Pane, dopřej ni čas, abych pochopil, co ode mne Žádáš. Nehubuj

Transkript

Pane, dopřej ni čas, abych pochopil, co ode mne Žádáš. Nehubuj
17t
PRO SBA
PSA
Pane,
dopřej
ni čas,abych
pochopil,
coodemne
Žádáš.
Nehubuj
mědlouho
a nezavírej
mězatrest.
Tymáš
svouprácia zábavu,
já mám
jenťebe
!
llluvnaměčasto.
I kdyŽ
slovům
úplně
nerozumím,
sťačí
miťvůj
hlas,kťerý
senaměobrací.
NeŽměuhodíš,
uvědom
si, Že
mohu
]ehce
rozdrtitkostiťvojí
ruky,alenikdyťoneudělám.
je promne
Pamatuj,
Ževšechno
jsi u mne.
]ehčÍ,
kdyŽ
Tvůjpřítel
2.\
Minimum vÝchow štěněte- ák|adní maodika
VÝcbova štěněteobecně
Při ýchově štěněteje ťeba postupovat s tzv. laskavoudůs|edností'
voditku'
Nejprve psa přivykneme na jméno, obojek, později chuzi na
hru, pamlsky a pochvalu a
systematickybudujemezvláště přivolání'Pfitom vyrržíváme
posilujemevztah psa k osobě. Veškerýnácvik jednottiých cviků provádime formou hry,
pňčemžz kažÁéý musíštěněvyjítjako vítěz.Výchow štěnětemusímepřizpůsobitjeho
věku a proviiděts ním ruicúk jednotlivýchdisciplínjen pokud ho práce zajímá a baví'
Budujeme a posilujeme kofistniclcý pud psa pohazovánímťuzných kaček a aportů.
jiŽ v rannémvěku budovata posilovatbojovnosta odvahua
Přetahováním
o hadříkzzčináme
pozdějii zlobivosta twdost.Pohazoviinímpam|sků
do trávy a je.;ichvyhledrivanimzaěínáme
již maléštěněpňpravovat ke stopařsképrácí.Později přejdemek pokládaníkráthých stop za
pomoci pamlskůa psíkaučímepostupněvyužívatk práci nos'
U odrostlýchštěňatdoporučujiřídit se pfiměřeněradami uvedenýmidále. Hlavně
nezapomínat
na to, že pes je velice inteligentnízviře, kterémuje třeba se věnovat'ktený
vyžadujekontakÍs člověkema za to se odvděčíceloživotníoddanostía láskou ke svému
pánu. Postupněpsa pňvykáme na frekvencí(dopravní ruch, růzrréhluky' pohyb osob).Při
pohybu ve městě vedeme psa spíšek nevšímavostí
k cizím lidem, proto zabránime
přátelslcých
Na'druhou
zbýečnému
navazování
kontaktů
s lídmi'
stranupsa neprovokujeme
k
napadání
osob.
Zák|adníásadv vÝcviku osa
1' Pravide|nost-je lepšívěnovatse psu 1/2hodinydenněnež3 hodinylx v ýdnu.
. po vydání povelutrvat na provedenícvíku.Jestližepes cvik z jahýchkoli
2' Důs|ednost
neprovede,mechanicky ho k provedenídonutit Z toho důvodu být vŽdy
důvodů
připraven na tu eventua|itu,
že pes cvik neprovedea dávatmu pokyn k provedeď cviku
jej případněk provedeni cviku
pouze tehdy, pokud máme psa ve svémoci a můžeme
mechanicky donutit. Zriroveň dbát na přesnémprovedeni cviku, netrpět psu |axní a
nepřesnosti'
prováděnícviků'DůsledněopÍavovat
nepřesné
3. Dodržovatásadu jďen pove|, jeden výkon. Tj' neopakovatpovely vydanék
jednohopovelucvik se psemprovést'
provedenicviku, ale po vydtíLni
4' Nez.apomínat
na pocbvalua na odměnu. Ta by měla zpočátkunás|edovatpo kďdém
začinajii za cvik nepřesně provedený
cviku' U štěňata mladých psů,kteřís r'"ýcvikem
(w. za snahu).Štěňatak výkonu zásadněnenutíme,ale postupujemeformou hry a
jejich věku'
chcemena nichjen lnýkonypňměřené
vyžzdovat
na psu jen takovévěci' kteréje schopenpochopit.
5. Maximální spreved|nostTrestatjej jen v nezbytnémpfipadě' ihned po proviněni:V ádném pfipadě psa nebít.
intenzívni,avšak ne nepřiměřenětvrdý.To samé
Trest musi být co nejkatší,dostatečně
platív případěmechanického
tÍestámetzv' vycukánímna vodítku
donucení'Psa nejčastěji
je
prahicky maximální trest:Nižšítrestyjsou
(u štěnětezatřepánim za krk). Toto
okřiknutípsa růztéintenziý.
ó. Pes nerozumí významu slov, ale pouze intonaci hlasu, proto velet detelně, se
správnou intonacía nepfidrívatžrídnáslova (nekomentovatýkon psa)'
7' Učinit výcvik psu pestrý. Sřídat disciplÍay,kteréprovádí rád, s disciplínami,které
se mu tolik nelíbí. Statickédisciplíny,střidat s dynamickými(př' Po volnu - cviky u
. odložení
nohy. aponovií'ní
apod.)'
8. Vytvořit poujasnémantinely chování. Co nesmijednou,nesminikdy, co smí jednou,
sousedovickočkya potomna něm
smí vždy.@ř. nelze psa provokovatk pronfu|edovrí'ni
chtít,aby kočkynehonil. Nelze hlídacího psa okřikovat, pokud štěká na
kolemjdoucí
osobyapod.).
9. Nezapomínatna to' že |rr,ždýpes je jiný. Protoýcvik přizpůsobitpov.uepsa'
do rodiny' nebo kolektivu'
l0.Pes je smďkové zvíře' Proto mu musíme umoŽnitzačlenění
Jasně psovi vymezit v tétorodině (smečce)místo'Neprovokovat psa k napadáni
ostatních členůrďiny apod. Respektovatsoukromípsa, dobu jeho ďpďinku. Upraút
režimpsatak,aby byl v rámci možností
co nejpravidelnější
'
1l. PEs sE cvlČÍ NEJPRVE ELAvoU. PoToM RUKAMA A NIKDY NoEAMA !l!
Zák|adv oéče
o osa
Vakcinace:
plánem,který můžemíturčité
Vakcinaceštěňatse fidí tzv. vakcinačním
odchylkyv
ávislosti na nákazovousituaci v místěchovu. Dospěléhopsa nechámeočkovatl x roěně
minimálněproti vÍeklině, psincea parvoviroze.
,
Oděervovr|nÍ:
odčervováníštěňatse rovněž řídi u chovatele tzv' odčervovacímschematem'
Dos$lého psa odčervujeme
vždypři zjištěnívýskytuvnitřníchparazitů.Tzv. preventivně
psa
můŽeme ďčervit l x rďně na škrkavky.odčervovacÍchprostředkůje na tÍhucelá řada a
neustále se mění, proto ádný neuváďm. Je vhodné provést o odčewenízí'anam (do
očkovacihoprůkazu,ev. knížkyapod'). odblešovánínebo vůbec zbavováníse vnějších
psa
cizopasníků
se provádícíleněpfi ýskytu. Nejlepšíprevencíjev tomtopřípaděudÉování
a prostředíve kterémŽUev ěistotě'
Umírtěnípsa
Psa ihnedpo pňvezeniumistimetam,kde budeumístěntrvale.Pokud budepes venku
je vhodnémít pro něj připravenýkotec s dostateěněvelkou zateplenouboudou(ne příliš
velkou).Kotec by měl být umístěnv ávětfi, být zastřešený
a podlahaby měla být z materiálu
kteý se dá dobře uklízet.Pes umístěnýtrvale v kotci nebo v místnostimusi mít dostatek
volnéhopohybu. ovšem í pes, který má k díspozici velkou zahradu potřebuje procházky s
pánemmimo tentopozemek.
Udržovóníčistoty
Kotec,miskuna vodu i najídlo bychommě|ídenněudržovatv ěistotě.Samotného
psa
pfipadně
denně kartáčujeme'
vyčesívá'rnehřebenemodumřelou srst. v tomto pfipadě nejde
jen o čistotupaa' ale je to i vhďná forma prohlubovánj kontaktu se psem. Zároveň nÁmto
umoáluje provéstkontrolu zdravotníhostaw psa (zda není někde poraněn, nemá ekzéma
pod ).
Výživa psa
Štěněpo odstaw krmímeminimáIně3 x denněv pfiměřenýchdávkách.Po pů|roce
přej{tna krmeni 2xdenněaď l roku postačipsa krmit I x denně.Je vhďné
věku můžeme
zachovávatpři krmenípfibližně stejnýčasoý interval.Zásadně psa nelamímepřed ýcvíkem
je krmení granulemi' Za předpokladu kvalitrú a
nebo ýkonem služby. Nej|ednodušší
plnohodnotné
krmnésměsi nenípotřebapsovido krmnédavkycokoli přiúívat'Naopak,bývá
to i na škoduzdravotního
staw psa.Při ýŽivě psa si musímeuvědomit,Že pes má trochujiný
jídelníček
než člověknapř. m|ékou psa způsobujeprůjmy,dlouhodobézkrmovánísilně
kořeněnýchjídel můžepsovi zpusobit vrážré
zdravotníproblémy,vlákninu pes trávi mnohem
hůřenežč|ověka pÍotoneni schopenvyužítvýživnélátky ve vliíúrnině
podáváním
obsažené,
kosti můžeme
psoú zpusobitácpq v někteých pfipadechmůžedojít k poškození
jícnu,
žaludkunebostřev.
Obecnámetodikr ná[email protected]!!ů
PosLUŠNosT
l.VOLNO
Psovod se psem upoutanýmna vodítkujde po zvo|enéose.Po několika kocích
psa vypustíz vďítka a dá povel
spišev radostnéintonaci.Jako posuneklze
''VoLNo.
použtu|rázánírukou do sněru odběhnuÚípsa' Pes by měl na tento povel od psovoda
odběhnout.Pokud se tak nestane,můžepsovodse psem popoběhnouta zopakovatpovel,
pHpadněmávnout rukou do strany se současnýmvyběhnutímdo strany.U psů, kteří rádi
aportují,lze odhoďt do strany aport (miček, pešek, klacik apod'). Pove| lze doplnit
oslovenímpsa jménem.Pokud pes nechce odběhnoutani pfi shora uvedenémposfupu,lze
použítpomocnik4 ktery psa vo|á k sobě' pňpadněpa držía psovď od něho odchází.
Pokud máme novéhopsa zásadnějej na volno nev}'pouštíme'
Při prvním vypuštěnípsa po
kátkém seznámeníjak s námi, tak s prostředímrypustímepsa se šňůrou,
kÍerounásledně
použijeme
pfi zpětnémpřivo|áni'
Nejčastější
chyby :
. po odb.ěhnutipsovod mluvína psa,
. psovodse pohybujepomalunechápsa na sebeskákata netrvána tom' aby pesodběhl'
2.PŘvoLÁNÍ
Jedná se o cvílq kteý bezprosfiedněnavazujena předcházejicía lze ho oprávněně
považovat
zz cvik nejdůležitější.
Protoje užitďnétentocvik budovatjižod útlého
štěněcího
věku,jakmile se psemnavážeme
kontakt.
Po odběhnutí a po chvilce kdy psa necháme pobíhatjej oslovímejménema po
kátké pauze |l2 až L sec. psa pfivoláme povelem - ,,KE MNĚ.. zpravidla v mímě
rozkazovaciintonaci.Při přivoláníse postavíme
čelemke psu do základnihopostoje.Jestliže
pespňbíhá pomalu,z většívzdá|enosti,nebopňjítnechce, lze psa povzbudit opakovrítrím
povelq pochvalou,,HODNY* v mazlivé intonaci, zatleskáním' usednutím do ďepu,
případněrozběhnutímse směrem od psa, nebo schoviíLrrím
se za nejbližšípřekážku U psů,
kteří nemají se psovodem dostatečnýkontakt, nebo nechtějí pficfuáaet,poúijeme pro
přivoláLní
ďouhou šňůru(alespoň10 m). Pokud pes nechcepř1ít, přitahnemesi jej k sobě
pomocítétošňůry.
Aby nedošlok w' nežádoucí
spojitosti(peszjistí,Že kdyŽje na šňůře
tak
je potřebapsa pouštětpouzes toutošňůrou.
přijítmusíakdyžnašňůře
nenítak přijítnemusí)
je třeba umět pracovattj. psa pouštíme
Se šňůrou
se šňůrou,
ale tuto nedržime(s ýjimkou
psůkteřívyloženěutíkaji).v momentěpřivolári se postavímenad šňůru
(nejlépeI až2 m od
konce)a psa přivolávrí'rne
v následujících
kocich:
1) oslovenípsajménem
ajeho přlvolánízvolenýmpovelem.
(1/2sec').
provedení
2) Ponecháníreakčnidobyna samostatné
její
3) Přišlápnutíkonce šňůrynohou a
škubnutisměremk sobě. Toto častopostačí
a pes
pfijde' v tom případěmusímešňůruihned pustit na zom a psa za pňběhnutípochválit a
odměnit.Pokud jde pes neochotněnebovůbecnásledujedalšíkok tj.
4) Pfitaženípsa za pomoci šňůry,přitom nechávámevolný konec šňůry|eŽetna zemi a
v místě,kteréje psu nejblíže.
ásadně se snažíme
uchopitšňůru
Po šňůře
se snažíme
rychle
ruěkovata tak si psa přitáhnout(přitomjej chválime).Pro urychlení se můžeme
místo
po šňůře,rozeběhnouts napnutoušňůrou
ručkovrfurí
směremod psa'
5) Psa po přivolánl musímenáleŽitěpochválita odměnitpamlskem.
U notorickýchtulákůje }pšíryto psy \ypouštětjen v ohrazeném
pÍostoru,
kde miíme
jistotu,žepes nemá kam utéct..Uněkteých psůse vyplácípostup,kdy se psu po lYpuštění
schováme(lze poúít především
za tmy)' Na jiné psy platí,kdyžse na ně psovod,'urazi..tj.
ignorujeje pokudnepřijdouhned.
Při začátl:utuícvikuse spokojímes tim, Ž€ psa dostanemek sobě (ve|mi vhďná je
odměnapamlskemza pfiběhnutípsa)' Později psa bez povelu uprawjeme do žádoucípolohy.
tyjsou v ásadě ři
- pes předsedá bez povelu před psovoda (povelKE MNĚ;' potom
následujevětšinounavedenípsa k |evénoze, kdy pes na povel K
psovodazpravaa zzřazuje se k levénoze,
NOZE obchríaí
. pes si sedá k levénoze psovoda(povel K NOZE)'
- pes se pfipojujek levénozepsovodaza chÍae(povelK NoZE)'
Nejčastější
chyby:
_ pwotnínácvikje prováděnse psemv rušivém
prostředí,
žekdyžpňjdebudemu pohybomezen,
- pesmá málo volnéhopohybua udělalzkušenost,
- pos je pfivolávrínv nevhodnýokamžik(ihned po vypuštění,
v momentěkdy je něčim
zaujatapod.),
- psovodpsavypouštii kdyžví' žeho následněnepfivolá,
_ psovodpsahestá' pokudnepňjdehned,
- psovodse psasnažíhonit,
_ psovodšpatněpracujese šňůrou
je mimo jeho dosah,práce se šňůrou
je pomalá
(šňůra
apod.).
Pom. Při nácviku pfivolaníje pes ásadně na stahovacímobo1ku,nejlépeřetízkovém.
3.CEŮZE U NoHY A oBRATY zA PoHYBU
Tentocvik by nám měl usnadnitběžnoumanipulacise psemat'ú na místě,neboza
pohybu'Zvukový povel ,,K aozeuy rozkazovaciintonaci.Posunkoý povel t|esknutí|evou
Pes je na
rukou na stehno.Psovodmá vodítkov levéruce,v urovni pasu,mírněprověšené.
jit
(nejlépeřetízkovém
stahovacím
obojku).Psovodmusi dostatečně
rych|ea přitomdbá' aby
voditku. Pokud pes předbíha'opakuje psovod
šel pes neustáleu nohy na mímě prověšeném
povel a škubnutímvoditka psa usměmík noze. Stejně psovod postupujepokud se pes
maz|ivouintonacihlasu.
opožďuje.V tomtopřípaděje lepšípoužít
spíše
obrary vpravo a vlevo se provádí w. vojensky a p€s se točíza psovodem. obrat
čelem vzad proviídi psovod vojensky a pes psovoda obchiuí- Tento zpusob je pro psa
jednďušší.Ke zv'ýšenímotivace se při v'ýcviku tohoto cviku používajíťuznéstimuly, které
rvyšujizÁjempsajednak o samotnýýcvik a jednako osobupsovoda'Jako stimulaěnípwek
kátké pešky'pfipadněpamlsky.Psovodmá tyto pomůcky
se poúívajíaporty,hračky,různé
jeho
buď viditelněv ruce a nebo ukrytéa odměňujes nimi psa běhemýcviku pro udržení
pozomosti.Tento způsobýcviku je v konečném
v'ýsledkuvelmi efektní'vyžadu.;e
všakod
psovodamnoho trpělivosti. Podobný efekt má, pokud na psa pfi chuzi mluvímea tim
upoutávámejeho pozomostna sebe.
provádětzpočátkunácviku obratyve stejnémpořadí
Pro usnadnění
nácvikuje možné
jen
jeden
(nebonacvičovat
vždy
obrat)'Dobrérovněžje, cvičitzpočátkuse psemtentocvik
prostoru,kdy pes vi, žena konci prostorubude následovatobrat(např.
na jasněohraničeném
šířevozovkyapod.).
Nejčastějši
chyby:
. psovodchodípomalu,
vodítku,
- psovodvodípsana napnutém
J
očuchávání,chtlzi bez zájmu' s hlavou u země apod.,
- psovodtrpi psu ťuané
psa
psovod
málo chválí,
. psovodvyžaduje,,předpisovou..
chuzi u nohyod psa trvale'
jsme
již
vybudovali cvik obraý za pochodu,mužemepřejít
dostatečně
U psa u kterého
protožepesje ve staticképo|ozea
k nácvíkuobratůna místě'Tentovýcvikje poněkudtěžší,
je
Protožecvik nemá praktickévyttžitípodrobněji
tuďž manipulaces ním poněkudobtížnějši.
něm
nezrniňuii.
se o
4.PňERUŠENÍ
ŇnŽÁooucÍ črtr{NosTl
Tento cvik je potřeba odstupňovatpodle míryproviněni psa.
nebo ,,KLf,|í v
úmyslprovádět neádoucí činnost'Povel
a) Pes spíšenazrračuje
'HoDMr..
pohlazenípsa.
uklidňujícíintonaci a současné
v zzkazujícíažmirně
b) Pes se zjevně chystrí provIidětneádoucí činnost'Povel
'NESMÍŠ"
výhružné
intonaci. Po upuštěníod úmyslupochvala'
provádětnežádoucí
zakanjíci
Pes.1iž
započal
činnost.oslovenípsajménemve výhružné
c)
škubnutí
za obojekpsa (př' AJAXI!)'
intonacidoplněnévětšinouo důrazné
provádí
psa na
hlavnězpočátkudoplněnýškubnutím
nežádoucí
činnost.Povel
d) Pes
',FUJ.,
vodítku'případněi opakovan'ýmvyškubáním
'
Aby byl cvik dostatečně
vypracován,je potřebase psem zpočátkuvyhleúívatsituace'
kdy provádíneádoucí činnosta kdy ho mtímeve svémoci (na vodítku).Na druhéstraněje
potřebasi uvědomit,že trestánípsa (zvláštěbody c) a d) jsou trestem)by mě|o být co
protožedochfui k nabouráváníkontaktumezi psovodema psem.Výcvik je
nejméněčasté,
taképotřebapřizpůsobitpovazepsa.
Nejčastější
chyby:
- povely pro přerušeníneádoucí činnostijsou použivá''nypozdě, v malé nebo naopak v
nepňměřeněvelkémíře'vzh|edemk povazepsa,
jsou použiványnesprávně(např.povel FUJ při kousánído rukáw apod.)'
povely
-
s. ŠrĎrcixÍpsA NA PovEL
posunekzvednutíukazováčkupravéruky do výšeočípsovodaa
Povel
"ŠTĚKEJ*,
mávání ukazováčku.Pro nácvík tohoto cviku exisfuje řada metod Nejčastějise používá
způsobna pamlsky' kdy se pes provokujepamlskem pfipadněob|íbenouhračkouk tomu'
'
aby zaštěkal.Jakmile pes projeví snahu štěkat,pochválímeho a odměnime pamlskem, nebo
kaěkou. Dalšímetodouje, žese pes uvaže,psovodjdeod něhoa volá ho k sobě.Jakmilepes
projevísnahuštěkat,psovodse k němuwátí' pochválíjej, případněodměnípamlskem.Zde je
důležité
umětodhadnoutvzdálenost,kterábudepsa dostatečně
stimulovatke snazeštěkat.(ta
je u každéhopsa troškujiná). Psovod se musí také chovat pň volríLrri
psa dostatečně
tempeÍamentně.
Nejčastější
chyby:
- zvolenl nesprávnémetody,
- výcúk maléintenzity,
- olďikováni psa v situacíchkdy se spontánněrozštěká,
6. CVIKY U NOHY PSOVODA
Psovodstojí se psemv základnímpostoji. Pes sedíujeho levénohy.
jednotlivýchcúků:
Provedení
a) Položenípsa.Povel
v rozkamvacíintonaci,posunekmávnutíotevřenoud|aní
'LEENIí
psa
levé ruky nad hlavou
směrem na jeho zíď. Po vyďíuripovelu tálrne psovod
zkrácenýmvoditkemsměremk zemi a levou rukoutlačína ád'psa a usměrňujepsa,aby
leželve správnépoloze.Po provedení
cviku nás|edujepochvala'
t"
v rozkazoyaciintonaci,posunekt|esknutí|evourukou na
b) Posazenípsa.Povel
'SEDNI.
stehno.Po vydánípovelu psovodtáhnevodítkosměremnahorua levou rukou současně
tlačína áď psa.Po provedenícviku ruásledujepochvala.
v mazlivé intonaci s protaženým,'á., (vsrÁÁářl)'Posunek
c) Postavenípsa. Povel
'vsTAŇ*
pokrčenív kolenou. Po vydání pove|u psovod táhne zkrá'cenévodítko mímě dopředu a
otevŤenou
dlanílevéruky nadzvedávápsa pod bfichem.Po upravenído správnépolohypsa
pochválit.
před čenichem
U jednotlivýchpoloh si můŽemepomoci pamlskem,ktenýpsovi ukií'Žeme
vždydo polohy do kÍerépotřebujemepsa dostat' Určitoupomocírovněžmůžebýt pokud
cviky cvičimeve srcjnémpořadi'
Nejčastější
chyby:
- psovodnenídostatečně
důsledný,
opakujepovelya netrvána přesnémprovedení
cviků,
- psovod prováď nácvik s pfiliš mladým psem za poúití přílišvelkéhomechanického
donucení,
- psovď tahá psa pň zrněnríchpoloh za chlupy.
7.cEovÁM PsA K osoBÁM
8. PRoHLÍDKA PsA
je nutnosi uvědomit,že
Týo cviky spolu úzcesouvisí,protoje lze spojit.Především
nenížádoucí,
útďný.Psa učíme
aby pes by| vučiosobámbezdůvodně
spíšenevšimavosti.
Pes
by měl pod naším dohledem strpět rozmlouvánícizí osoby s námi, případněi určitou
manipu|acis ním (důležité
u veterináře).od nás musípes strpětsahánído mordy,ruznou
manípulacis končetinami,čištění
očí,uši a srsti, kontrolu vnějšich pohlar'rrích
orgrírrů
a
fitního oworu. Povel
- KLID... Pokud pes projewje vůčiosobám brázlivost
postupujeme pomalr1 'EODNÝ
posfupnými koky, osoba se musí chovat klidně, mluvit spíše
polohlasně,bez ýrazné gestikulace.U útočných
psůtyto vhodným způsobemfixujeme
(psovodsi uvríže
pevný předmět- strom,plot, radiátor,
pase,
případně
vodítkov
za stehno
autoapod.).
Nejčastějši
chyby:
_ psovodpsa nevhodnýmzpůsobemtrestrí,kdyžtentonechce strpětněkteréúkony,
_ psovodnenídostatečnědůsledný'
_ psovo(ie sám pň nácviku nervómí.
9.oDI,oŽENÍPsA
Nácvik tohotocvíkuzačínáme
se psem zpravid|aponěkudpozději. Jde o cvik velmi
Zásadněpsa odk|ádámev poloze vleže.Povel ,,LEHNI . zŮsTAŇ". Posunek
užitečný.
napřaženíotevřené dlaně levéruky ze předu přď čumákpsa. Nejdřívese spokojímes
tím,žepes zůstaneležet,později začnemeod psa dělat úkoky do strany a před psa (pesje
přitom upevněn na voditku). Později psa přepneme na dlouhou šňůrua prodlužujeme
vzdiílenost na kterou odcházíme ď psa a čas kteý ho necháviíLrneležet. V dalšíf|ázi
provádětv
odborrníme
dlouhou šňůru,
dríleprod|užujeme
vzdálenosta čas.Cvik začinitme
prostředí'V konečné
rušivějším
fáai by mě| pes zůstatna místěi kdyžse mu psovodztratíz
dohledu'Pokud chce pes odejítnebozměnrtpolohumusímeho znow upravitna stejnémisto
do správnépolohy a ruísledněje vhodnézkátit vzdiilenostodložení,případnědobu po kterou
je pes odložen.Maximálni doba odloženi- l0 min., pes je schopenprovádětďloženi i po
delšidobu,ale nenívhodnéto na něm chtít.Důvodje ten žepesje vlastně po celou dobu tzv.
ve cviku tj. plní povinnost(příkaz svéhopána). Je vhodnétento cvik cvičit s dokonale
1
vyběhanýmpsem,můŽebýt i míměunavený.Proto se nácvik tohotocviku zařazujezpravidla
na konecýcvikové lekce'
Nejčastějši
chyby:
- psovď provídi nácvík s přílišmlaďým psem a docházi k narušenivájemného kontaktu,
. psovodpfi|išpospíchás nácvikem,
odvolává,místoaby si pro něj pfiše..
- psovodpsa z oďožrení
OBRANA
činnostpsovoda,jako figuranta'Proto výcvik
U celéobranyneníani tolik dů|ežitrí
jen
provádějte se spoleh|ivýmilidmi o ktenýchvíte,žečinnostprovedoupřesnětak jak se
domluvítea psa tzv. nezÍadi.
l. HLbliNÍ PsA zA PLoTEM
Povet ,,HLÍDEJ DEJ PozoR' pomocný povel LUMP, ŠrĚto.l. Posunek ukázání
směremna figuranta.
Činnostfiguranta . phchátzike plofu a svým jednrínim(pohybem, křikem, úderydo
p|otu) se snaž vyprovokovat psa k útďné reakci. Na ávěr ďbíhá od plotu pryč.Intenzitu
je nutnépňzpůsobitpovaze,věku a chovánípsa.Cílemcviku je, aby pes spontánně
dráždění
štěkotemupozomi|na kolemjdoucíosobya v případě,Že bude mít osobasnahudo objektu
zabránil'
vniknout,abytomutosvou činností
.
psovodjej pouzepozorujez úkrytua pochválí
Činnostpsovoda pokudpes samostatněhtíd.í,
jej až po ďchodu osoby' pokud pes nehlídásamostatně,musi ho psovod podpofit svou
povely.
přítomnosti,
tím,žesího vezmena vodítko,nebomu dá pfislušné
Nejčastějšichyby:
ícíosobu.
- psovodpsaokřikuje pokudštěkána prochríaej
2.il,bÁNÍ NA ÚvazrÉrr KoLÍKU
aby si pes
Postupje praktickystejnýjako u předchozihocúku.Zdeje hlavnědůležirc,
zrrykl na zpětný tah vodítkapři útoku.Proto je vhodnépři tomto cviku ďívat psa na postroj
nebořotěz opatřenýprúinou' Ta
místoobojek,eventuálně|ze použitspeciálníúvaznoušňůru
pfi
psa'
ráz
má za úkolzÍnímitzpětný
útoku
3. OBRAI\A PSOVODA V NÁEUBKU
PozoRí. U tohotocviku je velice důležité
Pove| ,,BRAŇ.I pomocnýpovel
'DEJ
navďit opravdovousituaci, aby i zí'krokpsa byl co nejopravdovější.
Psovod podporujekomě
povelůpsaKikem v případěnapadení
osobou.
Nejčastější
chyby:
. psovods figurantemse smějí,útokjeevidentněpředstíraný
a pes beresituacijako hru'
4. OBRANA PSOVODA BEZ NIIHTIBKU
Povel ,,DRŽ.. Pomocný povel
Předpokladempro nácvik tohoto cúku je, že
'PUSŤ..
pes již kouše do ochrannéhorúáw. Velice důležitaje koordinace činnosti psovoda a
ÍiguÍanta'
Nejčastější
chyby:
jej v tahuna voditkua necháho překusovat,
psovod
psa
vypo$tí přílišbrry' nedrž{
- psovodpsa při útokymoby vypouštípozdě - strhává';ej,
. psovodmá psa'na nevhodrximobojku (pesse škrtí)'
- psovoddrívípsovi povel 'J.UJ.. místopovelu,.PUSŤ..'
b
. pove|pro puštěďje dán přiliž brzy (Íigurantjedosudv pohybu),
- nácvik pouštěnije prováděnmetodicky špatně.
Tento metodický nr[vod není v žrldnémpřÍpadě vyčerpívajÍcíLze ho chípot jen ja|rc
zúk|adnímetodickou pomůch určenoupro dwik štěňatpfibližně od věku 9 něcíců(v
dirciplínách poclušnmti)e od 12 měsíců( v discip|ínóch obrany).