Vilémovské noviny - číslo 3/Březen 2012/Ročník 18

Transkript

Vilémovské noviny - číslo 3/Březen 2012/Ročník 18
#$ %
&
%
'(
#
)
" "
"
%
%
'!
!
(
#
#
#
#
$"
"
!"
"
"
%
"
$
"
" "
!
" &
*+ *
,-.,
"
#
%
%
"
#
#
" ;)
5
"
- $
%
!
"
!
!"
$
- $
& B
%
%%
&
3#
" !
"
"
!
C"
($
" $
"( %
"
"
"
$
"
D0
>6 "
./ .01 & 2 &
" "
%
%
(& ' "
" $
'
! %%
"!
!
%
%
"
! "
" &
%
!
% $
"
"
?
% "
"
%
"
%
%
#
" " !
3
%
#
" "
"
Druhové t íd ní (položky) =
5139
5169
5171 Celkem
%
4
" Odv tvové t íd ní
Výdaje v tisících K
! " %
(
103 Lesní hospodá ství
50
300
0
350
"
%
"&
221 Pozemní komunikace
10
0
100
110
) %
"
! # 232 Odvád ní a ist ní
%
& 5
odpadních vod
0
20
130
150
!
" "
. 6 311 Školy
5
15
0
20
$
&'
% 339 Ostatní záležitosti kultury
10
152
0
162
"
7/ " %
"
341 T lovýchova
5
15
100
120
$
"
& 8
351 Ambulantní pé e
2
10
60
72
"
" 9
361 Bytové hospodá ství
7
100
300
407
'
"
% 363 Komunální služby
33
5
210
248
!
"
" "
# 372 Nakládání s odpady
425
425
%
7..:
( 2 & 374 Ochrana p írody a krajiny
10
5
10
25
% "
435 Služby sociální pé e
5
40
70
115
. 0::
2 ; .<=6& 5512 Požární ochrana
22
22
16
60
5
" %
%
$ 617 Region. a místní správa
40
63
20
123
- !
"
Sou ty
199
1 172
1 016
2 387
.>76& 2
% " %
$ #
.:0 " %
"
% " " %
& *"
$
%
!
&
% % "
" #
2 $
$
%
"
%
" "
"& C "
!
"
"
( "
"
" $ "!% " " % " "
"
"
- $
%#
&
" & ?
% "
#
$
"
"!
%
&'
&'
" %
"
%
"
(
"
$
"
- $
# - $
"
& E$
A
#
& '
"
"
"
" " @
%
+
& F
"
"
(
&) %
;?
"
$
" %
"
&
8
%
"
5
%
"
$
"%
A
"
&
$
%
#
!
$
"
"& ?!%
! ;?
" " %
$
"
"
"
#
*
" " %
$
"
!
$
"
"
"
"
&'
%
" #
! "
%(
" !
(
!"
"
"
"
! " %
(
! "
- $
"
"
%
" &
"!
! "
%
"
&
"
%&
?
+#
(
!
! "! "
$"
"(
"
"
%& *
,
)
%
*
N
$
%
A
"
C !
%
!"
"
! & D>1U
.==D * &@
!
"
!
"
&
/
" 0%
! "
" (
" (& B
R
G
$
"
(
"
"
$
# $
&
+(/
N "
(/
F
2
"
2
!"
%
!
& Q"
! (/
O N
+&P
"
+,0%
1 (/
Q
2 "
O
N
8
B
5
<0 "
4
<> "
<0 "
'()* +
) (),-- .
"
%#
1&
&
D<&
8
"
2
.1
=
D
:D/ " &
#
$
"
<&
"
! !
"!
A
S
!
L
3
%
!
$
!
($
#
#
%
" %
"
"
"
! !%
%
"
$
#
! & 5"
% "!
"
%
%
'
!
"
&
%
D/..
"
"
"
#
$ % %
" (
%
(
"
R
&
% $"
"
" "
%
#
%
%
"
%
1
% # 2
3
4
4
# % 5 #3
%
% /
"
%
T 5&
$
! " "$ $ !
#
$
H" %
%
%%
"
"
% "
!
$ (
" "
!
%
"& ' " G % %
( RF *
! "
% RF *
$
" %
"
%
"
!"
%
"
"& ?
"
" $
A
$
"
" "
&
+
V
"
D<&
B
%
K" &
Zm na zákona o zápisech
vlastnických a jiných práv
k nemovitostem
.&
D/.D
"
& 0:=U
D/.. * & "
!
;
& D>1U
.==D * &
%
" % %
%
!% %
" "
!
! %
(
;
& >0:U
D//: * &
%
"% %
!
&
(&
"
%
V
"
+
!+(/
C
2 %
8 A'
A
"
"
! "
"!
"! "
"
"
#
" (
C
$
" "
V
*
G H
I
% "
A
J 0& 0& .<:7K.>1 "L ; M D&
.=DD K=/ "L
A
.01 " =&
N "
& '
.<77
$
" A
";N 5
B
&
C
"
" A
"
!
" "& 8 "!$ "
A
%
!
&
?
" G& I& N
" % %
"
%
&
5
"
%"
&
D/.D
"
"
$
"
V
" "
$
3
%
"
"
" " V
!
"V
"
$
" "
" "
"
#
KW .0L
" "
!V
(
A
"
R
" "
! ! %
C !
" $
&
& 0:=U
D/.. * &
"% % @
"
%
"
" "
./// 2 V
" "
"
"
" "
" "
"
!
"
"
!
!
"
4
!
"!
%
"
./// 2
$
./ /// 2 V
$
%
(
"
" (
C
#
!
&
A
" "
" "
% & :/.U
D/.. * &
""
"
"
%
"
%
5
"
"
"
%
$
"
"
%"
"
" & X" " A
!
"
!
"
YYY&%
&%
%
" "
" "&C
$
.&
% "
"
"
!&
#
"
(&
$
"
$
"
#
#
#
D/.0
N
D/.D
Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu p eshrani ní spolupráce 2007 - 2013
mezi eskou republikou a Svobodným státem Sasko
Požární ochrana o ima d tí
Jitka Kop ivová
*
$
Ziel 3/Cíl 3-Programm zur Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Tschechischen Republik
( R%
*
"
!" $
" "
.<#"
$
"!$
"&
Informace Sboru dobrovolných hasi Neukirch
o spolupráci obcí Neukirch, Wilthen, Vilémov
*
"!$
!"
"
!
&)
!
%
"
$ (
"
"
"
" (
"
%
#
(
"
!
%
" % #
!&
' %
"
%
% $
$ "
!"
%
"
#
"
(
$
%
%
%
"
"
$"
"
"(
#
!
%
&
!
$"
#
"
%
"
%
$% % "
%
" ! % &
!"
"!$
!"
- " & ?
%
%
"
%
!
%
&
)
%
%
!" "
"!$
"
"
! "
"
%
% &5 $
"
%
"&
2%
-& 0 %# , 3#0 (
4
&# #1%
15
2 !"
; G
C
;
!
" "
' !
'
"
' " >&
"
;Q
N
+
;
;
'
;
.&
" 7&
$
%
@2 $
.1&//
1&
@
% "
&
.<&//
@2 $
% "
.<&//
@
(
D/&//
! <&
@
./&//
=&
@
%
!
<&//
&
&
D>&
D/..
"
"
% ?
%
! " Z "
%
$
" %
( $
%
(
+
B 0 [) "
%
%
%
(
% ?
%
! " Z "
%
%
+
"
"!
"
"
%
!
"
\&
$
"
%
$ & ' !
O
" "
" %
% ?
%
! " Z "
"
! " % %
%
#
%
(
" !
%
"
#
%
"
"
(
$ %
% &
'
.7&
D/..
! .:/&
$
!&
'
$
<&
D/..
!
0&
% ?
% &
' " $
! "
"
! %
! "
"!
"
"$&8
"
3
%
"
" ( ]
C
@ XA
"
^
E
"
C
"
" H"
4"
A
%
"
?
%
D/& "& &
Y
"
% &
'
!%
%
(
%
" "
"
"
$
%
" " %
"
"
%
? #
%
Z "
% %
%
$ %
"
"&
% ?
%
"
% "
"
"
%
$" "
"
%
"
!
"
+ "
[G A Y F + Q
+I _\
!
$
[
"
& & &
+ Q
\&
` %
" "
"
"
- " ! %
%& 8
#
I ""A 2
"
"
% ?
% & !
%
" $
: $ >"
(& ?
"
"
"
" %
%
(
" &
'
%
.&
D/.D& ?
!
$
" %
"
"
$
"
"
" " "
3
" $
A
- "&
'
!
%
%
(
""
%
$& '
@
.:/ "
%
(?
%
) :& / >& !" D/.D@ )
1/ "
%
(?
%
D/ "
"
"
Na
+
V
) D>&
D<& !" D/.D@
Z "
"
"
$ &
%
$
"
%
( $
%
(
%
"
% "
(
"
"
" !
!
!
"
Y
"
&
!
$
- "
"
!
* _&
"6
7 4(
(8
:
N
N`OCO? ;
! %
B
b
(
Jitka Kop ivová
'
.=11
%
%" "
! % "
"
"
%
%
"
$
"
"
%
" $
" "
!
" #
A#
%
!
"
%
%
"
"
$
"
%"
&G
"
%
"
!"&
"
%
E !"
!"
"
"
( $" &
"
'
$
$
" "
!
#
#
%""
"
&2 $
%
"
% $ !"
"
" " &
" &
"
!
2
*"
K
%
%
"
"
%
$ !& )
%
\&
! %
!"
[? %
2 $
!
"
#
! !"
#
"
"
%"
! "
"!#
%
92%
#
#
!
"
"
`
"
"
$
" "
% L&
!
B
*
;
!
! ; 2
"
"
K
%
% "!
A
<>0
"
!
"
;
"
"
R% %
+
@
!,#
;
(
!
C "
5 ;
%
./&
%
?
& 2
"
"%
%
%
)
"
9
@
"
&8
"
& R
"
! %
&G
"!%
"
.D&
% $
, & ?
!
"
"
(
!
!
)
!#
"
"
3
"
%"
$
"
$
(
&
%
"
-"
.1@//
$
.<@//
&
67-8#'/ 59 & 4
5& 8 1/
0%
B "!
% &
"
5 *
%
%
" " #
! ;3
%
&
" #
"
"!
"% %
%
"
!"%(& R "
%
" % &
"
1
#
$ "!
&
&Q
&
" "
"
"
4;
;
N
"
" %
$" " %
"
A %
X&
#
&
" 8
_
"
N"
&
" "
"
" &) #
!
+
!
!
"
! %
$
"& *
J J J
%
# !"
4
"
!
"
"&
!
#
%% @
;2
?
A
%
" &
"
#
3
!
%
A
!
#
%
"
:
%
#&;
!
#
2
; <
= >>
" & #"
; ??;
Q+
% & '
"
%
% &
<>D
$
$ F "
%
"
3 "
C
"#
2 "
./& ..& "
!
@
')Rc52d RO*2e_) 'f
*O ?X
B5 f
$
; "
"!
" 9
"
"# KB
% N
#
$
"
2
&
% ..D1& F
[
" %(\
[
!
! (\
#
%" %
$ &
.D& " &
"
4; ( $,#
;
"
2
&X
A %
&
2 %
.0&
"
.:& " "
"
!
#
" "
% &
%
"
$
"
"
! "
" "
%
% " & _
%
"
$
!" %
!"
"
% "%] " & " &
#
K=& " &L& 2
5
% $
+
" " &
2
1
$ "
"!$&
"
=& " &
3 "
%
#
#
#
"
&
!
"
%
!"
'
"
""
%
!"
%
$2
"
! $
"
L #
"
"&
X "
&
!
"
*"
"
(
;B
! " %
#
% " H"(& '
%
%
;
% K
++ ;
!
"
% &
$
& R"
"
&
L
"
&
"
! "
*"
( $ "!
"
%
N
8
" !
#
A " #
!
%"
$
L&
"
!"
"
!
*
"
%
"
"
#
#
!
1
!& G
$
!" &
!
$
"
" &
"
#
%
" "
X"
%
%
$
2
L
`
D/.D
% 2 %
!
%
% 9
[*
"
" @
"
"
[G "
&\
[T
&\
%
$
[ "
[
[G
;
]
%
(
3
9
\
]"
" $
""
*
"9
\
&\
9
\
$
"
%
!%
"
"
(
"
!
$
"
"
!"
"
]
[
&?
"
O
9
\
8
[? "
!
&8 "
"
]
"!
\&
+ !
!
!% % "
" P
%
!
! "
N
D/.D
./&
!
"
"
*
"
"
%
( K* _L 8 A .:/&
$
&
*"
" & ?
"
" ;
'
" "
"
"
%
_
F %
"
"
"
"
"
" %
"
% * _
- "
- "
'
"
2
"
%
%
(& 8
"
T
"
"
"!
?
% &' "
!
; - "
"
% D/..@
%
(
!
"
$
"
"( ?
%
2
#
[
+
%
4
"
%
T
%
0=
( "
./
"
"
"&
(
$ &
' "
2 $
+
% %
(
"
"
%
"
" "
"!$
$ "
&
!%
%"&
8$ "
!
!
"
*
" " "
%
%
%
%
!
" %
& 8
$
&
$
- "4
"
%
% !
%
"!$
"
#
"
%
"!$ & '
!&
"
C !
"
%
'
!
%
! " %
(
(
+
% & R
"
T
! 2
"
A 8 #
%
%
"
!& Q
%
%
$
!
%
$
!
!
#
+
)
#
"
+
%
""
$
%
(
%
"!
"
.:/&
$
*
$
"
"
&
%
(
!&
8
$
%
" %
B
"
)
($
#
% A +
"
"
"
!
% $
#
"
%
( "
& C
%
"
"!
"
+
"
% #
"!
"
#
(
"
"
"
&
!
"
"
"& ' "
' "
% " "
!
$
( 4
$
#
2
#
+
%
%
!
"
5
! " %
%
' %
" %
" %
(&
"
"
% "
!
+
%
($
$
"
"
&
& G "
"
"
5
"
!
"
" $
"
&?
"
(
"
%"
%
"
&
+
"
#
5 "
" "
"
!
& N
%
% "& 8
"! "
D/.D&\
8 AF % "
& 8 8
"
%
%
$ 8
8-70,0 (
4
/( 0;< #0=
*"
"
Fg
T" A
< #/
&3 ,-#&*+
N
X
*
&
' !
"
" $
! "(
% D/..
"
"
%
"
"
!
( @
%
#
D1&
%
$
%
!
"
%
!
" $
$
& N "
"
h
%%
' " _
2
*
&
#
:&
$
%
% - (
Q
&
"
"
!
%
A
! & 8 "!
!
$"
"
"
!
"!
@
%
+
%&
#
3
%
%
% (
%
`
$
#
%
%
+
!
!"
%
#
"
'
#
!"
#
"
%
%
#
%
!5
C
4
%
?!
#
?!
"%
"
% &
(
"
%%
#
!
5
7&
X
%
"
"
,#
&
9
"
>/15 0 ' #)
!"
Fg
"
T" A
N
%
7 $ =&
!
$
D/..
%
*% (
)
"
" (&
$
"
!
!
"
"
"
! ;
&
%
"&
%
"
: "
"
2 $
!
"!
"
"
" % " &
G % @
#
!
%
+ $
&
%
"
!
#
&
%
!
+
"
&
!
% % "
* A
#
_
#
T
"
!
%
$"
A
%V
!"
!
"!$
7&
#
"
)
!"
(
"!
!
"
%
1&
7&
%
D&
"!&
'
!"
!
#
!"
F
"
?
% (
%
&
- "
"
N
#
1&
%
! "& !"
"
%
" $
; A"
#
"
"
!
H
$
(
" &
F
"
$
% &
7
(
#
!
N
8
.=& D/& "
Eduard Steun
2
"
% .=&
"
!"
D/& "
" %
%
% & R%
"
.<:<
%
"%
P
8
!
#
%
%
AX
& K.<0/ ; .=.>L
(&
%
%
( ;
"
%
"
_
"
C
"
(
"
#
$
%
3
$%
"
%
$
% "
" "!& *" !
"
"
!
"
$
"
"
$
"
3 !"
K
"
&L
&
"
%
" !
5
!
'
&
"!
#
#
(
h
"
3"
"
"
%
%
" "
!
'
#
!&
"
$ "
% %
%
%
3" !
%
"
%
"
"
$
"
!
$ %
"
"
""
"!
%
;
$
%
" "!%
!
& 5
%
"
%
%
5
%
"
%
! "
!
( "
!"
;
%
&
%
#
"
!
%
- ! !
&
"
"
%
%
&
" % .<==# .=// !
.>0
./
( %
.&.7:
" & *"
"
%
O
F% "
%
" $
Z #
F
&
?
" "
%
$
" %
%
$
*
Z
"& 5 3
'
"
"
" ! &
T
"
"
"
"
" "
& ` %
#
"
G
"_ A
"
F
"
F
Q % &
?
$
"
' " Q
8i%
% G
% #
&
B
#
"
" #
+ A " A
8
A2
& ' "
T
' "" &
"
B
X
+
"
_
% *"
! %
"
+
" %
%
&
"
O
!"
O
) % !
O " _
"
! C
G
^ &
*"
%
"
% * " &
B
!
'
G "
Z^A
$
A
"
T
&
"
(
$
"
&
"
! $
!
!#
" % .<==#.=//
% "
"
"
! "
!
(
%
(@
"
&N "
@
0
D
!
.
!"
"
#P
8 A
%
"
. "
F% "
*"
' ""
. !
.
j2
A
P A"
*" /.&
.
%
.
%
.
D
%
.
0
%
+ "
$
. %
( $ .
%
$ . $
: % #
$
. %
%
#
. "
.
%
#
$
:
%
D
"
$ D
%
..
%(
! %
!" .
"
" "
. $ . " "
(
'
P
k
F% "
0
%
%
! "
!
.
%
%
.
O
!&
.
.
D
. %
" $
$
:
%
.$
" D
% D
"
7 " A "( D "
"
: "
.
%
%
"
$
.
( .
.D " " (
( . " .D
& 5!
!
"
!
! " #
"%
(&
C"
"
"
$
$ "
!
.=&
D/& " "
%
&
% .<<D
F% " (
#
R
$ "& ) !
" " A
"
"
K
%
L@
%
%
"
!
# *
%
%(
*
%
"
P
K.770L
F "" K
$ L&
# B
(
! %
!" _ %
K.<:0L
!
" " *"
"
&
# *
%
"
(
[G %
N % \ K.<>:L
#*
%
( K.<<DL
# ?! %
K.<<0L
#
! %
" .<<D
.<=/&
N
%
! "
% (#
"
$
"
!"
&
"
0//
$(& C "!%
"
#
"
"!
0<& G
_ %
"
"
!
%
%&
%
" %
2 $
% .=.<
"
&
"
" "
'
8 AC
" "
" " %
! &G
" %
"
&
" $
" "
% "
"
)%
8& _
"
!
&
F
A*
$
&
H
"
%
"
D/.D
N
D/.D
"
2
?
"
& Q"
%
?
% "!
'
!
$
D/.D (
"
%
"
$
!"
&
!
&
"
'
"
!"
$
"
!"
"
$
"
(
"
%
"
"
"!
"
%
" &F
!
!"
%
%
"
!"
%
C
!" "
%
%
"
!"
"
%
&) " "
( $
&
%
"! !"
!
A" + A% &
&
"
"
"
%
"
?
"
!
'
2
!%
%
!
"
!"
1 5
#
'
?
%&
"
"
"!
Q%
"
'# #/
,*+ *
' 08-#'/
#-715'8#-/
#0 %5,(
30 4
(
=.#0>
'& /$ %
T
E "
"
%
!" &
"
&
&
0& "
T
"
!
" " %
'
" "
J J J J J
!
&
E "
&
*
#
" $
"
&
"
(
"
%
'
8
% &
"
!"
D.& " "
"
b
@ A
A
,$% 7. 0 : 5# 4
,0B 15 3.,(
=40 (
&=C$,'/ %
&30.,'&715
' /
>B%8# , ,/(
=D
7" 1 &
#
N
C
"
A"
"
%
"
1&
%
%&
"
/
,-7 E,- ,
" "
"
[
5
- "
"
"
%"
" %
8& _
$ "
!"
1. Vilémov
2. Velký Šenov
3. SK Lipová
4. Mikulášovice
5. Dolní Poustevna
?
/
,8 -,/1
"
"!$ &
*
" %
.@D
>&
N
1&
" &C " "
$
"
3
3
1
1
0
1
0
1
0
2
%
E 4K & '
"
L&
'
% :@0 Q
T
:@0&
' "
& N
" "
" "
'
N
"
"
"
./&
"
H
"
L
.@.
#
!
%
Q
& 2
*
(
%
&
%%
Q
*
2
"
"! %
"
!
!
"
" % "
$ <&
"
"
J
"
!"
G
!
&
A +
%
#
" %
(
!$
"
"
& C
!
(
!"
"
(
$
"
&
A
%
%
!" &
$"
%
&
!
$&
" %
A
"
"
"
$
"
*
&
%
"
%
"
"
" b
!
& G "
L
0@/
J
! %
!"
"
"
$
! &'
*"
"
10
9
4
3
2
H"
&
F
% "
!
- "
"
%% & )
!
!%
! & )% !
"
"
%8
R
.7#"
%
! 7&
"!$
"
$ "
*
&
' %
A% " %
$
" Q
*
"
"
"
,
%
! %
%
" " %
(
(
!%
& _
"
!
"
%
$ "
%
$
""
"
"
% & ' "
$
! " - " %
$
$
%
%
&
B !
& 2
8&
%
$
"
,! $
" &
$ "
!
" %
! %
(;5
2
&
$
%
;Q
"
*
&_
"
,
"
!
!
$
!% &
*
*
(
$
%%
$ "
"
" 8
F %
#
" " "
$
" "
!
% "
"&
2 $
!
*
0/&
,
!"
"
!"
%
?
"
$
*
%
"&
, &
$
&
% K &'
% L
"
E$
@
K
?
"
\
K
!
!"
.1&
12:4
13:9
7:11
11:11
7:15
F
C
C
0
1
2
3
2
"!
J
4
04 %1 (&
"
D@/
%
%
D/.D
$
- %%
&
(
4
0', 3 ,(
4'&;#-E, 4
'. '
*
%
"!
%
+ (
($
"
#
+" "
"
"
% % % "
%
&
;
4
!"
!
' %
"
$
$
"
+
" &'
"
A %
"
&
% % % " ;
4
%
" 4
"
%
%
" K
+
GL
%
4
"
"
%
&
, ,,
?
%
"
( %& 5
!
%
&
.#14
%
$
& ?! "
"
%
%
%
% !
%
>&#075-, 4
1
_
!
%
!
(
%
"
% &
!
%
!
" "
! A %
" "
>/
% !
"
%
!"
"
"
% $
% %
&
,' 8-#', #07 %
*
"
!
%
" "
4
"
!
! "! & 8 " $
A %
% %
$"
" $
+
F- &0 1 ', #07 %
?
"
"
%"
%
"!
&
"
% !
" "
"
"
& * !%
$
!
"
"$
"
!
" $ "&
;
&'
%
"%
%
$
#
7" 1 &
#
VILÉMOVSKÉ NOVINY, m sí ník zastupitelstva obce pro ob any obce Vilémov, okres D ín. ídí redak ní rada.
Uzáv rka tohoto ísla 15. b ezna 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad.
Adresa redakce: Obecní ú ad, p. 172, 407 80 Vilémov. Telefon/fax: 412 397 426
e-mail: [email protected]
[email protected]
Internet: www.ouvilemov.cz

Podobné dokumenty

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 10/Říjen 2012/Ročník 18 Uzáv rka tohoto ísla 15. íjna 2012. Registra ní íslo MK R E 12245. Tiskne obecní ú ad. Adresa redakce: Obecní ú ad, p. 172, 407 80 Vilémov. Telefon/fax: 412 397 426 Internet: www.ouvilemov.cz e-mai...

Více

Vilémovské noviny - číslo 2/Únor 2012/Ročník 18

Vilémovské noviny - číslo 2/Únor 2012/Ročník 18 s firmou ARMEX ENERGY a. s., D ín; c) Pov uje starostu obce H. Raicharta k podpisu uvedené smlouvy pro objekty ve správ obce a Mgr. B. Bydžovskou pro objekty ve správ školy.

Více

Technický list - Profi Truck Business

Technický list - Profi Truck Business Náš exkluzívní systém Smartpack™ umožňuje ovládat rychlost vyklápění popelnic a další funkce. Na váze nákladu při tom nezáleží. Systém automaticky určí, jaký tlak je potřeba ke zvednutí a stlačení ...

Více

Vilémovské noviny

Vilémovské noviny K realizaci projektu byl vytvo en realiza ní tým. Od nás z Vilémova jsou jeho leny Václav Marek, velitel hasi , Daniel Krobot, Josef Richter st. a Josef Richter ml. Úpln vlevo stojí pan Herbert Sch...

Více

novinky v sortimentu 2009/2010 2009/2010

novinky v sortimentu 2009/2010 2009/2010 Tøezalka teèkovaná (hypericum perforatum) je vytrvalá léèivá bylina hojnì rozšíøená i v našich klimatických podmínkách. Obsahuje èervenofialové barvivo hypericin, tøísloviny, flavonové glykosidy, s...

Více

Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. května 2012

Zasedání pracovní skupiny pro MA21 RVUR, 9. května 2012 Kratochvílová – akce istá Vyso ina, odkaz na aktivity, p ipravované v rámci projektu MAG21 v Kraji Vyso ina: P eshrani ní cena Skutek roku http://www.kr-vysocina.cz/aktivita-6-preshranicni-cena-za-...

Více