stáhnout noviny prahy 2

Komentáře

Transkript

stáhnout noviny prahy 2
6
ČERVEN
Noviny
2016, ročník 18
Prahy 2
Praha 2
Nové Město
Nusle
Vinohrady
Vydává městská část Praha 2
Vyšehrad
ZDARMA
Vltavan slaví
Za dveřmi úřadu
Spokojené stáří
Nejstarší profesní
spolek v Čechách
si v červnu připomíná
145 let existence
Aby bylo v ulicích čisto
a v parcích příjemně,
o to se stará odbor
životního prostředí
Kvalitní péči a útulné
prostředí nabízí
seniorům Centrum
sociálních služeb
Praha 2
strana 2
strana 5
strana 7
Na téma životní prostředí
Končí jaro, stromy se obalily
listím, vše kvete. Ideální čas
na zamyšlení nad problematikou životního prostředí.
Pojem je to velmi široký. Jde
o prostředí exteriéru i interiéru našeho nejen trvalého,
ale i dočasného pobytu. Jde o kvalitu ovzduší, ale i o možnost zaparkování automobilu tam, kde potřebujeme. Jde o doly, továrny, o oteplování ovzduší. Zvláště když pak chybí
Slovo úvodem
voda, nebo pokud je jí naopak moc.
Také jde o vzájemné vztahy osob.
V našem kontextu je však pod uvedený pojem zahrnována hlavně čistota a zeleň v parcích i ulicích.
Praha 2 je nejhustěji zalidněnou částí Prahy v počtu obyvatel na jednotku plochy. Přesto oplývá množstvím
parků i stromů v ulicích. Málokdo
si uvědomuje, že Havlíčkovy sady,
Riegrovy sady a sady Svatopluka
Čecha jsou nemovitými kulturními
památkami. Areál Vyšehradu je dokonce národní kulturní památkou.
Kulturními památkami jsou i parky na náměstí Míru a Karlově náměstí i řada samostatných artefaktů v parcích. Z Vyšehradu, ze kterého promlouvá historie, je krásný výhled nejen na Vltavu. Z Riegrových
sadů je exkluzivní, nejen cizinci
vyhledávaný výhled na město
a Pražský hrad, který najdete jen
málokde jinde.
Otázkou je, zda se podle toho kulturně chováme. K nejvíce poškozovaným parkům patří Riegrovy sady.
Tam dlouho nevydržely ani masivní
těžké betonové koše. Další typ košů, který bez velkých problémů fun-
guje na Vítkově v Praze 3, je
v „Riegráku“ permanentně
devastován. Krade se a ničí
se ale i tam, kde je park oplocen a hlídán ochrankou, tj.
v nedávno za drahé peníze
rekonstruovaných Havlíčkových sadech. Řeknete si, no co, když
to zaplatí erár. V tom je ten hlavní problém. Ten erár jsme totiž my všichni.
Byly doby, kdy se nemohlo skoro nic.
Nyní se může ledacos a mnozí toho
zneužívají. Policie nemůže být všude.
Takže záleží na nás, zda ničení hodnot strpíme. Nedávno dva výtečníci
na náměstí Míru lámali nově vysazené stromky. S pomocí všímavého občana se podařilo zamezit ještě větším
škodám a hledané osoby zatknout.
Jen víc všímavých lidí.
A nejde jen o zeleň. Vezměme odpady. Dnes se sice likvidují ekologičtěji,
než před léty, ale zdaleka ne všichni
k tomu přistupují odpovědně. Máme
sice tříděný odpad, ale ten je nezodpovědnými jedinci často znečištěn
kdejakým sajrajtem. Tím pokazí práci
těch pořádných a celé třídění přijde
vniveč. Stejně tak různé provozovny,
místo, aby si odvoz zaplatily, jak velí
předpis, parazitují na ostatních. Staré
televize, nábytek a další nepotřebné
věci mnoho „šetřílků“ odkládá na ulici, přesto, že mohou využít nedaleký klasický nebo tzv. létající sběrný
dvůr. Každý pracovní den v každé ulici a mnohde i o víkendu je vše uklizeno. Jde o klasický začarovaný kruh.
Čím více se uklízí, tím více se to zneužívá.
Zkrátka a dobře, čím více toho zaplatí erár, tím méně bude moci poskytnout jinde na smysluplnější účely.
Václav Vondrášek,
místostarosta pro obl. životního prostředí
UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE PRAHY 2
Dne 7. června 2016 proběhne před ZŠ Kladská a v přilehlých lokalitách
cvičení, které bude simulovat rozsáhlou havárii vodovodního přivaděče. Jedná se o fiktivní havárii, voda z kohoutků v domácnostech poteče. Cílem cvičení je prověřit připravenost MČ Praha 2 a PVK na případný dlouhodobý výpadek pitné vody v důsledku havárie a informovat
Pražany o tom, co v takové situaci dělat. Předpokládaná doba akce je
8:30–11:00.
Veřejná zakázka na prodej bytového fondu
Rádi bychom informovali zejména nájemce z domů z pozastavené dílčí veřejné zakázky, bývalého balíčku č. 5, že
Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 376 ze dne 9. 5. 2016 schválila
výběr nejvhodnějších nabídek podaných v rámci zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Výběr externího dodavatele
služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2“,
a to v pořadí
1. MUROM a.s., Koněvova 1686/112,
Praha 3
2. RSH – realitní společnost, a.s.,
Opletalova 1417/25, Praha 1.
Po uplynutí lhůty k podání námitek
k rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude s uchazečem
MUROM a.s. podepsána Příkazní smlouva na poskytnutí služeb v souvislosti
s prodejem části bytového fondu. Pokud
nebudou podány námitky, předpokládáme uzavření Příkazní smlouvy přibližně do poloviny června 2016.
Michaela Mazancová,
místostarostka pro bytovou politiku
a prodej majetku
AVE CESAR: Otec vlasti by se nejspíš divil, kolik obdivovatelů má mezi svými Čechy i sedm set let poté, co ho 14. května 1316 porodila
poslední Přemyslovna Eliška. V Praze 2, jejíž podstatná část je císařovým dílem, uspořádali místní konšelé narozeninovou oslavu
s týdenním předstihem… Sobota 7. května 2016 tak proměnila Karlovo náměstí v jedno velké středověké tržiště, kde se po celý den
dobře bavili malí i velcí. Vrcholem byl odpolední příjezd samotného Karla IV. za halasného jásotu Pražanů. Historický průvod se
pak odebral novoměstskými ulicemi směrem ke karlovskému kostelu, založenému samotným císařem po vzoru korunovačního
chrámu v Cáchách. Více na str. 4.
Text a foto: len
Zastupitelé rozdělili granty mezi desítky projektů
Desítky spolků, neziskových organizací a zájmových klubů s napětím očekávaly, jak dopadne jednání zastupitelů
Prahy 2, které se konalo 30. května
v zasedacím sále vinohradské radnice.
Zastupitelé rozhodovali o účelových
dotacích na projekty v oblasti sociální,
sportu, kultury, volnočasových aktivit
dětí a mládeže, životního prostředí
a rovněž v oblasti prevence sociálně
patologických jevů a návazné kriminality na rok 2016 a 1. čtvrtletí následujícího roku. Odsouhlasili, že podpoří desítky projektů přispívajících
k obohacení života v Praze 2 a rozdělí
mezi ně celkovou částku více než 4,5
milionu korun.
Vůbec nejvyšší částka, téměř 2 miliony
korun, směřuje do oblasti sportu.
„V tom, že jde o peníze z provozu výherních hracích přístrojů, které získává
a přerozděluje hlavní město Praha, vidím velkou symboliku. Právě sport bývá
účinným prostředkem při prevenci i odvykání závislostí různého druhu, včetně
gamblerství. Naše městská část tyto peníze poskytne neziskovým organizacím,
které v Praze 2 dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže,“ zdůraznil radní Prahy 2 Jaroslav
Šolc, v jehož gesci je oblast sportu. Peníze směřují např. na činnost TJ Sokol
Pražský nebo TJ Sokol Vyšehrad.
Celkem 800 tisíc korun si mezi sebe
rozdělí 33 projektů z oblasti kultury.
Městská část podpoří částkou půl milionu korun i projekty na rozvoj mimoškolních aktivit dětí a mládeže, např.
celodenní zážitkový festival Ratolest
Fest nebo Divadlo bratří Formanů
s projekty na Lodi Tajemství kotvící
na náplavce Rašínova nábřeží. Do sociální oblasti směřuje 700 tisíc korun,
nejvyšší podporu získají služby a programy pro rodiny s ohroženými dětmi.
Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu i peníze na prevenci kriminality
a boj proti drogám (přes 600 tisíc korun) a rozvoj životního prostředí (150
tisíc korun).
kla
Ocenění pro nejrychlejší ženy a muže z Prahy 2
Deset a půl tisíce nadšenců běželo
8. května nedělními pražskými ulicemi, aby si mohlo do vzpomínek uložit
neopakovatelný zážitek z maratonského běhu. Mezi běžci všech kontinentů se na startovní čáře ocitlo i 43
běžců a 11 běžkyň z Prahy 2. Ti nejrychlejší vytrvalci se, podobně jako
vloni, dočkali uznání od své radnice.
Slavnostní předání cen nejlepším maratoncům naší městské části se konalo
18. května v historických prostorách
Novoměstské radnice.
Z dvojkových mužů byl nejrychlejší
Ondřej Veselý – s časem pod tři hodiny se umístil v první stovce. Dále Filip
Šinágl a Jan Jukl – čas něco málo přes
tři hodiny oběma zajistil místo v první třístovce. Z žen byla nejrychlejší
Monika Höppner – běhat se rozhodla
před rokem a za trenéra má prý sedmiletou dceru, která pomohla i převzít pohár. Za ní se umístily Marta Nikolič a Lucie Vančová. Všechny tři
běžkyně doběhly zhruba v první
třetině všech účastníků, ale mezi ženami se probojovaly do první čtyř až
šestistovky. Sportovci obdrželi gratulace i ceny od zástupce městské části,
radního Jaroslava Šolce, od pořada-
telů Pražského maratonu a sponzorů.
A návdavkem ještě příležitost vyběhnout si schody na vrchol věže Novoměstské radnice.
Text: len, foto: vin
2
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Co se děje v Praze 2
Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2
Z jednání rady
Rada městské části Praha 2 se do
uzávěrky tohoto čísla sešla na svých
řádných jednáních celkem třikrát,
a to 25. dubna a 9. a 23. května.
Na devátém řádném jednání dne
25. 4. 2016 radní mimo jiné souhlasili
s koncepcí programu městské části Praha 2 Čistá dvojka. Jeho cílem v roce 2016
je informovat a vzdělávat občany Prahy 2
a povzbudit je k většímu zájmu o životní
prostředí, zapojit a motivovat je k aktivnímu přístupu při udržování čistoty
a úklidu a dlouhodobě podporovat aktivity zaměřené na zlepšování čistoty
životního prostředí a kvality života.
Z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se sešli na svém 7. řádném
zasedání v pondělí 30. května 2016.
Rozhodli mj. o přidělení dotací projektům z oblasti sociální, kultury, sportu,
volnočasových aktivit dětí, prevence
kriminality a životního prostředí (viz
str. 1). Hlasování o dalším prodeji byto-
Tématem desátého řádného jednání
dne 9. 5. 2016 byla mj. Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti MČ Praha 2 za rok
2015 – závěrečný účet. Radní doporučili zastupitelstvu tuto zprávu schválit.
Na tomto zasedání také projednali
a vzali na vědomí Souhrnnou zprávu
o plnění rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti MČ Praha 2 za 1. čtvrtletí 2016.
Na jedenáctém řádném zasedání dne
23. 5. 2016 radní kromě záležitostí prodeje bytových jednotek projednali
a schválili finanční podporu projektům
v oblasti sportu pro letošní rok a první
čtvrtletí roku 2017.
vých jednotek v domech svěřených
městské části hlavním městem Prahou
bylo až na jednu výjimku kvůli formálním nedostatkům odloženo na příští,
červnové zasedání.
Zápisy z jednání rady a zastupitelstva
jsou zveřejněny na www.praha2.cz
a na úřední desce.
Šárka Votánková, OKSVV
Nový impuls pro spolupráci v dopravě
Novoměstská radnice se v pondělí
2. května stala svědkem podpisu čtyřstranného memoranda o spolupráci
v dopravě mezi městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 9. Za vino-
hradskou radnici zájem o spolupráci
stvrdil svým podpisem místostarosta
pro dopravu Jan Korseska. Za Prahu 1
dokument podepsal místostarosta Richard Bureš, Prahu 3 zastoupila místostarostka Lucie Vítkovská a Prahu 9
radní Tomáš Holeček.
Tyto čtyři radnice se v běžné praxi potýkají s obdobnými problémy, ať už jde
o otázky týkající se MHD, stavební činnosti či dopravy. Vesměs jsou to témata
vyžadující spolupráci a jednání s Magistrátem hlavního města Prahy, a proto je
zde důležitá koordinace, výměna infor-
mací a zkušeností. Hlavním smyslem
společného memoranda je vytvořit platformu, která by pomáhala sladit střednědobé a dlouhodobé plány.
Jak připomněl místostarosta Korseska,
strany memoranda
již společným úsilím
dosáhly značného
úspěchu při připomínkování magistrátního návrhu systému zón placeného
stání, jehož platnost
byla prozatím odložena. Do budoucna
se největší možnosti
rýsují v rámci tzv. desetiletého plánu –
což znamená koordinaci činností, jako jsou výkopové práce
a úpravy chodníků a povrchů komunikací. Ta je důležitá především u velkých rekonstrukcí, jako byla například loňská generální obnova Bělehradské ulice.
Další úsilí budou radnice vyvíjet v otázkách regulace dopravy a řešení parkování. Společně chtějí prosazovat co nejrychlejší dokončení obou okruhů, zejména toho vnitřního. Předmětem spolupráce bude i zavádění chytrých technologií
(tzv. Smart City) v oblastech jako odpadové hospodářství, parkování, elektromobilita a podobně.
Text a foto: len
Pochvala pro zahradníky
Vážená redakce,
zasílám Vám fotografii zahradníků firmy Gartensta, kteří se starají
o řádný chod a údržbu Grébovky,
kde mají zázemí. Také uklízejí
na Míráku a Tyláku, mají ve své
péči i Riegrovy sady, Bastion a já
nevím, co všechno ještě… Vysazují květiny, čímž oblažují naše
oko i nitro, a dělají to velmi dobře, za což jim moc děkujeme. Bylo by opravdu dobré vyslovit jim
pochvalu. Na snímku v parku
Grébovka Ukrajinci Vasil a Voloďa
a jejich vedoucí, Pražák Jirka
s holandským ovčákem Čedrem…
Josef Snopek
Dny evropského dědictví 2016 se blíží
Evropské památky a pamětihodné objekty otevřou letos své brány veřejnosti
mezi 3. a 11. zářím. V České republice se Dny evropského dědictví (EHD) konají již
čtvrt století a jejich národním garantem je Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Již nyní se majitelé památek mohou přihlásit přes internetové
stránky www.historickasidla.cz, kde jsou k dispozici podrobné informace,
nebo prostřednictvím lokálního garanta (Sylvie Hájková, tel.: 236 044 144,
[email protected]). Letošním tématem jsou „Památky a komunity“.
Dny evropského dědictví slouží především k rozšíření všeobecného povědomí o kulturním dědictví. Během několika zářijových dnů bývají zpřístupněny
památky, budovy a objekty, včetně těch, kam se jinak běžně nedostaneme.
Noviny
Prahy 2
Spolek Vltavan v Praze slaví 145 let
Až neuvěřitelně zní počet let, které naplnil spolek Vltavan v Praze od svého
založení bohatou činností. Věrným Pražanům, a hlavně obyvatelům Prahy 2, asi
není třeba Vltavany moc představovat.
V červnu 1871, za účasti tehdejšího primátora Františka Dittricha, zástupců
šlechty podnikající se dřívím – Adolfa
a Karla Schwarzenbergových a Jiřího K.
Lobkowitze – a zástupců dřevního obchodu z Prahy zakládá 83 přítomných členů,
plavců a dalších „lidí od vody“ Vzájemně
se podporující spolek plavců, rybářů
a pobřežných „Vltavan v Praze“.
Proč? To je zřejmé ze zahajovacího
proslovu prvního předsedy spolku
A. Hejduka: „Bratři! Oč jsme se po delší dobu zasazovali, oč jsme se vespolek přičiňovali, aby se jednou konečně uskutečnilo,
máme již. Spolek Vltavan vstoupil v život.
Spolek to, bratři, který jest nevyhnutelnou
potřebou u nás v Podskalí. Přesvědčili jsme
se, jak obtížné jest sháněti někomu na pohřeb, nebo když se zmrzačí; přesvědčili
jsme se, jak scházelo nám při každé příležitosti spolčování. A spolčování osvědčilo se
u nás v našem národě způsobem velmi
skvělým. Každá třída u nás v Čechách má
spolek, každý takový spolek, když moudře
se vede, zdárně vzkvétá a budí k pokroku.
Každý spolek u nás zajisté napomáhá
k vydatnější podpoře, nežli jest s to poskytovati jednotlivec. To dokáže, doufám,
i náš Vltavan, když všichni ti, pro něž byl
založen, do něho vstoupí a stanou se jeho
členy. Jen spojenými silami doděláte se vytknutého účele. Jen svorností vzájemnou
pomůžete Vltavanu, aby se mohl z něho
státi statečný muž.“
Již od samotného počátku existence
spolku byla jeho charitativní a sociální
činnost doprovázena bohatou činností
kulturní, vlastivědnou a neváhejme zdůraznit silný vlastenecký podtext akcí,
kterým byli Podskaláci známi. Současní
členové mají z čeho vycházet, ale při-
znejme, naplňovat tradici
tak bohaté a významné historie spolku není jednoduché, zejména když přece jen
členové trochu stárnou
a mnoho nových nepřichází.
Přesto však jsou určitě veřejnosti známy tradiční akce,
např. reprezentační ples,
Tryzna za utonulé, Country
parník, Podskalské setkání
na Výtoni. K tomu musíme
přidat patronát nad základními školami v Botičské
a Vratislavově ulici, spolupráci s Vyšehradskou kapitulou, ale hlavně s Muzeem hl.
m. Prahy a městskou částí
Praha 2.
Tato společensko-kulturní, vlastivědná
a informační činnost Vltavanu pro členy
i veřejnost byla v posledním období významně oceněna. V květnu 2015 byl
spolek Vltavan v Praze zapsán jako první
pražský spolek do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m.
Prahy. Spolu s dalšími vltavanskými spolky z Davle, Štěchovic a Purkarce se pražský spolek sdružil do Vltavanu Čechy,
který se stal členem Mezinárodní vorařské asociace. Zde se aktivně spoluúčastní akcí v tuzemsku, ale zejména v zahraničí.
11. června 2016 tedy Vltavané oslaví
145 let trvání spolku. Pod záštitou starostky Prahy 2 Jany Černochové a pražského radního Jiřího Wolfa proběhnou
v tento den oslavy v okolí Podskalské
celnice na Výtoni, kde má spolek sídlo.
Počínaje budíčkem a vztyčením vlajky,
přes průvod za účasti bratrských vlta-
vanských a dalších spolků do Emauz,
kde proběhne slavnostní valná hromada, až po odpolední taneční zábavu
v nejbližším okolí bývalé výtoňské celnice. A v pátek 10. června se uskuteční
slavnostní mše v kostele Nejsvětější Trojice v Trojické ulici, kterou přislíbil celebrovat čestný člen spolku Dominik kardinál Duka.
Text: Jiří Mejstřík
Foto: archiv spolku Vltavan v Praze
Spolek Vltavan zve srdečně 11. června
veřejnost na Výtoň. V rámci oslav bude
také možné navštívit novou expozici
o plavbě na Vltavě a v Podskalí, kterou
právě otevírá Muzeum hl. m. Prahy
v objektu Podskalské celnice.
Vltavané z Podskalí věří, že ještě dlouho
budou „o sobě dávat vědět“. Už proto, že
jsou přesvědčeni, že připomínání tradic
a národní historie je určitě zapotřebí.
Podloubí na I. P. Pavlova bude čistší a světlejší
Memorandum o spolupráci na revitalizaci
parteru v Sokolské ulici podepsali v úterý
10. května na vinohradské radnici starostka
Jana Černochová a zástupci České lékařské
společnosti J. E. Purkyně a Československé
obce legionářské. „Stav podloubí u Lékařského domu je neutěšený a je zapotřebí, aby
na jeho zlepšení spolupracovaly všechny tři
subjekty, jichž se prostor týká. Právě na této
spolupráci jsme se podpisem memoranda
dohodli,“ uvedla starostka.
Podloubí by mělo být výhledově opatřeno
novým povrchem chodníku, dojde samozřejmě k vyčištění a vymalování celého prostoru a také bude zajištěn častější úklid. Mělo by výrazně přibýt osvětlení, zjišťovat se
bude i možnost umístit na sloupy světelné
informační zařízení. Nutná bude i změna
některých nájemců nebytových prostor a jiné způsoby využití těchto obchodů. V současné době se důsledkem nízké intenzity
osvětlení,
večerek prodávajících alkohol a obecně
neutěšeného
stavu do podloubí stahují
osoby, které
tyto prostory
výrazně znečišťují. Součástí opatření bude i podpora
Memorandum podepsali za Prahu 2 starostka Jana Černochová, za Českou
h u m a n i z a ce
lékařskou společnost J. E. Purkyně její předseda Štěpán Svačina, za ČeskosloSeverojižní
venskou obec legionářskou Pavel Budinský, předseda, a Jindřich Sitta,
magistrály, sní1. místopředseda.
Foto: vin
žení počtu přiléhajících jízdních pruhů a doplnění uliční městské části Praha 2 pro volební období
zeleně. Návrh revitalizace, jako souhrn krát- 2014–2018, kde v oblasti výstavby a územníkodobých i dlouhodobých opatření, je plně ho rozvoje bylo deklarováno úsilí o zvýšení
kav
v souladu s Programovým prohlášením Rady kvality veřejných prostranství.
Noc kostelů otevře na tři stovky pražských chrámů
Rekordní počet chrámů se letos připojí k Noci
kostelů, která se tentokrát koná v pátek
10. června. Do pozdních nočních hodin zůstane otevřeno 312 pražských kostelů a modliteben, z toho téměř dvacítka na území Prahy 2.
Na noční návštěvníky bude čekat např. románská rotunda sv. Longina z 12. století,
na poslední chvíli zachráněná před zbouráním během výstavby ulice Na Rybníčku.
A ještě starší rotunda sv. Martina na Vyšehradě (ve 21:30 malý koncert harmonia), kterou
před demolicí plánovanou v 19. století zachránil hrabě Kotek. Zajímavostí vyšehradské
rotundy je, že v dávné minulosti sloužila i jako obydlí s kuchyní v apsidě a komínem
v klenbě. Vloni ji během Noci kostelů navštívilo 1200 Pražanů, vyšehradskou baziliku sv.
Petra a Pavla dokonce 2500 lidí. Pokud chcete slyšet královský nástroj, vydejte se do kostela sv. Ludmily na náměstí Míru (19:00
a 21:30) nebo do kostela sv. Jana Nepomuckého Na Skalce (21:00), kde zazní varhanní
koncerty. Během Noci kostelů se uskuteční
celá řada dalších koncertů, komentovaných
prohlídek, výstav, meditací, společných i soukromých modliteb a dalších akcí – všechny
budou zdarma. Návštěvu kostela sv. Štěpána, založeného Karlem IV., k němuž se váže
řada poutavých příběhů a legend, můžete
spojit například s prohlídkou varhanního kůru s výkladem (19:00, 21:00 a 23:00). Budou
zpřístupněna i místa, kam se lze podívat jen
výjimečně, např. na Vyšehradě pozůstatky
kostela stětí sv. Jana Křtitele se zachovalým interiérem, ukrytým v masivu barokních
hradeb (od 19:00 do 21:00), jenž bývá jindy
otevřený pouze občas o víkendech. Za historií husitství se můžete vypravit do starobylého gotického kostela s románskými prvky
sv. Václava Na Zderaze, kde probíhá výstava
Mistr Jeroným Pražský k 600. výročí upálení
tohoto myslitele a reformátora. Vyšehradská
kapitula chystá bohatý program, jehož součástí bude varhanní koncert, čtení z vyše-
hradských kronik nebo zastavení u Vyšehradské madony v bazilice sv. Petra a Pavla. „Tento
deskový obraz, odedávna nazývaný Madona
dešťová, je historicky a umělecky cenným dílem. Jeho kopie, umístěná v pravé lodi vyšehradské baziliky, zve k zamyšlení a modlitbě.
Naše zastavení nemá být jen prohlídkou uměleckého artefaktu. Vybídne k navázání na víru,
naději a lásku k Ježíšově matce, kterou zde
v modlitbě prožívaly nespočetné generace před
námi,“ vyjádřil se pro Noviny Prahy 2 probošt
Vyšehradské kapituly Mons. Aleš Opatrný.
Noc kostelů svým duchovním rozměrem přesahuje pouhou prohlídku sakrálních staveb,
jde především o přiblížení duchovní a kulturní tradice vycházející z křesťanství.
Tip redakce: O půlnoci bude na Vyšehradě
hrát 18 zvonů zvonkohry. V podvečer před
mší svatou v 17:56 se rozezní šest velkých
zvonů, jež jsou součástí zvonkohry a jsou
umístěny v historické jižní věži a severní věži.
kla
Noviny
Diskuse
Prahy 2
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
3
Parky nahrazují Pražanům přírodu
Už po staletí jsou Pražané zvyklí chodit na Vinohrady na „špacír“ do přírody. Nejprve ven za hradby, postupem času do výletních hostinců v bývalých viničních
usedlostech a od konce 18. století do romantických zahrad, z nichž nejproslulejší byla dnes již zaniklá Kanálka. Městské parky v Praze 2 se hemží lidmi i dnes.
Na Karlově náměstí se vesele hraje na trávníku na piano Ondřeje Kobzy, Riegrovy sady slouží jako „sluneční lázně“ s krásnou vyhlídkou, park Grébovka už se
pomalu chystá na tradiční zářijové vinobraní. Někdo preferuje v parcích co nejvíc aktivit, jiný si je představuje jako oázu ticha a zelené krásy. Zeptali jsme se
politiků: Jak vnímáte současné využití parků v Praze 2 a k čemu by měly sloužit především?
ODS
Jan Recman
V posledních pěti letech parky ožily konáním společenských akcí,
došlo k nárůstu návštěv- které jsou stále více oblíbené mezi lidmi. Vinosti a využívání parků nobraní na Grébovce, které se koná v parku
na území městské části Pra- v Havlíčkových sadech vždy v září, se již staha 2, a to nejenom našimi lo vyhlášenou akcí. Rok od roku se ho účastobčany, ale i občany ostat- ní stále více návštěvníků. Příjemnou atmoních městských částí a ci- sféru ochutnávek vín, burčáků a dobrého
zinci. Tento nárůst je způsoben nejen tím, že jídla dokresluje fakt, že ten nejlepší burčák
Praha 2 je jednou z centrálních městských je vždy z blízké vinice patřící přímo Praze 2.
Stejně tak krásná byla akce
částí, ale především proto,
Doufám, že i nadále
z poslední doby v parku
že zde máme velmi pěkně
budou parky hojně
na Karlově náměstí, kde
udržované parky s velkou
památkovou
hodno- využívány všemi občany městská část uspořádala
oslavu 700. výročí narození
tou, malebnými zákoutími
a krásnými výhledy na panorama staré Pra- Karla IV. ODS vždy péči o parky v Praze 2
hy. Parky již neslouží pouze k procházkám a celkově o prostředí, ve kterém tu žijeme,
a k venčení psů, ale i k jiným účelům. Stále vnímala jako jednu ze svých největších priočastější je využívání parkových ploch i pro rit. Z tohoto důvodu jsme se snažili co nejvísport. Jde především o běh, cvičení jógy, ce parků opravit, aby nám mohly být přítai-či, ale nově i o cvičení na strojích či hraz- jemným místem k odpočinku a relaxaci. Je
dách, kterými městská část Praha 2 parky skvělé, že návštěvnost parků se tak oproti
vybavila. Dalším významným využitím par- minulým letům velmi zvýšila, a doufám, že
ků je pořádání svatebních obřadů, rodin- i nadále budou parky hojně využívány všených oslav i pikniků. Jsem také rád, že naše mi občany.
OSB
Viktor Tichý
V centru Prahy převládá plotů. Pražská vyhláška zakazuje v zájmu
hustá zástavba, rušný pro- ochrany zeleně téměř vše. Městské části
voz na ulicích, téměř veške- mohou naštěstí povolovat výjimky a tuto
rá volná zeleň zmizela pod možnost se snaží maximálně využít. Umožnánosem betonu a asfaltu. nit chodit po trávníku či si na něj lehnout,
Naštěstí díky prozíravosti jezdit na kole nebo v zimě na saních, pustit
našich předků zde zůstaly i proběhnout pejska apod.
oázy přírody a zeleně, které V Praze 2 se zatím dařilo celkem vyvážené
se zástavbě vyhnuly. Parky jsou a budou ve- využití parků. Ostatně, za nemalé peníze reřejným prostorem přístupZákladem nemusí být konstruovaných a udržovaných. Základem nemusí být
ným všem, jsou místem klijen regulace, ale
jen regulace a přesné určení
du a odpočinku od ruchu
ulic, vhodné pro relaxaci, i osvěta a ohleduplnost využití částí parku, ale hlavvycházku, sport i kulturní akce. Jsou i sou- ně tolerance a ohleduplnost jejich návštěvčástí městského ekosystému, v létě mají ne- níků. Zde funguje osvěta, sice pomalu, ale
celkově se situace zlepšuje. Už jenom málo
zanedbatelnou funkci regulace klimatu.
Kvůli rozmanitým funkcím parků však nastá- pejskařů si dovolí neuklidit exkrementy,
vá velký přetlak na jejich využití ze strany cyklisté přibrzdí a konzumenti využijí koše
různých zájmových skupin – mládeže, seni- na odpadky. Snad i vandalismus a problémy
orů, rodičů s dětmi, pejskařů, sportovců, po- s lidmi bez domova se nezhoršují. Doufejřadatelů akcí. Na pozoru jsou i ochránci pří- me, že situace se bude v budoucnu ještě
rody nebo památkáři. Jak tento přetlak re- zlepšovat. Pokud ale přesto bude někdo
gulovat? Existují tendence vydávat nové a překračovat pravidla, měla by přijít represe,
nové vyhlášky, zákazy nebo je dokonce sna- tedy nejdřív napomínání a poté vybírání poha plochy různého užití oddělit stavbou kut od strážníků.
TOP 09
Zdeněk Lochmann
Pražané v době Karla IV. par- přírodou oplývajícího okolí Prahy. A tak parky nepotřebovali. Proč také, ky začínají sloužit mnohým jiným účelům.
když příroda začínala na Především jako venčiště psů. Ještě štěstí, že
Můstku. Teprve později, když část exkrementů odnesou na šatech ti, kteří
se město rozrůstalo, pocítili se rádi válí ve městě po zemi. Na obojí není
Pražané potřebu přírody. hezký pohled, stejně tak jako na party zaneZvláště v 19. století, kdy vý- dbaných individuí posedávajících na lavičlet do přírody, např. do Chuchle, byl celo- kách a občerstvujících se krabicovým vídenním podnikem, vznikla u
Nastal čas na úpravu nem. Často jsou parky používány k pořádání všelijakých
bohatších měšťanů potřeba
parků?
trhů, komerčních výstav, humít přírodu ve městě a podobně jako šlechta si založit parky. A to je debních vystoupení nebo propagačních akpůvod dnešních parků i v Praze 2. Byla pro cí s nemalým negativním dopadem na jejich
ně využita také některá náměstí, která po- stav.
zbyla funkci tržiště (Dobytčí trh). Funkce par- A tak se zeptám: Nebylo by od věci některé
ků byla tehdy hlavně okrasná, a tato okrasa parkové úpravy především na náměstích
města sloužila ke kultivovanému odpočinku znovu přeměnit na středověká tržiště se
Pražanů. Lidé zde korzovali, bavili se spolu, vším všudy, včetně vystoupení kejklířů? Vím,
děti si hrály a v neděli zde hrála vojenská ne- Pražané jsou konzervativní a podobné rychbo civilní hudba. Volné pobíhání psů, natož lé změny odmítají. Ukázalo se to při architektonické studii náměstí Míru, kdy varianta
pak jejich venčení bylo nemyslitelné.
Dnešní Pražané parky jako náhradu přírody „les na volné ploše bez trávníků“ byla veřejtolik nepociťují. Mohou si kdykoliv pohodl- ností striktně odmítnuta. Ale to bylo před
ně zajet autem nebo veřejnou dopravou do dvaceti lety!
ANO
Mark Fleischer
Praha 2 má krásné parky. Ať už lými stromy. Parky by měly sloužit nám všem,
jde o zrekonstruované Havlíč- tak i pejskařům. Bohužel ne vždy je z jejich strakovy sady či oblíbené Riegro- ny dodržován návštěvní řád. Volnost pohybu
vy sady s nádherným výhle- psů není automatická. Lze přeci využít plochy
dem na Pražský hrad. Na Al- k tomu určené. Je na nás, jak se budeme chovat
bertovských svazích najdeme a respektovat se navzájem. Při pobytu v parku
nový
park
dbejme i na bezpečnost sebe
Ztracenka, který je trochu věrný A co děti, budou si mít a ostatních, ne všechny parky
svému názvu a je potřeba jej
mají zajištěnou ostrahu. Čeká
kde hrát?
nás také revitalizace parku
objevit. V souvislosti s parky je
třeba také zmínit, že znamenají náklady. Nemalé na Karlově náměstí. Je již netrpělivě očekávána
finanční prostředky stojí údržba či opravy mobi- veřejností. Za zmínku stojí, že park dnes má straliáře. Aby pro nás byly upravené a čisté. Ať už se nou malé dětské hřiště, které má být v novém
jedná o rodiny s dětmi, kterým parky nabízejí plánu bohužel ještě více upozaděno. V okolí tamoderní dětská hřiště, tak i pro sportovně zalo- kových dětských ploch však příliš není. Uvidíme,
žené. Tuto víceúčelovost nabízí např. Folimanka. jak se k tomuto tématu vedení naší radnice poKrásné je i jen se posadit na lavičku pod rozkvet- staví. „A co děti, budou si mít kde hrát?“
ČSSD
Anna Kárníková
Městské parky a další městská žet a dále ji rozvíjet. Ideálním stavem je, aby měl
zeleň jsou zázračné. Poskytují každý obyvatel Prahy 2 dostupný park či větší zeřadu funkcí, které výrazně zvy- lenou plochu do pěti minut chůze. Praha 2 se tošují kvalitu života lidí ve měs- muto ideálu blíží, na jejím území je řada kvalitních
tech. Snižují hluk z města, za- parků, přece je ale co zlepšovat. Kácení stromů
chycují prach a poskytují stín. musí být vždy doprovázeno dostatečnou výsadVýznamně zvyšují míru lid- bou, která ztrátu zeleně skutečně nahradí. Karlovo
ských interakcí a pomáhají
V parcích chybí infrastruktura, náměstí, které má se svou
snižovat stres. Zlepšují klirozlohou nesmírný potencikterá by podpořila sociální ál stát se plícemi Prahy 2, zůmatické podmínky, což je
interakce
velmi důležité ve středových
stává zatím neprostupnou
městských částech, které trpí zhoršeným klima- „džunglí“. V parcích chybí infrastruktura, která by
tem a teplota v nich může být v létě až o několik podpořila sociální interakce – plochy na společné
stupňů vyšší než ve volné krajině. Praha je naštěstí cvičení a piknik či možnost grilování. A konečně je
městem, které má ve srovnání s jinými evropskými nutné nastavit a vymáhat pravidla pro dobré souhlavními městy vysoký poměr zelených ploch vůči žití různých uživatelů parku. Kdo by chtěl mít pikzastavěným. Je to výhoda, kterou je třeba si udr- nik na louce plné psích výkalů?
KDU–ČSL
Jana Duchková
Městské parky historicky nemluvě o tom, když se radnice rozhodne
vznikly z přirozené potřeby podrobit některý z parků rozsáhlé rekonstruklidí vytvořit si ve městě ales- ci. A právě při zrodu konkrétních projektů by
poň malý kus přírody, kde by měla být otázka, která je předmětem této dismohli odpočívat, relaxovat a kuse, položena široké veřejnosti. Plánovaná rescházet se. K tomu by parky konstrukce Riegrových sadů nebo Folimanky
měly sloužit i dnes. Park je by mohla být v tomto smyslu dobrým pilotním
ideálním místem pro vytvámodelem. Nemůže se totiž
ření opravdové sousedské Městský park by se neměl stát nic horšího, než když se
nikdy stát skanzenem
komunity. Měl by poskytopo nákladné rekonstrukci
parku stanou přirozené obvat prostor pro nejrůznější
odpočinkové aktivity, stejně jako pro klidné čanské aktivity v parku nežádoucí. Takhle připosezení na lavičce s knížkou, opalování na šla Praha 2 třeba o zajímavý projekt „Pracovna
sluníčku anebo piknik v trávě, třeba i s grilová- v parku“, když údajně nebyl v souladu s konním. Ideální model? Nechat park a jeho ná- cepcí revitalizátorů Grébovky. Městský park by
vštěvníky žít svým vlastním životem. Péče o se neměl nikdy stát pouhým skanzenem, byť
parky představuje slušný „zářez“ do rozpočtu, esteticky dokonalým.
Strana zelených
Michal Uhl
Že jsou parky pro Prahu 2 dů- městích po vzoru jiných velkých metropolí třeba
ležité téma, lze vyčíst prostým i trvalky. Bohužel současná radnice zná jen dva
pohledem z mapy, ale i z roz- extrémy. Buď je park ve správě zanedbaný, nebo
počtu za poslední roky. Naši je upravený tak, že působí jako okrasná květinka,
městskou část lemují parky a které se člověk bojí a také nesmí dotknout. Parky
zabírají z jejího území velkou nejsou jen na pokoukání, v parku chceme žít!
plochu. Tento dar je zároveň i S nejistotou hledím do budoucna, protože v reprokletím, protože péče o
konstrukčním
hledáčku
Parky nesmí být jen na
parky je nákladná. Jak jsme
jsou kromě Folimanky už
se přesvědčili v případě re- okrasu, v parku chceme žít! delší dobu Riegrovy sady,
konstrukce Grébovky, do parku lze nalít stovky které by mohly okrasnou rekonstrukcí citelně
milionů, park je plnými doušky polyká, a stále utrpět. Věřím, že se podaří udržet sportovní a zánemá dost. I zelení chtějí citelnou podporu par- bavný koncept parku a že debaty o zrušení zaků, ale ne obřadné vyhazování peněz oknem. hradní restaurace „Zahrádky“ si současná koalice
Netýká se to jen investic, ale i průběžné péče. Ko- odpustí. Připomínají totiž dialog z Hospody na
lik debat jsme na radnici vedli, aby místo dra- mýtince. Park je to krásný, jenom nám do něj
hých okrasných květin byly v parcích a na ná- chodí lidi, a s tím je nutné něco udělat.
4
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Císařovy narozeniny
Noviny
Prahy 2
Karel IV. oslavil 700. narozeniny na svém náměstí
Podobné kulisy jako před sedmi staletími přivítaly v sobotu 7. května 2016 na Karlově náměstí oslavence,
českého krále a římského císaře Karla IV. Dobytčí trh ale císař shledal o poznání zarostlejší, než v časech,
kdy Nové Město nechal zbudovat jako velkolepý urbanistický projekt, který obstál do dnešních časů. Byla
to první narozeninová party z nekonečné série oslav císařova jubilea. Gratulovat mu chtěl kdekdo, tak byl,
chudák, na roztrhání. Onu sedmou květnovou sobotu ale ještě působil celkem svěže. A byl to den jako
stvořený pro oslavu…
Karel IV. (mistrovsky ztvárněný hercem
Janem Přeučilem) dorazil na své náměstí kolem třetí hodiny odpolední za
jásotu Pražanů a v doprovodu vinohradských konšelů. K sedmi stovkám
křížků mu přišla osobně popřát starostka Jana Černochová spolu s ostatními radními, za spolupořadatele slavnosti pak ředitelka Všeobecné fakultní
nemocnice Dana Jurásková, děkan
1. lékařské fakulty
UK Aleksi Šedo a
další osobnosti z
řad Karlovy univerzity. Víno na slavnostní přípitek pocházelo z historického vinohradu
Grébovka – to na
paměť Karlovy vášně pro zakládání
vinohradů všude
v okolí hlavního města Českého království. Praha 2 se
tak důstojně připojila k oslavám 700. výročí narození císaře Karla. Celodenní slavnost se vstupem zdarma
„Všechno nejlepší, Karle IV. –
Open Air na Karláku“ uspořádala na symbolickém místě,
na náměstí, které Karel před
sedmi staletími sám zakládal jako středobod Nového
Města pražského.
Na „jeho“ náměstí po celý den proudily davy Pražanů, zlákaných celodenním programem na pódiu s nabídkou koncertů,
divadelních představení či šermířských
soubojů. Jiné sem přivedla vidina středověkého tržiště s ukázkami historických řemesel či dobré jídlo, pití a pohoda uprostřed prosluněného parku. Ani děti se nemusely nudit – pro ně tu byly soutěže, tvořivé dílny a nenásilná zdravotnická osvěta
podávaná po kapkách podle hesla „škola
hrou“. Mezi účinkujícími byla kapela Blue
Effect s kytaristou Radimem Hladíkem nebo soubor středověké hudby Musica Canora. Také se konal křest velkolepě pojatého životopisného komiksu „Karel IV. – Pán
světa“ z produkce nakladatelství Albatros.
Odpolední program vyvrcholil kostýmovaným pěším průvodem na Karlov, ke
kostelu, který založil jako jeden z chrámů
„novoměstského kříže“ právě Karel IV. Tam
se odehrála duchovní část programu –
slavnostní mše za Karla IV., celebrovaná
svatovítským kanovníkem Jiřím Svobodou.
Text: len, foto: red
Zvony se rozezní v roce císařova jubilea Škola ve Štěpánské si zahrála na středověk
Vloni uplynulo 665 let od chvíle, kdy císař
Karel IV. položil základní kámen kostela
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Duchovní správa kostela využila půlkulatého výročí k vyhlášení
sbírky na zvony, které vzaly za své za druhé světové války. „Myšlenka
na obnovení zvonů byla motivována snahou o vzdání díků Karlu IV., takže jsme její
uskutečnění směrovali k letošnímu výročí,“ podotýká
karlovský jáhen Jiří Laňka.
A zdá se, že se to podaří, že
císaři na Karlově zazvoní,
i když se to bohužel nestihlo do jeho narozenin 14. května. S odlitím zvonů jsou
spojeny nemalé technické problémy. Má-li být respektována barokní tonáž, pak
by největší ze tří zvonů měl mít 1,5 tuny,
prostřední 800 kg a ten nejmenší 400 kg
(největší zvon u Ludmily má 450 kg). Když
všechno půjde hladce, požehnání nových zvonů, jejich zavěšení a první slavnostní zvonění by mohlo proběhnout
30. října 2016. Na Karlov budou zvony
dopraveny v sobotu 9. července 2016
v odpoledních hodinách, kdy bude k jejich přivítání sloužena slavná mše svatá.
Karlovské zvony to nikdy neměly lehké.
Nějaké tu pravděpodobně byly již za Karla IV., ale jistě se to neví. První zmínka
o zvonech je až z roku 1611, kdy je Pražané rozbili a shodili z věže. Pak nechala
zvony odlít mecenáška zdejšího kostela
hraběnka Johanka Polyxena z Bubnů a Litic – ten největší měl 1,5 tuny
a jmenoval se Polyxena. Tyto
zvony vzaly za své při požáru
v roce 1755 – tehdy jich bylo
ve zvonici pět a všechny se
roztavily. Nově odlité zvony
vydržely až do Josefínské reformy, kdy byly při zrušení
kláštera prodány. Po znovuvysvěcení kostela v roce 1789 sem byly přineseny starší zvony z různých kostelů, a ty
sloužily do 1. světové války, kdy je zrekvírovali pro válečné účely. Za první republiky na Karlově zvony nebyly, nové byly zavěšeny až v osudném roce 1939, což
předurčilo jejich krátký život. Posloužily
opět pro účely války.
Až se zvony na Karlově opět rozezní v plné síle, budou slyšet hodně daleko.
Všechny tři najednou si ale vychutnáme
jen při vzácných příležitostech, například
před nedělní mší. Prostřední zvon pak
bude znít ráno a večer, ten nejmenší bude ohlašovat poledne.
len
Střídání rektorů karlovského chrámu
P. Dr. Jiří Svoboda, karlovský duchovní správce a rektor kostela, po 21 letech služby na Karlově zde končí a přechází do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Vystřídá
ho P. doc. Dr. Stanislav Přibyl. Rozloučení s odcházejícím rektorem a přivítání
nového proběhne při mši svaté v neděli 3. července 2016 od 9:30. Mši bude
celebrovat generální vikář Mons. Dr. Zdenek Wasserbauer.
Místo početních příkladů jsou na tabuli
křídou namalované znaky zvěrokruhu.
Školní třída? Kdepak, středověká dílna
hvězdopravce. V dalších místnostech se
pilně učí malí pekaři, šperkaři, muzikanti
buší do bubnů, tkalci tkají na stavu. Tradiční školní předměty dostaly jednodenní prázdniny.
Základní škola ve Štěpánské ulici, nepřetržitě fungující od té doby již 668 let, se
tak postupně stala svědkem husitských
bouří, úpadku školství po bitvě na Bílé
hoře i vypjaté doby obou světových válek a temných časů moru, kdy zůstalo jen
několik žáků. Ale i řady světlých okamžiků – např. výstavby nové školní budovy
Základní škola u sv. Štěpána, jejímž
zřizovatelem je MČ Praha 2, oslavila
12. května výročí 700 let od narození
Karla IV. po svém. Vlastními Slavnostmi
Karla IV., pečlivě připravovanými již několik týdnů předem, kdy se škola vrátila
v čase do doby vrcholného středověku.
V roce 1348 ji dvanáctý český král založil
souběžně s Karlovou univerzitou a osmi
dalšími menšími pražskými školami. Byla součástí osady Rybníček (Rybník), která zanikla, zato škola vydržela až do
dnešních dní.
v roce 1837 i zřízení botanické zahrádky
o 58 let později. To už nebyla ta stará „primitivní“ školní budova, kde žáčci sedávali
v lavicích po pěti až šesti, ti nejmenší
v nízkých lavičkách bez horní desky
a pan farář na sedadle u stolečku, teď už
to byl moderní vzdělávací ústav. Původní
školní budova však stále stojí a nyní v ní
sídlí školní klub a mateřská školka.
O slavné tradici školy U sv. Štěpána ví
každý z žáků a Slavnosti Karla IV. si všichni užívali. Školní třídy se proměnily v řemeslné dílny, na hřišti se hrály středově-
ké hry včetně šermířských soubojů. Zakladatel školy Karel IV. byl dokonce „přítomen“ – přivítala ho hymna složená pro
tuto příležitost, kterou zpívalo všech
290 žáků školy spolu s pedagogy.
Školní chodby i široké schodiště byly vyzdobeny výtvory dětí k poctě Karla IV.
Nechyběly desítky papírových korun po
vzoru té Svatováclavské, kterou Karel IV.
nechal vyrobit pro korunovace českých
králů. Ze všech možných koutů školy na
přítomné zhlížel oblíbený panovník
z obrázků dětí – vousatá tvář s korunou
na hlavě má skoro na všech uhrančivý
pohled. Jsou to spontánní obrázky
svědčící o velkém zaujetí malých kreslířů. Některé se objevily na výstavě Karel
IV. očima žáků základních škol Prahy 2 ve
výstavních prostorách Úřadu městské
části Praha 2 a sympatie dětí byly zřejmé, např. na jednom z obrázků někdo
ke jménu Karla IV. připojil charakteristiku BOREC.
„Děti byly ze školní slavnosti nadšené, pedagogové dojatí. Každému se líbilo něco
jiného, ale na čem se shodli všichni, to byla nepřekonatelná atmosféra. Svědčí
o tom i taková maličkost, že když se předváděly gotické tance, najednou se přidaly
děti a začaly je tančit také, ačkoliv je to
nikdo neučil. A tečkou za tím vším byla
sepsaná a na zahradě zakopaná kronika
událostí toho dne,“ hodnotí ředitelka
školy Jana Páčová. Tým pedagogů i žáci
již nyní přemýšlejí, co připraví za dva
roky, při oslavách 670. výročí založení
školy.
kla, foto: archiv ZŠ Štěpánská
Výpravný komiks na počest kulatých narozenin Otce vlasti právě vychází
Ve třiceti si na hlavu
Karel IV. – Pán světa... Tak
nasadil římskou krázní titul komiksu, který
lovskou
korunu,
počátkem května vyšel
o rok později korunu
v nakladatelství Albačeskou a v osmatřitros a jehož křest byl
ceti se stal „pánem
součástí oslav výročí nasvěta“, když byl korurození Otce vlasti na Karnován císařem Svaté
lově náměstí v sobotu
říše římské. To je
7. května.
Narodil se, aby vládl světu,
v kostce obsah velpřesto prožil neradostné
kolepě pojatého židětství. Jako batole napovotopisného komiksledy spatřil svou matku,
su Karel IV. – Pán
s otcem se neshodl téměř
světa.
po celý život. V patnácti leZe 160 stran tvoří
tech už velel armádě a vybojoval svou celých 60 komiks, zbývající část je věnoprvní bitvu. V šestnácti se za svého otce vána faktografii. V komiksové části
ujal vlády nad Českým královstvím. sledujeme příběh Karla Lucemburského
od jeho narození až po dosažení
celé Česko. Právem
císařského titulu. V textové části
jej nazýváme Otjsou popsány širší politické a spocem vlasti i Největlečenské souvislosti Karlova živoším Čechem. Karta i celé Evropy 14. století. Najdelův úžasně dobrome tu mapy, rodokmeny a řadu
družný život si už
ilustrací. Autorem textové části
dlouho říkal o velknihy a komiksového scénáře je
kolepé komiksové
Zdeněk Ležák, šéfredaktor časopizpracování.
su ABC. Výtvarníky komiksu jsou
Nová kniha přeJonáš Ledecký a Matyáš Namai.
svědčí o tom, že
Karel IV. měl pro dnešní Prahu 2
Karel IV. rozhodně
zcela zásadní důležitost. V roce
není nudnou po1348 založil Nové Město pražské,
stavou z učebnice
čímž počet obyvatel tehdejší Pradějepisu, ale hrdihy během pár let zvýšil téměř
nou, který hravě
na čtyřnásobek. Vděčíme mu za uspořá- ných novoměstských kostelů. Význam strčí do kapsy současné komiksové
dání ulic a náměstí i za výstavbu význam- Karla IV. je však neoddiskutovatelný pro superhrdiny.
Text: red/ Foto: vin
Noviny
Za dveřmi úřadu
Prahy 2
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
5
Odbor životního prostředí
Tento odbor je tvořen dvěma samostatnými pracovišti, a to oddělením ochrany životního prostředí a oddělením správy zeleně.
Obě mají v náplni práce pečovat o to, abychom se v Praze 2 cítili příjemně – ať už to obnáší krásně upravené parky, čisté ulice,
pravidelně vyvážené popelnice nebo co nejméně psích exkrementů na chodníku. Je toho opravdu dost, co musí tento tým
zvládnout. Své o tom ví vedoucí odboru, který dnes představujeme: Michaela Stiborová.
Asi se shodneme, že Praha 2 je jednou z nejčistších částí hlavního města. Není to ale samo sebou. Jaké kroky radnice v tomto ohledu podniká?
Povzdech „Vy tady máte tak čisto“ slýcháváme často od lidí z jiných částí Prahy, kteří k nám přicházejí například při
Vinobraní na Grébovce a u stánků „Čisté dvojky“ se zajímají, jak to u nás chodí… Máme smlouvu se společností Komwag, která přesně určuje harmonogram čištění ulic, vyvážení košů, výměnu sáčků na psí exkrementy a podobně. Jeho dodržování kontrolujeme nejen my, ale i samotní pracovníci Komwagu. Důsledné a pravidelné čištění je
tedy hlavní důvod, proč je v Praze 2 čisto. Hodně k tomu přispělo i zřizování
podzemních kontejnerů na tříděný odpad. A výborné výsledky má projekt
Čistá dvojka.
Foto: len
Tento projekt vznikl se záměrem co
nejvíc zapojit obyvatele do péče o životní prostředí. Spolupracují lidé víc,
než dříve?
Myslím, že ano. Máme vlastní webové
stránky, kde informujeme o všem, co se
u nás děje, na většině akcí pro veřejnost
máme stánek Čisté dvojky a tam s lidmi
komunikujeme, poskytujeme jim infor-
mace a vysvětlujeme problémy. Pak
provozujeme bezplatnou Infolinku Ulice
Prahy 2 – ročně nám na ni zavolá s různými dotazy zhruba sedm set lidí a ptají
se úplně na všechno, od třídění odpadu
po opravy chodníků. Podle všeho je tahle problematika hodně zajímá.
Co řešíte nejčastěji, pokud jde o udržování čistoty?
Především nepořádek kolem hnízd separovaného odpadu, pak také neuklizené psí exkrementy. Situace kolem kontejnerů se ale zlepšila díky podzemním
nádobám, které mají větší objem, kontejnery jsou schované pod zem, takže
z psychologického hlediska je obtížnější
vedle nich odpad odkládat. Pokud jde o
pejskaře, je tu v poslední době vidět posun k lepšímu. Mnohem víc uklízejí a využívají koše i sáčky v ulicích.
Staráte se také o „zelené plíce“ Pra-
hy 2. Zeleně u nás máme opravdu
dost, což ale znamená i spoustu práce. Jaké problémy vás nejvíc trápí?
Především obrovský vandalismus v parcích, v posledních letech se situace ještě
zhoršila. Nikdy nepochopím, co člověka
vede k tomu, že jde a rozlomí mladý
stromek nebo prostě vytrhne lavičku
z dlažby. Na nápravu pak musíme vynaložit nemalé peníze. Ročně jdou škody
způsobené vandaly do půl milionu korun. Zmíním jeden zvlášť odstrašující
případ na konci loňského roku. V Riegrových sadech kdosi vytrhal lavičky
z dlažby, oprava stála víc než deset tisíc.
Asi budete zastáncem co nejšetrnějšího způsobu užívání parků. Netrpíte, když se blíží Vinobraní na Grébovce nebo jiná akce v parku?
My jsme rádi, když se v parcích něco děje a slouží k tomu účelu, k jakému byly
vybudovány. S pořadatelem vždy podepíšeme smlouvu, která ošetří jeho povinnosti včetně případných pokut. Pak
si ještě společně projdeme park a upozorníme na možná rizika.
Jaké bývají škody po velkých akcích?
Většinou to je jen podupaný trávník, ten se
ale rychle zregeneruje. Významné škody
jsme v posledních letech nezaznamenali.
Co máte na své práci nejraději?
V oblasti ochrany životního prostředí
pracuji už víc než 20 let, a těší mě, že se
situace neustále zlepšuje. Když mohu
v rámci svých pracovních povinností zajít do parku, vždycky mě mile překvapí,
jak je ten park krásný.
A váš vzkaz pro obyvatele Prahy 2?
Aby se více zajímali o své bezprostřední
okolí, měli zájem o prostředí, ve kterém
žijí, a chtěli se podílet na řešení problémů.
Ptala se: Lenka Prokopová
Lidé se na „životko“ obracejí často Bezplatná Infolinka Ulice Prahy 2 má číslo 800 879 222
Odbor životního prostředí (lidově zvaný
životko) se stará o oblast životního prostředí v Praze 2, tedy o správu parků,
dětských hřišť a čistotu ulic. V rámci stavebních i jiných řízení vydává stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí
v dané věci. Patří
mezi menší odbory úřadu, zato
má poměrně čilý
kontakt s obyvateli Prahy 2 – pracuje zde 10 zaměstnanců
ve dvou odděleních: oddělení
správy zeleně a oddělení ochrany životního prostředí.
Oddělení správy zeleně má na starosti veřejné parky a zahrady (jedná se především o historické parky) a 10 veřejných dětských hřišť a další čtyři veřejná
hřiště v Praze 2, svěřená do péče městské části hlavním městem Prahou. Je to
různorodá a pestrá práce, která často
dokáže překvapit. Někdy mile, někdy
také nemile. Žádný rok není stejný jako
ten předešlý. Již několikrát se například
v posledních letech stalo, že jírovec
plodil (měl kaštany) a zároveň kvetl, což
je abnormální jev.
Občané se často na odbor obracejí
s různými podněty, např. aby se omezilo v ranních hodinách používání fukaru
či jiného hlučného nářadí zahradnickými a úklidovými firmami, pozornost
vzbudí jakékoliv kácení a ořez dřevin,
v poslední době se množí podněty
ohledně psů. Kuriózní požadavek měla
jedna maminka na zařízení dětského
hřiště v Riegrových sadech, kam docházela s tříletým dítětem a kojencem.
Požadovala, aby mezi pískovištěm pro
děti a lavičkami, kde sedávala s kočárkem, byla postavena protihluková
stěna, aby její dítě
nerušilo spícího
sourozence v kočárku.
Oddělení ochrany životního prostředí vykonává
jak státní správu,
tak samosprávné
činnosti. Oblast
samosprávy se točí zejména kolem pořádku a čistoty v Praze 2. Dále zajišťuje
výkon státní správy na základě zákonů
na ochranu životního prostředí. Vydávají se zde stanoviska k řízení podle stavebního zákona, odbor rozhoduje
ve věcech zemědělského půdního fondu a ochrany přírody a krajiny, zajišťuje
výkon správy v odpadech, ochraně
ovzduší, vodním hospodářství, v oblasti ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. Pro lovce a rybáře vydává
lovecké a rybářské lístky. Dále úzce
spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy v oblasti nakládání s komunálním
odpadem. Mnozí Pražané se s úředníky
tohoto oddělení již někdy setkali, když
si vyřizovali zábor veřejného prostranství v parcích pro různé akce. Úředníci
také mnohokrát řešili společně s veterinární správou podněty na podezření
z týrání zvířat.
red
KOLIK STROMŮ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM… Za cíl přírodovědeckých exkurzí po
parcích Prahy 2, které pro školáky pořádá bezplatně odbor životního prostředí, si základní školy Sázavská a Londýnská tentokrát shodně vybraly park Riegrovy sady. Stal
se tak místem jejich dvouhodinového poznávání pražské flóry. Děti ze 4. ročníků, které
se exkurzí zúčastnily (na snímku s Michalem Štěpánkem z odboru životního prostředí),
si po vyplnění znalostního testu na závěr odnesly domů certifikát Malý dendrolog. Ale
především je téměř jisté, že z takových dětí vandalové nevyrostou.
Text a foto: kla
Odbor životního prostředí zajišťuje provoz bezplatné Infolinky Ulice Prahy 2,
která občanům slouží již několik let.
Největší zájem ze strany veřejnosti je
standardně o harmonogramy svozu
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, o adresy Sběrných dvorů hl.
m. Prahy, případně o další podrobnosti k nakládání s odpadem z domácností. Kromě infolinky jsou tyto informace
uveřejněny také na internetu na www.
praha2.cz (životní prostředí) a některé
i na www.cistadvojka.cz.
Další oblastí, k níž je poměrně hodně
připomínek, jsou závady na chodnících, jako rozpadlá dlažba, špatný nebo nevyhovující povrch apod. Všechny takové podněty jsou obratem předávány Technické správě komunikací
hl. m. Prahy (TSK) k zajištění nápravy.
Většina komunikací na území Prahy 2
je ve správě této společnosti. Záleží tedy pouze na TSK a jejích finančních
možnostech, kdy a v jakém sledu bude daná závada opravena. Náš odbor
životního prostředí tuto skutečnost již
dále ovlivnit nemůže.
Řada dotazů a připomínek směřuje
k problematice třídění odpadů a udržování pořádku na stanovištích nádob na tyto odpady
na veřejném prostranství.
Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a svozovou
společností Komwag, a. s. se
snažíme hledat optimální
řešení, jak nepořádku zabránit. Mnohdy je to ale boj
s větrnými mlýny. I přes navyšování četnosti svozů jednotlivých komodit a úklidu
stanovišť je stále dost míst, kde se pořádek udržuje jen velmi těžko, protože
někteří občané nebo živnostníci si
s pořádkem hlavu nelámou a neustále
odhazují odpad vedle nádob, a to nejen tříděný, ale i objemný.
Také bychom rádi připomněli, že infolinka přijímá dotazy a podněty hlavně
z oblasti životního prostředí. Tedy do-
tazy, týkající se odpadů, letní a zimní
údržby komunikací, stavu vozovek či
chodníků, čili dění na veřejném prostranství. Někdy k nám ale zabloudí
i dotazy z jiného ranku,
určené např. pro odbor
správních agend (občanské průkazy, pasy),
odbor matrik (rodné listy) nebo odbor dopravy
(zóny placeného stání).
S těmito podněty můžeme pomoci pouze tím,
že poskytneme kontakt
na odpovědné pracovníky, případně hovor
přímo přepojíme.
Infolinka přijala v loňském roce 705
podnětů a žádostí o informace. Kromě
telefonátů dostáváme i e-maily s fotodokumentací. Za všechny příspěvky
děkujeme. Je vidět, že problematika
veřejného prostranství většině občanů není lhostejná.
Operátorky Infolinky Ulice Prahy 2
Náročná a nikdy nekončící péče o „zelené plíce“ Prahy 2
Pobyt v parku je pro mnohé rovnocennou náhradou za výjezdy do přírody za Prahu. Stačí sem zajít během slunného víkendu a potkáme tu snad všechny věkové i zájmové skupiny. Někdy se úplně všichni neshodnou, komu
by ten park vlastně měl patřit, ale většinou jde o mírumilovné společenství. Jak dnes parky naší městské části
vypadají, není dílem náhody. Vždyť ještě před pár lety třeba taková Grébovka nebo Ztracenka připomínaly spíš
dílo zkázy. Jak a kdy nastala proměna, připomíná Simona Müllerová, vedoucí oddělení správy zeleně.
Naše městská část převzala veřejnou zeleň a dětská hřiště do svého majetku,
a tím i do své péče, až v 90. letech minulého století. Do té doby patřily hlavnímu
městu, které zajištovalo jen základní
údržbu. Což se bohužel na stavu hřišť
a parků podepsalo. Ani my jsme na obnovu neměli neomezené finance, a tak
se prováděla postupně a po částech. Nejnákladnější byla revitalizace Havlíčkových sadů, kde jsme museli využít i fondy
EU. Veřejná hřiště se podařilo obnovit téměř všechna, kromě tří, a to na Karlově
náměstí, v Lumírových sadech a ve Vratislavově ulici, které prochází obnovou
právě teď. Kromě toho městská část vybudovala hřiště pro seniory v Grébovce,
hřiště na pétanque tamtéž a fitness hřiště v Riegrových sadech a na Folimance.
Jak u vás probíhá „zahradníkův rok“?
Všichni, kdo mají zahrádku, vědí, že sezona začíná s jarem a končí se začátkem zimy. V zimních měsících spočívá údržba
o zeleň především v odklízení odpadků,
zajišťování zimní údržby, tedy schůdnosti parkových cest, zmlazování přestárlých
keřových skupin a v průklestech, odstraňování náletových dřevin a kácení. Jakmile nastoupí jaro, začíná se s odstraněním odkopčení a řezem růží, pak přijde
na řadu pletí záhonů a keřových skupin,
vyhrabání, provzdušnění a seče trávníků.
Následuje přihnojení, výchovný řez mladých výsadeb, výsadba letničkových záhonů, zalévá se mladá výsadba a tak dále
a tak dále… Je to nekonečný příběh. Zahradnické práce jsou samozřejmě závislé
na klimatických podmínkách. Například
vloni se kvůli abnormálně teplému počasí skoro nesekal trávník.
Zato uprostřed léta
opadávalo listí ze stromů a muselo se uklízet.
Daří se vám zvládat
vandalismus? A jaké
škody vám způsobuje?
Zhruba v posledních
čtyřech letech se bohužel velmi rozšířil vandalismus v parcích i na veřejných dětských hřiš-
tích. Nejde už o škody ve stokorunách,
ale v řádu tisíců. Vloni dosáhly škody
v parcích výše 300 tisíc korun. Největší,
za 11 600 korun, byly způsobeny graffiti,
škody na stavebních objektech představují 90 080 korun. Na hřištích nám vandalové za loňský rok napáchali škody
za 78 125 korun.
len
Kontakty na odbor životního prostředí
Bezplatná infolinka
Kácení dřevin
Vyjádření k projektům
Správa zeleně
Odpady
Pronájmy v parcích
800 879 222
236 044 269
236 044 112
236 044 160
236 044 289
236 044 208
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.praha2.cz/Zivotni-prostredi-2; www.cistadvojka.cz
6
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Stav beztíže na závěr školního roku
Ve čtvrtek 29. června se na dětském hřišti U Vinohradské vodárny koná zábavně-motivační akce nazvaná Stav Beztíže. Odpoledne těsně před rozdáváním vysvědčení bude nabité programem orientovaným zejména na děti a mladé lidi trávící svůj
volný čas v ulicích a parcích Prahy 2. Cílem je ukázat jim možnosti zdravého využití
volného času, oslavit konec školního roku a aktivizovat je s příchodem letních
prázdnin, kdy bývají nejvíc bezprizorní. Na programu jsou hudební a umělecká vystoupení, workshopy, sportovní turnaj a další aktivity.
Akci pořádá nezisková organizace Beztíže, která poskytuje v městské části Praha 2 sociální služby prostřednictvím
nízkoprahového klubu pro
děti a mládež Beztíže2 a terénního programu Streetwork
Beztíže – Praha 2.
Nízkoprahový klub Beztíže²
byl z iniciativy místostarostky
Prahy 2 Alexandry Udženija
otevřen 30. září 2015 v Jaromírově 63. Městská část nechala tyto prostory zrekonstruovat na své náklady a klub je využívá bezplatně. Během prvního půlroku fungování toto zařízení opakovaně pomohlo téměř stovce dětí ve věku od 11 do 18 let
a vydobylo si odborné uznání. V kategorii Skokan roku se klub probojoval mezi tři
finalisty Časované boty, celorepublikové soutěže České asociace Streetwork o nejlepší nízkoprahovou a terénní sociální službu.
len
Integrovaný letní tábor Rychlé šípy
Ve dnech 8. – 20. srpna 2016 proběhne v Lažánkách 22. ročník Integrovaného letního tábora pro zdravé táborníky i táborníky se zdravotním postižením, který pořádá
nezisková organizace PROTEBE. Tentokrát se ponese v dobrodružném duchu „Rychlých šípů“. Na děti čeká mnoho zajímavých her, při nichž
pomyslně navštíví
Foglarova Stínadla.
Nepatrný rozdíl mezi
skutečným
příběhem ale přece jen
pocítí. Jednotlivé příběhy se budou odehrávat podle známých komiksů, s nimiž bude děti postupně seznamovat
programový vedoucí. Táborníci podle toho ztvární jednotlivé postavy příběhu, ve kterých se budou střídat a přehrávat části
děje do reálných her, navazujících na jednotlivé komiksy. Seznámí se tak s příběhy,
které četli jejich rodiče i prarodiče, a naučí se novým poznatkům a dovednostem. Některé večery stráví u táborového ohně, jindy zas předvedou svůj herecký talent a sehrají krátké scénky pro pobavení ostatních. Na své si přijdou milovníci sportů i děti,
které si libují v logických úkolech a překypují vědomostmi. Do plánovaných aktivit se
za pomoci asistentů zapojí i děti s handicapem.
Zdena Kapicová
PROTEBE je nezisková organizace při JÚŠ sídlící na adrese V Pevnosti 4. Již více než 20 let
se věnuje práci s dětmi a mládeží se zaměřením na integraci zdravotně či sociálně handicapovaných. Pomáhá dětem v získávání nových zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost
a nabízí alternativu k současnému životnímu stylu. Pořádá víkendové turistické a pobytové akce, letní tábory, prodloužené vánoční pobyty i jednodenní výlety. Organizace je také
pořadatelem odborných psychoterapeutických pobytů a mezinárodních setkání sportovců s účastí týmů ze zahraničí a České republiky. Více na www.protebe.org.
Vavříny za recitaci míří do Kladské
Rekordních 181 účastníků z osmnácti škol z celé republiky měl letošní ročník Recitační
soutěže v německém jazyce, jejíž finále se konalo 25. dubna v Praze. V takové konkurenci zvítězila v kategorii pro soutěžící, jejichž rodným jazykem není němčina, žákyně
základní školy v Kladské Atenea Zethnerová.
Klání uspořádal již pošesté Pražský literární dům a Rotary Club Bohemia. Soutěžilo se
v šesti kategoriích podle věku a mateřského jazyka, sedmá, hudební, byla společná.
Ta byla tentokrát pojata v moderním duchu – zatímco dříve se zpívalo na tóny Mozarta, Mahlera či Dvořáka, letos se rapovalo. Ve finále zazněly klasické verše J. W. Goetha,
Ericha Kästnera i
Christiana Morgensterna, od jehož
narození v květnu
uplynulo 145 let.
Na vítěze čekala finanční odměna a
pozvání na jednodenní recitační
kurz. „Je skvělé, že
zájem o soutěž nadále roste. Někteří se účastní podruhé i potřetí. Poprvé jsme také obdrželi dva příspěvky ze
zahraničí, z gymnázia v saském Görlitzu,“ říká David Stecher, ředitel Pražského
literárního domu.
Podle pořadatelů předvedli všichni finalisté skvělé výkony, dokázali porotu a početné publikum rozesmát i dojmout a také ukázat, že učit se německy vůbec
nemusí být nuda. Projekt je součástí celorepublikové kampaně na podporu
výuky němčiny Šprechtíme.
len
Město a lidé
Noviny
Prahy 2
Dvojka pro seniory
Vážení a milí členové klubu,
blíží se čas prázdnin, čas dovolených, letní čas vyzývá k toulkám přírodou, k turistice, výletům,
procházkám, poznávání a také nás volají neznámé dálky.
To vše můžete zažít s naším klubem, protože toulat se můžete s Pražskou informační službou na vycházce
„Z VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADY DO VOJANOVÝCH SADŮ“. Pěší turistiku si můžete užít s Nordic Walking
ve dnech 15., 22. a 29. června. Vždy v 10:00 se sejdeme u stánku s občerstvením u dětského hřiště v parku
Folimanka. Pro vás, kdo nemáte vlastní hole, platí opět nabídka bezplatného zapůjčení holí. Stačí, když si hůlky zarezervujete
u paní trenérky Boučkové na tel. č. 602 250 151. Nordičtí chodci mohou na čerstvém vzduchu pomoci svému zdraví či fyzické
kondici, ale současně vychutnávat krásu okolí. Na výlet si s námi můžete vyjet do města Kynžvart, kde si prohlédnete jak město,
tak zámek. Čeká vás i procházka přírodou kladských rašelinišť – Tajgou.
Ten, koho lákají neznámé dálky, má možnost přijít v pondělí 20. června v 11:00 do Úřadu městské části Praha 2 na nám. Míru 20.
Ve 3. patře, místnosti č. 320, si můžete poslechnout vyprávění na téma „čarokrásné Bali“ přímo od člena našeho klubu, pana
Jindřicha Hurta, který do této země zavítal a rád by se s vámi podělil o zážitky a fotografie z tohoto putování. Počet míst je
omezen, proto neváhejte a rezervujte si místo u Ivany Procházkové.
Vzhledem k tomu, že se stále setkáváme s případy, kdy se senioři stávají oběťmi různých podvodníků, rozhodli jsme se připravit
seminář na téma „Jak odmítnout nevýhodnou nabídku“. V pondělí 13. června od 10:00 v úřadu městské části na nám. Míru 20
(3. patro, zasedací místnost č. 320) vám zábavnou formou bude předvedeno, jak odmítnout nevýhodnou nabídku a jak číst, co
podepisujeme. Seznámíte se s různými druhy podvodů a dozvíte se spoustu dalších informací. Po skončení semináře obdržíte
na toto téma materiály, které si odnesete s sebou. Počet míst je omezen, proto si neváhejte zarezervovat místo.
V tomto měsíci bychom vám rádi představili dalšího partnera klubu Dvojka pro seniory, tentokrát z oblasti kultury. Společnost
The Prague Concert Co. pořádá v průběhu celého roku koncerty zahraničních hudebníků z řad studentských sborů, jazzových
bandů i poloprofesionálních orchestrů v Praze. Pro zájemce o tyto hudební akce provozuje The Prague Concert Co. Koncertní
klub, který je určen všem milovníkům klasické hudby. Klubové koncerty jsou zdarma, zájemci mohou dobrovolně přispět vždy
konkrétní, předem vybrané charitativní organizaci. Kromě benefičních koncertů pořádá The Prague Concert Co. každoročně
také koncertní cyklus Musica Orbis, na kterém představuje českému publiku ty nejlepší mladé hudebníky z různých zemí světa.
The Prague Concert Co. nabízí členům klubu Dvojka pro seniory možnost získat vstupenky na koncerty Musica Orbis se slevou
50 % z běžné ceny vstupenek. Více informací o Koncertním klubu a aktuální program koncertů najdete na www.koncertniklub.cz,
případně na tel. čísle 222 524 389.
Také nám dovolte připomenout, že je tu pro vás i vaše blízké Obecně prospěšná společnost Krása pomoci, která podporuje
seniory a jejich blízké ve chvílích, kdy se začnou objevovat zdravotní potíže a problémy stáří. Bezplatně vám poradí, pomohou
zajistit potřebnou péči a najít řešení v situacích, kdy dojde ke zhoršení soběstačnosti seniora. Zástupce spol. Krása pomoci,
o.p.s. najdete každou středu od 8:00 do 11:00 buď v přízemí radnice MČ Praha 2, nebo po telefonické dohodě na tel. č.
725 692 170 v poradně Perucká 2483/9. Více na našich informačních tabulích v zázemí klubu Dvojka pro seniory i na webových
stránkách www.praha2.cz.Všem vám přeji příjemné zážitky při aktivitách s klubem Dvojka pro seniory a pěkné léto!
Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2
INFORMAČNÍ KOUTEK je pro vás otevřen v přízemí radnice každou středu od 8:30 do 11:30. Zde se můžete přihlásit do klubu Dvojka pro seniory a získat tak mnoho výhod
nebo se dozvědět aktuální informace o akcích a partnerech.
Při podání přihlášky je nutné předložit doklad totožnosti.
Kontakt: Ivana Procházková, tel.: 236 044 264 nebo
724 102 328, e-mail: [email protected]
BAZÉN TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY – Plavat a
cvičit v bazénu začínáme opět od září, kdy se také budou vydávat další plavenky.
ČAROKRÁSNÉ BALI – V pondělí 20. června od 11:00 si v
3. patře v zasedací místnosti číslo 320 můžete poslechnout přímo od člena našeho klubu, pana Jindřicha Hurta,
vyprávění o této zemi a zhlédnout fotografie kouzelné přírody a hinduistických chrámů z tohoto putování. Počet míst
je omezen, rezervace u Ivany Procházkové.
JÓGA PRO SENIORY – Protáhnout si celé tělo, naučit se
správně dýchat a zbavit se stresu za pouhých 20 Kč můžete
každé úterý a čtvrtek od 14:30 do 15:30 v příjemném prostředí ve Studiu Karma Yoga v Korunní ulici č. 25. Rezervace
je nutná osobně nebo telefonicky na tel.: 252 546 129
(v otevírací době dle rozpisů kurzů), popř.: 728 444 661.
V červnu se cvičí naposledy, provoz opět zahájen v měsíci září.
KNIHOVNA NA VINOHRADECH na Vinohradské ul. č. 69
zve členy klubu Dvojka pro seniory, aby se přišli zaregistrovat za poloviční poplatek (40 Kč na rok), a mohli tak využívat
služeb knihovny včetně tréninků paměti.
KURZ KRESLENÍ – Probíhá do 21. června v Balbínově
ulici č. 28 každé úterý od 10:00 do 12:00 a je určen jak pro
začátečníky, tak mírně pokročilé i pokročilé. Náplň kurzu je
zaměřena na relaxační malování, cílem je poskytnout klidný
prostor pro rozvoj záliby či koníčku. Během kurzu budete
seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy.
Počet účastníků je omezen. Cena jedné lekce je 20 Kč.
NORDIC WALKING má kromě zdravotního přínosu i další
nezanedbatelnou výhodu. Jde o společenský druh pohybu, při kterém lze konverzovat, zasmát se i nacházet nové přátele. Navíc
je dokázáno, že v partě se to lépe táhne a skupina působí motivačně. Přijďte si to vyzkoušet i vy!
Lekce budou probíhat vždy ve středu od 10:00 ve dnech 15., 22. a 29. 6. – sraz u stánku s občerstvením u dětského hřiště
v parku Folimanka. Rezervace není nutná. Vy, kteří hůlky nevlastníte, můžete si je zamluvit u paní Boučkové na tel. č. 602
250 151. Počet holí k zapůjčení je omezen.
PC KURZY – Budou probíhat od měsíce září.
PROCHÁZKA PRAHOU S PIS – Na komentovanou procházku s Pražskou informační službou na téma „Z VALDŠTEJNSKÉ
ZAHRADY DO VOJANOVÝCH SADŮ“ se můžete přihlásit telefonicky ve čtvrtek 10. června od 9:00 do 9:30 na tel.: 724 102
328. Kouzlo Malostranských zahrad je právě v červnu nejviditelnější. Valdštejnská zahrada je součástí krásného paláce, který patřil
Albrechtovi z Valdštejna. Vojanovy sady byly v minulosti majetkem několika řádů. Podrobnosti se dozvíte při procházce po této
malebné části Malé Strany. Sraz je ve středu 15. června v 15:00 u stanice metra A Malostranská. Na další procházky se můžete těšit opět od září.
SENIORFITNES – Ve Studiu Bugifit v Balbínově ulici č. 6 si můžete zacvičit každé úterý od 10:00 do 11:00, ve středu a čtvrtek
od 10:15 do 11:15. Do pěkného prostředí Studia Bugifit vás zve cvičitelka Božena Nováková – tel.: 721 402 056. Cvičíme až do
konce června, pokračovat budeme v září.
SEMINÁŘ na téma „Jak odmítnout nevýhodnou nabídku“ se uskuteční dne 13. června od 10:00 v zasedací místnosti č. 320 ve
3. patře. Zábavnou formou bude předvedeno, jak odmítnout nevýhodnou nabídku, jak číst, co podepisujeme. Seznámíte se
s různými druhy podvodů a dozvíte se spoustu dalších informací. Po skončení semináře obdržíte materiály na toto téma. Neváhejte si zarezervovat místo u Ivany Procházkové, neboť počet míst je omezen.
SOLNÁ JESKYNĚ KRYSTALKA – pobyt v solné jeskyni je čistě přírodní účinnou metodou posilování zdraví. Na ozdravné návštěvy do solné jeskyně Krystalka, která se nachází v Balbínově ul. 3, se mohou členové klubu Dvojka pro seniory objednávat na tel.:
222 762 798 nebo 771 773 170. Za terapii zaplatíte pouze 20 Kč.
VÝLETY – Rezervace výletu do Kynžvartu a procházky Tajgou bude probíhat 16. června od 7:30, následná registrace a platba od 13:00 do 15:00 v Informačním koutku pro seniory v přízemí ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Každý člen klubu se může přihlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci, přičemž upřednostněn je ten, kdo se nezúčastnil nejméně tří posledních výletů.
Noviny
Prahy 2
Město a lidé
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Na návštěvě v zařízeních Centra sociálních služeb Praha 2
Víme, že se mnozí senioři cítí osaměle a bezradně, ale toho se u nás v Praze 2 nemusejí obávat. Centrum sociálních služeb Praha 2 je špičkové zařízení
poskytující zdravotní a sociální péči, která zahrnuje několik institucí různého typu, situovaných v centru Vinohrad tak, aby byly vzájemně co nejblíž a senioři
mohli bez problémů přecházet z jednoho do druhého. Na to, jak se seniorům v našem Centru daří, se jich přišla zeptat přímo na místo místostarostka Prahy 2
Alexandra Udženija, v jejíž gesci je sociální oblast.
Nejprve zavítala do Domova pro seniory domovů pro seniory je v České republice skou školku pro seniory“, zde se mu Karlička, která se stará o zahrádku ve vniv Máchově 14, kde si prohlédla zrekon- pouze devatenáct, přičemž hned dva ovšem něžně přezdívá Babínkov. Zadní trobloku, kam si v letních měsících všichstruované pokoje a s ubytovanými klien- z nich jsou v Praze 2 (kromě výše uvedené- pokoj stacionáře navozuje atmosféru ni společně chodí posedět. Je to její zaty domova si popovídala o tom, jak se ho domova v Máchově ulici i Domov pro domácího prostředí, i s typickým květo- milované místo, jen ji trápí, že zatím nezde cítí, co při pobytu oceňují a také co seniory Jana Masaryka, který získal pět vaným křeslem ušákem pro chvilku s kni- má žádného nástupce, kterému by péči
by uvítali: „Ověřila jsem si, že seniorům vy- hvězdiček vloni). Hodnoceno bylo ubyto- hou nebo časopisem, přední pokoj zase o zahrádku jednou předala… „Je vidět, že
hovuje komorní prostředí útulně zařízené- vání, strava, volný čas a kultura, partner- společenskou místnost s kuchyňským když mají lidé nějakého koníčka, stáří nekoutem. „Našim pečovatelkám a pečova- musí být vůbec smutné. A ve společnosti
ho domova a oceňují možnost, že si pokoje ství a rovněž péče o klienty.
mohou vybavit vlastním nábytkem, foto- Kvalitu pracovníků potvrdila i cena pro telům říkám, že jsou naši andělé. Práce je vrstevníků je veseleji než o samotě v bytě.
grafiemi svých blízkých a dalšími osobními Pečovatelku roku 2015, kterou se stala baví, jsou trpěliví a s úsměvem zvládají Vycházíme proto potřebám seniorů vstříc
předměty. Naší snahou je, aby se zde klien- Michaela Pachmanová. S empatickou i nelehké situace. Všichni jednou budeme možností bezplatné návštěvy Klubu aktivti cítili jako doma. Proto je také jejich blízcí a trpělivou pečovatelkou se místosta- staří a je důležité vědět, že se najdou takoví ního stáří, který je přístupný každý všední
a známí mohou navštěvovat kdykoliv, bez rostka Alexandra Udženija setkala při ná- lidé, kteří péči o seniory berou jako poslání, den a nabízí spoustu rozmanitých aktivit,“
vštěvě Denního stacionáře pro seniory které je každodenně naplňuje,“ ocenila pří- říká místostarostka Alexandra Udženija.
časového omezení.“
A ředitelka CSS Praha 2 Martina Polanská
Domov pro seniory v Máchově 14 se kro- v Záhřebské 15. Michaela Pachmanová stup ke klientům Alexandra Udženija.
mě spokojenosti klientů může pyšnit právě v kuchyňce připravovala klient- Na stejné adrese sídlí Klub aktivního stá- dodává: „Centrum sociálních služeb Prai odborným oceněním. Předloni získal kám odpolední svačinu. Ten den již spo- ří, kde bylo hodně rušno, protože zde ha 2 je výjimečné svojí provázaností sluod Asociace poskytovatelů sociálních lečně stihly cvičit, malovat, byly na pro- právě probíhala lekce výuky tarotových žeb. Těšíme se na každého, ať už je chronicslužeb ČR a Diakonie ČCE certifikát znač- cházce a právě se chystaly hrát společen- karet. Výklad karet si nenechala ujít ani ky nemocný, se zdravotním handicapem,
ky kvality a zařadil se tak mezi pětihvěz- skou hru Člověče, nezlob se. Denní stacio- jedna z nejstarších klientek, stojednaletá nebo jen prostě osamělý. Jsme tu pro
Text a foto: kla
dičkové domovy pro seniory. Takových nář ze všeho nejvíc připomíná „mateř- Ludmila Čárská. Pilně sem dochází i paní všechny.“
Domov pro seniory v Máchově 14
Jednou větou z Prahy
● Jako každoročně se i letos koná
18. června od 10:00 pietní vzpomínka na
hrdinný boj sedmi padlých válečných parašutistů v Resslově ulici, která začne položením věnců k pamětní desce na zdi
pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje; pro veřejnost bude vstup do památníku od 11:30 do 13:00 zdarma.
● Na putování za zaniklými vinohradskými kiny se můžete vypravit během komentované vycházky k výstavě Pražské biografy; začne 8. června u biografu Beránek
v Londýnské ulici a zakončí se u někdejšího secesního kina Flora v Orlické ulici, sraz
v 16:30 před budovou Muzea hl. m. Prahy.
● Podívat se do podzemního světa protiatomového krytu Folimanka můžete v sobotu 18. června od 9:00 do 15:00 v rámci
bezplatných prohlídek, které pravidelně
pořádá MČ Praha 2.
● Ve Starém purkrabství NKP Vyšehrad se
koná 26. a 29. června od 18:00 přednáška
Královský hrad; zaměří se na velkolepou
přestavbu Vyšehradu za vlády Karla IV.,
který i tímto způsobem navazoval na nejstarší české dějiny a přemyslovskou vládnoucí dynastii.
● Další zpřístupnění novorenesanční
dvoupatrové Gröbeho vily v Havlíčkových
sadech bude 11. června od 16:00 a 17:30,
pořádá MČ Praha 2, bezplatné vstupenky
se vydávají každý první pracovní den v měsíci v budově úřadu na náměstí Míru 20.
● Po téměř dvaceti letech mlčení opět
promítá legendární kino Pilotů ve Vršovicích v Donské ulici, založené ve 30. letech
minulého století a pojmenované podle
svého tehdejšího provozovatele, Svazu
československých pilotů.
● Díla z produkce výtvarné dílny DDM
Praha 2 jsou k vidění na výstavě Pod vodou i nad hladinou v Knihovně Antonína
Švehly ve Slezské 7 do 23. června.
● Poctou jazzové muzice bude koncert
Libor Šmoldas hraje Ježka v kavárně Café
Ad Astra v Podskalské ulici, kde 20. června
od 19:00 jazzový kytarista a skladatel vzdá
hold Jaroslavu Ježkovi narozenému před
110 lety.
kla
Klub aktivního stáří v Záhřebské 15
A. Udženija s Pečovatelkou r. 2015 M. Pachmanovou
Komik se nestane, ten se narodí – říká Josef Dvořák
Josefa Dvořáka lze na Vinohradech potkat poměrně snadno. Už tu sice nebydlí, ale – pokud se svou Divadelní
společností Josefa Dvořáka nebrázdí Čechy či Moravu – má právě tady scénu, kde je „skoro“ doma – Divadlo
U Hasičů. Možná i proto v něm náklonnost k dvojce zůstala. „Mám ji rád pořád,“ tvrdí. „Dokonce říkám, že když
jsem tady bydlel, byl jsem přešťastnej člověk.“
Josef Dvořák – komik.
mluvím s nima jako s do- nádherný představení. Ale když jsem se
Myslím, že kdybyste kdespělejma. Ani moje děti ne- dozvěděl, že to hrajou deset let, skácel
koli v naší republice hobavilo, když jsem se vnutil, jsem se. A jak vidím – jde to,“ usmívá se
dili do schránky obálku
že jim budu vyprávět po- Pepa Dvořák.
s těmito třemi slovy, dohádku – zvedaly oči v sloup, Ale nejen práce spojuje Pepu Dvořáka
razí na správnou adresu.
Ježíš, to je votrava. Nešlo to. s Prahou 2. „Různě jsme se v Praze stěA víte, jak se z člověka
Když jsem příběh neznal, hovali a několik let jsme bydleli kousek
stane renomovaný kodoplnil jsem ho – strašná pod Riegrákem. Už tu sice nejsme, ale
mik? „Jedině tím, že to
chyba, to se neodpouští.“
dvojku mám pořád rád a říkám, že jsem
o něm lidé začnou říkat,“
Divadlo U Hasičů si Pepa tu byl přešťastnej. V divadle jsem byl
vysvětluje. „Komik se nestane, ten se Dvořák velice pochvaluje. „Býval tu pěšky za deset minut, nepotřeboval
prostě narodí. Mně to nepřipadalo div- Spejbl a Hurvínek, ale s panem Kir- jsem hledat místo k parkování a měl tu
né. Byl jsem rád, že se lidi kolem mne schnerem jsme se neznali,“ vzpomíná. své hospůdky. Pamatujete Radiopalác?
smějou. Ale na jevišti tomu zpočátku „Po odchodu ze Semaforu jsem bloudil To bylo naše hnízdo. Už není, ale byl tam
předcházely strašný rozpaky, nervozita, Prahou, až mě nešťastného potkali skvělej automat, kterej strašně chybí,
tréma. Narodil jsem se kvůli tomu, na Míráku technici a říkali: Běž za sta- a kavárna, tzv. Svíčkárna. Prošlo se
abych bavil lidi,“ říká s tím, že všude rým. Šel jsem a nedělal si velký iluze. chodbičkou, na konci byl závěs a za ním
hrál rád. V Kladivadle, v Semaforu, A on mě vyslechnul a povídá – Pijete ko- místnost, kam neproniknul paprsek
v Divadle U Hasičů… i různě po ňak, nebo whisky? – Už je mi to, pane a kde se svítilo svíčkami. Sedávali jsme
Čechách a Moravě.
Kirschnere, jedno. Co mi dáte, to si dám. v kamrlíku u pana vrchního na bednách
Pepa Dvořák vstoupil do historie, je – Právě jste byl přijatý, vysvětlil. My hra- s vínem, ze kterých nám čepoval. Tady
tam s Maxipsem Fíkem, přes koťata až jeme dopoledne, odpoledne budeme se scházeli všichni herci z okolí, s Evžepo Rumcajse, Manku a Cipíska, které střídavě zkoušet a večer hrajete vy. nem Sokolovským a s Jirkou Štěpničkou
„zdědil“ po Karlu Högerovi. Možná S chytrejma lidma se jedná úžasně.“
jsme tu byli mnohokrát. Bylo to nádherproto jsem projevila velkou neznalost, Také komedie S Pydlou v zádech už je ný, skvělý, i když to nebylo opravený.
když jsem se zeptala, co hraje pro dě- v šuplíku zvaném „klasika“. Však ji také A my tím, že jsme měli půdní byt, tak
ti? „Já pro děti hrát neumím,“ odpově- „dvořákovci“ hrají asi 30 let. „Když jsme jsme byli vysoko a viděli daleko. Pořídil
děl jednoznačně. „Jsou vodníci nebo zkoušeli Pydlu, hrál v Praze francouzskej jsem si dalekohled – bavilo mě takhle
třeba večerníčkovský postavy, jenže di- Panchen théâtre Tři mušketýry. Běžel putovat Prahou. Skvělý vzpomínky…“
vadlo pro děti je svět, kde se neorientuju, jsem na to do Stavovského divadla,
DaF
Odešla bývalá ředitelka ZDŠ Slovenská
Byla to oblíbená učitelka matematiky a výtvarné výchovy, a dodnes na ni její někdejší
žáci v dobrém vzpomínají. Těsně před 90. narozeninami odešla z tohoto světa učitelka
a bývalá ředitelka ZDŠ ve Slovenské ulici paní Jaroslava Holoubková. Ještě dnes se o jejím působení v čele této školy můžeme dočíst ve školních kronikách ZŠ Slovenská, psaných v 70. letech minulého století. Píše se v nich například o tom, jak pod vedením
Jaroslavy Holoubkové se školní jazyková laboratoř stala nejlépe technicky vybavenou
učebnou, kam přístroje poskytl jeden z výzkumných ústavů tehdejšího Československa. „Byla to naše oblíbená učitelka a s ní odchází i kus mého dětství,“ vzpomíná Vladimír
Zavázal, kterého učila na ZDŠ v Legerově ulici. Jedním z posledních přání Jaroslavy
Holoubkové byla gratulace k narozeninám v Novinách Prahy 2. Bohužel, život bývá
někdy nevyzpytatelný, a tak místo gratulace nyní přichází poslední vzpomínka na kantorku, která ovlivnila celé generace žáků.
kla
7
Výstavy
V Podskalské celnici je od 7. června
otevřena nová stálá expozice. Děti i
dospělí se zde mohou seznámit s původním účelem stavby, kde se vybíralo clo ze dřeva připlaveného do Prahy.
K vidění je i model lodí a voru.
Nová výstava ve Viničním altánu
v Havlíčkových sadech má název Obrazy a je otevřena denně od 11:00 do
21:00. Díla autorky Ireny Trefilové vyzařují živelnou energii a jsou zastoupena v soukromých sbírkách i psychoterapeutických centrech.
Koncerty
Swing zazní na dalším ze série koncertů pořádaných na Bastionu novoměstských hradeb městskou částí
Praha 2 ve spolupráci s HAMU. V úterý
14. června zahraje Orchestr Ježkovy
stopy, jehož ansámbl se skládá ze třinácti hráčů, které spojila láska k hudbě
Jaroslava Ježka a jeho následovníků.
Začátek v 18:00.
Cyklus komorní hudby Tóny Vinohrad
2016 pokračuje letním klarinetovým
koncertem. Večer Kdyby tisíc klarinetů
se koná 8. června od 19:00 v Gröbeho
vile.
V podskalském kostele Nejsvětější
Trojice zazní 16. června od 18:30 benefiční koncert na podporu rekonstrukce
barokních varhan se skladbami J. S.
Bacha, F. Bendy a M. T. Paradis. Vstupné
dobrovolné (doporučené 100 korun),
vystoupí známý houslista Čeněk Pavlík
a varhaník Vladimír Roubal.
V novogotické modlitebně církve
evangelické (kapli) v Korunní 60 zazpívá 22. června americký sbor St. John
Neumann’s Contemporary Choir. Vstup
zdarma, začátek v 18:00.
Divadla
Divadlo na Vinohradech vsadilo na
klasiku a nastudovalo Její pastorkyňu
Gabriely Preissové. Veřejná generální
zkouška za účasti publika proběhne
30. června od 10:30. V hlavní roli Kostelničky uvidíte Dagmar Havlovou.
Úspěšné představení Víš přece, že neslyším, když teče voda uvede Divadlo
U hasičů 15. června od 19:00. Ve třech
humorných i dojemných příbězích
o lidské honbě za štěstím uvidíte např.
P. Nárožného, L. Švormovou, V. Vydru.
Divadlo D21 nastudovalo novou
hru Knoflíček. V tragikomické podobě
zpracovává životní příběh Iva Knoflíčka, útočníka pražské Slavie, fotbalové
legendy. Na své si přijdou milovníci
fotbalových dresů, lidových krojů a
cimbálové muziky. Hraje se 13. června
od 19:30.
Fialky a mejdlíčka je nové představení
Lodi Tajemství bratří Formanů na náplavce Rašínova nábřeží. Formou dokumentárního divadla vypráví barvité
příběhy tří školáků a jejich vidění světa
ovlivněného nástupem komunismu
před 60 lety. Hraje se 19. června od
16:00.
Kluby
Na prkna Balbínovy poetické hospůdky se vrací humor z pera P. H. Camiho. K 10. výročí Divadla Balbínka
zde bude uvedena koláž z mikrokomedií tohoto mistra absurdity Cami zase
v Balbínce. Přijďte 9. června na obnovenou premiéru, začátek ve 20:00.
Salmovská literární kavárna zařadila
na 28. červen koncert renomované jazzové zpěvačky Darji Kuncové. Začátek
v 19:30.
Akce
První celodenní kriminalistický event
pořádá Muzeum Policie na Karlově
26. června od 9:00. Připraveny budou
komentované prohlídky a další program až do 16:00.
V podskalském kostele Nejsvětější
Trojice v Trojické ulici začne 10. června
v 17:00 bohoslužba ke 145. výročí založení spolku Vltavan, kdy se vzpomene i na
zesnulé členy Vltavanu. Mši bude sloužit pražský arcibiskup Dominik Duka.
8
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Společnost a vzdělání
Dvojka pro děti a rodiče
Vážení a milí rodiče,
blíží se konec školního roku, před námi je období prázdnin, kdy naše děti mají volno, my musíme do zaměstnání, naše dovolená nepokryje celé prázdniny, a tak
hledáme, kde by mohly děti bezpečně trávit svůj volný
čas. Možná se vám bude hodit nabídka institucí, které
nabízejí příměstské tábory v Praze 2. Takovými institucemi jsou např. Dům dětí
a mládeže Praha 2 (www.ddm-ph2.cz), Studio pohybu (www.cestasmontesorri.
cz), kavárna Maluj, s. r. o. (www.kavarnamaluj.cz), Výtvarný ateliér Malování
kreslení (www.malovanikresleni.cz), klub Jahoda Vinohrady (www.vinohrady-jahoda.cz).
Rádi bychom vás pozvali na „Bruslení s kočárkem“ na modřanské stezce, které
bude probíhat nejen v červnu, ale i o prázdninách; do ateliéru Malování kreslení
v Balbínově ulici, kde si až do 22. června můžete společně s dětmi pod vedením
zkušených lektorů vyzkoušet různé techniky kreslení; do studia Karma Yoga
v Korunní ulici na Jógohrátky, které se v případě příznivého počasí od 17. června
přesouvají ven do Riegrových sadů; na Strollering – cvičení s kočárkem, které se
bude konat v Riegrových sadech až do konce měsíce června.
Dovolujeme si vás také upozornit, že „kreativní dílny“ v kavárně Maluj v Korunní
37 již skončily, ale o prázdninách máte možnost využít nabídky příměstského
táboru. Od měsíce září budou všichni zájemci o dílny uspokojeni. „Kreativní dílny“ budou kapacitně rozšířeny!
Informační koutek v přízemí budovy Úřadu městské části Praha 2 na nám. Míru 20
je pro vás otevřen vždy každé úterý od 10:00 do 12:00. Můžete se zde dozvědět
více o aktivitách a partnerech klubu a noví členové se mohou přímo na místě
přihlásit.
Podrobnější informace naleznete v textu níže a na našich webových stránkách
www.praha2.cz.
Přeji vám i vašim dětem, které koncem měsíce přinesou vysvědčení, abyste byli
spokojeni s ohodnocením školních výsledků a užili si hodně hezkých chvil na
některé z připravených akcí klubu Dvojka pro děti a rodiče. Krásné prázdniny!
Alexandra Udženija, zakladatelka klubu, místostarostka MČ Praha 2
INFORMAČNÍ KOUTEK je pro vás otevřen v přízemí budovy Úřadu městské části
Praha 2 na nám. Míru 20 každé úterý od 10:00 do 12:00. Zde se můžete přihlásit
do klubu Dvojka pro děti a rodiče a získat tak mnoho výhod nebo se dozvědět aktuální informace o akcích a partnerech. Přihlášky můžete vyplnit i v Informační kanceláři
ÚMČ Praha 2 v Jaromírově ul. 23. Při podání přihlášky je vždy nutné předložit doklad
totožnosti. Členství je bezplatné, podmínkou je pouze trvalé bydliště v Praze 2 a věková hranice dětí je od narození do 15 let.
Kontakt: Ivana Procházková, tel.: 236 044 236 nebo 724 102 328, e-mail: [email protected]
BRUSLENÍ S KOČÁRKY – Lekce in-line bruslení probíhají každé pondělí
od 10:00 do 11:30 na modřanské cyklostezce. Místo setkání u zastávky tramvaje
Podolská vodárna (v blízkosti dětského hřiště). Pro účastníky je zajištěna možnost zapůjčení bruslí. Ty si zájemci mohou objednat dopředu na e-mailu [email protected],
a to vždy do nedělní půlnoci. Nutnou výbavou je helma. Bez té se rodiče nemohou
lekce zúčastnit. Bruslení bude v případě velmi nepříznivého počasí odvoláno. Tyto
lekce, stejně jako zapůjčení bruslí, jsou pro členy klubu Dvojka pro děti a rodiče
zdarma!
JÓGA PRO DĚTI A RODIČE – Lekce Jógohrátek se konají každý pátek od 10:00
do 11:00 ve studiu Karma Yoga v Korunní ulici 25. Pro členy klubu Dvojka pro děti
a rodiče je cena jedné lekce jógy 50 Kč. Noví zájemci se do klubu mohou přihlásit
na místě. Pro velký zájem je nutné se na lekci předem přihlásit buď telefonicky na čísle 728 444 661, nebo e-mailem na [email protected] Od 17. června boudou lekce
probíhat venku v Riegrových sadech. Sraz bude každý pátek v 10:00 u dětského hřiště U Draka. V případě velmi nepříznivého počasí bude lekce přesunuta
do zázemí studia Karma Yogy. Doporučujeme si vždy lekci ověřit telefonicky.
KURZ KRESLENÍ ve Výtvarném ateliéru v Balbínově ulici č. 28 bude probíhat
každou středu od 9:30 do 11:00 až do 22. června. Rezervaci lze provést buď telefonicky na čísle 777 422 022 nebo e-mailem na [email protected] Počet účastníků
je omezen. Cena jedné lekce je 50 Kč.
STROLLERING – Venkovních fitness lekcí se můžete zúčastnit každé úterý
od 10:00 do 11:00 v Riegrových sadech až do konce června. Pod vedením zkušené lektorky Kateřiny Machové se naučíte mnoho užitečných cviků, které můžete provádět při procházkách s kočárkem. Sraz bude u dětského hřiště U Draka. Maximální
počet účastníků je 15, a proto je nutné se přihlásit předem na e-mail [email protected] nebo formou SMS na tel.: 725 296 187. Členové klubu zaplatí
za lekci pouze 50 Kč. Více informací o Strolleringu naleznete na stránkách www.strollering.cz. Při velmi nepříznivém počasí se lekce neuskuteční.
NEVÁHEJTE A ZAREGISTRUJTE SE DO KLUBU DVOJKA PRO DĚTI A RODIČE!
Můžete se účastnit aktivit pořádaných klubem a využívat výhody u partnerů
klubu. O konání sportovních či kulturních akcí v Praze 2 vás budeme informovat.
Soutěž pro všechny, kteří rádi fotí
Milí čtenáři, naše jarně laděné
soutěžní téma FAUNA A FLÓRA PARKŮ A ZAHRAD nám
ještě chvíli vydrží – to pro ty
z vás, kteří by se chtěli vypravit
na lov neobvyklých záběrů
rozkvetlé městské přírody a jejích obyvatel. Soutěž uzavřeme 22. června, do té doby
můžete posílat své snímky na
adresu [email protected]
Za všechny, které k nám už
dorazily, jejich autorům moc
děkujeme.
Foto: Irena Dušková – Veverka
z Grébovky
Noviny
Prahy 2
Lékaři pro případ nejvyšší nouze
Možná jste o nich poprvé cosi zaslechli ve zprávách z válkou zmítané Jugoslávie, o zemětřesení
v Asii či epidemii v Africe. Pokaždé to ale bylo někde daleko. Pomoc Lékařů bez hranic jsme v našich
zeměpisných šířkách zatím naštěstí nepotřebovali.
Tato mezinárodní humanitární organizace přitom dnes působí v šedesáti zemích světa – a vždy tam, kde se místní
populace nebo její část kvůli válečnému
konfliktu, přírodní pohromě, epidemii či
jiné katastrofě ocitne v úzkých. Není tedy divu, že dočasný pobyt Lékařů bez
hranic v samém centru Prahy vzbudil takový rozruch a zájem české veřejnosti.
V úterý 3. května „rozbili“ své ležení před
kostelem svaté Ludmily a zůstali tu až
do 13. května. A neúnavně všem, kteří
o to projevili zájem, vyprávěli o své práci
v různých koutech zeměkoule. Putovní
výstavu „Polní nemocnice lékařů bez hranic“ si během těch deseti dnů přišly prohlédnout tisíce lidí.
Mohli jsme se tu například dozvědět,
jak chirurgové operují ve válce, proč
mají některé podvyživené děti nafouklá břicha a jak jim lze pomoci, jakou chuť má roztok proti choleře nebo
jak zákeřná může být spavá nemoc.
A také že se lékaři v krizových oblastech navzdory všem mezinárodním
konvencím stále častěji sami ocitají
v ohrožení života. „Intenzita útoků
na zdravotnická zařízení ve světě se
v minulých měsících zvýšila nebývalou
měrou. V Sýrii je znám
případ, že lidé protestovali proti otevření
nemocnice z obavy, že
se stane terčem útoku.
V Jemenu se lidé schovávají v jeskyních
a bojí se vyhledat ošetření v nemocnici – ze
stejného
důvodu,“
uvedl ředitel české
kanceláře Lékařů bez
hranic Pavel Gruber.
Lékaři bez hranic mají
kromě svého hlavního
poslání, jímž je poskytovat zdravotní
péči všude tam, kde je nedostupná, ještě jednu ambici: podávat svědectví
o situaci v místech, kde působí. A právě
to je smyslem putovní výstavy, která se
na několik květnových dní zastavila
na náměstí Míru. Byla to její česká premiéra… „Jsme rádi, že jediným místem
v Praze, které si Lékaři bez hranic vybrali
pro svoji putovní výstavu, je právě naše
náměstí Míru,“ poznamenala starostka
Jana Černochová, která nad akcí převzala záštitu.
Součástí výstavy byly komentované
prohlídky, promítání dokumentárních
filmů, přednášky o práci v zahraničních misích. Audioverzi své knihy Mise
Afghánistán tu pokřtil lékař Tomáš
Šebek.
Text a foto: len
Sto sedmdesát let léčení psychicky nemocných v Kateřinkách
Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze si letos připomíná 170. výročí
svého provozu v areálu Ke Karlovu. Dnes je největším zařízením svého druhu v republice. Ročně je tu hospitalizováno
1500 pacientů a dalších 11 000 se léčí ambulantně. Před 130 lety se začala na české Univerzitě Karlově psychiatrie vyučovat jako obor.
způsoben hlavně faktem, že dnes mnoZa svou stosedmdesátiletou historii klihem více lidí než dříve nepovažuje vyhlenika značně přispěla k vývoji psychiatdání pomoci u psychiatra za jakousi osturie. K významným počinům známým
dnou nálepku,“ říká přednosta kliniky
široké veřejnosti je popis demencí proprofesor Jiří Raboch. Přesto připouští, že
fesory Arnoldem Pickem a Oskarem
ještě v mnoha případech může být práFischerem, dále založení protialkoholnívě tento předsudek příčinou toho, že
ho oddělení u Apolináře docentem
psychicky nemocní odbornou pomoc
Jaroslavem Skálou a vznik první záchytnevyhledají. Stigmatizace duševních
né stanice na světě, založení Linky důvěchorob má své kořeny v dávné minulosry dr. Miroslavem Plzákem či objev krevti, kdy byli nemocní považováni za poních skupin A a B profesorem Janem
sedlé ďáblem, hříšníky potrestané neJanským. Léčila se zde i řada významných osobností. Jak známo, v roce 1884
mocí za svůj hřích, čarodějníky apod. Trvalo celá staletí, než se pohled na tyto
zde zemřel Bedřich Smetana.
choroby změnil k lepšímu.
Dnes má klinika několik unikátních praProfesor Raboch odhaduje, že asi třetina
covišť, která v jiných takových zařízez lidí, kteří navštíví psychiatra, si přijde
ních nejsou k dispozici. Je to zejména
Centrum pro léčbu poruch příjmu potra- 603 tisíc nemocných, což bylo dvakrát pro radu jen jednou a víckrát už se nevy, dále Denní stacionář pro děti a dorost víc, než v roce 1994. Co se týká diagnóz, objeví, protože doporučená léčba či raa zcela nové rozsáhlé rehabilitační cent- vedou neurotické poruchy – téměř třeti- da zabrala. Další třetina musí lékaře sice
rum. Jedinečné jsou rovněž některé me- na lidí se léčí kvůli různým úzkostem navštívit víckrát, ale daří se ji vyléčit.
tody biologické léčby, zejména magne- a strachům, dále pak následují afektivní A zhruba třetina ze všech má takové
tická stimulace mozku využívaná napří- poruchy, tedy poruchy nálad, nejčastěji problémy, které se musí léčit dlouhodoklad pro léčbu depresí.
deprese. Počtem srovnatelné jsou orga- bě. Terapie přesto nemusí být úspěšná.
fia/ Foto: archiv Psychiatrické kliniky
Podle údajů z roku 2013 se v psychiat- nické poruchy, tedy demence.
1. LF UK a VFN
rických ambulancích léčilo přibližně „Nárůst je s největší pravděpodobností
Akrobatický rokenrol dělá Sokolu jméno Malování o prázdninách
Nejznámějším oddílem akrobatického
rokenrolu v naší městské části je Sokol
Pražský, sídlící v legendární sokolovně
v Žitné 42. Již dvacet let tu vychovávají
vrcholové sportovce, ale i nadšence, kteří si jen chtějí dvakrát týdně zasportovat.
Za dobu existence tohoto oddílu získal
Sokol Pražský mnoho cenných titulů
ve všech soutěžních kategoriích, včetně titulu
Mistra světa a Evropy.
V sobotu 30. dubna proběhla soutěž o titul Mistra České republiky v juniorské kategorii a v žácích, v níž získal Sokol
Pražský cenné umístění.
Lukáš Sláma a Anna Fořtová se stali Mistry ČR
v juniorech a v žácích se
z 2. místa radoval Richard
Zadák a Iveta Smoleňáková ze stejného oddílu. Nyní se tento
oddíl připravuje na Mistrovství Evropy
juniorů a nejvyšší kategorie A ve Švédsku. A s žákovskou reprezentací pojede
na Mistrovství Evropy do Chorvatska.
Oddíl akrobatického rokenrolu stále při-
jímá kluky a holky od šesti let. Během
pár měsíců zkušení trenéři poznají, zda
dítě patří spíše do páru nebo do formace, a budou respektovat přání rodičů,
aby se rokenrol stal pouze koníčkem
bez závodní činnosti. I v příštím školním
roce otevře Sokol Pražský přípravku rokenrolu pro žáky základní školy Štěpán-
ská, kteří se každý čtvrtek v rámci družiny budou učit základům gymnastiky
a rokenrolu s celkovou taneční přípravou.
Více na www.rnrsokolprazsky.cz a na
Facebooku oddílu.
red
Výtvarný ateliér Malování kreslení pořádá
příměstské nebo klasické tábory po celé
léto. Ateliér v Balbínově ulici během roku
navštěvují stovky dětí, které se tu učí malbě, kresbě i modelování v sochařské dílně. A po tom všem se jim během dvou letních měsíců může stýskat.
Malířský ateliér pod širým nebem funguje
přes léto v centru Amudarja poblíž města
Sázava. Kdo tuto lokalitu zná, ví, že je oblíbena zejména díky překrásné přírodě
a prastaré historii. Prázdninový výtvarný
tábor může být pojat i jako intenzivní
kurz příprav na přijímací zkoušky na umělecké školy.
A pak je tu letní malířský příměstský tábor. Děti tvoří buď ve výtvarném ateliéru
v Mánesově ulici, nebo se vydávají do plenéru – do Riegrových sadů, do Stromovky
apod. Na rozdíl od letního tábora přespávají doma, ale mají zajištěný plný denní
program, a to od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne.
Připravované termíny
I. turnus: 4.– 8. 7. 2016 • II. turnus: 18.– 22. 7.
2016 • III. turnus: 1.– 5. 8. 2016 • IV. turnus:
15.–19. 8. 2016.
Více na www.malovanikresleni.cz.
red
Noviny
Výlety do historie
Prahy 2
Dva boje o rozhlas (II.)
O Český rozhlas v Praze se ve 20. století bojovalo hned dvakrát.
První bitva začala 5. května 1945 na sklonku 2. světové války,
druhá se rozpoutala 21. srpna 1968. Oba boje stály životy
lidí, ten první mnohonásobně víc, ale ten druhý zase vypadal
z pohledu fotografa daleko hůř. Ten první se proslavil slovy
„Voláme všechny Čechy!“ Ten druhý „Jsme s vámi, buďte s námi!“
Proč byl druhý boj
Na jaře roku 1968, když parlament zvolil
prezidentem Československa Ludvíka
Svobodu a byla sestavena nová vláda,
propukla občanská aktivita, která spolu
s výměnou funkcionářů otevřela cestu
reformám a přeměně obrodného procesu v široké hnutí, které se nemínilo
uspokojit výměnou komunistických
vládců. V nové atmosféře vznikal nový
politický systém s prvky pluralismu, skutečné dělby moci. Dubnové zasedání
ÚV KSČ schválilo Akční program, který
určil úkoly pro
další období
v duchu myšlenek tzv. socialismu s lidskou
tváří. To bylo
v Evropě přijímáno se sympatiemi, ale sovětizované země, zejména
sám Sovětský
svaz, se obávaly československého vlivu na domácí
poměry.
Sovětská strana charakterizovala poměry u nás jako otevřený nástup reakce a Moskva měla strach z oslabení
svého mocenského bloku, a proto
vyslala k potlačení odbojných Čechoslováků vojsko.
Psal se 21. srpen roku 1968, když od časného rána začala do ulic Prahy proudit
obrněná vozidla sovětské armády. Nastala druhá okupace naší vlasti, tentokrát z východu Evropy, a naše armáda
musela uposlechnout rozkazu neopouštět svá kasárna. Pražané, poučeni
z května roku 1945, už automaticky své
zraky a sluch pootáčeli k budově vinohradského rozhlasu. Okupační sovětská
vojska obsazovala všechny redakce novin, televize i rozhlasu. Češi si to nechtěli
nechat líbit, a proto se u budovy rozhlasu na Vinohradech začali opevňovat. Na
Vinohradské třídě a v příčné Italské ulici
vznikaly barikády z tramvají a autobusů.
Když přijel první vojenský transportér,
reakcí lidí bylo před něj vstoupit a neuhnout. V okolí rozhlasu bylo několik
stovek lidí, postupem času vzrostl jejich
počet na pár tisíc… Sověti mysleli, že jedou na cvičení do Polska, pak se jim zdálo, že se dostali do západního Německa.
Byli zmatení, někteří tvrdili, že jedou potlačit jakousi revoluci. Vojáci viděli u rozhlasu veliké nápisy v azbuce, že tu nejsou vítáni, aby se vrátili domů… Pražané se snažili rusky vysvětlovat, že v Československu žádná kontrarevoluce neřádí, ale stejně frustrovaní vojáci neudrželi nervy a jeden z nich začal střílet
do tramvaje.
V rukou demonstrujících Pražanů se objevily státní vlajky. Okupanti začali najíždět obrněnou technikou do barikád. Demonstranti se snažili zapálit u rozhlasu
zničená auta nebo autobusy. Srocení lidí
i okupantů zapříčinilo, že jeden z českých demonstrantů prokopl krumpáčem
nádrž sovětského tanku. Protože hořelo
už nákladní auto, požár přeskočil na tank
a potom na muniční vůz, který explodoval. Vyhořely dva autobusy, několik vozidel a několik bytů na Vinohradské třídě.
Do toho se ozývala střelba ze sovětských
samopalů. Výbuch usmrtil 12 lidí, tři osoby byly zastřeleny, dvě se zabily pádem
z okna. A 52 lidí bylo hospitalizováno.
Stopy po boji zůstaly na místě patrné ještě několik měsíců po tragédii.
Hořící tank tehdy odjel do Balbínovy ulice a byl vojensky hlídán, než dohořel.
Vyhořelé a tanky převálcované autobusy se proměnily v železný šrot. Na Vinohradech se tak tehdy zastavila nejen
městská doprava, ale i srdce několika
občanů.
Jan Dvořák
Připomínka událostí konce války
Statečnost všech, kteří na samém konci
války bojovali o rozhlas a položili tu život, si i letos přišli 5. května připomenout politici a další osobnosti, včetně
několika málo pamětníků oné doby.
Právě v tento den se v ranním vysílání
z éteru ozvalo česko-německé hlášení
„Je sechs hodin“, což symbolicky spustilo
Pražské povstání. Jen při bojích o rozhlas padlo mezi 5. a 9. květnem 1945 na
170 lidí, v celé Praze si povstání vyžádalo tisíce obětí. Pietního shromáždění na
Vinohradské třídě se za městskou část
Praha 2 zúčastnil místostarosta Václav
Vondrášek.
Další pietní akt související s výročím
ukončení 2. světové války se uskutečnil
v pátek 13. května na náměstí Míru, u
pomníku Karla a Josefa Čapkových. Tady se tradičně vzpomíná na humanisty,
demokraty a umělce, jejichž protinacistické postoje se staly morálním symbolem odporu proti totalitě. Za městskou
část přišel uctít památku bratří Čapků
radní pro kulturu Jaroslav Šolc.
len, foto: vin
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
9
Průmysl a obchod na Královských Vinohradech (I.)
„Městem sadů nazývány bývají a jistě ne neprávem Královské Vinohrady. Ovšem Vinohrady nejsou jen městem kvetoucích sadů, nýbrž i městem slibného průmyslu a rozvíjejícího se obchodu. Mezi místními podniky nalezneme i takové, které nemají v celé zemi, ba ani v celé rakouské monarchii soupeřů. Takových závodů, které z nepatrných počátků
až ku dnešní výši dospěly, je na Vinohradech několik.“
Jak úvodní text otištěný v roce 1912 na- v polovině 19. století se na území dneš- Chloubou města byl od roku 1894 Měšpovídá, v našem novém historickém se- ních Královských Vinohradů nacházela ťanský pivovar v Korunní třídě.
riálu se na tomto místě pokusíme po- pole, sady a několik roztroušených Na rozvoj hospodářského života obce
stupně připomenout zašlou slávu ně- usedlostí: „Vyjímaje několik starších to- měla významný vliv i místní živnostenkterých vinohradských továren a sta- várních závodů byla v počátcích zastou- ská společenstva, která sdružovala
veb spojených s místním obchodem, pena na Král. Vinohradech pouze drob- a hájila zájmy živnostníků různých oborů. Na rozdíl od sousední
a především osudy několika známých ná, běžná řemesla a obPrahy nenavazovala tato
i méně známých vinohradských živ- chod jevil se hlavně v prospolečenstva na místní
nostníků, kteří se ze skromných počát- deji potravin a předmětů,
tradici středověkých řeků během let vypracovali ve významné jichž v domácnostech třemeslných cechů, ale vznipředstavitele ve svých oborech, a svými ba.“ Počet dělníků začal
kala postupně, tak jak
výrobky proslavili Královské Vinohrady ve městě stoupat až koncem 19. století, v důsledve městě rostl počet řei daleko za hranicemi českých zemí.
meslníků a živnostníků
Přestože byly Královské Vinohrady pře- ku rozvoje větších průmyvšeho druhu: „Vinohradský
devším městem obytným, „v němž hoj- slových závodů. V této doobchod rozmohl se vůbec
nosť drobných obchodníků i živnostníků bě na Vinohradech fungov posledních letech měrou
svou výživu nachází,“ vytvořila se zde valo 14 továren, ve ktevelmi potěšitelnou, a dnes
postupně poměrně rozsáhlá síť živností rých bylo zaměstnáno
není snad na celých Vinovšeho druhu. Zdejší obyvatelstvo, napří- přes tisíc pracovníků. Jako
hradech oboru, který nebyl
klad oproti sousednímu Žižkovu, tvořila příklad uveďme továrnu
by ve městě řádně zastouod počátku spíše střední třída. Průvodce na parkety, nástroje řemepen.“ Koncem 19. století
městem z roku 1895 k tomu uvádí: „Dle slnické a náčiní dřevěné
povolání se obyvatelstvo vedle majetníků Otakara Skřivana v čp. 291 na Zvonařce tak na Vinohradech např. existovalo sadomů a živnostníků, z nichž mnozí mají (zal. 1865) nebo nedalekou továrnu mostatné Společenstvo obuvníků,
své krámky v Praze neb okolí, z velké části na leštidla Jana Binnigera při silnici Společenstvo živností potravních a doskládá ze soukromníků, úředníků, profes- do Nuslí v čp. 350 (zal. 1845). Kromě pravních nebo Společenstvo řezníků
sorů, lékařů, učitelů a penzistů atd. Pro těchto větších závodů se na Vinohra- a uzenářů a obchodníků masem. Není
svůj rychlý rozvoj je naše město často na- dech nacházely desítky menších výrob- náhodou, že většina vinohradských
ních podniků různého zaměření: „Jest starostů byla nejprve úspěšnými živzýváno českým Chicagem.“
Na město byly Královské Vinohrady po- to zejména výroba různých brejlí a skřip- nostníky a často zakladateli významvýšeny roku 1879, největší rozvoj obce ců, výroba hudebních nástrojů, trikoto- ných podniků, i o nich tady někdy bude
ovšem nastal až později. Při vší úctě vého zboží a prádla, oplatek a cukrovi- řeč. Příště se však společně s uzenářem
v roce povýšení připomínaly Vinohrady nek, závody pro zařizování vodovodů Antonínem Chmelem zakousneme neměsto jen velmi vzdáleně. Na tomto a plynovodů, výroba inkoustu, barev, fer- jen do jeho pražské šunky...
Michal Frankl
místě je dobré připomenout, že ještě meží a laků, výroba bičišť a holí, atd.“
V zrcadle času
Výraznou sakrální dominantou Karlova
náměstí je bývalá Novoměstská jezuitská kolej a především kostel sv. Ignáce.
Jezuité, kteří přišli do Prahy v roce 1556
za vedení předního člena řádu Petra Canisia, později svatořečeného, si ve stověžatém městě nad Vltavou
postupně vybudovali tři
centra. Tím hlavním bylo
Klementinum na Starém
Městě pražském. Dalším
byl řádový komplex, původně s kostelem sv. Václava, později s velkolepým
barokním chrámem sv. Mikuláše na Malé Straně.
Na Novém Městě se usídlili
právě zde, v prostoru Karlova náměstí.
Ještě dříve než samotný
kostel vystavěli jezuité Novoměstskou jezuitskou kolej čp. 504 s kaplí sv. Františka Xaverského. Za tím účelem skoupili na tehdejším
Dobytčím trhu 23 domů a 13 zahrad.
Na stavebně finančně náročný projekt
přispívali četní mecenáši. Nejštědřeji si
počínala, a to již při založení provizorní
koleje při kapli Božího Těla, vdova
po nejvyšším purkrabím Holamovi ze
Štenberka, Marie Maximiliána rozená
Hohenzollernová, které za to byla při
KARLOVO NÁMĚSTÍ (V.)
slavné mši konané 14. září 1633 právě
v této kapli provinciálem jezuitů Krištofem Grezinem nejprve podána fundační
svíce a následně byla tato mecenáška
jmenována zakladatelkou koleje.
Nová budova koleje byla založena v roce
1659, základní kámen ke kostelu sv. Ignáce byl položen 12. července 1655. Kostel
vystavěný na nároží s Ječnou ulicí je svým
průčelím otočen do prostoru náměstí.
Oba barokní objekty vyrůstaly v několika
etapách. Stavba koleje probíhala v letech
1659–1665. Její jižní část s kaplí zasvěcenou významnému členu jezuitského řádu sv. Františku Xaverskému byla vybudována po roce 1674 za účasti Martina
Reinera a snad i Carla Luraga. Na další stavební etapě se v letech 1687–1702 podílel Pavel Ignác Bayer.
Raně barokní kostel sv. Ignáce byl postaven v letech 1665–1687podle plánů
Carla Luraga, s průchodnými kaplemi.
Štukovou výzdobu provedl v letech 1697–1699
Tommaso Soldatti. Z té
doby je i portikus před
průčelím od Pavla Ignáce Bayera. Ten již předtím vystavěl věž na severovýchodní
straně
kostela. Nad tympanonem kostelního průčelí
je socha zakladatele jezuitského řádu, sv. Ignáce z Loyoly (1491–1556).
Umístěna je ve zlacené
aureole mandlového
tvaru, která směla podle
církevních předpisů lemovat výlučně
postavy Krista a Panny Marie. Jezuité si
však vymohli u papeže pro svého zakladatele výjimku a vzhledem k významu
sv. Ignáce a jejich řádu jim bylo vyhověno. Kostel byl vysvěcen 31. července
1678 pražským arcibiskupem Janem
Bedřichem hrabětem z Valdštejna.
Text: Josef Hrubeš,
repro: archiv autora
Pomozte při pátrání po Haně Epsteinové
Pravděpodobně na konci roku 1939, po odjezdu posledního rabína, byl v boční přístavbě vinohradské synagogy v Sázavské ulici zřízen nouzový útulek pro malé děti. Jeho vedoucí se stala Hanka Epsteinová, dnes téměř neznámá hrdinka sociální práce s dětmi za
druhé světové války. Budoucí izraelská spisovatelka Ruth Bondy, která v útulku pracovala jako kuchařka, dodnes vzpomíná na neuvěřitelnou energii tělnaté a podsadité paní
Epsteinové, na nasazení, s nímž se dětem věnovala.
Hanka Epsteinová byla deportována v červenci 1943. V práci s malými dětmi pokračovala v Terezíně a posléze i v dětském bloku takzvaného rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. Několik svědků po válce vzpomínalo, jak děti zpívaly české a hebrejské písničky,
hlavně „Šla Nanynka do zelí“ – a hrály si na apel a na mrtvé, neboť nic jiného než denní
rytmus koncentračního tábora neznaly. Bohužel zřejmě neexistuje jediná fotografie
zachycující podobu této obdivuhodné ženy, která sama, stejně jako téměř všichni její
svěřenci, zahynula.
Autoři projektu „Stopy židovské přítomnosti v Praze 2“ se prostřednictvím Novin
Prahy 2 obracejí na všechny čtenáře s prosbou o pomoc při pátrání po podrobnostech ze života Hany Epsteinové. Pokud máte doma její fotografii či nějaké další
svědectví o životě a práci této výjimečné ženy, dejte nám vědět na e-mail [email protected]
KLUB
REMEDIUM
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA NOVOMĚSTSKÉ RADNICI
Praha 3, Táboritská 22 222 712 940
[email protected]
www.vstupujte.cz
Probíhá zápis do letních kurzů
cvičení, letní jógy a letní angličtiny
(konají se od začátku června do konce
září). Zapište se i na podzimní kurzy
a výlety (Lednicko-valtický areál, Žatec
a okolí, Dětenice, zámek Stránov).
Klub nabízí osamělým seniorům
skupinové aktivity a individuální
konzultace v nepříznivé životní
situaci. Psychoterapeutická skupina
probíhá ve středu od 14:30; přihlášky
získáte v Klubu.
Zavolejte, přijďte, otevřeno je
pondělí až čtvrtek 9:00–18:00,
v pátek 9:00–16:00.
Od 1. 6. bude Klub v pátek uzavřen.
pořádá kurzy angličtiny pro
zájemce od 50 let výše za 50 Kč.
Hlaste se do zářijových kurzů!
Více na www.anglictina-seniori.cz.
Prahy 2
VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 JUBILANTŮM
Městská část Praha 2 se obrací na své
občany, kteří se v tomto měsíci
dožívají významného životního
jubilea – 70 let, 75 let, 80 let,
85 let nebo 90 let a nad 90 let
každý další krásný rok –
s prosbou, aby v případě zájmu
oznámili tuto slavnostní událost
písemně nebo telefonicky na adresu:
Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39
Praha 2, paní Bc. Marie Bendová, telefon: 236 044 142,
email: [email protected] nebo osobně na adrese
Úřadu MČ Praha 2 v úřední dny: pondělí 8.oo – 12.oo hod.,
13.oo – 17. 30 hod. a středa 8.oo – 12.oo hod., 13.oo – 17. 30
hod. kancelář číslo 210, 2. patro.
Důvodem této výzvy je skutečnost, že městská část Praha 2
sama nesmí údaje k životním jubileím občanů aktivně zjišťovat z registru nebo z evidence obyvatel, aby neporušovala
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Na všechny oslavence u nás čeká srdečná gratulace.
Oznámení
Senior fitnes, z. s.
Oznámení
hledá do svých týmů mládeže kluky,
ale i děvčata se zájmem hrát fotbal
(ročníky 2001–2008). Na nezávazný trénink jsou vítáni jak hráči, kteří
dosud nikde nejsou registrováni, tak
hráči, kteří by měli případně zájem
do našeho klubu přestoupit či hostovat. Přijďte si zatrénovat
Alessandro Moreni
Tel.: 725 469 162
Milan Horník
Tel.: 733 678 548
Oznámení
Oznámení
FOTBALOVÝ KLUB
SLAVOJ VYŠEHRAD
Oznámení
Ve zprávě uvádějte jméno a příjmení dítěte,
datum narození, adresu trvalého bydliště a příjmení rodičů.
Oznámení
Úřad městské části Praha 2 žádá rodiče nově narozených dětí
bydlící na území Prahy 2, kteří se chtějí zúčastnit vítání
občánků, aby se přihlásili
telefonicky: 236 044 165 – Veronika Trčová
e–mailem: [email protected]
Oznámení
Centrum aktivit
pro seniory,
Noviny
Oznámení
Inzerce a oznámení
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Oznámení
10
Noviny
Prahy 2
Inzerce a oznámení
ODPADY
svoz
likvidace
odpadkové koše
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
11
zanáška popelnic
KONTEJNERY
sutě odpady z obcí vynáška, vyklízení
kontejnery od 1 do 40 m3 prodej a dovoz písku
ČIŠTĚNÍ
chodníky, ulice zimní údržba, posypy
samosběry, mytí ruční metení odstraňování graffiti
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
[email protected], www.komwag.cz
8.12.2014 7:59:14
NP2/2016/16/PO
INFOLINKA
„ULICE PRAHY 2“
funguje bezplatně
na tel.: 800 879 222
e-mail: [email protected]
Svoz velkoobjemového odpadu
ČERVEN
Út 7.6. Na Hrobci
St 8.6. Na Kozačce 12 (LSD)
Čt 9.6. Štěpánská/Na Rybníčku
Po 13.6. Anny Letenské 13
Út 14.6. Slezská/Blanická
St 15.6. Lublaňská /Koubkova
Čt 16.6. Záhřebská/Americká
Ne 19.6. Sarajevská/Rejskova (LSD)
Po 20.6. Londýnská/Rumunská
Út 21.6. Pod Slovany/Trojická
Někteří z vás, kteří čtete tento text, jste v letech 2003 a 2004 pomáhali nashromáždit materiály a informace pro výstavu
o filmu a knize Nebeští jezdci. Ta se s velkým úspěchem konala na
podzim 2004 v Muzeu hl. m. Prahy. Nyní je výstava rekonstruována
a její autor shání veškeré dostupné informace o natáčení, premiérách,
lidech, kteří se na filmu podíleli, i o rekvizitách. Pokud byste mohli být
nápomocni, kontaktujte, prosím, autora expozice:
Filip Procházka, předseda Klubu vojenské historie KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF,
e-mail: [email protected], tel.: 777 220 517, Facebook: Filip Walker Wellington, www.276.cz.
Rekonstruovaná expozice bude představena v některé z výstavních prostor Prahy 2, v Klecanech a na
dalších místech, například ve městech, kde byl film natáčen.
Oznámení
Nebeští jezdci – poděkování a prosba
St 22.6.
So 25.6.
So 25.6.
Ne 26.6.
Chopinova/Krkonošská
Na Zderaze 7
Na bojišti
Slavojova-park (LSD)
ČERVENEC
St 13.7. Kladská (LSD)
Ne 17.7. Jaromírova/Svatoplukova
(LSD)
Velkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny ve všední den od 15:00 do
19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Létající sběrné dvory (LSD) programu Čistá
dvojka jsou přistaveny od 13:00 do 19:00. Více na www.cistadvojka.cz nebo
na bezplatné infolince Ulice Prahy 2 na čísle 800 879 222.
Na stanovištích VOK bude přítomna obsluha, která pomůže občanům s uložením
odpadu. Poskytovatel této služby je Magistrát hl. m. Prahy.
Oznámení
Oznámení
Oznámení
Oznámení
24. 6., 18:00–21:30
NP2/2016/19/PO
18. 6., 15:00–18:00
Křišťanova 15, Praha 3,
272 743 666
[email protected]
Poskytuje sociální bezplatné, nezávislé,
důvěrné a nestranné poradenství
v následujících časech: pondělí, úterý
a čtvrtek od 8:30 do 11:30 pro osobní
konzultace (bez objednání), pondělí,
úterý a čtvrtek od 12:30 do 15:30 pro
telefonické dotazy.
Během letních prázdnin bude poradna
v provozu každé pondělí a úterý
s výjimkou týdne od 4. 7. do 8. 7., kdy
bude zavřená.
Na www.dluhovylabyrint.cz info z oblasti dluhové problematiky.
Více na www.remedium.cz.
Oznámení
12. 6., 9:00–17:00
Oznámení
11. 6., 9:00–20:00
Obecně prospěšná společnost Humanitas Afrika,
usilující o porozumění mezi Čechy a Afričany, zve
na oslavy ke Dni afrického dítěte.
Africký catering v rámci Adventure Fest
Psychiatrická léčebna Bohnice
Africký catering v rámci Adventure Fest
Psychiatrická léčebna Bohnice
Mezinárodní Den afrického dítěte – interaktivní
program pro děti v Goethe Institutu (Masarykovo
nábřeží 32)
Přes Afriku za měsíc – speciální edice věnovaná
památce afrického umělce Papa Wemba – Africké
informační centrum, Ječná 2
www.psacistroje.cz
tel.: 602 387 427
OBČANSKÁ
PORADNA
REMEDIUM
Oznámení
OSLAVY KE DNI AFRICKÉHO DÍTĚTE
2016 S HUMANITAS AFRIKA
NP2/2016/12/PO
Oznámení
NP2/2016/18/PO
Komwag_inz_156x60_leto_TISK.indd 1
NP2/2015/29/FA
V našem areálu
Perucká 10 provozujeme
SBĚRNÝ DVŮR hl. m. Prahy,
který mohou občané
Prahy využít zdarma.
12
Kaleidoskop
ČÍSLO 6 – ČERVEN 2016
Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme se vás ptali: Jaký
je název bývalé viniční usedlosti,
nejstarší dochované budovy Královských Vinohrad? Správná odpověď zní:
Jedná se o usedlost Vondračka, čp. 61,
nachází se v Perucké ul. č. 13. Blahopřejeme výherci Janu Klejnovi a posíláme
mu dárek.
Fotosoutěž
Mezi významné sakrální objekty
na území městské části Praha 2 patří
i metodistické modlitebny sdružené
v jednom objektu. Nejen kvůli svému
duchovnímu rozměru, ale i z hlediska
architektury. Evangelická církev metodistická (ECM) patří do rodiny protestantských církví a má v současné době
v celém světě asi 12 milionů členů.
V České republice má ECM 23 sborů
ve 13 farnostech a provozuje 10 středisek diakonie. A právě na území Prahy 2
se nachází ústředí české ECM, sídlí zde
zástupce pro českou oblast a kancelář
České rady oblasti této církve.
Zdejší sbor byl založen 29. srpna 1921
a za tím účelem byl zakoupen zde stojící dům. První bohoslužba se konala
13. listopadu téhož roku. Jelikož počet
členů a příznivců rychle stoupal, byl
v roce 1925 položen základní kámen
dnešního kostela. Projekt vypracoval
stavitel Matěj Blecha. Otevírací slavnost
se konala 4. ledna 1926.
Do svatostánku je možno vstoupit ze
dvou ulic. Na té frekventovanější je
prosté domovní průčelí, označené názvem církve, poté se projde průjezdem
do upravené předzahrádky před průčelí
dvoutraktového metodistického domu.
To je ozdobeno znakem této církve,
který tvoří kalich a otevřená bible s počátečním a konečným písmenem řecké
abecedy ve vavřínovém věnci. Vchod
do předzahrádky je běžně přístupný.
Kostel prostupuje celým blokem, hlavní
monumentální průčelí směrující do tiché ulice má novoklasicistní formu,
kombinaci cihly a omítnutého zdiva.
Velký sál modlitebny, v jehož průčelí je
plátno Poslední večeře Páně, se nachází
v prvním patře a má kapacitu až 250
věřících, menší modlitebna je v přízemí s kapacitou 70 míst. Tu zdobí obraz
Jákob u Jáboku od Miroslava Rady.
Soutěžní otázka zní: Do kterých ulic
směřují vedlejší a hlavní průčelí kostela? Odpovědi posílejte na adresu
ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí
Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem
na [email protected], a to nejpozději
do 22. června 2016. Nezapomeňte uvést
svoji adresu, abychom mohli poslat výText a foto: Josef Hrubeš
herci dárek.
Nejstarší dochovanou budovou Královských Vinohrad je usedlost Vondračka
Svátek hudby v kostele sv. Kateřiny
Společnost pro duchovní hudbu, pravoslavná církev a vedení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádají u příležitosti Evropského svátku hudby v pondělí
20. června v 16:00 koncert duchovní hudby. Koná se v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky VFN za podpory městské části Praha 2.
Účinkuje soubor Schola Specialis Familiae za řízení V. Matouška. Na programu jsou
Zpěvy zemí Koruny české za vlády krále a císaře Karla IV. (Jistebnický kancionál, Codex
Speciálník a Codex Franus). Vstup na koncert je volný.
red
bušení
srdce
horních
deset tisíc
římský
císař
tajenka
stará
délková
míra
iniciály
herce
Töpfera
kropička
švýcarské
horské
středisko
sportovkyně
výtah
ruch
věrné zvíře
svobodný
statek
palivo
stadium
hmyzu
bavlněná
látka
chemická
značka
tantalu
posléze
váhová
jednotka
osobní
zájmeno
a sice
klávesa
počítače
dělit
pokrm
vtip
60 kusů
ptačí
potrava
Před 70 lety se na Vinohradech narodil legendární textař, jehož rockové balady o
lásce, smutném větru a osamělém klaunovi se hrají dodnes. Bydlel v Legerově ulici,
jeho současným domovem je Florida. Tajenka skrývá jméno tohoto „básníka českého
bigbítu.“ Řešení posílejte na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, náměstí Míru 20,
120 39 nebo e-mailem na [email protected], nejpozději do 22. června 2016. Nezapomeňte uvést svoji adresu, abychom vám mohli poslat případnou výhru. Správné
znění tajenky z minulého čísla: Karlov Větrov. Výherkyni Haně Egerové gratulujeme
a posíláme jí výhru.
Prahy 2
Pražská muzea otevřou své brány
Okénko do Novoměstské
Celkem 16 institucí na
území Prahy 2 se letos 11. června připojí
k Pražské muzejní noci,
jedinečné akci s neopakovatelnou atmosférou, kterou každoročně
navštěvují desítky tisíc
lidí. Letošním nováčkem bude Národní památník hrdinů heydrichiády v Resslově ulici,
Foto: bad
který zpřístupní kryptu
á na zastupujícího říšského protektora Reinharda
a expozici věnovanou atentátu
Heydricha. „Krypta bude během Pražské muzejní noci otevřena pro ty, kteří si ji nestihnou prohlédnout o den dříve při Noci kostelů, kdy bude zpřístupněn i chrám sv. Cyrila
a Metoděje,“ upřesnil za organizátory Petr Hampl.
Pokud se vydáte do centra Prahy, leckde narazíte na pokračování oslav 700. výročí
narození Karla IV. Ochutnat středověké pokrmy můžete v Ústřední pobočce Městské knihovny na Mariánském náměstí, která připraví středověkou krčmu císaře Karla
a dětský program Vzhůru do středověku. V historickém Karolinu začne ve 20 hodin
zajímavá přednáška prorektora Univerzity Karlovy Jana Royta Praha Karla IV.
Pokud zůstanete v Praze 2, můžete se například projít setmělými skleníky Botanické
zahrady Na Slupi (doporučujeme baterku s sebou), milovníci krimi příběhů se mohou
vypravit za Sherlockem Holmesem do Muzea Policie ČR na Karlově (od 20:00), historické prostory s malovanými dřevěnými stropy i výstup na ochoz věže nabízí Novoměstská radnice, animované filmy bude promítat 1. lékařská fakulta ve Fausťáku
(Akademickém klubu fakulty). Vstup na všechny akce je zdarma, pouze na Vyšehradě
se platí symbolické korunové vstupné. Více na www.prazskamuzejninoc.cz.
kla
VÝSTAVY: Nejstarší pražská panoramata jsou k vidění na trvalé výstavě Historie
Nového Města a Praha panoramatická
v bývalém bytě věžníka. Zachycuje
Nové Město s radnicí a přilehlé Karlovo
náměstí. Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00.
Do 31. července potrvá výstava Radka
Brože
Nahoře.
Uvidíte na ní obrazy, grafiku a
objekty umělce,
který se věnoval
duchovním tématům a tradicím naší země.
Otevřena je v Galerii ve věži denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00.
Ženská krása je ústředním námětem děl
Franze Wolfa, jehož prodejní výstavu Im
Netzwek der Gefühle / V pavučině pocitů
můžete navštívit v Galerii v přízemí od
6. června do 6. července. Vstup na výstavu je volný, je přístupna denně kromě
pondělí 10:00–18:00.
Do světa nevidomých se ponoříte na
Neviditelné výstavě, která už pět let poutá pozornost veřejnosti. Je instalována
ve výstavních prostorách ve 2. patře.
Ve všední dny přístupna 12:00–20:00,
o víkendech a svátcích se otevírá už
v 10:00.
KONCERTY: Skladby W. A. Mozarta,
B. Martinů a P. I. Čajkovského zazní na
pátém Stylovém večeru 2016 komorního
orchestru Harmonia Praga. Koncertem
nazvaným Slavné serenády vás bude
provázet houslista Miroslav Vilímec. Začátek 30. června ve Velkém sále v 19:30.
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu
vystoupí 13. června ve Velkém sále. Jarní koncert DPS Českého rozhlasu se koná
13. června v 19:00, vstup volný, nutná
registrace na [email protected]
Hudební putování zeměmi říše Karla IV.
nabídne koncert Evropou po stopách
Karla IV. Jde o festivalový koncert letošního Novofestu, termín je 23. června od
20:00 ve Velkém sále.
Jak zní lotyšské hlasy? Uslyšíte na společném vystoupení Cancionety Praga
a Smíšeného sboru Maska z Lotyšska
10. června ve Velkém sále od 19:00.
AKCE: The Chamber – Poklad a tajemství
Karla IV. je nová úniková hra, která hráče přenese do středověku. V autentické
atmosféře podzemí radnice budete
odhalovat tajemství zdejších prostor
a zajímavou minulost největšího Lucemburka. Dlouhodobá akce bude
otevřena od 17. června v suterénních
prostorách Vinárny radnice, otevírací
doba 10:00–24:00, rezervace předem
na www.thechamber.cz. Během Pražské muzejní noci 11. června bude návštěvníkům umožněno nahlédnout do
prostor, kde se hra koná, v době mezi
19:00 a jednou hodinou po půlnoci.
K oslavám 700. výročí narození Karla IV.
jsou připraveny komentované prohlídky
Novoměstské radnice. V tomto měsíci
se konají 6. a 20. června, sraz je na nádvoří, začátky v 10:30 a 15:30. Závazné
přihlášky předem, více informací na
www.nrpraha.cz.
S herci divadla Minor se projdete po
radnici tak trochu jiným způsobem.
Akce Dnes provází Minor se koná 12.
a 19. června, vždy od 15:00. Sraz je na
nádvoří. Obě prohlídky jsou téměř
vyprodány, pokračování se plánuje na
podzim.
Koncerty alternativní muziky a další zajímavé akce pro mladé publikum chystá Café Neustadt. Aktuální informace
najdete na Facebooku kavárny.
Čtvrté Pivo na náplavce Rašínova nábřeží
V pátek 17. června
od 14 do 22 hodin a
v sobotu 18. června
od 10 do 22 hodin
přivítá náplavka Rašínova nábřeží čtvrtý ročník festivalu
Pivo na náplavce.
Na 50 malých, mini
a létajících (neboli
kočovných) pivovarů
přijede
představit
své nejlepší speciály,
mnozí s sebou přivezou také vlastní
limonády. I letos bude mít festival své vlastní pivo vyrobené vítězem hlasování
o nejoblíbenější pivovar předchozího ročníku a pojmenované po jednom z plaveckých stylů. Tentokrát půjde o světlou „dvanáctku“ Vltavský kraul, byla vyrobena Sedlčanským pivovarem Krčín a bude jí připraveno 500 litrů. Z gastronomie
se můžeme těšit na grilovaná žebra, rybí a mořské speciality, domácí nočky, těstoviny, balkánské, slovinské a maďarské speciality, sladké a slané palačinky nebo
vynikají burgery. Chystá se i tradiční bleší trh s pivními suvenýry, autogramiáda
kreslíře Petra Urbana a vůbec poprvé bude Pražanům představen unikátní chmelařský a pivovarnický betlém. V rámci hudebního programu vystoupí kapely
Ting, So Fine, Velvet Underground Revival, Shum Davar, The Documents, Delta
Blues Jam, Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band a DJ Kid Dynamite. Vstup je
zdarma, ale podmínkou degustace piv je koupě festivalového skleněného džbánku. Pivo na náplavce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 2 Jana Korsesky.
Více na www.pivonanaplavce.cz a www.farmarsketrziste.cz.
red
Skalničky pro potěchu očí i duše
španělský
zápor
ruský
nekynutý
knedlík
Noviny
Rozmary počasí se podepsaly i na letošní velké májové výstavě skalniček v zahradách u Faustova domu a kostela sv. Jana Nepomuckého. Exponátů tu kvůli dramatickým poklesům teploty pod bod mrazu bylo o poznání méně než vloni, ale i tak
bylo co obdivovat. Zvlášť když organizátoři pro 46. ročník reprezentativní přehlídky
přichystali i nějaká ta překvapení v uspořádání exponátů. Po tři týdny tak květinové kreace zasazené do terénu s velkou vynalézavostí dotvářely přirozený půvab
tohoto zapomenutého místa mimo prostor a čas. Aranžování exponátů není nic
jednoduchého a vyžaduje čas a precisnost. Každoročně se tohoto úkolu ujímají
členové Klubu skalničkářů, který výstavy v tomto prostoru organizuje již od 80. let.
Tehdy skalničkáři získali místo ve farní zahradě
barokního kostela sv. Jana
Nepomuckého Na Skalce.
Ze zanedbaného rumiště
se jim podařilo vytvořit zahradu, jakou známe dnes.
Květiny tu jsou na výstavách tradičně i ke koupi.
Ani letos nechyběly dobré rady, např. jak se vypořádat se škůdci rostlin.
A velkým lákadlem byly
komentované prohlídky nebo ukázky tvorby
a osázení kamenných
koryt.
Text a foto: len
Noviny Prahy 2. Periodický tisk městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 se sídlem nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, IČO: 000 634 61, pod ev. č. MK ČR E 12 404. Místo vydávání: Úřad MČ Praha 2, 120 39, Praha 2,
nám. Míru 20. Vychází 12x ročně. Ročník 18, číslo 6, den vydání 6. 6. 2016. Uzávěrka příštího čísla: 22. 6. 2016, expedice 4. 7. 2016. • Předseda redakční rady: Otto Hoffmann • vedoucí redaktorka Lenka Prokopová • redaktorka
Martina Klapalová • Kontakt na redakci: 236 044 119, 236 044 182, e-mail: [email protected] • Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. • Přetisk povolen s vědomím redakce. • Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není
periodikem žádného politického subjektu. • Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. • Tisk: Czech Print Center a. s. • Distribuce: Česká pošta, s. p. • Náklad: 30 000 výtisků.

Podobné dokumenty

Pohony, převodovky, ložiska

Pohony, převodovky, ložiska a převedli ho do podoby unikátních pohonů, které využívají koule. Tyto pohony jsou adaptivní a mají ten samý tah směrem dopředu i dozadu. Každá z osmi koulí má prů-

Více

Noviny Prahy 2

Noviny Prahy 2 – Ulita na  vybavení a  provoz sociální Zápisy z  jednání rady a zastupitelslužby „Nízkoprahové zařízení pro děti stva jsou na www.praha2.cz a na Městská část Praha 2 otevřela nový nízkoprahový klu...

Více

AULIX lighting

AULIX lighting EUTRAC je složen z vytlačovaného hliníkového profilu, který slouží zároveň jako uzemnění, a z dvou vložených plastových profilů, kterými vedou čtyři měděné vodiče o průřezu 2,5 mm. Jakýkoliv profil...

Více

Západní Afrika se stabilizuje a statisíce

Západní Afrika se stabilizuje a statisíce Pestrou směsicí je i naše politická scéna. Ve chvíli , kdy čtete tyto řádky, již také s nějakou novou povolební tváří. Během probíhající předvolební kampaně jsem přemýšlel, jestli nějaká strana bud...

Více