RozHoDNUTÍ

Transkript

RozHoDNUTÍ
odbor
Mě stský úřad Sedl
any
d praVy a siIničního hospodářstvÍ
64 80 Sedlčany,
Nádražní36
T el:3 1 8E2 12 4 8 fax :3 1 8821797,e-maiI:krutina@mu,sedlcany,cz
Císlojednaci:0Dl3069l2012 s J i
Y Sedlčanech,
dne26'3.20|2
Zptaeovala: Jirásková
o B E c N í i ' . Ť1 í )
Stavebník:
Iv1inisterstvo
zemědělství
PozemkovýúřadPříbram
Poštor'ní
4
261 01 Příbram\i * Zdaboř
RozHoDNUTÍ
MěstskýúřadSedlčany,
odbordopravya silničního
hospQdářství.
obdrŽeldne 13.2.201,2
* Ir,{inisterstvo
Žádoststar,etrníka
zemědělství,Pozemkovýuřad Příbram.Poštovní4, 261 0l
PříbramV - ZdaboŤ,IČ:020478o vydríní
povolonípro stavbu:,,PolnícestaCó*.
star'ebního
na pozemkup. č' 1502rv katastrálním
území
NalŽovice,obecNalžovice.
Pro tutosta\'bubylo vydálro:
- Ministerstvemzeměd$lství,
Pozerr|kový
úřadPříbram,pod č.j. KPÚ 582/02,RS1/05B ze dne 7. 1a't,2005
komplexnípozemkoyé
Rozhodnutí
úpravy
- Městským úřafiemSbdlčany.odboremv.ÝJtavbya lúzemního
plrínování.
pod č. j.
oVÚP.3 18812012/volze dne l 5. 2. 2012 sóuh}asobecného
stavebního
úřadu'
qdbor dopravya silničníhohospodařství,
Městský uřad Sedi]čany,
příslušnýpodle $ 15
písm.
odst. l
c) zákopa č. 183/2006Sb., o územním
plrínovaní
a stavebnímredu (stavibni
zakon).(dálejen ''staVební
z{kon..)'jako speciálnístavebníúřada podle $ 40 odst.4 písm.a)
zákona č' I3lI997 $b., o lpozernníchkomunikacích,r'e znění pozdějšíchpředpisů've
stavebnímřízeni přezftoumalpodanoužádostuvedenéhostavebníkaa na základe výsleoku
projednánívydává podle $ l 15 stavebního
zákona
SŤAvEBNÍ
PovotENÍ
pro stavbu ., Polní pesta s6.., umístěnána pozemku p. č. 1502 v katastrálnímuzemi
NalŽovice,obec NaIŽovice.
\
Stavba bude obsahovat:
Jednáse o v'vbudování
novépolnícesty vdélce459 m' ZaČináod křiŽovatkyse silnici III. třídy Č.l19l ke
křižovatces plánovanoupoln! cgslouC5. Součástí
stavbyjsou hospodářské
sjezdyna okolnípoiemky' Polní
cestaj€ navrŽenav kategQriiP4 30 s jízdnímpruhern3,0 m a oboustrannými
kajnicemi š = 0,šm. Vpravood
kajnice budeprovedenzelenýpás Š= 0,5 _ l,5 rn, kteqýbudes}ouŽitpro plynulénapojenícesry,na prilehlepote'
Vlevo bude proveden
pásijednotnéšiřky l,0 m. Polní cesta bude odvodnlna pomocí bostateených
ry|e1Í.
podélných
a přičnýchsk]ohů.V k$ 0,002budena stávajÍcÍm
příkopupodélsilnice vybudovrinnový propustbN
600 mm délky l0,0 m' ]Konstrukčnívrstvy vozŮvliy vtloušťóe+t0 mm ukoneeny krytem - penetrační
makadam.
v
podle projektovédokurnentace,
ověřenéve stavebnimřízení.
Projektovoudokumentaói,,ypiacóval Ing. LubomírKřižák, autorizovanýinženýrpro
dopravnístavb[,ČrNr ooozob+.Piipadnézměny nesmíbyt prbvedený
ůez
předchozíhopotoleni Etavebním
úřadem.
2. Stavbaje umístěna
na pozemku p. č.1502v k' ú,Nalžovicea obci Nalžovice.
3. Star'ebníkzajis|ív1.tyč.Ení
prostCIrové
polohy stavbysubjektemk tomu oprávněným.
4. Při stavbě bu{ou dqdrŽena ustanovenívyhlašky č. 50212006sb., o obecných
technický.chpožadar'clchna vý'stavbu,upravqiicípožadavkyna prováděnístaveb,a
příslušné
technibkénormY.
5. Prováděnístav$y mu$ívyhovovatusnesenívyhláškyč' 398/2009Sb,, o obecných
technických pbŽadavbích zabezpečujícíbezbariérovéuŽívrínístaveb osobami
s omezenouschppnostipohybu
a orientace,
6. ověřenou projdktovoudokumentacistavby obdržístavebníkpo nabyi právnímoci
tohoto rozhodnutÍ'Da[šívyhotoveníověřenéprojektovédokumentacestavby obdrží
vlastníkstar'by,]pokud
nenístavebníkem
(podle$ l i 5 odst' 3 stavebního
zakona).
7. Před zahajením]stavby]
bude na viditelnémmístěu vstupuna staveništěumístěnštítek
,,Stavbapovol{na..' k1ery-obdržístavebnik,jakmile toto rozhodnutínabude prár,ní
moci. Stítekmrhsíbýt chrriněnpřefl povětrnostnímivlivy. aby údajena něm uvedené
zůstalyčitelné
a ponochálrrramístědo kolaudacestavby.
8. Stavbanesmínsrušitpřípadné
1'ýškové
body statnínivelačnísítě.
9. Při prováděníppacíje nutno si počírrat
tak, aby vlastníkůmokolníchpozernkůnebyla
způsobena
ško{a,za případné
škodynáležÍvlastníkrlmodškodnění.
10.Skladovánía z{racovátrrí
materiálubudevýhradněna pozemkustavby.
ll.Budou dodržerlypodJmínky
Smlouvy č,6nal2, uzavřenédne 27. 1. 2012 mezi
Ministerstvím zemědělství' Pozemkor'ý úřad Příbram a obcí NďŽovíce - po
dokončení
stav$ybuddcestapředanaobci NalŽovice'
12.
dodrŽeny
podmínkyvyjádřeníMěÚ sedlčany,odbor životníhoprostředí,č.j.
9:9tl
ZP278aD006lBa ze rfne l 1' 1, aa07, při vlastnírealizaci stavby poiní cesty je
s ohledemna d$evinylrutnépostupovats příslušnou
nonnou.
13.Bud9y do'drŽeqy
podmínkyvyjádřeníMěÚ Sedlčany,
oclbordopravya SH, čj. oD4150/06-SH-ZW399
zE dne6. 12.2006:
r Před započetím
pracíje nutnozů,ádatozvláštníužívaní
komunikaceu odboru
dopravy}vÍěUSedlěany'
r Stavba musÍ lbý1řádně označenadle TP 66 a podmínekPglicie ČR ot
Příbrann.
o Souhla$vlastrtíkakomunikacese vstupemna pozemek.
14' Budou dodrŽerrrypodmínky závaenéhostanoviska orgitnu Policíe Čn rŘsr oI
Příbramze dns l5' 2l 2012,ě. j. KRPS.q7001-1/ČJ-2012-011l0ó
požaduje
vmístě
připojenípolnícesty ulmístitdopravnízaríze\rič.Z Í1ca č.Z Lld * Jmerovésloupky'
Pro zdůrazněníipovinnosti
dát přednostv'jizde pň vyjíŽděnízpředmětnépolní cisiy
na sil, č.uVl191 můŽEb1ýt
umístěrro
DZ č.P 4 - Dej přednostv jízdě!'Před vydáním
kolaudačního$ouhlasiuje tieba zaŽidat o $tanovenímístníúpravy provozu na
ko$unikagíchu MěÚ $edlčany,
odbordopravya silniční
hóspodďství.
. pozemních
15'Budou dodržeťly
podlnínkystanoviskaPovodí Vltavy, státnípodnik, závad Dolní
Vltar'a,Praha,+.j. 200ó/56467!24?
ze dne 5. 12.2006:
r odvodr1ění
cedtybudeproVedenotak, aby nedocházeloke škodám(erozi)na
sousedr{ích
a níŽeleŽících
pozerncích.
l6' BudoudodrŽen]y.podn]rínky
vyjádřeníSprávya údrŽbysilnic Benešov,přísp.org., č.j.
a78a2Í5646.2$5.680/2006
ze dne8' 12.2006:
Sjezd zP silnie]eIIy119l, *a základěsouh}asného
stanoviskaPolicie ČR * pt
Příbrann,
situovatdo rovného
úsekusilnice.
Stávají$íodvodněnívozovky bude zachováno v plném rozsahu. Silniční
příkop |budezatrubněnbetonovýmirourami. Průměrtrub minimálně 40 cm
pro déI$usjezdu6 m, 60 cm pro délkusjezdudo 10 m.
Sjezd $ude ukončenbetqnoqimi čely, která budou z hlediska výškového
uspořádaníukónčenav niveletěvozovky.
Povrchóvá úpťava
sjezdu bude provedenas tvrdým povrchem (živice,beton,
dlažba,]beton. panely, zhrttněnýštěrkapod.), aby nedocházelok znečištění
vozovký.
. Sjezd bfrdesp{dověupraventak, aby nedocházelok vytékánípovrchovévody
ze sousEdníhopozemkuna vozovku. Bude zhotovenpříčnýodvodňovagížlab
na hra$ici pobemku a sjpzdu, tato pot'rchová voda bude likvidovfun na
pozeml{uŽadatele.
. Investoruzavř*s sÚS Benešovk předmětněstavběpříslušnou
smlouvu'
17.Budou dodržbnp'
podrriínkyspolečnosti
ČEZ Distribuce.a.s.,Děčin' ěj. 0l00033694
ze dne23'2,20l2 uvedené
ve vyjádření
k existencienergetickýchzařízení,
18.Budoudodrženypodrrlínky
r yjádřeníspolečnosti
Te}efónica02 Czech Republic,a. s.,
č. j' 8198112ae dne 16. 1' 2012, při r'ýkonu činností
vblízkosti vedeníSEK
spoleČnosti
Telefónica.o2 Czech Republic'a.s.
19.Na stavběbudetl'edenstavebnideník.
20. Kontrolď prol{rlídkastavby bude provedena v souladu s předloŽeným planem
kontrolníchprdhlídek.Ukončeníkaždré
etapy oznámí stavebníkstavebnímuuřadu
v dostatečném
předstihu.
21.Při omezenín{bo vstupu do silnice III/1191bude,požádano
o povolenízvláštního
užívaní
silnice ]Proprováděnístavebních
pracíu MěU Sedlčany,
odbordopravya SH.
22' Stavba bude prováděna tak, ab1' nedochiízeloke zhoršováníživotniho prostředí,
zejména
nadměrnouhlučností
a prašností'
23. Stavba bude prováděrla dodavatelskystavebnímpodnikatelem,který má oprávnění
tyto stavebni nebo montážnípráce prováděta ktery při realizaci zabezpečí
odborné
vedeníprováděnístavbystarobyvedoucím.
24. Stavebrrík.je v souladu s $ I52 odst. 3 písm' a) stavebníhozákona povinen
speciálnímustqvebnírnuuřadu předemoznánrittermínzahájenístavby,název a sídlo
stavebníhopodnikatele, který bude stavbu provádět. V případě změny stavebního
podnikatele stdr'ebníkneprcrdlenětuto skuteěnostoznámí speciálnímustavebnímu
úřadu'
25' Stavbabudedol<ončena
do 3l ,12.za14,.
26. Po dokončení
slavby budeprovedenogeometrické
zaměřenístar'by.
je
27.?a dokončení
požadat
podle
nutno
ustanovení
zákona o
$tavby
$ 122 star'ebního
vydaníkolaudaBního
souhlasu.
\
řízenípodle $ 27 odst. l zákonač.500/2004sb., správnířád ve zněnípozdějších
ÚčastnÍkem
jen .,správrrířád..) je Ministerstr'ozemědělství.Pozemkový uřad Příbram,
(dáie
předpisů
4,261101 PříbrarnV*Zdaboř. IČ:aza4íť..
Poštovní
Rozhodnutí
o námitkáchúČastníků
řízeni:neb1'|ypodány
l
4
odůvodněni
Dne l3. 2. ?aI2 popalo Ministerswozemědělství.
Pozemkovýuřad Příbram,Poštovní4,
261 0l Přibram V Zdaboř Ždrdost
povolenípro stavbu:,,PolnícestaC6..
o v.vdanístavebního
na pozemkup' č. l502 v k. ú.NalŽovicea obci NalŽovice'Uvedenýmdnem bylo zahájeno
stavební
řízení.
Ministerstvemzernědělstr'Í'
PpzernkovýúřadPříbram,bylo vydánopod č.j. KPÚ 582/02,RS
*
1/05 B ze dne7, |a,2005 Rozhodnutí
komplexnípozemkové
úpravy
Dále,pak byl Městskýr|rúřademSedlčanyiodboremvýstavbya územního
plrínovríní,
pod č.j.
pe
ovUP-3188/201z/vo dne t5'2.20112vydansouhlasobecného
stavebního
ďadu'
Speciálnístavební{řad opatřenímze dne 22' 2. 20|2 oznámil zďrájenístavebního
řízení
známýmúčastníkům
ř{zenÍa dotčeným
orgiínům
státnísprávy.Jelikožbyly stavebnimuuřadu
dobře známy poměryl star.edištěa Žádost poskytovala dostatečnýpodklad pro posouzení
navrhovanéstavby"upustil ve smyslu $ l 12 odst' 2 stavebníhozákona od ústního
jednánía
místního
šetření.
Žádost o vydrínístaYdbního
povoleníbyla v průběhuřízenídoloženatěmito rozhodnutími,
v.vjádřeními
a souhlasriýmistanovisky:
. vyjádřenío exi]stencienergetického
zaŤizeniČEZ Distribuce,a.s' čj. 0100033694ze
d n e2 3 . 2 . ? 0 1 2 : ,
- vyjádřenío existencitelekomunikaČnihg
zaÍizenienergetikyČez tcr Services,a.s.
ěj' 020001607B
ze dne23.2.2012
- vtjádřenío exigtencisítěelektronickýchkomunikacíspolečnosti
Telefonica02 Czech
Re p ublica.
. s . , . {j.
8 l9 8 /1 2ze dne16.1.2012
. v1'jádřerri
MěU Sedlčan1',
odborŽi]votnÍho
prostředí.
é,j. Ž? 278anaa6lBaze dne 11'
t.2007
- r,$ádření MěÚ Sedlčany,odbor výstar,bya územníhoplanovaní,č. j. ovÚP.
3 1 8 8/2 0 1 2 /Vo
&edne1 5 .2 . 2 0 12
- stanoviskoR'vVEDistrlibuční
služby,s.r.o'Brno.č.j' 50005s1231ze dne 7. 2.20|2
. souhlasobce NalŽoviQe,
j'
ě, 462la6ze dne30. l 1,20a6
- stenoviskoPovodíVltavy, státnípodnik,Praha5, č.j. 2a09n8424l?42ze dne 3' 4.
2009
- vyjádřeni$prál',ra údrŽbysilnic Benešov'přísp.org.,č. 21780?1564ó-235.68012006
i.
z e d n e8 . 1 8 . 2 9 0 6
- r'yjádřeníMěÚ Sedlčany,
odbordopravya SH, Č'j. oD.4l50/06.SH.ZRI399ze dne 6'
12.2046
. zálaznéstanoriisko
PČRx.Řsr DI Příbram,č.j. KRPS.57001.1lČr.zotz.ot
1106ze
d n e1 5 . 2 . 2 0 t 2
. stanoviskoLE$Y ČpsrÉ REPUBLiKY, s. p. Dobříš,č,.
j.2780fi6lll210 ze dne 14.
I 1 .2 0 0 6
V rámci stavebfiího]řízení
speciálnístavebníúřadpřezkoumalpředloŽenoužádosto vydaní
stavebníý povoleníb připoJenými podklady z hledisek uvedánýchv $ l1l stavebního
zákona,projednalji s {rčastník1.
řízenía s dotčenými
orgány'a posoudi}předloŽenástanoviska
a připornínky.Zjistil. Že projektovádoktrmentace
splňujeobecnét..i-i.kó poŽadavkyna
výstavbu. a Že usktitečněním
stavby nebudou ohroženyveřejnézajmy ani nepřiměřeně
omezenačiohroŽenapráva a právem chráněnézi$my účastníků
iízení,ProtožestavebníúŤad
v pruběhu řízení.neshledal důvody bránící r,ydání tohoto rozhodnutí a proto rozhodl
způsobemuvedený'mve výroku.
i
Toto stavebnípovoler!í podle $ 115 odgt.4 stavebnihozákona pozbývá platnosti,jestliže
stavbanebylazah{ienado dvou let.ode&re.kdy nabyloprávnímoci.
rl
Boučení
I
l
Proti tomutorozhodnr:ití
Ize podat odr.olánido 15 dnůode dne jeho oznámení'odvolaní se
podává u zdejšíhqodboru dopravy a silničníhohospodriřstvíMěstskéhoúřadu Sedlěany
s potřebnýmpočteřnstBjnopi9ů
tak, aby jeden stejnopiszůstalsprávnimuorgánua aby kaŽdý
účastník
řízenídoqtaljedenstejnopis.Nepodá-liúčastník
potřebnýpočetstejnopisů,
vyhotovi
je správniorgán na náůdlady
účastníka.
odvolríní bude postpupeno odboru dopravy Krajského uřadu Středoěeskéhokraie
k rozhodnutí'
Stavbanesmíbjt aahájlena.
dcikudstavebn'í
povoleninenabudeprávnímoci.
TRAD
Bc. Jan Krutina
vedoucíodborudopravy
z,
a silničníhohospodrířswí
*4čd
v.z. llelena Holanová
oprávněnáúředníosoba
Tento dokument rnusi být rlyvěšenna uřední desce Městskéhouřadu Sedlčanya obce
Nalžol'ice a. zve$ejn$niez způsobemumožňujícimdálkový pfistup (na intemetových
slránkách)minimálně po dobu 15 dnů.Patnáctýmdnempo vyvěšeníse d-okument
povďujě za
doručenýv přjnadř.Pakud jel stejnoudobu zveřejnčnzpůsobemumoŽňující
dflkóvý přístup,
což ltlŽe oprávněpá dsoba potvrzuje. Po uplyruti lhůtya vyznačeníúdajůp'osí'* t.nio
dokumentneprodlbněÝrátit zpět stavebnímu
uřadu.
Datum
r,yvěšení:,,.#,',(,.,.?,ť?..
Podpisoprávněnéosob;.,pbtvrzujíqívyvěŠení
Razítko:
Datumsejmutí:
Podpisoprávněnéosoby,potvrzujÍcí
sejmuti
Razítko:
Žadatelb'v|dle $ 8 zakonaE' o:+::0o+Sb', o správníchpoplatcích.osvobozenod správníhopoplatku'
$l Přibramv *zdaboř
0bec Nalžovice,
Krajská správaa
7
dodej
kou)
ikdu)
Ps++rgany'(doručeno
MěU Sodlčany,
pt*noýe.rri,
oÉborivýst{vby
a ú{emní|ro
Nám. T.d. Mxaryka 3? ,264 w $edlčany
MěU Sedlčany,
prostředí,
odborživotrrího
Nám. T'6' Masaryka32,26480 Sed|čany
HZS Příbram,Skolní70' 261 95 PffbramVI|l
PolicieČn'xŘsxDIrřÍb+m,
Ž€žipká498,2612EPříbram
itl
(doručeno
SpnívcisÍtí:
dodbikou)
Č-ezoistriuuce,
a.s.'Tep|ic[ági+ig,+0s02 Děčí'!
Telefonice
o2 Caech|epuptic,a's.]olšanskt26siló, t30 s4 Prdha3
RWE DistribučnÍ
sítěs.r.o.;
Plynárenská
499/l,65702 Bmo
l
(dorucenoao&jkd!)
ostatní:
: (dorulenb
ostatqÍ
dodpjkqu)
g38,2630l DobřÍš
g38,263
jLZ Dobříš,
jLZ
Lesy České
Lesy
republiky'n's.p',
repulliky','s.p',
České
Dobříš,
Příbramsk{
Příbramsk{
DobřÍš
PovodÍvltaw, státnÍ$odrrilc,eávod Do|nl Vltav4 Grafická 36, lFO 2l Praha50
ZemědčlskáspoleĚnoctNa!fuvice, 4.s.,Nalžovice23,262 93 Nďžovice

Podobné dokumenty

otsECNI ÚŘan

otsECNI ÚŘan cHko Beskydy při výkonu oprávnění při Beskydy. Jedná se o nezbytný vjezá vozidel na,území 59 zákona č. 254/200í Sb. o vodách a správě vodních toků vyptýiajíción , §š ii ,i 49 a z. § předpisů, a to ...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Homí Slavkov' Krásno, Nová Ves, Mnichov' Teplá

Více

stevebni povolení

stevebni povolení včetně ochrany vjejich ochranných pasmech, musí b;it respektovány a dodrženy při provádění stavby: Telefónica 02 Czech Republic a.s, o existenci SEK, ze dne 18,4.Z0l2, čj.:67133112; SěvK a.S., Ze d...

Více

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby 1. Stavbabude umístěnana pozemcíchp.č.|40l1, 14l,765, |66, |67,17011,I7|, |.l8,779, 180, l8l, 183/l, I85, |92, |99 v katastrálnímuzemi Hole u Průhonic,parc. č. 59, 63, 64, 66 v katastrálním územi P...

Více

Zápis 26-2015

Zápis 26-2015 Ič: 280 40 872, zastoupenéjednatelem Mgr. Tomášem Správkou, zajištěním administrativních kroků k whlášení vÝběrovéhořízenízačátkem roku 2016.

Více

Ing. Kveta Van66kova Zrstupce rlzemnlho celku: starostka UCetnl

Ing. Kveta Van66kova Zrstupce rlzemnlho celku: starostka UCetnl S 2 odst.2 pism.d) stav pohledaveka zevazk0a nakledenis nimi S 2 odst, 2 pism, e) rueeniza zavazkyfyzickycha pravnickychosob obec neruei za zevazky fyzickllch a prevnick:lch osob S 2 odst. 2 pism. ...

Více

IliltilltililIililtililltililllllllllllll lil

IliltilltililIililtililltililllllllllllll lil zákona č. z54l200| Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů(dále jen ',vodnízákon..),a jako speciálnístavebníúřaddle $ l5 odst. l písm.d) zákona č. |8312...

Více