výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Transkript

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK
VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011
PODÌKOVÁNÍ
FINANCOVÁNÍ ÈINNOSTÍ
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTØEBNÍ MATERIÁL A FOND DARÙ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK
VÝZKUM, VZDÌLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RÙSTU ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTÙ
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ VÝPOMOC
CHARITATIVNÍ PROJEKTY - FUNDRAISING
PROPAGACE
SBÍRKY, DMS
ABECEDNÍ SEZNAM SPONZORÙ
ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA
AUDIT
3
5
7
9
11
16
18
24
26
28
34
39
PODÌKOVÁNÍ
3
„Nadaèní fond dìtské onkologie Krtek již 12 let podporuje Kliniku dìtské onkologie (KDO) pøi Fakultní nemocnici Brno (FN Brno). Pøi jeho založení v roce
1999 jsem si byl plnì vìdom, že bez další podpory nebude možné v souèasné dobì zajistit onkologickou péèi v rozsahu nejen dle mých pøedstav, ale i srovnatelnou se špièkovými zahranièními pracovišti.
NFDO Krtek realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientù a jejich blízkých, zajišuje dovybavení pracoviš nejen KDO, ale i spolupracujících, pøispívá na výzkum, vzdìlávání lékaøù a zdravotnického personálu. Prùbìžnì, podle aktuálních potøeb, vytváøí projekty zamìøené na cílenou pomoc
jednotlivým hospitalizovaným dìtem i dìtem, které již aktivní léèbu ukonèily.
Vážím si práce zamìstnancù NFDO Krtek a všech dobrovolníkù, kteøí i na úkor svého osobního volna pomohli realizovat všechny projekty roku 2011. Ty by
však nemohly být uskuteènìny bez finanèních prostøedkù, které NFDO Krtek získává od firemních dárcù, fyzických osob. Za velmi dùležité považuji
skuteènost, že mezi pravidelnými dárci se vyskytuje velké množství tìch „drobných“, kteøí mìsíènì poskytují 100 – 500 Kè. Nezdá se to jako kdovíjaká
èástka, ale vytáhnout ji z penìženky a darovat potøebným pøi dnešních prùmìrných platech a probíhající krizi, to považuji za nesmírnì velkorysé. Vážím si
každé podpory, nehledì na výši darované èástky“.
Vøelé podìkování všem
Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, Ph.D.
pøedseda SR NFDO Krtek a pøednosta KDO FN Brno
prodìkan LF MU Brno
4
FINANCOVÁNÍ ÈINNOSTÍ
5
K prvnímu lednu 2011 disponoval NFDO Krtek finanèními prostøedky ve výši 4 668 335 Kè
V prùbìhu roku 2011 NFDO Krtek získal pro financování svých projektù na podporu komplexní onkologické léèby 14 565 086 Kè , z toho za :
–
tržby z prodeje služeb (reklamní èinnost) 259 940 Kè (1,78%)
– ostatní výnosy (úroky, vyúètování služeb, workshop) 69 903 Kè (0,48%)
– dary vìcné, neúèelové, úèelové, veøejné sbírky, DMS 14 235 243 Kè (97,74%)
Celkové náklady èinily 9 111 657 Kè (odpisy HM 301 172 Kè – 3,3%), z toho náklady na:
– provoz a správu èinily 807 176 Kè (8,86%)
– drobné technologické vybavení, spotøební materiál KDO a spolupracujících pracoviš 415 357 Kè (4,56%)
– výzkum, vzdìlávání a podpora odborného rùstu lékaøù a støedního zdravotnického personálu KDO a spolupracujících pracoviš 1 589 572 Kè (17,45%)
– projekty zamìøené na kvalitu života onkologických pacientù a na minimalizaci následkù onkologické léèby 3 734 297 Kè (40,98%)
– na zajištìní fundraisingových akcí pro NFDO Krtek 1 218 349 Kè (13,37%)
– domácí péèi, sociální výpomoc 1 045 733 Kè (11,48%)
V roce 2011 z fondu darù, vytvoøeného z nerozdìleného zisku minulých let, a jehož èerpání se neodráží pøímo ve výsledku hospodaøení daného roku, bylo
využito èástky 2 445 212 Kè pro nákup a darování hmotného majetku nebo spotøebního materiálu:
– FN Brno genetika 50 654 Kè (reagencie)
– FN Brno ORL 1 208 759 Kè (Laser RevoLix)
– FN Brno KDO 426 719 Kè (nábytek, TV, DVD. PC, tiskárna, Dewarova nádoba, peèovatelský set, myèka, vozík)
– Masarykova Universita Brno 418 080 Kè (mikroskop, reagencie)
– Sdružení rodièù ONKA 340 000 Kè (finanèní dar)
6
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTØEBNÍ MATERIÁL A FOND DARÙ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK
7
DROBNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ: náklady 415 357 (4,56%)
+ POSKYTNUTÉ DARY VE VÝŠI 2 445 212 Kè
Hodnoty darù nevstupují do nákladù NF, a proto neovlivòují výsledek hospodaøení daného roku; jsou úètovány na kontì 911.000, které je vytvoøeno z nerozdìleného zisku NF minulých let. Dle rozhodnutí správní rady byla na toto konto pøevedena èástka 2 550 000 Kè pro rok 2011:
–
Pøístroje a vybavení KDO – 36 988 Kè + darem 50 400 Kè (finanèní dar na software, el.kroužkový vazaè)
–
Pøístroje a vybavení KDO JIP7 – 45 070 Kè
–
Pøístroje a vybavení KDO STA23 - 55 582 Kè + darem 199 097 Kè (Dewarova nádoba, SET peèovatelský 4ks, vozík, skøíòky, TV, DVD, monitor, tiskárna)
–
Pøístroje a vybavení KDO JIP31 – 32 633 Kè + darem 93 919 Kè (stolky k lùžkùm, myèka, zástìny, svítidla)
–
Pøístroje a vybavení KDO AMBL – 20 085 Kè + darem 83 303 Kè (nábytek, lavice, køesla pro kardiaky)
–
Pøístroje a vybavení spolupracujících pracoviš – 7 857 Kè + darem 2 017 493 Kè (viz fond darù strana 6)
–
Pøeprava biologických vzorkù, rozbory – 104 557 Kè
–
Podpora onkologické péèe – 23 780 Kè
–
Onkoprevence – 72 554 Kè; pokraèování kampanì „Máš koule“, spuštìné na konci øíjna 2010
Finanèní dary za tímto úèelem laskavì poskytli:
1.Smìnárenská s.r.o.; AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o.; Arrow ECS, a.s.; BS textil s.r.o.; Czech ladies golf association o.s.; Èervenková Barbora; Dressler
Milan; E.ON Èeská republika, s.r.o.; Fischlová Monika; Gery Wheatley Mazzot; Holasová Barbora; Kysilková Milada ing.; manželé Reslerovi; MC Krteèek
Svatoboøice; Nadace Sazka; Nováková Lucie ing.; Pavliska Martin; Øezabová Irena; Sourada Milan RNDr.; Spurný Jan; Švachová Gabriela; Urban David;
VIG RE zajišovna, a.s.; výtìžek novoroèního koncertu Roberta Jíchy a Lucie Bílé; ZŠ Na Kopcích Tøebíè
8
VÝZKUM, VZDÌLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RÙSTU ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU
9
VÝZKUM, VZDÌLÁVÁNÍ A PODPORA ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU: náklady 1 589 572 Kè (17,45%)
–
Vzdìlávání zdravotnického personálu KDO FN Brno (pøíspìvky na školení, semináøe, konference) – 186 944 Kè
Konference ZO Ostrava Poruba ; "XVI. dny prof. Vladimíra Staška; Praha"; IBFM 2011, Gdaòsk; 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, Vídeò; XXI.
konference dìtských hematologù a onkologù ÈR a SR, Ústí nad Labem; 20th Meeting of ES-PCR, Brno; 50th Workshop on p63/p73,Lyon; CHOP Seminar,
Pediatric, Hematology and Oncology, Salzburg; Semináø pro všeobecné sestry - Komunikace ve zdravotnictví; EpSSG Coordinating Group Meeting and
International Symposium, Padova
–
Workshop „ES-PCR Brno“ – 110 576 Kè (provozní a osobní náklady)Podpora zdravotnického personálu KDO FN Brno – 495 794 Kè (spotøební materiál,
telefonní poplatky, osobní náklady, knihy a odborné publikace, r elaxaèní pobyt)Data managment – 54 748 Kè (osobní náklady)
–
Podpora zdravotnického personálu spolupracujících pracoviš (FN Brno, MU Brno) – 122 296 Kè (pøíspìvky na konference, projekt Optimed, CAP
kontroly kvality krevních obrazù, osobní náklady)
–
Výzkum (ILBIT) – 619 214 Kè (histologická vyšetøení, prezentace výsledkù, osobní náklady)
Finanèní dary za tímto úèelem laskavì poskytli:
Bartušek Viktor; Baxter Czech spol. s r.o.; Burša Pavel Mgr.; Cephalon Spolka Ograniczona; FTD CONSULT spol. s r.o.; Nadace Sazka; Nadaèní fond Tesco;
Plechatá Ivana PhDr.; Zátopek Jiøí
10
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTÙ
PROJEKTY SE REALIZUJÍ VE DVOU ROVINÁCH, A TO AKTIVITY, KTERÉ PROBÍHAJÍ V RÁMCI
ONKOLOGICKÉ LÉÈBY, A AKCE, KTERÉ PROBÍHAJÍ PO UKONÈENÍ ONKOLOGICKÉ LÉÈBY.
V RÁMCI I. SKUPINY ZAJIŠUJE NADAÈNÍ FOND ZEJMÉNA PROVOZOVÁNÍ UBYTOVNY PRO RODIÈE
A DÌTI, ATRAKCE V RÁMCI POBYTU NA KDO FN BRNO, TERAPIE A FOND SPLNÌNÝCH PØÁNÍ.
V RÁMCI II. SKUPINY SE PAK SNAŽÍ PRO DÌTI PO ONKOLOGICKÉ LÉÈBÌ ZAJISTIT PROSTOR,
KTERÝ JIM UMOŽNÍ ZNOVU SE ZAPOJIT DO SPOLEÈNOSTI A DO KOLEKTIVU VRSTEVNÍKÙ.
POMÁHÁ JIM PØEKONAT KONFRONTACI PÙVODNÍHO PØIROZENÉHO PROSTØEDÍ S JEJICH NOVOU
BOLESTNOU ZKUŠENOSTÍ POØÁDÁNÍM SPOLEÈNÝCH AKTIVIT (TUZEMSKÝCH I ZAHRANIÈNÍCH
POBYTÙ, TÁBORÙ, VÍKENDOVÝCH AKCÍ, ZÁJEZDY), KTERÝCH SE MOHOU ZÚÈASTNIT
DOHROMADY SE SVÝMI SOUROZENCI, KAMARÁDY, RODIÈI.
NÁKLADY BYLY POKRYTY DÍKY SPONZORÙM, KTEØÍ JSOU UVEDENI U JEDNOTLIVÝCH AKCÍ
A KTERÝM MOC DÌKUJEME.
11
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTÙ: náklady 3 734 297 Kè (40,98%)
AKCE V RÁMCI KDO FN BRNO
–
UBYTOVNA: 274 755 Kè (nájem, služby, drobné rekonstrukce a vybavení); ubytováno celkem 328 osob
Dary poskytli: AE s.r.o.; Autokontrol s.r.o.; Biòovský Jakub; Brnìnské vodárny a kanalizace a.s.; FERN s.r.o.; IKEA Brno; Kysilková Milada ing.; Nadace ÈEZ;
Nováková Lucie ing.; SENSIT s.r.o.; Sephora s.r.o.; Sourada Milan RNDr.; STK Brtnice; TRANGO s.r.o.; ZVŠ Kaplice
–
ATRAKCE A ZAJIŠTÌNÍ POBYTU NA KDO FN BRNO: 90 774 KÈ (hraèky, hry, výtvarné potøeby, herní prvky, CD, DVD, obèerstvení)
Dary poskytli: Bramac støešní systémy s.r.o.; GOBR spol. s r.o.; Mediaservis s.r.o.; Metoda spol. s r.o.; rodina Šinóglových; rodina Tománkova; Rozkovec
Josef ing.; VEREMI CZ s.r.o.
–
TERAPIE: 275 104 Kè (provozní a osobní náklady, obèerstvení, spotøební materiál)
Jedná se o individuální a rodinné terapie, ve spolupráci se sdružením rodièù ONKA pak o artterapii, muzikoterapii, školièku (pøedškolní dìti), svépomocnou
rodièovskou skupinu.
Dary poskytli: ASTORIE a.s.; Cyklisté dìtem - èást výtìžku z plesu cyklistù;
–
FOND SPLNÌNÝCH PØÁNÍ: 84 866 Kè (narozeninové dárky – hry, herní konzola, PSP, hraèky, jízdní kola)
Dary poskytli: Cyklisté dìtem - èást výtìžku z plesu cyklistù; Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek; Hloušková Iveta Mgr.; Hošta František - DJ Friky; Katrnožka
Jiøí; Sephora s.r.o.; Skoupil Petr – Vinaøství
POBYTOVÉ AKCE
–
SPOLEÈNÉ NÁKLADY NA POBYTOVÉ AKCE: 117 488 Kè (náklady spojené s výbìrem lokalit, bezpeènostní vesty, vysílaèky, boxy na výtvarné potøeby,
pojištìní dobrovolníkù, reproduktory, podložky, lahve)
Dary finanèní, vìcné poskytli: Best Mediální spoleènost s.r.o.; Brychta Erik ing.; DOX;Eco Green park services s.r.o.; Fórum dárcù; INFOSYS BPO s.r.o.; KRM;
Linde gas a.s.; Linková Šárka JUDr.; Nìmec Michal ing.; Ogilvy Public relations s.r.o.; Rewell s.r.o.; RMSKF; Sparky´s Brno
–
SNOWBORDING - 27.2.-6.3.2011, Jeseníky, Snow Park Paprsek; èásteèné náklady: 10 617 Kè
Spoleènost Skateshop.cz ve spolupráci s obèanským sdružením Bumbarisparis a Skiareálem Paprsek uspoøádala dražbu umìleckých dìl. Z výtìžku byl pak
financován týdenní pobyt pro adolescenty s onkologickým onemocnìním, léèených na KDO FN Brno. Celkem se zúèastnilo 7 osob, kteøí se uèili snowboarding za vedení profesionálních instruktorù.
Dary finanèní, vìcné také poskytli: CEM Orlova; Trnka Jan MgA.
12
–
ZIMNÍ TÁBOR – 5-12.3.2011, Krkonoše,Velká Úpa, penzion Modøín; náklady 358 102 Kè
Lyžaøský a snowboardový výcvik spolu s mnoha dalšími aktivitami; 40 dìtí od 5 do 15 let (Krtci, sourozenci, kamarádi)
Dary finanèní poskytli: AQE advisors, a.s.; Avion Shopping park; Horáèková; CHEMPEX-HTE, a.s.;I nternational School of Prague s.r.o.; JR.Cafe s.r.o.; K dur,
o.s.; Kavárna Spolek Brno; Klusák Milan ing.; Koželuhová Anna; Loukota Dušan; Navrátilová Jana - ADION; OPPORTUNITY, spol. s r.o.; PV Enterprise
Sweden; Sdružení rodièù pøi ZŠ Gajdošova; Senior klub È.Velenice; STAR FITNESS, s.r.o.; Svoboda Vojtìch ing.; zamìstnanci Muerdter Dvoøák, lisovna
s.r.o.
–
PØÍMÌSTSKÝ TÁBOR – jarní prázdniny – 14-19.3.2011, Brno; náklady 10 394 Kè
Ve spolupráci s Centrem volného èasu Lužánky byl uspoøádán týdenní pøímìstský tábor, který probíhal v areálu Dìtské nemocnice na høišti a ve výtvarné
dílnì. Zúèastnily se naši menší pacienti spolu se svými sourozenci, celkem 9 dìtí. Na závìr dìti zahrály rodièùm ale i ošetøujícímu personálu divadelní
pøedstavení.
Dary poskytli: Bauer Zdenìk ing.; Sephora s.r.o.
–
RODINNÝ JARNÍ VÍKEND – 29.04.-01.05.2011, Mílovy, areál Poslední míle, Èeskomoravská vrchovina; náklady 220 740 Kè
Víkend pro celé rodiny pacientù KDO (s rodièi i sourozenci, celkem 160 úèastníkù) - pálení èarodìjnice a pøíchod máje, pletení košíkù, malování , hledání
Krteèèího pokladu, petangue, minigolf, spoleèenské hry....
Dary finanèní, vìcné poskytli: ARVAL CZ s.r.o.; Bílek Antonín; Divadlo Bolka Polívky; Jánský Jaroslav; Koneèná Helena; Poláèková Marcela; Romantické
a Welness pobyty; Stolaø Martin; Školudík Vladimír; UniControls a.s.; Unilever ÈR spol. s r.o.; Vítková Pavlína; Žíla Václav - kluci z parkovištì
–
RELAXAÈNÍ POBYT RODIN – 5-12.6.2011, Dolní Malá Úpa, penzion Permoník; náklady 103 500 Kè
Týdenního pobytu se zúèastnilo 7 rodin, 14 dìtí a 13 rodièù. Chata Permoník v Pohádkovém údolí u Malé Úpy byla ideálním prostøedím pro odpoèinek rodin
s nejmenšími pacienty, kteøí ukonèili svùj dlouhodobý pobyt v nemocnici.
Dary finanèní poskytli: Fortuna Cup-RMSKF; Kahoun Radim; O.K.G., s.r.o.; RESEA s.r.o.; Sobotková Pavla
–
RELAXAÈNÍ POBYT 17- 21.6.2011; Tatranská Lomnice, Slovensko;
Pobyt pro maminky s dìtmi plnì organizovala a finanènì zajišovala Nadace Josefa Zimovèáka v rámci projektu Na kole dìtem; pobytu se zúèastnili
4 pacienti KDO FN Brno spolu se svými maminkami.
–
RODINNÝ POBYT 27.6. – 3.7.2011; Sárospaták, Maïarsko; pobyt pro dvì rodiny pacientù KDO FN Brno zorganizovala a plnì hradila maïarská nadace.
13
–
MEZINÁRODNÍ TÁBOR – MAÏARSKO 25.6.–2.7.; 23.–31.7.2011, Bátor tábor Hatván; náklady 6 083 Kè
Každoroènì se mohou naši vybraní pacienti zúèastnit mezinárodního tábora, který je organizován a pobyt hrazen nadací Bátor Tábor Maïarsko. V roce byly
organizovány 2 turnusy, kterých se z KDO FN Brno zúèastnilo celkem 12 pacientù.
Na jejich dopravu pøispìli finanènì: D-Ex Instruments s.r.o.; Joukl Zdenìk
–
PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY – LETNÍ PRÁZDNINY 11.-15.7.2011, 25.-29.7.2011, 1.-5.8.2011; Brno; náklady 66 221 Kè
V spolupráci s Centrem volného èasu Lužánky byly organizovány dva tábory pro pacienty a dìti zdravotnického personálu KDO FN Brno. Srpnový tábor byl
organizován jako „Cirkus Paciento“ pod taktovkou profesionálního zdravotního klauna Garryho a jeho kolegù. Zábava v areálu Dìtské nemocnice FN Brno
urèitì udìlala radost dìtem, které nemohly odjet na prázdniny mimo mìsto. Celkem se zúèastnilo pøímìstských letních táborù 42 dìtí.
Dary finanèní poskytli: Alfa Helicopter, spol. s r.o.;Femancipation o.s.; Hamplová Petra ing.; INFOSYS BPO s.r.o.; Joukl Zdenìk; Karásek Aleš; Kotrys David;
Prchal Pavel Mgr.; Sephora s.r.o.; VZP
–
LETNÍ TÁBOR 6 .-20.8.2011; Mílovy; náklady 1 269 607 Kè
Letní tábor byl uspoøádán v areálu Poslední Míle na Vysoèinì s tématikou „Ukradená vzducholoï“ pro dìti ve vìku 7 – 15 let. Souèástí letního tábora byl
i pilotní projekt „Letní Bejbykrtek mini tábor“ pro dìti ve vìku 4 – 6 let od 6.-13.8.2011.
Spoustu zábavy pøineslo nejen plnìní úkolù ze hry Ukradená vzducholoï, ale i øada doprovodných akcí, které pøidali sponzoøi a hosté – let vrtulníkem,
ohòostroj, diskotéky, ukázka øemesla (kováøi) a další. Celkem se tábora zúèastnilo 137 osob.
Dary finanèní, vìcné poskytli: Alfa Helicopter, spol. s r.o.; ARVAL CZ, spol. s r.o.; AVG technologies CZ, s.r.o.; BNP Paribas Cardif Pojišovna, a.s.; CeWe Color,
a.s.; Corporate Publishing s.r.o.; CZECH - IN, s.r.o.; EMC a.s.; GTS Czech s.r.o.; Chvátalová Ivana; LESTO, s.r.o.; MennYacht s.r.o.; Nadace Sazka; Neale
Robert Santander Consumer Finance a.s.; Sourada Milan RNDr.; Stilling Films, spol. s r.o.; Šeterle Jaromír; Wuestenrot - stavební pojišovna a.s.
–
KRTEK IN MOTION 22.-29.8.2011; Bihinj-Bovec, Slovinsko; náklady 463 324 Kè
Poznávací a sportovní zájezd pro Krtky od vìku 15 let, zajištìný CK Michal Pokorný – Bovec Rafting Team. Celkem se zúèastnilo 29 osob (25 adolescentù,
2 zdravotníci, 2 doprovod).
Dary finanèní poskytli: ALTREVA spol.s r.o.; Astellas Pharma s.r.o.; CIBA spoleènost pro èesko-irskou spolupráci; Hejduk Filip; Horáková Martina; Zetor
Tractors a.s.
–
RODINNÝ PODZIMNÍ VÍKEND 17.-20.11.2011; Malá Morávka; náklady 234 163 Kè
Stalo se již tradicí, že koncem listopadu se rodiny pacientù KDO FN Brno vydávají na spoleèný terapeutický a relaxaèní víkend, tentokrát na chatì Kopøivná
v Jeseníkách se ho zúèastnilo celkem 163 osob. Bohatý program (tvorba vánoèních ozdob, výlety, jóga, sauna, masáže, víøivka, karaoke, sportovní èinnost,
pohádky a mnoho dalších) vykouzlil na tváøích zúèastnìných úsmìv a spokojenost.
Dary finanèní poskytli: Bezecná Helena ing.; Italinox, spol. s r.o.; Nadace Sazka; Pojišovna Èeské spoøitelny a.s.; Šedová Vìra
14
JEDNODENNÍ AKCE, ZÁJEZDY
Drobnìjší akce, zájezdy byly poøádány v prùbìhu celého roku 2011 s náklady 130 507 Kè.
Dary finanèní, vìcné poskytli: Alfa Helicopter Deus Gabriela; Golden Hands; Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek; Hanousek Martin; Jungmanová Petra; Kobr
Tomáš; MARCOS s.r.o.; Podlaháøství – Martin Bureš; Profispoleènosti.cz s.r.o.; Øehoøík Pavel; Øezòák Pavel ing.; Zboøil Milan
–
NÁVŠTÌVA ZOO – 12.4.2011; Brno; úèastníkù 20
–
KRTEÈÈÍ NOC 16.-17.4.2011; úèastníkù 10; noc strávená ve výtvarné dílnì Dìtské nemocnice hrami, obèerstvením, spánkem
–
DÌTSKÝ DEN 4.6.2011; Útìchov u Brna; organizátor Alfa Helicopter spol. s r.o.; akce pro pacienty, zamìstnance KDO FN Brno i pro širokou veøejnost
–
MOTOCROSS – MISTROVSTVÍ ÈR 24.7.2011; Vranov u Brna; úèastníkù 15
–
NÁVŠTÌVA ZOO 21.9.2011; Plzeò; úèastníkù 45
–
NÁVŠTÌVA BOTANICKÉ ZAHRADY 25.9.2011; Praha; úèastníkù 52 (rodiny s dìtmi); výstava masožravých rostlin, výroba dekorací z dýní
–
KRTEÈCI VE WANNIECK GALERY 22.10.2011; Brno; úèastníkù 11;
Naše dìti pøijaly pozvání na výtvarné dopoledne Pøedmìt v obraze, na které nás pozvala Wannieck Gallery v Brnì. Prùvodci Magda a Pepa nejdøív malým
výtvarníkùm ukázali prostory bývalé slévárny, seznámili je s aktuální výstavou moderního umìní, vysvìtlili souèasné malíøské techniky. A když došlo
na míchání barev a tvorbu vlastního obrazu, dìti byly ve svém živlu. Maminky si mezitím probìhly nákupní centrum a poledne každý odcházel se svým
moderním obrazem. Dìkujeme.
–
HALLOWEEN V JUNGLE PARKU 29.10.2011; Brno; sobotní odpoledne v lanovém centru brnìnského Jungle parku patøilo velkému halloweenskému
rejdìní. Pro 280 dìtských návštìvníkù byl pøipraven bohatý program, hry, soutìže, výtvarné tvoøení, prùvod masek, bublinová show a ještì mnohem více.
–
KOMETA BRNO 1.12.2011; Brno; úèastníkù 10; hokejové utkání, Dortiáda a další akce pro dìti
–
MIK MIK MIKULÁŠ 5.12.2011, Brno; ve spolupráci se sdružením rodièù ONKA bylo rozdáno 80 balíèkù s mikulášskou nadílkou dìtem KDO FN Brno
–
NÁVŠTÌVA ZOO – Mikuláš – 7.12.2011; Brno; úèastníkù 22+doprovod
–
VÁNOÈNÍ POSEZENÍ 9.12.2011; Brno - Wellness; úèastníkù 15; relaxaèní odpolední posezení pro hospitalizované maminky
–
LEDNÍ REVUE Popelka na ledì; 17.12.2011; Praha; úèastníkù 52 (1 rodiè + 1dìtský pacient); zájezd zahrnul i návštìvu pražských vánoèních trhù
–
PEÈENÍ VÁNOÈNÍHO CUKROVÍ 19.-21.12.2011;ve spolupráci se sdružením rodièù ONKA se kuchyòka na ubytovnì promìnila na pár dnù ve voòavé
cukráøství. Maminky nejen hospitalizovaných dìtí tak mìly možnost si vymìòovat recepty, zkušenosti. Cukrovím nakonec potìšily rodièe s dìtmi, sestøièky
a lékaøe, kteøí strávili Vánoce na KDO FN Brno
15
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ VÝPOMOC
16
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ VÝPOMOC: náklady 1 045 733 Kè
– HOME CARE – projekt mobilní domácí péèe, vytvoøení a vybavení skupiny lékaøù a sester, kteøí v kteroukoli denní i noèní dobu na výzvu rodièù navštíví
dìtského pacienta, zhodnotí jeho stav a podniknou nezbytné kroky k vyøešení problémù. Probíhá ve dvou rovinách: zlepšení stavu na aktivní léèbì
v domácím prostøedí a terminální péèe.
–
DOMÁCÍ PÉÈE – spoèívající v nákupu nebo zapùjèení zdravotních pomùcek (antidekubitaèní podložky, rehabilitaèní pomùcky, motorové dlahy,
koncentrátory kyslíku, vozíky), v pøíspìvku na léky nebo zdravou výživu, paruky, pomùcky pro vzdìlávání
–
POPLATKY ZA HOSPITALIZACI – NFDO Krtek kompenzuje regulaèní poplatky zejména za dlouhodobou hospitalizaci pacientù a jejich doprovodu.
Poskytuje pøíspìvek na platbu regulaèních poplatkù sociálnì slabším rodinám.
– SOCIÁLNÍ VÝPOMOC – na jaøe
roku 2011 byl spuštìn pilotní projekt „Dobrý Andìl“; ve spolupráci s Janem Èerným bylo vybráno celkem šest rodin
pacientù KDO FN Brno, které po dobu šesti mìsícù pobíraly pøíspìvek ve výši 3000Kè mìsíènì v rámci sociální výpomoci, která byla plnì hrazena „Dobrým
Andìlem“. Ke konci roku 2011 je tato výpomoc v kompetenci nadaèního fondu Dobrý Andìl. Jsme velice rádi, že do dalšího bìhu projektu bylo zaøazeno
dalších 9 rodin pacientù KDO FN Brno. Dìkujeme.
Dary finanèní, vìcné poskytli:
ARTIN spol. s r.o.; Èepelka Josef Mag.art.; Dobrý Andìl - Jan Èerný; FIMEX spol. s r.o.; IREKS ENZYMA s.r.o.; Jestøáb Jiøí JUDr.; Kilion s.r.o.; Kometa Group
a.s.; Kuliha Eduard; M.H.D. s.r.o.; Media Marketing Services a.s.; Merida Bike Team s.r.o.; Nadaèní fond Tesco; Nováková Lucie ing.; O.K.G. s.r.o.;
OUTDOOR ACTIVE spol. s r.o.; Restaurace Panská Lícha; SENSIT s.r.o.; Skøivan Aleš ml.; Skøivan Rudolf - LITEX; Slezská Urologie s.r.o.
17
CHARITATIVNÍ PROJEKTY - FUNDRAISING
DRAŽBY, KONCERTY, DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ, MÓDNÍ PØEHLÍDKY,
VÝSTAVY, AUKCE, FIREMNÍ OSLAVY, TOMBOLY A ŠKOLNÍ BESÍDKY,
STEJNÌ JAKO TENISOVÉ, GOLFOVÉ, HOKEJOVÉ, FOTBALOVÉ A DALŠÍ
SPORTOVNÍ AKCE POØÁDANÉ RÙZNÝMI SPOLEÈNOSTMI I FYZICKÝMI
OSOBAMI VE PROSPÌCH NADAÈNÍHO FONDU DÌTSKÉ ONKOLOGIE
KRTEK, JSOU NEOCENITELNÝMI PROJEVY VAŠÍ SOLIDARITY. DÍKY VÁM
SE TOUTO CESTOU NA POMOC DÌTEM DOSTÁVAJÍ POTØEBNÉ FINANÈNÍ
PROSTØEDKY A NFDO KRTEK TAK MÙŽE REALIZOVAT PROJEKTY PRO
ZKVALITNÌNÍ ŽIVOTA MALÝCH PACIENTÙ KDO FN BRNO V DOBÌ JEJICH
POBYTU V NEMOCNICI, ALE I PO UKONÈENÍ NÁROÈNÉ ONKOLOGICKÉ
LÉÈBY.
18
SPORTOVNÍ AKCE, AKCE SPORTOVCÙ
–
STAR FITNESS PRO KRTKA – leden 2011
Zamìstnanci firmy Star Fitness s.r.o. Brno uspoøádali sbírku ve prospìch NFDO Krtek s výtìžkem 21 164Kè
–
CYKLISTICKÝ BENEFIÈNÍ PLES – Brno, 29.1.2011
Již potøetí se konala spoleèenská událost na podporu projektu „Cyklisté dìtem“, zejména zásluhou pana Luda Nazareje a Jaroslavy Abrahámové. Hosté
z øad sportovcù, sponzorù, pøátel cyklistiky pøispìli èástkou 393 090Kè.
– MAVERICK.RESCUE O.S.
Automobilové závody poøádané Maverick.rescue o.s. (Mohyla Míru, 16-17.4.2011; 2.Slavkovské serpentiny, 30-31.7.2011) pøinesly NFDO Krtek 32 750 Kè.
–
TESCO BÌH PRO ŽIVOT – 14.5. – 15.6.2011
4. roèník „Bìhu pro život“ organizovaný Nadaèním fondem Tesco probíhal v 7 mìstech ÈR (Èeské Budìjovice, Brno, Ostrava, Pardubice, Plzeò, Praha, Ústí
nad Labem) za úèasti celkem 10 981 bìžcù. Celkem se od úèastníkù Bìhù na startovném vybralo 1 590 526 Kè a za dárkové pøedmìty 354 052 Kè.
Prostøednictvím dárcovské SMS bylo vìnováno 54 437 Kè, on-line sponzoring pøinesl 437 834 Kè a prodejem modrých tkanièek se pøispìlo èástkou
464 700 Kè. Do celkové sumy je tøeba zapoèíst i výši darù od sponzorù v hodnotì 670 000 Kè. Celkem se tak vybralo 3 571 549 Kè.
–
BOŠOVICKÁ ŠLAPKA – 28.5.2011
V poøadí šestnáctý roèník výletu prostøedím Ždánického lesa, pìšky i na kole, byl úspìšný i pøes nepøízeò poèasí. Patnáct Krtkù se spolu s dalšími 200
startujícími vydalo na trasu a ocenili tím nároènou práci nadšencù, kteøí celou akci pøipravili a vydrželi na všech stanovištích. Každoroèní prodej trièek
s logem Bošovické šlapky a NFDO Krtek díky dlouhodobému sponzorství firmy Beton Brož probìhl v improvizované prodejnì v místní Sokolovnì a vynesl
nadaènímu fondu krásných 37 333 Kè. Dìkujeme za pøízeò organizátorùm - Kulturní a vlastivìdná spoleènost " Podvalák " Bošovice a také panu Jiøímu
Procházkovi.
–
FORTUNA CUP – 4.6.2011
Charitativní fotbalový turnaj uspoøádal Sbor dobrovolných hasièù, obec Èernovice a FORTUNA sázková kanceláø a.s., zastoupená Jiøím Drštkou. Pro
úèastníky byla pøipravena veselá oslava Dne dìtí, tombola a autogramiáda olympijského vítìze z Nagana a trojnásobného mistra svìta Romana
Èechmánka. Turnaje se zúèastnila i mistrynì svìta v trojskoku Šárka Kašpárková. Programem provázeli moderátor Petr Holík a Jan Sadílek z fotbalového
oddílu Brno Kohoutovice. Laskavým poøadatelùm dìkujeme za finanèní dar v hodnotì 58 000 Kè.
–
NA KOLE DÌTEM – 8.-19.6.2011
Mezinárodní charitativní cyklo-tour v èele se známým èeským velocipedistou Josefem Zimovèákem, mistrem svìta a držitelem svìtových rekordù, urazila
1635 km. Úèastníci projeli celkem 342 mìst a obcí z nejzápadnìjšího cípu Èeské republiky až na nejvýchodnìjší okraj Slovenska. To vše s cílem podpoøit
léèení onkologicky nemocných dìtí. Výtìžek z projektu byl vìnován na rekondièní pobyt dìtí z klinik v celé ÈR i SR po nároèné léèbì se svými maminkami
v Tatranské Lomnici. V rámci Veletrhu Bike 2011 v Brnì pøedal Josef Zimovèák šek na 150 000 Kè pro pacienty KDO FN Brno do rukou pana profesora
Štìrby.
19
–
AUTEL GOLF CUP – 17.6.2011
Již podesáté pøedal pan øeditel firmy Autel a.s. Ing. Jaroslav Kroliczek symbolický šek na 50 000 Kè zástupkyni Nadaèního fondu dìtské onkologie Krtek.
Tentokrát probìhla slavnost v Ropici, a to pøi pøíležitosti konání výroèního golfového turnaje spoleènosti Autel a.s. pro své obchodní partnery. Dìkujeme
srdeènì za dlouhodobou pøízeò.
–
–
SAÒAØ CUP – Sokolnice, 20.roèník nejstaršího furalového turnaje na Moravì, pìtidenní bitva devadesáti družstev pøinesla NFDO Krtek 30 540 Kè.
OSIÈKA MX TEAM – Vranov u Brna, 24.7.2011
4. závod MX seriálu LR Cosmetic/ADOS Cup. Osièka MX Team se ve spolupráci s firmou ASKO KC rozhodl pozvat do svého zázemí dìti s vážným
onemocnìním, které sdružuje NFDO Krtek. Dìkujeme všem, kteøí nás pøijali s otevøenou náruèí a také Martinì Weberové za skvìlý nápad a organizaci.
– ORANŽOVÉ KOLO – Nám욝 nad Oslavou, 24.-25.7.2011
Návštìvníci hudebního festivalu Folkové prázdniny v Námìšti nad Oslavou ujeli bìhem dvou dnù desítky kilometrù na Oranžovém kole ÈEZ a získali pøes dvì
stì tisíc korun pro dvì neziskové organizace: Dùm dìtí a mládeže Radost v Námìšti nad Oslavou a Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK pøi Fakultní
nemocnici Brno. Na speciálnì upraveném rotopedu zmìøili hosté festivalu své síly v tradièním minutovém duelu a dohromady vyšlapali 201 348 Kè. KRTEK si
z Námìštì odnesl 100 507 Kè na podporu provozu ubytovny pro rodièe malých pacientù.
–
MERIDA – SVÌTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL – Nové Mìsto na Moravì, 12.-14.8.2011
Velkolepým úspìchem skonèil Svìtový pohár horských kol a Krtek byl jeho souèástí. Cyklista Roman Krueziger pøedal NFDO Krtek darovací šek spoleènosti
Merida v hodnotì 30 000 Kè a souèasnì pøedstavili pøi pøedávání cen nejlepším jedineènou kolekci 150 kusù dìtských cyklodresù s motivem NFDO Krtek,
které budou prodávány prostøednictvím prodejen Cyklo Point. Podìkování patøí zejména spoleènosti Merida a všem dobrovolníkùm, kteøí se podíleli na
organizaci doprovodného programu pro dìti bìhem celého víkendu.
–
IPA RADTOUR – 26.8.2011
Tradièní mezinárodní akce, peloton cyklistických fandù z øad èlenù IPA, jejichž cílem je pomoci nemocným dìtem. Letošní roèník IPA Radtour Morava 2011
podpoøil Kinder Krebs Stiftung – nìmecká Nadace pro pomoc dìtem s nádorovým onemocnìním, která je vlastníkem støediska pro rehabilitaci již
vyléèených dìtí u mìsta Heidelberg. Touto cestou dostali i dìti léèené na KDO Brno možnost pobytu ve støedisku Waldpiraten (Lesní piráti). Dìkujeme.
– KRTEK CHARITY GOLF CHALLENGE – Beroun, 28.9.2011
V pøíjemné sportovnì – spoleèenské atmosféøe se odehrál již 12. roèník charitativního golfového turnaje na høišti Golf Resortu Beroun. Zúèastnilo se na sto
hráèù i nehrajících hostù, kteøí již tradiènì Krtka podporují a vìnují výtìžek na letní ozdravný tábor, poøádaným Krtkem. Dìkujeme všem za finanèní dar
687 694 Kè.
–
ZKL CYKLISTÉ DÌTEM – Brno, 6.10.2011
Oficiální zahájení spolupráce NFDO Krtek se skupinou ZKL Group, která vstupuje do charitativního projektu „Cyklisté dìtem“ jako generální partner.
Symbolický køest a podepsání filantropické smlouvy probìhlo za úèasti generálního øeditele ZKL. Spolupráce se rozbìhne hlavnì v roce 2012, ale i tak
dìkujeme za sbírku tohoto veèera ve výši 3 476 Kè.
–
CYKLISTICKÝ ZÁVOD - Pøišimasy, 17.10.2011 Pøíznivci cyklistiky pøispìli èástkou 7 040 Kè
20
KULTURNÍ AKCE
–
KONCERT LUCIE BÍLÉ A ROBERTA JÍCHY – Brno, 10.1.2011
V Mìstském divadle Brno se uskuteènil Novoroèní koncert Lucie Bílé, Roberta Jíchy a jeho milých hostù. Beznadìjnì vyprodaným sálem znìly muzikálové
melodie v podání Petry Jungmanové, Jany Musilové, Lukáše Vlèka a Roberta Jíchy, na piano je doprovodila Šárka Králová a na perkuse Pavel Plch. Druhá
polovina koncertu celá patøila Lucii Bílé a Petru Maláskovi. Divákùm se tajil dech z nádherného zážitku, Krtkovi zase z úctyhodných 435 000 Kè, které se
díky Lucii, Robertovi a jejich pøátelùm podaøilo shromáždit. Dìkujeme.
–
–
LAST NIGHT THE DJ SAVED MY LIFE – Praha, 19.2.2011 Akce DJ Friky (František Hošta) s výtìžkem 25 000 Kè
KONCERT KAŠPÁREK V ROHLÍKU – Brno, 15.5.2011
Kašpárek v rohlíku uspoøádal koncert ve Flédì Brno nejen pro Krtky, ale i pro širokou veøejnost s výtìžkem 91 163 Kè.
–
DIVADLO A HUDBA V DÌTSKÉ NEMOCNICI - Brno, 15.6.2011
Studenti Gymnázia a SOŠ Frýdek- Místek již 2 roky podporují NFDO Krtek sbírkami. V letošním roce uspoøádali prodejní výstavu fotografií bývalého
spolužáka Radima Znišála. Symbolický šek s èíslicí 10 200 Kè pøivezli pøímo do Dìtské nemocnice FN Brno, aby jej pøedali v prùbìhu svého divadelního
a hudebního vystoupení pro hospitalizované dìti ze všech oddìlení, kterým zdravotní stav dovolil pøijít do výtvarné dílny. Dìkujeme.
–
PROTI ŠEDI V GALERII DOX – Praha, 4.10.2011
Na jaøe probìhlo v pražské galerii DOX malování dìtí z NF Krtek a Dìtského domova Lety s èleny sdružení Proti šedi, jimiž jsou mimo jiné také studenti
Akademie výtvarných umìní a jejich profesoøi. Výsledkem bylo nìkolik krásných, zcela originálních pláten. Dvì z nich byly v øíjnu vydraženy a èástka
10 000 Kè vìnována nadaènímu fondu Krtek. Dìkujeme Kubovi Hájkovi za organizaci skvìlé akce a za pomoc Krteèkùm.
–
BØOUSKA JEŠTÌ JEDNOU – Žïár nad Sázavou, 30.9.2011
Šestý roèník vzpomínkové akce skupiny Barel Rock se konal tradiènì v klubu Batyskaf. Každoroènì jde výtìžek Krtkovi, letos bylo vybráno pro nadaci
12 400 Kè na pokrytí nákladù na výlet pacientù do ZOO Plzeò. Podìkování patøí kapelám Exit, Fuga, Barel Rock, zvukaøùm firmy Step, kteøí vystupují
na akci zadarmo, Milanu Zboøilovi a všem organizátorùm.
–
KONCERT KRTEK VÁS MÁ RÁD – Velké Bílovice, 16.11.2011
Katka Skoupilová a Vít Baloun zorganizovali s velkou podporou Mìsta Velké Bílovice již potøetí benefièní koncert na podporu Krteèèích dìtí. V pestrém
programu, který moderoval vtipný Petr Holík z rádia Krokodýl, se postupnì vystøídali cimbálová muzika Lália, Jana Snovická, Eva Grofová, Štìpán Baloun
i dìti z velkobílovické MŠ. Na pódiu se objevil také známý trumpetista Vlado Kumpan, který tentokrát pøijel a zahrál sám, bez svých muzikantù. Vydaøený
veèer uzavøely evergreeny v podání hercù Mìstského divadla Brno Reberta Jíchy, Hany Holišové a Lukáše Vlèka. Výtìžek akce, 142 572 Kè, poslouží
k nákupu šokového zchlazovaèe pro KDO.
–
TATA/BOJS A INTERAKTIVNÍ CYKLO-PERFORMANCE – Zlín, 1.12.2011
Alternativní hudební skupina Tata Bojs pøivezla do Zlína alternativní aranžmá scény. Na speciálnì upravených kolech napojených na agregáty vyrábìli
šlapáním elektøinu pro svìtelné efekty sami diváci. Jako první na pøipravené bicykly usedli další hosté zlínského koncertu – špièkoví cyklisté Ján Svorada,
Pavel Padrnos a Ludo Nazarej. Koncert byl totiž zároveò podporou projektu "ZKL Cyklisté dìtem" s výtìžkem 3 476 Kè.
21
RÙZNÉ
–
VALENTÝN V AVIONU – Brno, 13.2.2011
V AVION Shopping parku Brno se uskuteènila dražba obrázkù dìtí Kliniky dìtské onkologie FN Brno, jejíž výtìžek- 12 500 Kè, vìnovali laskaví poøadatelé
v plné výš iNFDO Krtek. Dìkujeme za podporu.
–
HRAÈKA ROKU – 31.3.2011
Hromadu nádherných hraèek poslali do Brna na Kliniku dìtské onkologie zamìstnanci hraèkáøství Sparky´s. Všichni aspiranti na vítìze v soutìži Hraèka
roku, vèetnì nositelù tohoto ocenìní, už dìlají radost nemocným dìtem. Dìkujeme.
–
INFOSYS PRO KRTKA – 14.4.2011
V prùbìhu dne otevøených dveøí uspoøádali zamìstnanci spoleènosti Infosys charitativní prodej drobných reklamních pøedmìtù s logem Krtka.
Zamìstnavatel vybranou èástku ze sbírky zdvojnásobil a nemocným dìtem tak pøibyla èástka 17 020 Kè. Dìkujeme Petøe Hipíkové a všem zamìstnancùm
za organizaci a podporu.
–
LINDE TECHNOPLYN – 6.5.2011
Pøi pøíležitosti oslavy 20. výroèí své existence vìnovala Krtkovi èástku 40 000 Kè spoleènost Linde Technoplyn. Dìkujeme.
– TRAKTOR ZETOR – Brno, 19.5.2011
V brnìnské Wannieck Gallery oslavovali zamìstnanci spoleènosti Zetor šedesát pìt let od vyrobení prvního legendárního traktoru. Krtek pøi té pøíležitosti
získal jako dárek èástku 65 000 Kè na podporu rodinných terapeutických víkendù. Navíc vystavený nejnovìjší model bude cestovat po polích s Krteèkem
na kapotì.
–
KRTEÈEK POMÁHÁ KRTKOVI – Svatoboøice, 20.6.2011
Mateøské centrum ve Svatoboøicích-Mistøínì uspoøádalo ve školním roce 2010-2011 celoroèní sbírku, kterou nazvalo Krteèek pomáhá Krtkovi. Vìnováním
vstupného z karnevalu, prodejem v centru vytvoøených dáreèkù a drobných pøedmìtù pøímo z nadace Krtek shromáždily tety a maminky s dìtmi èástku
26 410 Kè. Všem, kteøí na tuto sbírku jakýmkoliv zpùsobem pøispìli, patøí veliký dík.
–
HALLOWEEN V JUNGLE PARKU – Brno, 29.10.2011
Sobotní odpoledne v lanovém centru brnìnského Jungle parku patøilo velkému halloweenskému rejdìní. Pro 280 dìtských návštìvníkù byl pøipraven
bohatý program, hry, soutìže, výtvarné tvoøení, prùvod masek, bublinová show a ještì mnohem více. Název akce se nesl v duchu "Dìti dìtem" a výtìžek
ze vstupného ve výši 28 000 Kè vìnovali poøadatelé nadaènímu fondu Krtek. Dìkujeme srdeènì paní øeditelce lanového centra Brno, Ing. Evì Madìryèové,
která dlouhodobì podporuje naše malé pacienty a jejich rodièe, i všem ochotným dobrovolníkùm.
–
TÝDEN BOJE PROTI ZÁKEØNÝM CHOROBÁM – Tøebíè, 28.11. – 2.12.2011
Pravidelná akce ZŠ Na Kopcích, Tøebíè spojená s prodejem pøedmìtù, besedami. Dìkujeme vedení školy. Výtìžek 31 024 Kè.
22
–
RÁDIO PETROV VE ŠPALÍÈKU – Brno, 3. – 18.12.2011
Charitativní projekt Rádia Petrov „Vánoèní strom“; podìkování patøí i spoleènosti HARTMANN-RICO a.s. a paní Husákové, kteøí vìnovali velké množství
hygienických a zdravotních pomùcek; výtìžek 44 702 Kè
–
DOBROVOLNICTVÍ KAMEROU – 5.12.2011
Humanitární organizace ADRA ve spolupráci s GE Volunteers 5. prosince ocenila vítìzné snímky soutìže Dobrovolnictví kamerou, kterou vyhlásila v rámci
Evropského roku dobrovolnictví. Zúèastnili se jí mladí lidé, kteøí natoèili krátká videa buï o své dobrovolnické èinnosti, nebo o práci jiných dobrovolníkù.
Zároveò bylo pøedstaveno DVD s vítìznými filmy, jehož cílem je propagace dobrovolnictví mezi veøejností. Do soutìže bylo pøihlášeno 22 amatérských filmù.
První místo a hlavní cenu - poukaz na zájezd pro 2 osoby do Anglie zahrnující návštìvu továrny Jaguar a Experience centre Land Rover - si odvezl Pavel
Vjatrák z Frýdku-Místku za snímek Onkologie Brno (natáèeno 15.6.2011 v rámci akce Divadlo a hudba v Dìtské nemocnici http://www.krteknf.cz/grmessage-divadlo-a-hudba-v-detske-nemocnici.html).
–
BAZÁREK V DDM LUŽÁNKY – Brno, 17.12.2011
prodej drobných pøedmìtù; výtìžek 14 002 Kè
–
RÁDIO KISS HÁDY – Brno, 17.12., 19.12.2011
Charitativní akce rádia Kiss Hády „Krtek párty v Bastile“ a živé vysílání z galerie Vaòkovka; výtìžek 39 584 Kè
–
KINDER HELFEN KINDERN – Brno, 27.12.2011
Uèitelky 4. tøídy základní školy Bad Pirawarth v Rakousku zorganizovaly charitativní projekt zamìøený na výchovu dìtí k pomoci druhým. Kromì spousty
dárkù pro pacienty, které zaslaly pøed Vánocemi hospitalizovaným dìtem, získaly prostøednictvím adventních trhù a benefièního koncertu krásnou èástku
1500 euro. Tìsnì po svátcích, v úterý 27.prosince, naši kliniku osobnì navštívily, seznámily se s prostøedím, kde se dìti léèí a výtìžek slavnostnì pøedaly
do rukou primáøky KDO, paní doktorky Bajèiové. Srdeènì dìkujeme.
–
SEPHORA – KRÁSNÉ TÌLO, KRÁSNÁ DUŠE
Je nám velkou ctí, že spoleènost Sephora s.r.o. pokraèovala v podpoøe Krtèích dìtí v prùbìhu celého roku 2011. Z každé své promo-akce vìnovala podíl
z prodaných kosmetických pøípravkù jako pøíspìvek pro NFDO Krtek a umožnila také umístìní kasièek Krtka ve svých prodejnách. Dìkujeme za získanou
finanèní èástku 133 684 Kè.
– ROK DRAKA
Autor knihy Rudolf Havlík : … Byl to porod pomìrnì složitý a nároèný, nicménì dokonáno jest. A veškeré peníze, které tahle knížka utrží odchází rovnou
na konto nadaèního fondu Krtek, který podporuje Kliniku dìtské onkologie v Brnì. Díky všem…..
A Krtek moc dìkuje Rudolfu Havlíkovi za získané finanèní èástky 48 130 Kè (2010) a 72 489 Kè (2011).
23
CHARITATIVNÍ
PROJEKTY - FUNDRAISING
PROPAGACE
24
NA REPREZENTACI, PROPAGACI, REKLAMU vynaložil NFDO Krtek v roce 2011 193 887 Kè
Touto cestou chceme podìkovat organizacím, jednotlivcùm, kteøí nás podporují tím, že propagují „KRTKA“ zejména v rámci svých sportovních aktivit
bezplatnì:
–
MERIDA s.r.o. – dìtské cyklodresy s mottem Krtka
–
FORTUNA CUP – trièka NFDO Krtek pro fotbalové družstvo poøadatele
–
LEHKOLO – tatínek pacienta jezdí s polepem na propagaci Krtka
–
MAŽORETKY DENJA – celotýmové obleèení v trièkách NFDO Krtek
–
ASO DUKLA BRNO – brnìnští cyklisté Track Sprint teamu vozí logo Krtka na svých dresech a na týmových autech
25
CHARITATIVNÍ
- FUNDRAISING
SBÍRKY, PROJEKTY
DMS
26
Ze sbírek a DMS získal NFDO Krtek celkem : 404 277 Kè
Na zajištìní sbírek, hlavnì veøejných, vèetnì DMS vynaložil NFDO Krtek v roce 2011 finanèní prostøedky ve výši 109 689 Kè. Jednalo se hlavnì o nákup
pokladnièek, reklamních pøedmìtù a osobních náklady. Sbírky byly uspoøádány v rámci kulturních a sportovních akcí, ale i samostatnì, umístìním
pokladnièek u vybraných spoleènostech, obchodech.
–
Pøehled sbírek 2011:
Astorie a.s.; Avion Brno ;Bošovická šlapka; BPŽ Brno; BPŽ Èeské Budìjovice; BPŽ Ostrava;BPŽ Pardubice; BPŽ Plzeò;BPŽ Praha; BPŽ Ústí nad Labem;
BVV Bike; BVV Brno; Centrum pohybu Olomouc; Cloudless sky - Jednièka; ÈEZ Oranžové kolo; DDM Brno Lužánky; Fortuna Cup; Free style motoshow
Slavkov; Free style motoshow Újezd u Brna; Gastrotour Tišnov; Gymnázium a SOŠ Frýdek - Místek; Honeywell Brno; Infosys BPO s.r.o.; koncert Roberta
Jíchy; koncert Velké Bílovice; Lanové centrum Brno; Manikura - Zezulová; MC Krteèek Svatoboøice - Mistøín; Mediaservis Brno; Merida Bike - Nové Mìsto
na Moravì; OVB Allfinanz, a.s.; Rádio Kiss Hády; Rádio Petrov; RC Pohádka Olomouc; Rusínová; Saòaø Cup; Sephora s.r.o. - prodejny; Sparky´s; Star Track
Brno; TOPVET Pantùèek; Zábøežská kulturní, s.r.o.; ZŠ Tøebíè; Zumba pro Krtka Zábøeh na Moravì; ZVŠ Kaplice- Jakub Biòovský; Žarošice - mažoretky,
koncert L.Bílé
Velice si vážíme sbírek, které pro nás uspoøádali žáci, studenti, zamìstnanci organizací mezi sebou a finanèní prostøedky zaslali NFDO Krtek. Dìkujeme!
27
ABECEDNÍ SEZNAM SPONZORÙ
JAKÁKOLI PODPORA JE PRO NÁS DÙLEŽITÁ A TAKÉ
DÍKY VÁM JSME V ROCE 2011 MOHLI USKUTEÈNIT
VŠECHNY NAŠE PROJEKTY NA PODPORU KOMPLEXNÍ
ONKOLOGICKÉ PÉÈE KLINIKY DÌTSKÉ ONKOLOGIE
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
13 830 966 Kè
28
1.Smìnárenská s.r.o. 40 000 Kè* ABC Kovopit - engineering, spol. s r.o. 5 000 Kè* ABUS CZECH s.r.o. 2 800 Kè* Adamec Martin 400 Kè* Adámková Lenka 1
000 Kè* AE s.r.o. 20 000 Kè* ai5 s.r.o. 5 000 Kè* AIG/LINCOLN NEW PROJECT s.r.o. 70 000 Kè* ALFA - HELICOPTER, spol. s r.o. 477 872 Kè* ALTREVA spol. s
r.o. 10 000 Kè* Anonymní dárce 100 000 Kè* Antoš Josef 270 Kè* Antošová Jarmila 1 200 Kè* Antušová Tereza 321 Kè* Apeltauer Jiøí ing. 2 000 Kè* AQE
advisors, a.s. 50 000 Kè* Arrow ECS, a.s. 36 176 Kè* ARTIN, spol. s r.o. 28 700 Kè* ARVAL CZ, spol. s r.o. 55 000 Kè* Astellas Pharma s.r.o. 110 500 Kè*
ASTORIE a.s. 80 000 Kè* Auersperg Petr ing. 5 000 Kè* Aulichová Zuzana 321 Kè* AUTEL, a.s. 50 000 Kè* Authentica, s.r.o. 10 000 Kè* Autocentrum hm
s.r.o. 5 000 Kè* Autokontrol, spol. s r.o. 10 660 Kè* AVE komunální služby s.r.o. 10 000 Kè* AVG Technologies CZ, s.r.o. 54 565 Kè* AVION shopping park
12 000 Kè* Babic Marcel 270 Kè* Baèáková Markéta 270 Kè* Baláèová Jana 100 Kè* Balašová Marcela ing. 2 000 Kè* Banïouchová Veronika 270 Kè*
Banszel Jiøí 270 Kè* Bareš Radek 1 332 Kè* Bartáková Zdenka 1 200 Kè* Bartl Jan 1 000 Kè* Bartoò Miroslav 270 Kè* Bartušek Viktor 6 000 Kè* Baše Tomáš
1 500 Kè* Bauer Zdenìk ing. 8 000 Kè* Bauerová Dagmar 1 000 Kè* BAXTER CZECH spol. s r.o. 20 000 Kè* Bednáø Vojtìch 300 Kè* Bìlehrádek Karel 500
Kè* Bìlohlavý Václav 6 000 Kè* Benetka Jiøí 270 Kè* Beránek Martin Mgr. 2 400 Kè* Bertl Jan ing. 270 Kè* Best Mediální spoleènost, s.r.o. 20 000 Kè* Beton
Brož s.r.o. 60 000 Kè* Bezecná Helena ing. 50 000 Kè* Bezecny s.r.o. 20 000 Kè* Bílek Antonín 10 000 Kè* Bílý Karel 1 000 Kè* Binovský Jakub 1 000 Kè*
Blablová Kateøina 270 Kè* Blecha Lukáš 600 Kè* Blinková Blanka 1 200 Kè* BNP Paribas Cardif Pojišovna, a.s. 50 000 Kè* Bobek Zdenìk 270 Kè* Bodiová L.
321 Kè* Boháèková Hana 1 200 Kè* Bommer Tomáš 321 Kè* Boráková Pavla 2 400 Kè* Borkovcová Simona 321 Kè* Boøil Bohumír 321 Kè* Bošovická šlapka
13 350 Kè* Boudný Pavel 2 000 Kè* Bramac støešní systémy spol. s r.o. 15 000 Kè* Breinek Pavel 2 400 Kè* Brnìnská komunikace, a.s. 3 700 Kè* Brnìnské
vodárny a kanalizace, a.s. 20 000 Kè* Brož Pavel 2 400 Kè* Brožová Marie 300 Kè* Brychta Erik ing. 10 000 Kè* Bøezina Boleslav ing. 270 Kè* BS textil s.r.o.
4 160 Kè* BS Vinaøské potøeby s.r.o. 5 000 Kè* Bucková Pavlína 2 500 Kè* Buèek Martin 270 Kè* Bukaèová Lenka 270 Kè* Bulant Jiøí 1 000 Kè* Bunda Jiøí 10
000 Kè* Bureš Michal 270 Kè* Burša Pavel Mgr. 3 000 Kè* Celní Jednatelství Jaroslav Zelinka 3 000 Kè* CEM Orlova 870 Kè* CEPHALON SPOLKA
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŒCIA 40 000 Kè* CeWe Color, a.s. 35 000 Kè* CIBA, Spoleènost pro èeskou-irskou spolupráci 100 000 Kè* Cloudless sky
s.r.o. 3 905 Kè* Cmura Dalimil 321 Kè* Corporate Publishing s.r.o. 35 000 Kè* Csaba Botoš 1 800 Kè* cyklisté ZKL 3 476 Kè* CZECH - IN, s.r.o. 17 500 Kè*
Czech ladies golf association o.s. 39 400 Kè* Czechmark s.r.o. 5 000 Kè* Czop Oleg 270 Kè* Czwartynská Jindøiška 250 Kè* Èada Martin 100 Kè* ÈECH z
Moravy s.r.o. 5 000 Kè* Èechová Šárka 2 000 Kè* Èepelák Kamil 270 Kè* Èepelka Josef Mag.art. 10 000 Kè* Èerníèek Pavel ing. 270 Kè* Èerný Jan 108 500
Kè* Èervenka Petr 821 Kè* Èervenková Barbora 100 Kè* Èervený Václav 270 Kè* Èervík Pavel 300 Kè* Èíž Libor 1 800 Kè* Èpinová Pavlína 1 200 Kè* Daniel
Jan 1 100 Kè* Dejdarová Alexandra 600 Kè* Deus Gabriela 6 000 Kè* D-Ex Instruments, s.r.o. 2 000 Kè* Divadlo Bolka Polívky spol. s r.o. 100 000 Kè*
Dohnálek Ladislav 270 Kè* Dolejš Vladimír ing. 270 Kè* Doležal Rostislav 1 000 Kè* Doležal Zdenìk 270 Kè* Dostál Pavel 270 Kè* Dostálek Jaroslav 270 Kè*
Dostalík Martin 270 Kè* DOX 8 200 Kè* Drahotínský Jaroslav 500 Kè* Drášilová Alena 600 Kè* Drášilová Milada 270 Kè* Dressler Milan 8 000 Kè* Dùm dìtí a
mládeže Miroslav 4 218 Kè* Durdil Václav 270 Kè* Durkáèová Eva ing. 1 100 Kè* Dušan Loukota 13 000 Kè* Dvorský Miroslav 270 Kè* Dvoøáková Dagmar
2 400 Kè* Dvoøáková Eva 270 Kè* Dvoøáková Ludmila 270 Kè* Dvoøáková Zdenka 1 000 Kè* Dynter Aleš 500 Kè* E.ON Èeská republika, s.r.o. 50 000 Kè*
ECO GREEN PARK SERVICE s.r.o. 3 000 Kè* Elexmont s.r.o. 6 000 Kè* EMC a.s. 35 000 Kè* Enevová Nikol 270 Kè* Erben Emil 1 000 Kè* ExxonMobil BSC
Czechia s.r.o. 65 000 Kè* Farkašová I. 321 Kè* Farská Jitka 270 Kè* Faturová Bohumila ing. 4 000 Kè* Feèko Emil 3 600 Kè* Femancipation 11 250 Kè* FERN
s.r.o. 5 000 Kè*
A–Fe
29
Fialová Ivana 321 Kè* FIMEX spol. s r.o. 15 000 Kè* Fischlová Monika 350 Kè* Forsthoffer Julius 350 Kè* Fórum dárcù 1 363 Kè* Franek Jan ing. 270 Kè*
Fraòková Michaela 550 Kè* Franz Jiøí 321 Kè* Frohlichová Blanka 270 Kè* Fryè Igor 1 500 Kè* FTD CONSULT spol. s r.o. 20 000 Kè* FUERTES
DEVELOPMENT, s.r.o. 20 000 Kè* Furst Miroslav 321 Kè* Gartšík Štìpán ing. 1 000 Kè* Gaszczyk Petr - TOPMONT 10 000 Kè* Gazdík Tomáš 1 200 Kè*
GOBR, spol. s r.o. 25 000 Kè* Golasová Gabriela 270 Kè* Golden Hands 10 000 Kè* Gracias Zdenìk 270 Kè* Grulich Aleš 2 600 Kè* GTS Czech s.r.o.
35 000 Kè* Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek 17 812 Kè* Hájek Josef 270 Kè* Hallová Vladana 270 Kè* Hamplová Petra ing., PhD 4 000 Kè* Hanáková
Michaela 270 Kè* Hanáková Zdeòka 400 Kè* Hanousek Martin 10 800 Kè* Havel Josef ing. 19 000 Kè* Havel Miroslav 270 Kè* Havelková Sylva ing.
1 100 Kè* Havlíèek J. 321 Kè* Havránek Michal 2 000 Kè* Havránková Lucie 100 Kè* Hejduk Filip 100 000 Kè* Hejzlar Jindøich 270 Kè* Hellstein Jan
270 Kè* Herèík David 321 Kè* Herùfek Martin ing. 1 000 Kè* Hešíková Aglaja 270 Kè* Hlavinková Ivana 1 200 Kè* Hloušková Iveta Mgr. 5 000 Kè*
Hluchaò Michal 500 Kè* Hluchaò Tibor 1 000 Kè* Hoch Ludìk 270 Kè* Holasová Barbora 300 Kè* Holíèková Kateøina 400 Kè* Holoubek Petr 321 Kè*
Holoubková Vìra 1 000 Kè* Holý Roman 321 Kè* Honsù Filip ing. 1 000 Kè* Hopfinger Aleš 270 Kè* Horáèková 3 000 Kè* Horák Michal 270 Kè* Horáková
Martina 2 500 Kè* Horešovská Irena 270 Kè* Horòáková Michaela 400 Kè* Horský Roman ing. 1 600 Kè* Hošta František 25 000 Kè* Hrbková Petra
500 Kè* Hrochová Lenka 270 Kè* Hronzová Petra ing. 1 200 Kè* Humlíèek Petr ml. 300 Kè* Humpolíèek Pavel PhDr. 1 500 Kè* Hurtová Martina 1 000 Kè*
Hybl Jaroslav 270 Kè* Hynková Zuzana 286 Kè* Hýža Adam 321 Kè* Chakoshpourová A. 270 Kè* Chalupa Roman ing. 270 Kè* CHEMPEX-HTE, a.s.
20 000 Kè* Chmelová Veronika 310 Kè* Chorzempa Tomáš 270 Kè* Chromèáková Anna 1 200 Kè* Chvátalová Ivana 35 000 Kè* Chytka Martin 770 Kè*
IKEA Èeská republika, s.r.o. 2 697 Kè* INFOSYS BPO s.r.o. 17 020 Kè* International School of Prague s.r.o. 32 000 Kè* IREKS ENZYMA s.r.o. 25 000 Kè*
Italinox, spol. s r.o. 20 000 Kè* Ivan Štìpán 60 000 Kè* Jacolová Hana 4 400 Kè* Jáhnová Kateøina 321 Kè* Janalíková Olga 270 Kè* Jandová Jitka
321 Kè* Jánský Jaroslav 10 000 Kè* Jarmar Lukáš 270 Kè* Jelínek Tomáš 270 Kè* Jestøáb Jiøí JUDr. 20 000 Kè* Jindøich Mikoláš 270 Kè* Jirkù Dana Mgr.
3 000 Kè* Jiøíkovský Pavel 600 Kè* Jizerská Marcela 500 Kè* Jonák Dan 1 071 Kè* Jones Martina 6 000 Kè* Joukl Zdenìk 10 000 Kè* JR.Cafe s.r.o.
3 000 Kè* Jungmanová Petra 10 000 Kè* Juráèek Pavel 350 Kè* Jurèák Gabriel 9 640 Kè* Jurek Jaroslav 12 500 Kè* Jursová Nikola 200 Kè* K dur, o.s.
7 000 Kè* Kabeláèová Zuzana 321 Kè* Kabriel Václav 600 Kè* Kadavá Jitka 1 000 Kè* Kadlec Aleš 321 Kè* Kafka Pavel 270 Kè* Kahoun Radim 5 000 Kè*
Kalábová Tereza 1 500 Kè* Kalischová Helena 1 100 Kè* Kamenská Karin 300 Kè* kapela Riviéra 1 000 Kè* Karas Jan 270 Kè* Karásek Aleš 4 000 Kè*
Karpíšková Jana 270 Kè* Kašpárek v rohlíku 88 113 Kè* Katrnožka Jiøí 5 500 Kè* Kavárna Spolek Brno 10 000 Kè* Kelnar Michal 270 Kè* Kilion, s.r.o.
9 000 Kè* Kiss Marian 400 Kè* Klatovský David 270 Kè* Klimeš Libor 1 000 Kè* Klimešová Daniela 200 Kè* Klimková Alena 6 000 Kè* Kloudová Michaela
270 Kè* Klusák Milan ing., MBA 2 000 Kè* Kneifl Eduard 1 000 Kè* Kobr Tomáš 25 000 Kè* Kocfelda Petr 3 000 Kè* Kodrlová Ida 1 000 Kè* Kohler Pavel
270 Kè* Kohoutek Tomáš 321 Kè* Kohoutová Milena 270 Kè* Koláø F. 321 Kè* Kollnerovi 450 Kè* Komárková Eva 1 000 Kè* Komenda Marek 4 000 Kè*
KOMETA GROUP, a.s. 5 000 Kè* Komínková Eva 1 000 Kè* Koneèná Helena 10 000 Kè* Koneèný Boøivoj 270 Kè* Koneèný Jaroslav 10 000 Kè* Konopásek
Miroslav 1 000 Kè* Kontár Václav 270 Kè* Kopèík Marián 19 000 Kè* Kopecký Lubomír 321 Kè* Kopeèek Jindøich 500 Kè* Kopp Jonáš 270 Kè* Kopøiva
Zdenìk 3 000 Kè* Kopøivová Eva ing. 100 Kè* Kordík Dušan 321 Kè* Korecký Michal 100 000 Kè* Korf Jaroslav 270 Kè* Kosková Jana JUDr. 2 000 Kè*
Kostelanský Zdenìk 2 000 Kè* Kostelecké uzeniny a.s. 15 000 Kè* Kostková Tereza 520 Kè* Kotláøová Jana 270 Kè* Kotrys David 5 000 Kè* Koucký Lukáš
270 Kè* Kout Stanislav 270 Kè* Kovaøík Jan 270 Kè* Kovaøíková Lucie 500 Kè* Kozák Vladimír 1 000 Kè* Kožaná Kateøina 300 Kè*
Fi–Ko
30
Koželuhová Anna 5 000 Kè* KPDZ o.s. 8 100 Kè* Kraèmarová Eva 321 Kè* Král Jaroslav 1 000 Kè* Krejèí Josef 571 Kè* Krejèí Petr 2 000 Kè* Krejèíø Jiøí 520
Kè* Kremen Stefan 1 200 Kè* KRM 30 300 Kè* Krupièková Miloslava 1 000 Kè* Køeninský Zdenìk 321 Kè* Køivohlávek Petr 321 Kè* Køíž Pavel 800 Kè*
Kubíková Ema MUDr. 2 000 Kè* Kubínková Klára 50 Kè* Kubišta Martin ing. 270 Kè* Kuèírek Pavel 321 Kè* Kukleta Josef 500 Kè* Kulhánek Martin JUDr.,PhD.
5 477 Kè* Kuliha Eduard 60 000 Kè* Kunc Michal 10 000 Kè* Kvasnièková Lenka 270 Kè* Kvasnièková Martina 270 Kè* Kvìták Radim 270 Kè* Kwolková
Halka 1 500 Kè* Kysilková Milada ing. 20 000 Kè* Lagacová Martina 270 Kè* Laitkepová Jana 321 Kè* Lang Michal ing. 1 300 Kè* Langr Jakub 270 Kè*
Lanové centrum-cyklisté 5 850 Kè* Lebloch Pavel 7 000 Kè* Lefler Martin 321 Kè* Lehovec Michael 1 200 Kè* Lepiaø Jan 270 Kè* LESTO, s.r.o. 35 000 Kè*
LESY MÌSTA BRNA, a.s. 6 600 Kè* Linde Gas a.s. 40 000 Kè* Linhartová Jitka 270 Kè* Linková Šárka JUDr. 5 000 Kè* Lipka Tomáš ing. 1 000 Kè* Liznová
Oldøiška 270 Kè* Lorencová Mirka 270 Kè* Los David 1 000 Kè* Lukašíková Martina 321 Kè* Lušovská Veronika 270 Kè* Lžièaø Petr ing. 1 000 Kè* M.H.D.
s.r.o. 2 500 Kè* Macková Lenka 5 000 Kè* Mádlová Hana 5 000 Kè* Machaè Radek 2 000 Kè* Makovièka Daniel 270 Kè* Malhocký Dan ing. 520 Kè* Malý
Zdenìk 321 Kè* manželé Reslerovi 10 000 Kè* MARCOR s.r.o. 25 000 Kè* Marková Veronika 367 Kè* Martínková Ivana 270 Kè* Martof Jan - Minolta 3
200 Kè* Maštalíø Ivan 500 Kè* Matìjíèková Radka 270 Kè* Matlocha Tomáš 270 Kè* Matušková Marcela 500 Kè* Matušková Petra 500 Kè* Maverick.rescue
o.s. 32 750 Kè* Mazzot Gery Wheatley 65 000 Kè* mažoretky Žarošice 9 780 Kè* MC Krteèek Svatoboøice 26 210 Kè* MEDESA s.r.o. 50 000 Kè* MEDIA
MARKETING SERVICES a.s. 1 300 Kè* MEDIAN s.r.o. 500 Kè* Mediaservis s.r.o. 5 661 Kè* Mìchurová Iveta 270 Kè* Mendl Miroslav 1 404 Kè* MennYacht
s.r.o. 35 000 Kè* Merida Bike Team s.r.o. 33 620 Kè* Mìsto Velké Bílovice 24 125 Kè* Metoda spol. s r.o. 2 000 Kè* Metzker Ondøej 100 Kè* Miarka Karel ing.
270 Kè* Micka Martin 10 000 Kè* Míèová Jana 270 Kè* Mihalèin Milan 321 Kè* Michal David 20 000 Kè* Mikešková 500 Kè* Miklasová Zdenka 11 000 Kè*
Mikšánková Jana 500 Kè* Mikulenková Zuzana 8 000 Kè* Moravèík Martin 270 Kè* Moravèíková Dagmar 270 Kè* Moravec Jan 270 Kè* Moravec Robert
321 Kè* Mrlík Oto 2 400 Kè* Muerdter Dvoøák, lisovna s.r.o. 2 111 Kè* Mušková Lenka 270 Kè* MW - DIAS, spol. s r.o. 100 000 Kè* MY DVA group a.s.
20 000 Kè* Mynáø Jiøí 500 Kè* Nadace ÈEZ 100 507 Kè* NADACE SAZKA 1 940 000 Kè* Nadaèní fond Na kole dìtem 95 000 Kè* Nadaèní fond Tesco
4 343 250 Kè* NASSA s.r.o. 20 000 Kè* Navrátilová Jana - ADION 2 000 Kè* Neale Robert 35 000 Kè* Nedbal Radek 270 Kè* Nekvapil Martin 6 000 Kè*
Nìmec Michal ing. 10 782 Kè* Nìmec Robert 600 Kè* Nìmeèek Libor 3 000 Kè* Nìmeèek Petr 321 Kè* Neogenia, s.r.o. 5 000 Kè* Neruda Robert 12 000 Kè*
Neumanová Markéta 270 Kè* Nosková Lucie 200 Kè* Nová Miriam 321 Kè* Nováèková Eliška 270 Kè* Nováková Lucie ing. 1 000 Kè* Novotný Oto 270 Kè*
NOWACO CZECH REPUBLIC s.r.o. 25 000 Kè* O.K.G., s.r.o. 25 000 Kè* Obyt Michal 270 Kè* Oèenášek Josef 1 000 Kè* Odehnal Aleš 15 600 Kè* Ogilvy Public
relations, s.r.o. 47 500 Kè* Ohlídal Viktor 500 Kè* Olšovský Mário 805 Kè* Opluštil Vladimír 5 000 Kè* Opluštilová Magdaléna 5 000 Kè* OPPORTUNITY, spol.
s r.o. 30 000 Kè* Oravec Milan 321 Kè* Orgoò Petr 270 Kè* Oržendoviè Jan ing. 250 Kè* Osièka Jan - META 1 000 Kè* Osièková Alena 2 500 Kè* Oslzlý
Vladimír 3 000 Kè* OUTDOOR ACTIVE spol. s r.o. 28 024 Kè* OVB 6 770 Kè* Ovèaøi Aleš 15 000 Kè* Pantùèek Jiøí MVDr.-TOPVET 61 750 Kè* Partners For Life
Planning, a.s. 30 000 Kè* Pavelková Šárka ing. 1 000 Kè* Pavka Pøemysl 270 Kè* Pavková Kateøina 270 Kè* Pavliska Martin 10 000 Kè* Pazderková Martina
1 000 Kè* Peèinka Radek 270 Kè* Pechman Radek 321 Kè* Pension Mlýn - Libor Brùèek 5 000 Kè* Penzión "U Školy" 5 000 Kè* Pernicová Martina 1 200 Kè*
Ko–Pe
31
Platovský Jiøí 700 Kè* Plavý Milan 4 000 Kè* Plechatá Ivana PhDr. 5 000 Kè* Plchútová Vítìzslava 270 Kè* Plocková Jana 200 Kè* Pneuservis Tomáš Frolich
1 000 Kè* Podlaháøství - Martin Bureš 4 000 Kè* POINT CZ, s.r.o. 32 611 Kè* Pojišovna Èeské spoøitelny, a.s. 50 000 Kè* Poláèková Marcela 10 000 Kè*
Polách Stanislav 3 600 Kè* Polách Václav 100 Kè* Poláchová Anežka 1 000 Kè* Polák Martin 1 050 Kè* Polišenská Bìtka 500 Kè* Postránecký Jan ing.
666 Kè* Prausová Jitka 321 Kè* Prchal David 20 000 Kè* Prchal Pavel Mgr. 10 000 Kè* Prchalová Dana 2 000 Kè* Profispoleènosti.cz s.r.o. 20 000 Kè*
Procházka Roman 1 000 Kè* Procházka spol. s r.o. 10 000 Kè* Prokeš Jiøí 2 000 Kè* Prokešová Eva 2 000 Kè* PROKONZULTA, a.s. 60 000 Kè* Prokùpek
Tomáš 270 Kè* Provazník Ivo 500 Kè* Prudík František 6 000 Kè* Pøikryl Martin 270 Kè* Pøikryl Pavel 270 Kè* Pøikryl Petr 188 Kè* Pøišimasy 7 040 Kè* PV
Enterprise Sweden AB 11 902 Kè* Pytlík Radim 270 Kè* Rabušicová Vìra 270 Kè* Rambousek Jiøí 600 Kè* Rataj Jakub 270 Kè* Rejchrtová Lucie 270 Kè*
Remen Jozef 270 Kè* RESEA s.r.o. 5 000 Kè* Restaurace Panská Lícha 5 000 Kè* Rewell s.r.o. 6 000 Kè* Rezabová Irena 1 500 Kè* RMSKF 58 000 Kè* rodina
Tománkova 4 000 Kè* Rösler Praha, spol. s r.o. 30 994 Kè* Rozek Jan 1 000 Kè* Rozkovec Josef ing. 25 000 Kè* Rozkydalová Iva 270 Kè* Rucki Tomáš
1 490 Kè* Rybáø Michal 321 Kè* Øehák Aleš 321 Kè* Øehoøek Michal ing. 6 000 Kè* Øehoøík Pavel 2 000 Kè* Øezòák Pavel ing. 6 000 Kè* Øíha Daniel 500 Kè*
Samuelová Martina 270 Kè* Santander Consumer Finance a.s. 35 000 Kè* Savings Funds Limite 1 000 Kè* Scsevlíková Ladislava 270 Kè* Sdružení rodièù pøi
ZŠ Gajdošova 11 356 Kè* Sedlák Milan 5 000 Kè* Seidl Tomáš 321 Kè* Senior klub È. Velenice 3 000 Kè* SENSIT s.r.o. 30 000 Kè* Sephora s.r.o. 133 684 Kè*
Schmidtová Alice 10 000 Kè* Schulzová I. - Ibishi A. 5 500 Kè* Schuster Pavel 1 800 Kè* Schweiner Zdenìk 321 Kè* Sing Wine s.r.o. 5 000 Kè* Sitner Petr
1 200 Kè* Skeøilová Zdeòka MUDr. 10 000 Kè* Sklenièková Jana 270 Kè* Skopeèek Michal 1 200 Kè* Skoupil Miroslav - Truhláøství 3 000 Kè* Skoupil Petr Vinaøství 23 350 Kè* Skøítecká Hana 300 Kè* Skøivan Aleš ml. 1 180 Kè* Skøivan Rudolf - LITEX 13 000 Kè* Sládek J. 321 Kè* Slavík Dušan 1 200 Kè* Slezská
Urologie s.r.o. 10 000 Kè* Slíž Martin Bc. 2 000 Kè* Smejkal David 3 600 Kè* Smejkal Martin 270 Kè* Smolík Hynek 2 400 Kè* Smolka Petr 2 000 Kè*
Smolková Katarina 321 Kè* Smutný Milan 8 000 Kè* Sobotková Pavla 12 000 Kè* Softiè Zdenìk 270 Kè* Sochman Josef ing. 270 Kè* Sourada Dušan ing.
270 Kè* Sourada Milan RNDr. 100 000 Kè* Sparky´s 3 000 Kè* Speciálnì poradenské centrum 260 Kè* Spìvák Milan 3 000 Kè* Spišiaková Monika 270 Kè*
Spurný Jan 2 000 Kè* Srajerová Jana 270 Kè* STAR FITNESS, s.r.o. 21 164 Kè* Stavinohová Ivana 270 Kè* Stejskalová Andrea 6 000 Kè* Stillking Films,
spol. s r.o. 35 000 Kè* Stránský Josef 270 Kè* STROM PRAHA a.s. 5 555 Kè* Sumec Tomáš 321 Kè* Sun Drive Comunicat 4 000 Kè* Svoboda Arnošt
1 000 Kè* Svoboda Josef 270 Kè* Svoboda Martin 270 Kè* Svoboda Milan 270 Kè* Svoboda Vojtìch ing. 56 000 Kè* Svobodník Karel 6 000 Kè* Sýkora David
270 Kè* Synková Leona 321 Kè* Šedová Vìra 5 000 Kè* Šenková Andrea Mgr. 270 Kè* Šeterle Jaromír 35 000 Kè* Šibrava Zdenìk 3 600 Kè* Šimonek Pavel
ing. 1 000 Kè* Šíp Evžen 2 400 Kè* Šipka Luboš 2 400 Kè* Školudík Vladimír 5 000 Kè* Škrob Jiøí 1 200 Kè* Šlapáková Nikola 270 Kè* Šnokhaus Dušan
270 Kè* Šobek Tomáš 2 600 Kè* Špallová Lucie 270 Kè* Španihelová Iveta 1 800 Kè* Šreinová Jana 321 Kè* Štìpánová Martina 2 400 Kè* Štìpánová Pavla
Mgr. 270 Kè* Štìrbová Sylva MUDr. 5 800 Kè* Štìtinová Lenka 270 Kè* Švachová Gabriela 10 000 Kè* Švandová Hana 270 Kè* Švaøíèek Filip 1 000 Kè* Tesaø
Jiøí 3 600 Kè* Tesaø Petr 7 990 Kè* TESGROUP s.r.o. 5 000 Kè* Tesnerová Dita 270 Kè* Tetur Vladimír 10 060 Kè* Tichý Eduard 321 Kè* Timoore 4 960 Kè* TJ
Sokolnice - Saòaø Cup 27 561 Kè* Tokaø Tomáš 1 000 Kè* Tomcová Šárka 270 Kè* Tomíèková Hedvika 2 000 Kè* Tomík Dan 321 Kè* Toyota Financial
Services Czech s.r.o. 80 000 Kè* Tradelin s.r.o. 11 500 Kè* Trachta Tomáš 1 200 Kè* TRANGO s.r.o. 10 000 Kè* TRANSBETON s.r.o. 10 000 Kè* Trávník Pavel
500 Kè* Trnka Jan MgA. 9 867 Kè* Trnková Zuzana 2 000 Kè* Turek Dušan 1 000 Kè* Tvarùžková M. 321 Kè* Uher Juraj 4 000 Kè* Uher Lukáš 270 Kè* Uhlíø
Miroslav ing. 10 000 Kè*
Pl–Uh
32
Ulèová Martina Mgr. 5 000 Kè* UniControls a.s. 15 840 Kè* Unilever ÈR, spol. s r.o. 16 860 Kè* Urban David 30 000 Kè* Urban Zbynìk 270 Kè* Urbanec Jan
495 Kè* Urbanovská Kateøina 800 Kè* Úøedníèková Marie 270 Kè* V Press 5 800 Kè* Vacíková Jana 321 Kè* Vadlejchová Jana 270 Kè* Valášková Michaela
321 Kè* Vanìèková Iva 270 Kè* Vaníèek Tomáš ing. 6 000 Kè* Varga Ivan 350 Kè* Vasták Ondøej 1 850 Kè* Vašina Martin 270 Kè* Vavrušová Hana 270 Kè*
Vehovský Erich 3 000 Kè* Velek Vítìzslav 270 Kè* VEREMI CZ s.r.o. 5 000 Kè* Veselý Libor 1 000 Kè* Veverková Dana 270 Kè* VHQ Consulting - Straková
321 Kè* VIG RE zajišovna, a.s. 125 000 Kè* Vinaøství Kovács s.r.o. 2 000 Kè* Vinaøství Kubík 6 500 Kè* Vinaøství Popela 2 000 Kè* Vinklárek Petr ing.
2 250 Kè* Vít Radovan ing. 1 111 Kè* Vítková Pavlína 10 000 Kè* Vlachynský Leo 321 Kè* Vlašicová Jiøina 2 200 Kè* Vlèková Adéla 150 Kè* Vlk Martin
270 Kè* Vltavský Ondøej 270 Kè* Vnuèko Michal 571 Kè* Vodehnal Jan ing. 30 000 Kè* Volek Josef ing. 1 500 Kè* Volf Lukáš 270 Kè* Volfová Veronika
200 Kè* Vondra Václav 270 Kè* Vonka Jan 270 Kè* Vosmík Jiøí 270 Kè* Vurbs Petr 270 Kè* VVISS a.s. 50 000 Kè* Vykydalová Klára 321 Kè* Welness pobytyO.Rous 3 510 Kè* Wuestenrot - stavební spoøitelna a.s. 35 000 Kè* XCR s.r.o. 63 490 Kè* Zábøežská kulturní, s.r.o. 7 400 Kè* Zahradník Jan 500 Kè* Zajícová
Ivana 3 600 Kè* Záleská Kateøina 270 Kè* Zámarský Daniel 321 Kè* Zaoral Daniel 270 Kè* Zapletal Tibor 2 500 Kè* Zátopek Jiøí 50 000 Kè* Zboøil Milan
12 400 Kè* Zdeòková Klára 321 Kè* Zemanová Irena 1 200 Kè* Zemanová Ivanka 520 Kè* ZEPIKO spol. s r.o. 10 000 Kè* ZETOR TRACTORS a.s. 65 000 Kè*
ZFP 16 250 Kè* Zitka Daniel 2 550 Kè* ZKL Bearings CZ, akciová spoleènost 81 000 Kè* Zlámal Filip 500 Kè* Zouharová Yvona 1 200 Kè* ZŠ Bad Pirawarth
37 723 Kè* ZŠ Tišnov 2 890 Kè* ZŠ Tøebíè 31 423 Kè* ZŠ Židlochovice 3 500 Kè* Zubalík Karel 566 Kè* ZVŠ Kaplice 20 000 Kè* Ženèák Milan 500 Kè* Žíla
Václav 7 970 Kè* Živnùstková Lada 540 Kè* Živý Rùženec Lysice 500 Kè* Žižka Pavel 600 Kè*
Ul–Ž
33
ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA
34
AKTIVA
A.
A.II.
dlouhodobý
hmotný majetek
A.III.
dlouhodobý
fin.majetek
A.IV.
Oprávky
k dlouhodobému
majetku
B.
B.II.
Pohledávky
celkem
B.III.
Krátkodobý
fin.majetek
Dlouhodobý majetek celkem
3.Stavby
4.Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
9.Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Souèet II.1 až II.10
6.Ostatní dlouhodobý fin.majetek
Souèet III.1 až III.7
6.Oprávky ke stavbám
7.Oprávky k samostatným movitým vìcem
Souèet IV.1. až IV.11.
Krátkodobý majetek celkem
1.Odbìratelé
4.Poskytnuté provozní zálohy
11.Ostatní danì a poplatky
Souèet II.1. až II.19.
1.Pokladna
3.Úèty v bankách
(069)
èíslo
øádku
1
12
13
18
20
26
Stav k prvnímu dni
úèetního období
6 027
2 312
639
227
3 178
3 300
Stav k poslednímu dni
úèetního období
6 153
2 312
931
362
3 605
3 300
(081)
(082)
28
34
35
3 300
-91
-360
3 300
-235
-517
-451
4 905
10
14
(211)
(221)
40
41
52
55
62
71
72
74
24
200
4 468
-752
7 978
58
29
1
88
148
7 519
(381)
80
81
4 668
213
7 667
223
84
213
223
Souèet A. až B.
85
10 932
14 131
Souèet I.až IV.
(021)
(022)
(042)
Souèet B.I. až B.IV.
(311)
(314)
(345)
Souèet III.1. až III.8.
B.IV.
Jiná aktiva
1.Náklady pøíštích období
Souèet IV.1. až IV.3.
Aktiva celkem
35
PASIVA
A.
A.I.
Jmìní
A.II.
Výsledek
hospodaøení
B.
B.III.
Krátkodobé
závazky
Vlastní zdroje celkem
1. Vlastní jmìní
2.Fondy
Souèet I.1. až I.3.
1. Úèet výsledku hospodaøení
2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení
3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Souèet II.1. až II.3.
Cizí zdroje celkem
1. Dodavatelé
5. Zamìstnanci
6.Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm
7. Závazky k institucím soc. zabezpeèení a zdrav.
pojištìní
9. Ostatní pøímé danì
11.Ostatní danì a poplatky
17.Jiné závazky
Souèet III.1. až III.23.
Pasiva celkem
Souèet A.I. až A.II.
(901)
(911)
(963)
(931)
(932)
Souèet B.I. až B.IV.
(321)
(331)
(333)
(336)
(342)
(345)
(379)
Souèet A. až B.
èíslo
øádku
86
87
88
90
91
92
93
94
95
106
110
111
Stav k prvnímu dni
úèetního období
10 643
10
2 872
2 882
x
1 805
5 956
7 761
289
71
71
1
Stav k poslednímu dni
úèetního období
13 652
10
2 977
2 987
5 453
x
5 212
10 665
479
164
197
2
112
114
116
122
129
93
49
1
3
289
77
38
1
479
134
10 932
14 131
36
A.
Náklady
I.
Spotøebované nákupy celkem
1
2
1 723
1 723
1.
Spotøeba materiálu
(501)
3
1 619
1 619
2.
Spotøeba energie
(502)
4
104
104
Souèet II.5. až II.8.
7
3 936
3 936
8
20
20
102
102
II.
Služby celkem
Souèet I.1. až I.4.
5.
Opravy a udržování
(511)
6.
Cestovné
(512)
9
7.
Náklady na reprezentaci
(513)
10
12
12
8.
Ostatní služby
(518)
11
3 802
3 802
III.
Osobní náklady celkem
9.
10.
IV.
Souèet III.9. až III.13.
12
3 051
3051
Mzdové náklady
(521)
13
2 490
2490
Zákonné sociální pojištìní
(524)
14
561
561
18
6
6
(531)
19
5
5
(532)
20
1
1
22
95
95
Danì a poplatky celkem
14.
Daò silnièní
15.
Daò z nemovitostí
V.
Ostatní náklady celkem
24.
VI.
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
25.
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady celkem
Souèet IV.14. až IV.16.
Souèet V.17. až V.24.
(549)
30
95
95
Souèet VI.25. až VI.30.
31
301
301
(551)
32
301
301
Souèet I. až VIII.
43
9 112
9 112
37
B.
Výnosy
I.
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
44
Souèet I.1. až I.3.
45
260
260
2.
Tržby z prodeje služeb
(602)
47
258
258
3.
Tržby za prodané zboží
(604)
48
2
2
Ostatní výnosy celkem
Souèet IV.12. až IV.18.
59
70
70
(644)
63
7
7
IV.
15.
Úroky
18.
Jiné ostatní výnosy
VI.
Pøijaté pøíspìvky celkem
27.
Pøijaté pøíspìvky (dary)
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
D.
Výsledek hospodaøení po zdanìní
(649)
66
63
63
Souèet VI.26. až VI.28.
75
14 235
14 235
(682)
77
14 235
14 235
Souèet I. až VII.
81
14 565
14 565
Výnosy - Náklady
82
5 453
5 453
C. - 34.
84
5 453
5 453
38
AUDIT
39
40
SPRÁVNÍ RADA
Pøedseda správní rady: Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, Ph.D., pøednosta Kliniky dìtské onkologie FNB-DN
Èlenové správní rady: Ing. Jana Schneiderová; Martina Šmuková; Bessel Kok; doc. MUDr. Dalibor Valík, PhD.; MUDr. Tomáš Julínek, MBA
DOZORÈÍ RADA
Pøedsedkynì: JUDr. Irena Korvasová Èánská, Doc. MUDr. Jaroslav Procházka, Csc., Mgr. Ivana Krejèí
AUDITOR
Ing. Josef Riesner
ZAMÌSTNANCI
Hospodáøka: RNDr. Marta Kubáèková
Manažerka (Brno): Ing. Stanislava Martínková
Manažerka (Praha): Mgr. Renáta Nìmcová
Manažerka interních projektù: Iveta Zástøešková
Rodinná terapeutka: PaedDr. Karla Hrabèíková (do záøí 2011)
Sociální koordinátorka: Bc. Kateøina Doležalová (od øíjna 2011)
KONTAKTY
telefon: 545 244 411
gsm: 722 967 444
gsm: 724 216 596
emai: [email protected]
Brno: Èernopolní 22a, 613 00 Brno
Praha: Dobrovského 29, 170 00 Praha 7
PRÁVNÍ FORMA
Nadaèní fond dìtské onkologie KRTEK
se sídlem Brnìnská 12, 664 51 Šlapanice
právní forma: nadaèní fond
datum zápisu do nadaèního rejstøíku: 15.11.1999
(Spisová znaèka: N 219 vedená u Krajského soudu v Brnì)
statutární zástupce: Prof. MUDr. Jaroslav Štìrba, Ph.D., pøedseda správní rady
statutární zástupce: Martina Šmuková, místopøedsedkynì správní rady
IÈO: 25581228 / DIÈ: CZ-25581228

Podobné dokumenty

Studenský TEP 4/2009

Studenský TEP 4/2009 podle svého zájmu mohou zvolit kroužek zamìøený na výtvarnou výchovu, který vede paní vychovatelka M. Peltanová a sportovní kroužek vede paní vychovatelka V. Sochorová. Vedení školy dìkuje všem ved...

Více

Výroční zpráva 2010 - Nadace Partnerství

Výroční zpráva 2010 - Nadace Partnerství obdobné problémy řeší v zahraničí, inspirovat a povzbudit se navzájem. Mnozí z dnešních lídrů začínali se svými projekty podpořenými nadací a dnes vedou města či firmy. Nadace samotná nashromáždila...

Více

Vyjádření k podanému odvolání

Vyjádření k podanému odvolání Č p 1.l|. ()|lrazcnicc. j.]] 5j ])lrrduhicc l() Irlg lrrrIa lllspi(t1rlrr l rtlirrs|'li č p l11' |)|lrrzcllicc i].] j.] ]'rrc]Lrbtcc l() .]aros]rla Ilršliril..].rlltlls|iii Č l) 2+(). ()]r|alcnicc....

Více

Bulletin 02

Bulletin 02 Modulární øešení optické sítì Optika rostoucí s požadavky uživatele Optická vlákna jsou instalována až v okamžiku jejich potøeby Snižuje poèáteèní investièní náklady Rozložení investic pøi výstavbì...

Více

číslo 12/2014 - Sdružení hornických odborů (SHO)

číslo 12/2014 - Sdružení hornických odborů (SHO) Podpis Dohody k Dolu Paskov Ministr prùmyslu a obchodu Jan Mládek spolu s pøedstaviteli NWR Petrem Jonákem a Markem Jelínkem podepsali Dohodu o útlumu tìžby v Dole Paskov. Stalo se tak v pátek 6.6....

Více

tabulky 2010

tabulky 2010 Klub poøádal tradièní atletické závody na dráze i mimo ni, z tìch nejvìtších Mistrovství ÈR v pùlmaratónu v Plzni a už 45. roèník Chodské 1500 a memoriálù. Letošní menší zisk medailí jednotlivcù z ...

Více

Upravovatelé vozidel pro zdravotně postižené

Upravovatelé vozidel pro zdravotně postižené • SOANZ – JAEGER Systém – Zpět za volant. Tábor. Ing.Jaroslav Jäger, 9. května 1989, 390 02 Tábor, tel.:381 252 084, fax:381252625 mob.603 238 798. Provozovna: Smetanova 1284 – Masarykův dům, Tábor...

Více

zpravod.tupesy č. 8

zpravod.tupesy č. 8 vymalování, to vše nákladem 21.400 Kè. Jarní pracovní aktivita se zamìøila na dokonèení chodníkù, vchodù a vjezdù do rodinných domkù pøi silnici ve smìru na Velehrad. Akce byla zapoèata na podzim 2...

Více

číslo 7/2014 - Sdružení hornických odborů (SHO)

číslo 7/2014 - Sdružení hornických odborů (SHO) Dùl Paskov bude fungovat až do konce roku 2017 a vláda poskytne peníze jen na sociální programy horníkù za 600 milionù korun. p Pohled do sálu s takøka šedesáti delegáty Snìmu SHO ve Stonavì...

Více

apríl 2015

apríl 2015 prostriedky, a to aj v prípadoch, ak jeho právo na tieto peňažné prostriedky je nepochybné. Po kritickej analýze možnosti analogického použitia ustanovení trestného poriadku o vrátení veci sa autor...

Více