US GAAP / IFRS

Komentáře

Transkript

US GAAP / IFRS
US GAAP / IFRS
Robert Mládek
Class handout
US GAAP / IFRS
Introduction / Úvod...............................................................................................................................................................................................3
Recognition, Measurement and Disclosure / Rozpoznání (zaúčtování), Měření (ocenění), Vykazování ........................................5
Recognition ......................................................................................................................................................................................................6
Measurement / Oceňování ............................................................................................................................................................................8
Disclosure ........................................................................................................................................................................................................9
Conceptual Framework / Koncepční rámec ................................................................................................................................................. 10
Accounting Elements / Účetní prvky .............................................................................................................................................................. 11
“The Principles” / „Zásady (principy)“ ............................................................................................................................................................ 13
Historical cost / Zásada historických cen ................................................................................................................................................. 13
Revenue recognition / Zásada uznání výnosů ........................................................................................................................................ 14
Matching / Zásada uznání nákladů ........................................................................................................................................................... 14
Constraints / Výjimky ................................................................................................................................................................................... 15
Probability / Pravděpodobnost ................................................................................................................................................................... 15
Fair Value (IFRS 13 / ASC 820) / Reálná hodnota (IFRS 13 / ASC 820) ................................................................................................ 16
A practical guide to fair value / Praktická příručka pro oceňování ....................................................................................................... 18
The Statement of Financial Position (Balance Sheet) / Výkaz finanční pozice (Rozvaha) ................................................................... 19
Cash and Cash Equivalents / Peníze a peněžní ekvivalenty .................................................................................................................... 21
Short-Investments / Krátkodobé investice .................................................................................................................................................... 24
Receivables and Contracts in Progress / Pohledávky a projekty.............................................................................................................. 29
Recognition / Klasifikace............................................................................................................................................................................. 29
Measurement / Ocenění ............................................................................................................................................................................. 29
Related parties (IFRS vs US GAAP) / Spřízněné strany ....................................................................................................................... 50
Subsequent Measurement / Následné ocenění ...................................................................................................................................... 51
Inventory / Zásoby ............................................................................................................................................................................................ 55
Recognition / Klasifikace............................................................................................................................................................................. 55
Initial Measurement (full absorption costing) / Prvotní ocenění (plné absorpční ceny) .................................................................... 55
Subsequent Measurement / Následné ocenění ...................................................................................................................................... 57
Derecognition (revenue recognition)......................................................................................................................................................... 81
Accruals / Časové rozlišení ............................................................................................................................................................................. 82
Non-current (long-Lived or fixed) assets / Dlouhodobý (fixní) majetek .................................................................................................... 83
Recognition / Klasifikace............................................................................................................................................................................. 83
Property, Plant and Equipment (PP&E) / Hmotný investiční majetek (HIM) ........................................................................................... 83
Recognition and Disclosure / Klasifikace a vykazování......................................................................................................................... 83
Initial Measurement / Prvotní ocenění ...................................................................................................................................................... 84
Capitalized interest, borrowing costs / Kapitalizovaný úrok, výpůjční náklady .................................................................................. 86
Subsequent Measurement / Následné ocenění .................................................................................................................................... 103
Non-monetary exchanges / Nepeněžní směny ..................................................................................................................................... 110
Intangible Assets / Nehmotný majetek ........................................................................................................................................................ 112
Recognition / Klasifikace........................................................................................................................................................................... 112
Measurement / Ocenění ........................................................................................................................................................................... 113
Subsequent Measurement / Následné ocenění .................................................................................................................................... 114
Measuring goodwill / Ocenění goodwill .................................................................................................................................................. 115
Subsequent Measurement / Následné ocenění .................................................................................................................................... 115
Leasing (IFRS 16 / ASC 842) / Leasing ...................................................................................................................................................... 116
Recognition (lessee) / Klasifikace (nájemce) ........................................................................................................................................ 116
Initial measurement (lesee and lessor) .................................................................................................................................................. 117
Subsequent measurement (lesee) .......................................................................................................................................................... 118
Examples / Příklady ................................................................................................................................................................................... 118
Other Fixed Assets / Ostatní fixní majetek ................................................................................................................................................. 138
Liabilities / Závazky (cizí zdroje) ................................................................................................................................................................... 139
Current (shot-term) Liabilities / Krátkodobé závazky ........................................................................................................................... 140
Non-current (long-term) Liabilities / Dlouhodobé závazky .................................................................................................................. 141
Examples / Příklady ................................................................................................................................................................................... 141
Provisions and Contingent Liabilities / Rezervy a podmíněné závazky ............................................................................................ 148
Equity / Vlastní kapitál (majitelský podíl) ..................................................................................................................................................... 150
The Statement of Changes in Position / Profit and Loss (Income Statement)...................................................................................... 152
Inventoriable (period) costs / Výrobní náklady (skladovatelné náklady), náklady období ............................................................. 156
Non-inventoriable (period) costs / Náklady období (skladovatelné náklady) ................................................................................... 157
Research and development / Výzkum a vývoj ...................................................................................................................................... 158
Revenue recognition: the five steps / Uznání výnosů: pět kroků ............................................................................................................ 160
The five steps in more detail / Pět kroků podrobněji ............................................................................................................................ 160
Services / Služby ............................................................................................................................................................................................ 166
“Project accounting” / Projektové účetnictví .......................................................................................................................................... 167
Appendix / Příloha .......................................................................................................................................................................................... 172
Organizational elements / Úrovně společnosti ...................................................................................................................................... 172
Impairment / Snížení hodnoty .................................................................................................................................................................. 172
Fair value (the income approach) / Reálná hodnota (výnosová metoda) ......................................................................................... 175
Investments, financial Instruments / Investice a finanční nástroje ..................................................................................................... 180
Derivatives / Deriváty (odvozený finanční nástroje) ............................................................................................................................. 180
IFRS 10 Consolidation decision tree / IFRS 10 (základy konsolidace) ............................................................................................. 184
Foreign Currencies / Cizí měny ............................................................................................................................................................... 188
Segments: recognition and materiality / Segmenty: rozpoznání a podstatnost ............................................................................... 196
Statement of Changes in Equity / Výkaz změn kapitálu ...................................................................................................................... 197
Statement of Cash Flow / Výkaz peněžních toků (cash flow)............................................................................................................. 198
Sample Chart of Accounts / Příklad účtové osnovy ............................................................................................................................. 199
Copyright © Robert Mládek
2
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Introduction / Úvod
Language / Jazyk
IFRS preface: The approved text of any discussion document, exposure draft or IFRS is that approved by the IASB in the
English language. The IASB may approve translations in other languages, provided that the translation is prepared in
accordance with a process that provides assurance of the quality …
IFRS předmluva: Schválené znění všech diskusních dokumentů, návrhů či standardů IFRS schválených IASB v anglickém
jazyce. IASB může schválit překlady v jiných jazycích, za předpokladu, že překlad je připraven v souladu s procesem,
který poskytuje záruku na kvalitou …
Framework Based Teaching1 / Výuka založená na koncepčním rámci
Conceptual Framework FAC / CF: concepts and resulting principles /
Koncepční rámec: vyjasňuje koncepty a vyplývající zásady
Standards ASC / IFRS, IAS: how principals apply to specific accounting areas
Standardy: aplikují zásady specifických účetních oblastí
Interpretations2 IFRIC, SIC (IFRS only): how standards apply to special accounting situations
Interpretace: upřesňují jak se standardy vztahují na speciální účetní situace
Objective of Accounting / Účel účetnictví
Users of Accounting Information / Uživatelé účetní informace
1
2
3

1
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Documents/IASB Staff event for teachers/Teaching material 2014.pdf
2
US GAAP “interpretations” (EITF consensus opinions) integrated into the ASC (asc.fasb.org) are, unless explicitly stated, as
authoritative as other codified pronouncements.
Copyright © Robert Mládek
3
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Statutory Standards (“National GAAP”) Versus IFRS/US GAAP
Národní (legislativní) standardy versus IFRS/US GAAP
National GAAP
Serve a wide range of stakeholders
Slouží širokému okruhu zainteresovaných stran
US GAAP / IFRS
Serve capital providers (investors and creditors)
Slouží investorům (vlastníkům a věřitelům)
Statutory (promulgated by government)
Upravované zákonem (tvořené státem)
Non-statutory (promulgated by independent panel of experts)
Neupravované zákonem (tvořené nezávislou radou expertů)
Legalistic (procedural)
Právně formalistické (zaměřené na postupy)
Principles based and judgmental (substantive)
Založené na zásadách a úsudku (zaměřené na výstupy)
Procedure oriented
Defined structure (chart of accounts)
Předepsaná struktura (směrná účtová osnova)
Reporting oriented
No particular chart of accounts defined (or discussed)
Každá entita má právo definovat vlastní osnovu
Prescribed accounting procedures
Nařízené postupy účtování (souvztažnosti)
Establish how to apply principles to transactions or events
Upravují jak aplikovat zásady na transakce a události
Prescribe formally defined accounting forms
Předepisují formálně definované účetní závěrky
Require comparable financial reports 1
Vyžadují srovnatelné finanční zprávy
Upravující postupy / Procedural
ČÚS 19.4 2: Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a zboží: Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě
příslušných dokladů (například faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 31 Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), popřípadě příslušného účtu účtové skupiny 21 - Peníze...
CAS 19. 4.2: Account group 60 - Revenues from own performances and merchandise: In favor of accounts of the accounting
group [60] are credited, on the basis of relevant documents (such as invoices), revenues with the corresponding entry
debited to the respective accounts of account group 31 – Receivables (short and long term) or the relevant account of
account group 21 – Cash.
Judgmental / Založené na úsudku
IFRS 15.31 / ASC 606-10-25-23: ...An entity shall recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance
obligation by transferring a promised good or service (i.e. an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the
customer obtains control of that asset....
IFRS 15.31 / ASC 606-10-25-23: ... Entita uzná výnos, když (nebo jak) splňuje výkonnostní povinnosti tím, že převádí slíbené
zboží (výrobek) nebo službu (tj. majetek) na zákazníka. Majetek se převedl, přebere-li (přebírá-li) zákazník kontrolu tímto
majetkem....
Substance over form / Podstata nad formou
CF/FAC 8 BC3.26: … Faithful representation means that financial information represents the substance of an economic
phenomenon rather than merely representing its legal form. Representing a legal form that differs from the economic
substance of the underlying economic phenomenon could not result in a faithful representation.
CF/FAC 8 BC3.26: … Věrné zobrazení znamená, že finanční informace prezentují podstatu ekonomického jevu, nikoli pouze
jeho právní formu. Prezentování právní formy, která se liší od ekonomické povahy ekonomického jevu, se nemůže
považovat za věrné zobrazení.
1
While both IFRS and US GAAP give preparers considerable flexibility in creating financial reports to reflect each company’s unique
circumstances, regulators, such as the US SEC, require registrants to submit filings that are similarly formulaic and legalistic as the forms
required under national GAAPs or returns required under tax legislation.
Copyright © Robert Mládek
4
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Recognition, Measurement and Disclosure / Rozpoznání (zaúčtování), Měření (ocenění), Vykazování
1st Recognition (a.k.a. classification)
Rozpoznání (zaúčtování)
2nd Measurement (a.k.a. valuation)
Měření (ocenění)
3rd Disclosure (reporting, presentation)
Vykazování
The accounting equation / Účetní rovnice
Physical1 versus financial2 concept of capital maintenance / Fyzický versus finanční koncept údržby kapitálu
1
CF 4.58 (not revised): a financial concept of capital should be adopted if the users of financial statements are primarily concerned with
the maintenance of nominal invested capital or the purchasing power of invested capital. If, however, the main concern of users is with the
operating capability of the entity, a physical concept of capital should be used. CF Introduction (revised): Financial statements are most
commonly prepared in accordance with an accounting model based on recoverable historical cost and the nominal financial capital
maintenance concept. 4.65 (not revised): ... This Conceptual Framework is applicable to a range of accounting models and provides
guidance on preparing and presenting the financial statements constructed under the chosen model. At the present time, it is not the
intention of the Board to prescribe a particular model other than in exceptional circumstances ...
2
FAC 6.72: The financial capital concept is the traditional view and is generally the capital maintenance concept in present primary
financial statements.
Copyright © Robert Mládek
5
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Recognition
Rozpoznání
I
Elements / Prvky
1. Assets / Majetek
2. Liabilities / Závazky
3. Equity1 / Kapitál
4. Revenue2 / Výnosy (tržby)
5. Expenses3 / Náklady
6. Gains4 / Zisky (přírůstky)
7. Losses5 / Ztráty (úbytky)
8. Investments by owners6 / Kapitálové vklady
9. Distributions to owners / Výplaty vlastníkům
10. Comprehensive income7 / Úplný (souhrnný) hospodářský výsledek
II
Function of expense / Účel nákladů
Production: Cost of Sales, cost of revenue / Výroba: Náklady na prodané zboží, služby a výrobky
Sales: Distribution costs, selling and marketing expense / Odbyt: Distribuce, odbyt a marketing
Administration: General and administrative expense / Správa: Administrativní a obecní náklady
Peripheral activity: Other/financial income & exp. / Periferní činnost: Ostatní/finanční výnosy a náklady
Events & circumstances: Gains & losses / Události a okolnosti: zisky (přírůstky) a ztráty (úbytky)
IIa Nature of expense (IFRS only8) / Druhové členění nákladů (pouze IFRS)
Increase (decrease) in inventories / Změna zásob výrobků a nedokončené výroby
Other work performed by entity and capitalised / Aktivace vlastní práce
Raw materials and consumables used / Přímý a nepřímý materiál
Employee benefits expense / Zaměstnanecké požitky
Depreciation and amortisation expense / Odpisy hmotného a nehmotného majetku
1
IFRS aggregates assets, liabilities and equity as financial position.
2
IFRS aggregates revenue and gains as income.
3
IFRS aggregates expenses and losses as Expenses.
4
US GAAP aggregates gains (events and circumstances) and “other revenue” (peripherals operations) as gains.
5
US GAAP aggregates losses (events and circumstances) and “other expenses” (peripherals operations) as losses.
6
IFRS does not formally define investments by owners or distributions to owners as an separate element.
7
Although the IFRS CF does not define comprehensive income, it is mentioned in the preface to IFRS.
8
IAS 1.99 An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on either their nature or
their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more relevant. ... 104 An entity classifying expenses by
function shall disclose additional information on the nature of expenses, including depreciation and amortisation expense and employee
benefits expense.
Copyright © Robert Mládek
6
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Summary of basic balance sheet sub-classifications / Přehled běžných sub-klasifikací rozvahy
Assets
= Liabilities
+ Equity
Current
Short-term
Cash (and current investments)
Payables
Paid in capital
Receivables
Accrued liabilities
At par
Inventory
Short-term loans
In addition to par
Accrued assets
Other current liabilities
Retained earnings
Long-lived
Long-term
Unappropriated
Investments (financial instruments)
Bonds payable
Appropriated (reserves)
Property plant & equipment
Loans payable
Accumulated OCI
Intangible assets
Lease obligations
Other equity items
Resources, biological and other assets
Provisions (contingent liabilities)
Majetek
= Závazky
+ Kapitál
Běžný
Krátkodobé
Peníze (a krátkodobé investice)
Běžné závazky
Vložený kapitál
Běžné pohledávky
Časové rozlišení (akruály)
V nominální hodnotě
Zásoby
Půjčky
Emisní ažio
Časové rozlišení (akruály)
Ostatní krátkodobé závazky
Nerozdělený zisk
Dlouhodobý
Dlouhodobé
Disponibilní
Investice (finanční nástroje)
Dluhopisy
Fondy ze zisku
Hmotný majetek
Půjčky
Kumulace OÚHV*
Nehmotný majetek
Leasing
Ostatní kapitálové položky
Zdroje, biologický a ostatní majetek
Rezervy
IFRS1 XBRL balance sheet sub-classifications / IFRS XBRL sub-klasifikace rozvahy
Assets
=
Equity
+
Liabilities
Non-current
Issued capital
Non-current
Property, plant and equipment
Retained earnings
Non-current provisions
Investment property
Share premium
Employee benefits
Goodwill
Treasury shares
Other provisions
Intangible assets other than goodwill
Other equity interest
Trade and other payables
Investments, equity method
Other reserves
Deferred tax liabilities
Subsidiaries, joint ventures, associates
Equity attributable to parent
Current tax liabilities, non-current
Non-current biological assets
Non-controlling interests
Other financial liabilities
Trade, other non-current receivables
Other non-financial liabilities
Non-current inventories
Deferred tax assets
Current tax assets, non-current
Other non-current financial assets
Other non-current non-financial assets
Non -cash assets pledged as collateral
Current
Current
Current inventories
Current provisions
Trade and other current receivables
Trade and other current payables
Current tax assets, current
Current tax liabilities, current
Current biological assets
Other financial liabilities
Other current financial assets
Other non-financial liabilities
Other current non-financial assets
Liabilities in disposal groups
Cash and cash equivalents
Non-cash assets pledged as collateral
Non-current assets or disposal groups
1
A US GAAP XBRL balance sheet comprises 606 line items: xbrlview.fasb.org/yeti/resources/yeti-gwt/Yeti.jsp#
Copyright © Robert Mládek
7
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Measurement / Oceňování
Arm’s length transaction / Transakce na délku paže (transakce za obvyklých podmínek)
Unrelated parties / Nezávislé strany
Acting voluntarily, willing / Jednající dobrovolně, jsou ochotní
Fully informed / Disponující s dostatkem informací
An orderly transaction between market participants / Řádné uzavřené transakce mezi účastníky trhu
Market participants / Účastníci trhu
Independent (not related parties) / Nezávislí (nejsou spřízněnými stranami)
Knowledgeable (have a reasonable understanding & all available information)
Informovaní (rozumně chápou situaci a disponují s veškerými dostupnými informacemi)
Willing (are motivated but not forced or otherwise compelled)
Ochotní (jsou motivováni, nikoli pod nátlakem nebo v tísni)
Able (have the wherewithal to transact) / Schopní (disponují s dostatkem prostředků)
Orderly transaction / Řádně uzavřená transakce
Not forced (not a forced liquidation or distress sale)
Nebyla nucena (není nucený likvidační prodej nebo nebyla uzavřená v tísni)
Was exposed to the market (customary and usual marketing was undertaken)
Transakce byla nabídnuta na trhu (uskutečnil se obvyklý a běžný marketing)
Not orderly / Transakce nebyla řádně uzavřená
Customary marketing activities (given current market conditions) were not undertaken.
Obvyklý marketing (vzhledem k současným podmínkám na trhu) nebyl proveden.
Marketing was performed, but asset or liability was marketed to a single market participant.
Marketing proveden, ale majetek nebo závazek byl nabídnut pouze jednomu účastníkovi trhu.
The seller was distressed (near bankruptcy or receivership).
Prodávající byl v nouzi (připravoval se na něj konkurz nebo nucená správa).
The seller was forced (compelled by law or regulation).
Prodávající byl nucen (přinucen buď zákonem nebo regulací).
The transaction price is an outlier compared with other recent prices.
Cena, za kterou se transakce uzavřela, byla výrazně odlišná od podobných cen za poslední dobu.
Copyright © Robert Mládek
8
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Disclosure
Vykazování
Disclosure: published information / Zveřejňování: zveřejněná informace (IFRS / US GAAP)
Reporting: the financial report1 (a complete set of financial statements2) / Výkaznictví: finanční zpráva (závěrka)
The financial statements / Finanční výkazy
Statement of Financial Position (SFP) / Balance Sheet (B/S) / Výkaz finanční pozice (Rozvaha)
Statement of Profit or Loss (P&L) and Other Comprehensive Income (OCI)3 / Income Statement4 (I/S)
Výkaz úplného výsledku hospodaření (Výsledovka)
Statement of Comprehensive Income5 (SCI) / Výkaz úplného hospodářského výsledku
Statement of Changes in Equity (SCE) / Statement of Shareholder Equity / Výkaz změn v kapitálu
Statement of Cash Flow (SCF) / Výkaz peněžních toků
Footnotes / Příloha
Expanded footnotes disclosure / Rozšířená diskuse v příloze
Management Discussion & Analysis (MD&A, required by SEC) / Management Commentary / Komentář (pokec) vedení
Regulatory filings / Regulační hlášení
Press releases, public statements, etc. / Tiskové zprávy, veřejné projevy atd.
1
The ASC addresses the various items comprising a financial report in separate topics: ASC 205 Presentation, ASC 210 Balance Sheet, ASC
215 Statement of Shareholder Equity, ASC 220 Comprehensive Income, ASC 225 Income Statement, ASC 230 Statement of Cash Flows, ASC
235 Notes to Financial Statements. The ASC also addresses: ASC 250 Accounting Changes and Error Corrections, ASC 255 Changing Prices,
ASC 260 Earnings Per Share, ASC 270 Interim Reporting, ASC 272 Limited Liability Entities, ASC 274 Personal Financial Statements, ASC 275
Risks and Uncertainties, 280 Segment Reporting.
2
IAS 1.10 uses the term “complete set of financial statements” to denote a report comprising: a statement of financial position, statement
of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, notes, comparative information
and a statement of financial position as at the beginning of the preceding period when an entity applies an accounting policy
retrospectively or makes a retrospective restatement.
3
IAS 1.8 states: Although this Standard uses the terms ‘other comprehensive income’, ‘profit or loss’ and ‘total comprehensive income’, an
entity may use other terms to describe the totals as long as the meaning is clear. For example, an entity may use the term ‘net income’ to
describe profit or loss.
4
While the ASC does not specifically address terminology, Regulation S-X Rule 4-01, Form, Order and Terminology (ASC 205-10-S99-1) does
specify: (a) Financial statements should be filed in such form and order, and should use such generally accepted terminology, as will best
indicate their significance and character in the light of the provisions applicable thereto. The information required with respect to any
statement shall be furnished as a minimum requirement to which shall be added such further material information as is necessary to make
the required statements, in the light of the circumstances under which they are made, not misleading. ….
5
IAS 1.10A: An entity may present a single statement of profit or loss and other comprehensive income, with profit or loss and other
comprehensive income presented in two sections. … / ASC 220-10-45-1: This Subtopic requires an entity to report comprehensive income
either in a single continuous financial statement or in two separate but consecutive financial statements.
Copyright © Robert Mládek
9
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Conceptual Framework / Koncepční rámec
Chapter 1: The objective of general purpose financial reporting: Users
První kapitola: Cíl obecně užitečného finančního výkaznictví: Uživatelé
Ob2: the objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to
existing and potential investors, lenders, and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. …10: other
parties, such as regulators and members of the public other than investors, lenders, and other creditors, also may find general purpose
financial reports useful. However, those reports are not primarily directed to these other groups.
Cílem všeobecného finančního výkaznictví je poskytovat finanční informace o entitě, které jsou užitečné pro stávající i potenciální
investory, poskytovatele úvěrů, a ostatní věřitele při rozhodování, zda poskytnout entitě prostředky. … ostatní strany, například
regulační orgány a veřejnost vyjma investorů, poskytovatelé úvěrů a ostatní věřitelé mohou také považovat obecně finanční výkaznictví za
užitečné. Avšak tyto zprávy nejsou primárně zaměřeny na tyto jiné skupiny.
Chapter 1: The objective of general purpose financial reporting: Information
První kapitola: Cíl obecně užitečného finančního výkaznictví: Informace
Economic resources and claims
Financial performance and accrual accounting and cash flows
Ekonomické zdroje a závazky
Finanční výsledky a časové rozlišené a zobrazení v tocích peněz
Changes in economic resources and claims
Changes … not resulting from financial performance
Změny v ekonomických zdrojích a závazcích
Změny … které nejsou výsledkem hospodaření
Chapter 2 (pending): The reporting entity
Druhá kapitola (nedokončená): Reportující jednotka
Chapter 3: Qualitative characteristics: Fundamental characteristics
Třetí kapitola: Kvalitativní vlastnosti: Základní vlastnosti
Faithful representation / Věrné zobrazení
Relevance / Relevance
Complete
Predictive value
Kompletní
Prediktivní hodnota
Neutral (free of bias free)
Confirmatory value
Neutrální (bez předsudků)
Potvrzující hodnota
Free from error
Materiality
Bez chyb
Materialita (významnost)
Chapter 3: Qualitative characteristics: Enhancing characteristics
Třetí kapitola: Kvalitativní vlastnosti: Doplňující vlastnosti
Comparability (consistency)
Timeliness
Srovnatelnost (konzistentnost)
Včasnost
Verifiability
Understandability
Ověřitelnost
Srozumitelnost
Chapter 3: Qualitative characteristics: The cost constraint (cost versus benefits)
Třetí kapitola: Kvalitativní vlastnosti: Nákladové omezení (výhody vs. náročnost)
Reporting financial information that is relevant and [faithful] faithfully represents what it purports to represent helps users to make
decisions ... However, it is not possible … to provide all the information that every user finds relevant.
Vykazování finančních informací, které relevantně a věrně reprezentují to, co mají v úmyslu reprezentovat, pomáhá uživatelům
rozhodovat s větší jistotou. ... Nicméně, není možné, aby obecné finanční zprávy poskytovaly všechny informace, které každý uživatel
považuje za relevantní.
Original conceptual framework: elements / Původní koncepční rámec: prvky
US GAAP
IFRS
Assets / Majetek
Assets / Majetek
Liabilities / Závazky
Liabilities / Závazky
Equity / Kapitál (majitelský podíl)
Equity / Kapitál (majitelský podíl)
Revenue / Výnosy (tržby)
Income (revenue + gains) / Výnosy (výnosy + zisky)
Expenses / Náklady
Expenses (expenses + losses) / Náklady (náklady + ztráty)
Gains (other revenue) / Zisky (ostatní výnosy)
Losses (other expenses) / Ztráty (ostatní náklady)
Investments by owners / Kapitálové vklady
Payments to owners / Platby majitelům
Comprehensive income / Úplný hospodářský výsledek
Original framework (implicit): principles
Original framework: assumptions
Original framework: Constraints
Původní rámec (implicitní): zásady
Původní rámec: předpoklady
Původní rámec: Omezen
Historical cost principle
The reporting entity
Cost versus benefit
Zásada historických cen
Reportující jednotka
Výhody vs. náročnost
Revenue Recognition principle
Going concern
Industry practices
Zásada uznání výnosů
Zavedený podnik
Průmyslové zvyklosti
Matching principle (expense recognition)
Monetary unit
Conservatism (prudence)
Zásada uznání nákladů
Peněžní jednotka
Zásada opatrnosti
Full disclosure principle
Periodicity
Materiality
Zásada úplné informace
Periodicita
Významnost
Copyright © Robert Mládek
10
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Accounting Elements / Účetní prvky
1
Assets FAC 6.25 (IFRS1): assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a
result of past transactions or events.
Majetek: pravděpodobná budoucí ekonomická výhoda obdržená nebo kontrolovaná nějakou (specifickou) entitou
(účetní jednotkou) a je důsledkem minulých transakcí nebo (jiných) událostí.
Economic benefits / Ekonomické výhody
Probable2 / Pravděpodobné
Controlled / Kontrolované
Transaction3 / Transakce
2
Liabilities FAC 6.35 (IFRS4): liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present
obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past
transactions or events.
Závazky: pravděpodobné budoucí oběti ekonomických výhod vyplývající ze současné povinnosti nějaké entity předat
majetek nebo poskytnout službu jiným entitám v budoucnosti jako důsledek minulých transakcí nebo jiných událostí.
3
Equity FAC 6.49 (IFRS5): equity or net assets is the residual interest in the assets of an entity that remains after
deducting its liabilities.
Majitelský podíl: Kapitál (zisková organizace) nebo čistý majetek (nezisková) je zbytkový podíl v majetku entity, který
zbývá poté, co se odečtou její závazky.
 Cost6
1
CF 4.4.a: an asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected
[probably] to flow to the entity.
2
IFRS and US GAAP do not formally quantify probable. Under IFRS (on the basis of IAS 37 and IFRS 5), it is generally understood to mean
50% or more likely. This is the case (as noted in IFRS 15.BC211), even though IAS 37.15 footnote 1 states: “The interpretation of ‘probable’
in this Standard as ‘more likely than not’ does not necessarily apply in other Standards.” Under US GAAP, probable is generally understood
to mean 75% to 80% or more likely, which is equivalent to highly probable as used in IFRS 15.56. The major exception a loss contingency
(ASC 450-20-25), where probable is generally understood to mean 90% or more likely.
3
CF 38: an item that meets the definition of an element should be recognised if:
(a) it is probable that any future economic benefit associated with the item will flow to or from the entity; and
(b) the item has a cost or value that can be measured with reliability.
4
CF 4.4.b: a liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an
outflow from the entity of resources embodying economic benefits.
5
CF 4.4.c: equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities.
6
CON6, Footnote 19: Cost is the sacrifice incurred in economic activities--that which is given up or forgone to consume, to save, to
exchange, to produce, and so forth. … / Glossary: Cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other
consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction …
Copyright © Robert Mládek
11
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Cost example / příklad costs
1/1/Y1 XYZ pays ABC 1,000 for want ad. / 1.1.R1 XYZ zaplatí ABC za řádkový inzerát.
Dr. / MD
Cr. / Dal
Dr. / MD
Cr. / Dal
1/1/Y1 XYZ buys a manufacturing machine for 500,000. / 1.1.R1 XYZ pořídí výrobní stroj za 500.000.
Dr. / MD
Cr. / Dal
Dr. / MD
Cr. / Dal
Production costs / Výrobní náklady
Buy material
Pořízení materiálu
Incur wages
Zaúčtování mezd
Use electricity
Spotřeba elektřiny
Depreciate asset
Odpis stroje
Product, inventoriable, fully absorbed costs / Výrobní, „skladovatelné“ či „plně absorbovaný“ náklady
Direct costs: matched directly to revenues / Přímé náklady: přiřazené přímo k výnosům
Direct material / Přímý materiál
Direct wages / Přímé mzdy
Indirect manufacturing costs, production overhead: allocated systematically
Nepřímé výrobní náklady / výrobní režie: alokované systematicky
Fixed / Fixní
Variable / Variabilní
Period (non-inventoriable) costs / Náklady období, běžné („Neskladovatelné“) náklady
Selling, distribution / Odbyt
Administrative and general / Správa a obecné náklady
Peripheral activities (“other expenses”, financial costs) / Periferní („ostatní náklady“, finanční náklady)
4
Revenue FAC 6.78 (IFRS1): revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its
liabilities (or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or other activities that
constitute the entity's ongoing major or central operations.
Výnosy (tržby): Výnosy jsou přírůstek nebo jiné zvýšení majetku entity nebo vyrovnání (zánik) jejich závazků (nebo
kombinace obou) v důsledku dodání nebo tvorby (v případě projektů) výrobků (zboží), poskytování služeb nebo jiných
činností, které představují pokračující hlavní nebo centrální operace entity.
5
Expenses FAC 6.80 (IFRS2): expenses are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities (or a
combination of both) from delivering or producing goods, rendering services, or carrying out other activities that
constitute the entity's ongoing major or central operations.
Náklady: Náklady jsou úbytky nebo jiná spotřeba majetku nebo vznik závazku (nebo kombinace obou) důsledkem
dodání nebo tvorby (v případě projektů) výrobků (zboží), poskytování služeb nebo jiných činností, které představují
pokračující hlavní nebo centrální operace entity.
6
Gains (“other” revenue) FAC 6.82: Gains are increases in equity from peripheral or incidental transactions [other
revenue] ... and other events and circumstances [losses] ... except those that result from revenues [defined above] or
investments by owners [listed below].
Neprovozní (ostatní) výnosy a zisky (přírůstky): [Ostatní výnosy] jsou přírůstky vlastního kapitálu (čistých aktiv) z
periferní nebo náhodné transakce entity a [zisk] z ostatních událostí a okolností, které ovlivňují entitu, s výjimkou
investice vlastníků.
1
CF 4.29 ... Revenue arises in the course of the ordinary activities of an entity and is referred to by a variety of different names including
sales, fees, interest, dividends, royalties and rent.
2
CF 4.33 Expenses that arise in the course of the ordinary activities of the entity include, for example, cost of sales, wages and
depreciation. They usually take the form of an outflow or depletion of assets such as cash and cash equivalents, inventory, property, plant
and equipment.
Copyright © Robert Mládek
12
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
7
Losses (“other” expenses) FAC 6.83: Losses are decreases in equity from peripheral or incidental transactions [other
expenses] ... and other events and circumstances [losses] ... except those that result from expenses [defined above] or
distributions to owners [listed below].
Neprovozní (ostatní) náklady a ztráty (úbytky): [Ostatní náklady] jsou úbytky vlastního kapitálu (čistých aktiv) z
periferní nebo náhodné transakce entity a [zisk] z ostatních událostí a okolností, které ovlivňují entitu, s výjimkou
rozdělování mezi vlastníky.
8
Investments by owners (capital contributions) / Vklady vlastníků (kapitálové vklady)
9
Distributions to owners (capital distributions) / Platby vlastníkům (dividendy / Nákup vlastních akcií)
10 Comprehensive income FAC 6.70: Comprehensive income is the change in equity of a business enterprise during a
period from transactions and other events and circumstances from non-owner sources.
Úplný hospodářský výsledek: Úplný hospodářský výsledek je celková (úplná) změna v kapitálu firmy během období,
způsobená transakcemi nebo událostmi a okolnostmi z nevlastnících zdrojů.
XYZ Inc.
Statement of changes in financial position and OCI
For the year ended December 31, 20YY
Revenue
Expenses
Net income
+/- Financial instruments held for investment purposes
+/- Financial instruments held to hedge cash flows
+/- Exchange differences from consolidation
+/- Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans
+ Capital maintenance adjustments (IFRS only)
+/- Additional OCI components (see: Accumulated OCI)
Comprehensive income
XYZ a.s.
Výkaz změn finanční pozice a OÚHV
Za rok, který skončil 31. prosince 20RR
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
+/- Finanční nástroje držené za investičním účelem
+/- Finanční nástroje zajištující peněžní toky
+/- Kurzové rozdíly při konsolidaci
+/- Úpravy k penzijním závazkům
+ Úpravy na údržbu kapitálu (pouze IFRS)
+/- Další položky (viz: kumulovaný OUHV)
Úplný hospodářský výsledek
“The Principles” / „Zásady (principy)“
Historical cost / Zásada historických cen
Cost: sacrificed economic value, a.k.a. the consideration transferred in a past orderly transaction
Cena: obětovaná ekonomická hodnota nebo-li protiplnění předané v rámci řádně uzavřené minulé transakci
Historical cost: a cost that was incurred in the past
Historická cena: hodnota částky která byla obětovaná v minulosti
Subsequent cost: a cost incurred subsequent to a (related) historical cost
Následná cena: hodnota částky která byla předaná v minulosti
Amortized cost: historical cost adjusted for accumulated depreciation, amortization, discount (premium), etc.
Amortizovaná cena: historická cena upravená o oprávky, diskont (prémii), atd.
Net realizable value, replacement cost, recoverable amount, value in use, lower of cost or market,
Čistá realizovatelná hodnota, reprodukční hodnota, zpětně získatelná hodnota, hodnoty z užívání, LCM
Market value: the consideration being transferred in current orderly transactions
Tržní hodnota: protiplnění předávané v rámci řádně uzavřených současných transakcí
Market price: the price being paid/received on an “active” market (a.k.a. level 1 fair value).
Tržní cena: cena placená/přijímaná na „aktivním“ trhu (reálná hodnota podle úrovně 1).
Fair value: an amount that would be paid or received in an orderly transaction.
Reálná hodnota: částka která by se vyplatila nebo přijala v případě řádně uzavřené transakce.
Level 2 fair value: price on a market that is not “active”.
Reálná hodnota úrovně 2: cena na trhu který není „aktivní.“
Level 3 fair value: fair value determined using a valuation technique.
Reálná hodnota úrovně 3: reálná hodnota zjištěná oceňovací technikou.
Copyright © Robert Mládek
13
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Revenue recognition1 / Zásada uznání výnosů
Revenue is recognized when earned and realized / Výnos se zaúčtuje pokud je zasloužen a realizován
Earned: goods are delivered / services rendered / Zasloužený: dodá se výrobek či zboží a/nebo se poskytne služba
Realized (realizable): Cash or a claim to cash (an asset with a readily determinable fair value) is received
Realizovaný (realizovatelný): Peníze nebo nárok na peníze (majetek s zjistitelnou reálnou hodnotou) jsou přijaty
IFRS 15 / ASC 606 outline the following steps to be used in recognizing revenue
IFRS 15 / ASC 606 upravují že se výnos zaúčtuje použitím těchto pět kroků
Step 1: Identify the contract(s) with a customer
Krok 1: Identifikace smlouvu(y) se zákazníkem
Step 2: Identify the performance obligations in the contract
Krok 2: Identifikace výkonnostní povinnosti vyplývající ze smlouvy
Step 3: Determine the transaction price
Krok 3: Určení transakční ceny
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
Krok 4: Alokace transakční ceny na výkonnostní povinnost vyplývající ze smlouvy
Step 5: Recognize revenue when it satisfies a performance obligation2 [if payment probable3]
Krok 5: Uznávání výnosů když entita splní výkonnostní povinnosti [pokud je platba pravděpodobná]
Matching4 / Zásada uznání nákladů
An expense is recognized at the same moment or in the same period5 as its associated revenue
Náklad se zaúčtuje v stejný okamžik nebo ve stejné období jako související výnos
Expense recognition in practice / Uznání nákladů v praxi:
Inventoriable costs6 are capitalized (inventoried) then expensed when associated revenue is recognized.
„Skladovatelné náklady“ se nejprve promítne do majetku a pak co náklady až nastane související výnos.
Selling and distribution expenses often occur at the same time as the associated revenue and so expensed as incurred.
Odbytová nálady často vznikají společně se souvisejícím výnosem tak se obvykle dávají do nákladů ihned.
General and administrative expenses are either expensed as incurred (i.e. R&D, marketing) or accrued and expensed in
same period as associated revenue.
Správní nálady se buď (jako výzkum, vývoj a marketing) často dávají do nákladů ihned ale také se mohou časově rozlišit
a dát do náklady v stejném období jako související výnosy.
1
CON 5.83: … recognition involves … (a) being realized or realizable and (b) being earned … / CF 4.47: Income is recognised … when an
increase in future economic benefits related to an increase in an asset or a decrease of a liability has arisen that can be measured reliably.
2
IFRS 15.31 / ASC 606-10-25-23: An entity shall recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring
a promised good or service (i.e. an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset.
3
IFRS 15.9 / ASC 606-10-25-1: An entity shall account for a contract with a customer [if] ... e. it is probable that the entity will collect the
consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer.
4
CF 4.50: Expenses are recognised … the basis of a direct association between the costs incurred and the earning of specific items of
income. … commonly referred to as the matching ... / CON 5.86. a. Some expenses, such as cost of goods sold, are matched with revenues
5
CON 5.86. b. Many expenses, such as selling and administrative salaries, are recognized during the period in which cash is spent or
liabilities are incurred.
6
IAS 2.34 When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the
related revenue is recognised / ASC 330-10-10-1: A major objective of accounting for inventories is the proper determination of income
through the process of matching appropriate costs against revenues. …
Copyright © Robert Mládek
14
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Constraints / Výjimky
Cost versus benefit / Výhody versus náročnost
Material (materiality) / Materialita (k věci, podstatný)
Objective criteria 1 / Objektivní kritérium
Subjective criteria 2 / Subjektivní kritérium
Significant (significance 3) / Významný
Probability / Pravděpodobnost
Probability (subjective ranking 4)
Certain
Virtually certain
Substantially all
Highly probable
Reasonably certain
Reasonably assured
Likely
Probable
More likely than not
Reasonably possible (expected9)
Possible
Unlikely
Highly unlikely
Extremely unlikely
Remote
Not possible
1
As commonly understood under IFRS
100% (past transaction, event or condition)
> 90% < 100%
≅ 90%
≅ 75 to 80% < 90% (IFRS only5)
50% +
50% +
50% +
50% +6
50% +
> 25% > 50%
≅ 25%
≅ 20%
≅ 15%
≅ 10%
≅ 5%
0%
As commonly used under US GAAP
100% (past transaction or event)
> 95% > 100%
≅ 90% to 95%
≅ 75 to 80%
≅ 75 to 80%
≅ 75 to 80%
≅ 75 to 80%
≅ 75 to 807%
50% +8
> 25% > 50%
≅ 25%
≅ 20%
≅ 15%
≅ 10%
≅ 5%
0%
While accepted in practice, no authoritative literature explicitly defines these thresholds:
Balance sheet
Income statement
Material
5%
10%
Possibly material
1 – 5%
5 - 10%
Not material
< 1%
< 5%
2
Framework QC11: Information is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial
information about a specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or
magnitude, or both, of the items to which the information relates in the context of an individual entity’s financial report. Consequently,
the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine what could be material in a particular situation.
ASC 250-10-S99-1 (SAB Topic 1.M ): One rule of thumb in particular suggests that the misstatement or omission of an item that falls under
a 5% threshold is not material in the absence of particularly egregious circumstances, such as self-dealing or misappropriation by senior
management. The staff reminds registrants and the auditors of their financial statements that exclusive reliance on this or any percentage
or numerical threshold has no basis in the accounting literature or the law.
3
While accepted in practice, no authoritative literature explicitly defines these thresholds:
Significant
> 20%
Possibly significant
10 - 20%
Insignificant
< 10%
4
This subjectivity ranking of probability expressions was based on: 1512-ASAF-01B-AASB_KASB_Joint_Presentation-Revised.pdf
5
IFRS 5 definitions: highly probable = significantly more likely than probable.
6
IFRS 5 definitions: probable = more likely than not.
7
ASC (205, 310, 323, 325, 360, 450, 460, 470, 606, 705, 715, 718, 730, etc.) definitions: the future event or events are likely to occur.
FAC: that which can reasonably be expected or believed on the basis of available evidence or logic but is neither certain nor proved.
8
First used in FAS 109, more likely than not is not defined in the master glossary but is understood to mean 50% or more likely.
9
Expected has a variety of connotations. When referring to probability (i.e. IFRS 1595.c / ASC 340-40-25-5 as amended by ASC 606)
expected is generally comparable to reasonable possible. When referring to outcomes (i.e. IFRS 15.52.a / ASC 606-10-32-7.a), expected
denotes the most likely of all possible outcomes. When referring to value (i.e. IFRS 15.53.a / ASC 606-10-32-8.a), expected denotes the
sum of probability weighted amounts, or a mean amount. If a fractional outcome is not permissible, the term “most likely amount” (i.e.
IFRS 15.53.b / ASC 606-10-32-8.b) is used. For example, the expected value of rolling a 6 sided die infinite times is 3.5. But, as it is not
possible to roll a 3.5, the “most likely amount” would be 3 or 4, with each equally likely.
Copyright © Robert Mládek
15
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Fair Value (IFRS 13 / ASC 820) / Reálná hodnota (IFRS 13 / ASC 820)
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly [future] transaction
… directly observable or estimated using a valuation technique (IFRS 13.24 / ASC 820-10-35-9A).
Three valuation techniques (IFRS 13.62 / ASC 820-10-35-24): market approach, cost approach and income approach.
Market approach
Quoted prices (in order)
1. Active market
2. Non-active market
2. Similar items
3. Identical items
4. Similar items
1. Identical items1
IFRS 13.76-80
IFRS 13.82.a
IFRS 13.82.b
IFRS 13.82.b
Market traded financial, industrial
I.e. loan portfolios
I.e. raw material,
I.e. finished goods, land, buildings,
or agricultural commodities
merchandise
machinery, equipment
Observed or corroborated inputs
Market-observed
Market-corroborated
IFRS 13.82.c
IFRS 13.82.d
Interest rates, yield curves
Implied volatilities
Credit spreads
I.e. interest rate swaps
I.e. market traded options I.e. commercial loan to
I.e. licensing arrangement, rental
rated entity
agreement
Historical cost
IFRS 13.82.b applied in the past
I.e. The amount paid to acquire a
machine
Cost approach
Reproduction cost
IFRS 13.82.b, IFRS 13.86-90
Cost to replicate the asset using same
(historical) materials, designs, technologies
and production techniques
Present value techniques
IFRS 13.86-90
Adjusted discount
Adjusted cash flow
rate
Replacement cost
IFRS 13.82.b, IFRS 13.86-90
Cost to replicate the functionality of asset using
current (modern) materials, designs,
technologies and production techniques
Income approach
Pricing models
Multi-period excess earnings
IFRS 13.82.c
IFRS 13.86-90
I.e. Black-Scholes-Merton,
Excess earnings attributable to asset after deducting
binomial (lattice) model
earnings attributable to contributory assets
Three levels of inputs (IFRS 13.72 / ASC 820-10-35-37) for valuation techniques:
Level 1 (objective “market”) inputs (IFRS 13.76 / ASC 820-10-35-40): Quoted prices (unadjusted) in active markets for
identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
Level 2 (objective “observable”) inputs (IFRS 13.81 / ASC 820-10-35-48): Inputs other than quoted prices included within
Level 1 that are observable either directly or indirectly:
a. Quoted prices for similar assets or liabilities in active markets.
b. Quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active.
c. Inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability (i.e. interest rates and yield curves,
implied volatilities, credit spreads).
d. Market-corroborated inputs (inputs derived principally from or corroborated by observable market data by
correlation or other means).
Level 3 (subjective “unobservable2”) inputs (IFRS 13.88 / ASC 820-10-35-53): Unobservable inputs shall be used to
measure fair value to the extent that relevant observable inputs are not available, thereby allowing for situations in
which there is little, if any, market activity for the asset or liability at the measurement date. However, the fair value
measurement objective remains the same, i.e. an exit price at the measurement date from the perspective of a market
participant that holds the asset or owes the liability. Therefore, unobservable inputs shall reflect the assumptions that
market participants would use when pricing the asset or liability, including assumptions about risk.
1
IFRS 13.69 / ASC 820-10-35-36B: In all cases, if there is a quoted price in an active market (ie a Level 1 input) for an asset or a liability, an
entity shall use that price without adjustment when measuring fair value… IFRS13.79 / ASC 820-10-35-41C provides exceptions for items in
a portfolio of similar items and is measured using matrix pricing, or adjustments for after-market trading (also see IFRS 13.39 / ASC 820-1035-16).
2
IFRS 13.89 / ASC 820-10-35-54A An entity shall develop unobservable inputs using the best information available in the circumstances,
which might include the entity’s own data. In developing unobservable inputs, an entity may begin with its own data, but it shall adjust
those data if reasonably available information indicates that other market participants would use different data or there is something
particular to the entity that is not available to other market participants (eg an entity-specific synergy). An entity need not undertake
exhaustive efforts to obtain information about market participant assumptions. However, an entity shall take into account all
information about market participant assumptions that is reasonably available. Unobservable inputs developed in the manner described
above are considered market participant assumptions and meet the objective of a fair value measurement..
Copyright © Robert Mládek
16
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Reálná hodnota je cena, která by se získala prodejem majetku nebo zaplatila za převod závazku v řádně uzavřené [budoucí]
transakci … přímo pozorovatelná, nebo odhadnutá pomocí oceňovací metodiky.
Tři oceňovací metodiky (IFRS 13,62 / ASC 820-10-35-24): tržní, reprodukční a současná hodnota
Tržní přístup
Kótované ceny
Aktivní trh
Identické položky
Podobné položky
IFRS 13.76-80
IFRS 13.82.a
Obchodované finanční,
Například portfolio půjček
průmyslové nebo zemědělské
komodity
Úrokové sazby, výnosové křivky
Například úrokový swap
Historická cena
IFRS 13.82.b aplikován v minulosti
Například částka zaplacená za stroj
Neaktivní trh
Identické položky
IFRS 13.82.b
Materiál, zboží
Sponzorované nebo ověřené vstupy
Sponzorované
IFRS 13.82.c
Implicitní volatilita
Kreditní spready
Například obchodované
Například půjčka firmě s
opce
ratingem
Nákladový přístup
Reprodukční hodnota
IFRS 13.82.b, IFRS 13.86-90
Náklady na replikování majetku využitím
stejných (historických) materiálů, plánů,
technologií a výrobních postupů
Současná hodnota
IFRS 13.86-90
Úprava diskontní
Úprava peněžních
sazby
toků
Podobné položky
IFRS 13.82.b
Výrobky, pozemky, budovy,
stroje, zařízení, atd.
Ověřené
IFRS 13.82.d
Například licenční dohody,
pronájmy
Hodnota náhrady
IFRS 13.82.b, IFRS 13.86-90
Náklady na replikování funkčnosti majetku
využitím současně dostupných (moderních)
materiálů, plánů, technologií a výrobních postupů
Příjmový přístup
Oceňovací modely
Multi-období přebytečné zisky
IFRS 13.82.c
IFRS 13.86-90
Např.Black-Scholes-Merton,
Přebytečný zisk připadající na majetek po odečtení zisku
binomial (lattice) model
připadající na příspěvkový majetek
Tři úrovně vstupů (IFRS 13,72 / ASC 820-10-35-37) pro oceňovací metodiky:
Vstupy na úrovni 1 (objektivní, tržní): Kótované ceny (neupravené) na aktivním trhu (ke kterým má entita přístup dnem
ocenění) pro identický majetek nebo závazky.
Vstupy na úrovni 2 (objektivní, pozorovatelné): Jiné než kótované ceny na úrovni 1, přímo nebo nepřímo pozorovatelné
pro majetek nebo závazek:
a. Kótované ceny pro podobný majetek nebo závazky na aktivním trhu.
b. Kótované ceny pro podobný nebo identický majetek nebo závazky na trhu, který není aktivní.
c. Tržně zpozorovatelné vstupy vyjma ceny (například: úrokové sazby, úrokové křivky, míra defaultů, úvěrová rizika,
volatilita neboli nestálost, atd.).
d. Tržně potvrditelné vstupy (především ty vstupy, které jsou odvozeny od pozorovatelných tržních dat, jsou těmito
daty potvrzené nebo se zjistí jiným způsobem).
Vstupy na úrovni 3 (subjektivní, nepozorovatelné): Nepozorovatelné vstupy se použijí k určení reálné hodnoty tehdy,
když příslušné pozorovatelné vstupy nejsou k dispozici, a umožní zjistit reálnou hodnotu v situacích, kde je málo, nebo
není žádná tržní aktivita pro majetek nebo závazek k datu ocenění. Nicméně, cíl reálné hodnoty zůstává neměnný, tj.
zjistit cenu na výstupu k datu ocenění z pohledu účastníka trhu, který drží majetek nebo dluží závazek. Proto musí být u
nepozorovatelných vstupů reflektovány předpoklady, které by účastníci trhu použili při oceňování majetku či závazku,
včetně předpokládaných rizik.
Copyright © Robert Mládek
17
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
A practical guide to fair value / Praktická příručka pro oceňování
Initial measurement / Prvotní ocenění
1. Historical cost (cost or past market approach): an orderly transaction between market participates that has already occurred
Historická cena: řádně uzavřená transakce mezi účastníky trhu která se už odehrála
Subsequent measurement / Následné ocenění
2. Market price (market approach, level 1 or 2a inputs): identical or similar items traded on “active” markets
Tržní cena: identický nebo podobný položky obchodovaný na „aktivním“ trhu
3. Generally accepted pricing model (income approach, level 2c inputs): Black/Scholes, binomial, lattice, etc.
Obecně uznávaný model
4. Observed price on market (market or cost approach, level 2b or 2d inputs): similar items available on markets that are not “active”
Zpozorovaná cena na trhu: podobný položky obchodovaní na trhu který není „aktivní“
5. Quoted market prices (market or cost approach, level 2b inputs): quotations from market participants (offers to buy or sell)
Kótované ceny: nabídky na odkup či prodej
6. Present value (income approach)
Současná hodnota, diskontované peněžní toky
a. Risk adjusted discount rate method1 (a.k.a. discount rate adjustment technique)
Metoda, kde se diskontní sazba upravuje o riziko
Financial instruments with determinable timing and amount of cash flow (level 3 inputs)
Finanční nástroje kde výše a načasování peněžních toků je určitelná
b. Risk adjusted cash flow method2 (a.k.a. expected present value, cash flow technique)
Metoda, kde se peněžní tok upravuje o riziko
i. Reflecting assumptions of external market participants (level 3 inputs)
Odrážející předpoklady vnějších účastníků trhu
ii.
Reflecting management’s best estimate giving “greater weight” to external evidence (value in use)
Nejlepší odhad vedení kde se „větší váha“ přikládá důkazům z vnějšího prostředí (hodnota z užívání)
Independent valuer / appraisal3: reflecting assumptions made by external market participants
Nezávislý znalec (znalecký posudek): reflektující předpoklady externích účastníků trhu
Independence
Nezávislost
Qualifications (generally accepted valuation technique4)
Kvalifikace (obecně uznávaná metodika)
Experience
Zkušenost
1
IFRS 13.B18 – B22 / ASC 820-10-55-10 to 12.
2
IFRS 13.B23 – 30 / ASC 820-10-55-13 to 20.
3
An independent valuer is defined in IAS 40.32; discussed in IFRS 13.IE8; mentioned in IAS 16.32 (as “professionally qualified valuer”). It is
not applicable to intangible assets as IAS 38.75 refers to an “active” market. Similarly, IFRS 13.B11(c) outlines the multi-period excess
earnings method, which relies on company specific data not generally available to company outsiders. US GAAP mentions independent
appraisal but does not define an independent appraiser.
4
http://www.ivsc.org/standards/download.html (ckom.cz) / appraisalfoundation.org (uspap.org/index.htm)
Copyright © Robert Mládek
18
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
The Statement of Financial Position (Balance Sheet) / Výkaz finanční pozice (Rozvaha)
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of financial position / Výkaz finanční pozice
As of December 31 / Ke dni 31. prosince
Y5
Y4
In millions of ¤ (CU1)
Assets / Majetek
Current assets / Běžný (krátkodobý) majetek
Cash and short-term investments / Peníze a krátkodobé investice
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accrued & deferred assets / Časově rozlišené a odložený majetek
Total current assets / Běžný majetek celkem
Long lived assets / Dlouhodobý majetek
Financial instruments held as investments / Investice do finančních nástrojů
Equity investments (stocks) / Majetkové cenné papíry (akcie)
Fixed income investments (bonds) / Dlužné úpisy (dluhopisy)
Total investments / Investice celkem
Property, plant and equipment / Hmotný majetek
Land, buildings and structures / Budovy a stavby
Machinery / Stroje
Equipment / Zařízení
Accumulated Depreciation / Oprávky k hmotnému majetku
Total property, plant and equipment / Hmotný majetek celkem
Intangible assets / Nehmotný majetek
Assets under financial lease / Finanční leasing
Patents and licenses / Patenty a licence
Goodwill / Goodwill
Accumulated amortization / Oprávky k nehmotnému majetku
Total intangible assets / Nehmotný majetek celkem
Total fixed assets / Dlouhodobý majetek celkem
Total assets / Majetek celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál (podíl vlastníků)
Liabilities / Závazky
Current liabilities / Krátkodobé závazky
Payables / Závazky
Unearned revenue / Nezasloužené výnosy
Current portion of long term debt / Současně splatné dlouhodobé závazky
Total current liabilities / Krátkodobé závazky celkem
Long-term liabilities / Dlouhodobé závazky
Bonds outstanding / Dluhopisy
Obligations under financial lease / Závazky spojené s leasingem
Total long-term liabilities / Dlouhodobé závazky celkem
Total liabilities / Závazky celkem
Equity / Kapitál
Common stock at par / Nominální hodnota kmenových akcií
Additional paid-in capital / Emisní ážio
Total paid-in capital / Celkový vložení kapitál
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Unappropriated retained earnings / Nevyhrazený nerozdělený zisk
Appropriated retained earnings / Fondy ze zisků
Total retained earnings / Nerozdělený zisk celkem
Non/controlling interest / Podíl minoritních vlastníků
Accumulated OCI / Kumulace OUHV
Total equity / Kapitál celkem
Total liabilities and equity / Závazky a kapitál celkem
1
¤ 550
100
150
50
850
CU 300
120
100
50
570
500
400
900
500
700
1,200
1,000
3,500
1,500
(1,500)
4,500
1,000
2,000
1,250
(1,300)
2,950
1,400
1,300
300
(1,100)
1,900
7,300
¤ 8,150
1,400
1,200
300
(1,000)
1,900
6,050
CU 6,620
¤ 250
50
200
500
CU 200
40
220
460
1,000
1,200
2,200
2,700
1,100
1,300
2,400
2,860
100
2,900
3,000
90
2,000
2,090
1,300
1,000
2,300
20
130
5,450
¤ 8,150
1,000
500
1,500
20
150
3,760
CU 6,620
Currency units (CU): €, $, £, ¥, Kc, Sk, Pz, etc.
Copyright © Robert Mládek
19
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Assets / Majetek
Current assets / Běžný (krátkodobý) majetek
Investments / Investice
Property, plant and equipment / Hmotný majetek
Intangible assets / Nehmotný majetek
Fixed assets / Dlouhodobý majetek celkem
Total assets / Majetek celkem
Y4
¤ 570
1,200
2,950
1,900
6,050
6,620
Y3
¤ 689
770
2,025
1,133
3,928
4,617
Y2
¤ 620
693
1,823
3,536
3,536
4,155
Y1
¤ 558
623
1,640
3,182
3,182
3,740
Y0
¤ 502
561
1,476
2,864
2,864
3,366
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Current liabilities / Krátkodobé závazky
Long-term liabilities / Dlouhodobé závazky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock at par / Nominální hodnota kmenových akcií
Additional paid/in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Non/controlling interest / Podíl minoritních vlastníků
Accumulated OCI / Kumulace OUHV
Total equity / Kapitál celkem
Total liabilities and equity / Závazky a kapitál celkem
460
2,400
2,860
90
2,000
1,500
20
150
3,760
¤ 6,620
203
1,580
1,782
81
729
1,944
16
65
2,835
¤ 4,617
182
1,422
1,604
73
656
1,750
15
58
2,552
¤ 4,155
164
1,279
1,443
66
590
1,575
13
52
2,296
¤ 3,740
148
1,151
1,299
59
531
1,417
12
47
2,067
¤ 3,366
XYZ Group
Statement of financial position
As at 31 December 20X7
31 Dec 20X7
ASSETS
Non/current assets
Property, plant and equipment
Goodwill
Other intangible assets
Investments in associates
Available/for/sale financial assets
Current assets
Inventories
Trade receivables
Other current assets
Cash and cash equivalents
Total assets
EQUITY AND LIABILITIES
Equity attributable to equity holders of the parent
Share capital
Retained earnings
Other components of equity
Minority interest
Total equity
Non/current liabilities
Long-term borrowings
Deferred tax
Long-term provisions
Total non/current liabilities
Current liabilities
Trade and other payables
Short-term borrowings
Current portion of long-term borrowings
Current tax payable
Short-term provisions
Total current liabilities
Total liabilities
Total equity and liabilities
Copyright © Robert Mládek
20
31 Dec 20X6
350,700
80,800
227,470
100,150
142,500
901,620
360,020
91,200
227,470
110,770
156,000
945,460
135,230
91,600
25,650
312,400
564,880
1,466,500
132,500
110,800
12,540
322,900
578,740
1,524,200
650,000
243,500
10,200
903,700
600,000
161,700
21,200
782,900
70,050
973,750
48,600
831,500
120,000
28,800
28,850
177,650
160,000
26,040
52,240
238,280
115,100
150,000
10,000
35,000
5,000
315,100
492,750
1,466,500
187,620
200,000
20,000
42,000
4,800
454,420
692,700
1,524,200
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Current Assets / Krátkodobý (běžný) majetek
Current assets are liquid (cash, cash equivalents, trading securities) or will be liquidated (realized, sold or consumed) within
the 12 months (IAS 1.61) / operating cycle (210-10-20-glossary) of the balance sheet date.
Běžný majetek je majetek, který je likvidní (peníze, peněžní ekvivalenty, obchodované cenné papíry) nebo bude likvidován
(prodejem či spotřebou) do jednoho roku (operačního cyklu) ode dne závěrky.
Cash and Cash Equivalents / Peníze a peněžní ekvivalenty
Recognition and Measurement / Klasifikace a ocenění
Petty cash, cash on hand, currency (IAS 7.6 / ASC 305-10-20)
Pokladna (peníze, hotovost)
Cash in bank (IAS 7.6 / ASC 305-10-20)
Banka (bankovní hotovost, peníze na účtu)
Cash equivalents (IAS 7.6 / ASC 210-10-20)
Peněžní ekvivalenty (krátkodobé)
Very short-term, highly liquid investments
Velmi krátkodobé vysoce likvidní investice
Original maturity  three months (IAS 7.7 / ASC 230-10-20)
Splatnost v okamžiku pořízení  tři měsíce
Cash in transit (float)
Peníze na cestě
Other cash equivalents
Ostatní peněžní ekvivalenty
Stamps, coupons and vouchers (held for the purpose of meeting short-term cash commitments)
Známky, kolky, stravenky a ostatní ceniny (držené aby sloužily jako platidlo)
Restricted cash1 (“funds”) / Omezené peněžní prostředky
Cash or a cash equivalent that is restricted from being exchanged or used to settle a liability
Peníze nebo peněžní ekvivalent, který se nesmí směnit nebo použít na úhradu závazku
Examples / Příklady
Cash Equivalent: 1/1/Y1 XYZ acquired a 90 day certificate of deposit for 100,000. At maturity, it received 496 in interest2.
Peněžní ekvivalenty: 1.1.R1 XYZ pořídila depozitní certifikát za 100,000 na 90 dnů. Při splatnosti získala úrok ve výši 496.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash equivalents: Certificate of deposit / Peněžní ekvivalenty: depozitní certifikát
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
Cash equivalents: Very short-term investments / Peněžní ekvivalenty: odložený úrok
Interest revenue / Výnosový úrok
1
IAS 1.66.b, ASC 210-10-45-4
2
Implying annual interest of 2% = ((1+496/100000)^4) - 1
Copyright © Robert Mládek
21
100,000
100,000
100,496
100,000
496
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Security: same facts except XYZ purchased 90 day treasury notes with a nominal value of 100,000 for 99,506 1.
Cenné papíry: stejná situace s tím, že XYZ pořídila státní směnku s nominální hodnotou 100,000 za 99,506.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash equivalents: Very short-term security / Peněžní ekvivalenty: velmi krátkodobé cenné papíry
Cash equivalents: Deferred interest / Peněžní ekvivalenty: odložený úrok
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
Cash equivalents: Very short-term security / Peněžní ekvivalenty: velmi krátkodobé cenné
papíry.
Cash equivalents: Deferred interest / Peněžní ekvivalenty: odložený úrok
Interest revenue / Výnosový úrok
100,000
494
99,506
100,000
100,000
494
494
Negative rates: same facts except the notes cost 100,125, implying an interest rate of -0.5%.
Záporné sazby: stejná situace s obměnou, že směnky stály 100,125 z čehož vyplývala sazba -0,5%.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash equivalents: Very short-term security / Peněžní ekvivalenty: velice krátkodobé cenné papíry
Cash equivalents: Deferred interest / Peněžní ekvivalenty: odložený úrok
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
Cash equivalents: Very short-term security / Peněžní ekvivalenty: velice krátkodobé cenné
papíry
Interest expense / Nákladový úrok
Cash equivalents: Deferred interest / Peněžní ekvivalenty: odložený úrok
100,000
125
100,125
100,000
100,000
125
125
Same facts except XYZ transferred the funds to a zero interest account.
Stejná situace s tím, že XYZ prostředky vložila na neúročený účet.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash: Cash in bank: Account 123 / Peníze: banka: účet 123
Cash: Cash in bank: Account 321 / Peníze: banka: účet 321
100,000
100,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash: Cash in bank: Account 321 / Peníze: banka: účet 321
Cash: Cash in bank: Account 123 / Peníze: banka: účet 123
100,000
100,000
Same facts except XYZ decided withdraw currency (ignoring bank charges).
Stejná situace s tím, že XYZ vybrala hotovost (poplatky se ignorují).
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash: Currency / Peníze: pokladna
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
100,000
100,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash: Cash in bank / Peníze: banka
Cash: Currency / Peníze: pokladna
100,000
100,000
Transfers: 12/31/Y1, XYZ withdrew 5,000 in currency to replenish petty cash, transferred 250,000 to pay rent, 850,000 to
pay wages and salaries and received 100,000 from a customer. All bank transfers clear in real time.
Převody: 31.12.R1 vyzvedla 5.000 v hotovosti, zaplatila nájem 250,000, platy a mzdy 850,000 a obdržela platbu od
zákazníka 100,000. Bankovní styk je online a banka provádí veškeré operace v reálném čase.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash: petty cash / Peníze: pokladna
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Wages & salaries / Platy a mzdy
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Receivables / Pohledávky
1
5,000
250,000
850,000
100,000
5,000
250,000
850,000
100,000
Implying annual interest of 2% = ((1+RATE(1,-100000,99,506,0,0,10%))^4/1)-1
Copyright © Robert Mládek
22
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Bank reconciliation: same facts except transfers clear in 48 hours and the year-end balance was 2,000,000.
Potvrzení zůstatku: stejná situace, s obměnou, že banky mají 48 hodin, aby realizovaly převody a bankovní zůstatek ke dni
31.12.R1 byl 2.000.000.
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Bank reconciliation schedule / Potvrzení bankovního účtu (rekonciliace)
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash in bank (per bank statement) / Banka (podle bankovního výpisu)
Unrealized bank transfer (rent) / Platby na cestě (nájem)
Unrealized bank transfer (payroll) / Platby na cestě (platy a mzdy)
+
Unrealized bank transfer (invoice sale) / Platby na cestě (faktura)
Cash in bank (per balance sheet) / Banka (na rozvaze)
2,000,000
(250,000)
(850,000)
100,000
1,000,000
Same facts except, XYZ issued / received paper checks.
Stejná situace s obměnou, že banka místo převodů vystavuje a přijímá šeky.
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Bank reconciliation schedule / Potvrzení bankovního účtu (rekonciliace)
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash in bank (per bank statement) / Banka (podle bankovního výpisu)
Check number 4568 / Šek č. 4568
Checks number 4569 / 4650 / Šeky č. 4568 - 4650
+
Check number 532458 / Šek č. 532457
Cash in bank (per balance sheet) / Banka (na rozvaze)
2,000,000
(250,000)
(850,000)
100,000
1,000,000
Same facts, except XYZ elected to journalize the cash in transit.
Stejná situace s obměnou, že XYZ se rozhodla o všech pohybech účtovat.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash: petty cash / Peníze: pokladna
Rent / Nájemné
Wages & salaries / Platy a mzdy
Cash: cash in transit (clearing account) / Peníze: peníze na cestě (clearingový účet)
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in transit (clearing account) / Peníze: peníze na cestě (clearingový účet)
Cash: cash in transit (clearing account) / Peníze: peníze na cestě (clearingový účet)
Receivables / Pohledávky
1/2/X2 / 2.1.X2
Cash: cash in transit (clearing account) / Peníze: peníze na cestě (clearingový účet)
Cash: cash in transit (clearing account) / Peníze: peníze na cestě (clearingový účet)
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in bank / Peníze: banka
Cash: cash in transit (clearing account) / Peníze: peníze na cestě (clearingový účet)
5,000
250,000
850,000
100,000
5,000
250,000
850,000
100,000
250,000
850,000
100,000
250,000
850,000
100,000
Stamps and coupons: 1/1/Y1, XYZ purchased postage and revenue stamps with nominal values of 1,000 and 2,000
respectively. On 1/2/Y1 it mailed letters with postage of 100 and used revenue stamps to pay 200 in administrative fees (to
the local government).
Známky a kolky: 1.1.R1 pořídila poštovní známky v nominální hodnotě 1.000 a kolky v nominální hodnotě 2.000. 2.1.R1
poslala dopisy, které stály 100 a použila kolky za 200 na úhradu administrativních poplatků.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash equivalents: postage stamps / Peněžní ekvivalent: poštovní známky
Cash: Petty cash / Peníze: pokladna
Cash equivalents: revenue stamps / Peněžní ekvivalent: kolky
Petty cash / Pokladna
1/2/X2 / 2.1.X2
Postage / Poštovné
Cash equivalents: postage stamps / Peněžní ekvivalent: poštovní známky
Taxes and fees / Daně a poplatky
Cash equivalents: revenue stamps / Peněžní ekvivalent: kolky
Copyright © Robert Mládek
23
1,000
1,000
2,000
2,000
100
100
200
200
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Same fact except, instead of stamps, it purchased credit for its postage machine.
Stejná situace s tím, že místo známek firma nabila poštovní přístroj.
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid postage / Časové rozlišení: náklady příštích období: poštovné
Petty cash / Pokladna
1,000
1,000
1/2/X1 / 2.1.X1
Postage / Peněžní ekvivalent: poštovní známky
Pre-paid postage / Časové rozlišení: náklady příštích období: poštovné
100
100
Meal vouchers: 1/1/Y1, XYZ purchased employee meal vouchers with a nominal value of 60,000 for 60,600, paying a 1% fee
to the issuer. On 1/31/Y1, it sold vouchers with a nominal value of 20,000 to its employees for 9,000.
Stravenky: 1.1.R1 XYZ koupila stravenky v hodnotě 60.000 za 60.600 včetně poplatku 1%. 31.1.R1 zaměstnancům prodala
stravenky v nominální hodnotě 20.000 za 9.000.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash equivalents: Meal vouchers / Stravenky
Pre-paid employee benefits: Food and beverage / Náklady příštích období: zaměstnanecké výhody
Cash in bank / Banka
60,000
600
60,600
1/31/X / 31.1.X1
Petty cash / Pokladna
Payroll: Fringe benefits: Food and beverage / Platy a mzdy: vedlejší výhody: stravenky
Cash equivalents: Vouchers / Stravenky
Pre-paid employee benefits: Food and beverage / Náklady příštích období: zaměstnanecké výhody
9,000
11,200
20,000
200
Short-Investments / Krátkodobé investice
Recognition / Klasifikace
Short-term investments / Krátkodobé investice
Marketable securities /Obchodovatelné nástroje
Measurement / Ocenění
Amortized cost (present value): held to maturity
Amortizovaná cena (současná hodnota): držené do splatnosti
Initially measured at present value, subsequently amortized using the effective interest method
Při pořízení se oceňuje v současné hodnotě, následně se amortizuje metodou efektivního úroku
Mark to market: trading, fair value through profit and loss, available for sale
Přeceňované: Obchodované, v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty, na prodej
Initially measured at cost, subsequently remeasured to fair value (market price)
Při pořízení se oceňuje v pořizovací ceně, následně se přeceňuje na reálnou hodnotu (tržní cenu)
Examples / Příklady
Debt instrument: 1/1/Y1 XYZ purchased a 500,000 non-negotiable note with a 9,713 quarterly coupon from ABC (an
unrelated party) for 500,0001.
Dlužní nástroj: 1.1.R1 XYZ pořídila neobchodovatelnou směnku v nominální hodnotě 500.000 a 9.713 kvartálním kupónem
od nespřízněné firmy ABC.
1/1/X1 / 1.1.X1
Note: ABC / Směnka: ABC
Cash in bank / Banka
1
500,000
500,000
Implying an annual rate of 8%:
Copyright © Robert Mládek
24
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash in bank / Banka
Interest income / Výnosový úrok
9,713
9,713
9/30/X1 / 30.9.X1
Cash in bank / Banka
Interest income / Výnosový úrok
Note: ABC / Směnka: ABC
509,713
9,713
500,000
Present value accounting: same facts except the note was zero coupon and XYZ paid 471,9571.
Současná hodnota: stejná situace s tím, že směnka byla bezúročná a XYZ zaplatila 471.957.
1/1/X1 / 1.1.X1
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
Cash in bank / Banka
471,957
471,957
3/31/X1 / 31.3.X1
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
Interest income / Výnosový úrok
9,348
9,348
9/30/X1 / 30.9.X1
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
Interest income / Výnosový úrok
Cash in bank / Banka
Note / Směnka: ABC
9,348
9,348
500,000
500,000
Discount account: same facts except XYZ elected to use a discount account.
Účet pro diskont: stejná situace s tím, že XYZ použila účet pro diskont.
1/1/X1 / 1.1.X1
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
Discount / Diskont
Cash in bank / Banka
500,000
28,043
471,957
3/31/X1 / 31.3.X1
Discount / Diskont
Interest income / Výnosový úrok
9,348
9,348
9/30/X1 / 30.9.X1
Discount / Diskont
Interest income / Výnosový úrok
Cash in bank / Banka
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
9,348
9,348
500,000
500,000
Amortized cost accounting: same facts except XYZ elected to apply the effective interest method on a quarterly basis.
Efektivní úrok: stejná situace s tím, že XYZ se rozhodla aplikovat metodu efektivního úroku na kvartální bázi.
1/1/X1 / 1.1.X1
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
Discount / Diskont
Cash in bank / Banka
1
P
P
A
1
2
3
Net note
Čistá směnka
B = B(B+1) + D
P
A
1
2
3
Cash flow
B = B(B+1) + D
500,000
28,043
471,957
471,957
481,125
490,472
500,000
9,713
9,713
509,713
Interest rate
Úroková sazba
C = (1+8%)(1/4) - 1
1.94%
1.94%
1.94%
Interest
Úrok
D= B * C
Discount rate
C = (1+8%)(1/4) - 1
1.94%
1.94%
1.94%
Present value
D = B / (1 + C)A
9,168
9,347
9,528
28,043
9,528
9,347
481,125
500,000
Implying an annual rate of 8% = (1+RATE(1,-500000,471957,0,0,10%))^(4/3) - 1
Copyright © Robert Mládek
25
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
3/31/X1 / 31.3.X1
Discount / Diskont
Interest income / Výnosový úrok
9,168
9,168
9/30/X1 / 30.9.X1
Discount / Diskont
Interest income / Výnosový úrok
Cash in bank / Banka
Note receivable: ABC / Směnka: ABC
9,528
9,528
500,000
500,000
Mark-to-market accounting: 1/1/Y1, XYZ bought 500, 5-year notes with a nominal value of 1,000 and quarterly coupon of
17 (a nominal yield of 6.975%) on the open market for 960.091. XYZ intended to hold the notes for less than one year. The
notes traded for 954.50 and 970.42 on 3/31/Y1 and 6/30/Y1 respectively. XYZ sold the notes for 956.27 on 7/31/Y1.
Přeceňování k tržní hodnotě: 1.1.R1 XYZ pořídila 500 pětiletých, obchodovatelných směnek v nominální hodnotě 1.000 a
kvartálním kupónem 17 (nominální výnos 6,975%) za 960,09 na trhu. XYZ měla v úmyslu směnky držet méně než rok.
Směnky se obchodovaly za 954.50 dnem 31.3.R1 a 970.42 dnem 30.6.R1. XYZ směnky prodala za 956.27 dnem 31.7.R1.
1/1/X1 / 1.1.X1
Notes / Směnky
Cash in bank / Banka
480,044
480,044
3/31/X1 / 31.3.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Notes / Směnky
Accrued interest / Příjmy příštích období: úroky
Interest income / Výnosové úroky
2,792
2,792
8,500
8,500
4/2/X1 / 2.4.X1
Cash in bank / Banka
Accrued interest / Příjmy příštích období: úroky
8,500
8,500
6/30/X1 / 30.6.X1
Notes / Směnky
Investment gain / Investiční zisk (přírůstek)
Accrued interest / Příjmy příštích období: úroky
Interest income / Výnosové úroky
7,956
7,956
8,500
8,500
7/31/X1 / 31.7.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Notes / Směnky
Cash in bank / Banka
Notes / Směnky
5,347
5,347
479,861
479,861
Fair value accounting: same facts except the notes were negotiable but not market traded. Market interest rates on
comparable notes were 8.2% and 7.8% on 3/31/Y1 on 6/30/Y1 respectively.
Přeceňování k reálné hodnotě: stejná situace s tím, že směnky byly obchodovatelné, ale ne na trhu. Tržní úrokovásazeb pro
srovnatelné směnky, byla 8.2% dnem 31.3.R1 a 7.8% dnem 30.6.R1.
1/1/X1 / 1.1.X1
Notes / Směnky
Cash in bank / Banka
P
O
A
1
18
19
1
480,044
480,044
Cash flow
Peněžní tok
B
17.00
17.00
1,017.00
Market interest rate
Diskontní sazba
C = ( 1 + 8.2%)(1/4) - 1
1.99%
1.99%
1.99%
Present value
Současná hodnota
D = B / (1 + C)A
Implicit interest rate
C = ( 1 + 8%)(1/4) - 1
1.94%
1.94%
Present value
D = B / (1 + C)A
16.67
11.92
699.42
954.50
Implying an 8% annual effective yield:
P
A
1
20
Cash flow
B
Copyright © Robert Mládek
17.00
1,017.00
26
16.68
692.15
960.09
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
3/31/X1 / 31.3.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Notes / Směnky
Accrued interest / Příjmy příštích období: úroky
Interest income / Výnosové úroky
P
O
A
1
2
17
18
Cash flow
Peněžní tok
B
17.00
17.00
17.00
1,017.00
2,792
2,792
8,500
8,500
Market interest rate
Diskontní sazba
C = ( 1 + 7.8%)(1/4) - 1
1.90%
1.90%
1.90%
1.90%
6/30/X1 / 30.6.X1
Notes / Směnky
Investment gain / Investiční zisk (přírůstek)
Accrued interest / Příjmy příštích období: úroky
Interest income / Výnosové úroky
Present value
Současná hodnota
D = B / (1 + C)A
16.68
16.37
12.35
725.33
970.42
7,956
7,956
8,500
8,500
7/1/X1 / 1.7.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Notes / Směnky
Cash in bank / Banka
Notes / Směnky
5,347
5,347
479,861
479,861
Fair value hedge: same facts except XYZ hedged the fair value of notes by swapping the fixed coupon for a variable coupon.
Zajištění reálné hodnoty: stejná situace s tím, že směnky byly obchodovatelné, ale ne na trhu. Tržní úrokovásazeb pro
srovnatelné směnky, byla 8.2% dnem 31.3.R1 a 7.8% dnem 30.6.R1.
1/1/X1 / 1.1.X1
Notes / Směnky
Cash in bank / Banka
Interest rate swap1 / Úrokový swap
Cash in bank / Banka
480,044
480,044
0
0
3/31/X1 / 31.3.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Notes / Směnky
Accrued interest (notes) / Příjmy příštích období: úroky (směnky)
Interest income (notes) / Výnosové úroky (směnky)
Interest rate swap / Úrokový swap
Derivative gain / Zisk (přírůstek): derivát
Accrued interest (swap) / Příjmy příštích období: úroky (swap)
Interest income (swap) / Výnosové úroky (swap)
2,792
2,792
8,500
8,500
2,792
2,792
1,450
1,450
4/2/X1 / 2.4.X1
Cash in bank / Banka
Accrued interest (notes) / Příjmy příštích období: úroky (směnky)
Cash in bank / Banka
Accrued interest (swap) / Příjmy příštích období: úroky (swap)
6/30/X1 / 30.6.X1
Notes / Směnky
Investment gain / Investiční zisk (přírůstek)
Accrued interest (notes) / Příjmy příštích období: úroky
Interest income (notes) / Výnosové úroky (směnky)
Derivative loss / Ztráta (úbytek): derivát
Interest rate swap / Úrokový swap
Accrued interest (swap) / Příjmy příštích období: úroky (swap)
Interest income (swap) / Výnosové úroky (swap)
1
8,500
8,500
1,450
1,450
7,956
7,956
8,500
8,500
7,956
7,956
978
978
As the derivative has no value, this entry is not strictly necessary.
Copyright © Robert Mládek
27
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
7/1/X1 / 1.7.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Notes / Směnky
Cash in bank / Banka
Notes / Směnky
Interest rate swap / Úrokový swap
Derivative gain / Zisk (přírůstek): derivát
Cash in bank / Banka
Interest rate swap / Úrokový swap
5,347
5,347
479,861
479,861
5,347
5,347
183
183
Mark-to-market (equity instrument): 1/1/Y1, XYZ acquired 10,000 ABC shares for 100 per share. 3/31/Y1, the shares were
trading at 102. 6/30/Y1, the shares were trading at 101.5. 9/15/Y1, XYZ sold the shares for 102.5.
Přeceňování, majetkový nástroj: 1.1.R1 XYZ pořídila 10.000 akcií firmy ABC na trhu za 100. 31.3.R1 se akcie obchodovaly za
102, 30.6.R1 za 101,5 a 15.9.R1 se prodaly za 102,5.
1/1/X1 / 1.1.X1
Shares (ABC) / Akcie (ABC)
Cash / Peníze
1,000,000
1,000,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Shares (ABC) / Akcie (ABC)
Investment gain / Investiční zisk (přírůstek)
20,000
20,000
6/30/X1 / 30.6.X1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Shares (ABC) / Akcie (ABC)
5,000
5,000
9/15/X1 / 15.9.X1
Shares (ABC) / Akcie (ABC)
Investment gain / Investiční zisk (přírůstek)
Cash / Peníze
Shares (ABC) / Akcie (ABC)
10,000
10,000
1,025,000
1,025,000
Same facts except, ABC declared a dividend of 0.60 per share on 3/31/Y1, and paid it out on 6/30/Y1.
Stejná situace s tím, že 31.3.R1 ABC vyhlásila dividendy (které se vyplatily 30.6.R1) ve výši 0,60.
3/31/Y1 / 31.3.R1
Accrued revenue: dividends / Akruály: dividendy
Shares (ABC) / Akcie (ABC)
Investment income: dividends / Investiční výnosy: dividendy
Investment gain / Investiční zisk (přírůstek)
6,000
20,000
6,000
20,000
6/30/Y1 / 30.6.R1
Cash / Peníze
Accrued revenue: dividends / Příjmy příštích období: dividendy
6,000
6,000
Same facts except, rather than direct adjustment, XYZ decided to use a valuation allowance.
Stejná situace s obměnou, že XYZ se rozhodla místo přímého přeceňování používat opravnou položku.
6/30/Y1 / 30.6.R1
Investment loss / Investiční ztráta (úbytek)
Allowance: ABC shares / Opravná položka: akcie ABC
Copyright © Robert Mládek
5,000
5,000
28
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Receivables and Contracts in Progress / Pohledávky a projekty
Recognition / Klasifikace
Receivables: a right to consideration that is unconditional1 (IFRS 15.108 / ASC 606-10-45-4)
Pohledávky: nárok na protiplnění který není podmíněný
Accounts receivable, trade receivables, trade accounts receivable2
Pohledávky z obchodního styku
Notes (securities) receivable
Směnky (cenné papíry)
Loans
Půjčky
Contract assets: a right to consideration that may be conditional (IFRS 15.107 / ASC 606-10-45-3)
Smluvní majetek: nárok na protiplnění který může být podmíněný
Contracts in progress3 = contract assets4 less5 contract liabilities6
Probíhající projekty / kontrakty = smluvní majetek mínus smluvní závazky
Measurement / Ocenění
1
A right to consideration is unconditional if only the passage of time is required before payment of that consideration is due. ...
2
IAS 1.78 (b): receivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments
and other amounts. US GAAP does not provide similarly explicit guidance, nevertheless ASC 310-10-15-2.a mentions “Trade Accounts
Receivable” implying a distinction between these and items such as loans or standby letters of credit.
3
IFRS 15.109 / ASC 606-10-45-5: This Standard uses the terms ‘contract asset’ and ‘contract liability’ but does not prohibit an entity from
using alternative descriptions ...
4
IFRS 15.107 / ASC: 606-10-45-3: ... A contract asset is an entity’s right to consideration in exchange for goods or services that the entity
has transferred to a customer....
5
IFRS 15.105 / ASC 606-10-45-1: When either party to a contract has performed, an entity shall present the contract in the statement of
financial position as a contract asset or a contract liability ...
6
IFRS 15.106 / ASC: 606-10-45-2: ... A contract liability is an entity’s obligation to transfer goods or services to a customer for which the
entity has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.
Copyright © Robert Mládek
29
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Significant financing component (IFRS 15.60, 9.4.1.2 {IAS 39.46.a} / ASC 606-10-32-15, 310-10-30-6)
Významný komponent financování
Discount rate (IFRS 15.64, IFRS 9.B5.1.1{IAS 39.AG64} / ASC 606-10-32-19, 310-10-30-6, 835-30-25)
Diskontní sazba
Exceptions
Výjimky
General exception a.k.a. “practical expedient! (IFRS 15.63 / ASC 606-10-32-18)
Obecná výjimka nebo-li „praktické ustanovení“
Specific exemptions (IFRS 15.62 / ASC 606-10-32-17)
Specificky vyjmenované výjimky
a. Advance payments (goods held at customer request)
Zálohy (zboží / výrobek držené na přání zákazníka)
b. Substantially variable timing or amount
Výrazně variabilní časování nebo množství
c. Holdbacks, security deposits and similar items
Zádržné, kauce a podobné položky
Symmetry: IFRS 15.60 / ASC 606-10-32-15 also applies advances (deposits, pre-payments) received
Symetrie: IFRS 15.60 / ASC 606-10-32-15 se vztahují jak na pohledávky, tak na přijaté zálohy
Discounting procedure (IFRS 15.61.a / ASC 606-10-32-16.a & b, 310-10-25-2 a & b) both:
Diskontování: je nutné zvážit oba
a. Implicit rate (cash selling price versus promised consideration)
Implicitní sazba (peněžní prodejní cena versus slibované protiplnění)
b. Imputed rate (length of time and prevailing interest rate)
Imputovaná sazba (doba do splatnosti a převládající úroková sazba)
FV  PV  
P
1i n


PV  
P
1i n

Variable consideration (IFRS 15.46, 50 - 59 / ASC 606-10-32-2, 5 to 14)
Variabilní (proměnné) protiplnění
Examples include discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, sales incentives, performance bonuses,
contract penalties, etc. are all examples of variable consideration.
Příklady jsou slevy, rabaty, refundace, kredity, cenové úlevy, prodejní pobídky, výkonnostní bonusy, smluvní pokuty,
atd. jsou všechny příklady variabilního protiplnění.
Highly probable (IFRS 15.56 only)
Pravděpodobný versus vysoce pravděpodobný
Estimates (IFRS 15.50.a & b / ASC 606-10-32-8.a & b)
Odhady
Sum of probability-weighted amounts: most appropriate when multiple outcomes exist
Součet částek vážené pravděpodobnosti: nejvhodnější, když existuje vícero možností
Most likely amount: most appropriate when two (either/or) outcomes exist
Jedna nejpravděpodobnější částka: nejvhodnější, když jsou dvě (buď / nebo) možnosti
Copyright © Robert Mládek
30
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Warranties / Záruky
Not separately priced (IFRS 15.B30 / ASC 606-10-55-32)
Neoceněné samostatně
Assurance type warrantee (IAS 37 / ASC 460-10)
Zajištění funkčnosti
Assurance plus additional service
Zajištění funkčnosti plus další služby
Assurance of functionality (IAS 37 / ASC 460-10)
Zajištění funkčnosti plus další služby
Additional service (IFRS 15.B30 - 32 / ASC 606-10-55-32 to 35)
Zajištění funkčnosti plus další služby
Separation not reasonable possible (IFRS 15.B32 / ASC 606-10-55-34)
Zajištění funkčnosti plus další služby
Indemnification, compensation for harm (IFRS 15.B33, IAS 37 / ASC 606-10-55-35, 460-10)
Odškodnění, náhrady škod
Warranties priced separately (IFRS 15.B29, ASC 606-10-55-31)
Záruky prodané samostatně
Separate performance obligation (IFRS 15. 22-30 & 73-86, ASC 606-10-25-14 to 22 & 32-28 to 41)
Samostatná výkonnostní povinnost
Consideration paid to a customer (IFRS 15.70 - 72 / ASC 606-10-32-25 to 27)
Zálohy placené: protiplnění předané zákazníkovi
ASC 606-10-32-25 replaces guidance (ASC 605-50 / EITFs 01-9, 02-16, 03-10) on slotting fees, cooperative advertising,
buydowns with a general “distinct good or service” criterion.
ASC 606-10-32-25 nahrazuje pokyny (ASC 605-50 / EITFs 01-9, 02-16, 03-10) pro slotting fees, cooperative advertising,
buydowns obecnými „zřetelný výrobek nebo služba“ kritérii.
Specifically “... consideration payable to a customer [is] as a reduction ... of revenue unless [it] is in exchange for a
distinct good or service (as described in paragraphs 26–30” / ASC 606-10-25-18 to 22)
Konkrétně: Protiplnění splatné zákazníkovi se zaúčtuje jako snížení výnosů, kromě v případě, že je to platba za zřetelný
výrobek nebo službu.
Deposits, advances, pre-payments, progress payments, etc. / Zálohy, předplatné, atd.
Non-refundable deposits, advances or other pre-payments (IFRS B48-51 / ASC 606-10-55-50 to 53)
Nevratné zálohy nebo jiné před-platby
Activation fees, joining fees, setup fees, and initial fees in supply contracts, etc. Revenue is deferred and recognized
over expected term (including expected contract extensions)
Aktivační a registrační poplatky, nastavení, jiné počáteční náklady hrazené zákazníkem. Výnosy se odkládají po
dobu trvání dohody (včetně doby, kdy se původní smlouva prodlužuje).
Refundable deposits (IFRS 15.55 / ASC 606-10-32-10) are always refund liabilities
Vratné zálohy: jsou vždy závazkem
Discounting: IFRS 15.60 / ASC 606-10-32-15 applies consideration received
Diskontování IFRS 15.60 / ASC 606-10-32-15 se vztahuje na protiplnění přijaté
Copyright © Robert Mládek
31
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Goods sold with right to return (IFRS 15.B20 - 27 / ASC 606-10-55-22 to 29)
Zboží prodané s právem vrátit (na zrušení nákupu)
No revenue recognized for goods (services refunded) expected to be returned
Žádný výnos za zboží nebo výrobek (služby), kde se očekává vrácení (refundace)
A refund liability (deferred / unearned revenue) for consideration expected to be returned
Závazek (odložené / nezasloužené výnosy) za protiplnění kde se očekává vrácení
Expected good returns recognized as inventory (other asset) with adjustment to cost of sales
Očekávané vrácení zboží rozeznané jako zásoba (jiný majetek) a úprava nákladů na prodej
Consignment sale, principal vs. agent, (IFRS15.B77 a 78, B34-38 / ASC 606-10-55-79 & 80, 36 to 40)
Komisní prodej, mandant versus zprostředkovatel
Consignment arrangements: no revenue recognized for until control transfers to final customer
Komisní prodeje: žádný výnos než kontrola nad zbožím, výrobkem přejde na konečného zákazníka
No revenue recognized on goods transferred to an agent until control passes to the customer
Žádný výnos u zboží, výrobku předaného zprostředkovateli, než kontrola přejde na zákazníka
Revenue is recognized if goods are sold (control transfers) to a principal
Výnosy jsou uznány, pokud se zboží, výrobek prodá (kontrola se převede na) mandantovi
Repurchase agreements (IFRS B64-76 / ASC 606-10-55-66 to 78) / Repo operace (dohody o zpětném odkupu)
a. obligation to repurchase (forward), no revenue recognized (additional requirements apply)
závazek ke zpětnému odkupu (Forward), žádný příjem uznán (další požadavky se vztahují)
b. right to repurchase (call option), no revenue recognized (additional requirements apply)
právo na zpětný odkup (call opce), žádný příjem uznán (další požadavky se vztahují)
c. obligation to repurchase at customer request (put option), revenue may be recognized if the customer has no
economic incentive to exercise option
povinnost odkoupit na přání zákazníka (put opce), výnos se smí zaúčtovat, pokud zákazník nemá ekonomickou
motivaci využít své právo
Bill-and-hold arrangements (IFRS B79-82 / ASC 606-10-55-81 to 84), no revenue recognized unless:
Fakturuj a drž, žádný výnos, pokud nejsou splněná všechna následující kritéria:
a. the reason for bill-and-hold substantive (i.e. at customer request)
důvod proč fakturovat a držet je věcný (tedy na přání zákazníka)
b. the product is separately identified as belonging to the customer
produkt je separátně identifikovaný a označený jako majetek zákazníka
c. the product is currently ready for physical delivery
produkt je současně připravený k fyzické dodávce
d. the entity cannot use the product or sell it to a different customer
účetní jednotka nemůže produkt používat nebo ho prodat jinému zákazníkovi
Examples / Příklady
Basic credit sale: 1/1/Y1 XYZ delivered 10 units product #123 to ABC and issued invoice #456 for 10,000 payable in 30 days.
Product #123 costs 500 to produce and sells, on a stand-alone basis, for 1,000 per unit.
Základní prodej na fakturu: 1.1.R1 XYZ dodala firmě ABC 10 jednotek výrobku č. 123 a vystavila fakturu č. 456 na celkem
10.000 splatnou do 30 dní. Náklady na výrobu jsou 500 a výrobek se prodává samostatně za 1.000.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC: 456 / Pohledávka: ABC: 456
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue / Výnosy (tržby)
Inventory: Finished goods: # 123 / Zásoby: Výrobky na skladě: č. 123
Copyright © Robert Mládek
32
10,000
5,000
10,000
5,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
2/1/X1 / 1.2.X1
Cash in bank / Banka
Trade receivable: ABC: 456 / Pohledávka: ABC: 456
10,000
10,000
Following examples assume a periodic (“B”) method rather than perpetual (“A”) method except where pertinent.
Následující příklady předpokládají periodickou „B“, nikoli průběžnou „A“, kromě tam, kde je to žádoucí.
Prompt payment discount: same facts except XYZ’s offers payment terms 2/10 net 30.
Sleva za včasné zaplacení: stejná situace s tím, že XYZ nabízí 2% slevu za úhradu do 10 dnů.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC: 456 / Pohledávka: ABC: 456
Revenue / Výnosy
10,000
10,000
1/10/X1 / 10.1.X1
Cash in bank / Banka
Prompt payment discount / Sleva za včasnou platbu
Trade receivable: ABC / Pohledávka: firma ABC
9,800
200
10,000
Probability of variable consideration: same facts except ABC was a repeat customer that had paid within 10 days for eight
of the last ten purchases1.
Pravděpodobnost variabilního protiplnění: stejná situace s tím, že ABC byl stávající zákazník, který zaplatil do 10 dnů za
osm z posledních deset nákupů.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC: 456 / Pohledávka: ABC: 456
Prompt payment discount / Sleva za včasnou platbu
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
Trade receivable: ABC: Discount allowance / Pohledávky: ABC: Opravná položka na slevy
Or simply / Nebo jednoduše
Trade receivable: ABC: 456 / Pohledávka: ABC: 456
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
Trade receivable: ABC: allowance / Pohledávky: ABC: Opravná položka
1/10/X1 / 10.1.X1
Cash in bank / Banka
Trade receivable: ABC: Discount allowance / Pohledávky: ABC: Opravná položka na slevy
Trade receivable: ABC: 456 / Pohledávka: ABC: 456
10,000
200
10,000
200
10,000
9,800
200
9,800
200
10,000
Quantity (units based) discount: XYZ commonly offers a 10% discount on purchases of 100 or more units. ABC bought 100
units of a product with a “stand-alone selling price” of 1,000 per unit.
Množstevní sleva: XYZ běžně nabízí slevu 10% za nákupy přes 100 jednotek. ABC koupila 100 jednotek výrobku, který měl
samostatnou prodejní cenu 1.000.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
90,000
90,000
Quantity Rebate: XYZ offers 10% rebates on purchases of 100 plus units per annum. 1/1/Y1, ABC purchased 10 units for
1,000 each. ABC had bought more than 100 in 8 or the past 10 years.
Množstevní rabat: XYZ nabízí 10% rabat na nákupy 100 a víc za rok. 1.1.R1 firma ABC koupila 10 jednotek za 1.000. ABC
koupila víc než 100 v osmi v posledních deseti letech.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Rabat: ABC
10,000
9,000
1,000
Alternatively / Alternativně
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Revenue: Quantity discount / Výnosy: Množstevní slevy
Revenue / Výnosy
Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Závazky: rabat: ABC
10,000
1,000
10,000
1,000
1
IAS 15.56: variable consideration [is included in the transaction price] ... to the extent that it is highly probable that a significant reversal
... will not occur ... (per ASC 606 “probable” has the same connotation as “highly probable”).
Copyright © Robert Mládek
33
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
2/1/X1 / 1.2.X1
Cash in bank / Banka
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
10,000
10,000
By 11/31/Y1, ABC had purchased and paid for a 90 units. On 12/1/Y1, it acquired 10 more.
Do 31.11.R1 ABC pořídila a zaplatila za celkem 90 jednotek. 1.12.R1 pořídila dalších 10.
12/1/X1 / 1.12.X1
Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Závazek na rabat: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
9,000
9,000
Same facts except ABC purchased 20 more.
Stejná situace s tím, že ABC pořídila dalších 20.
12/1/X1 / 1.12.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Závazek na rabat: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
9,000
9,000
18,000
Same facts except, by 12/31/Y1, ABC purchased only 80 units (IFRS 15.88 / ASC 606-10-32-45).
Stejná situace s tím, že ABC koupila jen 80 ke dni 31.12.R1 (IFRS 15.88 / ASC 606-10-32-45).
12/31/X1 / 31.12.X1
Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Závazek na rabat: ABC
Revenue / Výnosy
8,000
8,000
No rebate obligation recognized: XYZ offers a rebate of 10%. 1/1/Y1, ABC purchased 2 units and XYZ estimated it was not at
least 50% likely that it would purchase another 98 units by 12/31/Y1.
Rabat bez zaúčtování závazku: XYZ nabízí 10% rabat. 1.1.R1 firma ABC koupila 2 jednotky, a XYZ usoudila, že nebylo
minimálně 50% pravděpodobné, že koupí dalších 98 do 31.12.R1.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
2,000
2,000
Up to 6/30/Y1 ABC acquired 40 units and, on 6/30/Y1, it purchased another 10. At this point, XYZ reassessed its original
estimate, concluding that it was at least 75% likely that ABC would buy another 50.
Do 30.6.R1 ABC skutečně pořídila 40 jednotek a stejný den koupila dalších 10. XYZ proto přehodnotila svůj původní odhad a
usoudila, že bylo minimálně 75% jisté, že ABC koupí dalších 10 do konce roku.
IAS 18/ASC 6051
Correcting entry / Opravný zápis
Revenue / Výnosy
Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Závazky: rabat: ABC
4,000
4,000
IFRS 15/ASC 606 Example 24
6/30/X1 / 30.6.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): ABC / Závazky: rabat: ABC
10,000
5,000
5,000
Customer bonus (free merchandise): instead of a discount, XYZ gives customers that buy 100 units during a rolling, 365 day
period, 10 “free” bonus units. On 1/1/Y1, ABC bought 10 units. XYZ estimated it was 80% likely it would buy another 90
within the following 365 days. 1,000 x 100 / 110 = 909.09 per unit..
Zákaznický bonus (zboží zdarma): místo slevy, XYZ nabízí zákazníkům, kteří koupí 100 jednotek za 365 dní, 10 jednotek
„zdarma“. 1.1.R1 ABC koupila 10 jednotek. XYZ usoudila, že koupí minimálně dalších 90 během následujících 365 dní.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable / Pohledávka
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Inventory: Finished goods: # 123 / Zásoby: Výrobky na skladě: č. 123
10,000
5,000
9,091
909
5,000
1
IAS 18.10 requires trade discounts and volume rebates to be considered. ASC 605-50-25-4 requires refunds to be estimated or recognized
at the maximum potential amount implying that not recognizing a refund liability would be an error.
Copyright © Robert Mládek
34
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
By 6/30/Y1, ABC purchased 90 units. The same day purchased 10 more. XYZ shipped 20.
Do 30.6.R1 ABC koupila 90 jednotek. Stejný den koupila dalších 10. XYZ poslala 20.
6/30/X1 / 30.6.X1
Trade receivable / Pohledávka
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky na skladě
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky na skladě
Or simply / Nebo jednoduše
Trade receivable / Pohledávka
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky na skladě
10,000
5,000
9,091
909
5,000
9,091
5,000
9,091
5,000
10,000
10,000
8,182
18,182
10,000
Customer bonus (national GAAP / deferred tax): Same facts except XYZ is also obligated, per national legislation, to
maintain national GAAP accounts, which also serve as a basis for determining taxable income. The income tax rate is 20%.
Zákaznický bonus (národní standardy / odložená daň): Stejná situace s tím, že, podle národních právních předpisů XYZ
musí účtovat podle národních účetních standardů, které také slouží jako podklad pro výpočet daňového základu. Daňová
sazba je 20%.
US GAAP / IFRS book: 1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable / Pohledávka
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Deferred tax asset / Odložená daň aktivní
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Inventory: Finished goods: # 123 / Zásoby: Výrobky na skladě: č. 123
Income tax expense / Daňový náklad (daň z příjmu)
National GAAP book: 1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Trade receivable / Pohledávka
Material consumed / Spotřeba materiálu
Product revenue / Tržby za vlastní výrobky
Products / Výrobky
6/30/X1 / 30.6.X1
Trade receivable / Pohledávka
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Income tax expense / Daňový náklad (daň z příjmu)
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky na skladě
Deferred tax asset / Odložená daň aktivní
Liabilities: Customer Bonus (unearned revenue): ABC / Závazky: bonus: ABC
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Net of discounts / Výnosy: po odečtení slev
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky na skladě
National GAAP book: 1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Trade receivable / Pohledávka
Material consumed / Spotřeba materiálu
Product revenue / Tržby za vlastní výrobky
Products / Výrobky
10,000
5,000
182
9,091
909
5,000
182
10,000
5,000
10,000
5,000
10,000
5,000
2,000
9,091
909
5,000
2,000
9,091
5,000
9,091
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Customer loyalty points (revenue based discount): XYZ is a retailer. On 1/1/Y1, it began a customer loyalty program where
customers receive 1 point for each 10 currency units they spend. Customers deduct points from future purchases at a rate
of 1 point = 1 currency unit. During the first quarter, XYZ sold goods for 1,000,000 and issued 100,000 points. For reporting
purposes1, it recognizes both sales and points at the end of each quarter.
Zákaznické věrnostní body (sleva vypočítaná z výnosů): XYZ je maloobchodní prodejce. 1.1.R1 začal věrnostní program, kde
zákazníkům uděluje 1 bod za každých utracených 10. Během prvního kvartálu se prodalo zboží za 1.000.000 a udělilo se
100.000 bodů. Za účelem sestavení finanční zprávy XYZ rozpoznává tržby a body kvartálně.
1
IFRS 15.4 / ASC 606-10-10-4 state that they apply to “the accounting for an individual contract with a customer. However, as a practical
expedient, an entity may apply this [them] to a portfolio of contracts ... with similar characteristics ....”
Copyright © Robert Mládek
35
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash, Credit card purchases, Consumer credit, etc. / Peníze, platební karty, spotřebitelské úvěry, atd.
Revenue: Cash sales / Výnosy: peněžní prodeje
Liabilities: Q1 loyalty points (unearned revenue): ABC / Závazky: věrnostní body K1: ABC
909,091=1,000,000/(1+10%); 90,909=1,000,000-(1,000,000/(1+10%))
1,000,000
909,091
90,909
During the second quarter, XYZ sold goods valued at 2,000,000 and 50,000 loyalty points were redeemed.
Během druhého kvartálu XYZ prodala zboží v hodnotě 2.000.000, včetně 50.000 použitých věrnostních bodů.
6/30/X1 / 30.6.X1
Cash / Peníze
Liabilities: Q1 loyalty points (unearned revenue): ABC / Závazky: věrnostní body K1: ABC
Revenue: Cash sales / Výnosy: peněžní prodeje
Revenue: Loyalty points / Výnosy: věrnostní body
Liabilities: Q2 loyalty points (unearned revenue): ABC / Závazky: věrnostní body K2: ABC
1,950,000
50,000
1,772,727
50,000
177,273
Same facts except, XYZ estimated that only 90% of the points would eventually be redeemed.
Stejná situace s obměnou, že firma odhadla, že pouze 90% bodů bude nakonec využito.
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash / Peníze
Revenue: Cash sales / Výnosy: peněžní prodeje
Liabilities: Q1 loyalty points (unearned revenue): ABC / Závazky: věrnostní body K1: ABC
1,000,000
917,431
82,569
Dealer incentives: XYZ is a manufacturer. To motive its dealers, it gives them incentives: 2% for purchases over 1,000,000,
3% for purchases over 5,000,000 and 4% for purchases over 10,000,000 (control passes to dealers). On 1/1/Y1, ABC bought
goods for 100,000. In the past, XYZ’s purchases never exceeded 1,000,000. DEF bought goods for 500,000. In the past five
years, it purchased between 2,000,000 and 3,000,000 per year. Finally, EFG bought goods for 1,000,000. In the past five
years, EFG purchased between (adjusted for inflation) 8,000,000, 11,000,000, 9,000,000, 12,000,000 and 7,000,000. XYZ
gives all customers 30 day credit.
Zákaznické pobídky: XYZ je výrobce, který své dealery motivuje pobídkami: 2% při nákupu přes 1.000.000, 3% přes
5.000.000 a 4% přes 10.000.000. 1.1.R1 ABC nakoupila za 100.000 (kontrola přechází na dealery). 1.1.R1 ABC koupila
výrobky za 100.000. V minulosti nikdy neutratila víc než 1.000.000. Stejný den, DEF nakoupila za 500.000. Během uplynulých
pěti let DEF vždy nakoupila mezi 2.000.000 a 3.000.000 ročně. Stejný den EFG nakoupila za 1.000.000. Během uplynulých
pěti let EFG nakoupila (očištěné o inflaci) za 8.000.000, 11.000.000, 9.000.000, 12.000.000 a 7.000.000. XYZ obecně
fakturuje se splatností 30 dní.
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Trade receivable: DEF / Pohledávka: DEF
Trade receivable: EFG / Pohledávka: EFG
Revenue / Výnosy
Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): DEF / Závazky: dealerská pobídka: DEF
Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): EFG / Závazky: dealerská pobídka: EFG
100,000
500,000
1,000,000
1,560,000
10,000
30,000
Alternatively / Alternativně
Revenue: ABC / Výnosy: ABC
Revenue: DEF / Výnosy: DEF
Revenue: EFG / Výnosy: EFG
100,000
490,000
970,000
Up to 12/1/Y1, ABC purchased 800,000 and, on 12/15/Y1, 50,000 more. Up to 12/1/Y1, DEF purchased 4,000,000 but made
no additional Y1 purchases. Up to 12/1/Y1, EFG purchased 7,000,000 and, on 12/15/Y1, another 3,000,000. On 12/31/Y1,
XYZ credited EFG’s account and, on 1/1/Y2, paid out DEF’s incentive.
Do 1.12.R1 ABC nakoupila 800,000 a 12.15.R1 nakoupila za 50.000. Do 1.12.R1 DEF nakoupila za 4.000.000, ale žádné další
nákupy v roce 1 neudělala. Do 1.12.R1 EFG nakoupila za 7.000.000 a 15.12.R1 za 3.000.000. 31.12.R1 XYZ vystavila firmě
EFG dobropis a 1.1.R2 firmě DEF vyplatila pobídku.
12/15/X1 / 15.12.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Trade receivable: EFG / Pohledávka: EFG
Revenue: ABC / Výnosy: ABC
Revenue: EFG / Výnosy: EFG
Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): EFG / Závazky: rabat: EFG
7,000,000 x 3% = 210,000; 10,000,000 x 4% = 400,000, 400,000 - 210,000 = 190,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): EFG / Závazky: dealerská pobídka: EFG
Trade receivable: EFG / Pohledávka: EFG
Copyright © Robert Mládek
36
50,000
3,000,000
50,000
2,810,000
190,000
400,000
400,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X2 / 1.1.X2
Liabilities: dealer incentive (unearned revenue): DEF / Závazky: dealerská pobídka: DEF
Cash / Peníze
80,000
80,000
Same facts except, even though there were only two outcomes, XYZ elected to apply IFRS 15.53.a / ASC 606-10-32-8.a
(probability weighted estimate) instead of 53/8.b (most likely amount), 3.4%=(3%x60%)+(4%x40%).
Stejná situace s tím, že přestože odhad měl pouze dva možné výsledky, XYZ zvolila metodu, kde se zohlední
pravděpodobnost těchto různých výsledků 3.4%=(3%x60%)+(4%x40%).
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: EFG / Pohledávka: EFG
Revenue: EFG / Výnosy: EFG
Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): EFG / Závazky: rabat: EFG
1,000,000
966,000
34,000
12/15/X1 / 15.12.X1
Trade receivable: EFG / Pohledávka: EFG
Revenue: EFG / Výnosy: EFG
Liabilities: Rebate obligation (unearned revenue): EFG / Závazky: rabat: EFG
7,000,000 x 3.4% = 238,000; 10,000,000 x 4% = 400,000, 400,000 - 238,000 = 162,000
3,000,000
2,838,000
162,000
Sales support: In additional to a fixed dealer rebate of 20% off retail, if a dealer participates in a joint marketing program
and its turnover increase by 10%, it receives an additional 1% rebate. If it increase by 25%, 2% and if it increases by 50% or
more, 3%. The same incentive applies to employee training. Finally, if a dealer redecorates incorporating XYZ promotional
material, it can claim 25% of its costs, up to 20% of its annual turnover.
On 1/1/Y1, ABC bought goods with a retail price of 100,000. Over the past ten years, it participated in marketing programs 7
times; its turnover increasing by less than 10% once, 10% or more twice, 25% once, and 50% three times. Over 7 years, it
trained employees 6 times; its purchases increased by 10% once, 25% twice, by 50% three times. In the past 5 years, it
renovated 3 times incurring costs of 10%, 7% and 30% of annual purchases.
Podpora prodeje: Vedle dealerského rabatu 20% z maloobchodní ceny, pokud se dealer zúčastní společné reklamní akce a
jeho nákupy vzrostou o 10% a více, má nárok na další 1%. Pokud vzroste o 25% na 2%, a pokud vzroste o 50% na 3%.
Podobné podmínky se také vztahují na školení pracovníků. Také, pokud dealer renovuje své prostory a přidá reklamní
materiály XYZ, má nárok na vrácení 25% nákladů, avšak do maximální výše 20% ročních nákupů. Všechny bonusy se vyplácí /
vystavuje se dobropis na konci roku.
1.1.R1 ABC koupila zboží s maloobchodní cenou 100.000. Během posledních deseti let se zúčastnila sedmi marketingových
akcí. V těchto letech její nákupy vzrostly o méně než 10% jednou, o víc než 10% ve dvou, o víc než 25% jednou a o víc než
50% třikrát. Během posledních sedmi let v šesti proškolila pracovníky. V těchto letech její obrat vzrostl o víc než 10% jednou,
o víc než 25% dvakrát a o víc než 50% třikrát. V posledních pěti letech firma renovovala třikrát. Její náklady byly 10%, 7% a
30% ročního obratu.
Marketing
Training
Remodeling 1
Remodeling 1
Remodeling 1
Purch.
Nákup
A
100,000
100,000
Prob. Reb. Prob.
Prav. Rab. Prav.
B
C
D
70.0% 0% 14.3%
85.7% 0%
0.0%
Cost %
Náklady %
A
10%
7%
30%
Reb.
Rab.
E
1%
1%
Eligible cost %
Max náklady %
B=IF(A<20%,A,20%)
10%
7%
20%
Prob.
Prav.
F
28.6%
16.7%
Reb.
Rab.
G
2%
2%
Support %
Podpora %
C
25%
25%
25%
Prob.
Prav.
H
14.3%
33.3%
Reb.
Rab.
I
3%
3%
Turnover
Obrat
D
100,000
100,000
100,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Trade receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Revenue (net of discounts) / Výnosy (po odečtení slev)
Liabilities: Sales support (unearned revenue): ABC / Závazky: podpora prodeje: ABC
Copyright © Robert Mládek
37
Prob.
Prav.
J
42.9%
50.0%
Total estimated rebate
Celkový odhadnutý rabat
H=AxBx((CxD)+(ExF)+(GxH)+(IxJ))
1,300
2,000
3,300
Rebate
Ave.
Rabat
Prům.
E=BxCxD
F
2,500
1,750
5,000
9,250 1/3
Probability
Pravděpod.
G=3/5
60%
Estimate
Odhad
H=ExFxG
1,850
80,000
74,850
5,150
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Performance bonus: 1/1/Y1, XYZ sold and agreed to assemble, install, test and break in a production line for ABC. The total
price of the line was 300,000 and XYZ’s cost 225,000. The contract included a performance bonus of 30,000 provided the
line was online by 9/30/Y1. In the past, XYZ was able to finish 4 out of 5 similar projects on time (XYZ’s costs were linear,
accrued to inventory as incurred and revenue recognized quarterly).
Výkonnostní prémie: 1.1.R1 XYZ a ABC se dohodly, že XYZ instaluje a zavede do provozu výrobní linku. Celková cena byla
300,000 a celkové náklady 225,000. Podle dohody XYZ měla nárok na prémie ve výši 10%, pokud projekt dokončí do
30.9.R1. V minulosti byla schopná 4/5 podobných projektů dokončit včas (za účelem jednoduchosti náklady jsou lineární,
proudí přes zásoby a výnosy se účtují kvartálně).
3/31/X1 / 31.3.X1
Receivables: Contract in progress: ABC / Pohledávky: Probíhající kontrakt: ABC
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Revenue / Výnosy
Inventory: Contract in progress / Zásoby: probíhající kontrakt
110,000
75,000
110,000
75,000
XYZ completed the installation on 9/27/Y1, the customer accepted it on 9/30/Y1 and XYZ issued an invoice.
XYZ projekt dokončila 27.9.R1, zákazník ho akceptoval 30.9.R1 a XYZ vystavila fakturu.
9/30/X1 / 30.9.X1
Receivables: Trade receivable: ABC / Pohledávky: Z obchodního styku: ABC
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Receivables: Contract in progress: ABC / Pohledávky: Probíhající kontrakt: ABC
Revenue / Výnosy
Inventory: Contract in progress / Zásoby: probíhající kontrakt
330,000
75,000
220,000
110,000
75,000
Same facts except XYZ’s generally completes one out of two projects on time.
Stejná situace s obměnou, že ze XYZ obvykle dokončí včas jen každý druhý projekt.
3/31/X1 / 31.3.X1
Receivables: Contract in progress: ABC / Pohledávky: Probíhající kontrakt: ABC
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Revenue / Výnosy
Inventory: Contract in progress / Zásoby: probíhající kontrakt
9/30/X1 / 30.9.X1
Receivables: Trade receivable: ABC / Pohledávky: Z obchodního styku: ABC
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Receivables: Contract in progress: ABC / Pohledávky: Probíhající kontrakt: ABC
Revenue / Výnosy
Inventory: Contract in progress / Zásoby: probíhající kontrakt
100,000
75,000
100,000
75,000
330,000
75,000
200,000
130,000
75,000
Same facts except, instead of a bonus, the contract included a late penalty of 10%.
Stejná situace s obměnou, že místo prémie, smlouva obsahovala pokutu 10% za pozdní dokončení.
3/31/X1 / 31.3.X1
Receivables: Contract in progress: ABC / Pohledávky: Probíhající kontrakt: ABC
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Revenue / Výnosy
Inventory: Contract in progress / Zásoby: probíhající kontrakt
90,000
75,000
90,000
75,000
Acceptance: Same facts except ABC formally accepted the line 10/1/Y1 (IFRS 15.B84 / ASC 606-10-55-86).
Převzetí: Stejná situace s obměnou, že ABC linku převzala 1.10.R1, což XYZ považovala za pouhou formalitu.
9/27/X1 / 27.9.X1
Receivables: Trade receivable: ABC / Pohledávky: Z obchodního styku: ABC
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Receivables: Contract in progress: ABC / Pohledávky: Probíhající kontrakt: ABC
Revenue / Výnosy
Inventory: Contract in progress / Zásoby: probíhající kontrakt
Copyright © Robert Mládek
38
330,000
75,000
200,000
130,000
75,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Warrantees (assurance): XYZ is a retailer. By law it must provide a 2 year repair/replace warrantee for defects. From 1/1/Y1
to 3/31/Y1, it sold goods for 1,000,000. In its experience, the costs associated with repairing or replacing defective goods
are 3% of sales (these costs are not recoverable).
Záruky (jakost): XYZ je maloobchodní prodejce a je povinná ze zákona nabízet dvouletou záruku, podle které musí opravit
nebo nahradit vadné zboží. Během prvního kvartálu se prodalo zboží za 1.000.000. Na základě zkušenosti odhadla
reklamace ve výši 3% tržeb (náklady se nemohou získat zpět).
1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Cash, payment card receivables / Peníze, pohledávka na platební karty
Sales and distribution expense: Warrantees / Odbytové náklady: záruky (tvorba rezervy na záruku)
Revenue / Výnosy
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
1,000,000
30,000
1,000,000
30,000
On 5/1/Y1, a customer returned defective merchandise that was repaired at a cost of 10 (XYZ outsourcers its repairs to
DEF). On 5/15/Y1, a customer returned defective merchandise that XYZ replaced. XYZ’s cost is 30. On 61/Y1, a customer
returned defective merchandise that would have been too expensive to repair, was no longer in stock and could not be
purchased. The merchandise was originally sold for 50.
1.5.R1 zákazník reklamoval vadné zboží, které stálo 10 opravit (opravy zalistuje firma DEF). 15.5.R1 zákazník vrátil zboží,
které XYZ nahradila novým. XYZ zboží kupuje za 30. 6.6.R1 zákazník vrátil zboží, které původně stálo 50, které by bylo příliš
nákladné opravit, nebylo na skladě a nedalo se koupit.
5/1/X1 / 1.5.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Account payable: DEF / Závazek z obchodního styku: DEF
10
5/15/X1 / 15.5.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
30
6/1/X1 / 1.6.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Cash / Peníze
50
10
30
50
Same facts except XYZ can return and/ or claim compensation from the manufacturer.
Stejná situace s tím, že XYZ sama má nárok vůči výrobci vadného zboží.
1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Cash, payment card receivables / Peníze, pohledávka na platební karty
Contract asset: accrued warranty claim / Smluvní majetek: nárok na reklamace
Revenue / Výnosy
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
5/1/X1 / 1.5.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Account payable: DEF / Závazek z obchodního styku: DEF
Receivable: accrued warrantees claim / Pohledávka: nárok na reklamace
Contract asset: accrued warrantees claim / Smluvní majetek: nárok na reklamace
5/15/X1 / 15.5.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Contract asset: inventory claim / Smluvní majetek: nárok na zásoby
Contract asset: accrued warrantees claim / Smluvní majetek: nárok na reklamace
5/17/X1 / 17.5.X1
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Contract asset: inventory claim / Smluvní majetek: nárok na zásoby
6/1/X1 / 1.6.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Cash / Peníze
Receivable: accrued warrantees claim / Pohledávka: nárok na reklamace
Contract asset: accrued warrantees claim / Smluvní majetek: nárok na reklamace
7/1/X1 / 1.7.X1
Cash / Peníze
Receivable: accrued warrantees claim / Pohledávka: nárok na reklamace
Copyright © Robert Mládek
39
1,000,000
30,000
1,000,000
30,000
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
50
50
50
50
50
50
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Warrantees (extended): Same facts except XYZ also sells an extended warrantee. Under its terms, assurance is extended to
three years and customers are entitled to service that extends beyond repairing defects. XYZ sells the warrantee for 10% of
the good’s stand-alone sales price. The costs associated with fulfilling the warrantee vary, but have never fallen below 10%
nor exceeded 50% of warrantee revenue.
Záruky (rozšířené): Stejná situace s tím, že XYZ také prodává prodlouženou záruku. Podle ní se záruka jakosti prodlouží na
tři roky a zákazník má právo na servis při poškození, které sám způsobil. Záruka stojí 10% prodejní ceny zboží a náklady na
její plnění se pohybují mezi 10% a 50% prodejní ceny záruky.
1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Cash, payment card receivables / Peníze, pohledávka na platební karty
Sales and distribution expense: Warrantees / Odbytové náklady: záruky (tvorba rezervy na záruku)
Revenue: Merchandise / Výnosy: zboží
Liabilities: Extended warrantee (unearned revenue) / Závazky: prodloužená záruka
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
1,100,000
30,000
1,000,000
100,000
30,000
On 5/1/Y1, a customer returned defective goods that were repaired at a cost of 20. On 5/15/Y1, a customer returned goods
damaged through careless use. The repair cost 30. On 6/30/Y3, a customer returned defective goods that XYZ purchased for
30 in Y1. The goods were replaced with a new model that cost 40.
1.5.R1 zákazník reklamoval vadné zboží, které stálo 20 opravit (opravy zalistuje firma DEF). 15.5.R1 zákazník vrátil zboží
,které poškodil neopatrným užíváním. Jeho oprava stála 30. 6.30.R3 zákazník vrátil zboží, který XYZ původně pořídila za 30.
Protože oprava by byla příliš nákladná, XYZ zboží vyměnila za nový model, který stál 40.
5/1/X1 / 1.5.X1
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Account payable: DEF / Závazek z obchodního styku: DEF
20
5/15/X1 / 15.5.X1
Cost of Sales: goods replacement / Náklady na prodej: výměna zboží
Account payable: DEF / Závazek z obchodního styku: DEF
30
20
30
6/30/X1 / 30.6.X1
Liabilities: Extended warrantee (unearned revenue) / Závazky: prodloužená záruka
Revenue: Extended warrantee / Výnosy: prodloužená záruka
8,333
8,333
6/30/X3 / 30.6.X3
Cost of Sales: goods replacement / Náklady na prodej: výměna zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
40
40
Warrantees (assurance and maintenance): XYZ is a automobile manufacturer. Per law, it provides a 2 year assurance
warrantee at a historical cost of 1% of a vehicle’s sales price. In addition, it offers retail customers “free” servicing. The work
is performed by independent dealers per XYZ’s schedule and price list at a cost of 2% of a vehicle’s sales price. XYZ sells
identical servicing to fleet customers for 2.5% of a vehicle’s sales price.
During the first quarter, XYZ sold 50,000 vehicles for 20,000 each for a total of 1,000,000,000.
Záruky (jakost a údržba): XYZ je výrobce automobilů. Vedle dvouleté záruky jakosti svým maloobchodním zákazníkům
nabízí servis „zdarma“. Servis zajišťují nezávislí dealeři pode harmonogramu a ceníku XYZ a nemohou překročit 2% prodejní
ceny vozu. XYZ stejný servis nabízí velkoodběratelům za 2.5% prodejní ceny vozu.
Během prvního kvartálu se prodalo 50,000 vozů za 20,000 za jednotku a 1.000.000.000 celkem.
1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Cash, Receivables / Peníze, pohledávky
Sales and distribution expense: Warrantees / Odbytové náklady: záruky (tvorba rezervy na záruku)
Revenue / Výnosy
Liabilities: Servicing obligation (unearned revenue) / Závazky: servis
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
1,000,000 t
10,000 t
975,610 t
24,390 t
10,000 t
Note: 975,609,756 = 1,000,000,000 / (1+2.5%); 24,390,244 = 1,000,000,000 - (1,000,000,000 / (1+2.5%))
On 4/15/Y1, dealer DEF invoiced 500 for servicing and 250 for replacing defective parts .
15.4.R1 dealer DEF fakturoval 500 za servisní práce a dalších 250 za výměnu vadného dílu.
4/15/X1 / 15.4.X1
Cost of Sales: servicing / Náklady na prodej: servis
Liabilities: Maintenance obligations (unearned revenue) / Závazky: údržba
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Revenue / Výnosy
Liabilities: Accounts payable: DEF/ Závazky: závazky z obchodního styku: DEF
Copyright © Robert Mládek
40
500
625
250
625
750
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Warrantees (national GAAP / deferred tax): Same facts except XYZ is also obligated, per national legislation, to maintain
national GAAP accounts, which also serve as a basis for determining taxable income. As XYZ is obligated by law to provide
an assurance warrantee, it may recognize this provision as a tax deductible expense. As the service warrantee is not
mandatory and XYZ is not licensed to provide insurance services, it may not claim this provision as a tax deductible expense.
The income tax rate is 20%.
Záruky (národní standardy / odložená daň): Stejná situace s tím, že podle národních právních předpisů, XYZ musí účtovat
podle národních účetních standardů, které také slouží jako podklad pro výpočet daňového základu. Protože je povinná
poskytovat záruky jakosti ze zákona, tvorba těchto rezerv je daňově účinný náklad. Protože servis povinný není a protože
XYZ nemá licenci poskytovat pojištění, tvorba této rezervy daňově účinná není. Daňová sazba je 20%.
US GAAP / IFRS book: 1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Cash, Receivables / Peníze, pohledávky
Sales and distribution expense: Warrantees / Odbytové náklady: záruky (tvorba rezervy na záruku)
Deferred tax asset / Odložená daň aktivní
Revenue / Výnosy
Liabilities: Servicing obligation (unearned revenue) / Závazky: servis
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Income tax expense / Daňový náklad (daň z příjmu)
National GAAP book: 1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Cash, Receivables / Peníze, Pohledávky z obchodních vztahů
Creation of legal provision (tax deductible) / Tvorba a zúčt. rezerv podle zvláštních právních předpisů
Creation of other provision (non-tax deductible) / Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
Product revenue / Tržby za vlastní výrobky
Liabilities: Provisions: Legal / Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Liabilities: Provisions: Other / Ostatní rezervy
US GAAP / IFRS book: 4/15/X1 / 15.4.X1
Cost of Sales: servicing / Náklady na prodej: servis
Liabilities: Maintenance obligations (unearned revenue) / Závazky: údržba
Liabilities: Provisions: Assurance warrantee / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Income tax expense / Daňový náklad (daň z přijmu)
Revenue / Výnosy
Liabilities: Accounts payable: DEF/ Závazky: závazky z obchodního styku: DEF
Deferred tax asset / Odložená daň aktivní
National GAAP book: 1/1/ - 3/31/X1 / 1.1. - 31.3.X1
Expenses: Services / Náklady: služby
Liabilities: Provisions: Legal / Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Liabilities: Provisions: Other / Ostatní rezervy
Liabilities: Accounts payable: DEF/ Závazky: závazky z obchodního styku: DEF
Reversal of other provision (non-tax deductible) / Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
1,000,000 t
10,000 t
4,878
975,610 t
24,390 t
10,000 t
4,878
1,000,000 t
10,000 t
20,000 t
1,000,000 t
10,000 t
20,000 t
500
625
250
125
625
750
125
500
250
500
750
500
Warrantees (bundle of services): XYZ manufactures and sells computers to consumers and businesses. On average it sells
consumer computers for 500 and produces them for 200. It sells corporate computers for 1,000 and produces them for 300.
These costs exclude licenses, which are 100 per unit in both cases.
Per law, consumers are entitled to a 2 year assurance warrantee covering defects. Although the law does not extend to
businesses, XYZ provides the same warrantee to corporate customers (this practice is widely known). The warrantee costs
XYZ, on average, 2% of a computer’s sales price.
XYZ also sells a two or five-year extended warrantee. In addition to assurance, it includes cleaning, inspection and light
damage repair. If purchased with a new computer, a two-year extended warrantee is priced at 4% of a computer’s sales
price, a five-year at 10%. XYZ also sells the warrantee separately for 15 per year, 25 for two years and 60 for five years.
Business customers are to the same services for free, but only for two years. Costs associated with the warrantee vary from
year to year, averaging 5 per unit per year.
XYZ also sells a five year full warrantee. This warrantee includes repair / replacement of heavily damaged or misused
computers. It also allows one replacement of a stolen or lost computer. The warrantee is priced at 30% of a computer’s
sales price for consumers and 35% for businesses. On average, 25% of fully warranted computers require major repairs at a
cost of between 50 to 200 per unit, 100 on average. On average, 5% of the repairs occur in the first year after sale, 20% in
the second, 25% in the third and 35% in the fourth and 15% in the fifth. On average, 10% of consumers and 40% of
businesses claim replacements. Replacements occur unpredictably.
From 1/1/Y1 to 3/31/Y1, XYZ sold 2,000 consumer computers at an average price of 500 each. Together with these
computers, it sold 100 two-year extended warrantee and 1,000 five-year extended care warranties (54,000 in total).
Separately, it sold 100 one-year, 100 two-year and 200 five-year extended (16,000 in total). In addition, it sold 100 full
warranties to consumers (15,000 in total). During the same period, it sold 1,500 business computers at an average price of
1,000 each and 500 full warrantees (175,000 in total). For clarity, consumer sales are shown in cash, corporate in
receivables.
Copyright © Robert Mládek
41
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Záruky (kombinace služeb): XYZ vyrábí a prodává počítače pro spotřebitele a podniky. V průměru prodává spotřebitelské
počítače za 500 a vyrábí je za 200. Firemní počítače prodává za 1.000 a vyrábí je za 300. Vedle těchto nákladů také kupuje
licence, které jí stojí 100 na počítač v obou případech.
Dle zákona, spotřebitelé mají právo na dvouletou záruku jakosti. Přestože to zákon nepřikazuje, XYZ dává stejnou záruku
firemním zákazníkům (tato praxe je široce známá). Plnit záruční povinnosti ji stojí v průměru 2% prodejní ceny počítače.
XYZ také prodává dvou nebo pětiletou rozšířenou záruku. Vedle jakosti tato záruka zahrnuje čištění, kontrolu a opravy
lehčích poškození. Pokud je zakoupená s novým počítačem, dvouletá rozšířená záruka stojí 4% z prodejní ceny počítače, s
tím že pětiletá stojí 10%. XYZ také prodává tyto záruky samostatně, za 15 na rok, 25 na dva roky a 60 na pět let. Firemní
zákazníci získají stejné služby bezplatně, ale pouze po dobu dvou let. Náklady spojené s poskytováním této záruky se rok od
roku liší, ale jsou v průměru 5 za počítač za rok.
XYZ také prodává pětiletou plnou záruku. Tato záruka zahrnuje opravy těžkých poškození, nebo ty způsobené neopatrným
zacházením. Také umožní výměnu jednoho ztraceného nebo odcizeného počítače. Tato záruka se prodává za 30% prodejní
ceny spotřebitelům a 35% podnikatelům. V průměru se 25% počítačů vrátí na opravu, která stojí mezi 50 až 200 na
jednotku, v průměru 100. V průměru se 5% oprav provádí v prvním roce po prodeji, 20% ve druhém, 25% ve třetím a 35% ve
čtvrtém a 15% v pátém. V průměru 10% spotřebitelů a 40% podnikatelů uplatní nárok na náhradu ztraceného nebo
zničeného počítače. Náhrady se vyskytují nepředvídatelně.
Od 1.1. do 31.3.R1 XYZ prodala 2,000 spotřebitelských počítačů za průměrnou cenu 500 za jeden. Spolu s těmito počítači
prodala 100 dvouletých prodloužených záruk a 1000 pětiletých (za 54.000 celkem). Také prodala samostatné záruky: 100 na
jeden rok, 100 na dva a 200 na pět (16.000 celkem). Firma také prodala 100 plných záruk spotřebitelům (za 15.000 celkem).
Během stejného období také prodala 1.500 firemních počítačů za v průměru 1.000 za kus. Vedle toho prodala 500 plných
warrantees (za 175.000 celkem). Pro upřesnění, prodeje spotřebního jsou zobrazeny v hotovosti, firemní v pohledávkách.
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Sales and Distribution: Warrantees / Odbyt: záruky (tvorba rezervy na záruku)
Cost of Sales: retail / Náklady na prodej: maloobchodní
Cost of Sales: corporate / Náklady na prodej: firemní
Cost of Sales: licenses / Náklady na prodej: maloobchodní
Revenue: Hardware: Retail / Výnosy: hardware: licence
Liabilities: Retail Service: 1 year (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní servis: 1 rok
Liabilities: Retail Service: 2 year (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní servis: 2 roky
Liabilities: Retail Service: 5 year (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní servis: 5 let
Liabilities: Retail Repair (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní oprava
Liabilities: Retail Replacement (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní náhrada
Revenue: Hardware: Corporate / Výnosy: hardware: firemní
Liabilities: Corporate Service (unearned revenue) / Závazky: firemní servis
Liabilities: Corporate Repair (unearned revenue) / Závazky: firemní oprava
Liabilities: Corporate Replacement (unearned revenue) / Závazky: firemní náhrada
Liabilities: Provisions: Assurance / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Inventory: Finished goods: retail / Zásoby: výrobky
Inventory: Pre-paid licenses / Zásoby: předplacené licence
1,083,000
1,675,000
50,000
400,000
450,000
200,000
1,000,000
1,500
4,500
62,000
8,333
6,667
1,442,308
57,692
30,172
144,828
50,000
850,000
200,000
100 x 25% x 100 = 2,500; 100 x 10% x 200 = 2000; 15,000 x 25/45 = 8,333; 15,000 x 20/45 = 6,667
1,500,000 / (1 + 4%) = 1,442,308; 1,500,000 - 1,442,308 = 57,692
500 x 25% x 100 = 12,500; 500 x 40% x 300 = 60,000; 175,000 x 125/725 = 30,172; 175,000 x 600/725=144,828
During the second quarter, XYZ repaired a defect at a cost of 200. Performed servicing and repair at a cost of 4,000 and
replaced a lost computer for a business (transferring the license from the old machine).
Během druhého čtvrtletí XYZ opravila závady za 200. Provedla také údržbu za 4.000 a nahradila jeden ztracený počítač pro
podnikání (přenesením licence ze starého počítače).
5/15/X3 / 15.5.X3
Liabilities: Retail Service: 1 year (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní servis: 1 rok
Liabilities: Retail Service: 2 year (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní servis: 2 roky
Liabilities: Retail Service: 5 year (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní servis: 5 let
Liabilities: Retail Repair (unearned revenue) / Závazky: maloobchodní oprava
Liabilities: Corporate Service (unearned revenue) / Závazky: firemní servis
Liabilities: Corporate Repair (unearned revenue) / Závazky: firemní oprava
Liabilities: Corporate Replacement (unearned revenue) / Závazky: firemní náhrada
Cost of Sales: repair and maintenance services / Náklady na prodej: oprava a údržba
Liabilities: Provisions: Assurance / Závazky: rezervy: záruka jakosti
Revenue: Repairs and maintenance / Výnosy: oprava a údržba
Inventory: Finished goods: retail / Zásoby: výrobky
Cash, wages, inventory, etc. / Peníze, mzdy, zásoby, atd.
375
813
5,600
104
2,885
377
300
4,000
200
10,454
300
4,200
1,500 / 4 = 375; (2,000 + 4,500) / 2 / 4 = 813; (50,000 + 12,000) / 5 / 4 = 5,600; 8,333 x 5% / 4 = 104;
57,692 / 5 / 4 = 2,885; 30,172 x 5% / 4 = 377
Copyright © Robert Mládek
42
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Consideration payable to the customer: 1/1/Y1 XYZ paid ABC a listing fee of 6,000 to register itself as a vendor for a period
of 5 years. The same day it paid slotting fees of 1,200 each to register products 123, 234 and 345. These fees allowed it to
slot up to 1,200 products. The same day it also paid 9,000 to rent shelf space for the three products for a period on year. It
also paid rent of 5,000 for a kiosk where it collected payments directly from customers. It also paid 12,000 so that products
123, 234 and 345 would be included in ABC’s in-store advertising pamphlet for a year. In addition, it paid another 2,000 to
advertise the services sold in the kiosk in January. During January, it delivered 125 products 123, 234, and 345 invoicing ABC
12,500. It also sold services for 10,000 through its kiosk.
Protiplnění placený zákazníku: 1.1.R1 XYZ zaplatil ABC poplatek výpis 6.000 aby se zaregistrovala jako dodavatel na 5 let.
Stejný den zaplatila drážkovací poplatek 3.600 registraci produktů 123, 234 a 345. Tyto poplatky umožňují dodat až 1.200
každého výrobků. Ve stejný den také zaplatila 9,000 za pronájem regálů pro tito tři výrobky na dobu jednoho roku. Také
zaplatila nájemné 5,000 za pronájem kiosku, kde vybírala platby přijmo od zákazníků. Také zaplatila 12,000 aby ABC výrobky
123, 234 a 345 zahrnula do vlastní in-store reklamní brožurky jeden rok. Nakonec, zaplatila také 2,000 za to že ABC
inzerovala to že ABC inzerovala služby prodané v kiosku v lednu. V průběhu ledna, se dodalo 125 produktů 123, 234, 345 za
co se ABC fakturovalo 12.500. Vedle toho se prodaly služby v hodnotě 10.000 prostřednictvím kiosku.
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid listing fee / Předplacený listovací poplatek
Pre-paid slotting fee / Předplacený slotovací poplatek
Pre-paid shelf space agreement / Předplacený pronájem regálů
Pre-paid kiosk rent / Předplacený pronájem kiosk
Pre-paid co-advertising agreement / Předplacený společná reklama
Pre-paid advertising agreement / Předplacený reklama
Cash / Peníze
6,000
3,600
7,200
5,000
12,000
2,000
35,800
1/31/X1 / 31.1.X1
Receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Cash / Peníze
Rental expense / Nájem
Advertising expense / Reklama
Revenue / Výnosy
Revenue / Výnosy
Pre-paid listing fee / Předplacený listovací poplatek
Pre-paid slotting fee / Předplacený slotovací poplatek
Pre-paid shelf space agreement / Předplacený pronájem regálů
Pre-paid co-advertising agreement / Předplacený společná reklama
Pre-paid kiosk rent / Předplacený pronájem kiosk
Pre-paid advertising agreement / Předplacený reklama
12,500
10,000
5,000
2,000
2,075
22,500
100
375
600
1,000
5,000
2,000
Right to return (customers): XYZ sells machines to industrial customers, allowing them to return undamaged machines for
up to 180 days. 1/1/Y1, it sold three machines to customers ABC, DEF and GHI. In its experience, ABC has never returned a
machine, DEF returns one in 4 and GHI 1 in 21. The machines sell for 100,000 and cost 75,000 to manufacture. XYZ uses a
perpetual inventory method and gives 30 day credit.
Právo vrátit (zákazníci): XYZ prodává stroje průmyslovým zákazníkům, kterým dává možnost vrátit nepoškozené stroje do
180 dnů po nákupu. 1.1.R1 prodala tři stroje firmám ABC, DEF a GHI. Dle její zkušenosti, ABC žádný stroj nikdy nevrátila, DEF
vrací každý čtvrtý a GHI každý druhý. Stroje se prodaly za 100.000 a stály 75.000 vyrobit. XYZ sleduje pohyby na skladě
průběžně a zákazníkům dává splatnost 30 dní.
1/1/X1 / 1.1.X1
Receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Receivable: DEF / Pohledávka: DEF
Receivable: GHI / Pohledávka: GHI
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Allowance for returns / Zásoby: Opravná položka na vrácené zboží
Revenue: ABC / Výnosy: ABC
Revenue: DEF / Výnosy: DEF
Liabilities: Accrued return obligation GHI (deferred revenue) / Závazky: akruály pro reklamace: GHI
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash in bank / Banka
Liabilities: Accrued return obligation GHI (deferred revenue) / Závazky: akruály pro reklamace: GHI
Receivable: ABC / Pohledávka: ABC
Receivable: DEF / Pohledávka: DEF
Receivable: GHI / Pohledávka: GHI
Liabilities: Return obligation: GHI (unearned revenue) / Závazky: reklamace: GHI
100,000
100,000
100,000
150,000
75,000
100,000
100,000
100,000
225,000
300,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1
As IFRS 15.B23 refers to the requirements for constraining estimates of variable consideration (paragraphs 56–58), the highly probable,
not the probable threshold applies to sales where a right to return exists.
Copyright © Robert Mládek
43
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
GHI returned the machine on 2/15Y1 / GHI stroj vrátila 15.2.R1.
2/15/X1 / 15.2.X1
Liabilities: Return obligation (unearned revenue) / Závazky: Reklamace: GHI
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
Cash or Payable / Peníze nebo závazek
Inventory: Allowance for returns / Zásoby: Opravná položka na vrácené zboží
100,000
75,000
100,000
75,000
Same facts except GHI did not return the machine / Stejná situace s tím, že GHI stroj nevrátila.
6/30/X1 / 30.6.X1
Liabilities: Return obligation (unearned revenue) / Závazky: Reklamace: GHI
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Revenue / Výnosy
Inventory: Allowance for returns / Zásoby: Opravná položka na vrácené zboží
100,000
75,000
100,000
75,000
Right to return (consumers): XYZ sells merchandise to consumers, allowing them to return undamaged goods within 30
days for a full refund. It’s December sales were 1,000,000 and, historically, 10% of December sales are returned. XYZ
accounts for returns using a portfolio approach (IFRS 15.4 / ASC 606-10-10-4) and uses a perpetual inventory method,
accruing both at month end.
Právo vrátit (spotřebitelé): XYZ prodává zboží konečným spotřebitelům, kteří mohou vrátit nepoškozené zboží do 30 dnů. V
prosinci se prodalo zboží za 1.000.000 a XYZ odhaduje, že se 10% vrátí. XYZ používá „metodu A“ a reklamace účtuje
portfoliově jednou za měsíc.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash, Charge cards sales / Peníze, platební karty
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Allowance for returned goods / Zásoby: Opravná položka na vrácené zboží
Revenue / Výnosy
Liabilities: Return obligation (unearned revenue) / Závazky: Reklamace (povinnost vrátit)
Inventory: Merchandise on hand / Zásoby: zboží na prodej
1,000,000
450,000
50,000
900,000
100,000
500,000
By 1/31/Y2, customers returned goods worth 85,000 / Do 31.1.R2 zákazníci vrátili zboží za 85.000.
1/31/X2 / 31.1.X2
Liabilities: Return obligation (unearned revenue) / Závazky: Reklamace (povinnost vrátit)
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Merchandise on hand / Zásoby: zboží na prodej
Revenue / Výnosy
Cash / Peníze
Inventory: Allowance for returned goods / Zásoby: Opravná položka na vrácené zboží
100,000
7,500
42,500
15,000
85,000
50,000
Right to return (distributors): XYZ sells its products distributors who have 180 days to pay and/or return unsold goods.
1/1/Y1, it delivered 3,000 units, at 100 per unit, to DEF. In the past, DEF returned, on average, 2/3 of goods 50% of the time,
1/2 of the goods 30% of the time and 1/3 of the goods 20% of the time. The products cost 50 to produce, inventory is
accounted for perpetually and XYZ applied IFRS 15.53.b / 606-10-32-8.b.
Právo vrátit (distributoři): XYZ prodává své výrobky distributorům, kteří musí buď zaplatit, nebo výrobky vrátit do 180 dnů.
1.1.R1 dodala 3.000 jednotek firmě DEF za 100 za jednotku. V minulosti DEF vrátila v průměru 2/3 výrobků 50% času, 1/2
výrobků 30% času a 1/3 výrobků 20% času. Výroba každého výrobku stojí 50, XYZ používá průběžnou metodu a aplikovala
IFRS 15.53.b / 606-10-32-8.b.
1/1/X1 / 1.1.X1
Contract asset: DEF / Smluvní majetek: DEF
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Consigned goods / Zásoby: zboží v komisním prodeji
Revenue / Výnosy
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
100,000
50,000
100,000
100,000
150,000
On 6/30/Y1, DEF returned 40% of the goods and paid for the rest.
30.6.R1 DEF vrátila 40% a za zbytek zaplatila.
6/30/X1 / 30.6.X1
Cash in bank / Banka
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
Revenue / Výnosy
Contract asset: DEF / Smluvní majetek: DEF
Inventory: Consigned goods / Zásoby: zboží v komisním prodeji
Copyright © Robert Mládek
180,000
40,000
60,000
80,000
100,000
100,000
44
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Same facts except, XYZ applied IFRS 15.53.b / 606-10-32-8.a.
Stejná situace s tím, že XYZ aplikovala IFRS 15.53.b / 606-10-32-8.a.
1/1/X1 / 1.1.X1
Contract asset: DEF / Smluvní majetek: DEF
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Consigned goods / Zásoby: zboží v komisním prodeji
Revenue / Výnosy
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
135,000
67,500
82,500
135,000
150,000
Note: (300,000 x 2/3 x 50%) + (300,000 x 1/2 x 30%) + (300,000 x 1/3 x 20%) = 135,000
Same facts except ABC paid and took legal title to the goods.
Stejná situace s tím, že ABC zaplatila a převzala majitelská práva nad výrobkem.
1/11/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Consigned goods / Zásoby: zboží v komisním prodeji
Revenue / Výnosy
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
Liabilities: Return obligation (unearned revenue) / Závazky: Povinnost vrátit
300,000
67,500
82,500
135,000
150,000
165,000
Same facts except ABC had an unconditional obligation to pay per IFRS 15.106 / ASC 606-10-45-2.
Stejná situace s tím, že ABC měla bezpodmínečnou povinnost zaplatit.
1/11/X1 / 1.1.X1
Receivable / Pohledávka
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Inventory: Consigned goods / Zásoby: zboží v komisním prodeji
Revenue / Výnosy
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
Liabilities: Accrued return obligation (deferred revenue) / Závazky: akruály pro povinnost vrátit
300,000
67,500
82,500
135,000
150,000
165,000
Right to return (unlimited uncertainly): XYZ is a producer and retailer of luxury goods. As a customer service, it has an
unwritten, though well known, policy of accepting returns for an unlimited time. Given the nature of its customers and
store managers’ discretion to evaluate individual cases, refunds have averaged 10% of all sales over the past 20 years,
though they do fluctuate year to year.
Its Q1 sales were 1,000,000. In the past, when it applied IAS 18 / ASC 605-15-25-1, since it was able to determine probability
(paragraph 16.d) / fulfill the six conditions (ASC 605-15-25-1), it would have recognized:
Právo vrátit (neomezená nejistota): XYZ je výrobce a prodejce luxusního zboží. Jako službu zákazníkům, přestože nemá tu
povinnost, přijímá reklamace neurčitě dlouhou dobu. Tato praxe je obecně známá. Vzhledem k charakteru zákazníků a
právu manažerů posoudit jednotlivé případy, za posledních dvacet let vrátila v průměru 10% tržeb, i když rok od roku toto
číslo kolísá.
Tržby za první kvartál byly 1.000.000. V minulosti, kdy aplikovala IAS 18 / ASC 605-15-25-1, protože byla schopna určit
pravděpodobnost (bod 16.d) / splnit šest podmínek (ASC 605-15-25-1), účtovala:
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash, charge card receivables / Peníze, pohledávka na platební karty
Sales and distribution expense: Warrantees / Odbytové náklady: záruky (tvorba rezervy na záruku)
Cost of Sales: Merchandise / Náklady na prodej: zboží
Revenue / Výnosy
Liabilities: Provisions: Warrantees and returns / Závazky: rezervy: záruky a reklamace
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
1,000,000
100,000
400,000
1,000,000
100,000
400,000
IFRS 15.56 / 606-10-32-11, however, only allow revenue to be recognized if “it is highly probable that a significant reversal
in the amount of cumulative revenue recognised will not occur when the uncertainty associated with the variable
consideration is subsequently resolved.” As the right to return is not time limited, the uncertainly will associated with this
variable consideration will never be resolved which implies that, per the letter of the guidance, XYZ cannot recognize any
revenue unless it changes its return policy.
Obviously, preventing revenue recognition or forcing entities to change successful business practices is not the intent of the
guidance. Thus, XYZ interpreted the guidance by applying IFRS 15.53.b / ASC 606-10-32-8.b. In applying this guidance, it
took into consideration (as required by IFRS 15.57 / ASC 606-10-32-12) the susceptibility of returns to outside influences,
the period over which the returns would occur, its experience with both the incidence of returns their resolution and finally
the number of individual sales. On this basis these considerations it determined that 10% would be an amount that would
not be susceptible to reversal even if the uncertainty surrounding this variable consideration was never fully resolved1.
1
XYZ destroys all returns, making adjustments to inventory and cost of sales (IFRS 15.B21.c / ASC 606-10-55-23.c) unnecessary.
Copyright © Robert Mládek
45
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
IFRS 15.56 / 606-10-32-11 však umožňují zaúčtovat pouze ty výnosy, kde "je vysoce pravděpodobné, že nedojde k
významnému reversu ve výši kumulovaných výnosů, jakmile se nejistota spojená s variabilním protiplněním následně
vyřeší“. Protože právo zákazníků vrátit zboží je časově neomezené, tato nejistota se nikdy nevyřeší. Z toho vyplývá, že podle
písmena pravidel, XYZ nemůže zaúčtovat žádné výnosy do doby, než svou obchodní politiku nezmění.
Je však zřejmé, že znemožnit uznávání výnosů nebo nutit firmy měnit úspěšné obchodní praktiky, není záměrem standardů.
Proto XYZ interpretovala standardy tak, že aplikovala IFRS 15.53.b / ASC 606-10-32-8.b. Při aplikaci těchto pokynů zvážila
(jak vyžaduje IFRS 15.57 / ASC 606-10-32-12) citlivost reklamací na vnější prostředí, dobu, během které dochází k
reklamacím, své zkušenosti jak s výskytem, tak s řešením reklamací, a nakonec počet jednotlivých případů. Na tomto
základě dospěla k závěrům, že průměrné reklamace zůstanou kolem 10%, přestože nejistota ohledně jejich definitivní výše
nikdy nezmizí.
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash, charge card receivables / Peníze, pohledávka na platební karty
Cost of Sales: Merchandise / Náklady na prodej: zboží
Revenue / Výnosy
Liabilities: Refund obligation (unearned revenue) / Závazky: reklamace
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
1,000,000
400,000
900,000
100,000
400,000
Overall, Y1 total sales and actual returns were Q1: 1,000,000 and 95,000, Q2: 1,100,000 and 121,000, Q3: 1,200,000 and
108,000, Q4: 1,600,000 and 168,000 for a total of 4,900,000 and 492,000.
Celkově. za rok 1 celkové tržby a skutečné reklamace byly: Q1: 1.000.000 a 95.000. Q2: 1.100.000 a 121.000. Q3: 1.200.000
a 108.000. Q4: 1.600.000 a 168.000, celkem tedy: 4.900.000 a 492.000.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash, charge card receivables / Peníze, pohledávka na platební karty
Cost of Sales: Merchandise / Náklady na prodej: zboží
Revenue / Výnosy
Liabilities: Refund obligation (unearned revenue) / Závazky: reklamace
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
1,600,000
640,000
1,442,000
158,000
640,000
Extended payment terms (implicit rate): 1/1/Y1, XYZ delivered 10 units of product #123 to ABC. Payment was
due 12/31/R3 and XYZ invoiced 11,920. The table shows Q4 cash / near cash sales of the same product.
Prodloužená splatnost (implicitní sazba): 1.1.R1 XYZ dodala 10 jednotek výrobku č. 123 za celkem 11.920. Splatnost byla
31.12.R3. Následující tabulka ukazuje prodej výrobku za běžných platebních podmínek.
Date
Datum
10/1/Y0 / 1.10.X0
10/17/Y0 / 17.10.X0
11/8/Y0 / 8.11.X0
11/4/Y0 / 4.11.X0
11/15/Y0 / 15.11.X0
11/26/Y0 / 26.11.X0
12/2/Y0 / 2.12.X0
12/3/Y0 / 3.12.X0
12/4/Y0 / 4.12.X0
12/5/Y0 / 5.12.X0
P
O
A
Y1
Y2
Payment terms
Platební podmínky
30 days / 30 dní
Cash / hotově
30 days / 30 dní
Cash / hotově
30 days / 30 dní
30 days / 30 dní
30 days / 30 dní
30 days / 30 dní
Cash / hotově
30 days / 30 dní
Receivable
Pohledávka
B = B(B+1) + D
Quantity
Množství
4
4
5
4
5
3
6
3
3
2
39
Interest rate
Úroková sazba
C
9.18%*
9.18%
Unit price
Jednotková cena
Total price
Cena celkem
950
1,025
1,015
995
995
990
1,025
1,050
950
975
3,800
4,100
5,075
3,980
4,975
2,970
6,150
3,150
2,850
1,950
39,000
Interest
Úrok
D=BxC
10,000
10,918
11,920
* 9.1787525116494% =(1+19.2%)1/2-1; 19.2% =Rate(1,-11920,10000,0,0,0.1)
1/1/X1 / 1.1.X1
Receivable / Pohledávka
Revenue / Výnosy
Deferred interest revenue / Odložený výnosový úrok
11,920
10,000
1,920
3/31/X1 / 31.3.X1
Deferred interest revenue / Odložený výnosový úrok
Interest revenue / Výnosový úrok
Copyright © Robert Mládek
918
1,002
1,920
230
230
46
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X3 / 31.12.X3
Cash / Peníze
Deferred interest revenue / Odložený výnosový úrok
Receivable / Pohledávka
Interest revenue / Výnosový úrok
11,920
251
11,920
251
Extended payment terms (explicit rate): 1/1/Y1, XYZ sold a machine to DEF for 100,000. At the same time it gave DEF a 4
year loan, with a 9.25% stated rate, and payments of 7,504 per quarter.
Prodloužená splatnost (explicitní sazba): 1.1.R1 XYZ prodá stroj firmě DEF za 100,000. Zároveň DEF dala půjčky na 4 roky s
nominální sazbou 9,25% ročně a splátky 8,740 kvartálně.
P
O
A
Q1
Q2
Q16
Principal
Jistina
B, (B = B - F)
100,000
94,733
7,339
Discount rate
Diskontní sazba
C = (1 + 9.25%)1/4 - 1
2.24%
2.24%
2.24%
Interest
Úrok
D=B*C
Payment
Splátka
E
2,236
2,119
-
7,504
7,504
-
164
20,058
7,504
120,058
1/1/X1 / 1.1.X1
Receivable / Pohledávka
Revenue / Výnosy
Deferred interest revenue / Odložený výnosový úrok
Principle amortization
Amortizace jistiny
F=E–D
5,267
5,385
7,339
100,000
120,058
100,000
20,058
3/31/X1 / 31.3.X1
Cash in bank / Banka
Receivables: Deferred interest revenue / Pohledávky: Odložený výnosový úrok
Receivables: Installment sale / Pohledávky: Splátkový prodej
Interest Revenue / Výnosové úroky
7,504
2,236
7,504
2,236
Extended payment terms (imputed rate): 1/1/Y1 XYZ sold a machine made to ABC’s specifications. ABC agreed to pay
20,000 down and 18,000 per annum for 5 years. Based on XYZ’s average profit margin (25%) and manufacturing costs
(80,000), the sales representative initially calculated a sales price of. As the interest rate implied by this price (4.06%1) was
not reasonable, XYZ’s accounting department determined that ABC’s would have actually paid 9.5% to borrow 100,000
from an independent third party and adjusted the sales price accordingly 2.
Prodloužená splatnost (zjištěný úrok): 1.1.R1 XYZ prodá stroj, který vyrobila na zakázku pro firmu ABC. ABC se zavázala
zaplatit akontaci 20.000 a 18.000 ročně po dobu 5 let. Na základě průměrné marže (25%) a výrobních nákladů (80.000)
obchodní zástupce vypočítá prodejní cenu na 100.000. Protože úroková sazba která z této ceny vyplívala (4,06%) nebyla
rozumná, účetní oddělení zjistila že pokud by si bývala firma ABC půjčila od nezávislé strany, bývala by zaplatila 9,5% a proto
se prodejní cena upravila tak, aby reflektovala tuto skutečnost.
P
O
A
Y0
Y1
Y5
Principal
Jistina
B, (B = B - F)
89,115
69,115
16,438
Discount rate
Diskontní sazba
C
9.50%
9.50%
9.50%
Interest
Úrok
D=B*C
-
Payment
Splátka
E
-
1,562
29,351
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Receivables: Installment sale / Pohledávky: Splátkový prodej
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue / Výnosy
Receivables: Deferred interest revenue / Pohledávky: Odložený výnosový úrok
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
1
4.059%=Rate(5,-18000,80000,0,0,0.1)
2
89,114.76 =20,000+18,000*((1-(1+9.5%)^-5)/9.5%)
Copyright © Robert Mládek
20,000
18,000
6,566
47
18,000
110,000
Principle amortization
Amortizace jistiny
F=E–D
20,000
11,434
16,438
89,115
20,000
90,000
80,000
89,115
20,885
80,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Receivables: Deferred interest revenue / Pohledávky: Odložený výnosový úrok
Receivables: Installment sale / Pohledávky: Splátkový prodej
Interest Revenue / Výnosové úroky
18,000
6,566
18,000
6,566
Discounted deposits: XYZ builds ships. 1/1/Y1, ABC ordered a ship for 10,000,000 and paid a 5,000,000 non-refundable
advance. Its total production costs (excluding interest) were 7,000,000. The ship was delivered, accepted and balance paid
on 1/1/Y4. ABC’s credit adjusted interest rate was 8% while both XYZ’s incremental and weighted average borrowing rates
were 6%.
Diskontované zálohy: XYZ staví lodě. 1.1.R1 ABC objednala loď za 10.000.000 a složila nevratnou zálohu 5.000.000. Celkové
náklady XYZ (nepočítaje kapitalizovaný úrok) byly 7.00.000. ABC loď převzala a zůstatek doplatila 1.1.R4. Výpůjčná sazba
ABC byla 8%, zatímco jak přírůstková, tak vážená průměrná výpůjčná sazba XYZ byly 6%.
P
O
A
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Production cost
Discount rate
Výrobní náklady
Diskontní sazba
B
C
1,232,181
1.47%
770,116
1.47%
1,022,154
1.47%
924,142
1.47%
945,147
1.47%
840,134
1.47%
789,614
1.47%
476,512
1.47%
7,000,000
Cost + interest1
Náklady + úrok
D = D(D+1) + E
1,250,262
781,682
1,037,588
938,364
959,887
853,549
802,484
484,976
7,108,791
Capitalized Interest
Kapitalizovaný úrok
E=CxD
18,081
11,566
15,434
14,222
14,739
13,414
12,870
8,464
108,791
Advance
Záloha
F = F(F+1)+G
5,000,000
5,073,369
5,147,815
5,223,353
5,300,000
5,377,771
5,456,684
5,536,755
5,618,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Accrued liabilities: Advances received (unearned revenue) / Časové roz. pasivní: přijaté zálohy
3/31/X1 / 31.3.X1
Inventory: Construction in progress / Zásoby: Probíhající výstavba
Interest expense / Nákladový úrok
Material, wages, overhead, etc. / Materiál, mzdy, výrobní režie, atd.
Interest expense / Nákladový úrok
Accrued liabilities: Advances received (unearned revenue) / Časové roz. pasivní: přijaté zálohy
Alternatively / Alternativně
Inventory: Construction in progress: Capitalized interest / Zásoby: probíhající výstavba: úrok
Interest expense / Nákladový úrok
Material, wages, overhead, etc. / Materiál, mzdy, výrobní režie, atd.
Accrued liabilities: Advances received (unearned revenue) / Časové roz. pasivní: přijaté zálohy
1/1/X4 / 1.1.X4
Cash in bank / Banka
Accrued liabilities: Advances received (deferred revenue) / Časové roz. pasivní: přijaté zálohy
Cost of products sold / Náklady na prodané výrobky
Revenue / Výnosy
Inventory: Construction in progress / Zásoby: probíhající výstavba
Interest expense
Nákladový úrok
G=CxF
73,369
74,446
75,538
76,647
77,771
78,913
80,071
81,245
618,000
5,000,000
5,000,000
1,250,262
73,369
1,232,181
18,081
73,369
1,250,262
55,288
1,232,181
73,369
5,000,000
5,618,000
7,108,791
10,618,000
7,108,791
Same facts except ABC walked away / Stejná situace s tím, že ABC loď neodebrala.
1/1/X4 / 1.1.X4
Accrued liabilities: Advances received (deferred revenue) / Časové roz. pasivní: přijaté zálohy
Revenue / Výnosy
5,618,000
5,618,000
Same facts except the deposit was only 500,000. The cost of modifying a finished ship for a different customer was
approximately 400,000 and XYZ applied IFRS 15.62.c / ASC 606-10-32-17.c.
Stejná situace s tím, že záloha byla pouze 500,000, s tím, že náklady na přestavbu lodě pro jiného zákazníka byly přibližně
400.000 a proto XYZ aplikovala IFRS 15.62.c / ASC 606-10-32-17.c.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Accrued liabilities: Advances received / Časové roz. pasivní: zálohy přijaté
1
500,000
500,000
The compounding of capitalized interest is discussed in ASC 835-20-35-3 but not mentioned by IAS 23.
Copyright © Robert Mládek
48
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X4 / 1.1.X4
Cash in bank / Banka
Accrued liabilities: Advances received (deferred revenue) / Časové roz. pasivní: přijaté zálohy
Cost of products sold / Náklady na prodané výrobky
Revenue / Výnosy
Inventory: Finished goods / Zásoby: hotové výrobky
9,250,000
500,000
7,108,791
10,000,000
7,108,791
Value added tax: 12/15/Y1, XYZ sold goods for 10,000 to ABC and purchased material for 5,000 from DEF on 12/16/Y1. Per
national legislation, 21% VAT / GST is accrued and remitted each following month.
Daň z přidané hodnoty: 15.12.R1 XYZ prodala firmě ABC zboží za 10,000 a 16.12.R1 koupila zboží v hodnotě 5.000 od DEF.
Sazba je 21% a daň se odvádí měsíčně.
12/15/X1 / 15.12.X1
Trade receivables: ABC / Pohledávky: firma ABC
Value added tax, Goods services tax receivable: ABC / Daň z přidané hodnoty k inkasu: ABC
Revenue1 / Výnosy
Tax other than income: VAT/GST / Ostatní daně: DPH
12/16/X1 / 16.12.X1
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Tax other than income: VAT/GST / Ostatní daně: DPH
Accounts payable: DEF / Závazky z obchodního styku: DEF
Value added tax, Goods services tax payable: DEF / Dlužná DPH: DEF
1/15/X2 / 15.1.X2
Cash in bank / Banka
Trade receivables: ABC / Pohledávky: firma ABC
Value added tax, Goods services tax receivable: ABC / Daň z přidané hodnoty k inkasu: ABC
10,000
2,100
10,000
2,100
5,000
1,050
5,000
1,050
12,100
10,000
2,100
1/16/X2 / 16.1.X2
Accounts payable: DEF / Závazky z obchodního styku: DEF
Value added tax, Goods services tax payable: DEF / Dlužná DPH: DEF
Cash in bank / Banka
5,000
1,050
1/23/X2 / 23.1.X2
Tax other than income: VAT/GST / Ostatní daně: DPH
Cash in bank / Banka
1,050
6,050
1,050
XYZ / XYZ
Balance sheet / Rozvaha
12/31/X1 / 31.12.X1
Current assets* / Krátkodobý majetek
Trade receivables / Pohledávky z obchodního styku
Value added tax, Goods services tax receivables / Daň z přidané hodnoty k inkasu
10,000
2,100
Current liabilities* / Krátkodobé závazky
Trade payables / Závazky z obchodního styku
Value added tax, Goods services tax payables / Dlužná DPH
Taxes other than income: Net VAT / GST due / Ostatní daně: DPH, nadměrný odpočet (vlastní povinnost)
5,000
1,050
1,050
* Only the pertinent operation is presented / Zde se prezentují pouze tyto dvě operace.
Sub-optimal alternative: Based on common, national practice, XYZ aggregated VAT, GST.
Méně než optimální varianta: na základě běžné národní praxe XYZ neoddělila DHP.
12/15/X1 / 15.12.X1
Trade receivables: ABC / Pohledávky: firma ABC
Revenue / Výnosy
Value added tax, Goods services tax payables / Dlužná DPH
12,100
10,000
2,100
12/16/X1 / 16.12.X1
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Value added tax, Goods services tax receivables / Daň z přidané hodnoty k inkasu
Accounts payable: DEF / Závazky z obchodního styku: DEF
5,000
1,050
6,050
1
IFRS 15, 47 / ASC 606-10-32-2 ... The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in
exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties (for example,
some sales taxes). … [additional clarification] ASC 606-10-32-2A: An entity may make an accounting policy election to exclude from the
measurement of the transaction price all taxes assessed by a governmental authority… (for example, sales, use, value added, and some
excise taxes). …
Copyright © Robert Mládek
49
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Related parties (IFRS vs US GAAP1) / Spřízněné strany
Related party loan recognized at “arm’s length2”: 1/1/Y1, XYZ Inc. lent the wife of its chairman of the board 100,000 for
two years at a 2% rate of interest. Both the interest and principal were payable at the end of the term. Since neither the
nominal rate (2%) nor the implicit (1.91%) was reasonable, XYZ imputed a reasonable discount rate by determining that if
the wife had borrowed from a bank (without any guarantee from the company), she would have paid 12%.
Příklad půjčky spřízněné straně zaúčtované „na délku paže“: 1.1.R1 firma XYZ půjčila manželce předsedy správní rady
100.000 na dva roky za 2% úrok. Ani nominální (2%), ani implicitní (1.91%) úrok nebyl rozumný, proto firma zjistila, že kdyby
si bývala manželka půjčila od banky, (bez garance od firmy) zaplatila by 12%.
P
O
A
1
2
Discount rate
Diskontní sazba
B
12%
12%
Net loan amount
Čistá půjčka
C=C(C+1)+F
82,908 *
92,857
Interest income
Výnosový úrok
D=CxB
9,949
11,143
21,092
Interest receivable
Pohledávka na úrok
E=100,000*2%
2,000
2,000
4,000
Discount amortization
Amortizace diskontu
F=D-E
7,949
9,143
17,092
* 104,000 / (1.12)2 = 82,908
1/1/X1 / 1.1.X1
Loan / Půjčka
Deferred related party compensation / Odložená odměna spřízněné osobě
Cash in bank / Banka
Deferred interest income / Odložený výnosový úrok
12/31/X1 / 31.12.X1
Deferred interest income / Odložený výnosový úrok
Interest receivable / Pohledávka na úrok
Related party compensation / Odměna spřízněné osobě
Interest income / Výnosový úrok
Deferred related party compensation / Odložená odměna spřízněné osobě
12/31/X2 / 31.12.X2
Deferred interest income / Odložený výnosový úrok
Interest receivable / Pohledávka na úrok
Related party compensation / Odměna spřízněné osobě
Interest income / Výnosový úrok
Deferred related party compensation / Odložená odměna spřízněné osobě
Cash in bank / Banka
Loan / Půjčka
Interest receivable / Pohledávka na úrok
Loss / Ztráta (úbytek)
Loan / Půjčka
Interest receivable / Pohledávka na úrok
100,000
17,092
100,000
17,092
7,949
2,000
8,546
9,949
8,546
9,143
2,000
8,546
11,143
8,546
104,000
100,000
4,000
104,000
100,000
4,000
1
IAS 24.13 to 18: all relationships irrespective of transactions (some aggregation permitted) / ASC 850-10-50-1 to 3: transactions only.
2
ASC 850-10-50-5 and IAS 24.23 allow disclosure that transactions were “arm's-length” provided this can be substantiated.
Copyright © Robert Mládek
50
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Subsequent Measurement1 / Následné ocenění
20X1
20X2
Aging-schedule method (balance sheet approach) / Věková struktura pohledávek (rozvahový přístup)
Percent-of-sales method (income statement approach) / Procento výnosů (výsledkový přístup)
1
IFRS 15.108 / ASC 606-10-45-4: ... An entity shall account for a receivable in accordance with IFRS 9 / ASC 310.
IFRS 9.5.3 (revised): ... at each reporting date ... 5.5.15 ... an entity shall always measure the loss allowance at an amount equal to lifetime
expected credit losses for ... trade receivables or contract assets ...
Note: IAS 39.58 - 65 and AG84 - 93 provided comparable guidance.
ASC 310-10-35-9: Losses from uncollectible receivables shall be accrued ... even though the particular receivables that are uncollectible
may not be identifiable.
ASC 310-10-35-41: ... The related loan or trade receivable balance shall be charged off in the period in which the loans or trade receivables
are deemed uncollectible. Recoveries of loans and trade receivables previously charged off shall be recorded when received.
ASC 310-10-35-47: Loans and trade receivables ... shall be reported in the balance sheet at outstanding principal adjusted for any
chargeoffs, the allowance for loan losses ...
Copyright © Robert Mládek
51
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Examples1 / Příklady
Aging-schedule method: 12/31/Y1, XYZ’s trade receivable balance was 1,086,312. On the basis of historical experience and
using an aging schedule method, it estimated uncollectible assets at 32,875.
Věková struktura pohledávek: 31.12.R1 XYZ vykazovala pohledávky ve výši 1,086,312. Na základě historické zkušenosti,
použitím metody věkové struktury pohledávek odhadla, že 32,875 se stanou nedobytné.
Age / Stáří
T/R balance / Saldo pohledávek
Historical factor / Historický faktor
Allowance / Opravná položka
Trade receivables Aging Schedule / Věková struktura pohledávek
0 > 30
30 > 60
60 > 90
90 > 180
1,000,000
60,000
14,400
6,336
2.00%
5.00%
20.00%
40.00%
20,000
3,000
2,880
2,534
12/31/X1 / 31.12.X1
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
180 +
5,576
80.00%
4,461

1,086,312
32,875
32,875
32,875
1/16/Y2, XYZ determined that receivable #123 for 2,500 due from ABC was impaired.
16.1.R2 XYZ usoudila, že pohledávka číslo 123 vůči firmě ABC v hodnotě 2.500 ztratila hodnotu.
1/16/X2 / 16.1.X2
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Trade receivable #123 from ABC Co. / Pohledávka č 123, firma ABC
2,500
2,500
1/24/Y2, XYZ determined that receivable #456 for 7,500 due from DEF was impaired. Etc.
24.1.R2 XYZ usoudila, že pohledávka číslo 456 vůči firmě DEF v hodnotě 7.500 ztratila hodnotu. Atd.
1/24/X2 / 24.1.X2
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Trade receivable #234567 from DEF Co. / Pohledávka č 456, firma DEF
7,500
7,500
Although the receivable had been written off, on 6/20/Y2, ABC paid invoice #123.
Ačkoliv pohledávka byla odepsaná, ABC dne 20.6.R6 fakturu č. 123 uhradila.
6/20/X2 / 20.6.X2
Trade receivable #123 from ABC Co. / Pohledávka č 123, firma ABC
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Cash in bank / Banka
Trade receivable #123 from ABC Co. / Pohledávka č 123, firma ABC
2,500
2,500
2,500
2,500
Alternatively / Alternativně
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Trade receivable #123 from ABC Co. / Pohledávka č 123, firma ABC
Cash in bank / Banka
Trade receivable #123 from ABC Co. / Pohledávka č 123, firma ABC
1
(2,500)
(2,500)
2,500
2,500
Cash in bank / Banka
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
2,500
Cash in bank / Banka
Revenue or Gain / Výnos nebo Zisk
2,500
2,500
2,500
IFRS 15.108 / ASC 606-10-45-4: ... An entity shall account for a receivable in accordance with IFRS 9 / ASC 310.
IFRS 9.5.3 (revised): ... at each reporting date ... 5.5.15 ... an entity shall always measure the loss allowance at an amount equal to lifetime
expected credit losses for ... trade receivables or contract assets ...
Note: IAS 39.58 - 65 and AG84 - 93 provided comparable guidance.
ASC 310-10-35-9: Losses from uncollectible receivables shall be accrued ... even though the particular receivables that are uncollectible
may not be identifiable.
ASC 310-10-35-41: ... The related loan or trade receivable balance shall be charged off in the period in which the loans or trade receivables
are deemed uncollectible. Recoveries of loans and trade receivables previously charged off shall be recorded when received.
ASC 310-10-35-47: Loans and trade receivables ... shall be reported in the balance sheet at outstanding principal adjusted for any
chargeoffs, the allowance for loan losses ...
Copyright © Robert Mládek
52
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Inaccurate estimate: Same facts except, during Y2, XYZ wrote off a total of 30,417 (leaving a balance of 2,458). As
difference (at 7.48%) was insignificant, XYZ simply re-used Y1 data.
Nepřesný odhad: Během R2 XYZ odepsala pohledávky v celkové výši 30.417 (na účtě opravné položky proto zůstalo 2.458).
Protože rozdíl nebyl významný, XYZ opět použila stejné odhady.
Age / Stáří
T/R balance / Saldo pohledávek
Historical factor / Historický faktor
Allowance / Opravná položka
Trade receivables Aging Schedule / Věková struktura pohledávek
0 > 30
30 > 60
60 > 90
90 > 180
1,100,000
66,000
15,840
6,970
2.00%
5.00%
20.00%
40.00%
22,000
3,300
3,168
2,788
12/31/X2 / 31.12.X2
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
180 +
6,133
80.00%
4,907

1,194,943
36,162
33,704
33,704
Significantly inaccurate estimate: Same facts except, XYZ wrote off only 23,899. As the difference (8,976) was (at 27.30%)
significant, XYZ also re-evaluated its historical experience.
Významně nepřesný odhad: Stejná situace s tím, že XYZ odepsala 23.899. Protože rozdíl byl významný, nejenže přenesla
zůstatek, ale také opět posoudila svou zkušenost a upravila odhady.
Age / Stáří
T/R balance / Saldo pohledávek
Historical factor / Historický faktor
Allowance / Opravná položka
Trade receivables Aging Schedule / Věková struktura pohledávek
0 > 30
30 > 60
60 > 90
90 > 180
1,100,000
66,000
15,840
6,970
1.50%
3.00%
14.00%
25.00%
16,500
1,980
2,218
1,742
12/31/X2 / 31.12.X2
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
180 +
6,133
60.00%
3,680

1,194,943
26,120
17,144
17,144
Materially inaccurate estimate (error): Same facts except XYZ wrote off only 5,000. The difference was not only material
but also due to a misuse of facts. XYZ corrected the error.
Materiálně nepřesný odhad (chyba): Stejná situace s tím, že XYZ odepsala jen 5.000. Rozdíl byl významný a způsobený
nezohledněním všech skutečností. XYZ opravila chybu.
12/31/X1 error correction / 31.12.X1 / Oprava chyby
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
32,875
32,875
5,000
5,000
Percentage of sales: During Y1, XYZ sold goods worth 13,045,635 on credit. Using the percentage of sales method, XYZ
determined that, on average, 0.252% of sales become uncollectible.
Procento výnosů: Během R1 XYZ prodala zboží na fakturu za 13.045.635. Firma své nedobytné pohledávky odhaduje
metodou procenta výnosů. V průměru, 0.252% výnosů se stanou nedobytnými.
12/31/X1 / 31.12.X1
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
32,875
32,875
Percentage of sales (inaccurate estimate): During Y2, XYZ actually wrote off 35,875. Its Y2 sales were 14,340,000. Instead of
0.252% of sales, it estimated Y2’s allowance at 0.275% of sales.
Procento výnosů (nepřesný odhad): Během R2 XYZ skutečně odepsala 35,875. V roce 2 měla výnosy 14.340.000. Místo
0,252%, odhadla, že 0,275% se stanou nedobytné.
12/31/X2 / 31.12.X2
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Copyright © Robert Mládek
53
39,435
39,435
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Tax implications: Same facts as the first subsequent measurement example except, per national GAAP (which also serves as
a basis for determining taxable income), companies may not deduct estimated uncollectible accounts from taxable income.
Income is taxable when invoiced. The VAT / GST and income tax rates are 21% and 20% tax rate.
Daňový dopad: Stejná situace jako první příklad následného ocenění, s tím, že národní standardy (které zároveň slouží jako
základ pro výpočet daňového základu) neumožní tvořit opravné položky na nedobytné pohledávky na základě odhadu.
Příjem se stává zdanitelný v okamžiku fakturace. Sazby DPH a daně z příjmu jsou 21% a 20%.
12/31/X1 / 31.12.X1
Bad debt expense / Náklad na nedobytné pohledávky
Allowance for doubtful accounts / Opravná položka pro nedobytné pohledávky
Deferred tax asset: Y1 / Odložený daňový majetek (odložená daň aktivní): R1
Income tax expenses / Daňový náklad (daň z příjmu)
32,875
32,875
6,575
6,575
6/25/Y3, a court decides that receivable #123 for 2,500 due from ABC has become uncollectible.
25.6.R3 soud rozhodne, že pohledávka č. 123 v hodnotě 2.500 vůči firmě ABC se stala nedobytná.
6/25/X3 / 25.6.X3
Taxes and fees: VAT, GST: due / Daně a poplatky: DPH: vlastní povinnost
Accrued VAT / GST (receivable): ABC / Nárok na DPH (pohledávka): ABC
Income tax payable / Splatná daň
Deferred tax asset: Y1 / Odložený daňový majetek (odložená daň aktivní): R1
525
525
500
500
Factoring: On 12/31/Y1, XYZ sold receivables worth 100,000 for 90% face value (without recourse).
Factoring: 1.1.R1 XYZ prodala pohledávky v hodnotě 100.000 za 90% nominální hodnoty (bez záruky).
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash (receivable from factor) / Peníze (pohledávka vůči postupníkovi)
Loss on sale of receivables / Ztráta u postoupených pohledávek
Allowance for uncollectible accounts / Opravná položka na nedobytné pohledávky
Accounts receivable / Pohledávky
Bad debt expense / Náklady na nedobytné pohledávky
90,000
10,000
2,000
100,000
2,000
Factoring (fee, interest): Same facts except, the factor charged a 5% fee and 20% annual interest.
Factoring (poplatek, úrok): Stejná situace s tím, že postupitel zaplatil poplatek 5% a úrok 20%.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash (receivable from factor) / Peníze (pohledávka vůči postupníkovi)
Interest expense / Nákladový úrok (100,000 x 20% x 60 / 365 = 3,289)
Factor fee / Poplatky postupníkovi (100,000 x 5% = 5,000)
Allowance for uncollectible accounts / Opravná položka na nedobytné pohledávky
Accounts receivable / Pohledávky
Bad debt expense / Náklady na nedobytné pohledávky
91,711
3,289
5,000
2,000
100,000
2,000
Factoring (pledging and assigning): Same facts except XYZ pledged the receivables against 25,000 in cash.
Factoring (zástava): Stejná situace s tím, že XYZ zastavila pohledávky výměnou za 25.000.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash in bank / Banka
Loans (secured) / Půjčka (zajištěná)
25,000
25,000
Factoring (unlimited recourse): Same facts as the first factoring example except XYZ gives the factor an unlimited sellback
option.
Factoring (neomezený zpětný odkup): Stejná situace jako první příklad factoringu s tím, že XYZ dává postupníkovi
nelimitované právo pohledávky vrátit.
Cash (receivable from factor) / Peníze (pohledávka vůči postupníkovi)
Loans / Půjčka
100,000
100,000
Factoring (limited recourse): Same facts except the factor may only sellback uncollectible receivables.
Factoring (omezený zpětný odkup): Stejná situace s tím, že pouze nedobytné pohledávky se odkupují.
Cash (receivable from factor) / Peníze (pohledávka vůči postupníkovi)
Loss on sale of receivables / Ztráta u postoupených pohledávek
Allowance for uncollectible accounts / Opravná položka na nedobytné pohledávky
Accounts receivable / Pohledávky
Liabilities: Recourse provision / Rezerva: garance u postoupených pohledávek
Copyright © Robert Mládek
54
90,000
10,000
2,000
100,000
2,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Inventory / Zásoby
Recognition / Klasifikace
Inventory: a good (including raw material and conversion costs) or service acquired with the intent to resell.
Zásoby: zboží, výrobek (včetně materiálu a nákladů na přeměnu) nebo služba pořízená s úmyslem opětného prodeje
Inventory does not comprise (inventory accounting is not applicable to) / Zásoby nejsou:
Construction contracts (IAS 11 IFRS 15 / ASC 605-35 ASC 606) / Stavební smlouvy
Financial instruments (IAS 32 & 39 and IFRS 7 & 9 / ASC 320, 815) / Finanční nástroje
Biological, mineral other commodities (IAS 41 / ASC 930, 932) / Průmyslové a zemědělské komodity
Initial Measurement (full absorption costing) / Prvotní ocenění (plné absorpční ceny)
Direct: direct material, merchandise, direct wages
Přímé: přímý materiál, zboží, přímé mzdy
Raw material: material (including purchased semi-finished goods) that becomes a physical part of the finished
product from industrial commodities to purchased parts
Materiál: suroviny a koupené součástky (polotovar), které se budou dál zpracovávat ve výrobním procesu a nakonec
se stanou fyzickou součástí výrobku
Merchandise: items purchased for resale on which no manufacturing will be performed
Obchodní zboží: hotové položky, které se pořídily na prodej a na kterých se neprovádí žádné (významné)
výrobní úkony
Wages and other benefits (overtime, social security taxes and fees, health insurance, safety and hazard insurance,
meals, clothing, aids, etc.) paid to employees for the time spent manufacturing (production activity)
Mzdy a ostatní odměny (přesčasy, zdravotní pojištění, úrazové pojištění, sociální daně a odvody, stravné, ošacení,
pracovní pomůcky, atd.) pracovníkům za čas strávený výrobou (výrobní úkony)
Indirect (manufacturing overhead) / Nepřímá (výrobní režie)
Fixed: depreciation, rent and other costs that do not change in relation to production volume i.e. property taxes
Fixní: odpisy, pronájem (leasing) a ostatní náklady, které se nemění v závislosti na objemu výroby jako například
daně z nemovitostí.
Variable: Factory (production) supplies, consumables (small tools not capitalized), repairs and maintenance (MRE),
quality control and inspection, utilities (electricity, hydrocarbons, water, sewage, waste removal, etc.), supervisor
salaries, setup (re-tooling not capitalized as installation) and other costs do change in relation to production
volume.
Variabilní: Spotřebovaný materiál, drobný majetek, oprava a údržba, kontrola jakosti nebo výrobních procesů,
neskladovatelné dodávky (elektřina, uhlohydráty, vodné, stočné, odvoz odpadků, atd.), platy mistrů, nastavení
strojů (včetně nástrojů nekapitalizovaných během instalace) a další náklady, které se mění v závislosti na objemu
výroby.
Measurement Exclusions / Obecně vyloučené položky
Administrative and general expenses (IAS 2.16.c / ASC 330-10-30-8) / Správní a obecné náklady (správní režie)
Administrative overheads that do not bring inventories to their present location and condition
Správní režie jsou náklady, které nepřinášejí zásoby na jejich současné místo a do stavu
Selling (distribution) expenses (IAS 2.16.d / ASC 330-10-30-8) / Odbyt
Selling expenses constitute no part of inventory costs
Odbyt představuje náklad nesouvisející s pořízením zásob
Copyright © Robert Mládek
55
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Double freight / Dvojitá přeprava
Abnormal freight a.k.a. double freight (ASC 330-10-30-7) / Transport, handling and other costs not directly
attributable to the acquisition (IAS 2.11)
Abnormální (dvojitá) přeprava / Doprava, manipulace a ostatní náklady, které nejsou přímo přiřaditelné pořízení
Rehandling / Vnitropodniková přeprava
Abnormal handling a.k.a. rehandling (ASC 330-10-30-7) / Storage costs, unless those costs are necessary in the
production process (IAS 2.16.b)
Abnormální manipulace (vnitropodniková přeprava) / Náklady na skladování, pokud tyto nejsou nutné ve výrobním
procesu
Excessive waste / Nadbytečné zmetky
Abnormal wastage, spoilage, shrinkage (ASC 330-10-30-7) / Abnormal amounts of wasted materials, labor or other
production costs (IAS 2.16.a)
Abnormální úbytky, zmetky, manka a škody / Abnormální množství promarněného materiálu, práce nebo jiných
výrobních nákladů
Underutilized or idle production capacity / Odstavená nebo málo využitá výrobní kapacita
Idle capacity (ASC 330-10-30-6) / Abnormally low production or idle plant (IAS 2.13)
Odstavená nebo málo využitá výrobní kapacita / Nadbytečná alokace nákladů způsobená abnormálně nízkou
výrobou nebo odstaveným zařízením
Normal capacity / Běžně využitá kapacita
Fixed production overheads allocated using normal capacity (IAS 2.13 / ASC 330-10-30-3).
Fixní výrobní režie se alokuje na bázi běžného využití kapacity (průměrného objemu výroby)
Normal capacity is the production expected to be achieved on average over a number of periods or seasons under
normal circumstances ...
Běžně využitá kapacita je předpokládaný objem výroby, kterého má být dosaženo v průměru po dobu několika
období nebo sezón za běžných okolností ...
Techniques for the measurement of cost / Techniky pro měření nákladů
Both standard cost or retail method are explicitly mentioned as acceptable alternatives1
Jak metoda standardních cen tak maloobchodní metoda patří mezi zmíněné alternativy.
Cost formulas / Nákladové vzorce
Direct (specific) allocation (IAS 2.23) / Přímá (specifická) alokace
IFRS: The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable ... shall be assigned by using specific
identification ... (US GAAP does not express a clear preference2).
IFRS: náklady u položek, které nejsou běžně zaměnitelné, a výrobků ... se musí přidělit použitím specifické
identifikace ... (US GAAP není podobně direktivní).
Where direct allocation not feasible (IAS 2.25). / Kde přímá alokace není prakticky použitelná
Weighted average / Vážený průměr
FIFO (first-in, first-out)
LIFO (last-in, first-out) (US GAAP only, ASC 330-10-30-11)
1
IAS 2.21 / ASC 330-10-30-12 & 13
2
ASC 330-10-30-10: While in some lines of business specific lots are clearly identified from the time of purchase through the time of sale
and are costed on this basis, ordinarily the identity of goods is lost between the time of acquisition and the time of sale.
Copyright © Robert Mládek
56
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Revaluation / Přeceňování
Commodities held by broker dealers/ commodities in general (IAS 2.5 / ASC 330-10-35-15 and 16)
Komodity držené brokery (IFRS) / komodity obecně
Subsequent Measurement / Následné ocenění
20X1
20X2
Lower of cost or NVR (IAS 2.43, 28-33 / ASC 330-10-35-1B1)
Cost: historical cost / Historická cena
Net realizable value (NRV) / Čistá realizovatelná hodnota
Examples
Příklady
Merchandise (perpetual method): On 1/1/Y1, XYZ purchased 1,000 units of merchandise UPC-E 123459 for 10 per unit in
cash. On 1/2/Y1, it sold 2 units for cash.
Zboží (průběžná metoda, „způsob A“): 1.1.R1 XYZ pořídila 1.000 jednotek zboží za 10 hotově. 2.1.R1 prodala 2 jednotky.
1/1/X1 / 1.1.X1
Inventory: Merchandise: E 123456 / Zásoby: zboží: E 123456
Cash: Cash on Hand / Peníze: pokladna
10,000
10,000
1/2/X1 / 2.1.X1
Cash: Cash on Hand / Peníze: pokladna
Revenue: Merchandise / Tržby: zboží
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Inventory: Merchandise: E 123456 / Zásoby: zboží: E 123456
40
40
20
20
Merchandise (periodic method): 1/1/Y1, XYZ had 250 units of merchandise #123 (acquired for 10 each) in stock. On 1/5/Y1,
it acquired 500 units of merchandise #234 for 25 each. On 1/15/Y1, it acquired 700 units of merchandise #123 for 10 each.
On 1/30/Y1, it acquired 1,000 units of merchandise #456 for 30 each.
Zboží (periodická metoda, „způsob B“): 1.1.R1 XYZ měla 250 jednotek zboží č. 123 (pořízené za 10) na skladě. 5.1.R1
pořídila 500 jednotek zboží č. 234 za 25. 15.1.R1 pořídila 700 jednotek zboží č. 123 za 10 a 30.1.R1 pořídila 500 jednotek
zboží č.456 za 30.
1/5/X1 / 5.1.X1
Inventory: Purchases: Merchandise: 234 / Zásoby: nákupy: zboží: 234
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
12,500
1/15/X1 / 15.1.X1
Inventory: Purchases: Merchandise: 123 / Zásoby: nákupy: zboží: 123
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
7,000
1/30/X1 / 30.1.X1
Inventory: Purchases: Merchandise: 456 / Zásoby: nákupy: zboží: 456
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
30,000
12,500
7,000
30,000
On 1/2/Y1, it sold 2 units of #123 for 20. On 1/7/Y1, it sold one unit of #234 for 50 and three of #123 for 20.
2.1.R1 prodala 2 jednotky zboží č. 123 za 20 za kus. 7.1.R1 prodala jednu č. 234 za 50 a tři č. 123 za 20.
1/2/X1 / 2.1.X1
Cash: Currency on Hand / Peníze: pokladna
Revenue: Merchandise / Tržby: zboží
40
1/7/X1 / 7.1.X1
Cash: Currency on Hand / Peníze: pokladna
Revenue: Merchandise / Tržby: zboží
110
1
40
110
ASC 330-10-35-1C to 35-7: LIFO or the retail inventory method
Copyright © Robert Mládek
57
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
During January, records showed that 800 units of #123, 300 of #234 and zero of #456 were sold.
Lednové údaje ukázaly, že se prodalo celkem 800 jednotek č. 123, 300 jednotek č. 234 a žádné č. 456.
#
Č.
123
234
456
Units acquired
Pořízené kusy
A
700
500
1,000
Units sold
Unit price
Prodané kusy
Jednotková cena
B
C
(800)
10
(300)
20
0
30
Purchases
Nákupy
D=AxC
7,000
12,500
30,000
Sales
Prodeje
E=BxC
(8,000)
(7,500)
0
(15,500)
1/31/X1 / 31.1.X1
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Inventory: Merchandise: 234 / Zásoby: zboží: 234
Inventory: Merchandise: 456 / Zásoby: zboží: 456
Inventory: Purchases: Merchandise: 123 / Zásoby: nákupy: zboží: 123
Inventory: Purchases: Merchandise: 234 / Zásoby: nákupy: zboží: 234
Inventory: Purchases: Merchandise: 456 / Zásoby: nákupy: zboží: 456
Inventory: Merchandise: 123 / Zásoby: zboží: 123
Inventory
Zásoby
F=D+E
(1,000)
5,000
30,000
34,000
15,500
5,000
30,000
7,000
12,500
30,000
1,000
Periodic method, cost of sales approach: same facts except, XYZ reviews monthly inventory balances. Also, instead of a
purchases account, it debits acquisitions directly to cost of sales (a common national GAAP method).
Periodická metoda, alternativní metoda: stejná situace s tím, že XYZ zjišťuje stav zásob kvartálně. Také, místo aby používala
účet nákupy, pořízené zboží účtuje přímo do nákladů.
1/2/X1 / 2.1.X1
Cash: Currency on Hand / Peníze: pokladna
Revenue: Merchandise / Tržby: zboží
40
40
1/5/X1 / 5.1.X1
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
12,500
12,500
1/7/X1 / 7.1.X1
Cash: Currency on Hand / Peníze: pokladna
Revenue: Merchandise / Tržby: zboží
110
110
1/15/X1 / 15.1.X1
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
7,000
1/30/X1 / 30.1.X1
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
30,000
#
Č.
123
234
456
Beginning inventory
Počáteční stav
A
2,500
0
0
2,500
Purchases
Nákupy
B
7,000
12,500
30,000
49,500
7,000
30,000
Ending inventory
Konečný stav
C
(1,500)
(5,000)
(30,000)
(36,500)
Cost of Sales
Náklady na prodej
D=A+B+C
8,000
7,500
0
15,500
Change in inventory
Změna zásob
E=B-D
(1,000)
5,000
30,000
34,000
To report the appropriate1 cost of sales amount, it adjusted cost of sales.
Aby vykázala správnou hodnotu nákladů na prodané zboží, provede následující úpravu.
1/31/X1 / 31.1.X1
Inventory: Merchandise: 234 / Zásoby: zboží: 234
Inventory: Merchandise: 456 / Zásoby: zboží: 456
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Inventory: Merchandise: 123 / Zásoby: zboží: 123
5,000
30,000
34,000
1,000
1
IAS 2.34 When inventories are sold, the carrying amount of those inventories shall be recognised as an expense in the period in which the
related revenue is recognised / ASC 330-10-10-1: A major objective of accounting for inventories is the proper determination of income
through the process of matching appropriate costs against revenues.
Copyright © Robert Mládek
58
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Periodic method, by nature (IFRS only): same facts except XYZ also publishes a nature of expense P&L.
Periodická metoda, (pouze IFRS): stejná situace, kromě že XYZ také vykazuje druhovou výsledovku.
1/2/X1 / 2.1.X1
Cash: Currency on Hand / Peníze: pokladna
Revenue / Tržby
40
40
1/5/X1 / 5.1.X1
Raw materials and consumables used / Spotřebovaný materiál a drobný majetek
Payables: Trade Payables / Závazky: závazky z obchodního styku
12,500
12,500
Etc. / Atd.
1/31/X1 / 31.1.X1
Inventory: Merchandise: 234 / Zásoby: zboží: 234
Inventory: Merchandise: 456 / Zásoby: zboží: 456
Decrease (increase) in inventories / Změna stavu zásob
Inventory: Merchandise: 123 / Zásoby: zboží: 123
5,000
30,000
34,000
1,000
Retail method: as in the previous examples, XYZ is a retailer. In contrast to these, it values inventory using a retail method
(IAS 2.21 / ASC 330-10-30-13) under which inventory measured by deducting a profit margin, in XYZ’s case 50%, from the
retail sales price. During the first quarter is purchased goods for 1,702,100 and sold goods for 2,527,971 in total.
Maloobchodní metoda: podobně jako v předchozím příkladu, XYZ se zabývá maloobchodním prodejem. Na rozdíl od tohoto
příkladu, hodnotu svých zásob určuje maloobchodní metodou (IAS 2.21 / ASC 330-10-30-13), podle které se vychází z ceny
uvedené na výrobku. Během prvního kvartálu firma prodala zboží za celkem 2.527.971.
1/1/X1 / 1.1.X1 to 3/31/X1 / 31.3.X1
Cash / Peníze
Revenue: Merchandise / Výnosy: zboží
Inventory: Clearing Account / Zásoby: spojovací účet
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky
1,702,100
1,702,100
2,527,971
2,527,971
On 3/31/Y1, it took stock at its retail outlets determining that 26,120 units with a value of 121,882 were in stock.
31.3.R1 XYZ zjistila, že v obchodech je celkem 26.120 jednotek v hodnotě 121.882 byly v regálech.
Item #
Položka číslo
Merch. / Zboží 1
Merch. / Zboží 2
Merch. / Zboží 3
Merch. / Zboží 4
Merch. / Zboží 5
Merch. / Zboží 6
Merch. / Zboží 7
Merch. / Zboží 8
Beg. Inv.
Poč. stav
A
49,586
7,482
17,035
4,189
5,728
1,700
21,781
6,570
114,071
Purchases
Nákupy
B
310,000
63,200
183,600
210,000
212,000
135,000
319,500
268,800
1,702,100
Ending units
Sales price
Jednotky
Cena
C
D
8,609
10.95
3,021
3.95
1,640
7.95
2,264
2.95
3,667
3.95
1,698
1.95
2,653
9.95
2,568
4.95
26,120
Unit Cost
Hodnota
E = D/1.5
7.30
2.63
5.30
1.97
2.63
1.30
6.63
3.30
Ending Inv.
Konečný stav
F=CxE
62,846
7,955
8,692
4,453
9,656
2,207
17,598
8,474
121,882
Cost of Sales
Nák. na prod. zb.
G=A+B-F
296,748
62,730
191,948
209,738
208,074
134,494
323,689
266,899
1,694,320
Then it closed the clearing account and recognized cost of goods sold.
Nakonec, firma zaúčtovala náklady na prodané zboží a zavřela spojovací účet.
3/31/X1 / 31.3.X1
Cost of Merchandise Sold / Náklady na prodané zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Inventory: Clearing Account / Zásoby: spojovací účet
1,694,320
7,780
1,702,100
Production, specific (job) costing: XYZ produces customized, made to order products each with its own, specifically
identifiable costs. As a result, it uses an methodology consistent with the letter of IAS 2.23 / ASC 330-10-30-10. On 4/1/Y1,
supervisor #23 received job order #4-0001 and entered it into the production queue under product number YYY1-04-0001.
Next, he assigned employee #65, whose first task was to requisition two units of raw material # 4 and one unit of raw
material # 8. During the day, employees #65, #53 and #72 performed the first three production tasks, utilizing production
machines #25, #36 and #48. These tasks required 70, 80 and 45 minutes each, and hourly compensation of the workers was
25.00, 22.50 and 23.00.
Copyright © Robert Mládek
59
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Výroba, specifické náklady: XYZ se zabývá zakázkovou výrobou. Protože každý produkt je unikátní a je možné identifikovat
specifické náklady spojené s jeho výrobou, firma používá účetní metodiky konzistentní s doslovným výkladem IAS 2.23 / ASC
330-10-30-10. 1.4.R1 mistr č.23 obdržel zakázku č. 4-0001. Poté, co bylo zakázce přiděleno identifikační číslo YYY1-04-0001,
zaúkoloval zaměstnance # 65 zahájit výrobu tím, že vyskladnil dvě jednotky materiálu č. 4 a jednu jednotku materiálu č. 8.
Během dne zaměstnanci číslo 65, 53 a 72 provedli první tři výrobní úlohy využitím výrobních strojů číslo 25, 36 a 48. Úlohy
vyžadovaly 70, 80 a 45 minut a hodinová odměna zaměstnanců byla 25,00, 22,50 a 23,00.
4/1/X1 / 1.4.X1
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Direct Material / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: přímý materiál
Inventory: Raw material: #4: Lot 1 / Zásoby: položka 4: várka 1
Inventory: Raw material: #4: Lot 2 / Zásoby: materiál: položka 4: várka 2
Inventory: Raw material: #8: Lot 1 / Zásoby: materiál: položka 8: várka 1
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Direct Wages / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: přímé mzdy
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Wages: 65 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní mzdy: 65
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Wages: 53 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní mzdy: 53
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Wages: 72 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní mzdy: 72
61.80
16.15
18.65
27.00
76.42
29.17
30.00
17.25
Indirect costs, variable: Based on tasks performed and equipment utilized, XYZ recognized variable production overhead.
Nepřímé náklady, variabilní: Na základě výkonů a využitého zařízení XYZ zaúčtovala variabilní výrobní režii.
4/1/X1 / 1.4.X1
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Supervisor salaries / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: platy mistrů
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: 23 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní platy: 23
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: 24 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní platy: 23
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Maintenance and Repairs / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: oprava a údržba
12.73
2.23
10.50
5.38
PP&E: Production Machinery: MRE Allowance: Machine 25 / HIM: výrobní stroje: opravná položka oprava a údržba: stroj 25
PP&E: Production Machinery: MRE Allowance: Machine 36 / HIM: výrobní stroje: opravná položka oprava a údržba: stroj 36
PP&E: Production Machinery: MRE Allowance: Machine 48 / HIM: výrobní stroje: opravná položka oprava a údržba: stroj 48
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Dohadné položky: neskladovatelné dodávky: elektřina
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Dohadné položky: neskladovatelné dodávky: plyn
1.28
1.54
2.56
7.17
2.56
2.05
1.54
1.02
Inventory: Unallocated Production Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: Unallocated Production Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Indirect Material / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: nepřímý materiál
Inventory: Supplies & Consumables: Production Supplies / Zásoby: nepřímý materiál: spotřebovaný materiál
Inventory: Supplies & Consumables: Consumables / Zásoby: nepřímý materiál: drobný majetek
4.36
1.95
2.41
Indirect costs, variable: XYZ recognized depreciation using the units of production method, as alluded to in IAS 16.56.a1.
Nepřímé náklady, fixní: Nakonec, použitím výkonové metody, XYZ určila příslušné odpisy tak, jak vyplývá z IAS 16.56.a.
4/2/X1 / 2.4.X1
Work in Process: YYY1-04-0001: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: odpisy
PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Machinery: 25 / HIM: výrobní stroje: oprávky: stroj 25
PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Machinery: 36 / HIM: výrobní stroje: oprávky: stroj 36
PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Machinery: 48 / HIM: výrobní stroje: oprávky: stroj 48
42.32
15.35
13.26
13.71
Payments and pre-payments: On 4/2/Y1, XYZ paid March production wages and salaries of 2,336,900.54 in total. The same
day, it also paid first quarter electricity 425,448.66 and natural gas 288,486.71. Finally, it pre-paid second quarter water and
sewage 100,000.00, waste removal 200,000.00 and April rent 800,000.002.
Platby a zálohy: 2.4.R1 XYZ zaplatila platy a mzdy za duben v celkové výši 2.336.900,54. Tentýž den uhradila faktury za
elektřinu a plyn ve výši 425.448,66 a 288.486,71. Nakonec zaplatila kvartální zálohy na vodné a stočné 100,000.00 a odvoz
odpadu 200,000.00 a měsíční nájem za květen 800.000,00.
4/1/X1 / 1.4.X1
Accrued Liabilities: Wages and Salaries / Dohadné položky: platy a mzdy
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Dohadné položky: neskladovatelné dodávky: elektřina
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Dohadné položky: neskladovatelné dodávky: plyn
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Rent / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: pronájem
2,336,900.54
425,448.66
288,486.71
200,000.00
400,000.00
800,000.00
4,450,835.91
Cash / Peníze
1
Note: although US GAAP does discuss methodology, the units of production method would fulfill its “systematic and rational manner”
criterion, making it similarly suitable per ASC 360-10-35-4.
2
Note: while electricity and gas are invoiced and paid in arrears each quarter, water, sewage and waste removal are paid in advance and
invoiced annually. Rent is not invoiced at all, but paid in advance on the basis of an ongoing rental agreement.
Copyright © Robert Mládek
60
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Alternatively / Alternativně
Inventory: WIP Pre-Paid Costs: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: náklady příštích ob: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Pre-Paid Costs: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: náklady příštích období: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP Pre-Paid Costs: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: náklady příštích období: pronájem
Cash / Peníze
200,000
400,000
800,000
1,400,000
Production completed: Up to 4/6/Y1 XYZ recognized additional costs of 3,294.04 in the same manner as above. On 4/6/Y1,
quality assurance technician #85 tested YYY1-04-0001 and confirmed it was complete. The costs incurred were: technician
salaries 53.52, test supplies 24.93 and depreciation of test equipment 40.23. Finally, as it does not lend itself to usage based
allocation, XYZ estimates facility rent per IAS 2.13 / ASC 330-10-30-3, basing its estimate on an annual cost of 4,900,000.00
and estimated annual production volume of 32,000.
Dokončení výroby: do 6.4 XYZ stejným způsobem zaúčtovala další výrobní náklady v celkové výši 3.294,04. 6.4.R1 pracovník
kontroly jakosti č. 85 potvrdil, že výrobek YYY1-04-0001 splňuje jakosti normy a je hotový. Náklady na tuto kontrolu se
skládaly z platů 53,52, materiálu 24,93 a odpisů 40,23. Nakonec, vzhledem k tomu, že není smysluplné sledovat nájemné
výkonovou metodou, XYZ tento náklad alokuje podle IAS 2.13 / ASC 330-10-30-3 na základě očekávané roční produkce
32.000 a celkového nákladu 4.900.000.
4/6/X1 / 6.4.X1
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Quality Control / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: kontrola jakosti
118.68
53.52
24.93
40.23
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: Quality Control: 85 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní platy: 85
Inventory: Supplies & Consumables: Test Supplies / Zásoby: nepřímý materiál: zkušební materiál
PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Test Equipment: 117 / HIM: výrobní stroje: oprávky: zkušební zařízení: 117
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: pronájem
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Rent / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: pronájem
Inventory: Finished Goods: YYY1-04-0001 / Zásoby: výrobky: YYY1-04-0001
Inventory: WIP YYY1-04-0001/ Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001
300.00
300.00
3,922.90
3,922.90
Alternatively, XYZ could have recognized quality control and rent directly to finished goods.
Alternativně, XYZ mohla kontrolu jakosti a nájem zaúčtovat přímo do hotového výrobku.
Inventory: Finished Goods: YYY1-04-0001 / Zásoby: výrobky: YYY1-04-0001
Inventory: WIP YYY1-04-0001/ Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001
3,922.90
3,504.22
53.52
24.93
40.23
300.00
Accrued Liabilities: Wages and Salaries: Production Salaries: Quality Control: 85 / Dohadné položky: platy a mzdy: výrobní platy: 85
Inventory: Supplies & Consumables: Test Supplies / Zásoby: nepřímý materiál: zkušební materiál
PP&E: Production Machinery: Accumulated Depreciation: Test Equipment: 117 / HIM: výrobní stroje: oprávky: zkušební zařízení: 117
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Rent / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: pronájem
Alternatively, if XYZ had used separate work in process sub-accounts for each cost.
Alternativně, kdyby se jednotlivé položky nedokončené výroby sledovaly na separátních účtech.
Inventory: Finished Goods: YYY1-04-0001 / Zásoby: výrobky: YYY1-04-0001
3,898.85
635.86
1,412.19
322.64
70.67
84.00
95.58
21.62
48.79
18.02
19.87
53.52
24.93
40.23
774.99
300.00
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Direct Material / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: surový materiál
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Direct Wages / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: přímé mzdy
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Supervisor salaries / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: platy mistrů
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Repairs and Maintenance / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: oprava a údržba
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Utilities: Electricity / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: neskladovatelné dodávky: elektřina
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Utilities: Gas / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: neskladovatelné dodávky: plyn
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: neskladovatelné dodávky: vodné stočné
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Indirect Material: Production Supplies / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: nepřímý materiál: pomocný materiál
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Indirect Material: Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: nepřímý materiál: drobný majetek
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Quality Control: Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: kontrola jakosti: platy
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Quality Control: QC Supplies / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: kontrola jakosti: materiál
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Quality Control: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: kontrola jakosti: odpisy
Inventory: WIP YYY1-04-0001: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: odpisy
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-04-0001: pronájmy
On 4/16/Y1, XYZ sold product YYY1-04-0001 for 6,000.
16.4.R1 se výrobek YYY1-04-0001 prodal za 6.000.
4/16/X1 / 16.4.X1
Receivables: Trade Receivables / Pohledávky: pohledávky z obchodního styku
Revenue: Goods / Výnosy: zboží
Cost of Goods Sold / Náklady na prodané zboží
Inventory: Finished Goods: YYY1-04-0001 / Zásoby: výrobky: YYY1-04-0001
Copyright © Robert Mládek
61
6,000.00
6,000.00
3,898.85
3,898.85
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
On 4/18/Y1, XYZ purchased two 2,500 units lots raw material # 4 in for 18.25 and 19.75, one 5,000 unit lot of raw material #
8 for 27.00, fasteners and fittings for 23,129.15 in total, and consumables for 27,326.98 in total.
18.4.R1 XYZ pořídila přímý i nepřímý materiál. Specificky, 2.500 jednotek materiálu číslo 4 ve dvou várkách v ceně 18,25 a
19,75 za jednotku. Také 5.000 jednotek materiálu číslo 8 v jedné várce za 27,00. Nakonec také spojovací materiál a
příslušenství za celkem 23.129,15 a drobný majetek za celkem 27.326,98.
Prior to the second quarter
Inventory: Raw material: #4: Lot 3 / Zásoby: materiál: položka 4: várka 3
Inventory: Raw material: #4: Lot 4 / Zásoby: materiál: položka 4: várka 4
Inventory: Raw material: #8: Lot 2 / Zásoby: materiál: položka 8: várka 2
Inventory: Supplies & Consumables: Production Supplies / Zásoby: nepřímý materiál: spotřebovaný materiál
Inventory: Supplies & Consumables: Consumables / Zásoby: nepřímý materiál: drobný majetek
Cash or Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
45,625.00
29,375.00
135,000.00
23,129.15
27,326.98
260,456.13
At the end of the second quarter, utilizing the cost flows through work in process, XYZ prepared a financial report including
a cost of products schedule. For illustration, the schedule is presented for the single product and thus with zero beginning
and ending balances.
Na konci druhého kvartálu, použitím údajů o pohybech na účtech nedokončené výroby, XYZ připravila finanční zprávu
včetně doplňující tabulky o výrobních nákladech. Za účelem příkladu se tato tabulka sestavila jen pro jeden výrobek, a proto
nezahrnuje počáteční a konečné stavy.
XYZ Inc. / XYZ, a.s.
Cost of Goods Sold schedule / Tabulka nákladů na výrobek
Beginning inventory / Počáteční stav zásob
Direct materials / Přímý materiál
Direct wages / Přímé mzdy
Production overhead / Výrobní režie
Supervisor salaries / Platy mistrů
Repairs and maintenance / Oprava a údržba
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Indirect Material / Nepřímý materiál
Quality Control / Kontrola jakosti
Depreciation / Odpisy
Rent / Pronájmy
Total production overhead / Celková výrobní režie
Ending inventory / Konečný stav zásob
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
0
634.85
1,412.19
299.56
70.67
249.98
37.88
118.16
775.55
300.00
1,851.81
(0)
3,898.85
Although XYZ recognizes the cost throughout the year, it actually performs all its repairs and maintenance during July and
August of each year. In year 1, it expended 2,777,098.70.
Ačkoliv o nákladech účtuje průběžně, veškerou svou opravu a údržbu provádí během července a srpna každého roku.
Během července a srpna roku 1 byly skutečné výdaje 2.777.098,70.
7/1/ to 8/31/X1 / 1.7. to 31.8.X1
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: výrobní stroje: opravná položka na opravu a údržbu
2,777,098.70
Cash / Peníze
2,777,098.70
Including the amounts recognized in the fourth quarter of Y0, it had recognized costs of 2,736,458.24, leaving the allowance
account with a balance of 40,640.47. In the 12 months ending 9/30/Y1, it had begun 31,750 products, finished 31,150 and
sold 31,000.
Včetně nákladů, které se zaúčtovaly v posledním kvartálu roku 0, XYZ rozpoznala náklady v celkové výši 2,736,458.24, a
proto na účte opravné položky zůstal zůstatek 40,640.47. Během dvanácti měsíců před 30.9.R1, XYZ začala 31,750 výrobků,
dokončila 31,150 a prodala 31,000.
9/30/X1 / 30.9.X1
Cost of Goods Sold: MRE / Náklady na prodané zboží: oprava a údržba
Inventory: WIP YYY1-9-2400 to YYY1-9-3000 / Zásoby: nedokončená výroba: YYY1-9-2400 až YYY1-9-3000
Inventory: Finished Goods: YYY1-9-3001 to YYY1-9-3150 / Zásoby: výrobky: YYY1-9-3001 až YYY1-9-3150
39,680.46
768.01
192.00
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: výrobní stroje: opravná položka na opravu a údržbu
40,640.47
Alternatively, given its immateriality, the entire adjustment could have been taken to cost of sales.
Alternativně, vzhledem k bezvýznamnosti částky celkem, se mohla promítnout do nákladů na prodané zboží.
Cost of Goods Sold: MRE / Náklady na prodané zboží: oprava a údržba
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: výrobní stroje: opravná položka na opravu a údržbu
Copyright © Robert Mládek
62
40,640.47
40,640.47
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
For the year-ended 12/31/Y1, XYZ had, on the basis of estimated production volume of 32,000, recognized rent of 300.00
per unit. During the year, it had actually produced 32,250 units, making the actual rent per unit 297.67. As a result, its
unallocated rent account was left with a (credit) balance of 75,000. During the year, 32,165 units had been sold.
Během roku 1 XYZ alokovala nájem na základě očekávaného objemu výroby 32,000 ve výši 300,00 na jednotku. Na konci
roka se zjistilo, že skutečný objem byl 32,250, takže skutečný náklad byl 297.67 na jednotku. Jako důsledek účet
nealokované nájmy měl (záporný) zůstatek 75.000. Během roku firma prodala 32.165 jednotek.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: WIP Unallocated Production Overhead: Rent / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: pronájem
75,000.00
197.67
74,802.33
Inventory: Finished Goods: YYY1-12-1375 to YYY1-12-1397 / Zásoby: výrobky: YYY1-12-1375 až YYY1-12-1397
Cost of Goods Sold: Rent / Náklady na prodané zboží: nájem
Alternatively, due to its immateriality with respect to inventory, the adjustment could be taken to just cost of sales.
Alternativně, vzhledem k bezvýznamnosti částky celkem, se mohla promítnout do nákladů na prodané zboží.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: WIP Unallocated Production Overhead: Rent / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: pronájem
Cost of Goods Sold: Rent / Náklady na prodané zboží: nájem
75,000.00
75,000.00
Through the end of the third quarter of Y1, XYZ had paid advances of 600,000,00 for water and sewage and 1,200,000,00
for waste removal. During the same period, it actually incurred and recognized costs of 363,353.14 and 773,755.00. During
the fourth quarter, its busiest, it incurred and recognized additional costs of 469,690.70 and 832,625.18, bringing the yearend totals to 833,043.84 and 1,606,380.18, and leaving the two unallocated overhead accounts with (credit) balances of
33,043.84 and 6,380.18 respectively. On 1/4/Y2, XYZ paid the outstanding balances, together with the Q1-Y2 advance
payments.
Do konce třetího kvartálu, XYZ zaplatila celkem 600.000,00 za vodné a stočné a 1.200.000,00 za odvoz odpadků. Její
skutečné náklady byly 363,353.14 a 773,755.00. Během čtvrtého kvartálu ( kvartál během kterého se za rok vyrobí nejvíc), jí
vznikly další náklady ve výši 469,690.70 a 832,625.18, z čehož vyplynulo, že celoročně se jednalo o 833,043.84 a
1,606,380.18, a na účtech tedy zbylo 33,043.84 a 6,380.18. Společnost nedoplatky uhradila společně se zálohami za první
kvartál.
12/31/X1 / 2.1.X1
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
33,043.84
6,380.18
33,043.84
6,380.18
Liabilities: Trade Payables: Utilities: Water and Sewage / Závazky: z obchodního styku: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Liabilities: Trade Payables: Utilities: Waste Removal / Závazky: z obchodního styku: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
1/4/X2 / 4.1.X2
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Liabilities: Trade Payables: Utilities: Water and Sewage / Závazky: z obchodního styku: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Liabilities: Trade Payables: Utilities: Waste Removal / Závazky: z obchodního styku: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
200,000.00
400,000.00
33,043.84
6,380.18
Cash / Peníze
639,424.02
Standard costing: Unlike the previous example, ABC manufactures homogenized products that do not lend themselves to
specific costing. For this reason, it applies IAS 2.21 / ASC 330-10-30-12. It also aggregates selected items and presents only a
limited number of costs. The standard costs of a single product break down:
Standardní kalkulace cen: Na rozdíl od předchozího příkladu, ABC vyrábí homogenní výrobky, kde sledování jednotkových
nákladů postrádá smysl. V důsledku toho zvolila metodiku podle IAS 2.21 / ASC 330-10-30-12. Standardní cena výrobku se
skládá z následujících položek:
Standard Cost Schedule / Tabulka standardních cen
Direct material / Přímý materiál
Raw material #1 / Surový materiál č 1.
Raw material #2 / Surový materiál č. 2
Raw material #3 / Surový materiál č. 3
Raw material #4 / Surový materiál č. 4
Raw material #5 / Surový materiál č. 5
Raw material #6 / Surový materiál č. 6
Raw material #7 / Surový materiál č. 7
Raw material #8 / Surový materiál č. 8
Total direct material / Přímý materiál celkem
Direct wages / Přímé mzdy
Copyright © Robert Mládek
80
72
112
80
66
14
120
56
600
1,500
63
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Supervisor salaries / Platy mistrů
Maintenance and repairs / Oprava a údržba
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Electricity / Elektřina
Gas / Plyn
Water and sewage / Vodné a stočné
Waste removal / Odvoz odpadků
Total utilities / Neskladovatelné dodávky celkem
Indirect material / Nepřímý materiál
Production supplies / Spotřebovaný materiál
Production consumables / Drobný majetek
Total indirect material / Nepřímý materiál celkem
Quality control / Kontrola jakosti
Technician salaries / Platy technických pracovníků
Test supplies and consumables / Materiál a drobný majetek
Test equipment depreciation / Odpisy testovacího zařízení
Total quality control / Kontrola jakosti celkem
Production machinery and equipment depreciation / Odpisy výrobního zařízení
Rent of production facilities / Pronájem budov
Total standard cost / Celková standardní cena
305
80
100
80
25
50
255
15
20
35
60
25
40
125
800
300
4,000
On 4/1/Y1, ABC began work on a product. / 1.4.R1 ABC zahájila výrobu výrobku.
4/1/X1 / 1.4.X1
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: surový materiál
Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy a mzdy
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: opravná položka na opravu a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky
3,860
600
1,805
80
255
35
800
300
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál a drobný majetek
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: spojovací účet: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: spojovací účet: nedokončená výroba: nájemné
Alternatively / Alternativně
Inventory: WIP Direct Material / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: surový materiál
Inventory: WIP Direct Wages / Zásoby: nedokončená výroba: přímé mzdy
Inventory: WIP Supervisor Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: přímé mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
Inventory: WIP Maintenance and Repairs / Zásoby: nedokončená výroba: oprava a údržba
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / Zásoby: nedokončená výroba: oprava a údržba
Inventory: WIP Utilities: Electricity / Zásoby: nedokončená výroba: elektřina
Inventory: WIP Utilities: Gas / Zásoby: nedokončená výroba: plyn
Inventory: WIP Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: vodné a stočné
Inventory: WIP Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: odvoz odpadu
Inventory: Clearing Account: Utilities: Electricity / Zásoby: nedokončená výroba: elektřina
Inventory: Clearing Account: Utilities: Gas / Zásoby: nedokončená výroba: plyn
Inventory: Clearing Account: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: vodné a stočné
Inventory: Clearing Account: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: odvoz odpadu
Inventory: WIP Supplies / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: WIP Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: Clearing Account: Supplies / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: Clearing Account: Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: drobný majetek
Inventory: WIP Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: WIP Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
600
600
1,500
305
1,500
305
80
80
100
80
25
50
100
80
25
50
15
20
15
20
800
800
300
300
On 4/6/Y1, ABC completed a product. / 6.4.R1 ABC dokončila výrobu výrobku.
4/6/X1 / 6.4.X1
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
Inventory: Clearing Account: Quality Control / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti
Inventory: Finished Goods / Zásoby: výrobky
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
140
140
4,000
4,000
Alternatively / Alternativně
Inventory: Finished Goods / Zásoby: výrobky
Inventory: Clearing Account: Quality Control / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
Copyright © Robert Mládek
64
4,000
140
3,860
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Alternatively (recognized in separate WIP sub-accounts) / Alternativně (komponenty se účtovaly separátně)
Inventory: Finished Goods / Zásoby: výrobky
Inventory: WIP Direct Material / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Inventory: WIP Direct Wages / Zásoby: nedokončená výroba: přímé mzdy
Inventory: WIP Supervisor Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
Inventory: WIP Maintenance and Repairs / Zásoby: nedokončená výroba: oprava a údržba
Inventory: WIP Utilities: Electricity / Zásoby: nedokončená výroba: elektřina
Inventory: WIP Utilities: Gas / Zásoby: nedokončená výroba: plyn
Inventory: WIP Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: vodné a stočné
Inventory: WIP Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: odvoz odpadu
Inventory: WIP Supplies / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: WIP Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: WIP Quality Control: Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti: platy
4,000
600
1,500
305
80
100
80
25
50
15
20
60
25
40
800
300
Inventory: WIP Quality Control: Test Supplies / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti: materiál
Inventory: WIP Quality Control: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti: odpisy
Inventory: WIP Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: WIP Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
On 4/16/Y1, ABC sold a product for 6,000. / 16.4.R1 ABC výrobek prodala.
4/16/X1 / 16.4.X1
Receivables: Trade Receivables / Pohledávky: Pohledávky z obchodního styku
Revenue: Goods / Výnosy: výrobky
Cost of Goods Sold / Náklady na prodané výrobky
Inventory: Finished Goods / Zásoby: výrobky
6,000
6,000
4,000
4,000
During April, ABC began 1,308, completed 1,298 and sold 1,300 products. As it pays out actual wages and salaries each
month, these costs lend themselves to monthly adjustment1. At standard cost, ABC had recognized production wages of
2,325,000, supervisor salaries of 472,750 and quality control technician salaries of 93,000, for 2,890,750 in total. Its actual
April wages and salaries were 2,188,895, 500,096 and 82,956, for 2,771,947 in total. Wages and salaries were paid out on
5/2/Y1 (only the wage component of quality control is adjusted each month.).
Během dubna ABC začala 1.308 výrobků, dokončila 1.298 a prodala 1.300. Protože odměny vyplácí měsíčně, je vhodné
aktuální výši těchto nákladů také upravovat měsíčně. Ve standardních cenách ABC zaúčtovala mzdy 2.325.000, platy mistrů
472.750 a platy techniků kontroly jakosti 93.000, neboli 2.890.750 celkem. Skutečné náklady za duben byly 2.188.895,
500.096 a 82.956, neboli 2.771.947 celkem. Firma odměny vyplatila 2.5.R1 (pouze ta část kontroly jakosti vztahující se na
odměny se upravuje měsíčně).
4/30/X1 / 30.4.X1
Inventory: Clearing Account: Quality Control / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti
Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy a mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy a mzdy
Cost of Goods Sold: Supervisor Salaries / Náklady na prodané výrobky: platy mistrů
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Cost of Goods Sold: Direct Wages / Náklady na prodané výrobky: přímé mzdy
Cost of Goods Sold: Quality Control / Náklady na prodané výrobky: kontrola jakosti
Inventory: Clearing Account: Production Wages & Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy a mzdy
Accrued Liabilities: Wages and Salaries / Závazky (akruály): platy a mzdy
5/2/X1 / 2.5.X1
Accrued Liabilities: Wages and Salaries / Závazky (akruály): platy a mzdy
Cash / Peníze
93,000
93,000
118,803
24,700
7,665
3,832
122,934
9,072
2,771,947
2,771,947
2,771,947
2,771,947
During the second quarter, ABC began 4,750, finished 4,725 and sold 4,650 units. For interim reporting purposes, ABC
reviews raw material inventory each quarter.
Během druhého kvartálu ABC začala 4.750, dokončila 4.725 a prodala 4.650 jednotek. Za účelem sestavení prozatímní
finanční zprávy zjišťuje stav materiálu čtvrtletně.
Material #1
Material #2
Material #3
Raw Material / Přímý materiál
Units on Hand / Stav zásob
Standard Cost / Stan. cena
Actual Cost / Aktuální cena
Beginning
Acquired
Ending
Usage
Per Unit
Total
Per Unit
Počáteční
Pořízený
Konečný
Spotřeba Jednotková
Celková
Jednotková
865
5,000
(1,115)
4,750
80.00
380,000
79.26
281
10,000
(781)
9,500
36.00
342,000
22.58
151
10,000
(651)
9,500
56.00
532,000
51.38
Total
Celková
376,497
214,493
488,091
Variance
Odchylka
3,503
127,507
43,909
1
Note: while both IFRS and US GAAP require variances be reviewed / adjusted at regular / reasonable intervals, neither specify a particular
periodicity. Consequently, companies can choose to adjust costs that lend themselves to more frequent adjustment, such as wages and
salaries, at different intervals than costs, such as rent or depreciation, that do not.
Copyright © Robert Mládek
65
October 11, 2016
Class handout
Material #4
Material #5
Material #6
Material #7
Material #8
10
995
185
280
2,736
5,503
22,000
14,000
19,000
12,000
7,000
99,000
US GAAP / IFRS
(3,010)
(745)
(185)
(2,780)
(236)
(9,503)
19,000
14,250
19,000
9,500
9,500
95,000
20.00
22.00
3.50
60.00
28.00
380,000
313,500
66,500
570,000
266,000
2,850,000
21.28
18.96
12.01
67.01
35.91
6/30/X1 / 30.6.X1
Cost of Goods Sold: Raw Material / Náklady na prodané výrobky: přímý materiál
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Inventory: Raw Material / Zásoby: přímý materiál
404,385
270,243
228,133
636,568
341,119
2,959,529
(24,385)
43,257
(161,633)
(66,568)
(75,119)
(109,529)
107,223
576
1,729
109,529
2,959,529
2,959,529
Alternatively, given its materiality with respect to inventory, the adjustment could have made to just cost of sales.
Alternativně, vzhledem k významnosti se celková úprava může realizovat oproti nákladům na prodané výrobky.
Cost of Goods Sold: Raw Material / Náklady na prodané výrobky: přímý materiál
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
109,529
109,529
Also during the second quarter, ABC recognized electricity and gas at standard costs of 475,000 and 380,000. Based on its
own estimates, it determined the actual costs were 476,625 and 448,815.
Během druhého kvartálu ABC také zaúčtovala elektřinu a plyn ve standardních cenách ve výši 475.000 a 380.000. Na
základě vlastních odhadů zjistila, že aktuální náklady byly 476.625 a 448.815.
6/30/X1 / 30.6.X1
Cost of Goods Sold: Utilities: Electricity / Náklady na prodané výrobky: elektřina
Cost of Goods Sold: Utilities: Gas / Náklady na prodané výrobky: plyn
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava nedokončené výroby
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava výrobků
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: elektřina
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: plyn
1,591
67,366
371
1,112
70,440
925,440
476,625
448,815
On 7/2Y1 and 7/4Y1, ABC received electricity and gas bills for 460,148 and 445,673. As both suppliers take only annual
meter readings, the invoiced amounts are based on their estimates. During the year, ABC accumulates the differences in
accruals, making any necessary adjustments on the basis of final, year-end billings.
2.7 a 4.7 ABC obdržela faktury za elektřinu a plyn ve výši 460.148 a 445.673. Protože dodavatelé zjišťují skutečnou spotřebu
pouze ročně, fakturované částky představují jejich odhady, které se od odhadů ABC poněkud liší. ABC tyto odchylky
kumuluje na účtech časového rozlišení, a upravuje ročně, po obdržení finálních faktur.
8/1/X1 / 1.8.X1
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: elektřina
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: plyn
Cash / Peníze
460,148
445,673
905,821
Note: as the procedure for adjusting wages and salaries remains the same, it is not shown again.
Poznámka: protože se postup pro platy a mzdy nemění, opět se neukazuje.
Finally, ABC pre-paid third quarter water, sewage and waste removal. It also pre-paid July rent.
Nakonec, ABC zaplatila zálohy na vodné stočné a odvoz odpadu, a zaplatila červencový nájem.
6/30/X1 / 30.6.X1
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Rent / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: pronájem
200,000
400,000
800,000
Cash / Peníze
1,400,000
Alternatively / Alternativně
Inventory: WIP Pre-Paid Costs: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: náklady příštích ob: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Pre-Paid Costs: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: náklady příštích období: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP Pre-Paid Costs: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: náklady příštích období: pronájem
200,000
400,000
800,000
Although it recognizes it throughout the year, DEF performs routine repairs and maintenance annually, each July and
August. In July and August of Y1, it incurred actual costs of 2,777,079. In the twelve months ending 9/30/Y1, it had
recognized standard cost of 2,736,439, had begun 31,750 units, completed 31,150 and sold 31,000.
Copyright © Robert Mládek
66
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Ačkoliv DEF o opravě a údržbě účtuje průběžně, samotnou práci provádí jednou ročně, během července a září. Během
července a září R1 skutečně vynaložila 2,777,079 s tím, že během dvanácti měsíců do 30.9.R1, zaúčtovala 2,736,439. Během
tohoto období se 31,750 jednotek začaly, 31,150 se dokončily a 31,000 prodaly.
7/1/ to 8/31/X1 / 1.7. to 31.8.X1
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: opravná položka na opravu a údržbu
Cash / Peníze
9/30/X1 / 30.9.X1
Cost of Goods Sold: Maintenance and Repairs / Náklady na prodané výrobky: oprava a údržba
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: opravná položka na opravu a údržbu
1,317,021
1,317,021
39,680
768
192
40,640
Alternatively, given its materiality with respect to inventory, the adjustment could have made to just cost of sales.
Alternativně, vzhledem na významnost, se celková úprava může realizovat oproti nákladům na prodané výrobky.
Cost of Goods Sold: Maintenance and Repairs / Náklady na prodané výrobky: oprava a údržba
PP&E: Maintenance and Repairs Allowance / HIM: opravná položka na opravu a údržbu
40,640
40,640
At the end of Y1, ABC determined that production supplies at a standard cost of 483,525, quality control supplies at 805,875
and consumables at 644,700 had been recognized, while 460,991, 791,556 and 605,593 had actually been consumed.
During Y1, ABC began 32,235 finished 32,250 and sold 32,165 products.
Na konci R1 zjistila, že ačkoliv se zaúčtoval nepřímý materiál ve výši 483,525 u výroby a 805,875 u kontroly jakosti, skutečná
spotřeba byla 460,991 a 791,556. Zároveň, ačkoliv drobný majetek ve výši 644,700 se zaúčtoval, skutečně se spotřebovalo
605,593. Během R1 ABC začala 32.235, dokončila 32.250 a prodala 32.165 výrobků.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Quality Control / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti
805,875
805,875
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál a drobný majetek
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál a drobný majetek
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Cost of Goods Sold: Quality Control / Náklady na prodané výrobky: kontrola jakosti
Cost of Goods Sold: Indirect Material / Náklady na prodané výrobky: nepřímý materiál
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
75,961
35
14,288
61,508
200
During Q4, ABC recognized electricity and gas at standard costs of 1,690,000 and 1,352,000 respectively. On 12/31/Y1, it
estimated the actual Q4 costs to be 1,847,454 and 1,273,065.
Během čtvrtého kvartálu ABC zaúčtovala elektřinu a plyn v standardních cenách 1,690,000 a 1,352,000. Ke dni 31.12.R1
odhadla, že skutečné náklady byly 1,847,454 a 1,273,065.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of Goods Sold: Utilities / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
77,822
813
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky
78,519
116
3,120,519
1,847,454
1,273,065
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: elektřina
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: plyn
Alternatively / Alternativně
12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of Goods Sold: Utilities: Electricity / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky: elektřina
Inventory: Clearing Account: Utilities: Gas / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky: plyn
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Inventory: Clearing Account: Utilities: Electricity / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky: elektřina
Cost of Goods Sold: Utilities: Gas / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky: plyn
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
156,057
78,935
813
157,454
78,235
116
For the year, ABC had recognized electricity and gas of 3,380,262 and 2,537,244. As of 12/3/Y1, as it had not received fourth
quarter billings, it had only paid 1,581,736 and 1,280,214, leaving its accrued electricity and accrued gas accounts with
(credit) balances of 1,798,526 and 1,257,030. On 1/4/Y2 and 1/6/Y2, ABC received final, year-end invoices for 1,878,360 and
1,226,469. As the exact amounts were known between year-end and the date financial statements were authorized for
issue, per IAS 10.8 / ASC 855-10-25-1, it made the adjustments to Y1.
Během roku firma zaúčtovala elektřinu a plyn v celkových výších 3,380,262 a 2,537,244. Ke dni 31.12.R1 zatím neobdržela
konečné vyúčtování, proto zatím zaplatila jen 1,581,736 a 1,280,214, z čehož vyplývalo, že 1,798,526 a 1,257,030 zůstávalo
na účtech časového rozlišení. 4.1R2 a 6.1R2 od dodavatelů elektřiny a plynu obdržela konečné faktury na částky 1,878,360 a
1,226,469. Protože se přesné částky zjistily dříve, než byly vydané finanční zprávy, postupovala podle IAS 10.8 / ASC 855-1025-1 a úpravy promítla do roku 1. Obě faktury proplatila stejný den, 4.2.R2.
Copyright © Robert Mládek
67
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X1 / 31.12.X1 / Recorded / Zaúčtováno dne: 1/4/X2 / 4/1/X2 and 1/6/X2 / 6.1.X2
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: plyn
Cost of Goods Sold: Utilities / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: elektřina
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
2/4/X2 / 4.1.X2
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: elektřina
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: plyn
Cash / Peníze
30,560
49,167
130
79,834
23
1,878,360
1,226,469
3,104,829
Note: the original entries could also have been reversed. / Poznámka: původní zápisy se také mohly reverzovat.
During the fourth quarter, water sewage of 422,500, and waste removal 845,000 had been recognized at standard cost.
Actual fourth quarter costs were 469,691 and 832,625.
Během čtvrtého kvartálu se zaúčtovalo vodné a stočné v standardních cenách 422,500 a odvoz odpadu 845,000. Skutečné
náklady byly 469,691 a 832,625.
12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of Goods Sold: Utilities / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
34,507
361
34,816
52
Alternatively / Alternativně
12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of Goods Sold: Utilities: Water and Sewage / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: Clearing Account: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
46,772
12,375
361
Inventory: Clearing Account: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
47,191
12,265
52
Cost of Goods Sold: Utilities: Waste Removal / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
For the whole year, actual costs of 833,044 and 1,606,380 had been recognized while 800,000 and 1,600,000 had been
paid. ABC remitted the outstanding balances together with its Y2-Q1 pre-payments.
Skutečné náklady za celý rok ve výši 833,044 a 1,606,380 se zaúčtovaly s tím, že se zaplatily zálohy 800,000 a 1,600,000. ABC
zaplatila vzniklý rozdíl dohromady se zálohovými platbami za první kvartál R2.
1/2/X2 / 2.1.X2
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Accrued liabilities: Utilities: Water and Sewage / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Accrued liabilities: Utilities: Waste Removal / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
200,000.00
400,000.00
33,044
6,380
Cash / Peníze
639,424
During Y1, depreciation at standard cost had been 27,077,400 while actual depreciation was 26,278,746. Of these amounts
25,788,000 and 24,981,925 were associated with production, and 1,289,400 and 1,296,821 with quality control.
Během R1 odpisy ve výši 27.077.400 se zaúčtovaly v standardních cenách. Skutečné odpisy byly 26.278.746. Z těchto částek
se 25.788.000 a 24.981.925 vztahovaly na samotnou výrobu a 1.289.400 a 1.296.821 na kontrolu jakosti.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Quality Control / Zásoby: nedokončená výroba: kontrola jakosti
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Cost of Goods Sold: Quality Control / Náklady na prodané výrobky: kontrola jakosti
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Cost of Goods Sold: Depreciation / Náklady na prodané výrobky: odpisy
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
1,289,400
1,289,400
798,654
7,405
372
804,325
2,106
Finally, while rent of 9,670,500 had been recognized at standard cost, actual rent was 9,600,000.
Nakonec, nájem ve výši 9.670.500 se zaúčtoval, zatímco skutečný nájem byl 9.600.000.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Cost of Goods Sold: Rent / Náklady na prodané výrobky: nájem
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Copyright © Robert Mládek
68
70,500
33
70,347
186
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
The following schedule summarizes the costs and adjustments made in Y1.
Následující tabulka sumarizuje úpravy za rok 1.
Standard Cost
Direct Material / Přímý materiál
Direct Wages / Přímé mzdy
Supervisor’s salaries / Platy mistrů
MRE / Oprava a údržba
Electricity / Elektřina
Gas / Plyn
Water and sewage / Vodné a stočné
Waste removal / Odvoz odpadu
Total utilities / Neskladovatelné dodávky celkem
Supplies / Drobný materiál
Consumables / Drobný majetek
Total indirect material / Nepřímý materiál celkem
Salaries / Platy
Supplies / Materiál
Depreciation / Odpisy
Total quality Control / Kontrola jakosti celkem
Depreciation / Odpisy
Rent / Nájem
Total / Celkem
Actual Cost
Clearing
WIP
FG
Cost of Sales
Standardní cena
Aktuální cena
Spojovací účty Ned. výroba Výrobky
Per Unit
Total
Per Unit
Total
Dr / (Cr)
Dr / (Cr)
Dr / (Cr)
Jednotková
Celkem
Jednotková
Celkem
600
19,341,000
666.23
21,475,823
(2,134,823)
(993)
5,629
1,500
48,352,500
1,421.45
45,820,536
2,531,964
1,178 (6,676)
305
9,831,675
330.19
10,643,641
(811,966)
(378)
2,141
80
2,578,800
84.62
2,727,731
(148,931)
(69)
393
100
3,223,500
104.86
3,460,096
(236,596)
(110)
624
80
2,578,800
78.71
2,506,683
72,117
34
(190)
25
805,875
25.84
866,088
(60,213)
(28)
159
50
1,611,750
49.83
1,612,760
(1,010)
(0)
3
255
8,219,925
259.25
8,356,929
15
483,525
14.30
460,991
22,534
10
(59)
20
644,700
18.79
605,593
39,107
18
(103)
35
1,128,225
33.09
1,066,583
60
1,934,100
61.23
1,973,662
(39,562)
(18)
104
25
805,875
24.56
791,556
14,319
7
(38)
40
1,289,400
40.23
1,296,821
(7,421)
(3)
20
125
4,029,375
126.01
4,062,039
800
25,788,000
774.99
24,981,925
806,075
375 (2,126)
300
9,670,500
297.67
9,600,000
70,500
33
(186)
4,000 128,940,000
3,993.65 128,823,906
116,094
54
(306)
Náklady na výrobu
Dr / (Cr)
2,130,187
(2,526,466)
810,203
148,608
236,082
(71,960)
60,082
1,008
(22,486)
(39,022)
39,476
(14,288)
7,405
(804,325)
(70,347)
(115,842)
ABC drafted its financial statements and schedules.
ABC sestavila finanční výkazy a doplňující tabulky.
ABC Inc. / ABC a.s.
Balance Sheet / Rozvaha
12/31/X1 / 31.12.X1
Ending / Konečný
Beginning / Počáteční
Current assets / Běžný majetek
---
---
Inventory / Zásoby
Raw material / Přímý materiál
Work in process / Nedokončená výroba
Finished Goods / Výrobky
Total Inventory / Zásoby celkem
822,530
438,429
1,037,419
2,298,378
---
---
ABC Inc. / ABC a.s.
Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané výrobky
12/31/X1 / 31.12.X1
Beginning finished goods inventory / Počáteční stav výrobků
Cost of goods manufactured / Náklady na výrobu
Ending finished goods / Konečný stav výrobků
Cost of goods sold / Náklady na prodané výrobky
ABC Inc. / ABC a.s.
Cost of Goods Manufactured Schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky
12/31/X1 / 31.12.X1
Beginning work in process inventory / Počáteční stav nedokončené výroby
Beginning material / Počáteční stav materiálu
Material purchased / Pořízený materiál
Ending material / Konečný stav materiálu
Direct material / Přímý materiál
Direct wages / Přímé mzdy
Production overhead / Výrobní režie
Supervisor’s salaries / Platy mistrů
Maintenance and Repairs / Oprava a údržba
Electricity / Elektřina
3,460,096
Gas / Plyn
2,506,683
Water and sewage / Vodné a stočné
866,088
Waste removal / Odvoz odpadu
1,612,760
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Supplies / Spotřebovaný materiál
460,991
Consumables / Drobný majetek
605,593
Indirect material / Nepřímý materiál
Salaries / Platy
1,973,662
Supplies / Materiál
791,556
Depreciation / Odpisy
1,296,821
Quality Control / Kontrola jakosti
Depreciation / Odpisy
Rent / Nájem
Total production overhead / Celková výrobní režie
Ending work in process inventory / Konečný stav nedokončené výroby
Cost of goods manufactured / Náklady na vyrobené výrobky
Copyright © Robert Mládek
---
69
963,353
498,375
697,725
2,159,453
---
697,725
128,883,852
(1,037,419)
128,544,158
498,375
963,353
21,335,000
(822,530)
21,475,823
45,820,536
10,643,641
2,727,731
8,445,627
1,066,583
4,062,039
24,981,925
9,600,000
61,527,547
(438,429)
128,883,852
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Standard costing, simplified approach using annual adjustments: In contrast to the previous example, ABC decided to
simply its accounting by adjusting standard costs annually. To simply it even further, it also decided aggregate similar costs
and eliminate some function driven items. For illustration purposes, the periodicity is assumed to be annual. Each time ABC
began a product, it recorded:
Standardní ceny, zjednodušený postup, kde se úpravy provádí jen u roční závěrky: Na rozdíl od předchozího příkladu se
ABC rozhodla zjednodušit své účtování tak, že všechny úpravy provede pouze ročně. Zároveň eliminovala účelové subklasifikace. Pro účel příkladu se předpokládá, že se sestavuje pouze roční finanční zpráva. Pokaždé kdy začala výrobek, ABC
zaúčtovala:
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: přímý materiál
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
Inventory: Clearing Account: MRE / Zásoby: nedokončená výroba: oprava a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: neskladovatelné dodávky
Inventory: Clearing Account: Indirect material / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: spojovací účet: odpisy
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
4,000
600
1,500
365
80
255
60
840
300
Each time ABC finished a product, it recorded:
Pokaždé kdy dokončila výrobek, ABC zaúčtovala:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Finished goods / Zásoby: výrobky
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
4,000
4,000
Each time ABC sold a product, it recorded:
Pokaždé kdy prodala výrobek, ABC zaúčtovala:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
Cash or Receivable / Peníze nebo pohledávka
Revenue: Goods / Výnosy: Výrobky
Cost of Goods Sold / Náklady na prodané výrobky
Inventory: Finished goods / Zásoby: výrobky
#,###
#,###
4,000
4,000
Each time ABC acquired raw material, it recorded:
Pokaždé kdy pořídila materiál:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Raw Material / Zásoby: materiál
Cash or payable / Peníze nebo závazek
#,###
#,###
Each time ABC incurred a production cost, it recorded:
Pokaždé firmě vzniknul další výrobní náklad:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
Inventory: Clearing Account: Maintenance and Repairs / Zásoby: spojovací účet: oprava a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: Neskladovatelné dodávky
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
Cash, payable, allowance, etc. / Peníze, závazky, opravná položka, atd.
#,###
#,###
At year-end, ABC took stock of its raw material and determined that 21,475,823 had been consumed.
Na konci období, na základě inventury, ABC zjistila ze materiál v hodnotě 21.475.823 se spotřeboval.
Raw material #1 / Materiál č. 1
Raw material #2 / Materiál č. 2
Raw material #3 / Materiál č. 3
Raw material #4 / Materiál č. 4
Raw material #5 / Materiál č. 5
Raw material #6 / Materiál č. 6
Raw material #7 / Materiál č. 7
Raw material #8 / Materiál č. 8
Copyright © Robert Mládek
Beginning / Počáteční
63,750
218,785
256,050
99,000
59,000
12,250
178,750
75,768
963,353
Purchases / Nákupy
2,570,000
1,592,000
2,450,000
3,308,000
2,791,000
3,170,500
2,892,500
2,561,000
21,335,000
70
Ending / Konečný
(192,224)
(82,393)
(260,335)
(120,335)
(43,562)
(23,727)
(9,976)
(89,978)
(822,530)
Usage / Spotřeba
2,441,526
1,728,392
2,445,715
3,286,665
2,806,438
3,159,023
3,061,274
2,546,790
21,475,823
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: materiál
Inventory: Raw Material / Zásoby: materiál
21,475,823
21,475,823
Also at year-end, ABC determined that depreciation, attributable to production, was 26,278,746.
Také na konci období ABC zjistila, že odpisy ve výši 26.278.746 se vztahovaly na výrobu.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
PP&E: Accumulated Depreciation / HIM: oprávky
26,278,746
26,278,746
During Y1, including material and depreciation, ABC recognized total standard costs of 128,940,000 and recorded total
actual costs of 128,735,208. This left its clearing accounts with an aggregate (credit) balance of 204,792. The following table
breaks down these costs:
Včetně materiálu a odpisů, během R1 ABC zaúčtovala náklady ve standardních cenách 128.940.000. Během stejného období
její skutečné náklady byly 128.735.208, a proto její spojovací účty měly celkový (záporný) zůstatek ve výši 204.792.
Production Costs / Výrobní náklady
Disaggregated / Podle druhu
Direct Material / Přímý materiál
Direct Wages / Přímé mzdy
Production salaries / Výrobní platy
Repairs and Maintenance / Oprava a údržba
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Supplies & Consumables / Nepřímý materiál
Depreciation / Odpisy
Rent / Nájem
Total costs / Náklady celkem
Standard Cost
Standardní náklady
19,341,000
48,352,500
11,765,775
2,578,800
8,219,925
1,934,100
27,077,400
9,670,500
128,940,000
Actual Cost
Clearing Account, Dr. / (Cr.)
Aktuální náklady
Spojovací účty, MD / (Dal)
21,475,823
2,134,823
45,820,536
(2,531,964)
12,617,303
851,528
2,727,731
148,931
8,356,929
137,004
1,858,139
(75,961)
26,278,746
(798,654)
9,600,000
(70,500)
128,735,208
(204,792)
During Y1, ABC had begun 32,235, finished 32,250 and sold 32,165 products and calculated:
Během R1 ABC začala 32.235, dokončila 32.250 a prodala 32.165 výrobků a spočítala:
Adjustments: Dr. (Cr.)
Úpravy: MD (Dal)
Direct Material / Přímý materiál
Direct Wages / Přímé mzdy
Production salaries / Výrobní platy
Repairs and Maintenance / Oprava a údržba
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Supplies & Consumables / Nepřímý materiál
Depreciation / Odpisy
Rent / Nájem
Total Adjustments / Úpravy celkem
Clearing
Spoj. účty
(2,134,823)
2,531,964
(851,528)
(148,931)
(137,004)
75,961
798,654
70,500
204,792
WIP
Ned. výroba
(993)
1,178
(396)
(69)
(64)
35
372
33
95
FG
Hot. výrobky
5,629
(6,676)
2,245
393
361
(200)
(2,106)
(186)
(540)
COGS
Nák. na prodej
2,130,187
(2,526,466)
849,679
148,608
136,707
(75,796)
(796,920)
(70,347)
(204,347)
Then made the adjustments / Poté firma zaúčtovala úpravy:
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní mzdy
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: materiál
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
Inventory: Clearing Account: Maintenance & Repairs / Zásoby: spojovací účet: oprava a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: Neskladovatelné dodávky
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Cost of Goods Sold: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: úprava
Copyright © Robert Mládek
71
2,531,964
75,961
798,654
70,500
95
2,134,823
851,528
148,931
137,004
540
204,347
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Alternatively / Alternativně
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní mzdy
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: nepřímý materiál
Inventory: Clearing Account: Depreciation / Zásoby: nedokončená výroba: odpisy
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: nájem
Inventory: WIP Adjustment / Zásoby: nedokončená výroba: úprava
Cost of Goods Sold: Direct Material: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: materiál: úprava
Cost of Goods Sold: Salaries: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: platy: úprava
Cost of Goods Sold: Repairs and Maintenance: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: oprava a údržba úprava
Cost of Goods Sold: Utilities: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: neskladovatelné dodávky: úprava
Inventory: Clearing Account: Raw Material / Zásoby: nedokončená výroba: materiál
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: výrobní platy
2,531,964
75,961
798,654
70,500
95
2,130,187
849,679
148,608
136,707
2,134,823
851,528
148,931
137,004
540
2,526,466
75,796
796,920
70,347
Inventory: Clearing Account: Maintenance & Repairs / Zásoby: spojovací účet: oprava a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: Neskladovatelné dodávky
Inventory: Finished Goods: Adjustment / Zásoby: výrobky: úprava
Cost of Goods Sold: Direct Wages: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: přímé mzdy: úprava
Cost of Goods Sold: Supplies & Consumables: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: nepřímý materiál: úprava
Cost of Goods Sold: Depreciation: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: odpisy: úprava
Cost of Goods Sold: Rent: Adjustment / Náklady na prodané výrobky: nájem: úprava
1/2/X2 / 2.1.X2
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Water and Sewage / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: vodné a stočné
Inventory: WIP Unallocated Overhead: Utilities: Waste Removal / Zásoby: nealokovaná výrobní režie: neskladovatelné dodávky: odvoz odpadu
Equity: Retained Earnings / Kapitál: nerozdělený zisk
Cash / Peníze
200,000.00
400,000.00
39,424
639,424
ABC Inc. / ABC a.s.
Balance Sheet / Rozvaha
12/31/X1 / 31.12.X1
Ending / Počáteční
Beginning / Konečný
---
---
Current assets / Běžný majetek
--Inventory / Zásoby
Raw material / Přímý materiál
Work in process / Nedokončená výroba
Finished Goods / Výrobky
Total Inventory / Zásoby celkem
---
822,530
438,470
1,037,185
2,298,185
963,353
498,375
697,725
2,159,453
---
---
ABC Inc. / ABC a.s.
Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané výrobky
12/31/X1 / 31.12.X1
Beginning finished goods inventory / Počáteční stav výrobků
Cost of goods manufactured / Náklady na výrobu
Ending finished goods / Konečný stav výrobků
Cost of goods sold / Náklady na prodané výrobky
---
697,725
128,795,113
(1,037,185)
128,455,653
---
ABC Inc. / ABC a.s.
Cost of Goods Manufactured Schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky
12/31/X1 / 31.12.X1
Beginning work in process inventory / Počáteční stav nedokončené výroby
Beginning material / Počáteční stav materiálu
963,353
Material purchased / Pořízený materiál
21,335,000
Ending material / Konečný stav materiálu
(822,530)
Direct material / Přímý materiál
Direct wages / Přímé mzdy
Production overhead / Výrobní režie
Salaries / Platy
12,617,303
Maintenance and Repairs / Oprava a údržba
2,727,731
Utilities / Neskladovatelné dodávky
8,356,929
Indirect material / Nepřímý materiál
1,858,139
Depreciation / Odpisy
26,278,746
Rent / Nájem
9,600,000
Total production overhead / Celková výrobní režie
Ending work in process inventory / Konečný stav nedokončené výroby
Cost of goods manufactured / Náklady na vyrobené výrobky
Copyright © Robert Mládek
72
498,375
21,475,823
45,820,536
61,438,849
(438,470)
128,795,113
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Finally, instead of adjusting Y1 to recognize the costs that were estimated, it simply recorded them in Y2.
Nakonec, místo aby promítla upřesnění dohadných položek do roku 1, je ABC zaúčtovala v roce 2.
1/4/X2 / 4/1/X2 and
Equity: Retained Earnings / Kapitál: nerozdělený zisk
Accrued Liabilities: Utilities: Electricity / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: elektřina
79,834
1/6/X2 / 6.1.X2
Accrued Liabilities: Utilities: Gas / Závazky (akruály): neskladovatelné dodávky: plyn
Equity: Retained Earnings / Kapitál: nerozdělený zisk
30,561
79,834
30,561
IFRS/US GAAP versus national GAAP: X is a wholly owned subsidiary of XYZ and a legal entity domiciled in a continental
European country. Rather than reconcile one standard to the other, XYZ maintains two, parallel reporting systems. Each
time ABC received a supplier invoice it recorded:
X je 100% vlastněná dcera XYZ a zároveň právnická osoba se sídlem v zemi kontinentální Evropy. Místo aby jeden standard
převáděla na druhý, oba aplikuje paralelně. Pokaždé, kdy přijala fakturu od dodavatele, firma zaúčtovala.
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
---
---
National GAAP / Národní standardy
Account 111 - Cost of material / 111 - Pořízení materiálu
Account 321 - Trade payables / 321 - Závazky z obchodních vztahů
#,###
#,###
Each time ABC acquired raw material it recorded: / Pokaždé, kdy pořídila materiál, zaúčtovala:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
Inventory: Raw Material / Zásoby: materiál
Cash or Payables: Trade Payables / Peníze nebo pohledávky: z obchodního styku
National GAAP / Národní standardy
Account 112 - Materials in inventory / 112 - Materiál na skladě
#,###
#,###
#,###
Accounts 111 - Cost of material or 211 - Cash on hand / 111 - Pořízení materiálu nebo 211 - Pokladna
#,###
Each time ABC used material in production it recorded: / Pokaždé, kdy použila materiál ve výrobě:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
Inventory: Work in Process / Zásoby: materiál
Inventory: Raw Material / Zásoby: materiál
National GAAP / Národní standardy
Account 501 - Materials expense / 501 - Spotřeba materiálu
Account 112 - Materials in inventory / 112 - Materiál na skladě
#,###
#,###
#,###
#,###
Each time ABC paid wages, incurred or accrued a production cost other than material it recorded:
Pokaždé, kdy zaplatila mzdy, nebo jí vzniknul další výrobní náklad vyjma pořízení materiálu, zaúčtovala:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy
Inventory: Clearing Account: Maintenance and Repairs / Zásoby: nedokončená výroba: oprava a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: Neskladovatelné dodávky
Inventory: Clearing Account: Supplies & Consumables / Zásoby: nedokončená výroba: spotřeba materiálu
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: Nájem
Cash, payable, accrual, allowance, etc. / Peníze, závazky, časové rozlišení, atd.
National GAAP / Národní standardy
Account 521.1 - Wages and salaries expense - wages sub-account / 521.1 - AE mzdy
Account 521.2 - Wages and salaries expense - salaries sub-account / 521.2 - AE platy
Account 524 - Social security and health insurance expense / 524 - sociální a zdravotní
Account 511 - Repairs and maintenance expense / 511 - oprava a údržba
Accounts 502 - Energy or 503 - Other utilities expense / 502 - energie a 503 Spotřeba dodávek
Account 501.2 - Materials - consumables sub-account / 501.2 - Drobný majetek a nepřímý materiál
Account 518 - Other services / 518 - Ostatní služby
Account 5xx - Other expense account / 5xx - jiný nákladový účet
Account 112 - Materials in inventory / 112 - Materiál na skladě
Copyright © Robert Mládek
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
#,###
73
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Each time ABC began a product, it recorded / Pokaždé, kdy začala nový výrobek, zaúčtovala:
1/10/X1 / 10.1.X1
IFRS / US GAAP
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy
Inventory: Clearing Account: MRE / Zásoby: nedokončená výroba: oprava a údržba
Inventory: Clearing Account: Utilities / Zásoby: nedokončená výroba: Neskladovatelné dodávky
Inventory: Clearing Account: Supplies & Cons. / Zásoby: nedokončená výroba: spot. materiál
Inventory: Clearing Account: Rent / Zásoby: nedokončená výroba: Nájem
Inventory: Clearing Account: Production Wages / Zásoby: nedokončená výroba: mzdy
Inventory: Clearing Account: Production Salaries / Zásoby: nedokončená výroba: platy
National GAAP / Národní standardy
--
4,000
600
1,500
365
80
255
60
840
300
--
--
Each time ABC finished a product, it recorded: / Pokaždé, když dokončila výrobek, účtovala:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
Inventory: Finished goods / Zásoby: výrobky
Inventory: Work in Process / Zásoby: nedokončená výroba
National GAAP / Národní standardy
--
4,000
4,000
--
--
During the period, it determined that costs of 150,000 were applicable to work in process and activated (capitalized) them.
Next it determined that, of the work in process during the period, 150,000 had progressed sufficiently to warrant
reclassification as semi-finished goods. Next it determined that of the costs incurred and expensed during the period
another 50,000 were applicable to semi-finished goods. Next it determined that, of the goods semi-finished, 200,000 were
finished at an additional cost of 75,000.
Během období zjistila, že náklady ve výši 150.000 se vztahovaly na nedokončenou výrobu. Také určila, že během období
nedokončená výroba ve výši 150.000 pokročila do stádia polotovaru. Také určila, že náklady ve výši 50.000 se vztahovaly na
tuto přeměnu. Nakonec určila, že 200.000 z polotovarů se dokončil, přičemž vznikly náklady ve výši 75.000.
1/31/X1 / 31.1.X1
IFRS / US GAAP
-National GAAP / Národní standardy
121 - Work in process / 121 - Nedokončená výroba
Account 611 - Change in work in progress / 611 - Změna stavu nedokončené výroby
Account 611 - Change in work in progress / 611 - Změna stavu nedokončené výroby
121 - Work in process / 121 - Nedokončená výroba
Account 122 - Semi-finished goods / 122 - Polotovary vlastní výroby
Account 612 - Change in semi-finished goods / 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby
Account 122 - Semi-finished goods / 122 - Polotovary vlastní výroby
Account 612 - Change in semi-finished goods / 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby
Account 612 - Change in semi-finished goods / 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby
Account 122 - Semi-finished goods / 122 - Polotovary vlastní výroby
Account 123 - Products / 123 - Výrobky
Account 613 - Change in products / 613 - Změna stavu výrobků
Account 123 - Products / 123 - Výrobky
Account 613 - Change in products / 613 - Změna stavu výrobků
--
--
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
50,000
50,000
200,000
200,000
200,000
200,000
75,000
75,000
Each time ABC sold a product, it recorded: / Pokaždé, kdy prodala výrobek, zaúčtovala:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
Cash or Receivables: Trade receivables / Peníze nebo Pohledávky: z obchodního styku
Revenue: Goods Inventory: Finished goods / Zásoby: hotové výrobky
Cost of goods sold / Náklady na prodané výrobky
Inventory: Finished goods / Zásoby: výrobky
National GAAP / Národní standardy
##,###
##,###
4,000
4,000
Accounts 211 - Cash on hand, 221 - Cash in bank or 311 - Trade receivables / 211 - Pokladna, 221 - Bankovní účty, 311 - Pohledávky z obchodních vztahů
4,000
601 - Product revenue / 601 - Tržby za vlastní výrobky
4,000
Products valued at 275,000 had been sold during the period: / Za období prodaly výrobky v hodnotě 275,000:
1/1/X1 / 1.1.X1 to 12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS / US GAAP
-National GAAP / Národní standardy
Account 613 - Change in products / 613 - Změna stavu výrobků
Account 123 - Products / 123 - Výrobky
Copyright © Robert Mládek
--
--
275,000
275,000
74
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Cost of Sales shortcut: during the first quarter XYZ recorded the following transactions and accruals.
Zkratka: na konci prvního kvartálu XYZ zaznamenala následující transakce a akruály.
Sales / Tržby
Cash, Receivables / Peníze, pohledávky
Revenue / Tržby
2,000,000
2,000,000
Raw material purchases / Nákupy surovin
Cost of goods sold: direct materials / Náklady na prodej: přímý materiál
Cash, Payables / Peníze, závazky
130,000
130,000
Vender discount on raw material purchases / Sleva od dodavatele při nákupu surovin
Cash, Receivables / Peníze, pohledávky
Cost of goods sold: direct materials / Náklady na prodej: přímý materiál
10,000
Production supply and consumable purchases / Nákupy nepřímého materiálu a drobného majetku
Cost of goods sold: supplies, consumables / Náklady na prodej: nepřímý materiál, drobný majetek
Cash, Payables / Peníze, závazky
20,000
10,000
20,000
Production worker wages / Mzdy výrobních pracovníků
Cost of goods sold: wages and salaries / Náklady na prodej: platy a mzdy
Cash, Accrued payroll / Peníze, splatné odměny
250,000
Supervisor’s salaries / Platy mistrů
Cost of goods sold: wages and salaries / Náklady na prodej: platy a mzdy
Cash, Accrued payroll / Peníze, splatné odměny
75,000
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Cost of goods sold: production overhead / Náklady na prodej: výrobní režie
Cash, Payables / Peníze, závazky
85,000
Accrual for repairs and maintenance / Časové rozlišení nákladů na opravu a údržbu
Cost of goods sold: production overhead / Náklady na prodej: výrobní režie
Repairs and maintenance allowance / Hmotný majetek: opravná položka na opravu a údržbu
80,000
250,000
75,000
85,000
80,000
Rent / Pronájmy
Cost of goods sold: production overhead / Náklady na prodej: výrobní režie
Cash / Peníze
170,000
Depreciation / Odpisy
Cost of goods sold: production overhead / Náklady na prodej: výrobní režie
Accumulated Depreciation, amortization / Oprávky hmotného a nehmotného majetku
200,000
170,000
200,000
On 31/3/Y1, XYZ reviewed its inventory, determined changes and adjusted cost of sales:
31.3.R1 XYZ ověřila stavu zásob, zjistila změny a upravila náklady na prodané zboží:
Inventory balance at:
Stav zásob ke dni:
1/1/X1
1.1.X1
A
100,000
20,000
50,000
40,000
210,000
Raw material / Suroviny
Production supplies / Nepřímý materiál
Work in process / Nedokončená výroba
Finished goods / Hotové výrobky
31/3/X1/ 31.3.X1
Inventory: Raw materials / Zásoby: suroviny
Inventory: WIP / Zásoby: nedokončená výroba
Inventory: Supplies & consumables / Zásoby: nepřímý materiál a drobný majetek
Inventory: Finished goods / Zásoby: hotové výrobky
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Copyright © Robert Mládek
75
3/31/X1
31.3.X1
B
120,000
10,000
100,000
20,000
250,000
Change
Změna
C=A-B
20,000
(10,000)
50,000
(20,000)
40,000
20,000
50,000
10,000
20,000
40,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
In more detail: / Podrobněji:
Item
Položka
Recorded
Účtováno
A
250,000
85,000
80,000
75,000
170,000
200,000
860,000
Direct wages / Přímé mzdy
Utilities / Neskladovatelné dodávky
MRE / Opravy a údržba
Supervisor’s salaries / Platy mistrů
Rent / Pronájem
Depreciation / Odpisy
Total cost of conversion (A) / Celkové náklady na konverzi (A)
Direct materials / Přímý materiál
Supplies, consumables / Náklady na PZ: nepřímý materiál, drobný majetek
Cost of Sales / Náklady na prodej
Weight
Váha
B = A / A
29.07%
9.88%
9.30%
8.72%
19.77%
23.26%
Adjustment
Úprava
C=AxB
8,721
2,965
2,791
2,616
5,930
6,977
30,000
120,000
20,000
1,000,000
31/3/X1/ 31.3.X1
Inventory: Raw materials / Zásoby: suroviny
Inventory: WIP / Zásoby: nedokončená výroba
Cost of Sales: indirect material / Náklady na prodej: Nepřímý materiál
Inventory: Supplies & consumables / Zásoby: Nedokončená výroba
Inventory: Finished goods / Zásoby: Hotové výrobky
Cost of goods sold: direct materials / Náklady na prodej: přímý materiál
Cost of goods sold: direct wages / Náklady na prodej: přímé mzdy
Cost of goods sold: utilities / Náklady na prodej: neskladovatelné dodávky
Cost of goods sold: MRE / Náklady na prodej: opravy a údržba
Cost of goods sold: supervisor’s salaries / Náklady na prodej: platy mistrů
Cost of goods sold: rent / Náklady na prodej: pronájem
Cost of goods sold: depreciation / Náklady na prodej: odpisy
20,000
(10,000)
40,000
20,000
50,000
10,000
1,000
4,000
20,000
8,721
2,965
2,791
2,616
5,930
6,977
Normal capacity: XYZ manufactures products 10,000 units per year. Its production volume varies by quarter: 2,000 in Q1,
2,500 in Q2, 1,500 in Q3 and 4,000 in Q4. Its material, labor and variable costs are 3, 5 and 2 per unit respectively. Its fixed
costs (depreciation) are 70,000 per year or 17,500 per quarter. If fixed overhead costs were allocated on the basis of actual
production, they would be allocated at 8.75=17,500/2,000 per unit in Q1, 7=17,500/2,500 per unit in Q2,
11.67=17,500/1,500 per unit in Q3 and 4.38=17,500/4,000 per unit in Q4.
Noremní objem výroby: XYZ vyrábí 10.000 výrobků za rok. Její objem výroby se liší podle čtvrtletí: v 1. čtvrtletí 2000, ve 2.
čtvrtletí 2500, ve 3. čtvrtletí 1500 a ve 4. čtvrtletí 4000. Materiál, mzdy a variabilní náklady jsou 3, 5 a 2 na jednotku, resp.
Fixní náklady (odpisy) jsou 70.000 za rok nebo 17,500 za čtvrtletí. Pokud by se fixní režie alokovala na skutečnou výrobu, na
jednotku by se alokovalo 8.75 = 17,500 / 2000 v 1. čtvrtletí, 7 = 17,500 / 2,500 ve 2. čtvrtletí, 11.67 = 17500/1500 ve 3.
čtvrtletí a 4,38 = 17500/4000 ve 4. čtvrtletí,
3/31/X1 / 31.3.X1; 6/33/X1 / 30.6.X1; 9/30/X1 / 30.9.X1; 12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
17,500
17,500
Alternatively using a COS shortcut / Alternativně pomoci zkratky
3/31/X1 / 31.3.X1; 6/33/X1 / 30.6.X1; 9/30/X1 / 30.9.X1; 12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of sales: Depreciation / Náklady na prodej: Odpisy
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
17,500
17,500
This would lead to the following P&L results: / Tato politika by však vedla k těmito výsledkům:
Period
Období
Q1.Y1
Q2.Y1
Q3.Y1
Q4.Y1
Y1
Material
Materiál
A
6,000
7,500
4,500
12,000
30,000
Copyright © Robert Mládek
Wages
Mzdy
B
20,000
25,000
15,000
40,000
100,000
Variable OH
Var režie
C
4,000
5,000
3,000
8,000
20,000
Fixed OH
Fix režie
D
17,500
17,500
17,500
17,500
70,000
76
COS
Náklady
E=∑A:D
47,500
55,000
40,000
77,500
220,000
Revenue
Výnosy
F
88,000
110,000
66,000
176,000
440,000
GP
Hrubý zisk
G=F-E
40,500
55,000
26,000
98,500
220,000
Margin
Marže
H=(F-G)/F
54%
50%
61%
44%
50%
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Consequently, XYZ allocated fixed overhead on the basis normal (average) capacity at a rate of 7 per unit:
XYZ proto alokuje fixní režii na základě noremní (průměr) kapacity ve výši 7 za jednotku:
3/31/X1 / 31.3.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
14,000
6/33/X1 / 30.6.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
17,500
9/30/X1 / 30.9.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
10,500
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
28,000
14,000
17,500
10,500
28,000
Alternatively using an adjustment account / Alternativně pomoci úpravy
3/31/X1 / 31.3.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Inventory: Normal capacity adjustment / Zásoby: Úprava na noremní výrobu
Accumulated Depreciation / Oprávky
14,000
3,500
6/33/X1 / 30.6.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
17,500
9/30/X1 / 30.9.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Inventory: Normal capacity adjustment / Zásoby: Úprava na noremní výrobu
Accumulated Depreciation / Oprávky
10,500
7,000
17,500
17,500
17,500
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: Products / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation / Oprávky
Inventory: Normal capacity adjustment / Zásoby: Úprava na noremní výrobu
28,000
17,500
10,500
Alternatively using a COS shortcut / Alternativně pomoci zkratky
3/31/X1 / 31.3.X1
Cost of sales: Depreciation / Náklady na prodej: Odpisy
Accumulated Depreciation / Oprávky
14,000
6/33/X1 / 30.6.X1
Cost of sales: Depreciation / Náklady na prodej: Odpisy
Accumulated Depreciation / Oprávky
17,500
9/30/X1 / 30.9.X1
Cost of sales: Depreciation / Náklady na prodej: Odpisy
Accumulated Depreciation / Oprávky
10,500
12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of sales: Depreciation / Náklady na prodej: Odpisy
Accumulated Depreciation / Oprávky
28,000
14,000
17,500
10,500
28,000
Leading to the following P&L results: / Tato politika vedla k těmito výsledkům:
Period
Období
Q1.Y1
Q2.Y1
Q3.Y1
Q4.Y1
Y1
Material
Materiál
A
6,000
7,500
4,500
12,000
30,000
Copyright © Robert Mládek
Wages
Mzdy
B
20,000
25,000
15,000
40,000
100,000
Variable OH
Var režie
C
4,000
5,000
3,000
8,000
20,000
Fixed OH
Fix režie
D
14,000
17,500
10,500
28,000
70,000
77
COS
Náklady
E=∑A:D
44,000
55,000
33,000
88,000
220,000
Revenue
Výnosy
F
88,000
110,000
66,000
176,000
440,000
GP
Hrubý zisk
G=F-E
44,000
55,000
33,000
88,000
220,000
Margin
Marže
H=(F-G)/F
50%
50%
50%
50%
50%
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
FIFO: XYZ began selling merchandise 123 in Y0. Its last purchase was 1,000 units for 10 per unit. On 12/31/Y0, 400 units
remained in stock. During Y1, it made the following purchases: 1,000 for 8.35 on 1/5/Y1, 2,000 for 10.45 on 4/1/Y1, 4,000
for 10.55 on 7/1/Y1 and 5,000 for 11.75 on 10/2/Y1. On 12/31/Y1, a physical inventory showed that 600 units remained in
stock (for readability, interim reports are not prepared).
FIFO: XYZ začala zboží typu 123 prodávat v roce 0. Poslední nákup v tomto roce byl 1.000 jednotek za 10 za jednotku. Ke dni
31.12.R0 na skladě zůstalo 400 jednotek. Během roku 1 firma koupila 1.000 jednotek za 8,35 dne 5.1.R1, 2.000 jednotek za
10,45 dne 1.4.R1, 4.000 jednotek za 10,55 dne 1.7.R1 a 5.000 jednotek za 11,75 dne 2.10.R1. 31.12.R1 fyzická inventura
ukázala, že na skladě zůstalo 600 jednotek. Za účelem přehlednosti se mezitímní reporty nesestavují.
1/5/X1 / 5.1.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
8,350
4/1/X1 / 1.4.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
20,900
7/1/X1 / 1.7.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
42,200
10/2/X1 / 2.10.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
58,750
12/31/X1 / 31.12.X1
Cost of Goods Sold / Náklady na prodané zboží
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
127,150
8,350
20,900
42,200
58,750
127,150
XYZ Inc. / XYZ, a.s.
Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané zboží
12/31/X1 / 31.12.X1
Beginning inventory / Počáteční stav zásob
Purchases / Nákupy
Goods available for sale / Celkové zboží na prodej
Ending inventory / Konečný stav zásob
Cost of Goods Sold / Náklady na prodané zboží
4,000
130,200
134,200
(7,050)
127,150
XYZ Inc. / XYZ, a.s.
Balance Sheet / Rozvaha
12/31/X1 / 31.12.X1
Current assets / Běžný majetek
--Inventory / Zásoby
7,050
---
Average cost: XYZ began selling merchandise 123 in Y0. During that year, it purchased 12,000 units of merchandise type
123 of for an average cost of 9.24 per unit. On 12/31/Y0, 400 units remained in stock. During Y1, it made the following
purchases: 1,000 for 8.35 on 1/5/Y1, 2,000 for 10.45 on 4/1/Y1, 4,000 for 10.55 on 7/1/Y1 and 5,000 for 11.75 on 10/2/Y1.
On 12/31/Y1, a physical inventory showed that 600 units remained in stock (for readability, interim reports are not
prepared).
Průměrná cena: XYZ začala zboží typu 123 prodávat v roce 0. Během toho roku pořídila 12.000 jednotek zboží typu 123 za v
průměru 9,24 za jednotku. Ke dni 31.12.R0 na skladě zůstalo 400 jednotek. Během roku 1 firma koupila 1.000 jednotek za
8,35 dne 5.1.R1, 2.000 jednotek za 10,45 dne 1.4.R1, 4.000 jednotek za 10,55 dne 1.7.R1 a 5.000 jednotek za 11,75 dne
2.10.R1. 31.12.R1 fyzická inventura ukázala, že na skladě zůstalo 600 jednotek. Za účelem přehlednosti se mezitímní reporty
nesestavují.
1/5/X1 / 5.1.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
8,350
4/1/X1 / 1.4.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
20,900
Copyright © Robert Mládek
78
8,350
20,900
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
7/1/X1 / 1.7.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
42,200
10/2/X1 / 2.10.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
58,750
Date
Datum
1/1/01
1/5/01
4/1/01
7/1/01
10/2/01
12/31/01
Unit Purchases
Jednotky nák.
A
Beginning (ending)
Počáteční (konečný)
D
400
1,000
2,000
4,000
5,000
Weight
Váha
B = A / ƩA
42,200
58,750
Weighted average cost
Vážená průměrná cena
D = B x C; ƩC
8.33%
16.67%
33.33%
41.67%
0.70
1.74
3.52
4.90
(600)
12,000
10.85
Unit Cost
Cost of Sales
Jed. cena
Nák. na prodané zboží
E
E = (A + D) x E
9.24
3,696
8.35
8,350
10.45
20,900
10.55
42,200
11.75
58,750
10.85
(6,510)
127,386
LIFO (US GAAP only): XYZ began selling merchandise 123 in Y0. During that year, its first purchase was 1,000 units at 7. On
12/31/Y0, 400 units remained in stock. During Y1, it made the following purchases: 1,000 for 8.35 on 1/5/Y1, 2,000 for
10.45 on 4/1/Y1, 4,000 for 10.55 on 7/1/Y1 and 5,000 for 11.75 on 10/2/Y1. On 12/31/Y1, a physical inventory showed that
600 units remained in stock (for readability, interim reports are not prepared).
LIFO: XYZ začala zboží typu 123 prodávat v roce 0. V tom roce její první nákup byl 1.000 jednotek za 7,00. Ke dni 31.12.R0 na
skladě zůstalo 400 jednotek. Během roku 1 firma koupila 1.000 jednotek za 8,35 dne 5.1.R1, 2.000 jednotek za 10,45 dne
1.4.R1, 4.000 jednotek za 10,55 dne 1.7.R1 a 5.000 jednotek za 11,75 dne 2.10.R1. 31.12.R1 fyzická inventura ukázala, že na
skladě zůstalo 600 jednotek. Za účelem přehlednosti se mezitímní reporty nesestavují.
1/5/X1 / 5.1.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
8,350
4/1/X1 / 1.4.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
20,900
7/1/X1 / 1.7.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
42,200
10/2/X1 / 2.10.X1
Inventory: Merchandise: Type 123 / Zásoby: zboží: typ 123
Cash or Trade Payables / Peníze nebo závazky z obchodního styku
58,750
Date
Datum
Unit Purchases
Jednotky nák.
A
1/1/01
1/5/01
4/1/01
7/1/01
10/2/01
12/31/01
1,000
2,000
4,000
5,000
Unit Cost
Jed. cena
B
8,350
20,900
42,200
58,750
Total purchases
Celkové nákupy
C
7.00
8.35
10.45
10.55
11.75
8.35
9,000
20,000
44,000
60,000
12,000
130,200.00
Beginning (ending)
Cost of Sales
Počáteční (konečný)
Nák. na prodané zboží
D
E = (A x B) + (D x B)
400
2,800
8,350
20,900
42,200
58,750
(600)
(5,010)
127,990
Lower of cost or market: On 12/1/Y1, XYZ (a wholesaler) bought 200 units of product number #456 from ABC (its
manufacturer) for 100 per unit. At year-end, XYZ determined that had 100 units of this merchandise in stock. Just prior to
year-end, ABC reduced the price of the product to 9 per unit. XYZ estimated that it would sell the product for an average
120 per unit after deducting a discount and additional promotional costs required to clear out this inventory. XYZ’s normal
gross profit is 50%.
Ocenění na konci období: 1.12.R1 XYZ (velkoobchod) koupila 200 jednotek výrobku číslo 456 od firmy ABC (výrobce) za 100
za jednotku (celkem 20,000). Na konci období firmě zbývalo 100 jednotek tohoto zboží na skladě. Před koncem roku firma
ABC snížila cenu zboží na 90 za jednotku. XYZ odhaduje, že zboží bude schopná prodat za 120 poté, co odečte slevu a další
náklady s prodejem související. Její běžný hrubý zisk je 50%.
Copyright © Robert Mládek
79
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
US GAAP 12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory write/down / Odpis zásob
Inventory: item # 456 / Zásoby: položka číslo 456
1,000
1,000
Same facts, except that XYZ estimated it would sell the product for an average 80 per unit .
Stejná situace, s obměnou, kdy XYZ odhaduje, že zboží bude schopna prodat za pouze 80.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory write/down / Odpis zásob
Inventory: item # 456 / Zásoby: položka číslo 456
2,000
2,000
Same facts as above, except actually sells the inventory for 90.
Stejná situace s tím, že XYZ zboží skutečně prodá za 90.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory: item # 456 / Zásoby: položka číslo 456
Inventory write/down / Odpis zásob
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Inventory: item # 456 / Zásoby: položka číslo 456
1,000
1,000
9,000
9,000
Same facts, except ABC reduced the price to 50, XYZ estimated that it would sell it for net 100.
Stejná situace s tím, že ABC sníží cenu na 50 a XYZ odhadne, že ho prodá za 100.
12/31/X1 / 31.12.X1
Inventory write/down / Odpis zásob (6,666.67 = 100 / (1 + 50%) * 100)
Inventory: item # 456 / Zásoby: položka číslo 456
3,333
3,333
Allowance for obsolete inventory: DEF is a carbonated beverage manufacturer. Due to the low manufacturing and high
out-of-stock costs associated with its product, DEF commonly overproduces. To properly match expenses, it does not
charge inventory directly, but creates an allowance for obsolete inventory.
Náklady a opravné položky: DEF je výrobcem sycených nápojů. Protože má relativně nízké výrobní náklady a vysoké
náklady spojené s nedostatkem zboží na skladě, běžně nadprodukuje. Aby správně uznala náklady, zásoby neodepisuje
přímo, ale tvoří opravnou položkou na zastaralé zásoby.
12/31/X1 / 31.12.X1
Age in months / Věk x měsíc:
Acquisition cost / Pořizovací hodnota:
Obsolescence factor / Faktor zastarání:
Allowance / Opravná položka:
1
10,000
17%
1,667
2
3
200
33%
67
12/31/X1 / 31.12.X1
Obsolete inventory expense / Náklady na zastaralé zásoby
Allowance for obsolete inventory / Opravná položka na zastaralé zásoby
4
0
50%
0
5
0
67%
0

6
400
83%
333
0
100%
0
2,067
2,067
2,067
1/31/X2 / 31.1.X2
Allowance for obsolete inventory / Opravná položka na zastaralé zásoby
Inventory: batch #04-8 / Zásoby: várka č. 04-8
400
Copyright © Robert Mládek
October 11, 2016
80
400
Class handout
US GAAP / IFRS
Derecognition (revenue recognition)
Dodání (odúčtování)
a1.
b2.
1
IFRS 15.31 / ASC 606: An entity shall recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation by transferring a
promised good or service (that is, an asset) to a customer. An asset is transferred when (or as) the customer obtains control of that asset.
IFRS 15.38 / ASC 606-10-25-30: To determine the point in time at which a customer obtains control [in addition to p. 31 to 34 / 23-26] the
entity shall consider indicators of the transfer of control [for example]:
1.
2.
3.
4.
5.
the entity has a present right to payment,
the customer has legal title,
the entity has transferred physical possession,
the customer has the significant risks and rewards of ownership,
the customer has accepted.
IFRS 15.B84 / ASC 606-10-55-86: If an entity can objectively determine that control of a good or service has been transferred to the
customer ... customer acceptance is a formality ...
IFRS 15.119 / ASC 606-10-50-12: An entity shall disclose ... (a) when the entity typically satisfies its performance obligations (for example,
upon shipment, upon delivery, as services are rendered or upon completion of service), ...
2
IFRS 15.108 / ASC 606-10-45-4: A receivable is an entity’s right to consideration that is unconditional. ... An entity shall account for a
receivable in accordance with IFRS 9 / Topic 310. ...
IFRS 15.9 (e) / ASC 606-10-25-1.e: it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the
goods or services that will be transferred to the customer ...
Copyright © Robert Mládek
81
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Accruals / Časové rozlišení
General ledger / Hlavní kniha
Balance Sheet / Rozvaha
Pre-paid items / Předplacené položky
Assets / Majetek
Cash outflow / Výdaj
Expense / Náklad
Pre-paid expenses / Náklady příštích období
Liabilities / Závazky
Cash inflow / Příjem
Revenue / Výnos
Deferred revenue / Odložené výnosy
Unearned revenue / Nezasloužené výnosy
Výnosy příštích období
Accrued items / Předúčtované položky
Assets / Majetek
Revenue / Výnos
Cash inflow / Příjem
Accrued revenue / Příjmy příštích období
Liabilities / Závazky
Expense / Náklad
Cash outflow / Výdaj
Accrued expenses / Výdaje příštích období
Dohadné položky
Accrued expenses vs. regular payables (IAS 10.8, 18.19, 8.34, and 37.11.b) / Dohadné položky versus běžné závazky
“Regular” payables (receivables) / „Běžné“ závazky
a. Single (specific event) agreement / Specifická dohoda
b. Timing and amount of cash flow known (certain) / Výše a načasování peněžních toků je známé (jisté)
Accrued expenses (accrued revenue) / Výdaje příštích období (dohadné položky)
a. General (long-term or multiple event) agreement / Rámcová dohoda (dohoda na dobu neurčitou)
b. Some (not significant) uncertainty in timing and/or amount of cash flows
Nějaké (ne významné) riziko ohledně výše a/nebo načasování peněžních toků
Copyright © Robert Mládek
82
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Non-current (long-Lived or fixed) assets / Dlouhodobý (fixní) majetek
Fixed assets are not liquid and will not be realized, sold or consumed within the operating cycle1.
Dlouhodobý majetek není likvidní a nebude se likvidovat (prodejem či spotřebou) do konce operačního cyklu.
Recognition / Klasifikace
Investments (financial instruments) / Investice (finanční nástroje)
Property plant and equipment (PP&E) / Hmotný majetek (pozemky, budovy a zařízení)
Intangible assets / Nehmotný majetek
Resources / Nerostné zdroje
Property, Plant and Equipment (PP&E) / Hmotný investiční majetek (HIM)
Land / Pozemky
Undeveloped land / Nezastavěné pozemky
Developed land / Zastavěné pozemky
Land held for development / Pozemky držené za účelem výstavby
Land with limited useful life / Pozemky s omezenou užitečnou životností
Investment property (IFRS only) / Investiční majetek
Recognition and Disclosure / Klasifikace a vykazování
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of financial position / Výkaz finanční pozice
12/31/X1 / 31.12.X1
X 1,000,0000
Property plant and equipment / Hmotný investiční majetek
Loading docks and buildings (net of 21.3 acc dep) / Překladiště a související budovy (bez oprávky 21,3)
Barns and repair yards (net of 21.6 acc dep) / Stodoly a opravné plochy (bez oprávky 21,6)
Rolling stock, cargo (net of 50.8 acc dep) / Vagóny a lokomotivy, náklady (bez oprávky 50,8)
Rolling stock, passenger (net of 154.0 acc dep) / Vagóny a lokomotivy, osobní (bez oprávky 154,0)
Rails, gantry towers & infrastructure (net of 46.2 acc dep) / Koleje, stožáry a infrastruktura (bez oprávky 46,2)
Station buildings (net 73.8 acc dep) / Odbavovací haly (bez oprávky 73,8)
Office buildings (net of 4.1 acc dep) / Kancelářské budovy (bez oprávky 4,1)
Other administrative assets (net of 3.2 acc dep) / Ostatní správní majetek (bez oprávky 3,2)
Total property plant and equipment / Hmotný investiční majetek celkem
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Full scope balance sheet / ROZVAHA v plném rozsahu
12/31/X1 / 31.12.X1
Tangible assets / Dlouhodobý hmotný majetek
Land / Pozemky
Buildings / Stavby
Independently movable assets & groups / Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Orchards and vineyards / Pěstitelské celky trvalých porostů
Heard and draft animals / Základní stádo a tažná zvířata
Other tangible assets / Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Tangible assets being acquired / Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Deposits on tangible assets / Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Valuation difference on tangible assets / Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Total tangible assets / Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1
53.3
43,0
112.8
30.8
92.3
12.3
2.1
4.1
350.7
X 1,000
20,509
201,059
498,860
0
0
6,102
0
0
0
726,530
0 20,509
-110,820 90,239
-263,010 235,850
0
0
0
0
-2,000
4,102
0
0
0
0
0
0
-375,830 350,700
Commonly (but not exclusively: IAS 1.60.a, ASC 210-10-45-2) the subsequent twelve months.
Copyright © Robert Mládek
83
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
XYZ Group
Statement of financial position
As at 31 December Y1
Non/current assets
Property, plant and equipment
Goodwill
Other intangible assets
Investments in associates
Available/for/sale financial assets
Total non/current assets
X 1,000
350,700
80,800
227,470
100,150
142,500
901,620
Framework OB8: Individual primary users have different, and possibly conflicting, information needs and desires. The Board
… will seek to provide the information set that will meet the needs of the maximum number of primary users. However,
focusing on common information needs does not prevent the reporting entity from including additional information that is
most useful to a particular subset of primary users.
Koncepční rámec OB8: Jednotliví uživatelé mají různé často odlišné informační potřeby a touhy. Rada se … bude snažit
poskytovat informace, které budou splňovat požadavky maximálního počtu uživatelů. Nicméně, toto zaměření na obecně
užitečné informace nebrání účetní jednotce v tom, aby poskytovala další informace, které budou užitečné určité
podmnožině uživatelů.
Initial Measurement / Prvotní ocenění
Acquisition cost / Pořizovací hodnota
1. Purchase price / Cena nákupu
2. Delivery / Přeprava
3. Installation and break-in1 / Instalace a zavedení do provozu
1
ASC 350-40-25-4 (training) 30-4 (implicit training) / IAS 38.15
Copyright © Robert Mládek
84
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
4. Retirement costs (disposal obligations) / Očekávané náklady (rezerva) na vyřazení majetku
5. Capitalized interest / Kapitalizovaný úrok
US GAAP (ASC 835-20-15-5)
a. Self-manufactured (constructed) assets / Majetek vytvořený ve vlastní režii
b. Projects for sale or rent (lease) / Projekt na prodej nebo pronájem
 Share of interest capitalized by equity method investment / Podíl na úroku u ekvivalenční metody
IFRS (IAS 23)
IAS 23..5: A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its
intended use or sale [i.e.] 7.a. inventories, b. manufacturing plants, c. power generation facilities, d. intangible
assets, e. investment properties. … Financial assets, and inventories that are manufactured, or otherwise produced,
over a short period of time, are not qualifying assets. assets that are ready for their intended use or sale when
acquired are not qualifying assets.
IAS 23.5: Způsobilý majetek je majetek, který nutně vyžaduje značný čas, aby se připravil na své zamýšlené použití
nebo prodej [například] 7.a zásoby.7: … a. zásoby, b. výrobní závody, c. závody na výrobu energie, d. nehmotný
majetek, e. investice do nemovitostí. … Finanční majetek a zásoby, které jsou vyráběny, nebo jinak vytvořeny během
krátkého času, nejsou způsobilý majetek. Majetek, který je připraven na své zamýšlené použití nebo prodej, není
způsobilý majetek.
Costs subsequent to acquisition / Následné náklady
IFRS (IAS 16.43-47)
a. Expense: repairs and maintenance / Do nákladů: oprava a údržba
b. Capitalize: component replacement (“major” inspections)
Kapitalizovat („technicky zhodnotit“): výměna komponentu (Významné prověrky výskytu závad)
US GAAP (general practice)
a. Expense: repairs and maintenance / Do nákladů: oprava a údržba
b. Capitalize / Kapitalizovat:
i. Component replacement / Výměna komponentu
ii. Extension of useful life / Prodloužení životnosti
iii. Betterment / Vylepšení (technické zhodnocení)
Copyright © Robert Mládek
85
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Examples and selected Issues in more detail / Příklady a vybraná témata podrobněji
Capitalized interest, borrowing costs / Kapitalizovaný úrok, výpůjční náklady
Specific interest1, borrowings / Specifické úroky, výpůjční náklady
2
3
General4 interest, borrowings / Obecné úroky, výpůjční náklady
Computing general borrowing costs5 / Výpočet obecných výpůjčních nákladů
Specific borrowing: 1/1/Y1, XYZ began to self-construct production line # 123. To finance the line, it borrowed 2,000,000 at
5% from its bank for two years. The line was completed on 6/30/Y2 and the following costs were incurred: Q1/Y1: 400,000,
Q2/Y1: 200,000, Q3/Y1: 500,000, Q4/Y1: 300,000, Q1/Y2: 100,000, Q1/Y2: 400,000.
Specifický úvěr: 1.1.R1 XYZ začala stavět výrobní linku, kterou financovala 5% půjčkou na 2.000.000 splatnou za dva roky.
Firma linku dokončila 30.6.R2 a během výstavby jí vznikly nálady: K1/R1: 400.000, K2/R1: 200.000, K3/R1: 500.000, K4/RY1:
300.000, K1/R2: 100.000, K1/R2: 400.000.
P
O
Y1 Q1
Y1 Q2
Y1 Q3
Beg. cum. cost
Poč. náklady
A=A+A(B+1)
Period cost
End cum. cost
Nák. za období
Kon. nák
B
C=B+B(B+1)
0
400,000
400,000
400,000
200,000
600,000
600,000
500,000
1,100,000
Av. cum. cost
Prům. nák.
D=(A+C)/2
200,000
500,000
850,000
An. int. rate
Roč. int. sazba
E
5%
5%
5%
Q. cap. rate
K. kap. sazba
F=(1+E)(1/4) - 1
1.23%
1.23%
1.23%
Cap. int.
Kap. úrok
G=DxF
2,454
6,136
10,431
1
ASC 835-20-20 Interest cost includes interest recognized on obligations having explicit interest rates, interest imputed on certain types of
payables ..., and interest related to a capital lease ..., interest cost includes amounts resulting from periodic amortization of discount or
premium and issue costs on debt. / IAS 23.6: Borrowing costs may include: (a) interest expense calculated using the effective interest
method ... (d) finance charges [related to] Leases and (e) exchange differences ... to the extent that they are regarded as an adjustment to
interest costs.
2
IAS 23.17 The commencement date ... (a) it incurs expenditures for the asset; (b) it incurs borrowing costs; and (c) it undertakes activities
that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale. / ASC 835-20-25-3: The capitalization period shall begin when ... a.
Expenditures for the asset have been made; b. Activities that are necessary to get the asset ready for its intended use are in progress; c.
Interest cost is being incurred. ...
3
IAS 23.23 An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete even though
routine administrative work might still continue. / ASC 835-20-25-5 The capitalization period shall end when the asset is substantially
complete and ready for its intended use.
4
IAS.23.14 To the extent that an entity borrows funds generally ... the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for
capitalisation by applying a capitalisation rate to the expenditures on that asset. / ASC 835-20-30-3 30-3 The amount capitalized in an
accounting period shall be determined by applying the capitalization rate to the average amount of accumulated expenditures for the
asset during the period. ...
5
IAS 23.15 In some circumstances, it is appropriate to include all borrowings of the parent and its subsidiaries ... in other circumstances, it
is appropriate for each subsidiary to use a weighted average of the borrowing costs applicable to its own borrowings. / ACS 835-20-25-4
judgment will be required to make a selection of borrowings ...
Copyright © Robert Mládek
86
October 11, 2016
Class handout
Y1 Q4
Y2 Q1
Y2 Q2
1,100,000
1,100,000
1,400,000
300,000
100,000
400,000
1,900,000
US GAAP / IFRS
1,400,000
1,200,000
1,800,000
1,250,000
1,150,000
1,600,000
5%
5%
5%
3/31/X1 / 31.3.X1
Production line #123 / Výrobní linka č. 123
Interest expense / Nákladové úroky
1.23%
1.23%
1.23%
15,340
14,113
19,636
68,111
2,4541 [24,5442]
2,454 [24,544]
General borrowing: same facts except XYZ did not borrow specifically to finance the production line. During Y1 it had three
loans 2,500,000 at 4.8%, 3,000,000 at 4.3% and 5,500,000 at 3.65%. It repaid the first two loans on 12/31/Y1 and the third
on 3/31/Y2. The same day, it took out another general loan for 500,000 at 5%.
Obecný úvěr: Stejná situace s tím, že XYZ si nevypůjčili specificky na výrobní linku. Během Y1 měla tři půjčky 2,000,000 za
5%, 3,000,000 za 4,5% a 4,000,000 za 4,25%. První dvě půjčky splatila 31.12.R1 a třetí na 31.3.R2. Stejný den, si vzala další
obecnou půjčku na 500.000 za 5%.
P
O
Loan
Půjčka
A
Y1
P
O
Y2 Q1
Y2 Q2
Y2 Q3
Y2 Q4
Y2 Q1
Y2 Q2
1,500,000
3,000,000
5,500,000
10,000,000
Beg. cum. cost
Poč. náklady
A=A+A(B+1)
0
400,000
600,000
1,100,000
1,100,000
1,400,000
Annual interest rate
Roční úroková sazba
B
4.80%
4.50%
4.10%
Period cost
End cum. cost
Nák. za období
Kon. nák
B
C=B+B(B+1)
400,000
400,000
200,000
600,000
500,000
1,100,000
300,000
1,400,000
100,000
1,200,000
400,000
1,800,000
Weight
Váha
D=A / ∑A
0.15
0.30
0.55
Av. cum. cost
An. int. rate
Prům. nák.
Roč. int. sazba
D=(A+C)/2
E
200,000
4.33%
500,000
4.33%
850,000
4.33%
1,250,000
4.33%
1,150,000
4.10%
1,600,000
5.00%
Weighted period rate
Vážená sazba za období
E=CxD
0.72%
1.35%
2.26%
4.33%
Q. cap. rate
K. kap. sazba
F=(1+E)(1/4)-1
1.06%
1.06%
1.06%
1.06%
1.01%
1.23%
1,900,000
Cap. int.
Kap. úrok
G=DxF
2,128
5,321
9,045
13,302
11,610
19,636
61,042
3/31/X1 / 31.3.X1
Production line #123 / Výrobní linka č. 123
Interest expense / Nákladové úroky
2,128
3/31/X2 / 31.3.X2
Production line #123 / Výrobní linka č. 123
Interest expense / Nákladové úroky
11,610
6/30/X2 / 30.6.X2
Production line #123 / Výrobní linka č. 123
Interest expense / Nákladové úroky
6,136 [19,6363]
2,128
11,610
6,136 [19,636]
1
ASC 835-20-30-3: The amount capitalized in an accounting period shall be determined by applying the capitalization rate to the average
amount of accumulated expenditures for the asset during the period. If average accumulated expenditures for the asset exceed the
amounts of specific new borrowings associated with the asset, the capitalization rate to be applied to such excess shall be a weighted
average of the rates applicable to other borrowings of the entity.
2
IAS 23.12 To the extent that an entity borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine
the amount of borrowing costs eligible for capitalisation as the actual borrowing costs incurred on that borrowing during the period less
any investment income on the temporary investment of those borrowings.
IAS 23.14 To the extent that an entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity
shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation by applying a capitalisation rate to the expenditures on that asset.
The capitalisation rate shall be the weighted average of the borrowing costs applicable to the borrowings of the entity that are outstanding
during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. ...
3
ASC 835-20-30-6: The total amount of interest cost capitalized in an accounting period shall not exceed the total amount of interest cost
incurred by the entity in that period. ... / IAS 23.14 ... The amount of borrowing costs that an entity capitalises during a period shall not
exceed the amount of borrowing costs it incurred during that period.
Copyright © Robert Mládek
87
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Asset retirement obligation: 1/1/Y1, XYZ built a GSM transmission tower for 1,000,000 on land that was for leased 15
years. It estimated the cost to demolish the tower and re-cultivate the land at 500,000. All risks associated with the
obligation were captured in this estimate. The risk free rate was 2%. XYZ’s credit adjusted rate was 6%.
Rezervy na demontáž: 1.1.R1 XYZ pronajala pozemek na 15. Poté zaplatila 1.000.000 za výstavbu GSM vysílací stanice.
Stavbu měla povinnost odstranit a náklady odhadla na 500.000. Odhad zahrnoval všechna rizika spojená s demolicí.
Bezriziková úroková sazba byla 2% a sazba upravená o úvěrovou bonitu 6%.
US GAAP
1/1/X1 / 1.1.X1
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
Cash (payables) / Peníze (závazky)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
1,208,633
1,000,000
208,6331
IFRS1/1/X1 / 1.1.X1
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
Cash (payables) / Peníze (závazky)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
P
O
A
1
2
14
15
Provision
Rezerva
B = BB+1 + D
208,633
221,150
444,998
471,698
500,000
US GAAP
Discount rate
Diskontní sazba
C
6%
6%
6%
6%
Accretion
Úrok
D=B*C
12,518
13,269
26,700
28,302
12/31/X1 / 31.12.X1
IFRS ((1,000,000 + 371,507) / 15 = 91,434)
Depreciation expense / Odpisy
Interest expense / „Úrok“
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
US GAAP ((1,000,000 + 208,633) / 15 = 80,576)
Depreciation expense / Odpisy
Accretion expense / „Úrok“
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
12/31/X15 / 31.12.X15
IFRS
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
Cash / Peníze
US GAAP
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
Cash / Peníze
1,371,507
1,000,000
371,507
Provision
Rezerva
B = BB+1 + D
371,507
378,938
480,584
490,196
500,000
IFRS
Discount rate2
Diskontní sazba
C
2%
2%
2%
2%
Accretion
Úrok
D=B*C
7,430
7,579
9,612
9,804
91,434
7,430
91,434
7,430
80,576
12,518
80,576
12,518
1,371,507
500,000
1,371,507
500,000
1,208,633
500,000
1,208,633
500,000
Alternatively (US GAAP only): XYZ could have decided to amortize the capitalized disposal cost over a different period than
the underlying asset (first alternative). It could also have decided to expense the cost in the period underlying asset was
recognized (second alternative).
1
500,000 / (1+6%)15 = 208,633. ASC 410-30-30-1: An expected present value technique will usually be the only appropriate technique with
which to estimate the fair value of a liability for an asset retirement obligation. An entity, when using that technique, shall discount the
expected cash flows using a credit-adjusted risk-free rate. Thus, the effect of an entity’s credit standing is reflected in the discount rate
rather than in the expected cash flows. …, ASC 820-10-35-17 / IFRS 13.42: The fair value of a liability reflects the effect of nonperformance
risk. Nonperformance risk includes, but may not be limited to, a reporting entity’s own credit risk (as defined in IFRS 7 Financial
Instruments: Disclosures). …
2
500,000 / (1+2%)15 = 371,507. IFRIC-items-not-taken-onto-the-agenda-IAS-January-2015.pdf: The Committee observed that paragraph 47
of IAS 37 states that ‘risks specific to the liability’ should be taken into account in measuring the liability. The Committee noted that IAS 37
does not explicitly state whether or not own credit risk should be included. The Committee understood that the predominant practice
today is to exclude own credit risk, which is generally viewed in practice as a risk of the entity rather than a risk specific to the liability.
Copyright © Robert Mládek
88
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Alternativně (pouze US GAAP): XYZ se mohla rozhodnout odepsat navýšení majetku po jinou dobu než podkladový majetek
(první alternativa). Také se mohla to okamžitě odepsat do nákladů (druhá alternativa).
(1,000,000 / 15 = 66,667; 208,633 / 5 = 41,727 66,667 + 41,727 = 108,393)
Depreciation expense / Odpisy
Accretion expense / „Úrok“
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
Decommissioning expense / Náklady na vyřazení
Depreciation expense / Odpisy
Accretion expense / „Úrok“
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
108,393
12,518
108,393
12,518
208,633
66,667
12,518
208,633
66,667
12,518
Change in rate (IFRS only): at beginning year 2, the risk free rate changed to 2.5% and XYZ.
Změna sazby (Pouze IFRS): počátkem roku 2 se bezriziková sazba změnila na 2,5% a XYZ.
1/1/X2 / 1.1.X2
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
17,644
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
1,371,507 - 91,434 = 1,280,074; 500,000 / (1+2.5%)14 = 353,864; 1,353,864 - 91,434 = 1,262,430; 1,262,430 - 1,280,074 = -17,644
P
O
A
2
15
Provision
Rezerva
B = BB+1 + D
353,864
487,805
500,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
2.5%
2.5%
17,644
Accretion
Úrok
D=B*C
8,847
12,195
IFRS (1,353,864 - 91,434) / 14 = 90,174.
12/31/X2 / 31.12.X2
Depreciation expense / Odpisy
Interest expense / „Úrok“
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
90,174
8,847
90,174
8,847
Increase in estimate: at the beginning of year 6, (due to a change in environmental law) the expected disposal cost
increased by 250,000. At this time, the risk free rate was 3% and XYZ’s credit adjusted rate was 8%. For simplicity, the US
GAAP example is based on an expense in period policy.
Navýšení odhadu: Na začátku roku 6 (kvůli změně v zákoně) odhad nákladů vzrostl o 250.000. V tomto okamžiku byla
bezriziková sazba 3% a sazba zohledňující úvěrovou bonitu 8%. Pro přehlednost příkladu, podle US GAAP se zvolila možnost
náklady na vyřazení dát do nákladů.
IFRS (750,000 / (1+3%)10 = 558,070; (1,558,070 - 91,434 - 360,694 = 1,105,942; 1,353,864 - 91,434 - 360,694 = 901,736; 1,105,942 - 901,736 = 204,207)
1/1/X6 / 1.1.X6
Transmission station #123 / Vysílací stanice č. 123
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
P
O
A
6
15
Provision
Rezerva
B = BB+1 + D
558,070
728,155
500,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
3.0%
3.0%
12/31/X6 / 31.12.X6
Depreciation expense / Odpisy
Interest expense / „Úrok“
Accumulated Depreciation (asset #123) / Oprávka (majetek č. 123)
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
204,207
204,207
Accretion
Úrok
D=BxC
16,742
21,845
110,594
16,742
110,594
16,742
(1,558,070 - 91,434 - 360,694) / 10 = 110,594
Copyright © Robert Mládek
89
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X1 / 1.1.X1
Disposal expense / Náklady na vyřazení majetku
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
115,798
115,798
US GAAP: 250,000 / (1+8%)10 = 115,798
P
O
A
6
15
Provision
Rezerva
B = BB+1 + D
279,197
471,698
500,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
6%
6%
Interest
Úrok
D=BxC
16,752
28,302
Provision
Rezerva
E = EE+1 + D
115,798
231,481
250,000
Discount rate
Diskontní sazba
F
8%
8%
12/31/X6 / 31.12.X6
Accretion expense / „Úrok“
Disposal obligation (asset #123) / Rezerva na demontáž majetku č. 123
Interest
Úrok
G=ExF
9,264
18,519
Total interest
Úrok celkem
H=D+G
26,016
46,820
26,016
26,016
Decrease in estimate (US GAAP only): At the beginning of year 11, the estimate to be lowered by 150,000
Snížení odhadu (pouze US GAAP): začátkem roku 11 změna dohody umožnila snížit odhad o 150,000.
Estimate
Odhad
A
500,000
250,000
750,000
P Provision
Disc. rate
O
Rezerva
Disk. Saz.
A B=B(B+1)+D
C
11
373,629
6%
12
396,047
6%
13
419,810
6%
14
444,998
6%
15
471,698
6%
Weight
Váha
B = A / ∑A
0.6666667
0.3333333
Interest
Disc. rate
Úrok
Disk. Saz.
D=BxC
E=E(E+1)+G
22,418
170,146
23,763
183,757
25,189
198,458
26,700
214,335
28,302
231,481
Historical rate
Historická sazba
C
6.00%
8.00%
Interest
Provision
Disc. rate
Úrok
Rezerva
Disk. Saz.
F
G=ExF
H=H(H+1)+J
8%
13,612
(181,049)
8%
14,701
(193,119)
8%
15,877
(205,994)
8%
17,147
(219,727)
8%
18,519
(234,375)
Weighted historical rate
Vážená historická sazba
D=BxC
4.00%
2.67%
6.67%
Interest
Provision
Interest
Úrok
Rezerva
Úrok
I
J=HxI
K=D+G+J
6.67%
(12,070)
171,688
6.67%
(12,875) 185,583
6.67%
(13,733) 200,602
6.67%
(14,648) 216,833
6.67%
(15,625) 234,375
Asset acquisition and disposal: 1/1/Y1, XYZ acquired a production machine for 12,000. It estimated its useful life to be 5
years, salvage value of 2,000 and selected straight-line depreciation. 12/31/Y5, it sold the machine for 2,500.
Pořízení a vyřazení majetku: 1.1.R1 firma XYZ pořídila výrobní stroj za 12,000, odhadla životnost na 5 let, zbytkovou
hodnotu na 2,000 a stanovila lineární odpisy. 31.12.R5 stroj prodala za 2.500.
1/1/X1 / 1.1.X1
PP&E: Machine #123 / HIM: Stroj č. 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
12,000
12,000
12/31/X1 / 5 / 31.12.X1 - 5
Depreciation expense / Odpisy
PP&E: Machine #123: Accumulated depreciation / HIM: Stroj č. 123: Oprávka
12/31/X5 / 31.12.X5
PP&E: Machine #123: Accumulated depreciation / HIM: Stroj č. 123: Oprávka
Cash in bank / Banka
PP&E: Machine #123 / HIM: Stroj č. 123
Gain / Zisk (přírůstek)
2,000
2,000
10,000
2,500
12,000
500
Same facts, except that If XYZ sold the asset for 1,000 / Stejná situace, s obměnou, majetek prodala za 1.000:
12/31/X5 / 31.12.X5
PP&E: Machine #123: Accumulated depreciation / HIM: Stroj č. 123: Oprávka
Cash in bank / Banka
Loss / Ztráta (úbytek)
PP&E: Machine #123 / HIM: Stroj č. 123
Copyright © Robert Mládek
90
10,000
1,000
1,000
12,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Self-manufactured (constructed) assets: 1/1/Y4, XYZ began acquiring a production line to manufacture a newly designed
product. The acquisition was completed on 30/6/Y5. During this time, XYZ recorded the following transactions and events
per IFRS1 and US GAAP2.
Majetek vytvořený (postavený) ve vlastní režii: 1.1.R1 XYZ začala pořizovat výrobní linku na výrobu nově navrženého
výrobku. Pořízení se dokončilo 30.6.R5, během kterého se zaznamenaly následující transakce a události podle IFRS a US
GAAP.
Developed technology: 12/31/Y3, after three years of work, XYZ's received patent #323 covering a new product. Over that
time, it incurred salaries of 175,000, purchased equipment for 100,000 and acquired two supplementary patents for 12,500
each. Of the salaries, 90,000 was associated with obtaining new knowledge and 85,000 with developing, constructing and
testing pre-production prototypes. Although the equipment was purchased to develop and test those prototypes, XYZ
intended to continue to use it for other testing. The patents were acquired because they covered aspects of product's
functionality. Acquiring them allowed XYZ to avoid paying royalties but they did not have any other, alternative use. Legal
fees associated with patent #323, paid to EFG Legal, were 6,000.
Vyvinutá technologie: 31.12.Y3, po třech letech práce, XYZ získal patent č. 323 vztahující se na nový produkt. Během těch
tří let XYZ vynaložila 175.000 za odměny, pořídila zařízení na 100.000 a koupila dva doplňující patenty, každý za 12.500.
Z obměn se 90.000 vztahovalo na získání nových znalostí a 85,000 na vývoj, tvorbu a testování předprodukčních prototypů.
Přestože se zařízení pořídilo a vývoj a testování prototypů, XYZ měla v úmyslu ho i nadále používat za jiným účelem. Patenty
se pořídily, protože se vztahovaly na určité funkce nového výrobku a jejich pořízení umožnilo XYZ se vyhnout tomu, aby
musela později platit licenční poplatky. Jiné další využití patenty neměly. Nakonec XYZ vynaložila 6.000 za právní služby,
které zajistila právní kancelář EFG legal.
IFRS: 1/1/X1 to 12/31/X3 / 1.1.X1 - 31.12.X3
Expenses: Research / Náklady: Výzkum
Intangible assets: Patent #323 / Nehmotný majetek: patent č. 323
PP&E: Research equipment / HIM: Výzkumní zařízení
Intangible assets: Patent #321 / Nehmotný majetek: patent č. 321
Intangible assets: Patent #322 / Nehmotný majetek: patent č. 322
Wages and salaries payable / Platy a mzdy
Payables: Various suppliers / Závazky: vícero dodavatelů
90,000
85,000
100,000
12,500
12,500
175,000
125,000
US GAAP: 1.1.XY1 to 31.12.X3
Expenses: Research and development / Náklady: Výzkum a vývoj
PP&E: Research equipment / HIM: Výzkumné zařízení
Wages and salaries payable / Platy a mzdy
Payables: Various suppliers / Závazky: vícero dodavatelů
200,000
100,000
175,000
125,000
IFRS & US GAAP: 31.12.X3
Intangible assets: Patent #323 / Nehmotný majetek: patent č. 323
Payable: EFG / Závazek: EFG
6,000
6,000
Acquired technology: 1/31/Y4, XYZ purchased patent #324 from DEF for 20,000. In addition, XYZ purchased a unpatented
prototype machine for 30,000. With the machine, XYZ received blueprints, a parts list, production, repair and training
manuals, and a list of vendors. While XYZ acquired the prototype solely to help develop the production line, it intended to
use the patent in several additional projects.
1
IAS 16.22: self-constructed asset are measured using the same principles as acquired assets (purchase price, directly attributable costs,
dismantling and removal costs) or inventory (including the elimination of internal profits, abnormal wastage). The also, however include
borrowing costs (IAS 23).
2
ASC 360-10-30-1 and 2 provide very succinct guidance stating that “the historical cost of acquiring an asset includes the costs necessarily
incurred to bring it to the condition and location necessary for its intended use”. The glossary discusses activities such as physical
construction and pre-construction tasks such as development of plans or obtaining permits. It also discusses overcoming unforeseen
obstacles, such as technical problems, labor disputes, or litigation”. However, as ASC 760-10-25-1 states “research and development costs
encompassed by this Subtopic shall be charged to expense when incurred” no research or development can be capitalized. ASC 835-20-051 also emphasizes the importance of interest by referring to ASC 360-10-30-1.
Copyright © Robert Mládek
91
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Pořízená technologie: 31.1.Y4 XYZ koupila patent č 324 od DEF za 20,000. S patentem XYZ také získala prototyp, který DEF
vytvořila, aby testovala patentovanou technologii, za 30.000. V ceně stroje pořídila také nákresy, seznam dílů, manuály na
výrobu, opravy a školení, a také seznam dodavatelů. Zatímco XYZ pořídila prototyp jen proto, aby mohla vyvinout výrobní
linku, patent plánovala také využit v několika dalších projektech.
IFRS: 1/1/X4 / 1.1.X4
Intangible assets: Patent #324 / Nehmotný majetek: patent č. 324
Intangible assets: Unpatented technology / Nehmotný majetek: Nepatentovaná technologie
Payable: DEF / Závazek: DEF
20,000
30,000
US GAAP: 1/1/X4 / 1.1.X4
Intangible assets: Patent #324 / Nehmotný majetek: patent č. 324
Expenses: Research and development / Náklady: Výzkum a vývoj
Payable: DEF / Závazek: DEF
20,000
30,000
50,000
50,000
Preliminary planning and design: from 1/1/Y4 to 1/31/Y4, XYZ designed, evaluated and finally selected the processes the
production line would perform incurring salary costs of 10,000. It also hired ABC to design and produce specialized tooling
for the line. ABC delivered to tools on January 31, Y4, charging 20,000.
Předběžné plánování a design: od 1.1.Y4 do 31.1.Y4 XYZ navrhla, zhodnotila a nakonec vybrala procesy, které měla linka
provádět. Náklady s tímto spojené, vynaložené na platy zaměstnanců, byly 10.000. XYZ také najala ABC, aby navrhla a
vyrobila speciální nářadí pro linku. ABC doručila nástroje k 31.1.Y4 a fakturovala 20,000.
1/1/X4 to 1/31/X4 / 1.1.X4 - 31.1.X4
Expenses: Research and development / Náklady: Výzkum a vývoj
Wages and salaries payable / Platy a mzdy
Payable: ABC / Závazek: ABC
30,000
10,000
20,000
Development and design: from 2/1/Y4 to 3/31/Y4, XYZ paid ABC 75,000 to help finalize the production line's design. The
fee included drafting blueprints, writing construction, usage, training and repair manuals, and compiling a parts and
vendors list. XYZ also incurred 15,000 (salaries) searching for and testing various tools, jigs, molds and dies from various
venders and 50,000 (30,000 in salaries and 20,000 in parts, materials and consumables) developing and producing its own
tools, jigs, molds and dies. Finally, it paid 19,000 to various contractors to physically prepare the production line's site for
installation and incurred a cost of 6,000 related to obtaining construction and zoning permits.
Vývoj a design: 1.2.Y4 až 31.Y4 XYZ zaplatila ABC 75.000 za pomoc při dokončení designu linky. Vedle toho, že ABC vytvořila
náklady, také napsala výrobní, uživatelské a školicí manuály a sestavila seznam součástek a dodavatelů. XYZ také vznikly
náklady 15,000 (mzdy) tím, že hledala a testovala různé nástroje, přípravky, formy a razidla od různých dodavatelů. Také jí
vznikly náklady 50,000 (30,000 platy, 20,000 díly a materiál) při vývoji vlastních nástrojů, přípravků, forem a razidel.
Nakonec také zaplatila 19.000 různým dodavatelům, aby fyzicky připravili místo, kde se linka postaví a vznikly jí další
náklady 6.000 spojené se získaním povolení a spojenými úředními úkony.
IFRS: 2/1/X4 to 3/31/XY4 / 1.2.X1 - 31.3.X4
Acquisition in process: Production line #123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Expenses: Research and development / Náklady: Výzkum a vývoj
Payable: ABC / Závazek: ABC
Payable: DEF / Závazek: DEF
Wages and salaries / Platy a mzdy
Inventory: Supplies and consumables / Zásoby: Spotřební materiál a drobný majetek
Cash in bank / Banka
US GAAP: 2/1/X4 to 3/31/XY4 / 1.2.X1 - 31.3.X4
Acquisition in process: Production line #123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Expenses: Research and development / Náklady: Výzkum a vývoj
Payable: ABC / Závazek: ABC
Payable: DEF / Závazek: DEF
Wages and salaries / Platy a mzdy
Inventory: Supplies and consumables / Zásoby: Spotřební materiál a drobný majetek
Cash in bank / Banka
150,000
15,000
75,000
19,000
45,000
20,000
6,000
25,000
140,000
75,000
19,000
45,000
20,000
6,000
VAT/GST, customs tariff, shipping costs and agent's fees: 3/5/Y4, XYZ purchased equipment for 10,000 from FGI and
equipment for 20,000 from GHI. FGI was a local vendor that also invoiced VAT/GST of 20%. GHI was an international vendor
from a country subject to a 3% customs tariff. To deliver the goods, XYZ hired KLM, which charged 1,400 (including a
custom's clearance service). Both vendors sold the goods ex-works/FOB shipping point (will-call). They were picked up by
KLM on 4/5/Y4 and delivered to XYZ on 4/10/Y5. XYZ also paid 2,000 to HIJ, the agent who arranged both purchases.
DPH, cla, přeprava a poplatky agentům: 5.3.Y4 XYZ zakoupila zařízení za 10,000 od FGI a zařízení za 20,000 od GHI. FGI byl
místní prodejce, který fakturoval 20% DPH. GHI byl zahraniční dodavatel ze země, u které je 3% celní tarif. Na přepravu XYZ
najala KLM, která účtovala 1400 (včetně proclení). Oba prodejci prodávají zboží exworks. KLM zásilku převzala 5.4.R4 a
předala XYZ 10.4.Y5. XYZ také zaplatila 2000 firmě HIJ, která nákup zprostředkovala.
Copyright © Robert Mládek
92
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
5/10/X4 / 10.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Tax other than income: VAT/GST / Daně jiné než daně z příjmu: DPH
Payable: FGI / Závazek: FGI
VAT/GST due: FGI / VAT splatná: FGI
Payable: GIH / Závazek: GHI
Payable: KLM / Závazek: KLM
Cash in bank / Banka
34,000
2,000
10,000
2,000
20,000
2,000
2,000
Components: 5/15/Y4 XYZ purchased 4 robots costing 50,000, 55,000, 65,000, and 70,000 respectively. If used
independently, each robot would be useful for a least 15 years. However, XYZ intended to dispose of the line as a whole,
including these robots, in 10 years.
Komponenty: 15.5.Y4 XYZ koupila 4 roboty s pořizovací cenou 50.000, 55.000, 65.000 a 70.000. Pokud by byly používané
samostatně, jejich životnost by byla nejméně 15 let. Nicméně, XYZ je plánovala vyřadit, společně se zbytkem linky, za 10 let.
5/15/X4 / 15.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123 a / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123 a
Acquisition in process: Production line # 123 b / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123 b
Acquisition in process: Production line # 123 c / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123 c
Acquisition in process: Production line # 123 d / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123 d
Accounts Payable: DEF / Závazek: DEF
50,000
55,000
65,000
70,000
240,000
Or simply / Nebo jednoduše
5/15/X4 / 15.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Accounts Payable: DEF / Závazek: DEF
240,000
240,000
Professional services: during May, XYZ paid ABC Development 15,000 for help overcoming an unforeseen technical
problem integrating equipment into the production line. It also paid 20,000 to GHI Mediation for help resolving a labor
dispute. Finally, it paid 30,000 to EFG Legal for successfully defending patent # 323 and 50,000 for successfully resolving a
dispute involving a competitor alleging that the line would infringe on its patents.
Profesní služby: v průběhu května XYZ zaplatila ABC Development 15.000 za pomoc při překonání nepředvídaného
technického problému s integrací zařízení do výrobní linky. Rovněž zaplatila 20,.000 GHI Mediation za pomoc s vyřešením
pracovních sporů. Nakonec, zaplatila 30.000 EFG Legal za úspěšnou obhajobu patentu # 323 a 50.000 za úspěšné vyřešení
sporu s konkurentem, který tvrdil, že linka by ohrozila jeho patentové právo.
IFRS: 5/1/X1 to 5/31/X4 / 1.5.X1 to 31.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Administrative expenses: Professional services / Správní náklady: Profesní služby
Payable: ABC / Závazek: ABC
Payable: GHI / Závazek: GHI
Payable: EFG / Závazek: EFG
US GAAP: 5/1/X1 to 5/31/X4 / 1.5.X1 to 31.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Intangible assets: Patent # 323 / Nehmotný majetek: Patent č. 323
Payable: ABC / Závazek: ABC
Payable: GHI / Závazek: GHI
Payable: EFG / Závazek: EFG
65,000
50,000
15,000
20,000
80,000
85,000
30,000
15,000
20,000
80,000
Exchange rate difference: May 20, Y4, XYZ bought equipment JKL to be paid in a foreign currency for FC A 10,000. Payment
was due in 30 days and FC A exchange rates were 1.25 on May 20 and 1.30 on June 20. On May 25, Y4, XYZ also bought
equipment from MNO for FC B 10,000. It paid a 50% deposit, took delivery of the equipment on June 15, Y4 and paid the
remaining balance on July 15, Y4. FC B exchange rates were 1.70, 1.75 and 1.6 respectively.
Kursové rozdíly: 20.5.Y4 XYZ koupila zařízení od firmy JKL v cizí měně za MC A 10,000. Faktura byla splatná do 30 dnů a
kurzy byly 1.25 dne 20. května, a 1,30 dne 20. června. 25. května také koupila zařízení od firmy MNO za FC B 10,000 a
zároveň zaplatila zálohu 50%. Dne 15. června převzala zařízení a zbývající částku zaplatila 15. července. Kursy byly: 1,70,
1,75 a 1,6, ve dnech 25.5, 15.6 a 15.7.
5/20/X4 / 20.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
FC Payable: JKL in FC A / Závazek v MC: JKL v CM A
12,500
12,500
5/25/X4 / 25.5.X4
Acquisition in process: Production line # 123: Advance paid / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123: Záloha
Cash in bank / Banka
Copyright © Robert Mládek
8,500
8,500
93
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
6/15/X4 / 15.6.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
17,250
8,500
8,750
Acquisition in process: Production line # 123: Advance paid / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123: Záloha
FC Payable: MNO in FC B / Závazek v CM: MNO v CM B
6/20/X4 / 20.6.X4
FC Payable: JKL in FC A / Závazek v MC: JKL v CM A
Gains and losses: Forex loss / Zisky a ztráty: Kursová ztráta
Cash in bank / Banka
12,500
500
13,000
7/15/X4 / 15.7.X4
FC Payable: MNO in FC B / Závazek v CM: MNO v CM B
Gains and losses: Forex gain / Zisky a ztráty: Kursový zisk
Cash in bank / Banka
8,750
750
8,000
Relocation and reinstallation: June 1, Y4, XYZ purchased conveyer belts and related items for 30,000. It also spent 10,000
relocating conveyers that had been acquired at a different site but never brought online. Those conveyers had cost 60,000
and had been recognized as asset # 105. On June 2, Y4, XYZ also determined that the performance parameters of
equipment A12, which had originally been purchased for 50,000 and installed as part of asset # 25 at another site, were too
high for that application. Consequently, it replaced it with equipment B24, which cost 10,000, and spent another 5,000
relocating equipment A12.
Přemístění a reinstalace: 1. června Y4 XYZ koupila přepravní pásy a související položky za 30,000. Také utratila 10.000 za
přemístění přepravních pásů, které byly pořízené na jiném místě, ale nevyužívané. Tyto pásy stály 60,000 a byly zaúčtované
jako majetková položka č 105. 2.června Y4, XYZ také zjistila, že výkonnostní parametry zařízení A12, které bylo původně
zakoupeno za 50,000 a zahrnuté do majetkové položky č 25 v jiném závodě, byly příliš vysoké pro danou aplikaci. Proto se
rozhodla zařízení A12 nahradit zařízením B24, za které zaplatila 10.000. Zařízení A12 pak přemístila a zahrnula do linky č.
123. Náklady na toto přemístění byly 5,000.
IFRS: 6/1/X4 / 1.6.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Administrative expenses: Relocation / Správní náklady: Přemístění
Cash in bank / Banka
Asset # 105 / Majetek č 105
US GAAP: 6/1/X4 / 1.6.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Cash in bank / Banka
Asset # 105 / Majetek č 105
IFRS: 6/2/X4 / 2.6.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Administrative expenses: Reinstallation / Správní náklady: Reinstalace
Asset # 25 / Majetek č 25
Asset # 25: Accumulated depreciation / Majetek č 25: Oprávky
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Asset # 25 / Majetek č 25
Cash / Banka
US GAAP: 6/2/X4 / 2.6.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Asset # 25 / Majetek č 25
Asset # 25: Accumulated depreciation / Majetek č 25: Oprávky
Asset # 25 / Majetek č 25
Cash / Banka
90,000
10,000
40,000
60,000
100,000
40,000
60,000
42,500
5,000
10,000
7,500
42,500
50,000
15,000
47,500
10,000
7,500
50,000
15,000
Excessive wastage: June 15, Y4, XYZ determined that, due to lack of proper supervision, production workers spent several
days installing equipment incorrectly causing irreparable damage. The damaged equipment had originally cost 10,000. On
June 20, Y4, it was replaced with an identical piece of equipment that also cost 10,000. The new equipment was installed on
June 20, Y4, and an additional 5,000 was spent on removing the damaged equipment and installing the replacement.
Nadměrné plýtvání: 15. června Y4 XYZ zjistila, že kvůli nedostatečnému dohledu, výrobní dělníci strávili několik dnů instalací
zařízení, které nainstalovali nesprávně, čím způsobili nenapravitelné škody. Poškozené zařízení původně stálo 10,000. Dne
20. června Y4, bylo nahrazeno identickým zařízením , které také stálo 10,000. Nové zařízení bylo instalováno 20. června Y4,
a dalších 5.000 bylo vynaloženo na odstranění poškozeného zařízení a instalaci nového.
Copyright © Robert Mládek
94
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
6/15/X4 / 15.6.X4
Administrative expenses: Excessive spoilage / Správní náklady: Nadbytečné zmetky
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
6/20/X4 / 20.6.XY4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Administrative expenses: Excessive spoilage / Správní náklady: Nadbytečné zmetky
Cash / Peníze
Wages and salaries / Platy a mzdy
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
5,000
Or simply / Nebo jednoduše
6/20/X4 / 20.6.XY4
Administrative expenses: Excessive spoilage / Správní náklady: Nadbytečné zmetky
Cash / Peníze
Wages and salaries / Platy a mzdy
15,000
10,000
5,000
Delivery, rebate: during the third quarter, XYZ will-called additional equipment, parts, material and supplies (for 337,000 in
total) incurring direct driver wages of 6,000. It also recognized: fuel (900), repairs and maintenance (400), rent (2,400),
depreciation (3,300). : September 30, Y4, XYZ received a rebate of 10,000 from DEF. DEF credited the rebate to XYZ’s
account and issued a credit note.
Dodávka, sleva: během třetího čtvrtletí XYZ vyzvedla další zařízení, díly, materiál a zásoby (za celkem 337.000). U toho jí
vznikly přímé náklady (mzdy řidičů) 6,000. Také zaznamenala: palivo (900), opravy a údržba (400), nájemné (2.400), odpisy
(3.300). : 30. září Y4, XYZ získala slevu ve výši 10,000 z DEF. DEF připočítala slevu na účet XYZ a vystavila dobropis.
7/1/X4 to 9/30/X4 / 1.7.X4 to 30.9.XY4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Payables: DEF / Závazek: DEF
Cash in bank, payables, etc. / Banka, Závazky, atd.
Distribution expense: Delivery: Direct wages / Náklady na dopravu: Mzdy
Distribution expense: Delivery: Fuel / Náklady na dopravu: PHM
Distribution expense: Delivery: Repairs and maintenance / Náklady na dopravu: Oprava a údržba
Distribution expense: Delivery: Rent / Náklady na dopravu: Nájem
Distribution expense: Delivery: Depreciation / Náklady na dopravu: Odpisy
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
350,000
10,000
337,000
6,000
900
400
2,400
3,300
10,000
Installation: during the fourth quarter, XYZ installed parts and equipment, incurring costs: services provided by ABC
(20,000), services provided by its own R&D department (50,000, including travel and lodging of 5,000), material and
consumables (30,000), wages (65,000) and supervisor salaries (20,000). It also allocated fixed costs (primarily rent and
depreciation) of 40,000.
Instalace: v průběhu čtvrtého čtvrtletí XYZ nainstalovala součásti a zařízení, přičemž vznikají náklady: služby poskytované
ABC (20.000), služby poskytované vlastním oddělením výzkumu a vývoje (50.000, včetně diet a nocležného 5.000), materiál
a drobný majetek (30.000), mzdy (65.000) a platy mistrů (20.000). Také se přiřadily fixní náklady (zejména nájemné a
odpisy) v hodnotě 40.000.
10/1/X5 to 12/31/X4 / 1.10.X5 to 31.12.X4
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Payable: ABC / Závazek: ABC
Expenses: R&D / Náklady: Výzkum a vývoj
Cost of sales: Direct material, Consumables / Náklady na prodej: Přímý materiál, Drobný majetek
Cost of sales: Direct wages / Náklady na prodej: Přímé mzdy
Cost of sales: Supervisor salaries / Náklady na prodej: Platy mistrů
Cost of sales: Rent, Depreciation / Náklady na prodej: Nájem, Odpisy
225,000
20,000
50,000
30,000
65,000
20,000
40,000
Break-in: in the first quarter of Y5, XYZ tested and broke in the line incurring wages and salaries of 75,000 and consuming
material, supplies and consumables that had been purchased for 20,000. It sold the used material as scrap for 5,000. XYZ
also hired KLM to developed control software. In total KLM invoiced 100,000 comprising: programming (50,000), debugging
(20,000), systems integration (28,000) and staff training (2,000). XYZ determined that, had the training been acquired
separately from a third party (LNM), it would have cost 10,000. Acquiring the offer cost it 500.
Zavedení do provozu: během prvního čtvrtletí R5 XYZ testovala a zaběhla linku, u čeho jí vznikly náklady na platy a mzdy
75,000 a spotřeboval se materiál a drobný majetek za 20,000. Poškozený materiál se prodal do sběru za 5.000. XYZ také
najala KLM na vývoj řídícího software, za co KLM fakturovala 100.000. Tato částka zahrnovala: programátorskou práci
(50,000), odstranění much (20.000), integraci systémů (28,000) a školení personálu (2.000). XYZ zjistila, že pokud by školení
pořídila od nezávislé, třetí strany (firmy LNM), zaplatila by 10,000. Za zpracování nabídky zaplatila 500.
Copyright © Robert Mládek
95
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X5 to 3/31/X5 / 1.1.X5 to 31.3.X5
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Expenses: Staff training / Náklady: školení pracovníků
Expenses: Professional services: Valuation / Náklady: profesní služby
Cash / Peníze
Wages and salaries / Platy a mzdy
Raw material, Supplies, Consumables / Přímý materiál, Nepřímý materiál, Drobný majetek
Cash, Payables / Peníze, Závazky
180,000
10,000
500
5,000
75,000
20,000
100,500
Finalizing the acquisition: on 5/31/Y5, XYZ's quality assurance department evaluated the installation and determined that
the production line was ready for its intended use.
Dokončení akvizice: 31.5.Y5 oddělení pro zajišťování kvality zhodnotilo instalaci a zjistilo, že výrobní linka je připravena ke
svému zamýšlenému užívání.
IFRS: 3/31/X5 / 31.3.X5
Production line # 123 / Výrobní linka č 123
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
1,414,750
US GAAP: 3/31/X5 / 31.3.X5
Production line # 123 / Výrobní linka č 123
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
1,324,750
1,414,750
1,324,750
Capitalized interest: on March 31, Y5, the project manager performed a final inspection and determined that the
production line was physically ready for its intended use. To finance its construction, XYZ had borrowed 1,500,000 at 5% on
January 1, Y4. The loan was repaid on December 31, Y5. XYZ did not reinvest the borrowings and so did it earn any
investment income (for simplicity, the entire interest capitalization is shown in Y5).
Kapitalizované úroky: 31. března Y5 projektový manažer provedl výstupní kontrolu a zjistil, že výrobní linka je fyzicky
připravená pro zamýšlené použití. Na financování linky si XYZ půjčila 1,500,000 s úrokem 5%, a to dne 1. ledna Y4. Půjčka
byla splacena 31. prosince Y5.XYZ neinvestovala tu část, kterou nepoužila, takže neměla žádné příjmové úroky (pro
jednoduchost se celá částka kapitalizuje najednou v roce Y5).
IFRS: 3/31/X5 / 31.3.X5
Production line # 123 / Výrobní linka č 123
Expenses: Borrowing costs / Náklady: výpůjčné náklady
(1,500,000 x 5%) + (1,500,000 x 5% x ¼) = 93,750
93,750
93,750
IFRS: 3/31/X5 / 31.3.X5
Production line # 123 / Výrobní linka č 123
Expenses: Borrowing costs / Náklady: výpůjčné náklady
46,286
46,286
Period Beginning cumulative cost Period cost Ending cumulative cost Average cumulative cost Capitalization rate Capitalized interest
A=A(A-1)+B
X4 Q1
X4 Q2
X4 Q3
X4 Q4
X5 Q1
0
150,000
669,750
1,009,750
1,234,750
B
150,000
519,750
340,000
225,000
180,000
1,414,750
C=B+C(C-1)
150,000
669,750
1,009,750
1,234,750
1,414,750
D=(A+C)/2
75,000
409,875
839,750
1,122,250
1,324,750
US GAAP: 3/31/X5 / 31.03.X5
Production line # 123 / Výrobní linka č 123
Interest expense / Nákladové úroky
E=(1+5%)1/4-1
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
F=ExD
920
5,030
10,306
13,773
16,258
46,286
40,886
40,886
Period Beginning cumulative cost Period cost Ending cumulative cost Average cumulative cost Capitalization rate Capitalized interest
A=A(A-1)+B
X4 Q1
X4 Q2
X4 Q3
X4 Q4
X5 Q1
0
25,000
579,750
919,750
1,144,750
Copyright © Robert Mládek
B
25,000
554,750
340,000
225,000
180,000
1,324,750
C=B+C(C-1)
D=(A+C)/2
25,000
579,750
919,750
1,144,750
1,324,750
96
12,500
302,375
749,750
1,032,250
1,234,750
E=(1+5%)1/4-1
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
1.23%
F=ExD
153
3,711
9,201
12,668
15,153
40,886
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Removal costs and disposal obligations: on March 31, Y5, XYZ estimated it would incur a cost of 100,000 to dispose of the
production line in 10 years. The March 31, Y5 risk free rate was 2% and the premium reflecting XYZ's credit standing 2.5%.
Náklady a rezerva na demontáž: 31. března Y5, XYZ odhadla, že jí vzniknou náklady ve výši 100.000, aby linku odstranila za
10 let. Bezriziková úroková sazba 31. března Y5 byla 2%, a prémie odrážející úvěrovou bonitu XYZ byla 2,5%.
Scenario
Možnost
Amount & probability
Risk weighted estimate
Částka a pravděpodobnost
Odhad vážený o pravděpodobnost
Waste removal: worst case / Odvoz odpadu: nejhorší varianta
Waste removal: most likely case / Odvoz odpadu: nejpravděpodobnější varianta
Waste removal: best case / Odvoz odpadu: nejlepší varianta
Waste removal: risk adjusted estimate / Odvoz odpadu: odhad upraven o riziko
55,000 x 25% =
40,000 x 50% =
25,000 x 25% =
16,025
25,000
9,225
40,000
Own labor: worst case / Mzdové náklady: nejhorší varianta
Own labor: most likely case / Mzdové náklady: nejpravděpodobnější varianta
Own labor: best case / Mzdové náklady: nejlepší varianta
Own labor: risk adjusted estimate / Mzdové náklady: odhad upraven o riziko
50,000 x 35% =
40,000 x 40% =
30,000 x 30% =
15,000
16,000
9,000
40,000
Allocated overhead / Alokovaná režie
40,000 x 50% =
20,000
100,000
IFRS: 3/31/X5 / 31.3.X5
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Disposal provision / Rezerva na demontáž
82,035
82,035
100,000 / (1+2%)10 = 82,035: in that 2% was a risk-free rate not1 adjusted to reflect XYZ's credit standing.
US GAAP: 3/31/X5 / 31.3.X5
Acquisition in process: Production line # 123 / Nedokončený HIM: Výrobní linka č 123
Disposal provision / Rezerva na demontáž
64,393
64,393
100,000 / (1+4.5%)10 = 64,393: in that 4.5% was a risk-free rate adjusted to reflect XYZ's credit standing.
Consumables (small, low value assets)2 / Drobný majetek
Components3 / Komponenty
Recognition / Klasifikace
Measurement / Ocenění
1
IFRIC UPDATE - Items not taken onto the agenda starting from February 2005 (IAS 1 – IAS 41): The Committee observed that paragraph
47 of IAS 37 states that 'risks specific to the liability' should be taken into account in measuring the liability. The Committee noted that IAS
37 does not explicitly state whether or not own credit risk should be included. The Committee understood that the predominant practice
today is to exclude own credit risk, which is generally viewed in practice as a risk of the entity rather than a risk specific to the liability.
2
IAS 16.9 … judgement is required in applying the recognition criteria to an entity’s specific circumstances. It may be appropriate to
aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies, and to apply the criteria to the aggregate value.
3
IAS 16.43: Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall
be depreciated separately … .43: … an entity recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of
replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria [IAS 16.17] are met. …
Copyright © Robert Mládek
97
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Repairs, maintenance, betterments, extended useful life
Oprava, údržba, vylepšení (technické zhodnocení), prodloužení životnosti
IFRS expense if / IFRS náklad období pokud
IAS 16.12: are repairs and maintenance (day-to-day servicing costs)
Jsou oprava a údržba (každodenní udržování)
IAS 16.43: replacing spare parts not carried as components (depreciated separately)
Jedná se o výměnu součástek, které nejsou komponenty (součástky odepisované samostatně)
IAS 16.13-14: do not qualify as major repairs or inspections
Nemohou se považovat za významnou opravu nebo inspekci
IFRS capitalized if / IFRS kapitalizované pokud
IAS 16.43-48: involve replacing spare parts carried as components
Jedná se o výměnu komponentů
IAS 16.13-14 a 70: qualify as major inspections or repairs.
Mohou se považovat za významnou prověrku nebo opravu.
IAS 16.70 addresses replacing major spare parts not originally carried as components, but where recognition
principles (IAS 16.7) were met.
IAS 16.70: řeší situace, kde se vymění významná součástka, která se musí (podle 16.7) kapitalizovat, ale která nebyla
při pořízení zařazená jako komponent.
If it is practicable to determine the cost of the replaced part, that cost shall be derecognised and the cost of the
replacement part recognized
Pokud je prakticky možné zjistit hodnotu vyměněného dílu, majetek se o tuto hodnotu sníží a pak navýší o
hodnotu nového dílu.
If it is not practicable to determine the cost of the replaced part, the entity “may use the cost of the
replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or
constructed”
Pokud není prakticky možné zjistit hodnotu vyměněného dílu, entita může použít hodnotu nové součástky jako
indikaci hodnoty staré v době jejího pořízení.
US GAAP expensed if / US GAAP náklady období pokud
They maintain the asset in a condition where it is useful to the enterprise or return it to this condition
Udržují majetek ve stavu, ve kterém je užitečný pro jednotku, nebo ho do tohoto stavu vrací.
They represent small parts, which fall below an arbitrary minimum value set by management
Jsou malé částky, které spadají pod arbitrární minimální hodnotu, stanovenou vedením.
US GAAP capitalized if / US GAAP kapitalizované pokud
They increase the quality of the asset or prolong the asset’s useful life: after improvement the asset produces with
greater quantity, greater quality or at reduced cost
Zvýší kvalitu majetku nebo prodlouží užitečnou životnost majetku: po úpravě majetek produkuje větší kvantity, vyšší
kvalitu nebo se ušetří provozní náklady
Involves replacing spare parts carried as components
Jedná se o výměnu komponentů
Copyright © Robert Mládek
98
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Additional guidance / Další podrobnosti
Major inspections (IAS 16.14)
Významné prověrky výskytu závad
Major (“extraordinary”) repairs
Významné („mimořádné“) opravy
Planned Major Maintenance Activities may not be accrued (ASC 360-10-25-5)
Plánovaná významná údržba se nemůže časově rozlišovat (ASC 360-10-25-5)
Reinstallations, rearrangements and relocations
Reinstalace, reorganizace, relokace (přemístění)
IFRS
US GAAP
Enhancement (betterments), additions, extension (US GAAP only)
Vylepšení (technické zhodnocení), přírůstky, rozšíření
Spare parts, stand-by equipment and servicing equipment1
Náhradní díly, náhradní / servisní zařízení
Physically determined useful life: expense / depreciate after installation or use.
Fyzická životnost: zahrnout do nákladů / odepisovat v okamžiku spotřeby / použití.
Technologically / legally determined useful life: expense (depreciate) from moment of acquisition
Technologická / právní životnost: odepisovat od okamžiku pořízení
More examples / Další příklady
1/1/Y1, XYZ acquired a machine for 60,000. It determined the machine had a life of 12 years, salvage of 9,000. The machine
also included one spare part (with a fair value of 12.000, 4 year life and salvage of 1,200) that qualified for separate
recognition (as a component). On 12/31/Y4, it replaced the old part . It spent 14,000 for the new part, 500 on removal and
1,000 on installation and break-in. It sold the old part for 1,450.
1.1.R1 firma XYZ pořídila stroj, který stál 60,000, měl životnost 12 let a zbytkovou hodnotu 9,000. Stroj zároveň obsahoval
jednu součástku, která měla reálnou hodnotou 12.000, životnost 4 roky, zbytkovou hodnotu 1.200 a vedla se samostatně
jako komponent. 1.1.R6 komponent nahradila. Za nový komponent zaplatila 14.000, 500 za demontáž a 1.000 za montáž a
zavedení do provozu. Starý komponent prodala za 1.450.
1/1/X1 / 1.1.X1
Asset: machine # 123 / Majetek: stroj číslo 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
60,000
60,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: #123 / Oprávka: stroj číslo 123
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A / Oprávky: majetek č. 123 A
12/31/X4 / 31.12.X4
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A / Oprávky: majetek č. 123 A
Cash in bank / Banka
Asset: machine #123 A / Majetek: stroj číslo 123 A
Disposal gain / Zisk na vyřazení
Asset: machine #123 A / Majetek: stroj číslo 123 A
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
6,050
3,350
2,700
10,800
1,450
12,000
250
15,500
14,000
1,500
1
IAS 16.8 (2013) Items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognised in accordance with this IFRS when
they meet the definition of property, plant and equipment. Otherwise, such items are classified as inventory.
IAS 16.8 (2012) Spare parts and servicing equipment are usually carried as inventory and recognised in profit or loss as consumed.
However, major spare parts and stand-by equipment qualify as property, plant and equipment ...
BC12A the Board responded to ... a perceived inconsistency ... [that] led some to think [spare parts, stand-by equipment and servicing
equipment] used during more than one period would be classified as part of inventory.
Copyright © Robert Mládek
99
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Same facts, except that the machine had no parts sufficiently material to warrant separate Depreciation and, since it merely
maintained the asset’s functionality, the replacement did not fulfill the criterion for capitalization.
Stejná situace kromě, že majetek neměl žádné součástky dostatečně významné. Protože nahrazená součástka pouze
udržovala funkčnost majetku, nesplnila kritéria pro kapitalizaci.
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávka: stroj číslo 123
12/31/X4 / 31.12.X4
Repairs and maintenance expense (MRE) / Oprava a údržba
Cash in bank / Banka
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
4,250
4,250
14,050
1,450
14,000
1,500
Same facts, except the replacement increased the asset’s functionality thus it qualified for capitalization (paragraph 7) using
the procedure as outlined in paragraph 70. XYZ was able to determine the part had cost 12,000 when new and determined
that, of the 17,000 [=60,000 - 9,000) / 12*4] depreciation accumulated to the whole asset, 3,400 [=17,000*(12,000 /
60,000] was associated with the replaced part. It recorded the recognized the remainder as a loss as per paragraph 71.
Stejná situace, kromě že náhrada zvýšila funkčnost majetku a musela se kapitalizovat (IAS 16.7) použitím metodiky podle
odstavce IAS 16.70. Firma byla schopná zjistit, že součástka stála 12.000, když jí původně pořídila a vypočítala, že z celkové
oprávky (17.000) se na ní vztahovala částka 3,400. Zbytek zaúčtovala jako ztrátu podle odstavce 71.
12/31/X4 / 31.12.X4
Accumulated Depreciation Asset # 123 / Oprávka majetku č. 123
Cash in bank / Banka
Loss / Ztráta
Asset # 123 / Majetek číslo 123
Asset # 123 / Majetek číslo 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
3,400
1,450
7,150
12,000
15,500
14,000
1,500
Same facts, except XYZ was not able to determine the carrying value of the replaced part and so used the cost of the new
part as an indication of what the replaced part cost.
Stejná situace, kromě že firma nebyla schopná zjistit, kolik stála stará součástka a proto musela vycházet z pořizovací
hodnoty nové součástky.
1/1/X6 / 1.1.X6
Accumulated Depreciation Asset # 123 / Oprávka majetku č. 123
Cash in bank / Banka
Loss / Ztráta
Asset # 123 / Majetek číslo 123
Asset # 123 / Majetek číslo 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
3,400
1,450
9,150
14,000
15,500
14,000
3,000
Inspection: same facts as example 1 except that a major inspection occurs every two years. XYZ estimated its cost at 1,500
(500 wages and salaries, 1,000 external inspector). Its actual cost was 1.350.
Prověrka: Stejná situace jako příklad 1, kromě že firma provádí významnou prověrku každé dva roky. Cenu odhadla na 1.320
(320 platy a mzdy a 1.000 revizní technik) a prověrka skutečně stála 1.500.
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávka: stroj číslo 123
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A / Oprávky: stroj číslo 123 A
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj číslo 123
12/31/X2 / 31.12.X2
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávka: stroj číslo 123
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A / Oprávky: stroj číslo 123 A
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj číslo 123
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj číslo 123
Asset: machine # 123 / Majetek: stroj číslo 123
Asset: machine # 123 / Majetek: stroj číslo 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
Copyright © Robert Mládek
100
7,325
3,875
2,700
750
7,325
3,875
2,700
750
1,500
1,500
1,320
1,000
320
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Or simply / Nebo jednoduše
12/31/X2 / 31.12..X2
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj číslo 123
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávka: stroj číslo 123
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 A / Oprávky: stroj číslo 123 A
Asset: machine # 123 / Majetek: stroj číslo 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
7,325
750
3,875
2,700
180
1,000
320
Components: 1/1/Y1, XYZ acquired a machine for 55,000, The machine had four identifiable components (A, B, C and D),
and 5,000 was spent on installation and break-in. XYZ determined that if the components had been purchased separately,
they would have cost 16,250, 13,650, 14,950 and 20,150 respectively (for a total of 65,000) implying an initial cost of
15,000, 12,600, 13,800 and 18,600 respectively. It determined that the components had useful lives of 2, 4 and 6 years,
while that of the whole asset was 12. Finally, it estimated that it would be able to sell components A, B and C for 15% of
their value at the time of their replacement, allocating the remaining salvage value of the whole asset (estimated at 9,000)
to component D.
Komponenty: 1.1.R1 firma XYZ pořídila stroj, který měl 4 identifikovatelné komponenty (A, B, C a D). Stroj stál 55.000 a
dalších 5.000 se utratilo za jeho montáž a zavedení do provozu. Firma zjistila, že kdyby díly pořídila samostatně, stály by
16.250, 13.650, 14.950 a 20.150 , z čehož vyplývala hodnota komponentů 15.000, 12.600, 13.800 a 18.600. Firma odhadla,
že díly budou sloužit 2, 4 a 6 let, s tím, že celý stroj bude 12. Také odhadla, že je bude schopná prodat za 15% jejich hodnoty
po výměně.
Comp.
Komp.
A
B
C
D
Acquisition price
Pořizovací hodnota
A
15,000
12,600
13,800
18,600
60,000
Salvage value
Depreciable value
Zbytková hodnota
Odepsatelná hodnota
B
C=A-B
2,250
12,750
1,890
10,710
2,070
11,730
2,790
15,810
9,000
51,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Asset: machine # 123 / Majetek: stroj číslo 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
Material / Materiál
Useful life
Doba životnosti
D
2
4
6
12
Annual depreciation
Roční odpisy
E=C/D
6,375
2,678
1,955
1,318
12,325
60,000
55,000
3,000
2,000
12/31/X1 / X2 / 31.12.X1 - X2
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation on Asset # 345 A / Oprávky majetek č. 345A
Accumulated Depreciation on Asset # 345 B / Oprávky majetek č. 345B
Accumulated Depreciation on Asset # 345 C / Oprávky majetek č. 345C
Accumulated Depreciation on Asset # 345 C / Oprávky majetek č. 345D
12,325
6,375
2,678
1,955
1,318
On 12/31/Y2, it expended 15,500 to buy and 500 to replace component A, which it sold for 1,750. It determined the new
component A to have a useful life of 2 years and salvage 1,800.
31.12.R2 vynaložila 15.500, aby pořídila, a 500, aby nahradila komponent A, který prodala za 1.750. Určila životnost dílu na
dva roky a zbytkovou hodnotu 1.800.
12/31/X2 / 31.12.X2
Accumulated Depreciation on Asset # 345 A / Oprávky majetek č. 345A
Cash in bank / Banka
Disposal loss / Ztráta na vyřazení
Asset # 345 / Majetek číslo 345
Asset # 345 / Majetek číslo 345
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
Copyright © Robert Mládek
101
12,750
1,750
500
16,000
15,000
15,500
500
October 11, 2016
Class handout
Comp.
Komp.
A
B
C
D
Acquisition price
Pořizovací hodnota
A
16,000
12,600
13,800
18,600
61,000
US GAAP / IFRS
Salvage value
Depreciable value
Zbytková hodnota
Odepsatelná hodnota
B
C=A-B
1,800
14,200
1,890
10,710
2,070
11,730
2,790
15,810
8,550
52,450
12/31/X3 / Y4 / 31.12.X3 -.X4
Depreciation expense / Odpisy
Accumulated Depreciation on Asset # 345 A / Oprávky majetek č. 345A
Accumulated Depreciation on Asset # 345 B / Oprávky majetek č. 345B
Accumulated Depreciation on Asset # 345 C / Oprávky majetek č. 345C
Accumulated Depreciation on Asset # 345 D / Oprávky majetek č. 345D
Useful life
Doba životnosti
D
2
4
6
12
Annual depreciation
Roční odpisy
E=C/D
7,100
2,678
1,955
1,318
13,050
13,050
7,100
2,678
1,955
1,318
On 12/31/Y4, it expended 17,000 to replace component A, which it sold for 1,400 and 13,500 to replace B, which it sold for
2,000.
31.12.R4 vynaložila 17.000, aby nahradila komponent A, který prodala za 1.400 a 13.500, aby nahradila komponent B, který
prodala za 2.000.
12/31/X2 / 31.12.X2
Accumulated Depreciation on Asset # 345 A / Oprávky majetek č. 345A
Accumulated Depreciation on Asset # 345 B / Oprávky majetek č. 345B
Cash in bank / Banka
Asset # 345 / Majetek číslo 345
Disposal loss / Ztráta na vyřazení
Asset # 345 / Majetek číslo 345
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Wages and salaries / Platy a mzdy
14,200
10,710
3,400
30,500
290
28,600
28,500
2,000
On 12/31/Y12, it sold the entire asset for 8,500.
31.12.R12 majetek vyřadila a prodala za 8.500.
12/31/X12 / 31.12.X12
Accumulated Depreciation on Asset # 345 A / Oprávky majetek č. 345A
Accumulated Depreciation on Asset # 345 B / Oprávky majetek č. 345B
Accumulated Depreciation on Asset # 345 C / Oprávky majetek č. 345C
Accumulated Depreciation on Asset # 345 C / Oprávky majetek č. 345D
Cash in bank / Banka
Asset # 345 / Majetek číslo 345
Disposal gain / Zisk na vyřazení
Copyright © Robert Mládek
102
14,400
12,710
16,430
15,810
8,500
67,600
250
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Subsequent Measurement / Následné ocenění
Economic life: the average life of an asset if used by an average company in an average way
Ekonomická životnost: obecná životnost u obecné firmy, která majetek používá obecným způsobem
Useful life: the specific life determined considering the manner in which a specific entity uses the asset
Užitečná životnost: životnost u specifické firmy zohledňující specifický způsob užívání
Determining useful life
Stanovení užitečné životnosti
1. Expected usage of the asset (number of units produced)
Očekávané používání aktiv (výkonová metoda)
2. Expected physical wear and tear
Očekávané fyzické opotřebení a zastarání
3
Technical or commercial obsolescence
Technické nebo obchodní zastarání (morální zastarání)
4
Legal or similar limits on the use of the asset
Omezení vyplývající ze zákona či dohody
Depreciation period1: the depreciable amount of an asset shall be allocated on a systematic basis over its useful life (IAS
16.50) / depreciation expense in financial statements for an asset shall be determined based on the asset's useful life (ASC
360-10-35-3).
Doba odepisování: Odepsatelná hodnota majetku se alokuje systematickou bází po dobu užitečné životnosti / Odpisy
zachycené ve finanční zprávě se určí na bázi užitečné životnosti majetku.
Salvage (residual) value: the depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value… (IAS 16.53) /
… less salvage (if any) … (ASC 360-10-35-4).
Zbytková hodnota: odepsatelná hodnota majetku je určena po odečtení jeho zbytkové hodnoty ... / ... po odečtení zbytkové
hodnoty (pokud existuje) ....
Annual review (useful life, residual value IAS 16.51, method IAS 16.61) / review (US GAAP)
Roční přezkoumání (IFRS) / přezkoumání (US GAAP)
1
IAS 16.55 Depreciation of an asset begins when it is available for use, ie when it is in the location and condition necessary for it to be
capable of operating in the manner intended by management.
Copyright © Robert Mládek
103
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Examples / Příklady
On 12/31/Y0, after 15 years of use, XYZ disposed of machine # 005. Although replacement machine # 0123, brought online
1/1/Y1, was a significantly improved model, XYZ intended to use it in a similar fashion and thus concluded it would
contribute to earnings in the same manner for approximately the same period. Since machine 005 had been used for 15
years, had had relatively stable output and was sold for 4,500 (15% of its acquisition cost), the company decided to
depreciate the replacement machine over the same period to a similar salvage value using the straight-line method.
31.12.R0, po 15 letech provozu, XYZ nahradila stroj číslo 005. Přestože nový stroj (č 0123) byl významně vylepšený model,
XYZ ho plánovala použít stejným způsobem, a proto došla k závěru, že bude přispívat k výdělečné činnosti stejným
způsobem a po přibližně stejnou dobu. Vzhledem k tomu, že stroj 005 sloužil 15 let, měl poměrně stabilní výkon a byl
prodán za 4.500 (15% pořizovací ceny), společnost se rozhodla nový stroj odepisovat lineárně k podobné zbytkové hodnotě.
12/31/X0 / 31.12.X0
Accumulated Depreciation: Machinery: # 005 / Oprávky: stroj č. 005
Cash in bank / Banka
Asset: machine # 005 / Majetek: stroj č. 005
Disposal gain / Zisk na vyřazeném majetku
1/1/X1 / 1.1.X1
Asset: machine # 123 / Majetek: stroj č. 123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
26,000
4,500
30,000
500
60,000
60.000
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
3,400
3,400
At the end of the second year, XYZ determined that technological changes would lead to the machine being retired 5 years
sooner than originally estimated. It adjusted the machine’s Depreciation accordingly.
Na konci druhého roku, XYZ usoudila, že technologické změny povedou k tomu, že životnost stroje se zkrátila o 5 let.
Odpisový plán proto upravila tak, aby odpovídal novým skutečnostem.
12/31/X3 / 31.12.X3
Depreciation / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
5,525
5,525
Same facts, except that, XYZ failed to perform any reviews and or adjustments. The company’s auditor, (who had not been
informed of this situation and whose own tests did not reveal it) determined that the error (“an oversight” as understood
by IAS 8 definitions, ASC Glossary) was a material error requiring retrospective restatement (IAS 8.42, ASC 250-10-45-23).
Stejná situace s obměnou, že firma neprováděla žádné přezkoumání ani úpravy. Její auditor (který o situaci nebyl
informován a který ji, na základě vlastních testů, neodhalil) usoudil, že chyba („přehlédnutí“, jak tuto chybu chápe IAS 8
definice malých a středních podniků 10.20, ASC Slovník) byla materiální, a vyžadovala by retrospektivní přepočet.
First step is the reversal of the erroneous entries / První krok je revers chybných zápisů.
12/31/X1 / 31.12.X1
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
3,400
12/31/X2 / 31.12.X2
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
3,400
12/31/X10 / 31.12.X10
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
3,400
3,400
3,400
3,400
The next step is to make the correcting entries, followed by the reissuance of the effected financial reports.
Druhý krok je zaúčtovaní opravných zápisů, a opětné vydání všech ovlivněných závěrek.
12/31/X1 / 31.12.X1
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
5,100
12/31/X2 / 31.12.X2
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
5,100
Copyright © Robert Mládek
104
5,100
5,100
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X10 / 31.12.X10
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
5,100
5,100
Same facts as example one, except that XYZ set its Depreciation on the basis of its national (statutory) instead of on the
basis of the asset’s actual useful life.
Stejná situace s obměnou, že firma stanovila odpisy na základě národních standardů místo na základě skutečné užitečné
životnosti majetku.
12/31/X1/X8 / 31.12.X1-.X8
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
7,500
7,500
At the end of the 8th year (at which time the asset was depreciated to zero salvage), the company’s auditor, (who had not
been informed of this situation and whose own tests did not reveal it) determined that the error (“a mistake in applying
accounting policies” as understood by IAS 8 definitions, ASC Glossary) was a material error requiring retrospective
restatement (IAS 8.42, ASC 250-10-45-23).
Na konci osmého roku, auditor (který o situaci nebyl informován a který ji, na základě vlastních testů, neodhalil) usoudil, že
chyba („nesprávná aplikace politiky“, jak tuto chybu chápe IAS 8 definice malých a středních podniků 10.20, ASC Slovník)
byla materiální, a vyžadovala retrospektivní přepočet.
12/31/X1/X8 / 31.12.X1-.X8
Depreciation / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
7,500
12/31/X1/X8 / 31.12.X1-.X8
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
3,400
7,500
3,400
Same facts, except that XYZ informed its auditor of the erroneous accounting policy during the second year audit (the year
its chief accountant actually bothered himself to read IAS 16 rather than basing policy on National “GAAP”). Since the
auditor was informed in timely manner and since the error was not material (and also since he was embarrassed by his own
failure to discover the error during the prior year’s audit), he allowed the company to treat it as a change in estimate,
applying the change prospectively.
Stejná situace s obměnou, že firma auditora informovala o své chybě během auditu druhého roku (poté, co si její hlavní
účetní poprvé dal tu námahu si přečíst IFRS, místo aby vycházel ze své znalosti místních národních standardů). Protože byl
informován včas, a protože chyba neměla materiální dopad na její výsledky (a protože se sám styděl, že na chybu nepřišel už
v minulém roce), auditor firmě dovolil chybu považovat za změnu odhadu, a opravit jí prospektivně.
12/31/X2 / 31.12.X2
Accumulated Depreciation: Machinery: # 123 / Oprávky: stroj č. 123
Depreciation / Odpisy
3,107
3,107
Depreciation methods / Odpisové metody
IFRS (systematic) US GAAP (systematic and rational): The depreciable amount of an asset shall be allocated on a
systematic basis over its useful life (IAS 50.6) / …depreciation accounting, … aims to distribute the cost or other basic
value … in a systematic and rational manner (ASC 360-10-35-4).
Systematické versus systematické a racionální: Odepsatelná hodnota majetku se alokuje na systematické bázi po dobu
životnosti (IAS 50.6) / ... Účetní odpisy, ... má za cíl rozdělit cenu či základní hodnotu ... systematickým racionálním
způsobem (ASC 360-10-35 -4).
IFRS (consumption of economic benefits) US GAAP (contribution to earnings): The entity selects the method that most
closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset (IAS 16.42)
/ If the expected productivity or revenue-earning power of the asset is relatively greater during the earlier years of its
life [this should be reflected in the depreciation method used]… (ASC 360-10-35-7).
Spotřeba ekonomických výhod versus příspěvek k výdělečné činnosti: Entita zvolí metodu, která nejblíže reflektuje
očekávanou spotřebu budoucích ekonomických výhod přinášených majetkem (IAS 16.42) / Pokud je očekávaná
produktivita nebo schopnost generovat výnosy majetku relativně vyšší na začátku jeho života [odpisová metoda by toto
měla zachytit] ... (ASC 360-10-35-7).
Copyright © Robert Mládek
105
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Units of production, sum-of-the-units (IAS 16.62)
Výkonová metoda
Straight-line (IAS 16.62)
Lineární metoda
Sum-of-the-years' digits method (ASC 360-10-35-7)
Metoda SYD
Declining (diminishing) balance method (IAS 16.62 / ASC 360-10-35-7)
Metoda DB
Group and composite methods: a preferred alterative to both inventory and retirement method
Skupinová, kompozitní metoda: preferovaná alternativa k metodám „inventarizace“ a náhrady
Inventory method: not explicitly disallowed but not systematic or rational
„inventarizace“: obecně se nepovažuje za systematickou a racionální
Retirement (replacement) method: a less objectionable alternative to the inventory method
Metoda náhrady a vyřazení: méně nevhodná alternativa k metodě „inventarizace“
Annuity (sinking fund) method: explicitly disallowed (ASC 360-10-35-10)
Metoda současné hodnoty
Tax (statutory) deprecation: explicitly disallowed (ASC 360-10-35-9) / not systematic (IAS 16.62)
Daňové odpisy (odpisy předepsané zákonem)
Examples / Příklady
Units of production: 1/1/Y1, XYZ acquired a die #123 for 12,000. The die was able to produce 120,000 parts and its scrap
value was insignificant. During Y1, 24,060 parts were produced. On 11/24/Y5, the production run ended. A total of 119,894
parts had been produced and the die was sold as scrap for 35.
Výkonová: 1.1.R1 XYZ pořídila razidlo č. 123 za 12.000. Na základě hutních vlastností a výrobní tolerance bylo stanoveno, že
se může vyrobit maximálně 120.000 dílů a že razidlo se nakonec prodá za nevýznamnou částku. Během R1 bylo vyrobeno
24.060 dílů. 24.11.R5 na konci výrobní série 119.894 se razidlo prodalo za 35.
1/1/X1 / 1.1.X1
Die #123 / Razidlo č.123
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
12,000
12,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation / Odpisy
Accumulated Depreciation: die #123 / Oprávky: razidlo č. 123
2,406
2,406
11/24/X9 / 24.11.X9
Accumulated Depreciation: die / Oprávky: razidlo
Cash in bank / Banka
Loss on disposal / Ztráta při vyřazení
Die #123 / Razidlo č.123
11,989
35
71
12,000
Straight-line: 1/1/Y1, XYZ acquired press #321 for 12,000. Press #321 was acquired to replace press #32 that had been
acquired for 10,500, used for 10 years and sold for 1,750. During its life, press #32’s production capacity remained
substantially constant. On 12/31/Y10, XYZ sold press #321 for 2,250.
Lineární: 1.1.R1 XYZ pořídila stroj za 12 000. Stroj byl pořízen jako náhrada stroje 32, který se kdysi pořídil za 10.500,
používal se 10 let a prodal se za 1.750. Během jeho životnosti produkce stroje 32 významně nefluktuovala. Stroj 321 se
nakonec prodal za 2.250 dnem 31.12.R10.
1/1/X1 / 1.1.X1
Asset: Machine #321 / Majetek: Stroj č. 321
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
12,000
12,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation / Odpisy
Accumulated Depreciation: Machinery: #321 / Oprávky: stroj č. 321
Copyright © Robert Mládek
106
1,000
1,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X5 / 31.12.X5
Accumulated Depreciation: Machinery: / Oprávky: stroj
Cash in bank / Banka
Machine #321 / Stroj č. 321
Gain on disposal / Zisk při vyřazení
10,000
2,250
12,000
250
Sum of the year’s digits: same facts except XYZ selected the SYD method for its simplicity.
SYD: stejná situace s tím, že firma zvolila metodu SYD pro svou jednoduchost.
P
O
A
1
2
3
4
5
15
Depreciable amount
Odpisovatelná hodnota
B
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
SYD confinement
Koeficient SYD
C=A/A
5 / 15
4 / 15
3 / 15
2 / 15
1 / 15
Depreciation
Odpis
D=BxC
3,333
2,667
2,000
1,333
667
Accumulated Depreciation
Oprávka
D = D(D-1) + C
3,333
6,000
8,000
9,333
10,000
Partial year depreciation: same facts, except XYZ acquired the asset in May and depreciates by month.
Částečný odpis: stejná situace s tím, že firma majetek pořídila v květnu a odepisuje na měsíční bázi.
P
O
A
1
2
3
4
5
NBV @ beginning
Zůstatková hodnota
B
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
SYD confinement
Koeficient SYD
C=A/A
5 / 15
4 / 15
3 / 15
2 / 15
1 / 15
5/12 Depreciation
5/12 Odpisy
D = B x C x 5/12
1,389
1,111
833
555
278
7/12 Depreciation
7/12 Odpisy
E = B(B+1) x C(C+1) x 7/12
1,944
1,556
1,167
778
Accumulated Depreciation
Oprávky
F = F(D-1) + D + E
1,389
4,444
6,833
8,555
9,611
Double declining balance: 1/1/Y1, XYZ acquired silicon wafer-etching machine #456 for 12,000. In the past, similar
machines were useful for approximately 5 years and sold for on average 16.67% of their acquisition cost. Due to
technological changes, the economic benefits embodied in the asset were consumed at a diminishing rate (IAS 16.62).
Similarly, due to the declining sales price of finished wafers the machine’s expected productivity and revenue-earning
power declined over its life (ASC 360-10-35-7). XYZ elected to use a simple DDB method. It sold the asset for 1.800 on
6/30/Y5.
Metoda DDB: 1.1.R1 XYZ pořídila stroj na leptání křemíkových destiček číslo 456 za 12,000. V minulosti podobné stroje byly
použitelné přibližně 5 let, a prodávaly se v průměru za 16,67% pořizovací ceny. Jak se měnila technologie, ekonomické
užitky z majetku byly spotřebovány s klesající rychlostí (IAS 16.62). Podobně, klesající prodejní cena destiček snižovala
očekávanou produktivitu a schopnost generovat výnosy během života stroje (ASC 360-10-35-7). Firma zvolila metodu DDB a
stroj prodala za 1.800 dnem 30.6.R5.
P
O
1
2
3
4
Net book value
Straight line %
Zůstatková hodnota
Lineární %
A = A(A-1) - C
B
12,000
20%
7,200
20%
4,320
20%
2,592
20%
Coefficient
Koeficient
C
2
2
2
2
DDB %
DDB %
D=BxC
40%
40%
40%
40%
1/1/X1 / 1.1.X1
Asset: Machine / Majetek: Stroj
Accounts payable / Závazek z obchodního styku
Accumulated Depreciation
Oprávky
D = D(D-1) + C
4,800
7,680
9,408
10,000
12,000
12,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Depreciation / Odpisy
Accumulated Depreciation / Oprávky
4,800
4,800
6/30/X6 / 30.6.X6
Accumulated Depreciation / Oprávky
Cash in bank / Banka
Loss on disposal / Ztráta při vyřazení
Machine / Stroj
Copyright © Robert Mládek
Depreciation
Odpisy
C=BxC
4,800
2,880
1,728
592
10,000
1,800
200
12,000
107
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Declining (diminishing) balance: same facts XYZ calculated1 a precise diminishing balance rate.
DB: stejná situace s tím, že XYZ vypočítala přesný klesající koeficient.
P
O
Net book value
Zůstatková hodnota
A = A(A-1) - C
1
2
3
4
5
* 30.1172881228421%
12,000
8,386
5,860
4,095
2,862
DB %
DB %
D=BxC
30.12%*
30.12%
30.12%
30.12%
30.12%
Depreciation
Odpisy
C=BxC
3,614
2,526
1,765
1,233
862
Accumulated Depreciation
Oprávky
D = D(D-1) + C
3,614
6,140
7,905
9,138
10,000
Declining balance: same facts except, to better reflect the contribution to earnings, XYZ determined that wafers generally
cost 10 to produce (excluding fixed costs). It also determined that approximately 10,000 wafers would be sold for 50 each in
the first year of production. In subsequent years, the unit sales price would generally decline by 10 per year until reaching
11 (a 10% margin) at which time it would stabilize. Sales volume would decline 25% annually for an indefinite period of
time. XYZ’s WACC is 20%, which it used to calculate a salvage value of 1,917.
DB: stejná situace s tím, že aby lépe odrážela příspěvek k výnosům, XYZ zjistila, že výroba destiček obecně stojí 10 (bez
fixních nákladů) a že prodá zhruba 10.000 destiček za 50 za jednotku během prvního roku výroby. V následujících letech
prodejní cena bude obecně klesat o 10 ročně až do dosažení 11 za kus (10% marže), zatímco objem prodeje by měl klesat
25% ročně na dobu neurčitou. VPNC XYZ jsou 20%, což vedlo k výpočtu zbytkové hodnoty 1.917.
P
O
Net book value
Zůstatková hodnota
A = A(A-1) - C
1
12,000
2
8,315
3
5,762
4
3,993
5
2,767
30.7059876407978%
P
O
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sales Volume
Množství
B, B(B*75%)
10,000
7,500
5,625
4,219
3,164
2,373
1,780
1,335
1,001
751
Sales Price
Cena
C, C(C-10)
50.00
40.00
30.00
20.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
DB %
DB %
D=BxC
30.71%
30.71%
30.71%
30.71%
30.71%
Depreciation
Odpisy
C=BxC
3,685
2,553
1,769
1,226
850
Costs
Náklady
D
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
Gross Profit
Hrubý zisk
E=B*(C+D)
400,000
225,000
112,500
42,188
3,164
2,373
1,780
1,335
1,001
751
790,091
Accumulated Depreciation
Oprávky
D = D(D-1) + C
3,685
6,238
8,007
9,233
10,083
Present Value
Současná hodnota
F=E/(1+20%)A
333,333
156,250
65,104
20,345
1,272
795
497
310
194
121
578,221
Residual Value
Zůstatková hodnota
795
497
310
194
121
1,917
Group method: during 2YY1, XYZ bought 1,000 hammers for 12,000 depreciating them over 6 years.
Během 2YY1 firma XYZ koupila 1.000 kladívek za celkem 12.000, které odepisovala 6 let.
1/1/X1 / 1.1.X1
Hammers 2YY1 / Kladívka 2YY1
Cash in bank / Banka
11.75
12/31/X1 / 31.12.X1
Hammers 2YY1 / Kladívka 2YY1
Cash in bank / Banka
12.25
12/31/X2 - X6 / 31.12.X2 - X6
Depreciation: Hammers / Odpisy: Kladívka
Accumulated depreciation: Hammers 2YY1 / Oprávky: Kladívka
2,000
11.75
12.25
2,000
12/31/X6 / 31.12.X6
Accumulated depreciation: Hammers 2YY1 / Oprávky: Kladívka
Hammers 2YY1 / Kladívka 2YY1
1
12,000
12,000
rate %  1  n salvage value / cost ; =1-(C1/B1)^(1/A1), A1 = number of periods, B1 = acquisition
Copyright © Robert Mládek
108
cost, C1 = salvage value
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Composite method: XYZ purchased 600 hammers for 7,200 and 800 screwdrivers for 4,800. Screwdrivers have a useful life
of 3 years, which implies a weighted average life for the group of 5 years1.
Kompozitní metoda: XYZ koupila 600 kladívek za 7.200 a 800 šroubováků za celkem 4.800. Šroubováky mají životnost 3
roky, z čeho vyplývá vážená průměrná životnost skupiny 5 let.
12/31/X2 - X6 / 31.12.X2 - X6
Depreciation: Hammers / Odpisy: Kladívka
Accumulated depreciation: Hammers 2YY1 / Oprávky: Kladívka
2,400
2,400
12/31/X5 / 31.12.X5
Accumulated depreciation: Hammers 2YY1 / Oprávky: Kladívka
Hammers 2YY1 / Kladívka 2YY1
12,000
12,000
Additional Issues / Dodatečné informace
Lump-sum purchases / Souhrnné nákupy
Leasehold improvements / Vylepšení pronajatých prostor (majetku)
Leasehold useful life  lease term (expected lease term)
Živnost vylepšení  doba trvání pronájmu (očekávaná doba trvání)
Leasehold useful life  lease term (expected lease term)
Živnost vylepšení  doba trvání pronájmu (očekávaná doba trvání)
Repairs and maintenance provision / Rezerva na opravu a údržbu
Repairs and maintenance allowance / Opravná položka na opravu a údržbu
Planned major maintenance activities may not be accrued (ASC 360-10-25-5)
Plánovaná významná údržba se nemůže časově rozlišovat
Cost model / Model (historické) ceny
Revaluation US GAAP / Přecenění US GAAP
Revaluation model (IAS 16 and 38) / Model revaluace
IAS 16.29 An entity shall choose either the cost model or the revaluation model as its accounting policy and shall
apply that policy to an entire class of property, plant and equipment
Jednotka si vybere buď model historické ceny nebo revaluace jako svou zásadu a tento model bude aplikovat k celé
třídě hmotného majetku.
Revaluation model (IAS 40) / Model revaluace
IAS40.32 … An entity is encouraged, but not required, to determine the fair value of investment property on the
basis of a valuation by an independent valuer …
... jednotce se doporučuje, ale nevyžaduje se, aby zjistila reálnou hodnotu investičního majetku na bázi posudku od
nezávislého znalce …
1
5=(7,200/12,000*6)+(4,800/12,000*3)
Copyright © Robert Mládek
109
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Non-monetary exchanges / Nepeněžní směny
No commercial substance (similar assets) / Žádná komerční substance (podobný majetek)
Surrendered / Vydán 
FV / RH
FV / RH
Received / Přijat 
FV / RH
FV / RH
>
<
=
=
Loss / Ztráta (úbytek)
0
Commercial substance (dissimilar assets) / Komerční substance (nepodobný majetek)
Exchange of productive assets (PP&E, intangibles) /
Směna produktivního majetku (hmotný a nehmotný investiční majetek)
Surrendered / Vydán 
FV / RH
FV / RH
>
<
Received / Přijat 
FV / RH
FV / RH
=
=
Loss / Ztráta (úbytek)
Gain / Zisk (přírůstek)
Barter sales (exchange non-productive, i.e. own inventory)
Barteroví obchod (směna neproduktivního majetky například vlastní zásoby)
Received / Přijat
Surrendered / Vydán


FV / RH
FV / RH
=
=
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodej
An exchange has commercial substance if (ASC 606-10-25-1.d and IFRS 15.9.d / ASC 845-10-30-4 and IAS 16.24):
Směna nepostrádá komerční substanci (charakter) pokud:
(a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of
the cash flows of the asset transferred; or
konfigurace (riziko, načasování nebo výše) peněžních toků u majetku přijatého se liší od konfigurace peněžních toků
u majetku vydaného
(b) the entity-specific value of the portion of the entity’s operations affected by the transaction changes as a result of
the exchange; and
entiticky specifická hodnota té části entitických operací ovlivněná touto směnou se jako důsledek této směny změní
(c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.
rozdíl v bodech (a) a (b) je významný v poměru k reálným hodnotám směněných aktiv.
Additional guidance (ASC 845-10- 30-16)
Podrobnější instrukce
All other non-monetary exchanges of inventory within the same line of business shall be recognized at the carrying
amount of the inventory transferred. That is, a nonmonetary exchange within the same line of business involving
either of the following shall not be recognized at fair value:
Všechny ostatní nepeněžní směny zásob ve stejné oblasti podnikání se uznají v účetní hodnotě převedených zásob.
To znamená, že nepeněžní směna ve stejné oblasti podnikání zahrnující jednu z následujících položek nesmí být
vykazována v reálné hodnotě:
a. The transfer of raw materials or work-in-process inventory in exchange for the receipt of raw materials, work-inprocess, or finished goods inventory
Výměna materiálu nebo nedokončené výroby za materiál, nedokončená výroba nebo výrobky
b. The transfer of finished goods inventory for the receipt of finished goods inventory.
Výměna výrobku za výrobek.
Copyright © Robert Mládek
110
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Non-monetary exchanges: Exchange for financial instruments
Nepeněžní směny: Výměna za finanční nástroje
Fair value of the instrument is more readily (objectively) determinable
Reálná hodnota nástroje je lépe (objektivněji) zjistitelná než hodnota majetku
Fair value of transferred item is more readily determinable
Reálná hodnota majetku je lépe (objektivněji) zjistitelná než hodnota nástroje
Non-monetary exchanges: Non-reciprocal transfers
Nepeněžní směny: Nereciproční převody (dary a dotace)
Receipt from owner
Příjem od vlastníka
Transfer to owner
Převod na vlastníka
Receipt from non-owner
Příjem od nevlastníka
Transfer to non-owner
Převod na nevlastníka
XYZ donates asset with a gook value of 12,000 and fair value of 10,000 to charity
XYZ daruje majetek se zůstatkovou hodnotou 10,000 a reálnou hodnotou 10,000 charitě:
Charitable contribution / Dar charitě
Impairment loss / Ztráta ze snížení hodnoty
Asset / Majetek
10,000
2,000
12,000
Offsetting (ASC 210-20-45-1 FIN 39): a right of setoff exists when all of the following conditions are met
Kompenzace: firma má právo provést zápočet , pokud:
a. each of two parties owes the other determinable amounts
každá strana dluží té druhé zjistitelnou částku
b. the reporting party has the right to set off the amount owed with the amount owed by the other party
strana sestavující zprávu má právo dlužnou částku započíst
c. the reporting party intends to set off
strana sestavující zprávu má v úmyslu zápočet provést
d. the right of setoff is enforceable at law.
právo provést zápočet je vymahatelné ze zákona.
IAS 32.42: a financial asset and a financial liability shall be offset … when, and only when, an entity
Firma má povinnost (musí) zápočet provést, pokud:
(a) currently has a legally enforceable right to set off the recognised amounts
má (v současné době) soudně vymahatelné právo zápočet provést
(b) intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously
má v úmyslu vyrovnat majetek a závazek čistě, nebo realizovat majetek a vyrovnat závazek ve stejném okamžiku.
Copyright © Robert Mládek
111
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Intangible Assets / Nehmotný majetek
Recognition / Klasifikace
An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance (IAS 38.8, ASC 805-10-20)
Nehmotný majetek je identifikovatelný nepeněžní majetek bez fyzické hmoty.
Recognition in more detail more (IAS 38.12, ASC 805-20-10, 805-10-20-Glossary)
Klasifikace podrobněji
An intangible asset is identifiable (recognized separately from goodwill) if:
Nehmotný majetek je identifikovatelný (zaúčtovaný separátně od goodwill) pokud:
Legal intangible assets arise from legal or (legally defensible) contractual rights1
Zákonem chráněný nehmotný majetek vyplývá ze zákona nebo (soudně vymahatelných) smluvních práv
Separable intangible assets do not from legal or contractual rights, but can be sold, transferred, licensed, rented, or
exchanged (either alone or with other assets).
Oddělitelný nehmotný majetek nevyplývá ze zákona nebo smluvních práv, může se však oddělit od jednotky,
prodat, převést, licencovat, pronajmout či vyměnit (samostatně nebo s jiným majetkem).
Goodwill (IAS 38.12, 19.22.b; ASC 805-10-20-Glossary)
The residual recognized after all other identifiable assets have been recognized
Goodwill je to, co zbude po zaúčtování veškerého ostatního (identifikovatelného) nehmotného majetku.
Recognition: legal / Klasifikace: zákonem chráněný
Patents: scientific discoveries, technology, manufacturing processes, business methods, software, etc.
Patenty: vědecké objevy, technologie, výrobní procesy, obchodní metodiky, software, atd.
Copyrights: literary works (books, magazines, newspapers, etc.), musical and theatrical works (plays, operas, ballets,
compositions, song lyrics, etc.), audiovisual material (motion pictures, music videos, television programs, etc.), pictures,
photographs, software developed for sale, etc.
Copyrighty: literární díla (knihy, časopisy, noviny, atd.), hudební nebo divadelní díla (hry, opery, balety, kompozice,
texty písní, atd.), audiovizuální (filmy, hudební klipy, televizní programy. atd.), obrázky, fotografie, software vytvořený
na prodej, atd.
Trademarks, trade names, brands and brand names: logos, advertising jingles, tag lines, endorsements, service marks,
collective marks, certification marks, trade dress, package design, mastheads, Internet domain names, etc.
Obchodní symboly, názvy, značky a známka: loga, reklamní písničky, reklamní slogany, projevy podpory, značky
označující firmy původu, značky označující sdružení původu, značky označující (geografické) oblasti původu, firemní
oblečení, balení, tiráže, internetové adresy, atd.
Recognition: legal (contractual) / Klasifikace: smluvní
Contracts and agreements: employment, customer, manufacturing, construction, development, distribution, shelfspace, listing (slotting) agreements, supply, service agreements (consulting, management, advertising), franchising,
standstill, non-compete, capital (financial) leases, etc.
Smlouvy, kontrakty a dohody: se zaměstnancem, se zákazníkem, o výrobě, výstavbě, rozvoji, pronájem regálů,
zalistovací poplatky, dohody s dodavateli, dohody o službách (poradenské, manažerské, reklamní), franchising, o
zamezení činnosti, o nekonkurování, kapitálový (finanční) leasing, atd.
Licenses: broadcast (radio, television, mobile phone, etc.), operating, royalty, purchased software, etc.
Licence: vysílání (rozhlas, rádio, mobilní telefony, atd.), provozní, licenční poplatky, koupený software, atd.
Rights and permits: construction or development, landing (i.e. airport slots), mining, drilling, exploration, logging, water
use, air use, pollution, CO2 emissions, route authority, toll taking, etc.
Práva a povolení: na stavbu nebo rozvoj, přistávat (parkovat na letišti), těžit, vrtat, hledat, těžit dříví, čerpat vodu, užívat
vzduch, znečisťovat, vypouštět CO2, užívat silniční tahy a komunikace, vybírat mýtné, atd.
1
Legal intangible assets are recognized (as separate units of account) even when the separability criterion is not met.
Copyright © Robert Mládek
112
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Commitments: servicing agreements (mortgage, debt, insurance, maintenance, service, etc.), order backlogs,
production backlogs, bank accounts, lines of credit, guarantees, insurance agreements, etc.
Povinnosti a nároky: právo vybírat splátky (hypotéky, dluhopisy, pojistné, údržba, servis, atd.), přijaté zakázky,
naplánovanou výrobu, bankovní účty, úvěrové linky, garance, pojistné dohody, atd.
Recognition: separable / Klasifikace: oddělitelné
Lists: customer, advertising, mailing, dealer, supplier, subscription, etc.
Seznamy: seznam zákazníků, reklamní seznam, poštovní seznam, seznam dealerů, seznam dodavatelů, seznam
předplatného, atd.
Relationships: distribution channels, freight forwarding, non-contractual customer relationships, lender relationships,
advertising relationships, supplier relationships, etc.
Vztahy: distribuční kanály, spedice, nesmluvní vztahy se zákazníky, vztah s věřiteli, vztah s reklamní agenturou, vztah s
dodavateli, atd.
Systems and services: a delivery system (market presence), customer service network, product service system, etc.
Systémy a služby: systém dodávání (přítomnost na trhu), síť služeb zákazníků, síť opraven výrobků, atd.
Records: legal, medical, credit, service, client history, etc.
Záznamy: právní, zdravotní, úvěrové, služeb, zkušenost se zákazníky, atd.
Documentation: databases, blueprints, drawings, training manuals, procedural manuals, repair manuals, etc.
Dokumentace: databáze, modrotisky, nákresy, školicí manuály, procedurální manuály, opravné manuály, atd.
Unpatented technology: manufacturing processes, production lines, custom made machines, trade secrets, secret
formulas and recipes, software developed for own use, etc.
Nepatentovaná technologie: výrobní procesy, výrobní linky, stroje vyrobené na zakázku, obchodní tajemství, tajné
recepty a formule, software vytvořený pro vlastní potřeby, atd.
Insurance contracts: due to the specialized nature of insurance contract accounting (and its applicability to a small
number of entities) it is not discussed in this manual.
Pojišťovací smlouvy: protože pojistné smlouvy jsou specifickou oblastí a aplikovatelné na malý počet firem, v tomto
manuálu se o nich nehovoří.
Measurement / Ocenění
Separately acquired intangible asset (cost: IAS 38.25-32, ASC 350-30-30-1, 805-50-30-2)
Samostatně pořízená majetková položka
Asset acquired in business combination (acquisition-date fair values IFRS 3.18 / 805-20-30-1)
Majetková položka pořízená v rámci obchodní kombinace
Copyright © Robert Mládek
113
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Acquisition-date fair values (IFRS 3.18, B5 -30, ASC 805-20-30-1, 55-3A to 55-20)
Reálná hodnota dnem akvizice
Market approach / Tržní přístup
Quoted market prices in “active” market (IAS 38.39) / Kótované ceny na „aktivním“ trhu
Assumed orderly transaction (IAS 38.40) / Předpokládaná řádně uzavřená transakce
Cost approach / Nákladový přístup
Reproduction cost / Reprodukční hodnota
Replacement cost / Hodnota náhrady
Income approach / Příjmový přístup
Present value techniques (IFRS 13.B11.a, ASC 820-10-55-3G.a) / Současná hodnota
Discounted cash flows (IAS 38.41.a) / Diskontované peněžní toky
Avoided costs (IAS 38.41.b) / Náklady kterým se vyhnulo
The multi-period excess earnings (IFRS 13. B11.c., ASC 820-10-55-3G.c; IVSC draft) / Metoda nadzisku
The Residual Method (other than for Goodwill), explicitly disallowed (ASC 805-20-S99-3) / Reziduální hodnota
Subsequent Measurement / Následné ocenění
Useful life and amortization / Užitečná životnost a odepisování
Indefinite life (IAS 38.88; ASC 350-30-35-1): / Neurčitá životnost
Impairment test at reassessment of life (IAS 36.7.d & 38.110; ASC 350-30-35-17): / Test poklesu hodnoty
Finite life (IAS 38.88; ASC 350-30-35-1): / Určitá životnost
Amortization method / Odpisová metoda
Consumption of economic benefits (IAS 38.97, ASC 350-30-35-6) / Spotřeba ekonomických výhod
Straight line (if consumption not determinable) / Lineárně (pokud spotřebu výhod nelze určit)
Salvage (residual) value (IAS 38.10, ASC 350-30-35-8) / Zbytková hodnota
Annual review/impairment review ((IAS 38.104; ASC 350-30-35- 14) finite life assets / Roční ověření/ověření
Annual impairment test of goodwill and indefinite life assets (IAS 36.10, ASC 350-30-35-18)
Roční test poklesu hodnoty: goodwill a nehmotný majetku s neurčitou životností
Update No. 2012-02 (350-30-35-18A): An entity may first perform a qualitative assessment … to determine
whether it is necessary to perform the quantitative impairment test …
Costs subsequent to acquisition (IAS 38.20, ASC 350-30-25-3) / Následné náklady (technické zhodnocení)
Revaluation (IFRS only) / Přecenění (pouze IFRS)
IAS 38.76: the revaluation model does not allow:
(a) the revaluation of intangible assets that have not previously been recognised as assets; or
(b) the initial recognition of intangible assets at amounts other than cost.
IAS 38.76. „Model přecenění neumožňuje:
(a) přecenění nehmotných aktiv, která nebyla původně uznána jako aktiva; nebo
(b) vstupní uznání nehmotných aktiv oceněných jinak než jejich pořizovací náklady
Copyright © Robert Mládek
114
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Measuring goodwill / Ocenění goodwill
+ Purchase price of a business / cena zaplacená za podnik
- Fair value of net identifiable assets / reálná hodnota čistého identifikovatelného majetku
= Goodwill (gain on bargain purchase1) / Goodwill (zisk z výhodného nákupu)
Purchase price is generally cash (at nominal value) plus own shares (at market value2)
Kupní cena se zpravidla skládá z peněz (v nominální hodnotě) a vlastních akcií (v tržní hodnotě)
Also includes any non-controlling interest at fair value or (IFRS only) at a proportionate share of net assets plus (for
an acquisitions in stages) previously held equity interest (at fair value).
Také zahrnuje minoritní podíl v reálné hodnotě, nebo (jen IFRS) v poměrné hodnotě čistého majetku, a (pro akvizice
dosažené po etapách) dřívější podíly na vlastním kapitálu v reálné hodnotě.
A business3 is an organizational unit (which may or may not be a separate legal entity) with its own employees and
suppliers (cash expenses), assets (non-cash expenses), processes (used to produce goods and/or services) and
customers (revenue).
Podnik je organizační složka (která může nebo nemusí být samostatnou právnickou osobou) s vlastními zaměstnanci a
dodavateli (peněžní náklady), majetkem (nepeněžní náklady), procesy (používané k výrobě zboží a/nebo poskytování
služeb) a zákazníky (výnosy).
Net assets are assets acquired less liabilities assumed.
Čistý majetek je celkový nabytý majetek mínus převzaté závazky.
Partial goodwill: (IFRS only4) allows an acquirer to measure non-controlling interest at fair value (which leads to
full goodwill recognition) or at the non-controlling interest proportionate share of net assets (partial goodwill
recognition). This second option is not available under US GAAP5.
Částečný goodwill: Na rozdíl od US GAAP, IFRS umožní kupující straně ocenit minoritní podíl v reálné hodnotě (což
vede k plnému goodwill) nebo v poměrné hodnotě čistého majetku (což vede k částečnému goodwill).
Subsequent Measurement / Následné ocenění
The amortization of goodwill is disallowed by US GAAP IFRS6 / Odpis goodwill není povolen podle US GAAP a IFRS7.
1
IFRS 3.36 / ASC 805-30-25-4: Before recognizing a gain on a bargain purchase, the acquirer shall reassess whether it has correctly
identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and shall recognize any additional assets or liabilities that are identified
in that review. P. 36 continues: The acquirer shall then review the procedures used to measure the amounts this IFRS requires to be
recognised at the acquisition date for all of the following: (a) the identifiable assets acquired and liabilities assumed; (b) the non-controlling
interest in the acquiree, if any; (c) for a business combination achieved in stages, the acquirer’s previously held equity interest in the
acquiree; and (d) the consideration transferred. The objective of the review is to ensure that the measurements appropriately reflect
consideration of all available information as of the acquisition date.
2
IFRS 3. 37 / ASC 805-30-30-7: Examples of potential forms of consideration include cash, other assets, a business or a subsidiary of the
acquirer, contingent consideration, ordinary (common) or preference equity instruments, options, warrants and member interests of
mutual entities.
3
IFRS 3.B7 / ASC 805-10-55-4: A business consists of inputs and processes applied to those inputs that have the ability to create outputs.
(a) Input: Any economic resource that creates... outputs ... i.e. non-current assets (including intangible assets or rights to use non-current
assets), intellectual property, the ability to obtain access to necessary materials or rights and employees.
(b) Process: Any system, standard, protocol, convention or rule that ... has the ability to create outputs. I.e. strategic management
processes, operational processes and resource management processes ... (Accounting, billing, payroll and other administrative systems
typically are not processes used to create outputs.)
(c) Output: The result of inputs and processes applied to those inputs that provide or have the ability to provide a return in the form of
dividends, lower costs or other economic benefits directly to investors or other owners, members or participants.
4
IFRS 3.18 The acquirer shall measure the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at their acquisition-date fair values / 19
acquisition date components of non-controlling interests ... entitle their holders to a proportionate share of the entity’s net assets ... : (a)
fair value; or (b) the present ownership instruments’ proportionate share in the recognised amounts.
5
AASC 805-20-30-1: The acquirer shall measure the identifiable assets acquired, the liabilities assumed, and any non-controlling interest
in the acquiree at their acquisition-date fair values.
6
ASC 350-20-35-1: Goodwill shall not be amortized. … / IAS 38.B63.a: ... The acquirer measures goodwill at the amount recognised at the
acquisition date less any accumulated impairment losses. … B69.d: From the beginning of the first annual period in which this IFRS is
applied, an entity shall discontinue amortising goodwill arising from the prior business combination and shall test goodwill for impairment
in accordance with IAS 36.
7
Allowed under IFRS – SME.
Copyright © Robert Mládek
115
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Leasing (IFRS 16 / ASC 842)1 / Leasing
A lease: a contract, or part of a contract, that conveys the right to use an asset (the underlying asset) / control the use
of identified property, plant, or equipment (an identified asset) for a period of time in exchange for consideration.
Leasing: smlouva nebo její část , která převádí Užívací právo majetek (podkladové aktivum) / kontrolovat způsob užívání
identifikovaného hmotného majetku (identifikovaný majetek) po nějakou dobu za úplatu.
Recognition (lessee) / Klasifikace (nájemce)
All leases2 are capitalized (a right-of-use asset and a lease liability are recognized).
Veškerý leasing je kapitalizován (právo na užívání a závazek se zaúčtuje).
Exceptions: short term leases and leases of low value items may be expensed
Výjimky: krátkodobé pronájmy a leasing drobného majetku se mohou dát do nákladů.
Short term3 (assessed by class) is ≤ 12 months unless a purchase option exists and is reasonably certain
Krátkodobý je ≤ 12 měsíců, pokud neexistuje opce na odkup která se s vysokou jistotou využije
The economic incentive of the lessor should be considered implying that a fair value of payments test
should be performed in marginal situations.
Ekonomická motivace pronajímatele se také má zvážit z čeho vyplívá že by se měl provést test reálné
hodnoty v situací který jsou na hraně.
Leases of low value (small) assets4 (evaluated on a as new asset5, lease-by-lease basis)
Leasing drobného majetku
Examples of low-value assets: tablet and personal computers, small items of office furniture and telephones
Drobný majetek: tablet a osobní počítače, drobné předměty kancelářského nábytku a telefony
Lessors: the distinction between finance and operating lease is retained
Pronajímatel: odlišný postup pro operativní a finanční leasing se nemění
Lessees recognize leases as finance leases or operating leases
Nájemci klasifikují leasing jako finanční nebo operativní
Finance leases: interest and amortization are recognized separately in net income
Finanční leasing: úroky a odpisy se vykazují separátně v běžném výsledku
Operating leases: interest and amortization are recognized in aggregate on a straight line basis in net income
Operativní leasing: jediná lineární nákladová položka se vykazuje v běžném výsledku
Lessors recognize leases as operating leases or, sales type or direct financing type6 finance leases
Pronajímatelé klasifikují leasing jako operativní nebo finanční
1
On January 13, 2016, the IASB issued IFRS 16 Leases. IFRS 16 supersedes IAS 17, IFRIC 14, SIC 15 and SIC 27/ IFRS 16 is effective on
1.1.2019, with early adoption permitted but conditional on IFRS 15 adoption. On February 26, 2016 the FASB issued ASU 2016_2 (ASC 842).
ASC 842 supersedes ASC 840 Leases.
2
Except (IFRS 16.3): exploration rights, biological assets, service concessions, licenses (of intellectual property) and rights (to patents,
copyrights and similar intangible assets). Optionally applicable to (IFRS 16.4) other intangible assets. / Except 842-10-15-1: intangible
assets, Exploration leases (minerals, oil, natural gas, and similar nonregenerative resources), biological assets (including timber), inventory
and assets under construction.
3
A lease initially recognized as short term-lease may be subsequently reassessed as long term. However, care must be taken when
evaluating leases intentionally structured to appear short term.
4
While IFRS 16.B3-B8 does not define “low value”, the board discussed (also see event.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1102370) a
threshold of $5,000 (the ASC 842 BC also documents this discussion) implying a value of approximately €4,500 or 120,000 Kč at 2016
exchange rates. Also important to note, as “low value” is often defined in national GAAP, in practice “low value” is likely to vary by
jurisdiction, even though IFRS 16.B3 implies that this is not an acceptable result.
5
IFRS 16.B3 states “… The assessment is not affected by the size, nature or circumstances of the lessee…” thus the same threshold applies
to all leases irrespective of their materiality with respect to the lessee.
6
Leveraged leases are no part of ASC 842 (leveraged leases recognized per ASC 840 shall be accounted for as such until derecognized).
Copyright © Robert Mládek
116
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Lessors and lesees1 classify leases that do not meet any of the following criteria as operating leases:
Pronajímatelé a nájemci klasifikují leasing, který nesplní žádná následující kritéria jako operativní leasing:
1. The lease agreement transfers ownership of the leased asset to the lessee
Dohoda převádí vlastnictví pronajatého majetku na nájemce
2. The lease agreement includes option at a sufficiently lower price that lessee is reasonably certain to exercise
Dohoda dává nájemci právo majetek odkoupit za tak výhodnou cenu, že odkup je rozumně jistý
3. The lease term is for a major part of the leased asset’s economic life except those near the end of economic life
Doba trvání leasingu je po významnou část ekonomické životnosti pronajatého majetku vyjma těch u konce
životnosti
4. The present value of minimum payments plus guaranteed residual is substantially equal the leased asset’s fair value
Současná hodnota minimálních splátek plus garantovaný zůstatek se v podstatě rovnají reálné hodnotě majetku
5. The leased assets are specialized nature in that they can serve only the lessee without major modification.
Majetek je tak specializovaný, že nemůže sloužit jiné firmě než nájemci bez významných modifikací
The lessor shall classify the lease as financing type lease if and only if the both of following criteria are met:
Pronajímatel klasifikuje leasing jako finance typu lease, pokud a pouze pokud se splní obě tyto podmínky:
The present value of lease payments plus and guaranteed residual (not reflected in the lease payments) exceeds
substantially all of the fair value of the underlying asset.
Současná hodnota leasingových splátek plus garantovaná zůstatková (která nebyla už zahrnutá do splátek)
překročí v podstatě celou reálnou hodnotu pronajatého majetku.
It is probable that the lessor will collect the lease payments plus any amount necessary to satisfy a residual
value guarantee.
Je pravděpodobné, že pronajímatel získá leasingové splátky v takové výši, aby minimálně pokryly garanci
minimální hodnoty.
Initial measurement (lesee and lessor)
Prvotní ocenění (nájemce a pronajímatel)
The lease asset (lessee) = the lease liability + lease payments made prior to commencement date – incentives received
+ initial direct costs + dismantling and removal costs
Pronajatý majetek = závazek spojený s leasingem + splátky odvedené před zahájením pronájmu – pobídky přijaté od
pronajímatele + vedlejší pořizovací náklady + očekávané náklady na demontáž
The lease liability (lessee) = to the asset’s fair value or the present value of payments if fair value is not available.
Závazek (nájemce) = reálná hodnota majetku nebo současná hodnota splátek, pokud se reálná hodnota nedá zjistit.
Specifically: present value of lease payments is determined using the rate implicit in the lease. If this rate is not
readily determinable, the incremental borrowing rate is used. Private companies may use a risk free rate.
Specificky: současná hodnota splátek se zjistí implicitní sazbou. Pokud není tato sazba zřejmá, použije se přírůstková
výpůjční sazba. Neobchodované firmy smí použít bezrizikovou sazbu.
The lease payments2 (lesee and lessor) = the fixed payments (including in substance payments3) + variable payments
(based on an index) + exercise price option + guarantee of residual value + termination penalty + fees paid to SPE
Leasingové splátky (nájemce a pronajímatel) = fixní splátky (včetně defakto fixních splátek) + proměnlivé splátky vázané
na index + odkupní hodnota opce na odkup + garance minimální hodnoty + penále za ukončení + platby SPE
The gross investment in lease (lessor) = lease payments + unguaranteed residual value
Hrubá investice pronajímatele = leasingové splátky + negarantovaná zůstatková hodnota
The get investment in lease (lessor) = gross investment in the lease discounted with the implicit rate
Čistá investice pronajímatele = hrubá investice pronajímatele diskontovaná implicitní diskontní sazbou
1
This is a summary of the guidance provided by ASC 842-10-25,2 & 3 and IFRS 16.64 & 5.
2
Lease payments do not include: variable lease payments not based on index, guarantees of the lessor’s debt and amounts allocated to
non-lease components.
3
Payments that are structured to appear variable but are fixed in substance.
Copyright © Robert Mládek
117
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Subsequent measurement (lesee)
Následné ocenění (nájemce)
The right to use asset is depreciated in the same manner as an owned asset / on a straight-line basis, unless another
systematic method better represents the consumption of the asset’s economic benefits.
Pronajatý majetek se odepisuje stejným způsobem jako majetek ve vlastnictví firmy / lineárně, pakliže se nepoužije jiná
systematická metoda, která lépe vystihne spotřebu ekonomických výhod souvisejících s majetkem.
The amortization period shall be equal to the asset’s useful life unless the asset is to be returned to the lessor, in
which case it is amortized over the lease term.
Doba odpisování se rovná životnosti aktiva, ledaže se jedná o aktivum, které má být vráceno pronajímateli, v
takovém případě se odepisuje po dobu trvání nájmu.
Fair value model: mandatory if applied to other investment property (per IAS 40) optional if applied to property
plant and equipment (per IAS 16).
Model přecenění na reálnou hodnotou: povinný, pokud se používá na jiné investice do nemovitostí (dle IAS 40),
volitelný pokud se použije na jejich hmotný majetek (dle IAS 16).
Impairment: the right to use asset is rested for impairment like other, owned assets.
Impairment: pronajatý majetek se testuje pro pokles hodnoty stejně jako vlastněný majetek.
The lease liability is amortized using the effective interest method.
Závazek související s leasingem se amortizuje metodou efektivní úrokové sazby.
Operating leases are adjusted so that a single lease cost (rather than amortization and interest) is recognized on a
straight line basis over the lease term.
Operativní leasing se upraví tak, aby se vykazoval jeden náklad (nikoli odpisy a úrok separátně), a to lineárně po dobu
leasingu.
Variable lease payments not based on an index (not included in the measurement of the asset and liability) are
expensed as incurred.
Variabilní leasingové splátky, které nejsou založeny na indexu (nejsou součástí měření aktiv a pasiv), se dávají do
nákladů tak, jak vznikají.
Examples / Příklady
Lessee: XYZ leased a machine for five years. Annual payments, each 12/31, were 2,927. Comparable machines cost 12,000,
implying a discount rate of 7%1. XYZ retained the machine, intended to use it 6 years and sell it for 1,200.
Nájemce: XYZ pronajala stroj na pět let. Roční splátky na konci roku byly 2.927. Srovnatelné stroje se prodávaly za 12.000,
z čehož vyplývala sazba 7%. Stroj firmě zůstal a firma ho plánovala užívat 6 let, a poté prodat za 1.200.
1/1/X1 / 1.1.X1
Production machine / Výrobní stroj
Lease liability / Závazek: Leasing
P
O
A
1
2
3
4
5
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
12,000
9,913
7,681
5,292
2,735
12,000
12,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
840
694
538
370
191
2,633
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Cash / Peníze
Depreciation expense / Odpisy hmotného majetku
Accumulated depreciation / Oprávky hmotného majetku
1
Payment
Splátka
E
2,927
2,927
2,927
2,927
2,927
14,633
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
2,087
2,233
2,389
2,556
2,735
12,000
2,087
840
2,927
1,800
1,800
7% = RATE(5,-2927,12000,0,0,10%)
Copyright © Robert Mládek
118
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Interim reporting: same facts except XYZ made quarterly accruing entries.
Mezitímní reporty: stejná situace s tím, že XYZ a časově rozlišovala kvartálně.
1/1/X1 / 1.1.X1
Production machine / Výrobní stroj
Lease liability / Závazek: Leasing
12,000
12,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Accrued lease Interest / Výdaje příštích období: Leasing: Úroky
Accrued lease principal / Výdaje příštích období: Leasing: Jistina
Depreciation expense / Odpisy hmotného majetku
Accumulated depreciation / Oprávky hmotného majetku
522
210
522
210
450
450
Alternatively / Alternativně
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
522
210
732
Upfront payments, imputed interest: XYZ leased a vehicle for 3 years. Payments of 367.27 were due at the beginning of
each month. XYZ concluded that the fair value of the right to use asset was not readily determinable and measured the
liability using its own, incremental annual borrowing rate of 7.5%.
Splátky na začátku období, dopočítaný úrok: XYZ pronajala automobil na 3 roky za 367,27 měsíčně. Reálná hodnota tohoto
práva na užívání nebyla bez obtíží zjistitelná, proto vypočítala její hodnotu použitím vlastní přírůstové výpůjční sazby 7,5%.
P
O
A
0
1
34
35
Payment
Splátka
B
367.27
367.27
367.27
367.27
Discount rate
Diskontní sazba
C= (1+7.5%)(1/12) - 1
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
Present value of payments
Současná hodnota splátek
D = B / (1 + C)A
367.27
365.06
299.22
297.42
11,921.601
1/1/X1 / 1.1.X1
Right to use asset (Leased vehicle) / Užívací právo (Pronajatý automobil)
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
P
O
A
0
1
11
35
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
11,921.60
11,554.33
8,497.86
365.06
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.60%
0.60%
0.60%
0.60%
11,921.60
367.27
11,554.33
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0.00
69.85
-
367.27
367.27
-
51.37
-
367.27
-
2.21
367.27
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
367.27
297.42
315.90
365.06
11,921.60
2/1/X1 / 1.2.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
297.42
69.85
1/31/X1 / 31.1.X1
Amortization expense: Right to use asset / Odpisy nehmotného majetku: Užívací právo
Accumulated amortization: Right to use asset / Oprávky: Užívací právo
331.16
367.27
Alternatively / Alternativně: 3/31/X1 / 31.3.X1
Amortization expense: Right to use asset / Odpisy nehmotného majetku: Užívací právo
Accumulated amortization: Right to use asset / Oprávky: Užívací právo
1
331.16
993.47
993.47
The amount can also be calculated: 11,661=367.27*((1-(1+((1+7.5%)^(1/12)-1))^(-3*12+1))/((1+7.5%)^(1/12)-1))+367.27
Copyright © Robert Mládek
119
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Operating lease (US GAAP): using the same facts, XYZ determined the asset’s economic life and fair value at 5 years and
18,500 respectively. As the criteria in ASC 842-10-25-2 were not met, it recognized the lease per ASC 842-10-25-3.a.
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid rent / Náklad příštích období: Nájem
Right to use asset (Leased vehicle) / Užívací právo (Pronajatý automobil)
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
367.27
11,554.33
367.27
11,554.33
1/31/X1 / 31.1.X1
Rental expense / Pronájem
Lease liability / Závazek: Leasing
Pre-paid rent / Náklad příštích období: Nájem
Right to use asset (Leased vehicle) / Užívací právo (Pronajatý automobil)
367.27
297.42
367.27
297.42
2/1/X1 / 1.2.X1
Pre-paid rent / Náklad příštích období: Nájem
Cash / Peníze
367.27
12/1/X3 / 1.12.X3
Pre-paid rent / Náklad příštích období: Nájem
Cash / Peníze
367.27
367.27
367.27
12/31/X3 / 31.12.X3
Rental expense / Pronájem
Right to use asset (Leased vehicle) / Užívací právo (Pronajatý automobil)
Pre-paid rental / Pronájem
Lease liability / Závazek: Leasing
367.27
365.06
367.27
365.06
Real estate (IFRS): XYZ leased a storefront for 5 years at 3,076 payable each 1/1 with an option to renew for 5 years at the
same rent. As the option was advantageous, XYZ determined it was reasonably certain to be exercised. As the fair value of
the leasehold was not readily determinable, XYZ’s measured the leasehold using its 7.5% incremental borrowing rate1.
Nemovitost (IFRS): XYZ pronajala maloobchod na 5 let za 3.076 ročně s možností prodloužit o 5 let za stejnou cenu. Reálná
hodnota prostoru nebyla zřejmá, proto se hodnota vypočítala použitím přírůstkové úrokové sazby (7.5%).
1/1/X1 / 1.1.X1
Leasehold (Right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
P
O
A
0
1
8
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
22,697
19,621
5,523
2,861
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
22,697
19,621
3,076
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
0
1,472
-
3,076
3,076
-
414
215
8,063
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
Rent (leasehold amortization expense) / Nájem (odpisy pronajatého prostoru)
Accumulated leasehold amortization / Oprávky pronajatého majetku
Alternatively: / Alternativně: 3/31/X1 / 31.3.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
Rent (leasehold amortization expense) / Nájem (odpisy pronajatého prostoru)
Accumulated leasehold amortization) / Oprávky pronajatého majetku
1
Payment
Splátka
E
3,076
3,076
30,760
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
1,604
2,662
2,861
22,697
1,604
1,472
3,076
2,270
2,270
401
368
769
567
567
22,697=(1+7.5%)*3076*((1-(1+7.5%)^-10)/7.5%)
Copyright © Robert Mládek
120
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
US GAAP: using the same facts, XYZ determined the leasehold’s economic life to be 20 years and fair value undeterminable.
As the criteria in ASC 842-10-25-2 were not met, it recognized the lease per ASC 842-10-25-3.a.
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
3,076
19,621
3,076
19,621
12/31/X1 / 31.12.X1
Rent expense / Fixní nájem
Lease liability / Závazek: Leasing
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
3,076
1,604
3,076
1,604
1/1/X2 / 1.1.X2
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Cash / Peníze
3,076
3,076
Option not exercised (IFRS): same facts except XYZ did not exercise the option.
Opce se nevyužila (IFRS): stejná situace s tím, že XYZ opce nevyužila.
P
O
A
0
1
2
3
4
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
22,697
19,621
18,017
16,292
14,438
12,445
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
1,472
1,351
1,222
1,083
5,128
3,076
3,076
3,076
3,076
3,076
12/31/X5 / 31.12.X5
Lease liability / Závazek: Leasing
Accumulated leasehold amortization) / Oprávky pronajatého majetku
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Disposal gain / Zisk při vyřazení
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
1,604
1,725
1,854
1,993
10,252
12,445
11,349
22,697
1,097
Option not recognized (IFRS): same facts except the option was at market rent and so was neither advantageous nor
reasonably certain to be exercised. Nevertheless, XYZ exercised the option and agreed to pay 3,233 annually.
Opce se nezohlednila (IFRS): stejná situace jako první příklad, kromě že XYZ opce negarantovala cenu a XYZ nebyla jista, zda
ji prodlouží. Za pět let opci prodloužila a roční splátky byly 3.233.
1/1/X1 / 1.1.X1
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
P
O
A
0
1
2
3
4
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
13,379
10,303
7,999
5,523
2,861
Copyright © Robert Mládek
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
13,379
10,303
3,076
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
0
773
600
414
215
2,001
121
Payment
Splátka
E
3,076
3,076
3,076
3,076
3,076
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
2,303
2,476
2,662
2,861
13,379
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X5 / 1.1.X5
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
P
O
A
5
6
7
8
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
14,061
10,828
8,407
5,805
3,007
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
14,061
10,828
3,233
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
812
631
435
226
2,104
3,233
3,233
3,233
3,233
3,233
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,233
2,421
2,602
2,798
3,007
14,061
Term not fixed (IFRS and US GAAP): XYZ rented office space for 256 per month with the option to terminate the lease at
any time with 6 months’ notice. As a result, its liability never exceeded 1,538. Nevertheless, XYZ intended to rent the
premises for at least 5 years, the period for which the lease payments were fixed.
Doba neurčitá: stejná situace s tím, že pronájem byl na dobu neurčitou s tím, že XYZ měla 6 měsíční výpovědní lhůtu.
Nicméně, dohoda fixovala splátky na 3.076 na dobu 10 let.
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid rent / Náklady příštích období: Nájem
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
256
1,538
256
1,538
1/31/X1 / 31.1.X1
Rent / Nájem
Pre-paid rent / Náklady příštích období: Nájem
256
256
Non-linear payments (IFRS): same facts as the 10 year term example except rent increased by 1% per year.
Nelineární splátky (IFRS): stejná situace jako příklad 10 let s tím, že nájem rostl o 1% ročně.
1/1/X1 / 1.1.X1
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
P
O
A
0
1
8
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
23,607
20,531
6,010
3,129
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
23,607
20,531
3,076
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
1,540
-
451
235
8,575
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
Rent (leasehold amortization expense) / Nájem (odpisy pronajatého prostoru)
Accumulated leasehold amortization / Oprávky pronajatého majetku
1/1/X2 / 1.1.X2
Lease payable / Splatný leasing
Cash / Peníze
3,076
3,107
3,331
3,364
32,182
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
1,567
2,880
3,129
23,607
1,567
1,540
3,107
2,361
2,361
3,107
3,107
Non-linear payments (US GAAP): same facts except XYZ applied ASC 842-20-55-43 (Example 4), which implies that a “single
lease cost” = ∑ variable payments / by the number of periods.
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
Cash / Peníze
Accrued lease payment / Časově rozlišené splátky
Lease liability / Závazek: Leasing
Copyright © Robert Mládek
3,218
20,531
3,076
142
20,531
122
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X1 / 31.12.X1
Rent expense / Fixní nájem
Lease liability / Závazek: Leasing
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
3,218
1,567
3,218
1,567
1/1/X9 / 1.1.X9
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
Accrued lease payment / Časově rozlišené splátky
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
3,218
20,531
146
3,364
20,531
Alternatively (US GAAP): XYZ considered that ASC 842 retained operating leases so lessees would not need to alter the
income statement presentation of these items. It thus concluded that recognizing actual lease payments was more
systematic and rational than calculating a hypothetical, linear expense as outlined in ASC 842-20-55-43 (Example 4).
1/1/X1 / 1.1.X1
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
3,076
20,531
3,076
20,531
12/31/X1 / 31.12.X1
Rent expense / Fixní nájem
Lease liability / Závazek: Leasing
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
3,076
1,567
3,076
1,567
1/1/X9 / 1.1.X9
Pre-paid rent / Náklady příštích období: nájem
Right to use asset / Užívací právo majetek
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
3,364
20,531
3,364
20,531
Payments tied to an index: same facts except the payments were adjusted for inflation at the end of each term. Over the
past 9 years, inflation was 2.00%, 1.80%, 1.70%, 2.10%, 2.10%, 2.30%, 2.10%, 1.20% and 0.90% for an average of 1.80%. At
the end of Year 1, it was 0.5%, at the end of year 2 it was 1%, etc.
Platby vázané na index: stejná situace s tím, že platby byly upravené o inflaci na konci každého období. Za posledních 9 let,
inflace byla 2,00%, 1,80%, 1,70%, 2,10%, 2,10%, 2,30%, 2,10%, 1,20% a 0,90% v průměru o 1,80%. Na konci roku 1, byla
0,5%, na konci roku 2 byla 1%, atd.
P
Payment
Splátka
B
O
A
0
1
8
9
3,076
3,131
3,548
3,612
33,375
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
7.50%
Present value of payments
Současná hodnota splátek
D = B / (1 + C)A
3,076
2,913
1,989
1,884
24,368
1/1/X1 / 1.1.X1
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
P
O
A
0
1
-
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
24,368
21,292
-
Copyright © Robert Mládek
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
-
24,368
21,292
3,076
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
1,597
-
123
3,076
3,131
-
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
1,534
-
October 11, 2016
Class handout
9
3,360
P
O
A
0
1
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
P
O
A
0
1
2
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
24,000
20,924
3,578
24,000
20,924
19,627
3,524
US GAAP / IFRS
7.50%
252
9,007
Discount rate
Diskontní sazba
C
8.65%
8.95%
8.95%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Discount rate
Diskontní sazba
C
8.65%
8.95%
8.48%
8.48%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
3,360
24,368
3,076
3,169
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
1,296
3,578
24,000
Payment
Splátka
E
0
1,872
-
3,612
33,375
320
10,879
3,898
34,879
Payment
Splátka
E
0
1,872
1,664
-
3,076
3,169
3,232
-
299
10,357
3,823
34,357
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
3,076
1,296
1,568
3,524
24,000
Variable payments: same facts except, in addition to annual payments of 3,076, XYZ paid variable rent based on annual
sales. In Y1, this variable rent was 2,500
Variabilní splátky: stejná situace s tím, že pevné roční splátky byly 3.076. Vedle těchto splátek, XYZ také musela platit
variabilní nájem vycházející z tržeb. V prvním roce byl tento variabilní nájem 2.432.
1/1/X1 / 1.1.X1
Leasehold (right to use asset) / Pronajaté prostory (Právo na užívání majetku)
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
24,000
20,924
3,076
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Variable rental expense / Variabilní nájem
Lease payable / Splatný leasing
Leasehold amortization expense / Odpisy pronajatého majetku
Accumulated leasehold amortization) / Oprávky pronajatého majetku
1,821
1,255
2,500
5,576
2,400
2,400
Alternatively / Alternativně
Fixed rental expense / Fixní nájem
Accumulated leasehold adjustment / Opravná položka na pronajatý majetek
2,400
1/1/X2 / 1.1.X2
Lease payable / Splatný leasing
Cash / Peníze
5,576
2,400
5,576
Initial direct cost, down payment, guaranteed residual: 1/1/Y1, XYZ leased a machine with a fair value of 24,000. It paid an
agent’s commission of 1,000, a down payment of 6,000, 5 annual payments of 2,383 and guaranteed a residual value of
12,000. The fair value of the machine at the end of year five was 11,500 (interim period are not presented).
Vedlejší náklady, akontace, garantovaná zůstatková hodnota: 1.1.R1 XYZ pronajala stroj s reálnou hodnotou 24.000.
Zaplatila 1.000 agentovi, akontaci 6.000, pět ročních splátek 2.383.a garantovala zůstatkovou hodnotu 12.000. Po pěti
letech reálná hodnota stroje byla 11.500 (mezitímní období se neprezentují).
P
O
A
0
1
5
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
24,000
18,000
13,380
12,000
Copyright © Robert Mládek
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.50%
7.50%
7.50%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
1,350
-
1,003
5,915
124
6,000
2,383
2,383
17,915
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
6,000
1,033
1,380
12,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X1 / 1.1.X1
Leased production machine / Pronajatý výrobní stroj
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
25,000
18,000
7,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
Amortization expense / Odpisy nehmotného majetku
Accumulated amortization / Oprávky
1,033
1,350
2,383
2,600
2,600
12/31/X5 / 31.12.X5
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
Amortization expense / Odpisy nehmotného majetku
Accumulated amortization / Oprávky
1,380
1,003
2,383
2,600
2,600
1/1/X6 / 1.1.X6
Lease liability / Závazek: Leasing
Accumulated amortization / Oprávky
Leased production machine / Pronajatý výrobní stroj
Lease payable / Splatný leasing
Loss on disposal of leased asset / Ztráta při vyřazení pronajatého majetku
Cash / Peníze
12,000
13,000
25,000
2,383
500
2,883
Purchase option: same facts except XYZ had an option to buy the machine for 8,000, which it expected to exercise. It
planned to use the machine for 10 years and sell it for 1,500. Payments were 2,999, implying a 7% rate.
Opce na odkup: stejná situace s tím, že XYZ měla právo, které očekávala, že využije, stroj odkoupit za 8.000. Stroj plánovala
používat 10 let a prodat ho za 1.500. Splátky byly 2.999, z čehož vyplývala sazba 7%.
P
O
A
0
1
5
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
24,000
18,000
10,279
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
7.00%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
1,260
-
6,000
2,999
-
720
4,995
1/1/X1 / 1.1.X1
Production machine / Výrobní stroj
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
10,999
28,995
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
6,000
1,739
10,279
24,000
25,000
18,000
7,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Lease payable / Splatný leasing
Depreciation expense / Odpisy hmotného majetku
Accumulated depreciation / Oprávky
1,739
1,260
2,999
2,450
2,450
1/1/X6 / 1.1.X6
Lease liability / Závazek: Leasing
Lease payable / Splatný leasing
Cash / Peníze
8,000
2,999
10,999
Components and items: 1/1/Y1, XYZ leased a tractor & trailer and bucket loader for 10 years after which the vehicles would
be returned. Annual payments were 3,847 in total. Since it retained ownership, the lessor was obligated to pay liability
insurance1 and road tax. The agreement also included servicing and maintenance. XYZ first identified the leased items and
lease components, then determined their fair values by reference to their stand-alone market prices:
Komponenty a položky: 1.1.R1, XYZ kamion (včetně přívěsu) a rypadlo a na 10 let s tím že se majetek vrátil pronajímateli.
Roční splátky byly 3.847 v celku. Protože majetek zůstal ve vlastnictví pronajímatele, ten měl povinnost hradit povinné
ručení a silniční daň. Zároveň také zajišťoval servis a údržbu. XYZ nejprve identifikovala pronajaté položky a komponenty
dohody a pak zjistila jejich reálnou hodnotu na základě tržních cen:
1
In XYZ’s jurisdiction, only motor vehicles intended for use on public roads must carry liability insurance.
Copyright © Robert Mládek
125
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Fair value of asset
Reálná hodnota majetku
7,500
2,500
15,000
25,000
Tractor
Trailer
Bucket loader
Total:
Liability insurance
Povinné ručení
Highway tax
Silniční daň
100
20
0
120
Maintenance
Údržba
20
10
0
30
100
20
250
370
Next, it allocated the total lease payment to these items and components1:
Po té alokovala celkovou splátku na tito položky a komponenty:
Leased asset2
Pronajatý majetek
A
998
333
1,996
3,327
Tractor
Trailer
Bucket loader
Total:
P
O
A
0
1
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
P
O
A
0
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
P
O
A
0
9
Liability
Závazek
B (B+1) = B - F
8,402
7,284
1,045
2,725
339
15,000
1,865
Liability insurance
Povinné ručení
B
100
20
0
120
Highway tax
Silniční daň
C
20
10
0
30
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
7.00%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
Lease payment
Splátka leasingu
D=A+B+C
1,118
363
1,996
3,477
Payment
Splátka
E
0
510
-
1,118
1,118
-
73
2,778
1,118
11,180
Payment
Splátka
E
0
-
363
-
24
901
363
3,627
Payment
Splátka
E
0
131
4,960
1/1/X1 / 1.1.X1
Leased tractor / Pronajatý kamion
Leased trailer / Pronajatý přívěs
Leased loader / Pronajatý rypadlo
Pre-paid MRE / Náklady příštích období: oprava a údržba
Cash / Peníze
Lease liability / Závazek: Leasing
1,996
1,996
19,960
Maintenance
Údržba
E
100
20
250
370
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
1,118
608
1,045
8,402
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
363
339
2,725
Liability amortization
Amortizace závazku
F=E-D
1,996
1,865
15,000
8,402
2,725
15,000
370
3,847
22,651
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Úroky
Amortization expense / Odpisy nehmotného majetku
MRE expense / Náklady: Oprava a údržba
Lease payable / Splatný leasing
Accumulated amortization: Tractor / Oprávky: Kamion
Accumulated amortization: trailer / Oprávky Přívěs
Accumulated amortization: loader / Oprávky Rypadlo
Pre-paid MRE / Náklady příštích období: oprava a údržba
1,891
1,586
2,613
370
3,477
840
273
1,500
370
1
Because US GAAP constituents raised question as to how executory costs should be treated under the new standard, ASC 842-10-55-141
to 143 provide an example on taxes and insurance. Since similar questions were not addressed during the IASB’s due process, IFRS 16 does
not provide similarly detailed guidance on this issue.
2
998=7500/((1-(1+7%)^-10)/7%)*(1/(1+7%)); 333=2500/((1-(1+7%)^-10)/7%)*(1/(1+7%)); 1996=15000/((1-(1+7%)^-10)/7%)*(1/(1+7%));
Copyright © Robert Mládek
126
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease payable / Splatný leasing
Pre-paid MRE / Náklady příštích období: oprava a údržba
Cash / Peníze
3,477
370
3,847
Simplified approach: same facts except XYZ elected to apply a practical expedient (IFRS 16.15 / ASC 842-10-15-37).
Zjednodušený postup: stejná situace s tím, že XYZ zvolila zjednodušený účetní postup.
Tractor
Trailer
Bucket loader
Total:
Leased asset
Pronajatý majetek
A
998
333
1,996
3,327
Insurance
Pojištění
B
Highway tax
Silniční daň
C
100
20
0
120
Maintenance
Údržba
D
20
10
0
30
100
20
250
370
Lease payment
Splátka leasing
E=A+B+C+D
1,218
383
2,246
3,847
Non-linear depreciation (IFRS): same facts except XYZ depreciates similar assets using a diminishing balance method.
Nelineární odpisy (IFRS): stejná situace s tím, že XYZ podobný majetek odepisuje metodou DB.
1/1/X1 / 1.1.X1
Leased production machine / Pronajatý výrobní stroj
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
P
O
A
1
10
Net Asset Value
Zůstatková hodnota
B (B+1) = B - F
24,000
1,979
1,500
24,000
18,625
5,375
Diminishing balance rate
DB sazba
C1
24%
24%
Depreciation Expense
Odpisy
D=BxC
5,811
479
Accumulated Deprecation
Oprávky
F=E-D
5,811
22,500
1/1/X1 / 1.1.X1
Production machine / Výrobní stroj
Lease liability / Závazek: Leasing
Cash / Peníze
24,000
18,625
5,375
12/31/X1 / 31.12.X1
Lease liability / Závazek: Leasing
Interest expense / Nákladový úrok
Cash / Peníze
Depreciation expense / Odpisy hmotného majetku
Production machine: Accumulated depreciation / Oprávky
4,258
1,117
5,375
5,811
5,811
Lessor: 12/31/Y0, ABC purchased a machine for 12,000 from DEF. 1/1/Y1 it leased the machine for 5 years to XYZ. XYZ
retained the asset. ABC’s required return was 7%, thus annual payments (in arrears) were 2.9272 (interim period are not
presented).
Pronajímatel: 31.12.R0, ABC pořídila stroj za 12,000 od DEF. 1.1.R1 stroj pronajala na 5 let firmě XYZ, který si stroj ponechal.
Požadovaná návratnost byla 7% a roční splátky (placené na konci období) 2,927 (mezitímní období se neprezentují).
P
O
A
1
2
3
4
5
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
9,913
7,681
5,292
2,735
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
1
24.21%=1-(1500/24000)^(1/10)
2
2,926.69 =12000/((1-(1/(1+7%)^5))/7%)
Copyright © Robert Mládek
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
840
694
538
370
191
2,633
127
Payment
Splátka
E
Amortization
Amortizace
F=E-D
2,927
2,927
2,927
2,927
2,927
14,633
2,087
2,233
2,389
2,556
2,735
12,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X0 / 31.12.X0
Inventory: Machine for lease / Zásoby: Stroj na pronájem
Accounts payable: DEF / Závazky z obchodního styku: DEF
12,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease 1): XYZ / Pohledávka (Čistá investice do leasing): XYZ
Inventory: Machine for lease / Zásoby: Stroj na pronájem
12,000
12,000
12,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash / Peníze
Revenue: Interest / Výnosy: Výnosové úroky
Lease receivable (Net investment in lease): XYZ / Pohledávka (Čistá investice do leasing): XYZ
2,927
840
2,087
12/31/X5 / 31.12.X5
Cash / Peníze
Revenue: Interest / Výnosy: Výnosové úroky
Lease receivable (Net investment in lease): XYZ / Pohledávka (Čistá investice do leasing): XYZ
2,927
191
2,735
Upfront payments, interim periods: same facts except the payments 2,7352 were and ABC accrued them each quarter.
Splátky na začátku, mezitímní období: stejná situace s tím, že splátky byly 2.735 a ABC je časově rozlišila na kvartály.
P
O
A
0
1
2
3
4
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
9,265
7,178
4,945
2,556
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
649
502
346
179
1,676
Amortization
Amortizace
F=E-D
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
13,676
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash / Peníze
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Inventory: Machine for lease / Zásoby: Stroj na pronájem
2,735
2,087
2,233
2,389
2,556
12,000
2,735
9,265
12,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
Revenue: Interest / Výnosy: Výnosové úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
684
54
522
1/1/X2 / 1.1.X2
Cash / Peníze
Accrued lease payment / Příjmy příštích období: Splátky leasing
2,735
2,735
Implicit rate (IFRS, ASC 840): same facts except ABC purchased 10 machines with an 8.33% quantity discount. As it was not
a manufacturer or dealer, it did not apply IFRS 16.71 3 and determined fair value using the cost approach.
Implicitní sazba (IFRS): stejná situace s tím, že ABC pořídila 10 strojů s množstevní slevou 8,33%. Protože nebyla výrobcem
ani dealerem, neaplikovala IFRS 16.71 a reálnou hodnotu zjistila nákladovou metodou.
P
O
A
0
1
2
3
4
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
11,000
8,265
6,542
4,608
2,437
Discount rate
Diskontní sazba
C
12.24% 4
12.24%
12.24%
12.24%
12.24%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
0
1,012
801
564
298
2,675
Payment
Splátka
E
Amortization
Amortizace
F=E-D
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
13,675
2,735
1,723
1,934
2,171
2,437
11,000
1
While IFRS 16.67 refers to a receivable at an amount equal to the net investment in the lease, ASC 842-30-30-1 discusses a net
investment in the lease which comprises a lease receivable and unguaranteed residual. In most cases, the difference is merely semantic.
However, with respect to direct financing leases (US GAAP) only, the difference is substantial.
2
2735.22=12000/((1-(1+7%)^-5)/7%)*(1/(1+7%))
3
IFRS 16.71 to 74 distinguishes between manufacturers/dealers in that only manufacturers or dealers may recognize revenue/cost of
sales. This guidance is consistent with the guidance provided in ASC 420-10-25-43.b.1.
4
As the payments were unchanged, ABC applied the rate implicit in the lease: 12.2419%=RATE(5,-2735,11000,0,1,10%)
Copyright © Robert Mládek
128
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X0 / 31.12.X0
Inventory: Machines for lease / Zásoby: Stroje na pronájem
Accounts payable: DEF Manufacturing / Závazky z obchodního styku: DEF výrobní podnik
110,000
110,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash / Peníze
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Inventory: Machines for lease / Zásoby: Stroje na pronájem
2,735
8,265
11,000
12/31/X1 / 31.12.X2
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
Interest revenue / Výnosové úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
2,735
1,012
1,723
1/1/X2 / 1.1.X2
Cash / Peníze
Accrued lease payment / Příjmy příštích období: Splátky leasing
2,735
2,735
Sales-type lease (ASC 842): same facts except, since the lease transferred ownership (ASC 842-10-25-2.a), ABC classified it
as a sales-type lease. It determined fair value using a market approach and recognized a selling profit (ASC 842-30-25-1.b).
Leasingová společnost (ASC 842): stejná situace s tím, se splnila kritérium o převodu vlastnictvím (ASC 842-10-25-2.a), ABC
klasifikovala pronájem jako prodej a účtovala vykázala zisk podle ASC 842-30-25-1.b.
P
O
A
0
1
2
3
4
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
9,265
7,178
4,945
2,556
Discount rate
Diskontní sazba
C
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
649
502
346
179
1,676
Amortization
Amortizace
F=E-D
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
13,676
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash / Peníze
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Goods / Výnosy: Zboží
Inventory: Machines for lease / Zásoby: Stroje na pronájem
2,735
2,087
2,233
2,389
2,556
12,000
2,735
9,265
11,000
12,000
11,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
Interest revenue / Výnosové úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
2,735
649
2,087
Dealer profit, monthly payments: same facts except ABC was a dealer with a 25% dealer discount. It negotiated payments
of 235 a month (implying an annual discount rate of 6.99% 1) and it made monthly accruals.
Dealer, měsíční splátky: stejná situace s tím, že ABC byl dealer měl nárok na 25% dealerským rabat. Splátky byly 235
měsíčně (z čeho vyplívala roční sazba 6,99%) a časové rozlišení se účtovalo měsíčně.
P
O
A
0
1
58
59
Receivable/Investment
Discount rate
Pohledávka/Investice
Diskontní sazba
B (B+1) = B - F
C = (1+6.99%)^(1/12) - 1
12,000
0.56%
11,765
0.56%
466
0.56%
234
0.56%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
66
-
235
235
235
169
3
1
2,100
12/31/X0 / 31.12.X0
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Accounts payable: DEF Manufacturing / Závazky z obchodního styku: DEF výrobní podnik
1
Amortization
Amortizace
F=E-D
235
235
14,100
232
234
12,000
9,000
9,000
6.99 = ((1+RATE(5*12,-235,12000,0,1,10%))^12) - 1
Copyright © Robert Mládek
129
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
11,765
235
9,000
12,000
9,000
1/31/X1 / 31.1.X1
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
235
66
169
2/1/X1 / 1.2.X1
Cash / Peníze
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
235
235
Manufacturer: same facts except ABC was the manufacturer, the machine cost 7,000 to produce and payments were 230.
Výrobce: stejná situace s tím, že ABC byla výrobcem, výroba stroje stála 7.000 a splátky byly 230 měsíčně.
P
O
A
0
1
58
59
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
11,770
457
229
Discount rate
Diskontní sazba
C = (1+6%)^(1/12) - 1
0.49%
0.49%
0.49%
0.49%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
57
-
Amortization
Amortizace
F=E-D
230
230
230
173
-
-
2
1
1,799
230
230
13,799
12/31/X0 / 31.12.X0
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky
Inventory: Work in process / Zásoby: Nedokončená výroba
228
229
12,000
7,000
7,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
11,770
230
7,000
12,000
7,000
Asset returned: same facts except the asset was to be returned. ABC estimated its residual value (using a cost approach) at
1,500 and calculated payments of 208.511. 1/15/R6, it sold the used asset for 2,125.
Majetek se bude vracet: stejná situace s tím, že nájemce stroj vrátil. ABC odhadla zůstatkovou hodnotu na 1.500
(nákladovou metodou) a vypočítala splátky 208,51. Vráceny stroj prodala za 2.125 dnem 15.1.R6.
P
O
A
0
1
59
60
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000.00
11,791.49
1,693.00
1,492.73
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.4868%
0.4868%
0.4868%
0.4868%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
0.00
57.40
-
208.51
208.51
-
8.24
7.27
2,010.34
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky
1
Payment
Splátka
E
208.51
1,500.00
14,010.34
Amortization
Amortizace
F=E-D
208.51
151.11
200.26
1,492.73
12,000.00
11,791.49
208.51
7,000
12,000.00
7,000
208.51=(12000-1500/(1+(1+6%)^(1/12)-1)^(60))/((1-(1+( (1+6%)^(1/12)-1))^-60)/( (1+6%)^(1/12)-1))*(1/(1+( (1+6%)^(1/12)-1)))
Copyright © Robert Mládek
130
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
11/31/X5 / 31.11.X5
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
208.51
8.24
200.26
12/1/X5 / 1.12.X5
Cash / Peníze
Accrued lease payments / Příjmy příštích období: Splátky leasing
208.51
208.51
12/31/X5 / 31.12.X5
Inventory: Assets off leasing / Zásoby: Vrácený majetek
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
1,500.00
7.27
1,492.73
1/15/X6 / 15.1.X6
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky
2,125.00
1,500.00
2,125.00
1,500.00
Insurance and VAT/GST: same facts as the Implicit rate (IFRS, ASC 840) example except the payments included insurance
(250) and VAT/GST (21%). In ABC’s jurisdiction, VAT/GST accrues when cash is received or good is delivered/service
rendered whichever occurs earlier and is remitted monthly. ABC reinsured the insurance for 210.
Pojištění a DPH: stejná situace jako příklad Implicitní sazba (IFRS): s tím, že splátky také zahrnovaly pojištění ve výši 250 a
DPH v sazbě 21%. Podle zákona, firma je povinná odvést DPH po té co obdrží platbu nebo dodá zboží/poskytne službu podle
toho co se stane dřív. DPH se odvádí měsíčně. ABC pojištění přepojistila u DEF za 210 a časově rozlišovala kvartálně.
P
O
A
0
1
2
3
4
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
11,000
8,265
6,542
4,608
2,437
Discount rate
Diskontní sazba
C
12.24%
12.24%
12.24%
12.24%
12.24%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
0
1,012
801
564
298
2,675
12/31/X0 / 31.12.X0
Inventory: Machines for lease / Zásoby: Stroje na pronájem
Accounts payable: DEF Manufacturing / Závazky z obchodního styku: DEF výrobní podnik
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash / Peníze
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Inventory: Machines for lease / Zásoby: Stroje na pronájem
Value added tax, Goods services tax / Daň z přidané hodnoty
Accrued revenue: Reinsurance / Příjmy příštích období: Přepojištění
Accounts payable: DEF / Závazky: DEF
1/31/X1 / 31.1.X1
Accrued lease revenue: Interest / Příjmy příštích období: Výnosové úroky
Accrued lease principal / Příjmy příštích období: Jistina
Accrued lease revenue: Reinsurance / Příjmy příštích období: Přepojištění
Revenue: Interest / Výnosy: Výnosové úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Revenue: Reinsurance / Výnosy: Přepojištění
Payment
Splátka
E
Amortization
Amortizace
F=E-D
2,735
2,735
2,735
2,735
2,735
13,675
2,735
1,723
1,934
2,171
2,437
11,000
110,000
110,000
3,559
8,265
11,000
574
40
210
84
144
3
84
144
3
2/25/X1 / 25.2.X1
Value added tax, Goods services tax / Daň z přidané hodnoty1
Cash / Peníze
1
574
574
For clarity, the example presented the VAT/GST remittance separately.
Copyright © Robert Mládek
131
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X2 / 1.1.X2
Cash / Peníze
Accrued lease revenue: Interest / Příjmy příštích období: Výnosové úroky
Accrued lease principal / Příjmy příštích období: Jistina
Value added tax, Goods services tax / Daň z přidané hodnoty
Accrued lease revenue: Reinsurance / Příjmy příštích období: Přepojištění
Accounts payable: DEF / Závazky: DEF
3,559
1,012
1,723
574
40
210
Arrears payment: same facts except a payment of 3,964 was made in arrears.
Splátka na konci období: stejná situace s tím, že splátka 3.964 byla na konci období.
P
O
A
1
2
3
4
5
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
11,000
9,277
7,343
5,172
2,735
Discount rate
Diskontní sazba
C
12.24%
12.24%
12.24%
12.24%
12.24%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
1,346
1,135
899
633
335
4,348
Payment
Splátka
E
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Pre-paid insurance / Předplacené pojistné
Production machines for lease / Výrobní stroje na pronájem
Cash / Peníze
1/31/X1 / 31.1.X1
Accrued revenue: Interest / Příjmy příštích období: Výnosové úroky
VATGST receivable from customer / Pohledávka na DPH
Accrued insurance / Akruály: pojištění
Revenue: Interest / Výnosy: Výnosové úroky
Value added tax, Goods services tax / Daň z přidané hodnoty
Pre-paid insurance / Předplacené pojištění
Reinsurance income / Výnosy: přepojištění
Amortization
Amortizace
F=E-D
3,070
3,070
3,070
3,070
3,070
15,348
1,723
1,934
2,171
2,437
2,735
11,000
11,000
200
11,000
200
112
54
21
112
54
17
4
2/25/X1 / 25.2.X1
Value added tax, Goods services tax / Daň z přidané hodnoty
Cash / Peníze
54
54
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash / Peníze
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Revenue: Interest / Výnosy: Výnosové úroky
Accrued Interest / Příjem příštích období: úrok
Value added tax, Goods services tax / Daň z přidané hodnoty
VATGST receivable from customer / Pohledávka na DPH
Pre-paid insurance / Předplacené pojištění
Reinsurance income / Výnosy: přepojištění
Accrued insurance / Akruály: pojištění
3,964
1,723
112
1,234
54
591
17
4
229
Operating lease: ABC bought a machine for 24,000 which it leased to XYZ for 5 years at 239 per month. Comparable 5 year
old machines generally sold for 12,000. This particular machine was sold for 12,500 on 1/31/X6.
Operativní leasing: 31.12.R0 ABC pořídila stroj za 24,000 který pronajala XYZ na 5 let. Srovnatelné 5 let staré stroje se běžně
prodávají za 12.000 a tento konkrétní stroj se nakonec prodal za 12,500 dnem 31.1.R6.
12/31/X0 / 31.12.X0
PP&E: Machines held for leasing / HIM: Stroje držené na pronájem
Accounts payable / Závazky z obchodního styku
24,000
1/1/X1 / 1.1.X1
PP&E: Machines held and leased: XYZ / HIM: Stroje držené a pronajímané: XYZ
PP&E: Machines held for leasing / HIM: Stroje držené na pronájem
24,000
24,000
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Cost of sales: Depreciation: Leased machines / Náklady na prodané zboží: Odpisy: Pronajaté stroje
Revenue: Rentals / Výnosy: Pronájmy
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Stroje držené a pronajímané
Copyright © Robert Mládek
132
24,000
239
200
239
200
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X5 / 31.12.X5
Deferred Revenue: Rental Revenue / Výnosy příštích období: Pronájmy
Cost of sales: Depreciation: Leased machines / Náklady na prodej: Odpisy: Pronajaté stroje
Assets to be disposed of: Machines off lease / Majetek k likvidaci: Vrácené pronajaté stroje
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Stroje držené a pronajímané
Revenue: Rentals / Výnosy: Pronájmy
PP&E: Machines held and leased: XYZ / HIM: Stroje držené a pronajímané: XYZ
239
200
12,000
11,800
239
24,000
1/31/X6 / 31.1.X6
Cash / Peníze
Assets to be disposed of: Machines off lease / Majetek k likvidaci: Vrácené pronajaté stroje
Gain: Asset disposal / Zisk: Vyřazení majetku
12,500
12,000
500
Loss on return: same facts except the fair value of the machine on 12/31/R5 was 9,000. ABC sold the machine for 8,500.
Ztráta při vrácení: stejná situace, s tím že reálná hodnota strojů byla 9.000. ABC starý stroj nakonec prodala za 8.500.
12/31/X5 / 31.12.X5
Deferred Revenue: Rental Revenue / Výnosy příštích období: Pronájmy
Cost of sales: Depreciation: Leased machines / Náklady na prodej: Odpisy: Pronajaté stroje
Assets to be disposed of: Machines off lease / Majetek k likvidaci: Vrácené pronajaté stroje
Loss: Impairment of leased asset / Ztráta: Pronajatý majetek
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Stroje držené a pronajímané
Revenue: Rentals / Výnosy: Pronájmy
PP&E: Machines held and leased: XYZ / HIM: Stroje držené a pronajímané: XYZ
239
200
9,000
3,000
11,800
239
24,000
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Loss: Asset disposal / Ztráta: Vyřazení majetku
Assets to be disposed of: Machines off lease / Majetek k likvidaci: Vrácené pronajaté stroje
8,500
500
9,000
Not operating lease: same facts except XYZ guaranteed a residual value of 12,0001.
Není operativní leasing: stejná situace, s tím že XYZ garantovala zůstatkovou hodnotu 12,000.
P
O
A
1
60
Receivable/Investment
Discount rate
Pohledávka/Investice
Diskontní sazba
B (B+1) = B - F
C = (1+2.6%)^(1/12) - 1
24,000
0.21%
12,213
0.21%
12,000
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
51
-
Amortization
Amortizace
F=E-D
239
188
26
2,342
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
PP&E: Machines held for leasing / HIM: Stroje držené na pronájem
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
12/31/X5 / 31.12.X5
Cash / Peníze
Inventory: Machines off lease / Zásoby: Výrobky
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
239
26,342
213
24,000
24,000
24,000
239
51
188
3,239
9,000
26
12,213
Operating lease, manufacturer: same facts except ABC was a manufacturer that both rented and sold the machines. The
machines cost 14,000 to produce and commonly sold for 24,000. The expected value of the returned asset to be 12,000.
Operativní leasing, výrobce: stejná situace s tím, že ABC je výrobcem který stroje pronajímal a prodával. Výroba stroje stála
14,000 a stejné stroje se běžně prodávaly za 24.000. Očekávaná hodnota vraceného stroje byla 12.000.
1/1/X1 / 1.1.X1
PP&E: Machines held and leased: XYZ / HIM: Stroje držené a pronajímané: XYZ
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky
14,000
14,000
1
Per ASC 842-10-25-2.d, lease payments include residual values guaranteed by the lessee while the comparable IFRS guidance (IFRS
16.63.d) does discuss guarantees amounts. Nevertheless, per IFRS 16,62 a lease is a financial if it transfers substantially all the risks and
rewards of ownership, which a lease that includes this type of guarantee does do.
Copyright © Robert Mládek
133
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Cost of sales: Depreciation: Leased machines / Náklady na prodané zboží: Odpisy: Pronajaté stroje
Revenue: Rentals / Výnosy: Pronájmy
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Stroje držené a pronajímané
239
117
239
117
12/31/X5 / 31.12.X5
Cash / Peníze
Cost of sales: Depreciation: Leased machines / Náklady na prodej: Odpisy: Pronajaté stroje
Inventory: Machines off lease / Zásoby: Výrobky
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Vrácené pronajaté stroje
Revenue: Rentals / Výnosy: Pronájmy
PP&E: Machines held and leased: XYZ / HIM: Stroje držené a pronajímané: XYZ
239
117
7,000
6,883
239
14,000
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Goods / Výnosy: Zboží
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Stroje držené a pronajímané
12,500
7,000
12,500
7,000
Operating lease, loss on return: same facts except the value of the returned machine was 9,000 and ABC sold it for 8,500.
Operativní leasing, ztráta při vrácení: stejná situace, s tím že hodnota stroje byla jen 9,000 a ABC ho prodala za 8.500.
12/31/X5 / 31.12.X5
Deferred Revenue: Rental Revenue / Výnosy příštích období: Pronájmy
Cost of sales: Depreciation: Leased machines / Náklady na prodej: Odpisy: Pronajaté stroje
Inventory: Machines off lease / Zásoby: Výrobky
Loss: Leased asset / Ztráta: Pronajatý majetek
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Vrácené pronajaté stroje
Revenue: Rentals / Výnosy: Pronájmy
PP&E: Machines held and leased: XYZ / HIM: Stroje držené a pronajímané: XYZ
239
117
5,250
1,750
6,883
239
14,000
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Revenue: Goods / Výnosy: Zboží
Accumulated Depreciation: Machines held and leased / Oprávky: Stroje držené a pronajímané
8,500
5,250
8,500
5,250
Financing type lease (US GAAP only): same facts except residual value was guaranteed by a third party not related to XYZ
and ABC applied ASC 842-30-30-2 (which requires the net investment to be reduced by the amount of selling profit) and the
methodology outlined in ASC 842-30-55-31 to 39 (which reflects the deferred profit in the discount rate1).
P
O
A
1
60
Receivable/Investment
Discount rate
Pohledávka/Investice
Diskontní sazba
B (B+1) = B - F
C = (1+20.4%)^(1/12) - 1
14,000
1.56%
12,051
1.56%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
219
-
239
20
188
12,342
1/1/X1 / 1.1.X1
Net investment in lease / Pohledávka: leasing
PP&E: Machines held for leasing / HIM: Stroje držené na pronájem
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash / Peníze
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
1
Amortization
Amortizace
F=E-D
12,239
26,342
12,051
14,000
24,000
24,000
24,000
14,000
24,000
14,000
239
51
188
Which was determined using a trial and error method.
Copyright © Robert Mládek
134
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X5 / 31.12.X5
Cash / Peníze
Inventory: Machines off lease / Zásoby: Výrobky
Interest income / Výnosový úrok
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
3,239
9,000
26
12,213
Special situations, multiple elements: ABC is a retail subsidiary of a manufacturer of reproduction machines. On 12/31/Y0,
it took delivery of a machine that had cost 7,000 to manufacture but that was sold by its parent for 9,000. On 1/1/Y1 it
leased the machine to a customer for 5 years. Total payments were 600 per month and comprised usage of the machine, a
service element and per reproduction change. After 5 years, the customer had the option to either retain or return the
machine. 5 year old machines had a negligible resale value.
Each month the customer had the right to make up to 4,000 reproductions at no additional charge. Additional reproduction
were charged at a rate of 0.05 per reproduction. Over the lease term, the customer had the right to make 20,000
reproductions. Additional reproductions were charged at a rate of 0.05 per preproduction. During 1/Y1, the customer made
3,500 reproductions.
The customer also had a right to free service over the lease term. The costs to service machines varied significantly ranging
from 2,214 (lowest) to 9,237 (highest), and averaging 6,626 over 5 years. While ABC also sold servicing separately, it priced
it at cost plus, offered different markups to different customer classes, and often negotiated specific markup rates with
individual customers. During 1/Y1, the customer had no servicing requirements.
To allocate revenue to the machine element 1, ABC considered that comparable machines were commonly rented, without
additional services2, for 230 per month and that the rate implicit in comparable leases was 6%3. ABC could have also, if the
information had been available, referred to the cash selling price of comparable machines (12,000). To allocate revenue to
the usage element, ABC considered that stand alone price per reproduction was 0.05 and that the customer was obligated
to, in effect, buy 4,000 reproduction per month. Finally, due to the range of selling prices, it allocated revenue to the service
element on a residual basis4.
Speciální situace, vícero prvků: ABC je maloobchodní dceřinou společností výrobce kopírovacích strojů. 31/12/R0 přijala
stroj, kterého výroba stála 7.000, ale který byl prodán matkou za 9.000. 1.1.R1 stroj pronajala zákazníkovi na 5 let. Celkové
platby byly 600 za měsíc a skládaly se z pronájmu stroje, servisu a poplatků za kopie. Za 5 let má zákazník možnost si stroj
ponechat nebo vrátit. Hodnota 5 let starých strojů byla zanedbatelná.
Každý měsíc měl zákazník právo vyrobit až 4.000 kopií bez poplatků. Dodatečné kopie stály 0,05 za jednu. Po dobu trvání
leasingu měl zákazník právo na celkem 20.000 kopií. Kopie nad tento limit stály 0,05 za jednu. Během 1.Y1zákazník udělal
3.500 kopií.
Zákazník také měl právo na bezplatný servis po dobu trvání nájmu. Náklady na servis se lišily významně v rozmezí od 2.214
(nejnižší) do 9.237 (nejvyšší), a průměrně vycházely na 6.626 za těch 5 let. Přestože ABC servis také prodávala odděleně,
účtovala náklady plus marži, a různým druhům klientů nabízela různé marže a často sjednané speciální ceny pro konkrétní
zákazníky. Během 1.R1 zákazník nepožadoval žádný servis.
Aby přiřadila výnosy k prvkům kontraktu, ABC nejprve zjistila, že srovnatelné stroje se běžně pronajímaly samostatně bez
doplňkových služeb za 230 měsíčně, a že implicitní úrok u těchto leasingů byl 6%. ABC také mohla zjistit, že prodejní ceny
srovnatelných strojů byly 12.000, pokud se koupily hotově. Pro přiřazeníi výnosů ke kopiím, ABC vycházela ze samostatné
prodejní ceny 0,05, a faktu, že zákazník defakto vždy koupil minimálně 4.000 kopií měsíčně. Na konci, vzhledem ke značné
variabilitě výnosů, servisního alokovala na zbytkové bázi.
12/31/X0 / 31.12.X0
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
Accounts payable: Intercompany / Závazky z obchodního styku: ve skupině
P
O
A
0
1
2
-
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
11,770
11,597
-
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.49%
0.49%
0.49%
-
9,000
9,000
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
57
56
-
Amortization
Amortizace
F=E-D
230
230
230
-
230
173
174
-
1
IFRS 16.17: For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, a lessor shall
allocate the consideration in the contract applying paragraphs 73–90 (Allocating the transaction price to performance obligations) of IFRS
15. / ASC 842-10-15-38 A lessor shall allocate the consideration in the contract to the separate lease components and the nonlease
components using the requirements in paragraphs 606-10-32-28 through 32-41.
2
IFRS 15.74 / ASC 606-10-32-29: … an entity shall allocate the transaction price to each performance obligation identified in the contract
on a relative stand-alone selling price basis in accordance with paragraphs 76–80 / 606-10-32-31 through 32-35 …
3
0.49% = (1+6%)^(1/12) – 1; 12,000 = (1+0.49%)*230*((1-(1+0.49%)^-60)/ 0.49%)
4
IFRS 15.79.c / ASC 606-10-32-34.c: Suitable methods for estimating the stand-alone selling price of a good or service include … a
residual approach [if] … the selling price is highly variable … or the entity has not yet established a price for that good or service …
Copyright © Robert Mládek
135
October 11, 2016
Class handout
58
59
457
229
US GAAP / IFRS
0.49%
0.49%
2
1
1,799
230
230
13,799
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
228
229
12,000
11,770
230
9,000
12,000
9,000
1/31/X1 / 31.1.X1
Cash (receivable) / Peníze (pohledávka)
Interest income / Výnosový úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Sales revenue: Reproductions / Výnosy: kopie
Deferred revenue: Service / Výnosy příštích období: kopie
600
57
173
200
1701
During 6/Y1, the customer made 4,500 reproductions and ABC provided servicing at a cost of 525.
6/30/X1 / 30.6.X1
Cash (receivable) / Peníze (pohledávka)
Deferred revenue: Service / Výnosy příštích období: kopie
Cost of sales: Servicing / Náklady na prodej: Servis
Interest income / Výnosový úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Sales revenue: Reproductions / Výnosy: Kopie
Sales revenue: Servicing / Výnosy: Servis
Cash, Payroll, Parts, Payables …) / Peníze, Platy, Díly, Závazky …
600
638
5252
43
187
2253
8084
525
2/1/X1 / 1.2.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Merchandise / Zásoby: zboží
11,597
230
9,000
12,000
9,000
Modified lease term: same facts except ABC rented a machine for 36 months in that the customer had an option to extend
the rental twice, each time for 12 months, and then buy the asset for 500 in month 60. Three year old machines are
commonly sold for 4,800. As this particular customer had never extended a lease, ABC calculated payments of 240 5.
Modifikovaná doba pronájmu: stejná situace s tím, že ABC stroj pronajal na 36 měsíců a měl možnost dvakrát prodloužit
nájem o rok a odkoupit stroj na konci pátého za 500. Tři roky staré stroje se běžně prodávají za 4.800. Protože tento
konkrétní zákazník nájem zatím nikdy neprodlužil, ABC spočítala splátky na 240.
P
O
A
0
1
34
35
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
11,760
5,230
5,016
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.49%
0.49%
0.49%
0.49%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
58.41
57.24
25.46
24.41
1,503
1/1/X1 / 1.1.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky
Payment
Splátka
E
Amortization
Amortizace
F=E-D
240
240
240
183
-
240
5,040
13,444
215
5,016
12,000
11,760
240
7,000
12,000
7,000
1
170 = 600 - 57 - 173 - 200
2
525 = 808 - 170
3
225 = (0.05 * 4,000) + (0.05 * 500)
4
808 = 525 * 1.54, 1.54 = 10,200 / 6,626, 10,200 = 170 * 60
5
240.12 = (12000-4800/(1+((1+6%)^(1/12)-1))^35)/((1-(1+((1+6%)^(1/12)-1))^-36)/((1+6%)^(1/12)-1))*(1/(1+((1+6%)^(1/12)-1)))
Copyright © Robert Mládek
136
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash / Peníze
Interest income / Výnosový úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
240
58
183
At the end of year three, the customer extended the lease. Four year old machines commonly sold for 2,4001.
Na konci třetího roka, zákazník nájem prodloužil. Čtyři roky staré stroje se běžně prodávaly za 2.400.
P
O
A
0
1
35
36
46
47
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
12,000
11,760
5,016
4,800
2,821
2,612
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.49%
0.49%
0.49%
1.08%
1.08%
1.08%
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
58.41
57.24
24.41
51.65
30.36
28.10
1,984
Payment
Splátka
E
Amortization
Amortizace
F=E-D
240
240
240
183
-
240
240
216
188
-
240
2,640
13,926
1/1/X4 / 1.1.X4
Cash / Peníze
Interest income / Výnosový úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
210
2,612
12,000
240
51
188
12/1/X5 / 1.12.X5
Cash / Peníze
Inventory: Assets off leasing / Zásoby: Vrácený majetek
Interest income / Výnosový úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
208
1,500
8
1,700
12/1/X5 / 1.12.X5
Cash / Peníze
Inventory: Assets off leasing / Zásoby: Vrácený majetek
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Inventory: Assets of leasing / Zásoby: Vrácený majetek
1,550
1,500
1,550
1,500
Installation, disposal obligation: 1/1/Y1, ABC agreed to install an 12,000 asset at the customer’s location. The installation
cost 4,000 and was completed on 31/3/Y1. ABC was obligated to uninstall and remove the asset after five years. The
expected cost of the removal was 2,000 and discount rate 4%2. The first payment of 287 was received on 4/1/Y1 XYZ.
Instalace, povinnost demontáže: 1.1.R1 ABC pronajala stroj který instalovala. Stroj stál 12,000 u zákazníka, náklady na
instalaci byly 4,000 a instalace se dokončila 31.3.R1. ABC měla také povinnost odstranit majetek za 5 let. Očekávaný náklady
na demontáž a odvoz byly 2,000 a úroková sazba 4%. První splátku ve výši 287 byla přijatá 1.4.R1.
1/1/X1 to 31/3/Y1 / 1.1.X1 to 31.3.Y1
Inventory: Initial direct costs / Zásoby. Přímé vstupní náklady
Cash / Peníze
P
O
A
0
1
-
Receivable/Investment
Pohledávka/Investice
B (B+1) = B - F
17,6443
17,306
-
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.49%
0.49%
-
2,000
2,000
Interest income
Příjmový úrok
D=BxC
Payment
Splátka
E
0
84
-
Amortization
Amortizace
F=E-D
338
338
-
338
254
-
1
Per IFRS 16.79, if a lease modification add an asset and increase in price, it is not treated as a new lease contract but a modification of the
existing contract. Per IFRS 16.80, unless modification changes a financial lease to an operating, , the lease is accounted for per IFRS 9, i.e.
recalculated.
2
Note: this example does not take into account the different guidance IFRS and US GAAP provide on determine discount rates applicable
to disposal obligations. The Asset retirement obligation example in PP7E provides more detailed information on this issue.
3
17,644= 12,000 + 4,000 + 1,644, 1,644 =2000/(1+4%)^5
Copyright © Robert Mládek
137
October 11, 2016
Class handout
58
59
671
337
US GAAP / IFRS
0.49%
0.49%
3
2
2,646
338
338
20,289
4/1/X1 / 1.4.X1
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Cash / Peníze
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Cost of services rendered / Náklady na poskytnuté služby
Sales revenue: Goods / Výnosy: zboží
Sales revenue: Services / Výnosy: služby
Inventory: Finished goods / Zásoby: Výrobky
Inventory: Initial direct costs / Zásoby. Přímé vstupní náklady
Disposal liability / Závazek na vyřazení
P
O
A
1
2
59
60
Disposal liability
Z8vazek na vyřazení
B (B+1) = B - F
1,644
1,649
1,987
1,993
2,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
0.33%
0.33%
0.33%
0.33%
335
337
17,644
17,306
338
7,000
2,000
12,000
4,000
7,000
2,000
1,644
Interest (accretion)
Úrok
F=E-D
5
5
-
5/1/X1 / 1.5.X1
Cash / Peníze
Interest (accretion) / expense / Nákladový úrok
Interest income / Výnosový úroky
Lease receivable (Net investment in lease) / Pohledávka (Čistá investice do leasing)
Disposal liability / Závazek na vyřazení
7
7
338
5
84
254
5
Other Fixed Assets / Ostatní fixní majetek
Restricted assets (funds) / Omezený nebo vyhrazený majetek (majetek, jehož směna nebo použití je omezené)
Assets to be disposed of (held for sale) / Majetek, který bude vyřazený prodejem (držený za účelem prodeje)
Assets to be abandoned / Majetek, jehož užívání bude ukončeno (bude odvezen na skládku nebo opuštěn)
Assets not currently used in operations / Současně nevyužívané zařízení
Long-term receivables / Dlouhodobé pohledávky
Contracts in progress / Probíhající kontrakt (nedokončená výroba vztažená ke smlouvě)
Deferred assets (deferred tax assets) / Odložený majetek (odložený daňový majetek / Pohledávky)
Long-term, pre-paid assets (non-returnable deposits, advances, progress payments, pre-payments, etc.)
Dlouhodobé náklady příštích období (nepřijaté zálohy, předplatné, průběžné platby, atd.)
Returnable deposits (security deposits, guarantees, retainages, etc.) / Přijaté zálohy (jistiny, kauce, zádržné, atd.)
Organization costs / Zřizovací náklady
Copyright © Robert Mládek
138
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Liabilities / Závazky (cizí zdroje)
Recognition / Klasifikace
Measurement / Ocenění
General rule (IAS 39.43, ASC 320-10-25-3, 835-30-25-4 to 6) / Obecně platné pravidlo
Derivatives / Deriváty
Fair value option liabilities / Závazky s možností reálné hodnoty
Exceptions / Výjimky
IFRS (IAS 39.AG79)
US GAAP (ASC 835-30-15-3, ASC 450)1
Extinguishment (derecognizing) of liabilities / Zánik (odúčtování) závazku
ASC 405-20-40-1 (FAS 140.16): a debtor shall derecognize a liability if and only if it has been extinguished. A liability has
been extinguished if either of the following conditions is met.
Dlužník přestane vykazovat závazek, pokud, a pouze pokud, zanikl. Závazek zaniká, pokud byla splněná jedna z
následujících podmínek:
a. The debtor pays2 the creditor and is relieved of its obligation for the liability.
Dlužník zaplatí věřiteli a tím se zbaví své povinnosti plnit závazek.
b. The debtor is legally released from being the primary obligor under the liability, either judicially or by the creditor.
Dlužník je zproštěn závazku buď soudně, nebo věřitelem.
IAS 39.39: An entity shall remove a financial liability (or a part of a financial liability) from its balance sheet when, and
only when, it is extinguished—i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.
Jednotka vyjme finanční závazek (resp. jeho část) z rozvahy pouze v případě, že finanční závazek zanikne, tedy v případě,
že je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost.
IAS 39.AG57: A financial liability (or part of it) is extinguished when the debtor either:
Finanční závazek (nebo jeho část) zaniká, pokud dlužník:
a. Discharges the liability (or part of it) by paying the creditor, normally with cash, other financial assets, goods or
services; or
Splní svůj závazek (nebo jeho část) tím, že věřiteli uhradí, obvykle finančními prostředky, jiným finančním aktivem,
zbožím nebo službami; nebo“
b. Is legally released from primary responsibility for the liability (or part of it) either by process of law or by the
creditor. (If the debtor has given a guarantee this condition may still be met.)”
Je právně zproštěn své povinnosti uhradit závazek, a to buď ze zákona nebo z rozhodnutí věřitele. (Jestliže dlužník
vystavil záruku, tato podmínka by přesto mohla být splněna.)
1
a. Receivables and payables in the normal course of business due in customary trade terms not exceeding approximately one year, b.
Non-returnable deposits (unearned revenue), c. Returnable deposits (security deposits, guarantees, retainages (retentions), etc.) d.
Customary lending activities and demand or savings deposit at financial institutions e. Transactions where Interest rates are affected by the
tax attributes or legal restrictions prescribed by a government f. Transactions between subsidiaries of subsidiary and parent g. Obligations
related to sales of property, goods, service (i.e. warranty for product performance) h. Receivables, contract assets, and contract liabilities
with a term < 1 year (ASC 606-10-32-18) * Contingent liabilities
2
Paying the creditor includes delivery of cash, other financial assets, goods, or services or reacquisition by the debtor of its outstanding
debt securities whether the securities are canceled or held as so-called treasury bonds.
Copyright © Robert Mládek
139
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Current (shot-term) Liabilities / Krátkodobé závazky
Payables (“regular payables”) / Běžné závazky
Accounts payable, trade payables, trade accounts payable / Běžné závazky z obchodního styku
Notes payable / Směnky k úhradě
Short-term loans / Krátkodobé půjčky
Lines of credit / Kontokorent (úvěrové linky, povolený debit, overdraft)
Payables versus accrued expenses / Běžné závazky versus akruály (přechodné závazky, výdaje příštích období)
“Regular” payables1 / „Běžné“ závazky
a. Single (specific event) agreement / Specifická dohoda
b. Timing and amount of cash flow known (certain) / Výše a načasování peněžních toků je známé (jisté)
Accruals2 (accrued expenses) / Akruály (výdaje příštích období, dohadné položky pasivní, atd.)
a. General (long-term or multiple event) agreement / Rámcová dohoda (dohoda na dobu neurčitou)
b. Some (not significant) uncertainty in timing and/or amount of cash flows
Nějaké (ne významné) riziko ohledně výše a/nebo načasování peněžních toků
Accrued liabilities / Závazky příštích období (přechodné závazky)
Unearned & Deferred revenue / Výnosy příštích období
Unearned revenue (non-returnable deposits received) / Nezasloužené výnosy (nevratné zálohy přijaté)
Activation fees, membership fees, subscriptions, etc. / Aktivační poplatky, členské poplatky, předplatné, atd.
Service agreements / Servisní dohody
Advances, pre-payments, progress payments, etc. / Předplatné, zálohové platby, průběžné platby, atd.
Deferred revenue / Odložené výnosy
Deferred interest, Deferred taxes, etc. / Odložený úrok, odložené daně, atd.
Returnable deposits (disaggregated if material) / Přijaté zálohy (vykázané samostatně pokud materiální)
Security deposits, guarantees, retainages (retentions), etc. / Jistiny, kauce, zádržné, atd.
Accrued expenses / Přechodné závazky (včetně dohodných položek)
Wages and salaries (including fringe benefits but excluding performance based compensation)
Platy a mzdy (včetně vedlejších výhod ale vyjma prémií či jiných odměn za dosažený výkon)
Agency accounts (withholdings): social security, health insurance, VAT, GST, etc.
Srážky: sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, DPH, atd.
Utilities: electricity, hydrocarbons (diesel, natural gas), water, sewage, waste removal, etc.
Neskladovatelné dodávky: elektřina, uhlohydráty (diesel, zemní plyn), vodné, stočné, odvoz odpadků, atd.
Interest payable, taxes payable, dividends payable, etc. / Splatné úroky, splatné daně, splatné dividendy, atd.
1
IAS 37.11 (a): trade payables are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been invoiced or
formally agreed with the supplier.
2
IAS 37.11 (b): accruals are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied but have not been paid, invoiced or
formally agreed with the supplier, including amounts due to employees (for example, amounts relating to accrued vacation pay). Although
it is sometimes necessary to estimate the amount or timing of accruals, the uncertainty is generally much less than for provisions.
Copyright © Robert Mládek
140
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Other current liabilities (payables) / Ostatní krátkodobé závazky
Current portion of long-term debt / Současně splatná část dlouhodobého úvěru
Callable long-term debt / Vypověditelný dlouhodobý úvěr
Long-term liabilities on which covenants have been breached / Dlouhodobý úvěr, u kterého se porušily
Non-current (long-term) Liabilities / Dlouhodobé závazky
Long-term notes and instruments / Dlouhodobé směnky a nástroje
Long-term loans / Dlouhodobé půjčky
Bonds (debentures) / Dluhopisy
Capital / Financial Leases / Leasing
Examples / Příklady
1/1/Y1, XYZ sold a two-year, 100,00 note with an 8% annual coupon for 100,000.
1.1.R1 XYZ prodal dvou roční směnku s nominální hodnotou 100.000 ročním kuponem 8% za 100.000.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Note payable / Směnka k úhradě
100,000
100,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Interest payable / Splatný úrok
2,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Interest payable / Splatný úrok
2,000
1/1/X2 / 1.1.X2
Interest payable / Splatný úrok
Cash in bank / Banka
8,000
2,000
2,000
8,000
1/1/X3 / 1.1.X3
Note payable / Směnka k úhradě
Interest payable / Splatný úrok
Interest expense / Nákladový úrok
Cash in bank / Banka
100,000
6,000
2,000
108,000
1/1/Y1, XYZ sold a two year zero coupon with a nominal value of 100,000 for 85,7341.
1.1.R1 XYZ prodala dvou roční směnku s nominální hodnotou 100.000 za 85.734.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
Note payable / Směnka k úhradě
P
O
85,734
14,266
100,000
Net value
Čistá hodnota
A(A+1) = A + C
1
2
85,734
92,593
100,000
Discount rate
Diskontní sazba
B
8.00%
8.00%
3/31/X1 / 31.3.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Discount / Diskont
1
Amortization / Interest expense
Amortizace / Nákladový úrok
C=AxB
6,859
7,407
1,715
1,715
8% =RATE(1,-100000,92593,0,0,10), =RATE(A1,B1,C1,D1,E1,F1); A1: ∑P, B1: -P, C1: PV, D1: 0, E1: 0 (1, if annuity due), F1: 10%
Copyright © Robert Mládek
141
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
1/1/X3 / 1.1.X3
Interest expense / Nákladový úrok
Note payable / Směnka k úhradě
Discount / Diskont
Cash in bank / Banka
1,852
100,000
1,852
100,000
Same facts except XYZ elected to recognize effective interest each quarter.
Stejná situace, s obměnou, že XYZ aplikovala efektivní úrokovou sazbu na kvartální bázi.
P
O
Net value
Čistá hodnota
A(A+1) = A + C
1
2
85,734
87,449
-
7
8
96,550
98,481
100,451
Discount rate
Diskontní sazba
B=(1+8%)/12
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
Amortization / Interest expense
Amortizace / Nákladový úrok
C=AxB
1,715
1,749
1,931
1,970
14,717
As 100,225 ≠ 100,000, XYZ corrected its error by calculating a true quarterly rate.
Protože 99,763 ≠ 100,000, XYZ opravila svou chybu tím, že spočítala skutečnou kvartální sazbu.
P
O
Net value
Čistá hodnota
A(A+1) = A + C
1
2
85,734
87,399
-
7
8
96,225
98,094
100,000
Discount rate
Diskontní sazba
B=(1+8%)^(1/4)-1
1.94%
1.94%
1.94%
1.94%
Amortization / Interest expense
Amortizace / Nákladový úrok
C=AxB
1,666
1,698
1,869
1,906
14,266
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
Note payable / Směnka k úhradě
85,734
14,266
100,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Discount / Diskont
1,666
1,666
1/1/X3 / 1.1.X3
Interest expense / Nákladový úrok
Note payable / Směnka k úhradě
Discount / Diskont
Cash in bank / Banka
1,906
100,000
1,906
100,000
1/1/Y1, XYZ sold a one year note with a nominal value of 100,000 and coupon of 12,000 for 103,704.
1.1.R1 XYZ prodala roční směnku s nominální hodnotou 100.000 a ročním kupónem 12.000 za 103.704.
P
O
1
2
3
4
Fair value
Reálná hodnota
Effective rate
Efektivní sazba
A(A+1) = A + C
B=(1+8%)^(1/4)-1
103,704
1.94%
105,718
1.94%
107,772
1.94%
109,866
1.94%
112,000
Effective Interest
Efektivní úrok
C=AxB
2,015
2,054
2,094
2,134
8,296
Nominal value
Nominální hodnota
D(D+1) = D + F
B=(1+12%)^(1/4)-1
100,000
2.87%
102,874
2.87%
105,830
2.87%
108,871
2.87%
112,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Premium / Prémie
Note payable / Směnka k úhradě
Copyright © Robert Mládek
Nominal rate
Nominální sazba
Nominal interest
Nominální úrok
F=DxE
2,874
2,956
3,041
3,129
12,000
Amortization
Amortizace
G=C=F
(859)
(903)
(948)
(994)
(3,704)
103,704
3,704
100,000
142
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
3/31/X1 / 31.3.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Premium / Prémie
Interest payable / Splatný úrok
2,015
859
12/31/X1 / 31.12.X1
Note payable / Směnka k úhradě
Interest expense / Nákladový úrok
Premium / Prémie
Interest payable / Splatný úrok
Cash in bank / Banka
100,000
2,134
994
8,872
2,874
112,000
Term loan: 1/1/Y1, XYZ borrowed 100,000 for 5 years and agreed to pay interest of 8,000 each 12/31.
Půjčka: 1.1.R1 XYZ si půjčila 100.000 na 5 let a zavázala se zaplatit úrok ve výši 8.000 vždy 31.12.
P
O
A
1
2
3
4
5
Payment
Platba
B
8,000
8,000
8,000
8,000
108,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
Amortization / Interest expense
Amortizace / Nákladový úrok
D = A / (1+C)^A
7,407
6,859
6,351
5,880
73,503
100,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Long-term loan / Dlouhodobá půjčka
100,000
100,000
3/31/X1 / 3.31.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Interest payable / Splatný úrok
2,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Interest payable / Splatný úrok
Cash in bank / Banka
2,000
6,000
2,000
8,000
12/31/X5 / 31.12.X5
Long-term loan / Dlouhodobá půjčka
Interest expense / Nákladový úrok
Interest payable / Splatný úrok
Cash in bank / Banka
100,000
2,000
6,000
108,000
Serial loan: 1/1/Y1, XYZ borrowed 100,000 and agreed to repaid it in five annual installments of 25,046.
Splátky: 1.1.R1 XYZ si půjčila 100.000 a zavázala se ji splatit pěti ročními splátkami 25,046.
P
O
A
1
2
3
4
5
Discount rate
Diskontní sazba
B = B(B+1) - F
100,000
82,954
64,545
44,663
23,190
Loan balance
Čistá půjčka
C
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
Interest expense
Nákladový úrok
D=BxC
8,000
6,636
5,164
3,573
1,855
25,228
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Long-term bank loan / Dlouhodobá bankovní půjčka
Principal
Jistina
F=E-D
25,046
25,046
25,046
25,046
25,046
125,228
17,046
18,409
19,882
21,473
23,190
100,000
100,000
100,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Interest payable / Splatný úrok
Copyright © Robert Mládek
Payment
Splátka
E
2,000
2,000
143
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X1 / 31.12.X1
Long-term bank loan / Dlouhodobá bankovní půjčka
Interest payable / Splatný úrok
Interest expense / Nákladový úrok
Cash in bank / Banka
17,046
6,000
2,000
12/31/X5 / 3.31.X5
Long-term bank loan / Dlouhodobá bankovní půjčka
Interest payable / Splatný úrok
Interest expense / Nákladový úrok
Cash in bank / Banka
23,190
1,392
464
25,046
25,046
Bonds: 1/1/Y1, XYZ sold 10,000, 30-year, 1,000, 6% coupon bonds for 7,525,594.
Dluhopisy: 1.1.R1 XYZ prodala 10.000 třicetiletých, 6% dluhopisů s nominální hodnotou 1000 za 7,525,594.
P
O
A
1
2
29
30
Cash flow
Peněžní tok
B
600,000
600,000
600,000
10,600,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
Present value
Současná hodnota
D = B / (1 + B)A
554,273
512,030
60,220
982,808
7,525,594
10,000,000 - 7,525,594 = 2,474,406
P
O
A
Obligation
Závazek
B
Net obligation
Čistý závazek
C(C+1) = C + F
1
2
29
30
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
Discount rate
Diskontní sazba
D
7,525,594
7,546,455
9,600,137
9,792,148
8.25%
8.25%
8.25%
8.25%
Interest expense
Nákladový úrok
E=C*D
Interest payment
Splátka úroku
F
620,861
622,583
-792,011
807,852
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
Bonds payable / Splatné dluhopisy
Discount amortization
Amortizace diskontu
G=E-F
600,000
600,000
-
Discount
Diskont
H=B-C
20,861
22,583
2,474,406
2,453,545
399,863
207,852
600,000
600,000
192,011
207,852
2,474,406
7,525,594
2,474,406
10,000,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
620,861
600,000
20,861
12/31/30 / 31.12.30
Interest expense / Nákladový úrok
Bonds payable / Splatné dluhopisy
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
807,852
10,000,000
10,600,000
207,852
Bond issue costs: same facts, except that XYZ paid a 200,000 underwriting fee on 1/2/Y1 1.
Náklady na emisi: Stejná situace, s tím, že XYZ zaplatila provizi 200,000 za to že dluhopisy uvedla na trh dnem 1.2.R1.
P
O
A
1
30
Cash flow
Peněžní tok
B
600,000
10,600,000
Discount rate
Diskontní sazba
C
8.49%*
8.49%
Present value
Současná hodnota
D = B / (1 + B)A
553,071
920,860
7,325,594
*8.4851772%
1
IAS 39(2009).43: When IFRS 9.5.1.1 Except for trade receivables within the scope of paragraph 5.1.3, at initial recognition, an entity shall
measure a financial asset or financial liability is recognised initially, an entity shall measure it at its fair value plus or minus, in the case of a
financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition
or issue of the financial asset or financial liability.
Copyright © Robert Mládek
144
October 11, 2016
Class handout
P
O
A
Obligation
Závazek
B
1
30
10,000,000
10,000,000
Net obligation
Čistý závazek
C(C+1) = C + F
7,325,594
9,770,920
US GAAP / IFRS
Discount rate
Diskontní sazba
D
8.49%
8.49%
Interest expense
Nákladový úrok
E=C*D
Interest payment
Splátka úroku
F
621,590
-829,080
Discount amortization
Amortizace diskontu
G=E-F
600,000
-
Discount
Diskont
H=B-C
21,590
2,674,406
229,080
600,000
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
Bonds payable / Splatné dluhopisy
229,080
2,674,406
7,525,594
2,474,406
10,000,000
1/2/X1 / 2.1.X1
Discount / Diskont
Cash in bank / Banka
200,000
200,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
621,590
600,000
21,590
12/31/30 / 31.12.30
Interest expense / Nákladový úrok
Bonds payable / Splatné dluhopisy
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
829,080
10,000,000
10,600,000
229,080
Premium: 1/1/Y1, XYZ sold 10,000, 30-year, 1,000, 10% coupon bonds for 11,924,538.
Prémie: 1.1.R1 XYZ prodala 10.000 třicetiletých, 10% dluhopisů s nominální hodnotou 1000 za 11.924.538.
P
O
A
1
30
P
Cash flow
Peněžní tok
B
1,000,000
11,000,000
O
Obligation
Závazek
Net obligation
Čistý závazek
A
1
30
B
10,000,000
10,000,000
C(C+1) = C + F
11,924,538
10,161,663
Discount rate
Diskontní sazba
D
8.25%
8.25%
Discount rate
Diskontní sazba
C
8.25%
8.25%
Interest expense
Nákladový úrok
E=C*D
983,774
-838,337
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Bonds payable / Splatné dluhopisy
Premium / Prémie
Present value
Současná hodnota
D = B / (1 + B)A
923,788
1,019,895
11,924,538
Interest payment
Splátka úroku
F
1,000,000
1,000,000
Premium amortization
Amortizace prémie
G=E-F
(16,226)
(161,663)
(1,924,538)
H=B-C
1,924,538
161,663
11,924,538
10,000,000
1,924,538
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense / Nákladový úrok
Premium / Prémie
Cash in bank / Banka
983,774
16,226
12/31/X30 / 31.12.X30
Interest expense / Nákladový úrok
Bonds payable / Splatné dluhopisy
Premium / Prémie
Cash in bank / Banka
838,337
10,000,000
161,663
Copyright © Robert Mládek
Discount
Diskont
1,000,000
11,000,000
145
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Liability plus “unstated right or privilege1” 1/1/Y1, XYZ sold ABC a 100,000 zero coupon note payable on 12/31/Y3 for
100,000. The same day, they entered into an agreement making ABC an exclusive supplier of product X. If XYZ had
borrowed from the bank, it estimated it would have paid 12%. If ABC had bought a comparable note on the market, it
would have received 11%.
Závazek plus „nepsaná práva nebo výhody”1.1.R1 firma XYZ prodala firmě ABC bezúročnou směnku s nominální hodnotou
100.000 splatnou 31.12.R3 za 100.000. Stejný den uzavřely dohodu, podle které se ABC stala exklusivním dodavatelem
výrobku X. Kdyby si firma XYZ půjčila od banky, zaplatila by 12%. Kdyby si ABC koupila srovnatelnou směnku na trhu, dostala
by 11%.
XYZ calculates discount
Nominal value / Nominální hodnota:
100,000 / (1+12%)3 =
Discount / Diskont:
A=A+C
1
2
3
71,178
79,719
89,286
XYZ
B
12%
12%
12%
ABC calculates discount
100,000 Nominal value / Nominální hodnota:
71,178 100,000 / (1+11%)3 =
28,822 Discount / Diskont:
C=AxB
A=A+C
8,541
9,566
10,714
28,822
1/1/X1 / 1.1.X1 (XYZ)
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
Note payable / Směnka k úhradě
Deferred Interest expense / Odložený nákladový úrok
73,119
81,162
90,090
ABC
B
11%
11%
11%
100,000
73,119
26,881
C=AxB
8,043
8,928
9,910
26,881
100,000
28,822
100,000
28,822
1/1/X1 / 1.1.X1 (ABC)
Notes receivable / Směnka k inkasu
Deferred Interest revenue / Odložený výnosový úrok
Cash in bank / Banka
Discount / Diskont
100,000
26,881
100,000
26,881
12/31/X1 / 31.12.X1 (XYZ)
Deferred Interest expense / Odložený nákladový úrok
Interest expense / Nákladový úrok
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Discount / Diskont
9,607
8,541
9,607
8,541
12/31/X1 / 31.12.X1 (ABC)
Revenue / Výnosy
Discount / Diskont
Deferred Interest revenue / Odložený výnosový úrok
Interest revenue / Výnosový úrok
8,960
8,043
8,960
8,043
Asset acquired with financial instrument: 1/1/Y1, XYZ registered 10,000 negotiable, 5-year notes with a nominal value of
1,000 paying a 9% coupon to be issued on an as needed basis. During Y1, it issued 5,000 notes and they began to trade on
the secondary market. On 3/14/Y2, XYZ exchanged 50 yet unissued notes for a machine with fair value of 50,000. That day
the notes it had already issued were trading at 990.
Majetek pořízený za finanční nástroj: 1.1.R1 XYZ zaregistrovala 10.000 obchodovatelných pětiletých směnek s nominální
hodnotou 1.000 a 9% kuponem, který bude vydávat podle potřeb. Během prvního roku prodala 5.000 těchto směnek a se
směnkami se začalo obchodovat na trhu. 14.3.R2 koupila stroj s reálnou hodnotou 50.000 za 50 zatím nevydaných směnek z
této série. Tentýž den se směnky obchodovaly za 990.
3/14/X2 / 14.3.X2
Machine / Stroj
Discount / Diskont
Notes payable / Směnky k úhradě
49,500
500
50,000
1/1/Y1, XYZ bought a machine with a fair value of 50,000. In exchange it gave the machine’s manufacturer a nonnegotiable, zero coupon note with a nominal value of 63,864 payable 12/31/Y3.
1.1.R1 XYZ koupila stroj s reálnou hodnotou 50,000. Výměnou předala výrobci neobchodovatelnou, bezúročnou směnku s
nominální hodnotou 63,864, splatnou 31.12.R3
1
As discussed in IFRS 16.60, ASC 606-10-32-15 and also ASC 835-30-25-6.
Copyright © Robert Mládek
146
October 11, 2016
Class handout
P
O
Net value
Čistá hodnota
A(A+1) = A + C
1
2
3
50,000
54,250
58,861
US GAAP / IFRS
Discount rate
Diskontní sazba
B
8.50%
8.50%
8.50%
1/1/X1 / 1.1.X1
Machine / Stroj
Discount on Note payable / Diskont u směnky k úhradě
Note payable / Směnka k úhradě
50,000
13,864
63,864
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense / Nákladové úroky
Discount on Note payable / Diskont u směnky k úhradě
Copyright © Robert Mládek
Interest expense / Premium amortization
Nákladový úrok / Amortizace prémie
C=AxB
4,250
4,611
5,003
13,864
4,250
4,250
147
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Provisions and Contingent Liabilities / Rezervy a podmíněné závazky
IAS 37. 14: a provision1 shall be recognised when / IAS 37. 14: Rezerva se zaúčtuje pokud:
a. An entity has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event;
Podnik má současný závazek (právní nebo mimosmluvní), který je důsledkem minulé události;
b. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
Je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odliv prostředků představujících ekonomický prospěch; a
c. A reliable estimate can be made of the amount of the obligation / Výši závazku lze spolehlivě odhadnout.
If these conditions are not met, no provision shall be recognized.
Pokud nejsou tyto podmínky splněny, žádné rezervy se nevykazují.
ASC 450-20-25-2: an estimated loss from a loss contingency2 ... shall be accrued by a charge to income if both of the
following conditions are met
Odhadnutá ztráta spojená s podmíněnou ztrátou se promítne do hospodářského výsledku, pokud se splní obě následující
podmínky:
a. Information available prior to issuance of the financial statements indicates that it is probable that an asset had been
impaired or a liability had been incurred at the date of the financial statements. ...
Informace dostupná před zveřejněním závěrky indikuje, že je pravděpodobné, že majetek ztratil hodnotu, nebo vzniknul
závazek k závěrečnému dni.
b. The loss can be reasonable estimated.
Ztráta se dá rozumně odhadnout.
A contingent gain may never be recognized.
Podmíněný zisk se nikdy nesmí zaúčtovat.
1
IAS 37.11: Provisions can be distinguished from other liabilities such as trade payables and accruals because there is [significant]
uncertainty about the timing or amount of the future expenditure required in settlement. … Accruals are often reported as part of trade
and other payables, whereas provisions are reported separately
2
ASC 450-10-5 (FAS 5.1): … a [contingent loss] is defined as an existing condition, situation, or set of circumstances involving uncertainty as
to possible … loss … to an enterprise that will ultimately be resolved when one or more future events occur or fail to occur. …
Copyright © Robert Mládek
148
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Commonly recognized as liabilities (provisions) / Obvykle účtovány do rezerv
Bonuses (performance) and compensated absences / Prémie (výkonné) a placená volna
Dr: COS / selling / admin: wages and salaries / Md: výroba / Odbyt / správa: platy a mzdy
Product warranty provision (a general warrantee policy) / Rezerva na reklamace či záruční opravy
Dr. selling: product warranties / Md. odbyt: reklamace a záruční opravy
Premiums and coupons / Prémie a kupony
Dr. selling: premiums and coupons / Md. odbyt: prémie a kupony
Onerous contracts / Nevýhodné dohody (smlouvy)
Dr. selling / admin: onerous contracts / Md. odbyt / správa: nevýhodné dohody
Self (under) insurance / Riziko spojené s chybějícím či nedostatečným pojištěním
Dr. admin: self (under) insurance / Md. správa: chybějící či nedostatečné pojištění
Defects, environmental liabilities, litigation, etc. / Defekty, znečistění životného prostředí, soudní spory, atd.
Dr. losses (admin): defects, environmental incidents / Md. ztráty (správa): defekty, znečistění životného
Asset expropriation / Vyvlastnění (znárodnění) majetku
Dr. losses / Md. ztráty
Guarantees including standby letters of credit (ASC 460-10-25-3: recognized even if remote)
Garance závazků (jiných firem) včetně bankovních a dohody o zpětném odkupu
Restructurings (IFRS) / Restrukturalizace (IFRS)
Items commonly recognized as allowances (contra assets) / Položky obvykle účtovány jako opravné položky
Allowance for doubtful accounts (bad debt) / Opravná položka na nedobytné pohledávky
Dr. selling: bad debt expense, Cr. receivables / Md. odbyt: náklady na nedobytné pohl, Cr. pohledávky
Allowance for returns (cash/credit) / Opravná položka na vrácené zboží
Dr. revenue: returns and allowances, Cr. receivables / Md. výnosy: reklamace, Dal. pohledávky
Allowance for obsolete goods / Opravná položka na zastaralé zboží či výrobky
Dr. selling or admin, Cr. inventory / Md. Odbyt nebo správa, Dal. zásoby
Allowance for repairs and maintenance (MRE allowance) / Opravná položka na nedobytné pohledávky
Dr. COS, admin, selling: MRE, Cr. PP&E / Md. Výroba, odbyt, správa / Dal. HIM
Deferred tax allowance (US GAAP) / Opravná položka k odloženým daním aktivní
Items where provisions shall not be recognized / Položky kde se rezervy tvořit nemohou
Repairs and maintenance / Oprava a údržba
Costs associated with expected changes in law / Očekávané změny v zákoně
Restructurings (US GAAP) / Restrukturalizace (US GAAP)
Risks assumed by insurance companies / Rizika pojištěná pojišťovnou
Copyright © Robert Mládek
149
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Equity / Vlastní kapitál (majitelský podíl)
Paid-in Capital/Share Capital / Vložený kapitál
Common stock at par, par value per share / Nominální hodnota kapitálu či akcií (kmenový kapitál)
Additional paid-in capital, paid-in capital in excess of par / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Unappropriated / Nevyhrazené (vyplatitelné)
Appropriated (US GAAP)/reserves (IFRS) / Vyhrazené (nevyplatitelné), rezervní fondy (fondy ze zisku)
Accumulated Other Comprehensive Income (US GAAP1 XBRL) / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Accumulated Available-for-sale Securities Adjustment / Kumulovaná úprava obchodovatelné finančních nástrojů
Cumulative Net Gain (Loss) from Cash Flow Hedges / Kumulovaná úprava nástroje zajišťujících peněžní toky
Accumulated Foreign Currency Translation Adjustment / Kumulovaná úprava kursový rozdíly při konsolidaci
Accumulated Pension and Other Postretirement Benefit Plans / Kumulované úprava penze zaměstnanců
Components of other comprehensive income (IFRS2 XBRL) / „Rezervy“ IFRS
Reclassified to profit or loss / Reklasifikovaný do zisku nebo ztráty
Exchange differences on translation / Kurzové rozdíly z konsolidaci
Available-for-sale financial assets / Finanční majetek na prodej
Cash flow hedges / Zajištění peněžních toků
Hedges of net investment in foreign operations / Zajištění čisté investice do zahraničních operací
Change in value of time value of options / Změna v časové hodnotě opcí
Change in value of forward elements of forward contracts / Změna ve forwardových častí forwardů
Change in value of foreign currency basis spreads / Změna hodnoty devizových bazických spreadů
Financial assets measured at FVtOCI / Finanční majetek v RHpOÚVH
Not reclassified to profit or / Nereklasifikovaný do zisku nebo ztráty
Gains (losses) from investments in equity instruments / Zisky (ztráty) z investic do kapitálových nástrojů
Gains (losses) on revaluation / Zisky (ztráty) z přecenění
Gains (losses) on remeasurements of defined benefit plans / Zisky (ztráty) z přeceněním plánů definovaných požitků
Change in FV of financial liability attributable to change in credit risk / Změna RH v důsledku změny v úvěrové rizika
Gains (losses) equity instrument investment hedges / Zisky (ztráty) při zajištění investice do kapitálových nástrojů
1
Accumulated OCI (ASC: 220-10-45-10A): Foreign currency translation adjustments (see paragraph 830-30-45-12); Gains and losses on
foreign currency transactions that are designated as, and are effective as, economic hedges of a net investment in a foreign entity,
commencing as of the designation date (see paragraph 830-20-35-3(a)); Gains and losses on intra-entity foreign currency transactions that
are of a long-term-investment nature (that is, settlement is not planned or anticipated in the foreseeable future), when the entities to the
transaction are consolidated, combined, or accounted for by the equity method in the reporting entity's financial statements (see
paragraph 830-20-35-3(b)); Gains and losses (effective portion) on derivative instruments that are designated as, and qualify as, cash flow
hedges (see paragraph 815-20-35-1(c)); Unrealized holding gains and losses on available-for-sale securities (see paragraph 320-10-45-1);
Unrealized holding gains and losses that result from a debt security being transferred into the available-for-sale category from the held-tomaturity category (see paragraph 320-10-35-10(c)); Amounts recognized in other comprehensive income for debt securities classified as
available-for-sale and held-to-maturity related to an other-than-temporary impairment recognized in accordance with Section 320-10-35 if
a portion of the impairment was not recognized in earnings; Subsequent decreases (if not an other-than-temporary impairment) or
increases in the fair value of available-for-sale securities previously written down as impaired (see paragraph 320-10-35-18); Gains or losses
associated with pension or other postretirement benefits (that are not recognized immediately as a component of net periodic benefit
cost) (see paragraph 715-20-50-1(j)); Prior service costs or credits associated with pension or other postretirement benefits (see paragraph
715-20-50-1(j)); Transition assets or obligations associated with pension or other postretirement benefits (that are not recognized
immediately as a component of net periodic benefit cost) (see paragraph 715-20-50-1(j)); Changes in fair value attributable to instrumentspecific credit risk of liabilities for which the fair value option is elected (see paragraph 825-10-45-5).
2
Accumulated OCI (IAS 1.7): gains and losses from investments in equity instruments designated at fair value through other
comprehensive income (IFRS 9.5.7.5); gains and losses on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
(IFRS 9.4.1.2A); the effective portion of gains and losses on hedging instruments in a cash flow hedge and the gains and losses on hedging
instruments that hedge investments in equity instruments measured at fair value through other comprehensive income (IFRS 9.5.7.5, IFRS
9, Chapter 6); for particular liabilities designated as at fair value through profit or loss, the amount of the change in fair value that is
attributable to changes in the liability’s credit risk (IFRS 9.5.7.7 of); changes in the value of the time value of options when separating the
intrinsic value and time value of an option contract and designating as the hedging instrument only the changes in the intrinsic value (IFRS
9, Chapter 6); and changes in the value of the forward elements of forward contracts when separating the forward element and spot
element of a forward contract and designating as the hedging instrument only the changes in the spot element, and changes in the value of
the foreign currency basis spread of a financial instrument when excluding it from the designation of that financial instrument as the
hedging instrument (IFRS 9, Chapter 6).
Copyright © Robert Mládek
150
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
“Other” paid-in capital / Ostatní položky kapitálu
Treasury stock (shares) / Pokladní (vlastní) akcie
Subscribed stock / shares issued not fully paid (IAS 1.79; ASC 505-10-45-2, 310-10-45-14)
Upsané akcie (akcie upsané, ale zatím nesplacené)
Donated capital / Darovaný kapitál
Minority (non-controlling) interest / Minoritní (nekontrolující) podíl (podíl minoritních akcionářů)
Shares reserved for issuance under options and sales contracts (IFRS) / Akcie vyhrazené na krytí opcí
Legal capital / Základní kapitál
Shares authorized, issued and outstanding / Akcie autorizované, vydané a v oběhu
IAS 1.79 “An entity shall disclose the following, either on the face of the balance sheet or in the notes
Organizace je povinna zveřejnit v rozvaze nebo v komentáři následující informace:
(a) for each class of share capital / pro každou kategorii základního kapitálu
(i) the number of shares authorized / počet autorizovaných akcií
(ii) the number of shares issued and fully paid, and issued but not fully paid
počet akcií vydaných a plně splacených a dále vydaných, ale plně nesplacených
(iii) par value per share, or that the shares have no par value
nominální hodnotu akcie nebo to, že akcie nemají nominální hodnotu
(iv) a reconciliation of the number of shares outstanding at the beginning and at the end of the period
porovnání počtu akcií v oběhu na počátku a na konci vykazovaného období
(v) the rights, preferences and restrictions attaching to that class including restrictions on the distribution of
dividends and the repayment of capital
práva, preference a omezení přirazená k dané kategorii včetně omezení distribuce dividend a splácení kapitálu
(vi) shares in the entity held by the entity or by its subsidiaries or associates; and
vlastní akcie v držení organizace nebo v držení jejích dceřiných společností nebo přidružených podniků
(vii) shares reserved for issue under options and contracts for the sale of shares, including the terms and amounts;
akcie vyhrazené k vydání na základě opcí a smluv o prodeji akcií včetně termínů a částek
(b) a description of the nature and purpose of each reserve within equity
popis povahy a účelu jednotlivých rezervních fondů v rámci organizace
Preferred stock / Prioritní akcie
Copyright © Robert Mládek
151
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
The Statement of Changes in Position / Profit and Loss (Income Statement)
Výkaz změn finanční pozice (Výsledovka)
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in financial position and comprehensive income / Výkaz změn vlastní finanční pozice a úplného výsledku hospodaření
For the year ended December 31, Y005 / Za rok, který skončil 31. prosince R005
Net revenue (sales) / Čisté výnosy (tržby)
Cost of Sales / Náklady na prodej (Náklady na prodané zboží, výrobky a služby)
Gross profit / Hrubý zisk
X 1,000,000
Y5
Y4
224.80
192.20
101.16
90.34
123.64
101.87
Selling expenses / Odbyt
Delivery / Doprava
Selling expenses / Odbyt celkem
10.11
1.12
11.23
8.54
0.53
9.08
Officer compensation / Odměny vedení
Staff salaries and professional services / Úřední platy a profesní služby
Administrative expenses / Náklady na správu
15.06
6.01
21.07
16.02
6.94
22.96
Marketing / Marketing
Research and development / Výzkum a vývoj
Depreciation and amortization / Odpisy nehmotného a hmotného majetku
General expenses / Náklady obecné
7.87
33.72
8.43
50.02
3.20
28.83
8.01
40.04
Operating income / Provozní výsledek
41.32
29.79
Dividends and Interest received / Dividendy a úroky přijaté
Net gain (loss) on the sale of investments / Zisk (ztráta) z prodeje investic
Interest paid / Nákladové úroky
Gain (loss) disposal of PP&E / Zisk (ztráta) z vyřazení hmotného majetku
Corporate restructuring charge / Restrukturalizace
Discontinued operations / Vyřazené provozní jednotky
Result from peripheral activities / Výsledky vedlejších činností
1.12
0.56
(1.69)
1.12
(13.49)
9.98
38.92
0.96
(0.32)
(1.07)
(0.85)
0.00
1.28
29.79
Income from operations before taxes / Hospodářský výsledek před zdaněním
Income taxes / Daň z příjmu
Income from operations after taxes / Běžný hospodářský výsledek po zdanění
80.24
(12.39)
92.63
59.58
(11.45)
71.03
3.18
(1.40)
0.45
(0.60)
1.60
37.58
2.00
(5.10)
(0.41)
2.00
(1.15)
22.75
Dividends and Interest received / Dividendy a úroky přijaté
Net gain (loss) on the sale of investments / Zisk (ztráta) z prodeje investic
Interest paid / Nákladové úroky
Gain (loss) disposal of PP&E / Zisk (ztráta) z vyřazení hmotného majetku
Corporate restructuring charge / Restrukturalizace
Result from peripheral activities / Výsledky vedlejších činností
1.12
0.56
(1.69)
1.12
(13.49)
28.94
0.96
(0.32)
(1.07)
(0.85)
0.00
28.51
Income from operations before taxes / Hospodářský výsledek před zdaněním
Income taxes / Daň z příjmu
Income from operations after taxes / Běžný hospodářský výsledek po zdanění
70.26
(14.05)
84.31
58.30
(11.66)
69.96
8.32
92.63
1.07
71.03
Other Comprehensive Income / Ostatní úplné výsledky hospodaření
Gain on instruments held for investment purposes / Zisk nástroje držené za investičním účelem
Loss on instruments held to hedge cash flows / Ztráta nástroje zajištující peněžní toky
Foreign exchange gain (loss) in consolidation / Kurzový zisk (ztráta) při konsolidaci
Actuarial adjustment to defined benefit pension plan / Úpravy k penzijním závazkům
Capital maintenance adjustment (IFRS only) / Úpravy na údržbu kapitálu (pouze IFRS)
Comprehensive Income / Úplné výsledky hospodaření
Below the line (US GAAP only) / Pod čarou (pouze US GAAP)
Discontinued operations net of 1.66 and 0.21tax / Vyřazené provozní jednotky po zdanění 1,66 a 0,21
Net income / Hospodářský výsledek
Copyright © Robert Mládek
152
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Classified by function (IAS 1 IG)
Podle funkce nákladů
XYZ Group
Statement of recognised income and expense
For the year ended 31 December 20X7
Revenue
Cost of Sales
Gross profit
Other income
Distribution costs
Administrative expenses
Other expenses
Finance costs
Share of profit of associates (a)
Profit before tax
Income tax expense
Profit for the year from continuing operations
Loss for the year from discontinued operations
PROFIT FOR THE YEAR
Other recognised income and expense:
Exchange differences on translating foreign operations (b)
Available/for/sale financial assets (b)
Cash flow hedges (b)
Gains on property revaluation
Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans
Share of other recognised income and expense of associates (c)
Income tax relating to components of other recognised income and expense
Other recognised income and expense for the year, net of tax
TOTAL RECOGNISED INCOME AND EXPENSE FOR THE YEAR
Profit attributable to:
Equity holders of the parent
Minority Interest
Total recognised income and expense attributable to:
Equity holders of the parent
Minority Interest
Earnings per share (in currency units):
Basic and diluted
x 1000 currency units
20X7
20X6
390,000
355,000
(245,000)
(230,000)
145,000
125,000
20,667
11,300
(9,000)
(8,700)
(20,000)
(21,000)
(2,100)
(1,200)
(8,000)
(7,500)
35,100
30,100
161,667
128,000
(40,417)
(32,000)
121,250
96,000
–
(30,500)
121,250
65,500
5,334
(24,000)
(667)
933
(667)
400
4,667
(14,000)
107,250
10,667
26,667
(4,000)
3,367
1,333
(700)
(9,334)
28,000
93,500
97,000
24,250
121,250
52,400
13,100
65,500
85,800
21,450
107,250
74,800
18,700
93,500
0.46
0.30
Alternatively, components of other recognised income and expense could be presented on the face of the statement of recognised
income and expense, net of tax:
Exchange differences on translating foreign operations
Available/for/sale financial assets
Cash flow hedges
Gains on property revaluation
Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans
Share of other recognised income and expense of associates
Other recognised income and expense for the year, net of tax
4,000
(18,000)
(500)
600
(500)
400
(14,000)
8,000
20,000
(3,000)
2,700
1,000
(700)
28,000
IAS 1.83: Additional line items, headings and subtotals shall be presented on the face of the income statement when such
presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial performance.
IAS 1. 69. Je-li taková prezentace relevantní pro pochopení finanční situace organizace, musí být v rozvaze uvedeny další
řádky, záhlaví a mezisoučty.
Copyright © Robert Mládek
153
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Classified by nature (IAS 1 IG)
Podle druhu nákladů
XYZ Group
Statement of profit or loss
for the year ended 31 December 20X7
Revenue
Other income
Changes in inventories of finished goods and work in progress
Work performed by the entity and capitalised
Raw material and consumables used
Employee benefits expense
Depreciation and amortisation expense
Impairment of property, plant and equipment
Other expenses
Finance costs
Share of profit of associates(d)
Profit before tax
Income tax expense
Profit for the year from continuing operations
Loss for the year from discontinued operations
PROFIT FOR THE YEAR
Profit attributable to:
Equity holders of the parent
Minority Interest
Earnings per share (in currency units):
Basic and diluted
20X7
390,000
20,667
(115,100)
16,000
(96,000)
(45,000)
(19,000)
(4,000)
(6,000)
(15,000)
35,100
161,667
(40,417)
121,250
–
121,250
20X6
355,000
11,300
(107,900)
15,000
(92,000)
(43,000)
(17,000)
–
(5,500)
(18,000)
30,100
128,000
(32,000)
96,000
(30,500)
65,500
97,000
24,250
121,250
52,400
13,100
65,500
0.46
0.30
IFRS
IAS 1(2007).99 “An entity shall present an analysis of expenses recognised in profit or loss using a classification based on
either their nature or their function within the entity, whichever provides information that is reliable and more relevant.”
IAS 1(2007).104 “104 An entity classifying expenses by function shall disclose additional information on the nature of
expenses, including depreciation and amortisation expense and employee benefits expense.”
IAS 1(2007).105 “The choice between the function of expense method and the nature of expense method depends on
historical and industry factors and the nature of the entity. Both methods provide an indication of those costs that might
vary, directly or indirectly, with the level of sales or production of the entity. Because each method of presentation has
merit for different types of entities, this Standard requires management to select the presentation that is reliable and more
relevant. However, because information on the nature of expenses is useful in predicting future cash flows, additional
disclosure is required when the function of expense classification is used. ...”
EIFRS
IAS 1(1997).88 „Organizace je povinna předložit analýzu nákladů na základě klasifikace založené na druhu nákladů nebo
jejich funkci v rámci organizace podle toho, která z možností poskytne spolehlivější a relevantnější informace.”
IAS 1(1997).93 „Organizace klasifikující náklady podle funkce musí zveřejnit další informace o druzích nákladů včetně odpisů
a nákladů na zaměstnanecké požitky.”
IAS 1(1997).94 „Volba mezi metodou funkce nákladů a metodou klasifikace podle druhu nákladů závisí na historických a
oborových faktorech a na povaze organizace. Obě metody poskytují představu o nákladech, která se může přímo nebo
nepřímo měnit s úrovní prodeje nebo výroby v rámci organizace. Protože jednotlivé metody prezentace jsou výhodné pro
rozličné typy organizací, vyžaduje tento standard od vedení, aby zvolilo nejvhodnější a spolehlivou prezentaci. Protože
informace o druhu nákladů jsou užitečné při hodnocení budoucích peněžních toků, je třeba v případech, kdy se používá
klasifikace podle funkce nákladů, zveřejnit další informace. ...”
Copyright © Robert Mládek
154
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Recognition and Disclosure
Rozpoznání a vykazování
Revenue (gross consideration received from customers)
Výnosy / Tržby (celkové protiplnění přijaté od zákazníků)
Net revenue
Čisté výnosy
Discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, incentives, performance bonuses, penalties or other similar
variable consideration (IFRS 15.50-59 / ASC 606-10-32-5 to 14):
Slevy, rabaty, vrácení peněz, kredity, cenové úlevy, pobídky, výkonnostní prémie, pokuty nebo jiné podobné
variabilní protiplnění.
Consideration payable to a customer (IFRS 15.70-72 / ASC 606-10-32-25 to 27) is a reduction of the transaction price
and, therefore, of revenue unless the payment to the customer is in exchange for a distinct good or service
Protiplnění placení zákazníku je snížení transakční ceny, a tedy výnosů není-li platební zákazníkovi výměnou za
zřetelný výrobek nebo službu.
Additional disclosure (IFRS 15.114 ASC / 606-10-50-5): An entity shall disaggregate revenue recognised from contracts
with customers into categories that depict how the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows
are affected by economic factors (see examples at B89 / 89-91).
Dodatečné informace / příklady: Entita je povinna rozčlenit výnosy uznávané ze smluv se zákazníky do kategorií, které
zobrazují jak jsou povaha, výše, načasování a nejistota výnosů a příjmů ovlivněny ekonomickými faktory.
a. Type of good or service (hardware, software, integration services)
Druh zboží, výrobků či služeb (např. hardware, software, služby)
b. Geographical region (for example, Western Europe, CEE, North America)
Geografická oblast (např. západní Evropa, střední a východní Evropa, Severní Amerika)
c. Market or type of customer (for example, government and non-government customers)
Trh nebo typ zákazníka (např. státní správa, soukromý sektor)
d. Type of contract (for example, fixed-price and time-and-materials)
Typ dohody (např. za pevnou cenu a čas-a-materiál)
e. Contract duration (for example, short-term and long-term)
Doba trvání dohody (např. krátkodobá a dlouhodobá)
f.
Timing of transfer of goods or services (point in time / over time)
Načasování převodu zboží či služeb (v jednom okamžiku / po dobu)
g. Sales channels (for example, brick and mortar, online, wholesale).
Obchodní kanál (např. kamenný obchod, internetový prodej, velkoobchodní prodej)
Bad debt expenses (impairment loss on receivables and contract assets1)
Náklady na nedobytné pohledávky (ztráta ze snížení hodnoty pohledávek a smluvního majetku)
IFRS 15.113 / ASC 606-10-50-4: An entity shall disclose all of the following amounts for the reporting period unless
those amounts are presented separately in the statement of comprehensive income ... (b) any impairment losses
recognized (in accordance with IFRS 9 / Topic 310 on receivables) on any receivables or contract assets arising from
an entity’s contracts with customers, which the entity shall disclose separately from impairment losses from other
contracts.
Entita vykáže všechny následující částky za vykazované období, pokud tyto částky nejsou uvedeny samostatně ve
výkazu o úplném výsledku ... (b) jakékoli ztráty ze snížení hodnoty (v souladu s IFRS 9 / téma 310 pohledávky) na
každé pohledávce nebo smluvním majetku vyplývající ze smlouvy entity se zákazníky, které musí entita vykázat
odděleně od ztráty ze snížení hodnoty z jiných smluv.
1
IFRS 9 / ASC 606 BC264: the Boards decided to modify the presentation guidance for impairment losses and to require disclosure of
impairment losses on short-term trade receivables arising from a contract with a customer separate from other impairment losses (if not
otherwise presented and subject to the usual materiality considerations).
Copyright © Robert Mládek
155
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Inventoriable (period) costs / Výrobní náklady (skladovatelné náklady), náklady období
Direct material: raw material or purchased parts that become a physical part of a manufactured product. It may also
include spare parts (at a service provider).
Přímý materiál: suroviny a koupené součástky (polotovar), které se budou dál zpracovávat ve výrobním procesu a
nakonec se stanou fyzickou součástí výrobku.
Merchandise
Zboží
Direct wages: wages / employee benefits paid to worker for the task of production (providing a service).
Přímé mzdy: mzdy a ostatní zaměstnanecké výhody vyplacené pracovníkům za činnost výroby.
Indirect production costs (production overhead)
Nepřímé výrobní náklady (výrobní režie)
Fixed: for example depreciation or rent that do not change relative to production volume.
Fixní: odpisy, pronájmy, leasing a další náklady, které se nemění v závislosti na objemu výroby.
Variable: production supplies, consumables, repairs & maintenance, quality control, utilities, supervisor salaries,
setup, re-tooling and other costs that change relative to production.
Variabilní: spotřebovaný materiál, drobný majetek, oprava a údržba, kontrola jakosti, neskladovatelné dodávky,
platy mistrů, nastavení strojů a další náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby.
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of goods (merchandise) sold schedule / Tabulka nákladů na prodané zboží
12/31/X1 / 31.12.X1
X 100,000
Beginning goods (merchandise) inventory / Počáteční stav výrobků (zboží)
Add / Plus:
Goods manufactured (merchandise purchased) / Pořízené výrobky (zboží)
Delivery / Přeprava
Insurance, duties, and other costs / Pojistné, cla a jiné náklady
400
10,400
200
100
10,700
Minus / Mínus:
Variable consideration / Variabilní protiplnění
Consideration receivable from vendor / Protiplnění přijatý od zákazníka
300
200
(500)
10,600
(600)
10,000
Goods available for sale / Celkové zboží na prodej
Ending finished goods (merchandise) inventory / Konečný stav výrobků (zboží)
Cost of merchandise sold / Náklady na prodané zboží
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of goods (products) manufactured schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky
12/31/X1 / 31.12.X1
X 100,000
Beginning work in process inventory / Počáteční stav nedokončené výroby
Beginning raw materials inventory / Počáteční stav materiálu
Purchases / Nákupy
Delivery / Přeprava
Insurance, duties, and other costs / Pojistné, cla a jiné náklady
Variable consideration / Variabilní protiplnění
Consideration receivable from vendor / Protiplnění přijatý od zákazníka
Ending raw materials inventory / Konečný stav materiálu
Direct materials / Přímý materiál celkem
Direct wages / Přímé mzdy
Indirect manufacturing costs (overhead) / Nepřímé výrobní náklady (výrobní režie)
Supervisor's salaries / Platy mistrů
Repairs and maintenance / Oprava a údržba
Utilities / Neskladovatelné dodávky
Quality control / Kontrola jakosti
Depreciation & rent of manufacturing assets / Odpisy a pronájem výrobního zařízení
Total manufacturing overhead / Výrobní režie celkem
Ending work in process inventory / Konečný stav nedokončené výroby
Cost of goods (products) sold / Náklady na prodané zboží
Copyright © Robert Mládek
156
200
400
2,500
20
10
(30)
(20)
(480)
2,400
3,600
600
300
200
100
3,100
4,300
(500)
10,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Non-inventoriable (period) costs / Náklady období (skladovatelné náklady)
Selling expenses / Odbyt
Salesperson’s salaries and commission / Platy a provize obchodních zástupců
Agent or dealer fees or incentives / Poplatky či pobídky prodejců či agentů
Sales staff wages and salaries / Platy a mzdy ostatního personálu zabývající se odbytem
Rent & depreciation of sales assets / Odpisy a pronájmy zařízení používané při odbytu
Delivery (shipping, freight out) and warehousing / Přeprava a skladování
Shrinkage / Manka a škody
Product warranty expense / Náklady na záruky
Returns and allowance expense / Náklady na reklamace a vrácené zboží
Travel, training and entertainment / Cestovné, reprezentace, školení, atd.
Tradeshows and exhibits / Výstavy a veletrhy
Marketing or advertising classified as selling / Marketing či reklama klasifikovaná jako odbyt
Administrative (general) expenses / Správní (obecné) náklady
Officer compensation / Odměny vedoucích pracovníků
Base salary / Základní plat
Performance based compensation (bonuses and premiums) / Bonusy a prémie
Fringe benefits (perquisites) / Vedlejší výhody
Pensions and post-retirement benefits / Penze a ostatní odměny čerpané po ukončení pracovního poměru
Share based compensation (including options) / Odměny odvíjející se z akcií (včetně opce)
Office staff compensation / Odměny ostatních pracovníků správy
Communications and information technology / Komunikace a informační technologie
Travel and entertainment / Reprezentace
Rent, operating lease (US GAAP) and depreciation / Nájem, operativní leasing, odpisy
Professional services / Profesní služby
Insurance (general) / Pojištění (obecný)
Taxes other than income, additional taxes and fees / Daně (vyjma dane z přijmu), ostatní daně a poplatky
Miscellaneous and other office expenses / Ostatní správní náklady
Marketing (advertising, public relations, etc.) / Marketing (reklama, PR, atd.)
Research and development / Výzkum a vývoj
Copyright © Robert Mládek
157
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Research and development / Výzkum a vývoj
ASC 730-10-25-1: “R&D” costs encompassed by this Subtopic shall be charged to expense when incurred.
Veškeré náklady na výzkum a vývoj, jak uvedené v tomto bodě, jsou náklady období.
IAS 38.54: No intangible asset arising from research shall be recognised / IAS 38.57: An intangible asset arising from
development (or from the development phase of an internal project) shall be recognised if, and only if, an entity can
demonstrate all of the following:
Žádný nehmotný majetek související s výzkumem se zaúčtovat nesmí / Nehmotný majetek vznikající jako výsledek vývoje
(nebo fáze vývoje v rámci interního projektu) se uznává jako majetek výlučně tehdy, když je jednotka schopna prokázat
všechny následující:
(a) The technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale
Technickou proveditelnost dokončení majetku, takže bude možné ho používat nebo prodat;
(b) Its intention to complete the intangible asset and use or sell it
Svůj záměr dokončit nehmotný majetek a používat ho nebo prodat;
(c) Its ability to use or sell the intangible asset
Svou schopnost nehmotný majetek používat nebo prodat;
(d) How the intangible asset will generate probable future economic benefits. Among other things, the entity can
demonstrate the existence of a market for the output of the intangible asset or the intangible asset itself or, if it is
to be used internally, the usefulness of the intangible asset.
Způsob, jakým bude majetek vytvářet pravděpodobné budoucí ekonomické užitky. Kromě jiného může jednotka
prokázat existenci trhu pro výstup z nehmotného majetku nebo pro nehmotný majetek jako takový, nebo, pokud
bude používán interně, jeho užitečnost;
(e) The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell
the intangible asset.
Dostupnost odpovídajících technických, finančních a ostatních zdrojů pro dokončení vývoje a pro použití nebo
prodej nehmotného majetku;
(f) Its ability to measure reliably the expenditure attributable to the intangible asset during its development
Svou schopnost spolehlivě oceňovat výdaje přiřaditelné k nehmotnému majetku během jeho vývoje.
Research (ASC 730-10-55-1 / IAS 38.54) / Výzkum
Laboratory research aimed at discovery of new knowledge (US GAAP) / activities aimed at obtaining new knowledge
(IFRS)
Vědecký výzkum
Searching for applications of new research findings or other knowledge (US GAAP), the search for, evaluation and final
selection of, applications of research findings or other knowledge (IFRS)
Hledání praktického využití pro vědecký výzkum
Conceptual formulation and design of possible product or process alternatives (US GAAP) / the search for alternatives
for materials, devices, products, processes, systems or services (IFRS)
Vymýšlení výrobků, služeb či výrobních postupů, u kterých se vědecký výzkum dá zužitkovat
Testing in search for, evaluation or modification of product or process or design alternatives (US GAAP edited) / the
formulation, design, evaluation and final selection of possible alternatives for new or improved materials, devices,
products, processes, systems or services (IFRS)
Testování a modifikace nových výrobků, služeb či výrobních postupů
Development (IAS 38.57) / Vývoj
Design, construction, and testing of pre-production or pre use prototypes and models (US GAAP and IFRS)
Výroba a testování modelů a prototypů
Design of tools, jigs, molds, and dies involving new technology (US GAAP and IFRS)
Návrh nástrojů, upínačů, forem a razidel uplatňujících nové technologie
The design, construction and operation of a pilot plant that is not of a scale economically feasible for commercial
production (US GAAP and IFRS)
Návrh, konstrukce a provoz pilotní továrny, která je příliš malá, aby mohla být rentabilní (zisková)
Copyright © Robert Mládek
158
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
The design, construction and testing of a chosen alternative for new or improved materials, devices, products,
processes, systems or services (IFRS) / Engineering activity required to advance the design of a product to the point that
it meets specific functional and economic requirements and is ready for manufacture
Dotažení designu finálních nových výrobků do stavu, kde je možné zahájit komerční výrobu, která ale zatím zahájená
nebyla
Design and development of tools used to facilitate research and development or components of a product or process
that are undergoing research and development activities (US GAAP only)
Návrh a vývoj přístrojů a nástrojů, které se mohou používat na výzkum a vývoj
Neither research nor development (IAS 38.67 / ASC 730-10-55-2) / Ani výzkum ani vývoj
Engineering follow-through, quality control, trouble-shooting in connection with break-downs once commercial
production has begun (US GAAP edited) / Identified inefficiencies and initial operating losses incurred before the asset
achieves planned performance (IFRS)
Dolaďování výrobků / výroby po té co se zahájila komerční výroba
Routine, on-going efforts to refine, enrich, or otherwise improve upon the qualities of an existing product (US GAAP)
Rutinní pokračující úsilí zaměřené na vytříbení, obohacení nebo jinak vylepšení kvalit už existujících výrobků
Adaptation of an existing capability to a particular requirement or customer's need as part of a continuing commercial
activity (US GAAP)
Adaptace existující výrobní kapacity, aby vyhověla požadavkům konkrétního zákazníka v kontextu komerční činnosti
Seasonal or other periodic design changes to existing products (US GAAP)
Sezónní nebo jiné periodické změny existujících výrobků
Routine design of tools, jigs, molds, and dies (US GAAP)
Rutinní návrh nástrojů, upínačů, forem a razidel
Activity related to facilities or equipment other than pilot plants and facilities or equipment whose sole use is for a
particular research and development project (US GAAP)
Činnost související se zařízením, které není pilotní továrna zařízení sloužící výzkumu a vývoji
Expenditure on training staff to operate the asset (IFRS).
Výdaje na zaškolení zaměstnanců pro správu a řízení aktiva
Selling, administrative and other general overhead expenditure unless this expenditure can be directly attributed to
preparing the asset for use (IFRS)
Odbyt, administrativní a jiné výdaje, pokud přímo nesouvisejí s přípravou majetku na užívání
Costs that can be identified with R&D (ASC 730-10-25 / IAS 38.66) / Náklady související s výzkumem a vývojem
Material, equipment and facilities (25-1) materials and services (66.a)
Materiál, zařízení či budovy
Wages, salaries and other personnel costs (25.2) / employee benefits (66.b)
Platy a mzdy pracovníků provádějících výzkum
Fees to register a legal right (66.c)
Poplatky za registraci zákonného práva
Intangibles purchased from others (25-1) amortization of patents and licenses (66.d)
Nehmotný majetek pořízený od třetích stran
Capitalized only if they have alternative uses except if acquired in a business combination.
Kapitalizované, pouze pokud mají alternativní použití a nepořízené v rámci obchodní kombinace.
Copyright © Robert Mládek
159
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Revenue recognition: the five steps / Uznání výnosů: pět kroků
Identify the contract(s) / Identifikovat smlouvu(y)
A contract is an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations.
Smlouva je dohoda mezi dvěma nebo vícero stranami, která vytváří vynutitelná práva a povinnosti.
Identify the performance obligation(s) / Identifikovat výkonnostní povinnost(i)
A performance obligation is a promise to transfer goods or services to a customer.
Výkonnostní povinnost je příslib převést zboží, výrobek nebo službu na zákazníka.
Determine the transaction price / Určení transakční ceny
Transaction price is the amount of consideration the entity expects for fulfilling its performance obligation.
Transakční cena je částka protiplnění, kterou entita očekává za splnění své výkonnostní povinnosti.
Allocate the transaction price to the performance obligation(s) / Alokovat transakční ceny na výkonnostní povinnost(i)
Transaction price is allocated on the basis of stand-alone selling price.
Transakční cena se alokuje na základě samostatné prodejní ceny.
Recognize revenue as performance obligations fulfilled / Zaúčtovat výnosy jak je plněna výkonnostní povinnosti
A performance obligation [is satisfied] when the customer gains control over the good or service.
Výkonnostní povinnost se uspokojí, když zákazník získá kontrolu nad zbožím, výrobkem nebo službou.
The five steps in more detail / Pět kroků podrobněji
Step 1: Identify the contract (contracts) / Krok 1: Identifikovat smlouvu (smlouvy)
To be a contract, an agreement must fulfill the all following criteria:
Aby byla smlouva, dohoda musí splňovat všechna následující kritéria:
(a) the parties to the contract have approved the contract (in writing, orally or in accordance with other customary
business practices) and are committed to perform their respective obligations;
smluvní strany schválily smlouvu (písemně, ústně nebo v souladu s jinými běžnými obchodními postupy) a jsou
odhodlány plnit své povinnosti;
(b) the entity can identify each party’s rights regarding the goods or services to be transferred;
entita může identifikovat práva každé strany týkající se zboží, výrobků nebo služeb, které se budou převádět
(c) the entity can identify the payment terms for the goods or services to be transferred;
entita může identifikovat platební podmínky pro zboží, výrobky nebo služby, které se budou předvádět
(d) the contract has commercial substance (i.e. the risk, timing or amount of the entity’s future cash flows is expected
to change as a result of the contract); and
smlouva má komerční podstatu (tedy očekává, že se změní riziko, načasování nebo výše budoucích peněžních toků v
důsledku smlouvy); a
(e) it is probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or
services that will be transferred to the customer.
je pravděpodobné, že účetní jednotka obdrží protiplnění, na které má nárok výměnou za zboží, výrobek nebo
službu, převedením na zákazníka.
Two or more contracts shall be combined if:
Dvě nebo více smluv se musí kombinovat, pokud:
They are negotiated together with a single objective and/or / Jsou projednány společně s jednotlivým cílem a/nebo
Consideration paid in one depends on the other and/or / Placené protiplnění podle jedné závisí na té druhé a/nebo
The goods and services promised in both are (fully or partially) a single performance obligation
Zboží, výrobky nebo služby slíbené v obou jsou (plně nebo částečně) jedna výkonnostní povinnost
Copyright © Robert Mládek
160
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Step 2: Identify the performance obligation (obligations) / Krok 2: Identifikovat výkonnostní povinnost (povinnosti)
A new IFRS concept1: while IAS 18.13 stated “in certain circumstances, it is necessary to apply the recognition criteria to
the separately identifiable components of a single transaction in order to reflect the substance of the transaction”, this
guidance was never fully developed and, as a result, commonly ignored in practice. This implies that the introduction of
performance obligations, and the associated guidance on breaking revenue down into its constituent parts, is the single,
most important significant difference between IAS 18 and IFRS 15.
Nový IFRS koncept: přestože IAS 18.13 pravil: "Za určitých okolností je nezbytné aplikovat tito kritéria na samostatně
identifikovatelné složky jednotlivé transakce v zájmu toho, aby byla objasněna podstata transakce", tento požadavek
nebyl bliž specifikován, a v praxi se běžně ignoroval. Proto zavedení požadavků dělit výnosy na své komponentní částky
na základě výkonnostních povinností, dohromady s podrobnými instrukcemi jak pravidla zavést do praxe, je ten jeden,
nejdůležitější rozdíl mezi IAS 18 a IFRS 15.
US GAAP: although the term “performance obligation” was introduced in 19992 (SEC SAB 101), as a concept it has long
been part of US GAAP3. Since it was reflected in the EITF’s guidance on multiple element arrangements (ABS 00-21 /
ASC 605.25), ASC 606’s requirement to break revenue down by performance obligations will minimally effect practice.
US GAAP: přestože se pojem „výkonnostní povinnost“ objevil v roce 1999 (SEC SAB 101), koncept byl tradiční součást
US GAAP. Protože byl tedy součást dřívějších požadavku ohledně prvků výnosů (ABS 00-21 / ASC 605.25), zavedení
požadavků účtovat výnosy podle toho jak se plní výkonnostní povinnosti jen minimálně ovlivní dosavadní praxi.
A performance obligation is a promise to transfer: / Výkonnostní povinnost je slib převést:
A distinct good or service (a bundle of distinct goods or services) or
Zřetelně odlišné zboží, výrobek nebo službu (balík zřetelně odlišného zboží, výrobků nebo služeb) nebo
Goods or services that could recognized separately (i.e. materials, labor, project management, etc.) should be
bundled (into a building) when this faithfully represents the nature of the promise (IFRS 15/ASC 606 BC 102).
Zboží, výrobky nebo služby, které by se mohly odlišit (materiál, práce, vedení stavby, atd.) tvoří balík (budovu)
pokud toto věrněji zobrazuje ekonomickou povahu věci.
A series of distinct goods or services that are substantially the same
Série zřetelně odlišného zboží, výrobků nebo služeb, které jsou v podstatě stejné
A good or service is distinct if: / Zboží, výrobek nebo služba je zřetelně odlišná, pokud
a. The customer can benefit from the good or service either on its own or together with other resources that are
readily available to the customer and
Zákazník může mít výhodu ze zboží, výrobku nebo služby samostatně, nebo v kombinaci s jiným zdrojem, který je
snadno dostupný
A software license and a software installation service are distinct if the service could be acquired from a vendor
other than the licensor. If the service could only be acquired from the licensor, the license and the service are
not distinct (also see example 11: IFRS 15.IE 49 / ASC 606-10-55-141).
Softwarová licence a instalace by byly zřetelně odlišné, pokud by se instalace dala pořídit od jiného dodavatele.
Pokud se instalace dá pořídit jen od dodavatele licence, licence a služba nejsou zřetelně odlišné.
b. The entity’s promise is separately identifiable from other promises.
Příslib entity se dá identifikovat separátně od jiných slibů.
A general contractor agreeing to build a building could separate engineering, site clearance, laying foundations,
material procurement, construction work, etc. into separate deliverables. But, as the promise is to build a
building, these individual deliverables are part of a single, overall promise and so are not separately identifiable
(also see example 10: IFRS 15.IE45 / ASC 606-10-55-137).
Generální dodavatel uzavře smlouvu o stavbě budovy. Přestože by mohl úkony jako inženýrské práce, příprava
pozemku, vyhloubení základů, nákup materiálu, stavbu práce, atd. oddělit, protože každý tento úkon je součástí
jednoho obecného slibu, tyto úkony nejsou separátně identifikovatelné.
1
Although the term “performance obligation” appeared in IFRS 3’s BC, IFRS 9’s IG, IFRIC 13’s BC and SIC-27, it was neither fully developed
nor a key concept in any high profile standard. Thus, while not completely new, it is new to many practitioners.
2
While EITFs 01-3 and 04-11 mentioned “a legal performance obligation”, the only place the term “performance obligation” appeared
prior to 606 was was FAS 141.BC17.83(b)
3
CON 5.83.b: “…revenues are considered to have been earned when the entity has substantially accomplished what it must do to be
entitled to the benefits represented by the revenues.”
Copyright © Robert Mládek
161
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Step 3: Determine the transaction price / Krok 3: Určení ceny transakce
The transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for
transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.
Transakční cena je výše protiplnění, k němuž účetní jednotka očekává, že bude mít nárok výměnou za převod
slibovaného zboží, výrobku nebo služby na zákazníka, mínus částky přijaté jménem třetích stran.
The transaction price is often fixed and equal the nominal value of the cash expected to be received. The transaction
price may also be variable, discounted, or non-cash.
Transakční cena je často fixní a rovná se nominální hodnotě očekávaných peněz. Transakční cena může být variabilní,
diskontovaná, nebo nepeněžní.
If the amount of consideration is variable, only that portion that is (highly IFRS) probable may be recognized.
Pokud je výše protiplnění variabilní, pouze část, která je (vysoce IFRS) pravděpodobná, se smí zaúčtovat.
Refunds: consideration expected to be returned is deducted from revenue and recognized as a liability.
Refundace: protiplnění, které se bude vracet, se odečítá od výnosů a vykazuje jako závazek.
Payments to customers: any consideration payable to a customer is deducted from revenue.
Platby zákazníkům: jakékoliv protiplnění, které se bude vyplácet zákazníkovi, se odečítá od výnosů.
If payment term exceeds 365 days, revenue must be adjusted for the time value of money (discounted).
Pokud je splatnost delší než 365 dní, výnosy se musí upravit o časovou hodnotu peněz (diskontovat).
Paragraph 62 adds three additional exceptions to the 365-day expedient.
Odstavec 62 uvádí další tři specifické výjimky k té roční.
Both receivables and payables must be discounted.
Povinnost diskontovat se vztahuje jak na pohledávky, tak na závazky.
If the consideration is non-cash, it is measured at fair value (IFRS 15.66 / ASC 606-10-32-21) provided the transaction
has commercial substance (IFRS 15.9.d / ASC 606-10-25-1.d).
Pokud protiplnění není peněžní, transakce se oceňuje v reálné hodnotě pokud má komerční substanci.
The requirement to measure all revenue at fair value (IAS 18.9: Revenue shall be measured at the fair value of the
consideration received or receivable.) has not been carried forward to IFRS 15.
IFRS 15 eliminuje požadavek oceňovat protiplnění v reálné hodnotě (IAS 18.9), kromě v případě, že se jedná o
nepeněžní protiplnění.
Step 4: Allocate the transaction price to the performance obligation (obligations)
Krok 4: Alokace transakční ceny na výkonnostní povinnost (povinnosti)
Transaction price is allocated on the basis of observable stand-alone selling price.
Transakční cena se alokuje na základě pozorovatelné samostatné prodejní ceny.
If the stand-alone selling price is not observable, it must be estimated (IFRS 15.78 / ASC 606-10-32-33):
Pokud není samostatná prodejní pozorovatelná, musí se odhadnout, například metodami:
Adjusted market assessment approach: market price of similar goods and services
Upravená tržní cena: tržní cena srovnatelného zboží, výrobku, nebo služeb na trhu
Cost plus approach: own costs plus appropriate profit margin
Náklady plus přirážka: vlastní náklady plus rozumná obchodní marže
Residual selling price: total price of bundle less stand-alone sales price of distinct goods or services. Only applicable
if stand-alone prices vary considerably or it the item is new and no stand-alone has yet been determined.
Zbytková prodejní cena: cena balíku mínus samostatné prodejní ceny zřetelně odlišných položek. Pouze
aplikovatelná pokud je cena položek vysoce variabilní nebo je to nový produkt u kterého se cena zatím nestanovila.
Discounts, variable consideration are generally allocated proportionately to individual goods and services
Slevy a variabilní protiplnění se obecně alokují proporčně na jednotlivé zboží, výrobky nebo služby
IFRS 15.81-83 (discounts) and 84-86 (variable consideration) give exceptions and additional guidance
IFRS 15.81 - 83 (slevy) a 84 až 86 (variabilní protiplnění) udávají výjimky a další pokyny
Copyright © Robert Mládek
162
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Step 5: Recognize revenue when (or as) the performance obligation is (obligations are) satisfied.
Krok 5: Zaúčtovat výnosy, když (nebo jak) se splní výkonnostní povinnost (povinnosti).
Control: IFRS 15.31 ASC 606-10-25-23: “An entity shall recognize revenue when (or as) the entity satisfies a
performance obligation by transferring promised good or service (i.e. an asset) to a customer. An asset is transferred
when (or as) the customer obtains control of that asset.”
Kontrola: Entita uzná výnos, když (nebo jak) splní své výkonnostní povinnosti tak, že převede slíbené zboží, výrobek
nebo službu (tedy majetek) na zákazníka. Majetek se převádí, když (nebo jak) zákazník získá kontrolu nad tím
majetkem.“
A key difference between IFRS 15 and IAS 18/IAS 11: per IFRS 15, the primary criteria for both goods and service: the
transfer of control. Per IAS 18.14, the primary criteria for goods: the transfer of risks and rewards of ownership while
per IAS 18.20/IAS 11 the primary criteria for services: an outcome that could be estimated reliably.
Klíčový rozdíl mezi IFRS 15 a IAS 18/IAS 11: podle IFRS 15 primární kritériem pro zboží, výrobky a služby je převod
kontroly. Podle IAS 18.14 primární kritériem pro zboží a výrobky je převod rizik a odměn vlastnictví a IAS 18.20/IAS 11
hlavní kritérium pro služby bylo, že se výsledek mohl spolehlivě odhadnout.
US GAAP: while the risks and rewards of ownership was listed as a criterion for revenue recognition under ASC 605-1025-1, it figured prominently in the SEC’s guidance1. Thus, while it is also not a criterion under ASC 606, it has been
included as one of the indicators (ASC 606-10-25-30) that control has passed.
US GAAP: přestože rizika a výhody vlastnictví nikdy nebyly uvedení jako kritérion podle US GAAP, figurovaly
prominentně v pokynech SEC. Proto byly zakomponovány do ASC 606 jako jedna z indikací že se předala kontrola.
Revenue is recognized over time if one of these criteria is met, otherwise is recognized point in time:
Výnos se zaúčtuje průběžně, pokud se splní jedno z těchto kritérií, jinak se zaúčtuje jednorázově:
A The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance as the
entity performs (i.e. a cleaning or maintenance service)
Zákazník souběžně získává a spotřebovává výhody poskytované výkonem entity, jak je entita vykonává (například
údržba nebo úklid)
B
The entity’s performance creates or enhances an asset that the customer controls (i.e. renovation of customer’s
building or servicing of a customer’s vehicle)
Výkon entity vytváří nebo zhodnocuje majetek, který kontroluje zákazník (například rekonstrukce budovy nebo
oprava automobilu, který patří zákazníkovi)
C
The entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (i.e. a building or product
made to customer order) and the entity has an enforceable right to payment.
Výkon entity nevytváří majetek, který má alternativní použití pro entitu (například stavba budovy nebo výroba
výrobků podle specifikací zákazníka), a entita má vymahatelné právo na odměnu.
Revenue not recognized as control passes, is recognized when control passes. Indicators include:
Pokud se výnos neuznává průběžně, uznává se jednorázově. Indikace, kdy tento okamžik nastal, jsou:
A The entity has a present right to payment for the asset.
Entita má současné právo na odměnu.
B
The customer has legal title to the asset.
Zákazník má právní nárok (vlastnické právo) na majetek.
C
The entity has transferred physical possession of the asset to the customer.
Entita převedla fyzické držení majetku na zákazníka.
D The customer has significant risks and rewards of ownership (i.e. the ability or right to sell the asset).
Zákazník má významná rizika a odměny z vlastnictví (například schopnost nebo právo majetek prodat).
E
The customer has accepted the asset (the asset is delivered to the customer).
Zákazník převzal aktiva (majetek byl dodán zákazníkovi).
1
For example ASC 605-10-S99 13.A.3.a: “The staff believes that delivery generally is not considered to have occurred unless the customer
has taken title and assumed the risks and rewards of ownership of the products specified in the customer's purchase order or sales
agreement.” or ASC 605-10-S99 13.A.3.b. Question 1.d: “…the delivery criterion would generally be satisfied when title and the risks and
rewards of ownership transfers ...”, etc.
Copyright © Robert Mládek
163
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Step 5: Additional considerations / Krok 5: dodatečné úvahy
Enforceable right to payment: the most important “hidden” criteria: IFRS 15.9.e / ASC 606-10-25-1.e specify that it
must be probable that the entity will collect the consideration. While it is generally clear how this guidance should be
interpreted, to be certain IFRS 15.35.c & 38.a / ASC 606-10-25-27 & 30.a make clear that this should be interested to
mean that the entity has an enforceable right to payment1.
Consequently, before recognizing any revenue, the entity ought to make certain that it has 1. a right to payment and 2.
that the right is enforceable (probably) even though these are not listed as explicit criteria for revenue recognition.
Vymahatelné právo na platbu: nejdůležitější „skryté“ kritérium: IFRS 15.9.e / ASC 606-10-25-1.e určují, že musí být
pravděpodobné, že entita musí být schopná pravděpodobně získat protiplnění. Přestože tento pokyn je obecně jasný,
pro jistotu IFRS 15.35.c & 38.a / ASC 606-10-25-27 & 30.a zdůrazňují že toto znamená že entita musí mít vymahatelné
právo na platbu.
V důsledku toho, než jakákoliv firma zaúčtuje jakýkoliv výnos, musí si ujistit že 1. má právo nárokovat platbu a 2. že toto
právo je vymahatelné (pravděpodobně) přestože se nejedná o explicitně uvedení kritéria pro uznání výnosů.
Shipping: IFRS 15.119.a / ASC 606-10-50-12.a (disclosure): An entity shall disclose... when the entity typically satisfies its
performance obligations (for example, upon shipment, upon delivery, ...
IFRS 15.B80 / ASC 606-10-55-82 (Bill-and-hold arrangements): For some contracts, control is transferred either when
the product is delivered to the customer’s site or when the product is shipped, depending on the terms of the contract
(including delivery and shipping terms).
IFRS 15.B84 / ASC 606-10-55-86 (Customer acceptance): If an entity can objectively determine that control ... has been
transferred to the customer in accordance with the agreed-upon specifications customer acceptance is a formality ... If
revenue is recognized before customer acceptance, the entity still must consider whether there are any remaining
performance obligations ...
Přeprava: 119 (zveřejnění): Entita je povinna zveřejnit ..., kdy entita obvykle plní své výkonnostní povinnosti (například v
okamžiku expedice, či okamžiku dodání, ...
B80 (fakturovat a držet): U některých smluv je kontrola přenesena, buď když je výrobek dodán na pracoviště zákazníka,
nebo když je výrobek expedován, v závislosti na podmínkách smlouvy (včetně podmínek dodání a přepravy).
Akceptace zákazníkem: Je-li entita schopná objektivně určit, že kontrola ... byla převedena na zákazníka v souladu s
dohodnutými specifikacemi, akceptace zákazníka je jen formalita ... Je-li výnos uznán před přijetím zákazníkem, entita
stále musí zvážit, zda existují nějaké jiné výkonnostní povinnosti ...
Simultaneously receipt and consumption: IFRS15.B3 / ASC 606-10-55-5 For some [services], the assessment of whether
a customer receives the benefits ... as the entity performs will be straightforward [for sample] cleaning service. B4 [In
other situations, a simultaneously receipt and consumption occurs] if another entity would not need to substantially reperform the work that the entity has completed to date if that other entity were to fulfil the remaining performance
obligation to the customer.
Souběžné přijetí a spotřeba: U některých [služeb] bude posouzení, zda zákazník přebírá výhody tak, jak je entita
poskytuje, jednoduché [na příklad] úklidové služby. B4 [V jiných situacích se může předpokládat současně příjem a
spotřeba], pokud by jiný subjekt (firma) nemusel už provedenou práci opakovat, pokud by převzal zakázku a splnil
zbývající výkonnostní povinnosti.
An asset with an alternative use: IFRS15.B6-8 / ASC 606-10-55-8 to 10 While they go into some detail, in general, if the
entity can sell the asset to a different customer without incurring significant additional costs (or losses), the asset has an
alternative use.
Majetek s alternativním využitím: zatímco IFRS15.B6-8 / ASC 606-10-55-8 - 10 jdou do poměrně velkých podrobností,
tyto odstavce se mohou shrnout takto: pokud je entita schopná prodat majetek jinému zákazníkovi, aniž by jí vznikly
další významné náklady (nebo ztráty), majetek má alternativní využití.
1
Similarly, guidance on receivables (IFRS 15.108 / ASC 606-10-45-4) emphasizes the importance of a right to payment while IFRS 15.B9 to
13 / 606-10-55-11 to 15 provide additional, expanded guidance on this issue.
Copyright © Robert Mládek
164
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Contract costs in more detail1 / Smluvní náklady podrobněji
Incremental costs of obtaining a contract (a.k.a. initial direct costs): ASC 340-40-25-1 / IFRS 15. 91
Přírůstkové náklady na získání zakázky (přímé vstupní náklady)
Initial direct costs are recognized as assets (capitalized) if the entity expects their recovery
Přímé vstupní náklady se zaúčtují do majetku (kapitalizují se), pokud entita očekává jejich proplacení
Practical expedient: expense if amortization period one year or less (ASC 340-40-25-4 / IFRS 15. 94)
Praktické ustanovení: mohou se dát přímo do nákladů, pokud doba odepisování by byla kratší než rok
Costs to fulfill a contract (a.k.a. direct costs): ASC 340-40-25-5 / IFRS 15.95 / Náklady na plnění zakázky (přímé náklady)
In addition to those costs capitalized per other guidance (IAS 2, 16, 38 / ASC 330, 350-40, 360, 985-20, etc.),
additional costs to fulfill a contract are capitalized if:
Vedle nákladů kapitalizovaných podle jiných pokynů (IAS 2, 16, 38 / ASC 330, 350-40, 360, 985-20, atd.), další
náklady na plnění smluv se kapitalizují, pokud:
a. Relate directly to a contract (or a specific anticipated contract) /
Se přímo vztahují ke smlouvě (nebo konkrétní předpokládané smlouvě)
b. Generate or enhance resources used in satisfying performance obligations in the future
Generují nebo zvyšují prostředky používané při budoucích výkonnostních povinnostech
c. Are expected to be recovered. / Očekává se, že budou proplacené
List of costs expensed as incurred (a.k.a. indirect costs): ASC 340-40-25-8 / IFRS 15.98
Seznam nákladů, které se kapitalizovat nesmí (nepřímé náklady)
a. General and administrative costs (unless explicitly chargeable to the customer)
Správní a režijní náklady (pokud se nemohou výslovně vyúčtovat zákazníkovi)
b. Wasted materials, labor or other resources not reflected in the contract price
Nadbytečný odpad, neúčelně vynaložené práce nebo jiné zdroje nezohledněné v ceně zakázky
c. Costs that relate to satisfied or partially satisfied (past) performance
Náklady, které se vztahují k ukončené nebo částečně ukončené službě
d. Costs where satisfied and unsatisfied performance cannot be distinguished
Náklady, kde nelze poznat, zda souvisí s ukončenou nebo neukončenou službou
Amortization and impairment (ASC 340-40-35-1 to 6 / IFRS 15. 99-104) / Rozpouštění do nákladů a ztrát
An cost capitalized (recognized as an asset) per ASC 340-40-25-1 and 5 / IFRS15.91 and 95 shall be expensed (amortized)
on a systematic basis consistent with the transfer goods or services to the customer.
Kapitalizované náklady (náklady zaúčtované do majetku) podle ASC 340-40-25-1 a 5 / IFRS15.91 a 95 se promítnou do
nákladů (odepíšou se) systematickým způsobem, který je v souladu s tím, jak se výrobek, zboží nebo služba převádí na
zákazníka.
ASC 340-40-35-6: “An entity shall not recognize a reversal of an impairment loss previously recognized.”
ASC 340-40-35-6: „Entita nesmí reverzovat (stornovat) dřív zaúčtované ztráty ze snížení hodnoty.“
IFRS 15.104 allows impairment losses to be reversed if conditions improve.
IFRS 15.104 umožňuje reverzování (storno) ztrát ze snížení hodnoty, pokud se situace zlepší.
1
ASC 340-40-25-1 to 35-6 / IFRS 15. 91 - 104
Copyright © Robert Mládek
165
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Over time recognition in more detail (a.k.a. contract accounting, project accounting, construction contracts)
Průběžné uznávání podrobněji (dlouhodobé kontrakty, projektové účetnictví, stavební smlouvy)
Over time with profit (a.k.a. stage/percentage-of-completion method1)
Průběžné včetně zisku (stádia/procenta dokončení)
Over time no profit (a.k.a. zero-profit method2)
Průběžné bez zisku (metoda nulového zisku)
Balance sheet only (a.k.a. completed-contract method 3)
Rozvahová metoda (Metoda hotového kontraktu)
Method selection / Výběr metody
IAS 11.22 required4 / ASC 605-35 permitted5 the stage/percentage -of-completion method
IAS 11.22 vyžadoval / ASC 605-35 dovoloval metodu stádia/procenta dokončení
IFRS 15.35 / ASC 606-10-25-27 permit revenue to be recognized over time if:
Nový IFRS a US GAAP povolují výnos uznávat průběžně:
(a) the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance as the entity
performs (see paragraphs B3–B4);
zákazník současně získává a spotřebovává dávky poskytované výkonem organizace, jak ho subjekt provádí (viz body
B3-B4);
(b) the entity’s performance creates or enhances an asset (for example, work in progress) that the customer controls as
the asset is created or enhanced (see paragraph B5); or
výkonnost účetní jednotky vytváří nebo posiluje majetek (například práce ve vývoji), že kontroly zákazníků jako
aktivum vytvořené nebo rozšířené (viz odstavec B5); nebo
(c) the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity (see paragraph 36) and the
entity has an enforceable right to payment for performance completed to date (see paragraph 37).
výkonnost účetní jednotky netvoří aktivum s alternativním použitím v účetní jednotce (viz bod 36) a účetní jednotka
má vymahatelné právo na odměnu za výkon vyplněným datem (viz bod 37).
Services / Služby
Service revenue recognition in general / Uznání výnosů u služeb obecně
Revenue recognition when collection uncertain / Uznání výnosů pokud existuje riziko nezaplacení
Probably versus highly probable / Pravděpodobné versus vysoce pravděpodobné
Cost of services rendered / Náklady na poskytnuté služby
Initial direct costs / Přímé vstupní náklady
Direct costs / Přímé náklady
Indirect costs / Nepřímé náklady
1
IFRS 15.B14 / ASC 606-10-55-16: Methods to measure progress: a. output methods (B15–B17) / .b input methods (B18–B19).
2
IFRS 15.45 states: “In some circumstances (for example, in the early stages of a contract), an entity may not be able to reasonably
measure the outcome of a performance obligation...” This implies, if a company is able to reasonably measure both outcome and progress,
even if it is in the early stage of a contract, the zero profit method is not mandatory.
3
While the US GAAP completed contract method (ASC 605-35-25-88 to 99) was not carried over, in situations where costs are recoverable
(ASC 340-40-25-1 and 340-40-25-5) but revenue not recognizable (for example because the criteria outlined in ASC 606-10-25-1 or 14 have
not been fulfilled), the accounting procedure that would result is comparable to completed contract accounting. Since ASC 606 and IFRS 15
provide converged guidance, the same method is similarly acceptable under IFRS 15.
4
IAS 11.22 When the outcome of a construction contract can be estimated reliably, contract revenue and contract costs associated with
the construction contract shall be recognised as revenue and expenses respectively by reference to the stage of completion of the contract
activity at the balance sheet date...
5
ASC 605-35-25-56 and 90 [percentage of completion may be used if ]: The contract contains clear and binding conditions that must met
by both sides and discusses the manner in which these conditions are to be met and it is reasonable to assume that both sides will meet
these conditions and the completeness of the work already performed, and the costs to complete, can be reasonably estimated.
Copyright © Robert Mládek
166
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Specific performance (single act service) / Jeden úkon
Proportional performance (multiple act service) / Série úkonů
Completed contract (collection method) / Ukončená služba (metoda zpeněžení)
“Project accounting” / Projektové účetnictví
Special accounts (separate for each contract) / Speciální účty (každý kontrakt musí mít vlastní účet)
Contract in progress (CIP) / Probíhající kontrakt (pohledávka na kontrakt)
Billings (on contract in progress) / Fakturace (u probíhajícího kontraktu)
Recognized income (cost-to-cost method) / Zaúčtované výnosy (metoda hrubého zisku)
“Cost to cost” example: 1/1/Y1, XYZ Co. was retained for a long-term construction project (to which it assigned contract
number 15). Upon successful completion, XYZ was entitled to total fee of 4,000,000. While the contract included clear and
binding conditions for both sides, no intermediate performance criteria (benchmarks or milestones) were stipulated. XYZ
estimated the cost to complete at 3,000,000 and elected to use the cost-to-cost, revenue recognition method. XYZ billed
progress payments periodically. For simplicity, single entry, period-end entries are presented and Interest is deemed to be
immaterial.
1.1.R1 byla XYZ najatá na dlouhodobý projekt (ke kterému se přiřadila smlouva číslo 15). Po úspěšném dokončení měla XYZ
nárok na celkový poplatek ve výši 4.000.000. Zatímco smlouva obsahovala jasné a závazné podmínky pro obě strany,
průběžná výkonnostní kritéria (milníky) nebyla stanovena. XYZ odhadla náklady na dokončení na 3.000.000 a rozhodla se
používat cost-to-cost metodu pro uznávání výnosů. (XYZ fakturovala průběžně). Pro zjednodušení jsou zde uvedené pouze
zápisy z konce období a úrok není materiální.
End of quarter:
1
2
3
Costs; expenses in period / Náklady za období
Costs; expenses to date / Náklady v součtu
Estimated cost to complete / Odhad nákladů na dokončení
% complete / Procento dohotovení
(420,000)
(420,000)
(3,000,000)
14.00%
(240,000)
(660,000)
(3,000,000)
22.00%
(390,000)
(1,050,000)
(3,000,000)
35.00%
4,000,000
14.00%
560,000
0
560,000
4,000,000
22.00%
880,000
(560,000)
320,000
4,000,000
35.00%
1,400,000
(880,000)
520,000
Total contract revenue / Celkové výnosy
% complete / Procento dohotovení
Revenue to date (total) / Výnosy do dne (celkem)
Prior period revenue / Výnosy uznané dřív
Current period revenue / Výnosy za současné období
Copyright © Robert Mládek
167
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
5
6
7
8

(450,000)
(1,500,000)
(3,000,000)
50.00%
(360,000)
(1,860,000)
(3,000,000)
62.00%
(480,000)
(2,340,000)
(3,000,000)
78.00%
(450,000)
(2,790,000)
(3,000,000)
93.00%
(210,000)
(3,000,000)
(3,000,000)
100.00%
(3,000,000)
4,000,000
50.00%
2,000,000
(1,400,000)
600,000
4,000,000
62.00%
2,480,000
(2,000,000)
480,000
4,000,000
78.00%
3,120,000
(2,480,000)
640,000
4,000,000
93.00%
3,720,000
(3,120,000)
600,000
4,000,000
100.00%
4,000,000
(3,720,000)
280,000
4
4,000,000
Period one / První období
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Billings on contract # 01/15 / Fakturace na kontrakt číslo 01/15
850,000
3/31/X1 / 31.3.X1
Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15
Cash in bank, accounts payable, etc. / Banka, závazky, atd.
420,000
850,000
420,000
Revenue for period: 560,000 – expenses for period: 420,000 = recognized income: 140,000
Výnosy za období: 560.000 - náklady za období: 420.000 = uznané výnosy: 140.000
Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15
Recognized income # 01/15 / Zaúčtované výnosy # 01/15
140,000
140,000
For clarity, a separate income statement and balance sheet line item is presented for this project.
Pro větší srozumitelnost jsou uvedeny samostatné řádky výsledovky a rozvahy pro tento projekt.
XYZ contract 01/14 / XYZ kontrakt 01/14
Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn finanční pozice
For the quarter ended March 31, Y001 / Za kvartál, který skončil 31.3.R001
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodej
Gross profit / Hrubý zisk
560,000
420,000
140,000
…
Contract in progress: 560,000 – billings: 850,000 = unearned revenue = (290,000)
Probíhající kontrakt: 560.000 - fakturace: 850.000 = nezasloužené výnosy = (290.000)
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of Financial Position / Výkaz finanční pozice
As at March 31, Y001 / Ke dni 31.3.R001
Liabilities
…
Unearned revenue 01/14 / Nezasloužené výnosy 01/14
290,000
…
Period two / Druhé období
6/30/X1 / 30.6.X1
Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15
Cash in bank, accounts payable, etc. / Banka, závazky, atd.
240,000
240,000
Revenue for period: 320,000 – expenses for period: 240,000 = recognized income: 80,000
Výnosy za období: 320.000 - náklady za období: 240.000 = uznány výnosy: 80.000
Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15
Recognized income # 01/15 / Zaúčtované výnosy # 01/15
Copyright © Robert Mládek
80,000
80,000
168
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
XYZ contract 01/14 / XYZ kontrakt 01/14
Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn finanční pozice
For the quarter ended June 30, Y001 / Za kvartál, který skončil 30.6.R001
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodej
Gross profit / Hrubý zisk
320,000
240,000
80,000
…
Contract in progress: 880,000 – billings: 850,000 = contract receivable = 30,000
Probíhající kontrakt: 880.000 - fakturace: 850.000 = nezasloužené výnosy = 30.000
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of Financial Position / Výkaz finanční pozice
As at June 30, Y001 / Ke dni 30.6.R001
Assets
…
Contract in progress 01/14 / Probíhající kontrakt 01/14
30,000
…
Changes and other special situations: Same facts, except that, during period 4, contracts costs increased as did the
estimate of total cost to complete.
End of quarter:
1
2
3
4
Costs / expenses in period
Costs / expenses to date
Cost to complete (estimated)
% complete
(420,000)
(420,000)
(3,000,000)
14.00%
(240,000)
(660,000)
(3,000,000)
22.00%
(390,000)
(1,050,000)
(3,000,000)
35.00%
(500,000)
(1,550,000)
(3,250,000)
47.69%
4,000,000
14.00%
560,000
0
560,000
4,000,000
22.00%
880,000
(560,000)
320,000
4,000,000
35.00%
1,400,000
(880,000)
520,000
4,000,000
47.69%
1,907,692
(1,400,000)
507,692
Total contract revenue
% complete
Total revenue recognized to date
Revenue recognized in prior periods
Current period revenue
End of quarter:
5
6
7

8
Costs / expenses in period
Costs /expenses to date
Cost to complete (estimated)
% complete
(380,000)
(1,930,000)
(3,250,000)
59.38%
(510,000)
(2,440,000)
(3,250,000)
75.08%
(550,000)
(2,990,000)
(3,250,000)
92.00%
(260,000)
(3,250,000)
(3,250,000)
100.00%
Total contract revenue
% complete
Total revenue recognized to date
Revenue recognized in prior periods
Current period revenue
4,000,000
59.38%
2,375,385
(1,907,692)
467,692
4,000,000
75.08%
3,003,077
(2,375,385)
627,692
4,000,000
92.00%
3,680,000
(3,003,077)
676,923
4,000,000
100.00%
4,000,000
(3,680,000)
320,000
(3,250,000)
4,000,000
Same facts, except that, during period 6, contracts costs decreased as did the estimate of total cost to complete.
End of quarter:
1
2
3
4
Costs / expenses in period
Costs / expenses to date
Cost to complete (estimated)
% complete
(420,000)
(420,000)
(3,000,000)
14.00%
(240,000)
(660,000)
(3,000,000)
22.00%
(390,000)
(1,050,000)
(3,000,000)
35.00%
(500,000)
(1,550,000)
(3,250,000)
47.69%
4,000,000
14.00%
560,000
0
560,000
4,000,000
22.00%
880,000
(560,000)
320,000
4,000,000
35.00%
1,400,000
(880,000)
520,000
4,000,000
47.69%
1,907,692
(1,400,000)
507,692
Total contract revenue
% complete
Total revenue recognized to date
Revenue recognized in prior periods
Current period revenue
Copyright © Robert Mládek
169
October 11, 2016
Class handout
End of quarter:
US GAAP / IFRS
5
6
7

8
Costs / expenses in period
Costs /expenses to date
Cost to complete (estimated)
% complete
(380,000)
(1,930,000)
(3,250,000)
59.38%
(450,000)
(2,380,000)
(3,150,000)
75.56%
(510,000)
(2,890,000)
(3,150,000)
91.75%
(260,000)
(3,150,000)
(3,150,000)
100.00%
Total contract revenue
% complete
Total revenue recognized to date
Revenue recognized in prior periods
Current period revenue
4,000,000
59.38%
2,375,385
(1,907,692)
467,692
4,000,000
75.56%
3,022,222
(2,375,385)
646,838
4,000,000
91.75%
3,669,841
(3,022,222)
647,619
4,000,000
100.00%
4,000,000
(3,669,841)
330,159
(3,150,000)
4,000,000
Same facts, except that during period 4 XYZ estimated that costs to complete would be 4,250,000 (that the entire contract
would be loss making).
End of quarter:
1
2
3
4
Costs / expenses in period
Costs / expenses to date
Cost to complete (estimated)
% complete
(420,000)
(420,000)
(3,000,000)
14.00%
(240,000)
(660,000)
(3,000,000)
22.00%
(390,000)
(1,050,000)
(3,000,000)
35.00%
(460,000)
(1,510,000)
(4,250,000)
35.53%
4,000,000
14.00%
560,000
0
560,000
4,000,000
22.00%
880,000
(560,000)
320,000
4,000,000
35.00%
1,400,000
(880,000)
520,000
4,000,000
35.53%
1,421,176
(1,400,000)
21,176
Total contract revenue
% complete
Total revenue recognized to date
Revenue recognized in prior periods
Current period revenue
End of quarter:
5
6
7
8
Costs / expenses in period
Costs /expenses to date
Cost to complete (estimated)
% complete
(600,000)
(2,110,000)
(4,250,000)
49.65%
(560,000)
(2,670,000)
(4,250,000)
62.82%
(725,000)
(3,395,000)
(4,250,000)
79.88%
(855,000)
(4,250,000)
(4,250,000)
100.00%
Total contract revenue
% complete
Total revenue recognized to date
Revenue recognized in prior periods
Current period revenue
4,000,000
49.65%
1,985,882
(1,421,176)
564,706
4,000,000
62.82%
2,512,941
(1,985,882)
527,059
4,000,000
79.88%
3,195,294
(2,512,941)
682,353
4,000,000
100.00%
4,000,000
(3,195,294)
804,706
12/31/X1 / 31.12.X1
Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15
Cash in bank, accounts payable, etc. / Banka, závazky, atd.

(4,250,000)
4,000,000
460,000
460,000
Revenue for period: 21,176 – expenses for period: 460,000 = recognized income: (438,824)
Recognized income # 01/15 / Zaúčtované výnosy # 01/15
Contract in progress # 01/15 / Probíhající kontrakt č. 01/15
438,824
438,824
XYZ contract 01/14 / XYZ kontrakt 01/14
Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn finanční pozice
For the quarter ended June 30, Y001 / Za kvartál, který skončil 30.6.R001
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodej
Loss on contract / Ztráta na kontraktu
21,176
460,000
(438,824)
…
Copyright © Robert Mládek
170
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
“Percentage of completion” example: 1/1/Y1, ABC contracted XYZ to construct a building. The contract was a fixed-fee
agreement including clear and binding conditions allowing an exact calculation of stage of completion. The total contract
amount was 4,000,000 and estimated costs to complete (including interest) were 3,000,000. 1/1/Y1, ABC paid an advance
of 1,000,000 and XYZ financed the remainder using a dedicated line of credit. During Y1, XYZ completed 35% of the
contract, incurring costs (including 2,000 interest) of 1,200,000. During Y2, XYZ completed the contract, incurring costs
(including Interest of 80,000) of 1,800,000. For clarity, only year-end entries are presented, a separate income statement is
prepared and no cost overruns, additional changes or retainages (retentions) are recorded.
1.1.R1 firma ABC najala firmu XYZ, aby jí postavila budovu. Dohoda zněla na pevnou částku a obsahovala jasné a závazné
podmínky, které umožnily spočítat procento dokončení. Celková kontraktní částka byla 4.000.000 a očekávané náklady na
dokončení (včetně úroku) byly 3.000.000. 1.1.R1 firma ABC zaplatila zálohu ve výši 1.000.000 a společnost financovala
zbytek projektu prostřednictvím účelové kontokorentní půjčky. Během R1 XYZ dokončila 35% kontraktu a vznikly jí náklady
(včetně 2.000 úroku) ve výši 1.200.000. Během R2 firma projekt dokončila a vznikly jí náklady ve výši 1.800.000 (včetně
úroku 80.000). Pro účel přehlednosti se všechny náklady shrnuly do jednoho zápisu, sestavuje se samostatná výsledovka pro
tento kontrakt a nebyly žádné dodatečné náklady, poplatky nebo zádržné.
1/1/X1 / 1.1.X1
Cash in bank / Banka
Billings on contract # X1/14 / Fakturace na kontrakt číslo X1/14
1,000,000
1,000,000
1/1/X1 / 12/31/X1 / 1.1.X1 / 31.12.X1
Contract in progress # X1/14 / Probíhající kontrakt číslo X1/14
Cash in bank / Banka
Line of credit (interest) / Úvěrová linka (úrok)
1,200,000
1,198,000
2,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash in bank / Banka
Line of credit (principle) / Úvěrová linka (jistina)
198,000
198,000
To prepare its 2YY1 Income statement / Aby připravila svou výsledovku, firma spočítá:
Contract amount X % of completion = revenue / Kontraktní částka X % dokončení = výnosy
Cost to complete x % of completion = cost of sales / Náklady na dokončení X % dokončení = výnosy
XYZ contract X1/14 / XYZ kontrakt X1 /14
Statement of Changes in Financial Position / Výkaz změn vlastní finanční pozice
For the year ended 12/31/2YY1 / Za rok, který skončil 31.12.2YY1
Revenue / Výnosy
4.000.000 X 35% =
Cost of Sales / Náklady na prodej
3,000,000 X 35% =
Gross profit / Hrubý zisk
…
1,400,000
1,050,000
350,000
To prepare its 2YY1 balance sheet / Aby připravila svou rozvahu, firma spočítá:
IF CIP > billings, CIP - billings = receivable / Pokud kontrakt > fakturace, kontrakt - fakturace = pohledávka.
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of Financial Position / Výkaz finanční pozice
As at 12/31/2YY1 / Ke dni 31.12.2YY1
Assets / Majetek
…
Receivable on CIP / Pohledávka u kontraktu
1,200,000 / 1,000,000 =
200,000
…
1/1/X2 / 12/31/X2 / 1.1.X2 / 31.12.X2
Contract in progress # X1/14 / Probíhající kontrakt číslo X1/14
Cash in bank / Banka
Line of credit (interest) / Úvěrová linka (úrok)
1,800,000
1,720,000
80,000
12/31/X2 / 31.12.X2
Cash in bank / Banka
Line of credit (principle) / Úvěrová linka (jistina)
1,720,000
1,720,000
Cash in bank / Banka
Billings on contract # X1/14 / Fakturace na kontrakt číslo X1/14
Line of credit (interest) / Úvěrová linka (úrok)
Cash in bank / Banka
Copyright © Robert Mládek
171
3,000,000
3,000,000
2,000,000
2,000,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Appendix / Příloha
Organizational elements / Úrovně společnosti
Consolidated entity (companywide level) / Konsolidovaný celek (celofiremní úroveň)
Segment level (IFRS 8, ASC 280-10-15-2) / Úroveň segmentu
Reporting unit (ASC 350-20-35-39) /“groups of cash-generating units” (IAS 36.80)
Reportovaná jednotka / Skupina penězotvorných jednotek
Asset group (ASC 360-10-35-23) / cash-generating unit (IAS 36.6)
Penězotvorná jednotka
Individual asset (unit of account) / Jednotlivý majetek (základní položka)
Impairment / Snížení hodnoty
Circumstances IAS 36.12 / indicators ASC 360-10-35-21 / Okolnosti / náznaky
A significant (unexpected) decline in asset’s (group’s) market value
Významný (neočekávaný) pokles v tržní hodnotě majetku (skupiny)
A significant adverse external change (technological, market, economic, legal, regulatory, etc.)
Významná nepříznivá externí změna (technologická, tržní, ekonomická, právní, regulační, atd.)
A significant adverse internal change to asset (obsolescence, physical damage, etc.)
Významná nepříznivá interní změna (zastarání, fyzická škoda, atd.)
A significant change in company’s operations (i.e. asset idling, disposal, restructuring, etc.)
Významná změna v provozu společnosti (odstavení, likvidace či prodej, restrukturalizace, atd.)
Return on asset significantly below budget, cash flow below expectations, current and projected losses
Majetek neplní rozpočet, čistý peněžní tok pod očekávání, současná a očekávaná hospodářská ztráta
Cost of acquiring the asset significantly above budget (US GAAP only)
Náklady na pořízení majetku překročily rozpočet (zmařená investice)
Reassessing the useful life of an asset as finite rather than indefinite (IFRS only)
Životnost majetku se změnila z neurčité na určitou
Carrying amount of the net assets of the entity is more than its market capitalization (IFRS only)
Souhrnná zůstatková hodnota majetku firmy je vyšší než tržní kapitalizace firmy
A significant increase in the market rates used to calculate the asset’s value in use (IFRS only)
Významná změna v sazbách použitých na spočtení hodnoty z užívání
Copyright © Robert Mládek
172
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Impairment test / Test poklesu hodnoty
IFRS “higher of” approach (IAS 36.591)
Determine recoverable amount (RA) of cash generating unit (CGU) as the higher of (IAS 36.18):
Zjistit zpětně získatelnou částku (ZPČ) u penězotvorná jednotky (PTJ), která je ta vyšší z:
Fair value less costs of disposal (FVLCD) / Reálná hodnota mínus náklady na prodej (RHMNP)
Value in use (VIU)/ Hodnota z užívání (HZÚ)
Compare the GCU’s RA and carrying amount (CA) / Porovnat zůstatkovou hodnotu (ZH) a ZPČ PTJ
If CA > RA, test positive: write CGU down to RA / Pokud ZPČ < ZH, test pozitivní: PTJ odepsat na ZH
US GAAP “two-step test” (ASC 360-10-35-172)
Step one (recoverability test) / První krok
a. Estimate net cash flow (CF) of asset or asset group (AG) /
Odhadnout čistý peněžní tok (PT) majetku nebo skupiny (MS)
b. Compare sum of net cash flow (ΣCF) with net book value (NBV) of AG
Porovnat součet čistých peněžních toků (ΣPT) a zůstatkovou hodnotu (ZH) MS
c. If ΣCF < NBV, test positive: go to step two
Pokud ΣPT < ZH, test pozitivní: pokračovat
Step two (fair value assessment3) / Druhý krok
a. Determine fair value (FV) of AG / Zjistit reálnou hodnotu (RH) MS
b. Compare FV and NBV / Porovnat ZH a RH
c. If FV < NBV, test positive: write AG down to FV / Pokud RH < ZH, test pozitivní: odepsat na RH
1
If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its
recoverable amount. That reduction is an impairment loss.
2
An impairment loss shall be recognized only if the carrying amount of a long-lived asset (asset group) is not recoverable and exceeds its
fair value.
3
ASC 360-10-35-36 For long-lived assets (asset groups) that have uncertainties both in timing and amount, an expected present value
technique will often be the appropriate technique with which to estimate fair value. FAS 144.23 (superseded) Either [traditional or FAC 7]
present value technique can be used for a fair value measurement. However, for long-lived assets (asset groups) that have uncertainties
both in timing and amount, an expected [a.k.a. FAC 7] present value technique will often be the appropriate technique (example A4).
Copyright © Robert Mládek
173
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Net cash flow / Čisté peněžní toky
Single asset (unit of account) / Jedna majetková položka
Asset group / cash generating unit (ASC 360-10-35-23 / IAS 36.6) / Majetková skupina / penězotvorná jednotka
Aggregated group / Sloučená skupina
Group 1
Skupina 1
100
110
10
RA/NBV / ZH
RA/FV / ZPČ/RH
Group 2
Skupina 2
110
130
20
Group 3
Skupina 3
1+2+3
1+2+3
90
80
(10)
300
320
20
Additional issues / Dodatečné informace
Reversal / Revers (storno)
US GAAP
IFRS
Goodwill (IAS 36.55, ASC 350-20-35-4, 35-9, 35-14)
Assets to be disposed of / Majetek, který se bude vyřazovat
IFRS: assets that meet the criteria to be classified as held for sale (included in a disposal group), are outside the
scope of IAS 36 and in the scope of IFRS 5.
US GAAP: ASC 360-10-35-15 to 49 addresses both impairment and disposal, ASC 360-10-45-9 to 11 provides
additional guidance disposal and ASC 205-20 on discontinued operations.
Assets may be disclosed as held for sale for one year or less (exceptions exist)
Majetek se smí vykazovat jako držený k prodeji po dobu jednoho roku nebo méně (výjimky existují)
Assets held for sale are measured at lower of carrying amount and fair value less cost to sell (distribute)
Majetek držený k prodeji se oceňuje v zůstatkové hodnotě nebo reálné hodnoty snížené o náklady na prodej
(distribuci), podle toho, která je nižší
Assets to be abandoned are measured at carrying amount
Majetek musí být opuštěný, je měřen v zůstatkové hodnotě
Discontinued operations are presented separately / Vyřazené operace se prezentují separátně
Copyright © Robert Mládek
174
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Fair value (the income approach) / Reálná hodnota (výnosová metoda)
Present value techniques1 / Metody současné hodnoty
Risk adjusted discount rate2 method (a.k.a. the discount rate adjustment technique or traditional approach)
Metoda kde se o riziko upraví diskontní sazba (tradiční model)
Risk adjusted cash flow method (a.k.a. expected present value technique or FAC 7 approach)
Metoda kde se o riziko upraví diskontní sazba
Method 23: probability-weighted cash flows discounted with risk free rate adjusted for systematic (market) risk4
Metoda 2: kde se peněžní tok upravení o risiko diskontuje bezrizikovou sazbou upravenou o systematické riziko
Method 15: probability-weighted cash flows adjusted for systematic risk discounted with unadjusted risk free rate6
Metoda 1: kde se peněžní tok upravení o risiko diskontuje bezrizikovou sazbou upravenou o systematické riziko
IFRS 13.B29 / ASC 820-10-55-19: In theory, the present value (ie the fair value) of the asset’s cash flows is the same
whether determined using Method 1 or Method 2, …
IFRS 13.B29 / ASC 820-10-55-19: Teoreticky současná hodnota (tj reálná hodnota) peněžních toků majetku je stejná,
ať se určí metodou 1 nebo metodou 2, ...
1
IFRS 13.B12 – B30 / ASC 820-10-55-4 to 20
2
IFRS 13.B18 / ASC 820-10-55-10: The discount rate adjustment technique uses a single set of cash flows from the range of possible
estimated amounts, whether contractual or promised (as is the case for a bond) or most likely cash flows. … The discount rate … is derived
from observed rates of return for comparable assets or liabilities that are traded in the market.
3
IFRS 13.B26 / ASC 820-10-55-16: Method 2 of the expected present value technique adjusts for systematic (that is, market) risk by
applying a risk premium to the risk-free interest rate. Accordingly, the expected cash flows are discounted at a rate that corresponds to an
expected rate associated with probability-weighted cash flows (that is, an expected rate of return). Models used for pricing risky assets,
such as the capital asset pricing model, can be used to estimate the expected rate of return. Because the discount rate used in the
discount rate adjustment technique is a rate of return relating to conditional cash flows, it is likely to be higher than the discount rate used
in Method 2 of the expected present value technique, which is an expected rate of return relating to expected or probability-weighted
cash flows.
4
euribor-rates.eu or global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/american-dollar.aspx or bankrate.com/rates/interestrates/federal-funds-rate.aspx
5
IFRS 13.B25 / ASC 820-10-55-15: of the expected present value technique adjusts the expected cash flows of an asset for systematic (that
is, market) risk by subtracting a cash risk premium (that is, risk-adjusted expected cash flows). Those risk-adjusted expected cash flows
represent a certainty equivalent cash flow, which is discounted at a risk-free interest rate. A certainty equivalent cash flow refers to an
expected cash flow (as defined), adjusted for risk so that a market participant is indifferent to trading a certain cash flow for an expected
cash flow. For example, if a market participant was willing to trade an expected cash flow of $1,200 for a certain cash flow of $1,000, the
$1,000 is the certainty equivalent of the $1,200 (that is, the $200 would represent the cash risk premium). In that case, the market
participant would be indifferent as to the asset held.
6
bloomberg.com/markets/rates-bonds or ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/index.en.html
Copyright © Robert Mládek
175
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Zero coupon note: On 1/1/Y1, on XYZ acquired a three-year, zero coupon note with a nominal value of 1,145.80 from a BB
rated company for 1,000. On that day, the yield on 3 year, AAA-rated government debt was 1.33% and the spread BB debt
was 3.31% confirming that the note was acquired at fair value 1,000 = 1,145.80 / (1+ 4.64%)3.
1/1/X1 / 1.1.X1
Note
Cash
Discount on note
P
1,145.80
1,000.00
145.80
Amortized cost
B
A
12/31/Y1
12/31/Y2
12/31/Y3
1,000.00
1,046.41
1,094.98
1,145.80
Discount rate
C
4.64%
4.64%
4.64%
Amortization
D=B*C
46.41
48.57
50.82
On 12/31/Y1, the AAA rate and BB spread were 1.06% and 2.72% respectively, implying a fair value of 1,063.80 = 1,145.80 /
(1+ 2.65%)2 (outlined in IFRS 13.B18 / ASC 820-10-55-10 and a gain of 17.39.
Maturity
Expected cash flow
B
1,145.80
1,145.80
A
2
2
P
Amortized cost
B
A
12/31/Y1
12/31/Y1
12/31/Y2
12/31/Y3
1,000.00
1,063.80
1,104.04
1,145.80
Discount rate
C
4.64%
Discount rate
C
3.78%
4.64%
Present value
D = B / (1 + C)A
1,063.80
(1,046.41)
17.39
Amortization / Gain
D=B*C, D + gain
46.41
17.39
40.24
41.76
3.78%
3.78%
12/31/X1 / 31.12.X1
Discount on note
Note
Interest income
Gain
46.41
17.39
46.41
17.39
Unrated note: same facts except XYZ purchased a 1,200 note from an unrated company. Although it could not determine
fair value by direct reference to a market rate, as the transaction was between market participants, it concluded that 1,200
was a fair representation of the note’s fair value1, implying a discount rate of 6.27%2. On 12/31/Y1, after determining that
risk profile of note to be comparable to the risk profile of a BB rated security, it extrapolated from the BB rate (as implied by
IFRS 13.B21; ASC 820-10-55 omits the illustrations provided in IFRS 13.B20 and B21).
P
A
12/31/Y1
12/31/Y1
12/31/Y2
12/31/Y3
1
1,000.00
1,080.05
1,138.44
1,200.00
Discount rate
C
6.27%
Amortization / Gain
D=B*C,
62.66
17.39
58.40
61.56
5.41%
5.41%
Alternatively, XYZ could have calculated:
H (k (t ), B(t ))) 
2
Amortized cost
B
1

N (t ) 
  2  k (t ) 


bundesbank.de/download/vfz/konferenzen/20041126_27_eltville/vfz_20041126_1.pdf

B(t )
=(1+(RATE(1,-A1,B1,0,0,10%)))^(1/C1)-1 where A1 = future amount, B1 = current amount and C1 = number of periods
Copyright © Robert Mládek
176
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Investment property, capitalization rate method: 1/1/Y1, XYZ acquired a 4,200m2 office building for 16,496,148 and spent
2,590,037 on renovations, which were completed by 30/9/Y1. As both occupancy rates and rent levels in the property’s
market fluctuated little, XYZ elected to measure fair value using a simple capitalization rate (a.k.a. all risks yield) method as
outlined in IVS1. By 12/31/Y1, the property was fully occupied. During R1, XYZ earned rental revenue of 463,131 and
incurred operating expenses of 244,450.
1/1/X1 / 1.1.X1
Building # 123
Cash
16,496,148
16,496,148
1/1/X1 to 9/30/X1 / 1.1.X1 - 30.9.X1
Building # 123
Cash, Payables
2,590,037
2,590,037
10/1/X1 to 31.12.X1 / 1.10.X1- 31.12.X1
Cash
Rental revenue
Operating costs
Cash
516,800
516,800
244,450
244,450
At the end of Y2, the first year of full occupancy, XYZ earned rental revenue of 1,852,522 and incurred operating expenses
of 877,510 implying a capitalization rate of 5.11% = 975,012/ (16,496,148 + 2,590,037). As this was the benchmark year, no
fair value adjustment was made.
1/1/X2 to 31.12.X2 / 1.1.X2- 31.12.X2
Cash
Rental revenue
Operating costs
Cash
1,852,522
1,852,522
877,510
877,510
At the end of Y3, rental revenue was 1,945,148 and operating expenses 960,874 implying a fair value of 19,267,504 =
984,274 / 5.11% and a fair value adjustment of 181,319 (for simplicity only the adjustment is shown).
12/31/X3 / 31.12.X3
Building # 123
Gain on revaluation
Closing entry
Gain on revaluation
Revaluation surplus
181,307
181,307
181,307
181,307
Investment property, market approach: same facts except XYZ financed the acquisition. 1/1/Y1, it issued 10-year, term
bonds yielding 12 month EURIBOR + 2.80% for 10,000,000. It also received a 5-year loan yielding 12 month EURIBOR +
2.40% of 6,690,000. The loan’s principal was to be repaid in 4 annual installments of 334,500, 367,950, 404,745, 445,220
with a final balloon payment of 5,137,586 due 12/31/R5 (XYZ expected to refinance the loan). 3/31/Y1, it also received a 10year loan for 2,500,000 with fixed quarterly payments of 78,010. All debts were secured by the property. At the end of year
10, XYZ expected to liquidate the property to replay the debts with the proceeds. In December, the first month that the
building was fully occupied, rental revenue and costs were 154,377 and 73,126 respectively. Y1 EURIBOR was 1%.
Given the property’s capital structure, XYZ concluded that a simple capitalization rate method insufficiently robust meet the
objective of estimating the price at which an orderly transaction to sell the asset or to transfer the liability would take place
between market participants. Instead, since the selling prices for compatible buildings in the market were available, XYZ
elected to apply these as inputs (IFRS 13.82.b) to its valuation technique. To establish fair value, XYZ determined that,
during R1.Q4, three comparable buildings had sold for 4,415, 4,740 and 4,780 per M2 (for simplicity, entries that do not
change are not presented again).
12/1/X1 to 12/31/X1 / 1.12.X1- 31.12.X1
Cash
Rental revenue
Operating costs
Cash
154,377
154,377
73,126
73,126
1
IVS 230.C17: The income stream identified is then used to indicate the value by a process of capitalisation. An income stream that is likely
to remain constant can be capitalised using a single multiplier, often known as the capitalisation rate.
Copyright © Robert Mládek
177
October 11, 2016
Class handout
P
A
Y1.Q2
Y1.Q3
Y1.Q4
Y2.Q4
Y11.Q1
Liability
B (B+1) = B - F
2,400,000
2,354,331
2,308,046
2,116,586
76,972
US GAAP / IFRS
Discount rate
C
1.35%
1.35%
1.35%
1.35%
1.35%
Interest expense
D=BxC
32,340
31,725
31,101
28,521
1,037
720,386
Payment
E
78,010
78,010
78,010
78,010
78,010
12/31/X1 / 31.12.X1
Interest expense (bonds)
Interest expense (loan 1)
Loan 1
Interest expense (loan 2)
Loan 2
Cash
Liability amortization
F=E-D
45,669
46,285
46,908
49,488
76,972
2,400,000
380,000
227,460
334,500
31,101
46,908
1,019,969
380,000 = 10,000,000 x 3.8%, 227,460 = 6,690,000 x 3.4%
12/31/X1 / 31.12.X1
Building # 123
Gain on revaluation
422,815
422,815
422,815 = 19,509,000 - 19,086,185, 19,509,000 = (4,415 + 4,740 + 4,780)/3 x 4,200
Investment property, income approach: same facts except XYZ concluded, even though it is encouraged by IAS 40, that
determine fair value based on the assessments of independent valuers (with had the relevant market data to which XYZ did
not have access) outweighed the costs. To satisfy its, auditor who did not consider a simple capitalization approach to be
sufficiently reliable1, XYZ elected to apply an expected present value technique2.
While advertised rents for comparable properties were available as inputs, as they were subject to negotiation they were
not considered quoted prices (IFRS 13.82.b) or even observable or market corroborated (IFRS 13.82.bc & d). As a result,
XYZ used its own experience with rent and occupancy levels at its other properties (IFRS 13.86 to 90).
To adjust for systemic risk, XYZ applied method two (IFRS 13.B26) applying a AA corporate spread to AAA government
obligations of comparable periodicities. To estimate the expected sales price of the property in 10 years, it extrapolated its
10 year cash flow projections over the building’s expected, 40-year life and applied an average, 30-year rate.
AA corporate spread
AAA government yield
Adjusted discount rate
Y2
0.30%
0.84%
1.14%
Y3
0.32%
1.06%
1.38%
Y4
0.42%
1.33%
1.75%
Y5
0.53%
1.61%
2.14%
Y6
0.65%
1.89%
2.54%
Y7
0.72%
2.14%
2.86%
Y8
0.83%
2.36%
3.19%
Y9
0.95%
2.56%
3.51%
Y10
1.08%
2.72%
3.80%
P 100%, 0% ∆ Prob. 100%, 1% ∆ Prob 100%, 2% ∆ Prob 95%, -1% ∆ Prob 95%, -2% ∆ Prob RACF, RV
Y.2
975,012 30%
975,012 20%
975,012 15%
975,012 20%
975,012 15%
975,012
Y.3
975,012 30%
984,762 20%
994,512 15%
868,735 20%
859,960 15%
941,374
Y.9
975,012 30%
1,045,344 20%
1,119,982 15%
817,897 20%
761,789 15%
947,417
Y.10
975,012 30%
1,055,798 20%
1,142,381 15%
809,718 20%
746,553 15%
948,947
Y.10
16,920,709
DR
1.14%
1.38%
3.51%
3.80%
3.80%
30Y Ave
1.21%
2.86%
4.07%
PV
964,022
915,920
718,924
678,369
12,096,017
19,523,307
975,012 = (154,377 - 73,126) x 12
1
E&Y: “The yield method is quick and simple but cannot be reliably used where the income is expected to change in future periods to an
extent greater than that generally expected in the market or where a more sophisticated analysis of risk is required. In such cases, various
forms of discounted cash flow models can be used.”
2
Although IFRS 13 outlines three general approaches (market, cost and income), the guidance provided by IAS 40.53 indicates that only
the market and income approaches are applicable to investment property.
Copyright © Robert Mládek
178
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
P 100%, 0% ∆ Prob. 100%, 1% ∆ Prob 100%, 2% ∆ Prob 95%, -1% ∆ Prob 95%, -2% ∆ Prob RACF, RV
Y.11
975,012 30%
1,066,356 20%
1,165,230 15%
801,621 20%
731,623 15%
950,627
Y.12
975,012 30%
1,077,020 20%
1,188,534 15%
793,605 20%
716,990 15%
952,457
Y.39
975,012 30%
1,408,967 20%
2,028,693 15%
604,999 20%
415,544 15% 1,061,932
Y.40
975,012 30%
1,423,057 20%
2,069,267 15%
598,949 20%
407,233 15% 1,068,380
DR
4.07%
4.07%
4.07%
4.07%
PV
913,450
879,416
333,930
322,819
16,920,716
12/31/X1 / 31.12.X1
Building # 123
Gain on revaluation
437,130
437,130
437,130 = 19,523,307- 19,086,185
At the end of year two, due to fluctuation in occupancy rates, actual net rental earnings were 960,000. To reflect these
changes, XYZ adjusted its cash flow projections (it also updated the discount rates to reflect current market conditions).
AA corporate spread
AAA government yield
Adjusted discount rate
Y3
0.27%
0.92%
1.19%
Y4
0.29%
1.17%
1.45%
Y5
0.38%
1.46%
1.84%
Y6
0.48%
1.77%
2.25%
Y7
0.59%
2.08%
2.66%
Y8
0.65%
2.35%
3.00%
Y9
0.75%
2.60%
3.34%
Y10
0.86%
2.82%
3.67%
Y11
0.97%
2.99%
3.96%
P 100%, 0% ∆ Prob. 100%, 1% ∆ Prob 100%, 2% ∆ Prob 95%, -1% ∆ Prob 95%, -2% ∆ Prob RACF, RV
Y.3
960,000 25%
960,000 20%
960,000 15%
960,000 25%
960,000 15%
960,000
Y.4
960,000 25%
969,600 20%
979,200 15%
855,360 25%
846,720 15%
921,648
Y.9
960,000 25%
1,019,059 20%
1,081,116 15%
813,439 25%
765,368 15%
924,144
Y.10
960,000 25%
1,029,250 20%
1,102,738 15%
805,304 25%
750,060 15%
925,096
Y.10
30Y Ave
1.09%
3.15%
4.24%
DR
1.19%
1.45%
3.34%
3.67%
PV
948,673
895,420
734,129
693,312
16,561,345 3.67%
12,411,872
18,982,116
P 100%, 0% ∆ Prob. 100%, 1% ∆ Prob 100%, 2% ∆ Prob 95%, -1% ∆ Prob 95%, -2% ∆ Prob RACF, RV
Y.11
960,000 25%
1,039,542 20%
1,124,793 15%
885,835 25%
816,733 15%
960,596
Y.12
960,000 25%
1,049,938 20%
1,147,289 15%
876,977 25%
800,398 15%
961,385
Y.39
960,000 25%
1,373,538 20%
1,958,292 15%
668,557 25%
463,885 15% 1,045,173
Y.40
960,000 25%
1,387,273 20%
1,997,458 15%
661,871 25%
454,607 15% 1,050,732
DR
3.96%
4.24%
4.24%
4.24%
PV
923,970
884,851
313,902
302,751
16,561,345
12/31/X2 / 31.12.X2
Loss on revaluation
Building # 123
(541,199) = 18,982,116 - 19,523,315
Copyright © Robert Mládek
541,199
541,199
179
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Investments, financial Instruments / Investice a finanční nástroje
US GAAP (ASC 310, 320, 323, 325, 940, 942, 944, 946, 948, 950, ASU 2016-1)
Trading, Equity instruments / Obchodované, majetkoví nástroje
Available-for-sale (AFS) / Na prodej
Held-to-maturity (HTM) / Držené do splatnosti
E-IFRS (IAS 32 & 39 (1.1.2009), IFRS 7, IFRS 9)
Trading, at fair value through profit or loss / (FVtP&L) / Obchodování, v reálné hodnotě do běžného výsledku
Available-for-sale (AFS) / Obchodované (neboli na prodej)
Held-to-maturity (HTM) / Držené do splatnosti (Finanční investice držené do splatnosti)
Loans and receivables (L&R) / Půjčky a pohledávky (Poskytnuté úvěry a jiné pohledávky)
Measurement and disclosure / Ocenění a vykazování
Classification
Klasifikace
Trading (FVtP&L) / Obchodované (RHpBHV)
Initial measurement
Prvotní ocenění
HC (MV) / HC (MH)
Subsequent measurement
Následné ocenění
FV / RH
P&L disclosure
Na výsledovce
NI / BVH
Available-for-sale / Obchodovatelné
HC (MV) / HC (MH)
FV / RH
OCI / OÚVH
Held-to-maturity / Držené do splatnosti
HC (MV) / HC (MH)
Amortized cost / Diskontované
NI / BVH
HC (FV) / HC (RH)
Amortized cost / Diskontované
NI / BVH
Loans & receivables / Půjčky a pohledávky
Derivatives / Deriváty (odvozený finanční nástroje)
Options / Opce
Forwards / Forward
Futures / Futur
Purpose of derivatives / Účel derivátů
Speculation / Spekulace
Hedging / Zajištění
Fair value hedge / Zajištění reálné hodnoty
Cash flow hedge / Zajištění peněžních toků
Copyright © Robert Mládek
180
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Measurement / Ocenění
Market value / Tržní hodnota
Intrinsic value / Vnitřní hodnota
Time value1 / Časová hodnota
Initial measurement
Prvotní ocenění
HC (FV)
HC (RH)
Subsequent measurement
Následné ocenění
FV
RH
Gain / loss disclosure
Vykazování zisku / Ztráty
NI
BHV
Fair value hedge
Zajištění reálné hodnoty
HC (FV) / FV (HC)
HC (RH) / RH (HC)
FV / FV
RH / RH
Difference to NI
Neefektivita do BHV
Cash flow hedge3
Zajištění peněžních toků
HC (FV)
HC (RH)
FV
RH
Accumulation to OCI
Kumulace do OÚHV
Speculation
Spekulace
2
Recognition (ASC 815-10-15-83): a derivative instrument is a financial instrument or other contract with all of the following
characteristics:
a. Underlying, notional amount, payment provision. The contract has both of the following terms, which determine the
amount of the settlement or settlements, and, in some cases, whether or not a settlement is required:
1. One or more underlyings
2. One or more notional amounts or payment provisions or both.
b. Initial net investment. The contract requires no initial net Investment or an initial net Investment that is smaller than
would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market
factors.
c. Net settlement. The contract can be settled net by any of the following means:
1. Its terms implicitly or explicitly require or permit net settlement.
2. It can readily be settled net by a means outside the contract.
3. It provides for delivery of an asset that puts the recipient in a position not substantially different from net
settlement.
Recognition (IAS 39.9): a derivative is a financial instrument or other contract that:
(a) its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price,
foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a
non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the ‘underlying’);
(b) it requires no initial net Investment or an initial net Investment that is smaller than would be required for other types of
contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors; and
(c) it is settled at a future date.
Except (IAS39.5) ... contracts that were entered into and continue to be held for the purpose of the receipt or delivery
of a non-financial item in accordance with the entity’s expected purchase, sale or usage requirements.
1
I.e. Black-Scholes:
;
;
2
Hedging a recognized asset (liability), an unrecognized firm commitment, highly probable forecast transaction (IFRS only) or net
investment in a foreign operation.
3
Hedging an expected (forecast) future transaction (purchase or sale).
Copyright © Robert Mládek
181
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
IASB-IFRS1
1
pwc.com/en_US/us/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2014-05-ifrs-9-classification-measurement.pdf
pwc.com/en_US/us/cfodirect/assets/pdf/in-depth/us2014-06-ifrs-9-expected-credit-losses.pdf
Copyright © Robert Mládek
182
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Other Comprehensive Income example (without tax): 1/1/Y1 XYZ purchased 100 shares valued at 10 each. It classified
these as available-for-sale. The market value of these shares was 12 on 12/31/Y1 and 15 on 12/31/Y2. XYZ sold the shares
on 12/31/Y2 (tax is ignored).
Ostatní úplný hospodářský výsledek (bez daně): 1.1.R1 společnost XYZ koupila akcie v hodnotě 100 s nominální hodnotou
10. Investici klasifikovala jako obchodovatelnou. 31.12.R1 byla tržní cena akcií 12 a 31.12.R2 byla 15. XYZ akcie prodala
31.12.R2 (daně se ignorují).
1/1/X1 / 1.1.X1
Investment in stock / Investice do akcií
Cash in bank / Banka
10,000
10,000
12/31/X1 / 31.12.X1
Investment in stock / Investice do akcií
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
2,000
2,000
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
2,000
2,000
12/31/X2 / 31.12.X2
Investment in stock / Investice do akcií
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
3,000
3,000
12/31/X2 / 31.12.X2
Cash in bank / Banka
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Investment in stock / Investice do akcií
Gain / Zisk
15,000
5,000
15,000
5,000
12/31/X2 / 31.12.X2
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Gain / Zisk
Suspense account / Konečný účet
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Suspense account / Konečný účet
Retained earnings / Nerozdělený zisk
3,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in financial position / Výkaz změn vlastní finanční pozice
For the year ended 12/31/Y5 / Za rok, který skončil 31.12.R5
Revenue / Výnosy
Expenses / Náklady
Gain on sale of AFS Investment / Zisk z prodeje investice
Net income / Hospodářský výsledek
Other Comprehensive Income / Ostatní úplný výsledek hospodaření
Unrealized Gain on Investment / Nerealizovaný zisk na investici
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Comprehensive income / Úplný výsledek hospodaření
Y1
100,000
60,000
40,000
2,000
42,000
Y2
120,000
75,000
5,000
50,000
3,000
(5,000)
48,000
Same facts, except that the tax rate is 30% / Stejná situace, s obměnou, se účtuje o dani z příjmu (30%).
Statement of changes in financial position / Výkaz změn vlastní finanční pozice
Y1
100,000
60,000
Revenue / Výnosy
Expenses / Náklady
Gain on sale of AFS Investment / Zisk z prodeje investice
Net income before taxes / Hospodářský výsledek před zdaněním
Income tax expense / Daň z příjmu
Net income / Hospodářský výsledek
40,000
12,000
28,000
Statement of Comprehensive Income / Výkaz úplného výsledku hospodaření
Other Comprehensive Income / Ostatní úplný hospodářský výsledek
Unrealized Gain (net of 600 tax) / Nerealizovaný zisk (po 600 zdanění)
Unrealized Gain (net of 900 tax) / Nerealizovaný zisk (po 900 zdanění)
Reclassification adjustment (net of 1,500 tax) / Reklasifikační úprava (po1.500 zdanění)
Comprehensive income / Úplný hospodářský výsledek
Copyright © Robert Mládek
183
Y1
1,400
29,400
Y2
120,000
75,000
5,000
50,000
15,000
35,000
Y2
2,100
(3,500)
33,600
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
IFRS 10 Consolidation decision tree
IFRS 101
Investor has power [to direct relevant activities] of investee
(IFRS 10.7.a)
Yes
Investor is a principal (IFRS 10.18, B58 – 61)
Yes
Investor has exposure or rights to variable returns (IFRS 10.7.b)
Yes
Investor can use its power to affect its returns (IFRS 10.7.c)
Yes
A third (unrelated) party shares control (IFRS 11.4)
No
Consolidate2 (IFRS 10.19 / IFRS 12)
No
Evaluate joint control
No
Do not consolidate
No
Evaluate joint control
No
Evaluate joint control
Yes
Evaluate joint control
Joint control
Joint control is contractually agreed (IFRS 11.7, B2 - B4)
No
Investor holds 20% or more voting power (IAS 28.5)
Yes
Exemptions from equity method apply (IAS 28.17)
Yes
Structured entity
Yes
Determine type of joint arrangement
No
Significant influence otherwise demonstrated (IAS 28.6)
Yes
No
Equity method (IAS 28.16)
Structured entity
No
Joint arrangement
Joint arrangement structured as separate vehicle (IFRS 11.B16)
Yes
Right to assets and obligations for liabilities (IFRS 11.15)
Yes
Joint operation
No
Joint operation
No
Right to net assets only (IFRS 11.16)
Yes
Joint venture
Joint operation
Joint control (IFRS 11.15)
No
Rights to assets and obligations for liabilities (IFRS 11.23)
No
Structured entity
Yes
Proportional consolidation3 (IFRS 11.20-22, IFRS 12.7)
Yes
Proportional consolidation (IFRS 11.20-22}
Joint venture
Joint control (IFRS 11.15)
No
Significant influence (IFRS 11.25)
No
Structured entity
Yes
Equity method (IFRS 11.25, IAS 28.16)
Yes
Equity method (IFRS 11.26, IAS 28.16)
Structured entity
Meets definition of structured entity (IFRS 12.6.d.ii)
No
Fair value (IFRS 9 / IAS 39)
Yes
Fair value (IFRS 9 / IAS 39) and disclosure (IFRS 12)
Separate financial Statements
The investor publishes separate financial statements
No
Do not apply IAS 27
Yes
Apply IAS 27
1
In contrast to IFRS, which updated its consolidation standards, US GAAP retains its 20% / 50& voting rights rules.
2
Consolidation procedures (IFRS 10.B86)
3
The term “proportional consolidation” share of assets, liabilities, revenue and expenses Formerly known as
Copyright © Robert Mládek
184
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/Y1, XYZ acquired ABC for 20,000 cash + 5,000 assumed liabilities (assume all values are fair).
31.12.R1 XYZ koupila ABC za 20.000 v hotovosti a převzala závazky 5.000 (všechny hodnoty jsou reálné)
ABC: pre-acquisition balance sheet / před-akviziční rozvaha
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
XYZ
Pre-acquisition
Před akvizicí
25,000
1,000
3,000
1,000
30,000
Adjustment
Dr. / (Cr.)
(20,000)
20,000
70,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
Consolidation worksheet
Konsolidační tabulka
12/31/X1 / 31.12.X1
Separate
Individuální
ABC
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Copyright © Robert Mládek
500
750
1,250
500
3,000
22,000
25,000
1,000
4,000
5,000
1,000
9,000
10,000
20,000
25,000
XYZ
500
750
6,250
500
8,000
17,000
25,000
1,000
4,000
5,000
1,000
9,000
10,000
20,000
25,000
185
5,000
1,000
3,000
1,000
10,000
20,000
70,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
Post-acquisition
Po akvizici
5,000
1,000
3,000
1,000
10,000
20,000
70,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
Elimination
Eliminace
Dr. / (Cr.)
Consolidated
Konsolidované
XYZ-ABC
5,500
1,750
9,250
1,500
18,000
(20,000)
1,000
9,000
10,000
87,000
105,000
6,000
24,000
30,000
10,000
40,000
25,000
75,000
105,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Same facts except ABC’s previously recognized assets were 15,000 and a patent worth 5.000 was recognized.
Stejná situace s obměnou, ABC vykazovala majetek za 15.000 a nezaúčtovaný patent se ocenil na 5.000.
ABC
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Intangible assets / Nehmotný majetek
Goodwill
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Pre / Před
500
750
6,250
500
8,000
7,000
Dr.(Cr.)
Post / Po
500
750
6,250
500
8,000
7,000
5,000
5,000
25,000
1,000
4,000
5,000
1,000
14,000
5,000
20,000
5,000
5,000
15,000
1,000
4,000
5,000
1,000
4,000
5,000
10,000
ABC
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Intangible assets / Nehmotný majetek
Goodwill
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
XYZ
500
750
6,250
500
8,000
5,000
1,000
3,000
1,000
10,000
20,000
70,000
7,000
5,000
5,000
15,000
1,000
4,000
5,000
1,000
14,000
5,000
20,000
25,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
10,000
Dr. / (Cr.)
XYZ-ABC
5,500
1,750
9,250
1,500
18,000
(20,000)
1,000
14,000
5,000
77,000
5,000
5,000
105,000
6,000
24,000
30,000
10,000
40,000
25,000
75,000
105,000
Same facts except XYZ paid with newly authorized shares / Stejná situace s obměnou, že platila nově vydanými akciemi.
XYZ
Pre-acquisition
Před akvizicí
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Copyright © Robert Mládek
Adjustment
Dr. / (Cr.)
25,000
1,000
3,000
1,000
30,000
20,000
70,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
186
4,000
16,000
Post-acquisition
Po akvizici
25,000
1,000
3,000
1,000
30,000
20,000
70,000
120,000
5,000
20,000
25,000
14,000
56,000
25,000
95,000
120,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
In the first quarter the following transactions were recorded / Během prvního kvartálu se zaúčtovaly následující transakce.
ABC
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Other expenses / Ostatní náklady
Cash / Peníze
Inventory / Zásoby
Payables / Běžné závazky
Receivables / Pohledávky
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodej
Inventory / Zásoby
Intercompany rec. / Pohl. ve skupině
Revenue interco. / Výnosy ve skupině
Intercompany Cost of Sales / Náklady
Inventory / Zásoby
Dr. (Cr)
750
(750)
1,000
(1,000)
2,000
(2,000)
8,000
(8,000)
4,000
(4,000)
4,000
(4,000)
2,000
(2,000)
XYZ
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Other expenses / Ostatní náklady
Cash / Peníze
Inventory / Zásoby
Payables / Běžné závazky
Receivables / Pohledávky
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodej
Inventory / Zásoby
Inventory / Zásoby
Intercompany payable / Závazek
Separate balance sheet
ABC
Q0
1.1.X1
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Intercompany receivables / Pohledávky vnitropodnikové
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Intangible assets / Nehmotný majetek
Goodwill
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Non/controlling Interest / Minoritní podíl
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
500
750
6,250
500
8,000
7,000
5,000
10,000
30,000
1,000
4,000
5,000
1,000
14,000
5,000
5,000
25,000
30,000
Separate balance sheet
XYZ
Q0
1.1.X1
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Intercompany payable / Závazky ve skupině
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Copyright © Robert Mládek
5,000
1,000
3,000
1,000
10,000
20,000
70,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
187
Dr. (Cr)
1,000
(1,000)
2,000
(2,000)
10,000
(10,000)
20,000
(20,000)
10,000
(10,000)
4,000
(4,000)
Dr.(Cr.)
(250)
9,250
4,000
(6,000)
Q1
31.3.X1
250
10,000
4,000
250
500
15,000
7,000
5,000
10,000
37,000
3,000
4,000
7,000
1,000
14,000
10,000
5,000
30,000
37,000
2,000
5,000
Dr.(Cr.)
(1,000)
19,000
4,000
10,000
4,000
8,000
Q1
31.3.X1
4,000
20,000
7,000
1,000
32,000
20,000
70,000
122,000
15,000
4,000
20,000
39,000
10,000
40,000
33,000
83,000
122,000
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Separate profit and loss
ABC
Revenue / Výnosy
Intercompany revenue / Výnosy vnitropodnikové
Total revenue / Výnosy celkem
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Intercompany cost of sales / Náklady na prodané zboží vnitropodnikové
Total cost of sales / Náklady na prodej celkem
Gross profit / Hrubý zisk
Other expenses / Ostatní náklady
Net income / Hosp. výsledek
XYZ
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady na prodané zboží
Gross profit / Hrubý zisk
Other expenses / Ostatní náklady
Net income / Hosp. výsledek
Balance sheet
Consolidation worksheet
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Intercompany receivables / Pohledávky vnitropodnikové
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Intangible assets / Nehmotný majetek
Goodwill
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Intercompany payable / Závazky vnitropodnikové
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Non/controlling Interest / Minoritní podíl
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Separate
ABC
250
10,000
4,000
250
500
15,000
Separate
XYZ
4,000
20,000
7,000
5,000
10,000
37,000
3,000
4,000
7,000
1,000
14,000
10,000
5,000
30,000
37,000
7,000
1,000
32,000
20,000
70,000
122,000
15,000
4,000
20,000
39,000
10,000
40,000
33,000
83,000
122,000
Balances
Dr.(Cr.)
(8,000)
(4,000)
(12,000)
4,000
2,000
6,000
(6,000)
1,000
(5,000)
P&L
Výsledovka
8,000
4,000
12,000
(4,000)
(2,000)
(6,000)
6,000
(1,000)
5,000
(20,000)
10,000
(10,000)
2,000
(8,000)
20,000
(10,000)
10,000
(2,000)
8,000
Eliminations
Dr.(Cr.)
Adjustments
Dr.(Cr.)
(4,000)
(2,000)
Consolidated
ABC-XYZ
4,250
30,000
5,250
1,500
41,000
(20,000)
77,000
5,000
10,000
133,000
18,000
4,000
1,000
14,000
5,000
2,000
24,000
42,000
10,000
40,000
36,000
5,000
91,000
133,000
Foreign Currencies / Cizí měny
Foreign currency holdings, transactions / Transakce v cizích měnách
Investment in foreign operation / Investice v cizích měnách
Definitions / Definice
Local currency (LC) / Lokální (místní) měna (LM)
Foreign currency (FC) / Cizí měna (CM)
Currency of record, accounting currency (CR) / Účetní měna (ÚM)
Reporting (presentation) currency (RM) / Vykazovací měna (VM)
Functional currency (FNC) / Funkční měna (FM)
Cash in bank: 12/15/Y1, XYZ acquired FC 2,000. 1/15/Y2, it bought goods for FC 2,000. The CR to FC exchange rates were:
0.9175 on 12/15/Y1, 0.8930 on 12/31/Y1 and 1.000 on 1/15/Y2.
Banka: 15.12.R1 XYZ pořídila 2.000 jednotek cizí měny (CM). 15.1.R2 koupila zboží za CM 2000. Kurzy mezi CM a účetní
měnou (ÚM) byly 15.12.R1: 0,918, 31.15.R1: 0,893, a 15.1.R2: 1,000.
Copyright © Robert Mládek
188
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/15/X1 / 15.12.X1
Cash in bank: FC / Banka: CM
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
1, 835
1, 835
12/31/X1 / 31.12.X1
Foreign currency remeasurement loss / Ztráta z přeměření cizí měny
Cash in bank: FC / Banka: CM
1/15/X2 / 15.1.X2
Cash in bank: FC / Banka: CM
Foreign currency remeasurement Gain / Zisk z přeměření cizí měny
Inventory / Zásoby
Cash in bank: FC / Banka: CM
49
49
214
214
2,000
2,000
Payable: same facts, except on 12/15/Y1 XYZ bought goods costing FC 2,000.
Pohledávka: stejná situace s obměnou, že 15.12.R1 firma koupila zboží za CM 2.000.
12/15/X1 / 15.12.X1
Inventory / Zásoby
Account payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
1, 835
1, 835
12/31/X1 / 31.12.X1
Account payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Foreign currency remeasurement Gain / Zisk z přeměření cizí měny
1/15/X2 / 15.1.X2
Account payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Foreign currency remeasurement loss / Ztráta z přeměření cizí měny
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
49
49
1,786
214
2,000
Receivable: same facts, except on 12/15/Y1 XYZ sold goods for FC 2,000.
Pohledávka: stejná situace s obměnou, že 15.12.R1 firma prodala zboží za CM 2.000.
12/15/X1 / 15.12.X1
Account receivable in FC) / Pohledávka v CM
Revenue / Výnosy
1, 835
1, 835
12/31/X1 / 31.12.X1
Foreign currency remeasurement loss / Ztráta z přeměření cizí měny
Account receivable in FC) / Pohledávka v CM
1/15/X2 / 15.1.X2
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
Foreign currency remeasurement Gain / Zisk z přeměření cizí měny
Account receivable in FC) / Pohledávka v CM
49
49
2,000
214
1,786
Investment (trading, FVtP&L): same facts, except XYZ bought 100 shares of ABC stock for FC 20.00 each. On 12/31/Y1, the
shares were trading for FC 21.00 and on 1/15/Y2 it sold them for FC 19.50.
Investice (obchodované, FV): Stejná situace, kromě že 15.2.R1 XYZ koupila 100 akcií firmy ABC za CM 20,00. 31.12.R1 se
akcie obchodovaly za CM 21,00, a 15.1.R2 je firma prodala za CM 19,50.
12/15/X1 / 15.12.X1
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Cash in bank / Banka
1, 835
12/31/X1 / 31.12.X1
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Gain on Investment / Zisk na investici
40
1, 835
40
1/15/X2 / 15.1.X2
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Gain on Investment / Zisk na investici
Cash in bank / Banka
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
75
75
1,950
1,950
Investment (available-for-sale): same facts, except the (“nonmonetary”) investment as was classified as AFS.
Investice (na prodej): stejná situace, s obměnou, investice („nepeněžní“) se klasifikovala jako na prodej.
Copyright © Robert Mládek
189
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/15/X1 / 15.12.X1
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Cash in bank / Banka
1, 835
1, 835
12/31/X1 / 31.12.X1
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
40
40
40
40
1/15/X2 / 15.1.X2
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Cash in bank / Banka
Investment (ABC stock) / Investice (akcie firmy ABC)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Gain / Zisk
75
75
75
75
1,950
1,950
115
115
115
115
Investment (“monetary” asset per IFRS): same, except that XYZ acquired a note. XYZ acquired the note at its nominal value
of 2,000 (with no premium or discount to amortize). The note’s market value on 12/31/Y1 and 1/15Y2 was 2,100 and 1,950.
Interest of 8% was paid on 12/31/Y1.
Investice („Peněžní“ majetek podle IFRS): stejná situace, s obměnou, XYZ pořídila směnku za nominální hodnotu 2.000
(nebylo nutné amortizovat diskont nebo prémii). 8% úrok se platil 31.12.R1 a tržní hodnota směnky 31.12.R1 a 15.1.R2 byla
2.100 a 1.950.
FC purchase price
Pořizovací cena CM
A
2,000
2,000
2,000
FC market price
Tržní cena CM
E
Exchange rate
Kurz
B
0.9175
0.8930
1.0000
Fair value in CR
Reálná hodnota ÚM
F=B*E
2,000
2.100
1,950
CR purchase price
Pořizovací cena ÚM
C=A*B
1,835
1,786
2,000
Total Gain (loss)
Celkový zisk (ztráta)
G=(F+1)-F
1,835
1,875
1,950
12/15/X1 / 15.12.X1
Investment (AFS notes) / Investice (směnky na prodej)
Cash in bank / Banka
(49)
214
Investment Gain (loss)
Zisk (ztráta) investice
H=G-D
40
75
89
(139)
1, 835
1, 835
12/31/X1 / 31.12.X1
Cash in bank / Banka
Interest income / Výnosové úroky
Exchange rate loss / Kurzová ztráta
Investment (AFS notes) / Investice (směnky na prodej)
Investment (AFS notes) / Investice (směnky na prodej)
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Gain in OCI / Zisk (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
1/15/X2 / 15.1.X2
Investment (AFS notes) / Investice (směnky na prodej)
Exchange rate gain / Kurzový zisk
Loss in OCI / Ztráta (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Investment (AFS notes) / Investice (směnky na prodej)
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Loss in OCI / Ztráta (součást ostatního úplného hospodářského výsledku)
Cash in bank / Banka
Investment (AFS notes) / Investice (směnky na prodej)
Loss / Ztráta
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Accumulated OCI / Kumulovaný ostatní úplný hospodářský výsledek
Copyright © Robert Mládek
Forex Gain (loss)
Kurzový zisk (ztráta)
D=(C+1)-C
190
143
143
49
49
89
89
89
89
214
214
139
139
139
139
1,950
1,950
50
50
50
50
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Fair value hedge: on 12/15/Y1, XYZ bought goods for FC 2,000 (CR 1, 835) on 30 day credit. To hedge the payable, it
entered into a 30 day call for FC 2,000 at 0.9175. 1/15/Y2, XYZ paid the supplier and settled the forward. The CR to FC
exchange rates were: 0.9175 on 12/15/Y1, 0.8930 on 12/31/Y1 and 1.000 on 1/15/Y2.
Zajištění reálné hodnoty: 15.12.R1 pořídila zboží za CM 2.000 splatné 15.1.R2. Aby zajistila závazek, vstoupila do
forwardovy dohody na nákup cizí měny za 0.9175 dnem 15.1.R2. Kurzy byly: 15.12.R1: 0,9175, 31.15.R1: 0,893, a 15.1.R2:
1,000.
12/15/X1 / 15.12.X1
Inventory / Zásoby
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Forward contract / Forwardová dohoda
Forward contract / Forwardová dohoda
1, 835
1, 835
0
0
12/31/X1 / 31.12.X1
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Exchange rate gain / Kursový zisk
Loss on foreign currency fair value hedge / Ztráta ze zajištěné transakce v cizí měně
Forward contract / Forwardová dohoda
1/15/X2 / 15.1.X2
Exchange rate loss / Kurzová ztráta
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Forward contract / Forwardová dohoda
Gain on foreign currency fair value hedge / Zisk ze zajištěné transakce v cizí měně
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
Forward contract / Forwardová dohoda
49
49
49
49
214
214
214
214
2,000
2,000
165
165
Fair value hedge (including premium): same facts, except that XYZ call was at a rate of 0.9075.
Zajištění reálné hodnoty (včetně prémie): stejná situace s tím, že nákup byl za kurs 0,9075.
12/15/X1 / 15.12.X1
Inventory / Zásoby
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Deferred Hedging expense / Odložený náklad na zajištění
Forward contract / Forwardová dohoda
1, 835
1, 835
20
20
12/31/X1 / 31.12.X1
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Exchange rate gain / Kurzový zisk
Loss on foreign currency fair value hedge / Ztráta ze zajištěné transakce v cizí měně
Forward contract / Forwardová dohoda
Hedging expense / Náklad na zajištění
Deferred Hedging expense / Odložený náklad na zajištění
1/15/X2 / 15.1.X2
Exchange rate loss / Kurzová ztráta
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Forward contract / Forwardová dohoda
Gain on foreign currency fair value hedge / Zisk ze zajištěné transakce v cizí měně
Accounts payable in FC / Závazek z obchodního styku v CM
Cash in bank / Banka
Cash in bank / Banka
Forward contract / Forwardová dohoda
Hedging expense / Náklad na zajištění
Deferred Hedging expense / Odložený náklad na zajištění
49
49
49
49
10
10
214
214
214
214
2,000
2,000
145
145
10
10
Fair value hedge (firm commitment hedged with non-derivative contract): same facts, except that XYZ agreed to buy
goods for FC 2,000. The agreement included a penalty making it likely that XYZ would honor. The same day it agreed to buy
FC 2,000 at 0.9175 from a FC dealer. The agreement required delivery of the FC, with no net settlement provision. XYZ
agreed to pay the dealer fixed commission of CR 16 upon delivery of the FC.
Zajištění reálné hodnoty (dohoda o dohodě budoucí zajištěná kontraktem který není derivát): stejná situace, s tím, že
15.12.R1 firma uzavře dohodu, že koupí zboží. Dohodla se s dealerem cizích měn, že koupí CM 2.000 dnem 15.1.R2 za
0.9175. Dealerovi se zaváže vyplatit provizi ÚM 16 dnem dodání CM.
12/15/X1 / 15.12.X1
Foreign currency receivable from dealer / Pohledávka vůči dealerovi
Premium / Prémie
Payable to dealer / Závazek vůči dealerovi
Copyright © Robert Mládek
191
1,835
16
1,850
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X1 / 31.12.X1
Loss on hedge / Ztráta ze zajištění
Foreign currency receivable from dealer / Pohledávka vůči dealerovi
Firm commitment / Smlouva o smlouvě budoucí
Forex Gain / Kurzový zisk
Hedging expense / Náklad na zajištění
Premium / Prémie
1/15/X2 / 15.1.X2
Foreign currency receivable from dealer / Pohledávka vůči dealerovi
Forex Gain / Kurzový zisk
Forex loss / Kurzová ztráta
Firm commitment / Smlouva o smlouvě budoucí
Payable to dealer / Závazek vůči dealerovi
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
Cash in bank: FC / Banka: CM
Foreign currency receivable from dealer / Pohledávka vůči dealerovi
Inventory / Zásoby
Firm commitment / Smlouva o smlouvě budoucí
Cash in bank: FC / Banka: CM
Hedging expense / Náklad na zajištění
Premium / Prémie
49
49
49
49
8
8
214
214
214
214
1, 850
1, 850
2,000
2,000
1,835
165
2,000
8
8
Cash flow hedge: 12/15/Y1, XYZ forecast that it would buy merchandise for FC 2,000 on 1/15/Y2. To hedge the expected
cash outflow, it entered into a contract to call FC 2,000 at 0.9175 on 1/15/Y2. 1/15/Y2, it bought the merchandise for FC
2,000 in cash and resold it for CR 3,000 on 2/1/Y2. The CR to FC exchange rates were: 0.9175 on 12/15/Y1, on 0.8930 on
12/31/Y1 and 1.000 on 1/15/Y2.
Zajištění peněžních toků: 15.12.R1 XYZ odhadla, že koupí zboží za CM 2.000 dnem 15.1.R2. Aby zajistila očekávaný výdaj,
vstoupila do forwardové dohody na nákup cizí měny za 0.9175 dnem 15.1.R2. 15.1. zboží koupila za 2.000, placeno hotově.
Zboží opět prodala 1.2.R1 za ÚM 3.000. Kurzy ÚM k CM byly: 0,9175 dnem 15.12.R1, 0,893 dnem 31.15.R1, a 1,000dnem
15.1.R2.
12/31/X1 / 31.12.X1
Loss (Other Comprehensive Income) / Ztráta (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Forward contract / Forwardová dohoda
Closing entry / Závěrečný zápis
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
Loss (Other Comprehensive Income) / Ztráta (ostatní úplný výsledek hospodaření)
1/15/X2 / 15.1.X2
Forward contract / Forwardová dohoda
Gain (Other Comprehensive Income) / Zisk (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Closing entry / Závěrečný zápis
Gain (Other Comprehensive Income) / Zisk (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
1/15/X2 / 15.1.X2
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
Forward contract / Forwardová dohoda
Inventory / Zásoby
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
49
49
49
49
214
214
214
214
165
165
2,000
2,000
2/1/X2 / 1.2.X2
Accounts receivable / Pohledávky
Revenue / Výnosy
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Inventory / Zásoby
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
3,000
3,000
2,000
2,000
165
165
Cash flow hedge (credit purchase): same facts except XYZ expected to buy the merchandise on 30 day credit and thus
acquired a call contract with a strike date of 2/15/Y2. On 2/15/Y2, the exchange rate was 1.0750.
Zajištění peněžních toků (nákup na fakturu): stejná situace s tím, že XYZ očekávala, že zboží koupí na fakturu se splatností
30 dní. Kurz 15.2.R2 byl 1,0750.
Copyright © Robert Mládek
192
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
12/31/X1 / 31.12.X1
Loss (Other Comprehensive Income) / Ztráta (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Forward contract / Forwardová dohoda
Closing entry / Závěrečný zápis
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
Loss (Other Comprehensive Income) / Ztráta (ostatní úplný výsledek hospodaření)
1/15/X2 / 15.1.X2
Forward contract / Forwardová dohoda
Gain (Other Comprehensive Income) / Zisk (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Closing entry / Závěrečný zápis
Gain (Other Comprehensive Income) / Zisk (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
1/15/X2 / 15.1.X2
Inventory / Zásoby
Account payable in FC / Závazek z obchodního styku: FC
49
49
49
49
214
214
214
214
2,000
2,000
2/1/X2 / 1.2.X2
Accounts receivable / Pohledávky
Revenue / Výnosy
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
Inventory / Zásoby
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží
3,000
3,000
2,000
2,000
165
165
2/15/X2 / 15.2.X2
Exchange rate loss / Kurzová ztráta
Account payable / Závazek z obchodního styku
Exchange rate gain / Kurzový zisk
Forward contract / Forwardová dohoda
Account payable in FC / Závazek z obchodního styku: FC
Cash in bank / Banka
Cash in bank / Banka
Forward contract / Forwardová dohoda
150
150
150
150
2,150
2,150
315
315
Cash flow hedge (sale): 12/15/Y1, XYZ forecast that it would sell goods valued at FC 3,000 in an FC on 1/15/Y2. To hedge
the transaction, it entered into contract to put FC 3,000 call at 0.9175 (CR 2,753) on 1/15/Y2.
Zajištění peněžních toků (prodej): Stejná situace s tím, že XYZ odhadla, že prodá zboží v hodnotě ÚM 2,500. Aby zajistila
transakci, pořídila si Forward na nákup ÚM za 0.9175 dnem 15.1.R2.
12/15/X1 / 15.12.X1
Forward contract / Forwardová dohoda
Forward contract / Forwardová dohoda
0
0
12/31/X1 / 31.12.X1
Forward contract / Forwardová dohoda
Gain (Other Comprehensive Income) / Ztráta (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Closing entry / Závěrečný zápis
Gain (Other Comprehensive Income) / Ztráta (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
1/15/X2 / 15.1.X2
Loss (Other Comprehensive Income) / Zisk (ostatní úplný výsledek hospodaření)
Forward contract / Forwardová dohoda
Closing entry / Závěrečný zápis
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
Loss (Other Comprehensive Income) / Zisk (ostatní úplný výsledek hospodaření)
1/15/X2 / 15.1.X2
Cash in bank: FC / Banka: CM
Revenue / Výnosy
Accumulated OCI / Kumulace OÚHV
Cash in bank: CR / Banka: ÚM
Forward contract / Forwardová dohoda
Cash in bank: FC / Banka: CM
Copyright © Robert Mládek
74
74
74
74
321
321
321
321
3,000
2,753
248
2,753
248
3.000
193
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Functional currency (also see: IAS 27.9) / Funkční měna
A high volume of inter-company transactions / Vysoký objem vnitropodnikových transakcí nebo
Affiliate's cash flows materially effect the parent / Peněžní toky dcery materiálně ovlivňují matku
Affiliate's sales prices are effected by exchange rates / Ceny za které dcera prodává jsou ovlivněné kurzem
Affiliate's sales are denominated in the parent's currency / Dcera kótuje své ceny v měně matky
Affiliate's expenses are incurred in the parent's currency / Náklady dcery vznikají v měně matky
Affiliate's financing comes primarily from the parent / Financování dcery pochází primárně od matky
Affiliate's financing is in the parent's currency / Financování dcery je primárně v měně matky
Methods / Metody
Conversion (US GAAP) and translation (IFRS) / Konverze (US GAAP) a převod (IFRS)
Remeasurement (US GAAP) and transactions (IFRS) / Přeměření (US GAAP)Transakce (IFRS)
Method selection / Výběr metody
Current rate method (conversions / translations)
Metoda současného kurzu (konverze)
Assets and liabilities at the balance sheet date exchange rate
Majetek a závazky kurzem dne závěrky
Revenues, expenses, gains, and losses at the transaction day exchange rate (weighted average for period).
Výnosy, nálady, zisky a ztráty kurzem dne transakce (váženým průměrem za období).
While not explicitly discussed:
Ačkoliv se o tom výslovně nehovoří:
Retained earnings related period weighted average
Nerozdělený zisk vážený průměr za (související) období.
Paid-in-capital at the rate that was current on the day of the transaction (the historical rate)
Vložený kapitál v kurzu, který byl současný, když se vložil (neboli historickým kurzem).
Monetary / non-monetary method (remeasurement / transactions)
Remeasured at historical rates:
Securities carried at cost
Inventories carried at cost
Prepaid expenses
Property, plant and equipment
Accumulated Depreciation
Copyright © Robert Mládek
194
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Intangible assets
Accumulated amortization
Deferred income, charges and credits (except policy acquisition costs for life insurance companies)
Common stock
Preferred stock carried at issuance price
Revenues and expenses related to nonmonetary items such as:
Cost of goods sold
Depreciation of property, plant, and equipment
Amortization of intangible items such as patents, licenses, etc.
Amortization of deferred charges or credits
Remeasured at current rates:
Cash, receivables, payables and other cash-like items
Revenue and expenses not related to non-monetary items
Current rate method: same facts as the consolidation example except ABC uses a foreign currency (FC) as its functional
currency (FNC). The exchange rates were 15:1 on 1/1/Y1, 13:1 on 3/31/Y1, and the weighted average rate was 14:1.
Metoda současného kurzu: stejná situace jako příklad konsolidaci s tím že ABC používá cizí měnu (CM) jako funkční měnu
(FM). Kurzy byly 15:1 dnem 1.1.R1 a 13:1 dnem 31.3.R1 s tím, že vážený průměr byl 14:1.
P&L
Consolidation worksheet
Separate
ABC
Revenue / Výnosy
Intercompany revenue
8,000
4,000
12,000
(4,000)
(2,000)
(6,000)
6,000
(1,000)
5,000
Cost of Sales / Náklady prodej
Intercompany cost of sales
Gross profit / Hrubý zisk
Other expenses / Ostatní náklady
Net income / Hosp. výsledek
Separate balance sheet
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Inventory / Zásoby
Accruals / Časové rozlišení
Current assets / Běžný majetek
Investment in sub / Investice dcera
Property plant and equipment / Hmotný majetek
Intangible assets / Nehmotný majetek
Goodwill
Total assets / Celkový majetek
Payables / Běžné závazky
Loans / Půjčky
Total liabilities / Závazky celkem
Common stock / Kmenové akcie
Additional paid in capital / Emisní ážio
Retained earnings / Nerozdělený zisk
Total equity / Kapitál celkem
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
Separate
XYZ
XYZ
1.1.X1
5,000
1,000
3,000
1,000
10,000
20,000
70,000
Combined
ABC / XYZ
28,000
4,000
32,000
(14,000)
(2,000)
(16,000)
16,000
(3,000)
13,000
20,000
20,000
(10,000)
(10,000)
10,000
(2,000)
8,000
ABC (FC)
1.1.X1
7,500
11,250
93,750
7,500
120,000
105,000
75,000
75,000
375,000
15,000
60,000
75,000
15,000
210,000
75,000
300,000
375,000
100,000
5,000
20,000
25,000
10,000
40,000
25,000
75,000
100,000
Ex rate
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Adjustments
Dr.(Cr.)
Consolidated
ABC/XYZ
28,000
(4,000)
(14,000)
2,000
(2,000)
ABC (CR)
1.1.X1
Eliminations
Dr.(Cr.)
500
750
6,250
500
8,000
(20,000)
7,000
5,000
5,000
25,000
1,000
4,000
5,000
1,000
14,000
5,000
20,000
25,000
1,000
14,000
5,000
XYZ
Inventory / Zásoby
Payables / Závazky
Receivables / Pohledávky
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady prodej
Inventory / Zásoby
Cash / Peníze
Receivables / Pohledávky
Selling expenses / Odbyt
Cash / Peníze
Administration / Správa
Cash / Peníze
Payables / Závazky
Cash / Peníze
Separate profit and loss
Revenue / Výnosy
Cost of Sales / Náklady prodej
Gross profit / Hrubý zisk
Selling / Odbyt
Administration / Správa
Net income / Hosp. výsledek
Copyright © Robert Mládek
XYZ
31.3.X1
25,000
12,500
12,500
3,500
4,000
5,000
195
ABC (FC)
31.3.X1
60,000
30,000
30,000
10,500
15,000
4,500
IS rate
14
14
14
14
14
14
14
14,000
(3,000)
11,000
ABC-XYZ
1.1.X1
5,500
1,750
9,250
1,500
18,000
0
77,000
5,000
5,000
105,000
6,000
24,000
30,000
10,000
40,000
25,000
75,000
105,000
16,250
(16,250)
25,000
(25,000)
12,500
(12,500)
24,000
(24,000)
3,500
(3,500)
4,000
(4,000)
13,000
(13,000)
ABC (FC)
37,500
(37,500)
60,000
(60,000)
30,000
(30,000)
45,000
(45,000)
10,500
(10,500)
15,000
(15,000)
22,500
(22,500)
ABC (CR)
31.3.X1
4,286
2,143
2,143
750
1,071
321
ABC-XYZ
31.3.X1
29,286
14,643
14,643
4,250
5,071
5,321
October 11, 2016
Class handout
Separate balance sheet
XYZ
1.1.X1
Cash / Peníze
5,000
Receivables / Pohledávky
1,000
Inventory / Zásoby
3,000
Accruals / Časové rozlišení
1,000
Current assets / Běžný majetek
10,000
Investment in sub / Investice dcera
20,000
Property plant and equipment / Hmotný majetek 70,000
Intangible assets / Nehmotný majetek
Goodwill
Total assets / Celkový majetek
100,000
Payables / Běžné závazky
5,000
Loans / Půjčky
20,000
Total liabilities / Závazky celkem
25,000
Common stock / Kmenové akcie
10,000
Additional paid in capital / Emisní ážio
40,000
Retained earnings / Nerozdělený zisk
25,000
FC Profit (loss) / Kursova ztráta
Exchange rate difference / Kursový rozdíl
Total equity / Kapitál celkem
75,000
Liabilities and equity / Závazky a kapitál
100,000
US GAAP / IFRS
Change
3,500
1,000
3,750
3,250
5,000
XYZ
31.3.X1
8,500
2,000
6,750
1,000
18,250
20,000
70,000
108,250
8,250
20,000
28,250
10,000
40,000
30,000
ABC (FC)
1.1.X1
7,500
11,250
93,750
7,500
120,000
105,000
75,000
75,000
375,000
15,000
60,000
75,000
15,000
210,000
75,000
Change
(3,000)
15,000
7,500
15,000
4,500
ABC (FC)
31.3.X1
4,500
26,250
101,250
7,500
139,500
BS rate
13
105,000
75,000
75,000
394,500
30,000
60,000
90,000
15,000
210,000
75,000
4,500
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
15
15
15
14
304,500
394,500
15
15
ABC (CR)
31.3.X1
346
2,019
7,788
577
10,731
Elim.
Adj.
Dr.(Cr.)
Dr.(Cr.)
300,000
375,000
1.1.X1
8,846
4,019
14,538
1,577
28,981
(20,000)
8,077
5,769
5,769
30,346
2,308
4,615
6,923
1,000
14,000
5,000
321
1,000
14,000
5,000
3,102
80,000
108,250
ABC-XYZ
20,321
27,245
78,077
5,769
5,769
118,596
10,558
24,615
35,173
10,000
40,000
30,000
321
3,102
83,423
118,596
Segments: recognition and materiality / Segmenty: rozpoznání a podstatnost
An operating segment is a component of an entity / Provozní segment jednotky je nějaká její část která:
A. Engages in a business that earns revenue and incurs expenses (including intra-company))
Má nějaký provoz, který tvoří výnosy a náklady (včetně vnitropodnikových)
B. Whose operating results reviewed the “chief decision maker”
Jejíž provozní výsledky kontroluje “hlavní rozhodovatel”
C. For which discrete financial information is available
Pro které je možné vytvořit samostatnou finanční zprávu
*
Is material: Generates more than 10% of the entity’s revenue, profits of holds 10% of more of its assets
Je materiální: Generuje více než 10% výnosů či zisku celé jednotky nebo drží více než 10% jejího majetku
Reporting / Vykazování
The factors used to identify (and aggregate) the segments / Kritéria použitá pro určení (sloučení) segmentů
Products/services that generate segment's revenue / Výrobky a služby, které se prodávají nebo poskytují
Financial statement information / Finanční informace
Revenue from external customers / Výnosy od vnějších zákazníků
Intra-company (inter-segment) revenue / Vnitropodnikové (vnitro-segmentové) výnosy
Interest (revenue and expenses) / Úroky (výnosové a nákladové)
Depreciation and amortization / Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Other expenses (not required by US GAAP) / Ostatní náklady
Other material non-cash items / Ostatní materiální nepeněžní položky
Unusual items (US GAAP only) / Neobvyklé položky
Equity of net income equity method investment / Podíl investic vedený ekvivalenční metodou
Income tax expense or benefit / Odložené daně aktivní a pasivní
Total expenditures for long-loved assets / Výdaje za dlouhodobý majetek
Segment's assets / Majetek přiřazený k segmentu
Liabilities (if reported to chief decision maker, IFRS only) / Závazky (pokud hlášené rozhodovateli)
Goodwill assigned to the segment / Goodwill přiřazený k segmentu
Enterprise-wide disclosures / Celo-firemní informace
Revenue from external customers (US GAAP) / Výnosy od vnějších zákazníků
Revenues (country of domicile and other if material) / Výnosy (země původu, cizí, pokud materiální)
Fixed assets (country of domicile, other if material) / DM (země původu, cizí, pokud materiální)
Copyright © Robert Mládek
196
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Statement of Changes in Equity / Výkaz změn kapitálu
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of Changes in Equity / Výkaz změn vlastního kapitálu
As of December 31, X5 / Ke dni 31. prosince X5
Beginning retained earnings / Počáteční nerozdělený zisk
Net income for period / Hospodářský výsledek období
Common dividend declared 6/30/X1 / Dividendy na kmenové akcie deklarované 30.6.X1
Preferred dividend declared 12/31/X1 / Dividendy na prioritní akcie deklarované 31.12.X1
Ending retained earnings / Nerozdělený zisk na konci období
Beginning common stock / Počátečné kmenové akcie
Common stock issued 9/30/X1 / Kmenové akcie emitované 30.9.X1
Ending common stock / Kmenové akcie na konci období
Beginning additional paid in capital / Počáteční emisní ážio
Additional capital paid/in on stock issued 9/30/X1 / EÁ u akcií emitovaných 30.9.X1
Ending additional paid in capital / Emisní ážio na konci období
Total ending equity / Celkový kapitál na konci období
1,300
600
(200)
(100)
1,600
10,000
5,000
15,000
40,000
20,000
60,000
76,600
Prior period adjustment, reserve and comprehensive income (US GAAP only)
Upravený nerozdělený zisk, fond ze zisku a úplný hospodářský výsledek (pouze US GAAP)
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of Changes in Equity / Výkaz změn vlastního kapitálu
As of December 31, Y5 / Ke dni 31. prosince R5
Beginning retained earnings / Počáteční nerozdělený zisk
Prior period adjustment (net of 50 tax) / Úprava z minulých období (po 50 zdanění)
Adjusted beginning retained earnings / Upravený počáteční nerozdělený zisk
Net income for period / Hospodářský výsledek období
Common dividend declared 6/30/X1 / Dividendy na kmenové akcie deklarované 30.6.X1
Preferred dividend declared 12/31/X1 / Dividendy na prioritní akcie deklarované 31.12.X1
Ending retained earnings / Nerozdělený zisk na konci období
Retained earnings appropriated plant expansion / Fondy na rozšíření výroby
Retained earnings appropriated by law / Zákonné rezervní fondy
Unappropriated retained earnings / Nevyhrazený nerozdělený zisk
Beginning accumulated Other Comprehensive Income / Počátečný kumulovaný ÚHV
Unrealized gains on securities / Nerealizované zisky u cenných papírů
Unrealized loss on cash flow hedge / Nerealizovaná ztráta u zajištění peněžních toků
Foreign currency translation adjustments / Kursové rozdíly (u konsolidace cizí dcery)
Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava
Other Comprehensive Income / Ostatní úplný hospodářský výsledek
Comprehensive income / Úplný hospodářský výsledek
Ending accumulated Other Comprehensive Income / Kumulovaný ÚHV na konci období
1,400
100
1,300
600
(200)
(100)
1,600
(200)
(100)
600
350
125
(50)
25
(50)
50
650
50
400
From IAS 1
Balance at 1 January 20X6
Changes in accounting policy
Restated balance
Changes in equity for 20X6
Dividends
Total recognized income and expense for
the year(h)
Balance at 31 December 20X6
Changes in equity for 20X7 Issue of share
capital
Dividends
Total recognized income and expense for
the year(i)
Transfer to retained earnings
Balance at 31 December 20X7
Copyright © Robert Mládek
Share
capital
600,000
–
600,000
XYZ Group
Statement of Changes in Equity
For the year ended 31 December 20X7
Retained
Translation of foreign
Available for- sale
earnings
operations
financial assets
118,100
(4,000)
1,600
400
–
–
118,500
(4,000)
1,600
Cash flow
Revaluation
hedges
surplus
2,000
–
–
–
2,000
–
717,700
400
718,100
Minority
interest
29,800
100
29,900
Total
equity
747,500
500
748,000
Total
–
(10,000
–
–
–
–
(10,000)
–
(10,000)
–
600,000
53,200
161,700
6,400
2,400
16,000
17,600
(2,400)
(400)
1,600
1,600
74,800
782,900
18,700
48,600
93,500
831,500
50,000
–
–
(15,000)
–
–
–
–
–
–
–
–
50,000
(15,000)
–
–
50,000
(15,000)
–
–
650,000
96,600
200
243,500
3,200
–
5,600
(14,400)
–
3,200
(400)
–
(800)
800
(200)
2,200
85,800
–
903,700
21,450
–
70,050
107,250
–
973,750
197
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Statement of Cash Flow / Výkaz peněžních toků (cash flow)
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of cash flow (example using the direct method) / Výkaz peněžních toků (přímá metoda)
As of December 31, X1 / Ke dni 31. prosince X1
Cash flows from operating activities / Příjmy a výdaje související s provozními činnostmi
Cash received from customers / Peníze přijaté od zákazníků
6,000
Cash received as interest / Peníze přijaté jako úroky
300
Cash received as dividends / Peníze přijaté jako dividendy
200
Insurance proceeds received / Peníze přijaté jako plnění od pojišťovny
200
Cash provided by operations / Celkové příjmy poskytnuté provozní činností
Cash paid to suppliers and employees / Peníze vyplacené zaměstnancům a dodavatelům
(3,500)
Interest paid / Úroky zaplacené
(400)
Income taxes paid / Daně zaplacené
(800)
Cash paid to settle lawsuit / Peníze vyplacené k ukončení soudního sporu
(500)
Cash used in operations / Celkové výdaje, které si vyžádaly provozní činnosti
Net cash provided by operations / Čistý peněžní tok související s provozem firmy
Cash flows from investing activities / Příjmy a výdaje související s investičními činnostmi
Proceeds from sale of plant capacity / Příjem z prodeje zařízení
800
Capital expenditure / Výdaje související s pořízením investičního majetku
(5,000)
Payment for company X (net) / Výdaje zaplacené za firmu X (čisté)
(800)
Net cash flow from investing activities / Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Cash flows from financing activities / Příjmy a výdaje související s finančními činnostmi
Borrowings under line of credit / Čerpání kontokorentního úvěru
500
Proceeds from sale of long-term debt / Příjmy z prodeje dlouhodobých dluhopisů
2,300
Proceeds from issuance of common stock / Příjmy z prodeje kmenových akcií
6,000
Principle payments under capital lease / Splátky jistiny související s finančním leasingem
(3,000)
Dividends paid / Vyplacené dividendy
(250)
Net cash flow from financing activities / Čistý peněžní tok související s fin. činnostmi
Net change in cash / Celkové změny ve stavu peněz
Cash at beginning of period / Peníze na začátku období
Cash at end of period / Peníze na konci období
6,700
(5,200)
1,500
(5,000)
5,050
1,550
450
2,000
XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of cash flow (example using the indirect method) / Výkaz peněžních toků (nepřímá metoda)
As of December 31, X1 / Ke dni 31. prosince X1
Net income / Hospodářský výsledek
Plus (minus) items not effecting cash / Plus (mínus) nepeněžní položky
Depreciation and amortization / Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Allowance for losses on accounts receivable / Opravná položka na nedobytné pohledávky
Gain on sale of facility / Zisk z prodeje zařízení
Undistributed earnings in affiliate / Nevyplacené podíly na zisku podniku ve skupině
Reversal of provision / Revers rezervy
Change in assets / Změna ve stavu majetku
Increase in accounts receivable / Vzrůst pohledávek
Decrease in Inventory / Pokles zásob
Increase in Pre-paid expenses / Vzrůst nákladů příštích období
Decrease in accounts payable and accrued expenses / Pokles závazků a výdajů příštích období
Increase in interest and income taxes payable / Vzrůst splatných úroků a daní
Increase in deferred taxes / Vzrůst odložených daní
Increases in other liabilities / Vzrůst ostatních závazků
Total non/cash items / Celkové nepeněžní položky
Net cash provided by operations / Celkové příjmy související s provozními činnostmi
Copyright © Robert Mládek
198
950
500
100
(50)
(100)
125
(200)
200
(25)
(250)
50
150
50
550
1,500
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
Sample Chart of Accounts / Příklad účtové osnovy
The complete charts are available at www.ifrs-gaap.com
Copyright © Robert Mládek
199
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
IFRS Foundation funding (2014)
International Accounting Firms (Big 4: $2.5 million each)
United States (FAF £1,839,231)
EU European Commission
UK Financial Reporting Council
Germany
France
Italy
Spain
Netherlands
Portugal
Ireland
Bulgaria
Europe
China
Japan
Australia
Russia
Canada
Republic of Korea
Brazil
Saudi Arabia
South Africa
Hong Kong
Norway
New Zealand
Switzerland
Malaysia
Singapore
Nigeria
Taiwan
International (all other)
Israel
Kazakhstan
World
Total
£6,424,163.00
£2,605,965.00
28.5%
11.6%
£6,811,635.00
30.2%
£6,707,364.00
£22,549,127.00
29.7%
£3,077,672.00
£862,717.00
£802,401.00
£792,016.00
£594,012.00
£328,893.00
£327,958.00
£14,803.00
£6,034.00
£5,129.00
£1,728,648.00
£1,709,436.00
£535,743.00
£505,781.00
£469,377.00
£437,774.00
£316,813.00
£150,000.00
£120,364.00
£119,411.00
£99,309.00
£96,958.00
£91,795.00
£76,503.00
£70,000.00
£66,015.00
£60,000.00
£30,395.00
£17,075.00
£5,967.00
IFRS-Foundation-Annual-Report-2014-UPDATED.pdf
US GAAP Pre-codification structure
FAS, FIN: Financial Accounting
APB, AIN: Accounting
ARB: Committee on
EITF: Consensus SEC: SAB Staff
Standards Board’s Statements of Principles Board’s Opinions accounting Principles’
positions
Accounting Bulletins,
Financial Accounting Standards
and Interpretation
Accounting Research
SEC rules and
and Interpretations
Bulletins
interpretive releases
B FTB: FASB Technical Bulletins
SOP: AICPA Statements of Position
AICPA: Industry Audit & Accounting Guides
EITF: Emerging Issues Task Force Consensus positions cleared by the
AICPA’s AcSEC Accounting Standards Executive Committee
C
FASB.
Practice Bulletins
FASB Implementation guides and Q&As.
AICPA accounting
Practices widely recognized and prevalent either
D
interpretations
generally or in the industry
A
Copyright © Robert Mládek
200
October 11, 2016
Class handout
US GAAP / IFRS
This manual is an electronic publication protected by international treaty and, when viewed within the territory of the Czech state, by the
copyright law of the Czech Republic. This manual is an original, work of Robert Mládek who is its author and who retains all rights
associated with authorship. Terms of use: This manual may be viewed online on sites authorized by is author. It may not be downloaded,
copied, decompiled, printed or otherwise rendered into a physical form, projected, displayed or viewed publicly without the express
consent of its author. In the event copying or reproduction is permitted, each copied or reproduced page shall be marked with the
following notice: Copyright © Robert Mládek. All rights reserved. If you do not wish to be bound by these terms, do not download this
document. If you have already done so, delete it immediately. If you have printed it, destroy the copy.
Tento manuál je elektronická publikace chráněná autorským právem České republiky a mezinárodními dohodami. Tento
manuál je originálním dílem Roberta Mládka, který je jeho jediným autorem a který si ponechává veškerá práva s tím
související. Podmínky pro užívání: Tento manuál se smí prohlížet jen na serveru, kam ho umístil jeho autor. Kopírování, tisk,
dešifrování, promítání, úschova nebo uchování na jiném médiu se bez souhlasu autora zakazuje. Pokud autor udělí souhlas
ke kopírování či tisku, každá vytisknutá stránka se musí označit následujícím znakem: Copyright © Robert Mládek. All rights
reserved. Pokud si nepřejete být vázáni těmito podmínkami, okamžitě zavřete okno, kde tento dokument prohlížíte, a
pokud jste ho uložili, jinak uschovali nebo vytiskli, kopii okamžitě vymažte nebo zničte.
DISCLAIMER THE AUTHOR OF THIS MANUAL EXPRESSLY STATES THAT THIS MANUAL WAS CREATED AND IS PRESENTED FOR GENERAL
INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND THAT IT IS NOT AN AUTHORITATIVE SOURCE OF EITHER IFRS OR US GAAP THIS MANUAL MAY
CONTAIN EXCERPTS FROM OFFICIAL SOURCES OF BOTH US GAAP AND IFRS. WHERE EXCERPTS ARE PRESENTED VERBATIM, SOURCES ARE
CITED. THE AUTHOR PROCLAIMS THAT THESE CITATIONS ARE INCLUDED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY AND THAT, TO THE BEST OF
HIS KNOWLEDGE, PROVIDING THESE CITATIONS DOES NOT VIOLATE THE COPYRIGHT OR ANY PERSON OR ORGANIZATION AND THAT THEY
ARE PRESENTED IN ACCORDANCE WITH BOTH THE COPYRIGHT LAW OF THE CZECH REPUBLIC AND INTERNATIONAL TREATY.
THIS MANUAL MAY CONTAIN REPRESENTATIONS, OPINIONS AND INTERPRETATIONS THAT ARE THE AUTHOR’S AND ONLY THE AUTHOR’S.
THE AUTHOR MAKES NO GUARANTEE, EXPRESS OR IMPLIED, THAT THESE REPRESENTATIONS, OPINIONS AND INTERPRETATIONS ARE FREE
OF ERROR AND/OR THAT THEY CAN BE RELIED ON IN ANY CONTEXT OR FORUM, LEGAL, COMMERCIAL OR OTHERWISE. THIS DISCLAIMER
CONFIRMS THAT THE READER(S) OF THIS CLASS HANDOUT HAS (HAVE) BEEN ADVISED THAT HE OR SHE (THEY) SHALL RELY ON THE
REPRESENTATIONS MADE HEREIN SOLELY AND ENTIRELY AT HIS OR HER (THEIR) OWN RISK. THIS DISCLAIMER APPLIES NOT ONLY THE
PHYSICAL ENTITIES THAT ARE (MAY BE) THE READER(S) OF THIS MANUAL (OR OF ANY OF ITS PORTIONS) BUT ALSO TO THE LEGAL ENTITIES
WITH WHICH THE READER(S) OF THIS CLASS HANDOUT IS (ARE) OR MAY BE ASSOCIATED.
THIS DISCLAIMER LIKEWISE APPLIES TO ALL INFORMATION PRESENTED ORALLY BY THE AUTHOR OF THIS MANUAL AS A SUPPLEMENT TO
THIS MANUAL IN OR DURING ANY CLASS OR SEMINAR OR OTHER PRESENTATION WHERE THIS CLASS HANDOUT (OR ITS PART) IS
PRESENTED.
UPOZORNĚNÍ AUTOR TÉTO PUBLIKACE VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE TATO PUBLIKACE NENÍ OFICIÁLNÍM ZDROJEM IFRS A/NEBO US GAAP.
PŘI APLIKACI IFRS A US GAAP JE MOŽNÉ SE ODVOLÁVAT / GST JEN A POUZE NA OFICIÁLNÍ ZDROJE IFRS A US GAAP. ZA OFICIÁLNÍ ZDROJE
SE SMÍ POVAŽOVAT / GST JEN A POUZE VYHLÁŠKY, STANDARDY, INTERPRETACE, POKYNY, ATD. PUBLIKOVANÉ A/NEBO SCHVÁLENÉ IASB,
EU NEBO FASB (WWW.IASB.ORG, EC.EUROPA.EU A WWW.FASB.ORG).
AUTOR VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE TATO PUBLIKACE NEDOPORUČUJE ŽÁDNÉ KONKRÉTNÍ POSTUPY, ANI VÝKLADY PRAVIDEL ČI
STANDARDŮ. ZA KONEČNOU VOLBU POSTUPU A VÝKLADU VYHLÁŠEK, STANDARDŮ A JINÝCH OFICIÁLNÍCH ZDROJŮ IFRS A US GAAP VŽDY
ZODPOVÍDÁ JEN A POUZE VEDENÍ FIRMY A OSOBA (OSOBY) POVĚŘENÉ (VEDENÍM FIRMY) SESTAVENÍM ZÁVĚRKY. AUTOR VÝSLOVNĚ
PROHLAŠUJE, ŽE VŠECHNY PŘEKLADY OBSAŽENÉ V TÉTO PUBLIKACI JSOU JEHO VLASTNÍ PRACÍ A ZÁROVEŇ UPOZORŇUJE, ŽE (PROTOŽE
NENÍ RODILÝ MLUVČÍ ČESKÉHO JAZYKA) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽE RUČIT ZA JEJICH BEZCHYBNOST A PROTO VÝSLOVNĚ DOPORUČUJE
VŠEM ČTENÁŘŮM, ABY SE OBRÁTILI NA ORIGINÁLNÍ (ANGLICKY PSANÉ) ZDROJE. AUTOR VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE TAM, KDE JSOU
CITOVÁNY KONKRÉTNÍ FIRMY A OSOBY, ČERPÁ Z VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ. POKUD JSOU ZDE UVÁDĚNY PŘÍKLADY, KTERÉ AUTOR
PUBLIKACE ZÍSKAL BĚHEM SVÉ PRAXE, ČINÍ TAK PO ZÍSKÁNÍ SOUHLASU OD DOTYČNÝCH FIREM A/NEBO OSOB, S TÍM, ŽE PŘÍKLADY JSOU
UPRAVENY TAK, ABY NEDOŠLO K PROZRAZENÍ ŽÁDNÉ INFORMACE, KTERÁ NENÍ DOSTUPNÁ Z VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH ZDROJŮ.
AUTOR VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE NENÍ PRÁVNÍK A ŽE NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVNÍ VZDĚLÁNÍ ANI KVALIFIKACI. PROTO BY SE VŠECHNA
USTANOVENÍ, TÝKAJÍCÍ SE ZÁKONŮ A JEJICH APLIKACE, OBSAŽENÁ V TÉTO PUBLIKACI, MĚLA VYKLÁDAT JAKO SUBJEKTIVNÍ NÁZORY
OSOBY, KTERÉ CHYBÍ POTŘEBNÁ KVALIFIKACE. ZÁROVEŇ NIC Z TOHO, CO JE V TÉTO PUBLIKACI UVEDENO, BY SE NEMĚLO CHÁPAT JAKO
PRÁVNÍ RADA A/NEBO DOPORUČENÍ. AUTOR VÝSLOVNĚ DOPORUČUJE VŠEM ČTENÁŘŮM, ABY SE OBRÁTILI NA KVALIFIKOVANOU OSOBU
SE VŠEMI OTÁZKAMI TÝKAJÍCÍMI SE APLIKACÍ A INTERPRETACÍ PRÁVA, ZÁKONŮ, VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ NEBO JINÝCH PODOBNÝCH NOREM.
Copyright © Robert Mládek
201
October 11, 2016

Podobné dokumenty