Jezdecké listy 5/2013 - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Komentáře

Transkript

Jezdecké listy 5/2013 - Svaz chovatelů a příznivců moravského
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Vážení členové SCHPMT,
máme tady další číslo našeho občasníku. Navážeme na předchozí vydání a budeme
pokračovat v hodnocení současné úspěšnosti MT na poli sportovním. Vždyť
základem rozvoje každého plemene koní je dobře provedená chovatelské práce,
která je prověřena výkonnostní testací. V tomto čísle se podíváme současným
chovatelům MT pod pokličku. Zaměříme se na kategorii hřebců. Hřebců, kteří byli
přihlášeni do předvýběru hřebců pro plemenitbu ať již v ČR či SR v letech 2004 2013.
Protože chovatelské sdružení by mělo informovat své členy i o novinkách
v legislativě, která se týká chovu koní, i my Vám přinášíme tyto informace.
Přejeme Vám příjemné počtení.
za SK SCHPMT Ing. J. Fatěnová, Mgr. P. Fousková, Z. Pinosová, Mgr. J. Pokorný,
Mgr. J. Svárovská, Ing. V. Zapletal
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Novinky v legislativě
Na začátku roku 2013 proběhla novelizace vyhlášky č.136/2004 o označování a evidenci zvířat a
hospodářství. Novela vyšla pod č.64/2013, v platnosti od 1.4.2013.
Níže jsou uvedeny změny a nová ustanovení týkající se koní nebo chovatelů koní, která novelizovaná vyhláška
zavádí:
Mikročip (elektronický identifikátor)
v § 4, který specifikuje druhy identifikačních prostředků. Byl doplněn odstavec 2) - kde je řečeno, že lze používat
čipy, které obsahují místo kódu země kód výrobce (začínají číslicí 9). V případě, že obsahují kód země 203 pro
ČR, přiděluje číselné řady výrobcům pověřená osoba - tedy ČMSCH a.s. Hradišťko. Tyto čipy používají inspektoři
EK i ostatní osoby označující koně pro české plemenné knihy. Problémy nastávají především při registraci koní
pro zahraniční PK, které vyžadují popis a označení koně od veterináře a nebo, když si chovatel nechá koně
očipovat veterinářem již před registrací. Ti však nemívají čipy se správnou číselnou řadou k
dispozici a tak se stane, že jsou koně označeni nelegálním čipem. Tuto situaci teď řeší § 15,
odst.2), který nařizuje v tomto případě povinnost nechat stanovit genetický typ koně jako
alternativní způsob označení.
Vymezení hospodářství více chovatelů
§ 28, odst.5) - Dva a více chovatelů může chovat zvířata v jedné stáji pouze se
souhlasem MZe. Chovatelé svůj záměr oznámí ministerstvu nebo orgánům dozoru
(ČPI,SVS). MZe vydá souhlas na základě doporučení orgánu dozoru.
Registr koní držených v hospodářství
§ 41 - registr se vede písemně na formulářích, která poskytuje pověřená osoba ( prostřednictvím
ÚEK) nebo elektronicky, ale již pouze v informačním systému ústřední evidence, tj. na „Portálu
farmáře.“ Tato aplikace předpřipravuje hlášení, která však nelze odeslat přímo, ale je nutno je
vytisknout a poslat poštou nebo emailem (pokud není nutné posílat zároveň průkaz koně). Rovněž
umožňuje vytvoření Deklarace chovu koní požadovanou jako přílohu k některým žádostem na dotace.
Bohužel se do novely nedostala navrhovaná úprava formulace údaje z bloku 2, tj."datum přemístění
zpět na hospodářství", slůvko "zpět" mělo být vypuštěno, ale zůstalo uvedeno, což je zavádějící v
případě uvedení prvního přísunu na hospodářství!
Registrace dovezených koní
§ 44 - doplněn odst.4)- který uvádí, že v případě, kdy se u dovezeného koně nemění majitel, tj zůstává majitel
zahraniční, zasílá doklady k registraci koně chovatel, u něhož je kůň ustájen.
Průkaz koně
§ 49 - znovu doplněn do vyhlášky - uvádí povinnost pověřené osoby vydat průkaz do 28 dnů od
doručení připouštěcího lístku nebo hlášení o registraci koně narozeného v ČR a dále povinnosti
majitele koně -předat průkaz novému majiteli, zajistit vedení veterinárních záznamů a potvrzení o
kastraci, u koní A 1/1 a klusáků 14 dní před vývozem zaslat průkaz na PK.
(Zpracováno z www.uek.cz)
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Prověřená výkonnost je základ chovatelské práce – mladí hřebci
Pojďme se podívat na sportovní úspěšnost hřebců, které majitelé měli
zájem zařadit do PK MT na základě předvýběru a výběru. Podíváme se i
na sportovní výkonnost hřebců, kteří již byli zařazeni do PK MT na
základě zkoušek hřebců a pocházejí z chovného registru MT. Zde se tedy
zaměříme na mladé hřebce, tj. hřebce odchované v průběhu novodobého
regeneračního procesu.
Máme za sebou již 9 let regenerace
moravského teplokrevníka. Za tuto
dobu se uskutečnily 3 předvýběr
hřebců do plemenitby MT, do kterých
bylo přihlášeno celkem 23 hřebců. Dále
2 hřebci z chovného registru MT byli
zařazeni do výkonnostných skušok na
Slovensku.
Do prvního ročníku zkoušek hřebců MT
(v r. 2010) bylo přihlášeno 7 hřebců.
Předvýběrem úspěšně prošlo 5 hřebců,
1 hřebec nebyl předvybrán a 1 ZZUV nedokončil. Do závěrečné zkoušky nakonec
nastoupili jen 4 hřebci a všichni 4 splnili podmínky zkoušky a to 55/363 Čabrak,
54/397 Furioso R-4, 55/354 Prinus, 78/169 Hagen.
V roce 2011 proběhl druhý ročník zkoušky hřebců v rámci PK MT. Do zkoušky
přihlásila majitelka 1 hřebce 68/257 Garnet, který úspěšně prošel v roce 2010
předvýběrem a v roce 2011 podmínky zkoušky splnil.
V roce 2013 majitelé přihlásili do předvýběru 15 hřebců (53/396 Cestr, 53/287 Ler,
81/42 Jasta, 53/437 Jess, 81/54 Laska, 53/394 Cit, 53/460 Listek, 60/563 Lestat,
81/75 Gidran I MT – 1 Merlin, 53/382 Magic, 58/693 Sedrik, 68/456 Sahib Silver G,
81/76 Gidran I MT-2 Filipo G, 81/49 Gidran Tim G, 81/67 Catalin I MT-7 Sebastian
G). Předvýběrem úspěšně prošli pouze 3 hřebci a to 81/42 Jasta, 60/563 Lestat,
58/693 Sedrik, kteří také splnili podmínky zkoušek.
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Na Slovensku se výkonnostných skúšok zúčastnili hřebci Furioso IX MT / F XLI SK/
1601 Furioso Rinaldo III G v chovném registru MT (CHR MT) pod jménem 81/35
Korán a Przedswit XXXII SK/ 3745 Princ v CHR MT pod jménem 81/17 Princ.
Tedy jako pokračovatele do chovu měli majitelé zájem zařadit hřebce po
plemenících:
2609 Przedswit Klam (6 hřebců:53/460 Listek, 53/396 Cestr, 53/382 Magic,
53/394 Cit, 53/287 Ler, 53/437 Jess).
Gidran I MT/ 2698 G XVI - 6 /Gordon/ (4 hřebci: 68/257
Garnet, 81/76 Gidran I MT-2 Filipo G, 81/49 Gidran Tim G,
58/693 Sedrik, 81/75 Gidran I MT – 1 Merlin).
Furioso II MT /2802 F XIV - 5 /Rinaldo II/ (2 hřebci:
81/35 Korán 54/397 Furioso R-4).
Przedswit I MT / 2420 P miroslavský (2 hřebci: 55/354
Prinus, 60/563 Lestat).
Przedswit III MT / 2974 P Klasik (2 hřebci: 81/42 Jasta,
81/54 Laska).
Catalin I MT / 2815 C IV – 33 (2 hřebci: 59/905 Carbon,
81/67 Catalin I MT-7 Sebastian G).
Furioso VI MT/ 1433 F XXI – 23 / Wigo (1 hřebec: Red
Valmont/ F XXVII-1).
Przedswit II MT/ 2893 P XVII- 24 (1 hřebec: 81/17
Princ).
Sahib I MT / 2626 Sahib Kubišta (1 hřebec: 68/456 Sahib
Silver G).
2652 Časpal - 10 (Seward) (1 hřebec: 55/363 Čabrak),
a shagya arab 78/169 Hagen po 957 Koheilan VIII - CZ.
Rodiče mladých hřebců z pohledu chovatelsko - sportovního
Jaká je výkonnost otců těchto hřebců jste si mohli přečíst v minulém čísle. Jen
doplním, že chybějícím hřebec v této sestavě je 2609 Przedswit Klam s.v.
2609 Przedswit Klam s.v. je zapsaný v PK CT. Dosáhl výkonnosti ve skocích
stupně ST. Jako 5letý šel první S, v 6-7 letech ST, v 8 letech si na opracovišti přišlápl
spěnkovou kost a jeho sportovní kariéra tak skončila. Byl využit v plemenitbě, kde
jeho potomstvo potvrzuje sportovní výkonnost. Potomstvo dosáhlo do roku 2013 této
výkonnosti : D:L,S:T**,C (všestrannost) :Z. V plemenitbě pro PK ČT má již
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
zařazeného plemenného hřebce Przedswit Rufa, který sám dosáhl ve skocích stupně
T**. Przedswit Klam působil v plemenitbě pouze v rámci PK ČT.
I matky některých hřebců jsou zajímavé jak z hlediska
chovatelského i z hlediska prověřenosti ve sportu.
V Ročenkách moravského teplokrevníka jste si chovatelskosportovní rozbory mohli přečíst u hřebců 81/35 Korán tj.
Furioso IX MT / 1601 Furioso Rinaldo III G, 54/397
Furioso R-4 tj. Furioso XII MT/ 1897 Furioso R-4 ,
68/257 Garnet tj. Gidan IV MT/ 1899 Garnet, 55/363
Čabrak tj. Časpal I MT/ 1904 Čabrak, takže k těmto
informacím se již zde vracet nebudeme.
Matka hřebece Red Valmont/ F XXVII-1, 253 Dunsany 11 působila v chovu na
Slovensku a dala v chovu 7 hříbat. Mezi nimi i plemenného hřebce 3621 Catalin
VIII-7 Cassius. Tento hřebec v chovu po sobě zanechal 27 hříbat mezi nimi i
Catalina II MT / 3730 Catalin XI-1 SK Karát, který byl zařazen i do PK MT.
3621 Catalin VIII-7 Cassius byl již z chovu vyřazen.
55/354 Prinusova matka 266 North
Star X – 8 ( Nora), ohodnocena za
exteriér 7,4 b. patří ke klisnám, které
byly v rámci PK MT bohatě využité
v chovu. Celkem do roku 2012 dala 10
hříbat z toho 7 hříbat pro PK MT. Ve
sportu prověřena nebyla. Z potomstva
byl ve sportu krátce prověřen jen Prinus
a to v drezuře, ve skocích.
Matka hřebce 81/17 Princ , tedy
70/584 Fregata po ve sportu
prověřeném 4333 Furioso I -21 (Honor) s.v., ohodnocená 7,5 body za exteriér a 7,4 b.
za výkonnostní zkoušky dala v chovu 7 hříbat všechny v rámci PK MT.
V rámci populace MT klisny 70/584 Fregata a 266 North Star X – 8 ( Nora) zatím
zanechaly pro PK MT nejvíce hříbat.
Klisna 53/776 Luisa zapsaná v PK CT, matka hřebce 81/54 Laska má ve sportu
prověřené potomstvo a to na úrovni S:Z, C:ZL.
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Matka hřebce 53/460 Listek, 103 Lista (Ls-12) má vlastní sportovní výkonnost:
ve skocích stupně ZL. V chovu pro PK CT dala doposud 8 potomků. Potomstvo již
dosáhlo ve skocích úrovně ST**.
53/421 Centida
53/396 Cestr.
s vlastní sportovní výkonností v drezuře S je matkou hřebce
Matka 53/382 Magica, anglická plnokrevná klisna Máta vyhrála
mistrovství Evropy juniorů v military. Její vlastní výkonnost byla
D:L, S:L, C:S. Matka Máty Mormona obsadila 2. místo ve „Velké
pardubické steplechase“. Mormona dala dceru Malbu po Lincoln.
Malba dala dcery, které oplývají úžasnou výkonností a to: Mana – (vl.
výkonnost S:ST), Mlha – (výkonnost potomstva D:L, S:ST**),
Mánie – (vl. výkonnost S:T). Mlha dala hřebce Celer (vl.
výkonnost S:ST**) a klisnu La-di-da (vl. výkonnost D:L,
S:S**). Mánie dala hřebce Ibišek (výkonnost potomstva D:L,
S:T**, C:L) a klisny Mise (výkonnost potomstva S:**) a Máta
(vl. výkonnost S:ST**).
Další plnokrevná klisna Cisna s prověřenou sportovní výkonností v drezuře ve
stupni S je matkou 53/394 Cit. Cisna dala 10 hříbat, které již byli sportovně
prověřené a to v D:S, S:L**.
Matkou hřebce 53/287 Ler
výkonností ve S:Z, C:Z.
je plnokrevná klisna Lerry, s vlastní sportovní
Sportovní výkonnost v drezuře stupně S má klisna CT 52/306 Jesika, která je
matkou 53/437 Jess.
Matka 81/76 Gidran I MT-2/Filipo G, klisna zapsaná v PK
MT 52/543 Forma s hodnocením exteriéru i výkonnostních
zkoušek 7,7b., byla prověřena v drezuře stupně Z. Do roku
2012 dala v chovu 2 hříbata, obě v rámci PK MT.
Matka 81/75 Gidran I MT – 1/ Merlin, klisna 57/391 Žilka
má ve svém původu původní pohořelickou klisnu JM 1331
Kamila po 2016 Przedswit lašťanský, která dala sportovní
koně na úrovni ST Dajánu (s F. Slavíkem), Jamajku (s J.
Ciprou) ve všestrannosti a Alvina / Almhirta vizovského (s Z.
Baborem a S. Hájkem), Chiméru (s M. Ševčíkem) v parkurech. JM 1331 Kamila byla
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
matkou i Aromy (po Furioso XIV), která zanechala v chovu plemenného hřebce
Kordona nošovického.
Matka hřebce 68/456 Sahib Silver G klisna zapsaná v PK MT 68/232 Sindy,
dala za svůj život 10 potomků a je v PK MT klisnou s nejvíce potomky. Z 10 potomků
byli 2 potomci v rámci PK MT. Potomstvo bylo již prověřeno ve sportu a ve skocích
dosáhlo stupně ZL.
Tedy můžeme konstatovat, že větší část uvedených hřebců má prověřené rodiče ve
sportovní testaci, ať již přímo nebo prostřednictvím potomstva.
Teď již se pojďme podívat jaká je sportovní výkonnost těchto mladých hřebců? Údaje
- kariéry hřebců Vám přinášíme z databáze ČJF, kterou najdete na ww.cjf.cz.
Hřebci kmene Furioso
Furioso II MT /2802 F XIV - 5 /Rinaldo II/ (2 hřebci:
81/35 Korán 54/397 Furioso R-4).
Furioso VI MT/ 1433 F XXI – 23 / Wigo (1 hřebec: Red
Valmont/ F XXVII-1).
Furioso IX MT / 1601 Furioso Rinaldo III G, dříve 81/35
Korán, licence KL0363
Rok : 2011 , disciplína: drezura
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Obtížnost
Galatík
Petr
L0062
604L1
Těšánky
604L1N01_D11
Galatík
Petr
L0062
604L1
Těšánky
604L1N02_D10
Výsledek
Umístění
Z
5,78 /
57,800
9
Z
5,78 /
57,800
18
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Furioso XII MT/ 1897 Furioso R-4 , v CHR 54/397 Furioso R-4, licence
KF4494
Rok : 2011 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Košťálová
Adéla
F1645
716F2
Jaroměř
Josefov
716F2N03_SF0
Obtížnost Výsledek Umístění
ZM (ZS)
4,00 /
53,44
19
Red Valmont/ F XXVII-1, licence KL0131
Rok : 2009 , disciplína: drezura
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Trnková
Kristýna
L0066
822L1
Těšánky
822L1N02_D11
Obtížnost Výsledek Umístění
Z
4,84 /
48,400
13
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2009 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Trnková
Kristýna
L0066
801G2
Mikulov
801G2N01_SO0
Z
34,00 /
61,40
10
Trnková
Kristýna
L0066
801G2
Mikulov
801G2N02_SO0
Z
36,00 /
45,95
3
Obtížnost Výsledek Umístění
Rok : 2010 , disciplína: drezura
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Trnková
Kristýna
L0066
411L1
Horka
n.Moravou
411L1N01BD11
Z
3,84 /
38,400
10
Trnková
Kristýna
L0066
717L1
Těšánky
717L1N03_D32
L
470,00
/
54,023
13
L
428,00
/
49,195
15
Jezdec
Trnková
Kristýna
L0066
717L1
Těšánky
Obtížnost Výsledek Umístění
717L1N11_D32
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2010 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo závodu
Soutěž
Trnková
Kristýna
L0066
403G1
Nemochovice
403G1N02_SF0
Z
7,00 /
61,12
8
Trnková
Kristýna
L0066
403G1
Nemochovice
403G1N03_SS0
Z
0,00 /
44,28
8
Trnková
Kristýna
L0066
703L1
Pravčice
703L1N02ASF0
Z
6,00 /
79,16
6
Trnková
Kristýna
L0066
703L1
Pravčice
703L1N03_SO2
L*
0,00 /
6,00
34
Obtížnost Výsledek Umístění
Hřebci kmene Przedswit
Przedswit I MT / 2420 P miroslavský (2 hřebci: 55/354 Prinus, 60/563 Lestat).
Przedswit II MT/ 2893 P XVII- 24 (1 hřebec: 81/17 Princ).
Przedswit III MT / 2974 P Klasik (2 hřebci: 81/42 Jasta, 81/54 Laska).
2609 Przedswit Klam (6 hřebců:53/460 Listek, 53/396 Cestr, 53/382 Magic,
53/394 Cit, 53/287 Ler, 53/437 Jess).
55/354 Prinus, licence KG3527
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2010 , disciplína: drezura
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Obtížnost
Holec
Jan
F0070
731L2
Těšánky
731L2N01_D11
Holec
Jan
F0070
731L2
Těšánky
731L2N02_D10
Výsledek
Umístění
Z
6,62 /
66,200
4
Z
6,72 /
67,200
4
Rok : 2010 , disciplína: skoky
Jezdec Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Holec
Jan
705L1
Těšánky
705L1N03_SQ0
F0070
Obtížnost Výsledek
ZM (ZS)
Umístění
vzdal (Jiný
důvod) 9
Hřebci kmene Gidran
Gidran I MT/ 2698 G XVI - 6 /Gordon/ (4 hřebci: 68/257 Garnet, 81/76 Gidran I
MT-2 Filipo G, 81/49 Gidran Tim G, 58/693 Sedrik, 81/75 Gidran I MT – 1 Merlin).
Gidran IV MT/ 1899 Garnet,tj. 68/257 Garnet, licence KH4269
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2012 , disciplína: drezura
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Stoličková
Karolína
L0033
928L1
Bohuňovice
928L1N02_D10
Z
5,04 /
50,400
17
Zmeškalová
Ilona
H0858
707L3
Mostkovice
707L3N08_D11
Z
4,68 /
46,800
5
Zmeškalová
Ilona
H0858
707L3
Mostkovice
707L3N10_D13
Z
4,84 /
48,400
14
Zmeškalová
Ilona
H0858
728L1
Mostkovice
728L1N08AD11
Z
5,48 /
54,800
6
Zmeškalová
Ilona
H0858
728L1
Mostkovice
728L1N09_D13
Z
5,04 /
50,400
13
811L1N01_D10
Z
339,00
/
49,130
17
Jezdec
Obtížnost Výsledek Umístění
Zmeškalová
Ilona
H0858
811L1
Těšánky u
Zdounek
Zmeškalová
Ilona
H0858
A13L1
Těšánky u
Zdounek
A13L1N01_D11
Z
5,02 /
50,200
9
Zmeškalová
Ilona
H0858
A13L1
Těšánky u
Zdounek
A13L1N02_D10
Z
5,80 /
58,000
10
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2012 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Zmeškalová
Ilona
H0858
421H1
Loštice
421H1N05_SF0
ZM (ZS)
12,00 /
58,77
15
Zmeškalová
Ilona
H0858
512L1
Pravčice
512L1N01_SQ0
ZM (ZS)
0,00 /
48,43
12
Soutěž
Obtížnost Výsledek Umístění
Rok : 2013 , disciplína: drezura
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Polešenská
Ilona
H0858
420H2
Lhotka u
Hranic
420H2N01_D13
Z
4,74 /
47,400
3
Polešenská
Ilona
H0858
420H2
Lhotka u
Hranic
420H2N02_D14
Z
4,42 /
44,200
4
Polešenská
Ilona
H0858
504L1
Těšánky
504L1N01_D15
Z
5,50 /
55,000
3
Polešenská
Ilona
H0858
504L1
Těšánky
504L1N02_D10
Z
5,20 /
52,000
8
Polešenská
Ilona
H0858
602L1
Bohuňovice
602L1N02_D10
Z
5,24 /
52,400
13
L
385,50
/
44,310
19
Polešenská
Ilona
H0858
602L1
Bohuňovice
Soutěž
602L1N04_D30
Obtížnost Výsledek Umístění
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2013 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Polešenská
Ilona
H0858
608H1
Sviadnov
608H1N01BSLX
90
Polešenská
Ilona
H0858
721L1
Martinice
721L1N02_SF0
100
vyloučen (Třetí
neposlušnost) 22
Polešenská
Ilona
H0858
721L1
Martinice
721L1N01_SLX
90
18
Obtížnost Výsledek
Umístění
0,00 /
4,86
12
58/693 Sedrik, licence G3767
Rok : 2012 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Obtížnost
Tylšar
Martin
G3793
623L1
Kroměříž
623L1N01BSQ0
Tylšar
Martin
G3793
623L1
Kroměříž
Tylšar
Martin
G3793
922L1
Přerov
Výsledek
Umístění
ZM (ZS)
8,00 /
60,23
12
623L1N02_SF0
Z
8,00 /
56,55
35
922L1N02_SF0
Z
4,00 /
59,08
15
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2013 , disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Tylšar
Martin
G3793
622L1
Kroměříž
622L1N04_SF0
Tylšar
Martin
G3793
A05G2
Brno Veveří
Tylšar
Martin
G3793
A05G2
Brno Veveří
Obtížnost Výsledek
Umístění
100
22,00 /
85,13
34
A05G2N02_SS0
100
4,00 /
59,62
21
A05G2N03_SS1
110
8,00 /
64,52
23
Hřebci linie Catalin
Catalin I MT / 2815 C IV – 33 (2 hřebci: 59/905 Carbon, 81/67 Catalin I MT-7
Sebastian G).
Hřebci Sahib
Sahib I MT / 2626 Sahib Kubišta (1 hřebec: 68/456 Sahib Silver G).
Hřebci český teplokrevník s PG MT
2652 Časpal - 10 (Seward) (1 hřebec: 55/363 Čabrak),
a sh- ar. 78/169 Hagen po 957 Koheilan VIII - CZ.
Časpal I MT/ 1904 Čabrak, tj. 55/363 Čabrak, licence KL0298
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok: 2010 , disciplína: drezura
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Lesáková
Andrea
E0416
731L2
Těšánky
731L2N01_D11
Z
5,22 /
52,200
12
Lesáková
Andrea
E0416
731L2
Těšánky
731L2N02_D10
Z
5,40 /
54,000
11
Výsledek
Umístění
Obtížnost Výsledek Umístění
Rok: 2011, disciplína: skoky
Jezdec
Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Obtížnost
Holec
Jan
F0070
521L1
Holešov
521L1N02_SS0
Z
5,00 /
61,16
33
Holec
Jan
F0070
705L1
Těšánky
705L1N03_SF0
Z
12,00 /
56,13
34
Holec
Jan
F0070
705L1
Těšánky
705L1N04_SS1
ZL
12,00 /
50,41
37
Holec
Jan
F0070
827L1
Haná
827L1N03_SF0
Z
8,00 /
50,50
32
Holec
Jan
F0070
827L1
Haná
827L1N04_SO1
ZL
36,00 /
48,12
24
Holec
Jan
F0070
A01L1
Těšánky
A01L1N03_SF0
Z
4,00 /
45,85
11
Holec
Jan
F0070
A01L1
Těšánky
A01L1N04_SS1
ZL
14,00 /
71,40
32
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Rok : 2012 , disciplína: skoky
Jezdec Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Holec
Jan
F0070
610L1
Troubky
610L1N02BSF0
Z
10,00 /
67,00
18
Holec
Jan
F0070
610L1
Troubky
610L1N03_SS1
ZL
0,00 /
81,72
5
Holec
Jan
F0070
623L1
Kroměříž
623L1N03_SS1
ZL
5,00 /
76,26
40
Holec
Jan
F0070
623L1
Kroměříž
623L1N04_SS2
L*
16,00 /
99,56
42
630L2N10_SS1
ZL
4,00 /
52,91
8
Obtížnost Výsledek
Umístění
Holec
Jan
F0070
630L2
Těšánky
u
Zdounek
Holec
Jan
F0070
630L2
Těšánky
u
Zdounek
630L2N11_SS2
L*
10,00 /
81,18
7
Holec
Jan
F0070
825L1
Skaštice
825L1N03_SS1
ZL
18,00 /
105,55
34
Holec
Jan
F0070
825L1
Skaštice
825L1N04_SS3
L**
16,00 /
63,78
16
Holec
Jan
F0070
825L1
Skaštice
825L1N06_SF1
ZL
4,00 /
64,88
12
Holec
Jan
F0070
825L1
Skaštice
825L1N07_SS2
L*
12,00 /
87,47
18
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Holec
Jan
F0070
908L1
Holešov
908L1N03_SS1
ZL
4,00 /
69,88
39
Holec
Jan
F0070
908L1
Holešov
908L1N04_SS2
L*
9,00 /
93,59
24
Holec
Jan
F0070
929G1
Brno Panská
Lícha
929G1N04_SS1
ZL
929G1
Brno Panská
Lícha
929G1N05_SS2
L*
Holec
Jan
F0070
vyloučen (Nedodržení
trati) 40
12,00 /
73,12
26
Rok : 2013 , disciplína: skoky
Jezdec Licence
Číslo
závodu
Místo
závodu
Soutěž
Holec
Jan
F0070
518L1
Těšánky
518L1N06_SS1
110
Holec
Jan
F0070
518L1
Těšánky
518L1N07_SS2
115
16,00 /
88,63
12
Holec
Jan
F0070
609L1
Troubky
609L1N05_SS1
110
0,00 /
82,68
9
Holec
Jan
F0070
609L1
Troubky
609L1N06_SS2
115
Holec
Jan
F0070
629L1
Těšánky
629L1N10_SS1
110
Holec
Jan
F0070
629L1
Těšánky
629L1N11_SS2
115
Obtížnost Výsledek
Umístění
vyloučen (Pád koně,
jezdce nebo obou) 23
vyloučen (Nedodržení
trati) 17
5,00 /
74,44
9
vzdal (Jiný důvod) 10
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
Holec
Jan
F0070
712H1
Olomouc
712H1N02_SS1
110
8,00 /
61,53
73
Holec
Jan
F0070
712H1
Olomouc
712H1N03_SS3
120
9,00 /
81,43
43
Holec
Jan
F0070
817H2
Olomouc
817H2N02_SS1
110
4,00 /
68,17
45
Holec
Jan
F0070
817H2
Olomouc
817H2N03_SS2
115
12,00 /
71,99
67
Holec
Jan
F0070
831L2
Skaštice
831L2N03_SS1
110
0,00 /
65,56
22
Holec
Jan
F0070
831L2
Skaštice
831L2N04_SS3
120
8,00 /
67,19
23
Holec
Jan
F0070
831L2
Skaštice
831L2N08_SS1
110
8,00 /
60,41
19
Holec
Jan
F0070
831L2
Skaštice
831L2N09_SS3
120
37,00 /
114,31
24
Holec
Jan
F0070
922L1
Těšánky
922L1N05_SS1
110
4,00 /
49,72
8
Holec
Jan
F0070
922L1
Těšánky
922L1N06_SS2
115
0,00 /
65,19
3
Tedy z těchto 25 mladých hřebců jen 9 hřebců
prošlo úspěšně zkouškami výkonnosti.
Z těchto 25 mladých hřebců bylo do sportovní
testace v České republice zatím zařazeno pouze 7
hřebců. Hřebci byli testováni v disciplínách
drezura a skoky do stupně výkonnosti L. Nejvyšší
výkonnost do roku 2013 prokázal Red Valmont/ F
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]
Sportovní komise
Jezdecké listy 5/2013
Propojme chov a sport !
XXVII-1, který byl prověřen v drezuře a skoku stupně L. Při chovatelském
hodnocení, tento hřebec nedokončil předvýběr.
Do roku 2013 do chovu majitelé již nechali zapsat z 9 hřebců, kteří
úspěšně prošli ZKH 5 hřebců. Tito hřebci působí v chovu pod kmenovým
jménem:
Furioso IX MT / F XLI SK/ 1601 Furioso Rinaldo III G - výkonnost D- Z
Furioso XII MT/ 1897 Furioso R-4 – výkonnost S- ZM
Časpal I MT/ 1904 Čabrak – výkonnost D- Z, S- L**
Gidran IV MT/ 1899 Garnet– výkonnost D – L, S- ZM.
a na Slovensku v PK Furioso působí :
Przedswit XXXII SK/ 3745 Princ
Tedy nejúspěšnějším sportovcem z hřebců
zařazených do chovu je Časpal I MT/ 1904
Čabrak, který zatím dosáhl sportovní
výkonnost D- Z, S- L**.
Na základě těchto informací, si každý z Vás
může udělat obrázek o současné sportovní
výkonnosti mladých hřebců v populaci MT. Protože již od pradávna jsou
koně hlavně chováni k pracovním účelům a v dnešní době je hlavním
pracovním účelem koní sportovní využití, je třeba mít tento prvek při
chovatelské práci na zřeteli.
Příště se podíváme na to jak jsou na tom se sportovní výkonností klisny zapsané do
PK MT.
Máte, nebo jste měli úspěšného moravského teplokrevníka ve sportu? Pošlete jeho
úspěchy, informace o něm a fotky. Děkujeme.
Text: Ing. J. Fatěnová (Děkuji majitelům hřebců za poskytnutí informací).
Foto: JaF (s. 1,2,5,6,8,10,14, 19, 20), P. Vrana (s. 1,15), JaS (s. 5, 7, 11), Hájková (s. 20), A. Košťálová (s. 8),
P. Vymětalíková (s. 4)
„Zkušenosti jsou věc jedna, koně věc druhá.
Když nejsou koně dobří, tak se vyhrávat nedá.
Dobrý kůň jsou třičtvrtiny výsledku.“
www.moravskyteplokrevník
[email protected]

Podobné dokumenty

Dvoufáz. skákání 100/110

Dvoufáz. skákání 100/110 MH0331 STÁJ MALÁ VÍDEŇ 4 - VSISKO

Více

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského přinášíme Vám již 7 číslo našeho občasníku. Sedmička je šťastné číslo a tak se není co divit, že v tomto čísel Vás seznámíme s vítězi soutěže, kterou vyhlásila SK SCHPMT pro všechny koně populace m...

Více

Mikulov Stupňovaná obtížnost do 100cm pro jezdce do 18 let

Mikulov Stupňovaná obtížnost do 100cm pro jezdce do 18 let Nachtigalová Jaroslava/RZ (G0210), Mgr. Jan á ová Ema/RZ (G1480), Kolá ek Pavel/ST (G0213), Hrabálek Josef/TD

Více

Jarní parkurové hobby závody Zdice Cena města Zdice

Jarní parkurové hobby závody Zdice Cena města Zdice Jarní parkurové hobby závody Zdice Závod: Datum: Po ádá:

Více

Listopad-prosinec

Listopad-prosinec – Zobrazení výsledků testu pro dílnu i zákazníka. – Doba zkoušky: cca 22 min.

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Letos 28letá, plná života SM 3235 Florida s výkonností D- Z a S- ST

Více

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského

Stáhnout soubor - Svaz chovatelů a příznivců moravského v inseminaci čerstvým spermatem. V Odrlicích u p. Štursy je Przedswit XVII MT/2207 Listek, hnědák narozen v roce 2009, tedy mladý hřebec s vlastní výkoností TT v zápřeži, představitel linie Przedsw...

Více

zde

zde MG0293 JK M+M Dolní Dunajovice MG0291 Jezdecký klub Bonun, o.s.

Více