Syllabus_DF1_1F ZS 2012

Transkript

Syllabus_DF1_1F ZS 2012
DEJINY FILOZOFIE I.
Kód: 1IFE/DEF01
Syllabus pre študentky/študentov odboru 2.1.1 Filozofia
Zimný semester: 1/2 (zápočet/skúška)
Počet kreditov: 5 kreditov
Prednášky: Vladislav Suvák
Semináre: Lívia Flachbartová, Vladislav Suvák
TÉMY PREDNÁŠOK
1. Dianie, dejinnosť, dejiny – možnosti formulovania „dejín filozofie” (historiografia a histórie).
Ako môžeme myslieť „dejiny filozofie” – čo takto formulované dejiny predpokladajú, na čom sa
zakladajú, čo nám umožňujú a čo znemožňujú? Príklad Hegelovho pojmu dejín filozofie a jeho
kritika. Príklad Foucaultovho pojmu archeológie/genealógie/problematizácie a jeho dôsledky pre
historiografiu.
Literatúra: Hegel, G. W. F.: Dějiny filosofie. Zv. I. („Úvod do dějín filosofie”); Veyne, P.: Ako
písať o dejinách; Foucault, M.: „Nietzsche, genealogie, historie.“
2. Problém interpretácie – výklad a rozumenie. Grécka filozofická terminológia a otázka jej
prekladu do moderných jazykov. Chápanie reči vo filozofickej hermeneutike 20. st.
Literatúra: Gadamer, H.-G.: Člověk a řeč. Floss, K. – Navrátil, M.: Úvod do řecké filosofické
terminologie. Olomouc, Univerzita Palackého 2000; Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky.
3. Mýtus, epos a logos v archaickom gréckom myslení. Je mýtus „iracionálny” alebo je
podobne ako logos určitým „spôsobom myslenia”? Čo odlišuje mýtus od logu a ako prebieha
proces „oddeľovania” logu od mýtu?
Literatúra: Mýtus, epos a logos (hlavne state od W. Otta a W. Schadewaldta); Šedina, M.:
Sparagmos; Patočka, J.: Předsókratovská filosofie; Kratochvíl, Z. & Bouzek, J.: Od mýtu k logu;
Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku; Veyne, P.: Věřili Řekové svým mýtum?; Vernant,
J.-P.: Počátky řeckého myšlení; ku gréckemu náboženstvu a ku gréckym mýtom: Eliade, M.: Dějiny
náboženského myšlení; Graves, R.: Řecké mýty.
4. Predsokratovské kosmogónie (orfizmus, Miléťania, pythagorovci, Empedoklés, Anaxagoras
atď.) „Racionalita“ kosmogónií. Kosmos, stávanie a poriadok. Aristotelov výklad arché ako
hypokeimenon a vymedzenie hoi fysikoi (= „bádateľov fysis”). Terminológia: kosmos, adikia, diké,
fysis (fysei), genesis, peras.
Literatúra: Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M.: Předsókratovští filosofové; Vernant, J.-P.:
Počátky řeckého myšlení; Hussey, E.: Presokratici; Patočka, J.: Předsókratovská filosofie; Kosmos a
živly; Kratochvíl, Z.: Filosofie živé přírody; Hobza, P.: „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské
filosofie.“ Filosofický časopis, č. 6/2004, str. 889–924.
5. Hérakleitos – mysliteľ pohybu (terminológia: fysei, genesis, logos, kosmos, hen – panta)
Literatúra: Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M.: Předsókratovští filosofové; Hussey, E.:
Presokratici; Patočka, J.: Předsókratovská filosofie; Kosmos a živly; Kratochvíl, Z. & Kosík, Š.:
Hérakleitos: Řeč o povaze bytí.
3
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Hérakleitove zlomky v preklade Z. Kratochvíla sú dostupné na www: http://www.fysis.cz/
Herakleitos/bb300401.rtf
6. Parmenidés. Kritika stávania a myšlienka „toho, čo je“. Cesty poznania, eleatská predstava
kosmu (terminológia: genesis, hen, opozícia estin a úk estin, to on).
Literatúra: Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M.: Předsókratovští filosofové; Hussey, E.:
Presokratici; Patočka, J.: Předsókratovská filosofie; Kosmos a živly; Kalandra, Z.: Parmenidova
filosofie; Kratochvíl, Z. & Bouzek, J.: Řeč umění a archaická filosofie.
7. Sofisti a Sókratés (sofistická kritika náboženstva, spor fysei – nomoi, argumentácia a pravda,
rétorika, sofistika a dialektika, otázka „relativizmu pravdy”, Sókratés a morálne myslenie).
Literatúra: Hussey, E.: Presokratici; Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období; Patočka, J.:
Sókratés; Fischer, J. L.: Případ Sokrates; Dialóg, vědění, orientace; Idea, hypotéza a otázka.
8. Sókratés – morálny mysliteľ a ironik. (Zdatnosť, areté, areté ako techné a epistémé,
naučiteľnosť zdatnosti a štruktúra zdatnosti; Platónov Hippias Menší a Prótagoras).
Literatúra: Hare, R. M.: Platón; Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období; Dialóg, vědění,
orientace; Idea, hypotéza a otázka; Bleicken, J.: Athénska demokracie, Praha, OIKOYMENH 2002;
Fischer, J. L.: Případ Sokrates. Praha, Lidové noviny 1994.
9. Sókratés – otázka, maieutika, dialektika. (Diferencia epistémé - doxa; Platónov Menón).
Literatúra: Dialóg, vědění, orientace; Idea, hypotéza a otázka; Hare, R. M.: Platón; Graeser, A.:
Řecká filosofie klasického období.
10. Platónova hierarchizácia skutočnosti a poznania. Podoba ideí v Ústave. (Podobenstvá z
Ústavy VI., VII. a 7. list).
Literatúra: Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období; Hare, R. M.: Platón; Wyller, E. A.:
Pozdní Platón; Martin, G.: Úvod do všeobecné metafyziky; Idea a třetí muž.
PLÁN SEMINÁROV1
1. HOMÉR
•
Pramenná literatúra: Homér: Ílias 18.478-610.
In: 1. Homérova Ílias. Prel. O. Vaňorný, Praha 1934, s. 447 – 452.
2. Schadewaldt, W. (1991): „Homérova básnická ontologie.” In: Mýtus, epos a
logos. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH, s. 27 – 31.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Schadewaldt, W. (1991): „Homérova básnická ontologie.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P.
Rezek. Praha, OIKOYMENH, s. 27 – 47.
2. individuálne štúdium:
Kratochvíl, Z. (1994): „Archaická moudrost“. In: Bouzek & Kratochvíl, Od mýtu k logu.
Praha, Herrmann a synové, s. 45 – 123.
Prezentácia: Hack, R. K. (1969): God in Greek Philosophy to the Time of Socrates.
Princeton, Princeton University Press, s. 4 – 22.
1
Literatúra, ktorá je podčiarknutá je povinná.
3
4
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
•
Ďalšie čítanie:
Bartoš, H. (2003): „Studie k homérskému pojetí lidské psychiky a tělesnosti“. In: ELOGOS. Electronic Journal of Philosophy/2003, s. 1 – 26.
http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/Bart1-03.pdf
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M. (2004): Předsókratovští filosofové. Prel. Filip
Karfík, Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH, s. 11 – 100.
Kahn, Ch. H. (1991): „Řecké sloveso `být` a pojem bytí.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P.
Rezek. Praha, OIKOYMENH, s. 65 – 88.
Schadewaldt, W. (1991): „Ontologická adekvátnost řečtiny.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P.
Rezek. Praha, OIKOYMENH, s. 48 – 65.
Vernant, J.-P. (1993): Počátky řeckého myšlení. Prel. M. Rejchrt. Praha, OIKOYMENH.
Vernant, J.-P. (2001): Vesmír, bohové, lidé: Nejstarší řecké mýty. Praha & Litomyšl, Paseka.
Vítek, T. (2010): Sedm mudrců a jejich výroky. Praha, Herrmann a synové.
Freeman, K. (1966): The Pre-Socratic Philosophers. Harvard University Press, s. 1 – 49.
Fowler, R. (ed.) (2004): The Cambridge Companion to Homer. Cambridge, Cambridge
University Press.
Powell B. B. (2004): Homer. Blackwell Publishing.
2. MYTHOS A LOGOS
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Otto, W. F. (1991): „Mýtus a slovo.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH, s. 7 – 26.
2. individuálne štúdium:
Hejdánek, L. (1994): „Mythos jako aktuální filosofický problém“. In: Refexe 11 (1994), (2) s.
1 – 11. http://www.reflexe.cz/File/Reflexe%2011/hejdanek-mythos.pdf
Löbl, R. (1994): „Mýtus a logos“. In: Refexe 11 (1994), (3) s. 1 – 12.
http://www.reflexe.cz/File/Reflexe%2011/lobl.pdf
Prezentácia: Vernant, J.-P. (1990): Myth and Society in Ancient Greece. NY, Zone
Books. Kap. „The Reason of Myth“, s. 203 – 218.
•
4
Ďalšie čítanie:
Patočka, J. (1989): Základní problémy předsókratovské filosofie. Praha, s. 1 – 29.
Patočka, J. (1996): Nejstarší řecká filosofie: Přednášky z antické filosofie. Praha, Vyšehrad, s.
9 – 35.
Kratochvíl, Z. & Bouzek, J. (1994): Od mýtu k logu. Praha, Herman & synové.
Vernant, J.-P. (1993): Počátky řeckého myšlení. Prel. M. Rejchrt. Praha, OIKOYMENH.
Vernant, J.-P. (2001): Vesmír, bohové, lidé: Nejstarší řecké mýty. Praha & Litomyšl, Paseka.
Gasset, J. O. y (1967): The Origin of Philosophy. Tran. T. Talbot, NY, W. W. Northon &
Company, Inc. (španielsky: Origen y epílogo de la filosofía, Madrid: Espasa-Calpe,
1980).
Gadamer, H.-G. (2001): The Beginning of Philosophy. Tran. R. Coltman, NY, Continuum.
(nemecky: Der Anfang der Philosophie, Stuttgart: Reclam 1997).
Finley, J. H. (1966): Four Stages of Greek Thought. Stanford, Stanford University Press.
Hellpach, W. (1976): „Ethos zwischen Mythos und Logos“. In: Zeitschrift für philosophische
Forschung, Bd. 30, H. 4 (Oct. - Dec., 1976), s. 587 – 609.
5
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Tzitzis, S. (ed.) (2009): Mythe et Justice dans la Pensée Grecque. Les Presses de l’Université
Laval.
3. MILÉŤANIA I. – THÁLES Z MILÉTU
•
Pramenná literatúra: Zlomky Tháleta z Milétu.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 55 – 57.
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 6 – 8.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Hobza, P. (2004) „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci milétské filosofie“. In: Filosofický
časopis 2004/6, s. 889 – 925.
2. individuálne štúdium:
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M. (2004): Předsókratovští filosofové. Prel. Filip Karfík,
Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH, s.100 – 129.
Svoboda, K.: „Úvod k zlomkom“. In: Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel
Svoboda. Praha, NČSAV 19622 (19441), s. V – XXII.
Prezentácia: Guthrie, W. K. C. (1964): A History of Greek Philosphy.Vol. 1., Cambridge,
Cambridge University Press, s. 54 – 72.
•
Ďalšie čítanie:
Kosmos a živly. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Solmsen, F. (1992): „Aristotelés a předsókratovská kosmogonie.“ In: Kosmos a živly. Praha,
OIKOYMENH, s. 85 – 103.
Clarke, M. (1995): „The Wisdom of Thales and the Problem of the Word ΙΕΡΟΣ“. In: The
Classical Quarterly, New Series, Vol. 45, No. 2 (1995), s. 296 – 317.
Rosen, S. H. (1962): „Thales: The Beginning of Philosophy“. In: Arion, Vol. 1, No. 3
(Autumn, 1962), s. 48 – 64.
Mansfeld, J. (1985): „Aristotle and Others on Thales, or the Beginnings of Natural
Philosophy (With Some Remarkson Xenophanes)“. In: Mnemosyne, Fourth Series,
Vol. 38, Fasc. 1/2 (1985), s. 109 – 129.
Finkelberg, A. (1989): „The Milesian Monistic Doctrine and the Development of Presocratic
Thought“. In: Hermes, 117. Bd., H. 3 (1989), s. 257 – 270.
Mackowiak, K. (2003): „Les savoirs de Thalès et de Kadmos: Histoire et représentations
religieuses en Grèce ancienne“. In: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58e Année,
No. 4 (Jul. - Aug., 2003), s. 859 – 876.
4. MILÉŤANIA II. – ANAXIMANDROS Z MILÉTU
•
Pramenná literatúra: Zlomky Anaximandra z Milétu.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 57 – 60.
5
6
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 8 – 10.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Patočka, J.: Základní problémy předsókratovské filosofie. Praha 1898, s. 29 – 42.
2. individuálne štúdium:
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M. (2004): Předsókratovští filosofové. Prel. Filip
Karfík, Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH, s. 130 – 183.
Prezentácia: Finkelberg, A. (1993): „Anaximander's Conception of the APEIRON“. In:
Phronesis, Vol. 38, No. 3 (1993), s. 229 – 256.
•
Ďalšie čítanie:
Končadrle, R. (2008): Fysis iónských myslitelů. Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací.
Vyd. Pavel Mervart, s. 33 – 203.
Kosmos a živly. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Solmsen, F. (1992): „Aristotelés a předsókratovská kosmogonie.“ In: Kosmos a živly. Praha,
OIKOYMENH, s. 85 – 103.
Hobza, P. (2004) „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci milétské filosofie“. In: Filosofický
časopis 2004/6, s. 889 – 925.
Engmann, J. (1991): „Cosmic Justice in Anaximander“. In: Phronesis, Vol. 36, No. 1 (1991),
s. 1 – 25.
Finkelberg, A. (1989): „The Milesian Monistic Doctrine and the Development of Presocratic
Thought“. In: Hermes, 117. Bd., H. 3 (1989), s. 257 – 270.
Finkelberg, A. (1994): „Plural Worlds in Anaximander“. In: The American Journal of
Philology, Vol. 115, No. 4 (Winter, 1994), s. 485 – 506.
Classen, C. J. (1962): „Anaximander“. In: Hermes, 90. Bd., H. 2 (1962), s. 159 – 172.
5. HÉRAKLEITOS Z EFEZU
•
Pramenná literatúra: Zlomky Hérakleita z Efezu.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 99 – 112.
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 22 – 33.
3. http://www.fysis.cz/Herakleitos/bb300401.rtf
(pozn.: text si vyžaduje inštaláciu gréckeho fontu GREEK – hľadaj na www.fysis.cz)
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Kahn, Ch. H.: „Hérakleitos o proudu změny“. In: Hérakleitos z Efezu: Zkušenost a řeč. M.
Pokorný (ed.), Praha, OIKOYMENH 2008, s. 106 – 120.
2. individuálne štúdium:
6
7
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M. (2004): Předsókratovští filosofové. Prel. Filip Karfík,
Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH, s. 233 – 278 (Hérakleitos); s. 363 –
415 (Empedoklés).
Zlomky: Empedoklés z Akragantu.
Patočka, J. (1996): Nejstarší řecká filosofie. Praha, Vyšehrad, s. 195 – 220.
Prezentácia: Bernadete, S. (2000): „On Heraclitus“. In: The Review of Metaphysics Vol. 53,
No. 3 (Mar., 2000), s. 613 – 633.
•
Ďalšie čítanie:
Hérakleitos z Efezu: Zkušenost a řeč. M. Pokorný (ed.), Praha, OIKOYMENH 2008.
Kratochvíl, Z., Délský potápěč k Hérakleitově Řeči. Praha, Herrmann a synové 2006.
Končadrle, R. (2008): Fysis iónských myslitelů. Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací.
Vyd. Pavel Mervart, s. 255 – 295.
Patočka, J.: Základní problémy předsókratovské filosofie. Praha 1898, s. 48 – 87.
Kahn, Ch. H. (1979): The Art and Thought of Heraclitus. An edition of the fragments with
translation and commentary. Cambridge, Cambridge University Press.
Minar, E. L. (1939): „The Logos of Heraclitus“. In: Classical Philology, Vol. 34, No. 4 (Oct.,
1939), s. 323 – 341.
Emlyn-Jones, C. J. (1976): „Heraclitus and the Identity of Opposites“. In: Phronesis, Vol. 21,
No. 2 (1976), s. 89 – 114.
Junceda, J. A. G. (1984): „Uno y múltiple: La dialéctica de los contrarios en Heráclito“. In:
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 4/1984, s. 29 – 44.
Voigtländer, H.-D. (1995): „Sprachphilosophie bei Heraklit“. In: Hermes, 123. Bd., H. 2
(1995), s. 139 – 155.
6. PARMENIDÉS Z ELEY I.
•
Pramenná literatúra: Zlomky Parmenida z Eley.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 117 – 121.
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 34 – 41.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Hussey, E. (1997): Presokratici. Prel. M. Pokorný. Praha, Rezek, s. 101 – 132.
Kalandra, Z. (1996): Parmenidova filosofie. Praha, Herman a synové, s. 7 – 33.
2. individuálne štúdium:
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M. (2004): Předsókratovští filosofové. Prel. Filip Karfík,
Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH, s. 311 – 341.
Patočka, J. (1996): Nejstarší řecká filosofie. Praha, Vyšehrad, s. 112 – 168.
Prezentácia: Kahn, Ch. H. (1969): „The Thesis of Parmenides“. In: Review of Metaphysics,
22:4 (June 1969), s. 700 – 724.
•
7
Ďalšie čítanie:
Hobza, P. (2002): „Parmenidés v kontextu archaické orální kultury“. In: Filosofický časopis,
8
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
2002/6, s. 905 – 931.
Hussey, E. (1997): Presokratici. Prel. M. Pokorný. Praha, Rezek, s. 156 – 180.
Thanassas, P. (2007): Parmenides, Cosmos, and Being. A philosophical Interpretation.
Marquette University Press.
Jones, B. (1973): „Parmenides' "The Way of Truth"“. In: Journal of the History of
Philosophy, 11:3 (1973:July) s. 287 – 298.
Curd, P. K. (1991): „Parmenidean Monism“. In: Phronesis, Vol. 36, No. 3 (1991), s. 241 –
264.
Ebert, T. (1989): „Wo beginnt der Weg der Doxa? Eine Textumstellung im Fragment 8 des
Parmenides“. In: Phronesis, Vol. 34, No. 2 (1989), s. 121 – 138.
Hölscher, U. (1956): „Grammatisches zu Parmenides“. In: Hermes, 84. Bd., H. 4 (1956), s.
385 – 397.
Schüssler, I. (1978): „La relación entre el pensamiento y el ser en el poema de Parménides“.
In: Anuario filosófico, 11:1 (1978) s. 197 – 205.
Mansfeld, J. (1999): „Parménide et Héraclite avaient-ils une théorie de la perception?“. In:
Phronesis, Vol. 44, No. 4, (Nov., 1999), s. 326 – 346.
Pozri aj „Ďalšie čítanie“ k semináru č. 7.
7. PARMENIDÉS Z ELEY II.
•
Pramenná literatúra: Zlomky Parmenida z Eley.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 117 – 121.
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 34 – 41.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Kalandra, Z. (1996): Parmenidova filosofie. Praha, Herman a synové, s. 34 – 92.
2. individuálne štúdium:
Kalandra, Z. (1996): Parmenidova filosofie. Praha, Herman a synové, s. 93 – 141.
Hussey, E. (1997): Presokratici. Prel. M. Pokorný. Praha, Rezek, s. 156 – 180.
Zlomky: Atomisti Leukippos z Milétu a Démokritos z Abdér.
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M. (2004): Předsókratovští filosofové. Prel. Filip Karfík,
Petr Kolev, Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH, s. 516 – 557.
Gadamer, H.-G. (1992): „Antická teorie atomu.” In: Kosmos a živly. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH , s. 45 – 61.
Prezentácia: Bredlow, L. A. (2011): „Parmenides and the Grammar of Being“. In: Classical
Philology, Vol. 106, No. 4 (October 2011), s. 283 – 298.
•
8
Ďalšie čítanie:
Patočka, J. (1989): Základní problémy předsókratovské filosofie. Praha, s. 81 – 190.
Henn, M. J. (2003): Parmenides of Elea. A Verse Translation with Interpretative Essays and
Commentary to the Text. Contributions in Philosophy, No. 88, Wesport/Connecticut/
London, Praeger.
Crystal, I. (2002): „The Scope of Thought in Parmenides“. In: The Classical Quarterly, New
9
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Series, Vol. 52, No. 1, (2002), s. 207 – 219.
Reinhardt, K. (1916): Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie. Verlag
von Friedrich Cohen in Bonn.
Bux, E. (1941): „Gorgias und Parmenides“. In: Hermes, 76. Bd., H. 4 (1941), s. 393 – 407.
Pozri aj „Ďalšie čítanie“ k semináru č. 6.
8. SOFISTI I. – PRÓTAGORAS Z ABDÉR
•
Pramenná literatúra: Zlomky Prótagora z Abdér.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 209 – 212.
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 116 –117.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Boháček, K. (2006): „Sofistés, homo protagoriensis“. In: Filosofický časopis 2006/3, s. 411 –
434.
2. individuálne štúdium:
Graeser, A. (2000): Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha,
OIKOYMENH, s. 20 – 39.
Hussey, E. (1997): Presokratici. Prel. M. Pokorný. Praha, Rezek, s. 133 – 155.
Prezentácia:
Guthrie, W. K. C. (1971): The Sophists. Cambridge, Cambridge University Press, s. 176 –
192.
Versenyi, L. (1962): „Protagoras' Man-Measure Fragment“. In: The American Journal of
Philology, Vol. 83, No. 2 (Apr., 1962), s. 178 – 184.
•
9
Ďalšie čítanie:
Guthrie, W. K. C. (1971): The Sophists. Cambridge, Cambridge University Press.
Kerferd, G. B. (1981): The Sophistic Movement. Cambridge, Cambridge University Press.
Romilly, J. de (2002): The Great Sophists in Periclean Athens. Tran. J Lloyd. Oxford, Oxford
University Press. (francúzsky: Les Grands Sophistes dans I'Athenes de Pericles, Paris:
Fallois, 1988).
Levi, A. (1940): „The Ethical and Social Thought of Protagoras“. In: Mind, New Series, Vol.
49, No. 195, (Jul., 1940), s. 284 – 302.
Levi, A. (1940): „Studies on Protagoras“. In: Philosophy, Vol. 15, No. 58 (Apr., 1940), s. 147
– 167.
Schiller, F. C. S. (1911): „The Humanism of Protagoras“. In: Mind, New Series, Vol. 20, No.
78 (Apr., 1911), s. 181 – 196.
Gillespie, C. M. (1910): „The Truth of Protagoras“. In: Mind, New Series, Vol. 19, No. 76
(Oct., 1910), s. 470 – 492.
Taureck, B. H. F. (1995): Die Sophisten zur Einführung. Hamburg, Junius.
Müller, C. W. (1967): „Protagoras Über die Götter“. In: Hermes, 95. Bd., H. 2 (1967), s. 140
– 159.
Scholten, Helga (2003): Die Sophistik - eine Bedrohung für die Religion und Politik der
Polis? Eine historische Analyse. Berlin: Akademie Verl.
10
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
9. SOFISTI II. – GORGIAS Z LEONTÍN
•
Pramenná literatúra: Zlomky Gorgia z Leontín.
In: 1. Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998,
s. 212 – 216.
2. Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622
(19441), s. 117 – 122.
3. Gorgias: Chvála Heleny, in: Borecký, Bořivoj (ed.): Tribuni výmluvnosti, Odeon, Praha
1974, s. 9 – 13.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Boháček, K.(2004): Proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí. Praha, Filosofia, s. 44 – 68.
2. individuálne štúdium:
Graeser, A. (2000): Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha,
OIKOYMENH, s. 39 – 109.
Prezentácia: Wardy, R. (2007): The Birth of Rhetoric. Gorgias, Plato and their Successors.
London/NY, Routledge, s. 6 – 24.
•
Ďalšie čítanie:
Boháček, K. (2004): Proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí. Praha: Filosofia.
Gigon, O. (2004): „Gorgiás ,O nebytíʻ“. In: Filosofický časopis, 2004/6, s. 937 – 967.
Boháček, K. (2004): „Olof Gigon o existenci smyslu neexistujícího spisu o nebytí“. In:
Filosofický časopis, 2004/6, s. 925 – 937.
Guthrie, W. K. C. (1971): The Sophists. Cambridge, Cambridge University Press.
Kerferd, G. B. (1981): The Sophistic Movement. Cambridge, Cambridge University Press.
Romilly, J. de (2002): The Great Sophists in Periclean Athens. Tran. J Lloyd. Oxford, Oxford
University Press.
Wardy, R. (2007): The Birth of Rhetoric. Gorgias, Plato and their Successors. London/NY,
Routledge.
Taureck, B. H. F. (1995): Die Sophisten zur Einführung. Hamburg, Junius.
Bröcker, W. (1958): „Gorgias contra Parmenides“. In: Hermes, 86. Bd., H. 4 (Dec., 1958), s.
425 – 440.
10. SÓKRATÉS
•
Pramenná literatúra:
Xenofón: Sókratova obhajoba
In: 1. Xenofón: Hostina. Sokratova obhajoba. Prel. A. Kalaš. Bratislava, Kalligram (Filozofia
do vrecka) 2006, s. 149 – 174.
2. Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ
KNIHOVNA 15), s. 231 – 239.
Platón: Obrana Sókrata
10
11
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
In: 1. Platon: Dialógy. 3 zv. Prel. J. Špaňár. Bratislava, Tatran 1990.
2. Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH
2000.
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Kalaš, A.(2008): „Sokrates - Vzorný občan, alebo rozvracač aténskej demokracie?“. In:
Filozofia 63/1, s. 2 – 17.
2. individuálne štúdium:
Graeser, A. (2000): Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha,
OIKOYMENH, s. 110 – 142.
Prezentácia: Hansen, M. H. (1995): The Trial of Sokrates – from the Athenian Point of View.
(Historisk-filosofiske Meddelelser 71.) Munksgaard, Copenhagen: The Royal Danish
Academy of Sciences and Letters.
•
Ďalšie čítanie:
Patočka, J. (1990): Sókratés. Praha, SPN.
Bleicken, J. (2002): Athénská demokracie. Prel. J. Souček. Praha: OIKOYMENH.
Strycker, E. de, Slings, S. R. (1994): Plato' Apology of Socrates. A Literary and Philosophical
Study with a Running Commentary. Leiden/NY/Köln, E. J. Brill.
Leibowitz, D. (2010): The Ironic Defense of Socrates. Cambridge University Press.
Brickhouse, T. C. & Smith, N.D. (2002): The Trial and Execution of Socrates. Sources
and Controversies. NY/Oxford, Oxford University Press.
Allen, R. E. (1980): Socrates and Legal Obligation. Minneapolis, University of Minnesota
Press.
Meyer, T. (1962): Platons Apologie. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag.
Martens, E. (1992): Die Sache des Sokrates. Mit 9 Abbildungen. Stuttgart, Phillip Reclam
jun.
Bouchard, D. (2001): „L’ironie socratique“. In: Laval théologique et philosophique, vol. 57,
n° 2, 2001, s. 277 – 289.
Mondolfo, R. (1996): Sócrates. Eudeba.
11. PLATÓN I.
•
Pramenná literatúra: Platón: Lachés.
In: 1. Platon: Dialógy. 3 zv. Prel. J. Špaňár. Bratislava, Tatran 1990.
2. Platón: Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH
1995
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Martin, G. (1996): Úvod do všeobecné metafyziky. Prel. T. Dimter & M. Pokorný. Praha,
Rezek, s. 7 – 38.
11
12
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
2. individuálne štúdium:
Hare, R. M. (1994): Platón. In: Hare & Barnes & Chadwick: Zakladatelé myšlení. Prel. K.
Berka. Praha, Svoboda, s. 15 – 94.
Prezentácia: Santas, G. (1969): „Socrates at Work on Virtue and Knowledge in Plato's
Laches“. In: The Review of Metaphysics, Vol. 22, No. 3 (Mar., 1969), s. 433 – 460.
•
Ďalšie čítanie:
Mittelstrass, J. (1992): „Pokus o výklad sókratovského dialogu.” In: Dialog, vědění,
orientace. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH.
Nemumann, F. (1992): „Zdatnost a techné v Platónových raných dialozích.” In: Dialog,
vědění, orientace. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH.
Wolfsdorf, D. (2005): „Δυναμισ in Laches“. In: Phoenix, Vol. 59, No. 3/4 (Fall – Winter,
2005), s. 324 – 347.
Laguna, T. de (1934): „The Problem of the Laches“. In: Mind, New Series, Vol. 43, No. 170
(Apr., 1934), s. 170 – 180.
Rabieh, L. R. (2006): Plato and the Virtue of Courage. Baltimore, The Johns Hopkins
University Press.
Emlyn-Jones, C. (1999): „Dramatic Structure and Cultural Context in Plato's Laches“. In: The
Classical Quarterly, New Series, Vol. 49, No 1 (1999), s. 123 – 138.
Hoerber, R. G. (1968): „Plato's Laches“. In: Classical Philology, Vol. 63, No. 2 (Apr., 1968),
s. 95 – 105.
Lévystone, D. (2006): „Le courage et les mots de la peur dans le Lachès et le Protagoras“. In:
Phoenix, Vol. 60, No. 3/4 (Fall - Winter, 2006), s. 346 – 363.
Martens, E. (1992): Die Sache des Sokrates. Mit 9 Abbildungen. Stuttgart, Phillip Reclam
jun.
Jöel, K. (1906): „Zu Platons Laches“. In: Hermes, 41. Bd., H. 2 (1906), s. 310 – 318.
12. PLATÓN II.
•
Pramenná literatúra: Platón: Podobenstvá z Ústavy VI. a VII.
In: 1. Platon: Dialógy. 3 zv. Prel. J. Špaňár. Bratislava, Tatran 1990.
2. Platón: Ústava. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 1996.
3. Platón: Ústava. Prel. R. Hošek. Praha, Svoboda 1993 (Antická knihovna 65).
•
Interpretačná literatúra:
Povinná:
1. seminár:
Wyller, E. A. (1996): Pozdní Platón. Prel. T. Dimter. Praha, Rezek, s. 25 – 54.
2. individuálne štúdium:
Graeser, A. (2000): Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha,
OIKOYMENH, s. 163 – 269.
Prezentácia:
Raven, J. E. (1953): „Sun, Divided Line and Cave“. In: The Classical Quarterly, New Series,
Vol. 3, No 1/2 (Jan. – Apr. 1953), s. 22 – 32.
Sze, C. P. (1977): „EIKASIA and PISTIS in Plato’s Cave Allegory“. In: The Classical
Quarterly, New Series, Vol. 27, No 1 (1977), s. 27 – 38.
12
13
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
•
Ďalšie čítanie:
Gadamer, H.-G. (1994): Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Prel. J. Šindelář a F.
Karfík. Praha, OIKOYMENH.
Dialóg, vědění, orientace. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Idea, hypotéza a otázka. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991.
Martin, G. (1996): Úvod do všeobecné metafyziky. Prel. T. Dimter & M. Pokorný. Praha,
Rezek.
Rosen, S. (2005): Plato’s Republic. New Haven & London, Yale University Press.
Cairns, D., Herrmann, F.-G., Penner, T. (ed.) (2007): Pursuing the Good. Ethics and
Metaphysics in Plato’s Republic. Edinburg, Edinburg University Press.
Santas, G. (ed.) (2006): The Blackwell Guide to Plato’s Republic. Blachwell Publishing.
Ferrari, G. R. F. (ed.) (2007):The Cambridge Companion to Plato’s Republic. Cambridge
University Press.
Wieland, W. (1982): Platon und die Formen des Wissens. Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht.
Saura, S. S. (2000): „La Idea de Bien en la República.“ In: „A Parte Rei: revista de filosofía,
Nº. 12, 2000, s. 1 – 12.
Pramenná literatúra v českých a slovenských prekladoch:
Antológia z diel filozofov. Zv. I. Predsokratovci a Platón. 2. vyd. Bratislava, Iris 1998 (antológie by
mali byť dostupné v každej študovni vedeckej alebo univerzitnej knižnice – niektoré preklady sú
zastaralé).
Antisthenés: Antisthenés. Fontum Socraticorum I. Úvodná štúdia, preklad zlomkov a komentár. Prel.
A. Kalaš, úvodná štúdiu a komentár V. Suvák, Bratislava, Kalligram 2010.
Homéros: Ílias. Prel. M. Okál. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1986.
Homéros: Odysseia. Prel. M. Okál. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1986.
Hésiodos: Zpěvy železného věku. Prel. J. Nováková. Praha, Svoboda 1990.
Zlomky předsokratovských myslitelů. Prel. Karel Svoboda. Praha, NČSAV 19622 (19441).
Hérakleitos: Řeč o povaze bytí. Prel. Kratochvíl, Z., Kosík, Š. Praha, Hermann & synové 1993.
Řečtí atomisté. Prel. K. Svoboda. Praha, Svoboda, Antická knihovna, zv. 43, 1980.
Thukydides: Dejiny peloponézskej vojny. Prel. P. Kuklica. Bratislava, Tatran 1985.
Hippokrates: Aforismy. Prognostikon. O vzduchu, vodách a místech. Prel. Ondřej Schrutz. Praha,
ALBERTA 1993.
Platon: Dialógy. 3 zv. Prel. J. Špaňár. Bratislava, Tatran 1990.
Platón: Alkibiadés I, II; Hipparchos, Milovníci. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19962.
Platón: Epinomis, Minós, Pseudoplatonika, Kleitofón, Epigramy. Prel. F. Novotný. Praha,
OIKOYMENH 19972.
Platón: Euthydémos, Menón. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
Platón: Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
Platón: Faidón. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
Platón: Faidros. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
Platón: Filébos. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19942.
Platón: Gorgias. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
Platón: Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19962.
Platón: Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19952.
Platón: Kratylos. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19942.
Platón: Listy. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19962.
Platón: Parmenidés. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19962.
Platón: Politikos. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19952.
Platón: Protágoras. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
13
14
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Platón: Sofistés. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19952.
Platón: Symposion. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 20002.
Platón: Theaitétos. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19952.
Platón: Timaios, Kritias. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19962.
Platón: Ústava. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19962.
Platón: Ústava. Prel. R. Hošek. Praha, Svoboda 1993 (ANTICKÁ KNIHOVNA 65).
Platón: Zákony. Prel. F. Novotný. Praha, OIKOYMENH 19972.
Xenofón: Hostina. Sokratova obhajoba. Prel. A. Kalaš. Bratislava, Kalligram 2006.
Xenofón: Spomienky na Sokrata. Preklad E. Šimovičová. Bratislava : Tatran, 1970.
Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Prel. V. Bahník. Praha, Svoboda 1972 (ANTICKÁ KNIHOVNA
15).
Výber z dostupnej interpretačnej literatúry v českých a slovenských prekladoch:2
Asmus, V. F.: Antická filozofie. Praha, Svoboda 1986 (marxistická interpretácia – pomerne dobre
spracovaný atomizmus).
Balabán, M.: Víra – nebo osud? Praha, OIKOYMENH 1994.
Bleicken, J.: Athénska demokracie, Praha, OIKOYMENH 2002.
Boháček, K.: „Olof Gigon o existenci smyslu neexistujícího spisu o nebytí“. In: Filosofický časopis,
2004/6, s. 925 – 937.
Boháček, K.: Proč Gorgiás mluví. Úvod do filosofie nebytí. Praha: Filosofia 2004.
Bondy, Egon: Poznámky k dějinám filosofie 3. Antická filosofie. Praha, Sdružení na podporu vydávání
časopisů (Vokno) 1994 (stručný prehľad antickej filosofie v podobnom duchu ako práca D.
Machovca).
Canfora, L.: Dějiny řecké literatury. Preložili Bartoněk, A., Bartoňková, D., Kyloušek, P., Marečková,
E., Němečková, O., Peňáz, P., Psíková, P., Vilasová-Freddo, Š. Praha, Koniasch Latin Press 2001
(dejinný prehľad gréckej literatúry od Homéra po neskorú antiku & chronológia & podrobná
bibliografia & súpis prekladov klasických textov do češtiny a slovenčiny).
Detienne, M.: Mistři pravdy v archaickém Řecku. Prel. Olga Spěváková. Praha, OIKOYMENH, 2000.
Dialóg, vědění, orientace. Zost. P. Rezková (alias P. Rezek). Praha, OIKOYMENH 1992.
Dodds, E. R.: Řekové a iracionálno. Prel. Ondřej Prokop. Praha, OIKOYMENH 2000.
Dostálová, R., Hošek, R.: Antická mystéria. Praha, Vyšehrad 1997.
Dumézil, G.: Mýty a bohové Indoevropanů. Praha, OIKOYMENH 1997.
Ebert, Th.: Sókratés jako Pythagorejec. Praha, OIKOYMENH 1999.
Eliade, M.: Dějiny náboženského myšlení. 3 zv. Prel. K. Dejmalová, F. Karfík, M. Lyčka, J. Našinec,
B. Patočková, P. Sadlíková, D. Spěváková. Praha, OIKOYMENH 1995 – 1997.
Encyklopedia Antiky. Praha, Academia 1973.
Földényi, L.F.: Melanchólia. Prel. Juliana Szolnokiová. Bratislava, Kalligram 2001.
Fischer, J. L.: Případ Sokrates. Praha, Lidové noviny 1994 (1. vyd.: Sokrates nelegendární. Praha,
SPN 1965).
Floss, K. – Navrátil, M.: Úvod do řecké filosofické terminologie. Olomouc, Univerzita Palackého
2000.
Foucault, M.: „Nietzsche, genealogie, historie.“ In: Foucault, M.: Diskurs, Autor a Genealogie. Prel.
Petr Horák. Praha, Nakladatelství Svoboda 1994.
Gadamer, H.-G.: „Antická teorie atomu.” In: Kosmos a živly. Pomfil 11. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH 1992.
Gadamer, H.-G.: Člověk a řeč. Praha, OIKOYMENH 1999.
Gadamer, H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Prel. J. Šindelář a F. Karfík. Praha,
OIKOYMENH 1994.
Gigon, O.: „Gorgiás ,O nebytíʻ“. In: Filosofický časopis, 2004/6, s. 937 – 967.
Gilson, É.: Bytí a někteří filosofové. Praha, OIKOYMENH 1998.
2
Literatúra zvýraznená tučným podčiarknutým písmom je „základná“ – každý/á študent/ka ju študuje
priebežne podľa preberaných tém.
14
15
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Gilson, É.: Bůh a filosofie. Prel. M. Calda. Praha, OIKOYMENH 1994.
Gluchman, V. (zost.): Dejiny etiky I. (Starovek až začiatok novoveku). Prešov, Acta Facultatis
Philosophicae Universitatis Prešoviensis 2003 (prehľad starovekých etických koncepcií).
Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období. Prel. M. Petříček. Praha, OIKOYMENH 2000.
Graves, R.: Řecké mýty. 2 zv. Prel. J. Hanuš. Praha, Odeon 1982.
Grondin, J.: Úvod do hermeneutiky. Praha, OIKOYMENH 1997 (k otázke výkladu a interpretácie
textu z hľadiska modernej filosofickej hermeneutiky).
Hare, R. M.: Platón (1982). In: Hare & Barnes & Chadwick: Zakladatelé myšlení. Prel. K. Berka.
Praha, Svoboda 1994.
Hegel, G. W. F.: Dějiny filosofie. zv. I. – II. Prel. J. Cibulka & M. Sobotka. Praha 1961.
Hérakleitos z Efezu: Zkušenost a řeč. M. Pokorný (ed.), Praha, OIKOYMENH 2008.
Hobza, P.: „Aristotelés a Theofrastos jako tvůrci mílétské filosofie.“ Filosofický časopis, č. 6/2004,
str. 889–924.
Hussey, E.: Presokratici. Prel. M. Pokorný. Praha, Rezek 1997.
Idea a třetí muž. Pomfil 10. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1993.
Idea, hypotéza a otázka. Pomfil 1. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991.
Jednotliviny a individuálni formy. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1993.
Kahn, Ch. H.: „Hérakleitos o proudu změny“. In: Hérakleitos z Efezu: Zkušenost a řeč. M. Pokorný
(ed.), Praha, OIKOYMENH 2008, s. 106 – 120.
Kahn, Ch. H.: „Řecké sloveso `být` a pojem bytí.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH, 1991.
Kahn, Ch. H.: „Užití termínu kosmos v rané řecké filosofii.” In: Rezek, P. (ed.): Kosmos a živly.
Pomfil 11. Praha, OIKOYMENH 1992.
Kalandra, Z.: Parmenidova filosofie. Praha, Herman a synové 1996.
Kerényi, K.: Mytologie Řeků I. Příběhy bohů a lidí. Praha, OIKOYMENH 1996.
Kerényi, K.: Mytologie Řeků II. Příběhy héróů. Praha, OIKOYMENH 1998.
Kerényi. K. – Jung, C. G.: Věda o mytologii. Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka 1995.
Kessidi, F. Ch.: Sókratés. Praha, Svoboda 1980 (marxistická interpretácia).
Kirk, G.S. – Raven, J.E. – Schofield, M.: Předsókratovští filosofové. Prel. Filip Karfík, Petr Kolev,
Tomáš Vítek. Praha, OIKOYMENH 2004.
Končadrle, R.: Fysis iónských myslitelů. Rozprava nad peripatetickou dezinterpretací. Vyd. Pavel
Mervart 2008.
Kosmos a živly. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Kratochvíl, Z.: Délský potápěč v Hérakleitově řeči. Praha, Hermann & synové 2006.
Kratochvíl, Zdeněk: Filosofie živé přírody. Praha, Herrmann a synové 1994.
Kratochvíl, Z.: Prolínání světů: Střednoplatónská filosofie v náboženských proudech pozdní antiky.
Herman a synové, Praha 1991.
Kratochvíl, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, Herman a synové 1995.
Kratochvíl, Z. & Bouzek, J.: Od mýtu k logu. Praha, Herman a synové 1994.
Kratochvíl, Z. & Bouzek, J.: Pluralita interpretací. Praha, Herman a synové 1996.
Kratochvíl, Z. & Bouzek, J.: Řeč umění a archaická filosofie. Praha, Herman a synové 1995.
Lévi-Strauss, C.: Mýtus a význam. Bratislava, Archa 1993.
Lloyd, G. E. R.: „Teplé a studené, suché a vlhké v raně řeckém myšlení.” In: Kosmos a živly. Zost. P.
Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Machovec, D.: Dějiny antické filosofie. Jinočany, H&H 1993.
Machovec, D.: Technika psaní ročníkových prací z dějin antické filozofie. Praha, SPN 1977 (dobrá
pomôcka pre začiatočníkov pri písaní ročníkových prác – podobne ako kniha Umberta Eca, Ako
písať diplomovú prácu).
Martin, G.: Úvod do všeobecné metafyziky (1974). Prel. T. Dimter & M. Pokorný. Praha, Rezek 1996
(vynikajúci úvod do platónskej a aristotelovskej metafyziky).
Mittelstrass, J.: „Pokus o výklad sókratovského dialogu.” In: Dialog, vědění, orientace. Zost. P.
Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991.
Nemumann, F.: „Zdatnost a techné v Platónových raných dialozích.” In: Dialog, vědění, orientace.
Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
15
16
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
Nussbaum, Martha: Křehkost dobra. Prel. D. Korte, M. Ritter. Praha, OIKOYMENH 2003.
Nietzsche, F.: Filosofie v tragickém období Řeků. Olomouc, Votobia 1994.
Novotný, F.: Gymnasion. Úvahy o řecké kultuře. Praha 1922.
Novotný, F.: O Platónovi. Zv. III. Praha, J. Laichter 1949 (k Platónovej filosofii).
Novotný, F.: O Platónovi. Zv. IV. Druhý život. Praha, Academia 1970 (k dejinám platonizmu).
Otto, W. F.: „Mýtus a slovo.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha, OIKOYMENH 1991.
Patočka, J.: „Grammata a stoicheia v řecké filosofii – do Aristotela.” In: Kosmos a živly. Zost. P.
Rezek. Praha, OIKOYMENH 1992.
Patočka, J.: „Ještě jedna Antigona a Antigone ještě jednou.” Divadlo, roč. 18, č. 10/1967.
Patočka, J.: Negativní platonismus. Praha, Československý spisovatel 1990.
Patočka, J.: Nejstarší řecká filosofie: Přednášky z antické filosofie. Praha, Vyšehrad 1996.
Patočka, J.: Platón. Praha, SPN 1993.
Patočka, J.: „Platón a popularizace.” In: Péče o duši I: Sebrané spisy Jana Patočky. Zv 1. Praha,
OIKOYMENH 1996.
Patočka, J.: Předsókratovská filosofie. Praha, SPN 1994.
Patočka, J.: Sókratés. Praha, SPN 1990.
Prosecký, J.: Prameny moudrosti: Mudroslovná literatura staré Mezopotámie. Praha, OIKOYMENH
1995.
Reale, G.: Platón. Prel. M. Cajthaml. Praha, OIKOYMENH 2005.
Ricken, F.: Antická filosofie. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 1999.
Rombach, H.: „O původu a bytnosti otázky.“ In: Idea a třetí muž. Pomfil 10. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH 1993.
Schadewaldt, W.: „Homérova básnická ontologie.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH 1991.
Schadewaldt, W.: „Ontologická adekvátnost řečtiny.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek. Praha,
OIKOYMENH 1991.
SLOVNÍK ANTICKÉ KULTURY. Kolektív autorov. Praha, Svoboda, 1974.
Snell, B.: „Jak se Řekové učili, co je duchovní činnost.” In: Mýtus, epos a logos. Zost. P. Rezek.
Praha, OIKOYMENH 1991.
Sokol, J.: Rytmus a čas. Praha, OIKOYMENH 1996.
Solmsen, F.: „Aristotelés a předsókratovská kosmogonie.“ In: Kosmos a živly. Pomfil 11. Praha,
OIKOYMENH 1992.
Stiebitz, F.: Stručné dějiny řecké literatury. 3. vyd. Praha, SPN 1987.
Svoboda, L (ed.): Encyklopedie antiky. 2. vyd. Praha, Academia 1974.
Šedina, M.: Sparagmos. Praha, OIKOYMENH 1997.
Tugendhat E., Wolf, U.: Logicko-sémantická propedeutika. Praha, Rezek 1997.
Vernant, J. P.: Hestia a Hermés. Prel. Martin Pokorný. Praha, OIKOYMENH 2004.
Vernant, J.-P.: Počátky řeckého myšlení. Prel. M. Rejchrt. Praha, OIKOYMENH 1993.
Vernant, J.-P.: Vesmír, bohové, lidé: Nejstarší řecké mýty. Praha & Litomyšl, Paseka 2001.
Veyne, P.: Ako písať o dejinách. Prel. M. Kanovský. Bratislava, Chronos 1998.
Veyne, P.: Věřili Řekové svým mýtům? Prel. M. Šubrtová & J. Šubrt. Praha, OIKOYMENH 1999.
Vidman, L.: Od Olympu k Panteonu. 2. vyd. Praha, Vyšehrad 1997.
Vítek, T.: Empedoklés: I. Studie. Praha, Herrmann & synové 2001.
Vítek, T.: Sedm mudrců a jejich výroky. Praha, Herrmann & synové 2010.
Wyller, E. A.: Pozdní Platón (1965). Prel. T. Dimter. Praha, Rezek 1996.
Zamarovský, V.: Gilgameš. Bratislava, Perfekt 2000.
PODMIENKY PRE UDELENIE KREDITOV:
-
16
aktívna účasť na seminároch - za účasť na jednotlivých seminároch je možné získať 0,5
bodu (max. 5 – 6 bodov za celý semester v závislosti od počtu realizovaných seminárov)
16
DEJINY FILOZOFIE I. (1FIL/DEF01)
-
-
-
-
vypracovanie príprav na seminár - po každom seminári prosím odovzdať vytlačenú3
písomnú prípravu na daný seminár viažucu sa na dohodnuté povinné čítanie. Za každú
prípravu študent/ka získa 1 bod.
úspešná prezentácia seminárnej témy (max. 10 bodov): prezentácia sa viaže k pramennému
textu, ktorý je potrebné interpretovať na základe aspoň dvoch interpretačných prác k dielu,
pričom jedna z nich má byť cudzojazyčná (literatúru odporúčam konzultovať). Úlohou
prezentácie je predstaviť vybraný text (t. j. uviesť spis v širších súvislostiach autora a jeho
doby) a terminológiu4, vybrať a analyzovať dôležité pasáže, pokúsiť sa o ich interpretáciu a
porovnať aspoň dva interpretačné prístupy na základe preštudovanej literatúry - viď manuál.
prípravu na prezentáciu je potrebné vypracovať a odovzdať v elektronickej podobe
najneskôr do týždňa od odprezentovania témy!!! (za písomnú časť je možné získať max. 5
bodov)
na UDELENIE ZÁPOČTU je potrebné získať:
1. za prezentáciu aspoň 8 bodov (z max. 15 bodov)
2. celkovo (prezentácia+prípravy+účasť) aspoň 16 bodov (z max. 30 bodov)
HODNOTENIE ZÁPOČTU:
30 - 28 bodov: hodnotenie A
27 - 25 bodov: hodnotenie B
24 - 22 bodov: hodnotenie C
21 - 19 bodov: hodnotenie D
18 - 16 bodov: hodnotenie E
0 - 15 bodov: hodnotenie FX
- SKÚŠKA:
študent predloží písomný zoznam aspoň 3 pramenných prác, a ku každej z nich 3 interpretácie, z nich
je 1 interpretácia cudzojazyčná, podľa nasledujúceho kľúča:
- 2 postavy predsokratovského myslenia – analýza a výklad zlomkov – sprvidla by malo ísť o jednu
postavu pred pôsobením sofistov a jednu postavu sofistiky
- 1 Platónov dialóg – spravidla z raného obdobia – prípadne Xenofón (Obrana Sókrata, Symposion,
Spomienky)
Študent musí vedieť (tak ako pri prezentácii) analyzovať základné argumentačné postupy, a to tak
v kontexte diela, ako aj v kontexte širšieho dobového myslenia a polemík medzi jednotlivými
myšlienkovými prúdmi.
- ku SKÚŠKE musí študent/ka preukázať prehľad o témach, ktoré zahŕňa syllabus disciplíny a získať
z 10 možných bodov aspoň 6 bodov
HODNOTENIE SKÚŠKY:
10 bodov: hodnotenie A
9 bodov: hodnotenie B
8 bodov: hodnotenie C
7 bodov: hodnotenie D
6 bodov: hodnotenie E
1-5 bodov: hodnotenie FX
3 Prípravy je možné posielať aj mailom, avšak najneskôr deň vopred, tzn. deň pred seminárom. Prípravy na
semináre ako aj povinnú literatúru viažucu sa k jednotlivým seminárom je potrebné mať so sebou na seminári.
4 Dobrou pomôckou k terminológii je Petrželka, J. (2007): Základy řecké (a latinské) filosofické
terminologie. Brno: Masarykova univerzita, CD nosič. Online publikácia: http://www.phil.muni.cz/fil/
terminologie/; meno: terminologie, heslo: alfabeta.
16

Podobné dokumenty

Bedřich Smetana – choroba a tvorba Cyril Höschl Celý život

Bedřich Smetana – choroba a tvorba Cyril Höschl Celý život 9) Nejzávažnějším argumentem je pozitivní sérologie. Vzorky z orbity, nazální kavity, obličejových kostí a mumifikovaných měkkých tkání a z obou stran pánve daly pozitivní výsledky v TPHA +, FTA-AB...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám V některých dialozích (např. Menón, Faidros, Kritón) není vypravěč, jinde hovoří Sókratés v první osobě (Lysis, Charmidés, Ústava) a v Prótagorovi Sókratés vypráví o své předchozí rozpravě s Prótag...

Více

Praktická brýlová optika - Živnostenská komora českých očních

Praktická brýlová optika - Živnostenská komora českých očních Presbyopie Česky se někdy řiká starozrakost nebo stařecká dalekozrakost vetchozrakost. S přibývajícím věkem ztrácí čočka elasticitu a tím i schopnost zaostřit do blízka. Snižuje se tedy hodnota ak...

Více

Úvod do studia lidských práv

Úvod do studia lidských práv Sylabus předmětu „Úvod do studia lidských práv“ v letním semestru ak. roku 2011/12 – dr. Šejvl Cílem kurzu je představit ideu lidských práv v jejím historickém a teoretickém kontextu 1. Antika- nee...

Více

3_OSNOVA_PREDN.METAFYZIKA__0809

3_OSNOVA_PREDN.METAFYZIKA__0809 -Ricken, Friedo: Antická filosofie, Olomouc 1999, celá antika jen na 170 stránkách! Platón na 40 stránkách stejně jako Aristotelés! b) prameny: -Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962, přel...

Více

Marcela Zoufalá

Marcela Zoufalá Zoufalá, Marcela /ed./: Jewish Studies in the 21st Century: Prague – Europe – World. Jüdische Kultur: Studien zur Geistesgeschichte, Religion und Literatur. Wiesbaden, Harrassowitz 2014, pp. 213-22...

Více

Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda

Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda Ve výsledku se většinou nejedná pouze o oblast slovesného umění, ale o celou oblast jazykové situace daného období, vůči které je takové významné dílo (či soubor děl) chápáno jako její reprezentati...

Více