newsletter 2013-08-07 42.cdr

Transkript

newsletter 2013-08-07 42.cdr
NEWSLETTER NO. 42/2013
www.austromar.com
PŘESNÁ A ÚPLNÁ
DEKLARACE ZBOŽÍ
Vážení zákazníci,
v důsledku zrušení statutu Hamburku jako
Freihafenu (svobodné celní zóny) a změně režimu v
přístavu provádí celní úřad v Německu namátkové
kontroly deklarovaného zboží, počtu balení a
druhu balení. V případě nesrovnalostí proti
deklarovanému zboží je zahájeno správní řízení,
jedná se o porušení celního kodexu EU a železniční
dopravce je vystaven postihu ze strany celního
úřadu.
Zjištěné nedostatky jsou řešeny ve správním řízení
vysokou pokutou a s železničním dopravcem může
být zahájeno jednání o odejmutí statutu
schváleného odesílatele pro železniční přepravu v
režimu CIM. Jelikož se v importních i exportních
přepravách stále objevují nedostatky v
deklarovaném popisu zboží, v počtu kusů a druhů
obalů, v hmotnosti zboží, žádáme Vás o uvádění
s p r á v n ý c h a p ř e s n ý c h ú d a j ů v e Va š i c h
objednávkách.
V případě zjištění nesprávně deklarovaného zboží a
udělení pokuty ze strany celního úřadu Vám
budeme nuceni tuto přeúčtovat v plné výši. Stejně
tak Vám budou přefakturovány veškeré vícenáklady
spojené s celní kontrolou a zdržením kontejneru.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Austromar
Tento Newsletter vyšel dne 8. srpna 2013.
Austromar
Obchodní a dopravní spol. s r.o.
Františka Diviše 988
104 00 Praha 10 - Uhříněves
Czech Republic
LCL Department
Marcela Plzenská
+420 226 201 014
[email protected]
FCL Department
Alena Vydrová
+420 226 201 013
[email protected]
NEWSLETTER NO. 42/2013
IMPORTANCE OF
ACCURATE
INFORMATION
Dear customers,
in consequence of the fact that seaport Hamburg lost
status of Freihafen (free custom zone) and the regime in
this seaport was changed, custom office in Germany
makes random checking of declared goods, number of
pieces and type of packing. In case of discrepancies
against declared information, an administrative
procedure is opened as it is violation of custom codex of
the EU and the railway operator is penalised from the
custom office.
Uncovered defects and discrepancies are solved in the
administrative procedure with a high fine and there can
also be commenced a procedure with railway operator
about revocation of status of approved consignor for
railway transportation in regime CIM. As there still
appear defects, mistakes and inaccuracies in declared
cargo description, number of pieces and type of
packing, in cargo weight within import as well as export
transports, we would like to ask you kindly to provide
always correct, complete and accurate figures in your
transport orders.
www.austromar.com
In case of uncovering of incorrectly declared goods and
custom office imposing a fine, we have to reinvoice this
fine to you in full amount as well as all extra costs related
with the customs inspection and costs related with delay
in picking up and delivery of the container.
In case of any questions do not hesitate to contact us.
Austromar
This Newsletter was published on August 8th, 2013.
Austromar
Obchodní a dopravní spol. s r.o.
Františka Diviše 988
104 00 Praha 10 - Uhříněves
Czech Republic
LCL Department
Marcela Plzenská
+420 226 201 014
[email protected]z
FCL Department
Alena Vydrová
+420 226 201 013
[email protected]
NEWSLETTER NO. 42/2013
IMPORTANCE OF
ACCURATE
INFORMATION
Dear customers,
in consequence of the fact that seaport Hamburg lost
status of Freihafen (free custom zone) and the regime in
this seaport was changed, custom office in Germany
makes random checking of declared goods, number of
pieces and type of packing. In case of discrepancies
against declared information, an administrative
procedure is opened as it is violation of custom codex of
the EU and the railway operator is penalised from the
custom office.
Uncovered defects and discrepancies are solved in the
administrative procedure with a high fine and there can
also be commenced a procedure with railway operator
about revocation of status of approved consignor for
railway transportation in regime CIM. As there still
appear defects, mistakes and inaccuracies in declared
cargo description, number of pieces and type of
packing, in cargo weight within import as well as export
transports, we would like to ask you kindly to provide
always correct, complete and accurate figures in your
transport orders.
www.austromar.com
In case of uncovering of incorrectly declared goods and
custom office imposing a fine, we have to reinvoice this
fine to you in full amount as well as all extra costs related
with the customs inspection and costs related with delay
in picking up and delivery of the container.
In case of any questions do not hesitate to contact us.
Austromar
This Newsletter was published on August 8th, 2013.
Austromar SK, s.r.o.
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava
Slovakia
LCL Department
Martin Mifkovič
+421 2 682 864 58
[email protected]
FCL Department
Lenka Baratová
+421 2 682 864 60
[email protected]

Podobné dokumenty

newsletter 2014-04-10 13.cdr

newsletter 2014-04-10 13.cdr approaching to the APM Terminals. It has become almost impossible for the transporters to have a single trip within 24 hrs. This is affecting the performance of the transporters and so the members ...

Více

newsletter 2015-02-23 08.cdr

newsletter 2015-02-23 08.cdr company” and the address of the moving company. We already start having rejected files because of this issue and we have to contact consignee and get all the necessary documents from them. Thank yo...

Více

newsletter 2015-01-19 05.cdr

newsletter 2015-01-19 05.cdr Please make sure that prior to booking your LCL cargo to the USA, the ISF has been filed. Note that the ISF is a responsibility of the Importer in the USA. For more information please contact our L...

Více