Hookův zákon pro pružnou deformaci - em-mafy

Transkript

Hookův zákon pro pružnou deformaci - em-mafy
Hookův zákon pro pružnou deformaci
Působením deformujících sil se těleso (drát, guma, …) prodlouží z původní délky l1 na délku l.
Veličinu Δl = l – l1 nazýváme (absolutní) prodloužení.
Prodloužení je závislé na počáteční délce l1 tělesa) => zavádíme veličinu relativní (poměrné)
∆l
(ε je bezrozměrná veličina).
prodloužení ε =
l1
Z experimentů plyne, že normálové napětí je při pružné deformaci přímo úměrné relativnímu
prodloužení.
σ ~ε
n
Tento poznatek objevil již v roce anglický fyzik 1676 Robert Hooke, => Hookův zákon.
σ n = E ⋅ε
(*)
Konstanta E se nazývá modul pružnosti v tahu (Youngův modul) – charakterizuje použitou látku.
Jednotka E je pascal (Pa). Hodnoty −> MFChT. Např. ocel E = 220 GPa.
Poznámka: Vztah (*) platí i pro pružnou deformaci tlakem, pro většinu látek jsou moduly
pružnosti v tahu i tlaku stejné.
Při deformaci tahem (tlakem) se mění nejen délka, ale také příčný rozměr:
Současně s relativním prodloužením délky tělesa dochází také k příčnému relativnímu zkrácení
(natahujeme-li např. gumové vlákno, dochází spolu s jeho prodlužování k příčnému zužování).
Platnost Hookova zákona omezuje mez pružnosti. Např. ocel je pružná pro ε < 0,15 %.
Poznámka: Pokud výpočtem zjistíme, že i při dosti velkém relativním prodloužení je vyvolané
normálové napětí menší než mez pružnosti, jedná se o pružný materiál. Má-li materiál mez
pružnosti blízko meze pevnosti, jedná se o křehký materiál. Křehkost často souvisí s velmi dobrou
pružností (žiletky) nebo s velkou tvrdostí (nože, pilníky).
Příklady:
Na ocelový drát délky l1 = 1,5 m a průměru d = 2,1 mm zavěsíme závaží o hmotnosti m = 110 kg,
přičemž modul pružnosti oceli v tahu E = 220 GPa a mez pružnosti oceli σP = 330 MPa. Určete
relativní prodloužení drátu ε a to, zda není překročena mez pružnosti.
Dále vyřešíme příklad 5. 7. 4.
Příklady k hodině: 5. 7. 2. + 5. 7. 5.
Odkazy:
Křivka deformace:
http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=632
Hooke’s Law:
https://www.youtube.com/watch?v=WUWMgI438Lg
Applet:
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_en.html

Podobné dokumenty

Hookův zákon pro pružnou deformaci

Hookův zákon pro pružnou deformaci ). Jedná se o materiálovou konstantu, která je značně velká (řádově MPa až GPa). Hookův zákon platí i pro deformaci tlakem, přičemž platí: modul pružnosti v tahu je pro většinu látek stejný jako mo...

Více

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO 3. Řešení: V MFChT musíme vyhledat relativní atomové hmotnosti Ar, jednotlivých prvků, ze kterých se dané látky skládají. Ar (C) =...

Více

Ohmův zákon

Ohmův zákon měnit. V obvodu je zapojen ampérmetr a mezi body 1 a 2 obvodu měřič obvodu měřič napětí (voltmetr). Zapojíme-li postupně zdroje napětí tak, že měřič napětí ukazuje hodnoty U, 2U, 3U, ampérmetr udáv...

Více

Ideální krystalová mřížka

Ideální krystalová mřížka mimo jiné jeho fyzikální zákon Hookův zákon Je mu také přisuzováno zavedení biologického pojmu buňka, Pro svá pozorování používal jednoduchý mikroskop, který dále zdokonalil Anton van Leeuwenhoek, ...

Více

Statická elektřina

Statická elektřina DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_41

Více

Pomůcky do matematiky

Pomůcky do matematiky a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho d...

Více

Střídavý proud (AC)

Střídavý proud (AC) přenést nechť je P0. Při napětí U musí vodiči téci proud I=P/U. Ve vodiči o odporu R ale vznikají ztráty. Tzv. ztrátový výkon Pz=RI2, kde R je odpor vodiče. Čím menší proud vodiči poteče, tím menší...

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Světlo můžeme rozložit pomocí hranolu, nebo optické mřížky. Světlo jde rozkládat. Stejným mechanismem jej jde i složit. http://phet.colorado.edu/simulations/fourier/fourier.jnlp

Více