29.11.2001, Glaxo Smithkline

Komentáře

Transkript

29.11.2001, Glaxo Smithkline
Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 29. 11. 2001
v 9 hod., Glaxo Smithkline
Přítomni:
Kos, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Nykodýmová, Homolka, Hlobil, Marel,
Musil, Štěpáník
Revizní
Zatloukal
komise:
Hosté:
Křepela
Omluven:
Balý
1. Příští schůze výboru:
17. 1. 2002 u fy Abbott, Šafaříkova 17 – potvrdila naši účast, ale od 15 hod. (bude to salonek
v sousedství firmy)
14. 2. 2002 Astra, Pobřežní ul. IBC, v 15 hod. a
21. 3. 2002 Luhačovice, v 16 hod.
4. 4. 2002 – 15 hod. u fy Boehringer
20. 6. 2002 – čtvrtek – 10 hod. – Olomouc, Flora?
2. Jednání o neuplatňování regulací. 13. 10. Kašák + Nykodýmová byli u ředitele Pokorného.
Pojišťovna není jednotná v názorech na regulaci, chtějí, abychom si regulace vymysleli sami
na sebe, s čímž výbor nesouhlasí. Výbor doporučuje ambul. pneumologům, aby se v případě
penalizace za překročení limitu na léky odvolali – viz Bulletin 2/2001. Naředit výkony –
vyšetření bez preskripce – je jednou z možných cest. VZP neuznává úsporu za hospitalizace
– špitály mají paušál, tak je to nezajímá, zajímají je pouze paušály za léky, které jsou pro náš
obor nízké. Limit oboru 430 Kč/3 měs. – pro ambulanci TRN.
3. Funkční licence – Česká lékařská komora naše návrhy postoupí oponentům.
Žádost o podání funkční licence na léčbu empyemů – výbor nesouhlasí, jde o součást praxe
našeho oboru. Navrženo zařadit do akreditace pracoviště – také nesouhlas (Kroftův návrh).
4. Bod 22 – Kašák – notebook s programem stojí cca 55 tisíc Kč, otázkou je aktuální stav
našich financí. Upřesní co nejdříve Musil, typ notebooku upřesní s Kašákem.
5. Bod 24 – problém darů. Kos napíše dopis, že jsme převzali příspěvek za odbornou garanci
vědeckovzdělávací akce pro FN Plzeň a Luhačovice.
6. Bod 23 – dopisní papíry naší společnosti zůstanou tak jak jsou a mohou se používat. Při
dotisku opravit chybu v anglickém názvu.
7. Bod 35 – volební komise: Pokorný, Herlík, Hlobil, Votava. Výbor bude podle stanov ČLS
11-členný.
8. Bod 37 – bronchomotorické testy – výbor pokládá za vhodné, aby v rámci této schůze byla
formulována konkrétní doporučení.
9. Noví členové: Dr. Čáp, s. Kašparová, s. Večeřová, Dr. Vondra, Dr. Vencálek, Dr. Plicková,
Dr. Havel a Dr. Holá – přijati.
10.Dohoda s pí Krosnařovou – do 31. 8. 2002. Formulář k vyplnění předán Peškovi.
11.Kos – odešle dopis, který připravila Nykodýmová – náměstkovi MZ – Dr. Vítovi.
12.Biotika – Rifampicin a Tebesin – INH – budou stanoveny ceny na MF, pak dodávky možné.
13.Dopis prof. Tůmy – máme publikovat v našich časopisech výzvu ke zvýšení publikační
činnosti.
14.Seminář ERSM – informace rozeslali Kos s Kolkem.
15.ERS fellowship – informace o možnostech školicích míst.
16.Skřičková – příští Bulletin – údaje ze zprávy ÚZIS a srovnání s naší koncepcí.
17.Disketa – Skřičková – nadpis 2000 (opravit).
18.Volná místa pro sestry ve Funkční dg. – nahlásit p. Markové, IDVZ.
19.Marel bude pátrat po vzoru certifikátu ČLK pro vědecko-vzděl. akce.
20.Fišerová – připomínky k nedost. listu předoper. Vyšetření – má k dispozici Kos, který to
napíše.
21.13. 12. – Slováci mají iniciaci GOLD, zvou nás do hotelu Diamant. Z výboru se nikdo
nemůže zúčastnit, Kos pošle omluvu Rovenskému.
22.Kos napíše dopis paní Švimberské – stipendisté WHO ze zemí býv. SSSR. Školicí
pracoviště – všechny kliniky + některé OLÚ.
23.Kos předává agendu národního delegáta ERS Kolkovi.
24.Peškův dopis o přípravě lékařů na interní atestaci I. st. schválen, další jednání budou
následovat. Napíše ještě Trnavskému.
25.Provedeno vyúčtování zálohy na drobná vydání ČPFS. Neznámí členové – vyznačeny
změny, Pešek předá Krosnařové.
26.Kolek – má 6 členů ČPFS, kteří nedostávají materiály, dodá jejich jména a adresy.
27.Standardy: vydány – z našich jen 2 chybí o TB, karcinomu, astmatu.
Časopis Update – Kolek je členem RR.
28.Kašák – sjezd ambul. pneumologů – 40 účastníků, závěry:
Zdrav. pojištění údajně preferuje nemocnice. Zda by měly být započteny nemocniční
ambulance do sítě – názory ve výboru nejednotné.
Nemá být TRN ambulance bez sestry.
29.Školení sester ČIPA – proběhlo, 63 sester se zúčastnilo, líbilo se.
30.Křepela – 11. 11. seminář kalmetizačních sester – podána informace.
31.Metodické pokyny měly vyjít v Bulletinu – nevyšly – nutno zjistit proč a vytisknout je
v následujícím čísle. Podklady dodali Křepela + Nykodýmová.
32.Hodně komplikací po kalmetizaci dánskou vakcinou.
Zhoršují se reakce po BCG vakcinaci, často po ostatních očkováních. Hlášení komplikací po
BCG vakcinaci vázne – VČ kraj nehlásí vůbec, ZČ málo.
33.Homolka – předs. ČLS: zprávy pořádání kongresů musí ozn. ČLS, organizace, která nemá
právní subjektivitu.
34.Zprávy z výboru se posílají na ČLS pravidelně!
35.Prim. Tylšer, co dál s ČSPFD se 23. 11. řešilo na výboru ČLS.
36.Pafko – 10 lidí na waiting listu.
37.WORC kongres – 24-273 2002, www.worclink.org - další dostupné informace.
www.iuatld.org - internet. stránka IUATLD.
38.Nykodýmová – pod vyhodnocenými za práce byla napsána omylem místo Musila. Firma
AZIN s.r.o. – doškolování v obl. rtg. problematiky – soukromí pneumologové musejí mít
zkoušku dle nového „Atomového zákona“.
39.ing. Žáčková, pí Bartůšková, tel. 02/242212 58 – kontaktní osoby ve firmě AZIN.
40.27. 11. – jednání na komoře – koalice amb. specialistů vzniká.
41.Hlobil – chce štítky na leden. Zašle je Krosnařová.
42.Studia – není podepsána smlouva s vydavatelem dle informace Zatloukala. Pověřen
písemnou urgencí.
Zapsal: Pešek, Kos
Copyright © 2001-2013 Česká pneumologická a ftizeologická společnosti ČLS JEP
Odborný garant stránek: Doc. MUDr. František Salajka, CSc.
Vyrobila firma Medimarket s.r.o.

Podobné dokumenty

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 9. 9. 2002, Praha, Glaxo, 15 hod.

Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 9. 9. 2002, Praha, Glaxo, 15 hod. Zápis ze schůze výboru ČPFS dne 9. 9. 2002, Praha, Glaxo, 15 hod. Kos, Pešek, Kolek, Kašák, Skřičková, Balý, Marel, Musil, Salajka, Fišerová, (RKZ Zatloukal), Homolka, Hlobil, Nykodýmová Omluven: p...

Více