DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA

Komentáře

Transkript

DŇLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA
DÒLEÎITÁ TELEFONNÍ âÍSLA
800 120 020
Zelená linka UNIQA poji‰Èovny, a.s.
+420 272 101 020
LIKVIDACE ·KODNÉ UDÁLOSTI
VáÏení klienti,
v‰ichni pracovníci likvidaãní sluÏby UNIQA poji‰Èovny, a.s. jsou pfiipraveni vyfiídit Va‰í ‰kodnou událost rychle, jednodu‰e a korektnû. DodrÏujte prosím následující doporuãen˘ postup
pro bezproblémovou likvidaci Va‰í ‰kody.
UNIQA ASSISTANCE
HLÁ·ENÍ ·KODNÉ UDÁLOSTI
Telefonické spojení je na uvedeném ãísle
v ãeském jazyce nonstop kaÏd˘ den v roce
v jakoukoli denní ãi noãní hodinu.
Uveìte operátorovi následující informace:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
EU 4115/3
■
ãíslo pojistné smlouvy,
Va‰e jméno a pfiíjmení,
co se Vám pfiihodilo,
telefonní ãíslo, ze kterého voláte,
místo, kde se pfiesnû nacházíte,
znaãka, typ vozidla a RZ (SPZ),
VIN (ãíslo karoserie vozidla) - viz osvûdãení o registraci,
poãet osob ve vozidle (fie‰ení odtahu),
rozsah po‰kození vozidla,
zda nehodu fie‰ila policie.
Operátor rozhodne na základû uveden˘ch informací o zpÛsobu pomoci.
Dbejte prosím jeho pokynÛ.
KaÏdou ‰kodu doporuãujeme nahlásit pfiímo na bezplatné lince UNIQA poji‰Èovny 800 120 020.
Jedním krokem zajistíte:
–
nahlá‰ení ‰kodné události poji‰Èovnû
–
sjednání prohlídky po‰kozeného vozidla (je-li tfieba)
–
informace o moÏn˘ch zpÛsobech likvidace ‰kody (rozpoãet nákladÛ na opravu, pfiedloÏení faktury za provedenou opravu)
–
zji‰tûní smluvního servisu UNIQA poji‰Èovny (platba prostfiednictvím „krycího dopisu“)
–
sdûlení dal‰ího postupu k bezproblémovému a rychlému prÛbûhu fie‰ení likvidace Va‰í
‰kodné události
–
pfiípadnû zde získáte dal‰í potfiebné ãi poÏadované informace
UNIQA poji‰Èovna, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, Iâ: 49240480
Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloÏky 2012.
JAK POSTUPOVAT V P¤ÍPADù:
–
v pfiípadû, Ïe se s ostatními úãastníky dopravní nehody neshodnete na mífie jejího zavinûní, vÏdy trvejte na vy‰etfiení místní policií. Protokol podepi‰te pouze tehdy, jestliÏe
plnû rozumíte jeho obsahu a souhlasíte s jeho znûním, v opaãném pfiípadû uveìte do
protokolu vlastní popis vzniku ‰kody
–
pro zaji‰tûní odtahu do nejbliωí opravny nebo zpût do âR, pro jakoukoliv potfiebnou
radu ãi informaci kontaktujte UNIQA Assistance na +420 272 101 020
–
v prÛbûhu hovoru obdrÏíte informace o dal‰ím postupu pro bezproblémovou likvidaci
Va‰í ‰kody
–
po návratu zpût do âR nahlaste neprodlenû ‰kodnou událost na bezplatné lince
UNIQA poji‰Èovny 800 120 020
Dopravní nehody – v âR
–
jste-li úãastníkem dopravní nehody, zastavte neprodlenû vozidlo, zapnûte v˘straÏná
svûtla, vyÏadují-li to okolnosti, obleãte si reflexní vestu, umístûte v˘straÏn˘ trojúhelník
(vÏdy nejménû 50 m za vozidlo / na dálnici nejménû 100 m za vozidlo)
–
do‰lo-li pfii dopravní nehodû ke zranûní osob, poskytnûte první pomoc, pfiivolejte záchrannou sluÏbu (tel. 112 nebo 155)
–
nepfiemísÈujte vozidla z koneãného postavení po dopravní nehodû pfied jejím fiádn˘m
zdokumentováním (nákresy, fotodokumentace nebo vy‰etfiení Policií âR); v pfiípadû,
kdy je bezpodmíneãnû nutné s vozidlem manipulovat, napfi. z dÛvodu obnovení provozu, zakreslete koneãné postavení po dopravní nehodû na vozovce
–
po dopravní nehodû se zdrÏte poÏití alkoholick˘ch nápojÛ ãi jin˘ch návykov˘ch látek
–
pokud není, s ohledem na zákonné limity a jiné okolnosti nehody, nutno pfiivolat Policii
âR, vyplÀte na místû formuláfi Záznam o dopravní nehodû (viz pfiíloha)
–
Jiné ‰kody na vozidle
–
‰kody vzbuzující podezfiení z trestného ãinu (vloupání do vozidla, pokus o vloupání,
vandalismus, odcizení) oznamte policii. Potfiebujete-li jakoukoliv pomoc v nouzi, kontaktujte UNIQA ASSISTANCE na +420 272 101 020.
v pfiípadû, Ïe se s ostatními úãastníky dopravní nehody neshodnete na mífie jejího zavinûní, vÏdy kontaktujte Policii âR
–
pro ohlá‰ení ‰kody UNIQA poji‰Èovnû kontaktujte neprodlenû bezplatnou linku UNIQA
800 120 020
–
pro ohlá‰ení ‰kody UNIQA poji‰Èovnû, resp. zaji‰tûní odtahu, vypro‰tûní nebo jiné asistence kontaktujte neprodlenû bezplatnou linku UNIQA 800 120 020
–
v prÛbûhu hovoru obdrÏíte informace o dal‰ím postupu pro bezproblémovou likvidaci
Va‰í ‰kody
–
v prÛbûhu hovoru obdrÏíte informace o dal‰ím postupu pro bezproblémovou likvidaci
Va‰í ‰kody
–
jste-li úãastníkem dopravní nehody, zastavte neprodlenû vozidlo, zapnûte v˘straÏná
svûtla, vyÏadují-li to okolnosti, obleãte si reflexní vestu, umístûte v˘straÏn˘ trojúhelník
(vÏdy nejménû 50 m za vozidlo / na dálnici nejménû 100 m za vozidlo)
s opravou zaãnûte vÏdy aÏ po prohlídce po‰kozeného vozidla technikem poji‰Èovny,
nebylo-li pfii hlá‰ení ‰kody s operátorem bezplatné linky UNIQA dohodnuto jinak
–
do‰lo-li pfii dopravní nehodû ke zranûní osob, poskytnûte první pomoc, pfiivolejte záchrannou sluÏbu (tel. 112, resp. viz seznam na deskách tohoto materiálu)
v pfiípadû, kdy je nutné ‰kodu na vozidle odstranit bez prodlení, napfi. z bezpeãnostních ãi hygienick˘ch dÛvodÛ, zajistûte vÏdy dostateãnû prÛkaznou dokumentaci rozsahu takové ‰kody (napfi. fotodokumentací, ãi videozáznamem)
–
v pfiípadû jak˘chkoli nejasností ohlednû likvidace ãi zpÛsobu fie‰ení Va‰í ‰kodné události, nebo k získání informací o prÛbûhu likvidace ‰kody kontaktujte vÏdy neprodlenû
bezplatnou linku UNIQA 800 120 020
Dopravní nehody – v zahraniãí
–
–
–
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
nepfiemísÈujte vozidla z koneãného postavení po dopravní nehodû pfied jejím fiádn˘m
zdokumentováním (nákresy, fotodokumentace nebo vy‰etfiení místní policií); v pfiípadû, kdy je bezpodmíneãnû nutné s vozidlem manipulovat, napfi. z dÛvodu obnovení
provozu, zakreslete koneãné postavení po dopravní nehodû na vozovce
–
po dopravní nehodû se zdrÏte poÏití alkoholick˘ch nápojÛ ãi jin˘ch návykov˘ch látek
–
pokud není, s ohledem na zákonné limity a jiné okolnosti nehody, nutno pfiivolat místní policii, vyplÀte na místû formuláfi Záznam o dopravní nehodû (viz pfiíloha)
Doporuãujeme Vám uloÏení tohoto materiálu spolu s mezinárodním formuláfiem „Záznam
o dopravní nehodû“ ve Va‰em vozidle.
Bezpeãnou cestu pfieje UNIQA poji‰Èovna

Podobné dokumenty

V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI·TùNÍ

V·EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI·TùNÍ Není-li ve zvlá‰tních ustanoveních tûchto v‰eobecn˘ch pojistn˘ch podmínek nebo v pojistné smlouvû uvedeno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na ‰kodu vzniklou v dÛsledku: a) úmyslného jednání pojistník...

Více

Příslušenství

Příslušenství prostoru proti vniknutí a zaji‰Èuje obvodovou ochranu vnitfiního prostoru. Vãetnû sirény s vlastním záloÏním napájením. • Maximální propojení s palubními elektronick˘mi systémy • Rychlá instalace • ...

Více

Fiat Scudo

Fiat Scudo prostoru proti vniknutí a zaji‰Èuje obvodovou ochranu vnitfiního prostoru. Vãetnû sirény s vlastním záloÏním napájením. • Maximální propojení s palubními elektronick˘mi systémy • Rychlá instalace • ...

Více

Z obsahu:

Z obsahu: Zlínsk˘m krajem a ãl. ã. 3 âas plnûní posouvá se termín realizace do 1. 2. 2007 a ãl. ã. 4 a povûfiuje starostu podpisem tohoto dodatku. • RMF schvaluje uzavfiení dohody o provedení ãinnosti (popfi. o...

Více

květen - Městský Obvod Ostrava Vítkovice

květen - Městský Obvod Ostrava Vítkovice závratû, ztráta rovnováhy nebo koordinace i silná bolest hlavy bez zjevné pfiíãiny. Nûkteré pfiíznaky jsou mírné, ale i na jejich základû je nutné vyhledat lékafiskou pomoc. Co dûlat, zpozorujeme-li u...

Více

Vy máte stavbu - my pilu! - BOUKAL Stroje

Vy máte stavbu - my pilu! - BOUKAL Stroje Nikoliv jeden ani dva roky, jak pfiedepisuje legislativa – ne! Na v‰echno elektrické náfiadí a tesafiské stroje vám PROTOOL poskytuje hned tfii roky záruky! Záruky na materiál a v˘robní vady, stanovené...

Více

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s.

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s. fondu âeské poji‰Èovny, která podrobnû shrnuje finanãní a obchodní v˘sledky firmy. V roce 2004 zavr‰ila na‰e spoleãnost deset let své existence a s potû‰ením mohu konstatovat, Ïe tak uãinila nadmír...

Více

Nejăastűj‰í otázky

Nejăastűj‰í otázky Ménû administrativy spojené se servisem. Volvo Blue kontrakt znamená, Ïe nemusíte trávit ãas plánováním a správou údrÏby svého vozového parku. Autorizovan˘ servis Volvo vám vÏdy bude maximálnû nápo...

Více