KbdCon

Transkript

KbdCon
! "#"$%%
&'() *'+%$,$%#-%.
/ &01)231)2'4
567!#8/#-27'9 :;<=>1?
$'#@/=99A9=B''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.
!"#$%&'$(
!"
#$
!%
)*+,%-.&/%&
&'()*+,-./012345.1+615*278+9
5<>C 22<>C2 5DEF2>D1&>!>D1 !>G5>42); 161H;H!! >'
9'(5:5;<.1+615*278+9
7 ;D:2G#"/D 5& DEF<<5:/I2:J1K'#*
/I2:J1.'21 & 57 ;>D:2D1 !>G21&:>G<<1>D60
KBDCON.EXE
KBDCON.INI
KBDCON.HLP
KBDAPP.APP
program
INI-soubor programu
soubor nápovìdy
soubor aplikace
@/1>D>57 ;>G1>2 1 26 :1H162 57 ;;
5>F< 2H1>D6'6521 & 5>F<5>;<1E2<1>DL21&:>G<<
:10
C:\KBDCON\BIN
C:\KBDCON\APP
C:\KBDCON\APP\ARCH
C:\KBDCON\APP\WORK
obsahuje
obsahuje
obsahuje
obsahuje
KBDCON.EXE, KBDCON.INI
KBDAPP.APP, KBDAPP.INI
vytváøené soubory archivù *.CSV
receptury parametrù apod.
7 ;=B5D>G1H;>15>E2</1>D57 ;>'
/1>D57 ;>GD >H1G 5 ;2 5< 4H:1 >G
57 ;=B'M'>:G/1>D;57 ;>1>D1G2H!G;H2
G M1>D /1>DG>;<1E21G2H; :122<D 2 5< 4H
:2>:E'
/04:58&'.2=(>90.1+615*2
?@
C:\KBDCON\BIN\KBDCON.EXE
C:\KBDCON\BIN\KBDCON.EXE
C:\KBDCON\BIN\KBDCON.EXE
MYKBDC.INI
C:\MYFOLDER\MYFILE.INI
/1>D57 ;>;>1<*1 ;>1<D1 ! 5:51 2: N
&F6/1>D>G1>;226'45&F6HD65!4&6O !>
5: 15;57 ;>5 <0
5'(5,<90581<'-/+,A;B;<'(@
AppFile=c:\kbdcon\app\kbdapp.app
AppHelp=c:\kbdcon\bin\kbdcon.hlp
AppWork=c:\kbdcon\app\work
AppArch=c:\kbdcon\app\arch
5'(5,<90')1C+,)B+1+DB1590@
!COM=COM 3 BD 19200 PAR N
5'(5,<90(<E(+,)B+<8C(+125.1+B:0F<3<
Editor=NOTEPAD
CSVViewer=NOTEPAD
)*+,%-.&/%&
>:;;2 5C< C21 &22 5'MP;LF;!1?!:>5>F<
54D 42< 11>DL !LHG1>@);>'
1 2<5&F6GD 4 ! 'QG!4;E2 ;LF;<) &2<:L1&:62
!:57 ;>'65&F6G1>2)7> C2<!! >2D1&>F<5G;2H
:& :E2<!H!57 ;>5<;2 ;<1E2 1 42<'
AD95*.+:+F<4,
'+27+12.1+615*2
/1>DD1 !>G2E&1<' F:14 C<2G;H2;1
>:2?;! 2 ?!4!GR0*"SH F:?/1>D57 ;>
=B;>1<522E4 C<2 1<TUHG1>>:2 G;H2
:&5>F?!1<'
:2<1TUG/1>D>522H1&>F<G 2
5<1>5>1 2<;2); <;>&F2?;/1>D>'
I
J
KI
V
/4:G>:2G;H214HD>: 5& C<11H
2)7> C2<5 ;6
/4:G>:2G;H21:HD>: 5& 4 51 1H2)7> C2<5 ;6
>:22<D ::E&C2> 4 51 2>1;!>D?DE5&F6
2 1 262 1G2>1G'2 1G2HG;H21'
.
)*+,%-.&/%&
!"#$%&
TWAX9BU57 ;>=BD1 !>G2)7> C2<5 ;65
57 ;=B'
.."C:<J
..<:.J
..K+14J
'<:C.7+518J
E.C9<KC8(BJ
KJ
/:GD >H1 :1>1>2 1 ;1>D
5& '@1 ;1>D> 5& G1>>&F26:)2
?C?!65L :156161H;?!: D4<'
/>:1>D125E:>22<>;<1E21G2H; :1
G =B'M2D;G2HG;H2G4:D >H1
G! :1>1>'
/:GD 2 1 1>2 5 2< :1 5& '
2< :1 5& 1&>F<5>&:2<: ?!
1>DL'B ?;1>D657 ;>=BG1>
5:<;1>D6D; 5)2L 57 ;L5/=>&:'
/:G;F2>H12>;6+%VW &1#V>,5F : 2 D6 5& =B5>F< & 55<2<
: D4<CGG!C1<I2:J1&5D :'1:2<;
&5D :&4: D4CGG!C1*5 *H;
>:G2?! 5& <I2:J1'>:G2 1 2
!:2 %+V) &1,57 ;55<2<5>F<5>41H
&&2<5 ;EYHD>))6F;LFD?2 5; &?!
5C< C<!O15>?2>5F : 2H5 ;E'
/:2>;64 : 2!:2 >:42 >542
HD>:4 & ;2 : 5*5>:*H!
1>D>':2>45 :& 2 1 <; D6:5<: &
; *;&2<<E2H!*>2 55G2H12E'
/&F >4>G>&F2<142 ;>>F &L GG!
5<1>5?!!1&'51>?42 ;>G:2&?!5 ;LG
E22 1 ;1 2 5& '
&(,+/<905*+8CLC45;<'<D95*22FC,5(<:M
42 ;>F &LD1 !>G442 ;6HD1 !>G<G;H2>F &G!!1&
5<1>5>OZ'42 ;>F &LG>&F2/1>D>57 ;>
=B': !142 ;>15:<: &7>?G245&F6
!'D6 2: &7;!&D?2GD 2 1 5<1>5>OZ$. 142 ;>F &L21;<D?4 ;C2'>:2&42 1 5<1>5>OZ2 $.2 5'5>:G142 ;>F &L54:2?GD /1>D>57 ;>=B2 1 4;PV#."':2 #."G
15&2<;&<C;?>;F2<142 ;>F &L6 : '
"
)*+,%-.&/%&
@/1>D>G142 ;>F &L512221&:>G<<;:60
PASSWCOLL=PFX=PSW_ MAX=8 LOC=1 OPT=$0000
PSW_00=USR='RB' PSW='xxx' LEV=yyy
PSW_01=USR='1' PSW='xx'
LEV=y
PSW_02=USR='2' PSW='xxxx' LEV=y
PSW_03=USR='3' PSW='x'
LEV=y
PSW_04=USR='4' PSW='x'
LEV=y
PSW_05=USR='SofCon' PSW='xxxxx' LEV=yyy
PSW_06=
PSW_07=
PSW_08=
AD95*.+:+F<4@
KJ
"?J
?J
J
J
KJ
J
J
/:2)142 ;>>F &L/1>D>
/5)*:2)L442 ;L142 ;>>F &L
/2:*51&:2<!442 ;>142 ;>>F &L
/4;0
%
142 ;>4 ;C22&4: 24D 4
MRS#." 142 ;:;C2&4: 5
2 1 2H5<1>5HO2$.
MV#."
142 ;:;C2&4: F:6
/G;H2>F &5:?;1>F &D>:5!& :
57 ;>
/!1&5 42H>F &/1>D>>&F24 ) 2H
5:DE
/5<1>5OZ/1>D>>&F2 4 )2
/ D>6)2<
42 ;6:>G;F:651:2<;: &7>4 !
;: &7>G1>!1& O2E4D 42 2) 2E'@/1>D>:>G;
5<;5>45&F>PV'''5<5 :2E5;<1<;2H:6442 ;L42
/1>D>:142 ;>5::;1:2);IPP'
@: &7>4 :;>F &21&:>G<<;45L1D;0
USR='1' PSW='1' LEV=1
USR='2' PSW='2' LEV=2
USR='3' PSW='3' LEV=3
USR='4' PSW='4' LEV=4
USR='SofCon' PSW='sofcon' LEV=254
542<: &7>& C<;G142 ;>F &L4 512G 5&F6
/1>D>:15451+I9X,';/&D?;:) 2?
142 ;>F &L5>F55<<;15>E2<57 ;>=B;L1<D?1
I9X2 1 2 1G2EG 19BX'
1,2
&
01&3+)415.-+*&3+)60&-,
+73
&3+)3%-3%08&&)&)/)30+3+.9&3
8
)*+,%-.&/%&
%&6%+:)5.%-;
)0+;
*%.
3)&)+*-,
%-&&)
1&&3+)4)6))1)+-3+8&&+1&0..
-,
+2FC(0*+8<*2
7 ;=B2;E5<;H;>2 D&;:&>G;>2 51:2<;&)22<!;:;>' 1 2<45L1D>;>2 15:<
/1>D>57 ;>=B2'
; Definice jmeno L0 protokol/komunikacniho objektu
; ------------------------------------------------------; CHT ... jmeno typu podrizeneho kanalu (COM nebo MODEM)
; CHN ... jmeno instance podrizeneho kanalu
; varianta COM
!SOFL0= CHT=COM CHN=!COM
; varianta MODEM
!SOFL0= CHT=MODEM CHN=!MODEM
>:;>2>G;51 D&2 1 <;5&F>V5>:
!;;>2 51;:;2 1 <;5&F>VB'&F >:655:<42H!;>2 C2<! 2&>5:DG;;>2 C2<!
5&>)2P%'&F >:G;H221 25:<42H!
;>2 C2<! 2&>G;H2G5>FG &<C:>/1>D>' ;
:>G1>>:265 ;6521 2;>2 C2<! 2&>'
; parametry pro COM RS232C kabelové propojení
!COM=COM=2 BD=38400
; parametry pro COM RS232C modemové propojení
!MODEM=COM=2 BD=38400 MOD=@SUPRAMASTER
65 2&>BGD 4 : 5&F>B' 5&F >:
G;H2142 ;>15 ;65;:;'
@SUPRAMASTER=PFX=SM_ MAX=$05
SM_00= BD=38400 PAR=N MAS=1 QD1=30000 HWI=0 HWH=1
SM_01= DHL=1000 DHH=500 DI1=1000 DI2=1000 DRC=0
SM_02= QD1=45000 QD2=5000 QD3=5000
SM_03= I1S='ATZ'
SM_04= I2S='ATLM3S0=0S95.0=1S95.2=1S95.3=1'
SM_05= PNS='ATDP' PNN=561
/<B:<8.515*<(1M'<D95*2
WM
/E45)*>:L142 ;>
M
/; *;&2<C<1&:>+!*,C<1&:>1:5&Z>G!*4 5)*'
42 ;15 ;65;:;D6&4 :25>44:L:>;42H:H&6
G:2!:>' ;6&44 : 2 :<!142 ;>&D&2H;5 :<
142 ;G5>45:&>F2<;:>:G>:2 5&F BV'
-
)*+,%-.&/%&
/<B:<8.515*<(1M4+*29C45390B+459-:2
/C<1&5>
=B
/=:6!&15;>2 +B,R//SB+B,
=
/5CDL42 >45 :& 9
/5 +V2V2V::,
9
/172&B9D>:2 1 2 F1 >22G2 D>:B9V%
+%V) &1#V>,
9
/;2'5:& ;45<G;; 61<&2<;2 1<9-.
[
/:H& 25>[>>5& : CI2:J1
[
/:H& >5>[>>5& : CI2:J1
9=
/&15G<; <!D>))>:45< 4L
B
/5:& 5: 5/E45I4E>+5&F2<1&>! ,
BP
/:D 2<172&>B9V%5I2 &4 ;:;>
B
/:D 2<172&>B9V#5I2 &4 ;:;>
BP
/:D 2<172&>B9V%5I4E>;:;>
B
/:D 2<172&>B9V#5I4E>;:;>
#
/#'2 &4 C2<E41/5< 465;:;
$
/$'2 &4 C2<E41/5< 465;:;
K
/K'2 &4 C2<E41/5< 465;:;
B#
/5:& 561&2<#'2 &4 C2<!/E4:;:;>
B$
/5:& 561&2<$'2 &4 C2<!/E4:;:;>
BK
/5:& 561&2<K'2 &4 C2<!/E4:;:;>
B=
/5:& ;45 2?;6C2<;5D1 42<+=\,
[
/C 1 +;>,561&2/5< 4>T;1U
[
/C 1 +;>,55<G;:5E:2 5< 46
[B#
/C 1 +;>,5#':5E]2 ^T;1U
[B$
/C 1 +;>,5$':5E]2 ^T;1U%/2C1
[BK
/C 1 +;>,5K':5E]2 ^T;1U%/2C1
/E46C<!/5< 4>2 5'_B_
/E46C2H!&)22<!C<1& 2 5'_%$%#-%."#_
/E4 &2 2<!6C2H!&)22<!C<1&
/E45;5 :5E:;:;>__
:5E]1;5 >G5>4::H&64 : 2H!E4
/E45;5 :5E:;:;>__
:5E]1;5 >G5>4::H&64 : 2H!E4
G'__V_#$%%_
=
/E45;5 :5E:;:;>_=\_
:5E]1;5 >G5>4::H&64 : 2H!E4
/E45;5 :5E:;:;>_999_
:5E]1;5 >G5>4::H&64 : 2H!E4
/E45I5!::;:F;>;:;>D44 E2<
4'O2?`:_^^^_
/E454E+5&F2<1&>! ,;:;>2 5'__
9
/; *'5C5 2<2 &4 6C2<52 42<15G2<
I
/)& 75>F<I2 &4 +B90#//S%//S#,
+#VI2 &4 5>F ,
I
B9
)*+,%-.&/%&
/)& 75>F<I4E>+B90#//S%//S#,+90#//S%//S#,
+#VI4E5>F,
/#V 1(%V& 1&& C2 4 &2<
/)& 74 4> >; H!D22<15G2<5?5 :>BB+B B,
+%VD22<5&2#VD22<4 42,
Q/&D22<15G2<5&25 ;:;?;>2 C2<
2&1G 112 F<D215G2<':D>D22<
15G2<22<;:;?;>2 C2< 2&52 :<42? 2&
9B\G'2 :<42? 2&CD>]2
99 :6VX99 :62D
2:9 :6VX2:9 :6'
Q/&D22<15G2<4 42:G:5?5 :>BB
4 E2<;:;>'D22<15G2<G H;5<5 :E2
2 :<42H;;>2 C2<; 2&>'
!&:;2 &D>D22<GD 2 1 5<1&>2HC 16
+;>1,2 :<42H;;>2 C2<; 2&>'Q/& >; H
D22<15G2<5&25 C 162 :<42H; 2&>;>1<
D?:&<2F5:5&: 2:D D22<15G2<'@ H;
5<5 :E2 :<42H; 2&>:G:5D22<15G2<>5&62><
C 162DY45 :& 25& :5E]:& 5 1
45 >G5:!4<: 42 2: 4& 262<5D22H;
15G2<:5< ;>2 ;4 1 & ;LF
5 C '
;6&451:2<;4 :2</1>D>57 ;>2 1 2
5F : 2H!:26'2<D 2 1 !265 ;61 C<2 1 5>4
H>?!GD 4 : !:2>L42>:5:2 1 2H+:) >&,!:26'
&7;>1D1&>!6;:;>;:;H;;>2 C2<; 2&>G2 F2
D6;!&D?5>F5L42H656;:;LH1&<: &!2 1 2<
5;<GG!/5< 4L 2 1 2<4'/71L'H5 ;6
&7;>G1>4 :264/1>D>57 ;>' ;6 &7;>G1>E4
/5< 4LC 165:& C 1+;>1,E4:5E:<;:;>5
;5 : &<5 ;6&Z>G<<C221 &7;>'
7 ;D:2;;5&;22H24'& :<<!?51L'BH2
& :<<!?51L&42! 651 L42H 7161H;?!45' 7
651 2?!4514 : G<: &7>_ 1 2<& :<<!?51L_4:&442 C
:E 74 !>G<<1D1&>4;:;>0
BX:;
/65126D>:>6 >; >52 42<
>2<15G2<;:;;
BX:;
/65126D>:>5:D2E45651<& 2H:
;:;> 4565G H:;:;>
#%
)*+,%-.&/%&
Ia'M
/H?516:& :<<!H2 D>:>4 5126
H:*H!1>D>15<52>_'M_:1G
;LF;54:EG5!&H:2>
1:2<;E!?51L4<1;:1 C2H2); ;>2 1
;:;;'62); 6>FG;5!&:2<5;&2<!2 1 2<2E
55G 2H!65>;:;>D42>215>F<G2?57 ;+2 5';2 &4
I2:J1,'
##
)*+,%-.&/%&
#
@61&2<2 &4 C2<!E4#RSbb4 2C2H!T9U:;:;>
[
;>61&2<E4#RSbb
B#
:& 561&2<E4#RSbb
$
@61&2<2 &4 C2<!E4$RSbb4 2C2H!T9U:;:;>
[
;>61&2<E4$RSbb
B$
:& 561&2<E4$RSbb
<G;:462 E4$RSbb
[
;>5<G;>:462 E4$RSbb
K
@61&2<2 &4 C2<!E4KRSbb4 2C2H!T9U:;:;>
[
;>61&2<E4KRSbb
BK
:& 561&2<E4KRSbb
<G;:462 E4KRSbb
[
;>5<G;>:462 E4KRSbb
^
[
@61&2<E4&D6^cdRSbb4 2C2H!T9U:;:;>
;>61&2<E4^cdRSbb
=
[B#
<G;:462 E4^cdRSbb0
'''
'''
'''=\
'''999
;>5<G;>:462 E4RSbb
=
[B$
<G;:>!H:462 E405>4G/&[B$S%
'''
'''
'''=\
'''999
;>5<G;>:>!H:462 E4
=
[BK
<G;<:462 E405>4G/&[BKS%
'''
'''
'''=\
'''999
;>5<G;><:462 E4
#$
)*+,%-.&/%&
B
:& 5:61&2<;E4
@61&2<E4:;:;>
[
;>61&2<E4
B
:& 561&2<E4
@61&2<E44 2C2H!T9U:;:;>
[
;>61&2<E4
<G;:462 E4
[
;>5<G;>:462 E4
:D B
:D BP
:D B
:D BP
:D B
:D BP
:D B
!"#!"$%&
<83)+%)#=603,$#)++,;
)&+
)+&)>,+?%1+:5.
&6.3,$#+;
)&
@+31AB1+:5.
&8
$AAC)+.3,&$#
;
)0
+
%-
5.&;&
&+/,
&$A@+31AB33331
&C6
30&))+3)9AB33331
<83)+%)#=6%1)+&A"'&%-;,1.
,%-
1+:5.
&
D75&+
,&;3,&$#0&/%!E
3E6
0%)-
3)+.3,&$#=+,
,%-3%0.%:).+)&%!
&@+31
&)
&C%-3%0.%:).0%))-&;&
&+/)6
0
0;333313
%0.%:).1+)&%&!
0
1&5.;+&$
%0.&.7)33,:F&
.
&))+)+&)60$#=F!E
0+%&)
#K
)*+,%-.&/%&
*$-4'
,"
1
)
!"!
#$#%
","
,"
2
!
$ !"!
#$#%
"
#$%&
/47/41/44
8/47/41/4(9
#$%& 03#'' /4:;<<
2
(,*"!
$-&
1
()$
03#''/4
#$%&!
5-()
'()
03#''!
03#' '/4
!
'
&$' ($
'(
#$%&/4
1
'()
2
5-()
03#'!'/4
*$4'
*$-4'
'()!
*$
'.0
6
'
'+
2
)
#$%&.
'+
#$%&+/
03#''+/
1
","-"",
'+
,"-",
"*+ (
'+!
'+!
#

Podobné dokumenty

Hydrologické analýzy v distribuovaném prostředí

Hydrologické analýzy v distribuovaném prostředí 7.3.2 Vytvoření rastrů směrů a akumulace vodních toků . . . . 7.3.3 Vytvoření rastru vodních toků . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.4 Vytvoření povodí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7....

Více

31 SCS - České vysoké učení technické v Praze

31 SCS - České vysoké učení technické v Praze Schéma zapojení přijímače je uvedeno na obrázku 1. Ke svorkam X1 a X2 je připojeno napájení. Ke svorkám X2-1 a X2-2 pak samotný lustr. Vzhledem ke spektru PWM signálu bude možná nutné zařadit do sé...

Více

SPEC OM-AES CESSNA.indd

SPEC OM-AES CESSNA.indd Forward left and right seat storage cabinets. Lavatory.

Více

uIOCt01 - SofCon

uIOCt01 - SofCon provést validaci bezchybnosti produktu, který s použitím zde popsaného programového vybavení vytvořil. SofCon si vyhrazuje právo změny obsahu tohoto dokumentu bez předchozího oznámení a nenese žádn...

Více

Vyberte si dobře.

Vyberte si dobře. radu nebo lékařské ošetření, které však nevyžaduje návštěvu pohotovosti nebo lékařskou prohlídku. Dobře si vybrat znamená, že dostanete nejlepší možné ošetření a přenecháte pohotovostní služby těm,...

Více

KIT V40 - P moduly

KIT V40 - P moduly průhledná okénka pro 8 indikačních LED a pro nápisy definované uživatelem. Základní sestava dále obsahuje 8 galvanicky oddělených vstupů a 8 galvanicky oddělených výstupů pro všeobecné použití a ga...

Více

HALA V / HALL V

HALA V / HALL V (Czech Republic), s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 3.14 NBN Elektronik s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 2.19 Neogenia s.r.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více