Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají

Komentáře

Transkript

Nový trenér, noví hráči, nová sezona – 2004/05 Hvězdy zlákají
3. kolo 17. 09. 2004
5. kolo 21. 09. 2004
HC Sparta – HC Hamé
HC Sparta – HC Vítkovice
(18.30)
Nový trenér, noví hráči,
nová sezona – 2004/05
Je to tady! Začíná nový ročník Tipsport
Extraligy a s ním přicházejí další kapitoly
knihy zvané hokej. Letošní sezona bude specifická přítomností hráčů z kanadsko-americké
NHL, kteří budou v Extralize působit po dobu
výluky zámořské soutěže. Prakticky všechna
družstva české nejvyšší soutěže podepsala
smlouvy s hráči z NHL, kteří kvalitu soutěže
ještě pozvednou a celá liga bude opět vyrovnanější a kvalitnější.
Pražská Sparta také posílila o několik hráčů
z NHL. Do útoku přišli Jan Hlaváč, David
Výborný a Petr Nedvěd a obranu vyztuží ze
zámoří kromě Roberta Schnábela, který je
kmenovým hráčem Sparty, také Karel Pilař
a Josef Melichar. Sparta také před nadcházejícím ročníkem změnila trenérský tým, který
pod vedením Slavomíra Lenera slibuje agresivní a atraktivní hru.
Vzhledem k zahájení nové extraligové sezóny 2004/2005 připravilo vedení HC Sparta
Praha několik novinek, které by měly přispět
k ještě lepšímu diváckému a sportovnímu
zážitku z hokeje. Změny tak nenastaly pouze
v hráčském kádru či trenérské sestavě, ale
i v provozu a nabídce T-Mobile Areny.
Celá T-Mobile Arena i její okolí prošla očistou, byly zrekonstruovány toalety, restaurace
a pro pohodlnější parkování diváků bylo zvětšeno parkoviště u T-Mobile Areny. Nový vzhled
dostaly také stánky s občerstvením a suvenýry.
Doplněn byl také program ve velké kostce
nad ledem, který by měl bavit diváky. Jedná se
ale o překvapení, proto nebudeme prozrazovat více.
Nedílnou součástí procesu zlepšování prostředí pro diváky je i zkvalitňování služeb.
Důležitý je pro vedení klubu systém prodeje
vstupenek a jejich co nejlepší dostupnost.
Proto byla prodloužena spolupráce s největším
distributorem vstupenek v České republice –
společností Ticketpro, která zajistí, že vstupenky na všechna domácí utkání HC Sparta Praha
si tak budou moci diváci opět zakoupit v prodejní síti Ticketpro. Aby byla dostupnost vstupenek pro diváky maximální, zajistilo vedení
klubu od 1. října distribuci vstupenek na
domácí zápasy HC Sparta Praha také ve všech
pobočkách sázkové kanceláře Tipsport.
Ceny vstupenek byly upraveny pouze o zvýšenou sazbu DPH – současná cena je tedy
130,- Kč na všechny domácí zápasy HC Sparta
Praha, s výjimkou zápasů proti HC Slavia
Praha a HC Moeller Pardubice, kdy je cena
navýšena o dalších 30 korun. Cena vstupenek
k stání je 65,- Kč, resp. 95,- Kč.
Ceny permanentek také vzrostli minimálně,
pouze o 200 korun. Celoroční permanentka tak
stojí 3100,- Kč. Výhodu mají držitelé permanentek z minulého ročníku, kterým HC Sparta
Praha stále rezervuje jejich místa, aby mohli
sledovat zápasy ze svého oblíbeného místa.
Hráãi z NHL v kádru HC Sparta Praha
David V˘born˘ – 39
Columbus Blue Jackets
Petr Nedvûd – 93
Phoenix Coyotes
1
(18.30)
Jan Hlaváã – 27
NY Rangers
Hvězdy zlákají diváky,
věří Koželuh
Nadcházející ročník extraligy chystá
pro publikum přehlídku zámořských es.
Výluka severoamerické NHL zavála do
Česka množství nejlepších domácích
hokejistů, kteří se představí v nejvyšší
soutěži. Ani Sparta nezůstala pozadu.
Její dres obléknou jak
bývalé opory, tak hráči
v Holešovicích zatím
neznámí. Gen man, Ředitel
klubu Luboš Koželuh myslí,
že soutěž bude i díky tomu
letos zajímavá.
Během uplynulého léta doznal
sparťanský kádr mnoha změn.
Vyměnilo se deset hráčů, což
bylo více, než jste předpokládal
na konci minulé sezóny. Proč došlo k tolika
zásahům do mužstva?
Situace se tak zkrátka vyvinula. Nicméně
z členů stálého kádru se změny zase tolika
hráčů netýkaly. Rozloučili jsme se s několika,
kteří nesplnili naše očekávání. Na druhé straně jsme si vytipovali několik posil, o kterých
věříme, že budou přínosem. Měli by přispět
k agresivnějšímu hernímu projevu se kterým bychom chtěli
v letoším ročníku uspět.
Další kapitolou posilování
mužstva jsou příchody hráčů
z NHL. V extralize by se jich
mohlo objevit na padesát. Co
to bude pro soutěž znamenat?
Bude zajímavější a můžou
posily zamíchat pořadím?
Věřím, že bude zajímavá. I díky
parádnímu výkonu českého týmu
ve druhé polovině Světového poháru by mohla
nalákat diváky. Co se týče vlivu na výkonnost,
ta bude u každého mužstva jiná. Ale pokud stávka skončí, situace se stabilizuje a síla mužstev
bude odpovídat normálnímu stavu.
pokračování na str. 4
Sparta si zpestfiila pfiípravu na
Kanársk˘ch ostrovech a ve ·v˘carsku
Pod vedením nové trenérské trojice Slavomír Lener,
Leo Gudas a Marian Jelínek zahájí hokejisté Sparty
Praha 17. záfií proti Zlínu nov˘ extraligov˘ roãník. Letní
pfiíprava byla zahájena 17. kvûtna pod vedením kondiãního trenéra Mariana Jelínka. Její velkou ãást absolvovali hokejisté na Olympu a na Strahovû.
V novém tréninkovém centru na Strahovû mûli hokejisté v‰e, co potfiebovali, a to na nejvy‰‰í úrovni. „Je tam
super regenerace, travnaté hfii‰tû, mûkk˘ povrch na
bûhání, pfiestûhovali jsme si tam i rotopedy,“ liboval si
Petr Ton. Z tamního prostfiedí byl Ton doslova nad‰en˘. „Na Strahovû je to perfektní. V tréninkovém centru
jsou v˘borné podmínky. Kam se v tomhle hokejisté na
fotbalisty hrabou,“ srovnává s úsmûvem zázemí.
Stejnû jako v pfiedcházejících letech i letos ãást pfiípravy strávili sparÈané na zahraniãním soustfiedûní. Po
cestách do ¤ecka a do Tater tentokrát zamífiili na kanársk˘ ostrov Lanzarote.
Tam je ãekalo prvotfiídní sportovní zázemí. Nav‰tûvovali
posilovnu, bazén, jezdit na kolech. Hráãi mûli budíãek
kolem osmé hodiny ranní a je‰tû pfied snídaní stihli krátk˘
v˘bûh. „Je tam taková sopeãná krajina. Sam˘ ‰utr, Ïádná
zeleÀ,“ oÏivuje vzpomínky na tvrdé prostfiedí Jakub ·indel.
SparÈané se na Kanáry nejeli rekreovat, kaÏd˘ den je
ãekal tfiífázov˘ dopolední trénink, kter˘ se skládal
z posilovny, her (fotbal, házená, basketbal) a skokÛ pfies
pfiekáÏky, kter˘mi si hráãi zdokonalovali odrazovou sílu
dolních konãetin. V pÛl páté odpoledne vyráÏeli hráãi na
kola. Ani kola denní program neuzavírala. MuÏstvo se
rozdûlilo na dvû pÛlky. Jedni ‰li na beach volejbal, druhá
do bazénu. Konec tréninkÛ byl v pÛl osmé. Po návratu
se sparÈané pfiipravovali je‰tû mûsíc v domácích podmínkách, aby pak nastoupili na 17 dnÛ na dovolenou.
Po dovolené se se‰li nedoãkaví sparÈané na ledû
v T-Mobile Arenû jiÏ v parném stfiedeãním odpoledni
21. ãervence. Na parn˘ stfiedeãní den 21. ãervence si
pokračování na str. 2
Karel Pilafi – 92
Toronto Maple Leafs
Zaãátky domácích utkání HC Sparta Praha
v T-Mobile Arenû
Út, Pá, Ne: 18.30 So: 17.00
Josef Melichar – 2
Pittsburgh Penguins
sj
1
info
Soupiska HC Sparta
ÚTOK
6 Michal Bro‰
14 Martin Chabada
25 Michal Dragoun
29 Pavel Ka‰pafiík
71 Jindfiich Kotrla
18 Ondfiej Kratûna
11 Jakub Langhammer
15 Jan Marek
17 TomበNetík
24 Rostislav Olesz
44 Michal Sivek
87 Petr Ton
19 David Vrbata
21 ·indel Jakub
26 Petr Nedvûd
27 Jan Hlaváã
39 David V˘born˘
DATUM NAROZENÍ
25. ledna 1976
14. ãervna 1977
12. dubna 1983
11. ledna 1979
7. bfiezna 1975
21. dubna 1977
17. srpna 1984
31. prosince 1979
28. dubna 1982
10. fiíjna 1985
21. ledna 1981
8. fiíjna 1973
23. ãervence 1983
24. ledna 1986
9. prosince 1971
20. záfií 1976
22. ledna 1975
V¯·KA
185 cm
186 cm
183 cm
188 cm
185 cm
176 cm
189 cm
179 cm
178 cm
184 cm
192 cm
185 cm
181 cm
181 cm
186 cm
183 cm
179 cm
VÁHA
89 kg
85 kg
83 kg
92 kg
84 kg
80 kg
87 kg
81 kg
77 kg
87 kg
96 kg
85 kg
78 kg
74 kg
88 kg
90 kg
3 kg
HÒL
P
P
L
L
L
L
P
P
L
L
L
P
L
P
L
L
L
OBRANA
51 Michal DobroÀ
8 Jan Hanzlík
16 Jaroslav Kasík
55 Libor Procházka
5 Martin Richter
31 Robert Schnabel
9 Josef ¤ezníãek
92 Karel Pilafi
2 Josef Melichar
DATUM NAROZENÍ
29. fiíjna 1979
21. bfiezna 1982
23. bfiezna 1983
24. dubna 1974
6. prosince 1977
10. listopadu 1978
30. listopadu 1966
23. prosince 1977
20. ledna 1979
V¯·KA
187 cm
180 cm
178 cm
185 cm
184 cm
195 cm
170 cm
185 cm
190 cm
VÁHA
112 kg
82 kg
78 kg
85 kg
85 kg
108 kg
81 kg
92 kg
97 kg
HÒL
L
L
L
P
P
L
L
P
L
BRANKÁ¤I
22 Petr Bfiíza
42 TomበPöpperle
DATUM NAROZENÍ
9. prosince 1964
9. fiíjna 1984
V¯·KA
84 cm
183 cm
VÁHA
82 kg
85 kg
HÒL
L
L
188 cm
85 kg
L
3 Michal Valent
5. bfiezna 1986
P¤I·LI
Michal DobroÀ (Lasselsberger PlzeÀ)
Martin Richter (CSKA Moskva – Rus)
Ondfiej Malinsk˘ (Prostûjov)
Robert Schnábel (Nashville Predators – NHL)
Jaroslav Kasík (Oceláfii Tfiinec)
Karel Pilafi (Toronto Maple Leafs – NHL)
Josef Melichar (Pittsburgh Penguins – NHL)
Michal Sivek (Pittsburgh Penguins – NHL)
TomበNetík (Energie Karlovy Vary)
Jindfiich Kotrla (Chemopetrol Litvínov)
Pavel Ka‰pafiík (Bílí Tygfii Liberec)
Rostislav Olesz (Vítkovice)
Petr Nedvûd (Phoenix Coyotes – NHL)
Jan Hlaváã (New York Rangers – NHL)
David V˘born˘ (Columbus Blue Jackets – NHL)
sparÈané naplánovali první trénink na ledû v T-Mobile
Arenû na dobrovolném tréninku. V pátek pak zaãal na
ostro trénovat cel˘ t˘m.
Sparta sehrála celkem 14 pfiípravn˘ch zápasÛ, celkem
devût z nich vyhrála. Dvakrát porazila svého praÏského
rivala ze Slavie, porazila pfiední ‰v˘carské kluby Kloten
Flyers a ZS Zürich, jako jedin˘ ãesk˘ klub dokázala
uhrát remízu s Magnitogorskem. SparÈané se zúãastnili turnaje Slapshot Trophy ve ‰v˘carském Zuchwilu.
„Hráli jsme zápasy s v˘born˘mi ‰v˘carsk˘mi t˘my,
které hodnû bruslí a hrají dÛrazn˘ kanadsk˘ hokej.
Myslím, Ïe jsme obstáli,“ komentoval poãínání Sparty
trenér Slavomír Lener. „Jsme spokojeni i s v˘konem
v utkání s Bernem, které jsme sice prohráli, ale dokázali jsme stáhnout vedení soupefie o dva góly. MuÏstvo
prokázalo hodnû morálních sil.“
P¤EHLED P¤ÍPRAVN¯H ZÁPASÒ
30. ãervence 2004: Slavia Praha – Sparta Praha 2 : 3
3. srpna: 2004: Sparta Praha – Lasselsberger PlzeÀ 2 : 2
10. srpna 2004: Sparta Praha – Metallurg Magnitogorsk 2 : 2
13. srpna 2004: Chemopetrol Litvínov – Sparta Praha 1 : 7
17. srpna 2004: Sparta Praha – Slavia Praha 3 : 0
20. srpna 2004: Sparta Praha – RABAT Kladno 2 : 4
23. srpna 2004 Sparta Praha – Kloten Flyers 6 : 2
27. srpna 2004: Zürich Lions – Sparta Praha 1 : 2
28. srpna 2004: SC Bern – Sparta Praha 6 : 4
29. srpna 2004: Sparta Praha – Slovan Bratislava 5 : 4
03. záfií 2004: Sparta Praha – Slovan Ústí nad Labem 4 : 3
06. záfií 2004: Moeller Pardubice - Sparta Praha 3 : 1
10. záfií 2004: Sparta Praha – Energie Karlovy Vary 5 : 3
12. záfií 2004: Sparta Praha – Chemopetrol Litvínov 5 : 2
Ve Spartû do‰lo pfies léto k fiadû zmûn
Nov˘m trenérem Sparty Praha byl jmenován dosavadní kouã reprezentaãního t˘mu Slavomír Lener. Pomáhat mu bude hned trojice asistentÛ, prvním asistentem
byl jmenován Leo Gudas a kondiãním trenérem Sparty
se stal Marian Jelínek.
Znaãné obmûny doznal i hráãsk˘ kádr. Brankáfiskou
jedniãkou v nadcházející sezónû bude opût devûtatfiicetilet˘ Petr Bfiíza, kterému bude kr˘t záda mladíãek
TomበPöpperle. Dal‰í kmenoví brankáfii Sparty najdou
ODE·LI
Jan Srdínko (Sibir Novosibirsk – Rus)
Pavel ·rek (Lasselsberger PlzeÀ)
Jan V˘tisk (Lasselsberger PlzeÀ)
Petr Kubo‰ (Molot–Prikamje – Rus)
Karol Sloboda (Slovan Bratislava – Svk)
Jaroslav Mrázek (Vancouver Giants – WHL)
Roman Vondáãek (Lasselsberger PlzeÀ)
Viktor Ujãík (Kärpät Oulu – Fin)
Roman ·imíãek (Vítkovice)
Jan Tomajko (Bílí Tygfii Liberec)
Zdenûk Sedlák (Innsbruck – Rak)
Petr Havelka (Lasselsberger PlzeÀ)
ªubo‰ Barteãko (Dynamo Moskva – Rus)
Gabriel ·pilár (Slovan Bratislava – Svk)
Karel Hromas (Everett – WHL)
Marek Schwarz (Vancouver Giants – WHL)
Hlavní trenér – Slavomír Lener
Vedoucí muÏstva – Jaroslav Velechovsk˘
Asistent trenéra – Leo Gudas
Masér – Hynek Svoboda
Asistent trenéra – Marian Jelínek
Masér – Karel Janouch
V˘sledky oddílÛ mládeÏe
HC Sparta Praha
VEDENÍ SPOLEâNOSTI HC SPARTA PRAHA, a. s.
VEDENÍ SPOLEâNOSTI
Mgr. Lubo‰ KoÏeluh
generální manaÏer klubu a ãlen
pfiedstavenstva
Miroslav Kune‰
sportovní fieditel klubu
Vlastislav Pfieãek
obchodní fieditel klubu
Ing. Ladislav pátek
vedoucí ekonomického oddûlení
Ing. Ludûk KaÀák
vedoucí provozního oddûlení
SEKRETARIÁT
+420 266 727 454
Monika Bfieznovská
asistentka
Tereza Václavíãková
asistentka
uplatnûní jinde. TomበDuba se pfiesunul ze Znojma do
Plznû, která za nûj obûtovala elitního beka Michala
Dobronû. Marek Schwarz zase mífií do zámofií, kde
bude chytat v juniorské lize za Vancouver Giants.
V obranû zÛstaly dvû zku‰ené opory – olympijsk˘ vítûz
z Nagana Libor Procházka a jeden z nejproduktivnûj‰ích
bekÛ extraligy, Josef ¤ezníãek. Tfietím obráncem
základní sestavy z loÀské sezóny ve sparÈanské sestavû
bude mladík Jan Hanzlík. Po pÛlroãní anabázi pod Viktorem Tichonovem v CSKA Moskva se do muÏstva vrátil mistr svûta z Norimberka 2001 Martin Richter.
Z Nashvillu pfii‰el obrovit˘ Robert Schnábel, kter˘ jistû
zv˘‰í respekt soupefiÛ ze sparÈanské obrany. Posilou
bude jistû i nejlep‰í bek Plznû posledních let Michal
DobroÀ. Na vût‰í prostor na ledû ãekají sparÈan‰tí mladíci v ãele s Jaroslavem Kasíkem. Defenzívu naopak
opustil zku‰en˘ Jan Srdínko, jenÏ bude hrát v Novosibirsku, v Plzni budou pÛsobit Pavel ·rek a Jan V˘tisk.
Obránce Petr Kubo‰ zkusí ‰tûstí v ruském Molotu Perm
a na poslední chvíli se do Slovanu Bratislava vrátil Karol
Sloboda. Dokud bude za mofiem stávka hráãÛ NHL,
posílí sparÈanskou obranu Josef Melichar a Karel Pilafi.
Kádr doplnilo celkem pût nov˘ch útoãníkÛ. Z Litvínova
pfii‰el úãastník svûtového ‰ampionátu v roce 2003
Jindfiich Kotrla, z Liberce se vrátil píseck˘ odchovanec
Pavel Ka‰pafiík, z Karlov˘ch VarÛ TomበNetík. V˘mûnou za Romana ·imíãka pfii‰el z Vítkovic obrovsk˘
talent Rostislav Olesz a z Pittsburghu pfii‰el kapitán
juniorsk˘ch mistrÛ svûta z Moskvy Michal Sivek. Z loÀského kádru zÛstali opory Jan Marek, Michal Bro‰,
Martin Chabada, Ondfiej Kratûna a Petr Ton. Spartu
opustilo nûkolik hráãÛ s velk˘mi jmény, jimÏ se
v poslední dobû tolik nedafiilo. Do Liberce zamífiilo levé
kfiídlo Jan Tomajko, do finského Kärpät Oulu ode‰el
Viktor Ujãík, do Dynama Moskva pfiestoupil ªubo‰ Barteãko a do Vítkovic se vrátil Roman ·imíãek. AngaÏmá
v Plzni si vyzkou‰í Petr Havelka s Romanem Vondráãkem. Tûsnû pfied zaãátkem sezóny muÏstvo opustil
Gabriel ·pilár, pro nûhoÏ zbylo místo jen ve ãtvrté fiadû,
a tak radûji volil návrat do Slovanu Bratislava. Bûhem
v˘luky v NHL budou v útoku Sparty nastupovat Jan
Hlaváã, Petr Nedvûd a David V˘born˘.
DAVID SCHLÉGEL
OBCHODNÍ ODDùLENÍ
Mgr. Zbynûk âern˘
obchodní manaÏer
TomበBuzek
manaÏer vnûj‰ích vztahÛ
Zdenûk Míka
obchodní oddûlení
Denisa Bfiízová
obchodní oddûlení
3.9. juniofii Liberec–Sparta 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)
Handlovsk˘, Culka
3.9. dorost Sparta–Liberec 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Meidl 2, Haschka, Kupec
4.9. 8. tfiída Slovan Ústí nad Labem 7:2
(0:1, 5:1, 2:0) Dvofiák 3, Litera 2, KubÛ, Havel
4.9. 9. tfiída Slovan Ústí nad Labem 6:1 (3:1, 1:0, 2.0)
Pacovsk˘ 3, Pekárik, Cicvárek, Chára
5.9. 5. tfiída Sparta–PZ Kladno 15:0
5.9. 4. tfiída PZ Kladno–Sparta 3:8 (0:2, 2:4, 1:2)
Tomá‰ek 3, DoleÏal 2, Jefiábek, ·piãan, OÏdian
PhDr. Radim Dvofiák
marketingov˘ fieditel klubu
Zaãátky domácích utkání HC Sparta Praha
v T-Mobile Arenû
Út, Pá, Ne: 18.30 So: 17.00
6.9. dorost Litvínov–Sparta 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Meidl,
Kafka, Novotn˘
6.9. juniofii Sparta–Litvínov 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)
Du‰átko 2, Protivn˘, Handlovsk˘, Kratûna
9.9. dorost Sparta–Pardubice 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Bacovsk˘, Rybeck˘, Regner, Kupec
9.9. juniofii âeské Budûjovice–Sparta 1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
2 www.hcsparta.cz
sj
11.9. dorost Karlovy Vary – Sparta 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
MrÀa
11.9. juniofii Sparta–Pardubice 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Kratûna
11.9. 9. tfiída Liberec–Sparta 3:10 (1:4, 0:5, 2:1)
Bfiíza 3, Pekárek 2, Pacovsk˘, Ivanov, Koláfi,
Kudláãek, Bessonov
11.9. 8. tfiída Liberec–Sparta 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Dvofiák 3, KubÛ
11.9. 6. tfiída Sparta–Liberec 13:4 (2:0, 8:3, 3:1)
11.9. 7. tfiída Sparta–Liberec 11:3 Hrabák 3, Eis 2,
Rákosník 2, Ribalkin, Rube‰, Îovinec, Dvofiák
12.9. 4. tfiída Sparta–Rabat Kladno 10:4
(3:1, 3:2,4 :1) Tomá‰ek 4, Jefiábek, Brejcha,
DoleÏal. OÏdian, Barto‰, Caldr
12.9. 5. tfiída Sparta–Rabat Kladno 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Matûjãek 2, Brém
Podrobnûji se sparÈanské mládeÏi budeme vûnovat
v pfií‰tí SparÈanské jízdû.
soupefii
HC Hamé
HC Vítkovice
V BaÈovû mûstû po historickém úspûchu v podobû zisku prvního titulu neusnuli v létû na vavfiínech. Úspû‰n˘ klub
se rozhodl investovat nejen do hráãského kádru, ale také do svého zázemí - na stadiónû Luìka âajky se objevily
nové sky-boxy a hlavnû, fanou‰ci se doãkali nové svûtelné kostky nad ledem za více neÏ deset milionÛ korun.
T˘m trenérÛ Bokro‰e a Stuchlíka nepro‰el v létû Ïádnou zásadní zmûnou, ale úplnû ve stojat˘ch vodách neuvízl.
T˘m opustili matadofii Kapusta s Vlachem i Slováci Weissmann a Hlinka, z obrany zmizeli Macholda s Dlouh˘m
a vábení rusk˘ch dolarÛ neodolal kfiídelník Vesel˘.
U v˘chodních sousedÛ hledali medvûdi posily i po roce. V pfiípravn˘ch zápasech se v˘bornû ukazoval útoãník
z Trenãína Miroslav Kováãik, kter˘ si vybojoval místo v první fiadû. Dal‰í pfiíchody byly ve znamení návratÛ: z âesk˘ch Budûjovic se vrátil zlínsk˘ odchovanec Jaroslav Kristek, z hostování v Karlov˘ch Varech bek LukበGalvas
a po tfiech letech ve Vsetínû je opût doma Martin Ambruz.
V pfiípadû stávky v NHL je navíc vedení HC Hamé dohodnuto na pÛsobení s dal‰ími hráãi: Romanem Hamrlíkem,
Petrem âajánkem a Martinem Eratem.
Soupiska HC Hamé
BRANKÁ¤
93 Altrichter Martin
31 Murín Igor
42 ·tÛrala Tomá‰
DATUM NAROZENÍ
16.11.1972
01.03.1973
05.01.1985
V¯·KA
182
181
182
VÁHA
84
87
80
HÒL
L
L
L
OBRÁNCE
44 BlaÈák Miroslav
15 Galvas Luká‰
4 Hamrlík Martin
22 Hamrlík Roman
8 Kudûlka Tomá‰
5 Luãka Martin
7 Nosek David
2 Tesafiík Radim
13 Vosátko Lubomír
9 Zubíãek Pavel
DATUM NAROZENÍ
25.05.1982
28.03.1979
06.05.1973
12.04.1974
10.03.1987
10.03.1985
19.02.1981
16.06.1974
26.10.1977
21.10.1974
V¯·KA
183
178
178
185
188
192
182
180
179
177
VÁHA
82
84
96
94
77
86
86
82
87
80
HÒL
L
L
P
L
L
L
P
L
P
L
ÚTOâNÍK
72 Balán Stanislav
96 Bala‰tík Jaroslav
17 Barinka Peter
16 âajánek Petr
75 âech Martin
14 âech Martin ml.
91 Erat Martin
33 Jenáãek Martin
21 Kováãik Miroslav
29 Kristek Jaroslav
25 Kubi‰ Pavel
19 Le‰ka Petr
10 Mokrej‰ Petr
60 Okál Miroslav
91 P‰urn˘ Michal
77 Stejskal Martin
23 Záhorovsk˘ Martin
DATUM NAROZENÍ
30.01.1986
28.11.1979
06.04.1977
18.08.1975
19.10.1975
26.07.1984
28.08.1981
14.07.1975
09.11.1978
16.03.1980
17.03.1985
16.11.1975
14.11.1977
10.04.1970
23.02.1986
14.11.1984
09.02.1981
V¯·KA
184
190
181
182
173
184
181
180
183
184
179
174
183
181
182
178
184
VÁHA
71
93
81
84
73
82
89
93
86
88
81
79
86
84
77
80
72
HÒL
L
L
P
L
L
L
L
P
L
L
L
L
L
P
P
P
L
Realizaãní t˘m
Jméno a pfiíjmení
Ernest Bokro‰
Jaroslav Stuchlík
Stanislav Pfiikryl
Oldfiich ·olc
Miloslav Sedlák
Lubomír Pálka
MUDr. Franti‰ek Zále‰ák
MUDr. Jifií Gatûk
MUDr. Eduard Há‰a
Funkce
I. trenér
II. trenér
sport. ManaÏer
ved. muÏstva
kustod
masér
lékafi
lékafi
lékafi
Pfii‰li:
LukበGalvas (konec hostování v Karlov˘ch Varech)
Miroslav Kováãik (Trenãín, Slovensko)
Jaroslav Kristek (âeské Budûjovice)
Martin Erat (Nashville Predators, NHL)
Petr âajánek (St. Louise Blues, NHL)
Roman Hamrlík (New York Islanders, NHL)
Vedení klubu
Jméno a pfiijmení
Ing. Leo‰ Novotn˘
Ing. Zdenûk Venera
Petr ·ivic
Vûra Jandová
Oldfiich ·olc
Vítkovick˘ klub se na sezónu tû‰í z mnoha dÛvodÛ. Vrací se do své tradiãní haly, kde by chtûl po rekonstrukci navázat na krásnou hokejovou atmosféru svûtového ‰ampionátu. Po dlouh˘ch letech navíc opustil post generálního
manaÏera Franti‰ek âerník a stal se prezidentem klubu a svûÏí vítr do ostravského klubu pfiivedl jeho nástupce,
b˘val˘ ligov˘ hokejista Ale‰ Pavlík.
Klub také v˘raznû zapracoval na svém marketingu, v˘sledkem je nové logo, webové stránky a plánované zatraktivnûní celého vítkovického hokeje.
Trenér Ladislav Svozil pfiivítal v t˘mu jednu z nejvût‰ích osobností klubu za poslední roky, útoãníka Davida Moravce, kter˘ se vrátil z ruského angaÏmá.
Ale i dal‰í posily mají siln˘ zvuk: zpût jsou i b˘val˘ SparÈan Roman ·imíãek a obránce finského Lahti Radek Philipp. Tfii slovenské posily pomÛÏou vyztuÏit defenzívu: obránci Stanislav Hudec a Juraj Cebák, do branky bude pfiipraven Róbert Filc.
V pfiípadû stávky navíc t˘mu urãitû pomohou brankáfi Martin Prusek, obránci Pavel Kubina a Marek Malík a útoãník Václav Varaìa. Vzhledem k nejrÛznûj‰ím okolnostem je v‰ak v úvodních kolech pravdûpodobn˘ pouze start
Varadi.
V rubrice odchodÛ zaznamenaly Vítkovice nejvût‰í ztrátu v podobû mladého Rostislava Olesze, kter˘ byl do Sparty vymûnûn právû za Romana ·imíãka.
Do Jihlavy ode‰li Ale‰ Padûlek, Petr Vala, LukበChmelífi a TomበFicenc, do Slavie se z hostování vrátil Petr Míka
(a hned zamífiil do Karlov˘ch VarÛ) a v prvoligov˘ch klubech hostují Smolka, Baranyk, Dresler, Mocek, KrenÏelok
ãi Hulva. Posledním odchodem byl transfer náhradního gólmana Faltera do slovensk˘ch Ko‰ic.
Soupiska HC Vítkovice
funkce
Prezident klubu
Gen. manaÏer
V˘konn˘ fieditel
Ekon. fiiditel
Sekretariát
BRANKÁ¤
30 Filc Róbert
97 Pinc Marek
25 Prusek Martin
DATUM NAROZENÍ
30.09.1978
20.03.1979
12.11.1975
V¯·KA
182
176
188
VÁHA
85
77
86
HÒL
L
L
L
OBRÁNCI
55 Cebák Juraj
4 âerno‰ek Marek
2 Hudec Stanislav
14 Jureãka Petr
23 Kubina Pavel
27 Kumstát Pavel
5 Malík Marek
52 Philipp Radek
18 Rimmel Patrik
9 Seman Daniel
DATUM NAROZENÍ
29.09.1982
22.07.1976
03.06.1982
22.10.1976
15.04.1977
10.07.1976
24.06.1975
12.02.1977
28.12.1972
01.01.1979
V¯·KA
186
180
184
183
195
194
198
189
183
180
VÁHA
96
90
95
84
110
99
108
93
87
87
HÒL
P
L
L
L
P
L
L
L
L
L
ÚTOâNÍCI
85 Burger Jifií
10 Hubáãek Petr
12 Hulva Jakub
24 Irgl Zbynûk
20 Köhler Bedfiich
11 Krayzel Ludûk
29 KrenÏelok Luká‰
22 Moravec David
13 Padûlek Ivan
31 ·imíãek Roman
28 ·tefanka Juraj
42 Tomá‰ek Martin
8 Turek Filip
26 Varaìa Václav
DATUM NAROZENÍ
08.05.1977
02.09.1979
06.05.1984
29.11.1980
14.02.1985
14.01.1975
30.06.1983
24.03.1973
10.12.1974
04.11.1971
21.01.1976
02.09.1978
24.05.1972
26.04.1976
V¯·KA
180
184
182
179
192
184
187
183
187
189
188
187
187
183
VÁHA
83
90
80
83
95
91
90
91
87
104
98
88
93
95
HÒL
P
P
L
P
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Realizaãní t˘m:
Jméno a pfiijmení
Ladislav Svozil
Ale‰ Tomá‰ek
Valdemar Bednáfi
Milan Mezei
Franti‰ek Dorman
Milan Mezei
Petr Tomis
MUDr. Jindfiich Prokop
Ode‰li:
TomበKapusta (bez angaÏmá)
Erik Weissmann (Zvolen, Slovensko)
Miroslav Hlinka (Dukla Trenãín, Slovensko)
Ondfiej Vesel˘ (Novosibirsk, Rusko)
Petr Macholda (Kassel, Nûmecko)
Jan Dlouh˘ (Îilina, Slovensko)
funkce
I. trenér
II. trenér
sport. ManaÏer
ved. muÏstva
kustod
masér
masér
lékafi
Pfii‰li:
Stanislav Hudec (Martin, Slovensko)
Roman ·imíãek (Sparta Praha)
David Moravec (Jaroslavl, Rusko)
Radek Philipp (Espoo, Finsko)
Róbert Filc (UBC Vancouver)
Martin Prusek (Ottawa Senators, NHL)
Pavel Kubina (Tampa Bay Lightings, NHL)
Marek Malík (Vancouver, NHL)
Václav Varaìa (Ottawa Senators, NHL)
Vedení klubu
Jméno a pfiijmení
Franti‰ek âerník
Ing. Ale‰ Pavlík
Mgr. Jan Falter
Ing. Zdenûk Îemba
Gabrila Jurãíková
Funkce
Prezident klubu
Gen. manaÏer
V˘konn˘ fiiditel
Ekon. fiiditel
Sekretariát
Ode‰li:
Rostislav Olesz (Sparta Praha)
Martin Falter (Ko‰ice, Slovensko)
Ale‰ Padûlek (Dukla Jihlava)
Petr Míka (Karlovy Vary)
Petr Vala (Dukla Jihlava)
LukበChmelífi (Dukla Jihlava)
Daniel Zápotoãn˘ (Dukla Trenãín, Slovensko)
Kupte si permanentku na v‰echna domácí utkání
HC Sparta Praha
aÈ mÛÏete sledovat zápasy va‰eho t˘mu
z oblíbeného místa.
Prodej permanentek: T-Mobile Arena – vchod ã. 30
sj
3
A co když z některého týmu odejde v rozjeté
Kolik Sparta prodala permanentek
sezóně pět produktivních hráčů? Nemůže
na novou sezónu?
takové oslabení mužstvu ublížit?
Počet je podobný jako v loňské sezoně, ale
Určitě může. Ale dopředu nikdo neví, jak to
v souvislosti s úspěchy našeho národního
dopadne. Do jaké míry to týmům ublíží, záletýmu na Světovém poháru jsme zaznamenali
ží na mnoha okolnostech. Třeba na tom,
nárůst zájmu o permanentní vstupenky.
v jaké formě budou hráči, kteří převezmou roli
Sparta by se měla po jednoroční pauze
po hráčích z NHL nebo na jejich zdravotním
zúčastnit Spenglerova poháru. Klub dosud
stavu.
nebyl na turnaji příliš úspěšný, co vás
Vy jste angažovali v mužstvu pět posil
k účasti vede?
z NHL. Je to optimální počet?
Herním projevem jsme úspěšní byli, ale zaoMyslím, že ano. Chtěli jsme sice čtyři hráče,
stávali jsme v efektivitě. Až na jedinou výjimale Honza Hlaváč nemá podepsanou za
ku jsme odehráli turnaj vždy bez posil, zatímmořem smlouvu a mohl by zůstat i v případě,
co ostatní mužstva byla doplněná o jednu silže NHL začne. Pokud se tak stane, ze sedmi
nou pětku. Letos, pokud bude trvat během
hráčů z NHL, by Josef Melichar,Karel Pilař,
turnaje stávka NHL, zúčastníme se s vlastním
David Výborný a Petr Nedvěd odešli za moře.
kádrem. Pokud stávka nebude, zajistíme si
Vedle Hlaváče by tu zůstali také Michal Sivek
posily. Je to nejprestižnější turnaj a velmi si
a Robert Schnábel.
ceníme, že se ho můžeme zúčastnit. K finálníMyslíte si, že v kádru pro novou sezónu
mu potvrzení naší účasti a podpisu smlouvy
nějaký hráč chybí?
s organizátory turnaje dojde v průběhu příštíNejsem si vědom, že bychom měli mít na
ho týdne.
nějakém postu jiného hráče. Ve výsledku bude
V minulých sezónách výkony Sparty
samozřejmě hodně záležet na hráčích a trenéovlivňovala četná zranění. Rozhodli jste se
rech. Lze diskutovat o jedné až dvou posilách,
pro nějaké opatření, kterým by bylo možné
víc ne.
snížit zdravotní riziko?
Čím ještě bude
Jdeme cestou zdravotního zabezchtít Sparta
pečení a prevence. Lékařská péče je
nalákat diváky?
ve Spartě na dobré úrovni. Zajišťuje
Největší
vliv
ji tým lékařů s kvalitními odbornýbude mít herní
mi pracovišti. Navíc spolupracujeme
projev mužstva.
s čínským lékařem, který praktikuje
Důležité je také
alternativní medicínu. Hráči mají
prostředí pro divá- Derby praÏsk˘ch „S“ bude opût jedním samozřejmě postaráno i o vitaminózky, proto má hala z tahákÛ extraligy
ní režim.
nový nátěr, je perfektně uklizená a má nový
informační systém. Výrazně jsme pokročili
v prodeji vstupenek, který pro nás zajišťuje
firma Ticketpro. Od 1. října navíc bude fungovat prodej vstupenek na pobočkách Tipsportu
v Praze a okolí. Jedná se o stovku prodejních
míst a jsem strašně zvědavý, jaký bude o tuto
službu zájem.
Jak se Sparta staví k aktivitě nového
předsedy hokejového svazu, který oznámil
snahu o vylepšení finančních podmínek pro
evropské kluby při odchodu hráčů za moře?
Jedná se o společný názor celé extraligy. Je
ale otázka jak se budou jednání vyvíjet a jaký
postoj zaujmou evropské státy.
MIROSLAV GROSSMANN
Pavel Ka‰pafiík
Narozen 1. 11.1979, v˘‰ka 188 cm, váha 94 kg, hÛl L
1996–1999 Písek
1999–2000 Písek, Sparta, Havífiov
2000–2001 Sparta, Karlovy Vary
2001–2002 Sparta
2002–2003 Sparta, Liberec
2003–2004 Liberec
KaÏd˘ z nás by si chtûl zase
zahrát ve finále a zopakovat si
bájeãnou atmosféru
4
V loňské sezóně byl Pavel Kašpařík nejproduktivnějším hráčem Bílých Tygrů z Liberce.
Na severu Čech patřil k pilířům týmu, na kterém často stála liberecká ofenzíva. Po skončení sezóny vyslyšel písecký rodák už podruhé
vábení Sparty a vrátil se do Prahy. „Abych byl
upřímný, když jsem odcházel ze Sparty, tak
jsem nečekal, že se do dvou let vrátím. Určitě
to bylo příjemné překvapení a jsem rád, že
tady můžu znovu působit,“ říká a na tváři se
mu objeví náznak úsměvu.
Příčinu jeho návratu však nevidí v novém
trenérovi a ani ve stylu hry, který bude Sparta
pod Lenerem předvádět: „Hrál jsem v Liberci
a už ke konci sezóny, která tam končila hodně
brzy, se ozvalo vedení Sparty. Po domluvě
s mým agentem jsme dotáhli jednání ke konci
a vyplynulo z toho, že jsem se vrátil do
Prahy,“ objasňuje okolnosti svého příchodu.
Na bývalé působiště na severu Čech si Pavel
Kašpařík nemůže stěžovat: „Je pravda, že se
nepovedlo ani jednou postoupit do play-off.
V první sezóně jsme byli jako nováček, tam asi
nikdo nečekal, že bychom mohli postoupit,
bylo by to velké překvapení. Ve druhé sezóně to
Vytvořili jsme si v přípravných zápasech
respekt, týmy se sem budou bát jezdit,“ hledá
Kašpařík výhody dobré bilance Sparty v přípravných zápasech.
Pavel Ka‰pafiík na laviãce bûhem zápasu se Slávií
Praha
V souvislosti se stávkou v NHL pociťuje
písecký odchovanec v týmu velikou konkurenci. Situace, že krajánci z NHL vezmou místo
v sestavě „domácím“ hráčům ho spíše žene
dopředu. „Konkurence nejenom u nás, ale
u všech týmů, bude veliká. Ve Spartě ještě
obzvlášť. O to víc by nás to mělo motivovat,
abychom si svými výkony řekli o místo v sestavě. Myslím, že pro diváky to bude určitě veliké
lákadlo a mohli by chodit v hojnějším počtu
než tomu bylo v minulých letech,“ přeje si specialista na vhazování. Obavy, že právě na něho
padne „černý Petr“ a vypadne tak z kádru Sparty, nebo bude odeslán na střídavý start si
nechce připustit. „Je nás tady hodně, obavy asi
jsou, ale jak říkám, o to víc by mě to mělo
vyburcovat k takovým výkonům, abych trenéry přesvědčil, že si místo v sestavě zasloužím. Je
to velice těžké, ale platí to pro mě i pro ostatní
hráče. Měla by to být pozitivní motivace
k tomu, abychom ze sebe dostali to nejlepší,“
hecuje sám sebe. Ve stávce NHL spíš vidí kladné věci než záporné. Zejména pak v kvalitě
soutěži: „Liga bude vyrovnanější, bude tam
třeba dvanáct týmů, které můžou porazit každého a s každým zase prohrát. Pro diváky to
bude zajímavější. Takový příklad byl třeba před
dvěma lety v Litvínově, kde měli na začátku
hráče z NHL a hráli výborně. Když odešli, tak
padli jako tým dolů. Bude to mít letos náboj,
každé utkání se bude hrát na víc než sto procent, ubudou utkání které se hrály v mírnějším
tempu, jak tomu v minulých ročnících občas
bylo. Na tom může divák jedině vydělat, může
se těšit na zajímavé duely,“ dává Kašpařík
důvod a zároveň zve diváky do hlediště.
Cíle ve Spartě jsou každoročně jen ty nejvyšší. V posledních dvou letech, které Pavel
strávil v Liberci, to Sparta dotáhla vždy do
semifinále, kde vypadla s pražskou Slavií.
V kabině je znát větší hlad po vítězství a touha
si znovu zahrát finále. „Ve Spartě ani jiné cíle
snad být nemůžou, asi každý z nás co sedíme
v kabině, bychom si finále chtěli zase zahrát
a zopakovat si báječnou atmosféru, co jsme
zažili před třemi lety, kdy jsme vyhráli titul.
Na tomhle cíli už jsme začali pracovat v létě,
protože víme, že dobrá práce v letních měsících se nám pak jednou vrátí. Musíme jít
zápas od zápasu, připravit se pořádně na závěr
sezóny a v play-off se porvat o co nejlepší
výsledek.“ Zná recept na nejcennější českou
hokejovou trofej.
Pavel přiznává rivalitu mezi oběma pražskými kluby, ale cíle trenéra Slavie Vladimíra
Růžičky , být v sezóně před Spartou ho nemotivují natolik , jako být první, nejen před Slavií. „Když se hraje derby, tak to má trošku jiný
náboj a jinou atmosféru než když hrajeme
proti někomu jinému. Samozřejmě každý
v týmu chce být v Praze, ale nejen tam, nejlepší a my musíme udělat všechno proto, abychom byli letos před Slavií a dívala se nám na
záda. Není důležité, aby to bylo po základní
části, ale pak v play-off, vyhrát poslední zápas.
Cíl by měl být skončit nejen před Slavií, ale
před celou ligu.“ Nedělá si hlavu z Růžičkových slov. V kabině tedy není touha vrátit Slavii poslední dvě sezóny i s úroky. „Takhle my
to nebereme, je tam cítit touha po úspěchu,
uděláme pro to co bude v našich silách. Nechceme se zaměřovat jen na Slavii, bude tam
x jiných výborných a nepříjemných týmů.
Když skončíme sedmý a Slavia osmá, tak to pro
nás určitě nebude úspěch a nebudeme se radovat z toho, že jsme před Slavií. Máme komplexní cíl, udělat co nejlepší výsledek,“ uzavírá
rozhovor letní posila holešovického týmu.
DAVID SCHLÉGEL
HRÁâI Z NHL
V TIPSPORT EXTRALIZE
bylo v určitých fázích hodně nepovedené, ať už
z jakýchkoliv důvodů. Já budu mít na působení
v Liberci hezké vzpomínky, dostával jsem
hodně prostoru na ledě a po této stránce určitě
vzpomínám na Liberec rád.“
Stejně jako ve většině extraligových klubech
i na Spartě už skončila neoblíbená „suchá“ letní
příprava, Kašpařík není výjimkou: „Letní přípravu nemá asi nikdo z nás rád, je to takové
nutné zlo, ale bez toho by to nešlo.“ Ale i v této
nemilé činnosti se snaží najít pozitiva: „Myslím,
že se trenéři hodně snažili nám to zpestřovat,
takže to nebylo s přibývajícím časem tak jednotvárné, byli jsme i na soustředění. Jsme na sezónu připraveni dobře, “ rozhodně říká letní posila. Začátkem srpna se mužstvo začalo postupně
přesouvat na led. Nastalo tedy období zkoušení,
střídání pětek a hledání nejvhodnějších útoků
pro nastávající sezónu. I když Sparta v přípravných zápasech většinou neprohrávala, otázkou zůstává, jestli „letní“ výsledky mohou mít
vliv na samotnou soutěž. „Určitě je dobré, že
jsme jako tým prohráli jen dva přípravné
zápasy a týmy, se kterými jsme hráli, budou
vědět, že na Spartě se bude těžko vyhrávat.
sj
Liberec:
Slavia
Litvinov:
Jifií Fischer
Josef Va䒋ek
Jifií ·légr
Ale‰ Kotalík
Jozef ·tümpel
Martin Ruãínsk˘
Radim Vrbata
Îigmund Pálffy
Martin ·koula
TomበKlouãek
Robert Reichel (celá sezóna)
Zlin:
Vítkovice:
Milan Hniliãka (celá sezóna)
Vsetín:
Rostislav Klesla
Roman âechmánek
Branko Radivojeviã
Petr âajánek
Roman Hamrlík
Martin Erat
Martin Prusek
Václav Varaìa
Pavel Kubina
Marek Malík
Jihlava:
Jan Mo‰ovsk˘
Sparta:
Petr Buzek (celá sezóna)
Jan Hlaváã (celá sezóna)
Karlovy Vary:
Martin ·trbák
David Vyborn˘
PlzeÀ:
Jaroslav ·paãek
Pavel Trnka (celá sezóna)
Martin Straka
Karel Pilafi
Josef Melichar
Petr Nedvûd
Pardubice:
Milan Hejduk
Jan Bulis
Milan Kraft
Znojmo:
Tfiinec:
Kladno:
TomበVokoun
Radek Bonk
TomበKaberle
Patrik Eliá‰
Michal Rozsíval
Franti‰ek Kaberle
Karel RachÛnek
Pavel Brendl
Ivan Huml
(není vyfie‰eno odstupné Zlínu)
v‰ichni tfii zatím nepodepsáni
Chceme předvádět
atraktivní, důrazný
hokej říká Lener
Novým trenérem pražské Sparty se před
letošní sezónou stal Slavomír Lener.
Zkušenosti má z organizací Calgary
Flames a Floridy Panthers, trénoval
národní mužstvo Číny, naposledy vedl
reprezentační celek České republiky.
Nejslavnější klub v zemi převzal s cílem
dovést ho k metám nejvyšším.
Před začátkem sezóny jsme ho
vyzpovídali v obsáhlém rozhovoru.
Letní přípravu na suchu jste z větší části
absolvovali na Strahově.
Jak jste tam byli spokojeni?
Jsou tam ideální podmínky pro trénink,
nádherné travnaté plochy. Měli jsme tam
k dispozici stacionární kola, která jsme hodně
využívali. Mají tam dobrou vybavenou posilovnu a především velice kvalitní regeneraci.
Takže se dá říct, že nám areál poskytl komplexní zajištění pro letní trénink.
Jak se vám spolupracovalo s Marianem
Jelínkem a jak se projevila jeho přítomnost?
Mariana už znám delší dobu a vždycky se
mi s ním velmi dobře spolupracovalo. Já ho
znám už jako hráče, když jsem trénoval ČLTK.
Působil tam jako hráč, který přišel do Prahy.
Známe se tedy již hodně dlouho, znám jeho
přístup k tréninku. K jeho největším kladům
patří znalost silových záležitostí. Pomohl
velmi výrazně vylepšit celému mužstvu odrazovou sílu nohou.
Pro každoroční přípravu mimo ČR jste si
letos vybrali Lanzarote. Mělo to nějaký
specifický důvod?
Hledali jsme místo, kde můžeme zajistit
komplexní trénink a Lanzarote je vyhlášené
místo pro triatlonisty a pro atlety. Je tam
spousta hal, tělocvičen a tréninkových ploch,
které jsou velice variabilní, a to pro nás bylo
velice zajímavé. Variabilita je velice důležitá
v letní přípravě, neboť faktor stereotypu
a následnou psychickou únavu považuji za
velice kritický element. Využívali jsme moře
pro zchlazení organismu po celodenním tréninku. Hodně jsme jezdili na horských kolech
a to i ve velmi náročném terénu. Měli jsme
možnost využít kvalitní posilovnu, basketbalovou, fotbalovou, házenkářskou plochu,
mohli jsme provozovat všechny možné sporty. Za týden, který jsme strávili na Lanzarote,
jsme natrénovali strašně velký objem.
Soustředili jste se na něco specíálního
během letní přípravy?
Celá letní příprava byla specificky zaměřená
na dolní polovinu těla, dolní končetiny, odrazovou sílu těla spojenou s tréninkem oběhových záležitostí. Tyto věci jsme hodně trénovali a hodně testovali. Jsme rádi že nám testy
ukázaly opravdové přírůstky.
Jak mužstvo snášelo tuto neatraktivní část
přípravy?
My jsme zvolili úplně jiný model než bývalo zvykem tady na Spartě, dokonce i v mém
předchozím trenérském působení. Náš stávající model se hodně blížil modelu NHL. Trénink
probíhal od 8:30 do 13:30, snažili jsme se
hodně měnit jednotlivé činnosti a zátěže.
Věřím tomu, že pestrost byla právě základem
toho, že přípravu kluci velmi dobře snášeli.
Díky tomu jsme neměli sebemenší problém
s přístupem k tréninku.
Na konci července jste se přesunuli na led.
Čím jste tuto část přípravy začali?
První týden jsme absolvovali pouze velmi
lehké tréninky, postupně jsme tréninkové
dávky zvyšovali. Cílem přípravy bylo, aby
hráči nevypadli z tréninkové zátěže. Podřídili jsme tomu i to, že mezi přípravou na
suchu a na ledě byla pouze dvoutýdenní
dovolená.
Posléze jste
začali hrát
přípravné
zápasy. Byl jste spokojen s touto formou
přípravy, nebo byste preferoval model
Tipsport Cupu?
Takhle je to určitě lepší, máme možnost si
sami sestavit kalendář zápasů, zvolit si soupeře. Nemáme soupeře nalosovaného a myslím
si, že soutěživost v přípravě není na místě.
Máte možnost si zajistit kvalitního zahraničního soupeře. Proto preferujeme model bez
Tipsport Cupu, přesto jsme sehráli 14 přípravných zápasů, což se mi zdá až moc. Díky Světovému poháru je letos vše zase jinak, liga
mohla začít o 10 dní dříve.
Napověděl vám něco výkon týmu v těchto
přípravných zápasech?
Je to jenom příprava a my jsme nechtěli
ladit formu na srpen nebo na začátek září.
Výsledky nám ukazují velkou sílu mužstva.
Výsledkově jsme obstáli velice dobře.
Na konci srpna jste odcestovali
do Švýcarska na turnaj Slapshot Trophy,
odkud jste přivezli třetí místo. Uvítal jste
tuto konfrontaci s ostatními evropskými
týmy?
V týdnu, kdy jsme hráli Slapshot Trophy,
jsme odehráli 5 zápasů a byla to velká fyzická
zátěž. Ve Švýcarsku jsme odehráli tři zápasy ve
třech dnech. Prohráli jsme tam pouze zápas
s Bernem, a to po velmi vyrovnaném průběhu
zápasu. Turnaj se nám tedy podařil jak herně
tak výsledkově a bude mít jistě místo v našem
kalendáři pro příští sezónu.
Jak hodnotíte výkon Sparty na tomto turnaji,
je něco co byste mužstvu vytknul?
Chtěli jsme hrát agresivně, neboť jsme hráli
proti švýcarským mužstvům doplněnými kanadskými hráči. Tím nás vlastně donutili hrát úplně
jiný herní systém než na jaký jsme zvyklí. Mužstvo se dokázalo této fyzické hře přizpůsobit,
dokázali nejen rány přijímat ale také rozdávat.
Pokud mluvíme o turnaji ve Švýcarsku,
nelze se nezeptat na Spengler Cup.
Vítáte tento turnaj?
Tento turnaj je v západní Evropě velmi
atraktivní a prestižní, u nás zatím nemá takové
jméno. Pro hráče i fanoušky z ostatních zemí
Evropy má tento turnaj dlouho tradici, je vždy
vyprodán. Je ve velmi atraktivním termínu,
pro nás ale znamená kolizi v termínovém
kalendáři extraligy, neboť po vánocích máme
odehrát tři kola. To nás ve spojení se dvěma
odloženými koly kvůli Světovému poháru
dostává pod velký tlak. Čeká nás tedy velmi
náročný zápasový rytmus úterý, pátek, neděle.
Bude Sparta pro tento turnaj shánět nějaké
posily?
Uvidíme, jak na to budeme s hráči z NHL,
jestli budou ještě za nás hrát. Pokud ne, uvažovali bychom o jednom či dvou hráčích na
doplnění.
Nakolik vám narušil přípravu odjezd
Petra Břízy na Světový pohár?
Reprezentace je prioritou jak pro hráče tak
pro klub. Z extraligy tam není mnoho hráčů –
pouze Jiří Dopita a Petr Bříza. Nominace je
obrovské uznání za to, co Petr dokázal a stále
dokazuje, není to žádný výlet za zásluhy. Na
druhou stranu je to ale velký zásah do závěru
přípravy. Závěrečné zápasy v kterých měl Petr
ladit formu na extraligu, odseděl na lavičce
v národním týmu. Sice trénoval, ale samozřejmě ne tak kvalitně jako první dva brankáři. Je
to fakt, se kterým se musíme vyrovnat a v žádném případě to není důvod, abychom si měli
stěžovat. Doufám, že to bude pro Petra
impuls, který mu psychicky pomůže, neboť
účast v takovémto skvělém týmu mu jenom
prospěje.
pokračování na str. 7
sj
5
sj
S jakými cíly a očekáváními vstupujete
do nové sezóny?
Chceme hrát stejně atraktivně jako náš
národní tým na SP. Chceme lákat diváky předváděnou hrou a věříme, že s takovouhle hrou se
dostaví i výsledky. Nebudeme říkat, že jedeme
na titul, že chceme vyhrát všechno. Uvidíme,
jak se to bude vyvíjet, sezóna bude velmi náročná. Myslím si, že zde budou hráči z NHL působit celou sezónu. Deset týmů bude mít kvalitní
kádry, kamkoliv přijedeme, budou na nás čekat
jedna, dvě velmi kvalitní pětky.
Jaký styl budete svému mužstvu
ordinovat?
Chceme se vracet ke stylu, který byl
vždy Spartě vlastní, tzn. diktovat
tempo, hrát do těla, hrát důrazný
hokej. Předzvěstí toho je, že mám dva
asistenty, kteří tento styl jako hráči
vyznávali, ať je to Leo Gudas či David
Volek. Do Sparty jsme také získali
určité typy hráčů, kteří tento styl hry
předvádějí.
V případě stávky v NHL posílí
Spartu pětice Pilař, Melichar, Nedvěd,
Výborný a Hlaváč. Budete tuto pětici stavět
pohromadě, nebo chcete hráče zapracovat
mezi ostatní?
Nejjednodušší je vytvořit kompletní pětici,
i z toho důvodu, že když stávka v NHL skončí,
budeme mít tři sehrané pětky. Uvidíme, jak si
budou jednotliví hráči rozumět, myšlenka rozhodit je do ostatních formací je velmi atraktivní. Myslím, že se dočkáme obou variant.
Co bude s hráči, které vytlačí tyto zámořské
posily ze sestavy?
Někteří hráči budou hrát v první lize, což
také první ligu velmi zkvalitní. Sparta nebude
jediná, která pošle hráče na hostováni do
první ligy. Tito hráči budou s námi v kontaktu, nejenom přes trénink, ale i tím, že budou
průběžně dostávat šanci i v extralize.
Považujete kádr za uzavřený nebo ještě
uvažujete o nějaké posile?
Máme hráče které jsme chtěli, ale uvidíme,
jak dlouho potrvá stávka v NHL. Pro tuto
chvíli považujeme kádr za uzavřený.
Mohl byste osvětlit odchod Ľuboše Bartečka?
U Ľuboše je hodně specifická situace, má
rodinu v Americe. Neabsolvoval s námi vůbec
letní přípravu, kontakt s ním byl omezen. Především máme ale nějakou představu jak bude
mužstvo složeno, jaké typy budou v jednotlivých formacích. Ľuboš je hráč, který musí hrát
v první nebo ve druhé pětce. My na jeho
postu máme jiné kvalitní hráče, a do třetí
pětky jsou zase potřeba
jiní typy hráčů. Takže
jsme se nakonec rozhodli Ľuboše ze Sparty
uvolnit.
Zůstane Rostislav
Olesz ve Spartě,
nebo odejde do
Ameriky?
Jsme
domluveni
s Floridou, že zde jednoznačně zůstane. Bylo
to i záměrem výměny
za Romana Šimíčka. Olesz je obrovský talent,
má předpoklady být velmi dobrým hráčem jak
v národním týmu, tak i v NHL. Věříme, že
tento rok bude pro něj velmi úspěšným.
Co byste vzkázal sparťanským příznivcům?
Byl bych hrozně rád, kdyby všichni sparťanští fanoušci zůstali Spartě věrní a navíc
ještě kdyby přivedli další fanoušky, kteří nám
pomohou. Budeme potřebovat každou ruku
při potlesku, každou hlasivku při pokřiku.
Vypadá to jako fráze ale fanoušci jsou strašně
důležití pro hokej. Kontakt mezi fanouškem
a hráčem je také velmi důležitý. Byli bychom
rádi, kdyby fanoušci našli hodně pozitivního
na naší hře, a kdybychom my jim dali hodně
pozitivních impulsů. Aby byla v hledišti
dobrá nálada, abychom diváky pobavili
nejen krásnou akcí ale i celkovým přístupem.
Aby viděli že hrajeme každý zápas na doraz
a aby se jich v ochozech sešlo co nejvíc!
VOJTĚCH GIBIŠ
7
sj
Hockey Club
Hockey Club
PARTNE¤I HC SPARTA
Sparta Praha
Sparta Praha
Generální partner
PARTNE¤I
TIPSPORT EXTRALIGY 2004 – 2005
sj

Podobné dokumenty

zde - PPA.cz

zde - PPA.cz Jak jiÏ bylo zmínûno, Equitana není jen o nakupování a show, je to také místo, kam se jezdí za vzdûláním. Neskuteãné mnoÏství kvalitních semináfiÛ z rÛzn˘ch oborÛ si doslova vyÏadovalo pfiedem napl...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha příjemné zpestření. Pak jsme se byli podívat i na okolních horách. Pokračování na str. 6

Více

jizda 6 - HC Sparta Praha

jizda 6 - HC Sparta Praha ‰éfredaktor: TomበKuãera • texty: eSports.cz, s.r.o. • www.esports.cz

Více

2 - HC Sparta Praha

2 - HC Sparta Praha obránce Josef Melichar. Zkouší porovnávat nejnaše mužstvo za předvedený výkon a za přístup vyšší českou soutěž s kanadskoamerickou NHL:

Více

3 - HC Sparta Praha

3 - HC Sparta Praha Michal DobroÀ (Lasselsberger PlzeÀ) Martin Richter (CSKA Moskva – Rus) Ondfiej Malinsk˘ (Prostûjov) Robert Schnábel (Nashville Predators – NHL) Jaroslav Kasík (Oceláfii Tfiinec) Karel Pilafi (Toronto M...

Více

14 PRO HOCKEY

14 PRO HOCKEY Kdo mÛÏe popsat Jágrovo chování v kolektivu, neÏ jeho spoluhráãi v Pittsburghu, ktefií s ním v sezonû tráví kaÏd˘ den. „KaÏdopádnû je lep‰í hrát s ním, neÏ proti nûmu,“ opakuje kanadsk˘ obránce Bob...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha se navíc po přestupu zranil, odehrál ve Spartě za 2 roky 54 zápasů. Až poté v 31 letech s třemi tituly mistra světa dostal Bubla svolení k odchodu do Vancouveru, kde za následujících 5 ročníků nasb...

Více

sj - HC Sparta Praha

sj - HC Sparta Praha Ondfiej Vesel˘ (Sibir Novosibirsk/RUS, Vsetín) Petr Macholda (Kassel/DEL) Jan Dlouh˘ (Îilina /SVK) Pavel Zavrtálek (Pfierov)

Více

zde - Moba

zde - Moba I kdyÏ se Oldfiich z Chlumu ocitl v momentální nemilosti ãeského krále, je povolán do Prahy. Pfiípad, kter˘ mu král svûfií, vypadá na první pohled jednodu‰e – malostransk˘ ‰pitál vlastní darovací list...

Více