PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO

Komentáře

Transkript

PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: OKTÁVA VÝSTUP UČIVO
PŘEDMĚT: FYZIKA
ROČNÍK: OKTÁVA
VÝSTUP
•
Definuje světlo jako elektromagnetické vlnění
a určí jeho vlastnosti
•
Zná vlastnosti optických prostředí a
zákonitosti šíření světla v nich
•
Zná zákon odrazu světla a Snellův zákon lomu
světla a používá je v praktických úlohách
•
Vysvětlí praktický význam úplného odrazu
světla
•
Zná zákonitosti disperze světla
•
Zná zákonitosti optického zobrazování
•
Umí sestrojit obraz vytvořený rovinným
zrcadlem a zná jeho vlastnosti
•
•
•
Zná druhy a parametry kulových zrcadel,
sestrojí obraz vytvořený kulovým zrcadlem,
zná zobrazovací rovnici kulového zrcadla a
používá ji v praktických příkladech
Zná druhy a parametry čoček, sestrojí obraz
vytvořený tenkou čočkou, zná zobrazovací
rovnici čočky a používá ji v praktických
příkladech
Zná principy lupy, mikroskopu a dalekohledu
UČIVO
ZÁKLADNÍ POJMY ZE SVĚTA
OPTIKY
•
Světlo jako elektromagnetické vlnění
•
Šíření světla
•
Odraz a lom světla
•
Úplný odraz světla
•
Disperze světla
ZOBRAZOVÁNÍ OPTICKÝMI
SOUSTAVAMI
•
Optické zobrazování
•
Rovinné zrcadlo
•
Kulové zrcadlo
•
Čočky
•
Zobrazení tenkou čočkou
•
Oko
•
Lupa a mikroskop
•
Dalekohled
MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ
TÉMATA, PROJEKTY, KURZY
POZNÁMKY
VLNOVÁ OPTIKA
•
Pochopí zákonitosti interference, ohybu a
polarizace světla a zná jejich praktické využití
•
Zná spektrum elektromagnetického záření
•
Zná typy spekter látek
•
Zná praktické využití rentgenového záření¨
•
Interference světla
•
Ohyb světla
•
Polarizace světla
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ A
JEHO ENERGIE
•
Přehled elektromagnetického záření
•
Elektromagnetické záření těles
•
Spektra látek
•
Rentgenové záření
SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
•
Zná rozdíly v platnosti fyzikálních zákonů
v klasické a relativistické fyzice
•
Zná oba základní principy speciální teorie
relativity
•
Prostor a čas v klasické mechanice
•
Vznik speciální teorie relativity
•
Základní principy speciální teorie relativity
•
Relativnost současnosti
•
Dilatace času
Vysvětlí kontrakci délek, zná vztah pro
kontrakci délek a používá jej v praktických
příkladech
•
Kontrakce délek
•
•
Skládání rychlostí ve speciální teorii
relativity
Zná relativistický zákon pro skládání rychlostí
a používá jej v praktických příkladech
•
Základní pojmy relativistické dynamiky
•
Zná vztahy pro relativistickou hmotnost a
hybnost a používá je v praktických příkladech
•
Vztah mezi energií a hmotností
•
Zná vztah mezi energií a hmotností a používá
jej v praktických příkladech
•
•
Vysvětlí dilataci času, zná vztah pro dilataci
času a používá jej v praktických příkladech
•
•
Zná strukturu atomu, částice vyskytující se
v atomu a jejich vlastnosti
STRUKTURA MIKROSVĚTA
•
Poznávání mikrosvěta
Vysvětlí pojmy chemický prvek, nuklid,
izotop
•
Svět molekul a atomů
•
Nitro atomu
•
Složení jádra
•
Vazebná energie a energie reakce
Ch – chemická reakce
POHYB V MIKROSVĚTĚ
•
Zná kvantovou hypotézu M. Placka
•
Kvantová hypotéza
•
Popíše fotoelektrický jev a zná jeho význam
pro technickou praxi
•
Fotoelektrický jev
•
Foton
Vysvětlí korpuskulárně vlnový dualismus
•
Vlnové vlastnosti částic
•
Kvantová mechanika
•
ATOMOVÁ FYZIKA
•
Zná Bohrovu koncepci modelu atomu
•
Kvantování energie atomů
•
Zná Schrödingerův kvantově-mechanický
model atomu, zná význam kvantových čísel
•
Atom vodíku
•
•
Periodická soustava
Zná Pauliho vylučovací princip
•
•
Chemická vazba
Zná druhy chemických vazeb a jejich
vlastnosti
•
Lasery
•
Zná princip helium-neonového laseru
Ch – periodická soustava, chemická
vazba
•
Zná vlastnosti jaderných sil
•
Zná podstatu radioaktivity, jednotlivé druhy
radioaktivního záření, jejich vlastnosti a
význam
JADERNÁ FYZIKA
•
Vlastnosti atomových jader
•
Radioaktivita
•
Jaderné reakce
•
Zná princip jaderných reakci a jejich význam
•
Jaderná energetika
•
Zná princip jaderné elektrárny
•
Využití radionuklidů a ochrana životního
prostředí
ASTROFYZIKA
•
Sluneční soustava
•
Hvězdy a galaxie
Ochrana člověka za mimořádných
událostí
Exkurze – hvězdárna a planetárium
Praha

Podobné dokumenty

Bohrův model atomu

Bohrův model atomu 1. Atom je stabilní soustava složená z kladně nabitého jádra, v němž je soustředěna téměř celá hmotnost atomu, a z elektronového obalu. Je-li kladný náboj jádra kompenzován záporným nábojem elektro...

Více

ZŠ Lednice

ZŠ Lednice Odpolední školní klub je zřízen pro žáky vyšších ročníků. Je organizován formou zájmových kroužků. Nabídka kroužků se přizpůsobuje zájmům a potřebám žáků. Klub umožňuje žákům smysluplně trávit voln...

Více

ŠVP012016.

ŠVP012016. Strana č.: 1

Více

Základní škola Pomezí , okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ

Základní škola Pomezí , okres Svitavy Pomezí 349 569 71 ŠKOLNÍ 6. Uţivatelsky ovládá zásady komunikace prostřednictvím nejnovějších prostředků. Umí získávat informace z různých zdrojů a nakládat s nimi. 7. Není školou otráven. Uvědomuje si odpovědnost za svoje...

Více

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto

„kde končí představy o umění a smysl umění v kontextu těchto Petr Laštovka se věnuje investičnímu bankovnictví a poradenství. Publikoval a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví (na VŠE Praha, pro Finanční ředitelství, Komoru daňo...

Více

Program ke stažení

Program ke stažení maratón v podání japonských klavíristek (zámecké infocentrum), projížďky kočárem (jízdné se platí v pokladně zámku), noční prohlídky zámku (ve 20, 21 a 22 hodin, nutno rezervovat předem na 461 615 ...

Více