P R O B LEM A TIK A O B Y P R O B LEM A TIK A O B Y P R O B

Transkript

P R O B LEM A TIK A O B Y P R O B LEM A TIK A O B Y P R O B
Úvodní dopis
Důvodová zpráva
Pozměňovací návrh
Legislativa v zahraničí
Příklad problematických kauz a neřešitelný stav
Reakce obcí
OBY EJNÝCH LIDÍ
PROBLEMATIKA OBYČEJNÝCH
•
•
•
•
•
•
Pomozte obcím i postiženým podnikům
OBSAH
dovolujeme si upozornit, že problematika zamořování obytných zón zápachem je velmi
závažná a dlouhodobě neřešená, přestože byly vynaloženy nemalé prostředky průmyslových
zdrojů pro proměření všech emisí pachových látek, s příslibem MŽP, že na základě
vyhodnocení výsledků bude problematika pachů v ČR řešena. Vedle zhoršení kvality života v
postižených oblastech má znečištění zápachem také negativní vliv na hodnotu nemovitostí a
pozemků občanů a obcí a nepříznivé důsledky na rozvoj obcí, nebo městských částí. Současně
je problematika pachů i problémem pro podniky, které jsou mnohdy z emisí pachu obviňovány
pouze na základě úniku páry z komínů. Jako příklad můžeme uvést z těch větších Knauf
(Krupka), Preol a.s. (Lovosice), Lihovar (Trmice) které by sami uvítaly emisní limity.
Víme, že problematika zamořování obytných zón zápachem trápí řadu obcí a měst, jak jsme
zjistili při komunikaci s některými z nich (Most, Ústí nad Labem, Libušín, Otrokovice, Opava,
Borovany, Štětí, Krupka, Trmice, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí,…). Zorganizovali jsme
prostřednictvím pana předsedy Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny Mgr.
Šťovíčka a zpravodajky tohoto výboru Ing. Konečné k problematice obtěžování zápachem
řešené v novele zákona o ovzduší seminář, který se konal 13.10.2011 v PSP a na kterém jsme
se bohužel se zástupci MŽP vzájemně nepochopili. Na základě diskuze v rámci tohoto semináře
byla posílena naše obava, že návrh zákona ve stávajícím znění je, v případě znečišťování
ovzduší pachovými látkami, nedostatečně konkrétní a srozumitelný a že prodlouží stav
neúčinného konání orgánů státní správy, který v současné době způsobuje nerovnoprávné
postavení občanů a komunální sféry vůči sféře podnikatelské a poškozování občanů a obcí v
právu na příznivé životní prostředí a ochranu majetku. Ve Výboru pro ŽP PS byl pozměňovací
návrh posléze zamítnut pozdržením se hlasování všech členů výboru.
Vážení kolegové,
Chceme Vás ujistit, že naším cílem (myšleno zástupců obcí a jistě i další odpovědné státní
správy) rozhodně není omezovat v dnešní době, době hospodářské krize, průmysl a
podnikatele nesmyslnými limity a měřeními. Cílem našeho pozměňovacího návrhu je pouze
legislativní zpřesnění termínů, aby v případě skutečných problémů mohla státní správa
relevantně rozhodnout k postupné nápravě bez dohadování, co to vlastně zápach je a kdy
dochází k obtěžování, tak jak tomu doposud bylo.
Dnešní definice pouhé stížnosti 20 občanů není vyhovující, protože není dostatečně konkrétní
v termínu, na co si občané stěžují a zda se jedná opravdu o zápach ze zdroje, na který
poukazují. Jako příklad lze uvést poslední kauzy z města MOST, kde bývají epizody pachových
látek tak silné (až 900 pachových jednotek – limit v zahraničí je 1-5 pachových jednotek- ), že
citliví jedinci zvrací. Nejen zde je za současné legislativy nebo za legislativy navržené v novele
zákona problém neřešitelný. Studie je k dispozici na městském úřadu MOST OŽP.
2
OBY EJNÝCH LIDÍ
PROBLEMATIKA OBYČEJNÝCH
Vážení kolegové,
Pomozte obcím i postiženým podnikům
• Úvodní dopis
Vážení kolegové,
zasíláme Vám proto pozměňovací návrh k Zákonu na ochranu ovzduší, který je v Poslanecké
sněmovně projednáván v rámci druhého čtení. Podle našeho názoru stávající návrh zákona v
případě pachových látek je nedostatečně zpracovaný vzhledem k § 1 odst. (2), protože, stejně
jako v případě ostatních složek znečišťujících životní prostředí, jasně neupravuje
a) přípustnou úroveň znečištění a znečišťování ovzduší,
b) způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,
c) nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
d) práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší,
Vážený pane předsedo Výboru pro životní prostředí
Vážená paní senátorko, Vážený pane senátore,
Předkládáme Vám pozměňovací návrh k novele zákona o ovzduší, aby byl bez dalších výkladů,
pro orgány státní správy, komunální sféru a podnikatele, jasným nástrojem umožňujícím a
motivujícím nastolení procesu postupného snižování emisí pachových látek do životního
prostředí v oblastech vážného znečištění, a to nejen cestou nákladných technických a
technologických opatření, ale zejména cestou úpravy a dodržování provozních řádů a včasných
oprav a údržby zařízení, která jsou zdrojem zápachu tím, že uloží povinnost jejich konstrukce a
posuzování i z hlediska emise pachových látek. Znovu chceme zdůraznit, že naším cílem není
striktní nastolení emisních limitů, ale jasné definování, co to obtěžování pachovými látkami je
a kdy by bylo vhodné se touto problematikou zabývat na úrovni státní správy. Námi navržená
definice v pozměňovacím návrhu umožní ochránit i dnes neprávem perzekuované zdroje, které
nápravná opatření již provedly, a přesto jsou nadále osočovány rozzlobenými občany z
nadměrných emisí pachových látek.
Věříme, že uvedené důvody jsou natolik závažné, jak pro sociální a komunální sféry, tak pro
ochranu podniků samotných, že se budete našim pozměňovacím návrhem vážně zabývat a že
se zasadíte, aby nový Zákon na ochranu ovzduší byl v celé šíři znečišťujících složek vyvážený.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám úspěšný den
Ing. Stanislav Baloun
Místostarosta Mimoně
724188982
František Kaiser
starosta Mimoně
724188981
Za Českou společnost chemického inženýrství – pracovní skupinu pro pachové látky
Ing. Petra Auterská, CSc. Předsedkyně pracovní skupiny
3
• Neoprávněná stížnost
• Oprávněná stížnost
4
• Důvodová zpráva k pozměňovacímu návrhu
novely zákona o ovzduší
V ČR jsou desítky měst a obcí, které se neúspěšně potýkají s problematikou obtěžování
pachovými látkami, a to z důvodů nedostatečné legislativy. Mnoho obyvatel trpí až zdravotními
problémy v důsledku pachových epizod. Z pohledu komunální sféry je problém znečišťování
bytových zón velmi naléhavý, dlouhodobě neřešený a postrádá srozumitelný a účinný
legislativní nástroj.
Poznatky o zdravotních problémech v oblastí zatížených pachem a znehodnocení nemovitostí v
těchto oblastech vedlo řadu států, aby se pachy zabývaly a emise regulovaly. (Anglie,
Rakousko, Belgie, Dánsko, SRN, Itálie, Nizozemí, Skotsko, připravuje se legislativa v Polsku,
Řecku).
Názor, že ve světě limity neexistují, považujeme za zavádějící. Vzhledem k vyšší kultuře
podnikání a správě věcí veřejných postačují ve vyspělých zemích předpisy menší právní síly, než
je zákon, ve kterých jsou limity pro pachové látky jednoznačně specifikovány a při vyjednávání
je z nich vycházeno. To, že limity nenařizuje Evropská direktiva, rovněž nepovažujeme za
podstatné pro obhajobu, proč by náš stát neměl ve své legislativě mít zakotvenou jasnou
definici pachových látek umožňující zvýšit účinnost působnosti orgánů státní správy v oblasti
ochrany ovzduší před znečišťováním pachovými látkami.
Příklady ze zahraničí (neboť jich je mnoho) jsou uvedeny jako příloha této důvodové zprávy.
Měřící metody pachů jsou na vysoké úrovni, jsou akreditované. Názory, které uvádí MŽP, že
některé zdroje nelze změřit (hlavní argument v poslanecké sněmovně) plynou z neznalosti
nových metodik. Výsledky z měření, která se provádějí olfaktometricky, jsou porovnatelné a
opakovatelné. Pravidelně se provádí mezilaboratorní porovnání, kde jsou porovnávány a
hodnoceny výsledky všech laboratoří. Častý argument, že výsledky nelze vyhodnotit mezi
českými i zahraničními odborníky (matematiky, statistiky, chemiky apod.) rozhodně neobstojí.
Podle našeho názoru novela zákona v § 2 a § 4, ani v jiném paragrafu, neumožňuje stanovit
jakýkoliv limit pro pachové látky a nedává tak orgánům státní správy jednoznačný nástroj, jak
vyhodnotit oprávněné stížnosti občanů vzhledem k potencionálnímu znečišťovateli. Důvodová
zpráva k zákonu sice udává opak, tedy že na základě zmíněných § je možné emisní limity určit
(ačkoliv v reálné praxi budou tyto § velmi diskutabilní z hlediska volby specifických limitů tam,
kde nejsou žádné hodnoty jiným předpisem definovány a tedy nebude co zpřísňovat), proto je
nutná základní definice, od jaké minimální hranice je relevantní se problematikou zabývat.
5
Pozn.: Pachová jednotka je zjednodušeně řečeno koncentrace pachu, kdy je zápach čichově
postižitelný. Počet pachových jednotek udává, kolikrát se musí 1 kubík vzduchu naředit, aby
zápach nebyl cítit. Koncentrace pachu v obytné zástavbě se v tak nízkých koncentracích
zpravidla neměří, ale dopočítává se z hmotnostního toku zápachu na zdroji. O to větší je
problém, pokud v obytné zástavbě lze naměřit koncentrace, které se běžně vyskytují na
komínech. Evropská pachová jednotka je totéž, avšak jsou přesně definovány přísné podmínky
měření.
Dle zkušeností v oblasti stanovení podmínek provozu a omezení pachových látek tápou jak
úředníci státní správy, tak i provozovatelé. Odborné posudky jsou v tomto ohledu
nedostatečné a pouze konstatují, že zdroj nebude zdrojem zápachu, anebo že existuje riziko
zápachu. To však nestačí ke zhodnocení situace, zda zdroj do lokality umístit a za jakých
podmínek a zda a zejména jak zdroj již v lokalitě umístěný regulovat anebo postupně snižovat
jím způsobené pachové znečišťování. Aby zákon definoval, co to je obtěžování zápachem,
považujeme za velmi důležité také pro odstranění námitek, zda pachové látky v jednotlivých
případech vadí pouze citlivým jedincům, nebo to je celoplošný problém. Nedefinování
základního údaje obtěžování může vést i k tomu, že úředníci budou požadovat nulové hodnoty
pachu, nebo např. jednu pachovou jednotku. To povede ke znevýhodnění zdrojů. Považujeme
za nutné uvést minimální hodnotu, kdy je obtěžování pachem objektivní. Tato definice ochrání
jak obyvatele, tak samotného zdroje – ekonomické subjekty (od neoprávněných stížností ), tak
ušetří i zbytečné a neřešitelné kontroly těchto subjektů státní správě.
Námi navržená základní definice vycházející ze světové odborné literatury (v tomto případě
dánského modelu, kde je na rozdíl od jiných států Evropy velmi mírná) pomůže ochránit jak
komunální sféru, tak samotný průmysl před nepřiměřeně nízkými limity, jak je známo ze
současné praxe.
Navrhli jsme do zákona základní hodnotu pro obytnou a pro průmyslovou zónu, od které se
bude odvíjet možnost požadovat na zdroji provedení auditu z hlediska emise pachových látek a
na základě toho hledat cesty ke zlepšení situace. Obecná osvěta dle našich zkušeností nestačí.
Je nutné nastavit základní hodnotu, od které se bude odvíjet možnost požadovat na zdroji
technologické úpravy anebo jiné technické podmínky vedoucí ke zlepšení situace.
Zdůrazňujeme, že definice navrhovaná v § 2 není emisním limitem, pouze definicí termínu
„obtěžování pachem“. Uvedené hodnoty pro obytnou a průmyslovou zónu specifikují jasně
hranici, od které je možné považovat zápach za obtěžující. Navazující vyhláška nebo metodický
pokyn by měly dále srozumitelně stanovit, jak budou orgány státní správy postupovat v
případě obtěžování zápachem a jak budou moci omezování zápachu zakotvit do programu
zlepšování kvality ovzduší a provozního řádu příslušného provozu. V souvislosti s tím
navrhujeme zákon případně doplnit o přílohu č. 11, která takový postup specifikuje, nebo tuto
přílohu použít jako podklad k dopracování vyhlášky, či metodického pokynu.
IPPC podle našeho názoru neřeší problematiku ovzduší obecně, ale pouze problematiku
velkých zdrojů. Zdroji zápachu však mohou být i zdroje nepodléhající IPPC. Toto vidíme jako
další důvod potřeby konkrétněji zohlednit problematiku pachových látek v zákoně o ovzduší.
6
• Pozměňovací návrh (červeně)
Pozměňovací návrh k novele zákona Sněmovní tisk 449/0, část č. 1/2
Vl.n.z. o ochraně ovzduší – EU z hlediska možného řešení emisí a imisí zapáchajících látek:
§2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
b) znečišťující látkou každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé
účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem,
d) úrovní znečištění hmotnostní koncentrace znečišťující látky v ovzduší (imise) nebo její
depozice na zemský povrch za jednotku času
i) emisním limitem nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících
látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje,
j) obtěžováním zápachem*) se rozumí tok pachových látek ze zdroje, kdy po výpočtu rozptylové
studie pro pachové látky, je vypočtená koncentrace imisí pachových látek v obytné zóně vyšší
než 5 ouE•m-3 a v průmyslové zóně vyšší než 10 ouE•m-3 po dobu delší než 2% ročního období.
*) Termín uvedený a nedefinovaný v novele zákona
§4
Přípustná úroveň znečišťování
(1) Přípustná úroveň znečišťování je určena emisními limity, emisními stropy, technickými
podmínkami provozu a přípustnou tmavostí kouře.
§ 4 (2) Emisní limity musí být dodrženy na každém komínu nebo výduchu do ovzduší. Emisní
limity se dělí na
a) obecné emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem pro znečišťující látky a jejich
skupiny a
b) specifické emisní limity stanovené prováděcím právním předpisem nebo v povolení podle §
11 odst. 2 písm. d) pro stacionární zdroj.
32001L0080, 31999L0013
Odst(9)
Ministerstvo životního prostředí (dále jen “ministerstvo”) vyhláškou stanoví obecné a
specifické emisní limity, technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a činností nebo
technologií souvisejících s provozem stacionárního zdroje, způsob stanovení emisních stropů a
emisních limitů, podmínky, za kterých jsou považovány za plněné, přípustnou tmavost kouře,
způsob jejího zjišťování a podmínky, za kterých je považována za plněnou a způsob stanovení
specifických emisních limitů zdrojů způsobujících pachové obtěžování a způsob prevence emisí
pachových látek z plošných zdrojů.
7
• Legislativa v zahraničí
Evropská a Světová legislativa
EPA je v současné době vyjádřena různé SEPP (AQM). SEPP (AQM) se odkazuje na pachy dvěma
způsoby:
1. Emise pachů z jedné nebo více známých chemických látek, z nichž každá látka má svůj vlastní
pach, koncentrací a vlastnosti.
2. Emise pachů ze směsí neidentifikovaných látek, například zápach z vepřínů a brojlerů a jiné
farmy.
U známých látek, může být koncentrace emise zápachu spolehlivě odhadnuta měřením
koncentrace chemické látky. Pro směsi neznámých látek je zápach koncentrace odhadnut
pomocí panelu vyškolených lidských nosů pomocí EPA standardní analytické metody, č. B2
Dynamická Olfactometrie.
Státy, které řeší emisní limity pro pachové látky
EVROPA
SVĚT
Anglie
Austrálie
Belgie
Japonsko
Dánsko
Kanada
Itálie
Korea
Irsko
Nový Zéland
Německo
Turecko
Nizozemí
USA
Rakousko
Ostatní země
Švýcarsko
Od příštího roku Polsko a Řecko
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Rakousko
Obytná zóna 1 ouE·m-3 92% kritérium - jako percentil y pro hodinový průměr
Průmyslová zóna 3 ouE·m-3 97% kritérium - jako percentil y pro hodinový průměr
Belgie
Vlámské MŽP realizovalo plán 2002-2006 obsahující iniciativu k definování standardů zápachu pro
16 odvětví hospodářské činnosti. Jsou určeny maximální vzdálenosti, na které je možné detekovat
zdroje. Tyto vzdálenosti a klimatické podmínky během provozních zkoušek (olfaktometrické
stanovení) jsou pak používány jako vstup do modelu Gaussova disperzního modelu pro odhad
emisí pachových jednotek na zdroji. Vypočtené emise pachových jednotek jsou pak použity do
rozptylové studie za účelem určení percentilů vypočítaných pro 1 hodinové koncentrace
pachových jednotek v imisích.
SRN
TA-Luft definuje maximální " frekvenci zápachu" v okolním ovzduší. Expozice kritérií se liší pro
oblasti s různými využití území:
• <10% "zápachových hodin v obytných oblastech
• <15%, "zápachových hodin v průmyslových oblastech
Nicméně, ve většině případů jsou navrženy technické pokyny provozu zdroje, které poskytují
8
podrobné informace o navrhování a provozování činnosti žadatele. Příkladem takové obecné
zásady jsou:
• VDI3475 Část 1 pro snížení emisí v biologické jednotky, nakládání s odpady - sběr a
kompostování pro jednotky s kapacitou = 0,75 mg / h. (V němčině), Beuth Verlag, Düsseldorf,
Německo.
Biofiltry – emise na komíně max.: 500 ouE·m-3
Zpracování nativního dřeva – emise na komíně max. 5 000 ouE·m-3, limit liší se od jednotlivých
spolkových republik. A jiné lokální limity.
Dánsko
V Dánsku je kritérium expozice takové, že přízemní koncentrace pachových látek by neměla
překročit koncentraci 5-10 ou · m-3, v závislosti na umístění (bytových či nebytových), s výskytem
v závislosti na 99-percentilu, a zápach trvá v průměru 1 minutu.
Nizozemí
Jedná se o X (pachových jednotek) ouE·m-3 vyjádřených jako percentil y pro hodinový průměr (C).
Tyto limity byly navrženy a později implementovány do stovek žádostí o licence:
• pro podání žádosti o nová zařízení (zdrojů), musí být garantováno, že nebude překročena
uvedená hodnota koncentrace pachových látek - C99.5%, 1-hodinová <0,5 ouE·m-3 v nejbližší
obytné zóně (např. u rezidenčních nemovitostí, škol, nemocnic, rekreačních bydlení, atd.)
• pro podání žádosti u stávajících zařízení (zdrojů) nebo rozšíření těchto zařízení, nesmí být
překročena uvedená hodnota koncentrace pachových látek C98%, 1-hodinová <0,5 ouE·m-3 v
nejbližší obytné zóně (např. u rezidenčních nemovitostí, škol, nemocnic, rekreačních bydlení,
atd.)
• pro izolované rodinné domy, které se nachází v průmyslových zónách musí být dodržen
uvedený limit C95%, 1-hodinová <0,5 ouE·m-3
• pro náhodné zdroje, nesmí být překročena v nejbližší obytné zóně (např. u rezidenčních
nemovitostí, škol, nemocnic, rekreačních bydlení, atd.) koncentrace pachových látek C99.9%, 1hodinová <0,5 ouE·m-3 . Příkladem takových zdroje nakládání / vykládání, čištění a otevírání atd.
reaktorů, které mohou vést ke krátkodobé epizodě emisí pachu ale s velkou koncentrací a
velkým dopadem emisí pachu na okolí, například během 0.5 hodin každé dva týdny.
• přípustná míra obtěžování zápachem se stanoví příslušným orgánem (tj. regionální nebo obecní
úřady, v závislosti na typu průmyslové činnosti). (Ner, Infomil , 2000).
Anglie
Tato legislativa je trochu složitější na orientaci:
Zákon o ochraně životního prostředí - část 1
Část 1 zákona o ochraně životního prostředí zahrnuje dva diskrétní režimy řízení:
Pro ostatní odoranty, které nespadají do režimu 4 na ochranu životního prostředí (předepsané
procesy a látky) Nařízení 1991 (ve znění pozdějších předpisů), je požadavek na "zneškodňování
jiných látek, které by mohly způsobit škody, pokud se uvolní do nějaké složky životního prostředí"
platí - EPA '90 sec7 (2) (a) (ii).
Základní cestou k ovládání zápachu vznikajícího v procesech, které nemohou být upraveny nebo
IPPC (jen velké zdroje) LAAPC nebo nakládání s odpady, je za využití části III předpisu ochrany
životního prostředí z roku 1990. § 79 o ochraně životního prostředí z roku 1990 uvádí, že:
"Mezi základní obtíže patří prach, páry, zápach vznikající v průmyslových, obchodních nebo
9
podnikatelských prostorech, které jsou škodlivé pro zdraví nebo způsobují obtěžování" .
Podle s79 (1) (d) dohody o hospodářském partnerství, "prach, páry, vůně či jiné emise vzniklé v
průmyslových, obchodních nebo podnikatelských prostorech a jsou škodlivé pro zdraví nebo
způsobují obtěžování" je řízení těchto dějů podle části III EPA.
Všimněte si, že na rozdíl od ostatních ustanovení tohoto oddílu, s79 (1) (d) se vztahuje pouze na
zápach z "průmyslových, obchodních nebo podnikatelských prostorech" - zápach nemůže být ze
zákona nepříjemný, je-li v důsledku soukromého domu nebo rekreační aktivity. Stejně tak může
být cítit z kontaminované půdy (s79 (1A)) nebo vojenských pozemních (s79 (2)) není s79 zákonné
obtěžující.
Švýcarsko
Emisní standardy jsou definovány pro 150 sloučenin, které způsobují zápach.
-
-
-
Itálie
Kritéria pro činnosti spojené s emisemi pachových látek jsou vyjádřena jako 98 percentil roční
nejvyšší hodnoty koncentrace pachových látek.
Limity se liší pro nové nebo již existující činnosti a závisí na vzdálenosti oblasti (obytná, komerční,
zemědělská nebo průmyslová).
Kritéria přijatelnosti relevantní pro nové aktivity jsou:
2 ouE·m-3 u prvního obyvatele v obytné zóně
3 ouE·m-3 u prvního obyvatele nebo 500m od hranic závodu v komerčních zónách
4 ouE·m-3 u prvního obyvatele nebo 500m od hranic závodu v zemědělských nebo
průmyslových zónách
Ve smíšených oblastech je třeba zvážit nižší hodnoty.
Pro již existující aktivity platí limity:
1 ouE·m-3 pro první obyvatelný dům v obytné zóně vzdálené více než 500m od hranic
závodu;
2 ouE·m-3 pro první obyvatele v obytné zóně ve vzdálenosti mezi 200m a 500m od hranic
závodu; 3 ouE·m-3 pro první obyvatele do 200m od hranic závodu
2 ouE·m-3 pro první obyvatele v komerční zóně více než 500m od hranic závodu; 3 ouE·m-3 pro
první obyvatele v komerční zóně ve vzdálenosti mezi 200m a 500m od hranic závodu; ouE·m-3 pro
první obyvatele v komerční zóně do 200m od hranic závodu;
3 ouE·m-3 pro první obyvatele v zemědělské nebo průmyslové zóně více než 500m od hranic
závodu;
4 ouE·m-3 pro první obyvatele v zemědělské nebo průmyslové zóně ve vzdálenosti mezi 200m
a 500m od hranic závodu;
5 ouE·m-3 pro první obyvatele v zemědělské nebo průmyslové zóně do 200m od hranic
závodu.
Irsko (převážně zemědělské aktivity)
1.5 ouE·m-3 po dobu 1 hodiny při absenci zápachu v 98%doby z 1 roku- platí pro všechny prasečí
chovy
3.0 ouE·m-3 po dobu 1 hodiny při absenci zápachu v 98%doby z 1 roku- platí pro nové prasečí
venkovské chovy
6.0 ouE·m-3 po dobu 1 hodiny při absenci zápachu v 98%doby z 1 roku- platí pro existující prasečí
venkovské chovy
10
Korea
20 ouE·m-3 hranice továrny – průmyslová zóna
15 ouE·m-3 hranice továrny – obytná zóna
Japonsko
Japonsko má dlouhou historii v regulaci pachů. V 70. letech bylo evidováno kolem 20.000
stížností každý rok. Tento počet se snižuje rok od roku po zavedení nařízení v roce 1971, ale
nedávno se prokázal značný nárůst, v důsledku zvyšujících se stížností proti praktikám hořících
odpadů. (OSAKO, Masahiro, odbor pro nakládání s odpady výzkumu, Národního ústavu pro
výzkum životního prostředí v Japonsku.).
• 1. kritérium: maximální koncentrace na hranici pozemku, maximální úroveň koncentrace a
maximální koncentrace v 1,5 m nad hladinou kapaliny odpadních vod. Pro toto kritérium je
považována za přijatelnou koncentraci ta koncentrace, pro které jsou pevně stanovené hodnoty.
Skutečná hodnota se stanovuje podle guvernéra prefektury (krajský úřad).
• 2. kritérium: maximální koncentrace na zdroji emisí je vypočítána pomocí zjednodušené rovnice
modelování rozptylu (rozptylové studie), pro různé typy zdrojů (výška). Výpočet v podstatě
slouží k výpočtu zdroje, jehož emisní tok odpovídá přípustné (maximální) koncentraci na úrovni
imisí, jak je uvedeno v předchozím prvním kritériu,(na hranici pozemku).
• 3. kritérium: zápach odpadních vod, založený na rozpuštěných pachových látkách, jsou
stanoveny pro čtyři sloučeniny síry. Zde se používá jednoduchý vzorec: CLM = k x cm
Austrálie
V Austrálii - státy jsou odpovědné za stanovení politik pro kvalitu ovzduší zápachu. Různé státy
mají tradičně velmi individuální přístup.
Austrálie - Západní Austrálie
Orgánu ochrany Západní Austrálie vydala návrh pokyny k zápachu v dubnu 2000:
• Agentura ochrany životního prostředí, pokyny pro posuzování faktorů životního prostředí (v
souladu se zákonem o ochraně životního prostředí 1986). Posuzování vlivů zápachu, č. 47, návrh,
duben 2000.
• § 49 (1) V této části nepřiměřené emise hluku, zápachu nebo elektromagnetické záření, které
nepřiměřeně zasahuje do zdravotnictví, sociální péče, komfortu a pohodlí jakékoli osoby.
• § 49 (5) Osoba, která:
a. vydává emise pachu z jakékoliv budovy ….
• Zápach nesmí přesáhnout 2 pachové jednotky (na základě NVN2820 standard) po dobu jedné
hodiny v průměru a 99,9 percentilní shody, což je srovnatelné s používanou jednotkou EU
1 ouE·m-3 . (jiná metodika stanovení)
Jako příklad je uveden limit pro pachy drůbeže, ( které jsou "odlišné" na stupnici intenzity pachu)
v koncentraci 7ouE·m-3 .
Austrálie - Nový Jižní Wales
Agentura ochrany životního prostředí Nového Jižního Walesu vydala návrh politiky „pachu“ v
lednu 2000: NSW EPA, hodnocení a řízení zápachu ze stacionárních zdrojů v NSW, návrh, Sydney,
leden 2001. Tato politika je doplněna samostatnou brožurou. Tyto dokumenty jsou k dispozici na
internetových stránkách NSW-EPA: www.epa.nsw.gov.au.
129. Emise zápachu ze zařízení – povolení (licence) pro plánované aktivity
(1) Majitel všech prostor, ve kterém se plánuje činnost prováděné na základě pravomoci udělené
11
licence k provozu zdroje nesmí způsobit nebo umožnit emise žádných nepříjemných pachů ze
zařízení, na něž se licence vztahuje. …
(3) Osoba, která poruší tyto části se dopustí trestného činu.
1 Přízemní koncentrace (GLC) - Kritéria pro jednotlivé znečišťující pachové látky. Úroveň
7 pachových jednotek (OU·m-3) je považována za odpovídající úroveň expozice pro jedno
postižené bydliště. Pro větší populaci, ve které bude větší rozsah citlivostí na zápach (a vyšší
počet více citlivých jedinců), je přijatelná koncentrace zápachu definován na 2 OU·m-3. Je vhodné
dodržovat koncentrace obecně platné pro lokality s více obyvateli v lokalitách.
Pro účely modelování rozptylové studie by LRV kritéria měla být použita v libovolném místě na
nebo za hranici pozemku .
Austrálie - Victoria
• modelování se provádí pro předpověď maxima (99,9 percentil),pro "nejhorší případ", přízemní
koncentrace ukazatelů, pomocí celoročních relevantních meteorologických údajů;
• Pro pachové emise, 3 minuty průměrné hodnoty na úrovni terénu vypočtené pro srovnání s
návrhem kritérií, a
• předpokládané úrovně u země - maxima v místní ovzduším musí být menší než návrhová
kritéria. Jakákoliv přijatá vymahatelná opatření budou v souladu s prosazováním politiky EPA.
Kopie návrhu politiky, návrhy PIA a doprovodné podklady lze stáhnout z webových stránek
ww.epa.vic.gov.au EPA
Austrálie - Queensland
V poslední době je pro kvalitu ovzduší používáno kritérium C98, 1-hodina = 10 OU · m-3 jako
podmínka pro udělení licence na novou stavbu.
Nový Zéland
Nový Zéland má pro regulaci zdrojů předpis z roku 1991, který ukládá povinnost pro průmysl,
aby provozoval zdroje tak, aby nedocházelo k emisím "nežádoucích " a "obtěžujících" pachů do
takové míry, že by mohly mít nepříznivé účinky na životní prostředí.
"Jedna hodina průměrné koncentrace pachu, dle modelu ISC (podobný našemu rozptylovému
modelu SYMOS) by neměla přesáhnout 5 OU · m-3 při poměru času větší než 0,1%. Koncentrace
emisí zápachu, používané v modelu ISC je založena na principu nuceného měření olfaktometricky.
Kritéria kvality ovzduší ve formě omezení expozice zápachu v některých případech:
• C99, 1-h = 2 OU · m-3 při 1-hodinovém průměru- byl aplikován Regionální radou v Aucklandu na
Mangere - čistírně odpadních vod, Manukau City
• Regionální rada v Southlandu vyžaduje maximální 3-minutové koncentrace pachu za hranici
pozemku ve výši 0,3 OU · m-3. Regionální rada v Canterbury také používá podobné zásady při
posuzování žádosti o souhlas výstavby technologie.
V nedávné zprávě, kterou Regionální rada Aucklandu zpracovala ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí Nového Zélandu, jsou navrženy kvantitativní kritéria kvality ovzduší, od 5 do
10 OU · m-3 v závislosti na hodnotách 99,5 - 99,9 percentilu. Úplná zpráva je k dispozici na
webových stránkách ministerstva a http://www.mfe.govt.nz
Kanada
V Kanadě odpovědnost pravidel pro zápach spočívá v provinciích, které mají své vlastní limity a
regulace pro emise pachů.
12
• Příklad problematických kauz a neřešitelný stav
Jedná se o zdroj, který velmi obtěžoval svým zápachem, přičemž mu byly stanoveny pouze emise
pro spalinové plyny, nebyla posouzena samotná technologie z hlediska emisí a vhodnosti
umístění zdroje do uzavřeného údolí blízko obytné zástavby . Po dlouhých tahanicích a aktivitách
občanů byly na zdroj vzneseny požadavky KU vyjádřené v rozhodnutí č.j. 34109/2011/OŽPZ/xx ze
dne 28.4.2011:
3.
Na KU ………. kraje bude spolu s výsledky kvalitativního a kvantitativního hodnocení
jednotlivých složek emisí předloženo posouzení z hlediska čichových prahů znečišťujících látek,
zjištěných v emisích z technologie fixace a sušení polyesterových potahových tkanin
Ad. Bod 3
Tento bod byl splněn, ale tento požadavek je zbytečný z hlediska posouzení obtěžování pachy,
neboť jednotlivé čichové prahy neodpovídají výsledné koncentraci naměřeného pachu a to proto,
že mezi jednotlivými čistými složkami vznikají různé interakce a navíc čichové prahy uvádí každá
literatura jiné a velmi rozdílné viz níže, proto jsou tyto hodnoty jen teoretická data. Vynaložené
peníze provozovatele.
4.
Součástí žádosti o povolení, předloženého na KU podle §17 zákona bude rozptylová
studie, hodnotící koncentrace nalezených látek v závislosti na čichových prazích v jednotlivých
vztažných bodech blízké obytné zástavby a jejich korelaci při různých možnostech navýšení výšky
stávajícího výduchu odtahu emisí ze sušení a fixace.
Ad. Bod 4
Tento bod byl splněn částečně, a to z důvodu neodborných požadavků KU., které požadují
teoretické a nepřesné nereálné hodnoty, a na jejich základě chtějí stavět svá rozhodnutí. Na
zdroji byly nad rámec požadavků měřeny emise skutečných pachových látek a na jejich základě
byla spočtena rozptylová studie, podle reálně naměřených hodnot (které KU však nepožadoval),
nikoliv fiktivních hodnot. Měření proběhlo pro zjištění hodnot do rozptylové studie. Pro tyto
hodnoty byla rozptylová studie spočtena.
Požadavek KU na rozptylovou studii pro jednotlivé emise složek obsažené v odpadním vzduchu je
nerelevantní, a to z důvodu:
Zjištěné koncentrace jednotlivých nalezených organických sloučenin jsou tak nízké, že
by rozptylová studie pro každou látku vykazovala 0 ve sledované lokalitě
Rozptylová studie pro 21 látek by se pohybovala v hodnotě 100 tis. Kč a výsledek by byl
nulový. Tak velkou a nesmyslnou investici nelze na provozovateli požadovat.
Jak je státní správa neustále proškolována v problematice pachových látek, by měla mít
povědomí o specifiku chování výsledného pachu a to, že mezi jednotlivými chemickými složkami
ve vztahu k pachu probíhají různé interakce. 2 složky se mohou navzájem maskovat, sčítat,
násobit a jinak kombinovat. V multisložkovém pachu se výsledná hodnota přesně určit na základě
čichových prahů nedá.
Dalším důležitým faktorem je to, že neexistuje tabulka definovaných čichových prahů a
jednotliví autoři udávají různé hodnoty, které se mohou lišit až o řády. Kdo určí, která hodnota je
13
správná, pokud není u tabulky definováno, za jakých podmínek byl čichový práh jednotlivé látky
určen? Jako příklad lze uvézt čichové prahy pro acetaldehyd – čichové prahy a literatura.
Koncentrace čichového prahu 0,000005-0,066 mg/m3 : Nagata Y.: Measurement of Odor
Threshold by Triangle Odor bag method, bull. of Japan Env. Sanitation Center, (1990), 17, pp. 7789
Koncentrace čichového prahu 0,05 mg/m3 : Amoore John E., Hautala Earl: Odor as an Aid
to Chemical Safety, Journal of Applied Toxikology, 3(6), 1983
Koncentrace čichového prahu 0,0015 mg/m3: Gostelow, P., Longhurst, S., Parsons, S. A.,
Stuetz, R. M., Sampling for Measurement of Odours, IWA Publishing, 2003
Povšimněte si rozdílu hodnot uvedeném v literatuře pro jednu látku. Rozptylovkář mohl poškodit
volbou jedné z hodnot buď stěžovatele, nebo podnik – to bylo v jeho rukou, jakou literaturu by
našel. Přitom bylo daleko elegantnější řešení formou olfaktometrického měření v souladu
s evropskými normami a reálný výpočet, který by určil optimální rozsah úprav na zdroji.
Jak má takovou problematiku posoudit městský úřad, když tápou (zcela oprávněně) i odborníci
z KU? K dané problematice existuje pouze zahraniční literatura.
14
• Reakce obcí
Příklad reakce obecních úřadů, mimo ty, které celou kampaň iniciovaly
Byly osloveny všechny obce v ČR. Připravujeme statistické vyhodnocení.
Jeden z mnoha:
Dotazník:
Prosíme Vás o laskavé vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro nás zpětnou vazbou dokládající,
že snahy o řešení problematiky stížností na zápach mají smysl.
Máte ve Vaší obci výrazný zdroj zápachu?
ANO
Počet stížností na zápach oprávněných za rok,
obr. 1
Velmi mnoho ústních - v rámci veřejných schůzí
zastupitelstva
Počet stížností na zápach neoprávněných za rok,
obr. 2
Žádná - pravděpodobně
Je pro Váši obci, město problematika pachových
látek významná?
Obr. 3
Velmi významná!!
Dobrý den, zasíláme Vám zpět vyplněný dotazník na otázku zápachu v obci.
Tento problém je pro nás velice tíživý, a proto vítáme Vaši snahu v této věci cokoliv podniknout.
Pokud by byl dotazník nedostatečně vyplněn – napište.
Za obec Suchý místostarostka Kateřina Hebelková
_________________________________________________
K dnešnímu dni přišlo 270 odpovědí,
z toho: 85 obcí má na svém území
průmyslový nebo zemědělský zdroj. Na tyto obce
přišlo během loňského roku celkem 1400 stížností,
z toho bylo 254 neoprávněných a 1092 oprávněných.
Z 250 obcí jich 165 považuje zápach za podstatný
problém a byly by pro jasnou definici v zákoně.
Do statistiky nebyla zahrnuta data, která byla
vyjádřena slovy „mnoho“, „všichni“ apod.
Abychom nestranili pouze občanům, neoprávněné
stížnosti zatěžují státní správu a obtěžují podniky,
které jsou pod důslednou kontrolou.
Děkujeme za Váš zájem
15