Chrastecké ohlasy č. 1

Transkript

Chrastecké ohlasy č. 1
ZPRAVODAJ MĚSTA CHRASTI
LEDEN 2 0 05, ČÍSLO 1, ROČNÍK L
MINUL
OS
T A SOUČASNOS
T
MINULOS
OST
SOUČASNOST
Dí
včí šškkola v rroce
oce 11920
920
Dívčí
ZUŠ v rroce
oce 200
20044
ZPRÁVY Z RADNICE
ZAS
TUPITELS
T VO MĚS
TA
ZASTUPITELS
TUPITELST
MĚST
se sešlo na konci roku dvakrát. 23. listopadu schválilo zprávu
o hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2004, vyhlásilo
výběrové řízení na půjčky z tohoto fondu na rok 2005, dále schválilo
výsledky hospodaření města za období leden až říjen a další
rozpočtová opatření. Zastupitelstvo vydalo vyhlášku č. 4/2004,
která zrušila vyhlášky města č. 1/2003 a č. 1/2004 o vybírání
příspěvků na mateřskou školu a školní družinu a přijalo novou
vyhlášku č. 5/2004 o poplatcích za komunální odpad. Dále byly
schváleny odměny neuvolněným členům zastupitelstva za 2. pololetí
roku v celkové výši 4.100,-- Kč a odměny občanům města za činnost
pro obec v celkové výši 15.900,-- Kč. Souhlas byl dán k pořízení
změny územního plánu (rozšíření zástavby k cestě k Prouzům a za
poštou) a text kupní smlouvy o bezúplatném převodu některých
nemovitostí z majetku státu na město.
Poslední letošní zasedání zastupitelstva se konalo 16. prosince.
Hlavním bodem programu bylo schválení rozpočtu města na rok
2005, dále prodej nemovitostí (trafostanice Budovatelská a pozemek
pod trafostanicí v Tylově ulici), doplnění a úprava požárního řadu,
dále změna územního plánu (stavba kravína v Podlažicích). Přijaty
byly zprávy předsedů finančního a kontrolního výboru a rozšíření
mikroregionu Chrudimsko. Další diskuse se týkala předloženého
dokumentu o prodeji obecních bytů (neuzavřeno) a změny
územního plánu ohledně budoucí skládky odpadů v Rosicích
(odloženo). V závěru starosta poděkoval zastupitelstvu za celoroční
práci a popřál všem přítomným pěkné vánoční svátky a hodně
pohody do roku 2005.
-ZŽ-
VÝMĚN
A OBČANSKÝCH
VÝMĚNA
PRŮKAZŮ
Vláda schválila harmonogram výměny občanských průkazů.
Výměna bude zajištěna na místech, kde jsou občanské průkazy
vydávány, v Chrasti lze podat žádost na odbor vnitřních věcí
městského úřadu a skončí poslední den roku 2008. Cílem je
sjednotit podobu občanských průkazů, které budou od roku 2006
sloužit jako cestovní doklad po celém území EU.
Termíny, do kterých si lidé musí průkazy vyměnit, se odvíjejí od
data jejich vydání. Občanské průkazy vydané do konce roku:
- 1199
99
osince 2005
9944 se musí vyměnit do posledního pr
prosince
- 11996
996 se musí vyměnit do posledního pr
osince 2006
prosince
- 11998
998 se musí vyměnit do posledního pr
osince 200
prosince
20077
Průkazy vydané do konce roku 2003 mohou mít podobu červených
nebo zelených karet. Zelené karty již obsahují strojem čitelné údaje
a jejich výměna není nutná (uvedený konec jejich platnosti). Červené
průkazy, které byly vydávány ve zvláštních případech, si musí občané
vyměnit do posledního prosince 2008.
Výměna se také týká osob, které překročily věkovou hranici padesáti
let, a platnost jejich občanského průkazu není časově omezena.
Jsou to ty průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti jako
„bez omezení“.
Jar
osla
ich
Jarosla
oslavv T
Tich
ichýý, odbor vnitřních věcí
2
ZPRÁVY Z RADNICE
RAD
A MĚS
TA 116.
6. A 30. LIS
TOP
ADU
RADA
MĚST
LIST
OPADU
Rada měs
městta sch
schvválila:
- uzavření nájemní smlouvy na pronájem uvolněné zubní ordinace
- ceny inzerce v Chrasteckých ohlasech od 1. 1. 2005
- provedení úprav krajnice cesty na parkovišti v Podlažicích
- prodej nepotřebné ždímačky z mateřské školy
- odprodej vyřezaného dřeva ze stadionu jako paliva
- pronájem bytové jednotky č. 27 v domě čp. 782
- pořadník na byt č. 8 v Domě s pečovatelskou službou
- umístění vývěsní skříňky ČSSD na budovu čp. 165
- označení vyhlášené přírodní památky Chrašická stráň
- odpis škody na majetku města na veřejném Wc
- zakoupení kopírky Xerox Work Centrum 128
- drobné rozpočtové změny
Rada měs
městta souhlasila:
- s podáním návrhu na výkon rozhodnutí na vyklizení bytu
v domě čp. 25
- s udělením licence Connexu Východní Čechy, a.s. na linku
Skuteč - Chrast - Chrudim - Pardubice
Rada měs
městt a posoudila:
- kladně nabídku na likvidaci odpadů v r. 2005 firmám Technické
služby Chrudim a TS se sídlem v Bystřici n. P.
Rada měs
městt a ber
beree na vědomí:
- předložené návrhy na dopravní značení místních komunikací
- stížnost na nedokončení stavebních úprav v ulici Budovatelská
- dopis ředitelky ZŠ (stravování učitelů a založení školské rady)
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2004
- zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 11. 2004
SPLÁ
TK
OVÝ KALENDÁŘ PLA
TEB
SPLÁTK
TKO
PLATEB
V R
OCE 2005
ROCE
Poplat
ek zzee psa
oplatek
žit
elé psů
Na základě OZV č. 3/2003 o místních poplatcích mají dr
držit
žitelé
(tedy ti, u kterých se pes zdržuje, ať již jsou nebo nejsou jeho majitelem),
vinnos
kt
eř
ydliš
tě na úz
emí měs
kteř
eříí mají tr
trvvalé b
bydliš
ydliště
území
městta, oznamo
oznamovvací po
povinnos
vinnostt
k dr
pr
áv
ci poplatk
u do 1100 dnů ode dne, kdy se ssttal
držžení psa sspr
práv
ávci
poplatku
dr
žit
elem psa (bez ohledu na jeho sstář
tář
í). Stejnou povinnost má
držit
žitelem
táří).
i držitel psa, jehož pes je od poplatku osvobozen - důvod osvobození
musí správci poplatku prokázat. Držitelé psa, kteří o něj z nějakého
důvodu v průběhu roku přišli, musí PROKAZATELNĚ oznámit
úhyn, ztrátu apod. - tj. písemnou formou nebo vlastnoručním
podpisem na své přihlášce, která je založena na finančním odboru.
Zpoplatnění podléhají psi starší 3 měsíců.
Splatnos
u je do 3311. 3. 2005
Splatnostt poplatk
poplatku
2005. Majitelé psa, kteří jsou
poživateli invalidního, starobního nebo vdoveckého důchodu,
mohou uplatnit 50% slevu z poplatku. Nárok na slevu je nutno
uplatnit na finančním odboru a doložit např. potvrzením pošty
(nemusí být uvedena částka důchodu), že majitel psa je poživatelem
at
elů ssttar
obních důchodů
živ
tvrzzení po
poživ
živat
atelů
arobních
důchodů, kteří je
důchodu. Potvr
o rrok
ok 2005 a tito jej tedy
předložili v minulých letech, platí i pr
pro
nemusí znovu předkládat. Pokud jde o důchody invalidní a vdovecké,
je nutno potvrzení pro rok 2005 předložit znovu vzhledem k tomu,
že právo na přiznání těchto důchodů může během roku zaniknout.
Osv
oboz
eni od poplatku jsou psi, jejichž držitelem je osoba
Osvoboz
obozeni
nevidomá, bezmocná (podle vyhl. 284/1995 Sb.) a osoba
s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zák. 100/1988 Sb., osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Osvobozeni jsou i psi převzatí z útulku po dobu 1 roku ode
dne převzetí (tento nárok na osvobození nutno doložit) a dále
psi, sloužící Policii ČR, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku.
Poplat
ek je vlas
tník psa po
vinen zaplatit bez vyměř
ení
oplatek
vlastník
povinen
vyměření
a vyzv
ání (složenky nejsou zasílány) a to buď v hotovosti na
vyzvání
finančním odboru nebo převodem na účet města číslo
19-1141627389/0800 nebo účet číslo 190004720531/0100,
var. s. rodné číslo nebo IČO, specifický symbol 1341.
Při nesplnění této povinnosti musí být vystaven platební výměr,
ovšem již za zvýšenou částku (až do výše trojnásobku poplatku).
Pok
ud nas
oti loňs
kému rrok
ok
u (např
okud
nasttala změna opr
opro
loňskému
oku
(např.. pes
uh
ynul), je majit
el psa po
vinen tut
o sskk ut
ečnos
uhynul),
majitel
povinen
tuto
utečnos
ečnostt nahlásit na
f inanční odbor - paní Ch
ové - písemným dokladem
Chvvojk
jko
nebo podpisem na for
mulář
i.
formulář
muláři.
Poplat
ek za odpad
oplatek
do 31. 3. 2005 (podrobnější údaje jsou uvedeny v samostatném
článku Ohlasů)
Pr
onájem poz
emk
u vvee vlas
tnictví měs
Pronájem
pozemk
emku
vlastnictví
městta
Do 3311. 3. 2005 je povinnost zaplatit nájemné z pr
onajatých
pronajatých
poz
emků vvee vlas
tnictví měs
pozemků
vlastnictví
městta. Jedná se o pronájem pozemků
na základě nájemní smlouvy s městem. (Nezaměňovat s daní
movitosti, která se hradí Finančnímu úřadu Chrudim, a tento
zasílá poštovní poukázky).
Daň z nemo
vit
os
ti na rrok
ok 2005
nemovit
vitos
osti
Tak jako v minulých letech i v roce 2005 je povinnost zaplatit
daň z nemo
vit
os
ti do 3311. 5. 2005
nemovit
vitos
osti
2005. Finanční úřad Chrudim
bude pravděpodobně zasílat složenky s vyčíslenou částkou
jednotlivým poplatníkům daně domů. Na finančním odboru
bude k dispozici předpisný seznam daňové povinnosti většiny
poplatníků daně z nemovitosti.
vinnos
eš
iznání
Do 3311. 11.. 2005 je po
eréé změn
změnyy v př
přiznání
povinnos
vinnostt uplatnit vveš
eškker
daně z nemo
vit
os
ti - ttedy
edy např
onč
ení rrůzných
ůzných
vitos
osti
např.. i uk
ukonč
ončení
nemovit
oboz
ení. Potřebné formuláře jsou občanům k dispozici
osv
obození.
osvoboz
i na finančním odboru MěÚ. Přiznání daně z nemovitosti je
nutno zaslat nebo předat na Finanční úřad Chrudim.
Chr
as
Chras
asttecké ohlasy
Tak jako v dřívějších letech i v r. 2005 budou trvale přihlášení
obyvatelé Chrasti a místních částí Podlažice, Chacholice a Skála
dostávat výtisky Chrasteckých ohlasů ZDARMA (vždy 1 výtisk
na domácnost). Reklamaci nedodaného výtisku uplatňujte
prosím u své poštovní doručovatelky, neboť Česká pošta dostává
výtisky pro všechny domácnosti.
Odběratelé Chrasteckých ohlasů, kteří mají trvalé bydliště
v jiných obcích, hradí částečně náklady spojené se zasíláním ve
výši 60,- Kč/rok. Složenka na zaplacení předplatného na rok
2005 bude vložena v následujícím čísle Ohlasů.
FO - ing. Dacho
Dachovvská
ODP
AD, JEHO MNOŽS
T VÍ, CEN
A
ODPAD,
MNOŽST
CENA
ZA LIKVID
ACI, HARMONOGRAM
LIKVIDA
S VOZU A
TD.
ATD.
Poplat
ek za odv
oz v rr.. 2005
oplatek
odvoz
Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 5/2004, kterou přijalo
zastupitelstvo města na svém zasedání 23. 11. 2004, se ruší a plně nahrazuje
OZV č. 5/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Změny, které z toho vyplývají pro rok 2005, jsou následující:
Výše poplatk
u rr.. 2005 je ssttano
anovvena
poplatku
ok pro osobu trvale hlášenou v Chrasti
- ve výši 360,- Kč/r
Kč/rok
a místních částech Chacholice, Podlažice, Skála
ok pro majitele nemovitosti, ve které není
- ve výši 360,- Kč/r
Kč/rok
nikdo přihlášen k trvalému pobytu
u jsou osv
oboz
eni
Podobně jako v minulých letech od poplatk
poplatku
osvoboz
obozeni
eni:
a) děti v kalendářním roce svého narození
b) fyzické osoby, kterým byl úředně zrušen trvalý pobyt a mají
tedy „úřední trvalý pobyt“ Náměstí 1 (tj. adresa ohlašovny)
ud se na úz
emí obce pr
ok
azat
elně nezdr
žu
jí
- ale pouze pok
pokud
území
prok
okazat
azatelně
nezdržu
žují
jí!!!
c) fyzické osoby, které se více než 1 rok prokazatelně na území
obce nezdržují
d) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a zároveň vlastní
nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu (tzv.
„chalupu“) na území Chrasti. Podmínkou ovšem je, že v případě
více majitelů takovéto nemovitosti musejí všichni mít trvalý pobyt
na území obce - jinak osvobozeni nejsou
ok
azat
elně nabízejí k prodeji.
e) fyzické osoby, které „chalupu“ pr
prok
okazat
azatelně
Osvobození dle bodu a, b, c, d - zjišťuje finanční odbor MěÚ
z vlastní evidence městského úřadu.
Uplatnění nár
ok
u na osv
oboz
ení dle bodu e) - nemo
vit
os
ti nabí
nárok
oku
osvoboz
obození
nemovit
vitos
osti
nabí-zené k pr
ode
ji - musí poplatník dolo
žit ffinančnímu
inančnímu odbor
u MěÚ
prode
odeji
doložit
odboru
Poplat
ek vvee výši 360 Kč je mo
žno snížit
oplatek
možno
snížit::
a) studentům s trvalým pobytem na území obce, přechodně
ubytovaným v jiných ubytovacích zařízeních (internáty, koleje apod.)
3
ZPRÁVY Z RADNICE
b) na základě předloženého potvrzení o tomto ubytování (nestačí
tedy potvrzení o tom, že student navštěvuje nějakou školu - ale, že
80 Kč/r
ok
je ubytován mimo město Chrast) - o 1180
Kč/rok
c) ostatním občanům, kteří jsou také přechodně ubytováni v jiných
ubytovacích zařízeních mimo územní obvod města - opět na základě
80 Kč/r
ok
předloženého potvrzení o tomto ubytování - také o 1180
Kč/rok
Ter
mín pr
o uhr
az
ení poplatk
u za odpad je do 3311. 3. 2005.
ermín
pro
uhraz
azení
poplatku
Při této příležitosti upozorňuji všechny občany, kteří poplatek
ona po
vinnos
neuhradí včas, že finanční odbor má zzee zák
zákona
povinnos
vinnostt zaplacení
poplatku vyžadovat. Navíc tomu, kdo nezaplatí poplatek v uvedené
ojnásobek
o to
lhůtě, může být poplatek zvýšen až na tr
tro
jnásobek.. T
To
mar
výšení mo
žnos
ti sank
cí je dáno no
ona
markk antní na
navýšení
možnos
žnosti
sankcí
novvelou zák
zákona
o mís
tních poplat
cích a pr
akticky znamená, žžee no
místních
poplatcích
prakticky
nottoričtí neplatiči
mohou za sv
odních 360 Kč
svéé „opomenutí“ platit namís
namístto pův
původních
až 11.080
.080 Kč, př
ípadně 11.356
.356 Kč, pok
ud do
jde až k eexxek
uci
případně
pokud
dojde
ekuci
pohledávky (na
víc př
ibudou náklady eexxek
uce + poš
(navíc
přibudou
ekuce
pošttovné).
Občané, kteří se do takovéto situace dostali v minulých letech,
mohou potvrdit, že takovýto postup je skutečně uplatňován - jak
by k tomu přišli ti řádní a poctiví občané, kteří své povinnosti
hradí včas a ve správné výši!!! K vymožení neuhrazeného poplatku
můžeme nařídit srážku ze mzdy, nemocenských dávek, srážku
důchodu, srážku z dávek státní sociální podpory, srážku z účtu
u bankovního ústavu, ale také např. i srážku ze stavebního spoření
nebo nařídit zabavení nějaké movité věci apod.
Tak jako v dřívějších letech i v roce 2005 může hromadně poplatek
za rodinu nebo např. obytný dům uhradit společný zástupce - ten
ovšem musí předložit seznam osob, za které poplatek hradí.
Zůsob platb
ti na ffinančním
inančním odbor
u v úř
edních
platbyy - v ho
hottovos
osti
odboru
úředních
dnech pondělí, sstř
tř
eda od 77.00
.00 - 1111.00 hod, od 112.00
2.00 - 116.30
6.30 hod.
tředa
Poplatek je možno hradit i bezhotovostním převodem na účet města
č. 19-1141627389/0800, vedený u ČS Chrast nebo účet č. 190004720531/
ak
o vvariabilní
ariabilní symbol nutno uv
és
odné
0100, vedený u KB Chrast, jak
ako
uvés
éstt rrodné
číslo nebo IČ
O, jak
o sspecif
pecif
ický symbol je nutno uv
és
IČO,
jako
pecifický
uvés
éstt 265.
Pr
osíme občan
es
pekt
ování úř
edních dnů, pracovnice
Prosíme
občanyy o rres
espekt
pekto
úředních
finančního odboru musí kromě této agendy zajišťovat množství
jiných činností, na které potřebují čas.
Har
monogr
am sv
ozů sběr
ných nádob - popelnic
Harmonogr
monogram
svozů
sběrných
Již od listopadu 2002 je svoz popelnic zajišťován jiným typem „kuka“
vozu. Touto změnou vyšly Technické služby Chrudim 2000, s.r.o. vstříc
naší žádosti o nasazení svozového vozu, který by mohl svážet odpad nejen
z klasických plechových popelnic, ale mohl vyvážet i plastové popelnice,
případně velkobjemové kontejnery. Svážení odpadu, odloženého
v plastových pytlích - zatím stále z bezpečnostních důvodů nelze zajistit.
Svoz bude zajišť
ován kkaždé
aždé liché út
er
tř
edu v měsíci a tto:
o:
zajišťo
úter
erýý a sstř
tředu
Každé liché út
er
úter
erýý - ulice Dukelská, ČSA, Staré nádraží, Tyršova, Tylova,
Nová čtvrť, 5. května, Čtvrť 9. května, Osady Ležáků, U Pošty, Náměstí,
Boženy Němcové, Mírové náměstí, V Lipkách, U Stadionu
K aždou lichou sstř
tř
edu - ulice K Novému nádraží, Čeperka,
tředu
Reinitzova, Jiráskova, Filcíkova, Fučíkova, Komenského, Nerudova,
Růžová, U Vodojemu, 17. listopadu, Šmídova, Chrašická, Chrašice,
V Lázních, Na Pančavě, Budovatelská, Pod Kopcem, Podlažice,
Chacholice, Skála. Do Podskály vůz nezajíždí - svoz zajišťuje MěÚ.
Dělící čárou by měla být hlavní silnice na Skuteč. Ve směru jízdy na
Skuteč ulice vpravo - jezdí v úterý, ulice vlevo + vesnice jezdí ve středu.
Svoz
ový plán pr
o ob
jemný a nebezpečný odpad a zár
oveň
ozo
pro
objemný
záro
stano
viš
tě kkont
ont
ů na plas
klo.
anoviš
viště
onteejner
jnerů
plastt a ssklo.
St
ano
viš
tě
časy sv
ozu
Stano
anoviš
viště
svozu
nádraží ČSD
15.00 - 15.10
u sokolovny
15.11 - 15.20
5. května (u ARCY)
15.21 - 15.30
u Pokroku
15.31 - 15.40
U Pošty
15.41 - 15.50
parkoviště u papíren
15.51 - 16.00
Filcíkova (u mateřské školy)
16.01 - 16.10
Filcíkova (u trafostanice)
16.11 - 16.20
u hřbitova
16.21 - 16.30
u prodejny ZD Rosice
16.31 - 16.40
Pančava (parkoviště)
16.41 - 16.50
u Lipika
16.51 - 17.00
Mírové náměstí
17.01 - 17.10
Podlažice- u prodejny Jednoty
17.13 - 17.25
Podlažice - křižovatka k Horeckému rybníku
17.26 - 17.35
Chacholice- u prodejny Jednoty
17.40 - 17.50
Skála - u hospody
17.55 - 18.05
Svoz ob
jemo
obíhat vvee dnech:
objemo
jemovvého odpadu bude v rr.. 2005 pr
probíhat
25. 2. 2005, 25. 3. 2005, 29. 4. 2005, 27. 5. 2005, 24. 6. 2005,
29. 7. 2005, 26. 8. 2005,
0. 2005 - poz
or jedná se o čtvr
30. 9. 2005, 27. 110.
pozor
čtvrttek
ek,, vzhledem
k ttomu,
omu, žžee pát
ek 28.
tátní sv
át
ek
pátek
28.110. je sstátní
svát
átek
ek, 25. 11. 2005.
Svoz zzeleně
eleně zzee zahr
ádek bude v rr.. 2005:
zahrádek
Pátek 4. 11. 2005 na stejných stanovištích jako objemový odpad.
Již několik let město prodává zájemcům nové sběrné nádoby
(popelnice). Protože nyní mohou být vyváženy i plastové popelnice
na kolečkách, rozšířili jsme sortiment nabízených popelnic i o tuto
možnost. Navíc jsme na zkoušku zakoupili několik kusů „podvozků
o popelnic
s kolečky“ pod kovové popelnice. Cena těcht
těchto
ozk
u je ssttano
a podv
anovvena na:
podvozk
ozku
kovová popelnice 110 l
750 Kč
plastová popelnice 120 l
1.200 Kč
podvozek pod kovovou popelnici
450 Kč
Odv
oz zak
oupených popelnic nezajišť
ujeme!!! Popelnici je nutno
Odvoz
zakoupených
nezajišťu
nejprve zaplatit na finančním odboru, vlastní zboží vydají pracovníci
hospodářského odboru - buď přímo po jejím zaplacení - nebo
v jiný den po předložení stvrzenky o zaplacení.
Mno
žs
tví odpadu vypr
oduk
ovaného občan
as
ti
Množs
žství
vyproduk
oduko
občanyy Chr
Chras
asti
Pro zajímavost uvádím některé vybrané ukazatele a vývoj jejich
množství v jednotlivých letech.
HD
4
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
ZIMA A CHODNÍKY
...
CHODNÍKY...
Upozorňujeme na následky, které hrozí tomu, kdo nezajistí schůdnost chodníků, které sousedí s jejich nemovitostmi (to znamená
samozřejmě nejen s domem, ale také např. se zahradou, zahrádkou, garáží a podobně). Neznamená to, že zmírnění následků zimy bude
někdo dělat „kvůli ouřadu“! Pokud uklidíte, tak pro svoji rodinu a pro všechny spoluobčany, kteří chodníky používají k cestám do práce,
na nákupy či za zábavou. Ti druzí uklidí zase pro Vás... Není třeba uklízet dočista do čista, nelze ani zajistit úklid sněhu nebo posyp
v době, kdy jste v zaměstnání. Je jen potřeba v nejkratší možné době zmírnit následky. Tady je důležité ono „zmírnit“. Možná mi dáte za
pravdu, že posypat náledí či shrnout sníh z chodníku před domem souseda - staršího nepohyblivého člověka - lze brát nejen jako zlepšení
fyzické kondice...
Město nemá sankce na ty, kteří chodníky neuklidí. Musejí si však uvědomit, že ostatní o nich rozhodně nebudou mluvit „hezkypěkně“,
že odpovídají za škodu, kterou si způsobí na neudržovaném chodníku někdo jiný. A tady nejde jen o škodu na zdraví. Hradili byste
i škodu na hodinkách, drahých brýlích, na neseném dárku, třeba starožitnosti v hodnotě 20 tisíc, který se rozbije!
Myslíte, že všechny případné soudní spory nestojí za chvilku práce?
-JiS-
JEDNOU VĚT
OU
VĚTOU
- Posledním číslem CHO ročníku 2004 skončily pravidelné
rubriky: „Počátky století v našich dějinách“, „Poradna Ohlasů“
a „Všimli jsme si…“.
- Dnešním číslem 1/05 se budou nově objevovat: „Otázka
pro…“, „Zajímavosti z historie Chrasti“ a tato rubrika „Jednou
větou“.
- Na koncertě učitelů ZUŠ v pátek 3. prosince byly uvedeny
nové chrámové digitální varhany.
- Na konci 51. týdne bylo rušno: ve čtvrtek 16. 12. zasedání
zastupitelstva, v pátek koncert orchestrů ZUŠ v sokolovně,
v sobotu zájezd na orchestr V. Hybše do Pardubic, živý Betlém
skautů, kino a v neděli adventní vánoční koncert v kostele.
- Město vydalo pěknou vánoční pohlednici s fotografií kostela
a sochy sv. Jana Nepomuckého.
- V pátek 17. 12. to dopoledne na silnicích pořádně klouzalo,
k haváriím projížděly městem sanitky i hasiči.
- Na skautském živém Betlému bylo překvapivě málo lidí.
LIDO
VÉ MISIE
LIDOVÉ
ZÁVĚRE
ČNÉ INF
ORMA
CE
ZÁVĚREČNÉ
INFORMA
ORMACE
O AK
CI „POMNÍK“
AKCI
Dne 8. května 2004 byl slavnostně odhalen nově dotvořený památník
obětem světových válek. Dle smlouvy o dílo uzavřené mezi městem
Chrast a akademickým sochařem J. Brožem dne 18. 10. 2003 byla
cena za doplnění torza památníku stanovena na 150.000 Kč. Opatření
požadované částky si vzal na svá bedra Nadační fond muzea Chrast,
který mezi spoluobčany vyhlásil veřejnou sbírku. Další finanční
prostředky získal prodejem k tomuto účelu zvlášť vydaných
historických pohlednic staré Chrasti a publikace Historie továrního
průmyslu v Chrasti.
Dne 9. 12. 2004 byla panu Brožovi uhrazena poslední dlužná splátka.
Veřejnou sbírkou se podařilo získat částku ve výši 24.650 Kč (přispělo
5 podnikatelů, 23 občanů a 3 společenské organizace). Město Chrast
uhradilo 80.000 Kč (z nichž 30.000 Kč bylo určeno na činnost
Nadačního fondu, který celou částku použil na akci "Pomník").
Zbývající obnos doplatil Nadační fond, který tak úspěšně splnil
úkol, jenž si předsevzal.
Ještě jednou děkujeme všem spoluobčanům, kteří svým příspěvkem
umožnili realizaci celého díla.
Vážení přátelé, chtěl bych Vám na začátku nového roku popřát
mnoho sil, zdraví a Božího požehnání do všech všedních dnů
v roce 2005. Zároveň Vás srdečně zvu na lidové misie.
Milí přátelé, přijměte, prosím, tímto pozvání na LIDOVÉ
MISIE, jež mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně
víry v Boha, které si možná sami čas od času kladete.
Misie budou probíhat od 5. 2. do 13. 2. 2005 převážně ve
farním kostele v Chrasti a v Luži. Misie povedou řeholníci redemptoristé z kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách: P. Jiří
Šindelář CSsR, P. Tomasz Waściński CSsR a jeden spolubratr
bohoslovec.
Spr
ávní rrada
ada N
adačního ffondu
ondu muz
ea Chr
as
Správní
Nadačního
muzea
Chras
astt
Josef Hubálek
tr
át
or ffar
ar
nos
ti Chr
as
Hubálek,, adminis
administr
trát
átor
arnos
nosti
Chras
astt
SL
OVO SST
TOMA
TOL
OG
A
SLO
OMAT
OLOG
OGA
Vážení rodiče, žádám vás touto cestou, abyste své děti ve věku
od 1 do 15 let osobně doprovázeli k zubnímu vyšetření. Cílem
stomatologické péče je zejména péče preventivní a pak teprve
následuje nezbytné ošetření důsledků špatné péče. Budete
seznámeni se stavem chrupu a možných ortodontických
anomálií u vašich dětí a s nejnovějšími metodami a možnostmi
prevence zubního kazu apod.
Prevence bude pravidelně prováděna dvakrát v roce. Věřím, že
budeme spolupracovat na zdravém vývoji vašich ratolestí.
S pozdravem
MUDr
cel P
ekár
ek
áš no
vý ssttomat
olog,
MUDr.. Mar
Marcel
Pekár
ekárek
ek,, vváš
nový
omatolog,
UP
oš
ty 7766,
66, Chr
as
t.
Poš
ošty
Chras
ast.
Kos
osttel N
Neejsvětější T
Trrojice
5
INF
ORMA
CE A ZA
JÍMA
VOS
TI
INFORMA
ORMACE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
KR
ONIKA - PR
OSINE
C 2004
KRONIKA
PROSINE
OSINEC
Narozeni
Kyselá Leona, Podlažice
Pilař Ondřej, Chrast
Žiga Václav, Chrast
uzavřeli sňatek
Záděra Aleš a Štolfová Veronika
ŽIV
OTNÍ VÝR
OČÍ OSLA
VÍ V LEDNU 2005
ŽIVO
VÝROČÍ
OSLAVÍ
70 let
Ječmínek Oldřich, Chrast
Rybenská Jaroslava, Chrast
Šárová Božena, Chrast
75 let
Spilková Marie, Chrast
Bárta Jaroslav, Chrast
80 let
Vávrová Libuše, Chrast
Němec Josef, Chrast
Černohorská Věra, Chrast
85 let
Mazánek Jaromír, Chrast
Dostálová Josefa, Chrast
PODĚK
OVÁNÍ
PODĚKO
Senioři Domu s pečovatelskou službou a Sdružení zdravotně
postižených děkují za hezké chvíle, které strávili v milé společnosti
dětí z Mateřské školy Chrast, třídy Beruškové, za vánoční říkadla,
písničky, scénky pod vedením paní učitelky Nejtkové.
Děkuji zástupcům Městského úřadu Chrast, paní Malinové
a panu Wälzerovi, za milé blahopřání k životnímu jubileu.
Šic Mir
osla
Mirosla
oslavv
Děkuji zástupcům Městského úřadu v Chrasti, paní Šulcové
a panu Navrátilovi, za milé blahopřání a dárek k mým
narozeninám.
Marie Zaťk
Zaťkoová
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s panem Františkem
Dostálem. Děkujeme též za květiny a projevy soustrasti.
za rrodinu
odinu Ir
ena Dos
tálo
Irena
Dostálo
tálovvá
Tímto bych chtěla poděkovat zástupcům Města Chrast, paní
Felklové, panu Klvaňovi a dále všem sousedům a známým za
přání a dárky k mým narozeninám.
Zdena P
elikáno
Pelikáno
elikánovvá
Děkujeme panu Honsovi z Chotěboře, paní Chourové z Kutné
Hory a panu Jelínkovi z Chrasti za novoroční přání.
redak
ce CHO
edakce
NO
VÉ CENY INZER
CE
NOVÉ
INZERCE
V CHRAS
TE
CKÝCH OHLASE
CH
CHRASTE
TECKÝCH
OHLASECH
Plošná inz
er
ce:
inzer
erce:
Celá strana A4 ........ 1300 Kč
1/2 strany A4 .......... 700 Kč
1/4 strany A4 .......... 400 Kč
1/8 strany A4 .......... 250 Kč
ce:
Řádk
ová inz
er
Řádko
inzer
erce:
Cena za jeden otištěný znak
(tj. písmo, číslice, čárka, tečka a jiné znaky)
- 0,40 Kč pro osobní inzerci
- 0,80 pro podnikatelskou inzerci (fyzické i právnické osoby)
Příplatek za inzerát „pod značkou“ 30 Kč,
nejnižší částka za jeden inzerát: 30 Kč.
Sle
vy
Slevy
vy:: 1100 % opak
opakoovaný ssttejný tteext, 1155 % tř
třeetí a další ssttejný tteex t
-r
ada měs
ta-rada
města-
OZVĚNY T
ANE
ČNÍ ŠK
OL
Y
TANE
ANEČNÍ
ŠKOL
OLY
4. 112.
2. - V
ěneč
ek ttanečních
anečních kkur
ur
zů
Věneč
ěneček
urzů
I v Chrasti jsme zažili jsme velký zájem o závěr tanečních.
Na letošní absolventy se přišlo podívat přes 200 rodičů a známých.
Zatančit s nimi si přišli i žáci z minulých tanečních. I letos se
taneční líbily, a proto někteří budou pokračovat v pokračovacích
tanečních kurzech.
V prosinci jsme zakončili Věnečkem i další základní taneční kurzy
v Heřmanově Městci, Chotěboři a Třemošnici (poslední slovo měl
starosta města p. František Novotný) a v lednu budou plesem
zakončeny i taneční v Hlinsku.
11. 112.
2. - Mis
Misttovství ČR Hobb
Hobbyy Dance dopělých
Této soutěže, která proběhla v Praze, jsme se zúčastnili poprvé
a ihned úspěšně. Náš pár ve složení Martin Horský - Hana Černá
vybojoval v semifinále 9. místo.
12. 112.
2. - Chr
as
or
unk
Chras
asttecká kkor
orunk
unkaa
Letos se konal již 23. ročník. Více než 100 diváků vidělo 22 soutěžních
vystoupení souborů z Bohumína, Heřmanova Městce, Hlinska,
Chomutova, Pardubic, Plzně, Prahy, Senice n. H., chrasteckých
skupin DTŠ, TK Demini a Discoteamu.
Hlavní cenou „Cena starosty města Chrasti“ porota ocenila
vystoupení souboru RADOST Bohumím za příkladnou práci
s dětmi a mládeží. Našim souborům se tentokráte dařilo a vybojovaly
umístění na stupních vítězů:
1. místo - SMÍM PROSIT = Junioři TŠ BohémiaChrast
2. místo - BOARD SHOW = Disco Team TŠ Bohémia Chrast
3. místo - JUNGLE = DTŠ Chrast - Páry
Starosta města p. Tomáš Vagenknecht přivítal při zahájení soutěže
všechny účastníky a předával ceny společně s vedoucí odboru kultury
Pardubického kraje Mgr. Naďou Pemlovou. Nálada byla skvělá až
do konce.
Soutěž proběhla za finanční podpory Města Chrast a Pardubického
kraje, za což jim děkujeme.
18.- 119.
9. 112.
2. Salsa vík
end
víkend
Nedaleko Jablonného v Orlických horách proběhl první ročník víkendové výuky latinských tanců salsa, merengue, bachata, meneaito
a rumba. Akce se zúčastnilo 16 párů z tanečních kurzů Chrast, Chotěboř a Hlinsko i z TŠ Bohémia, které pod vedením Bohumila
Černého, Michelle Málkové a Lenky Kratochvílové nejen zvládly všechny tance, ale stihly i procházku a sněhové koulovačky v okolí
„Hostince u Novotných“ v Mistrovicích.
PF 2005
Taneční šškkola B
OHÉMIA - Ing. Bohumil a Hana Čer
ných - Chr
as
uje návš
těvníkům svých kkur
ur
zů a kkultur
ultur
ních ak
cí za je
jich
BOHÉMIA
Černých
Chras
astt děk
děku
návštěvníkům
urzů
ulturních
akcí
jejich
př
íz
eň v rroce
oce 200
4.
příz
ízeň
2004.
Př
jich rrodičům,
odičům, př
ízniv
cům i svým sspolupr
polupr
aco
vníkům celor
oční pohodu.
Přeejeme všem svým žákům, je
jejich
přízniv
íznivcům
polupraco
acovníkům
celoroční
Do no
ok
u vvám
ám př
aneční kr
ok
pěchů ne
jen na ttanečním
anečním par
tkání s vvámi.
ámi.
novvého rrok
oku
přeejeme lehký ttaneční
krok
ok,, mnoho ús
úspěchů
nejen
parkketě a těšíme se na no
novvá se
setkání
Ing. Bohumil a Hana Čer
ných
Černých
6
ŠK
OL
Y
ŠKOL
OLY
ZÁPIS DO 11.. TŘÍD
PR
O ŠK
OLNÍ R
OK 2005/06
PRO
ŠKOLNÍ
ROK
NO
VÝ R
OK V MŠ
NOVÝ
ROK
vě
se koná v sobotu 29. ledna od 8.00 hod. do 1111.00 hod. v budo
budově
ZŠ. Zák
onní zás
tupci vvezmou
ezmou s sebou rrodné
odné číslo dítět
e.
Zákonní
zástupci
dítěte.
Budou - li rodiče (zákonní zástupci) žádat pro své dítě odklad
once bř
ezna svoji
školní docházky, podají ředitelství školy do kkonce
března
žádost (formulář je v ředitelně školy, nebo sami napíší) a k tomu
přiloží vyjádření odborné lékařky nebo vyjádření z pedagogickopsychologické poradny k odkladu.
Žádost a vyjádření stačí přinést a se svým dítětem můžete přijít
k zápisu až za rok.
Děti, kt
er
yly vloni u zápisu, se ttoho
oho
kter
eréé měly odklad a neb
nebyly
ohotto
zápisu zúčastní.
-IM-
NO
VÝ ŽÁK ZŠ, ANEB
NOVÝ
ADOPT
OVALI JSME SI
ADOPTO
Představujeme čtenářům adoptovaného žáka, o nápadu a výsledku
jsme psali v prosincových CHO.
Jmenuje se Isima Naisonzi a je mu 7 let. Isma rád hraje fotbal, je
brankářem, jelikož se bojí, že by na něj na hřišti šlápli. Miluje zpěv
a je vždy slušný, spíše bojácný a nekomunikativní. Sám si vyrábí
hračky, myje nádobí a nosí vodu. Rodina si vydělává prací na polích
jiných lidí. Rodiče s Ismou a dalšími dvěma dětmi bydlí v pronajatém
domě z trávy a hlíny.
Našemu adoptivnímu Ismovi umožnili žáci a pedagogové vzdělání
a oblečení na jeden rok. Zatím. Chceme pokračovat i další roky.
IM
TŘI KRÁLOVÉ obejdou s koledou a přáním šťastného roku
2005 celou mateřskou školu. Děti z Motýlkové, Beruškové,
Duhové a Sluníčkové třídy si nachystají přírodniny a další
krmení na cestu do lesa ke krmelci za zvěří. Zvířátka z lesa nám
přiblíží i divadlo „Sluníčko“ v pohádce „O Koblížkovi“.
Měsíc leden bude slavnostní pro našich 32 předškoláků. V sobotu
29. ledna 2005 půjdou k zápisu do 1. třídy. Dříve ale ještě
navštívíme základní školu, aby se děti seznámily s novým
prostředím. Pozveme také paní učitelky budoucích 1. tříd.
Objasní rodičům pojem „školní zralost“, a tím poradí rodičům
v někdy tak nelehkém rozhodování - zda dítě zapsat do 1. třídy,
nebo raději požádat o odklad školní docházky.
-EDMŠ děk
uje:
děku
- panu Ing. V. Jírovi za krásný vánoční dárek
- za napečené voňavé cukroví paní A. Mikanové z Chacholic
- za výtvarné pomůcky a hračky paní J. Kasperové, paní
Hemerkové, paní R. Popelářové, panu K. Macháčkovi, paní
uč. Rektorisové.
HIS
TORIE
HIST
ZA
JÍMA
VOS
TI Z HIS
TORIE
ZAJÍMA
JÍMAV
OSTI
HIST
CHRAS
TI - PR
VNÍ LIS
TINNÁ
CHRASTI
PRVNÍ
LISTINNÁ
TI
ZPRÁV
A O CHRAS
CHRASTI
ZPRÁVA
Zájemcům o historii jsou jistě známé dvě publikace - Vincence
Pauluse „Z pamětí města Chrati“ a Josefa Šmída „Dějiny Chrasti
od nejstarších dob“ a dále řada drobných publikací, které
většinou vycházely péčí městského muzea. Nebude snad na
škodu, když si některé části naší minulosti budeme ve stručnosti
připomínat.
Jak je všeobecně známo, bylo městečko Chrast založeno
podlažickým klášterem v polovině 13. století v blízkém jeho
sousedství na obchodní cestě, která vedla od východu směrem
k Chrudimi. O této skutečnosti se však nedochovala dodnes
žádná písemná zpráva, první zachovaná pochází až z doby
panování mladého krále Jana Lucemburského z r. 1318, kdy
v neklidné politické době nebyla nouze o větší či menší
prohřešky. Podle zápisu ze zemských desek, které bohužel shořely,
zpráva zní:
„Ludvík z Moravan žaluje na Miroslava rychtáře z Chrasti,
Řehníka, Hodíka, Květoně, Ctibora, Hněvka, Skřivánka, Šimona
tamtéž, Radoslava z Chacholic, Tůmu, Věstiše, Jakuba tamtéž,
Těšislava z Rosic, Ondřeje, Pechana, Bonka, Dymitra, Lucka,
Jana tamtéž, že způsobili mu škodu na jeho majetku skrze
loupež na pokojné cestě, utrpěl ztrátu na koních, zbraních
válečných, na každého za 10 hřiven stříbra bez 1 lotu. Žalobu
vedl Bartoš nebo Host z Moravan nebo on sám.“ (Citace
z Dějin J. Šmída).
Nepíši to proto, abychom se za své předky dnes museli omlouvat
nebo se stydět, ale spíše připomínám, že každá doba - ať již
minulá nebo dnešní - měla a má své problémy, těžkosti, ale na
druhé straně také radosti a potěšení.
-ZŽ-
7
KUL
TURA
KULTURA
ZÁJMO
VÉ OR
GANIZA
CE
ZÁJMOVÉ
ORG
ANIZACE
TERMÍNY KUL
TURNÍCH AK
CÍ
KULTURNÍCH
AKCÍ
SPOR
TOVNĚ SSTŘELE
TŘELE
CKÝ
SPORT
TŘELECKÝ
KL
UB 020
1 CHRAS
T
KLUB
0201
CHRAST
U CHR
UDIMĚ
CHRUDIMĚ
9. 11..
Taneční ffes
es
tiv
al VYSOČIN
A 2005
estiv
tival
VYSOČINA
sokolovna - od 10.00 do 18.00
Taneční soutěž
e:
soutěže:
Ktg. E - celostátní soutěž žáků tanečních
kurzů
Čes
ká polk
Česká
polkaa - soutěž v našem národním
tanci
Hobb
Hobbyy Dance - kombinace LAT a STT
pro neregistrované páry
19. 11.. Žák
ovský kkoncer
oncer
Žáko
oncertt - ZUŠ - 1177.00
22. 11.. Pokr
ač
ovací ttaneční
aneční kkur
ur
zy
okrač
ačo
urzy
Pět sobotních odpolední vždy od 14.00 hodin
v chrastecké sokolovně.
29. 11.. Repr
ez
ent
ační ples TŠ B
OHÉMIA
eprez
ezent
entační
BOHÉMIA
Hraje MAXIBEND z Týniště n. Orlicí - Tombola Půlnoční diskotéka
Předprodej od 17. 1. v prodejně p. Neugebaura
KINO „K
OR
UN
A“
„KOR
ORUN
UNA“
CHRAS
T UV
ÁDÍ A PŘIPRA
VUJE:
PŘIPRAVUJE:
CHRAST
UVÁDÍ
LEDEN
1. Anak
onda - Honba za kr
chide
jí
Anakonda
krvvavou or
orchide
chidejí
Motto: V džungli Bornea číhá smrt.
thriller
USA, titulky
8. 50x a poř
poprvvé
komedie
pořád
ád popr
Motto: Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den znovu
a znovu.
USA, titulky
15. Hellbo
Hellboyy
horror
Motto: V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás.
USA, tituůlky
22. Zloději paměti
thriller, drama
Motto: Co kdyby se všechno, co jste kdy zažili, a všechno, co jste
kdy znali, nikdy nestalo?
USA, titulky
29. Př
íběh žr
alok
Příběh
žralok
alokaa
komedie, rodinný
odinný,, animo
animovvaný
Motto: Za každou malou rybou hledejte velkou lež. USA, č. dabing
ÚNOR
1. Bridge
ozumem v kkoncích
oncích
Bridgett Joneso
Jonesovvá - S rrozumem
komedie, drama
Motto: Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by se mohlo
podělat.
VB, titulky
12. U nás na ffar
ar
mě
armě
komedie, rodinný
odinný,, animo
animovvaný
Motto: Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov
před zákeřným banditou Slimem.
USA, český dabing
19. Cellular
thriller
Motto: Hranicí mezi životem a smrtí je mobilní signál.
USA, titulky
26. Dann
yho par
Dannyho
parťťáci II
komedie, akční, krimi
Motto: Stanou se Dannyho parťáci největšími lupičskými esy, nebo
skončí za mřížemi?
USA, Austrálie, titulky
Př
ipr
jeme:
Připr
ipraavu
vujeme:
P rro
o tivný ssp
p rro
o sstý
tý holky
wboar
ď áci,
holky,, K ameňák 3, Sno
Snowboar
wboarď
Úžasňák
ovi
Úžasňáko
Na kkaždém
aždém př
eds
je 1 vvolná
olná vvsstupenk
a.
předs
edstt avení se losu
losuje
tupenka.
Náš střelecký klub se má čím pochlubit, a tak dále navázat
na úspěchy z minula. Největším úspěchem je bronzová
medaile Venduly Vachové na mistrovství republiky
v disciplíně Sportovní pistole 30 + 30. Mistrovský titul zde
získala stříbrná medailistka z OH v Athénách Lenka
Hyková, druhé místo obsadila její sestřenice Petra,
mimochodem obě dělají střelbu profesionálně. O to více
se ceníme umístění Venduly, neboť se jedná o amatérku.
Mistrovství se uskutečnilo v září v Plzni. Na něm nás ještě
reprezentoval i Vítek Novák v malorážce vleže. Skončil
sice na 26. místě, ale při jeho prvním startu na takovém
závodě nezklamal. Pro účast na mistrovství byl stanoven
vysoký limit a to 590 bodů z 600 možných. Tím se na
mistrovství republiky v této disciplíně kvalifikovalo jenom
39 závodníků. Vítek se kvalifikoval výsledkem 591. Toto
už je výsledek hodný vrcholových střelců. Třetím
účastníkem Mistrovství ČR byl Josef Kubík ve vzduchové
pušce. Obsadil celkově 46. místo. Mezi úspěchy jistě patří
i umístění Venduly v Českém poháru, či vítězství na jiných
klubových soutěžích. Zde by byl výčet veliký. Na soutěže
jezdíme, ale i pořádáme. Letos jsme ještě uspořádali dva
závody v malorážce vleže a jeden v pistoli na 50 metrů. Na
tyto závody nachází cestu stále více střelců z celé republiky.
Pořádání závodů je i příležitostí ukázat, jak si klub vede.
Nás těší to, že na naše soutěže jezdí stále víc střelců. To je
důkaz, že umíme uspořádat soutěž na velmi dobré úrovni.
Mezi naše nejvýznamnější soutěže však patří Putovní pohár
SSK Chrast. Závod si získal své postavení
v celostátním kalendáři střeleckých akcí a málokterý klub
se může pochlubit účastí kolem stovky sportovců. Za tím
je ale jen dobrovolná práce našich členů. Soutěž pořádáme
v tělocvičně ZŠ v Hrochově Týnci, kde máme i možnost
jednou týdně a to ve středu odpoledne trénovat. Chtěl
bych pozvat i další zájemce o sportovní střelbu jak z řad
mládeže, tak i dospělých, aby si zkusili své schopnosti.
Sportovní vyžití je velké, chce to jen si vybrat tu svoji
disciplínu. Zbraně zapůjčíme, odborné vedení ať už
v disciplínách puškových, či pistolových zaručují naši
trenéři. Jen bych chtěl upozornit, že se zabýváme výhradně
sportovní střelbou, tedy nic na živé cíle. Zájemce prosím,
aby se nejprve kontaktovali buď na tel. č. 723270076, nebo
e-adrese [email protected] Nabízíme dobré využití volného
času, sportovní růst a třeba i u některých pilných
a talentovaných nějakou tu medaili, třeba i olympijskou.
Vždyť naši úspěšní medailisté z OH a mistrovství světa, či
Evropy nezačínali jinak. Ač jsme sport velmi úspěšný, viz
olympiáda, sponzoři se k nám zase až tak nehrnou. A tak
velká část financí leží na našich členech. Jsou ale pro tento
sport zapáleni a šíří dobré jméno klubu, který má ve svém
názvu Sportovně střelecký klub Chrast u Chrudimi.
Josef K
ubík
Kubík
8
SPOLKY - ZÁJMO
VÉ OR
GANIZA
CE
ZÁJMOVÉ
ORG
ANIZACE
ZE ŽIV
OTA OLDSKA
UTŮ
ŽIVO
OLDSKAUTŮ
Koncem měsíce října jsem se zúčastnil celostátní porady Oldskautů, což je samostatný kmen Junáka, shromažďující členy, kteří nejsou ve
výchovných jednotkách mládeže. Na tomto sněmu jsme vyslechli příspěvek duchovního rádce Junáka, bratra biskupa Radkovského
z Plzně. Chtěl bych se s vámi podělit o část jeho obsahu. Myslím, že je poučný nejen pro skauty a měl by nás nutit k zamyšlení.
"Milé sestry a milí bratři,
nevím,jak vám, ale mně často vstupuje do duše neklid a smutek, když se rozhlížím kolem sebe a uvědomuji si, kam se naše společnost,
případně celá Evropa, posouvá. Říkám si, že takhle jsme si naši společnost po pádu komunismu nepředstavovali. Základ společnosti,
rodiny, se rozpadají a tomu nejcennějšímu, co společnost má, totiž dětem, společnost připravuje velmi složité a nesnadné podmínky
k přípravě na život. Nejenže musejí se svými rodiči prožívat krize jejich vztahů, což je často velmi kruté, ale jsou objektem nejrůznějšího
lákání těch, kteří na nich chtějí vydělat prostřednictvím drog, sexu a násilí v médiích a počítačových hrách a dalšími podrazy. Vyprovokovaná
snaha po prvotřídním značkovém zboží jako znamení uplatnění a uznání mezi spolužáky a kamarády přispívá k tomu, že mít děti je
nesmírně nákladná záležitost a je to současně jeden z důvodů, proč máme tak zoufale nízkou porodnost a rychle vymíráme. Děti si navíc
nezvyknou na skromnost a odříkání a jsou tak velmi špatně vybaveny do života, který se s nimi určitě nebude mazlit.
Etická výchova jako samostatný předmět neexistuje a navíc škola stále víc rezignuje na výchovu a chce pouze vzdělávat, místo aby spolu
s rodiči nesla odpovědnost i za výchovu. Židovsko-křesťanské zásady pro dobré vztahy k sobě, k druhým i k Bohu, vyjádřené v Desateru
a v Ježíšově přikázání vzájemné lásky, které jsou nejen moudrým základem povinností, ale též práv a svobod člověka, jsou považovány za
překonané a děti ve většině nemají šanci být jimi formovány. Děti a mládež místo toho přebírají vzory chování filmových hrdinů
a šoubyznysových hvězd a také různých aktérů skandálů, o nichž nám denně podávají zprávu media (o pozitivním jednání se většinou
moc nedovíme, to není mediálně zajímavé a přitažlivé). A tak jsme stále víc svědky smutných příběhů nezletilých vrahů a násilníků.
Paradoxně se řeší pouze otázka jejich trestů a nikoliv výchovy a prevence. A mohl bych pokračovat dále. Ne, opravdu nechci ani strašit,
ani naříkat. Chci jen pravdivě postihnout skutečnost a burcovat všechny kolem sebe k odpovědnosti".
K zodpovědnosti se hlásíme i my, kteří pamatujeme nejen trojí přerušení naší činnosti, ale i další mladí, kteří se snaží pomoci s výchovou
naší mládeže. Snažte se nám pomoci i vy ostatní.
za klub OS Hugín
INZER
CE
INZERCE
Sběratel koupí staré pohledy, plakáty, kovové, dřevěné i plastové
modely autíček a vláčků. Dále náhradní díly na stará auta
a motocykly, včetně veškeré literatury, knih i časopisů. Nabídnout
můžete cokoliv na tel.: č. 775 900 406.
Prodám nový, samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům ve
Skutči. Kolaudace v roce 1992, pozemek 553 m2, okrasná zahrada.
První podlaží - 4 místnosti + prádelna a prostorná garáž
Druhé podlaží - obývací hala s jídelnou a kuchyní + 3 místnosti
UT, plynové vytápění tel.: 608 222 713
V pr
osinci sskkončil civilní vvo
ojens
prosinci
jenskkou službu poslední
občan „sloužící“ v Chrasti, pan Aleš Pýcha.
CES
TOVNÍ A
GENTURA JOLAN
A SKUTE
Č TEL: 469 350 930
CEST
AGENTURA
JOLANA
SKUTEČ
TO NEJLEPŠÍ N
A LÉT
O 2005
NA
LÉTO
Zámek v zimě
BULHARSK
O - PRIMORSK
O
BULHARSKO
PRIMORSKO
11 DNÍ
10 590,- Kč/os
8 DNÍ
8 990,- Kč/os
SLEVA PŘI ZAKOUPENÍ
SLEVA PŘI ZAKOUPENÍ
NEBO ZÁLOHA POUZE
A JEŠTĚ
NAVÍC+
DO 23. 112.
2. 200
20044 1500 Kč/os
DO 3311.0
10%
.011. 2005
2000 Kč za osobu
ŘE
CK
O - CHALKIDIKY
ŘECK
CKO
11 DNÍ
11 690,- Kč/os
SLEVA PŘI ZAKOUPENÍ
DÍTĚ NA PŘISTÝLCE
ZÁLOHA POUZE
A JEŠTĚ NAVÍC
DO 28.02. 2005 11%
ZA 2 900,- VČETNĚ LET.TAX
1000 Kč za osobu
AK
TUÁLNÍ LAS
T MINUTE
AKTUÁLNÍ
LAST
EGYPT
TUNIS
11 nocí v hotelu*** letecky s polopenzí 6 990,8 nocí v hotelu*** letecky s polopenzí 3 990,-
ŠIR
OKÁ N
ABÍDKA ZÁJEZDŮ DO ALPSKÝCH
ŠIROKÁ
NABÍDKA
A TUZEMSKÝCH L
YŽAŘSKÝCH SSTŘEDISEK
TŘEDISEK
LYŽAŘSKÝCH
SKUTEČ, PAL. NÁM. Po-Pá 9.00-12.00, 13.00-17.00
CHRASTECKÉ OHLASY, zpravodajský měsíčník města Chrasti. Vydává: Město Chrast, Náměstí 1 538 51 Chrast u Chrudimi. Redakční
komise: Ivana Mrázková, Zbyněk Žemlička, Jiří Sochor. Náklad 1200 výtisků. Telefon: 469 666 100, fax: 469 667 291,
E-mail: [email protected] Názory redakce se nemusí shodovat s názory dopisovatelů. Nepodepsané články jsou redakční. Inzerce
se přijímá na podatelně MěÚ Chrast. Grafickou úpravu, sazbu a tisk zajišťuje HITBOX Brno, www.dtp.hitbox.cz. Dáno do tisku
dne 1. 9. 2004. Reg. pod zn. MK ČR E 11838. Podávání poštovních zásilek povoleno. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do 20. dne každého měsíce.

Podobné dokumenty

Chrastecké ohlasy č. 5

Chrastecké ohlasy č. 5 Pro zajímavost uvádím porovnání roků 2003 a 2004. Z uvedených údajů je vidět i to, jaký příjem z VHA mělo město nebo stát ze správních poplatků, místních poplatků a výtěžku ze zisku (podle zákona č...

Více

Chrastecké ohlasy č. 4

Chrastecké ohlasy č. 4 prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Chrasti, - vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění stávající Směrnice účelového sociálního fondu města Chrasti, - vydat obecně závaz...

Více

Chrastecké ohlasy č. 7 a 8

Chrastecké ohlasy č. 7 a 8 dobu určitou do 31. 12. 2010 s tím, že ukládá shánět vhodnou osobu na tuto vedoucí pozici tak, aby činnost muzea plynule pokračovala a nezhoršila se jeho úroveň a renomé. K tomuto rozhodnutí dospěl...

Více