ROZPOČET

Komentáře

Transkript

ROZPOČET
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:
Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku - úprava
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:
Klifi, s.r.o.
7.8.2008
Množství
celkem
7
Cena
jednotková
8
Cena celkem
Sazba
DPH
10
P.Č.
TV
KCN
Kód položky
Popis
MJ
1
2
3
4
5
6
1
K
001 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 10 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000
m2 m2
7 194,041
0,00
19,0
2
K
001 112101101
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
kus
31,104
0,00
19,0
9
3
K
001 112101121
Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm
kus
25,920
0,00
19,0
4
K
001 112201101
Odstranění pařezů D do 300 mm
kus
57,024
0,00
19,0
5
K
221 113106121
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždicm2
212,542
0,00
19,0
6
K
221 113151315
Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase
3 176,472
0,00
19,0
7
K
221 113201111
Vytrhání obrub chodníkových ležatých
m
616,891
0,00
19,0
8
K
221 113201112
Vytrhání obrub silničních ležatých
m
775,002
0,00
19,0
m2
9
K
001 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
m
38,880
0,00
19,0
10
K
001 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
m
32,400
0,00
19,0
11
K
001 120901103
Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou
m3
57,412
0,00
19,0
12
K
001 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného
m3
11,353
0,00
19,0
13
K
001 121101101
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
m3
7 194,041
0,00
19,0
14
K
001 131201102
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
m3
996,616
0,00
19,0
15
K
001 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
m3
717,201
0,00
19,0
16
K
001 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
m3
220,318
0,00
19,0
17
K
001 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
m3
220,318
0,00
19,0
18
K
001 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
m3
789,776
0,00
19,0
19
K
001 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
m3
789,776
0,00
19,0
20
K
001 132201401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3
m3
132,969
0,00
19,0
21
K
001 132202101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3
38,543
0,00
19,0
22
K
001 132202109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornin m3
38,543
0,00
19,0
23
K
001 132202201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách
m3 t
517,618
0,00
19,0
24
K
001 132202209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v horninm3
516,915
0,00
19,0
25
K
001 133201101
Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
81,647
0,00
19,0
m3
26
K
001 133201109
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3
m3
81,647
0,00
19,0
27
K
001 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
m2
1 870,114
0,00
19,0
28
K
001 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
m2
1 870,114
0,00
19,0
29
K
001 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
m3
2 088,359
0,00
19,0
30
K
001 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4
m3
556,161
0,00
19,0
31
K
001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
1 626,001
0,00
19,0
32
K
001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
1 018,635
0,00
19,0
33
K
001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000
m3m
34
K
001 167101103
Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4
m3
m3
35
K
001 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS
36
M
MAT 583439300
kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B
10 186,353
0,00
19,0
1 626,001
0,00
19,0
908,748
0,00
19,0
t
1 635,747
0,00
19,0
37
K
001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
m3
1 258,730
0,00
19,0
38
K
001 174201201
Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm
kus
57,000
0,00
19,0
39
K
001 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu
m3
520,638
0,00
19,0
40
M
MAT 581533040
písek technický tříděný KP 04
833,322
0,00
19,0
41
K
001 175101201
Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu
m3
553,388
0,00
19,0
42
M
MAT 583439600
kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 třída C
634,517
0,00
19,0
43
K
001 181101102
Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
m2
3 176,472
0,00
19,0
44
K
001 181301104
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 250 mm
m2
6 943,915
0,00
19,0
t
t
45
K
011 272321411
ŽB tř. C 20/25 základových kleneb
m3
282,150
0,00
19,0
46
K
011 272351215
Zřízení bednění stěn základových kleneb
m2
446,132
0,00
19,0
m2
446,132
0,00
19,0
3,240
0,00
19,0
19,0
47
K
011 272351216
Odstranění bednění stěn základových kleneb
48
K
011 272361821
Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)
49
K
011 272362021
Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari
t
6,050
0,00
50
K
014 279232511
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na MC
m3
16,718
0,00
19,0
51
K
014 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25
m3
63,257
0,00
19,0
52
K
014 310235251
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus
35,000
0,00
19,0
53
K
014 310236251
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus
8,000
0,00
19,0
54
K
014 310237261
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm kus
12,000
0,00
19,0
55
K
014 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3
3,024
0,00
19,0
56
K
014 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
m3
94,247
0,00
19,0
57
K
011 311233121
Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC
m3
342,027
0,00
19,0
t
58
K
011 311238134
Zdivo nosné vnitřní tl 250 mm z tvárnic POROTHERM AKU P+D pevnosti P20 na MC 10m2
76,204
0,00
19,0
59
K
011 311238138
Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm z tvárnic POROTHERM AKU P+D pevnosti P20 na MC 10m2
114,306
0,00
19,0
60
K
011 314281020
Komínové těleso Schiedel UNI*** jednoprůduchový v 3 m D 25 cm
1,000
0,00
19,0
61
K
011 314281120
Příplatek ke komínovému tělesu Schiedel UNI*** jednoprůduchovému D 25 cm ZKD 1 m m
výšky
15,000
0,00
19,0
soubor
62
K
011 317168110
Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm dl 75 cm
kus
1,000
0,00
19,0
63
K
011 317168111
Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm dl 100 cm
kus
10,000
0,00
19,0
64
K
011 317168115
Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm dl 200 cm
kus
1,000
0,00
19,0
65
K
011 317168133
Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 175 cm
kus
126,000
0,00
19,0
66
K
014 317235811
Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu
m3
3,600
0,00
19,0
67
K
014 317944311
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
t
5,457
0,00
19,0
68
M
MAT 133806100
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 80
t
0,868
0,00
19,0
69
M
MAT 133806150
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 100
t
1,743
0,00
19,0
70
M
MAT 133806200
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 120
t
1,560
0,00
19,0
71
M
MAT 133844250
tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 100
t
0,063
0,00
19,0
72
M
MAT 134324400
tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 120x120x10 mm
t
1,223
0,00
19,0
73
K
014 317944313
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
t
12,904
0,00
19,0
74
M
MAT 133806250
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 140
t
1,493
0,00
19,0
75
M
MAT 133806300
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 160
t
0,705
0,00
19,0
76
M
MAT 133844400
tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 160
t
0,200
0,00
19,0
77
M
MAT 133844350
tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 140
t
1,518
0,00
19,0
78
M
MAT 134809100
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 180
t
0,329
0,00
19,0
79
M
MAT 134809150
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 200
t
4,110
0,00
19,0
80
M
MAT 134809200
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 220
t
1,746
0,00
19,0
81
M
MAT 134834200
tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 220
t
2,805
0,00
19,0
82
K
014 317944315
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů
t
5,102
0,00
19,0
83
M
MAT 134809250
tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 240
t
1,448
0,00
19,0
84
M
MAT 134834300
tyč ocelová U , jakost 11375 označení průřezu 260
t
3,655
0,00
19,0
85
K
014 319201311
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou
m2
2 639,980
0,00
19,0
86
K
014 340235212
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm
kus
30,000
0,00
19,0
87
K
014 340236212
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm
kus
15,000
0,00
19,0
88
K
014 340237212
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm
kus
12,000
0,00
19,0
89
K
014 340238212
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm
m2
6,000
0,00
19,0
90
K
014 340239212
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm
m2
159,998
0,00
19,0
91
K
011 342243111
Příčky tl 115 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10
m2
182,411
0,00
19,0
92
K
014 349235861
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 150 mm
m2
119,999
0,00
19,0
93
K
015 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 tl do
m3300 mm
49,766
0,00
19,0
94
K
015 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinnýchm2
z
234,289
0,00
19,0
95
K
015 380356212
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinnýchm2
odstran
234,289
0,00
19,0
96
K
015 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505
t
5,547
0,00
19,0
97
K
012 411121135
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 7000 mm
kus
24,000
0,00
19,0
98
M
MAT 593468660
panel stropní předpjatý SPIROLL PPD.../300-10 + 2x 100x119x30 cm
m
85,839
0,00
19,0
99
M
MAT 593468630
panel stropní předpjatý SPIROLL PPD.../250-10 + 2x 100x119x25 cm
m
156,479
0,00
19,0
100
K
011 411321616
Stropy deskové ŽB tř. C 30/37
m3
105,791
0,00
19,0
101
K
011 411322626
Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37
m3
35,520
0,00
19,0
102
K
011 411351101
Zřízení bednění stropů deskových
m2
496,796
0,00
19,0
103
K
011 411351102
Odstranění bednění stropů deskových
m2
496,796
0,00
19,0
104
K
011 411351105
Zřízení bednění stropů trámových
m2
310,798
0,00
19,0
105
K
011 411351106
Odstranění bednění stropů trámových
m2
310,798
0,00
19,0
106
K
011 411354173
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
m2
807,594
0,00
19,0
107
K
011 411354174
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
m2
807,594
0,00
19,0
108
K
011 411361821
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
t
1,800
0,00
19,0
109
K
011 411362021
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
t
6,504
0,00
19,0
110
K
014 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
kus
48,000
0,00
19,0
111
K
014 411388531
Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech
0,396
0,00
19,0
m3
112
K
011 413351213
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa
m2
89,999
0,00
19,0
113
K
011 413351214
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa
m2
89,999
0,00
19,0
114
K
011 417321616
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37
m3
25,500
0,00
19,0
115
K
011 417351115
Zřízení bednění ztužujících věnců
m2
70,139
0,00
19,0
116
K
011 417351116
Odstranění bednění ztužujících věnců
m2
70,139
0,00
19,0
117
K
011 417361821
Výztuž ztužujících pásů betonářskou ocelí 10 505
t
3,038
0,00
19,0
118
K
011 430321616
Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 30/37
m3
3,600
0,00
19,0
119
K
011 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10 505
t
1,800
0,00
19,0
120
K
011 431351121
Zřízení bednění podest přímočarých schodišť v do 4 m
m2
19,800
0,00
19,0
121
K
011 431351122
Odstranění bednění podest přímočarých schodišť v do 4 m
m2
19,800
0,00
19,0
122
K
011 434351141
Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
m2
20,250
0,00
19,0
123
K
011 434351142
Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
m2
19,050
0,00
19,0
124
K
271 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
m3
120,609
0,00
19,0
125
K
221 564721111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm
m2
2 941,178
0,00
19,0
126
K
221 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm
m2
407,997
0,00
19,0
127
K
221 565146111
Podklad z obalovaného kameniva OKH I tl 60 mm š do 3 m
m2
3 457,174
0,00
19,0
128
K
221 567122111
Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm
m2
3 457,174
0,00
19,0
129
K
221 577154131
Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m
m2
3 457,174
0,00
19,0
130
K
221 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2
m2
623,995
0,00
19,0
131
K
221 596211115
Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny
m2A
623,995
0,00
19,0
132
M
MAT 592452630
dlažba kostková BEST-KARO 20x20x6 cm barevná
m2
655,195
0,00
19,0
133
K
011 611473112
Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková
m2
294,358
0,00
19,0
134
K
014 612403399
Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou
m2
5 370,319
0,00
19,0
135
K
014 612425931
Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního
m2
167,399
0,00
19,0
136
K
011 612451082
Zatření spár zdiva z cihel nebo kamene maltou
m2
5 370,319
0,00
19,0
137
K
011 612473181
Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká
m2
815,154
0,00
19,0
138
K
011 612473182
Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková
m2
4 765,704
0,00
19,0
139
K
011 612473185
Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky
m2
4 555,165
0,00
19,0
140
K
011 612473186
Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky
m
1 019,992
0,00
19,0
141
K
011 612476111
Sanační postřik zdiva tl 4 mm MSC 044
m2
502,136
0,00
19,0
142
K
011 612476311
Sanační vyrovnávací omítka zdiva tl 20 mm MSPv - 014
m2
502,136
0,00
19,0
143
K
011 612476614
Sanační omítka zdiva tl 24 mm štuková Cemix 66 a Cemix 63
m2
402,789
0,00
19,0
144
K
011 612481115
Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem bez nástřelů
m2
539,996
0,00
19,0
145
K
011 613473112
Vnitřní omítka pilířů a sloupů vápenocementová ze suchých směsí štuková
m2
15,600
0,00
19,0
146
K
011 613473115
Příplatek k vnitřní omítce pilířů a sloupů ze suché směsi vápenocementové za zabudované
m rohovníky38,400
0,00
19,0
147
K
014 615481111
Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem s postřikem MC
m2
187,775
0,00
19,0
148
K
011 620471124
Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 3 mm
m2
2 174,623
0,00
19,0
149
K
011 620471524
Vnější omítka minerální tenkovrstvá barevná Terranova zatřená (zrnitá) tl 3 mm
m2
218,398
0,00
19,0
150
K
011 622405298
KZS stěn budov Terranova Terramin s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 100
m2mm
2 174,383
0,00
19,0
151
K
011 622405347
KZS stěn budov Terranova Terramin s deskami z extrudovaného polystyrénu XPS tl 50 mm
m2
218,398
0,00
19,0
152
K
011 622406111
Zateplení vnějšího ostění stěn včetně provedení tenkovrstvé omítky s dodáním materiálum
669,595
0,00
19,0
153
K
011 640991111
Zakrývání výplně otvorů fólií a plastickým profilem
m2
618,706
154
K
011 648991113
Osazování parapetních desek z plastických hmot š přes 200 mm na MC
155
M
MAT 607941010
deska parapetní dřevotřísková POSTFORMING 2 x 1 m
156
K
271 359901111
Vyčištění stok
157
K
271 386941115
Montáž odlučovače benzinu a olejů velikosti 5
kus
158
M
MAT 429219360
konstrukce nosná odlučovače velikost 2000
159
M
MAT 562415200
odlučovač ropných látek plastový GSOL-5/20
160
K
271 386942113
161
M
162
K
163
0,00
19,0
m
149,999
0,00
19,0
kus
75,000
0,00
19,0
m
392,997
0,00
19,0
2,000
0,00
19,0
kus
2,000
0,00
19,0
kus
2,000
0,00
19,0
Montáž odlučovače tuků
kus
1,000
0,00
19,0
MAT 562415500
odlučovač tuků plastový OTP-4
kus
1,000
0,00
19,0
271 871241121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější prů m
13,000
0,00
19,0
M
MAT 286138120
potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm
m
18,000
0,00
19,0
164
K
271 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200
m
40,000
0,00
19,0
165
K
271 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250
m
261,998
0,00
19,0
166
K
271 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300
m
128,999
0,00
19,0
167
K
271 891241111
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
kus
1,000
0,00
19,0
168
M
MAT 422211070
šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000 DN 100 mm PN 16
kus
1,000
0,00
19,0
169
K
011 894115111
Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 zdi s pálených cihel s litinovým
m3 poklopem2,000
0,00
19,0
170
K
271 894401211
Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/100/9
kus
11,000
0,00
19,0
171
M
MAT 592241500
skruž betonová s litinovými stupadly TBS-Q 1000/250/120 SL 100x25x12 cm
kus
11,000
0,00
19,0
172
M
MAT 592241760
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm
kus
11,000
0,00
19,0
173
M
MAT 592241750
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm
kus
11,000
0,00
19,0
174
M
MAT 592241800
dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm
kus
11,000
0,00
19,0
175
M
MAT 592243140
konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/83 KPS 100x62,5x83 cm
kus
11,000
0,00
19,0
176
K
271 894402211
Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9
kus
11,000
0,00
19,0
177
K
271 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální
kus
12,000
0,00
19,0
178
M
MAT 592238730
mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm
kus
12,000
0,00
19,0
179
M
MAT 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm
kus
12,000
0,00
19,0
180
M
MAT 592238620
skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm
kus
12,000
0,00
19,0
181
M
MAT 592238570
skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm
kus
12,000
0,00
19,0
182
M
MAT 592238520
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm
kus
12,000
0,00
19,0
183
K
PK
Dodávka a montáž vsakovacích boxů
m3
131,999
0,00
19,0
184
K
221 911231111
Osazení a montáž ocelového zábradlí se sloup ocelovými dvě madla
m
74,999
0,00
19,0
185
K
221 914001111
Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objektykus
12,000
0,00
19,0
186
K
221 914002811
Montáž velkorozměrných svislých značek rozměrů tabule 3500/3000 mm
2,000
0,00
19,0
187
K
221 915701111
Vodorovné značení z nátěrových hmot tl do 3 mm - stopčáry, zebry, šipky nebo vodící proužky
m2
19,0
188
K
221 916561111
Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
189
M
MAT 592175240
obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm barevný
8-R1
kus
m
kus
14,400
0,00
655,995
0,00
19,0
1 378,000
0,00
19,0
190
K
221 916563211
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m
597,995
0,00
19,0
191
M
MAT 592175130
obrubník BEST-MONO I 100x15/12x30 cm barevný
kus
628,000
0,00
19,0
192
K
221 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
m
404,397
0,00
19,0
193
K
211 931994105
Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"
m
50,544
0,00
19,0
194
K
003 941955003
Lešení lehké pomocné v podlah do 2,5 m
m2
195
K
003 941955102
Lešení lehké pomocné ve schodišti v podlah do 3,5 m
m2
196
K
003 942941022
Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 20 m
m2
197
K
003 942941192
Příplatek k lešení těžkému řadovému s podlahami š do 2,5 v do 20 za první a ZKD mě m2
198
K
003 942941822
Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 m v do 20 m pro zatížení do 3 m2
kPa
199
K
003 949942101
Hydraulická zvedací plošina v zdvihu do 27 m
200
K
011 952901111
201
K
202
203
4 679,964
0,00
19,0
179,999
0,00
19,0
2 183,983
0,00
19,0
6 551,950
0,00
19,0
2 183,983
0,00
19,0
hr
15,000
0,00
19,0
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
m2
1 733,207
0,00
19,0
011 953921111
Dlaždice betonové 300x300x50 mm kladené na sucho na ploché střechy
kus
870,000
0,00
19,0
K
011 953921121
Dvířka komínová plechová
kus
1,000
0,00
19,0
K
011 953941211
Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání
kus
18,000
0,00
19,0
204
K
011 953941414
Osazování konzol dl do 1000 mm pro zásobníky vody bez jejich dodání
kus
3,000
0,00
19,0
205
K
013 961055111
Bourání základů ze ŽB
m3
6,600
0,00
19,0
206
K
013 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
m2
531,882
0,00
19,0
207
K
013 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC
m3
30,560
0,00
19,0
208
K
013 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC
m3
110,753
0,00
19,0
209
K
013 963051110
Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm
m3
70,271
0,00
19,0
210
K
013 963051213
Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy
m3
21,600
0,00
19,0
211
K
013 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných
m2
59,760
0,00
19,0
212
K
013 964061341
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2
kus
16,000
0,00
19,0
213
K
013 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm
m3 pl p
33,900
0,00
19,0
214
K
013 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100m3
mm pl p
80,039
0,00
19,0
215
K
013 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2
m2
1 009,192
0,00
19,0
216
K
013 965082923
Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2
m3
279,358
0,00
19,0
217
K
013 968061125
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
kus
80,000
0,00
19,0
218
K
013 968061126
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
kus
2,000
0,00
19,0
219
K
013 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2
m2
3,000
0,00
19,0
220
K
013 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2
m2
287,998
0,00
19,0
221
K
013 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2
m2
248,434
0,00
19,0
222
K
013 968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
m2
79,999
0,00
19,0
223
K
013 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
m2
2,000
0,00
19,0
224
K
013 969011121
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52
m
144,000
0,00
19,0
225
K
013 969021111
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100
m
300,000
0,00
19,0
226
K
013 969021121
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200
m
144,000
0,00
19,0
227
K
013 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
m3
0,792
0,00
19,0
228
K
013 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
m3
72,413
0,00
19,0
229
K
013 971033681
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm
m3
4,560
0,00
19,0
230
K
013 972054131
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 120 mm
kus
12,000
0,00
19,0
231
K
013 972054231
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 120 mm
kus
6,000
0,00
19,0
232
K
013 972054331
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 120 mm
kus
6,000
0,00
19,0
233
K
013 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm
m3
0,387
0,00
19,0
234
K
013 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm
m3
3,200
0,00
19,0
235
K
013 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm
kus
22,000
0,00
19,0
236
K
013 975011421
Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 900 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycenímdo 1 m
237
K
013 975022341
31,000
0,00
19,0
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení
m do 3 m 31,000
0,00
238
K
013 978021191
Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %
m2
2 999,977
0,00
19,0
19,0
239
K
013 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2
m2
395,997
0,00
19,0
240
K
013 979011111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží
t
2 756,140
0,00
19,0
241
K
013 979011121
Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží
t
2 756,140
0,00
19,0
19,0
242
K
013 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
t
2 756,140
0,00
243
K
013 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
22 894,686
0,00
19,0
244
K
013 979082111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
t
2 756,140
0,00
19,0
245
K
013 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m
t
6 866,948
0,00
19,0
246
K
013 979098111
Poplatek za skládku - prostého betonu bez příměsi
t
189,999
0,00
19,0
247
K
013 979098121
Poplatek za skládku - železobetonu bez příměsi
t
99,999
0,00
19,0
248
K
013 979098131
Poplatek za skládku - keramického materiálu bez příměsi
t
1 749,987
0,00
19,0
249
K
013 979098145
Poplatek za skládku - skla
t
6,000
0,00
19,0
250
K
013 979098155
Poplatek za skládku - s asfaltem
t
27,000
0,00
19,0
251
K
013 979098165
Poplatek za skládku - umělých hmot
t
18,000
0,00
19,0
252
K
013 979098191
Poplatek za skládku - netříděné
t
149,999
0,00
19,0
253
K
011 998011003
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
t
9 899,389
0,00
19,0
254
K
711 711113111
Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS
m2
520,376
0,00
19,0
255
K
711 711113121
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí COMBIFLEX-DS
m2
65,208
0,00
19,0
256
K
711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
m2
860,393
0,00
19,0
257
M
MAT 628361100
pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40
m2
635,995
0,00
19,0
258
K
711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
m2
1 037,752
0,00
19,0
259
K
711 711741567
Izolace proti vodě vodorovné provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm
m
30,000
0,00
19,0
m
30,000
0,00
19,0
30,000
0,00
19,0
0,000
0,00
19,0
m2
475,196
0,00
19,0
974,393
0,00
19,0
0,194
0,00
19,0
260
K
711 711742567
Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm
261
K
711 711747067
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP
kus
262
K
711 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
263
K
712 712300833
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° t řívrstvé
t
264
K
712 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetra čním nebo asfaltovým
m2
265
M
MAT 111631500
lak asfaltový PENETRAL ALP sudy
t
266
K
712 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP p řitavením v plné ploše
m2
974,393
0,00
19,0
267
M
MAT 628361100
pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40
m2
1 105,074
0,00
19,0
268
M
MAT 628526730
pás modifikovaný SBS BITUELAST DESIGN přírodní
m2
1 105,074
0,00
19,0
19,0
269
K
712 998712103
Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
0,000
0,00
270
K
713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2
t
1 739,027
0,00
19,0
271
M
MAT 631537840
deska izolační podlahová ROCKWOOL STEPROCK ND(T) 500x1000x40 mm
1 773,563
0,00
19,0
m2
272
K
713 713141182
Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20
m2m
974,393
0,00
19,0
273
M
MAT 283722090
deska EPS 100 Z kašírovaná V 13 3000x1000x200 mm
974,393
0,00
19,0
274
K
713 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2
728,394
0,00
19,0
275
K
713 713151121
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek
728,394
0,00
19,0
m2
m2
276
M
MAT 631537010
deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 500x1000x180 mm
m2
742,962
0,00
19,0
277
M
MAT 631537170
deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 500x1000x60 mm
m2
742,962
0,00
19,0
278
K
713 713191121
Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 400H
m2
728,394
0,00
19,0
279
K
714 714110801
Demontáž akustických obkladů z panelů dřevěných
m2
1 269,830
0,00
19,0
280
K
714 714111201
Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s vloženou lištou
m2
295,918
0,00
19,0
281
K
714 714119001
Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů podkladového roštu
m
300,000
0,00
19,0
282
K
714 714119002
Montáž akustických obkladů rošt podkladový na stropy
m
300,000
0,00
19,0
283
M
MAT 631481180
deska minerální izolační tl.100 mm
m2
329,997
0,00
19,0
284
K
714 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m
0,000
0,00
19,0
285
K
PK
721-R1
Dodávka a montáž vnitřní kanalizace dle přílohy č.2 (včetně odvodu kondenzátu z VZT jednotek)
kpl
1,000
0,00
19,0
286
K
PK
722-R1
Dodávka a montáž vnitřního vodovodu dle přílohy č.2
kpl
1,000
0,00
19,0
287
K
PK
723-R1
Dodávka a montáž vnitřního plynovodu dle přílohy č.2 (včetně nátěrů a hodinové sazby) kpl
1,000
0,00
19,0
t
288
K
PK
725-R1
Dodávka a montáž zařizovacích předmětů dle přílohy č.2
kpl
1,000
0,00
19,0
289
K
PK
731-R1
Dodávka a montáž ústředního vytápění dle přílohy č.3
kpl
1,000
0,00
19,0
290
K
762 762322911
Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukce fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2
m
97,199
0,00
19,0
291
M
MAT 605542470
řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 6 m
m3
1,620
0,00
19,0
292
K
762 762332933
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
m
10,000
0,00
19,0
293
M
MAT 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m
m3
0,600
0,00
19,0
294
K
762 762331954
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy přes 450 cm2 délky přes 8 m
m
80,999
0,00
19,0
295
K
762 762341210
Montáž bednění střech rovných z hrubých prken na sraz
m2
432,217
0,00
19,0
296
M
MAT 605151110
řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
m3
9,509
0,00
19,0
297
K
762 762341811
Demontáž bednění střech z prken
m2
432,217
0,00
19,0
298
K
762 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropu a střech z hrubých prken sklonu do 60° z prken s omítkou
m2
434,997
0,00
19,0
299
K
762 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m
0,000
0,00
19,0
300
K
763 763111113
SDK příčka s izolací tl 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKBm2
tl 12,5 mm 674,607
0,00
19,0
301
K
763 763113115
SDK příčka s izolací tl 205 mm KNAUF W115 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5
m2
mm
950,069
0,00
19,0
302
K
763 763132220
SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 15 mm
m2
351,837
0,00
19,0
303
K
763 763132420
SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKFI tl 15 mm
m2
230,758
0,00
19,0
304
K
763 763135020
SDK kazetový podhled RIGIPS 600x600 mm hrana A konstrukce viditelná Casoroc
m2
493,316
0,00
19,0
305
K
763 763136055
SDK kazetový podhled RIGIPS 600x600 mm hrana E15 konstrukce poloskrytá GYPTONE
m2Qattro 20348,717
0,00
19,0
306
K
763 763161442
SDK podkroví s izolací a parozábranou KNAUF kce z profilů CD 2vrstvá desky GKFI tl 2x12,5
m2 mm 303,838
0,00
19,0
307
K
763 763171930
Montáž klapek ostatních pro SDK příčky a stěny desky velikosti do 0,50 m2
kus
2,000
0,00
19,0
308
K
763 763172121
Klapky revizní pro SDK podhledy KNAUF D171 desky 900x900 mm tl 12,5 mm
kus
2,000
0,00
19,0
309
K
763 763172221
Klapky revizní pro SDK podhledy KNAUF D171 desky 900x900 mm tl 15 mm
kus
5,000
0,00
19,0
310
K
763 998763303
Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m
311
K
764 764171172
Krytina LINDAB TOPLINE větrací komínek D 100, 125 nebo 150 mm do 45°
312
K
764 764171232
313
K
764 764171271
314
K
315
316
t
0,000
0,00
19,0
kus
t
12,00 0
0,00
19,0
Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - závětrná lišta do 45°
m
13,200
0,00
19,0
Krytina LINDAB TOPLINE tašková tabule - lemování komínu v ploše
m2
1,200
0,00
19,0
764 764171317
LINDAB COVERLINE hladký svitek měkký LPX do 45°
m2
518,660
0,00
19,0
K
764 764311832
Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha p řes 25 m2
m2
518,660
0,00
19,0
K
764 764321821
Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 500 mm do 45°
m
974,393
0,00
19,0
317
K
764 764321831
Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 660 mm do 45°
m
102,719
0,00
19,0
318
K
764 764322831
Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 45°
m
102,719
0,00
19,0
319
K
764 764323830
Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 330 mm
m
26,400
0,00
19,0
320
K
764 764331831
Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 45°
m
26,400
0,00
19,0
321
K
764 764331861
Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 750 mm do 45°
m
60,240
0,00
19,0
322
K
764 764711115
Oplechování parapetu Lindab rš 330 mm
m
152,999
0,00
19,0
323
K
764 764721112
Oplechování říms Lindab rš 150 mm
m
320,638
0,00
19,0
324
K
764 764721117
Oplechování říms Lindab rš 500 mm
m
974,393
0,00
19,0
325
K
764 764721119
Oplechování říms Lindab rš 700 mm
m
102,719
0,00
19,0
326
K
764 764731116
Oplechování zdí Lindab rš 600 mm
m
60,240
0,00
19,0
327
K
764 764731117
Oplechování zdí Lindab rš 750 mm
m
170,399
0,00
19,0
328
K
764 764751113
Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm
m
24,000
0,00
19,0
329
K
764 764751133
Odpadní trouby Lindab koleno BK D 120 mm
kus
4,000
0,00
19,0
330
K
764 764751143
Odpadní trouby Lindab výtokové koleno UTK D 120 mm
kus
4,000
0,00
19,0
331
K
764 764751171
Odpadní trouby Lindab lapač nečistot RT s objímkou MRT universální
kus
4,000
0,00
19,0
332
K
764 764761122
Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R s háky KFL velikost 150 mm
m
86,000
0,00
19,0
333
K
764 764761172
Žlaby Lindab čelo půlkruhové RGT velikost 150 mm
kus
8,000
0,00
19,0
334
K
764 764761222
Žlaby Lindab suchá spojka půlkruhových žlabů s těsněním RSK velikost 150 mm
kus
40,000
0,00
19,0
335
K
764 764761231
Žlaby Lindab kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 125 mm
kus
8,000
0,00
19,0
336
K
764 764761232
Žlaby Lindab kotlík SOK k půlkruhovým žlabům velikost 150 mm
kus
8,000
0,00
19,0
337
K
764 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
t
0,000
0,00
19,0
338
K
765 765901157
Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólie Bramac UNI
m2
518,660
0,00
19,0
339
K
765 765901232
Zakrytí šikmých střech parotěsná zábrana folie Jutafol AL 170 nehořlavá Speciál
m2
728,394
0,00
19,0
340
K
766 766113520
Montáž stěn nekompletizovaných celozasklených v do 3,50 m u dvoukřídlých dveří
m2
27,624
0,00
19,0
341
M
MAT 611647380
dveře dřevěné vnitřní celoprosklené 2křídlé 145x197 do sálu
kus
1,000
0,00
19,0
342
M
MAT 611655960
dveře dřevěné dvoukřídlové celoprosklené protipožární 155x197 cm s panikovým kováním
kus
7,000
0,00
19,0
343
M
MAT 611655950
dveře dřevěné vnitřní plné2 křídlové 130x200 cm vstupní do kuchyně
1,000
0,00
19,0
kus
344
K
766 766651112
Montáž dveřních křídel nekompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových škus
do 0,8 m
30,000
0,00
19,0
345
M
MAT 611601260
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm
kus
10,000
0,00
19,0
346
M
MAT 611601560
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 70x197 cm
kus
7,000
0,00
19,0
347
M
MAT 611601860
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm
kus
8,000
0,00
19,0
348
M
MAT 611651920
dveře vnitřní protipožární hladké 1křídlé 80x197 cm
kus
5,000
0,00
19,0
349
K
766 766651122
Montáž dveřních křídel nekompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 1křídlových škus
p
7,000
0,00
19,0
350
M
MAT 611602160
dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 90x197 cm
kus
5,000
0,00
19,0
351
M
MAT 611651930
dveře vnitřní protipožární hladké 1křídlé 90x197 cm
kus
2,000
0,00
19,0
352
K
766 766651132
Montáž dveřních křídel nekompletizovaných otvíravých do ocelové zárubně 2křídlových škus
do 1,45 m
1,000
0,00
19,0
353
M
MAT 611605800
dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 2křídlové bílé 145x197 cm
1,000
0,00
19,0
kus
354
K
766 766661112
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do obložkové zárubně 1křídlových škus
do 0,8 m
66,000
0,00
19,0
355
M
MAT 611617120
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm
42,000
0,00
19,0
kus
356
M
MAT 611617160
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm
kus
13,000
0,00
19,0
357
M
MAT 611617200
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm
kus
11,000
0,00
19,0
358
K
766 766661122
Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do obložkové zárubně 1křídlových škus
p
9,000
0,00
19,0
359
M
MAT 611617240
dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm
kus
9,000
0,00
19,0
360
K
766 766661413
Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š do 0,8 m
kus
39,000
0,00
19,0
361
M
MAT 611653100
dveře vnitřní protipožární hladké 1křídlé 80x197 cm vstup pokoje
kus
38,000
0,00
19,0
362
M
MAT 611653060
dveře vnitřní protipožární hladké 1křídlé 70x197 cm technické zázemí
kus
1,000
0,00
19,0
19,0
363
K
766 766661422
Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních 1křídlových š přes 0,8 m
kus
3,000
0,00
364
M
MAT 611653140
dveře vnitřní protipožární hladké 1křídlé 90x197 cm pokoj invalidé
kus
3,000
0,00
19,0
365
K
766 766669116
Montáž dveřních křídel kompletizovaných samozavírače na dřevěnou zárubeň
kus
43,000
0,00
19,0
366
K
766 766669117
Montáž dveřních křídel kompletizovaných samozavírače na ocelovou zárubeň
kus
7,000
0,00
19,0
367
M
MAT 549172650
zavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz
kus
50,000
0,00
19,0
368
K
766 766671004
Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 118 cm
kus
19,000
0,00
19,0
369
M
MAT 611241030
okno střešní Velux GZL 1054 M06 78 x 118 cm
kus
19,000
0,00
19,0
370
K
766 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm
kus
75,000
0,00
19,0
371
M
MAT 611822660
zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm
kus
75,000
0,00
19,0
19,0
372
K
766 766682212
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus
42,000
0,00
373
M
MAT 611822670
zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm,jasan,mahagon
kus
42,000
0,00
19,0
374
K
PK
Dodávka a montáž dřevěných oken dle přílohy č.1
375
K
766 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
376
K
767 767113110
Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2
377
M
MAT 553416780
dveře kovové Al profil dvoukřídlé posuvné automatické, 2200x2200 vstup
kus
378
M
MAT 553416580
dveře kovové Al profil jednokřídlé posuvné automatické, 1500x2100 vstup restaurace
kus
379
K
767 767681210
Montáž zárubní montovatelných MZ,MZE jednokřídlových tloušťky do 150 mm, šířky do kus
800 mm
380
M
MAT 553311260
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P
10,000
766-R1
kpl
1,000
0,00
19,0
t
0,000
0,00
19,0
m2
7,990
0,00
19,0
1,000
0,00
19,0
1,000
0,00
19,0
30,000
0,00
19,0
0,00
19,0
kus
381
M
MAT 553311280
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 700 L/P
kus
7,000
0,00
19,0
382
M
MAT 553311300
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P
kus
13,000
0,00
19,0
383
K
767 767161120
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg
m
350,000
0,00
19,0
384
M
MAT 141153610
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D51 tl 2,6 mm
m
50,000
0,00
19,0
385
M
MAT 141110410
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D38 tl 2,6 mm
m
300,000
0,00
19,0
386
K
767 767161130
Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg
m
448,000
0,00
19,0
387
M
MAT 141253460
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D82,5 tl 3,6 mm
m
48,000
0,00
19,0
388
M
MAT 141109370
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D25 tl 3,2 mm
m
400,000
0,00
19,0
389
K
767 767221191
Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření ohybu
kus
15,000
0,00
19,0
390
K
767 767681220
Montáž zárubní montovatelných MZ,MZE jednokřídlových tloušťky do 150 mm, šířky př kus
6,000
0,00
19,0
391
M
MAT 553311320
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P
kus
4,000
0,00
19,0
392
M
MAT 553311370
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1450 dvdvoukřídlá
kus
1,000
0,00
19,0
393
M
MAT 553311360
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1250 dvdvoukřídlá
kus
1,000
0,00
19,0
394
K
767 767811100
Montáž mřížek větracích VM
kus
35,000
0,00
19,0
395
M
MAT 553414620
průvětrník s Al mřížkou 30x30 cm bez klapek
kus
35,000
0,00
19,0
396
K
767 767833100
Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli
m
12,000
0,00
19,0
397
K
767 767834102
Montáž žebříků ochranný koš svařovaný
m
12,000
0,00
19,0
398
M
MAT 154113000
profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4902230 80x80x3 mm
t
0,120
0,00
19,0
399
M
MAT 133317340
tyč ocelová L rovnoramenná , jakost 11375 60x60x8 mm
400
M
MAT 145620240
profil ocelový obdélníkový tažený jakost 11320.0 30x15x2 mm
401
M
MAT 141109800
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6 mm
402
M
MAT 132257340
tyč ocelová plochá , jakost 10000 40x20 mm (OP)
403
K
767 767851103
404
M
MAT 767-R2
t
0,150
0,00
19,0
t
0,500
0,00
19,0
m
24,000
0,00
19,0
t
0,050
0,00
19,0
Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky
m
3,000
0,00
19,0
Komínová lávka
m
3,000
0,00
19,0
1 029,992
0,00
19,0
300,000
0,00
19,0
405
K
767 767911130
Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pleti vo s napínacími dráty, výšky do 2,0 mm
406
M
MAT 592311200
sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 12x15x250 cm
407
M
MAT 313275040
pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm
m
1 132,991
0,00
19,0
408
M
MAT 313275000
pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 100 cm
m
359,997
0,00
19,0
409
M
MAT 592311620
sloupek plotový řadový KZV 12-340 20x18x340 cm
kus
60,000
0,00
19,0
410
M
MAT 592313990
sloupek s drážkami KZV 62-340 20,5x18x340 cm
kus
4,000
0,00
19,0
Rekonstrukce stávajícího schodišťového zábradlí
767-R1
kus
411
K
PK
kpl
1,000
0,00
19,0
412
K
767 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
t
0,000
0,00
19,0
413
K
771 771271123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm
m
133,559
0,00
19,0
414
K
771 771271242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty v do 200 mm m
139,919
0,00
19,0
415
M
MAT 597613100
dlaždice-bordura RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 10 x 0,9 cm I. j.
kus
544,796
0,00
19,0
416
M
MAT 597613110
dlaždice-roh RAKO - podlahy BRICK (barevné) 15 x 10 x 0,9 cm I. j.
kus
544,796
0,00
19,0
417
M
MAT 597613130
schodová lišta RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 5,5 x 0,9 cm I. j.
kus
544,796
0,00
19,0
418
K
771 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
m
336,633
0,00
19,0
419
K
771 771474133
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120
m mm
420
M
MAT 597613120
sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,9 cm I. j.
82,679
0,00
19,0
232,798
0,00
19,0
421
K
771 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2
m2
1 058,992
0,00
19,0
422
M
MAT 597612910
dlaždice keramické RAKO - podlahy COTTO (barevné) 30 x 30 x 0,9 cm I. j.
423
M
MAT 597611470
m2
197,022
0,00
19,0
dlaždice keramické RAKO - koupelny IMPERIAL (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2
143,739
0,00
424
M
MAT 597611280
dlaždice keramické RAKO - koupelny FIORE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm I. j.
19,0
m2
117,287
0,00
425
M
MAT 597611400
19,0
dlaždice keramické RAKO - koupelny AUSTRALIA (barevné) 39,7 x 39,7 x 1,0 cm I. j. m2
16,329
0,00
19,0
kus
426
M
MAT 597611260
dlaždice keramické RAKO - koupelny ELEGANCE (barevné) 25 x 25 x 0,8 cm I. j.
m2
736,239
0,00
19,0
427
K
771 771591111
Podlahy penetrace podkladu
m2
1 058,992
0,00
19,0
428
K
771 771591115
Podlahy spárování silikonem
m
623,995
0,00
19,0
429
K
771 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa
m2
455,997
0,00
19,0
19,0
430
K
771 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
t
0,000
0,00
431
K
772 772231303
Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 40 a 50 mm
m
37,440
0,00
19,0
432
K
772 772521182
Kladení kamenné dlažby tloušťky dlaždic do 50 mm na terče
m2
313,798
0,00
19,0
433
M
MAT 583811320
deska dlažební, materiálová skupina I/2 broušený 50x50 tl 3 cm
m2
323,212
0,00
19,0
434
M
MAT 583813450
deska dlažební, materiálová skupina I/2 broušená tl 3 cm do 0,48 m2
m2
12,373
0,00
19,0
435
K
772 998772103
Přesun hmot pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m
t
0,000
0,00
19,0
19,0
436
K
775 775449121
Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty
m
182,399
0,00
437
M
MAT 614133330
lišta dřevěná dub 9x35 mm délka do 1m
m
204,651
0,00
19,0
438
K
775 775521810
Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými
m2
521,996
0,00
19,0
439
K
775 775526210
Montáž podlahy masivní parketové lepené z tabulí do 450x450 mm s podkladem z desekm2
158,879
0,00
19,0
440
M
MAT 611924480
vlysy parketové dub tl 21 mm š 50 mm d.300 mm I
m2
170,159
0,00
19,0
441
M
MAT 611552210
penetrace THOMSIT R 777 (á 10 kg)
kg
79,199
0,00
19,0
442
M
MAT 611551330
hmota samonivelační THOMSIT SL 85 (á 25 kg)
kg
316,798
0,00
19,0
443
K
775 775591311
Podlahy dřevěné, základní lak
m2
158,879
0,00
19,0
444
K
775 775591314
Podlahy dřevěné, vrchní lak pro velmi vysokou zátěž
m2
158,879
0,00
19,0
445
K
775 775591316
Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku
m2
158,879
0,00
19,0
446
K
775 775591411
Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování
m2
158,879
0,00
19,0
m2
19,0
447
K
775 775599110
Podlahy dřevěné, impregnování a pastování
158,879
0,00
448
K
775 998775103
Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m
t
0,000
0,00
19,0
449
K
776 776491113
Lepení plastové lišty soklové řezané
m
87,599
0,00
19,0
450
K
776 776561110
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea
m2
96,479
0,00
19,0
451
M
MAT 607561120
krytina podlahová Marmoleum, šířka 2 m, tl. 3,2 mm
m2
112,979
0,00
19,0
452
K
776 776572100
Lepení pásů povlakových podlah textilních
m2
603,235
0,00
19,0
453
M
MAT 697402050
koberec zátěžový š 400 cm ADRIANA II
m2
406,593
0,00
19,0
454
M
MAT 697402200
koberec zátěžový š 400 cm BRISBANE
m2
256,966
0,00
19,0
455
K
776 776590100
Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím
m2
603,235
0,00
19,0
456
K
776 776590130
Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením
m2
603,235
0,00
19,0
457
K
776 776590150
Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací
m2
603,235
0,00
19,0
458
M
MAT 611552200
penetrace THOMSIT R 760 (á 10 kg)
kg
301,198
0,00
19,0
459
M
MAT 611551320
hmota samonivelační THOMSIT RS 88 (á 25 kg)
kg
1 204,791
0,00
19,0
460
K
776 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m
0,000
0,00
19,0
t
461
K
781 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty
m2
76,799
0,00
19,0
462
K
781 781474112
Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 12 ks/m2
m2
1 312,286
0,00
19,0
463
M
MAT 597612500
obkladačky keramické RAKO - kuchyně IMPERIAL (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j.m2
65,268
0,00
19,0
464
M
MAT 597612100
mozaika keramická (2,3 x 2,3) RAKO - koupelny IMPERIAL (barevná) 30 x 30 x 0,6 cm m2
I. j.
12,360
0,00
19,0
465
M
MAT 597612740
listela keramická RAKO - kuchyně IMPERIAL (barevná) 20 x 7,4 x 0,68 cm I. j.
kus
179,999
0,00
19,0
466
M
MAT 597610600
obkládačky keramické RAKO - koupelny FIORE (barevné) 12,4 x 33 x 0,7 cm I. j.
m2
84,602
0,00
19,0
467
M
MAT 597610560
obkládačky keramické RAKO - koupelny AUSTRALIA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm I. j. m2
51,840
0,00
19,0
468
M
MAT 597610390
obkládačky keramické RAKO - koupelny ELEGANCE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cmm2
I. j.
1 132,791
0,00
19,0
469
K
781 781479191
Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2
m2
56,616
0,00
19,0
470
K
781 781479192
Příplatek k montáži obkladů keramických za omezený prostor
m2
56,616
0,00
19,0
471
K
781 781479194
Příplatek k montáži obkladů keramických za nerovný povrch
m2
299,998
0,00
19,0
472
K
781 781479196
Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování tmelem dvousložkovým
m2
65,268
0,00
19,0
473
K
781 781479197
Příplatek k montáži obkladů keramických za lepením lepidlem dvousložkovým
m2
65,268
0,00
19,0
474
K
781 781493610
Montáž vanových plastových dvířek lepených na magnet
kus
33,600
0,00
19,0
475
K
781 781494111
Plastový profil rohový flexibilní lepidlo
m
599,995
0,00
19,0
476
K
781 781494211
Plastový profil vanový flexibilní lepidlo
m
4,800
0,00
19,0
477
K
781 781494311
Plastový profil dilatační flexibilní lepidlo
m
60,000
0,00
19,0
478
K
781 781494511
Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo
m
989,992
0,00
19,0
479
K
781 781495111
Penetrace podkladu obkladů
m2
1 247,487
0,00
19,0
480
K
781 781495115
Spárování obkladu silikonem
m
1 499,989
0,00
19,0
481
K
781 781674113
Montáž obkladů z dlaždic keramických flexi lepidlo parapet šířky do 200 mm
m
149,999
0,00
19,0
482
M
MAT 597612910
dlaždice keramické RAKO - podlahy COTTO (barevné) 30 x 30 x 0,9 cm I. j.
m2
76,199
0,00
19,0
483
K
781 781774211
Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic průmysl keramických flexi lepidlo do 35 ks/m2 m2
30,000
0,00
19,0
484
M
MAT 597612920
dlaždice keramické RAKO - podlahy SANDSTONE (barevné) 30 x 30 x 0,9 cm I. j.
33,000
0,00
19,0
485
K
781 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m
486
K
782 782131140
Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 25 nebo 30 mm
487
M
MAT 583821980
deska obkladová, materiálová skupina II/1 leštěná tl 2 cm do 0,48 m2
m2
19,440
0,00
19,0
488
K
782 782631323
Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 25 nebo 30 mm
m2
76,199
0,00
19,0
489
M
MAT 583824100
deska obkladová, materiálová skupina III/1 štípaná tl 2,5-3 cm 10x20
m2
82,295
0,00
19,0
490
K
782 998782103
Přesun hmot pro obklady kamenné v objektech v do 60 m
t
0,000
0,00
19,0
491
K
783 783121112
Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, m2
2x email
258,238
0,00
19,0
492
K
783 783221112
Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2
161,999
0,00
19,0
m2
t
0,000
0,00
19,0
m2
18,000
0,00
19,0
493
K
783 783614200
Nátěry olejové truhlářských konstrukcí dvojnásobné, 1x email a 1x tmel
m2
341,997
0,00
19,0
494
K
783 783783201
Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesnadno hořlavý) m2
518,660
0,00
19,0
495
K
783 783783311
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné
m2 v interiéru
518,660
0,00
19,0
496
K
783 783783312
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné
m2 v exteriéru
9 723,509
0,00
19,0
497
K
784 784411301
Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m m2
5 328,572
0,00
19,0
498
K
784 784453411
Malby směsi JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech
m2v do 3,8
3m
312,947
0,00
19,0
499
K
784 784453414
Malby směsi JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací ve schodištim2
v do 3,8 m 167,999
0,00
19,0
500
K
784 784453421
Malby směsi JUB tekuté disperzní bílé otěruvzdorné jednonásobné s penetrací v místnostech
m2 v do 3,8
681,595
m
0,00
19,0
501
K
784 784453431
Malby směsi JUB tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech
m2 v do 3,8
3 395,134
m
0,00
19,0
502
K
784 784453461
Malby směsi JUB tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost
m2 v do 3,8
1 175,991
m
0,00
19,0
503
K
784 784453471
Malby směsi JUB tekuté disperzní tónované otěruvzdorné jednonásobné s penetrací místnost
m2 v do 3,8
167,999
m
0,00
19,0
504
K
784 784471111
Bandážování styčných spojů bandážemi š do 0,10 m v místnostech v do 3,8 m
m
143,999
0,00
19,0
505
K
786 786624111
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vykláp
m2
149,999
0,00
19,0
506
K
786 786627103
Zastiňující žaluzie do oken střešních VELUX rozměru 78x118 cm
kus
22,800
0,00
19,0
507
K
786 998786103
Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m
t
0,000
0,00
19,0
508
K
PK
791-R1
Dodávka a montáž gastro zařízení a vybavení dle přílohy č.11
kpl
1,000
0,00
19,0
509
K
PK
21-M-R1
Dodávka a montáž silnoproudu dle přílohy č.6
kpl
1,000
0,00
19,0
510
K
PK
22-M-R1
Dodávka a montáž slaboproudu (EZS, EPS, STA, DAT, ACS, CCTV, EV) dle přílohy č kpl
1,000
0,00
19,0
511
K
PK
24-M-R1
Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace dle přílohy č.4
kpl
1,000
0,00
19,0
512
K
PK
33-M-R1
Dodávka a montáž výtahu
kpl
1,000
0,00
19,0
513
K
PK
33-M-R2
Dodávka a montáž plošiny pro osoby s onmezeným pohybem
ks
1,000
0,00
19,0
514
K
PK
36-M-R1
Dodávka a montáž měření a regulace dle přílohy č.5
kpl
1,000
0,00
19,0
515
K
PK
OST
Dodávka a montáž povrchů a podkladních vrstev tenisových tenisových kurtů
m2
1 296,000
0,00
19,0
516
K
PK
OST-R1
Dodávka a montáž zařízení bowlingu dle přílohy č. 9
kpl
1,000
0,00
19,0
517
K
PK
OST-R2
Sadové úpravy dle přílohy č. 8
kpl
1,000
0,00
19,0
Celkem
0,00

Podobné dokumenty

zřízení kompostárny v obci huslenky příloha č. 7 obchodní podmínky

zřízení kompostárny v obci huslenky příloha č. 7 obchodní podmínky odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených zhotovením díla do...

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

STAVEBNÍ KONSTRUKCE učebních oborů na civilní ochranu, který žáky seznamuje s činností stavebních organizací při odstraňování následků přírodních katastrof nebo válečných událostí. Cílem vyučovacího předmětu Stavební ...

Více

Podrobný položkový rozpočet projektu 090110 007

Podrobný položkový rozpočet projektu 090110 007 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami

Více

Markéta Zlesáková

Markéta Zlesáková Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice

Více

zadání - rekonstrukce záchodů SD

zadání - rekonstrukce záchodů SD Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)

Více