TAX ALERT | CZECH REPUBLIC - Baker Tilly Czech Republic

Transkript

TAX ALERT | CZECH REPUBLIC - Baker Tilly Czech Republic
TAX ALERT | CZECH REPUBLIC
Listopad 2013
Nový občanský zákoník a související změny v oblasti daní
Od 1. ledna 2014 čeká český právní pořádek skutečně významná změna. Po letech diskuzí a příprav by měl
konečně vstoupit v účinnost nový občanský zákoník, v důsledku čeho nastanou nepřehlédnutelné změny
nejenom v oblasti práva soukromého, ale i veřejného. Všechny osoby podnikající v České republice tak
budou muset na tyto novinky reagovat, přičemž bude zapotřebí především reevidovat a adaptovat obchodní
smlouvy a všeobecné obchodní podmínky. Podstatným změnám se však nevyhne ani oblast daní, kde dojde
k zohlednění nových právních institutů do daňových zákonů.
Stavba jako součást pozemku
Nový občanský zákoník vrací do českého právního řádu starou zásadu, podle které jsou stavby (až na
výjimky) součástí pozemku. Od počátku přístího roku již nebude docházet k tomu, že by vlastník pozemku i
stavby převedl na nového vlastníka pouze stavbu nebo pouze pozemek. I když nová úprava nevyřeší
současné problémy plynoucí z rozdílnosti osoby vlastníka pozemku a stavby, má však za úkol zamezit tomu,
aby k podobným situacím docházelo v budoucnu. V souladu s tím bude nově předmětem převodu "pozemek,
jehož součástí je stavba", a ne "pozemek a stavba".
Z daňového a účetního hlediska však budou stavby nadále považovány za samostatný hmotný majetek, a to
bez ohledu na to, zda budou či nebudou součástí pozemku. Podobně budou stavby i samostatným
předmětem daně z nemovitostí (nově daně z nemovitých věcí).
Nové instituty soukromého práva
Nový občanský zákoník zavede do právního pořádku nové typy smluv, a to například:
smlouvu o výprose, na základě které půjčitel výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, aniž si
s ním sjedná, kdy ji má vrátit;
smlouvu o pachtu, který ve své podstatě představuje dlouhodubý nájem, přičemž se navíc
předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos (t.j.
nově již nebude existovat nájem podniku, ale pacht podniku); nebo
smlouvu o výměnku, na základě které si může vlastník nemovitosti vymínit, že chce v nemovitosti
převedené na jinou osobu, nadále bydlet.
Zavedení nových smluvních typů nebude mít podstatný vliv na oblast daňového práva, půjde vesměs o
změny terminologické. Majetkový prospěch výprosníka při výprose nebude považován za předmět daně z
příjmů. Je však nutno zmínit, že příjem z výměnku bude nově považován za tzv. ostatní příjem fyzických osob
a tudíž bude zdaňován v souladu se zákonem o daních z příjmů.
Zrušení daně darovací a daně dědické
Na základě zákonného opatření senátu bude od 1. ledna 2014 zrušena daň darovací a daň dědická. Příjmy
z darování a dědictví tak budou nově zdaňovány v souladu se zákonem o daních z příjmů.
Nutno však podotknout, že příjem z nabytí dědictví nebo odkazu bude od daně z příjmů osvobozen, přičemž
toto osvobození se bude vztahovat na fyzické i právnické osoby. Naopak příjmy související s darováním
budou s určitými výjimkami podléhat zdanění.
Baker Tilly Czech Republic bude pro Vás i nadále sledovat nejenom změny daňových zákonů, ale i jiných
právních předpisů, které by mohly ovlivnit Vaši situaci v oblasti daňové. V případě potřeby Vám rádi
poskytneme poradenství týkající se nejen výše uvedených změn. Pokud budete mít jakékoliv otázky,
zavolejte nám a my se Vám pokusíme co nejlépe poradit.
Praha
Brno
Martin Kováč
Lucia Ráblová
Hybernská 32
Jezuitská 1
110 00 Praha
602 00 Brno
Tel: +420 221 111 611
Tel: +420 542 425 823
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Disclaimer: Informace obsažené v tomto materiálu jsou obecného charakteru a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných
témat. Přesto, že se snažíme zajistit aktuálnost a přesnost informací obsažených v tomto materiálu, nelze zaručit, že budou
odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, nebo že budou platné i v budoucnu. Uživatelé těchto informací by
proto neměli činit žádná rozhodnutí bez předešlé řádné odborné konzultace. Naše počáteční konzultace je zdarma.
Privacy & Disclaimer Feedback
© 2013 Baker Tilly Czech Republic Accounting s.r.o. and Baker Tilly Czech Republic Audit s.r.o. are independent member
firms of Baker Tilly International which is the world’s 8th largest accountancy and business advisory network by combined fee
income of its independent members. Baker Tilly International member firms specialise in providing accountancy and business
advisory services to entrepreneurial, growing businesses and mid-market corporates worldwide.
www.bakertilly.cz
An independent member of Baker Tilly International.
Pokud se newsletter nezobrazuje správně, podívejte se na webovou verzi.
Newsletter vám byl zaslán, protože jste registrovaný jako odběratel. Pokud si nepřejete dostávat naše
další newslettery, odhlaste se zde

Podobné dokumenty

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je organizace profesionálních účetní s celosvětovou působností. Historie organiza...

Více

Prague, 27.10.2015 Subject: LUHA/2015/003

Prague, 27.10.2015 Subject: LUHA/2015/003 METRANS Team METRANS, a.s. I Member of the HHLA Group Podleská 926/5, CZ 104 00 Praha 10 Phone: +420 267 293 102 Internet: www.metrans.eu Email: [email protected] Registry: Registered with the Commer...

Více

právní aktuality legal update

právní aktuality legal update velmi fundovaně a mohly někoho zmást. Zpětně hodnoceno, lidé i firmy učinili v rámci příprav většinou vše, co se jevilo jako nezbytné. Jsme hrdí na to, že naše kancelář k tomu u mnohých přispěla a ...

Více

Suffixové stromy

Suffixové stromy pravidlo 1 nebo 2. Nechť ji je poslední takové rozšíření. Platí ji ≤ ji+1.Všem těmto rozšířením se můžeme vyhnout a nechat je provést implicitně. Pokud ve fázi i vytvoříme novou hranu, označíme ji ...

Více

anketní lístek a formulář žádosti.

anketní lístek a formulář žádosti. nezbytných osobních údajů i katastrální území a parcelní číslo, na němž se dům se zahradou či samostatná zahrada nachází. Žadatel je dále srozuměn s tím, že:

Více

Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek, zařízení Tlačítka v

Poplatky za zapůjčení kompenzačních pomůcek, zařízení Tlačítka v 1. Půjčovné za kompenzační pomůcky slouží nejen k zajištění prostředků na opravu a obnovu kompenzačních pomůcek, ale zejména zabraňuje jejich pozdnímu vracení. (je nutno upozornit vypůjčitele na to...

Více

Usnesení z 8. jednání 15. 4. 2015

Usnesení z 8. jednání 15. 4. 2015 8.15. Návrh majetkoprávního vypořádání – pozemek parc.č. 783/7 k.ú. Zličín Rada městské části Praha – Zličín 8.15.1. vzala na vědomí 1. geodetické zaměření části parcel č. 424/4, 424/8 a 783/7 k.ú....

Více

Močovický čtvrtletník č. 16

Močovický čtvrtletník č. 16 V lokalitě Cihelna jsou z původních 15 pozemků, určených k bytové zástavbě, ještě 4 parcely volné, čili nabízeny obcí k prodeji. Od dubna 2016 bude v této části obce zahájena výstavba dopravní a te...

Více