Zrcadlo 157/2008 - Vrané nad Vltavou

Komentáře

Transkript

Zrcadlo 157/2008 - Vrané nad Vltavou
Slovo na začátek
VŠEM PŘEJEME…
Ať mír dál zůstává s touto krajinou
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.
S oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil jak květy mráz,
jak mráz.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.
Zloba, závist, zášť, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide navrátí.
Rekační rada ZRCADLA
SLOVO STAROSTKY
Blíží se Vánoce….. Pranostika říká: „Na sv. Martina zima začíná“. V naší obci v tento
den již tradičně zahájili zimu svatomartinským lampiónovým průvodem v čele s koněm naši skauti. Do předvánočního času spadají svátky populárních světců – 4. prosince má svátek Barbora, kdy všechny maminky a babičky nezapomenou dát do vázičky větvičky třešní, aby jim vykvetly „barborky“. Pak přijde svatý Mikuláš, který navštíví děti a rozdá jim
plno laskominek. Sv. Mikuláš byl a stále je oblíbeným svátkem dětí. Mikuláše a jeho družinu mají děti velmi rády, i když se někdy trochu bojí. Dále pak má svátek Lucie, která zase „noci upije“.
Vánoce patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Období čtyř týdnů před Štědrým dnem
se nazývá advent a jedním z jeho symbolů je adventní věnec. Název pochází z latinského
slova adventu, které znamená příchod. U nás jsme na první adventní neděli v parku „u váhy“ již potřetí slavnostně rozsvítili vánoční stromeček. Mnohé vánoční zvyky se dochovaly
do dnešního dne. Také uchováváte rybí šupiny v peněžence, či pouštíte na Štědrý den lodičky z ořechových skořápek nebo rozkrajujete jablka?
K té vánoční atmosféře Vám přeji, ať přežijete všechen ten předvánoční shon ve zdraví.
Přeji hezký a klidný Štědrý den v kruhu rodinném, abyste si v klidu popovídali při štědrovečerní večeři, protože jindy na to není čas. Přeji řádnou oslavu nového roku 2009 a dobré prožití těch 365 dní v následujícím roce. Přeji hodně spokojenosti a hlavně pevné zdraví. Ať se Vám daří jak v osobním, tak i pracovním životě.
Bohuslava Chvátalová
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
1
Zprávy z radnice
■ Od srpna do uzávěrky tohoto čísla Zrcadla. se zastupitelstvo sešlo 2 x, účast 86,7 %. Rada obce zasedala 10 x s účastí 90,–%.
■ Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1 na rok 2008 – v příjmové části změna
v celkové výši +6.889,–tis. Kč, ve výdajové části byly zvýšeny výdaje o 9.535,–tis. Kč.
Schodek ve výši 2.646,–tis. Kč bude kryt z prostředků uvolněných ze stavebního spoření.
■ Byla provedena oprava převoznické lodi a údržba závěsného lana nákladem 88,–tis. Kč.
■ V ulici Sluneční byla provedena kompletní výměna čerpadel v čerpací kanalizační šachtě nákladem cca 400,–tis. Kč.
■ Komunikace v ulici Dlouhá byla kompletně opravena – byl položen nový asfaltový povrch, osazeny obrubníky podél celé komunikace, vybudovány nájezdy do postranních ulic,
nově zhotoven dlážděný chodník pro bezpečný přístup dětí ze školy do školní jídelny. Na
tuto akci byla vynaložena částka 5,7 miliónů Kč a realizovala ji firma Fragment s.r.o.
Zbraslav.
■ Byla dokončena oprava komunikace III. třídy č. 1043 z Vraného nad Vltavou do Zvole,
kterou financoval Středočeský kraj.
■ Dokončena byla studie na vybudování kruhového objezdu na silnici 1043/III. v prostoru
křižovatky u „váhy“. Studie byla projednána s příslušnými správními orgány a posléze bude požádán Krajský úřad Středočeského kraje o zařazení do plánu investic.
■ Ke konci listopadu byla dokončena I.etapa rekonstrukce původní budovy „horní“ školy.
Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách šesti kmenových učeben, dvou kabinetů
a sociálního zařízení v přízemí budovy, vč. kompletní výměny elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů a zdravotechniky, repase dveří a podlah, montáž stropních podhledů nákladem 5.623,–tis. Kč, z toho 5 miliónů je dotace ze státního rozpočtu. Rozhodnutí o přidělení této dotace obec obdržela 1.9.2008.
■ Pro další pokračování rekonstrukce ZŠ bylo požádáno o dotaci ze státního rozpočtu na
rok 2009 a znovu byla podána žádost na ROP Střední Čechy.
■ Svah pod školním hřištěm sesutý po přívalovém dešti byl zpevněn geosyntetickou protierozní ochranou. Sanaci provedla odborná firma VZK – výztužné zeminové konstrukce.
Úprava si vyžádala náklad cca 120,–tis.Kč.
■ Byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci prostoru pod základní školou
– tvz. „lesíka“ –parkové řešení v okolí cyklohřiště, změna prostranství u pomníku padlých
a přímo pod školou, vč. osázení svahů pod školním hřištěm. Projektová dokumentace řeší
i prostor pod silnicí, kde by v budoucnu měl být okruh pro in–line bruslaře.
■ Zastupitelstvo rozhodlo umístit v obci na 10ti místech schránky se sáčky na sběr psích
exkrementů: u zdravotního střediska, u nádraží, v ulici U Pošty, v Dlouhé ulici u prodejny,
v ulici Nádražní u drogerie, v ulici Březovská před obecním úřadem, v ulici U Elektrárny
v blízkosti fotbalového hřiště, v blízkosti dětského hřiště Akátek, v ulici Ke Statku a před
hasičskou zbrojnici ve Skochovicích. Dále byly rozmístěny cedule se zákazem volného pobíhání psů.
■ Voleb do zastupitelstva Středočeského kraje se v naší obci zúčastnilo 37 % voličů, tj. ze
1700 možných voličů se k volbám dostavilo 629 voličů. Občanská demokratická strana získala v naší obci 37,26 %, Česká sociálně demokratická strana 26,43 %, Nezávislí starostové pro kraj 15,13 % a Komunistická strana Čech a Moravy 11,15 %.
2
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
VRANSKÝ OBČAN SE PTÁ… RADNICE ODPOVÍDÁ...
1. Vranské nádraží je velmi pěkně zrekonstruováno. Jediné, co kazí hezký dojem je zarostlý a neupravený parčík. Je možná náprava?
V době dokončení rekonstrukce nádražní budovy a přilehlého parku, měl údržbu parčíku na starosti dozorčí na naší trati, potažmo pracovníci naší železniční stanice. Po reorganizačních změnách v Českých drahách, v současné době spadá údržba parčíku pod Odbor
regionálního majetku, České dráhy. Bohužel i přes urgence ze strany obce o udržování parčíku, náprava nebyla uskutečněna. Úředník, pod kterého tento úsek spadá, mi sdělil, že takovýchto pozemků má tisíce, ať napíšu k jeho rukám stížnost. Napsala jsem.
2. Na křižovatce ulic V Ouvozcích a Ke Statku byly slavnostně zasazeny dva stromy Toto
prostranství bylo vždy pěkně upravené, protékal zde malý potůček, na kterém klapal malý
mlýnek... A nyní tam jsou dva nové stromy a kolem velký nepořádek.
Je plánována úprava. Prostranství na křižovatce V Ouvozcích a Ke Statku bude upraveno navezením zeminy a budou dosázeny další stromy a keře. Inertní materiál, který je zde
v současnosti, sem nechal navézt jeden z majitelů sousední nemovitosti, aby bylo prostranství srovnáno. O prostranství se staral v minulosti a slíbil, že i nadále se bude o toto
místo starat.
B. Chvátalová
3. Vranská nová škola zažila své první volby. Někteří obyvatelé navštívili tyto prostory
poprvé. Na chodbě si prohlédli nástěnky. Co je však šokovalo: v nové budově jsou nachodbě umístěny popelnice a krabice. Všichni chápou, že je potřeba třídit odpad.Kdo
z nás by si dal ve svém domě na chodbu popelnice a krabice, které se vyprazdňují až když
jsou plné!! A to nemluvím o zápachu!!! Nenechme žít děti v tomto prostředí!!!!
Úroveň třídění sice není vždy dokonalá, ale jak vyplývá z opakovaného monitorování, postupně se zlepšuje. Řada žáků, která se ve škole naučila třídit odpad, ho třídí i doma a vede k tomu mnohdy i své rodiče.
Myslím, že naši žáci ve škole žijí ve velice hezkém prostředí, na jehož vzhledu se sami
podílejí, veškerá výzdoba školy je prací našich žáků a učitelů. Škola jako původce odpadů
je dle zákona č.185/2001 Sb. povinna shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých
druhů a kategorií. Na chodbách školy nejsou popelnice, ale barevné kontejnery určené na
tříděný odpad: papír, plasty, sklo, hliník, použité baterie, bioodpad a krabice na tetrapakové obaly. Tyto barevné plastové kontejnery, se dle našeho názoru, nedají označit za nevzhledné popelnice. Úroveň třídění odpadů, vzhled školy a nápady, jak využívat vytříděný
odpad, zaujaly i časopis Mladá fronta Plus, jehož redaktoři nedávno školu navštívili a formou článku i fotografií zviditelnili školu po celé republice .
D. Ullwerová, ředitelka školy
4. Proč je stále slyšet hučení z místního rozhlasu?
Bohužel na tuto otázku neumím odpovědět. Již do minulého čísla jsem požádala o odpověď pana Filipa, který se v současnosti stará o obecní rozhlas, ale neodpověděl – pravděpodobně proto, že na tuto otázku odpovídal již v minulosti v některém z předchozích čísel
Zrcadla, tj. že hučení způsobuje křížení prověšených telefonních drátů a rozhlasu, zvláště
při větrném počasí. Požádali jsme o nápravu O2 Telefónica, bohužel bez odezvy.
B. Chvátalová
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
3
INFO – servis
VÁNOČNÍ NABÍDKA ADVENT 2008
Prodejna: NOEL – elektro prodejna a servis
Majitel: manželé Novotní
Adresa: Nádražní 148/505 (30 m za nádražím Vrané n/Vltavou po pravé straně)
Kontakt: 257 761 078, mobil: 602 276 702, [email protected], www.noelelektro.cz
Prodejní doba v ADVENTU:
Pondělí 10–12
13–17
Úterý
10–12
13–17
Středa
10–12
13–17
Čtvrtek
Pátek
10–12
13–17
Sobota 6. prosince 09–12
13. prosince 09–12
20. prosince 09–12
Neděle 7. prosince 10–13
14. prosince 10–13
21. prosince 10–13
Naše nabídka a za kolik korun:
Srdečně zveme všechny spoluobčany k návštěvě naší právě zadaptované prodejny, kde můžete nakoupit svým milým vánoční dárky.
Nabízíme veškeré domácí spotřebiče ve vánočních slevách.
LCD televizory, set toboxy pro příjem digi TV, (již od 990 kč) DVD přehrávače, MP3,
MP4, domácí kina, notebooky, navigace, monitory i PC, malé přenosné TV do kuchyně, či
jako druhá TV.
Pračky, myčky, sušičky, sporáky, chladničky, mrazáky, americké chladničky, vestavné
spotřebiče, mikrovlnky, pečící stolní trouby, pekárny chleba, konvice, fény, holicí strojky,
roboty,digitální foto, videokamery. Vánoční svícny, osvětlení interních i venkovních stromků, světelné řetězy ,svíčky, Františky a prskavky.
Všechny spotřebiče uvádíme do provozu a zajišťujeme stálý servis.
A hlavně nemusíte stát fronty v přeplněné Praze, kde vám ukradnou auto, kartu a mobil.
My vám odborně poradíme,vše v klidu předvedeme a zdarma a rychle přivezeme.
Těšíme se na vás a přejeme klidné Vánoce 2008 .
Jarka a Standa Novotní – elektro N O E L.
Prodejna: Dětský bazar PRO-BABY
Majitel: Špringlová Renáta
Adresa: Březovská 164
Kontakt: 602 885 132
Prodejní doba v ADVENTU:
Pondělí 10–17
10–17
Úterý
Středa
Zavřeno
Čtvrtek 10–17
10–17
Pátek
Sobota
13. prosince: 10–12
6. prosince: 10–12
Neděle
7. prosince: zavřeno
14. prosince zavřeno
Lze otevřít kdykoli po tel. dohodě
4
20. prosince 10–12
21. prosince zavřeno
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
Naše nabídka a za kolik korun:
malá autíčka SPEEDY CARS 29+49Kč
auta CAT menší 129Kč
větší 299Kč
nákladní auta – zvukové, velké 390 Kč
popeláři – zvukové, velké 390Kč
maňáskové divadlo 260Kč
postýlka pro panenky 169–290Kč
kočárky pro panenky 125–360 Kč
lehátko pro panenky 290Kč
zvukové velké miminko 390Kč
modelová auta 129–590 Kč
dřev. Hračky, stavebnice Mega BLOKS, panenky BRATZ a další hračky za nízké ceny.
Prodejna: Spodní prádlo + plavky
Majitel: Petr Šibl
Adresa: Březovská 156, Vrané nad Vltavou
Kontakt: 602 841 191, 728 652 471, [email protected]
Prodejní doba v ADVENTU:
Pondělí:
zavřeno
Úterý:
zavřeno
Středa:
vždy 9 – 12 13 – 18 hod.
Čtvrtek:
zavřeno
Pátek:
zavřeno
Sobota:
6. prosince 9–12, 14 –17 13. prosince 9–12, 14–17
20. prosince 9–12, 14 –17
Neděle:
14. prosince 14–17 21. prosince 14–17
7. prosince 14–17
Štědrý den: 24. prosince 8–12 hod.
Naše nabídka a za kolik korun:
Stále budou probíhat akce na plavky ze sezóny 2008 – sleva 70% z ceny.
Nabízené druhy budou v cenách 100,– až 300,– Kč za kus.V prosinci již bude v prodeji nová kolekce spodního prádla – pánské a dámské, za velmi příznivé ceny.
Zároveň bude představena nová podzimní a zimní kolekce značky JITEX.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
5
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE
správní odbor
pracoviště Praha 2, Podskalská 19
Telefon: 221 982 111, fax: 221 982 470, e-mail: [email protected]
■ Upozorňujeme občany správního obvodu obce s rozšířenou působností (okres Praha – západ) na povinnou výměnu občanských průkazů
■ Nařízením vlády č. 612/2004 Sb. ze dne 16. listopadu 2004 byly stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů podle § 24 odst. 2 zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb. takto:
■ Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů:
Občanské průkazy (růžové OP jsou bez strojově čitelných údajů) vydané do 31. prosince
2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008. Posledním pracovním dnem pro výměnu OP je 28.11.2008, v tento den od 8,00 do 12,00 hodin je
možné požádat o výměnu občanského průkazu pouze na pracovišti Praha 2, Podskalská 19.
Sankce –přestupek
Nesplněním výše uvedené povinnosti se občan dopouští přestupku na úseku občanských
průkazů. Správní orgán může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.
Výjimka
Povinnost provést výměnu občanského průkazu se nevztahuje pouze na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou.
Místo podání žádosti
■ Se žádostí se můžete obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle
místa vašeho trvalého pobytu. V Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě
a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo
místo trvalého pobytu nebo na kterýkoliv matriční úřad.
■ V případě Městského úřadu Černošice řeší uvedenou výměnu úředníci správního odboru
na pracovišti:
Praha 2, Podskalská 19 v hodinách pro veřejnost pondělí a středa 8:00 – 17:00 a úterý,
čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00
Černošice, Riegrova 1209, oddělení matrik v hodinách pro veřejnost pondělí a středa
8:00 – 11:30, dále pak od 12:30 –17:00.
Bližší informace dostanete na telefonu: 224 919 960.
Ludmila Rosíková v. r.
vedoucí správního odboru
6
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
Volný čas
CESTOMÁNIE PO VRANSKU…..
Výstava: Pražský hrad opět ožije výstavou betlémů
Od 20. Listopadu 2008 do 4. ledna 2009 ožije Nejvyšší purkrabství Pražského hradu už
třetím ročníkem výstavy BETLÉMY. Půvabná výstava několika desítek betlémů z dílen starých i současných nabídne opět vzácné unikáty. Výstavu pořádá AGENTURA SCHOK, spol.
s r.o., ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů.
K vidění budou dřevěné betlémy, jesličkové archy, papírové betlémy i podmalby na skle. Letos můžeme navíc obdivovat i repliku staré jesličkové loutkové hry, která Pražany bavila před
více než sto lety, krásné ukázky betlemářské tvorby v perníkářství, model keramického betlému z 30. let minulého století navržený původně pro chrám Sv. Víta i půvabné řezbářské práce.
Betlém Jarmily Haldové, považovaný za jedno z nejpůvabnějších děl
současnosti: autorka ho věnovala
svému manželovi. © archiv Jana
Rody.
Výstava letos představí až 50 exponátů, z toho zhruba polovinu tvoří vzácné práce historické. „Pozoruhodný je například deskový
betlém ze Slaného, který býval stavěn u Františkánů,“ říká kurátor
výstavy Jan Roda, sekretář Spolku
českých betlemářů. „Už před sto lety na něj upozornil páter Procházka, který se později zasloužil o jeho přenesení do Národopisného muzea v Praze, kde pak i za
jeho přispění vznikla jesličkářská sbírka.“
Podle Jana Rody stojí za pozornost i model velkých kostelních jeslí, na nichž ke konci první republiky pracovala významná česká výtvarnice Helena Johnová. Keramické jesle měly
původně stát ve Svatovítské katedrále, výrobu rozměrného díla však přerušila válka a po komunistickém převratu je už jeho další osud neznámý.
Z nových prací upozorňuje Jan Roda na Betlém Jarmily Haldové, který je podle něj považován za jedno z nejkrásnějších betlemářských děl současnosti. „Z každé postavy vyzařuje
radost ze zázraku zrození nového života,“ říká Jan Roda. „V díle autorka zúročila svoji řezbářskou zdatnost, malířské umění i schopnost vnímat radosti všedních dnů.“ Jesličky věnovala autorka svému manželovi. Výstavu Betlémy si oblíbili zejména tuzemští návštěvníci,
včetně rodin s dětmi a školních exkurzí –tomu je přizpůsobeno i vstupné: vstupenka pro dospělé je za 65 Kč, pro studenty za 45 Kč, děti, důchodci, držitelé ZTP průkazů a pedagogický dozor školních výprav zaplatí 30 Kč, vstup pro děti do 3 let je zdarma. K příjemné návštěvě výstavy přispívá i kavárna, která je v areálu Purkrabství rovněž v provozu.
Výstava bude otevřena denně (včetně svátků a víkendů) 9 – 17 hodin v historických sálech Nejvyššího purkrabství.
V galerii Purkrabství současně probíhá i výstava „Prokletí zlata – 1000 let zlata Inků“: na
ni mohou návštěvníci zajít až do 31. května příštího roku.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
7
Divadlo
V říjnu jsme navštívili Divadlo kouzel Pavla Kožíška v Líbeznici, kde jsme shlédli divadelní představení Moliérova: Zdravý nemocný. V hlavní roli vystoupil Karel Roden..
Zároveň jsme si prohlédli kouzelnický salonek a vesele si popovídali s kouzelníkem Pavlem Kožíškem. Pan Kožíšek nám vyprávěl a také jsme od něho dostali fotografie s vlastnoručním podpisem a věnováním.
V Divadle Na Fidlovačce jsme v listopadu viděli hru „ Hádej, kdo přijde….“. V hlavních
rolích se představili Eliška Balcarová a Tomáš Töpfer.
Naše poslední letošní návštěva divadla bude 20. prosince. Pojedeme do Divadla Radka
Brzobohatého na „ Vyhazovače“.
V návštěvách divadel budeme pokračovat i v příštím roce.
JEŽÍŠKOVA CESTA
Městečko Boží Dar je vyhlášeno Ježíškovým
městečkem. Působí zde Ježíškova pošta, která rozesílá po celé zemi dopisy, orazítkované symbolem Ježíška.. Především zde ale byla otevřena Ježíškova cesta.
Popis Ježíškovy cesty
Ježíškova cesta má dva okruhy. Malý okruh,
určený těm nejmenším dětem, je dlouhý 5 600 m,
velký okruh měří 12 900 m, je tedy pro zdatné turisty.
Na cestu vyrazí děti se svým doprovodem od
Infocentra muzeum nebo ze SKY areálu NOVAKO
v městečku Boží Dar. Cesta má 13 zastávek, ke
kterým dojdete po značených cestách a poznáte
je podle pěkných domečků. V každém domečku
čeká děti zajímavý úkol. Někde budou poznávat
stopy zvěře, jinde stromy podle listů nebo plodů,
v dalších zastávkách zase budou muset uhádnout, co k sobě patří nebo označit, co je správné.
Na všech zastávkách bude děti vítat Ježíšek a jeho přítelé a pomocníci z Ježíškova světa.
Průběh hry na Ježíškově cestě.
Na začátku trasy v Infocentru muzeum nebo ve SKY areálu NOVAKO v Božím Daru obdrží děti Ježíškův zápisníček, který je opravňuje vstoupit na Ježíškovu cestu, a také plánek
cesty.
Na každé zastávce si děti do Ježíškova zápisníčku zaznamenají své řešení úkolu, který
na této zastávce dostanou. Po absolvování jednoho z okruhů navštíví děti infocentrum, muzeum nebo SKY areál NOVAKO, tedy místo, odkud vyšly. Zde jim Ježíškovi pomocníci zkontrolují, zda úkoly splnily správně, ty správné pak orazítkují Ježíškovým razítkem. Na závěr
cesty pak zde děti i rodiče dostanou od Ježíška malé dárky. Když náhodou některý úkol nesplníte úplně správně, nebuďte smutní, dáreček dostanete stejně, už proto, že jste Ježíškovu cestu navštívily a snažily se.
8
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
A ještě pozor! U většiny zastávek vás čeká malá atrakce, třeba kolotoč, houpačky a jiné zábavy. To proto, aby vám cesta lépe ubíhala, nebo i proto, abyste si mohly trochu od
chůze odpočinout.
Milé děti, Ježíškova cesta na Božím Daru je ohromná zábava! Možná ale, že cestovat na
Boží Dar je pro některé z vás, a pro vaše rodiče časově náročné. I když samozřejmě budeme rádi, když třeba v létě své rodiče poprosíte, aby vás na tuto cestu vzali, máme pro vás
jinou možnost.
Nemusíte zatím cestovat až na Boží Dar. Než se na tuto cestu vypravíte, můžete si celou Ježíškovu cestu projít na www stránkách.
Stáhněte si Ježíškův zápisníček a vytiskněte si ho. Nemáte-li tiskárnu, stačí, když si sami z čistých listů papíru Ježíškův zápisníček vyrobíte. Potom se už můžete vesele vydat na
Ježíškovu cestu a plnit úkoly na jejích zastávkách. Plnění jednotlivých úkolů zapište do vašeho Ježíškova zápisníčku.
Vyplněný Ježíškův zápisníček můžete poslat Ježíškovi na adresu a tím se pochlubit, jak
jste šikovné.
Český Ježíšek
Boží Dar 1
Boží Dar 362 62
Hezkou zábavu i nějaké to poučení vám přeje Ježíšek.
OTÁZKA PRO ČTENÁŘE
Odpověď na otázku z minulého čísla:
Plán Vraného nad Vltavou je u nádraží
Dnešní otázka:
Kde začíná nově otevřená naučná stezka?
Společenská kronika
ZPRÁVA Z MATRIKY ZA OBDOBÍ 8,9,10/2008
Narozeni:
Klára Dobruská
Kateřina Juránková
Jakub Kchunt
Maël Morgann Rousselet
Filip Tomek
Melisa Victoria Vojtková
Pavel Jan Krištůfek
Úmrtí:
Čáp Stanislav
Antošová Zorka
Bartoš Miloš
Heinisch Pavel
Mareš Jaroslav
Marková Alena
Přistěhováno: 24 občanů
Odstěhováno: 8 občanů
Začátkem měsíce prosince se chystáme navštívit naše vranské babičky v domovech důchodců s malým dárečkem k Vánocům a těšíme se na popovídání s nimi.
Na závěr přeji Všem občanům pěkné vánoční svátky, do nového roku hodně zdraví,spoVěra Urbanová, matrikářka
kojenosti a dobré nálady.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
9
U ČEHO BYLO ZRCADLO…
1. ROČNÍK Běhu naděje 2008
„Běh naděje“ nahradil letitý „ Běh Terryho Foxe“.
V sobotu 20. září se sešli všichni, kteří nejsou lhostejní a podporují boj proti rakovině.
U Galaxie se sešlo 65 lidí všech věkových kategorií, aby projeli na kolech, proběhli nebo alespoň prošli trasu tohoto závodu. V cíli nás, jako každý rok, čekal Diplom za účast,
koláč od „Berušky“ a čaj od Megafytu. Nejrychleji běžel opět Štěpán Škoda. Nejmladším
účastníkem byl 23 denní Filípek Tomek.
II. Vranské posvícení 2008
Svatý Petr se rozhodl, že sobotní odpoledne, 27. září 2008 bude slunečné. Udělal nám
velikou radost, a tak jsme prožili krásné odpoledne na hřišti u Sokolovny a v pohodě jsme
si užili oslavu posvícení. Všude vládla přátelská, sousedská atmosféra. Ti, co se přišli podívat, si mohli nakoupit mnoho zajímavého. Z podia zněla pěkná hudba. V kadeřnickém salonu Tomáše Vavřiny bylo stále plno. Občerstvení bylo různorodé.
Děti se nejprve uvedly svým pěkným divadelním představením a pak se již rozběhly po
areálu a vyráběly různé výrobky (zdobily perníčky, tvořily z přírodního materiálu) a velký
hit byla koloběžkiáda. Své výroby prodávala družina a Mateřská školka a tím získaly pár
korunek na hračky či výlety.
Tečkou byla večerní zábava pořádaná naším SOKOLEM.
Ti, co přišli se dobře pobavili.
10
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
Vejvodova Zbraslav 2008
V páteční podvečer, 26. září opět zněl naší obcí „hit století“ Vejvodova polka „Škoda lásky“. Jako každoročně k nám zavítala kapela, která se účastnila „Vejvodovy Zbraslavi“.
Tentokrát přijela dechovka „ LŠU Přeštice“. Mladí hudebníci hráli jako z partesu.
Několik desítek milovníků tohoto hudebního žánru si přišli na své.
Naučná stezka
V úterý 4. listopadu 2008 se
sešli „U lípy“ děcka z mateřské
školky, školní mládež, Seniorek, zástupci Radnice, členové
Zvonečku a hosté k slavnostnímu otevření obnovené „Naučné
stezky Zvolská Homole“.
Červená pentle byla přestřižena, připilo se šampaňským
a vyrazilo se na trasu naučné
stezky.
Věříme, že i ostatní si rádi tuto stezku projdou a prožijí pěkné chvíle v přírodě.
O naučné stezce bude vydáno CD. Včas budeme informováni, kdy a kde si budeme moci
avizované CD koupit.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
11
Sv. Martin
Již tradičně v úterý 11. listopadu jsme se sešli u nové školy s lampiony, abychom v čele
s koněm v sedle se sv. Martinem prošli celou vesnicí. Rozsvícený průvod došel ke kostelu
sv. Jiří, kde nás čekalo malé divadélko o svatomartinské legendě. A pak začalo „dělení“
drobných pochutin. Nálada byla jako vždy přátelská. Dětem svítily nejen lampiony, ale i radostná světélka v malých očkách.
Vánoční stromeček 2008
Již po třetí, tentokrát 30. listopadu na 1. Adventní neděli jsme se sešli v parčíku „u váhy“, abychom slavnostně rozsvítili náš vánoční stromeček. Zároveň proběhl malý Vánoční
jarmark – prodej dárečků. Posilnili jsme se dobrým mokem a něco na zub také nechybělo.
U stromečku jsme si zazpívali, každý si zapálil svou první adventní svíčku. Děti si vhodily
své dopisy Ježíškovi do poštovní schránky – Pošta pro Ježíška. Zároveň proběhla „Padesátníková sbírka“. Do kasičky pod stromečkem se vhazovaly staré padesátihaléřové mince. Vánoční „ sousedské setkání“, při kterém si spoluobčané mezi s sebou pěkně poklábosili a prožili radostné odpoledne a podvečer…
Poděkování sponzorům: Megafyt, Lesnická činnost Lukáš Tomek a pan Dremla.
Všechny tyto celovesnické akce byly velmi úspěšné. Společná setkání vranských občanů – sousedů, přátel a vůbec všech přispívají k dobrému spolužití celé naší vesnice. Vždyť
popovídat si se svými milými spoluobyvateli, je to nejlepší pro dobré soužití celé vesnice.
Pojďme v těchto setkáních pokračovat i v příštím roce.
12
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
CO NÁS ČEKÁ …..
Vranské Vánoce 2008 v kostele sv. Jiří:
24. prosince – Štědrý den – půlnoční mše ve 22 hodin
26. prosince – Svatý Štěpán – Vánoční koncert vranského Sboru sv. Jiří v 16 hodin
3. ledna 2009 – Divadelní představení modřanských dětí (čas bude upřesněn.)
Obec Vrané n/Vltavou ve sp olup ráci se SDH Skochovice
Vás srdečně zvou na
VRANSKÝ MASOPUST
Druhý ročník se koná
v sobotu 28. února 2009
Průvod půjde po tradiční trase od Marholdů do Skochovic, kde budou mít
hasiči nachystané bohaté občerstvení a večer uspořádají Masopustní zábavu.
Podrobnosti najdete na plakátech, které můžete začít vyhlížet v první polovině
února.
Těšíme na Vás, Vaše masky a pořádnou masopustní zábavu.
Hraje živá hudba.
Než se nadějeme, bude tu MASOPUST 2009
V sobotu 28. února 2009 se opět sejdeme v masopustním průvodu. Již nyní si připravte
masky. Trasa průvodu bude podobná té letošní. Na parkovišti u zdravotního střediska se průvod zastaví ke krátké pauze. Zde si zatančíme a zazpíváme. Zároveň se zde občerstvíme. Prosíme hospodyňky, aby se na toto místo přišly pochlubit svými cukrářskými výrobky, klobáskou také nikdo nepohrdne. Dobrý mok bude také vítán.
Až průvod dorazí do Skochovic na hřiště k Hasičské zbrojnici, skolíme medvěda a jedem
dál a opět hudba, občerstvení.
Věřím, že i skochovické hospodyňky
se přijdou pochlubit svým sladkostmi a ostatními dobrotami. Večer bude pokračovat v sále hasičárny velkou masopustní zábavou. K tanci
zahraje se svými přáteli Vašek Havlíček.
Určitě rádi přispějete nějakou
tou mincí ( berou se i papírové) do
kasiček, které budou mít „ výběrčí“
po celou trasu průvodu.
Připravte se včas a těšte se!!!!!!!
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
13
SENIOREK
Motto: Spokojený důchodce – Nemusím už do práce, čeká mě jen legrace.
Kafíčko a zahrádka, důchod to je pohádka.
Seniorek je stále v akci.
V září jsme jeli posázavským pacifikem na Konopiště. Areálem jsem se projeli vláčkem,
navštívili jsem Růžovou zahradu a podívali jsme se na medvědy.
Další zářijovou akcí byla procházka do Skochovic, kde nás pan Černý provedl Osadou „
Zlaté slunce“. Poutavě nám vyprávěl o této osadě, která letos oslavila 80.té narozeniny. Za
všechny ještě jednou panu Černému děkuji.
Říjen: Již podruhé jsme navštívili natáčení České televize v divadle Semafor pořad Všechnopárty s Karlem Šípem.
Další cíl naší výpravy byl Týnec nad Sázavou. Městečkem nás provedla naše kamarádka
paní Hanka Šimanová, za což ji děkujeme. Týnským hradem nás provedla paní průvodkyně.
Prohlédli jsme si sbírku keramiky, mincí a bankovek. Zvládli jsme i výstup až úplně do nejvyššího patra věže, odkud jsme si prohlédli celé okolí. Tato věž je zajímavá, protože v ní žije velké hejno netopýrů. Letos jich zde přebývalo přes 530 kusů.
V Dušičkovém čase jsme navštívili Vyšehrad. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Petra a Pavla a prošli jsme celý areál Vyšehradu včetně hřbitova.
Listopad: zúčastnili jsme se zahájení „Naučné stezky“.
Uskutečnili jsme procházku do skochovských lesů, navštívili jsme „Obůrku“. Obyvatelům, lesním zvířátkům, jsme do Obůrky přinesli něco na zub.
Poslední listopadovou akcí byla návštěva Prahy. Tentokrát jsme si prošli a prohlédli Staroměstské náměstí, radnici a okolí.
V prosinci nás ještě čeká opět krmení zvířátek a protože to již bude určitě zima, tak se také my posilníme a v teple zahřejeme.
Seniorek děkuje za přízeň naší Radnici a věří, že i nadále budou naše vztahy přátelské.
Seniorek přeje všem svým milým spoluobčanům pohodové svátky vánoční a pevné vykročení do nového roku.
SOKOLÍCI
Naši nejmenší nezahálí a pravidelně každé pondělí od 16 do 17 hodin cvičí v naší Sokolovně.I vy ostatní děti vezměte své rodiče či prarodiče a přijďte mezi nás.
Naši přátelé Bob a Bobek na Vás volají: „ VSTÁVAT A CVIČIT!!!!“
Na všechny se moc těšíme.
Děti a teta cvičitelka Věra Dřímalová
14
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
Poděkování
Malí SOKOLíci děkují své milé sokolské cvičitelce, paní ing. Věře Dřímalové, za její trpělivost, laskavost a vůbec vše, co pro ně podniká.
Tvoji SOKOLíci
Teto Věrko, máme Tě rádi.
TJ SOKOL VRANÉ N/VLTAVOU
Co všechno má vranský Sokol za sebou od posledního příspěvku? Dne 20 září byl pořádán
„Běh Naděje“, který má stejnou náplň, jako měl Běh Terryho Foxe, jehož licence skončila od
kanadské strany a pořadatelé se rozhodli pokračovat v započaté linii humanitárních běhů
českou variantou. Tímto Během Naděje chceme apelovat na lidskou solidaritu a sdružovat finanční prostředky na výzkum léků proti zákeřné nemoci rakovině, která postihuje bohužel
stále více lidí. Běh byl tradičně pořádán na břehu Vltavy od Galaxie-vodní sporty ke Skochovicím a nazpět ke Galaxii. Bylo celkem 65 účastníků a přes chladné počasí vládla docela dobrá nálada. Na konto výzkumu léků proti rakovině byl poslán výtěžek ve výši 5600,–Kč.
Další akcí v září byla posvícenská zábava, která se konala v rámci vranského svatováclavského posvícení dne 27. září. Po velice zdařilém průběhu letošního posvícenského odpoledne
zdařile hrála k tanci a poslechu kapela „NEON“, jež se již osvědčila při minulých zábavách. My
si myslíme, že posvícenská zábava přinesla svěží rozptýlení pro všechny zúčastněné.
V sobotu 11. října naši mladí sokoli pořádali opět další ročník oblíbeného „Běhu do schodů“. Tento ročník byl velice úspěšný. Počet účastníků se vyšplhal až na 140. Nejlépe se
o tom dozvíte v článku našich sokolů pořadatelů.
Poslední akcí tohoto roku byla v sobotu 6.12.2008 „Mikulášská zábava“. Pro děti se jako vždy konala od 14–17 hod. s bohatou nadílkou, různými soutěžemi včetně soutěže o nejZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
15
lepší masku. Večer byla zábava pro dospělé s hudbou kapely „NEON“, bohatým občerstvením a bohatou tombolou. Večer byl zahájen předtančením tanečního klubu „ASTAIR“.
Blíží se již konec roku a svátky vánoční. Chceme popřát všem lidem hezké prožití svátků vánočních a do nového roku 2009 nejen úspěchy a splnění přání, ale také pevné zdraví
a životní pohodu.
Na závěr připomínáme, že veškeré informace o vranském Sokole najdete na našich webových stránkách www.sokolvranenadvltavou.cz.
Přijďte si zacvičit!
Těšíme se na shledání v sokolovně. Se sokolským heslem „Tužme se“.
Marie Koubová
Běh do schodů 2008
Druhou říjnovou sobotu se ve Vraném nad Vltavou uskutečnil 15. ročník Běhu do schodů.
Účast na obnovených ročnících rok od roku roste – letos se na startovní listinu zapsalo rekordních 132 závodníků a podívat se a fandit přišlo i mnoho dalších místních občanů. Již druhý rok se závodí v 17ti kategoriích a věkové rozmezí letošních běžců bylo od 1 do 85 let (velké oblibě se těší i v loňském roce nově založená kategorie PSÍ –letos závodilo 11 psů).
Absolutním vítězem se pak stal, stejně jako v uplynulých dvou letech, Matěj Sofron, který nejen, že překonal svůj osobní rekord, ale dokonce vytvořil rekord traťový (poprvé v historii byly schody pokořeny pod časovou hranici 10ti sekund –výsledný čas absolutního vítěze byl 9,96s). Zmínit opět musíme hojnou účast oddílu Galaxie, která si tak již po třetí
odnesla zvláštní cenu za největší počet závodníků.
Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali všem těm, bez kterých by se Běh do schodů
2008 nemohl uskutečnit. Velký dík tak patří TJ Sokol Vrané nad Vltavou I., Lukášovi Novotnému (technické a hudební zázemí), CEV Zvoneček (zapůjčení pomůcek a materiálu)
a ZŠ Vrané nad Vltavou (technické zázemí).
Největší poděkování však patří všem zúčastněným sportovcům a přihlížejícím, kteří přišli i letos podpořit sokolskou sportovní akci, jejíž hlavní smysl má být příjemně strávené
sobotní dopoledne v blízkosti svých spoluobčanů. Jsme rádi, že se na Běhu do schodů již
pravidelně objevují známé tváře a závod se tak opět stává podzimní vranskou tradicí.
Věříme, že k milé atmosféře přispělo i malé občerstvení –účastníci mohli ochutnat domácí zelňačku, zahřát se grogem a pěkné počasí.
Všem závodníkům a přihlížejícím také děkujeme za dobrovolné finanční příspěvky, jejichž výtěžek bude využit při realizaci dalšího ročníku Běhu do schodů a to zejména k zakoupení cen pro vítěze v jednotlivých kategoriích.
V neposlední řadě bychom rádi poprosili všechny běžce příštího ročníku Běhu do schodů,
aby dodržovali čas určený na prezenci. Jedině tak můžeme docílit dodržení časového harmonogramu celého závodu a zamezit pak případným nesrovnalostem v konečném vyhodnocování pořadí, vzniklých z důvodu časového presu. Tímto se chceme omluvit za některé
chybně zveřejněné výsledky v průběhu závodu, které jsme však při vyhlášení napravili.
Děkujeme a již teď se těšíme na příští ročník. Budeme doufat, že i v říjnu 2009 se na
vranském Běhu do schodů v hojném počtu opět všichni sejdeme, a kdo ví, třeba i tentokrát
padne nový rekord v počtu zúčastněných běžců!
16
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
Podrobnosti o závodě (fotografie a výsledky všech kategorií) naleznete na webových
stránkách sokola: www.sokolvranenadvltavou.cz
Janeček Petr, Kilián Martin, Lupienská Natálie, Malá Jaroslava,
Tejnický Jaroslav, Vláčil Jan
Některá NEJ:
nejlepší čas = 9,96 s Matěj Sofron –NOVÝ REKORD!
nejmladší závodník = Jůlinka Bártová (1 rok)
nejstarší závodník = Milan Moravec –85 let (vítěz své kategorie, stejně jako loni a předloni)
nejpočetnější kat. = muži 19 –40 let (20 závodníků)
nejméně obsazená kat. = dívky 15–18 let (1 závodnice)
největší skupina = z oddílu Galaxie
HLÁSÍ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní začátek nového školního roku v naší školce probíhal v hojnějším počtu dětí než
tomu bylo v minulých letech. Po velkém úsilí paní ředitelky a zřizovatele (Obecní úřad ve
Vraném) se podařila otevřít třetí třída, což znamená, že mohlo být přijato o 8 dětí více, tedy na celkový počet 59. Novou třídu si velmi pěkně připravila paní učitelka Jana Bollardtová a my doufáme, že se tam dětem bude líbil.
Nejdůležitější úkol, který na nás čekal ve školce po začátku školního roku bylo Posvícení. Letos již podruhé jsme si vzali za úkol obohatit toto veselí domácími perníčky. Po zkušenosti z loňského roku jsme věděli,
že máme šikovné rodiče a ani letos nezklamali. Napekli nám takovou spoustu perníčků, že jsme si jejich prodejem
(ten mimochodem bravurně zvládla
paní učitelka Jana) vydělali penízky na
výlet na medvědy do Berouna. Perníky
se prodávaly buď krásně nazdobené
našimi dětmi nebo si je každý mohl namalovat podle svých představ. Zájem
o zdobení byl tak veliký, že nám chvilkami nestačily ani dva pracovní stoly.
Velkou pozornost budila též naše Perníková chaloupka, která byla postavena učitelkami z dolní školky speciálně
na tuto příležitost. Poděkování za její
výrobu patří paní učitelce Jarmile, Janě a panu Mánkovi.
Neméně úspěšná byla též koloběžkiáda, která již podruhé probíhala napříč zahradami školky a její účastníci
si vyjezdili krásné odměny. Prostě –
Posvícení se povedlo, a za to děkujeZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
17
me všem rodičům, kteří pomohli napéct perníčky, paní Marii Bernatové, paní školnici Lence
a všem učitelkám – Jarmile, Janě, Blance, Jitce a Iloně –za trpělivost při této titěrné práci.
Měsíc říjen pro naše děti nezačal moc šťastně, protože nás „navštívil“ dotěrný bacil spály a postupně zdolal malé i velké. Díky němu jsme nemohli absolvovat ani výlet, který jsme
měli v plánu za utržené korunky z Posvícení.
Ten se ale určitě ještě uskuteční, pojedeme na jaře. Přidáme ještě penízky, které nám
věnovala vranská firma NOEL–elektro a rodina Velebilova. Moc děkujeme, jsme rádi za
každý sponzorský dar, který nám pro děti dáte.
Další akcí, které se velmi rády naše děti účastní je lampiónový průvod. Větší děti z II.
a III. třídy se na něj svědomitě připravovaly a za pomoci učitelek si vyrobily krásné lampióny, které v průvodu jen zářily.
A protože je již čas adventu, tak se začínáme připravovat na vystoupení u příležitosti
rozsvícení vranského vánočního stromečku, začínáme školku zahalovat do vánočního hávu a chystáme vánoční dekorace. Těšíme se na poslouchání a zpívání koled, na cukroví,
které budeme jistě ve školce ochutnávat a samozřejmě nejvíce na Ježíška. Společně ozdobíme vánoční stromeček a budeme s napětím čekat, zda i letos nás navštíví a překvapí nás
vánočními dárky.
Ale to jsou starosti, které mají určitě i jiné děti, nejen ty naše v mateřince. Proto hlavně dětem přejeme krásné a bohaté Vánoce, príma pohodu, velké množství dárků a hodně
sněhu. Nám ostatním zase dobré zdraví, mnoho spokojenosti a málo sněhu.
Mějte krásné Vánoce, vše nejlepší do nového roku a nashledanou v roce 2009.
Kolektiv MŠ
NOVÍ OBČÁNCI
VRANŠTÍ
Vítám Tě na svět děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí.
Vítám Tě na svět živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí
V listopadu byli přivítáni v obřadní síni vranské radnice naši noví občánci.
Do kroniky obce se zapsalo 9 malých slečen a 6 malých hošíků.
K této oslavě se připojily děti
z 1. stupně ZŠ svým pěkným vystoupením.
Všem dítkám přejeme hodně radosti,
veselí a zdraví.
18
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
PRVŇÁČCI A SKŘÍTEK VŠUDYBÝLEK
Nejrychlejší informace o našich aktivitách najdete na stránkách
http://prvnaci2008.ic.cz
■ Prvňáčci začali svou školní dráhu jako jediní z prvního stupně v nové školní budově. A daří si jim tam dobře, ačkoliv se se svými prvostupňovými kamarády vídají jen
v družině. Od září již mají spoustu zážitků a naučili se velké množství nových věcí.
■ Na každý měsíc pro nás chystá náš průvodce skřítek Všudybýlek zajímavé téma, se
kterým se poté postupně v rámci jednotlivých menších i větších projektů seznamujeme.
Naše vyučování neprobíhá v tradičních vyučovacích hodinách, ale v blocích, tak, abychom mohli využívat nejrůznějších metod práce.
■ Září se neslo ve znamení „Kouzelných bylinek“. Poznávali jsme, čím mohou být rostliny užitečné a které nám mohou škodit. Vařili jsme kouzelný lektvar ze šípků a pak jej
ochutnávali. Speciální lektvar jsme si vyrobili i při výtvarné výchově. Prokázali jsme
schopnost spolupracovat a vysloužili si velkou pochvalu. Spolu s našimi patrony deváťáky jsme sázeli strom v rámci projektu ENO.
■ V říjnu nás skřítek Všudybýlek pozval mezi své kamarády „Stromové skřítky“. Poznali jsme, jak se narodí strom, co všechno potřebuje k životu a při hraní rolí jsme pochopili i fotosyntézu. Svoje stromové skřítky jsme si samozřejmě i vyrobili. Snažili jsme
se poznávat i naše nejznámější listnaté a jehličnaté stromy. Nezapomněli jsme ani na
svátek zvířat a našim deváťákům o něm zazpívali veselou písničku.
Na konci října jsme se vypravili do Komořanského lesa na terénní výukový program,
který jsme si objednali u ekocentra Podhoubí. Pod názvem „V mechu a kapradí“ se
ukrývalo množství her, které nám umožnily prozkoumat a pochopit ekosystém lesa, seznámit se s houbami, stromy, ptáky a dalšími živočichy. Děti byly nadšené, už teď se těšíme na další program, tentokrát na jaře.
■
Začátek listopadu byl ve znamení otevření nově vybudované naučné stezky na Zvolské Homoli. Bohužel jsme si ji nestihli celou projít, takže už se těšíme na slunečné
a teplé jaro, abychom to mohli napravit.
■
■ Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je upéct si svatomartinské rohlíčky. Začali jsme
shromážděním surovin a vážením jednotlivých ingrediencí, pokračovali kváskem, zaděláním těsta a výrobou makové nádivky, až jsme se dostali k plnění, zavinování a pečení rohlíčků. Byli jsme skvělými pekaři a navíc jsme si hotové pečivo odnesli domů, abychom se podělili s rodiči. K tomu jsme ještě vyrobili krásné cukrové lucerničky, aby
nám prosvítily sychravé podzimní dny. K těmto aktivitám jsme rádi využili prostor ekocentra Zvoneček, které disponuje vhodným prostředím i vybavením.
Protože na listopad si pro nás skřítek Všudybýlek nachystal „Tajemství dřeva“, čeká nás teď výroba ručního papíru a už se na ni moc těšíme.
■
■ K tomu všemu samozřejmě zvládáme čtení, psaní i počítání a daří se nám velmi dobře. Naše třída byla v době konání voleb otevřená a těší nás, že se volícím občanům u nás
líbilo.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
19
DĚTSKÉ CENTRUM ZVONEČEK
pro rodiče a jejich děti do 3 let
Čtvrtý rok fungování našeho mateřského centra je v běhu a to v běhu opět velmi úspěšném. Babička Anička si pro nás letos připravila pohádky o malé kočce Vločce a o příbězích, které zažívá v chaloupce, na dvorku, poli i blízkém okolí. Pohádky jsou letos zaměřeny na statek, hospodářství, lidové tradice.
Tak jsme se seznámili s obilím a vyráběli z něj krásné podzimní věnce. Podzimní sklizeň nám přinesla jablka a my si z nich upekli voňavé štrúdly. Pro malého ježka jsme hledali tu správnou potravu, uložili jsme ho na zimu do listí a s listy krásně barevně tvořili.
Podzimní tradice s pečením brambor nás zaujala skutečným malým ohýnkem a my si
z brambor vyrobili pěkné panenky. Nezapomněli jsme ani na draky, při jejich výrobě se nám
nejvíc líbila práce s „vlnovačkou“, která z rovné čtvrtky dokázala vytvořit krásně vlnkovatou mašli. Jako správní truhláři jsme řezali dříví na nový plot a smirkovým papírem jej
uhlazovali. Smirkový papír nám umožnil i tajemné kouzlo s voskovkami a žehličkou. Na dušičky jsme vyrobili krásné cukrové lucerničky a sv. Martin nás inspiroval k výrobě podzimních lampiónů a pečení svatomartinských rohlíčků.
Těší nás, že se k nám stále přidávají nové tváře – malé i větší děti se svými maminkami či babičkami.
Vypravili jsme se i na první sobotní výlet. Naším cílem byly labyrinty a bludiště u zámku Loučeň. Počasí nám přálo, krásně modrá obloha a sluníčko nám celý výlet zpříjemnili.
A schovávanou, honičky a bloudění v tolika bludištích a labyrintech si užili nejen děti, ale
i rodiče. V parku jsme našli kaštanovník setý, pod kterým jsme nasbírali spoustu jedlých
kaštanů a hned je ochutnali. A zámecká restaurace byla tím pravým místem pro závěrečný oběd a odpočinek.
V listopadu nás čeká další sobotní akce. Tentokrát nepůjde o výlet, ale o přednášku s besedou a ochutnávkou „Biopotraviny“. Informace o ní na vás čekají v příštím Zrcadle.
20
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
CVIČENÍ
pro rodiče a jejich děti od 1 roku
Ačkoliv je sokolovna, kterou si pro naše cvičení pronajímáme, poměrně velká, občas téměř nedostačuje velkému počtu našich malých i velkých návštěvníků. Setkání jsou veselá,
opička Žofka má pro děti vždy připravenou spoustu her, písniček a básniček a speciálních
pomůcek.
Novinka letošního roku – cvičení na velkých míčích – je velmi úspěšná. Pro děti je cvičení hrou, při které si však navíc protáhnou a posílí ty části těla, na které se běžně nedostane. Učíme se mnoho nových
básniček a říkanek, kterými
naše cvičení zpestřujeme.
Na konci každého cvičení již
tradičně Žofka děti odměňuje
do kartičky obrázky zvířátek,
jen čekání ve frontě je pro nás
ještě náročné.
Další informace o Dětském
centru a Cvičení pro rodiče
a děti od jednoho roku získáte
na tel.: 775 365 772 (Katka
Vrtišková)
Katka Vrtišková
Od našich dopisovatelů
VÁNOČNÍ STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
Vánoce jsou svátky radosti, pohody, rodinného štěstí a dárečků, které nacházíme pod
stromečkem. Ptáčkům a zvířátkům můžeme připravit vánoční stromek plný dobrot. Než vyrazíme zdobit stromek, musíme si všechny pamlsky pro zvířátka doma připravit.
Ozdoby na stromeček:
lojové závěsy přírodní – kusy syrového loje či vnitřního sádla navlékáme na provázek,
který v délce 20 cm svážeme
lojové závěsy tavené – vyrábíme zalitím směsi (máku, vloček, krupek, strouhanky) lojem do květináčku, rozevřené šišky nebo do otvorů vyvrtaných v dřevěných kvedlačkách.
Nezapomeneme na provázek k upevnění na stromek.
korále čerstvé – uděláme z mrkve a spadaných jablek tak, že je nařežeme na plátky či
kostičky patřičné velikosti a navlékneme na slabý provázek
korále sušené – vyrobíme ze sušených plodů (pámelníku, hlohu, trnek, jeřabin apod.)
navlékáním na režnou nit (lépe hned za syrova při sběru plodů na podzim)
ovesné pometlo – vznikne z jablka, které propícháme ovesnými „klásky“ a vhodnými doplňky dotvoříme v „obličej“. Ani zde nezapomeneme na závěs.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
21
bramboráček – je postavička z různě velkých bramborových hlíz, které navlékáme na
provázek a dozdobíme plody pámelníku, jeřabinami apod.
makový ježek – tato ozdoba má za základ velké jablko. Po úpravě závěsu zapíchneme
do něj v různých směrech makovice. Délku závěsu upravíme podle délky stopek.
senné sousto – hromádku sena umačkáme do koule. Přes seno obtočíme provázek, kterému necháme dostatečně dlouhý konec pro přivázání na větev.
Pozn: používáme přírodní provázek
Výběr správného
stromečku
Důležitý je i výběr správného stromku
tak, aby se k němu zvířata mohla dostat
a cítila se dostatečně bezpečně. Samozřejmě záleží také na tom, pro jaká zvířata je
připravován. Obecně lze říci, že by měl být
menší, abychom měli šanci dosáhnout na dostatečné množství větví. Vyhlédneme si borovičku nebo smrk na světlině v lese či na jeho okraji. Zde můžeme počítat i s příchodem vysoké zvěře, zajíců a dalších savců. Dobře lze použít
i jehličnan na naší zahrádce, parku. Zde ozdoby přizpůsobíme pro ptáky, veverky nebo i ježky,
kteří se mohou v zimě probudit.
Při výběru lokality také zohledníme to, abychom laskominy mohli pravidelně doplňovat.
Strom by tedy neměl být daleko od našeho bydliště. Pokud tak budete činit, zvířata si na
krmítko zvyknou a budou se sem pravidelně vracet. Když se budete chovat tiše a budete
mít chvilku strpení, můžete být svědky krásné podívané.
Tereza Vláčilová, CEV Zvoneček
KALENDÁŘ AKCÍ
prosinec 2008 – březen 2009
PROSINEC
středa 17. prosince
pátek 26. prosince
sobota 27. prosince
Vánoční setkání
Vánoční koncert
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
ZŠ 1. stupeň
sbor sv. Jiří
Krmelec
LEDEN
sobota 24. ledna
Zábava
SK Vrané
ÚNOR
sobota 28. února
Masopust
obec Vrané
SDH Skochovice
BŘEZEN
sobota 28. března
Vynášení Morany a Jarní hry
CEV Zvoneček
Informace o dalších akcích naleznete na webových stránkách jednotlivých organizací.
22
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
DLOUHÁ NOVÁ NEBO NOVÁ DLOUHÁ….
Dlouhá ulice je opravdu dlouhá a teď je ještě krásná. Stalo se to, co jsme ani letos nečekali. Tato cesta spíše připomínala měsíční krajinu nežli vozovku. Nynější povrch je nádherný.
Všichni jsme velmi rádi, že máme ulici, která je velmi pěkná. Je na nás, abychom ji co nejdéle udrželi v tak pěkném stavu. To by nebylo normální, kdyby se neobjevilo nějaké ale…
Prosím rodiče, aby si dávali pozor na své děti, které jezdí po ulici na kolečkových bruslích, kolech apod. Rovný povrch svádí k rychlé jízdě. Děti nedávají pozor na velký provoz
aut, a proto se pro ně pohyb na ulici stává nebezpečným. Určitě si děti najdou jiná místa,
kde mohou provozovat své sportovní aktivity.
Řidiči pozor! Dlouhá není „hlavní“ a proto nezapomeňte dát přednost vozidlům přijíždějícím zprava!
Za „novou“ ulici moc děkujeme.
MALÉ ZPRÁVY Z PRVNÍHO STUPNĚ.
Školní rok 2008/2009 byl zahájen 1. září 2008 ve staré škole. Na starou školu chodí cca
112 dětí z 2. – 5. třídy. První třída sídlí v nové škole, kam se za nimi někdy přestěhujeme.
Co je u nás nového? Třídy 2.A, 2. B a 3. třída jezdí na kurz plavání do Radlic.
Podle informací, které jsme získali, se všem plavání moc a moc líbí. Paní učitelky jsou
s dětmi moc spokojeny, nikdo nefňuká a nestěžuje si. Děti jsou podle svých schopností rozděleny do skupinek.
Na prvním stupni ve staré škole probíhá ve třídách řada soutěží a her, které děti baví.
Ve druhé třídě hrají populární hru na Elektriku a i jiné matematické soutěže. Také mají hru „Putování za Sluníčkem“ a plní úkoly s Ájou. Děti získávají body a proto je hra baví.
Ve třetí třídě mají spoustu her. Plní úkoly s Všeználkem, pak cestují na Veselou planetu. Získávají body, žolíky, písmenka aj. Jsou to pěkné soutěže, které děti rády plní.
Ve čtvrté třídě mají legrační hry. Např. Cesta na ostrov čtenářů, dostávají body za výborné čtení, také plní kokosová cvičení a některé děti mají chuť na kokos. Moc je to baví.
A my v páté třídě máme „Kouzelnou truhlu“. Zní to dobrodružně, ale za body se dostáváme ke truhle s pokladem. Tam si pak vybíráme věc, která je zabalena a my nevíme co
to je. O to jsme víc překvapeni. Také jsme zahájili hru „Cesta do vesmíru“. Za určitý počet
bodů si lepíme hvězdičky na nebe. Kdo bude mít hvězdiček nejvíce? To se ještě uvidí. Tato
hra navazuje na naši návštěvu v planetáriu, kde jsme se seznámili se sluneční soustavou.
Některým se pořad líbil, ale někteří i otravovali.
Celý první stupeň se přihlásil k projektu celé školy „Žijeme v Evropě“. My páťáci budeme zjišťovat co nejvíce zajímavostí a zvyklostí o Slovensku, našem nejbližším sousedovi.
Čtvrťáci se budou zabývat v projektu naší republikou. Druhé třídy společně se třetí si
vybraly severské země a jejich pohádky.
Naše divadelní společnost HUDIHRO, vystoupila na vranském posvícení 27.9.2008.
Představení „O dvanácti lesních mužích, aneb jak se Emil stal šťastným vynálezcem“ se
vydařilo. Už se těšíme na další vystoupení.
Závěrem přinášíme dost možná zajímavou informaci, že 75% žáků na staré škole je
spokojeno, že jsme se nepřestěhovali a ani se stěhovat nechceme. Jsme tu rádi.
Za první stupeň zprávu sepsaly – žákyně páté třídy Míša Holubová,
Daniela Nováková. Andrea Jandusová, Šárka Slezáková , Kačka Černá.
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
23
SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY DORAZILY DO VRANÉHO
Skončil čas, kdy se naši čtyřnozí kamarádi mohli stydět vykonat na procházce svou potřebu, protože po ruce nebylo čím po nich uklidit. Kdy jsme se báli jít po chodníku či krajnici, abychom si domů nepřinesli nemile zavánějící nadílku na podrážce. Kdy se naše děti
nemohly volně proběhnout a hrát si na travnatých místech, aby místo kamínků a písku nedržely v ruce něco jiného.
Na 10 místech naší obce budou od listopadu rozmístěny schránky s papírovými sáčky na
psí exkrementy se skládací lopatičkou uvnitř. Sáčky budou pracovníky obce pravidelně doplňovány, proto není třeba dělat si zásoby „na horší časy“.
Sáčky je možné vhazovat do směsného komunálního odpadu – košů na veřejných prostranstvích či popelnic, neboť nepatří mezi nebezpečné odpady.
Kde schránky najdete?
■ Před obecním úřadem
■ v Akátku
■ U Statku (u dvou nově vysazených stromů)
■ u fotbalového hřiště
■ u zdravotního střediska
■ u nádraží
■ v ulici U Pošty
■ u samoobsluhy v Dlouhé ulici u Stránských
■ u hasičárny
■ na náměstíčku u Marholdových
Ať slouží našim pejskům i jejich páníčkům k dobru celého Vraného.
Kateřina Vrtišková
NĚKDY UŽ ZKRÁTKA NEJDE MLČET
V posledních týdnech se roztrhl pytel s kritickými připomínkami týkajícími se školy
a ekocentra Zvoneček. Protože v obou institucích jsem zainteresován, nutí mě to na tyto
útoky reagovat.
Škola a nakládání s odpady
Škola byla napadena invektivou mě neznámého čtenáře (či čtenářky) Zrcadla, že vytváří pro děti nedůstojné prostředí. Připomínka souvisí se školním tříděním odpadů. V jiné
části Zrcadla na tento výpad reaguje paní ředitelka Ullwerová, já bych chtěl jen dodat, že
škola se nesnaží naučit děti třídit odpady jen proto, že to po ní vyžaduje zákon, ale jsme
přesvědčeni, že se jedná i o morální povinnost školy se s odpady vypořádat.
Základním pravidlem, kterým se učíme řídit je princip 3R – tedy reduce, reuse, recycle.
Česky řečeno, naší prioritou je v prvé řadě se naučit omezovat množství odpadů (tedy reduce), které ve škole vyprodukujeme a to se nám poměrně daří, množství odpadu vyprodukovaného ve škole klesá.
24
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
Když už odpad musí vzniknout, snažíme se pro něj najít nějaké uplatnění (tedy reuse) –
využíváme vybrané odpady pro výukové aktivity, pro výtvarné činnosti apod. Množství nápadů, které jsme shromáždili, stačilo na druhé místo v soutěži mezi všemi školami Středočeského kraje.
Když už odpady vzniknou a my je neumíme využít, snažíme se je roztříděné shromáždit
do speciálních, barevně odlišených a estetických kontejnerů. Úroveň třídění sice není zatím ještě úplně dokonalá, ale jak vyplývá z opakovaného monitorování úrovně třídění odpadu ve škole (tabulky a grafy je možno nalézt na webové adrese http://ekoskola-vrane.wz.cz), postupně se zlepšuje. Pro některé děti je pravidlo o třídění odpadu novinkou, se
kterou se, bohužel, setkávají až ve škole, základní návyky nemají z domova vypěstované.
A zde se objevuje další význam našich školních aktivit. Řada žáků to, co se naučí ve škole, předává následně doma a učí své rodiče a další příbuzné třídit.
Ve škole se učíme, že odpad se může stát buď cennou surovinou, která se dá použít
k různým sekundárním výrobám a šetřit tak primární zdroje a životní prostředí (např. primární výroba hliníku je velice drastická – drancuje se kvůli bauxitu tropický prales, je potřeba velké množství energie a vody, výrazně se zatěžuje životní prostředí) nebo nebezpečným a zatěžujícím zlem. Záleží jen na každém člověku, kterou cestou se vydá, my se ve
škole učíme odpovědnosti za své chování.
Důležitým prvkem, který nás také v třídění a shromažďování posiluje, je samozřejmě určitá finanční satisfakce, za nasbíraný a odevzdaný odpad (právě v den, kdy píši tyto řádky,
od nás odvezli plné auto papíru, hliníku a víček od PET lahví). Získané peníze jsou pravidelně používány na úhradu nákladů na našeho adoptovaného Keňánka.
Víme, že systém, který máme ve škole zavedený, není dokonalý, ale my jsme ve škole
a zde se učíme. A učíme se i omezovat a třídit odpady, což je podle nás jeden z prvků environmentální gramotnosti, kterou je potřeba u lidí vypěstovat, naše planeta to potřebuje.
Snažíme se na sobě pracovat, snažíme se učit z chyb.
Pokud si autor(ka) dotazu myslí, že nám může v našem úsilí nějak pomoci, rádi jeho(její) nápady a cenné zkušenosti využijeme.
Zookoutek v ekocentru
V prostorách ekocentra se po deseti letech jeho fungování stal trnem v oku zookoutek.
Zápach z něj je prý tak nesnesitelný, že je třeba urychleného zásahu. Nechci o tom diskutovat, Vrané už dávno není vesnicí s typickou vůní venkova a může se stát, že opravdu někomu nejsou při návštěvě prostor ekocentra a jeho okolí čichové vjemy příjemné. Je ale zajímavé, že ekocentrum navštěvuje obrovské množství lidí od dětí v mateřských školách,
přes žáky základních škol i různé dospělé (dílny, semináře, workshopy,…) a zatím si nikdo
nestěžoval, spíše naopak. Lidé jsou rádi, že zookoutek existuje, zajímají se o zvířata, řada
z nich chodí i přímo kvůli nim. Proto mě mrzí, že se na úrovni zastupitelstva řeší A (tedy
osobní problémy jednotlivců) a neřeší se B – tedy proč vlastně zookoutek existuje, k čemu
je dobrý, jakou úlohu plní.
Kontakt s živým tvorem považuji za velice důležitý, obzvláště v současné době postupného odcizování lidí přírodě. Žádná virtuální realita ho nemůže nahradit. Aby lidé zůstali
lidmi, aby si uvědomovali svoje kořeny a svoji planetární odpovědnost, k tomu nutně potřebují úctu a pokoru vůči přírodě. Bez ní nejsme nic. Většina vranských dětí se do lesa
a třeba na Zvolskou Homoli dostala poprvé se školou či při nějakém výukovém prograZ R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
25
mu.Jak voní les, jakou hudbu vydává zurčící potok, jak chutná čaj z ostružinového listí, …
–takovéto prožitky dětem chybí. Kde je mají získat?
Není náhodou zookoutek v ekocentru, taková malá enkláva živé přírody, jedním
z mála míst, které rozvoj znalostí, ale i citů vůči živé přírodě, dětem umožňuje? Vážení zastupitelé, toto je důvod, proč se snažíme zookoutek v ekocentru provozovat
a proč se snažíme ho udržovat. Je to pro nás práce, ale děláme ji rádi, protože vidíme
její smysl.
Ekocentrum a peníze z grantu
N a s c h ů z i z a s t up i t e l s t v a , j e j í ž č á s t i j s e m b y l s v ě d ke m , v y s l o v i l v e l i c e z a j í m a v o u
myšlenku pan radní Krafta, který víceméně obvinil lidi pracující v ekocentru z toho, že
s v é a k t i v i t y k o na j í p r o t o , a b y s e o b o h a t i l i . M l u v i l o 1 0 m i l i o ne c h, kt e r é s i l i d é
v e ko c e nt r u z v e l ké č á s t i r o z d ě l i l i v p o d o b ě p l a t ů a o d m ě n , a n i ž b y v z ni k l a n ě j a k á
h o d no t a . Cht ě l b y c h i na t e nt o út o k z a r e a g o v a t .
Deset milionů se opravdu podařilo ekocentru získat z ESF, jednalo se ale o peníze,
které využila 3 ekocentra – kromě Zvonečku i ekocentrum ve Svatém Janu pod Skalou
a organizace Ochrana fauny ve Voticích – tato 3 ekocentra na projektu, který byl z evropských fondů podpořen, spolupracovala.
Napsat grant na využití ESF může každý člověk, který má co nabídnout. Peníze nepřijdou automaticky, z mnoha zájemců jsou vybráni ti, kteří nejvíce vyhovují zadání
projektu a u nichž je největší jistota, že peníze budou použity k účelu, pro který byly
uděleny. Cílem projektu, který naše ekocentrum iniciovalo, byl rozvoj práce ekocenter
ve Středočeském kraji. Požadováno bylo pořádání seminářů pro různé cílové skupiny
– např. pro pracovníky státní správy a samosprávy (proběhlo jich celkem 20), pro podnikatelský sektor, pro veřejnost, pro učitele,… Mezi výstupy musela patřit řada tištěných výstupů – pokud budu mluvit jen za naše ekocentrum, tak mezi ně patří publikace Co vyprávěl starý dub, publikace Globální výchova, Průkaz energetické náročnosti
budov, CD Globální výchova a CD naučná stezka Zvolská Homole (celkem bylo vydáno
15 publikací). Díky projektu mohlo naše ekocentrum nabízet 2 roky fungování mateřského centra zdarma, z projektu byla financována velká část uměleckých dílen, které
v zimním období nabízí naše ekocentrum široké veřejnosti. Byla uspořádána řada přednášek, exkurzí, filmových večerů, dílen, happeningů, výstav a infostánků. Byla vytvořena nová pracovní místa dle zásad rovných příležitostí (při realizaci projektu bylo zaměstnáno na celé i částečné úvazky 20 osob, část těchto pracovních míst se podařilo
udržet i po skončení projektu). Takto bych mohl pokračovat ještě dlouho – podrobnější informace o aktivitách ekocentra přinese příští Zrcadlo. Projekt měl jasně definovaná pravidla s mnohonásobnou kontrolou toho, jak je s přidělenými prostředky naloženo. Ještě před tím, než byl projekt ukončen a než byla napsána závěrečná zpráva,
proběhla řada kontrol, z doby zcela nedávné si vzpomínám např. na dvoudenní audit.
Lidé pracující v ekocentru zde rozhodně nepracují proto, aby zbohatli, to by byli hodně hloupí, protože zde to opravdu nehrozí. Pracují zde proto, že považují za důležité
nabízet lidem informace a aktivity, které by měly být protiváhou konzumnímu a bezohlednému světu kolem nás. Nejedná se o vranský výmysl, takový je celosvětový trend
– a buďme za něj rádi. Pokud by totiž všichni lidi na světě uznávali pouze vybetonova26
ZRC A D LO Č ÍSLO 157 – 4/2008
né plochy a návštěvu hypermarketu jako vrchol kulturního programu, pak by se už
všechny spory, všechny radosti i naděje staly minulostí.
Nevím, kolik si vydělává ve svém zaměstnání pan Krafta a je mi to jedno. Nevím ale,
zda by s námi měnil. Předpokládalo by to totiž pro něj mnoho desítek hodin ročně odpracovaných zdarma (při brigádách, při vedení oddílů, při podávání informací, při aktivitách v rámci péče o konkrétní chráněná území, …), kromě toho by se mohl těšit na finanční satisfakci v podobě cca 1500,–Kč (před zdaněním) za uspořádání semináře třeba
pro pedagogy nebo 750,–Kč (opět před zdaněním) za realizaci výukového programu pro
nějakou školu. Mám s tím osobní zkušenost, namočil jsem se do projektu právě v rámci seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků –semináře jsem vedl na dohodu o provedení práce. Jeden seminář pro mě znamenal v průměru 15 hodin přípravy
(převážně po nocích, jindy na to není čas) a 5–6 hodin samotné realizace – můj výdělek
před zdaněním tedy činil cca 75,–Kč za hodinu práce. Z hlediska výdělku prostě naprosto úžasný kšeft, já osobně bych do toho ale nikdy nešel, pokud bych necítil, že to má
význam. Důležité pro mě bylo, že jsem mohl své zkušenosti předat jiným – zájem měly
celé pedagogické sbory ze škol, v rámci celého Středočeského kraje. Rád jsem za nimi
jezdil. Znamenalo to pro mě vyrazit kolem páté hodiny ráno a vrátit se pozdě večer. To
ale asi nemůže pochopit ten, kdo to někdy v životě nezkusil.
Z názorů radního Krafty pro mě vyplývá několik informací – cítím, že ekocentrum chápe jako jakousi veš v kožichu obce a neuznává jeho práci. Cítím zároveň (a je to můj subjektivní názor) jakousi závist nad tím, že v ekocentru pracují lidé, kteří jsou ochotni jít
se svou kůží na trh a snaží se získávat na svou práci finanční prostředky. A snaží se relativně úspěšně (nejsem ale asi schopen podrobně popsat, kolik to dá úsilí a času).
Nabízené prostředky se dají použít ale pouze na přesně definované aktivity, na řadu
dalších se nám finance shánějí velice obtížně, například na provoz.
Nejsem si jistý, zda se pan radní někdy seznámil s požadavky celostátní či krajské
koncepce EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty), obě vyplývají ze závazků, které náš stát učinil již v roce 1992 na celosvětovém summitu v Rio de Janeiru. Koncepce obsahují řadu úkolů pro obce, jedním z nich je např. zřizování a podpora místních
ekocenter. V této chvíli spíše cítím, že existují snahy ekocentru házet klacky pod nohy.
I přesto, že vlastně v řadě případů supluje úlohu obce – třeba řadou akcí a aktivit, které by jinak v obci vůbec neexistovaly. Chtěl bych se pana radního zeptat, jak si představuje realizaci EVVO v obecní praxi a co pro to dosud z hlediska své funkce udělal.
Mrzí mě, že jsem nucen takto reagovat, čas je drahý a umím si představit jeho mnohem smysluplnější využití.
Mrzí mě také, že k takovýmto konfrontacím musí docházet v tak malé obci, jako je
ta naše. V rámci globální výchovy se ve škole učíme spolupracovat a vážit si práce
ostatních. Učíme se, že spolupráce je často efektivnější než konkurence a arogance.
V naší obci, bohužel, někteří dospělí tyto dovednosti zatím postrádají.
P. S.: Mnohem raději bych se rozepsal např. o nově otevřené naučné stezce na Zvolské Homoli nebo o tom, že jsem na Vltavě pozoroval velice vzácného severského ptačího hosta – potáplici severní. Protože však je již můj text moc dlouhý (tím se omlouvám všem čtenářům, ale potřeboval jsem prostě své emoce dostat nějak ven), nebudu
Jan Vrtiška
o stezce ani o potáplici psát. Děkuji za pochopení
Z R CA DLO Č Í S L O 1 5 7 – 4 /2 0 0 8
27
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
A MUŽSTVO – III. TŘÍDA
T˘m
Záp + 0
Psáry
13 8 4
1
KrÀany
13 9 1
3
Davle
13 9 1
3
Hvozdnice B 13 9 0
4
Jesenice B 13 7 1
5
Bojanovice 13 6 3
4
Vrané
13 6 3
4
Hradi‰tko B 13 5 3
5
D. Jirãany
13 4 4
5
Jílové B
13 4 3
6
Slapy
13 4 3
6
Libefi
13 3 1
9
Zvole B
13 1 2
10
Radlík
13 1 1
11
SKUPINA A
Skóre Body(Prav)
40: 11
28 ( 7)
46: 24
28 ( 10)
31: 25
28 ( 10)
49: 21
27 ( 6)
27: 26
22 ( 4)
31: 20
21 ( 0)
28: 25
21 ( 3)
28: 29
18 ( -3)
23: 31
16 ( -5)
33: 32
15 ( -3)
27: 39
15 ( -3)
23: 45
10 (-11)
22: 56
5 (-13)
15: 39
4 (-17)
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
B MUŽSTVO
T˘m
Záp
K. Pfiívoz
12
Okrouhlo
12
Vestec
12
PrÛhonice B 12
Zlatníky
12
·tûchovice B 12
Libefi B
12
LibeÀ
12
Psáry B
12
Vrané B
12
D. BfieÏany B 12
D. Jirãany B 12
KrÀany B
12
– IV. TŘÍDA SKUPINA A
+ 0
- Skóre Body(Prav)
12 0
0 55: 14
36 ( 15)
9 2
1 44: 21
29 ( 11)
6 4
2 34: 19
22 ( 4)
6 2
4 38: 25
20 ( 5)
5 4
3 31: 20
19 ( 4)
5 2
5 41: 22
17 ( -1)
5 1
6 26: 32
16 ( -5)
5 0
7 30: 40
15 ( -6)
4 1
7 21: 25
13 ( -5)
3 2
7 24: 49
11 ( -4)
2 3
7 23: 48
9
( -9)
2 2
8 19: 45
8
( -7)
2 1
9 18: 44
7 (-14)
V˘sledkov˘ servis na‰ich fotbalistÛ
DOROST – OKRESNÍ SOUTĚŽ SKUPINA A
Rk. T˘m
Záp + 0
- Skóre Body(Prav)
1. Jesenice
10 7 1
2 40: 24
22 ( 4)
2. Vrané
10 6 2
2 38: 16
20 ( 5)
3. Jílovi‰tû
10 6 1
3 27: 23
19 ( 4)
4. Hvozdnice
10 5 1
4 20: 19
16 ( 1)
5. Mûchenice 10 2 1
7 16: 38
7
( -5)
6. Psáry
10 0 2
8 15: 36
2 (-13)
ST. ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR SKUPINA A
Rk. T˘m
Záp + 0
- Skóre Body(Prav)
1. Hradi‰tko
6 4 2
0 22: 9
14 ( 8)
2. Dobfiichovice 6 4 1
1 14: 6
13 ( 1)
3. Vrané
6 3 0
3 16: 15
9
( 0)
4. âisovice
6 2 2
2 12: 8
8
( -4)
5. D. BfieÏany 6 2 0
4
6: 19
6
( -3)
6. Davle
6 1 2
3
6: 12
5
( -4)
7. Psáry
CENÍK INZERCE OBECNÍHO ČASOPISU ZRCADLO
(Náklad 300 kusů + zveřejnění na internetových stránkách obce Vrané nad Vltavou – www.vranenadvltavou.cz
Pozor! Zmûna cen za v˘robu (zlom) inzerátu. Od ãísla 155/2-08 se za v˘robu
kaÏdého inzerátu platí. Podrobnosti najdete níÏe v ceníku.
Obálka:
2, 3 a 4 strana obálky
– BAREVNĚ
1/2
1/1
Vnitřní blok:
strany 1–32
– ČERNOBÍLE
1/1
âíslo úãtu: 7226504/0600
Variabilní symbol: 33492111
1/4
1/2
1/3 šířka
CELOSTRANA – 1/1
Formát: 128x185 mm
Barevnost: Barva
Cena: 1200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 700 Kã
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce
PÛLSTRANA – 1/2
Formát: 128x90 mm
Barevnost: Barva
Cena: 600 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 500 Kã
Umístûní: pouze na
2, 3 nebo 4 obálce
CELOSTRANA – 1/1
Formát: 128x185 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 600 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 600 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku
PÛLSTRANA – 1/2
Formát: 128x90 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 400 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 400 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku
T¤ETINA – 1/3
Formát: 128x59 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 300 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 300 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku
1/4 šířka
âTVRTINA – 1/4
Formát: 62x90 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 200 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku
âTVRTINA – 1/4
Formát: 128x43 mm
Barevnost: âernobílá
Cena: 200 Kã
(pfii dodaném tiskovém podkladu)
Cena zlomu: 200 Kã
Umístûní: pouze ve
vnitfiním bloku
Postup zadání inzerce: Inzerent dodá podklady k v˘robû inzerátu na Obecní úfiad místostarostce Filipové (osobnû, nebo elektronickou po‰tou na email [email protected]), zaplatí poplatek za zvefiejnûní dle rozmûru inzerátu (osobnû, nebo elektronicky na ã. ú.: 7226504/0600, v. s. 33492111. Za v˘robu inzerátu platíte pfiímo Ivo Vavfiinovi osobnû, nebo elektronicky na ã. ú.: 213956399/0800. Podklady zasílejte na adresu [email protected]
Podmínky pfiijetí elektronick˘ch podkladÛ: Hotové inzeráty ve formátu PDF, EPS, TIFF, JPEG V TISKOVÉM ROZLI·ENÍ tj. 300 dpi pfii
100% velikosti a v barevném prostoru CMYK. Obrázky ve formátu PDF, EPS, TIFF, JPEG V TISKOVÉM ROZLI·ENÍ tj. 300 dpi pfii 100%.
Vydává: Obecní úřad Vrané nad Vltavou ■ Redakční rada: B. Tomková, M. Plecháčová, Ing. H. Šimanová, J. Zlámalíková ■ Tech. spolupráce: Lucie a Ivo Vavřinovi – grafická úprava, zlom a foto ■ Uzávěrka: 8. 8. 2008 ■ Uzávěrka
dalšího čísla: 2. 2. 2009 ■ Cena: 10 Kč ■ Redakce neručí za věcnou správnost otištěných příspěvků od dopisovatelů.
Svoje dotazy, pfiipomínky nebo pfiíspûvky ke zvefiejnûní posílejte na adresu: Obecní úfiad – ZRCADLO, Bfiezovská 112, 252 46 Vrané n. Vlt.
Elektronická adresa: [email protected] Samozfiejmû je moÏn˘ osobní kontakt s kter˘mkoliv ãlenem redakãní rady

Podobné dokumenty