Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě - Dejiny

Transkript

Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě - Dejiny
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Otázka: Egypt
Předmět: Dějiny umění
Přidal(a): Schinluc
-údolí Nilu – závlahový systém – dvě úrody za rok
- záplavy
-suché a horké podnebí
-zemědělství, směnný obchod
-4000 př.n.l. – Horní a Dolní (ústí do Středozemního moře) Egypt
- písmo
-3000 př.n.l. – první historicky doložený vládce – faraon Meni
sídlí v městě Mennofer (Dolní Egypt)
sjednotil Horní a Dolní Egypt
zakládá Starou říši (3.tis.př.n.l.)
písmo hieroglyfické, hieratické, démotické
-po zániku Staré říše – Střední říše (2.pol.2.tis.př.n.l.)
hl.m.Véset
dynastie Hyksosů
page 1 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
chrámy, kanály
- Nová říše (1.pol.2.tis.př.n.l.)
-říše sahá za Eufrat a Tigris
-Egypt ovládá faraon – považován za syna boha Hora
později se za něho vydává
neomezená moc
-velkou moc mají kněží
-víra v posmrtný život – mumifikování
-umění slouží kultu mrtvých
-politeismus – mnohobožství
Architektura
-kámen, cihly
-architrávový systém (překlady)
-hlavice sloupů napodobovaly místní vegetaci – lotos, papyrus, palmy, hlava bohyně Hathory (plodnost)
-x i sloup s jednoduchou talířovou hlavicí – vzor pro řecký dórský sloup
Mastaby (-lavice)
-nadzemní část – nízký komolý jehlan
+podzemní pohřební komora
Pyramidy (pouze Stará říše)
page 2 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
-vychází z mastab (navršení mastab) – Džóserova pyramida u Sakkary (obdélníkový půdorys)
- architekt Imhotep
-Snofrevovy pyramidy
Pyramidy u Gízy – Velká (Cheopsova) pyramida
-Menkauréova pyramida
-Rachefova pyramida
-vnitřní chodby, falešné hrobky
-poklady mrtvým
-většina vykradena
Skalní hroby (období Nové říše)
-poblíž Vésetu v Horním Egyptě
-vchody maskovány nebo zavaleny balvany
-Tutanchamonova hrobka – nevykradena
-Údolí králů
Chrámy
-zasvěceny bohům, pohřební obřady
-alej sfing (ležící lev s lidskou hlavou)
-štíhlé obelisky
-sochy faraonů
-Abú Simbel
page 3 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Luxor
Karnak
Véset
-královna Hatšepsowet – chrám v Dér el Bahrí
Sochařství
Stará říše
-náboženství, kult faraona
-faraon – tvrdší kámen
-úředníci – měkší kameny
-monumentální nebo interiérové
-trojrozměrné nebo reliéfy – basreliéf (nízký reliéf)
- zapuštěný (vysoký reliéf)
-sfingy
-Naarmerova paleta
-socha Rahotepa s manželkou Nofretou
-socha „Sedící písař“-polychromovaná
-individuálnější rysy
Nová říše
-Memnónovy kolosy (20m vysoké)
1400př.n.l. – el-amárnská revoluce (El-Amárn – město, kde se usídlid Achnaton)
-Amenhotep IV. se přejmenoval na Achnatona
page 4 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
-nahradil božstvo jedním bohem – Aton (bůh Slunce)
-manželka Nefertiti
-umělecká revoluce - realismus
-pozdější faraoni se vrací k původnímu božstvu
Malířství
-spojuje se se sochařstvím (kolorovaný reliéf) –polychromování
-spojeno s hieroglyfy
-nástěnné malby – nilské bahno barvené vápencem
-pigmenty pojeny vaječným bílkem a arabskou gumou
-enkaustika – pigmenty + včelí vosk
- Fajjúmské destičky (portréty zemřelých na deskách)
-na stavbách, skalních hrobech
-maluje se v pásech
-koncepční realismus – nevychází z reality, ale z představy, jakou si udělali (= neznají perspektivu)
-frontální zobrazení (kombinované zobrazení) – hlava + ruce + nohy – z profilu
- ramena + tělo + oko – zepředu
- pánev ze ¾ profilu
- jedna noha nakročená dopředu
- nejdříve jen palec, později všechny prsty
-x „hudebnice“ zobrazeny zepředu (za faraona Achnatona)
-hieratická perspektiva – velikost podle důležitosti (hierarchie) ve společnosti
page 5 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
(faraon – manželka – děti – rolníci - sluhové)
-zobrazování v horizontálních pásech – výjevy zobrazované za sebou malovali v horizontálních pásech
-zobrazování krajiny – kombinovaný pohled (boční pohled + půdorys)
-obrys červenou linkou
-kolorování
-barvy – muži – tmavě rezavá
-božstvo – světle modrá
-témata – zvířata, sklizně, vinobraní, lov, výjevy ze života bohů, faraonů, zemřelých
-písmo – doprovází malbu
-kartuše – ovály se jménem panovníka (hieroglyfy)
1.hieroglyfické - obrázkové
2.hieratické – kněžské (zjednodušené)
3. démotické – lidové (nejjednodušší)
1822 – Jean Francois Champollion – Rossetská deska – rozluštil hieroglyfy
Užité umění
-Tutanchamonova hrobka (1922 – objevena v Údolí králů H. Carterem)
-zachovaný poklad (zdobený nábytek, šperky – inkrustace, filigrály – tavené spirálky, granulace, email –
roztavená sklovina na podkladu, bronz, keramika – hrnčířský kruh)
-skleněné vázy, figurky
-tkalcovství
Mezopotámie
v Mezopotámii nejdřív žili Sumerové (asijský národ) a Akkadové (semitský národ)
page 6 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Sumerové
kmen Sumerů přichází do Mezopotámie už asi 3500 let př. n. l.
brzy vznikají první státní útvary – městské státy: Eridu, Nippur, Šurúppak, Uruk, Kiš, Lagaš,
Umma, Ur
mezopotamská města byla obklopena hradbami, v centru stával stupňovitý chrám – zikkurat
Sumerové využívali propracovaný systém zavlažování, vynalezli kalendář o 12 měsících,
šedesátkovou a desítkovou číselnou soustavu, vůz s koly, hrnčířský kruh, v architektuře využívali
obloukové klenutí
vznik klínové písma (z původně obrázkového písma) → dochované sumerské tabulky, pečetní
válečky…
v sumersko-akkadské literatuře pak vznikl známý Epos o Gilgamešovi
sumerské státy byly dobyty Akkady
Umění
sochařství – drobné sošky - „vousatý muž z Uruku“, stojící uctíveč, socha panovníka Gudei, soška
bohyně
šperky
zikkurat = stupňovitá stavba s chrámem na vrcholu
Akkadové
Akkadové byli semitským národem
postupně ovládli většinu městských států
vytvořili první velkou říši (panovník Sargon Akkadský)
Umění
hlava akkadského krále
reléfy
Sargon Akkadský
Náramsínova stéla – stéla z růžového pískovce, zobrazuje vítězství akkadského vojska nad
horským kmenem
babylónské a asyrské umění
page 7 / 8
Studijni-svet.cz || Egypt - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
SŘ - Chammurapiho stéla
NŘ – Ištařina brána, Babylónská věž (zikkurat), visuté zahrady Semiramidiny
sošky – bohyně
asyrské umění – reliéfní portrét Aššurbanipala, sošky démonů, reliéfy (Aššurbanipalův palác)
Babylónská říše
Starobabylónská říše
po Sumerech se v Mezopotámii objevily nové národy - Asyřané a Babylóňané.
Babylón byl založen již v akkadském období, ale svůj největší význam získal až v
starobabylónském období za vlády panovníka Chammurabiho
později se vlády nad městem zmocňují Kassité , kteří tak založili druhou babylónskou dynastii
během ní byl Babylón největší město na světě
po jejich pádu nastalo období zmatků a politického vakua
po většinu času byl Babylón pod asyrskou nadvládou (Asyrská říše 9.-7.stol. př.n.l.)
Novobabylónská říše
Novobabylónská říše byla založena v roce 626 př.n.l.
významným panovníkem byl Nabukadnesar (6 st. př. n. l)
v té době v hlavním městě stojí
Ištařina brána
stol.př.n.l.
stavba na Procesní cestě (cesta protínající Babylon – vedla od Ištařiny brány až
k velkému zikkuratu)
zdobena reliéfy z glazovaných cihel (zoomorfní náměty)
babylónská věž
zikkurat, svatyně boha Marduka
visuté zahrady Semiramidiny
jeden z divů světa
jediné místo, kde byl ke stavbě použit kámen
později město dobyl Peršan Kýros Veliký a tím vyvrátil novobabylónskou říši.
v roce 331 př. n. l. Babylón dobyl Alexandr Veliký
page 8 / 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Orientální despocie - zápis (pouze text)

Orientální despocie - zápis (pouze text) 3) třída Procesí vedla od Ištařiny brány do centra města k největší zikkuratům 6 metrů vysoké zdi s reliéfy lvů 4) zikkuraty stupňovité pyramidy, které sloužily jako chrámy a na jejichž vrcholku by...

Více

Studijni-svet.cz || Umění starověku - Egypt, Řecko - Dejiny

Studijni-svet.cz || Umění starověku - Egypt, Řecko - Dejiny dějinách lidstva - postava princezny Nofrety (spolu se sochou prince Rahotepa pochází z doby 2600 let př.n.l.). Pohřební masky-Nejznámější patřila Tutanchamónovi (nalezena roku 1922 v Údolí králů)....

Více

Studijni-svet.cz || Mimoevropské civilizace - Dejiny

Studijni-svet.cz || Mimoevropské civilizace - Dejiny Říct že byla nejdřív horní a dolní říše Pyramidy (nejdříve stupňovité a potom už hladké) Vybrat si některé zajímavé panovníky (například Achnaton, Rammese, Tutanchamon) Zmínit se jak vypadala spole...

Více

Mezopotámie

Mezopotámie městských států (Ur, Uruk, Lagaš). Kolem r. 2400př.n.l si Sumer podrobili nájezdníci Akkadové. Převzali sumerský jazyk i písmo a vytvořili jednotný stát. Jejich vůdcem a vládcem byl Sargon Akkadský...

Více

čtěte dále… (pdf 586kb)

čtěte dále… (pdf 586kb) toho moc nedozvěděli, pravděpodobně proto, že se toho o nich všeobecně moc neví. A když, tak jen zprostředkovaně, písemné zdroje neexistují, protože si většinou nevytvořily písmo jako komunikační p...

Více