Laboratorní příručka - Městská nemocnice v Litoměřicích

Transkript

Laboratorní příručka - Městská nemocnice v Litoměřicích
LP–OKL
Městská nemocnice v Litoměřicích
Verze: 07
Počet stran: 151
Platné od: 20. 1. 2016
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Městská nemocnice
v Litoměřicích
Laboratorní příručka
Rozdělovník
Výtisk č.
Umístění
Odpovědná osoba
1
2
Spisovna
Pořadač chodba biochemie
Ing. Paukertová
Romana Friedlová
Datum
převzetí
Podpis
Záznam o změnách
Číslo
změny
Datum
Číslo
strany
Důvod a charakter změny
Změnu
schválil
Změnu
provedl
Záznam o revizích
Číslo
revize
Datum revize
Odpovědná osoba
Podpis
Zpracoval: Ing. Vladislav Kaňák
Výtisk č.:
Přezkoumal: Ing. Jana Paukertová, Ph. D.
Datum: 20. 1. 2016
Schválil: Ing. Vladislav Kaňák
Datum: 20. 1. 2016
Tento dokument včetně všech příloh je duševním majetkem Městské nemocnice v Litoměřicích.
Kopírování tohoto dokumentu je přípustné pouze se souhlasem vedení společnosti.
Strana 1 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
OBSAH:
Úvod........................................................................................................................................... 4
Informace o laboratoři............................................................................................................. 4
2.1
Identifikace laboratoře a důležité údaje ............................................................................. 4
2.2
Základní informace o laboratoři ......................................................................................... 5
2.3
Zaměření laboratoře ........................................................................................................... 5
2.4
Úroveň a stav akreditace pracoviště................................................................................... 6
2.5
Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení ...................................... 6
2.6
Spektrum nabízených služeb .............................................................................................. 7
2.7
Popis nabízených služeb .................................................................................................... 8
2.8
Hlášení akutních výsledků ................................................................................................. 9
2.9
Speciální diagnostické postupy .......................................................................................... 9
2.10 Funkční testy OKL – přehled ........................................................................................... 10
2.11 Vyšetření pro veterinární účely - principy spolupráce mezi OKL Městské nemocnice v
Litoměřicích a veterinárními lékaři.............................................................................................. 10
3. Manuál pro odběry vzorků ................................................................................................... 11
3.1
Základní informace .......................................................................................................... 11
4. Preanalytické procesy ............................................................................................................ 12
4.1
Požadavkové listy (žádanky) ........................................................................................... 12
4.2
Požadavky na urgentní vyšetření ..................................................................................... 13
4.3
Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření ..................................................................... 14
4.4
Používaný odběrový systém............................................................................................. 15
4.5
Příprava pacienta před vyšetřením ................................................................................... 17
4.6
Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku ....................................................... 17
4.7
Odběr vzorku.................................................................................................................... 18
4.7.1
Bakteriologické vyšetření klinického materiálu, rána, spojivky, zvukovod, punktáty,
píštěle, likvor, katetry, cévky, drény, tkáň, uzlina, hemokultury ............................................. 20
4.7.1.1 Stěr, výtěr z rány ..................................................................................................... 20
4.7.1.2 Stěr ze spojivek ....................................................................................................... 20
4.7.1.3 Výtěr ze zevního zvukovodu ................................................................................... 20
4.7.2
Tekutý material (obecně, např. tekutiny fyziologicky sterilní) ................................ 20
4.7.3
Likvor ....................................................................................................................... 20
4.7.4
Katetr, kanyla, cévka, drén, tkáň, uzlina, apod. ....................................................... 21
4.7.5
Tekutý materiál, hnisy, punktáty kloubní, perikardiální, peritoneální, pleurální,
píštěl, žluč, s předpokladem použití anaerobní kultivace ........................................................ 21
4.7.6
Sekční materiál ......................................................................................................... 22
4.7.7
Hemokultura, septické stavy (krev na hemokultivaci) ............................................. 22
4.7.8
Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu ...................................................... 22
4.7.9
Vyšetření stolice, infekce trávicího ústrojí .............................................................. 24
4.7.10 Bakteriologické vyšetření dýchacích cest ................................................................ 24
4.7.11 Odběry vzorků na BK vyšetření............................................................................... 25
4.7.12 Odběr na Chlamydie ................................................................................................ 26
4.7.13 Odběry pro mykologická vyšetření .......................................................................... 26
4.8
Množství vzorku .............................................................................................................. 27
4.9
Nezbytné operace se vzorkem, stabilita ........................................................................... 28
1.
2.
Strana 2 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
4.10 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky .................................................... 29
4.11 Informace k dopravě vzorků ............................................................................................ 30
4.12 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu ............................................... 30
4.13 Příjem žádanek a vzorků .................................................................................................. 31
4.14 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků ................... 32
4.15 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky ................................................ 32
4.16 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí ............................................................ 33
4.17 Stabilita primárního vzorku ............................................................................................. 34
5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří ................................................................... 34
5.1
Hlášení výsledků v kritických intervalech a neočekávaných výsledků ........................... 34
5.2
Informace o formách vydávání výsledků ......................................................................... 36
5.2.1
Typy nálezů a laboratorních zpráv ........................................................................... 37
5.2.2
Vydávání výsledků přímo pacientům ...................................................................... 37
5.2.3
Opakovaná a dodatečná vyšetření ............................................................................ 38
5.3
Změny výsledků a nálezů ................................................................................................. 38
5.4
Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku ................................................................ 38
5.5
Konzultační činnost laboratoře ........................................................................................ 38
5.6
Způsob řešení stížností ..................................................................................................... 39
5.7
Vydávání potřeb laboratoří .............................................................................................. 39
6. Seznam laboratorních vyšetření ........................................................................................... 40
6.1
Abecední seznam vyšetření na úseku biochemie a hematologie ..................................... 40
6.2
Abecední seznam vyšetření na úseku transfúze (krevní banky) .................................... 110
6.3
Abecední seznam vyšetření na úseku mikrobiologie ..................................................... 112
6.3.1
Lékařská mikrobiologie (802) ................................................................................ 112
6.3.1.1 Horní cesty dýchací ............................................................................................... 113
6.3.1.2 Dolní cesty dýchací ............................................................................................... 114
6.3.1.3 Zažívací ústrojí ...................................................................................................... 114
6.3.1.4 Ucho ...................................................................................................................... 115
6.3.1.5 Oko ........................................................................................................................ 115
6.3.1.6 Močové a pohlavní ústrojí ..................................................................................... 115
6.3.1.7 Kůže, rány, hluboké kožní defekty........................................................................ 117
6.3.1.8 Centrální nervový systém ...................................................................................... 117
6.3.1.9 Krev - hemokultivace ............................................................................................ 118
6.3.1.10 Hnis a obsah z patologických dutin, tkáně ............................................................ 118
6.3.1.11 Fyziologicky sterilní tělesné tekutiny ................................................................... 118
6.3.1.12 Cizorodé materiály (katetry, drény) ...................................................................... 118
6.3.1.13 Průkaz Mycobakterium tuberkulosis, mykobakterioz .......................................... 119
6.3.2
Lékařská parazitologie (odb. 804) ......................................................................... 119
6.3.3
Mykologická vyšetření (odb. 822) ......................................................................... 120
6.3.4
Infekční sérologie ................................................................................................... 120
7. Pokyny a instrukce ............................................................................................................... 123
7.1
Pokyny pro pacienty....................................................................................................... 123
7.2
Pokyny pro oddělení ...................................................................................................... 129
Seznam spolupracujících laboratoří........................................................................................... 151
Strana 3 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
1. Úvod
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci
a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám a všem ostatním žadatelům
o laboratorní vyšetření. Obsahuje i pokyny k provádění funkčních testů, zásady správné přípravy
před odběrem krve, sběrem moče pro pacienty i pro provádějící oddělení.
Její obsah byl koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na podobné dokumenty.
Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.
Pracovníci OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
2. Informace o laboratoři
2.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje
název organizace
identifikační údaje
typ organizace
statutární orgán
Městská nemocnice v Litoměřicích
IČ 00830488, DIČ CZ00830488
Příspěvková organizace
Správní rada ve složení: Ing. Radek Lončák, MBA předseda,
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA - člen,
Ing. Vladimír Kestřánek, MBA - člen
adresa
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
název laboratoře
Oddělení klinických laboratoří
identifikační údaje
IČO - 00830488, IČP - 55021137 (biochemie, hematologie)
IČP – 55021128 (mikrobiologie)
adresa
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
umístění
Budova H nemocnice, 1. patro (2. NP)
okruh působnosti laboratoře
pro akutní a neakutní lůžkovou péči
pro ambulantní zařízení
vedoucí klinické laboratoře
Ing. Vladislav Kaňák
lékařský garant odbornosti 801
MUDr. Milan Svoboda
lékařský garant odbornosti 802, MUDr. Renata Přibíková
804, 822
analytický garant odbornosti 801 Ing. Vladislav Kaňák
nelékařský garant odbornosti 818
a 222, odpovědná osoba za krevní Mgr. Martin Krušina
banku
Strana 4 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
2.2 Základní informace o laboratoři
Telefonní linky, kontakty
Centrální pracoviště
Tel., fax: 416723351,
tel. 416723828
e-mail:
416723352, 416723880
e-mail:
416723354
e-mail:
416 723 494,
416 723 498,
416 723 717
e-mail:
416723356
e-mail
416723356
e-mail:
416723818
416723766
416723359
416723355
416723359
416723360
416723366
416723494
416723370
416723371
vedoucí
laboratoře
Ing.
Vladislav
Kaňák,
kvalifikovaný analytik
[email protected]
vrchní laborantka Martina Opluštilová
[email protected]
manažer kvality Ing. Jana Paukertová, Ph.D.
[email protected]
MUDr. Renata Přibíková, kvalifikovaný lékař
[email protected]
MUDr. Milan Svoboda, kvalifikovaný lékař
[email protected]
Mgr. Jiří Kozelka
[email protected]
úseková laborantka – mikrobiologie
Dagmar Černá
úseková laborantka – biochemie a imunochemie,
metrolog Romana Friedlová
úseková laborantka – hematologie a krevní banka
Naďa Judová
krevní banka
hematologická laboratoř, hlášení výsledků
imunochemická laboratoř
rutinní biochemická laboratoř, hlášení výsledků
mikrobiologická laboratoř
pohotovostní služba biochemie
pohotovostní služba hematologie a transfúze
2.3 Zaměření laboratoře
Oddělení klinických laboratoří je součástí laboratorního komplementu zdravotnického zařízení
Městská nemocnice v Litoměřicích.
Pracoviště se zabývá biochemickým, hematologickým a mikrobiologickým vyšetřením
biologických materiálů humánního i zvířecího původu.
Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická a mikrobiologická vyšetření,
základní hematologická a hemokoagulační vyšetření, základní vyšetření pro transfúzní službu
Strana 5 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Laboratorní příručka
(krevní banku), zajištění odběrů biologického materiálu, doručení výsledků vyšetření, výdej
zdravotnického spotřebního materiálu a konzultační služby.
Na žádost provádí analýzy nabízeného spektra metod i pro samoplátce.
Oddělení poskytuje prostor pro odbornou praxi žáků zdravotnických škol laborantského směru.
2.4 Úroveň a stav akreditace pracoviště
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích je zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA č. 8193.
2.5 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení
Městská nemocnice v Litoměřicích poskytuje akutní i neakutní lůžkovou a ambulantní péči.
Oddělení zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních
a specializovaných vyšetření.
Organizačně je oddělení uspořádáno do celků:
úsek klinické biochemie, imunochemie, hematologie a krevní banka, mikrobiologie.
Spádová oblast laboratoře a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících
zdravotnických zařízení – Městská nemocnice v Litoměřicích, praktičtí lékaři a odborní lékaři
specialisté. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s odborem dopravy Městské
nemocnice v Litoměřicích.
Pracovní režim - centrální příjem OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
6:30 – 8:30
6:30 – 8:00
06:30 – 12:00
od 12:00
12:00 – 15:00
14:00 – 22:00
22:00 – 06:30
Pracoviště
klinické biochemie, hematologie a krevní
Imunochemická laboratoř
banky
provozní doba: pondělí – pátek
provozní doba: nepřetržitý 24 hodinový
6:30 – 15:00
provoz
příjem materiálu z diabetologické poradny,
provedení analýz a kompletace výsledků
příjem ranních rutinních odběrů z JIP,
statimových odběrů: zpracování materiálu,
provedení analýz a kompletace výsledkových
07:00 – 15:00
listů, hlášení statimových a patologických
provedení analýz
výsledků
a kompletace výsledkových listů
příjem a zpracování rutinních odběrů
imunochemických vyšetření
z lůžkových oddělení, z odběrových
středisek, ze svozů biologického materiálu
pouze příjem materiálu pro vyšetření
statimová a vyšetření na příští den
kompletace výsledků a výdej výsledkových
listů
příjem materiálu, kompletace výsledků a výdej výsledkových listů pro vyšetření
statimová a během pohotovostní služby.
Strana 6 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Laboratorní příručka
Pracovní režim mikrobiologické laboratoře
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Státní svátky
6:30 - 16:30
6:30 - 16:30
6:30 - 16:30
6:30 - 16:30
6:30 - 15:00
7:00 - 12:00
--7:00 - 12:00 (jen pro Městskou nemocnici v Litoměřicích)
2.6 Spektrum nabízených služeb
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích poskytuje:
základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč,
mozkomíšní mok, stolice, další tělesné tekutiny a biologické materiály),
základní hematologická a koagulační vyšetření krve,
specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, kostních
markerů, lékových koncentrací, protilátek, složek humorální imunity, proteinových frakcí
a dalších vyšetření v různých biologických materiálech),
specializovaná hematologická a koagulační vyšetření krve,
imunohematologická vyšetření, vyšetření pro transfúzní službu (krevní banku),
konzultační služby v oblasti klinické biochemie a klinické hematologie,
vyšetření pro veterinární účely,
komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním
informačním systému.
Základní diagnostiku lékařsky významných bakterií, kvasinek a parazitárních patogenů na
základě mikroskopického, aerobního a anaerobního kultivačního vyšetření se stanovením
citlivosti na ATB a chemoterapeutika v kvantitativním i kvalitativním stanovení citlivostí.
Nepřímý sérologický průkaz protilátek a antigen v krvi pacientů při infekčních chorobách a
komplikacích, při imunologických vyšetřeních identifikujeme i antigeny u různých
chorobných stavů
Provádí vyšetření stolic a perianálních otisků na parazity.
Speciální vyšetření – hemokultury, mykologická a mykobakteriální vyšetření
Konzultační služby v oblasti klinické mikrobiologie.
U vyšetření na HIV je k dispozici mezinárodní certifikát v angličtině a ruštině.
V laboratorních postupech využíváme automatizované kultivační a diagnostické systémy
pro bakteriologickou a imunologickou diagnostiku.
Strana 7 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
2.7 Popis nabízených služeb
Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická, hematologická
a koagulační vyšetření je dostupná v akutním (statimovém režimu) i v době rutinního provozu.
Přehled akutních (statimových) vyšetření
MATERIÁL
Krev (sérum, plazma)
Moč
Mozkomíšní mok
Krev (acidobazická
rovnováha)
Krev nesrážlivá
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ DOSTUPNÁ STATIM
Na+, K+, Cl-, Ca, P, Mg, urea, kreatinin, osmolalita,
bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GGT,
ALP, AST, pankreatická amyláza, kyselina močová,
CK, troponin I, myoglobin, NT-proBNP, cholesterol,
triacylglyceroly, albumin, celková bílkovina, glukóza,
CRP, teofylin, digoxin
prokalcitonin, hCG, HBsAg
laktát (pouze plazma)
Na+, K+, Cl-, urea, kreatinin, osmolalita, pankreatická
amyláza
Screening drog
chemické a morfologické vyšetření moče, bílkovina
v moči kvantitativně
buněčné elementy včetně základního cytologického
zhodnocení, glukóza, laktát, celková bílkovina, albumin,
AST, LD
pH, pCO2, pO2
krevní obraz s hodnocením nátěru (dif)
protrombinový test (PT), fibrinogen, aktivovaný parciální
tromboplastinový čas (APTT), antitrombin III., D-dimery
Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá 24 hodin denně. Materiál na všechna
statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi OKL osobně (zvonek u vchodu do laboratoře)!
Akutní vyšetření jsou dostupná po celých 24 hodin, mají přednost při vyšetřování ostatních
materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu
nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách
musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky
(identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé
požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem.
Neoprávněné akutní požadavky a požadavky nesplňující dohodnutá pravidla spolupráce se evidují
a řeší s příslušným žadatelem.
V době pohotovostní služby :
Za statim požadavky jsou považovány požadavky na vyšetření uvedená v přehledu
statimových vyšetření. Požadavky musí být označené v žádance jako STATIM. Ostatní
vyšetření prováděná během pohotovostní služby se provádějí ve sběrných časech (8:00, 11:00,
13:00, 17:30 a 22:00).
Strana 8 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Kromě akutně prováděných statimových vyšetření a vyšetření prováděných při pohotovostní
službě lze požadovat také další vyšetření, která se v tomto režimu neprovádějí. Tato vyšetření
budou stanovena z téhož vzorku v následujících dnech rutinního provozu.
Viz Abecední seznamy vyšetření.
2.8 Hlášení akutních výsledků
Patologické výsledky se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Do laboratorního
informačního systému OKL se zaznamenává komu a kdy byl výsledek ohlášen.
Způsob ordinování statimových požadavků: viz dokument Požadavky na urgentní vyšetření.
2.9 Speciální diagnostické postupy
Speciální vyšetření a diagnostické postupy OKL
Monitorování lékových koncentrací
Krev na stanovení koncentrací léků se odebírá vždy před podáním následující dávky.
Rovnovážný stav se u léků s delším poločasem eliminace ustanoví přibližně po době odpovídající
sedminásobku poločasu. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky imunochemické
laboratoře. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze
vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.
Stanovení koncentrací tumormarkerů
Tumormarkery nejsou až na výjimečné případy určeny pro diagnostiku, ale pro monitorování
verifikovaného nádorového onemocnění. Laboratoř provede vyšetření pouze jmenovitě uvedených
tumormarkerů. Paušální ordinace tumormarkerů jsou nepřípustné. U náběrových souprav
s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou
analytu na strukturu separačního gelu.
Stanovení kostních markerů
Kostní markery jsou analyty charakterizující osteoblastickou (tj. osteoformační) a osteoklastickou
(tj. osteorezorpční) aktivitu kostní tkáně. Tuto skupinu analytů vhodně doplňují běžná vyšetření
charakterizující homeostázu fosfokalciového metabolismu a stanovení parathormonu. Stanovení se
provádí v krvi a případně v moči. Některé analyty (např. osteokalcin, parathormon) je nutné
odebírat do lázně s tajícím ledem a po separaci sérum okamžitě zmrazit do doby analýzy. Pokud se
vyšetřuje jakýkoliv analyt v moči, je vždy nutné současně ordinovat stanovení kreatininu.
Stanovení hormonů ve speciálních situacích
Stanovení koncentrací hormonů lze provádět také ve formě profilů (denní profil kortizolu,
stanovení hormonů v průběhu menstruačního cyklu) nebo po stimulaci (stanovení C-peptidu
po zátěži, funkční testy) a podobně. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby
na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.
Strana 9 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Screeningové vyšetření trombofilních stavů
Paleta vyšetření trombofilních markerů zahrnuje:
Stanovení hladiny proteinu C
Ostatní trombofilní markery - fibrinogen, antitrombin III jsou součástí rutinních koagulačních
vyšetření.
2.10Funkční testy OKL – přehled
Pro dále uvedené funkční testy jsou k dispozici podrobné písemné návody pro zdravotnický
personál, případně pokyny pro pacienty. Řada funkčních testů ztratila význam nebo nejsou
k dispozici testační látky. Principy běžně prováděných testů se základními údaji o jejich provedení
uvádíme v následujícím přehledu. Pokud se odebírá více vzorků, musí být zcela přesně označeny
(identifikace pacienta, čas, pořadí).
Orální glukózový toleranční test (OGTT)
Po perorální aplikaci 75g glukózy (u dětí nebo osob do 43kg hmotnosti 1,75g/kg) se sleduje
koncentrace glukózy v plazmě. Odběr žilní krve se provádí nalačno a 120 minut po zátěži
(na vyžádání ordinujícího lékaře i 60 minut po zátěži – musí být uvedeno v žádance). Stanovuje se
glukóza, případně C-peptid z žilního odběru. Před testem je nutný dietní režim s definovaným
obsahem sacharidů. Roztok glukózy (75g ve 300 ml vody) se musí vypít během 10 minut. Podrobný
návod k provedení vydají pracovníci odběrové místnosti Městské nemocnice v Litoměřicích, kteří
provádějí odběry a podání nápoje a kde je také nutné vyšetření objednat na tel. čísle 416723543.
2.11Vyšetření pro veterinární účely - principy spolupráce mezi OKL
Městské nemocnice v Litoměřicích a veterinárními lékaři
Při objednávání vyšetření veterinárním lékařem v laboratoři OKL Městské nemocnice
v Litoměřicích je nutno použít požadavkový list „Biochemické vyšetření – rutina“ případně
„Hematologické vyšetření“.
Pro vyšetření jsou nabízeny tyto možnosti:
Ionty (Na, K, Cl), urea, kreatinin
Glukóza
Jaterní blok (bilirubin, ALT, GMT, ALP, AST)
Cholesterol, triacylglyceroly
Vápník, fosfor
Pankreatická amyláza
Proteiny, albumin, elektroforéza proteinů
Kreatinkináza (CK)
Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky
Krevní obraz a krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů
Bakteriologická vyšetření
Strana 10 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Všechny tyto skupiny vyšetření jsou uvedeny na žádance a budou účtovány podle ceníku.
K dispozici jsou i další vyšetření, která OKL Městské nemocnice v Litoměřicích provádí a jejichž
nabídka je pro účely humánní medicíny zpracována v této publikaci.
Veterinární lékaři obdrží odběrový materiál, který používá OKL Městské nemocnice
v Litoměřicích pro vyšetření krve. Tento materiál není zvlášť účtován. K dispozici jsou rovněž
žádanky a zkumavky pro vyšetření moče. Materiál je možno si objednat u pracovníků OKL na tel.
čísle 416723366. Zde bude objednaný materiál připraven k vyzvednutí.
Výsledky jsou předávány na tištěných výsledkových listech.
Výsledky všech vyšetření jsou trvale ukládány v laboratorním informačním systému OKL
Městské nemocnice v Litoměřicích.
Materiál bez žádanky na laboratorní vyšetření nebude přijat. Žádanka musí mít podpis lékaře.
Fakturaci provádí Městská nemocnice v Litoměřicích měsíčně a to formou sumární faktury
za provedená vyšetření.
Ceník biochemických vyšetření pro veterinární účely je k dispozici na oddělení finančního
účetnictví Městské nemocnice v Litoměřicích (tel. 416723378)
Vyšetření zvířat STATIM
Veterinární lékař může ordinovat vyšetření statim pouze za předpokladu, že je materiál vybaven
žádankou na biochemické vyšetření, na které je zřetelně uveden požadavek “STATIM”.
Přinese-li materiál veterinární lékař s jinou než uvedenou žádankou, může výše uvedený typ
žádanky vyplnit a podepsat při předávání materiálu. Analýza se zahájí okamžitě.
Pokud materiál přinesl majitel zvířete s jinou než uvedenou žádankou, požadovaná vyšetření
se provedou, ale výsledky budou sděleny lékaři po doručení správné žádanky. Současně se majiteli
zvířete předá příslušná žádanka s vyznačením požadovaného vyšetření pro veterinárního lékaře,
ke které se připojí níže uvedené upozornění, že dodání smluvené dokumentace je podmínkou
sdělení výsledku.
3. Manuál pro odběry vzorků
3.1 Základní informace
Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz Abecední seznamy
vyšetření.
Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz Pokyny pro oddělení a Pokyny pro
pacienty
Vyplnění požadavkového listu viz Identifikace pacienta na žádance a vzorku
Identifikace primárního vzorku viz Identifikace pacienta na žádance a vzorku
Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz Používaný odběrový systém
Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz Množství vzorku
Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz Opakovaná a
dodatečná vyšetření.
Další dokumenty kapitoly:
Strana 11 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Požadavkové listy (žádanky)
Požadavky na urgentní vyšetření
Ústní požadavky na vyšetření
Používaný odběrový systém
Příprava pacienta před vyšetřením
Identifikace pacienta na žádance a vzorku
Odběr vzorku
Množství vzorku
Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku
Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Informace k dopravě vzorků
Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu
4. Preanalytické procesy
4.1 Požadavkové listy (žádanky)
Základním požadavkovým listem je barevný formulář žádanky OKL formátu A4, případně
A5.
Požadavkový list je určen pro současné dodání více materiálů:
Analyty, které jsou na žádance „Biochemické vyšetření – rutina“ označeny červeně, je možné
požadovat jako statimové vyšetření.
Vyšetření v dalších materiálech jsou uvedena v pravé části žádanky (moč, likvor, stolice).
Část žádanky „Hematologické vyšetření“ s červeným podbarvením nadpisu zahrnuje vyšetření
prováděná ze zkumavky Sarstedt s červeným uzávěrem, jedná se o hematologická vyšetření KO.
Část žádanky „Hematologické vyšetření“ se zeleným podbarvením nadpisu zahrnuje vyšetření
hemokoagulační ze zkumavky Sarstedt se zeleným uzávěrem.
Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):
kód pojišťovny pojištěnce (pacienta)
číslo pojištěnce - pacienta (rodné číslo, číslo pojistky u cizinců)
příjmení, jméno a tituly pacienta
základní a další diagnózy pacienta
věk v rocích a pohlaví pacienta v situacích, kdy nejsou jednoznačně určeny číslem pojištěnce
datum a čas odběru (datum a čas přijetí vzorku laboratoří je automaticky evidován laboratorním
informačním systémem po přijetí žádanky)
identifikace objednavatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje - ústav, oddělení, jméno
lékaře, IČP, IČZ, odbornost)
kontakt na objednavatele - adresa, telefon nebo jiné spojení (není-li adresa a telefon uvedena
na razítku, je nutné kontakt specifikovat v položce žádanky jméno lékaře, razítko a to pod razítkem)
urgentnost dodání (požadavek se vyznačí křížkem) nebo slovně „STATIM“
požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům)
předáním žádanky na OKL potvrzuje objednavatel, že odběr vzorku a následné vyšetření je
provedeno s informovaným souhlasem pacienta
Strana 12 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Identifikace novorozence
Vyšetření krve novorozence (s výjimkou pupečníkové krve) se nesmí požadovat na žádance
s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo,
pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození
a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Nemocniční informační systém vygeneruje náhradní
rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla
budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo.
Kromě formulářů OKL Městské nemocnice v Litoměřicích „Biochemické vyšetření – rutina“
a „Hematologické vyšetření“ se připouští použití jiných žádanek, které však musí obsahovat
všechny výše uvedené identifikační údaje.
Nevyžaduje se kopie požadavkového listu, OKL skladuje požadavkové listy po předepsanou dobu
pěti let.
Postup při odmítnutí vzorku viz Kriteria přijetí nebo odmítnutí vzorku.
Postup při nesprávné identifikaci viz Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky.
4.2 Požadavky na urgentní vyšetření
Obecné pokyny
1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy:
V lůžkových zařízeních u nemocných
- právě přijatých v těžkém stavu
- u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného
postupu
- napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (např. na jednotkách
intenzívní péče)
- před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné
biochemické vyšetření.
V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě
dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek
akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí
závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné
oddělení.
2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do Oddělení
klinických laboratoří neprodleně po odběru.
3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník OKL neprodleně provede analýzu.
Patologické výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky. Všechny výsledky se vydávají
v elektronické podobě ihned po lékařské kontrole a v podobě výsledkového listu v časových
intervalech pro tisk. V případě potřeby je i tištěný výsledkový list vydán ihned po uvolnění
výsledků.
Strana 13 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Aplikace na OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
OKL bude za statimové vyšetření považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické
a administrativní požadavky. Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu Popis nabízených
služeb, případné změny OKL včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen,
ale vzhledem ke kapacitním možnostem laboratoře i vzhledem ke kontrolám ze strany plátců
zdravotní péče se požadování vyšetření statim nesmí zneužívat.
Ve všedních dnech OKL vždy přednostně provádí vyšetření nemocných na ARO a JIP, kteří jsou ve
stabilizovaném stavu kontrolováni pravidelnými ranními odběry. Tato vyšetření není nutné
ordinovat statim.
4.3 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření
Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání
lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:
dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně
po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list (žádanka) musí být vždy
po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře. Výsledky budou uvolněny
až po dodání žádanky.
dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena
až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře.
dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou
analytu v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy
s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru:
možnost provedení krevního nátěru (dif)
krevní obraz (retikulocyty)
bilirubin uložený bez přístupu světla
glukóza v séru bez stabilizátoru
glukóza v plazmě se stabilizátorem
Draslík (K)
D-dimery, Antitrombin III
PT (Protrombinový test)
APTT – primární vzorek bez heparinu
APTT – primární vzorek s heparinem
(léčení pacienti)
Ostatní koagulační vyšetření (fibrinogen,
trombinový test, protein C)
5 hodin
6 hodin
12 hodin
2 hodiny
4 hodiny
3 hodiny
6 hodin při teplotě +15 - +25°C
6 hodin při teplotě +15 - +25°C
4 hodiny při teplotě +15 - +25°C
1 hodina při teplotě +15 - +25°C
4 hodiny při teplotě +15 - +25°C
Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr
nového vzorku. Analýzy v této tabulce neuvedené lze doobjednat podle jejich stability uvedené
Strana 14 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
v kapitole Abecední seznamy vyšetření a to maximálně do 7 dnů od odběru (tj. po dobu, kdy OKL
skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při +4 až +8°C).
Dodatečná vyšetření u bakteriologických vzorků. Zde přichází v úvahu většinou testování mikrobů
na rozšířené spektrum antimikrobiálních přípravků. Jinak jsou možnosti omezeny, protože
zpracováním vzorku je spotřebován celý objem (vzorek na tamponu), citlivější mikroby ztrácejí
životaschopnost a výsledek vyšetření může být podstatně zkreslen. Dodatečné vyšetření lze vyžádat
do 7 dnů, po které je vzorek v laboratoři uchováván.
Dodatečná sérologická vyšetření lze provést po telefonickém objednání, pracovník laboratoře
přijímající tento požadavek musí však posoudit, zda je tento požadavek možno splnit (dostatečné
množství vzorku, dosavadní způsob zpracovávání vzorku). U sérologických metod si lze dodatečné
vyšetření vyžádat do 7 dnů, po které je vzorek v laboratoři uchováván.
4.4 Používaný odběrový systém
TYP ODBĚROVÉHO
MATERIÁLU
Plastová zkumavka se
separačním gelem
(Sarstedt - hnědý uzávěr)
Plastová zkumavka se
separačními granulemi
(Sarstedt – bílý uzávěr)
PŘÍKLAD POUŽITÍ
TYP ODBĚROVÉHO
MATERIÁLU
Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka +
(EDTA)
kalium EDTA
(Sarstedt - červený
uzávěr, 2,7 ml nebo 1,2
ml )
Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka +
(EDTA)
kalium EDTA
(Sarstedt - červený
uzávěr, 4 ml)
Nouzově srážlivá
nouzově lze použít též
plastovou zkumavku se
žilní krev
separačními granulemi
(Sarstedt – bílý uzávěr)
Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka
(citrát 1 : 10 )
s citrátem (1 : 10)
(Sarstedt – zelený uzávěr,
5 ml, 3 ml nebo 1,4 ml)
PŘÍKLAD POUŽITÍ
Srážlivá žilní krev
Běžná biochemická a imunochemická
vyšetření
Virologická vyšetření, imunní aglutininy
Krevní obraz, diferenciální rozpočet
leukocytů, retikulocyty, vyšetření
hrudního a kloubního punktátu, glykovaný
hemoglobin
krevní skupina, zkouška kompatibility,
screening, identifikace a titrace protilátek,
přímý a nepřímý antiglobulinový test
PT (Quickův test), fibrinogen, APTT, TT
(trombinový test), AT III (antitrombin
III), D-dimery, konfirmační test na APC
rezistenci, protein C
Strana 15 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka
s heparinem litným, gel
pro získání plazmy
(heparin litný, gel)
(Sarstedt – oranžový
uzávěr, 4,7 ml)
Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka
s heparinem litným
pro získání plazmy
(heparin litný)
(Sarstedt - oranžový
uzávěr, 2,7 ml nebo 1,2
ml)
Nesrážlivá žilní krev Plastová zkumavka
(EDTA, fluorid)
(EDTA, fluorid)
(Sarstedt – žlutý uzávěr,
2,7ml)
Nesrážlivá kapilární
krev (heparin litný)
Kapilární krev
(hemolyzát
v systémovém
roztoku)
Kapilární krev
(hemolyzát)
Odběr likvoru
(základní)
TYP ODBĚROVÉHO
MATERIÁLU
Kapilára s heparinem
litným
Kalibrovaná kapilára
a mikrozkumavka
se systémovým roztokem
Biochemické vyšetření u dialyzovaných
a heparinizovaných nemocných (nevhodné
pro některé analyty - výčet analýz
uveden pod tabulkou)
Novorozenecký bilirubin, methemoglobin
Glykémie, laktát
PŘÍKLAD POUŽITÍ
Acidobazická rovnováha,
karbonylhemoglobin, methemoglobin
Glykémie, laktát (alternativní odběr)
Kalibrovaná kapilára
Glykovaný hemoglobin HbA1c
a plastová zkumavka
(alternativní odběr)
s EDTA (Sarstedt –
červený uzávěr)
s hemolyzačním činidlem
TYP ODBĚROVÉHO
MATERIÁLU
Polystyrénová zkumavka
bez úpravy
TYP ODBĚROVÉHO
MATERIÁLU
Odběr moče na základní Plastová zkumavka
vyšetření
(žlutý uzávěr)
Sběr moče
Odběr stolice
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Plastová sběrná láhev,
bez konzervace
Plastová nádobka na odběr
stolice
PŘÍKLAD POUŽITÍ
Základní biochemická a cytologická
analýza likvoru
PŘÍKLAD POUŽITÍ
Kvalitativní chemické vyšetření
moče a vyšetření močového
sedimentu, běžná biochemická
analýza
Běžná biochemická analýza moče
Okultní krvácení, calprotectin
Strana 16 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Analýzy nevhodné pro odběr do zkumavek s heparinem lithným (Sarstedt, oranžový uzávěr):
stanovení hladiny železa
stanovení vazebné kapacity plazmy pro železo
elektroforéza bílkovin
tyreotropin (TSH)
anti-TSH receptory (TRAK)
alfa-1-fetoprotein (AFP)
tkáňový polypeptidový antigen (TPS)
4.5 Příprava pacienta před vyšetřením
Základní pokyny pro pacienty
Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.
Odběr nalačno
Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat
tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny
před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na žádance. Ráno
před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient
před odběrem 1/4 l neslazeného čaje (vody). Pokud nebude vyšetřována
glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit.
Ranní moč
Střední proud moče po omytí zevního genitálu.
Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým číslem pojištěnce.
Pacient musí být seznámem s technickým postupem při sběru moče.
Sběr moče
Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče
vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje
takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého
za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě
noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).
3 dny dieta bez masa, bez krevních výrobků, zeleniny a ovoce (křen,
Stolice na okultní květák, brokolice, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená
krvácení
řepa, houby, ředkve), bez preparátů s obsahem vitamínu C, léků
(zejména s obsahem železa a nesteroidní antirevmatika, acetylsalicylová
kyselina zejména v kombinaci s alkoholem). Je nutné vyloučit krvácení
z nosu, po extrakci zubu, z dásní, hemoroidů, nevyšetřuje se během
a těsně po menzes. Odběr vzorků stolice jednorázový
nebo po 3 následující dny.
Podrobné pokyny pro pacienty jsou obsaženy v části Pokyny pro oddělení a Pokyny pro pacienty.
4.6 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku
Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí
vyskytovat. Dodaný vzorek musí být označen jménem, příjmením a číslem pojištěnce.
Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu je vzorku přiřazeno laboratorní číslo
a po zadání žádanky do laboratorního informačního systému jsou vytištěny štítky s čárovým kódem,
které jsou nalepeny na všechny dodané nádoby s biologickým materiálem. Tak je zajištěna
Strana 17 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární
vzorek). Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu.
Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je ihned po zadání
požadavků označen stejným způsobem příslušný počet potřebných zkumavek.
Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce Požadavkové listy (žádanky).
4.7 Odběr vzorku
Stručné pokyny k odběru vzorků
Odběr
žilní krve
Odběr
kapilární
krve
Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití
vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti
2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se
venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová
zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože
by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat
do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce
protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla
s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem
do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění
zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé
zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat
pěti až desetinásobným šetrným převrácením.
Systém Sarstedt lze použít klasickým způsobem s využitím pístu stříkačky
i jako vakuový systém.
Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:
- zkumavka pro hemokultury
- zkumavky bez přísad
- zkumavky pro hemokoagulaci
- ostatní zkumavky s přísadami
Pro stanovení glykémie provádějí kapilární nebo venózní odběr sestry
příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají
zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření
glykemického profilu se provádějí rovněž na lačno.
Pro stanovení krevních plynů je potřeba dodržovat tyto zásady:
První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří
další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev
sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně
k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry
(nejméně však 2/3 její délky) se do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře
na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev důkladně promíchá.
Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu
musí být vyšetřena ihned. Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové
krabičce, ve které je pouzdro s tajícím ledem a nebo v lednici při 4 - 8 oCelsia,
je nutno vyšetření provést do 30 - 60 minut.
Strana 18 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Odběr
ranního
vzorku moče
Sběr moče
obecně
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče.
Při odběru moče pro screeningové vyšetření drog je nutné zabránit jakékoliv
manipulaci se vzorkem (záměna, naředění).
Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta.
Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo
sběrnou nádobu do záchodu (NIKOLI do sběrné nádoby !), a teprve od této
doby bude veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve. Po uplynutí doby
sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00
hodin).
Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje
se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru
s přesností na minuty. Uzavřenou sběrnou nádobu označit jménem a celým
rodným číslem. Do laboratoře se dodává vždy celý objem moče.
Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je
bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud
jsou větší než 100 ml za 24 hodin.
Odběr malého vzorku stolice (velikosti přibližně třešňové pecky) se provádí
do speciálního odběrového kontejneru nebo do odběrové obálky (vydává
žadatel o vyšetření)
Odběr malého vzorku stolice (velikosti přibližně 2 cm) se provádí do
speciálního odběrového kontejneru
Stolice
na okultní
krvácení
Stolice
na vyšetření
calprotectinu
Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz Pokyny pro oddělení a Pokyny pro
pacienty.
Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz Abecední seznamy vyšetření.
Odběr vzorku pro mikrobiologická vyšetření
Odběr primárních vzorků provádějí zdravotnická zařízení, která tato vyšetření požadují. Řídí se
návody pro jednotlivá vyšetření (viz dále v této příručce). Příprava pacienta pro odběr vzorku, spolu
se získáním jeho informovaného souhlasu s vyšetřením, je rovněž na klinickém pracovníkovi, s
možností konzultace u laboratorního pracovníka. Návod pro transport vzorků (zajišťovaný
laboratoří) je součástí této příručky. Laboratoř sleduje transport vzorků do laboratoře, aby byly
zajištěny podmínky pro požadované vyšetření.
Pokyny pro osoby provádějící odběr vzorku biologického materiálu:
○ Při přípravě pacienta k odběru dodržujte zásady stanovené vyhláškou MZ ČR č. 207/1992
Sb. hygienických požadavků na provoz zdravotnických zařízení.
○ Při konzultacích s pacientem a při odběru vzorků pacientovi zajistěte přiměřené soukromí.
○ Důsledně dbejte na osobní hygienu a na řádnou dezinfekci pokožky.
○ Biologický materiál se odebírá před zahájením léčby chemoterapeutiky nebo antibiotiky.
Strana 19 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
4.7.1 Bakteriologické vyšetření klinického materiálu, rána, spojivky,
zvukovod, punktáty, píštěle, likvor, katetry, cévky, drény, tkáň,
uzlina, hemokultury
4.7.1.1
Stěr, výtěr z rány
•
OS: tampon/Amiesovo medium
Odběr: provede se stěr nebo výtěr z postiženého místa, nejlépe z hloubky a okraje rány, po
odběru se tampon zasune do transportního media.
4.7.1.2 Stěr ze spojivek
•
OS: tampon/Amiesovo medium
Odběr: po oddálení očního víčka se setře sekret ze spojivkového vaku směrem od vnitřního k
zevnímu
koutku oka, po odběru se tampon zasune do transportního media.
4.7.1.3 Výtěr ze zevního zvukovodu
OS: tampon/Amiesovo medium
Odběr: tahem za boltec se vyrovná zevní zvukovod a za použití světelného zdroje se pod
zrakovou kontrolou provede stěr z ložiska, po odběru se tampon zasune do transportního
media
4.7.2 Tekutý material (obecně, např. tekutiny fyziologicky sterilní)
•
OS: sterilní zkumavka (10 ml) nebo injekční stříkačka s chráněným konusem - (jehla
zapíchnutá do gumové zátky), hemokultivační lahvička.
Odběr: z postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji, po odběru je
nutné zabránit přístupu vzduchu, aby bylo možno kultivovat materiál i anaerobně. Odběr
tekutého materiálu lze provádět i do hemokultivačních lahviček, tento odběr se provádí v případě,
že není možný následný transport vzorku do laboratoře (např. víkendy, odpolední odběr) a došlo
by k časové prodlevě zpracování vzorku laboratoří.
•
Poznámka : je vhodné uvést
- odkud byl vzorek odebrán (anatomicky)
- při projevech sepse odebrat hemokulturu
4.7.3 Likvor
•
•
OS: sterilní zkumavka
Odběr: odběr likvoru provádí lékař za sterilních podmínek punkční jehlou. První porce
vytékajícího likvoru se k bakteriologickému vyšetření nehodí. Je vhodné odebrat minimálně
2 ml likvoru. Pokud je materiálu méně, nelze provést detekci bakteriálních antigenů latexovou
aglutinací. Před odběrem informujte laboratoř o odběru tohoto materiálu. Materiál by měl
být odebírán co nejsterilněji a měl by být dopraven do laboratoře co nejrychleji. Odběr
Strana 20 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
doporučujeme posílat opakovaně, neboť v počátcích epidemického
mozkomíšních blan nelze v moku, třeba i silně zhnisaném, nalézt meningokoky.
zánětu
4.7.4 Katetr, kanyla, cévka, drén, tkáň, uzlina, apod.
•
•
OS: Sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner
Odběr: pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstřihne asi 5 cm materiálu a asepticky
se vloží do
zkumavky nebo kontejneru. Lze odebrat i uzlinu nebo kousek tkáně, dle potřeby.
Katetrové sepse: Při podezření na katetrovou sepsi je nejlépe zaslat do laboratoře špičku
katetru vyjmutého za sterilních podmínek do sterilní nádoby. Dále je možno zaslat
hemokulturu odebranou skrze katetr a hemokulturu odebranou z jiné periferní žíly.
4.7.5 Tekutý
materiál,
hnisy,
punktáty
peritoneální, pleurální, píštěl, žluč,
anaerobní kultivace
•
•
•
•
kloubní,
perikardiální,
s předpokladem použití
OS: sterilní zkumavka (10 ml) nebo injekční stříkačka s chráněným konusem, - (jehla zapíchnutá
do gumové zátky), hemokultivační lahvička
Odběr: z postiženého místa provádí lékař za sterilních podmínek sterilními nástroji.
K běžnému bakteriologickému vyšetření akutních kožních projevů se odebírá hnis
na tampon zanořený do transportní půdy. Po odběru je nutné zabránit přístupu vzduchu, aby
bylo možno kultivovat materiál i anaerobně. Hnis, punktát nebo jiný materiál
s předpokladem anaerobního zpracování je nutno chránit po odběru před vzduchem nasátím
do injekční stříkačky (bez bublin) a následným utěsněním otvoru v jehle nabodnutím
do kousku gumy.
Transport i další zpracování musejí být prováděny s ohledem na citlivost bakterilní flóry
na vzdušný kyslík. V opačném případě striktně anaerobní bakterie zahynou a vyšetření je
zkresleno. Např. zhotovený antibiogram se týká jen té části bakterií, které přežily působení kyslíku
a není totožný se zahynulými anaeroby.
Je vhodné doplnit odběr vzorku i nátěrem na podložní sklo popř. odebereme výtěry dva,
přičemž jeden z nich laboratoř použije právě pro zhotovení nátěru. Při event. přípravě nátěru
u odebírajícího lékaře je vhodnější rolovat tampon, který byl použit pro získání materiálu, po skle
než jím táhnout po povrchu skla bez otáčení.
Odběr tekutého materiálu lze provádět i do hemokultivačních lahviček, tento odběr se provádí
v případě, že není možný následný transport vzorku do laboratoře (např. víkendy, odpolední
odběr) a došlo by k časové prodlevě zpracování vzorku laboratoří.
Poznámka: je vhodné uvést
- odkud byl vzorek odebrán (anatomicky)
- při projevech sepse odebrat hemokulturu
Strana 21 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
4.7.6 Sekční materiál
•
•
OS: tampon/Amiesovo medium, sterilní zkumavka, sterilní Petriho miska nebo jiná sterilní
odběrová nádoba, injekční stříkačka s chráněným konusem
Odběr: provádí lékař sterilními nástroji se snahou o co nejmenší kontaminaci
doprovodnou mikroflórou z okolních lokalit. Tampon se po odběru zasune do transportního
media
4.7.7 Hemokultura, septické stavy (krev na hemokultivaci)
•
•
OS: hemokultivační lahvička pro aerobní kultivaci, pro anaerobní kultivaci.
(vakuovaná odběrovka) Nepřelepujte čárové kódy na lahvičce!
Odběr: za aseptických podmínek, s použitím sterilních rukavic, provede se dezinfekce místa
odběru a dezinfekce gumové zátky lahvičky. Po zaschnutí dezinfekčního přípravku
se
doporučuje před vlastním odběrem provést stěr z kůže z místa vpichu k vyloučení případné
kožní kontaminace. Odebraná krev (dospělí do 10 ml, děti do 5 ml) se transportuje v odběrové
hemokultivační lahvičce. Gumovou zátku není třeba přelepovat.
Viz. 7. 2. Pokyny pro oddělení
Frekvence a časování odběru :
○
○
○
○
akutní sepse-2-3 odběry z různých lokalit odběru během 15 min.
akutní endokarditis-3 odběry ze 3 venepunkcí během 1 – 2 hodin
febrilie neznámé etiologie- 2-3 odběry v intervalu 1 hodiny, v případě negativity
opakujeme
u pacientů s pravidelným vzestupem teplot 30-60 minut před teplotní špičkou
4.7.8 Bakteriologické vyšetření urogenitálního traktu
Moč na kultivaci
•
OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner, Uricult
•
Odběr: odebírá se střední proud ranní moče, u infekcí prostaty poslední porce moče,
u infekcí močové rubice první porce moče. Vhodné množství moče je cca 5 ml.
Odběr u muže: po přetažení předkožky si pacient omyje glans vlažnou mýdlovou vodou a otře sterilní
gázou. První porci pacient močí do záchodu a pak střední proud do odběrové nádobky.
Odběr u ženy: pacientka si jednou rukou oddálí labia a druhou rukou si gázovým tamponem
namočeným ve vlažné mýdlové vodě očistí genitál směrem zepředu dozadu. První porci pacientka
močí do záchodu a střední proud pak do odběrové nádobky.
Odběr u kojenců: Vhodné pouze u dětí se suchou plenou a čeká se po rozbalení nejdéle 20 minut.
Po očištění zevního genitálu vodou a mýdlem se nalepí sterilní plastikový sáček, do něhož se
zachytí střední proud moče. Je třeba počítat s rizikem kontaminace, případně nález ověřit novým
odběrem.
Uricult: Odběrová souprava se naočkuje krátkým ponořením celých ploch kultivačních médií
do vzorku moči. Optimálním vzorkem je moč ze středního proudu získaná ráno v klidu ve sprše
po důkladném omytí zevního genitálu, případně za pomoci pečovatele. K zachycení se použije
širokohrdlá sterilní nádobka nebo kryt soupravy. Po naočkování se přebytek moči z povrchu
kultivačních medií nechá odkapat a smáčecí destička se vloží zpět do prázdné nádobky a pevně
zašroubujte, veškerá zbývající moč po naočkování vylije.)
Strana 22 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Cévkovaná moč: po aseptickém zavedení sterilní cévky se prvních několik mililitrů moče odstraní
a k vyšetření se posílá až vzorek z následující porce. Množství na provedení vyšetření je asi 5 ml moče.
Stěr z uretry
•
OS: tampon/Amiesovo medium, podložní sklíčko
•
Odběr: výtěr se provádí nejlépe v ranních hodinách, pokud pacient ještě nemočil nebo 3-6
hodin po posledním močení. Před odběrem se otře ústí močové trubice sterilním tamponem.
Odběrový tampon se zavede do ústí uretry (u muže do hloubky 2-3 cm, u ženy několik
milimetrů), po odběru se zasune do transportního media. Pro mikroskopické vyšetření se
odebere samostatný vzorek, natře se na sklíčko a nechá se zaschnout.
Výtěr z vaginy a cervixu
•
•
OS: tampon/Amiesovo medium, podložní sklíčko
Odběr: výtěr z cervixu provádí lékař za použití zrcadel, po odstranění hlenové zátky
sterilním tamponem se zavede odběrový tampon do cervikálního kanálu do hloubky 2-3
cm. Po odběru se tampon zasune do transportního media.
Výtěr z vaginy provádí lékař za použití zrcadel, tampon asi 5 sekund nasáknout materiálem
v zadní klenbě poševní, po odběru se tampon zasune do transportního media. Odběr z vaginy se
provádí po ukončení odběru z cervixu.
Pro zhotovení mikroskopického preparátu se odebere samostatný vzorek, natře se na sklíčko a nechá
se zaschnout.
Screeningové vyšetření na Streptococcus agalactiae se provádí z bočních stěn dolní třetiny
vaginy bez použití zrcadel.
Odběr stěru z lochií, placenty a plodové vody
•
OS:tampon/Amosovo medium, sterilní kontejne, injekční stříkačka s chráněným konusem
•
Odběr:Zasílejte stěr na sterilním tamponu v transportním půdě AMIES, tekuté vzorky
odeberte do sterilní zkumavky, kontejneru, injekční stříkačky s chráněným konusem
Ejakulát
•
•
OS: sterilní kontejner
Odběr: ejakulát odebrat po sexuální abstinenci (3-4 dny) do prezervativu, poté přelít
do kontejneru.
Vyšetření na mykoplazmata, ureaplasmata
•
•
OS: odběrová souprava dodávaná OKL pro průkaz mykoplazmat a ureaplazmat
Odběr: samostatným tamponem provést odběr z uretry nebo vagíny s abrazí buněk sliznice
a tampon vytřepat do odběrového media Mycoplazma IST, je k vyzvednutí na OKL
Stanovení Chlamydia trachomatis v moči (pouze u mužů)
•
•
OS: sterilní zkumavka nebo sterilní kontejner
Odběr: se provádí stejně jako na běžnou bakteriurii.
Moč zasílejte v množství 8-10 ml z prvního proudu moče v odběrové soupravě
Stanovení Chlamydia trachomatis z uretry
OS: odběrová souprava pro odběr stěru
Odběr: samostatným tamponem provést odběr z uretry nebo vagíny s abrazí buněk sliznice a
Strana 23 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
tampon vytřepat do odběrového media, je k vyzvednutí na OKL
4.7.9 Vyšetření stolice, infekce trávicího ústrojí
Bakteriologické vyšetření stolice
•
•
OS: tampon/Amiesovo medium
Odběr: Tampon se zavede 1-2cm do konečníku, po lehkém pootočení se zasune
do transportního media.
Cílená kultivace na Clostridium difficile
•
•
OS: sterilní kontejner s lopatičkou (parazitologický kontejner)
Odběr: odebírá se kousek stolice (5g, velikosti lískového oříšku) nebo tekutá stolice (1ml)
Odběr vzorku stolice pro průkaz antigenů na rotaviry , adenoviry, noroviry, Helicobacter pylori
•
•
OS: Odběr do sterilní nádobky, kontejner s lopatičkou (parazitologický kontejner)
Odběr: odebírá se kousek stolice (5g, velikosti lískového oříšku) nebo tekutá stolice (1ml)
Parazitologické vyšetření stolice
•
•
OS: kontejner s lopatičkou (parazitologický kontejner)
Odběr: odebírá se podle konzistence kousek stolice (5g, velikosti lískového oříšku) nebo
tekutá stolice (1ml), je nutné vyšetřit 3 vzorky stolice odebrané zhruba ob den
Enterobius vermicularis - perianální otisk (Grahamova metoda, lepex)
•
•
OS: podložní sklíčko s lepicí páskou
Odběr: odběr se provádí po probuzení, konečník si před odběrem neumývá ani neotírá.
Lepicí páska (průhledná) se připraví v rozměru připraveného podložního sklíčka, důkladně se
přitlačí do intergluteální rýhy, po odlepení se přilepí zpět na podložní sklíčko. Sklo označíme
na okraji mimo lepicí pásku tak, aby označení nebránilo odečtu mikroskopem.
Vyšetření je nutno v několikadenních intervalech opakovat, teprve 3 negativní vyšetření lze brát jako
vyloučení přítomnosti Enterobius vermicularis.
4.7.10
Bakteriologické vyšetření dýchacích cest
Výtěr z krku, Výtěr z tonzil
•
•
OS: tampon/Amiesovo medium
Odběr:nejlépe ráno nalačno, pacient by neměl před odběrem jíst, pít, kouřit nebo si vyplachovat
ústa. Provede se stěr z tonzil s pomocí špachtle, stlačující kořen jazyka, sterilním tamponem
se šroubovitým pohybem otře povrch obou mandlí, popřípadě špičkou tamponu hnis
z ložisek, po odběru se tampon zasune do transportního media.
Při podezření na záškrt konzultovat dle možností toto vyšetření s laboratoří předem.
Výtěr z nosu
•
•
OS: tampon/Amiesovo medium
Odběr: tampon se zavede do obou nosních průduchů asi 1-2 cm hluboko a rotačním pohybem
se setře nosní sliznice, po odběru se tampon zasune do transportního media
Strana 24 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Výtěr z laryngu
•
•
OS: sterilním tamponem na drátku
Odběr: odběr ústy - tamponem na drátu zahnutým v úhlu 120-150° po stlačení jazyka sterilní
špachtlí provedeme stěr laryngu, vložit do zkumavky s transportní půdou AMIES
Výtěr z nosolaryngu
•
•
OS: sterilním tamponem na drátku
Odběr: odběr nosem - tamponem na drátu zahnutým v úhlu 120-150° poté se zavede
průduchem k zadní stěně nosohltanu nemocného tak, aby nedošlo ke kontaktu s nosní
sliznicí. Pro snažší provedení odběru je možno použít nazální spekulum, kterým se rozšíří
nosní vchod a dutina. Odběru nosem se dává přednost.
Při podezření na černý kašel je nutné konzultovat toto vyšetření s laboratoří předem.
Odběr sputa
•
•
OS: kontejner – sputovka
Odběr: Nejvhodnější vyšetření ranního vykašlaného sputa, správně odebraný vzorek
obsahuje hnisavé vločky. Pouhé sliny jsou k vyšetření nevhodné. Před odběrem vzorku
si pacient důkladně vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhluboka zakašle. Množství
vzorku 2-5 ml. Nejlépe provést 3 odběry ve 3 následujících dnech.
Sputum - nesmí být zaměněno za sliny. Pro záchyt mykobakterií se sputum odebírá nejméně 3 x,
na žádanku je nutno uvést sputum na BK.
Odběr BAL, aspirátů
•
OS:sterilní kontejner tutovka, sterilní zkumavka
Odběr:provádějte v indikovaných případech, zasílejte 10 ml vzorku ve sterilním plastovém
kontejneru, v případě vyšetření na mykobakteria nutno uvést na BK.
4.7.11
Odběry vzorků na BK vyšetření
Moč na BK : do sterilního kontejneru odebíráme 15 ml moče, pokud možno 3 x po sobě,
na žádanku nutno uvést moč na BK
Punktát, aspirát, tkáň:
• Odběr: do sterilní zkumavky, sterilního kontejneru
Hnis:
• do sterilní zkumavky, sterilního kontejneru, případně stěry na 3 tamponech na drátku
Laryngeální výtěry: 1 vzorek = 3 laryngeální výtěry na drátku, zvlhčené sterilním fyziologickým
roztokem
Sputum na BK : 2-5 ml do sterilního kontejneru, viz kap. 5.6.10 odběr sputa
Strana 25 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Indukované sputum: Odebírá se u pacientů, kteří nedokážou spontánně vykašlávat. Pacient
inhaluje inhalátorem s nebulizační tryskou 15% roztok NaCl ve sterilní destilované vodě cca 2-3 min.
Po 15-30 min od inhalace je vyzván k vykašlání sputa.
BAL na BK : viz kap. 5.6.10 odběr BAL
Quantiferon T: Odběr žilní krve pro test Quantiferon T
Provádí se jako běžný odběr žilní krve, pro odběr se však používají speciální zkumavky dodávané
na vyžádání na příjmu OKL. Jedná se o odběrovou soupravu tří zkumavek:
Nil kontrola (šedé víčko)
TB antigeny (červené víčko)
Mitogen kontrola (fialové víčko)
• Do každé zkumavky se odebere 1 ml krve (po rysku na štítku), každá zkumavka
s odebranou krví se promíchá (8-10 otočení), poté se ponechají ve vertikální poloze (víčkem
vzhůru) při laboratorní teplotě.
• Transport do laboratoře probíhá při laboratorní teplotě ve vertikální poloze nejdéle
do 16 hod po odběru. Nikdy neukládat do lednice.
Při odběru soupravy pro QUANTIFERON laboratoř dodává i podrobné instrukce k odběru.
viz. 11.2 Instrukce pro vyšetření QUANTIFERON T
4.7.12
Odběr na Chlamydie
Odběr na stanovení antigenu Chlamydia trachomatis v moči (pouze u mužů)- odběr se provádí
stejně jako na běžnou bakteriurii.
Moč zasílejte v množství 8-10 ml z prvního proudu moče v odběrové soupravě.
Odběr na stanovení antigenu Chlamydia trachomatis z uretry a vaginy - samostatným tamponem
provést odběr z uretry nebo vagíny s abrazí buněk sliznice, s použitím odběrové soupravy.
4.7.13
Odběry pro mykologická vyšetření
•
Odběr: Vzorky k vyšetření mykóz se zasílají v odběrových nádobkách, stříkačkách a v
množství jako u bakteriologického vyšetření (např. rána, abscesy, tělní tekutiny, kožní vředy,
biopsie, sputum, moč, stolice, apod.), jen zcela výjimečně na výtěrovém tamponu. Transport rychlý,
jinak vzrůstá možnost kontaminace vzorků bakteriální flórou nebo houbovými saprofyty a snižuje
se průkaz etiologického agens.
o Genitální výtěry je možno zasílat na odběrovém tamponu.
o Vlasy, vousy: 10-12 napadených vlasů odebrat s folikulárními částmi do sterilní zkumavky,
odběry stříháním volných konců jsou bezcenné.
o Kůže: seškraby, šupiny, pustulky odebírat po dekontaminaci postiženého místa 70%
alkoholem do sterilních zkumavek, vždy aktivní okraj léze a v dostatečném množství.
o Nehty: materiál se odebírá po dekontaminaci místa 70% alkoholem do sterilních
zkumavek. Po seškrábnutí svrchní části nehtu odebíráme vrstvu hlubší. Důležité je odebrat
detrit zpod nehtu. Stříhané nehty jsou pro vyšetření nepostačující.
o Vzorky po zaléčení lokálními antimykotickými prostředky nejsou pro vyšetření vhodné.
o Transport a uchovávání vzorků při pokojové teplotě.
Strana 26 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
4.8 Množství vzorku
Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru
Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních 4 až 5 ml krve
analytů)
Speciální analyty (imunostanovení - hormony) Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované
analyty
Krevní plyny (arteriální či venózní krev)
1 ml krve
Hematologie
2 až 3 ml EDTA krve
Hemokoagulace rutinní a trombofilní markery 1 až 3 ml citrátové krve – nutné dodržení
poměru krve a citrátu
Likvor
2 ml
Moč (chemické a morfologické vyšetření)
10 ml (u malých dětí 5 ml)
Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve
a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru
pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska,
po kterou má být naplněna.
Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr stanoven pro hematokrit 0,25 až 0,60. Pro vzorky
s odlišným hematokritem se pro určení správného množství antikoagulační přísady užívá tohoto
přepočtu:
1 - Hct
K = -------------- x P
5,95 - Hct
kde: K – objem 0,106 mol citrátu sodného, který přidáme k odebranému objemu plné krve
P – objem odebrané plné krve
Hct – hematokrit
Tímto vzorcem vypočteme množství citrátu potřebné k antikoagulačnímu působení v odebraném
množství plné krve s abnormálním hematokritem.
Tuto zásadu je obtížné dodržet u vakuových systémů.
Množství vzorku pro mikrobiologická vyšetření:
1. Tekutý materiál - moč, krev, likvor, hnis, sputum a další tělesné tekutiny či tkáně v tekutém
stavu.
- Odebírají se do sterilní nádoby v dostatečném množství (min. 0,5–1 ml).
- Velmi důležité je, aby použitá nádoba dobře těsnila a nemohlo dojít ke kontaminaci materiálu či
naopak okolí a zdravotnického personálu.
- Pro některé tekutiny (např. moč, krev) jsou speciální nádoby s kultivační půdou (uricult,
hemokultivační nádobky, odběr pro vyšetření quantiferon T). Pro množství vzorku je vhodné se
řídit pokyny výrobce
2. Tuhý materiál - tkáně, stolice atd.
Strana 27 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
- Pro odběr platí stejná pravidla jako pro tekutý materiál. Menší částice je vhodné chránit před
vyschnutím přidáním asi 1 ml sterilního fyziologického roztoku. Vzorky pro dermatomykologické
vyšetření jsou stabilní nasucho, s velikostí se zvyšuje pravděpodobnost záchytu
3. Výtěry / Stěry Slouží k odběru malého množství materiálu nebo tam, kde není možné odebrat
materiál jiným způsobem.
- Základní výtěrovkou je sterilní špejle nebo drát, na jehož konci je namotán chomáček vaty, která
může být nasycena aktivním uhlím.
- Výtěrovka se uchovává v plastové zkumavce nebo plastovém obalu. Před odběrem je vhodné
namočit vatový konec ve sterilním fyziologickém roztoku, aby se zabránilo vyschnutí a odumření
zachycených bakterií během transportu do laboratoře.
- Výtěrovka s transportním mediem - sice dražší, ale z hlediska záchytu bakterií výhodnější, jsou
výtěrovky s transportním kultivačním polotuhým médiem. Tyto výtěrovky není nutné před použitím
zvlhčovat a kultivační půda zlepšuje možnosti přežití transportu u většiny citlivých a kultivačně
náročných bakterií.
- Odběrovky nebo transportní system pro speciální vyšetření (Chlamydia trachomatis, urogenitální
mycoplazmata ) jsou připraveny pro vzorky stěrů odbrané v standardním množství.
4.9 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita
Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu
Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů je prováděn tak, aby byly dodrženy časové
limity pro stabilitu analytů (viz Informace o zajišťovaném svozu vzorků). Odebraný biologický
materiál je uložen společně s dokumentací v uzavíratelných plastových sáčcích nebo plastových
boxech a ty vloží pracovník provádějící svoz do termoboxu s monitorovanou teplotou.
Na příjmovém pracovišti OKL je dovezený materiál po kontrole dodržení podmínek přepravy
postupně přijímán, označen a tříděn pro další preanalytické úpravy (centrifugace krve, alkalizaceacidifikace moče, atd.) nebo analýzy.
Další informace k přepravě vzorků viz Informace k dopravě vzorků.
Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení
Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama.
Pro přenos odebraného materiálu jsou určeny plastové košíky se stojánky. Veškeré nesrovnalosti
týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned
se zdravotnickým personálem příslušného oddělení, nikoliv s pomocným zdravotnickým
personálem provádějícím transport vzorku do laboratoře.
Materiál na všechna statimová vyšetření je nutno předat pracovníkovi OKL osobně (zvonek u
dveří do laboratoře)!
Vzorky pro mikrobiologická vyšetření:
• Obecně platí, že jakákoliv manipulace a transport materiálu ke kultivačnímu vyšetření má být co
nejrychlejší. Každá prodleva zmenšuje možnosti diagnostiky, zejména v případě růstově náročných
bakterií.
Strana 28 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
• Většina bakterií podílejících se na patogenních procesech u člověka snáší bez problémů teplotu
2 – 8 oC. Snížení teploty zpomalí jejich metabolické procesy a bakterie lépe vydrží nepříznivé
podmínky
• Stabilita vzorků je poměřována dobou a teplotou po kterou si uchovávají validitu pro použití:
1. – pro kultivační průkaz bakterií
Stabilita vzorků v transportním mediu (Amies): 24 hodin při 20-25 °C.
Stabilita vzorků bez transportního media (alespoň 1 ml u tekutých vzorků): 4 hodiny při 20-25 °C.
Poznámka: klinicky významné taxony se zvýšenou citlivostí k podmínkám transportu:
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
Haemophilus influenzae, Shigella spp., anaerobní bakterie.
2. – pro mykologickou diagnostiku
Stabilita vzorků bez transportního media (alespoň 1 ml u tekutých vzorků): 4 hodiny při 20-25 °C.
Stabilita vzorků keratinu (šupiny, chlupy, nehty ve sterilní nádobce): 72 hod při 20-25 °C.
3. - mikroskopický průkaz mikroorganizmů a parazitů
Stabilita otisku podle Grahama (lepex) : 72 hodin při 20-25 °C
Stabilita nefixovaného nátěru na podložním sklíčku: 4 hodiny při 20-25 °C
Stabilita parazitárního objektu k identifikaci v uzavřené nádobce: 72 hodin při 20-25 °C
4. - průkaz atigenu bakterií a virů
Stabilita nativní stolice: 2 hodiny při 20-25°C, při 2-8 °C 24 hodin
Stabilita nativní moči: 2 hodiny při 20-25 °C 24 hodin, při 2-8 °C 24 hodin
Stabilita vzorku v URICULTU : při 20-25 °C 24 hodin
Stabilita výtěru z uretry nebo čípku: 2 hodiny při 20-25 °C, při 2-8 °C 24 hodin
Stabilita mozkomíšního moku: 2 hodiny při 20-25 °C , při 2-8 °C 24 hodin
Stabilita výtěru /výplachu z nosu: 2 hodiny při 20-25 °C, při 2-8 °C 8 hodin
5. - stanovení protilátek proti bakteriím, virům, antigenům (infekční serologie) :
Standardní odběr krve probíhá do vakuových zkumavek. Označí se čas odběru a co nejdříve se
dopraví do laboratoře při zachování teploty transportu 20 – 25°C tak, aby do 120 minut po odběru
mohl být vzorek zpracován. Je vhodné oddělit krevní sérum od krvinek do 2 hodin, pokud není
uvedeno jinak. Sérum pro transport do laboratoře je nutno uchovávat v dobře uzavřené zkumavce
při 2-8 °C (maximálně 24 hod) v chladničce, aby nedošlo k zahuštění.
Skladování séra delší než 1 týden se provádí při teplotě -20°C.
Stabilita srážlivé krve (bez aditiv) : 8 hodin při 20-25 °C, při 2-8 °C 24 hodin
6.- Odebrané hemokultury (BACTEC)je nutno uchovávat při pokojové teplotě !
Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz Abecední seznamy vyšetření.
4.10Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky
Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000 Sb. v aktuálním znění, kterou se upravují podmínky
Strana 29 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz
zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým
materiálem:
Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční.
Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je
důvodem k odmítnutí vzorku.
Vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou
mají být viditelně označeny.
Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku, přepravního
sáčku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít
k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
OKL a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.
4.11Informace k dopravě vzorků
Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru
nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.
U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí
nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat
s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKL.
Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorku v boxech zamezujících
znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu
za laboratorní teploty v zimě). Podrobné informace ke každému analytu v dokumentu Abecední
seznamy vyšetření.
Nezbytné operace se vzorkem, stabilita vzorku.
Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu.
4.12Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu
Svoz biologického materiálu je zajišťován pro ordinace lékařů v Litoměřicích a v okolí Litoměřic
ve všedních dnech. Na pracoviště OKL je dopraven veškerý biologický materiál předaný v těchto
ordinacích pro vyšetření na OKL. Materiál je roztříděn podle typu (materiál pro biochemické,
hematologické a transfúzní pracoviště) a předán jednotlivým pracovištím ke zpracování. Materiál
pro OKL dodaný do 12:00 hodin je zpracován v den odběru, výsledky biochemických
a
hematologických vyšetření jsou distribuovány lékařům prostřednictvím svozu následující svozový
den. Svoz zajišťuje i dodání požadovaných odběrových potřeb a požadavkových listů (viz Vydávání
potřeb laboratoří).
Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři
nahlásit na telefonním čísle 416723475 (dispečink DZS). Vlastní technickou problematiku svozu
lze konzultovat na stejném telefonním čísle.
Strana 30 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
4.13Příjem žádanek a vzorků
Identifikace pacienta na biologickém materiálu
Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří
nejméně jméno a příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál
odmítnout (viz dále), případně označení pořadí vzorku číslicí v rámci jednoho dne (pouze
u diabetologické poradny) nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického
materiálu.
Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků
pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena
k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).
V případě požadavku na vyšetření krevní skupiny nebo zkoušky kompatibility (pro transfúzní
oddělení) nelze přijmout materiál s nekompletní identifikací pacienta tj. s chybějícím číslem
pojištěnce a údajem o odebírajícím pracovníkovi.
Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo
osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající
oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost
biologického materiálu a dokumentace.
Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.
Identifikace novorozence
Vyšetření krve novorozence (s výjimkou pupečníkové krve) se nesmí požadovat na žádance
s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho rodné číslo,
pokud není známo, pak maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození
a příjmení, případně označení A, B u dvojčat. Nemocniční informační systém vygeneruje náhradní
rodné číslo, pod kterým budou dostupné laboratorní nálezy. Po získání platného rodného čísla
budou výsledky uložené pod generovaným rodným číslem navázány na platné rodné číslo.
Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoří komplementu Městské
nemocnice v Litoměřicích
Při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do laboratoří komplementu Městské
nemocnice v Litoměřicích platí následující zásady. Odesílá se zásadně
1 žádanka + 1 nádoba s biologickým materiálem pro každý úsek, případně
1 žádanka + více biologických materiálů, podmínkou je však současné dodání všech materiálů
a srozumitelná informace na požadavkovém listu, nesmí přitom ale být překročen doporučený
interval mezi odběrem a dodáním do laboratoře,
1 žádanka + vzorky plánovaného profilu hospitalizovaného (výjimečně ambulantního) diabetika
v hodinách 06:00, 11:00, (případně 15:00), 17:00 (případně 21:00 a 24:00), vzorky se dodávají
postupně do laboratoře, žádanka je dodána s prvním vzorkem,
Strana 31 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
1 žádanka + vzorky profilu ambulantního diabetika (samoodběry) v hodinách uvedených
na žádance, všechny materiály se dodají současně se žádankou po dokončení samoodběrů.
Materiál na OKL lze dodat bez žádanky pouze v jediném případě - při glykemickém profilu
hospitalizovaných diabetiků. Ve všech ostatních případech (včetně profilu kortizolu, stimulačních
testů a podobně) se materiály dodávají současně s požadavkovým listem (žádankou), vzhledem
ke stabilitě krve obvykle 1 žádanka + 1 materiál.
Materiál na pracoviště krevní banky nelze dodat bez žádanky.
4.14Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních
vzorků
Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo požadavkového listu v laboratoři
Odmítnout lze
žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje
pro styk se zdravotní pojištovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, název zdravotní
pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště a jeho odbornost, základní diagnóza)
a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta a/nebo obsahuje požadavek (požadavky)
na vyšetření, které laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem
na seznam zajišťovaných vyšetření) - Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí
žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě
indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností
gynekologie, žádanku ambulantního pacienta od subjektu s odborností lůžkového oddělení,
žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou
specializací,
žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů
požadavek na doplnění vyšetření, pokud není dodatečně dodána žádanka obsahující
požadovaná (doplněná) vyšetření, Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření
žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem,
nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska
nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění
uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Příjem žádanek a vzorků,
Požadavkové listy (žádanky)
nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické
fázi, viz. Abecední seznamy vyšetření
neoznačenou nádobu s biologickým materiálem,
biologický materiál bez žádanky (nejde-li o glykemický profil hospitalizovaného diabetika,
kdy se žádanka na OKL dodá s prvním vzorkem).
4.15Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky
Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky
Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí. Žádanka
s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu se ukládá, dokud není dodán materiál
Strana 32 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
s dostatečnou identifikací. Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně
identifikovaného biologického materiálu. Celá záležitost se co nejdříve vyřeší ve spolupráci
s odesílajícím subjektem tak, aby nedošlo k poškození pacienta. Pokud laboratoř v případě těžko
nahraditelného nebo kritického primárního vzorku přistoupí ke zpracování, může být výsledek
uvolněn, jen pokud odesílající lékař převezme odpovědnost za jeho identifikaci. Sdělení o takto
zpracovaných vyšetřeních se poznamenává do komentáře v žádance a ve výsledkovém listu.
Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance - rutinní požadavky
Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál na OKL upraví pro skladování
(centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 72 hodin s ohledem
na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je
k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné
telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje. Pokud není požadující subjekt
telefonicky dosažitelný, laboratoř odešle požadavkový list obsahující informaci o požadovaných
vyšetřeních s textem požadujícím dodání nové žádanky s úplnou identifikací pacienta. Není-li
k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál
se neanalyzuje a likviduje.
Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu
v laboratoři - akutní (statimové) požadavky
Při nedostatečné identifikaci na žádance se požadované vyšetření provede, ale výsledky jsou
uvolněny až po dodání žádanky s dostatečnou identifikací. Při nedostatečné identifikaci
biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu
se požadované vyšetření neprovede, dokud žadatel nedodá vzorek nebo žádanku se shodnou
dostatečnou identifikací.
4.16Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí
Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí, zkontroluje pracovník na
příjmu náležitosti žádanky a odběrové soupravy s odebraným biologickým materiálem. Primární
vzorek upraví podle požadavků smluvní laboratoře, do které bude odeslán na vyšetření, pro zajištění
jeho stability (centrifugace, zamražení séra/plazmy, apod.). Pořídí se kopie žádanky, která slouží
jako doklad převzetí vzorku smluvní laboratoří. Odeslané vzorky jsou evidovány v příslušných
formulářích. Pokud žádanka obsahuje i požadavky na vyšetření, které naše laboratoř provádí, budou
tato vyšetření provedena v naší laboratoři a do smluvní laboratoře budou odeslány pouze požadavky
na ostatní vyšetření, která neprovádíme.
Strana 33 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
4.17 Stabilita primárního vzorku
V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analysy v primárním vzorku:
možnost provedení krevního nátěru (dif)
krevní obraz (retikulocyty)
bilirubin uložený bez přístupu světla
glukóza v séru bez stabilizátoru
glukóza v plazmě se stabilizátorem
Draslík (K)
D-dimery, Antitrombin III
PT (Protrombinový test)
APTT – primární vzorek bez heparinu
APTT – primární vzorek s heparinem
(léčení pacienti)
Ostatní koagulační vyšetření (fibrinogen,
trombinový test, protein C)
5 hodin
6 hodin
12 hodin
2 hodiny
4 hodiny
3 hodiny
6 hodin při teplotě +15 - +25 °C
6 hodin při teplotě +15 - +25 °C
4 hodiny při teplotě +15 - +25 °C
1 hodina při teplotě +15 - +25 °C
4 hodiny při teplotě +15 - +25 °C
Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr
nového vzorku.
5. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří
5.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech a neočekávaných výsledků
Patologické výsledky biochemických, hematologických a mikrobiologických výsledků vyžadující
neodkladné oznámení akutních, epidemiologických či patologických nálezů se telefonují
ordinujícímu lékaři nebo sestře. Současně se do LIS provede záznam, komu byl výsledek nahlášen.
Hematologická vyšetření – hlášení kritických a neočekávaných hodnot
Vyšetření
Hemoglobin
Leukocyty
Trombocyty
APTT index
Protrombinový
test
D Dimer
AT III
Dospělí
pod
80
1
60
nad
190
25
800
Děti do 10 let
pod
nad
80
190
2
25
60
800
Jednotka
g/l
109/l
109/l
R>3
INR > 4
> 10000 gFEU/l
< 0,60 (60 %)
Strana 34 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, která se liší od předchozího výsledku nebo hodnota,
která se významně liší od fyziologické hodnoty při prvním záchytu.
Biochemická vyšetření – hlášení výsledků v kritických intervalech
VYŠETŘENÍ
Na
K
Cl
Lithium
Ca celkové
Mg
P
urea
kreatinin
glukóza
v plazmě
glukóza v séru
bilirubin
ALT
DOSPĚLÍ
pod
nad
125
155
3,0
6,0
85
125
1,2
1,8
2,9
0,6
0,6
3,0
20,0
400
3,0
20,0
DĚTI DO 10 LET
pod
nad
130
150
3,0
6,0
85
125
1,8
0,6
3,0
200
10,0 (ambulant)
15,0 (hospitalizace)
2,9
JEDNOTKA
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
µmol/l
(nový mmol/l
12,0
200
10,0
nález)
20,0 (diabetici)
100
µmol/l
5,0
µkat/l
PAMS v séru,
plazmě
PAMS v moči
kreatinkináza
10,0
6,0
µkat/l
20,0
10,0
20,0
µkat/l
µkat/l
troponin I
1,5
µg/l
myoglobin
150
µg/l
digoxin
3,6
3,6
nmol/l
teofylin
130
110
µmol/l
karbamazepin
100
100
µmol/l
phenytoin
valproát
100
1300
100
1300
µmol/l
µmol/l
30
0,07 15
7,25 7,50
3,0
6,0
5,0
250
320
50
15
pmol/l
mU/l
T4 volný
TSH
pH
pCO2
pO2
osmolalita séra
CRP
Albumin
3
7,20
2,5
5,0
250
15
40
60
7,55
7,0
320
8
kPa
kPa
mmol/kg
mg/l
g/l
Strana 35 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Mikrobiologická vyšetření – hlášení klinicky nebo epidemiologicky významných nálezů
1. Patogenní nálezy jako jsou salmonely, campylobactery a shigelly
2. Pozitivní nálezy hemokultur (mikroskopie, kultivační nález)
3. Bakteriologické vyšetření likvoru (pozitivita aglutinační, mikroskopická, kultivační)
4. Podezření na patogenní a podmíněně patogenní nálezy ve vyšetřeném vzorku od
novorozenců. Např. enteropatogenní Escherichia coli u dětí do 1 roku, jakékoliv patogeny
bakteriální a virové v trávicím traktu.
5. Průkaz toxinu Cl. Difficile
6. Vyšetření na TBC (pozitivita mikroskopická, kultivační)
7. MRSA kmeny (potvrzené růstem na diagnostické půdě, pozitivitu PBP 2a)
8. Sreptokoky beta-hemolytické v horních cestách dýchacích
5.2 Informace o formách vydávání výsledků
Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady
Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitářky)
a pacientům. Jedinou výjimku tvoří hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických
dětí (telefonní linka 416 723 366) a hlášení hodnoty protrombinového testu (INR) pacientům
(na výsledky vyšetření INR se mohou pacienti informovat na telefonní lince 416 723 359)
Vydávání výsledkových listů pacientům:
Viz. Vydávání výsledků přímo pacientům
Telefonování výsledků
1. Patologické výsledky vyšetření a patologické výsledky během pohotovostní služby
se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení vždy
ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník OKL zaznamenává, komu byl výsledek ohlášen,
do žádanky v LIS. Viz. Hlášení výsledků v kritických intervalech
2. Telefonování výsledku plánovaného glykemického profilu se provádí sumárně pro všechny
pacienty oddělení. Do žádanky v LIS se zaznamená jméno osoby, které byly výsledky
nahlášeny.
3. Hlášení výsledků hCG se zaznamenává do žádanky v LIS.
4. Hlášení ostatních výsledků se nezaznamenává.
Strana 36 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
5.2.1 Typy nálezů a laboratorních zpráv
Laboratorní výsledky se vydávají v elektronické a tištěné podobě.
Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:
 název a adresu laboratoře
 jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce nebo popř. číslo pojistky),
umístění pacienta a místo určení výsledkového listu
 jméno a IČZ lékaře požadujícího vyšetření, adresu žadatele
 datum a čas odběru vzorků pokud jej žadatel uvede, datum a čas příjmu vzorku
do laboratoře
 jméno pracovníka, který kontroloval (validoval) výsledky, a datum a čas této kontroly
(odpovídá uvolnění výsledků k elektronickému exportu)
 jméno pracovníka, který výsledky uvolnil
 datum a čas tisku výsledkového listu
 jasné a jednoznačné označení vyšetření včetně označení v případě akreditované metody
 typ primárního vzorku (sérum, moč, plazma, atd.)
 výsledky vyšetření uvedené v jednotkách obvyklých pro daný typ vyšetření
 biologická referenční rozmezí, kde to připadá v úvahu (doplněno o grafické znázornění)
 pokud je to vhodné, komentování výsledků
 další poznámky, např. kvalita nebo přiměřenost primárního vzorku, které by mohly
znehodnotit výsledek (hemolýza, chylózní sérum, …)
 u akreditovaných metod je uvedeno označení AM
Další informace jako například údaje o mezích detekce a o nejistotě měření jsou na vyžádání
v laboratoři k dispozici (pokud je relevantní jejich vyjádření) a nejsou součástí výsledkového listu.
Uchovávání kopií výsledků, ukládání:
Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.
5.2.2 Vydávání výsledků přímo pacientům
Podle „Charty práv pacientů“ má pacient právo znát svůj výsledek vyšetření.
Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:
na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne
pacient
jedná se o pacienta, který je často monitorován (koagulace, děti s diabetem I. typu)
pacient o vydání výsledku sám požádá a identifikuje se. Identifikací se rozumí předložení
průkazu, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR (cestovní pas, občanský průkaz,
řidičský průkaz – ne karta pojištěnce)
v případě, že pacient zplnomocní některou osobu k vyzvednutí svého výsledku, musí tato
osoba předložit ověřenou plnou moc od pacienta a tato osoba se musí identifikovat stejným
způsobem, jako je to popsáno u identifikace pacienta
Strana 37 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
v případě, že je pacientem nezletilá osoba, je možné výsledek vydat pouze jeho rodičům,
případně zákonnému zástupci za stejných podmínek, jak je to popsáno u vydání výsledku
pacientovi
Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v tištěné podobě
s identifikací OKL a osoby, která výsledek uvolnila. Předání v zalepené obálce se nevyžaduje.
Současně je nutné zaslat výsledek i ošetřujícímu lékaři.
5.2.3 Opakovaná a dodatečná vyšetření
Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí
za splnění podmínek uvedených v části Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření
5.3 Změny výsledků a nálezů
Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem
OpenLIMS Stapro se provádí pro:
identifikaci pacienta,
výsledkovou část.
Opravy se provádějí podle příslušné směrnice OKL a žadateli o vyšetření je vždy zaslán nový
výsledkový list i v tištěné podobě.
5.4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku
Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku,
čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).
Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v dokumentu Abecední
seznamy vyšetření (údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace
vzorku, dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová je doba
do telefonického nahlášení výsledku).
5.5 Konzultační činnost laboratoře
Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:
Ing. Vladislav Kaňák, klinická biochemie, kvalifikovaný analytik: 416 723 351,416 723 828,
602 519 180
MUDr. Milan Svoboda, klinická biochemie, kvalifikovaný lékař: 416 723 356
Mgr. Jiří Kozelka, hematologie, nelékař pro úsek hematologie: 416 723 356
Mgr. Martin Krušina, krevní banka, odpovědná osoba pro krevní banku: 774 992 881
MUDr. Renata Přibíková, klinická mikrobiologie: 416 723 717, 416 723 494
Strana 38 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové
části každého výsledkového listu.
5.6 Způsob řešení stížností
Přijmutí stížnosti
Není-li stížnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník
laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti.
Každá stížnost je zaznamenána do Knihy stížností a je řešena v souladu s platnou směrnicí OKL.
Stížnost je řešena, jakmile je to možné. Lhůta pro vyřízení stížnosti je max. 30 dnů ode dne přijetí
stížnosti, pokud se vedoucí laboratoře, či vrchní laborantka nedomluví se stěžovatelem na
prodloužení lhůty.
Způsob řešení je přiměřeným způsobem sdělen stěžující si osobě (případně ostatním
zainteresovaným stranám).
5.7 Vydávání potřeb laboratoří
OKL zajišťuje pro odběry krve jednotný odběrový systém typu Sarstedt.
Lůžková oddělení a ambulance Městské nemocnice v Litoměřicích si vyzvedávají na centrálním
pracovišti OKL požadavkové listy, mikrozkumavky typu Eppendorf naplněné systémovým
roztokem pro stanovení glukózy, zkumavky Sarstedt s červeným uzávěrem naplněné diluentem
pro stanovení glykovaného hemoglobinu a zkumavky na odběr moče se žlutým uzávěrem
v určených hodinách (od 06:30 do 7:30 hod. a po 11:30 hod.) na základě svých písemných
požadavků. Ostatní odběrové potřeby, požadavkové listy VZP 06, odběrové zkumavky nebo nádoby
si oddělení vyzvedávají v příslušném skladu nemocnice.
Ambulantním pracovištím mimo Městskou nemocnici v Litoměřicích a pracovištím
praktických lékařů vydává OKL na základě jejich písemného požadavku zdarma:
odběrový materiál typu Sarstedt (jehla a stříkačka sloužící jako zkumavka) pro biochemická
a hematologická vyšetření.
zkumavky na moč (žlutý uzávěr)
vlastní požadavkové listy
Požadavek je nutné odeslat na příjmové pracoviště OKL. Na základě tohoto požadavku je
požadovaný materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší pracovní den.
Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti:
Odběr vzorku
Abecední seznamy vyšetření
Strana 39 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
6. Seznam laboratorních vyšetření
6.1 Abecední seznam vyšetření na úseku biochemie a hematologie
POZNÁMKA:
Heparinizované pacienty nabírejte do zkumavek s heparinem lithným (Sarstedt oranžový
uzávěr).
Přítomnost terapeuticky podávaného heparinu zpozdí sražení vzorku natolik, že se srazí
během analýzy a může poškodit analyzátor!!!
Při požadavcích na vyšetření která nelze provést z plazmy, upozorněte na terapeutickou
heparinizaci na žádance.
Údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku,
dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu, dostupnost statimová je doba
do telefonického nahlášení výsledku
AFP v séru (Alfa-1-fetoprotein) (AFP)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí
screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky
(u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie.
Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
F 15R
99R
DRM
0
HRM
8,1
Jedn.
µg/l
Další údaje
Strana 40 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
M 15R
99R
Provádíme:
Rutinně:
Statimově:
0
8,1
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
µg/l
1x týdně (středa)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Albumin - ztráty močí (mikroalbuminurie) (MALB)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Moč se sbírá během nočního odpočinku ("overnight", obvykle osmihodinový sběr od 22:00 do 06:00 hodin)
podle návodu pro pacienta. Jediné vyšetření není směrodatné, musí se opakovat. Sběrnou nádobu
uchovávejte v chladu. Současně je vhodné stanovit látkovou koncentraci kreatininu v témž vzorku moče
pro kontrolu správnosti sběru a případný přepočet na kreatinin. Referenční hodnoty platí pro sběr během
nočního odpočinku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
14R
14R
99R
DRM
0,79
0,00
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
7,80
10,00
Jedn.
µg/min
µg/min
Další údaje
Pondělí až pátek,
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Albumin v moči (UALB)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Moč se sbírá během nočního odpočinku (”overnight", obvykle osmihodinový sběr od 22:00 do 06:00 hodin)
podle návodu pro pacienta. Jediné vyšetření není směrodatné, musí se opakovat. Sběrnou nádobu
uchovávejte v chladu. Současně je vhodné stanovit látkovou koncentraci kreatininu v témž vzorku moče
pro kontrolu správnosti sběru a případný přepočet na kreatinin. Referenční hodnoty platí pro sběr během
nočního odpočinku.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Albumin v séru (ALB)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Zabraňte venostáze. Koncentrace je závislá na poloze nemocného
při odběru, rozdíl mezi koncentracemi vleže a vsedě je asi 10 %, z podobných důvodů je delší použití
manžety nebo cvičení paží před odběrem nevhodné.
Strana 41 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1R
F 15R
M 15R
do
1R
15R
99R
99R
DRM
27
30
32
32
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
33
43
45
45
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Albumin v mozkomíšním moku (
odběr do:
Plast, bez úpravy, sterilní
materiál:
Mozkomíšní mok
Maximální doba pro doručení na OKL: 1 hodina při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
1R
99R
DRM
0,120
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
0,350
Jedn.
g/l
Další údaje
Denně
V den doručení
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Albuminový index
materiál:
Mozkomíšní mok a sérum
Referenční rozmezí:
S Věk od do
3R
99R
DRM
0,0
HRM
7,5
Jedn.
10^-3
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Upozornění pro odběr:
Výpočet. Používá se pro posouzení integrity hematolikvorové bariéry. Pro výpočet je nutné stanovení
albuminu v séru a likvoru
Alfa-1-antitrypsin v séru
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
3R
DRM
0,80
HRM
2,00
Jedn.
g/l
Další údaje
Strana 42 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
3R
99R
0,90
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
2,00
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
g/l
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
ALP kostní v séru (Kostní alkalická fosfatáza v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Přednost má vyšetření z čerstvého séra, skladovat nejvíce týden při 2 - 8 °C, pro delší skladování je
doporučeno zmrazit na -20 °C. Stanovení ruší EDTA a citrát.
Referenční rozmezí:
S Věk od
F 25R
F 45R
M 25R
do
44R
99R
99R
Provádíme:
Rutinně:
Statimově:
DRM
11,6
14,2
15,0
HRM
29,6
42,7
41,3
Jedn.
U/l
U/l
U/l
Další údaje
Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků
Není statimové vyšetření!
ALP v séru (Alkalická fosfatáza celková v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Protože po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu, je nutné
provádět odběr vždy nalačno. Platí zejména pro nositele krevních skupin 0 a A.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
1R
10R
F 15R
M 15R
do
6T
1R
10R
15R
99R
99R
DRM
1,20
1,40
1,12
1,35
0,66
0,66
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
6,30
8,00
6,20
7,50
2,20
2,20
Jedn.
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
ALT v séru (Alaninaminotransferáza v séru)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Strana 43 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin, EDTA). Vadí větší fyzická námaha v posledních 24 hodinách
před odběrem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
1R
15R
do
6T
1R
15R
99R
DRM
0
0
0
0
HRM
0,73
0,85
0,61
0,73
Jedn.
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Nižší stabilita při nízké teplotě!
AMS pankreatická v moči (Amyláza pankreatická v moči)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Obvykle se moč nesbírá. Vhodnější je dvouhodinový sběr moče do plastové nádoby určené k tomuto účelu
bez konzervačních přísad. Výhodné je současné stanovení kreatininu s výpočtem indexu
U_AMS/U_kreatinin. Zabraňte jakékoli kontaminaci slinami a potem!
Referenční rozmezí:
S Věk od do
F 0R
99R
M 0R
99R
DRM
0
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
5,3
5,9
Jedn.
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
AMS pankreatická v séru (Amyláza pankreatická v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Zabraňte jakékoli kontaminaci slinami a potem.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
HRM
0,88
Jedn.
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Strana 44 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Anti-HCV v séru (Protilátky proti hepatitidě C v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 1 den při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je možné provádět i v plazmě Li-, Na-heparin,
K3EDTA
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Anti-Tg v séru (Protilátky proti thyreoglobulinu v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 8 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení je možno provádět i v EDTA plazmě (systém Sarstedt – červený uzávěr).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
10R
99R
DRM
HRM
60
Jedn.
kU/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí, středa
Dostupnost rutinní:
V den vyšetření (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Koncentrace nad 60 kU/l jsou Anti-Tg pozitivní.
Anti-TPO v séru (Protilátky proti thyreoidální peroxidáze v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 8 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem litným
nebo Sarstedt (červený uzávěr) s EDTA.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
10R
99R
DRM
HRM
60
Jedn.
kU/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Koncentrace nad 60 kU/l jsou Anti-TPO pozitivní.
Strana 45 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Anti-TSH, TRAK v séru (Protilátky proti TSH receptoru v séru)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
HRM
1,75
Jedn.
U/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
1x týdně (středa)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Při cut-off 1,75 U/l je senzitivita pro Gravesovu nemoc 96% a specifičnost 99%.
APTT (Aktivovaný parciální tromboplastinový test)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
1 hodina u heparinizovaných pacientů
Pokyny k odběru:
Maximální stabilita u heparinizovaných je 1 hodina - do té doby musí být vzorek centrifugován. Pokud ne,
heparin se váže na destičkový faktor 4, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde ke zkreslení výsledku.
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
22,1
HRM
28,1
Jedn.
s
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Pro dostatečnou citlivost na defekty faktorů, heparin a Lupus Antikoagulans je test vhodný pro screeningové
vyšetření.
APTT - poměr
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Maximální stabilita u heparinizovaných je 1 hodina - do té doby musí být vzorek zcentrifugován. Pokud ne,
heparin se váže na destičkový faktor 4, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde ke zkreslení výsledku.
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
Strana 46 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,9
HRM
1,1
Jedn.
1
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Index vyjadřuje poměr mezi časem vzorku a časem normální laboratorní kontroly.
AST v séru (Aspartátaminotransferáza v séru)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vadí větší fyzická námaha 24 hodin před odběrem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
1R
15R
do
6T
1R
15R
99R
DRM
0
0
0
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
1,21
0,97
0,63
0,67
Jedn.
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Acidobazická rovnováha a deriváty hemoglobinu (karbonylhemoglobin,
methemoglobin)
Maximální doba pro doručení na OKL: 15 min při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Obvykle odběr kapilární krve po hyperemizaci kůže (prst, ušní lalůček, patička u malých dětí),
pro samostatné stanovení pH a krevních plynů lze použít heparin lithný a sodný. Odebírá se anaerobně
do kapilár určených pro odběr ABR. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí drátku
a kapiláru uzavřít na obou koncích zátkami k tomu určenými. Odběr arteriální a pupečníkové krve provést
anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Krev v odběrové zkumavce je nutné také
promíchat. Odebraná krev v kapiláře ani v náběrové zkumavce nesmí obsahovat bublinky vzduchu, jinak je
náběr znehodnocen. Odebraný materiál musí být zpracován do 15 minut od odběru. Případný transport
odebraného materiálu při teplotě 2 - 6 °C. Maximální doba dopravy do laboratoře jsou dvě hodiny. Odebrané
množství krve do kapiláry je 130 µl a do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu minimálně 2 ml.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Strana 47 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Zpracovat do 15 minut po odběru, případný transport při teplotě 2 - 6 °C.
Base excess aktuální (ABE)
Referenční meze
S Věk od
0D
1D
6T
3R
4R
do
1D
6T
3R
4R
99R
DRM
-7,5
-6,6
-3,4
-3
-2,5
HRM
-0,5
0,20
2,3
2,5
2,5
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Poznámka:
Hodnota výpočtu je závislá na stabilitě vstupních parametrů (pH, pCO 2).
-
HCO3 aktuální (Hydrogenkarbonát aktuální v plazmě) (cHCO3)
Referenční meze
S Věk od
0D
1M
1R
do
1M
1R
99R
DRM
18,5
20,0
22,0
HRM
24,0
23,0
26,0
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Poznámka:
Výpočet z naměřené aktuální hodnoty pH a pCO2. Hodnota výpočtu je závislá na stabilitě vstupních
parametrů (pH, pCO2).
ctO2 - celková koncentrace kyslíku v krvi (CTO2)
Referenční meze
S Věk od do
F 0D
99R
M 0D
99R
DRM
7,1
8,4
HRM
8,9
9,9
Jedn.
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Poznámka:
Výpočet je validní pouze v rámci provedení oximetrie.
p50 (Tlak kyslíku při 50 % saturaci Hb, Hb-O2 afinita) (p50%)
Referenční meze
S Věk od do
0D
2D
2D
99R
DRM
2,4
3,2
HRM
3,2
3,8
Jedn.
kPa
kPa
Další údaje
Poznámka:
Výpočet je validní pouze při provedení oximetrie.
pCO2 - arteriální krev (pCO2)
Referenční meze
S Věk od do
F 0D
99R
M 0D
99R
DRM
4,26
4,66
HRM
5,99
6,38
Jedn.
kPa
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Strana 48 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
pCO2 - kapilární krev (pCO2)
Referenční meze
S Věk od
0D
2D
6D
1R
3R
14R
do
1D
5D
1R
3R
14R
99R
DRM
4,00
4,40
4,4
4,40
4,40
4,80
HRM
7,30
6,00
5,3
5,50
5,65
5,90
Jedn.
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
Další údaje
Poznámka:
Pokles při nedokonalém utěsnění kapiláry a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky.
pCO2 - pupečníková arteriální krev (pCO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
DRM
4,08
HRM
8,77
Jedn.
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pCO2 - pupečníková venózní krev (pCO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
DRM
3,64
HRM
6,84
Jedn.
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pCO2 - venózní krev (pCO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
5,07
HRM
6,67
Jedn.
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pH - arteriální krev (pH)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
7,350
HRM
7,450
Jedn.
-
Další údaje
Poznámka:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pH - kapilární krev (pH)
Referenční meze
S Věk od do
DRM
HRM
Jedn.
Další údaje
Strana 49 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
0D
2D
6D
1R
14R
1D
5D
1R
14R
99R
7,220
7,300
7,320
7,330
7,360
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
7,414
7,420
7,430
7,435
7,440
Poznámka:
Odebírá se anaerobně do kapilár. Krev je nutné dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru uzavřít
na obou koncích. Nabraná krev v kapiláře nesmí obsahovat bublinky vzduchu.
pH - pupečníková arteriální krev (pH)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
DRM
7,110
HRM
7,380
Jedn.
-
Další údaje
Poznámka:
Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev
nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pH - pupečníková venózní krev (pH)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
DRM
7,220
HRM
7,430
Jedn.
-
Další údaje
Poznámka:
Odběr krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev
nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pH - venózní krev (pH)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
7,320
HRM
7,430
Jedn.
-
Další údaje
Poznámka:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pO2 - venózní krev (pO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
4,8
HRM
5,9
Jedn.
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pO2 - arteriální krev (pO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
1D
99R
DRM
10,7
11,04
HRM
12,7
14,36
Jedn.
kPa
kPa
Další údaje
Strana 50 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Poznámka:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pO2 - kapilární krev (pO2)
Referenční meze
S Věk od
0D
4T
1R
15R
do
4T
1R
15R
99R
DRM
7,60
9,30
10,80
9,90
HRM
9,20
11,40
12,70
14,40
Jedn.
kPa
kPa
kPa
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odebírá se anaerobně do kapilár. Není-li jinak uvedeno, je krev nutné dokonale promíchat pomocí
drátku a kapiláru uzavřít na obou koncích.
pO2 - pupečníková arteriální krev (pO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
DRM
1,20
HRM
4,81
Jedn.
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr arteriální krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
pO2 - pupečníková venózní krev (pO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
1D
DRM
4,8
HRM
5,9
Jedn.
kPa
Další údaje
Poznámka:
Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu.
Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
SO2 (saturace hemoglobinu kyslíkem) (SO2)
Referenční meze
S Věk od do
0D
45D
45D
99R
DRM
40
95
HRM
90
99
Jedn.
%
%
Další údaje
Poznámka:
Výpočet, validní pouze při provedení oximetrie.
ATIII (Antitrombin III) (ATIII)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
DRM
HRM
Jedn.
Další údaje
Strana 51 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
0D
99R
0,80
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
1,20
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
1
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Beta-2-mikroglobulin v séru (SB2M)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit z plazmy (EDTA, heparin).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
F 0D
99R
M 0D
99R
DRM
0,60
0,60
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
2,30
2,16
Jedn.
mg/l
mg/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Beta-2-mikroglobulin v moči (UB2M)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,300
Jedn.
mg/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Bilirubin celkový novorozenecký (TBILN)
odběr do:
materiál:
Sklo nebo plast bez úpravy
Krev
Pokyny k odběru:
Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot)!
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
2D
3D
4D
5D
do
1D
2D
3D
4D
10D
Provádíme:
Rutinně:
DRM
34
103
68
68
68
HRM
103
171
170
205
170
Jedn.
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Další údaje
Denně
Strana 52 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost rutinní:
Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Bilirubin celkový v séru (TBIL)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
2D
3D
4D
5D
10D
1M
1R
do
1D
2D
3D
4D
10D
1M
1R
99R
DRM
34
103
68
68
68
15
5
3,4
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
103
171
170
205
170
60
29
17,1
Jedn.
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Bilirubin konjugovaný v séru (Bilirubin přímý v séru) (DBIL)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Zkumavku nevystavujte světlu (snížení hodnot).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
1R
99R
DRM
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
3,4
Jedn.
µmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
C-peptid v séru (CPEP)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev venózní
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při 8 °C
Pokyny k odběru:
Stanovení je možno provádět v plazmě s EDTA nebo citrátem sodným. Nevhodná je plazma s heparinem.
Strana 53 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Stanovení C-peptidu se provádí po hladovění a po stimulaci. Odběry se provádějí nalačno a za 60 minut
po standardní snídani. Standardní snídaně: 100g chleba, 1 žervé nebo 1 Lučina popř. 125 g nízkotučného
tvarohu, 1 vejce, zapít lze jen hořkým čajem. V rámci OGTT se odběry provádějí po perorální zátěži 75 g
glukózy. Pro nestabilitu C-peptidu se doporučuje umístit odběrovou zkumavku do vodní lázně s tajícím
ledem.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,8
HRM
3,9
Jedn.
µg/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Koncentrace C-peptidu po stimulaci by měla být trojnásobná.
C3 složka komplementu v séru (C3)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4M
6M
do
3M
6M
99R
DRM
0,60
0,70
0,90
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
1,50
1,60
1,80
Jedn.
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
C4 složka komplementu v séru (C4)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4M
6M
do
3M
6M
99R
DRM
0,07
0,08
0,10
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,30
0,30
0,40
Jedn.
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Ca v séru (Vápník celkový v séru) (Ca)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Strana 54 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k vazbě na proteiny je koncentrace závislá na poloze těla
s rozdílem mezi odběrem vleže a vsedě asi o 10 %, z podobných důvodů je nutno při odběru zabránit
venostáze (nadměrné zatažení manžetou). Nesmí dojít ke kontaminaci vzorku cheláty (EDTA).
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
10D
2R
12R
15R
do
10D
2R
12R
15R
99R
DRM
1,90
2,25
2,20
2,15
2,10
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
2,60
2,75
2,70
2,60
2,55
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Ca v moči (Vápník celkový v moči) (U-Ca)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti
sběru moče. Lze stanovovat v nesbírané moči (frakční exkrece Ca nebo poměr ke kreatininu,
před okyselením moče se odlije vzorek - kreatinin se stanoví v neokyseleném vzorku moče).
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Ca - ztráty močí (Vápník celkový - ztráty močí) (fU-Ca)
odběr do:
materiál:
Plast bez úpravy
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
5R
do
1M
5R
99R
DRM
0,50
0,50
0,60
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
2,50
4,00
5,50
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Strana 55 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Ca/kreatinin poměr v moči
Výpočet, provádí se pro sbíranou i nesbíranou moč.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,250
HRM
0,575
Jedn.
1
Další údaje
Ca/Mg poměr v moči
Výpočet, provádí se pro sbíranou i nesbíranou moč.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
1,00
HRM
2,00
Jedn.
1
Další údaje
CA 125 v séru (Carbohydrate antigen 125 v séru) (CA125)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
15R
99R
DRM
1,9
HRM
30,2
Jedn.
kU/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných
intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.
CA 15-3 v séru (Carbohydrate antigen 15-3 v séru) (CA153)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (EDTA).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
F 18R
45R
DRM
0
0
HRM
32,4
51
Jedn.
kIU/l
kIU/l
Další údaje
gravidita
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných
intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.
Strana 56 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
CA 19-9 v séru (Carbohydrate antigen 19-9 v séru) (CA199)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0
HRM
30,9
Jedn.
kIU/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných
intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.
CA 72-4 v séru (Carbohydrate antigen 72-4 v séru) (CA724)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0
HRM
6,9
Jedn.
kIU/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných
intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu.
CEA v séru (Karcinoembryonální antigen) v séru (CEA)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0
HRM
5,0
Jedn.
µg/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Není určeno pro necílené pátrání po tumoru. U verifikovaných tumorů se stanovuje v definovaných
intervalech, aby bylo možné postihnout dynamiku procesu. Kuřáci mohou mít hodnoty až do 8 µg/l.
Ceruloplasmin v séru (CPL)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Strana 57 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
1R
1R
99R
DRM
0,05
0,20
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,40
0,60
Jedn.
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
CK v séru (Kreatinkináza v séru) (CK)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Větší fyzická zátěž 24 hodin před odběrem je nevhodná.
Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
1R
F 15R
M 15R
do
6T
1R
15R
99R
99R
DRM
0
0
0
0
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
6,66
2,44
2,27
2,85
3,24
Jedn.
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Cl - ztráty močí (Chloridy - ztráty močí) (fU-Cl)
odběr do:
materiál:
Sklo nebo plast bez úpravy
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
1R
7R
do
6T
1R
7R
15R
DRM
0,3
2,8
22,0
51
HRM
1,4
5,6
73
131
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Strana 58 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
15R
99R
100
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
240
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
mmol/d
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Cl v moči (Chloridy v moči) (U-Cl)
odběr do:
Sklo nebo plast bez úpravy
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči.
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová Do 1 hodiny od doručení materiálu
Cl v séru (Chloridy v séru) (Cl)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Lze stanovit z plazmy (heparin).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
4T
4T
99R
DRM
98
98
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
113
107
Jedn.
mmol/l
mmol/l
Další údaje
MS
MS
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Cl/P koeficient
Výpočet ve sloupci aniontů, pro diferenciální diagnostiku příštítných tělísek.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
50
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
120
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Clearance kreatininu
Výpočet na základě znalosti diurézy za čas a sérové a močové koncentrace kreatininu, bez korekce
Strana 59 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
na tělesný povrch.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
15R
99R
DRM
1,150
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
2,350
Jedn.
ml/s
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
CRP v séru (C - reaktivní protein v séru) (CRP)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při 20 °C
Pokyny k odběru:
V případě monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 12 - 24 hodinách.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
5,0
Jedn.
mg/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Cystatin C v séru (CysC)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Lze stanovit z plazmy (heparin).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,62
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
1,11
Jedn.
mg/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření
D Dimery (DDFEU)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Strana 60 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
500
Jedn.
Další údaje
µg/lFEU
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
D dimery jsou produkty lýzy zesíťovaného in vivo vzniklého fibrinu.
Dehydroepiandrosteron sulfát v séru (DHEAS)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Odběr krve u žen nejvýše týden před a nejdříve týden po menstruaci.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0R
1R
M 6R
M 9R
M 15R
M 19R
M 59R
F 6R
F 9R
F 15R
F 30R
F 40R
F 50R
F 60R
do
1R
6R
9R
15R
19R
59R
99R
9R
15R
30R
40R
50R
60R
99R
DRM
0,06
0,06
0,20
2,50
6,40
0,95
0,25
0,23
1,00
2,40
1,80
0,66
0,94
0,09
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
1,10
0,66
2,90
7,50
16,1
11,9
5,20
1,50
9,20
14,5
9,70
7,20
3,30
3,70
Jedn.
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření
Digoxin v séru (DIGO)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit též z plazmy (heparin, EDTA, citrát, oxalát). Náběr nejlépe před podáním léku, případně
minimálně 6 hodin po podání.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
2R
99R
2R
99R
DRM
1,00
2,69
HRM
2,50
11,1
Jedn.
nmol/l
nmol/l
Další údaje
terapeutické meze
toxické hladiny
Provádíme:
Strana 61 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
ELFO (Elektroforéza proteinů) (ELFO)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Provádíme:
Rutinně:
Jednou za 2 týdny (dle počtu vzorků)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Albumin (podíl z celkových proteinů) (EALB)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,52
HRM
0,65
Jedn.
1
Další údaje
Alfa-1-globulin (podíl z celkových proteinů séra - ELFO) (EA1G)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,01
HRM
0,03
Jedn.
1
Další údaje
Alfa-2-globulin (podíl z celkových proteinů séra - ELFO) (EA2G)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,095
HRM
0,144
Jedn.
1
Další údaje
Beta-1-globulin (podíl z celkových proteinů séra - ELFO) (EB1G)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,06
HRM
0,098
Jedn.
1
Další údaje
Beta-2-globulin (podíl z celkových proteinů séra – ELFO) (EB2G)¨
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,026
HRM
0,058
Jedn.
1
Další údaje
Gama-globulin (podíl z celkových proteinů séra - ELFO) (EGG)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,107
HRM
0,203
Jedn.
1
Další údaje
M-komponenta - typizace imunofixací v séru
Vyšetření se indikuje na základě elektroforetického obrazu sérových proteinů (přítomnost
monoklonálního gradientu charakteru paraproteinu).
Strana 62 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
M-komponenta - typizace imunofixací v moči
odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál: Moč
Lehké řetězce kappa v séru
Lehké řetězce lambda v séru
Eozinofilní kationický protein v séru (ECP)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Pacient nemusí být nalačno. Odběrné zkumavky zcela naplňte, opatrně převraťte a krev nechte vysrážet po
dobu 60 až 120 minut při pokojové teplotě (25 °C). Způsob zpracování vzorku po odběru včetně času a
teploty srážení mohou ovlivnit stanovení koncentrace ECP!
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
24,0
Jedn.
µg/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Estradiol v séru (E2)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Pokyny k odběru:
Odběr v určených dnech menstruačního cyklu. Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt
(oranžový uzávěr) s heparinem lithným. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
DRM
HRM
Jedn.
Další údaje
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
F 50R
F 50R
M 18R
0
0
124
101
0
0
0
0
587
308
1468
905
374
110
341
206
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
pmol/l
folikul
folikul D2-3
55R
55R
55R
55R
55R
99R
99R
99R
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
periovul ±3D
luteal
orální antikoncepce
postmeno neléčené
postmeno léčené
1x týdně (čtvrtek)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Fe v séru (Železo v séru) (Fe)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Strana 63 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
3R
F 15R
M 15R
do
1M
3R
15R
99R
99R
DRM
17,9
7,2
8,9
8,9
11,6
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
44,7
17,9
21,5
30,4
30,4
Jedn.
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Ferritin v séru (FERI)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
F 0R
99R
M 0R
99R
DRM
10
22
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
291
322
Jedn.
µg/l
µg/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Fibrinogen (FIBR)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
3R
15R
do
6T
3R
15R
99R
DRM
1,0
1,25
1,95
2,22
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
3,0
3,7
4,2
4,55
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Frakční exkrece Ca (frakční exkrece vápenatého kationtu)
Strana 64 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Výpočet na základě koncentrace v séru (ionizované Ca) a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče
není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,010
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,050
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece Cl (frakční exkrece chloridů)
Výpočet na základě koncentrace Cl v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,006
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,018
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece H2O (frakční exkrece vody)
Výpočet na základě koncentrace kreatininu v séru a v moči. Sběr moče není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,010
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,020
Jedn.
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece K (frakční exkrece draselného kationtu)
Výpočet na základě koncentrace K v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,040
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,190
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece kyseliny močové (frakční exkrece urátu)
Výpočet na základě koncentrace urátu (kyseliny močové) v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr
moče není nutný.
Referenční rozmezí:
Strana 65 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,040
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,120
Jedn.
1
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece močoviny (frakční exkrece urey)
Výpočet na základě koncentrace urey (močoviny) v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče
není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,330
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,660
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece Na (frakční exkrece sodného kationtu)
Výpočet na základě koncentrace Na v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,004
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,012
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece osmolální
Výpočet na základě osmolality v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,010
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,035
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Frakční exkrece P (frakční exkrece fosfátu)
Výpočet na základě koncentrace P v séru a v moči, kreatininu v séru a v moči. Sběr moče není nutný.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,050
HRM
0,200
Jedn.
1
Další údaje
Provádíme:
Strana 66 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
FSH v séru (Follitropin v séru) (FSH)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným. Odběr
v určených dnech menstruačního cyklu.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
F 15R
F 44R
M 15R
do
15R
44R
99R
99R
DRM
0,1
1,2
9,7
0,7
HRM
13
21,0
111
11,1
Jedn.
U/l
U/l
U/l
U/l
Další údaje
postmeno
Provádíme:
Rutinně:
1x týdně (čtvrtek)
Dostupnost rutinní:
V den vyšetření (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Odběr v určených dnech menstruačního cyklu.
Glukóza v moči kvalitativně (UGLU)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 h při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení se provádí v nativní moči
Poznámka:
Hodnocení je kvalitativní: negativita 0, pozitivita 1 až 4
Glukóza v plazmě (GLU1, GLU2)
odběr do:
Plast, NaF-EDTA (Sarstedt, žlutý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Pozor! Zkumavka obsahuje jedovatý fluorid sodný! Dokonale promíchat. Kapilární odběr lze provést
do zkumavek připravených laboratoří (zkumavky obsahují fluorid sodný a protisrážlivé činidlo). Krev
ve zkumavkách se musí dokonale promíchat.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1D
28D
15R
60R
70R
do
1D
28D
15R
60R
70R
99R
Provádíme:
Rutinně:
DRM
2,22
2,78
3,33
3,88
4,44
4,61
HRM
3,33
4,44
5,55
5,59
5,59
5,59
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
Strana 67 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Stanovení glukózy touto metodou používáme také v diabetologických poradnách.
Glukóza v séru (GLU)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 1 hodinu při 20 °C
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě ( heparin). Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná
sníženou stabilitou vzorku.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1D
28D
15R
60R
70R
do
1D
28D
15R
60R
70R
99R
DRM
2,22
2,78
3,33
3,88
4,44
4,61
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
3,33
4,44
5,55
5,59
5,59
5,59
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Glykovaný hemoglobin (HbA1C) (GHB)
odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Odebírá se plná krev, lze použít EDTA , heparin, citrát a NaF. Pacient nemusí být nalačno.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
20
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
42
Jedn.
Další údaje
mmol/mol
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Rozhodovací meze pro kompenzovaný diabetes: 43 – 53 mmol/mol. Jednotka je mmol glykovaného
hemoglobinu HbA1c na mol směsi glykovaného hemoglobinu HbA0 a HbA1c.
GGT v séru (Gama-glutamyltransteráza v séru) (GGT)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Strana 68 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6T
1R
F 15R
M 15R
do
6T
1R
15R
99R
99R
DRM
0
0
0
0
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
6,28
2,19
0,80
1,10
1,77
Jedn.
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Hamburgerův sediment
odběr do:
Plast bez úpravy
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Čas sběru ranní moče je 180 +/- 30 minut. Na žádance musí být uveden čas sběru moče s přesností
na minuty. Příjem tekutin má být během sběru moče do 300 ml. Sděluje se jako počet elementů vyloučených
za sekundu. Používejte návod pro pacienta.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Po ukončení sběru moče celý objem dopravit nejpozději do dvou hodin do laboratoře. Je-li interval mezi
ukončením sběru moče a dodáním do laboratoře nad dvě hodiny, analýza se nesmí provést. Je-li hustota
3
moče nižší než 1010 kg/m , vyšetření Hamburgerova sedimentu neprovádíme.
Erytrocyty - ztráty v moči (Hamburgerův sediment)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
33
Jedn.
1/s
Další údaje
Leukocyty - ztráty močí (Hamburgerův sediment)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
6R
99R
DRM
0
0
HRM
67
67
Jedn.
1/s
Další údaje
Strana 69 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Specifická hmotnost moče
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
1010
HRM
1028
Jedn.
kg/m^3
Další údaje
Válce hyalinní (Hamburgerův sediment)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
1
Jedn.
1/s
Další údaje
Válce jiné (Hamburgerův sediment)
Haptoglobin v séru (HPG)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
6M
6M
99R
DRM
0
0,3
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,7
2,0
Jedn.
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
HBsAg v séru (HBS)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 1 den při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě (EDTA, heparin, citrát)
Referenční rozmezí:
Hodnocení kvalitativní: negativní , reaktivní
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Pondělí až pátek (sobota, neděle, svátek - po dohodě)
V den doručení (odpoledne)
Jen po předchozí domluvě
hCG v séru ( Lidský choriogonadotropin v séru) (HCG)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení do laboratoře: 8 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Strana 70 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny k odběru:
Referenční rozmezí:
S Věk od
F 10R
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
F 18R
M 0R
do
50R
50R
50R
50R
50R
50R
50R
50R
50R
99R
DRM
0
5
50
100
500
10000
15000
15000
10000
0
HRM
10
50
500
5000
10000
100000
200000
200000
100000
10
Jedn.
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
Další údaje
netěhotné
0,2 – 1 týden (gest)
1-2 týdny (gest)
2-3 týdny (gest)
3-4 týdny (gest)
4-5 týdnů (gest)
5-6 týdnů (gest)
6-8 týdnů (gest)
2-3 měsíce (gest)
GEST= gestační věk
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Jen po předchozí domluvě
Poznámka:
Vzhledem k velkým rozdílům v koncentraci mezi jedinci nutno prosperitu těhotenství sledovat pomocí více
odběrů. Při podezření na stavy s možností výrazného zvýšení koncentrace hCG (prosperita těhotenství,
mola hydatidóza) je nutno tuto skutečnost uvést na požadavkovém listu (viz hCG ředěný).
Cholesterol celkový v séru (CHOL)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4T
1R
3R
15R
do
4T
1R
3R
15R
99R
DRM
1,0
1,3
2,5
2,1
2,9
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
2,1
4,0
4,5
4,3
5,0
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Cholesterol HDL v séru (HDLC)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Delší použití manžety je nevhodné.
Strana 71 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Referenční rozmezí:
S Věk od
0R
3R
5R
10R
F 15R
M 15R
do
3R
5R
10R
15R
99R
99R
DRM
1,00
1,00
1,20
1,00
1,20
1,00
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
2,80
2,10
2,70
2,10
2,70
2,10
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření
Poznámka:
Jedno stanovení koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu
rozptylu.
Cholesterol LDL v séru - výpočet
Výpočet podle Friedewalda na základě látkové koncentrace cholesterolu celkového, cholesterolu HDL
a triacylglycerolů (LDL = CHOL – TGL/2,2 - HDL), pouze při koncentraci triacylglycerolů pod 5 mmol/l.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
5R
10R
15R
do
5R
10R
15R
99R
DRM
1,20
1,20
1,20
1,20
HRM
2,60
2,50
2,30
3,00
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
IgA celkový v séru (IgA)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
2T
1M
3M
6M
1R
2R
5R
9R
13R
do
2T
1M
3M
6M
1R
2R
5R
9R
13R
99R
DRM
0,02
0,02
0,05
0,08
0,30
0,30
0,40
0,60
0,70
0,70
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,04
0,12
0,50
0,80
1,40
1,20
1,80
2,20
2,30
4,00
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
IgE celkový v séru (Imunoglobulin E celkový v séru) (IgE)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Strana 72 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1R
2R
3R
9R
do
1R
2R
3R
9R
99R
DRM
0
0
0
0
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní
Statimově:
HRM
29
49
45
52
87
Jedn.
kU/l
kU/l
kU/l
kU/l
kU/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Pro stanovení v pupečníkové krvi je nutné typ vzorku vyznačit na žádance. Normální hodnoty v pupečníkové
krvi do 2 kU/l, není-li krev kontaminována krví matky - lze ověřit pomocí stanovení IgA.
IgG v séru (IgG)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
3M
6M
1R
2R
5R
9R
13R
do
1M
3M
6M
1R
2R
5R
9R
13R
99R
DRM
7,0
2,5
1,8
3,0
3,5
5,0
6,0
7,0
7,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
16,0
7,5
8,0
10,0
10,0
13,0
13,0
14,0
16,0
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
IgM v séru (IgM)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
3M
6M
1R
2R
5R
9R
13R
do
1M
3M
6M
1R
2R
5R
9R
13R
99R
Provádíme:
Rutinně:
DRM
0,10
0,10
0,20
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
HRM
0,30
0,70
1,00
1,00
1,40
1,80
1,60
1,50
2,30
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
Strana 73 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Dostupnost rutinní:
Statimově:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
IGF1 v séru (růstový faktor IGF1) (IGF1)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R
18R
19R
20R
21R
26R
31R
36R
41R
46R
51R
56R
61R
66R
71R
76R
81R
do
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R
18R
19R
20R
21R
25R
30R
35R
40R
45R
50R
55R
60R
65R
70R
75R
80R
85R
DRM
55
51
49
49
50
52
57
64
74
88
111
143
183
220
237
226
193
163
14
127
116
117
115
109
101
94
87
81
75
69
64
59
55
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
327
303
289
283
286
297
316
345
388
452
551
693
850
972
996
903
731
584
483
424
358
329
307
284
267
252
238
225
212
200
188
177
166
Jedn.
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
µg /l
Další údaje
1x týdně (čtvrtek)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
IGFBP-3 v séru (růstový faktor IGFBP-3) (IGFBP3)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od
0R
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
do
2R
3R
4R
5R
6R
7R
8R
9R
DRM
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
1,4
1,6
HRM
3,6
3,9
4,3
4,7
5,2
5,6
6,1
6,5
Jedn.
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
Další údaje
Strana 74 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
9R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R
18R
19R
20R
21R
26R
31R
36R
41R
46R
51R
56R
61R
66R
71R
76R
81R
10R
11R
12R
13R
14R
15R
16R
17R
18R
19R
20R
21R
25R
30R
35R
40R
45R
50R
55R
60R
65R
70R
75R
80R
85R
1,8
2,1
2,4
2,7
3,1
3,3
3,5
3,4
3,2
3,1
2,9
2,9
3,4
3,5
3,5
3,4
3,3
3,3
3,4
3,4
3,2
3,0
2,8
2,5
2,2
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
7,1
7,7
8,4
8,9
9,5
10,0
10,0
9,5
8,7
7,9
7,3
7,2
7,8
7,6
7,0
6,7
6,6
6,7
6,8
6,9
6,6
6,2
5,7
5,1
4,5
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
mg /l
1x týdně (čtvrtek)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
K - ztráty močí (Draselný kation - ztráty močí) (fU-K)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6M
1R
5R
do
6M
1R
5R
99R
DRM
5,0
15,0
20,0
40,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
25,0
40,0
60,0
90,0
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
K v moči (Draselný kation v moči) (U-K)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Strana 75 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči. Lze stanovovat v nesbírané moči za účelem výpočtu frakční
exkrece kalia. V tomto případě je potřeba stanovení kreatininu v moči a kalia a kreatininu v séru.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
K v séru (draselný kation v séru) (K)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Zabraňte hemolýze při odběru. Nepoužívejte tenké jehly. Odběr
bez manžety nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou je nevhodné.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4T
1R
15R
do
4T
1R
15R
99R
DRM
3,7
4,1
3,4
3,8
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
5,9
5,3
4,7
5,4
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Kalprotektin ve stolici (CALPRO)
odběr do:
materiál:
Plast bez úpravy
Stolice
Pokyny k odběru:
Použijte kontejnery na odběr stolice. Stolici je nutné odebrat z prostředku materiálu. Potřebná velikost vzorku
cca 2 cm).
Hodnocení výsledků:
Do 50 µg/g
= negativní (není přítomen zánět)
50 – 200 µg/g = zvýšené hodnoty (např. IBD v remisi, mírná divertikulitida)
Nad 200 µg/g = vysoké hodnoty (indikace aktivní organické poruchy spojené se zánětem)
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Není vhodné pro vyšetření dětí do 4 let nejsou spolehlivé studie pro hodnocení – hrozí falešně pozitivní
výsledek!
Strana 76 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Karbonylhemoglobin (podíl z celkového hemoglobinu)
odběr do:
Kapilára - heparin litný
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 15 min při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Odebírá se anaerobně do kapilár. Krev je nutné po odběru dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru
uzavřít na obou koncích. Zpracovat do 15 minut po odběru, případný transport při teplotě 2 - 6 °C. Odběr lze
provést i do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu (s protisrážlivou úpravou heparinem lithným,
odebere se 2 ml krve).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
5D
99R
DRM
0,000
HRM
0,050
Jedn.
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Zpracovat do 15 minut po odběru, případný transport při teplotě 2 - 6 °C.
Ketony v moči kvalitativně (KET)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 h při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení se provádí v nativní moči
Provádíme:
Dostupnost rutinní:
Denně
Odezva rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová:
Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka:
Hodnocení je kvalitativní: 0 - negativita, 1 - 4 pozitivita ketonů v moči.
Kortizol v séru (KORT)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8 až 9 hodinou ráno nebo jako denní profil. Stanovení lze
provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným. Transport krve
do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
4,3
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
HRM
22,4
Jedn.
µg/dl
Další údaje
mezi 7:00 – 9:00
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Strana 77 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Při použití citrátové plazmy jsou výsledky o 10 % vyšší. Je-li pacient léčen biotinem v dávce > 5 mg/den,
provede se odběr 8 hodin po poslední dávce.
Kreatinin - ztráty močí (fU-KREA)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad.
Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče, u lůžkových oddělení též objem. Před vyšetřením je
nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Moč skladujte při teplotě 4 - 8
°C. Pro větší děti a dospělé neobézní jedince je orientační hodnota poměru vylučování kreatininu k tělesné
hmotnosti 0,17 mmol/kg a den. Při dosažení této hodnoty je sběr moče pravděpodobně správný.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
1R
15R
do
1M
1R
15R
99R
DRM
4,4
5,5
6,0
8,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
8,8
11,5
16,0
18,0
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Kreatinin v moči (U-KREA)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo větší fyzická zátěž. Přednost
má vyšetření ve sbírané moči. V nesbírané moči se stanovení kreatininu může využít pro výpočet frakčních
exkrecí a indexů.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Kreatinin v séru (KREA)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Strana 78 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4D
1R
15R
F 18R
M 18R
do
4D
1R
15R
18R
99R
99R
DRM
27
18
27
44
53
62
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
88
35
62
88
97
115
Jedn.
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Krevní nátěr
odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Jen po předchozí domluvě
Poznámka:
Nátěry ze vzorků doručených ve všední den po 14:00 hodině a v sobotu, neděli po celý den budou
zhodnoceny druhý den, pokud se nedomluví jinak.
Bazofilní segmenty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,02
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Bazofilní tyče
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Bazofilní metamyelocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
Bazofilní myelocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
Strana 79 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Eozinofilní segmenty
Referenční meze
S Věk od do
0D
10R
10R 1D 99R
DRM
0,01
0,01
HRM
0,06
0,06
Jedn.
1
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Eozinofilní tyče
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0
Eozinofilní metamyelocyt
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
Eozinofilní myelocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
HRM
0,35
0,45
0,75
0,70
0,45
Jedn.
1
1
1
1
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Lymfocyty
Referenční meze
S Věk od
0D
1D
1T
1R
6R
do
1D
1T
1R
6R
99R
DRM
0,20
0,35
0,50
0,40
0,20
Prolymfocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0
Lymfoblast
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0
Virocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Plazmatické buňky
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Blast nediferencovatelný
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0
Jedn.
1
Další údaje
HRM
0,14
0,10
Jedn.
1
1
Další údaje
Monocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
1M
1M
6R
DRM
0,00
0,01
Strana 80 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
6R
99R
0,03
0,10
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
1
Promonocyt
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
1
1
1
1
1
Další údaje
Jedn.
1
1
1
1
Další údaje
Neutrofilní segmenty
Referenční meze
S Věk od
0D
1D
1T
4R 1D
6R
16R
do
1D
1T
4R
6R
16R
99R
DRM
0,45
0,30
0,20
0,25
0,40
0,45
HRM
0,70
0,50
0,35
0,45
0,60
0,75
Neutrofilní tyče
Referenční meze
S Věk od
0D
2D
1T
1R
do
1D
1T
1R
99R
DRM
0,05
0,03
0,00
0,00
HRM
0,10
0,07
0,04
0,03
Neutrofilní metamyelocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
Neutrofilní myelocyty
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Jedn.
1
Další údaje
Promyelocyt
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Myeloblast
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,00
Normoblasty (periferní krev)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0
Jedn.
1
Další údaje
Popis změn erytrocytů
Morfologie erytrocytů
Popis změn leukocytů
Morfologie leukocytů
Popis změn trombocytů
Morfologie trombocytů
Krevní obraz + differenciální rozpočet leukocytů z analyzátoru
odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Strana 81 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Bazofily
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0,02
Jedn.
1
Další údaje
Bazofily – absolutní počet
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0
HRM
0,02
Jedn.
10^9/l
Další údaje
Jedn.
1
1
1
1
1
1
Další údaje
Eozinofily
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
8R
10R
15R
do
1D
1T
8R
10R
15R
99R
DRM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HRM
0,04
0,08
0,07
0,04
0,07
0,05
Eozinofily – absolutní počet
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
6M
2R
4R
6R
8R
10R
15R
do
1D
1T
6M
2R
4R
6R
8R
10R
15R
99R
DRM
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
HRM
1,2
1,7
1,4
1,2
0,5
1,1
1,0
0,5
1,0
0,5
Jedn.
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
Další údaje
Jedn.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Další údaje
Lymfocyty
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
do
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
99R
DRM
0,21
0,31
0,38
0,46
0,46
0,51
0,49
0,40
0,32
0,29
0,28
0,25
0,20
HRM
0,32
0,51
0,58
0,66
0,71
0,71
0,71
0,69
0,60
0,52
0,49
0,48
0,45
Strana 82 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Lymfocyty – absolutní počet
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
do
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
99R
DRM
2,1
1,6
1,9
2,3
2,3
3,1
2,9
2,2
1,6
1,3
1,3
1,1
0,8
HRM
2,3
10,7
11,6
12,9
13,8
12,4
12,4
11,7
9,3
7,5
6,6
6,5
4,0
Jedn.
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
Další údaje
Jedn.
1
1
1
1
1
1
1
1
Další údaje
Monocyty
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
2T
6M
6R
8R
10R
15R
do
1D
2T
6M
6R
8R
10R
15R
99R
DRM
0,02
0,03
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,02
HRM
0,09
0,15
0,13
0,09
0,09
0,08
0,09
0,12
Monocyty – absolutní počet
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
2T
1M
6M
2R
4R
6R
8R
10R
15R
do
1D
1T
2T
1M
6M
2R
4R
6R
8R
10R
15R
99R
DRM
0,20
0,20
0,20
0,50
0,10
0,10
0,60
0,50
0,00
0,00
0,00
0,08
HRM
3,00
3,20
3,00
2,50
2,50
1,60
1,50
1,40
1,30
1,10
1,20
1,20
Jedn.
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
Další údaje
Jedn.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Další údaje
Neutrofily
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
do
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
99R
DRM
0,51
0,35
0,30
0,25
0,22
0,21
0,21
0,23
0,32
0,41
0,43
0,44
0,45
HRM
0,71
0,55
0,50
0,45
0,45
0,42
0,43
0,52
0,61
0,63
0,64
0,67
0,70
Neutrofily - absolutní počet
Referenční meze
S Věk od do
0R
1D
DRM
7,5
HRM
14,4
Jedn.
10^9/l
Další údaje
Strana 83 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
1D
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
1T
2T
1M
6M
1R
2R
4R
6R
8R
10R
15R
99R
1,8
1,5
1,3
1,1
1,3
1,3
1,3
1,6
1,9
1,9
2,0
2,0
11,0
10,0
8,0
8,8
7,4
7,5
8,8
9,5
9,1
8,6
9,1
7,0
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
LUC (velké neobarvené buňky – obvykle atypické lymfocyty)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,00
HRM
0,05
Jedn.
1
Další údaje
LUC (velké neobarvené buňky – obvykle atypické lymfocyty) – absolutní počet
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,0
HRM
0,5
Jedn.
10^9/l
Další údaje
Krevní obraz základní
odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
Viz jednotlivé parametry
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Erytrocyty
Referenční meze
S Věk od
0R
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
F 12R
M 12R
F 15R
M 15R
do
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
12R
15R
15R
99R
99R
DRM
4,0
3,9
3,6
3,00
2,70
3,10
3,70
3,90
4,00
4,10
4,50
3,80
4,00
HRM
6,6
6,3
6,2
5,00
4,9
4,50
5,30
5,30
5,20
5,10
5,30
5,20
5,80
Jedn.
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
10^12/l
Další údaje
Hematokrit
Referenční meze
Strana 84 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
S Věk od
0R
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
F 12R
M 12R
F 15R
M 15R
do
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
12R
15R
15R
99R
99R
DRM
0,45
0,42
0,39
0,31
0,28
0,29
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,35
0,40
LP–OKL
Laboratorní příručka
HRM
0,67
0,66
0,63
0,55
0,42
0,41
0,39
0,40
0,45
0,46
0,49
0,47
0,50
Jedn.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Další údaje
HRM
225
215
205
180
140
135
135
135
155
160
160
160
175
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
HRM
30,0
21,0
20,0
19,5
17,5
17,0
15,5
14,5
13,5
10,0
10,0
Jedn.
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
10^9/l
Další údaje
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Hemoglobin
Referenční meze
S Věk od
0R
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
F 12R
M 12R
F 15R
M 15R
do
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
12R
15R
15R
99R
99R
DRM
145
135
125
100
90
95
105
115
115
120
130
120
135
Leukocyty
Referenční meze
S Věk od
0R
1D
1T
2T
6M
2R
4R
6R
8R
F 15R
M 15R
do
1D
1T
2T
6M
2R
4R
6R
8R
15R
99R
99R
DRM
13,0
5,0
5,0
5,0
6,0
5,5
5,0
4,5
4,5
4,0
4,0
MCV - střední objem erytrocytu
Referenční meze
S Věk od
0R
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
F 12R
M 12R
F 15R
M 15R
do
3D
1T
2T
1M
2M
6M
2R
6R
12R
15R
15R
99R
99R
DRM
95,0
88,0
86,0
85,0
77,0
74,0
70,0
75,0
77,0
78,0
78,0
82,0
82,0
HRM
121
126
124
123
115
108
86,0
87,0
95,0
102
98,0
98,0
98,0
Jedn.
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
Další údaje
MCH - Množství hemoglobinu v erytrocytu
Referenční meze
S Věk od do
0R
3D
3D
1M
DRM
31,0
28,0
HRM
37,0
40,0
Jedn.
pg
pg
Další údaje
Strana 85 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
1M
2M
6M
2R
6R
12R
15R
2M
6M
2R
6R
12R
15R
99R
26,0
25,0
23,0
24,0
25,0
25,0
28,0
34,0
35,0
31,0
30,0
30,0
35,0
34,0
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
MCHC - koncentrace hemoglobinu v erytrocytech
Referenční meze
S Věk od
0R
3D
2T
2M
2R
15R
do
3D
2T
2M
2R
15R
99R
DRM
290
280
290
300
310
320
HRM
370
380
370
360
370
360
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
MPV - Střední objem trombocytu
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
7,8
HRM
11,0
Jedn.
fl
Další údaje
PDW - distribuční křivka trombocytů
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
25
HRM
65
Jedn.
fl
Další údaje
RDW - distribuční křivka erytrocytů
Referenční meze
S Věk od do
0D
15R
15R
99R
DRM
11,5
10,0
HRM
14,5
15,2
Jedn.
%
%
Další údaje
HRM
0,025
Jedn.
1
Další údaje
Retikulocyty
Referenční meze
S Věk od do
0R
99R
DRM
0,005
Retikulocyty - absolutní počet
Referenční meze
S Věk od do
0R
99R
DRM
25
HRM
100
Jedn.
10^12/l
Další údaje
HRM
450
400
Jedn.
10^9/l
10^9/l
Další údaje
Trombocyty
Referenční meze
S Věk od do
0R
15R
15R
99R
DRM
150
150
Kyselina listová (folát) v séru (FOL)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Je možné použít také heparinovou plazmu.
Strana 86 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Referenční rozmezí:
S Věk od do
M 0R
99R
F 0R
99R
DRM
4,50
4,8
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
32,2
37,3
Jedn.
µg/l
µg/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Kyselina močová (urát) - ztráty močí (fU-KM)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL:
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
1,80
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
3,60
Jedn.
mmol/d
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Kyselina močová (urát) v moči (U-KM)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči, v nesbírané moči pro výpočet frakční exkrece urátu a poměru
urát/kreatinin.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Kyselina močová (urát) v séru (KMOČ)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
15R
F 15R
99R
DRM
120
150
HRM
320
350
Jedn.
µmol/l
µmol/l
Další údaje
Strana 87 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
M 15R
99R
210
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
420
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
µmol/l
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Laktát v plazmě (LAKT)
odběr do:
Plast, NaF-EDTA (Sarstedt, žlutý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 15 min při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Odběrová nádobka obsahuje jedovatý fluorid sodný! Odběr bez komprese manžetou
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,50
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
2,20
Jedn.
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
LD v séru (Laktátdehydrogenáza v séru) (LD)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v heparinové plazmě, výsledky jsou v plazmě nižší než v séru. Zabraňte hemolýze
při odběru!
Referenční rozmezí:
S Věk od
F 0D
M 0D
F 1M
M 1M
F 1R
M 1R
F 3R
M 3R
F 6R
M 6R
F 9R
M 9R
F 12R
M 12R
F 15R
M 15R
F 18R
M 18R
do
1M
1M
1R
1R
3R
3R
6R
6R
9R
9R
12R
12R
15R
15R
18R
18R
99R
99R
DRM
2,42
2,08
3,17
2,83
2,75
2,58
2,25
2,58
2,33
2,42
2,00
2,00
1,67
2,00
1,75
1,75
2,25
2,25
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
12,75
12,25
7,00
7,50
6,58
5,75
5,75
5,75
4,67
5,00
4,33
5,42
4,58
4,83
3,83
3,92
3,58
3,75
Jedn.
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
µkat/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Strana 88 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Nemrazit.
LH v séru (Lutropin v séru ) (LH)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Odběr v určených dnech menstruačního cyklu. Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt
(oranžový uzávěr) s heparinem lithným. Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od
1M
18M
F 16R
F 16R
F 16R
F 16R
F 45R
M 18R
do
18M
9R
44R
44R
44R
44R
99R
99R
DRM
0
0
1,1
17
0
0
11,3
0,8
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
3,7
3,2
11,6
77
14,7
8
39,8
7,6
Jedn.
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
U/l
Další údaje
folikul
ovul
luteal
orální antikoncepce
postmeno
1x týdně (čtvrtek)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Odběr v určených dnech menstruačního cyklu. Referenční meze u menstruujících žen záměrně až od 16 let.
Li v séru (Lithium v séru) (Li)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Odběr 6 - 12 hodin od poslední terapeutické dávky. Zabraňte hemolýze. Odběr neprovádět do zkumavky
s heparinem lithným.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,30
HRM
1,10
Jedn.
mmol/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Nesmí se použít zkumavka s heparinem lithným.
Likvor
odběr do:
Polystyrén bez úpravy - sterilní
Strana 89 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
materiál:
Likvor
Maximální doba pro doručení na OKL: 1 hodina při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Zabraňte jakékoli bakteriální kontaminaci!
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
V případě patologického počtu elementů v moku bude zhotoven cytologický preparát. Za fyziologických
poměrů jsou v likvoru přítomny pouze buňky mononukleární, tedy elementy s nesegmentovanými jádry,
ke kterým patří lymfocyty a monocyty. Převažujícím buněčným typem jsou za normálních okolností
lymfocyty, jejichž zastoupení kolísá mezi 65 % až 80 %. Při arteficiální příměsi krve do likvoru v průběhu
lumbální punkce dochází k poranění okolních měkkých tkání či žilních pletení v páteřním kanálu a do vzorku
odebraného likvoru pak pronikají elementy periferní krve.
3
Pro převod na dříve používané vydávání výsledků (počet elementů na 3,2 mm ) je nutné výsledek v počtu
6
elementů . 10 /l (tj. počet elementů v 1 µl likvoru) vynásobit faktorem 3,2.
Albumin v likvoru
Referenční meze
S Věk od do
1R
99R
Jedn.
mg/l
Další údaje
HRM
7,4
Jedn.
10^-3
Další údaje
DRM
HRM
Jedn.
Další údaje
0,00
0,30
µkat/l
DRM
120
HRM
300
Albuminový index
Referenční meze
S Věk od do
3R
99R
DRM
0,0
AST v likvoru
Referenční meze
S Věk od do
1R
99R
Erytrocyty v likvoru
Glukóza v likvoru
Referenční meze
S Věk od do
0R
99R
HRM
4,2
Jedn.
mmol/l
Další údaje
DRM
HRM
Jedn.
Další údaje
0,06
0,50
µkat/l
DRM
2,2
LDH v likvoru
Referenční meze
S Věk od do
1R
99R
Mononukleární buňky v likvoru (celkový počet)
Polymorfonukleární buňky v likvoru (celkový počet)
Popis likvoru
Strana 90 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Protein v likvoru
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
HRM
Jedn.
80,0
400
mg/l
Další údaje
Methemoglobin (podíl z celkového hemoglobinu)
odběr do:
Kapilára - heparin litný
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 15 min při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Odebírá se anaerobně do kapilár. Krev je nutné po odběru dokonale promíchat pomocí drátku a kapiláru
uzavřít na obou koncích. Zpracování do 15 minut po odběru, případný transport při teplotě 2 - 6 °C. Náběr
lze provést i do náběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu s protisrážlivou úpravou s heparinem
lithným (odebrat 2 ml krve).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,001
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
0,030
Jedn.
1
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Mg - ztráty močí (hořčík celkový - ztráty močí) (fU-Mg)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0R
1R
5R
do
1R
5R
99R
DRM
0,80
1,20
1,20
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
1,60
8,20
12,0
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Mg v moči (hořčík celkový v moči) (U-Mg)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Strana 91 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči. V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci Mg, nebo poměr
ke kreatininu.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Mg v séru (hořčík celkový v séru) (Mg)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Zabraňte venostáze při odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4D
6R
12R
20R
do
4D
6R
12R
20R
99R
DRM
0,60
0,71
0,69
0,67
0,75
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
0,90
0,95
0,87
0,89
0,95
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Mg/kreatinin v moči
Odběr do:
Plast
Materiál:
Moč
Maximální doba do zpracování:
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,20
HRM
0,50
Jedn.
1
Další údaje
Provádíme:
Dostupnost rutinní:
Odezva rutinní:
Dostupnost statimová:
Upozornění pro odběr:
Výpočet, provádí se pro sbíranou i nesbíranou moč.
Moč + sediment
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provést i z 5 ml moče.
Provádíme:
Strana 92 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Výsledky jednotlivých metod zahrnutých do celku "Moč + sediment" jsou kvantifikovány v arbitrárních
jednotkách. Upřesnění obsahu stupňů arbitrárních jednotek je uvedeno v oddíle "Pokyny pro oddělení Hodnocení analýzy moče a močového sedimentu”.
pH semikvantitativně v moči
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
4,5
HRM
5,5
Jedn.
Další údaje
Specifická hmotnost (odhad)
Referenční meze
S Věk od do
0D
99R
DRM
1010
HRM
10
Jedn.
kg/m^3
Další údaje
Myoglobin v séru (MYO)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (EDTA, heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2 - 4 hodiny
po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
15R
99R
DRM
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
110
Jedn.
µg/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Na - ztráty močí (Sodný kation - ztráty močí) (fU-Na)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
6M
1R
do
6M
1R
7R
DRM
1
10
20
HRM
10
30
60
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Strana 93 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
7R
15R
15R
99R
50
100
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
120
260
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
mmol/d
mmol/d
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Na v moči (sodný kation v moči) (U-Na)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči. V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci Na.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Na v séru (sodný kation v séru) (Na)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin amonný, heparin lithný).
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4T
1R
15R
do
4T
1R
15R
99R
DRM
133
139
138
136
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
146
146
145
145
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
NT-proBNP (N-terminální natriuretický propeptid typu B) v plazmě (NTBNP)
odběr do:
Plast + heparin lithný (Sarstedt oranžový uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Sérum není vhodné pro toto stanovení.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
759R
75R
99R
Provádíme:
Rutinně:
DRM
0
0
HRM
110
589
Jedn.
ng/l
ng/l
Další údaje
Denně
Strana 94 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Jen po předchozí domluvě
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Pacienti s vysokými dávkami biotinu (více 5 mg/den) mohou být odebráni za 8 hodin po poslední dávce.
Osmolalita v moči (U-OSM)
odběr do:
materiál:
Plast bez úpravy
Moč
Pokyny k odběru:
Stanovuje se v moči sbírané obvykle za 24 hodin, při bilančním sledování i za kratší časové úseky.
V nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci osmolální.
Referenční rozmezí:
S Věk od
2T
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1R
2R
5R
15R
20R
30R
40R
50R
60R
70R
do
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1R
2R
5R
15R
20R
30R
40R
54R
60R
70R
99R
DRM
134
150
144
221
197
448
586
620
629
661
693
807
577
444
507
873
894
674
614
507
523
539
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
320
344
334
551
829
1128
1074
1144
933
1060
1113
1152
1191
1025
1038
1087
1082
1064
1014
899
869
839
Jedn.
Další údaje
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
mmol/kg
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Osmolalita v séru (OSM)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Osmolalitu lze stanovit v plazmě, kde je antikoagulačním činidlem heparin lithný (doporučený odběr).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
60R
60R
99R
DRM
275
280
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
HRM
295
301
Jedn.
Další údaje
mmol/kg
mmol/kg
Denně
V den doručení (odpoledne)
Strana 95 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Osteokalcin v séru (OSTEO)
odběr do:
materiál:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr )
Krev
Pokyny k odběru:
Ihned po odběru vzorek zchladit (např. ve vodní lázni s ledem). Okamžitě transportovat do laboratoře.
Stanovení je možno provádět i v plazmě s heparinem lithným, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr)
nebo v séru, použijte systém Sarstedt (hnědý uzávěr).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
2,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
22,0
Jedn.
µg/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
P - ztráty močí (fosfát - ztráty močí) (fU-P)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem. Vzhledem k dennímu rytmu jsou sběrné intervaly kratší než 24
hodin nevhodné.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
12T
6M
1R
5R
F 18R
M 18R
do
12T
6M
1R
5R
18R
99R
99R
DRM
1,2
1,3
0,8
0,7
15,0
19,0
16,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
2,30
2,1
1,6
1,5
90,0
26,0
35,5
Jedn.
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
mmol/d
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
P v moči (fosfát v moči) (U-P)
odběr do:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
materiál:
Moč
Pokyny k odběru:
Přednost má vyšetření ve sbírané moči vzhledem k výraznému dennímu rytmu. V nesbírané moči lze
vyšetření použít pro výpočet frakční exkrece P.
Strana 96 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
P v séru (fosfát v séru) (P)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, vyznačte čas odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
10D
2R
12R
15R
F 60R
M 60R
do
10D
2R
12R
15R
60R
99R
99R
DRM
1,45
1,45
1,45
1,20
0,87
0,90
0,74
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
2,91
2,16
1,78
1,60
1,45
1,32
1,20
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Prealbumin v séru (PREA)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
4R
4R
99R
DRM
0,10
0,20
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,20
0,40
Jedn.
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Prokalcitonin (PCT) v séru (PCT)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Referenční rozmezí:
Hodnocení semikvantitativní:
<0,5 ng/ml : místní bakteriální infekce je možná, systemická infekce (sepse) není pravděpodobná
Hodnoty PCT pod 0,5 ng/ml nevylučují infekci, protože lokalizované infekce (bez systemických příznaků) mohou být
s tak nízkými hodnotami spjaty. Dále, jestliže měření PCT bylo provedeno velmi brzy po bakteriálním onemocnění (obvykle <6 hodin),
mohou být tyto hodnoty stále ještě nízké. V tomto případě by měl být PCT znovu změřen po dalších 6 – 24 hodinách.
Strana 97 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
0,5 až 2,0 ng/ml : Systemická infekce (sepse) je možná, ale jsou známy různé podmínky, které také indukují PCT
Střední riziko progredience směrem k závažné systemické infekci (závažné sepsi). Pacient musí být bedlivě
sledován jak klinicky, tak novým změřením PCT během 6 – 24 hodin.
2,0 až 10 ng/ml : Systemická infekce (sepse) je pravděpodobná, pokud nejsou známé jiné příčiny
Vysoké riziko progredience směrem k závažné systemické infekci (závažné sepsi).
>10 ng/ml : důležitá systemická zánětlivá reakce téměř výlučně způsobená závažnou bakteriální sepsí nebo septickým šokem
Vysoká pravděpodobnost závažné sepse nebo septického šoku.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimová metoda
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Zvýšené hladiny PCT nemusí vždy znamenat systemickou infekci. Bylo popsáno několik situací, kdy PCT
může být zvýšen z neinfekčních příčin. Tyto příčiny zahrnují, ale nejsou omezeny na
- první dny po velkém traumatu, velkém chirurgickém zákroku, popálení, podání OKT3 protilátek
a jiných léčiv stimulujících uvolňování zánětlivých cytokinů, malobuněčná plicní rakovina, medulární
karcinom C-buněk štítné žlázy, novorozenci do 48 hodin života
- pacienti s protrahovaným nebo závažným kardiogenním šokem, protrahované závažné anomálie
při perfuzi orgánů
Prolaktin v séru (PRL)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Vzhledem k dennímu rytmu (diurnální variabilita) je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení, optimálně mezi
8 - 10 hodinou (do ledové tříště). Stanovení lze provádět i v plazmě s heparinem lithným, použijte systém
Sarstedt (oranžový uzávěr). Nelze použít EDTA nebo citrátovou plazmu.
Referenční rozmezí:
S Věk od
F 1M
M 1M
F 6M
M 6M
F 9R
M 9R
F 18R
M 18R
do
6M
6M
9R
9R
18R
18R
99R
99R
DRM
21
85
42
13
66
72
40
53
HRM
2968
1378
912
615
403
373
530
360
Jedn.
mIU/l
mIU/l
mIU/l
mIU/l
mIU/l
mIU/l
mIU/l
mIU/l
Další údaje
DRM
1
4
2
0,6
3,1
3,4
1,9
2,5
HRM
140
65
43
29
19,1
17,9
25
17
Jedn.
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
ng/ml
Provádíme:
Rutinně:
1x týdně (čtvrtek)
Dostupnost rutinní: V den vyšetření (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Protein - ztráty močí (fU-PROT)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Strana 98 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem. Během sběru uchovávat při 4 - 8 °C.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
1R
4R
10R
M 16R
F 16R
do
1M
1R
4R
10R
16R
99R
99R
DRM
14,0
15,0
20,0
26,0
30,0
40,0
30,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
60,0
68,0
120,0
195,0
240,0
150,0
130,0
Jedn.
mg/d
mg/d
mg/d
mg/d
mg/d
mg/d
mg/d
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Protein C (PC)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Odběr buď do 5 ml zkumavky nebo do 2 zkumavek po 3 ml. Při odběru je nutné zachovat správný poměr
krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
Provádíme:
Rutinně:
Statimově:
DRM
70
HRM
149
Jedn.
%
Další údaje
Pondělí až pátek
Není statimové vyšetření!
Protein v moči (U-PROT)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči (sběr bez konzervačních látek).
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Protein v séru (PROT)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Strana 99 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny k odběru:
Lze použít heparinovou plazmu, ale v tomto případě koncentrace celkových proteinů zahrnuje i fibrinogen.
Koncentrace je závislá na poloze nemocného při odběru, rozdíl mezi koncentracemi vleže a vsedě je asi
10 %, z podobných důvodů je delší použití manžety nebo cvičení paží před odběrem nevhodné.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1T
1R
2R
3R
15R
do
1T
1R
2R
3R
15R
99R
DRM
44
51
56
58
60
64
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
76
73
75
78
80
83
Jedn.
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
PSA - podíl volné frakce (FPSA/PSA)
Výpočet na základě znalosti koncentrace celkové a volné frakce PSA v séru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
M 40R
99R
DRM
0,27
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,38
Jedn.
1
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Hodnotí se poměr volné frakce PSA k celkovému PSA. Poměr nad 0,25 je negativní (normální), hodnoty
0,25 - 0,10 jsou neklasifikovatelné, poměr pod 0,10 je potencionálně pozitivní.
PSA - volný (PSA - volná frakce) (FPSA)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Vyšetření se provádí podle výsledku stanovení celkového PSA. Neodebírejte po vyšetření prostaty per
rectum, po masáži nebo punkci prostaty, nebo po mechanickém traumatu prostaty (jízda na kole, obstipace).
Referenční rozmezí:
S Věk od
M 20R
M 40R
M 50R
M 60R
do
40R
50R
60R
70R
DRM
0
0,04
0,05
0,08
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
0,37
0,45
0,58
1,10
Jedn.
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Strana 100 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Poznámka:
Stanovuje se ze vzorku pro celkové PSA, je-li pro toto vyšetření indikace - tj. při hodnotě celkového PSA
mezi 4,0 až 10,0 µg/l. Hodnotí se poměr k celkovému PSA. Poměr nad 0,25 je negativní (normální), hodnoty
0,25 - 0,10 jsou neklasifikovatelné, poměr pod 0,10 je potencionálně pozitivní.
PSA celkový v séru (PSA)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 6 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Neodebírejte po vyšetření prostaty per rectum, po masáži nebo punkci prostaty, nebo po mechanickém
traumatu prostaty (jízda na kole, obstipace).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
M 0R
99R
DRM
0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
4,0
Jedn.
µg/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Při hodnotě celkového PSA mezi 3,0 až 10,0 µg/l (šedá zóna) se posuzuje podíl volné frakce PSA
k celkovému PSA. Poměr nad 0,25 je negativní (normální), hodnoty 0,25 - 0,10 jsou neklasifikovatelné,
poměr pod 0,10 je potencionálně pozitivní.
PTH intaktní (Parathormon, Parathyrin intaktní )v plazmě (PTH)
odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při 2 °C
Pokyny k odběru:
Stanovení je možné provádět i v séru - odběr do systému Sarstedt (hnědý uzávěr). Uzavřenou zkumavku
se vzorkem krve je nutné ihned po odběru vložit do vodní lázně s tajícím ledem. Okamžitě transportovat
do laboratoře.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
1R
99R
DRM
1,3
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
6,8
Jedn.
pmol/l
Další údaje
DRM
12
HRM
65
Jedn.
pg/ml
1x týdně (čtvrtek)
V den vyšetření (odpoledne)
Jen po předchozí domluvě
Punktáty
odběr do:
Sklo nebo plast bez úpravy
materiál:
Nespecifická tekutina (punkce)
Pokyny k odběru:
Jednotlivé analytické metody mají různé požadavky týkající se nejkratší možné doby od odběru
do zpracování. Podrobné údaje jsou uvedeny u jednotlivých metod.
Provádíme:
Rutinně:
Pondělí až pátek
Strana 101 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Albumin v blíže nespecifikované tekutině získané punkcí
PAMS v blíže nespecifikované tekutině získané punkcí
Pokyny k odběru:
Zabraňte kontaminaci slinami a potem!
Glukóza v blíže nespecifikované tekutině získané punkcí
Cholesterol v nespecifikované tekutině získané punkcí
LD v blíže nespecifikované tekutině získané punkcí
Vadí příměs krve. Pro posouzení aktivity je nutné současně odebrat krev na stanovení LD v séru.
Aktivity vyšší než v séru se vyskytují u nádorových tekutin (výpotků).
Protein v blíže nespecifikované tekutině získané punkcí
Triacylglyceroly v nespecifikované tekutině získané punkcí
Screening drog v moči
odběr do:
materiál:
Plast bez úpravy
Moč
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zajistit, aby pacient nemohl manipulovat se vzorkem moči (zaměnit, naředit a podobně)
Referenční rozmezí:
Hodnocení kvalitativní : negativní, pozitivní
Detekční limit jednotlivých testů: AMP (amphetamin) ………… 1000 ng/ml
BAR (barbituráty) …………..
200 ng/ml
BZD (benzodiazepiny) ……..
300 ng/ml
COC (kokain) ………………
300 ng/ml
MET (metamphetamin) ……. 500 ng/ml
MOR (opiáty) ……………….
300 ng/ml
MTD (metadon) …………….
300 ng/ml
PCP (phencyclidin) ………..
25 ng/ml
PPX (propoxyphen) ………… 300 ng/ml
TCA (tricyklická antidepresiva) 1000 ng/ml
THC (kanabinoidy) …………
50 ng/ml
XTC (MDMA, extáze) ………. 500 ng/ml
Provádíme:
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní:
V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová: Do 1 hodiny od doručení materiálu
T4 volný (Thyroxin volný ) v séru (FT4)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Strana 102 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
11,5
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
22,7
Jedn.
pmol/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
T4 celkový (Thyroxin celkový ) v séru (T4)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
58
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
141
Jedn.
nmol/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
T3 volný (Trijodthyronin volný ) v séru (FT3)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
3,5
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
6,5
Jedn.
pmol/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
T3 celkový (Trijodthyronin celkový ) v séru (T3)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Strana 103 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0,92
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
2,79
Jedn.
nmol/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Teofylin v séru (TEO1 až TEO6)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Odběr před podáním další dávky. Pro měření peakových koncentrací je čas odběru závislý na lékové formě
a způsobu aplikace. Na žádanku je vhodné poznamenat, zda nemocný před odběrem kouřil (platí pro tabák
i marihuanu).
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
1M
1M
do
1M
99R
99R
DRM
30,0
55,0
>110
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
40,0
110,0
Jedn.
µmol/l
µmol/l
µmol/l
Další údaje
terapeutické meze
terapeutické meze
toxická hladina
DRM
5,45
10
>20
HRM
7,3
20
Jedn.
µg/ml
µg/ml
µg/ml
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Testosteron v séru (TESTO)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte systém Sarstedt (oranžový uzávěr) s heparinem lithným.
Transport krve do laboratoře v den odběru.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
M 0R
99R
F 0R
99R
DRM
8,4
0,5
HRM
28,7
2,6
Jedn.
nmol/l
nmol/l
Další údaje
Provádíme:
Rutinně:
1x týdně (středa)
Dostupnost rutinní: V den vyšetření (odpoledne)
Statimově:
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Vzhledem k cirkadiánímu rytmu testosteronu se doporučuje použít k vyšetření 3 náběry provedené mezi
8 - 10 hodinou a vlastní stanovení provést ze smíchaného séra. Pro přepočet na dříve používané µg/l se
výsledek násobí faktorem 0,288.
Transferin v séru (TRF)
Strana 104 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 3 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
1T
1T
99R
DRM
1,30
2,00
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
3,60
3,60
Jedn.
g/l
g/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Není statimové vyšetření!
Poznámka:
Při požadavku na vyšetření saturace transferinu železem odeberte i železo v séru a vazebnou kapacitu
železa v séru.
Triacylglyceroly (Triglyceridy) v séru (TAG)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Odběr je nutné provést nalačno, s vyloučením příjmu alkoholu v posledních 24 hodinách. Jedno vyšetření
koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.
Referenční rozmezí:
S Věk od
0R
5R
10R
15R
do
5R
10R
15R
99R
DRM
0,30
0,30
0,30
0,45
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
1,00
0,70
0,80
1,70
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Trombinový čas – poměr (TCi)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
1M
1M
99R
DRM
0,70
0,80
HRM
1,20
1,20
Jedn.
1
1
Další údaje
Provádíme:
Strana 105 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Vyjadřuje poměr času vzorku k času normální kontrolní plazmy.
Trombinový čas (TC)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
13,5
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
20,3
Jedn.
s
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Tromboplastinový test – INR = Protrombinový test INR (INR)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,77
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
1,31
Jedn.
1
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
INR = poměr času plazmy vzorku k času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu standardu účinnosti
vyšetřovací reagencie.
Léčebná rozmezí ve stupnici INR pro jednotlivé typy onemocnění:
2,00 - 2,50 prevence embolizace při srdečních arytmiích, prevence hluboké žilní trombózy
2,00 - 3,00 éčba hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, ischemické příhody CNS
3,00 - 4,50 recidivující žilní trombózy s embolizacemi, cévní náhrady, chlopenní náhrady, tepenné uzávěry
Strana 106 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Tromboplastinový test = Protrombinový test (PT)
odběr do:
Plast, citrát 1+9 (Sarstedt, zelený uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Zkumavka Sarstedt musí být
zaplněna po rysku.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
6T
6T
99R
DRM
15,3
10,8
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
16,8
13,9
Jedn.
s
s
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Troponin I v séru (TNI)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 3 hodiny
po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny, nejpozději za dalších 6 - 12 hodin.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
0,0
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
0,04
Jedn.
µg/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
TSH v séru (Thyreotropin) (TSH)
odběr do:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL: 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Stanovení se provádí v séru. Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, nalačno.
Stanovení lze provádět i v plazmě s heparinem lithným (systém Sarstedt - oranžový uzávěr), ale pro
stanovení v plazmě nejsou k dispozici referenční rozmezí.
Referenční rozmezí:
S Věk od
2R
12R
18R
do
12R
18R
99R
DRM
0,64
0,51
0,55
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
HRM
6,27
4,94
4,78
Jedn.
mU/l
mU/l
mU/l
Další údaje
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Strana 107 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Statimově:
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Jen po předchozí domluvě
Urát/kreatinin
Výpočet, provádí se pro sbíranou i nesbíranou moč.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0D
99R
DRM
0,10
HRM
0,30
Jedn.
1
Další údaje
Urea (močovina) - ztráty močí (fU-UREA)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Pokud moč sbírá pacient bez dozoru zdravotnického personálu (ambulantní vyšetření), dodává se
do laboratoře celý objem v původní sběrné nádobě. Z lůžkových oddělení lze dodat vzorek sbírané moče
po změření (objem s přesností na 10 ml, u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a důkladném promíchání.
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Vhodné je
současné stanovení kreatininu pro posouzení správnosti sběru moče. Na průvodku vyznačte přesně dobu
sběru moče, u lůžkových oddělení též objem. Vysokoproteinová dieta před sběrem moče a během sběru
není vhodná.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
15R
99R
DRM
330
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
580
Jedn.
mmol/d
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Urea (močovina) v moči (U-UREA)
odběr do:
materiál:
Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Moč
Pokyny k odběru:
Přednost má stanovení ve sbírané moči, v nesbírané moči lze stanovit frakční exkreci urey.
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Urea (močovina) v séru (UREA)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit v plazmě (heparin). Vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná. K odběru se nesmí
použít protisrážlivá činidla s citrátem sodným a fluoridem sodným (ruší ureázovou reakci).
Strana 108 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Referenční rozmezí:
S Věk od
0D
4T
15R
60R
do
4T
15R
60R
99R
DRM
1,4
1,8
2,5
2,9
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
4,3
6,4
6,4
7,5
Jedn.
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Další údaje
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Valproát v séru (VALPRO)
odběr do:
materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Pokyny k odběru:
Možno stanovit též z plazmy (heparin, citrát, EDTA, oxalát). Odběr před aplikací následující dávky.
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
0R
99R
DRM
350
>700
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Dostupnost statimová:
HRM
700
Jedn.
µmol/l
µmol/l
Další údaje
DRM
terapeutické meze 50
toxická hladina
>100
HRM
100
Jedn.
µg/ml
µg/ml
Pondělí až pátek
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka:
Možná ztráta vazbou na separační gely.
Vitamin B12 v séru (VB12)
Odběr do:
Materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Maximální doba pro doručení na OKL:
24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit též z plazmy (heparin, EDTA).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
99R
DRM
191
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
663
Jedn.
ng/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření
Vitamin D v séru (VitD)
Odběr do:
Materiál:
Plast, aktivátor srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, separační gel (Sarstedt, hnědý uzávěr)
Krev
Strana 109 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Maximální doba pro doručení na OKL:
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
24 hodin při pokojové teplotě (do 25 °C)
Pokyny k odběru:
Možno stanovit též z plazmy (heparin, EDTA).
Referenční rozmezí:
S Věk od do
0R
12R
12R
99R
DRM
50
75
Provádíme:
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
HRM
250
250
Jedn.
nmol/l
nmol/l
Další údaje
1x týdně (středa)
V den vyšetření (odpoledne)
Není statimové vyšetření
6.2 Abecední seznam vyšetření na úseku transfúze (krevní banky)
Anti-erytrocytární protilátky (SCRAGH)
Odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) – 4 ml
Materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na transfúzní oddělení:
2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Poznámka:
Screening antierytrocytárních protilátek proti skupinovým systémům odlišným od AB0 bez typizace
protilátky je běžnou součástí zkoušek kompatibility krve před krevním převodem. Provádí se
v solném, enzymatickém prostředí a v nepřímém antiglobulinovém testu.
Provádíme
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinně: V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimově:
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Upozornění pro odběr:
V případě podezření na antierytrocytární chladové protilátky je nutný odběr za tepla
Erytrocyty s navázanou protilátkou – Přímý antiglobulinový test (PAT)
Odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) – 4 ml
Materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na transfúzní oddělení:
1 hodinu při 37 °C
Poznámka:
Průkaz antierytrocytárních protilátek navázaných na erytrocytech (autoimunní hemolytické anemie,
hemolytická nemoc novorozence, potransfúzní reakce)
Provádíme
Rutinně:
Dostupnost rutinní:
Statimově:
Denně
V den doručení (odpoledne)
Statimové vyšetření
Strana 110 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Dostupnost statimová:
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Upozornění pro odběr:
Odběr "za tepla" je zcela nutný k vyšetření potransfúzních reakcí, a vhodný pro diagnostická
vyšetření - možnost chladové protilátky. U novorozenců lze použít pupečníkovou krev.
Krevní skupina AB0Rh/D/ novorozence (KS nov)
Odběr do:
Plast s akcelerátorem srážení (Sarstedt, bílý uzávěr), plast, K3EDTA (Sarstedt,
červený uzávěr)
Materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na transfúzní oddělení:
2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Poznámka:
Fenotyp ABO systému a fenotyp antigenu D z Rh skupinového systému. Určuje se pouze z
erytrocytárních antigenů. Sérové aglutininy nejsou u novorozenců ještě přítomny.
Provádíme
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní: V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová:
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Upozornění pro odběr:
Nelze použít pupečníkovou krev!! Vzorek krve může být odebrán do fyziologického roztoku
(většinou kapilární krev).
Krevní skupina AB0Rh/D/kompletní (KS+Rh)
Odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) – 4 ml
Materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na transfúzní oddělení:
2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Poznámka:
Fenotyp ABO systému a fenotyp antigenu D z Rh skupinového systému. Určuje se
z erytrocytárních antigenů a ze sérových aglutininů.
Provádíme
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní: V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová:
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Screening protilátek na gelových systémech
Odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) – 4 ml
Materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na transfúzní oddělení:
2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Strana 111 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Poznámka:
Screening antierytrocytárních nepravidelných protilátek v prostředí solném, enzymatickém a
antiglobulinovým testem. Je součástí testů kompatibility krevních přípravků a vyšetření těhotných v
rámci prenatální poradny.
Provádíme
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní: V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová:
Do 1 hodiny od doručení materiálu
Zkouška kompatibility krve (KOMPsa)
Odběr do:
Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr) – 4 ml
Materiál:
Krev
Maximální doba pro doručení na transfúzní oddělení:
2 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C)
Poznámka:
Zkouška kompatibility má platnost 48 hodin. V případě potransfúzní reakce v anamnéze
nemocného, nebo při přítomnosti antierytrocytární protilátky platí pravidlo: Pokud budou krevní
převody podány během 24 hodin, lze provést zkoušku kompatibility z jednoho vzorku pro více
transfúzních jednotek. Pokud nebudou podány během 24 hodin, zkouška kompatibility se provádí
vždy jen pro 1 transfúzní jednotku a pro další převod musí být odebrán nový vzorek po ukončení
předchozího převodu.
Provádíme
Rutinně:
Denně
Dostupnost rutinní: V den doručení (odpoledne)
Statimově:
Statimové vyšetření
Dostupnost statimová:
Do 1 hodiny od doručení materiálu
6.3 Abecední seznam vyšetření na úseku mikrobiologie
6.3.1 Lékařská mikrobiologie (802)
Vysvětlivky k tabulkám - vyšetření dle anatomické lokalizace vzorku
Místo odběru - popis nejvhodnějšího místa k získání vzorku pro vyšetření
Odběr - popis, označení odběrové soupravy
Prův.list – požadavkový list (žádanka o vyšetření)
Tampon t - sterilní tampon na tyčince v transportní zkumavce
Tampon T - TPA - sterilní tampon na tyčince s transportní půdou dle Amiese
Tampon T - D - odběrový tampon, hliníková tyčinka, tampon ze syntetické bavlny
Kontejner Z - sterilní zkumavka nebo kontejner s uzávěrem
Kontejner P - sterilní kontejner z umělé hmoty se šroubovacím víčkem (SPUTUM)
Strana 112 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Laboratorní příručka
Kontejner O - sterilní kontejner z umělé hmoty nebo skla s víčkem (STOLICE)
Anaer S - sterilní jednorázová inj. stříkačka s jehlou zabodnutou v gumové zátce
Lahvička BAC-a - sterilní hemokultivační vakuovaná lahvička aerobní (kultivační analyzátor BACTEC)
Lahvička BAC-n - sterilní hemokultivační vakuovaná lahvička anaerobní (kultivač.analyzátor BACTEC)
Uricult, URI - speciální odběr. nádobka s dvěma kultivačními medii pro bakteriurii
OS-mycoplazma - odběrová souprava pro vyš. Myco. hominis, Ureapalazma urealytica
OS-Chlamydia trachomatis - odběrová souprava pro identifikační vyš. Chlamydia trachomatis
Uchovávání - způsob uchovávání vzorku před transportem při dodržení doporučené teploty (pouze
pokud není možný okamžitý transport)
Transport - podmínky transportu (maximální doba přepravy vzorku při dodržení doporučené teploty)
Č (čas) maximální délka doby transportu (h – hodiny, m – minuty)
T (teplota) pt (pokojová teplota: 15 - 30 °C), cht (chladničková teplota 2 - 8 °C)
Odezva vyšetření - průměrný časový interval pro sdělení negativního/pozitivního výsledku od dodání do
laboratoře, v závislosti na identifikačních postupech.
Čas N - nejkratší doba sdělení konečného negativního výsledku vyšetření
(d – pracovní dny, h – hodiny, m – minuty)
Čas P - průměrný čas pro sdělení pozitivního výsledku vyšetření
(d – pracovní dny, h – hodiny, m – minuty)
Skladování již vyšetřených vzorků - možnosti jsou omezeny, protože zpracováním vzorku je
spotřebován celý objem (vzorek na tamponu), citlivější mikroby ztrácejí životaschopnost a výsledek vyšetření
může být podstatně zkreslen.
6.3.1.1
Horní cesty dýchací
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Zákl. mikrobiologické vyš. Patrové oblouky
výtěru z krku
tonsily, hltan
T - TPA
Kult. mikrobiolog. vyš.
Patrové oblouky
výtěru z krku surveilance
tonsily, hltan
v intenziv. péči
T - TPA
Cílený kult. průkaz N.
T - TPA
gonorrhoeae v krku
Patrové oblouky
tonsily, hltan
Cílený kult. průkaz N.
meningitidis,Bordetella
sp.,Haemophilus b.
T–D
Nosohltan, hrtan
Uchovávání Transport Čas N Čas P
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2-4 d
3d
2-4 d
2d
2-4 d
2-5 d
2-14 d
3d
2-6 d
Označit do prův. listu!
Cílený kult. průkaz Staphyloc. aureus MRSA
Označit do prův. listu!
Hluboký výtěr
z nosu, patrové
oblouky, hltan
Hluboký výtěr
Kult. mikrobiolog. vyš.
z nosu,
výtěru z nosu surveilance
lokalizovaný výtěr
v intenziv. péči
dutiny ústní
Průkaz Candida sp.
event.plísní
Výtěr z krku
T – TPA
T – TPA
T- TPA
Výtěr z nosu
Zákl. mikrobiologické vyš. Tekutina získaná
klinického vzorku z
punkcí nebo
Anaer S
Strana 113 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
paranazálních dutin
6.3.1.2
LP–OKL
Laboratorní příručka
Místo odběru
odsátím z dutiny
Odběr
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Uchovávání Transport Čas N Čas P
Kontejner P
T: pt
T: pt
Dolní cesty dýchací
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Zákl. mikrobiologické
Sputum získané
vykašláním
Kontejner
P
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
T -TPA
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Kontejner
P
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Zákl. mikrobiologické vyš. Endotr. aspirát získaný Kontejner
P, O
endotrachealního aspirátu odsátím
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Aspirát z bronchů
Zákl. mikrobiologické vyš.
získaný
bronchialního aspirátu
bronchoskopicky
Kontejner
P, O
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Mikroskopický průkaz
Sekret z dolních cest
acidorezistentních bakterií dýchacích
Kontejner
P, O
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
vyšetření sputa
Zákl. mikrobiologické vyš.
Výtěr z tracheostomie
z tracheostomie
Zákl. mikrobiologické vyš.
BAL
bronchoalveol. laváže
6.3.1.3
Uchovávání Transport Čas N Čas P
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2h
2h
Zažívací ústrojí
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Zákl. kultivační vyš.
stolice(u dětí do 1 r. typi- Výtěr z rekta
zace EPEC automaticky)
T - TPA
Zákl. kultiv. vyš.stolice
T - TPA
SALMONELA
Výtěr z rekta
Uchovávání Transport
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24-48 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Č: 24-48 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Čas N Čas P
2d
2-4 d
1d
1d
2d
2-5 d
2d
2-5 d
3d
2-6 d
2d
2-4 d
Rychlý test
Cílený kultivační průkaz
Campylobacter spp. ze
stolice
Výtěr z rekta
T - TPA
Cílený kultivační průkaz
Yersinia spp. ze stolice
Výtěr z rekta
Zákl. kultivační vyš.
obsahu žlučových cest
Obsah ze žl. cest
Aner S,
získaný punkcí nebo Kontejner Z
aspirací
Zákl. kultivační vyš.
stolice pro surveilance v Výtěr z rekta
intenzivní péči
T - TPA
T - TPA
Průkaz antigenu
Helicobacter pylori ve
stolici, Rychlý test
Kousek stolice
velikosti lískového
oříšku
Kontejner O
Průkaz antigenu
Adenovirů ve stolici
Kousek stolice
velikosti lískového
oříšku
Kontejner O
Rychlý test
Výsledek do 2
hod. od dodání
Výsledek do 2
hod. od dodání
Strana 114 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
LP–OKL
Laboratorní příručka
Místo odběru
Odběr
Kousek stolice
Průkaz antigenu Rotavirů
velikosti lískového
ve stolici, Rychlý test
oříšku
Kontejner O
Kousek stolice
Průkaz antigenu Norovirů
velikosti lískového
ve stolici, Rychlý test
oříšku
Kontejner O
Průkaz antigenu
Enterovirů ve stolici,
Rychlý test
Kousek stolice
velikosti lískového
oříšku
Kontejner O
Průkaz toxínu Clostridium Kousek stolice
difficile ve stolici,
velikosti lískového
oříšku
Rychlý test
Kontejner O
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Uchovávání Transport
Čas N Čas P
Č: 24-48 h
Č: 2 h
Výsledek do 2
hod. od dodání
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Výsledek do 2
hod. od dodání
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N Čas P
T - TPA
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Tekutina ze
T – TPA
Zákl. mikrobiologické vyš. středouší získaná po Kontejner Z
vzorku ze středního ucha paracentéze nebo
nebo P
punkcí
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Cílený kult. průkaz Sta-
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
T - TPA
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: pt
T: pt
Výsledek do 2
hod. od dodání
Výsledek do 2
hod. od dodání
6.3.1.4 Ucho
Vyšetření
Místo odběru
Zákl. mikrobiologické
vyšetření ze zevního
zvukovodu
Výtěr ze zevního
zvukovodu
phyloc. aureus MRSA
Označit do prův. listu !
Výtěr ze zevního
zvukovodu
T – TPA
2d
2-4 d
2d
2-4 d
3d
2-4 d
6.3.1.5 Oko
Vyšetření
Místo odběru
Zákl. mikrobiologické
vyš.výtěru ze
spojivkového vaku
Výtěr ze
spojivkového vaku
Zákl. mikrobiologické
vyš. zánětlivé nebo jiné Výtěr z rohovkové
patologické léze na
léze
rohovce
Průkaz Chlamydia
trachomatis z výtěru ze
spojivkového vaku
Důkladný výtěr z
spojivky se
záchytem epitel.
buněk
T - TPA
OSchlamydia
Č: 7 d
Č: 2 h
Výsledek do 2 hod.
od dodání
T: cht/pt
T: pt
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Č: 24 h
Č: 2 h
1d
2-4 d
6.3.1.6 Močové a pohlavní ústrojí
Vyšetření
Místo odběru
Zákl. mikrobiologické
Střední proud moči, Kontejner Z
Strana 115 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
vyšetření moči
LP–OKL
Laboratorní příručka
Místo odběru
cévkovaná moč
Zákl. mikrobiologické
Střední proud moči,
vyšetření moči URIKULT cévkovaná moč
Zákl. kult. vyšetření
výtěru z uretry
Hluboký výtěr z
uretry
Průkaz urogenitálních
mycoplazmat z moči
Střední proud moči,
cévkovaná moč
Hluboký výtěr z
Průkaz urogenitálních
mycoplazmat z výtěru z uretry,
uretry
Odběr
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Uchovávání
Transport
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 - 24h
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Kontejner
Č: 24 h
Č: 2 h
Z
T: cht
T: pt
OS mycoplazma
Č: 48 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
URI
T - TPA
Č: 7 d
Č: 2 h
T: cht/pt
T: pt
Kontejner Z
Č: 24 h
Č: 2 h
T: PT
T: pt
Průkaz antigenu Strept. Střední proud moči, Kontejner Z
cévkovaná moč
pneumoniae v moči,
likvoru, Rychlý test
Likvor
Č: 24 h
Č: 2 h
T: PT
T: pt
Kontejner Z
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Hluboký výtěr z
uretry se záchytem
epitelialních buněk
Průkaz antigenu Chl.tr.
Výtěr z uretry moč
v moči a v urogenitálních
– pouze u mužů
vzorcích, Rychlý test
Průkaz antigenu
Střední proud moči,
Legionella pneumophilla
cévkovaná moč
v moči, Rychlý test
Čas P
1d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2-4 d
2d
2d
72 h: cht
OSchlamydia
Průkaz Chlamydia
trachomatis z výtěru z
uretry
Čas N
Výsledek do 2 hod
od dodání
Výsledek do 2 hod.
od dodání
Výsledek do 2 hod.
od dodání
Výsledek do 2 hod.
od dodání
Do 14 dní
možno zmrazit
Pohlavní ústrojí muže:
Zákl. mikrobiologické
vyš. sekretu z prostaty
Výtěr z utretry po
masáži prostaty per
rectum
T - TPA
OSPrůkaz urogenitálních
Výtěr z utretry po
mycoplazma
mycoplazmat v sekretu z masáži prostaty per
prostaty
rectum
OSPrůkaz Chlamydia
Výtěr z utretry po
trachomatis v sekretu z masáži prostaty per chlamydia
prostaty
rectum
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 48 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
2d
2-4 d
2d
2-4 d
72 h: cht
Č: 7 d
Č: 2 h
T: cht/pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Výsledek do 2 hod.
od dodání
Pohlavní ústrojí ženy:
Zákl. mikrobiologické
vyš. výtěru z pochvy
Výtěr z pochvy
T - TPA
2d
2-4 d
2d
2-4 d
Zákl. mikrobiologické
Výtěr z hrdla
vyšetření výtěru z hrdla
děložního
děložního
T - TPA
Průkaz urogenitálních
Výtěr z hrdla
mycoplazmat ve výtěru
děložního
hrdla děložního
OSmycoplazma
Č: 48 h
T: pt
72 h: cht
Č: 2 h
T: pt
2d
2d
Průkaz urogenitálních
Výtěr z pochvy
mycoplazmat ve výtěru
OS mycoplazma
Č: 48 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: pt
T: pt
Strana 116 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
z pochvy
LP–OKL
Laboratorní příručka
Místo odběru
Odběr
Uchovávání
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Transport
Čas N
Čas P
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
3d
2-6 d
T: pt
T: pt
7d
7-10 d
1d
1d
72 h: cht
Mikrobiologické vyšetření
GBS Streptokok skup. B Výtěr z pochvy, z
hrdla děložního
Sterptococcus agalact.
T - TPA
Zákl. mikrobiologické
vyšetření sekretu z
Bartholinské žlázy
Tekutina z
Bartholinské žlázy
získaná punkcí
Anaer S
Zákl. mikrobiologické
vyšetření intrauter. těl.
Intrauterinní tělísko
Není
Č: 2 h
doporučeno
T: pt
Zaschlý
nátěr na
podl.
mikroskop.
skle, 2 ks
Č: 48 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Zákl. mikrobiologické
Stěr z kožní léze
vyš. vzorku z kožní léze
T - TPA
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: pt
T: pt
Zákl. mikrobiologické
vyš. vzorku z rány
T - TPA
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-6 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-6 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2–4 d
T: pt
T: pt
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Kontejner Z
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
5-6 d
2-10 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Mikroskopický obraz
poševní (MOP)
Kontejner P
Poševní sekret
zachycený na
tampon a rozetřený
na 2 ks podl. skel
6.3.1.7 Kůže, rány, hluboké kožní defekty
Vyšetření
Místo odběru
Výtěr z rány
Zákl. mikrobiologické
Výtěr z hlubokého
vyš. vzorku z hlubokého
defektu
kožního defektu
T – TPA
Kontrola dezinfekce kůže Stěry z kůže po
před odběrem likvoru, zaschnutí
hemokultury
dezinfekční roztoku
T -TPA
6.3.1.8 Centrální nervový systém
Vyšetření
Místo odběru
Zákl. mikrobiologické
vyš. vzorku
mozkomíšního moku
Lumbální punkce
Zákl. mikrobiologické
vyš. mozkomíš. moku
v autom. kultivačním
analyzátoru
Lumbální punkce
Průkaz bakteriálních
antigenů v likvoru
N.meningitidis,Haemoph
Lumbální punkce
influenzae,Stre.pneumo
niae,Stre.agalactiae,
E.coli
Lahvička
BAC-a
Lahvička
BAC-a
Kontejner Z
Výsledek do 2 hod.
od dodání
Strana 117 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
6.3.1.9 Krev - hemokultivace
Vyšetření
Místo odběru
Hemokultivační
vyšetření (automatický
kultivační analyzátor)
Standardně
provedená
aseptická
venepunkce, viz.
pokyny pro
oddělení (10.1)
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Lahvička
BAC-a
Č: 24 h
Č: 2 h
5-6d
2-10 d
Lahvička
BAC-n
T: 37
O
C
T: pt
pt
6.3.1.10 Hnis a obsah z patologických dutin, tkáně
Vyšetření
Místo odběru
Zákl. mikrobiologické
vyšetření hnisu nebo
obsahu patologické
dutiny
Punkce abscesu
nebo obsahu
patologické dutiny
Zákl. mikrobiologické
vyšetření tkáně
patologické dutiny
Část tkáně z
patologické dutiny
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Anaer S
Č: 24 h
Č: 2 h
3-7 d
2-10 d
T-TPA
T: pt
T: pt
Kontejner P
Není
doporučeno
Č: 2 h
3-7 d
2-10 d
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Č: 24 h
Č: 2 h
5-6d
2-10 d
T: pt
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
5-6d
2-10 d
T: pt
T: pt
T: pt
6.3.1.11 Fyziologicky sterilní tělesné tekutiny
a) peritoneální tekutina
b) pleurální tekutina
c) ascites
d) perikardialní tekutina
e) kloubní tekutiny
f)
peritoneal. dialyzát
g) tekutina z Douglasova prostoru
h) plodová voda
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Zákl.mikrobiologické
Punkce příslušného
Anaer S
vyš. fyziologicky sterilní prostoru (předmět
(1-5ml)
těles. tekutiny
vyš.)
Kontejner Z
Mikrobiologické vyš.
fyziologicky sterilní
Punkce příslušného
tělesné tekutiny v
prostoru
kultivačním analyzátoru
Lahvička
BAC-a
Lahvička
BAC-n
(1 – 5 ml)
6.3.1.12 Cizorodé materiály (katetry, drény)
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Strana 118 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
Místo odběru
Mikrobiologické vyš.
cévních katetrů
Mikrobiologické vyš.
chirurgických drénů
LP–OKL
Laboratorní příručka
Odběr
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
Odstřižení 5cm od Kontejner P,
nasucho
špičky z vyjmutého
transportovat
katetru
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: cht
T: pt
Odstřižení 5cm
Kontejner P,
nasucho
konce z vyjmutého
katetru
transportovat
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-4 d
T: cht
T: pt
Transportuje se do laboratoří způsobem předem upřesněným
s operatérem.
Mikrobiologické vyš.
ortopedických kloubních
náhrad
Zpracování dle konkrétních požadavků operatéra.
6.3.1.13 Průkaz Mycobakterium tuberkulosis, mykobakterioz
Vyšetření
Místo odběru
Kultivační vyšetření na
Mycobakteria ze vzorku
sputa
Sputum získané
vykašláním
Kultivační vyšetření na
Mycobakteria ze vzorku
BAL
BAL
Odběr
Kontejner P
Kontejner P
t na drátě
Kultivační vyšetření na
Mycobakteria z
laryngealního výtěru
Patrové oblouky
hlavně výtěr hltanu
Kultivační vyšetření na
Mycobakteria ze vzorku
moče
Moč získaná ze
středn. proudu
nebo punkcí
Kultivační vyšetření na
Mycobakteria vzorku
hnisu nebo punkce z
patologických dutin
Punkce abscesu
nebo obsahu
patologické dutiny
Kultivační vyšetření na
Mycobakteria vzorku z
excidované tkáně
Vzorek excidované
tkáně
QUANTIFERON TB
Specialní
Odběr plné krve do
firemní
3 zkumavek po 1 ml odběrová
souprava
Uchovávání Transport
Čas N
Čas P
3-6 t
Č: 24 h
Č: 2 h
Mikroskopic.
T: cht
T: pt
2d
Č: 24 h
Č: 2 h
Mikroskopic.
T: cht
T: pt
2d
Č: 24 h
Č: 2 h
3-6 t
T: pt
mikroskopické
3-6 t
1 vzorek
jsou 3
tamp.
T: pt
Kontejner P
Č: 24 h
Č: 2 h
Mikroskopic.
min. 50 ml
T: cht
T: pt
2d
Kontejner P
Č: 24 h
Č: 2 h
Mikroskopic.
T: cht
T: pt
2d
Č: 24 h
Č: 2 h
Mikroskopic.
T: pt
2d
Kontejner P,
transport
nasucho
3-6 t
vyšetření
nelze!
T: cht
Po odběru
Dopravit
uchovávat při
do
teplotě
laboratoře
17-27 0 C
do 16 hod
1-3d
3-6 t
3-6 t
3-6 t
1-5 d
6.3.2 Lékařská parazitologie (odb. 804)
Vyšetření
Místo odběru
Standardní
parazitologické vyš.
stolice
Kousek stolice
velikosti lískového
oříšku
Odběr
Uchovávání
Transport
Kontejner O
Č: 24-48 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Č: 24-48 h
Č: 24 h
T: cht
T: pt
Vyšetření na enterobiozu
Samolepící
(Enterobius vermicularis) Otisk kožních řas
páska
v
okolí
konečníku
Grahamova metoda
nalepit na
LEPEX
podložní mikr.
Čas N Čas P
1d
1-2 d
1d
1-2 d
Strana 119 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
sklo
Mikroskop. vyšetření na
malarii (tlustá kapka)
Krevní roztěr
Ze vpichu do
na podl. mikr.
prstu, kapka krve
sklo
Diagnostika Sarcoptes
scabieí
Seškrab šupin
z diagnostikované
lokality
Není
doporučeno
Č: bez prodlení
Č: 24 h
Č: 2 h
T: pt
T: pt
Kontejner P
1d
1d
2d
1-2 d
T: pt
6.3.3 Mykologická vyšetření (odb. 822)
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Uchovávání
Transport
Čas N
Čas P
T - TPA
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-7 d
Mykologické vyšetř.
kultivační HCD, DCD
Razantní stěr z
místa patolog.
změn - krk, nos,
jazyk, koutek
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
2d
2-7 d
T: cht
T: pt
Č: 24-48 h
Č: 2 h
2d
2-7 d
T: cht
T: pt
Razantní stěr z
Mykologické vyšetř.
místa patolog.
kultivační stěru kůže,
změn na kůži,
event. hnisavého ložiska
hnis. ložiska
Mykologické vyšetř.
kultivační seškrabu z
kůže, části nehtů, vlasy,
vousy, tkáňová drť
Razantní seškrab
z místa patol.
změn na kůži,
změněné části
vlasů či seškrab
pod nehty
T - TPA
Kontejner Z,
event P
Odběr jen
patologicky
změněných
částí tkání
Výsledek mikroskop.
vyšetření hyf v
keratinu do 2d
6.3.4 Infekční sérologie
Vysvětlivky k tabulkám:
Místo odběru - stručný popis získání vzorku
Odběr -upřesnění odběrové soupravy
Z -VAC - červená zkumavka VACUTAINER, (k odběru krve lze podle okamžitého stavu použít také klasickou
injekční stříkačku a klasickou zkumavku 7 – 10 ml)
ELISA, EIA - enzymová imunoanalýza (upřesnění vyšetřovací metody)
pomalá aglutinace - (upřesnění vyšetřovací metody)
Ab - protilátky
Ag – antigen
Uchovávání - způsob uchovávání vzorku před transportem při dodržení doporučené teploty (pouze pokud
není možný okamžitý transport na OLM)
Transport
Č (čas) maximální délka doby transportu (h – hodiny, m – minuty)
T (teplota) pt (pokojová teplota: 15 - 30 °C), cht (chladničková teplota: 2 - 8 °C)
Dostupnost (Dostup.) - časová dostupnost vyšetření
Skladování již vyšetřených vzorků - Dodatečná sérologická vyšetření lze provést po telefonickém
objednání, pracovník laboratoře přijímající tento požadavek musí však posoudit, zda je tento požadavek
možno splnit (dostatečné množství vzorku, dosavadní způsob zpracovávání vzorku). U sérologických metod si
lze dodatečné vyšetření vyžádat do 7 dnů, po které je vzorek v laboratoři uchováván.
Vyšetření
Místo odběru
Odběr
Uchov.
Transport Dostup.
Pozitivita
Strana 120 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
LP–OKL
Laboratorní příručka
Místo odběru
Odběr
Uchov.
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Transport Dostup.
Pozitivita
Komplex předoperačních vyšetření: HIV + HB s Ag + Lues
sterilní odběr
srážlivé krve
Z – VAC
Serologie hepatitida B HB sterilní odběr
s Ag
srážlivé krve
Z – VAC
Serologie lues, (RRR,
TPHA)
sterilní odběr
srážlivé krve
Z – VAC
Serologie lues, ELISA Ab, sterilní odběr
IgM, IgG
srážlivé krve
Z – VAC
Průkaz Ab, Průkaz Ag
viru HIV 1+2, ELISA
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
2x týdně
reaktivní +
konfirmace
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
2x týdně komentář na
výsledku
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
Není
doporučeno
Č: 2 h
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt
2x týdně komentář na
výsledku
Č: 24 h
Č: 2 h
1x týdně
> 1 : 80
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
1x týdně
> 1 : 80
T: cht
T: pt
Č: 24 h
Č: 2 h
1x týdně
> 1 : 80
T: cht
T: pt
2x týdně komentář na
výsledku
2x týdně komentář na
výsledku
Serologie herpetických virů (EBV, CMV, HSV)
Serologie EBV, stanovení
Ab ELISA EA-časnýAg,
sterilní odběr
VCA-kapsularní Ag EBNA- srážlivé krve
nuclearní Ag
Z -VAC
Průkaz heterofil. Ab proti
sterilní odběr
EBV, Paul- Bunnelova
srážlivé krve
reakce
Z -VAC
Průkaz heterofil. Ab proti
sterilní odběr
EBV, IM test
srážlivé krve
Rychlý test
Z -VAC
sterilní odběr
srážlivé krve
Z -VAC
CMV Ab, ELISA
2x týdně komentář na
výsledku
2x týdně komentář na
výsledku
statim
pozitivní test
T: pt
Zoonozy
Serologie Bruceloza
Brucella abortus pomalá
aglutinace
sterilní odběr
srážlivé krve
Serologie Tularemie
Francisella tularensis
aglutinace
sterilní odběr
srážlivé krve
Serologie Listerioza L.
monocytogenes, L. ivanovii - aglutinace
sterilní odběr
srážlivé krve
Z -VAC
Z -VAC
Z -VAC
Borrelioza
sterilní odběr
srážlivé krve
Z -VAC
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Serologie Borrelia garinii , sterilní odběr
Ab EIA
srážlivé krve
Z -VAC
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Serologie Borrelia afzelii , sterilní odběr
Ab EIA
srážlivé krve
Z -VAC
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Ověření pozitivity Ab u
Borreliozy Western
blotem
Z -VAC
Serologie Borrelia
burgdorfferi, Ab EIA
sterilní odběr
srážlivé krve
2x týdně komentář na
výsledku
2x týdně komentář na
výsledku
2x týdně komentář na
výsledku
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
2x týdně komentář na
výsledku
Č: 24 h
Č: 2 h
1x týdně Komentář na
Ostatní vyšetření
Průkaz protilátek proti
sterilní odběr
Z -VAC
Strana 121 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
Vyšetření
Yersinia enterocolitica,
ELISA, IgG,IgM,IgA
Serologie Chlymydia
trachomatis, ELISA IgG,
IgM, IgA
LP–OKL
Laboratorní příručka
Místo odběru
srážlivé krve
sterilní odběr
srážlivé krve
Odběr
Z -VAC
Serologie Chlymydia
sterilní odběr
pneumoniae, ELISA IgG,
srážlivé krve
IgM, IgA
Z -VAC
Ověření pozitivity Ab u
Chlamydiozy Western
blotem
Z -VAC
sterilní odběr
srážlivé krve
Serologie Mycoplazma
sterilní odběr
pneumoniae, ELISA IgG,
srážlivé krve
IgM, IgA
Z -VAC
Serologie Mycoplazma
pneumoniae, test
imunoaglutinace
Z -VAC
sterilní odběr
srážlivé krve
Průkaz protilátek proti
sterilní odběr
Bordetella pertussis ELISA srážlivé krve
Z -VAC
Uchov.
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Transport Dostup.
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Č: 24 h
Č: 2 h
T: cht
T: pt,cht
Pozitivita
výsledku
2x týdně Komentář na
výsledku
2x týdně Komentář na
výsledku
2x týdně Komentář na
výsledku
2x týdně Komentář na
výsledku
2x týdně
> 1 : 80
2x týdně Komentář na
výsledku
Strana 122 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
7. Pokyny a instrukce
7.1 Pokyny pro pacienty
Dále jsou uvedeny pokyny pro pacienty určené k poučení pacienta před příslušným vyšetřením.
Příprava před odběrem žilní krve - poučení pro pacienta.
Vážená paní, vážený pane,
v příštích dnech Vám bude proveden odběr žilní krve pro účely laboratorního vyšetření.
K vyloučení zkreslení výsledků dodržujte následující pravidla:
1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je
se svolením lékaře vynechejte 3 dny před odběrem.
2. Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběry zásadně na lačno.
3. Ráno před odběrem vypijte zhruba 1/4 l neslazeného slabého čaje (nesladké vody).
4. Pokud jste alergický na dezinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti,
oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.
5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl
zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak
dodržet navyklý denní režim.
7. Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Musíte tedy mít s sebou
požadavkový list ordinujícího lékaře (žádanku). Bez žádanky odběr nebude proveden. Jedinou
výjimkou je odběr krve za přímou úhradu. S sebou vezměte i průkazku zdravotní pojišťovny
ke kontrole údajů.
8. Odběrové středisko Městské nemocnice v Litoměřicích je umístěno v přízemí budovy dětského
oddělení (v hlavní vstupní hale se dáte vpravo – odběrová místnost je značena).
Provozní doba - pondělí až pátek od 7:00 do 9:00 hodin
Děkujeme za spolupráci
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
Strana 123 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Odběr vzorku moče - pokyny pro pacienta.
Vážená paní, vážený pane,
v následujících dnech Vám bude vyšetřena moč chemicky a morfologicky. K zamezení zkreslení
nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:
Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.
Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou.
K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče.
U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.
K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka se žlutým uzávěrem, kterou
Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku
- s modrým uzávěrem. Tu Vám také vydá ordinující lékař.
7. Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou
nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie). Objem vzorku moče
má být asi 10 ml.
Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek.
8. Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem.
9. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností méně než 1 hodina, maximálně
2 hodiny. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může
dojít ke zkreslení výsledku.
10. Zkumavku s močí dodejte na Oddělení klinických laboratoří Městské nemocnice
v
Litoměřicích (pavilon H, 1. patro) nebo v odběrové místnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Děkujeme za spolupráci
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
Strana 124 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Sběr moče - návod pro pacienta
Vážená paní, vážený pane,
abychom mohli posoudit Váš zdravotní stav, potřebujeme znát výdej některých látek močí
v celodenním období. Sběr moče probíhá od rána prvního dne do rána následujícího dne. Moč
budete uchovávat v čistě vymyté plastové lahvi, popřípadě lahvích.
Postupujte přesně podle následujících pokynů:
1. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve
od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do první lahve. Po naplnění této
lahve můžete pokračovat ve sběru moče do další lahve. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět
v 06:00, se do láhve vymočíte naposledy.
2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2 litrů tekutin.
Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do další
zcela čisté nádoby z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře
po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.
3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
4. Žádanku a lahve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče pracovnici odběrového
pracoviště nebo přímo v laboratoři Oddělení klinických laboratoří, Městská nemocnice
v Litoměřicích (pavilon H, 1. patro).
Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření
Děkujeme za spolupráci.
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
Strana 125 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Kreatininová clearance - dvoufázové provedení (ambulantní pacienti)
Vážená paní, vážený pane!
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je zjistit funkci
Vašich ledvin. Proto musíte v předepsaném časovém rozmezí zachytit skutečně veškerou moč.
Pro účely vyšetření je nutné odebrat krev ze žíly a zjistit Vaši hmotnost a výšku. Řiďte se přesně
následujícími pokyny.
1. Sběr zahájíte v určený den v 06:00 a skončíte příští den opět v 06:00 ráno. Obě nasbírané moče
odevzdáte v den ukončení sběru na odběrovém pracovišti, kde vám bude zároveň odebrána krev
na vyšetření (dostavíte se nalačno mezi 07:00 až 08:00 hodinou).
2. Moč střádáte do čistých plastových lahví označených I. a II. (před odevzdáním popsat štítkem
se jménem a rodným číslem) a uchováváte na chladném místě.
3. Sběr začíná v určený den přesně v 6:00 ráno, kdy se naposled důkladně vymočíte na záchodě
mimo sběrnou nádobu. Od té doby močíte pouze do prvé sběrné nádoby (muži) anebo moč
do sběrné nádoby sléváte těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby.
POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do sběrné nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo
k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by nebyl směrodatný.
4. Během celého pokusu nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin),
nepodnikejte mimořádně těžkou fyzickou práci, omezte příjem čaje a kávy. Během vyšetření
užívejte jen ty léky, jejichž nezbytné podávání Vám doporučil Váš ošetřující lékař. Ostatní léky
vynecháte.
5. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným
příjmem tekutin. Za vhodný považujeme takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml
moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci)
vypijete asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).
6. Sběr do první sběrné nádoby končí přesně v 18:00, kdy se do ní vymočíte naposledy. Nemůžeteli čas na minutu přesně dodržet, poznamenejte nám dobu posledního močení na minutu přesně
na štítek na sběrné láhvi. Po 18:00 budete močit do druhé sběrné nádoby. Do této druhé nádoby
se vymočíte naposled přesně v 06:00 příští den ráno. Nelze-li čas na minutu přesně dodržet,
zapište dobu posledního močení na štítek druhé láhve.
7. Žádanku a lahve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče pracovnici odběrového
pracoviště, kde vám bude zároveň odebrána krev (nesnídejte, můžete se však napít vody
nebo nesladkého čaje).
Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
Strana 126 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Kreatininová clearence - čtyřfázové provedení (hospitalizovaní pacienti)
Vážená paní, vážený pane!
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je zjistit funkci
Vašich ledvin. K tomu potřebujeme znát přesně objem moče vyloučené za 1 minutu. Proto musíte
v předepsaném rozmezí zachytit skutečně veškerou moč. Součástí testu je odběr krve ze žíly. Váš
lékař určí, zda budou potřeba dva odběry nebo jen jeden. Dále je nutné zjistit Vaši hmotnost
a výšku. Řiďte se následujícími pokyny:
1. Sběr začíná v určený den přesně v 06:00 ráno, kdy se naposled vymočíte na záchodě mimo
sběrnou nádobu. Od té doby močíte pouze do prvé sběrné nádoby (muži) a nebo moč do sběrné
nádoby sléváte těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby.
POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do sběrné nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo
k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by nebyl směrodatný.
2. Během celého pokusu nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin),
nepodnikejte mimořádně těžkou fyzickou práci, omezte příjem čaje a kávy. Během vyšetření
užívejte jen ty léky, jejichž nezbytné podávání Vám doporučil Váš ošetřující lékař. Ostatní léky
vynecháte.
3. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným
příjmem tekutin. Za vhodný považujeme takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml
moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci)
vypijete asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).
4. Sběr do první sběrné nádoby končí přesně ve 12:00, kdy se do ní vymočíte naposled. Nemůžeteli čas na minutu přesně dodržet, ohlaste sestře a nebo (provádíte-li toto vyšetření ambulantně)
poznamenejte dobu posledního močení do první sběrné nádoby na minutu přesně na štítek
na první sběrné láhvi. Totéž platí i pro další sběrná období.
5. Do druhé sběrné lahve se moč sbírá po 12:00 a naposled se do ní vymočíte přesně v 18:00.
6. Do třetí sběrné láhve se moč sbírá po 18:00 a naposled se do ní vymočíte přesně v 24:00.
7. Do čtvrté sběrné láhve se moč sbírá po 24:00 a naposled se do ní vymočíte přesně v 06:00.
Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.
Děkujeme Vám za spolupráci.
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
Strana 127 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Vyšetření mikroalbuminurie - návod pro pacienta
Vážená paní, vážený pane!
na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře a pro přesnější posouzení Vašeho zdravotního stavu
provedeme vyšetření moče na mikroalbuminurii. Jedná se o speciální vyšetření, které zhodnotí stav
ledvin. Řiďte se přesně následujícími pokyny.
1. Moč sbírejte za 8 hodin v klidovém stavu, to je během nočního odpočinku.
2. Ve 22:00 hodin před ulehnutím se naposledy vymočíte na toaletě MIMO sběrnou nádobu.
Během nočního odpočinku sbírejte veškerou moč do sběrné nádoby (čistá plastová láhev),
která je k tomuto účelu určena.
3. Sběrné období trvá 8 hodin.
4. V 06:00 hodin ráno se do této nádoby vymočíte naposledy.
5. Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném místě.
6. Pokud budete měřit objem moče sami, moč opatrně promíchejte několikerým obrácením
uzavřené nádoby a objem moče změřte skleněným odměrným válcem s přesností +/- 5 ml.
Potom odlijte vzorek do čisté sterilní zkumavky. Jestliže odměrný válec nemáte, doneste
k vyšetření celý objem moče, přesné změření provede biochemická laboratoř. Dbejte na řádné
uzavření nádoby a zajištění proti vylití uzávěrem!
7. Zkumavku (sběrnou nádobu) označte štítkem, na který napište své jméno a příjmení, datum
narození, celkové množství moče v mililitrech, začátek a konec doby sběru v hodinách
a minutách. Zkumavku (sběrnou nádobu) uzavřete čistou sterilní zátkou.
8. Ke zkumavce (sběrné nádobě) připojte požadavkový list (průvodku, žádanku). Na ni také
uveďte přesný objem moče v mililitrech a začátek a konec doby sběru v hodinách a minutách.
9. Vzorek moči, případně celý objem moči odevzdejte buď ve Vaší diabetologické ambulanci,
nebo na Oddělení klinických laboratoří, Městská nemocnice v Litoměřicích, budova
komplementu (pavilon H), 1. patro.
Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.
Děkujeme za spolupráci.
OKL Městské nemocnice v Litoměřicích
Strana 128 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
7.2 Pokyny pro oddělení
Orální glukózový toleranční test - pokyny pro vyšetření
Úvodní informace
Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové tolerance (IGT) podle doporučení České
diabetologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (2004) zařazuje orální
glukózový toleranční test (OGTT) jako podpůrnou diagnostickou metodu. OGTT vychází
z protokolu WHO. Protokol pro dospělé osoby umožňuje odlišení DM a IGT mezi sebou
a od normy jednoznačně. Zásadní změnou proti minulým doporučením je odběr žilní krve
před zátěží a za 2 hodiny po zátěži 75 g glukózy (platí i pro diagnostiku gestačního diabetu).
Doporučuje se konfirmovat pozitivní výsledek OGTT opakovaným vyšetřením.
Dříve uváděné indikace OGTT (např. hepatopatie, thyreopatie a podobně) se dnes nepovažují
za oprávněné.
Indikace
Diagnostika diabetes melllitus a gestačního diabetu. Zjištění IFG (impaired fasting glucose,
tj. glukóza v plazmě žilní krve nalačno mezi 5,6 až 6,99 mmol/l.
Kontraindikace, nežádoucí účinky
Opakovaný výsledek koncentrace postprandiální glukózy v plazmě žilní krve nad 11,0 mmol/l.
Opakovaný výsledek koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve nad 7,0 mmol/l. Jasné
klinické příznaky diabetes mellitus.
Nausea až zvracení po podání koncentrovaného roztoku glukózy. Zvracení je důvodem
pro přerušení testu.
Po dvou hodinách po podání glukózy se může projevit posthyperglykemická hypoglykemie.
Příprava pacienta
Denní příjem sacharidů musí nejméně 3 dny před vyšetřením OGTT dosahovat nejméně 150 g.
Hladovění před vyšetřením musí trvat nejméně 10 hodin a nejvýše 16 hodin. OGTT nemá
interpretační cenu při závažnějších interkurentních onemocněních (stresová kontraregulace
a inzulinorezistence).
Pracovní postup provedení funkčního testu
Po odběru žilní krve na lačno vypije pacient během 10 minut 75g D(+) glukózy rozpuštěných
ve 300 ml vody nebo velmi slabého čaje. Používá se glukóza dodaná z ústavní lékárny (nádobky se
75 g glukózy).
Dávkování glukózy při vyšetřování OGTT u tříletých a starších dětí (1,75 g na 1 kg tělesné
hmotnosti, celkově maximálně 75 g):
Strana 129 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
a
b
=
=hmotnost potřebná
dítěte v kg dávka
glukózy v g
11
19
12
21
13
23
14
25
15
26
16
28
17
30
18
32
19
33
20
35
21
37
22
39
23
40
24
42
25
44
26
46
27
47
28
49
29
51
30
53
31
54
32
56
33
58
34
60
35
61
36
63
37
65
38
67
39
68
40
70
41
72
42
74
43
75
dospělí
75
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
c = výsledný
objem k vypití
(voda
nebo
slabý čaj)
77
84
91
98
105
112
119
126
133
140
147
154
161
168
175
182
189
196
203
210
217
224
231
238
245
252
259
266
273
280
287
294
300
300
U dětí se podle hmotnosti odváží dávka v g (dávka "b") podle tabulky a rozpustí se v objemu "c" ml
vody nebo slabého čaje (tím se dosáhne nižší osmolality roztoku. Dávku vypije testovaná osoba
během 10 minut. Během testu je pacientovi zakázáno přijímat jakékoli tekutiny a potraviny, nesmí
kouřit a musí se vyvarovat i jen mírné fyzické zátěže.
Strana 130 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Odběr materiálu
Odběr žilní krve nalačno před zátěží glukózou, další odběr žilní krve se provede za 2 hodiny.
Při diagnostice gestačního diabetu se navíc provádí odběr žilní krve za 1 hodinu po zátěži pokud je
požadavek výslovně uveden v žádance.
Kapilární odběr krve je možné připustit pouze u dětí. Další odběry krve pro diagnostiku diabetu
nemají význam. Mohou sloužit pro posouzení fyziologické odpovědi organismu na zátěž glukózou.
OGTT lze doplnit stanovením C-peptidu současně se stanovením látkové koncentrace glukózy,
hlavně při screeningu stavů spojených s hyperinzulinemií (Reavenův syndrom).
Gestační diabetes je nutno vyloučit u všech těhotných ve 24. - 28. týdnu gravidity¨standardní
zátěží podle WHO. Zátěž je 75 g glukózy p.o., odběr žilní krve nalačno a po 120 minutách.
O’Sullivanův test u těhotných (50 g ve 21. týdnu) není doporučen.
Manipulace s materiálem
Odebraná krev (žilní) se řádně označí identifikací pacienta a pořadím odběru. Po ukončení testu se
dopraví všechny odběry najednou na OKL Městské nemocnice v Litoměřicích.
Hodnocení křivky
Hodnotícím kriteriem je koncentrace glukózy v plazmě žilní krve dvě hodiny po podání glukózy.
Vyloučení diabetu
Porušená tolerance glukózy
Diabetes mellitus
Glukóza < 7,8 mmol/l
Glukóza >= 7,8 mmol/l a < 11,1
mmol/l
Glukóza >= 11,1 mmol/l
Beta-2-mikroglobulin v séru a v moči.
1. Stanovení beta-2-mikroglobulinu v moči je zcela závislé na podmínkách odběru. Beta-2mikroglobulin se degraduje v moči, jejíž pH je nižší než 6,0, a to již v močovém měchýři.
Degradovaný beta-2-mikroglobulin není možné imunochemickými postupy detekovat.
Rozhodující je proto okamžitá alkalizace moče pomocí 2N NaOH na pH 6,0 až 7,5.
Pro nesbíranou moč není vhodný první ranní vzorek, který má obvykle pH nižší než 6,0.
Vzorek moče z mikce (5 nebo 10 ml) se přenese do 10 ml zkumavky obsahující 60 µl 2N NaOH
(pozor – žíravina). V případě sběru moče je vhodnější kratší čas sběru pouze přes den, naprosto
přesná evidence doby sběru, přesné změření objemu každé mikce a přenesení 10 ml moče
z každé mikce do jedné zkumavky s NaOH. Laboratoř z těchto vzorků připraví průměrný
vzorek smícháním poměrných objemů každé mikce nebo analyzuje každý vzorek zvlášť.
Prevencí kyselého pH moče může rovněž být alkalizace moči (Alkalit). Alkalizace pomocí
NaOH není nutná v případě, že pH moče změřené bezprostředně po získání vzorku moče je
nad 6,0. V alkalizovaném vzorku moče je nutné současně stanovit kreatinin. Alkalizovaný
vzorek moče nelze použít pro stanovení iontů (Na+!). Moč lze skladovat 24 hodin při 2 až 8oC
nebo při delším skladování při –20 o C.
Strana 131 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
2. Stanovení beta-2-mikroglobulinu v séru nebo plazmě (EDTA nebo heparin) nevyžaduje
zvláštní opatření, vzorky se nesmí opakovaně zmrazit a rozmrazit. Nepoužívat hemolytické
vzorky. Vzorky séra (plazmy) lze skladovat 24 hodin při 2 až 8oC nebo při delším skladování
při –20 o C.
Odběry biologického materiálu
Doporučené množství plné krve při primárním odběru
Klinická biochemie (pro 20 až 25 rutinních 4 až 5 ml krve
analytů)
Speciální analyty (imunostanovení - hormony)
Vždy 1 ml krve pro každé 3 až 4 stanovované
analyty
Krevní plyny (arteriální či venózní krev)
1 ml krve
Hematologie
1 až 3 ml K3EDTA krve
Hemokoagulace rutinní
2 až 3 ml citrátové krve
Trombofilní markery
5 ml citrátové krve
ESR (FW)
2 až 3 ml krve
Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve
a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru
pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce je ryska,
po kterou má být naplněna.
Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr stanoven pro hematokrit 0,25 až 0,60. Pro vzorky
s odlišným hematokritem se pro určení správného množství antikoagulační přísady užívá tohoto
přepočtu:
1 - Hct
K = -------------- x P
5,95 - Hct
kde: K – objem 0,106 mol citrátu sodného který přidáme k odebranému objemu plné krve
P – objem odebrané plné krve
Hct – hematokrit
Tímto vzorcem vypočteme množství citrátu potřebné k antikoagulačnímu působení v odebraném
množství plné krve s abnormálním hematokritem.
Tuto zásadu je obtížné dodržet u vakuových systémů.
Strana 132 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny pro odběr kapilární krve.
Potřeby:
Kapilára (pro odběr glykémie, pro odběr na vyšetření acidobazické rovnováhy), mikrozkumavka,
štítky, sterilní lanceta nebo jehla, dezinfekční roztok, alkohol, alkoholéter, éter, magnet, míchací
drátky, zátky.
Provedení:
Pokožku lehce otřete dezinfekčním prostředkem. Při odběru kapilární krve na vyšetření pH
a krevních plynů je nutno zbytky dezinfekčního činidla odstranit alkoholem, alkoholéterem nebo
éterem. Před vpichem musí být pokožka suchá, jinak dojde k rozpadu krevních elementů. Kožní
vpich se provádí zásadně celým hrotem sterilního kopíčka. Vpich musí být dostatečně hluboký, aby
krev volně vytékala. Prvá kapka se setře sterilním tampónkem.
Odběr se provádí z boku bříška prstu, z plosky nohy (viz obrázek) nebo z ušního lalůčku. Nesmí se
odebírat z patičky dětí, kde hrozí poranění patní kosti.
doporučená místa vpichu
nepíchat, hrozí
poranění patní kosti
Odběr kapilární krve na glykémii:
Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární nebo venózní krve sestry příslušného
oddělení. Ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, glykémie určené k vyšetření
glykemického profilu se provádějí během dne podle požadavku lékaře, obvykle v 6:00, 11:00,
17:00 hodin (popřípadě 21:00, 24:00, 3:00 hodin).
Krev se odebírá do kapilár, kalibrovaných na objem 20 µl, které se vkládají do mikrozkumavek
typu Eppendorf s víčkem, naplněných systémovým roztokem. Zkumavka musí být opatřena
jménem nemocného předem, ještě před odběrem.
Do mikrozkumavky se systémovým roztokem se vloží kapilára naplněná 20µl krve (nesmí
obsahovat bublinu, nesmí zůstat kapka na konci kapiláry). Potom mikrozkumavku pevně
uzavřeme víčkem a důkladně promícháme opakovaným převracením, aby se přenesl celý objem
krve z kapiláry do roztoku (zkontrolovat pohledem proti světlu).
Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy a pO2:
Kapilární odběr je výhodnější tam, kde chceme posoudit acidobazickou situaci v tkáních.
Odběr se provádí do heparinizované kapiláry (heparin litný, objem kapiláry 230 µl pro dětskou
JIP, 130 µl pro ostatní oddělení)
Strana 133 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Před odběrem je vhodné provést hyperemizaci místa vpichu. Kromě šetrného ohřátí (zabalení
končetiny do teplého obalu, prohřátí teplou vodou) je možné použít hyperemizační mast. Pozor
na možné nežádoucí účinky (kožní reakce, vniknutí do oka a podobně).
Dezinfekce se provádí stejně, jako bylo uvedeno v obecných pokynech. Zbytky dezinfekčního
činidla je ale nutné před vpichem odstranit alhoholem, alhokoléterem nebo éterem.
Pro přesné sledování hodnoty pO2 se doporučuje odebírat krev z ušního lalůčku. Podobně
u kardiaků, pacientů s respirační insuficiencí nebo při známkách akrocyanózy.
První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka, ke které
se přiloží kapilára, krev sama vtéká do kapiláry. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru
nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění kapiláry se
do kapiláry vloží drátek, kapilára se uzavře na obou koncích zátkami a pomocí magnetu se krev
důkladně promíchá. Pokud se tento postup nezachová, vytvářejí se fibrinová vlákna, která
znemožní natáhnout krev do měřicího systému přístroje. Podobně sloupec krve přerušovaný
bublinkami vzduch znehodnotí kvalitu měření.
Drátek se v kapiláře ponechá. Krev odebraná na acidobazickou rovnováhu musí být vyšetřena
do 15 minut po odběru. Pokud jsou kapiláry uloženy v polystyrénové krabičce, ve které je
pouzdro s tajícím ledem a nebo v lednici při 4 – 8 °C, je nutno vyšetření provést do 30 - 60
minut.
Zdroje chyb:
- bublinky v kapiláře
- nadměrné mačkání prstu
- nedokonalé promíchání
- krev nedodána k vyšetření okamžitě
- odběr žilní krve (bez označení, že se o tuto krev výjimečně jedná)
- odběr z prochladlé, neprokrvené končetiny
- nedokonalé odstranění dezinfekčního prostředku
Odběr žilní krve - zdroje chyb
Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve:
chyby při přípravě nemocného,
chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru,
chyby vedoucí k hemolýze vzorku,
chyby při adjustaci, skladování a transportu.
Chyby při přípravě nemocného
pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší
se koncentrace glukózy,
v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi,
Strana 134 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
pacient nevysadil před odběrem léky,
odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních
směn),
delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků,
je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických
hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek
může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování,
pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky
ovlivněny dehydratací.
Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru
Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem.
Vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace
draslíku nebo proteinů.
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku
Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek
přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.
Hemolýzu působí:
a) použití vlhké odběrové soupravy,
b) znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku,
c) použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává,
d) krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky,
e) prudké třepání krve ve zkumavce (připadá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned
po odběru),
f) prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře
Chyby při adjustaci, skladování a transportu
použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků),
použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi,
zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny,
zkumavky s materiálem byly potřísněny krví,
uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra
nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad
trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent),
krev byla vystavena teplu,
krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu
Pokyny k odběru krve vakuovým systémem
Technická poznámka
Heparinizované pacienty nabírejte do zkumavek s heparinem lithným (Sarstedt oranžový
uzávěr).
Přítomnost terapeuticky podávaného heparinu zpozdí sražení vzorku natolik, že se srazí
během analýzy a může poškodit analyzátor!!!
Strana 135 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Při požadavcích na vyšetření která nelze provést z plazmy, upozorněte na terapeutickou
heparinizaci na žádance.
Bezpečnostní aspekty
1. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným
manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých
zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu.
2. Je nutné zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru.
3. U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné k zabránění případného poranění
očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit.
4. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností.
5. Pro odběry krve pacientů v izolaci je nutné vypracovat zvláštní pokyny.
6. Je zakázáno provádět odběry materiálu v místnostech s možným zdrojem infekčního aerosolu
(v místnostech s centrifugami, dávkovači, vývěvami a podobně).
7. Prevence hematomu zahrnuje zejména:
- punkce pouze horní žilní stěny s jistotou, že jehla jen touto stěnou úplně pronikla
- včasné odstranění turniketu (zejména před odstraněním jehly ze žíly)
- používání jen velkých povrchových žil
- aplikace přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetření rány po odběru
Teorie, použití, předpoklady provádění postupu
Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno, protože obsah řady látek v krevní
plazmě v průběhu dne kolísá. Pacienta poučíme, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat
tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést
podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient
před odběrem slabého čaje. Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si
čaj i přiměřeně osladit. Pokud nejde o ležící pacienty, má pacient před odběrem klidně sedět
nejméně 15 (optimálně však 30) minut, krev je vhodné odebírat rovněž vsedě, a to v křesle
umožňujícím položit pacienta, dojde-li k náhodnému kolapsu. Těsně před odběrem zjistí lékař,
sestra nebo laborant zda pacient dodržel podmínky odběru (nalačno, není-li po námaze, neužíval-li
léky).
Zařízení pro odběry
a) prostory pro ambulantní pacienty
musí se zajistit snadná přístupnost pro ambulantní nemocné včetně handicapovaných pacientů,
správné osvětlení, označení, potřebná velikost místností a prostor pro registraci pacientů.
Zvlášť musí být oddělena:
čekárna
prostory pro odkládání oděvů, pro bezprostřední odpočinek po odběru
místnost pro odběry
vhodná je zvláštní místnost pro nemocné s komplikacemi při odběru, vybavenou lůžkem,
lékařskými prostředky pro poskytování první pomoci, kyslíkovou bombou a vhodnými léky
pro akutní situace. Vybavení této místnosti je nutné pravidelně kontrolovat. Minimálně je
nutné zajistit lehátko pro nemocné s komplikacemi po odběru a pohotovostní tácek
s vhodnými léky pro akutní situace. Dostupnost lékaře uvedena v bodě “Bezpečnostní
aspekty”.
Strana 136 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
b) při odběru hospitalizovaných pacientů jsou tyto podmínky zajištěny v rámci léčebné péče
(dostupnost lékaře, odpočinek po odběru, atd).
Přístroje a pomůcky
Pomůcky pro odběr žilní krve:
stojánky na zkumavky
odběrové křeslo s nastavením pozice nemocného, dostatečně bezpečné
odběrová lůžka, tam kde je to nutné
rukavice
odběrové jehly a stříkačky, zásadně jednorázové, případně další prostředky např.
pro vakuové systémy
zkumavky a vakuované zkumavky
turnikety (škrtidla), vzhledem k možnosti šíření infekce je nutné turnikety dezinfikovat
nebo v pravidelných intervalech nahrazovat novými
antiseptika
sterilní gázové čtverce nebo tampony, 5 cm široký gázový obvaz
kontejner na odkládání použitých jehel a stříkaček z dostatečně pevného materiálu (plast,
kov, tuhý karton), opatřený víčkem a příslušně označený (Pozor, materiál s biologickým
rizikem)
led nebo pomůcky k ochlazení vzorku
náplasti
prostředky pro dosažení vasodilatace místa odběru (obvykle teplem)
seznam druhů odběrů, prováděných testů a příslušných odběrových prostředků, vhodných
objemů a pokynů pro speciální situace
Pracovní postup
1. Příprava materiálu a příslušné dokumentace, zvláštní pozornost je nutno věnovat nemocným
v intenzivní péči a odběrům pro krevní transfuze. Tato příprava je zaměřena zejména s ohledem na
prevenci záměn vzorků.
2. Identifikace nemocného - odběrový personál musí zkontrolovat identifikaci nemocného,
u pacientů schopných spolupráce ověří jeho totožnost, na případné nejasnosti předem upozorní
odpovědného lékaře. U nemocných neschopných spolupráce (bezvědomí, děti, psychiatričtí
nemocní, cizinci) identifikaci verifikuje sestra, případně příbuzní pacienta.
3. Ověří se dodržení potřebných dietních omezení.
4. Odběrová osoba před odběrem ověří dostupnost pomůcek uvedených v části "Přístroje
a pomůcky".
5. Odběrová osoba seznámí nemocného s postupem odběru.
6. U sedících nemocných odběrová osoba doporučí příslušnou polohu paže, tj. podložení paže
opěrkou v natažené pozici, bez pokrčení v lokti. U ležících nemocných zajistí přiměřenou polohu
Strana 137 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
s vyloučením flexe v lokti. Pacient by neměl být před odběrem násilně probuzen, během odběru by
neměl jíst nebo žvýkat.
7. Odběrová osoba zkontroluje identifikační údaje na zkumavkách.
8. Při vlastním odběru se nemocný vyzve k sevření pěsti, opakované "pumpování" se však
nedoporučuje.
9. Zkontroluje se kvalita žilního systému v loketní jamce, například zejména s ohledem na zhojenou
popáleninu, stavy po ablaci prsu, hematomy, parenterální terapii (volí se vždy opačná paže),
zavedené kanyly. Málo zřetelné žíly lze zvýraznit například masáží paže od zápěstí k lokti,
krátkými poklepy ukazovákem na místo odběru, aplikací teplého prostředku (kolem 40 °C po dobu
5 minut), spuštěním paže podél okraje postele.
Při žilním odběru u dětí mladších dvou let lze pro odběr použít pouze povrchové žíly. Vždy je nutné
maximálně zabránit poranění žíly nebo paže způsobené neočekávaným pohybem dítěte.
10. Provede se dezinfekce místa vpichu, po dezinfekci je nutné kůži nechat oschnout jednak
pro prevenci hemolýzy vzorku, jednak pro odstranění pocitu pálení v místě odběru. Před dezinfekcí
je nutné se informovat o případné alergii pacienta na používané dezinfekční prostředky.
Po dezinfekci je další palpace místa odběru nepřijatelná!
Vhodné dezinfekční prostředky:
Druh použité dezinfekce je závislý na doporučení Hygienické stanice. Většinou je doporučeno více
přípravků, které je vhodné mezi sebou střídat. Proto neuvádíme jednotlivé obchodní názvy.
Pro každý přípravek existuje doporučení výrobce o způsobu jeho použití a pro optimální účinnost
přípravku je nutné tyto pokyny dodržet. Při aplikaci dezinfekčního prostředku v nadbytku mohou
jeho zbytky působit hemolýzu a vést k částečnému poškození vzorku.
11. Použití turniketu. Turniket smí být aplikován maximálně jednu minutu. Opakované použití je
možné nejdříve až po dvou minutách.
12. Bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly, stříkaček a zkumavek.
13.1. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5
cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se
postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku
před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua
vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Pozice jehly v žíle se přitom nesmí změnit. Je-li
ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto
činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému.
Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve
a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně
po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převracením.
13.2 Při použití jehly a stříkačky se zajistí správná pozice paže, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm
pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce, turniket se odstraní
Strana 138 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
bezprostředně po objevení se krve, odebere se potřebné množství krve. Pokud je to potřeba, použije
se případně další stříkačka. V tomto případě je vhodné podložit kouskem suché gázy a zabránit
jakémukoli pohybu jehly v žíle. Krev může jehlou vytékat přímo do zkumavky a nebo ji nasáváme
do stříkačky. Tah s rychlým tahem pístu vede k mechanické hemolýze a může znesnadnit odběr
také tím, že přisaje protilehlou cévní stěnu na ústí injekční jehly. Protože je z bezpečnostních
důvodů zakázána další manipulace s odběrovými soupravami, která by mohla vést ke vzniku
infekčního aerosolu, nelze jehlu ze stříkačky sejmout a je proto nezbytné stříkačku vyprazdňovat
pozvolna a po stěně zkumavky - ne silným tlakem, aby nedocházelo k pěnění krve.
13.3 Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:
zkumavka pro hemokultury
zkumavky bez přísad
zkumavky pro hemokoagulaci
ostatní zkumavky s přísadami.
Pokud se odebírá pouze krev na vyšetření koagulace (obvykle citrátové zkumavky), odebere se
nejprve 5 ml krve (tato krev se nepoužije), a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační
vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku tkáňovými složkami z místa odběru.
Pro odběry u dětí se používají jednorázové pomůcky pro odběr v dětském věku vybavené například
propojovacími kanylami.
13.4. Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, může se použít některý z následujících
postupů:
změní se pozice jehly
použije se jiná vakuovaná zkumavka
uvolní se příliš zatažený turniket.
Nepřípustné je opakované sondování jehlou.
14. Nejvhodnější doba pro uvolnění turniketu je okamžik, kdy se ve zkumavce nebo stříkačce
objeví krev, včasné uvolnění turniketu normalizuje krevní oběh a zabrání krvácení po odběru.
15. Pacient během a po odběru uvolní svalové napětí paže.
16. Místo vpichu i s jehlou se zakryje gázovým čtvercem.
17. Na gázový čtvereček se jemně zatlačí, a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly. Přitom se dbá,
aby nedošlo k poranění pacientovy paže (kožní poranění).
18. Ošetření paže po odběru:
18.1 Za normálních okolností se gázou místo odběru setře a aplikuje se náplasťové nebo gázové
zakrytí místa odběru. Pacientovi se doporučí ponechat místo odběru zakryté nejméně 15 minut.
Strana 139 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
18.2 Při pokračujícím krvácení z místa odběru se pomocí gázového čtverce a přiměřeného tlaku
na místo odběru vyčká zastavení krvácení. Gázový čtverec se pomocí gázového obvazu pevně
připevní k paži. Pacientovi se doporučí tento způsob ošetření nejméně 15 minut.
18.3 Při výrazném krvácení se použije tlakový obvaz na místo odběru a informuje se ošetřující
lékař.
19. Klasický odběr pomocí stříkačky a jehly se již nedoporučuje, protože je vhodnější používat
uzavřený vakuový bezpečnostní systém. Pokud je použití zkumavky nutností, postupuje se takto:
- uzávěr vakuové zkumavky se neodstraňuje,
- vakuová zkumavka se umístí do stojánku,
- jehlou se propíchne uzávěr a zkumavka se samovolně naplní, na píst se netlačí
- pro prevenci poranění jehlou se zkumavka nesmí držet prsty. Tímto postupem se dodrží správný
poměr mezi krví a antikoagulační přísadou.
20. Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje
ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru
(viz "Přístroje a pomůcky"). Při všech operacích s jehlami je nutné vyloučit poranění.
21. Chlazení vzorků. U některých komponent je nutné vzorek krve bezprostředně po odběru
ochladit, aby se zpomalily metabolické a jiné procesy ovlivňující koncentraci nebo aktivitu
vyšetřovaných komponent. Příkladem jsou následující komponenty:
- gastrin
- amoniak
- laktát
- katecholaminy
- acidobazické parametry
- parathormon
- osteokalcin
22. Pacientovi se po odběru povolí příjem potravy, pokud tomu nezabraňují jiné okolnosti. Zvláštní
péči je nutno věnovat například diabetikům léčeným inzulinem (včetně možnosti aplikace dávky
a požití snídaně).
23. Čas odběru krve (datum, hodina a minuta) se zaznamená na požadavkové listy nebo
do výpočetního systému. Podobným způsobem se zaznamenávají také informace o komplikacích
při odběru spolu s identifikací odběrového pracovníka.
24. Do laboratoří provádějících požadované testy se odešlou správně označené zkumavky
s příslušnými požadavkovými listy.
25. Odběr “ZA TEPLA” provádíme v případě požadavku lékaře nebo při odběru na vyšetření:
- antierytrocytárních protilátek při podezření na chladové protilátky (požadavek na vyšetření
v různých teplotách musí být uveden v požadavkovém listu)
- potransfuzní reakce
- přímého antiglobulinového testu
Strana 140 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Před vlastním odběrem předehřejeme zkumavky vakuového systému na tělesnou teplotu (např.
proudem vody teplé cca 35 – 40°C, ohřátím v termostatu) a připravíme si plastový kelímek s vodou
teplou maximálně 40°C. Odběr provedeme ihned po dostatečném předehřátí zkumavky a zkumavku
po odběru vložíme do kelímku s teplou vodou. Adjustace zkumavky musí být provedena tak,
aby štítek nebyl poškozen vodou. Takto odebraná krev se ihned transportuje do laboratoře.
Doručitel materiálu musí při jeho předávání v laboratoři upozornit na to, že se jedná o odběr
“Za tepla”.
POZOR! - Odhad teploty musí být přesný, protože vyšší teplota vede k rozpadu krevních elementů
a vyšetření již potom nelze provést. Při nejistotě je vhodná kontrola teploměrem.
Poznámky
Odběrová osoba není povinna informovat nemocného o povaze požadovaných testů. Tuto informaci
pacientovi poskytuje lékař. Odběrová osoba musí informovat lékaře o námitkách nebo reakci
pacienta na vyšetření. Za předcházení kolizím nebo jejich vyřešení (způsobených například
odběrem krve na akutní vyšetření při současně probíhající jiné léčebné nebo diagnostické akci)
zodpovídá lékař.
Odběry krve se řádně plánují tak, aby nedocházelo ke zbytečné anemizaci pacientů (dětský věk,
nemocní v těžkých stavech).
Pro odběr vzorků v předem definovaných časech je nutné vypracovat vhodné písemné směrnice.
Podobné směrnice je nutné vypracovat pro odběry krve z forenzních důvodů (alkohol) nebo
pro odběry při intoxikacích.
Odběry krve z centrálních katetrů (v. subclavia a další) nebo z katetrů určených pro parenterální
výživu se nedoporučují, pokud pro použití těchto míst pro odběr krve nerozhodne lékař. Podobně
tomu je při odběrech z kanyl, heparinových zámků, ze spojek dialyzovaných pacientů apod.
Při všech těchto odběrech je nutné krev kontaminovanou výživnými nebo jinými roztoky nechat
odtéci do zkumavky, která se na vyšetření nepoužije.
Strana 141 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Sedimentace erytrocytů v uzavřené kapiláře - správné provedení.
Princip:
Vyšetřením se zjišťuje rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou jednotku
za standardních podmínek. Tato rychlost především závisí na tendenci erytrocytů tvořit agregáty.
Rozhodující vliv na aglomeraci erytrocytů má koncentrace fibrinogenu a globulinů v plazmě. Tvar,
počet a velikost erytrocytů ovlivňují sedimentaci již méně.
Provedení:
Vakuové odběrové systémy mají pro stanovení sedimentace erytrocytů speciální odběrové
zkumavky s příslušným protisrážlivým činidlem. Po odběru vzorek převracením důkladně
promícháme. Zkumavku postavíme do stojanu - je bezpodmínečně nutná kolmá poloha, protože
odchýlení od této polohy vede k urychlení sedimentace.
Stojan se zkumavkami má být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilní teplota - nemá tedy stát
u topení nebo v místě kam svítí slunce. Referenční hodnoty sedimentace jsou vždy vztaženy
na teplotu místnosti 18 – 22 °C.
Hodnoty rozhraní erytrocytů se odečítají po 1 hodině a po 2 hodinách. Hodnoty sedimentace
erytrocytů za 2 hodiny při použití systému Sedivette® Sarstedt u některých pacientů neodpovídají
hodnotám zjišťovaným dříve používanými systémy s delšími rourkami. Z tohoto důvodu se
vydávání výsledků za druhou hodinu neprovádí. Klinickým oddělením se doporučuje, aby rovněž
výsledky za 2 hodiny pro interpretaci nepoužívala.
Přesné odečítání rozhraní není zpravidla obtížné, neboť ve většině případů klesají erytrocyty
rovnoměrně a vytvářejí s plasmou ostrou hranici. Klesají-li nerovnoměrně je třeba považovat za
hranici místo, kde krvinky tvoří sytý a hustý sloupec. Za hranici se považuje vždy jen vrstva
červených krvinek, vrstva bílých krvinek se nepočítá.
Ovlivnění sedimentace erytrocytů kromě zánětlivých a nádorových onemocnění způsobuje:
nedodržení poměru mezi krví a protisrážlivým činidlem,
odložené zahájení sedimentace po odběru,
teplota, při které se sedimentace provádí,
interval mezi odběrem a zahájením sedimentace,
abnormální fibrinogenémie,
menstruační cyklus, těhotenství,
orální kontraceptiva, dextrany, protizánětlivé léky (salicyláty, kortizon, indometacin,
fenylbutazon),
anemie, makrocytóza, polyglobulie (včetně vysokého hematokritu u novorozenců),
abnormity erytrocytů,
hyperlipoproteinémie
Tam, kde je nutné zjistit rychlost sedimentace rychleji se využívá sedimentace erytrocytů v šikmé
poloze. Sedimentace pak probíhá pod úhlem 45 stupňů. Tato metoda umožňuje odečítat rychlost
sedimentace již za 15 minut po nasazení do stojanu, přičemž se získané hodnoty rovnají hodnotám
FW (20 °C) za 1 hodinu.
Maximální čas mezi odběrem krve a provedením sedimentace je 15 minut!
Strana 142 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Správný odběr vzorku moče
K vyšetření se používá vzorek první ranní moče. Kromě organizačních důvodů jsou i důvody
objektivní, proč je tento vzorek nejvýhodnější:
během noci při nepřijímání tekutin se moč dostatečně koncentruje v močovém měchýři
a patologické hodnoty jsou tedy nejvýraznější.
během dne se příjmem potravy moč alkalizuje, ranní moč bývá nejkyselejší. Její vlastnosti mohou
být také významně ovlivněny terapií, zvláště diuretiky. V první ranní moči je tedy menší
pravděpodobnost lýzy elementů a falešné negativity v případě dysmorfních erytrocytů. Močové
proteiny a uráty jsou méně rozpustné a proto je hodnocení zejména válců a krystalů kyseliny
močové zatíženo menší chybou.
Kultivace moče s bakteriemi během nočního období umožní pozitivitu při detekci nitritů – markeru
bakteriurie.
Příprava pacienta
Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný a pacient má být poučen o nutnosti omytí genitálií
vodou (zejména pro možnou falešnou pozitivitu bakteriurie). Použije se vzorek ze středního proudu
moči. Obě pravidla platí zvláště u žen, kdy je nutné vyšetření pochopitelně provést mimo období
menstruace.
Pomůcky k provedení odběru
Zásadně se vyhýbáme katetrizaci močového měchýře, pokud není nutno zavést močový katetr
z jiných závažných důvodů. Při zavedeném močovém katetru - například u pacientů v intenzívní
péči - je nutné odebrat vzorek moče z měchýře, tj. nechat nejprve odtéci moč z externí části katetru.
Při retenci, ale i za jiných okolností - např. při nutnosti přesného kultivačního vyšetření - je stále
nedostatečně využívána suprapubická punkce, která je z hlediska zanesení exogenní uroinfekce
prakticky bezriziková. Někdy se používá metoda tří odběrů z jedné mikce (metoda 3 sklenic erytrocyty, leukocyty), ve speciálních případech odběr po masáži prostaty (leukocyty). První ranní
vzorek o objemu minimálně 20 ml se odebere do dezinfikované, následně dobře vypláchnuté
a vysušené nádobky. K odběru, transportu, ale také k dalšímu zpracování, je vhodné použít
plastikové kalibrované zkumavky se žlutou zátkou.
Adjustace, transport a skladování
Konzervační činidla při základním vyšetření moči zásadně nepoužíváme. Ani v případě nutnosti
sběru moči pro kvantitativní vyšetření nebyl zjištěn univerzální konzervační prostředek, který by
neovlivňoval stanovení některého analytu. Navíc nelze po přidání stabilizačního činidla moč
makroskopicky hodnotit. Přísnější doporučení pro odběr vzorku uvádějí nutnost vymočení pacienta
přímo v laboratoři nebo ordinaci. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností
do 1 hodiny, maximálně 2 hodiny, což ovšem nebývá často ze strany pacienta dodrženo. Delší stání
materiálu vede k možnosti ovlivnění výsledku chemického vyšetření (zejména pH, osmolality,
nitritů) i morfologického vyšetření (rozpad elementů).
Výjimkou z odběru vzorku první ranní moče je stanovení glykosurie v postprandiální moči
u diabetiků, kde má vyšetření větší informativní hodnotu o stavu kompenzace cukrovky než
vyšetření první ranní moče.
Strana 143 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Sběr moče a ostatních tělesných tekutin pro bilanční studie
Úvodní informace
Při bilančním sledování a při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr
veškeré vyloučené moče. Nemocným v bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést
močovou cévku. Chodící nemocné opakovaně upozorňujeme, aby se vymočili před stolicí.
Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo
sběrnou nádobu. Na tento zdroj chyby je nutné pacienta opakovaně a důkladně upozornit!
Intenzívní péče o nemocné v těžkém stavu vyžaduje sledování iontů Na+, K+, Cl-, močoviny,
kreatininu, osmolality a případně dalších složek v séru a v moči. Pro bilanční sledování
i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také
zaevidovat extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Stanovení kreatininu je
nutné pro výpočet řady ukazatelů renálních funkcí!
Dělený sběr moče za 24 hodin
Moč sbírejte během jedné osmihodinové směny (v sobotu a v neděli během dvanáctihodinové
směny) do nádoby uchovávané v lednici. Na konci každé směny změřte s přesností +/- 10 ml objem
vyloučené moče, moč důkladně promíchejte a odlijte do nádobky z plastické hmoty s uzávěrem.
Na štítku uveďte římskou číslicí směnu (I.-III. ve všední den, I.-II. v sobotu a v neděli), jméno
a příjmení nemocného, oddělení, objem příslušné moče. Až do dodání do laboratoře nechte nádoby
se vzorkem moče v lednici. Konzervace vzorků, v nichž se má měřit osmolalita, není přípustná.
V případě, že nelze zachytit veškerou moč, protože nemocný močil mimo a tento objem nelze
dostatečně přesně odhadnout, napište zjištěné množství na štítek a doplňte poznámkou “mimo”.
Při forsírované diuréze nad 250 ml za hodinu (t.j. nad 6 l za 24 hodin), upozorněte na tuto
skutečnost laboratoř a vzorek odlévejte do nádobky z plastu vždy, když se naplní sběrná nádoba,
nikoli na konci směny. V tomto případě použijte pořadová čísla arabská.
Celkový sběr moče za 24 hodin
Moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se pacient vymočí naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE
!) a teprve od této doby sbírá veškerou další moč (i při stolici) do lahve označené I. Po naplnění této
lahve se pokračuje ve sběru moče do lahve označené II. Po 24 hodinách se další den ráno opět
v 06:00 se do láhve pacient vymočí naposledy.
Nejsou-li speciální požadavky, jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem
2 litrů tekutin. Při vyšší diuréze sbírá pacient další moč do další nádoby. Nejnutnější léky pacient
užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče.
Láhve s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě. Do laboratoře
v tomto případě dodejte všechny nádoby s močí pacienta.
Sběr dalších tělesných tekutin za 24 hodin
Tekutiny vytékající nebo odsávané sondou nebo drénem sbírejte stejně jak je uvedeno u sběru moče
za 24 hodin. Po změření objemu a promíchání přelijte do nádobek z plastu, označte druh a objem
tekutiny a dobu sběru od ... do ...
Strana 144 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Další údaje
Při bilančním sledování stavu nemocných nutno současně na dohodnutých formulářích sledovat
veškerý příjem vody, iontů a živin per os, sondou nebo parenterálně.
Doručení vzorků do laboratoře
Pokud není jiná konziliární dohoda o vyšetřování nasbíraných vzorků, dodávají se vzorky všech
3 nasbíraných močí do laboratoře ráno do 7.00, současně s krví.
Postup práce v laboratoři
Není-li žádáno vyšetřit každou porci zvlášť, připraví laboratoř přesným smícháním jedné setiny
objemu každé porce průměrný vzorek a ten se vyšetří. Je-li sběr během dne neúplný, počítají se
ztráty pouze v poslední porci. Je-li sběr neúplný i v poslední porci, lze stanovit pouze koncentrace
a nikoli ztráty. Moč i sérum zůstávají dopoledne k dispozici pro další, dodatečně ordinovaná
vyšetření.
Hodnocení analýzy moče a močového sedimentu
Chemická analýza moče a mikroskopické hodnocení močového sedimentu jsou ve výsledkových
listech vydávány v arbitrárních jednotkách. V následujících tabulkách je uvedena specifikace
výsledků jednotlivých analýz pro používané arbitrární jednotky.
V tabulkách nejsou uvedeny pH a specifická hmotnost moče, které jsou uváděny v naměřených
hladinách.
Chemická analýza moče
analyt/jednotky
arbitrární jednotky
0
1
2
3
4
bílkovina g/l
neg
0,3
1,0
3,0
10,0
glukóza mmol/l
norm
6,0
12,0
30,0
60,0
aceton mmol/l
neg
1,5
4,0
8,0
15,0
urobilinogen
mol/l
bilirubin mol/l
norm
35,0
68,0
150
>200
neg
8,5
35
100
nitrity
neg
pozitivní
erytrocyty – peroxidáza
neg
25
50
150
250
počet elementů/1 l
leukocyty – esteráza
neg
25
75
250
500
počet elementů/1 l
Indikace močového sedimentu: leukocyty 1, erytrocyty 1, nitrity pozitivní, proteiny 1
Strana 145 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny pro vyšetření mozkomíšního moku
Odběr materiálu
Lumbální punkce – provádí lékař lůžkového oddělení.
Do plastových zkumavek – nejlépe sterilních (modrý uzávěr).
Se vzorkem mozkomíšního moku je nutné dodat současně vzorek srážlivé krve. Ten by měl být
odebrán cca 30 minut před odběrem mozkomíšního moku.
Preanalytické požadavky
Mozkomíšní mok je nutno ihned po odběru dopravit do laboratoře, do 3 hodin analyzovat, jinak
dochází k rozpadu elementů. Při vyšším počtu elementů se stabilita snižuje!
Odebírá-li se mok do nesterilní zkumavky nebo zůstává stát při pokojové teplotě v otevřené
zkumavce, snadno se kontaminuje vzdušnou flórou. Původně čirý mok se pak difusně kouřovitě
zakaluje, přičemž nelze tento zákal odstranit ani ráznou centrifugací. Tím se zřetelně odlišuje
od moku zakaleného příměsí buněk.
Analýza se neprovede v likvoru, který jeví známky sraženiny (fibrinová síťka, sraženina)
Pokyny pro vyšetření punktátů
Odběr materiálu
Provádí lékař lůžkového oddělení nebo ambulance. Volba odběrové nádobky se řídí druhem
požadovaného vyšetření:
Pro zhodnocení počtu buněk se použijí zkumavky na krevní obraz (Sarstedt, červený uzávěr)
s přídavkem K3EDTA k zamezení sražení výpotku v případě vyššího obsahu fibrinogenu.
Pro cytologické vyšetření se použijí buď plastové zkumavky bez přísady, pak je nutné punktát
do hodiny doručit do cytologické laboratoře. Bližší informace musí podat cytologická laboratoř.
Pro biochemický rozbor se použijí plastové zkumavky se žlutým uzávěrem (jako na vyšetření
moče). Druh prováděné analýzy volí požadující lékař na žádance, není předem stanovena sada
analýz.
Pro všechny druhy vyšetření platí společná zásada - doručení materiálu do laboratoře nejdéle
do hodiny. Při delší prodlevě může dojít ke zkreslení výsledku.
Pokyny k vyšetření kalprotektinu ve stolici.
Vyšetření slouží k diagnostice a monitorování terapie střevních zánětlivých onemocnění (ulcerózní
kolitidy a Crohnovy choroby nebo nekrotizující enterokolitidy u dětí. V diferenciální diagnostice
má význam pro vyloučení organické poruchy.
Odběr materiálu
Odebírá se vzorek z vnitřní části stolice (velikosti cca 2 cm) do určeného odběrového kontejneru.
Kontejner se označí identifikačními údaji.
Vzorek nutno zpracovat ihned, v případě nutnosti lze skladovat v lednici 24 hodin.
Strana 146 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Pokyny pro získání vzorku pro hemokultivační vyšetření - Hemokultura
Pomůcky:
- hemokultivační nádobka (objednává se na OKL), je to vakuová odběrová nádobka,
která se po odběru užívá jako kultivační nádobka v automatickém systému
- dezinfekční přípravek, buničité čtverečky
- gumové rukavice
- odběrová souprava se sterilní výtěrovkou a transportní půdou pro odběr kontrolního
stěru provedené dezinfekce místa odběru
- pomůcky na označení vzorku
Provedení odběru:
•
Odběr je třeba provést pečlivě a ve vhodné době. Správně indikovaná, správně a ve správnou
dobu odebraná hemokultura může přinést hodnotné podklady pro terapii.
Indikací k odběru hemokultury jsou horečky neznámého původu (asi polovina těchto však není
bakteriálního původu), septický stav, podezření na fungémii, klinicky náhle zhoršený stav
pacienta, stav nereagující na antibiotickou terapii při důvodném podezření na bakteriální
příčinu.
•
Odběr krve je nutno provést za přísně aseptických podmínek a v příhodnou dobu. Uvádí se, že
asi jednu hodinu po vyplavení bakterií do krevního řečiště organismus reaguje zimnicí
s třesavkou a zvyšováním teploty. Krev je tedy vhodné odebrat při vzestupu teploty,
před předpokládaným vzestupem teploty, při zimnici s třesavkou.
U dospělého pacienta se odebírá 8-10 ml krve do každé hemokultivační lahvičky. V případě,
kdy není možné odebrat toto množství, odebírá se minimálně 5 ml, nikdy ne méně!
•
Odebírají se minimálně dvě, lépe však 3 hemokultury a to z různých periferních žil v intervalu
0,5-1 hod. (v literatuře můžeme najít údaje i značně odlišné). Je nevhodné odebírat krev
na hemokulturu ze žilních katetrů. Často totiž bývají kolonizovány stafylokoky, a právě
stafylokoky činí největší problém v interpretaci výsledků kultivace hemokultur. Při důvodném
podezření na katétrovou sepsi se odebere krev i z kanyly.
•
Odběr ze žilní kanyly je třeba na žádance o vyšetření uvést.
•
Při podezření na bakteriální endokarditidu by měly být odebrány tři hemokultury a interval mezi
jednotlivými odběry by měl činit aspoň 1 hodinu. Čas odběru se vzestupem teploty ani zimnicí
s třesavkou v tomto případě neřídí. U kojenců stačí odebrat 1 ml krve, u malých dětí 2 ml
a většinou postačí odběr jedné hemokultury. Pro potřeby odběrů u dětí je možné používat
pediatrické hemokultivační nádobky.
•
Hemokultura se odebírá před nasazením antibiotika, pokud už je podáváno, musí to být
na žádance o vyšetření uvedeno.
•
Hemokultivační lahvičky před naočkováním uchovávejte při pokojové teplotě.
Před naočkováním lahvičky se odstraní krytka uzávěru a pečlivě se dezinfikuje alkoholovým
Strana 147 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
dezinfekčním roztokem gumový uzávěr včetně okolí. Jodový dezinfekční prostředek není
v tomto případě doporučen.
•
Kůže se v místě odběru hemokultury pečlivě, směrem od centra k okrajům dezinfikuje
alkoholovým dezinfekčním roztokem a nechá se zaschnout.
•
Dezinfikované místo nad žílou se už nepalpuje, pokud se tak stane, znovu se použije dezinfekce.
Pro vyloučení možné kontaminace krve při odběru se doporučuje provést stěr z kůže v místě
odběru po jeho dezinfekci a před vlastním odběrem krve. Tento stěr v transportní půdě se zasílá
ke kultivaci spolu s příslušnou hemokulturou.
•
Krev s obsahem lahvičky se opatrně promíchá, neprotřepává.
Hemokultura se pečlivě označí identifikačním štítkem pacienta a zaznamená se lokalizace a čas
odběru.
•
Čárový kód nesmí být přelepen identifikačním štítkem!
Hemokultura se před transportem do laboratoře uchovává při pokojové teplotě, nikdy se
neuchovává v chladničce.
•
V laboratoři je hemokultura kultivována sedm dní a průběžně i o víkendech nebo svátcích je
sledována. Při pozitivním nálezu je vyočkována a pozitivní nález je hlášen žadateli o vyšetření.
•
V hemokultivačních nádobkách může být k vyšetření zaslán i pleurální výpotek, ascites,
mozkomíšní mok.
•
Skladování a transport:
Doručit na OLM co nejdříve, v závažných případech, kdy nelze doručit neprodleně,
uchovávejte při pokojové teplotě až 24 hodiny.
Výsledek kultivace: Za 2 - 7 dnů.
Pokyny pro vyšetření QUANTIFERON T
Test Quantiferon – TB
Pomocí genomické a proteomické analýzy byly identifikovány proteiny ESAT-6, CFP–10 a TB7.7,
které jsou specifické pro patogenní druhy komplexu Mycobacterium tuberculosis a nevyskytují se
ve vakcinačních kmenech BCG, ani v netuberkulózních mykobakteriích (s výjimkou M. kansasii,
M. szulgai a M. marinum) V případě infekce M. tuberculosis má pacient v krvi efektorové Th1
T lymfocyty, které po stimulaci těmito mykobakteriálními antigeny in vitro produkují
interferon gama. Jeho koncentrace je poté stanovena imunochemicky.
Test prokazuje i přítomnost tzv. latentní infekce, kterou bylo dosud možno odhalit pouze Mantoux
reakcí, se všemi výše uvedenými limity.
Uvádí se, že po 12-ti měsících od zahájení terapie test přejde do negativity u výrazné většiny
léčených nemocných (cca 70%). Rychlost eliminace efektorových T lymfocytů je ale zřejmě vysoce
individuální záležitostí. U některých pacientů nález přejde do negativity již po 1-2 měsících.
Strana 148 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Odběr krve na test Quantiferon TB
Heparinizovaná krev odebíraná do tří speciálních vakuových zkumavek, které na vyžádání dodá
laboratoř. Zkumavka s červeným víčkem označená TB obsahuje na vnitřním povrchu lyofilizované
mykobakteriální antigeny, zkumavka s fialovým víčkem (MIT) obsahuje mitogen a zkumavka se
šedým víčkem (NIL) je prázdná a slouží jako kontrola.
Spolu se zkumavkami dodáváme i leták s podrobnými pokyny k odběru.
Zkráceně se jedná o následující zásady:
uchovávat prázdné odběrové zkumavky důsledně při 4-25°C
odebrat správný objem krve (3 x 1 ml)
po odběru opakovaným obrácením zkumavky dostat do kontaktu vzorek krve
s lyofilizovanými antigeny přítomnými na vnitřním povrchu zkumavky
zkumavky po odběru uchovávat při teplotě 17-27°C
vzorek dopravit do laboratoře k dalšímu zpracování co nejdříve, nejpozději 16 hodin po
odběru.
• Z tohoto důvodu je nutné, aby odebírající lékař napsal na žádanku datum i hodinu odběru
a přijímající pracovník v laboratoři poznamenal datum i hodinu příjmu vzorku.
Úhrada laboratorních vyšetření
Agregované a statimové výkony:
“Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2012” v platné verzi rozlišuje tyto výkony:
výkony agregované do ošetřovacího dne, které se ve finančním výnosu nijak neprojeví, pokud
jsou ordinovány u hospitalizovaného pacienta
výkony agregované do ošetřovacího dne, pro něž však současně existuje výkon v režimu statim,
který je bodově více ohodnocen a ve finančním výnosu se projeví vždy (tj. i u hospitalizovaných
pacientů)
výkony, které nejsou agregovány a současně pro ně existuje výkon v režimu statim s vyšším
bodovým hodnocením
ostatní výkony (tj. bez statimového kódu a neagregované), hrazené vždy jednotnou sazbou
Nepojištění cizinci:
1. možnost
Odběr pacienta v ordinaci lékaře požadujícího vyšetření, odeslat materiál se žádankou
na OKL prostřednictvím svozu biologického materiálu. Nemocnice zašle fakturu za vyšetření
lékaři, který tuto fakturu uhradí nemocnici. Příslušnou sumu pak uhradí pacient lékaři.
Strana 149 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
2. možnost
Pacient se žádankou přijde na OKL, kde mu bude vystaven účet. Tento účet uhradí pacient
v pokladně nemocnice a s potvrzením o zaplacení se prokáže na OKL, které zajistí odběr
a
vyšetření.
Výsledek vyšetření bude zaslán v obou případech přímo ordinujícímu lékaři.
Ceník biochemických vyšetření je k dispozici na oddělení finančního účetnictví Městské nemocnice
v Litoměřicích (tel. 416723378).
Samoplátci:
Za samoplátce považujeme nemocného, který je pojištěn u zdravotní pojišťovny, a který
požaduje provedení vyšetření bez ordinace lékaře, nebo nad rámec vyšetření požadovaných
lékařem, případně jde o vyšetření, které není v dané souvislosti hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Samoplátce hradí příslušnou částku v pokladně nemocnice (postup viz nepojištění cizinci – 2.
možnost)
Strana 150 (celkem 151)
Městská nemocnice v Litoměřicích
Oddělení klinických laboratoří
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
LP–OKL
Laboratorní příručka
Příloha
Verze: 07
Změna č.: 0
Platné od: 20. 1. 2016
Seznam spolupracujících laboratoří
Seznam spolupracujících laboratoří
Název laboratoře
Diagnostika, s.r.o.
Imunologie Ústí nad Labem, o.p.s
Krajská zdravotní a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem
TOPELEX, s.r.o
Laboratoř pro likvorologii
a neuroimunologii
VFN
ÚLBDL VFN a 1. LF UK
Poznámka
Kontakt
Novosedlické nám. 1
400 03 Ústí nad Labem
Tel. 602 142 306
Na Kabátě 229
400 11 Ústí nad Labem
Tel. 477 751 800, 823
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
Tel. 475 683 463
Sokolovská 810/304
190 00 Praha 9
Tel. 724 978 303
U nemocnice 2
128 08 Praha2
Tel. 224 962654
Akreditace ČIA
Akreditace ČIA
ISO 9001
Akreditace ČIA
Akreditace ČIA
SZÚ . NRL
RNDr.Vratislav Němeček,CSc.
HIV 1, 2
Viry hepatitidy
SZÚ . NRL
RNDr.Petr Kodym,CSc.
Borrelie
SZÚ . NRL
MUDr.Helena Žemličková,Ph.D.
Antibiotika, rezistence kmenů
SZÚ . NRL
MUDr.Daniela Dědičová,CSc.
Salmonelly, Shigelly
SZÚ . NRL
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Neisseria meningitidis
Strana 151 (celkem 151)

Podobné dokumenty

VýzVa - Líbeznice

VýzVa - Líbeznice Rysího Drápu dali tedy hlavy dohromady a rozhodli se, že poklad stůj co stůj naleznou. Na základě postupně získaných indicií se jim tak podařilo u slavnostního ohně vyvolat mocného šamana Vakapana,...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka D Preanalytické procesy v laboratoři ..............................................................................................25 D-1 Příjem žádanek a vzorků.......................................

Více

S_HHV6

S_HHV6 lymfatických uzlin. U malých dětí se objevuje klenutá a napjatá fontanela. U pacientů, jejichž imunita je nějakým způsobem narušena, může HHV6 představovat vážný problém. Jednou z ohrožených skupin...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka JESSENIA a.s. Rehabilitační nemocnice Beroun, Oddělení klinické biochemie a hematologie LP E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech..............................................................

Více

Laboratorní příručka - Vojenská nemocnice Brno

Laboratorní příručka - Vojenská nemocnice Brno C. Manuál pro odběry primárních vzorků ........................................................................................................................12 C-1 Základní informace ...............

Více

Abecední seznam vyšetření verze2 platná od

Abecední seznam vyšetření verze2 platná od U – moč B – plná krev Komponenta: způsob vyjádření stanovení na výsledkovém listě Odezva: Statim x Rutina Referenční rozmezí: R – rok M – měsíc T – týden

Více

laboratorní příručka - Nemocnice Jablonec nad Nisou, po

laboratorní příručka - Nemocnice Jablonec nad Nisou, po 2 – 8 °C : 1 měsíc laboratorní teplota: 1 týden Pokyny k odběru: obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření Poznámka: pozor na kontaminaci slinami nebo potem Alf...

Více

Exp.analýza týmu č.64

Exp.analýza týmu č.64 Nástroje komunikace ..................................................................................................... 18 

Více