Copyright declaration B

Transkript

Copyright declaration B
PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH
kat. B/C, v5
Použijte prosím pro každý titul vždy samostatný formulář
Titul:
Katalogové číslo:.
Jméno společnosti:
Adresa sídla společnosti:
.
IČO společnosti:
.
DIČ společnosti:
Jste vlastníkem duševních práv pro celý obsah vydávaného díla (disku): ANO
NE
Pokud nejste vlastníkem duševních práv, upozorňujeme, že Vás můžeme požádat o předložení
licenční dokumentace.
Dle obsahu (formátu) disku vyplňte prosím příslušnou sekci. V případě, že obsah je složen z více formátů
jako například MP3 nebo CD-Extra vyplňte všechny relevantní sekce (v tomto příkladu CD/DVD audio a
CD/DVD ROM).
Způsob distribuce:
V rámci
organizace
Zdarma pro
veřejnost
Prodejem
Ostatní
Distribuce do zemí:
CD - ROM / DVD - ROM
V příloze prosím uveďte software včetně freewaru a sharewaru u kterého nejste vlastníkem duševních
práv, data uveďte v následující struktuře:
název ..............................................., velikost......................, druh.................,vlastník práv.........................
Upozorňujeme Vás, že můžeme požadovat na tento software licenční dokumentaci.
CD / DVD Audio, vinyl
Je vydávané dílo vytvořeno kompilací? ANO
NE
Přiložte tracklist v následující struktuře:
Autor........................................, název tracku.........................., čas..................., vlastník práv....................
Upozorňujeme Vás, že ke všem skladbám nebo jejich částem (u kompilací) můžeme požadovat
licenční dokumentaci
Zákazník dále potvrzuje, že (zakroužkujte prosím jednu z nabídnutých alternativ):
má
má
standardní smlouvu s členskou organizací BIEM:
uveďte organizaci
jednorázovou smlouvu pro objednaný produkt registrované u organizace:
Pozn.:zákazník souhlasí s tím, že na požádání GZ poskytne kopii této smlouvy
uveďte organizaci
objednaný produkt neobsahuje chráněné dílo a zákazník není zastupovaných žádnou členskou
organizací BIEM
CD / DVD - VIDEO
Pokud je poskytována licence na audio separátně, vyplňte i oddíl pro „Audio formáty“ (předpokládáme, že
máte k dispozici nezbytnou licenci na synchronizaci Audio/Video).
Upozorňujeme Vás, že pokud nejste vlastníkem duševních práv můžeme požadovat licenční
dokumentaci
GZ Media, a.s., sídlo: Tovární 340, 267 12 Loděnice, IČ: 27380068, zapsaná: Městský soud v Praze - B 10185.
Tel: +420 311 673 239, Fax: +420 311 673 498, www.gzmedia.eu
PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH
kat. B/C, v5
Výše uvedená společnost ( dále nazývaná „zákazník“) dává tímto následující záruky a zbavuje odpovědnosti
společnost GZ Digital Media, a.s.,(dále nazývanou jen „GZ“ ) a prohlašuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Že zákazník je výhradním vlastníkem autorských práv ke všem materiálům dodaným GZ k reprodukci nebo, že
zákazníkovi byla všemi vlastníky práv poskytnuta práva na reprodukci a distribuci materiálů popsaných v
objednáve.
Že zákazník neposkytl výhradní licenci nebo nepostoupil práva uvedená v bodě 1) tohoto prohlášení žádné jiné
straně a že předmětné materiály nenarušují autorská nebo jiná práva žádné jiné strany.
Že předmětný materiál není obscénního nebo ilegálního charakteru.
Že zákazník plně zbavuje GZ odpovědnosti za veškeré ztráty a za veškeré nároky na náhradu škod , soudní
výlohy a škody a právní výlohy nebo jiné výdaje vzniklé z titulu jakéhokoli porušení výše uvedených záruk.
Že zákazník souhlasí s tím, že poskytne GZ na požádání veškeré příslušné informace, listiny a dokumenty
(např. licenční smlouvy), které GZ bude oprávněně vyžadovat k určení práv k duševnímu vlastnictví.
Že zákazník souhlasí, že GZ může konzultovat se všemi příslušnými orgány (např. IFPI, BSA, IRMA/CDSA,
RIAA, BIEM, OSA, atd.) záležitosti práv duševního vlastnictví, i pokud by tomu ve svém důsledku mohly bránit
jakékoli smlouvy o neposkytování informací.
Že zákazník souhlasí, že GZ může případ od případu zadržet komponenty nebo výrobky na omezenou dobu
potřebnou k určení příslušných vlastnických práv.
Datum:
Razítko zákazníka:
Podpis osoby k tomu oprávněné:
Jméno hůlkovým písmem:
Funkční zařazení:
GZ Media, a.s., sídlo: Tovární 340, 267 12 Loděnice, IČ: 27380068, zapsaná: Městský soud v Praze - B 10185.
Tel: +420 311 673 239, Fax: +420 311 673 498, www.gzmedia.eu