mějte proto vždy tento návod v blízkosti kompresoru.
Všeobecná
doporučení
Doporučujeme: kontroly, nastavení a údržbu by měly provádět vždy
stejné osoby nebo jejich zástupci a o tomto vést záznamy v deníku
údržby. Při dotazech vždy uvádějte: výrobní číslo, objednací číslo a
typové označení kompresoru.
Používání
návodu
Aby se s návodem mohlo pracovat rychle a racionálně, použili jsme
pro důležité a praktické rady symboly.
Tyto symboly jsou umístěny buď vedle textu (vztahují se tedy pouze
na daný text), vedle obrázků (vztahují se k danému obrázku) nebo na
začátku stránky (vztahují se na celou stránku).
Pozor: Věnujte těmto symbolům nejvyšší pozornost!
Význam
symbolů
Přečtěte si návod na obsluhu a údržbu!
Provozovatel je povinnen dodržovat všechny pokyny
uvedené v návodu na obsluhu a údržbu.
Pozor!
Tento symbol označuje důležité popisy, nebezpečné
podmínky, možnost nebezpečí úrazu atp. popř.
bezpečnostní předpisy.
Odborný personál!
Každá činnost, která je označena tímto symbolem, smí
být prováděna pouze odborným technikem.
Zařízení vypnout:
Každá činnost, která je označena tímto symbolem, smí
být prováděna pouze pokud je šroubový kompresor
vypnutý.
Odpojit přívod el. proudu:
Před každým zásahem je bezpodmínečně nutné,
odpojit šroubový kompresor od zdroje elektrické
energie.
Schneider Bohemia 2
Obsah
1. Rozsah dodávky ............................................................................. 4
2. Technické údaje.............................................................................. 4
3. Obrázek šroubového kompresoru stav. řada AM B1 ...................... 6
4. Funkce a použití ............................................................................. 7
5. Bezpečnostní předpisy ................................................................... 7
6. Popis funkcí .................................................................................... 8
7. Příklad kompresorové stanice......................................................... 9
8. Příprava na první uvedení do provozu ............................................ 9
8.1 Vybalení, zdvihnutí a transport ....................................................................................... 9
8.2 Plánování odvětrávacího kanálu .................................................................................. 10
8.3 Připojení ke vzdušníku ................................................................................................. 10
8.4 Kontrola stavu oleje ...................................................................................................... 10
8.5 Napnutí klínového řemene ........................................................................................... 10
8.6 Elektrické připojení ....................................................................................................... 10
8.7 Popis ovládacího panelu .............................................................................................. 12
9. Zapnutí a vypnutí kompresoru ...................................................... 13
10. Údržba ........................................................................................ 13
10.1 Příprava údržby .......................................................................................................... 13
10.2 Časy údržby ............................................................................................................... 13
10.3 Výměna oleje a olejového filtru .................................................................................. 14
10.4 Sací filtr ...................................................................................................................... 15
10.5 Šroubované spoje ...................................................................................................... 15
10.6 Napnutí klínového řemenu ......................................................................................... 16
10.7 Čištění chladiče .......................................................................................................... 17
10.8 Patrona mikrofiltru ...................................................................................................... 17
10.9 Ohebné hadice ........................................................................................................... 18
10.10 Ventil minimálního tlaku ........................................................................................... 18
10.11 Řídící magnetický ventil ........................................................................................... 18
10.12 Pojistný ventil ........................................................................................................... 18
10.13. Údržbový balíček ..................................................................................................... 18
11. Odstavení na delší dobu a konzervace....................................... 19
12. Vyhledávání závad od A – I ........................................................ 19
13. Záruční podmínky ....................................................................... 21
14. Ostatní ........................................................................................ 22
15. Likvidace ..................................................................................... 22
16. Prohlášení výrobce ..................................................................... 23
17. Adresa dovozce .......................................................................... 24
_________________
Schneider Bohemia 3
1. Rozsah dodávky
•
•
•
1 hadice pro odvod oleje
1 návod
1 záruční list
2. Technické údaje
Typ
Počet otáček
Maximální přetlak
Provozní tlak
Objemový proud (při max.
přetlaku)
Pojistný ventil otevírá při
Šroubový blok
První náplň
Olej minerální
Tepelné vyzáření
Teplotní diference ∆T
Zbytkový podíl oleje
Max. teplota
kompresoru
Instalovaný výkon
2-pólový elektromotor
Napětí
Proudové zatížení
při rozběhu
Proudové zatížení
při plném výkonu
Nastavení tepel. relé
Max. počet startů za hod.
Izolační třída
Třída krytí
Hladina hlučnosti
ve vzdálenosti 1 m
(podle DIN 45 635, díl 13)
Teplota okolí
Rozměry:
délka / šířka / výška
Hmotnost
Připojení stl. vzduchu
Typ AM 37
-8 B1
5200
8
7
-10 B1
4690
10
9
Typ AM 45
-13 B1
4170
13
12
5800
8,8
-8 B1
6200
8
7
-10 B1
5620
10
9
jednotka
-13 B1
5000 ot./min
13
bar
12
bar
5100
4400
11
14,3
Enduro 12
25
Schneider Druckluft
obj.č. B 111 010
29,1
29,1
23,3
13°
13°
10°
1,8 – 2,7
6100
5400
11
14,3
Enduro 12
25
Schneider Druckluft
obj.č. B 111 010
34,9
34,9
29,1
13°
13°
10° C
1,8 – 2,7
110°
37
MEC 200
400 – 3/50
110°
45
MEC 225
400 – 3/50
150
170
A
75
40
10
F
55
90
48
10
F
55
A
A
76
+ 5° až + 35°
1130 / 1350 / 1500
650
1 1/2
6800
8,8
76
+ 5° až + 35°
l/min
bar
l
kW
mg/m³
C
kW
typ
V
IP
dB(A)
C
1130 / 1350 / 1500
770
1 1/2
Schneider Bohemia 4
mm
kg
" vnitřní
2. Technické údaje
Typ
Počet otáček
Maximální přetlak
Provozní tlak
Objemový proud (při max.
přetlaku)
Pojistný ventil otevírá při
Šroubový blok
První náplň
Olej minerální
Tepelné vyzáření
Teplotní diference ∆T
Zbytkový podíl oleje
Max. teplota
kompresoru
Instalovaný výkon
2-pólový elektromotor
Napětí
Proudové zatížení
při rozběhu
Proudové zatížení
při plném výkonu
Nastavení tepel. relé
Max. počet startů za hod.
Izolační třída
Třída krytí
Hladina hlučnosti
ve vzdálenosti 1 m
(podle DIN 45 635, díl 13)
Teplota okolí
Rozměry:
délka / šířka / výška
Hmotnost
Připojení stl. vzduchu
Typ AM 55
-7,5 B1
3860
7,5
6,5
-10 B1
3470
10
9
Jednotka
-13 B1
2950 ot./min
13
bar
12
bar
9500
8,8
8200
6600 l/min
11
14,3 bar
Enduro 25
35
l
Schneider Druckluft
obj.č. B 111 010
37
37
37
kW
15°
15°
15°
C
2–3
mg/m³
110°
55
MEC 225
400 – 3/50
C
kW
typ
V
200
A
100
59
10
F
55
A
A
76
+ 5° bis + 35°
1350 / 1130 / 1500
1100
1 1/2
IP
dB(A)
C
mm
kg
" vnitřní
_________________
Schneider Bohemia 5
3. Obrázek
šroubového
kompresoru stav.
řada AM B1
Poz.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Označení
Přívod vzduchu
Odvod vzduchu (popř. olejový a vzduchový chladič)
Vývod stlačeného vzduchu
Šroubový blok
Klínový řemen
Elektromotor
Ochranný kryt řemene
Olejový filtr
Nádoba separátoru
Ukazatel stavu oleje
Manometr pro systémový tlak
Plnící šroub oleje
Vypouštěcí šroub oleje
Sací regulátor
Sací filtr
Patrona odlučovače
02
03
16
15
11
14
04
09
01
05
12
08
07
06
13
10
Obr. 1 Šroubový kompresor typ AM B1, obr. je pouze ilustrativní
Schneider Bohemia 6
4. Funkce a použití
Šroubové kompresory stavební řady AM B1 se hodí k výrobě
stlačeného vzduchu. Maximální přetlak je podle provedení 7,5 bar/
8 bar / 10 bar popř. 13 bar (viz kapitola 2 “Technické údaje“).
Tyto šroubové kompresory jsou určené pro trvalý provoz. Díky tomu
pracují při vysoké, relativně stabilní spotřebě vzduchu obzvláště
hospodárně.
5. Bezpečnostní
předpisy
Chraňte sebe a své okolí před nebezpečím úrazu dodržováním
platných bezpečnostních předpisů a dbejte ve vlastním zájmu
následujících doporučení:
-
-
-
-
Uvedení do provozu musí provést pouze kvalifikovaný odborník
(servisní technik Schneider Bohemia s.r.o. či autorizované servisní
středisko Schneider Bohemia s.r.o.)
Kompresory smějí provozovat a udržovat pouze vyškolené a
k tomu určené osoby.
Opravy a servis smí provádět pouze kvalifikovaný odborník
(servisní technik Schneider Bohemia s.r.o. či autorizované servisní
středisko Schneider Bohemia s.r.o.)
Provozovatel musí zajistit odpovídající provoz.
Chraňte provozní prostor před dětmi a zvířaty.
Z výroby nastavený odpouštěcí tlak na pojistném ventilu je zajištěn
plombou. Tato nesmí býti odstraněna.
Během provozu musí být skříň kompresoru uzavřena, žádný plech
nesmí chybět.
Při všech údržbových pracech či opravách platí:
Před začátkem práce musí být vždy přerušena dodávka el.
proudu a z kompresoru musí být zcela vypuštěn tlak! (všechny
manometry ukazují „NULU“).
Při odkrytování kompresoru dejte pozor: vnitřní díly kompresoru
mohou být horké.
Při výměně oleje dejte pozor:
Pozor, nebezpečí popálení horkým olejem !
Používejte pouze originální náhradní díly.
Elektrické připojení nebo opravy může provádět pouze vyškolený
elektroodborník.
Pozor, během provozu může docházet v bezprostřední blízkosti
kompresoru ke komunikačním problémům (hluk).
Kompresor neprovozujte ve výbušném prostředí.
Kompresor nesmí nasávat hořlavé a jedovaté plyny.
Při likvidací kondenzátu dodržujte platné předpisy.
_________________
Schneider Bohemia 7
6. Popis funkcí
Šroubový kompresor je významový
název. Srdcem kompresoru je šroubový
blok s pohonnou hlavní šroubovicí
(vlevo) a poháněnou vedlejší
šroubovicí. Díky speciálnímu
geometrickému tvaru šroubovic se při
rotaci zmenšují meziprostory – zde je
Obr.2 Šroubový blok
vzduch stlačován.
Olej, který je vstřikován do šroubového bloku (poz. 04; obr. 1), má za
úkol kompresor ochladit a utěsnit šroubovice při rotaci. Stlačený
vzduch proudí ze šroubového bloku do nádoby separátoru (poz. 09;
obr. 09). Zde dochází k prvnímu odloučení oleje jeho vlastní tíhou.
Následně se stl. vzduch vyčistí v odlučovacím filtru (poz. 16; obr. 1) až
na 2 – 3 ppm. V olejovém a vzduchovém chladiči (poz. 02; obr. 1) se
stl. vzduch, před tím, než je přes vývod stl. vzduchu (poz. 03; obr. 1)
odveden do rozvodu stl. vzduchu, ochladí.
Řízení:
Pokud se dosáhne vypínacího tlaku 7,5, 8, 10 popř. 13 bar, tlakový
senzor dá impuls. Kompresor se přepne do fáze volnoběhu, časový
spínač nastartuje fázi doběhu. Vše je řízeno počítačem.
Důležité!
• Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na
7,5 bar nesmí překročit 7,5 bar!
• Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na
8 bar nesmí překročit 8 bar!
• Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na
10 bar nesmí překročit 10 bar!
• Maximální vypínací tlak pro všechny kompresory v provedení na
13 bar nesmí překročit 13 bar!
Schneider Bohemia 8
7. Příklad
kompresorové
stanice
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Označení
Šroubový kompresor AM B1
Vzdušník / dílenský kompresor na vzdušníku
Elektrický kulový kohout typ KHE
Předfiltr typ DV
Kondenzační sušička typ DK ... N
Mikrofiltr typ DF
Filtr s aktivním uhlím typ DA
Kulový kohout (přechod do rozvodu stl. vzduchu)
Odvaděč kondenzátu typ Ecomat
Sběrací vedení kondenzátu
Separátor olej-voda typ Öwatec
Obr. 4 Příklad kompresorové stanice
8. Příprava na první Pozor: Uvedení do provozu a překontrolování smí provádět pouze
uvedení do provozu specializovaný technik.
Upozornění: Hadice na vypouštění oleje je ve skříni kompresoru.
8.1 Vybalení,
zdvihnutí a
transport
Obr. 5 Transport šroubového kompresoru
Kompresor se může zdvihat pouze pomocí paletového vozíku nebo
podobného zařízení.
Dodržujte následující body:
• Zkontrolujte obsah balení.
• Kompresor vybalte (dbejte pokynů na obalu).
• Zkontrolujte stav kompresoru (vně).
• Otevřete boční plechy a překontrolujte všechny vnitřní díly
(pohledem).
• Ručně pohněte řemenicí elektromotoru (poz. 06; obr. 1), abyste se
ujistili, že se kompresor „ volně otáčí“
• Obal zlikvidujte podle platných předpisů.
_________________
Schneider Bohemia 9
8.1 Vybalení,
zdvihnutí a
transport
Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte následující body:
Místo ustavení
Místnost pro montáž kompresoru musí odpovídat platným
bezpečnostním předpisům a splňovat následující podmínky:
•
•
•
•
•
•
•
bezprašná, suchá místnost;
dostatečné větrání;
rovná, pevná podlaha;
žádné teplo vyzařující přístroje nebo potrubí;
vzdálenost od zdi min. 50 cm;
teplota v místnosti mezi +5° C a +35° C;
nesmí být nasávány žádné hořlavé plyny.
8.2 Plánování
odvětrávacího
kanálu
V horní části kompresoru se odvádí teplý vzduchu. Pokud je větrání
místnosti příliš malé, je nezbytná montáž větracího kanálu (nucené
větrání a odvětrání). Vycházející vzduch z kompresoru je o ca. 25° až
30° C teplejší než okolní teplota. P řesvědčte se, zda by tato cenná
tepelná energie nemohla být využita k temperování okolních prostorů.
Rádi Vám poradíme.
8.3 Připojení ke
vzdušníku
Abyste mohli šroubový kompresor při údržbě odpojit od vzdušníku,
doporučujeme do redukce našroubovat kulový kohout (není součástí
dodávky).
Šroubový kompresor musí být připojen k rozvodu stl. vzduchu popř. ke
vhodnému vzdušníku pomocí elastické propojovací hadice.
8.4 Kontrola stavu
oleje
Před prvním uvedením do provozu překontrolujte stav oleje, jak je to
popsáno v kapitole 13.3.
8.5 Napnutí
klínového řemene
Před prvním uvedením do provozu překontrolujte napnutí klínového
řemene, jak je to popsáno v kapitole 13.6.
8.6 Elektrické
připojení
Porovnejte napětí v síti s údaji na typovém štítku. Pokud údaje
nesouhlasí, spojte se s námi.
Pozor!
Práce na elektrickém zařízení smějí provádět pouze vyškolení
elektroodborníci!
Typ
AM 37-B1
AM 45-B1
AM 55-B1
Min. průměr připoj.
kabelu
Elektrické jištění
5 x 16 mm²
5 x 16 mm²
5 x 25 mm²
80 A
100 A
125 A
Schneider Bohemia 10
8.6 Elektrické
připojení
Šroubové kompresory typ AM B1 jsou vybaveny elektronickou
kontrolou směru otáček. Ta znemožňuje rozběh kompresoru při
špatném směru otáček.
Kontrola směru otáček:
•
•
•
Hlavní spínač (poz. A; obr. 6) do pozice “ON“ (světelná dioda
poz. N svítí).
Pokud je špatný směr otáček, rozsvítí se světelná dioda pro směr
otáček (poz. Q; obr. 6) červeně. Pojistka směru otáček zajistí to, že
se kompresor nerozběhne (hlášení poruchy A04).
Nyní kompresor vypněte hlavním spínačem (poz. A; obr. 6).
Změna směru otáček (přepólování):
•
•
•
•
•
•
•
Zmačkněte tlačítko “OFF“ (poz. F; obr. 6);
Otočte hlavní spínač (poz. A; obr. 6) do pozice “OFF“;
Přerušte přívod el. proudu;
Otevřete krycí plech spínací skříně;
Přehoďte svorky L1 a L2 (ve spínací skříni; ne na elektromotoru);
Spínací skříň opět zavřete;
Obnovte přívod proudu (nastavte hlavní spínač na “ON“);
U těchto zařízení je do spínacího panelu zabudován spínač ochrany
motoru. Tento spínač je nastaven na jmenovitý proud každého
kompresoru.
_________________
Schneider Bohemia 11
8.7 Popis
ovládacího panelu
Obr.6 Ovládací panel
Poz. Popis
1 Na prvním řádku displeje se zobrazuje, v případě, že je
kompresor v provozu, tlak a teplota.
2 Na druhém řádku displeje se zobrazují celkový počet
provozních hodin a způsob provozu. Druhý řádek se take
využívá pro zobrazení informací o vypnutí kompresoru díky
závadě.
3 Na třetím řádku displeje se zobrazuje jeho stav. Na tomto řádku
se mohou také zobrazovat dodatečné informace o vypnutí
kompresoru díky závadě.
4 Na čtvrtém řádku displeje se zobrazují servisní varovná hlášení
či hlášení o závadě bez zastavení stroje a provozní menu.
5 Tlačítkem RUN se kompresor zapne.
6 Tlačítko ENTER se používá k potvrzení servisních hlášení a k
ukládání veškerých nastavení (může provádět pouze servisní
technik).
7 Tlačítko STOP/RESET se používá k zastavení a odvzdušnění
kompresoru.
8 Červená LED-dioda signalizuje závadu, díky které došlo k
zastavení kompresoru. Druh závady se zobrazí na displeji.
Pokud LEDka bliká, je závada aktivní. Pokud LEDka trvale svítí,
není závada již aktivní, ale závada ještě nebyla potvrzena. Aby
se závada potvrdila a kompresor se opět mohl uvést do
provozu, zmačkněte tlačítko STOP/RESET na řídícím panelu.
Tlačítko ale závadu nezruší, pokud je tato stále aktivní. Aby se
kompresor opět rozběhl, musí být závada odstraněna.
9 Žlutá LED-dioda signalizuje nutnost servisní údržby na
kompresoru. Druh servisní údržby se zobrazí na displeji. Pokud
LEDka trvale svítí, nění již hlášení o údržbě aktivní, ale hlášení
ještě nebylo potvrzeno. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER
na řídícím panelu. Pokud se hlášení o údržbě Vaším
potvrzením nesmazalo, objeví se za čas opět.
Schneider Bohemia 12
10
11
LED-dioda AUTOMATIC signalizuje, že se kompresor nachází
v automatickém modu.
LED-dioda POWER signalizuje, že je kompresor zásobován
elektrickým proudem.
9. Zapnutí a vypnutí Uveďte kompresor do provozu teprve po přečtení návodu na obsluhu
a zvláště bezpečnostních předpisů.
kompresoru
Zapnutí kompresoru:
1. Přepněte hlavní spínač do postavení “ON“.
2. Zmačkněte tlačítko “RUN“ (poz. 5, obr. 6).
Zkontrolujte fukci kompresoru sledováním displeje řídícího panelu.
Vypnutí kompresoru:
1. Zmačkněte tlačítko “STOP/RESET“ (poz. 7, obr. 6).
2. Hlavní spínač přepněte do postavení “OFF“.
Kontrola teploty v místnosti:
Teplota v místnosti nesmí po 1-2 hodinách provozu překročit 35° C.
Pokud je teplota vyšší, musí se místnost vybavit dodatečným
větráním.
10. Údržba
Dodržováním všech doporučení údržby, která jsou uvedená v tomto
návodu zajistíte tomuto kvalitnímu výrobku dlouhou životnost a
bezporuchový provoz.
Pozor!
10.1 Příprava
údržby
10.2 Časy údržby
Před každou údržbou popř. opravou bezpodmínečně
vypněte na hlavním spínači přívod el. proudu a
kompresor odvzdušněte! Dbejte následujících pokynů
pro přípravu údržby.
•
•
•
•
Šroubový kompresor vypněte tlačítkem “OFF“.
Přerušte přívod el. proudu na hlavním spínači.
Zavřete kulový kohout na přívodu vzduchu do vzdušníku.
Práce na elektrických zařízeních smějí provádět pouze vyškolení
elektroodborníci!
• Pozor na nebezpečí popálení: i po vypnutín mohou být některé díly
kompresoru horké (zvláště kompresorový olej)!
• Kompresor odvzdušněte (všechny manometry musí ukazovat nulu).
• Po skončení údržby namontujte zpět všechna ochranná zařízení
(ochrannou mříž řemene, krycí plechy kompresoru atd.).
• Nejdříve otevřete kulový kohout na vzdušníku, pak teprve zapněte
hlavní spínač a kompresor spusťte zmačknutím tlačítka “ON“.
Údržba
Provozní hodiny
viz
Výměnné intervaly
kapitola
Kontrola stavu oleje (vždy zapsat
doplňované množství)
100
13.3
1. Kontrola všech šroubových spojů
100
13.5
1. Výměna olejového filtru
100
13.3
Kontrola / vyčištění vložky sacího filtru
(popř. výměna)
500
13.4
Další kontrola všech šroub. spojů
2000/ 1x ročně
13.5
_________________
Schneider Bohemia 13
Další výměna oleje a olejového filtru
Výměna vložky sacího filtru
Kontrola napnutí klínového řemenu
Vyčištění chladiče
Výměna vložky odlučovacího filtru
Výměna tlakových hadic
Výměna ventilu minimálního tlaku
Výměna řídícího magnetického ventilu
Výměna pojistného ventilu
2000/ 1x ročně
2000/ 1x ročně
2000/ 1x ročně
2000/ 1x ročně
4000
10000
12000
20000
20000
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
Intervaly údržby jsou stanoveny pro "normální" provozní podmínky
(okolní teplota, vlhkost vzduchu a zatížení), jakož i jednosměnný
provoz.
10.3 Výměna oleje a Kontrola stavu oleje: Pro kontrolu stavu oleje odstraňte zadní plech.
Stav oleje můžete přečíst na ukazateli hladiny oleje na nádobě
olejového filtru
separátoru. Hladina oleje se musí pohybovat mezi značkou MIN a
MAX. Zabraňte přeplnění.
První náplň a množství náplně viz kapitola 2 “Technické údaje“.
Výměna oleje: V zásadě by se měla výměna oleje provádět
v provozem zahřátém a odvzdušněném stavu kompresoru. Postupujte
následujícím způsobem:
• Proveďte přípravu k údržbě jak je popsáno v kapitole 13.1.
• Pozor: nebezpečí popálení horkým kompresorovým olejem.
• Odstraňte zátku na mini–kulovém kohoutu na spodku separátoru.
• Připojte na mini-kulový kohout ohebnou hadici na vypouštění oleje
a vsuňte ji do vhodné nádoby.
• Otevřete pomalu mini–kulový kohout a počkejte, až olej zcela
vyteče. Mini-kulový kohout poté opět zavřete, odstraňte hadici na
vypouštění oleje a umístěte zpět zátku.
• Při každé výměně oleje musí být vždy vyměněn i olejový filtr.
Schneider Bohemia 14
10.3 Výměna oleje a • Naplňte nejdříve cca. 0,2 litru oleje přes sací filtr, poté zbytek oleje
olejového filtru
(viz kapitola 2 “Technické údaje“) naplňte nalévacím hrdlem.
• Šroubový kompresor nechte cca. pět minut běžet, pak ho vypněte a
vypusťte vzduch; počkejte tři minuty a zkontrolujte stav oleje, popř.
ho doplňte.
• Při likvidaci oleje, jakož i olejového filtru dodržujte platné předpisy.
10.4 Sací filtr
Kontrola sacího filtru:
Vložku sacího filtru opatrně vyčistěte zevnitř
ven pomocí stl. vzduchu. Proti světlu
zkontrolujte, zda na něm nejsou trhliny.
Pokud ano, filtrační vložku vyměňte. Vložku
sacího filtru a celý kryt musíte demontovat
opatrně, aby se do šroubového bloku
nedostal prach. Vložku sacího filtru vyměňte
vždy po třetím čištění.
10.5 Šroubované
spoje
Kontrola šroubovaných spojů (zkontrolujte zvláště elektrické
kontakty).
Optická kontrola všech těsnění a připojení.
_________________
Schneider Bohemia 15
10.6 Napnutí
klínového řemenu
AM 37 – x B1
AM 45 – x B1
AM 55-x B1
Systém napínání je dán automaticky prostřednictvím pružiny a
napínací tyče. Jestliže je napnutí řemenů správné, indikátor musí
ukazovat na zelený pásek. V případě, že se řemeny vytahují, musí
se indikátor dostat do oblasti zeleného pásku pomocí napínací
matice. Při výměně řemene musí být délka pružin 130 mm (viz. obr.)
a indikátor v zeleném poli.
Napínání klínových řemenů je zajištěno naklápěním motoru pomocí napínací tyče a
pružiny. Správného napnutí klínových řemenů dosáhneme působením síly F (obr.
4) tak, aby bylo dosaženo správné hodnoty f (f1).
Po 0,5 Hhod. provozu je nutno napnutí řemenů překontrolovat
Správného napnutí je možno dosáhnout také následujícím
způsobem:
a) na řemenech si označíme dvě rysky ve vzdálenosti 200 mm ( obr.
6)
b) řemeny nasadíme na řemenice motoru a šroubovice
c) řemeny napínáme tak, aby se vzdálenost mezi dvěma ryskami
rovnala hodnotě
x1= 200 mm + Y ( obr. 6 )
d) po napnutí zajistěte (utáhněte) napínací šrouby
POZOR !!!
Zkontrolujte správné vyrovnání řemenic a je-li to nutné,
zajistěte jejich správné srovnání ( obr. 7 )
Schneider Bohemia 16
Obr. 4
Obr. 6
Signalizace promazání ložisek el. motoru
indikováno každých 1500 Mhod. provozu
Použití lithiového tuku typ:
ESSO UNIREX - N3
KONTROLNÍ SYSTÉM
PRO VYROVNÁNÍ ŘEMENIC
MAZNICE
Obr. 7
UPÍNACÍ MATICE
KOMPRESOR
ŘEMENICE MOTORU
ŠROUBOVICE
ŘEMEN
ŘEMENICE ŠROUBOVICE
Pravítko pro
vyrovnání
řemenic
PRUŽINA A TAŽNÝ ČLÁNEK
10.7 Čištění
chladiče
Vyčistěte chladič minimálně jednou ročně. Pokud by měl kompresor
problémy s teplotou (častější vypínání kvůli přehřátí), může být
příčinou i znečištění chladiče.
V tom případě je nutné zkrátit intervaly mezi čištěním chladiče.
• odstraňte víko;
• pod chladič položte kus lepenky či umělohmotné desky;
• z venku směrem dovnitř chladič vystříkejte stříkací pistolí s čistícím
prostředkem;
• zkontrolujte průchod vzduchu chladičem.
10.8 Patrona
mikrofiltru
Patrona odlučovače se mění každé 4000 prov. hodin. Dbejte při tom
pokynů pro výměnu oleje.
_________________
Schneider Bohemia 17
10.9 Ohebné hadice Každých 10000 prov. hodin vyměňte ohebné hadice (vzduch a olej).
Doporučujeme tuto činnost provést nejpozději při každé šesté výměně
oleje. Dbejte při tom pokynů pro výměnu oleje.
10.10 Ventil
minimálního tlaku
• Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola
13.1 "Příprava údržby").
• Vyměňte ventil minimálního tlaku.
10.11 Řídící
magnetický ventil
• Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola
13.1 "Příprava údržby").
• Vyměňte řídící magnetický ventil na sacím regulátoru.
10.12 Pojistný ventil • Kompresor odpojte od zdroje el. proudu a odvzdušněte (viz kapitola
13.1 "Příprava údržby").
• Vyměňte pojistný ventil na nádobě separátoru.
10.13. Údržbový
balíček
Abychom usnadnili údržbu, která se musí provádět každých 3000
prov. hodin, sestavili jsme pro Váš šroubový kompresor údržbový
balíček spotřebních dílů. Tento balíček pro šroubové kompresory
stavební řady AM B1 se sestává z následujících dílů:
•
•
•
•
•
•
vložka sacího filtru
olejový filtr
patrona odlučovače
řemen
olej
těsnění odlučovacího fitlru
obj. číslo sady kompresor
G905093
AM 37-8 B1
G905094
AM 37-10 B1
G905095
AM 45-8 B1
G905096
AM 45-10 B1
G905097
AM 55-8 B1
G905097
AM 55-10 B1
olej. filtr
G410931
G410931
G410931
G410931
G903019
G903019
odluč.filtr
G460407
G460407
G460407
G460407
G903021
G903021
sací filtr
G470779
G470779
G470779
G470779
G903020
G903020
řemen
G903167
G903193
G903198
G903170
G903055
G903055
olej
B111010 4x
B111010 4x
B111010 4x
B111010 4x
B111010 4x
B111010 4x
těsnění
G470575 2x
G470575 2x
G470575 2x
G470575 2x
G903057 2x
G903057 2x
Doporučujeme následující olej do šroubových kompresorů:
Dodavatel
Schneider
Druckluft
Označení
Minerální olej
pro šroub.
kompresory
Obj. číslo
Obsah
B 111 010
5,0 l
Při likvidaci starého oleje a olejových filtrů dodržujte platné předpisy.
Schneider Bohemia 18
11. Odstavení na
delší dobu a
konzervace
Pokud má být šroubový kompresor na delší dobu (tři měsíce a déle)
odstaven, je nutné provést jeho konzervaci. Toto platí také, pokud je
kompresor nový a uvedení do provozu se plánuje až za delší dobu.
Při konzervaci dodržujte následující body:
• kompresor nechte zahřát;
• kompletně vypusťte olej (viz výměna oleje);
• naplňte ochranný olej proti korozi (viskozita SAE 30) a kompresor
nechte cca. 10 minut běžet;
• kompresor odvzdušněte;
• kondenzát a ochranný olej proti korozi zcela vypusťte;
• zavřete kulový kohout.
Kompresor skladujte v suché místnosti, která není vystavena velkým
teplotním rozdílům.
12. Vyhledávání
závad od A – I
Důležité a nezapomenout !
Při znovuuvedení do provozu nezapomeňte opět naplnit
kompresorový olej (dbejte také doporučení v kapitole 8 “Příprava před
prvním uvedením do provozu“).
Pozor: Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních předpisů z kapitoly
13.1 “Příprava údržby“!
Pokud se na displeji řídícího panelu objeví hlášení poruchy A 01 – A14
či údržby S 01 – S 06, spojte se s naším servisním střediskem.
Postup odstranění
Vzniklá závada a možné příčiny
A. Kompresor se nerozběhne:
- Chybí napájení el. proudem
-
-
Vyhořelé nebo vypadlé pojistky -
-
Vypnulo řídící jištění
-
překontrolujte el. síť, spínač,
pojistky, popř. vyměňte nebo
nechte opravit.
překontrolujte pojistky, popř.
vyměňte
překontrolujte, popř. závadu
odstraňte
B. Motor je přetížen. Vypnulo tepelné relé:
- Pokles napětí
- zkontrolujte napětí u
kompresoru. Zmačkněte
tlačítko ochrany motoru
“RESET“
- Znečištěný olejový filtr
- vyměňte vložku filtru
C. Vypnul hlídač teploty:
- Okolní teplota je vyšší než
- + 35° C
- Hladina oleje je nízká
- Byl použit nesprávný olej
- Zašpiněný olejový filtr
- Zašpiněný chladič
- Je vadný termostatický
regulační ventil
- Nejsou zavřená dvířka
u kompresoru
-
zajistěte dostatečné větrání
místnosti.
olej doplňte
olej vyměňte
vyměňte olejový filtr
chladič vyčistěte
regulační ventil vyměňte
-
dveře zavřete
-
_________________
Schneider Bohemia 19
D. Kompresor se po vypnutí znovu nespustí:
- Vadný tlakový spínač
- tlakový spínač zkontrolujte,
popř. nastavte nebo vyměňte
E. Kompresor se po skončení fáze doběhu okamžitě zase zapne:
- Je nastavená krátká doba
- dobu doběhu na časovém
doběhu
spínači prodlužte
F. Tlak v rozvodu překročil nastavenou hodnotu:
- Je špatně nastavený tlakový
- tlakový spínač nastavte popř.
spínač
vyměňte
G. Při vypnutí vychází ze sacího ventilu olej:
- Sací ventil je netěsný
- sací ventil demontujte a
zkontrolujte vložku, popř. ho
vyměňte
- Je příliš vysoká hladina oleje
- hladinu oleje snižte mezi MIN a
MAX
Schneider Bohemia 20
12. Vyhledávání
závad od A – I
Vzniklá závada a možné příčiny
Postup odstranění
H. Nedostatečné množství stl. vzduchu:
- vyměňte vložku sacího filtru
- Je zašpiněný sací filtr
- Je znečištěná patrona
- vyměňte patronu odlučovače
odlučovače
- Sací ventil se správně neotvírá - upravte jeho funkci nebo ho
vyměňte
- Odvzdušňovací ventil nezavírá - vyčištěte ho, popř. nechte
vyměnit
- Je příliš velká spotřeba
- najděte pomocí spreje netěsná
vzduchu, rozvod nebo
místa a utěsněte je
armatury jsou netěsné
- Prokluzuje klínový řemen
- napněte ho, popř. vyměňte
- Nedostatečné větrání místnosti - zajistěte dostatečné větrání
I. Příliš vysoká spotřeba oleje:
- Odsávání zbytkového oleje je
znečištěné nebo poškozené
- Vadný odlučovací filtr
- Příliš vysoká teplota
vycházejícího vzduchu
-
vyčistěte vedení zbytkového
oleje
odlučovací filtr vyměňte
zjistěte příčinu a odstraňte. Viz
bod C.
Při poruchách nebo jiných otázkách, které se týkají práce se stlačeným vzduchem, je Vám
náš servis na tel. čísle 377 911 314 nebo smluvní servistní středisko (viz Seznam servisních
míst) vždy k dispozici.
13. Záruční
podmínky
Podkladem pro uznání záruky je zcela a správně vyplněná záruční
karta a doklad o koupi. Při dotazech uvádějte vždy údaje, které jsou
na typovém štítku kompresoru.
Schneider Bohemia, s.r.o. poskytuje na všechny šroubové
kompresory typové řady AM B1 záruku:
-
24 měsíců na kompresor nebo 3000 Mhod. (od data prodeje)
10 let na dodávku náhradních dílů.
Ze záruky jsou vyloučeny:
-
spotřební díly a rychle opotřebitelné součásti.
závady způsobené přetížením kompresoru.
závady způsobené špatným elektrickým připojením.
závady způsobené použitím nesprávného oleje.
závady způsobené nesprávným používáním.
závady způsobené nedostatečnou údržbou.
závady způsobené nesprávným umístěním.
Pokud jsou uplatňovány nároky na záruku, musí se kompresor
nacházet v originálním stavu.
Záruka se uznává pouze v případě použití originálních náhradních
dílů. Uvedení do provozu a servis na kompresoru musí provádět
autorizované servisní místo Schneider Bohemia s.r.o.
_________________
Schneider Bohemia 21
14. Ostatní
Samozřejmě máme v programu velký výběr vzdušníků samostatných
nebo s kondenzační sušičkou. Dávejte pozor na potřebnou kvalitu stl.
vzduchu! Pokud požadujete stlačený vzduch bez kondenzátu, je
v zásadě vždy nutná instalace kondenzační sušičky stl. vzduchu.
Pomocí různých typů filtrů, které se instalují před místem odběru, je
možno dosáhnout další specifické úpravy stl. vzduchu. Základní
rozdělení podle oblastí použití je:
• všeobecný užitkový vzduch
• stlačený vzduch pro přístroje
• vzduch pro dýchání
Pro rozvedení stlačeného vzduchu doporučujeme náš osvědčený
systém rozvodů.
15. Likvidace
Obaly likvidujte obvyklým způsobem jako běžný komunální odpad.
Znehodnocené, opotřebené a nepoužitelné výrobky předejte
k likvidaci některému z našich servisních středisek.
Schneider Bohemia 22
16. Prohlášení výrobce
Prohlášení o shodě
Výrobce
GARDNER DENVER Srl - Via Tevere n°6 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) ITALY
e-mail: [email protected] - www.bottarini.it
Typ stroje: šroubový kompresor
Typ:………………………...
Tlak:
Výkon:
Rok výroby:
bar:………………………….
kW:…………………………
……………………………...
Prohlašujeme, že konstrukce zařízení odpovídá následujícím bezpečnostním předpisům a
normám:
� 2006/42/EC
� 2004/108/EC; 2006/95/EC;
� 97/23/EC; 2009/105/EC
� EN 60204-1; EN 1012/1; EN 12100-1-2
Jméno a podpis osoby zplnomocněné k sestavení technických podkladů
Luca DE FRANCHIS – Via Tevere, 6 – Lonate Pozzolo (VARESE) – ITALY
Lonate Pozzolo, 3. 5. 2011
GARDNER DENVER SRL
Legale Rappresentante
Adriano GREGORICCHIO
_________________
Schneider Bohemia 23
17. Adresa
dovozce
Schneider Bohemia, spol. s r.o.
Sulkov 555
330 21 Líně, okr. Plzeň-sever
Tel.: 377 911 314 Fax: 377 911 005
Informace o odborných prodejnách a servisních místech na území celé ČR
najdete na www.schneider-bohemia.cz .
Technické změny vyhrazeny.
Zobrazení se může odlišovat od skutečnosti.
Schneider Bohemia 24

Podobné dokumenty