Výroční zpráva katedry ATŘ

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva katedry ATŘ
KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ
Vedoucí katedry:
Sekretariát:
Adresa:
1.
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
tel.:
59 732 3484
E-mail:
[email protected]
Web:
http://www.352.vsb.cz
sekretářka Tereza Fittlová
tel.:
59 732 1280
tel/fax:
59 691 6129
VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba
Profil pracoviště
Katedra automatizační techniky a řízení je specializovanou oborovou katedrou, která má
více jak sedmačtyřicetiletou tradici vědecko-pedagogickou působení v regionu severní Moravy.
Katedra zajišťuje všechny formy prezenční i kombinované výuky jak v bakalářském a
navazujícím magisterském studiu, tak v doktorském studijním programu. Zajišťuje bakalářský
obor „Aplikovaná informatika a řízení“ (absolvent získává akademický titul Bc.),
bezprostředně navazující magisterské studium v oboru „Automatické řízení a inženýrská
informatika“ jako pokračující formou studia zaměřeného do oblasti systémového, technického,
projektového a programového řešení počítačově integrovaných výrobních systémů v oblasti
CIM-CAD-CAM ve strojírenství, průmyslu i nevýrobní sféře (absolvent získává akademický
titul Ing.).
Katedra je rovněž školicím vědeckým pracovištěm doktorského studijního programu
v oboru „Automatizace technologických procesů“. Úspěšný absolvent získává po absolvování
příslušných odborných zkoušek a po obhajobě disertační práce akademický titul doktor „Ph.D “.
Katedra automatizační techniky a řízení organizuje inovační a rekvalifikační postgraduální
studium pro technicko-inženýrské pracovníky z průmyslové praxe. Zajišťuje i jiné druhy
kvalifikačních kursů z oblasti programového i aplikačního vybavení počítačů PC včetně
počítačových sítí, měřicí a automatizační techniky a vydává autorizované osvědčení o jejich
absolvování.
Katedra ATŘ řeší řadu vědeckovýzkumných úkolů pro potřeby průmyslové praxe a pro
počítačovou podporu výukového procesu. Spolupracuje s řadou průmyslových podniků při řešení
konkrétních technických úkolů spojených s návrhem a realizací měřicích, diagnostických
a řídicích systémů technologických procesů. Pracovníci katedry řeší v oblasti výzkumněprojekčních prací, spojených s řízením technologických a výrobně-ekonomických procesů:
 Systémově-projekční návrhy měřicích, diagnostických a řídicích systémů, návrh
a realizaci simulačních experimentů s využitím simulačních modelů a programových
nástrojů (SIPRO, MATLAB-Simulink, AMESim, Signal Analyser, Me’scope, Labshop
PULSE) pro spojité i diskrétní procesy, lineární i nelineární systémy.
 Syntéza struktury měřicích, diagnostických a řídicích obvodů, včetně návrhu a simulace
řídicích algoritmů pro technologické procesy a zařízení (tepelná, elektromechanická,
hydraulická, mechatronická, atd.).
 Technicko-programové návrhy a projekty pro konfigurace a technické prostředky pro
realizaci měřicích systémů, diagnostická měření hlukových a vibračních charakteristik
strojů a zpracování signálů.
 Technická řešení a návrhy struktury systémů řízení elektromechanických
a elektrohydraulických zařízení a pohonů.
-1-
 Odborné konzultace, oponentury a zpracování studií v oblasti automatického řízení,
měřicí a senzorové techniky, modelování a simulace systémů, počítačových systémů
a sítí a technické diagnostiky a zpracování složitých signálů.
 Analýza a návrh informačních systémů na bázi relačních databázových systémů včetně
architektury klient/server v počítačových sítích ILAN, LAN, WAN, přístup z prostředí
INTERNET/INTRANET, s využitím informačních a webových technologií.
 Software pro vědeckotechnické výpočty a databázové systémy s využitím prostředků
Microsoft Visual Studio (C++, C#, VB).
 Virtuální instrumentace v prostředí LabView, real-time měření a řízení s využitím FPGA.
.
2.
Personální složení pracoviště (stav k 31. 12. 2008)
(jmenný seznam, v případě zkráceného úvazku uvést za jménem)
Vedoucí katedry:
Zástupce vedoucího katedry:
Tajemník katedry:
Sekretářka:
Profesoři:
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Tereza Fittlová
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Docenti:
Odborní asistenti:
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (4/5)
Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Odborně-techničtí pracovníci:
Ing. Vladimír Velčovský
Ing. Petr Koňařík
Karel Bednář
Jindřich Farník
2.1. Odborný profil (zaměření) profesorů, docentů a odborných asistentů
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
tel.: 59 732 4380, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a databázových systémů, zabývá se také návrhem simulačních systémů
(simulační program SIPRO), včetně počítačové podpory při výuce. Vede přednášky a cvičení z předmětů
Informatika, Aplikovaná informatika, Informační systémy, Databáze a Internet, Procesní systémy
v magisterském i bakalářském studiu. Pro doktorské studium zajišťuje výuku předmětů Softwarové
inženýrství a Databáze a e-technologie. Je školitelem doktorského studia „Automatizace technologických
procesů“. Je autorem a spoluautorem více jak 290 publikací (z toho 66 zahraničních), včetně 36
vysokoškolských skript a příruček.
-2-
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
tel.: 59 732 4202, [email protected]
Aktivně působí v oblasti automatizační a řídicí techniky, zabývá se řízením elektrohydraulických pohonů
a návrhem a realizací projektů řídicích systémů pro průmyslovou praxi. Vede přednášky a cvičení
z předmětů Identifikace systémů, Modelování a simulace, Simulace tekutinových systémů, Akční členy
a jejich řízení. Je členem oborové rady a školitelem doktorského studia „Automatizace technologických
procesů“ a je garantem předmětů Identifikace a simulace systémů, Dynamika procesů
a Mechatronika doktorského studia. Je autorem a spoluautorem více jak 145 publikací a příspěvků ve
sbornících (z toho 24 zahraničních), včetně 6 vysokoškolských skript a učebních textů a jedné
monografie.
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
tel.: 59 732 3484, [email protected]
Dlouhodobě působí v oblasti přístrojové instrumentace, senzorové a řídicí techniky, zabývá se návrhem a
provozem měřicích a procesních systémů, včetně počítačové podpory při jejich projektování. Vede
přednášky a cvičení v magisterském studiu z předmětů Měřicí a senzorová technika, Měření a senzory,
Prostředky automatického řízení, Procesní systémy, je garantem předmětu Diplomový projekt
v magisterském studiu, vede přednášky v předmětu Automatizační technika, Provoz systémů řízení
a Bakalářský projekt v bakalářském studiu. Je garantem bakalářského oboru „Aplikovaná
informatika a řízení. Dále je fakultním garantem oborové rady a školitelem doktorského
studia „Automatizace technologických procesů“, garantem předmětů doktorského studia Technické
prostředky automatizace, Počítačové systémy a Inteligentní senzory a instrumentace. Je autorem
a spoluautorem více jak 415 publikací a příspěvků v časopisech a sbornících a výzkumných zpráv (z toho
85 zahraničních), včetně 3 knih a 27 vysokoškolských skript.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
tel.: 59 732 3482, [email protected]
Aktivně působí v oblasti automatizační techniky, zabývá se teorií stochastických systémů se zaměřením
na optimalizaci řízení za působení náhodných poruch, zpracováním signálů a diagnostikou strojů. Vede
přednášky a cvičení předmětů Automatizace a řízení, Zpracování signálů, Diagnostika, Technická
diagnostika IV., Měření a zpracování signálů, Procesní systémy v magisterském studiu a Základy
automatizace v bakalářském studiu. Je členem oborové rady a školitelem doktorského
studia „Automatizace technologických procesů“ a je garantem předmětů Spolehlivost a technická
diagnostika, Zpracování signálů, Automatizace technologických procesů doktorského studia. Je autorem
a spoluautorem více jak 192 publikací a příspěvků ve sbornících (z toho 56 zahraničních), včetně dvou
knižních a dvou časopiseckých monografií, deseti patentů a jedněch vysokoškolských skript. Je
recenzentem zahraničních časopisů ASME Journal of Dynamic Systems a Engineering Mechanics.
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c. tel.: 59 732 3485, [email protected]
Odborně je zaměřen na aplikovanou teorii automatického řízení, kde se především věnuje optimálnímu
řízení složitých nelineárních dynamických systémů, robustnímu řízení a delta modelům. Přednáší
předměty: Automatické řízení II a III. (Bc. studium), Teorie automatického řízení I a II (Ing. studium),
Teorie automatického řízení, Pokročilé metody automatického řízení a Optimalizace (Ph.D. studium).
Garant magisterského oboru „Automatické řízení a inženýrská informatika“. Člen sedmi oborových rad
doktorského studia na VŠB-TU Ostrava, UTB ve Zlíně, ČVUT v Praze a TU v Košicích. Je školitelem
a předsedou oborové rady celoškolského doktorského studia „Automatizace technologických procesů“.
Autor, resp. spoluautor více než 403 publikací, (116 v zahraničí), v tom 1 monografie a 2 knihy
(1 v zahraničí) a 27 vysokoškolských učebních textů.
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
tel.: 59 732 4493, [email protected]
Je zaměřena do oblasti aplikované teorie automatického řízení, zabývá se návrhem metod pro syntézu
řízení, především soustav s dopravním zpožděním. V bakalářském studiu vede cvičení z předmětu
Automatické řízení III. Vede přednášky a cvičení z předmětů Teorie automatického řízení, Základy
systémového inženýrství, Optimalizace a vede cvičení v předmětech Teorie automatického řízení I a II
v magisterském studiu. Pro doktorské studium zajišťuje předměty Optimalizace a Systémová analýza. Je
školitelem doktorského studia „Automatizace technologických procesů“. Je autorem a spoluautorem více
jak 250 publikací (z toho 86 zahraničních), včetně 40 vysokoškolských skript a učebních textů, 1
monografie.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
tel.: 59 732 4112, [email protected]
Je zaměřena do oblasti aplikované informatiky a řízení, programové podpory při operátorskovizualizačním řízení výrobních procesů. Vede přednášky a cvičení z předmětů Návrh procesních systémů,
Expertní systémy, Procesní systémy v magisterském studiu, Vizualizace procesů v bakalářském studiu.
-3-
Je školitelem doktorského studia „Automatizace technologických procesů“. Úzce spolupracuje s firmami
Pantek (CS) a ABB Ostrava s. r. o. v oblasti SCADA/MMI programových systémů. Je autorem
a spoluautorem více jak 75 publikací (z toho 40 zahraničních), včetně 5 vysokoškolských skript.
Ing. Marek Babiuch Ph.D.
tel.:59 732 44173, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a programovacích systémů, včetně počítačové podpory při výuce. Vede
přednášky a cvičení z předmětu Počítačové systémy, Informační technologie, Programování aplikací pro
internet II, Diplomový seminář v magisterském studiu, Internet a sítě, Programování aplikací pro internet
v bakalářském studiu. Je školitel specialista doktorského studia „Automatizace technologických procesů“.
Je autorem a spoluautorem 49 publikací (z toho 25 zahraničních) a dvou vysokoškolských skript.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
tel.:59 732 4193, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a programovacích systémů, včetně počítačové podpory při výuce. Vede
přednášky a cvičení z předmětů Operační systémy a programování, Management počítačových sítí,
Programovací prostředky v magisterském studiu, Výpočetní technika, Programovací techniky
v bakalářském studiu. Zaměřuje se na výuku jazyků C, C#, Visual Basic a Visual Basic .NET. Zabývá se
strukturou operačních systémů, návrhem doplňků pro podporu řízení v reálném čase, databázovými a
XML technologiemi, automatickou distribucí rozsáhlých úloh a paralelním zpracováním. Je autorem
a spoluautorem více jak 30 publikací (z toho 8 zahraničních) a tří vysokoškolských skript.
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
tel.: 59 732 4223, [email protected]
Je zaměřen do oblasti měřicí a řídicí techniky, zabývá se zpracováním signálů a diagnostikou strojů. Je
garantem předmětů Výpočetní technika a Technické prezentace. Vede přednášky a cvičení předmětů
Výpočetní technika a Technické prezentace, Akční členy a jejich design, s dalšími členy katedry vede
Semestrální projekt II, dále Diplomový projekt, Ročníkový projekt a Bakalářský projekt. Je školitel
specialista doktorského studia „Automatizace technologických procesů“. Je autorem a spoluautorem více
jak 50 publikací a příspěvků ve sbornících (z toho 10 zahraničních) a dvou vysokoškolských skript.
Zabývá se novými formami výuky pod názvem Superlearning, E-learning.
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
tel.: 59 732 4134, [email protected]
Je zaměřen do oblasti informatiky a programovacích systémů, včetně počítačové podpory při výuce.
Zaměření na programování v jazyce C/C++/C#, operační systémy Microsoft, distribuované úlohy, COM,
.NET. Vede přednášky a cvičení z předmětu Speciální programovací techniky a cvičení Základů
informatiky v magisterském studiu, Počítače a sítě, Informační technologie v bakalářském studiu. Je
autorem a spoluautorem více jak 31 publikací (z toho 3 zahraniční).
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
tel.: 59 732 3585, [email protected]
Zajišťuje výuku v předmětech magisterského studia Projektování systémů, Průmyslové a autorské právo
a v předmětech bakalářského studia Manažerské systémy a Základy automatizace na detašovaném
pracovišti v Šumperku. Organizuje exkurze pro studenty končících ročníků magisterského studia. Je
školitel specialista doktorského studia „Automatizace technologických procesů“. Zabývá se studiem
a aplikacemi ekonomických, legislativních a manažerských softwarových systémů a komplexních
podnikových informačních systémů. Je autorem a spoluautorem více jak 65 publikací (z toho 6
zahraničních) a 1 vysokoškolských skript.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
tel.: 59 732 3511, [email protected]
Zajišťuje výuku v předmětech bakalářského studia Internet a sítě, Programování aplikací pro Internet a
Výpočetní technika. Je zaměřen do oblasti informatiky a zabývá se problematikou okolo tvorby
webových stránek se zaměřením na pravidla použitelnosti a přístupnosti webu. Je autorem a spoluautorem
více jak 31 publikací (z toho 14 zahraničních).
Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
tel.: 59 732 4119, [email protected]
Zajišťuje předmět bakalářského studia Logické prvky a systémy. Pro magisterskou formu studia zajišťuje
předmět Mikroelektronické systémy a cvičí předměty Měření a senzorová technika a Prostředky
automatického řízení. Je školitel specialista doktorského studia „Automatizace technologických procesů“.
Zabývá se průmyslovými sběrnicemi a jejich aplikací v řízení, aplikacemi jednočipových procesorů v
řízení, systémy SCADA/MMI, systémovým návrhem distribuovaných úloh, dálkovou správou těchto
systémů (úloh) a poskytováním reálných dat síti Internet. Je autorem a spoluautorem více jak 65 publikací
(z toho 10 zahraničních), včetně 1 vysokoškolských skript.
-4-
Ing. Jolana Škutová
tel.: 59 732 4192, [email protected]
Pro bakalářskou formu studia cvičí předměty Základy automatizace, Manažerská grafika a Technické
prezentace. Pro magisterskou formu studia cvičí předmět Informační systémy. Zabývá se umělou
inteligencí, zejména využitím neuronových sítí v oblasti řízení systémů. Je autorem a spoluautorem 26
publikací a 3 vysokoškolských skript.
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
tel.: 59 732 4113, [email protected]
Zajišťuje předmět bakalářského studia Základy automatizace, Automatické řízení I a Simulační programy
– Matlab a cvičí předmět Automatické řízení II. Pro magisterskou formu studia garantuje předmět
Semestrální projekt I. Zabývá se syntézou nelineárních systémů řízení, simulací a modelováním
technologických procesů. Je školitel specialista doktorského studia „Automatizace technologických
procesů“. Je autorem a spoluautorem 69 publikací (z toho 15 zahraničních), včetně 3 vysokoškolských
skript.
2.2. Získání titulů prof., doc., Ph.D. pracovníky katedry v roce 2008
Získání titulu doc.:
Jméno a příjmení:
Habilitační práce:
Ing. Renata Wagnerová, CSc.
Využití klouzavých módů pro řízení procesů (Using Sliding Modes in
Technological Processes Control)
Obor habilitace:
Datum obhajoby:
Řízení strojů a procesů
26. 11. 2008
2.3. Vzdělávání akademických pracovníků pracoviště
Ing. Marek Babiuch, Ph.D. – CISCO Networking Academy - TCP/IP Routing, kurz zakončen
certifikátem CCNA2
3.
Pedagogická činnost
3.1. Pracovištěm garantované studijní obory
Bakalářské studijní obory:
Název:
Aplikovaná informatika a řízení
Číslo oboru:
3902R001-70
Garant oboru:
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
Profil absolventa: Oborové bakalářské studium vychází ze společného strojního základu
a rozšiřuje ho o interdisciplinární přístup k oblasti automatizace, aplikované informatiky
a managementu. Absolventi oboru se vyznačují adaptibilitou a oborovou univerzálností, danou
i motivačním výběrem volitelných předmětů a tématu bakalářské práce dle zvolené specializace.
Získají znalosti a dovednosti z aplikované informatiky při praktickém využití počítačů a jejich
sítí pro různé oblasti automatizace, řízení výrobních i nevýrobních procesů, v automobilovém
průmyslu, při provozování informačních a webovských technologií. Uplatní se jako technickoprovozní specialisté v různých technických oborech využívajících výpočetní techniku, ale
i manažersko-marketingových funkcích. Absolventi jsou připravení i přímo pokračovat
v navazujícím oborovém magisterském studiu.
-5-
Magisterské studijní obory:
Název:
Automatické řízení a inženýrská informatika
Číslo oboru:
3902T004-00
Garant oboru:
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
Profil absolventa: Oborové magisterské studium připravuje inženýrské specialisty z oblasti
automatizace, mechatroniky a aplikované inženýrské informatiky, připravené pro odpovědné
technicko-provozní funkce i projekčně-vývojovou činnost. Jsou schopni analyzovat,
diagnostikovat a projektovat náročné výrobní, technologické a informační procesy a zařízení,
navrhovat jejich řízení při použití moderních prostředků měřicí a počítačové techniky
s programovou podporou informačních technologií. Absolventi se vyznačují oborovou
univerzálností a vysokou adaptibilitou, danou i motivačním výběrem volitelných předmětů
a tématu diplomové práce dle zvolené specializace – Automatické řízení, Aplikovaná
informatika, Řízení mechatronických systémů. Uplatní se jako inženýři v technických,
provozních, obchodních i řídicích funkcích, útvarech podnikové informatiky, kvality
a procesního řízení, např. v automobilovém průmyslu, případně managementu a marketingu ve
výrobní i nevýrobní sféře.
Doktorské studijní obory:
Název:
Automatizace technologických procesů
Číslo oboru:
3902V010-00
Předseda celoškolské oborové rady: prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
Fakultní garant oboru:
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
Charakteristika oboru: Doktorské studium nabízí absolventům prohloubení znalostí
v teoretických disciplínách z oblasti automatického řízení (identifikace, simulace a optimalizace
systémů), dále v aplikovaných oblastech, tj. víceúrovňových systémech řízení (počítačová
podpora inženýrských činností, CIM-CAD-CAM) a technických prostředků pro automatizaci
technologických procesů (mikropočítačové měřicí, diagnostické a řídicí systémy, počítačové sítě,
robotické a mechatronické systémy). Cílem doktorského studia je vychovávat vědecko-vývojové
pracovníky v oblasti automatizace výrobních procesů, s důrazem na aplikační oblasti úloh řízení,
včetně manažerských přístupů v rozhodovacích procesech, s podporou aplikované informatiky
ve strojírenství, automobilovém průmyslu, i nevýrobní sféře.
3.2. Seznam obhájených diplomových prací v roce 2008
Bakalářské práce: obor 3902R001-70 Aplikovaná informatika a řízení
Název – česky
Název – anglicky
BUBLÍK Darek
Elektronická podpora výuky
předmětu Automatické řízení I
CZYŽ Petr
Technická podpora měření
úniků z klimatizačních
komponent AC systémů
Identifikace akustických
vlastností koncertních sálů
Programová implementace 4osého robota do výrobní linky
Electronic Support for
Teaching the Subject
Automatic Control I
Technical support of leakage
measurements from an air
handler of AC systems
Testing of the acoustic
properties of concert halls
Programming and
implementations of four axial
robot into a production line
Function of an engine control
unit
Design of controllers for plants
with time delay
Using advanced ICT for
monitoring of moving plants
vehicles
Diplomant
DUDA Tomáš
GAJDOŠ Daniel
GEBAUER Jan
HIKL Jiří
CHRENKA Vladimír
Vlastnosti a funkce řídicí
jednotky motoru
Návrh regulátorů pro soustavy
s dopravním zpožděním
Využití pokročilých ICT pro
sledování pohybu
podnikových dopravních
prostředků
-6-
Vedoucí BP
Ing. Renata
Wagnerová, Ph.D.
prof. Ing. Jiří
Tůma, CSc.
prof. Ing. Jiří
Tůma, CSc.
Ing. David Fojtík,
Ph.D.
Ing. Petr Kočí,
Ph.D.
prof. Ing. Miluše
Vítečková, CSc.
Ing. Roman Pavlas,
Ph.D.
Název – česky
Název – anglicky
JEŽÍKOVÁ Jana
Programová podpora předmětu
Základy automatizace
JUŘINA Adam
Vlastnosti řídicích jednotek
ABS, ASP a ESP
KLEGA Jiří
Automatické převodovky a
systém jejich řízení
Realizace digitálních hodin
s využitím mikrokontroléru
Program support for
Automatic Control
Fundamentals subject
Functions, sensors, and
diagnostics of ABS, ASP and
ESP units
Automatic transmissions and
their control systems
Digital Clocks Implementation
with Microcontroller Support
Diplomant
MELICHAROVÁ
Jiřina
NGUYEN My Linh
Multimediální podpora výuky
automatického řízení
PEŠKE Michal
3D animace teplovzdušného
modelu
PLANDOR David
Diagnostika automobilu
s využitím komunikace s
podporou Bluetooth
Nasazení systému MRS 32 pro
řízení v reálném čase
Tvorba studijních materiálů
pro podporu výuky WiFi sítí
PODEŠVA Petr
RAJSKI Martin
ŠOFER Pavel
UNGER Ondřej
VOJTEK Tomáš
VORÁČEK Josef
Multimedia support for
teaching Automatic Control
subject
3 D Animation of Hot-Air
Plant
Využití SCADA/MMI
systému pro podporu
laboratorních měření
Laboratorní úlohy řízení
provozu na modelovém
kolejišti
Multimediální podpora výuky
předmětu Počítačové systémy
Tvorba formulářů s využitím
XML technologie
The automotive diagnostics via
bluetooth interface
Implementing MRS 32 Control
System in Real Time Control
Learning Material Creation for
Support of Teaching the Wi-Fi
Networks
Using SCADA/MMI system
for support of laboratory
measurement
Operation Control Laboratory
Tasks for a Railway Model
Multimedia Support of
Computer Systems Education
Forms creating based on XML
technology
Vedoucí BP
Ing. Renata
Wagnerová, Ph.D.
Ing. Petr Kočí,
Ph.D.
Ing. Petr Kočí,
Ph.D.
Ing. Marek
Babiuch, Ph.D.
Ing. Renata
Wagnerová, Ph.D.
prof. RNDr.
Lubomír Smutný,
Dr.
Ing. Jiří Kulhánek,
Ph.D.
Ing. Jaromír Škuta,
Ph.D.
Ing. David Fojtík,
Ph.D.
Ing. Jaromír Škuta,
Ph.D.
Ing. Roman Pavlas,
Ph.D.
Ing. Marek
Babiuch, Ph.D.
Ing. David Fojtík,
Ph.D.
Diplomové práce: obor 3902T004 Automatické řízení a inženýrská informatika
Diplomant
Název – česky
Bc. ALBERT Pavel
Databázová podpora měření
Bc. BOLESLAVSKÝ
Tomáš
Bc. JURÁNEK
Martin
Operátorsko-vizualizační
monitorování hutnických
procesů
Elektrický pohon
v distribuovaném systému
řízení
Vyhodnocení vibrací a
zrychlení v automobilu
Bc. KUBLA Libor
Bc. KÝVALA
Hynek
Bc. OSADNÍK Petr
Bc. HYNAR Michal
Bc. RUSEK
Miroslav
Název – anglicky
Vedoucí DP
Measurement System
Database Support
Operator-Visualization
Monitoring of Metallurgical
Processes
Electric Propulsion in a
Distributed Control System
prof. Ing. Radim
Farana, CSc.
prof. RNDr.
Lubomír Smutný,
Dr.
doc. Dr. Ing. Ivo
Formánek
Ing. Jiří Kulhánek,
Ph.D.
Regulace s interním modelem
The Measurement of
Vibrations and Accelerations
in a Car
Internal Model Control
Řízení provozu na modelovém
kolejišti
Modelování objektů
průmyslových zařízení v
prostředí průmyslového
aplikačního serveru
Návrh a realizace webových
aplikací s využitím ISAPI
Tracking Control for a
Railway Model
Modelling Objects of
Industrial Equipment in
Environment of Industrial
Application Server
Web Application Design and
Implementation Using ISAPI
-7-
prof. Ing. Miluše
Vítečková, CSc.
Ing. Roman Pavlas,
Ph.D.
doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc.
Ing. Pavel Smutný,
Ph.D.
Název – česky
Diplomant
Bc. ŠČEVÍK Petr
Bc. ŠPAČEK Petr
Bc. VALAS Martin
Bc. VOZNICA Petr
Bc. WINKLER
Ondřej
Název – anglicky
filtru v prostředí webového
serveru
Zpracování výukových textů
z oblasti číslicové regulace
v prostředí Internetu
Metodika návrhu a zavedení
procesního řízení v podniku
podporovaná IS/IT
Vedoucí DP
Filter
Metody grafického zobrazení
dat z průmyslových aplikací na
webových stránkách
Návrh obvodů extremální
regulace
Working out E-learning
Textbook on Digital Control in
Internet
Design and Installation
Methodology of Process
Control with IC/IT Support in
the Enterprise
Methods of Graphical Data
Displays from Industrial
Applications on Web Pages
Extremal Control Systems
Design
Komunikační standardy v
řídicích systémech MES
Communication Standards in
MES Control Systems
prof. Ing. Miluše
Vítečková, CSc.
doc. Ing. Petr Wolf,
CSc.
doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc.
prof. Ing. Antonín
Víteček, CSc.,
Dr.h.c.
doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc.
3.4. Seznam doktorandů pracoviště v roce 2008
Prezenční studium:
Jméno
a příjmení
Tomáš KOUDELA
Miroslav MAHDAL
Radim KLEČKA
Jitka SMUTNÁ
Hana BESEDOVÁ
Martin JURÁNEK
Petr OSADNÍK
Martin VALAS
Ondřej WINKLER
Téma
Školitel
Robustní algoritmy řízení lineárních
podsystémů
Víceúrovňové průmyslové sítě ILAN
a WLAN s podporou inteligentní
instrumentace
Měření na vozidlech a řízení jejich
zkoušek
Informační manažerská
podpora systémů řízení jakostI
Moderní metody a nástroje na podporu
managementu
Měření na vozidlech a řízení jejich
zkoušek
Integrace systémů SCADA/HMI do
řízení podniku
Modelování procesních systémů pro
malé a střední podniky
Model řízení průmyslové výroby
v systémech MES
Datum
zahájení
prof. Ing. Miluše
Vítečková, CSc.
2005 (ukončil
31.5.2008)
prof. RNDr. Lubomír
Smutný, Dr.
2006
prof. Ing. Jiří Tůma,
CSc.
2006
prof. Ing. Radim
Farana, CSc.
2006
doc. Ing. Petr Wolf,
CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma,
CSc.
doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc.
doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc.
doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc.
2007
2008
2008
2008
2008
Kombinované studium:
Jméno
a příjmení
Jiří KEDROŇ
Petr KOŇAŘÍK
Aleš GALUŠKA
Téma
Školitel
Využití bezdrátových sítí při řešení
řídicích a měřicích úloh
prof. Ing. Radim
Farana, CSc.
Prostorové modelování a simulace
mechatronických systémů
Integrované informační a řídicí
systémy průmyslové automatizace
prof. Ing. Petr
Noskievič, CSc.
doc. Dr. Ing. Ivo
Formánek
prof. Ing. A. Víteček,
CSc., Dr.h.c.
prof. Ing. A. Víteček,
CSc., Dr.h.c.
Milan KONEČNÝ
Řízení mechatronických systémů
Jolana ŠKUTOVÁ
Využití umělé inteligence pro řízení
složitých systémů
-8-
Datum
zahájení
2004 (od 1 9.2007
kombinovaná
forma)
2002 (přerušeno
do 30.9.2009)
2002 (přerušeno
do 30.6.2009)
2002
2002 (přerušeno
do 31.8.2009)
Jméno
a příjmení
Téma
Školitel
David DELICHRISTOV
Řídicí jednotky automobilu
František VESELÝ
Syntéza hydraulických řídicích prvků.
Songlin WU
Petr WOJCIASZYK
Riham ADeL Hassan
Sayed AHMED
Václav HORČIC
Tomáš ŽAITLIK
Leo VEČEŘA
Edmund PANTŮČEK
Intelligent diagnostic methodology and
its application in industry
Inteligentní instrumentace
v distribuovaných bezdrátových
počítačových sítích
Implementation of the fundamental
concepts of excellence
Metody měření rovnoměrnosti otáčení
elektrických motorů
Automatizace výrobních technologií
a jejich integrace do informačního
a řídicího systému výrobního podniku
Syntéza řízení nelineárních podsystémů
metodou agregace stavových
proměnných
Prostředky a programová podpora
projektování systémů s garantovanou
spolehlivostí
Datum
zahájení
prof. Ing. Jiří Tůma,
CSc.
prof. Ing. Petr
Noskievič, CSc.
prof. Ing. Jiří Tůma,
CSc.
2003 (přerušeno
do 31.8.2009)
2003 (přerušeno
do 31.8.2009)
2003 (přerušeno
do 31.8.2009)
prof. RNDr. Lubomír
Smutný, Dr.
2003 (přerušeno
do 31.8.2009)
prof. Ing. Jaroslav
Nenadál, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma,
CSc.
2004 (obhájila
1.7.2008)
2005
doc. Dr. Ing. Ivo
Formánek
2005
prof. Ing. A. Víteček,
CSc., Dr.h.c.
2005 (zrušeno
září 2008)
prof. RNDr. Lubomír
Smutný, Dr.
2007
3.5. Seznam obhájených disertačních prací na pracovišti
Kombinované studium:
Jméno a příjmení:
Riham Adel Hassan Sayed Ahmed, MSc.
Disertační práce:
Implementation of the Fundamental Concepts of Excellence
Datum obhájení:
1. 7. 2008
Školitel:
Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, Ph.D. (doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.)
3.6. Kvalita a kultura akademického života
• Znevýhodněné skupiny uchazečů/studentů na vysokých školách (stručný text o podpoře
kulturně a sociálně znevýhodněných studentů a podpoře studia zdravotně postižených)
• Mimořádně nadaní studenti (stručný text o jejich podpoře – stipendia, studijní pobyty, zda
jsou zapojeni do nějakých projektů)
Každoročně katedra organizuje mezinárodní soutěž Studentské tvůrčí a odborné
činnosti.
o Katedra každoročně financuje účast 4 až 5 studentů na mezinárodních studentských
soutěžích SVOČ v Košicích a Krakově.
o Vybraní studenti v rámci svých diplomových prací se podílejí na řešení projektů
z praxe (Škoda-Auto, ABB).
o Katedra motivuje své studenty k účasti na studijních pobytech v rámci projektu
Socrates/Erasmus.
• Partnerství a spolupráce (stručný text o podpoře aktivit směřujících k budování a posílení
partnerství student - akademický pracovník, o podpoře aktivit týkající se spolupráce se
studenty)
o
organizace soutěže STOČ, organizace exkurzí, studenti se podílejí na řešení projektů
z praxe a grantových projektů, PhD studenti se stávají součástí pracovního kolektivu
katedry, jsou zapojováni do všech činností katedry
-9-
4.
Spolupráce v oblasti pedagogické
4.1. Významná spolupráce pracoviště se subjekty v ČR
ABB Ostrava s. r. o. - dlouhodobé zapůjčení modelů pro řízení asynchronního motoru, řízení TP
s PLC a řízení kolejiště (L. Smutný).
Continental, Frenštát – modální analýza komponent snímačů pro automobilový průmysl
Microsoft Praha projekt Academic Aliance od roku 2002 (J. Kulhánek).
National Instruments – Realtime FPGA platforma CRIO (J. Kulhánek).
PANTEK (CZ)/Wonderware USA - projekt trvá od r. 1996 Application and Agreement for
Wonderware Educational System, (pravidelné aktualizace a upgrade software, L. Landryová).
Phoenix Contact, dlouhodobé zapůjčení PLC pro laboratorní modely (J. Škuta)
Spectris Praha, spol. s r. o. (CZ)/ Brüel&Kjær (Dánsko) - pravidelné aktualizace a upgrade
software (J. Tůma).
Škoda-Auto, a. s., Mladá Boleslav - řešení diplomových a bakalářských prací z oblasti
problematiky převodovek, simulační ověření metodou hardware in the loop, ověření řídicích
jednotek (J. Tůma).
TATRA Kopřivnice – hlukové a vibrační zkoušky, softwarová podpora (J. Tůma).
Visteon, Autopal – rázové zkoušky světlometů (J. Tůma).
4.2. Významná spolupráce pracoviště se zahraničními partnery
Imagine Software Gmbh., Mnichov, Německo – v rámci programu spolupráce s univerzitami
poskytnuta licence programu AMESim pro modelování a analýzu systémů s komplexní
strukturou – mechanické, elektrické, hydraulické, pneumatické, tepelné, řídicí systémy, od
r. 2004, (P. Noskievič).
AGH Krakov, Polsko – studentská tvůrčí činnost, semináře doktorandů, od r. 2000, (L. Smutný).
TU Košice, Slovensko – studentská tvůrčí činnost, od r. 2000, (L. Smutný).
International Network for Engineering Education and Research – NSF Washington, USA – (dr.
Win Aung), pokročilé formy a nástroje inženýrského vzdělávání s využitím webovských
technologií (portál INEER), (R. Farana).
International Institute of Acoustic and Vibration – (prof. Crocker), problematika hluku a vibrací,
(J. Tůma).
4.3. Zahraniční pobyty pedagogů i studentů pracoviště
Pedagogové:
Prof. Ing. Radim Farana, CSc.
- 10 -
•
Maďarsko, konference ICEE, přednáška The Total Quality Management System
Application to the Faculty Management System Improvement, 27. – 31. 7. 2008,
úhrada: 1101
•
Polsko, Krakov, AGH Krakov, uzavření smlouvy o spolupráci mezi FS VŠB-TUO a
FMMI AGH Krakov, 11. -12. 10. 2008, úhrada 1101
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
•
Itálie, Bergamo, the 9th International Workshop on Research and Education in
Mechatronics, přednáška na téma Programme Mechatronics at the VSB-Technical
University of Ostrava, 18. – 19. 9. 2008, úhrada: 1101
Prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
•
Polsko, Krakov, AGH Krakov, účast na SVOŠ 2008, 7. – 8. 5. 2008, úhrada 1101
•
Polsko, Krakov, AGH Krakov, Jednání o přípravě konference ICCC 2009, 11. -12.
10. 2008, úhrada 1101
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
•
Slovensko, SZZ, FS TU v Košicích, 3. – 4. 6. 2008, úhrada 1101
Doc. Ing. Lenka Landryová, Csc.
•
UK, Strathclyde, přednáškový pobyt, 26. 4. – 1. 5. 2008, úhrada: Erasmus LLP
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
•
Švédsko, Ronneby, Blekinge, Blekinge Institut of Technology, přednáškový pobyt,
12. – 19. 5. 2008, úhrada: Erasmus LLP
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
•
Slovensko, TU Košice - ŠVOS, 17. – 18. 4. 2008, úhrada 1101
Studenti:
Ing. Jitka Smutná
•
UK, Queen Mary, University of London, studijní pobyt mobilita Sokrates, září –
prosinec, úhrada: Erasmus LLP
Bc. Martin Hnik
•
Portugalsko, Universidade de Aveiro, roční studijní pobyt mobilita Sokrates –
Erasmus, leden – červen, úhrada: Erasmus LLP
Bc. Martin Juránek
• Slovensko, TU Košice - ŠVOS, 17. – 18. 4. 2008, úhrada: 1101
Bc. Adam Juřina
• Finsko, Jyväskylä University of Applied Sciences, studijní pobyt mobilita Sokrates –
Erasmus, září – prosinec, úhrada: Erasmus LLP
Bc. Jiří Klega
• Finsko, Jyväskylä University of Applied Sciences, studijní pobyt mobilita Sokrates –
Erasmus, září – prosinec, úhrada: Erasmus LLP
Bc. Michal Kubín
• Polsko, AGH Krakov - ŠVOS, 7. – 8. 5. 2008, úhrada 1101
Bc. Hynek Kývala
• Polsko, AGH Krakov - ŠVOS, 7. – 8. 5. 2008, úhrada 1101
Bc. Petr Osadník
• Slovensko, TU Košice - ŠVOS, 17. – 18. 4. 2007, úhrada 1101
- 11 -
4.4. Přijetí zahraničních hostů nebo studentů
Doc. Lars Hakansson, Blekinge Institute of Technology, Blekinge, Finsko, přednáška na
téma aktivní potlačování vibrací a hluku (snížení kmitání soustružnického nože užitím
piezoaktuátorů, aktivní tlumení hluku v potrubí klimatizace), 20. – 24. 10. 2008, úhrada:
Erasmus LLP
23. - 25. 4. 2008 účast na akcích STOČ´08 a Seminář ASŘ´08 pořádaných katedrou, náklady
hrazeny z prostředků katedry 352:
•
Účastníci ze Slovenska: Ing. Jozef Futó, Ph.D., Kapustová Michala, Kukurugya Ján
•
Účastníci z Polska: Prof. Dr. inz. Kazimierz Jaracz , Dr. inz. Andrzej Kot, Kamil Rusin,
Sęk Zbigniew, Rosikowski Piotr
Riham Adel Hassan Sayed AHMED, MSc., Egypt, studentka PhD studia, obhajoba disertační
práce, červenec 2008, náklady hradí sama
Wu QINGHUA, Wuhan, China, Hubei University of Technology, práce na projektu z oblasti
zpracování signálů, říjen – listopad 2008, úhrada: stipendium Agricola
Studenti ze zahraničí studující předměty vyučované na katedře v rámci mobility
Sokrates/Erasmus:
o Miguel Pedro da Silva MIEIRO, Rodrigo Marques COELHO, Portugalsko, Sonia
Penaos BURÓN, Španělsko, Henri AHOPELTO, Finsko, studium
a zkouška z předmětu Automatic Control Devices, leden - květen 2008, mobilita studentů
Erasmus LLP.
o Sonia Penaos BURÓN, Španělsko, studium a zkouška z předmětu Automatic Control II,
leden – duben 2008, mobilita studentů Erasmus LLP.
o Henri AHOPELTO, Finsko, studium a zkouška z předmětu Measurement and Sensor
Devices, leden – květen 2008, mobilita studentů Erasmus LLP.
o José COSTA, Viriato FERNANDES, Ricardo DUARTE, Hugo RODRIGUES,
Portugalsko, studium a zkouška z předmětu Automatic Control I, říjen - prosinec 2008,
mobilita studentů Erasmus LLP.
o José COSTA, Viriato FERNANDES, Ricardo DUARTE, Portugalsko, studium
a zkouška z předmětu Control Instrumentation, říjen - prosinec 2008, mobilita studentů
Erasmus LLP.
o José COSTA, Viriato FERNANDES, Ricardo DUARTE, Portugalsko, studium
a zkouška z předmětu Process Visualisation, říjen - prosinec 2008, mobilita studentů
Erasmus LLP.
o Matteo Bonfanti, Itálie, studium a zkouška z předmětu Modelling and Simulation, únor
– červen 2008, mobilita studentů Erasmus LLP.
4.5. Účast v projektech typu Ceepus, Aktion, Socrates–Grundtwig, Socrates–
Minerva, Socrates–Lingua, Socrates–Comenius, Leonardo da Vinci v roce 2008
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program
Socrates
Erasmus
Počet projektů
Počet vyslaných studentů
Počet přijatých studentů
Počet vyslaných ak. prac.
Počet přijatých ak. prac.
Dotace (v tis. Kč)
4
9
3
1
Comenius
- 12 -
Socrates
Grundtvig Lingua
Minerva
Leonardo
4.6. Zapojení pracoviště v programech Fondu rozvoje vysokých škol
Tématický Rok zahájení
řešení
okruh
Název projektu (číslo, označení)
Laboratoř reálných i virtuálních měřicích a
řídicích systémů)
Laboratory of real-time, virtual measurement
and control system
1639/2008
Laboratorní úloha pro diagnostiku řídicí
jednotky
Laboratory Task for Control Unit Diagnostics
1758/2008
Využití bezdrátové komunikace pro výukové
účely
Using Wireless Communication for the
Education Purposes
1824/2008
Multimediální výuka informačních technologií
Multimedia Education of Information
Technology
2119/2008
Inovace výuky programování a využití
programovatelných logických automatů
Innovation of programming course and use of
programmable logic controllers
2148/2008
Zavedení výuky a experimentální zajištění
nového předmětu "Senzorová technika"
Establishing content of lectures and laboratory
tutorials for a new course “Sensor Technics”
2093/2008
Návrh osnov a laboratorních úloh pro výuku
předmětu Experimentální metody mechatroniky
Subject of course and Lab task for experimental
methods of Mechatronics.
2082/2008
Elektronická podpora předmětu Zpracování a
prezentace informací
Electronic Support for Subject Information
Processing and Presentation
2259/2008
Odpovědný
řešitel
Fin.
Fin.
objem objem
IP
NIP
(tis. Kč) (tis. Kč)
Aa
2008
Ing. Renata
Wagnerová,
Ph.D.
1730
170
G1
2008
Ing. Radim
Klečka
-
105
G1
2008
Ing. Miroslav
Mahdal
-
119
F1d
2008
Ing. Jiří
Kulhánek, Ph.D.
-
83
F1a
2008
Ing. Roman
Pavlas, Ph.D.
F1b
2008
Prof. Dr. RNDr.
Lubomír
Smutný
-
185
F1b
2008
Prof. Ing. Jiří
Tůma, Csc.
-
180
G1
2008
Ing. Jitka
Smutná
-
119
Celkem
137
1.730,- 1098,-
- 13 -
4.7. Zapojení pracoviště v Rozvojových programech pro veřejné vysoké školy na
rok 2008
Název projektu
(číslo, označení)
Program
Rozvoj technologického a přístrojového vybavení
laboratoří Fakulty strojní pro výuku strojních oborů
CV3008831
Podprogram
Odpovědný
řešitel
doc. Ing. Sylva
Drábková,
PhD./ prof.
RNDr.
Lubomír
Smutný, Dr.
Program na
rozvoj
přístrojového
vybavení a
moderních
technologií
Celkem
5.
Fin.
Fin.
objem objem
IP
NIP
(tis. Kč) (tis. Kč)
-
450
-
450,-
Vědecko - výzkumná činnost
5.1. Hlavní směry výzkumu a vývoje na pracovišti v roce 2008



řízení strojů a procesů (měření, diagnostika, modelování a řízení mechatronických
systémů),
mechatronické prvky a systémy automobilů (modelování, simulace HIL, měření
a verifikace),
budování vědecko-výzkumné a výukové laboratoře automobilových prvků a systémů se
zaměřením na elektronické systémy měření a řízení mobilních subsystémů, včetně
vozidlových sběrnic (CAN) – objekt Moravská Ostrava, ul. Zákrejsova.
5.2. Řešené projekty (granty) na národní úrovni
Název projektu
Vývoj zařízení na 3D ultrazvukové
zobrazení a měření aterosklerotického
plátu
The development of equipment for 3-D
picturing and measurement of
atheorsclerotic plaque
101/06/0491
Aktivní řízení kluzných ložisek s cílem
potlačení nestability rotoru
Active control of journal bearings aimed
at suppressing the rotor instability
101/07/1345
Podpora mezinárodní spolupráce při
organizaci, účasti a působení
v mezinárodní federaci pro informační
procesy IFIP
Promotion of international cooperation
during organizing, participating and
working in International Federation for
Information Processes (IFIP)
1P05LA266
Celkem
Poskytovatel
grantu
Fin.
Fin.
Rok
Odpovědný
Délka
Počet objem objem
zahájení
řešitel/řešitel na
IP
řešení
prac.
NIP
řešení
pracovišti
(tis. Kč) (tis. Kč)
GAČR
2006
3
prof. Ing. Radim
Farana, CSc.
3
0
332
GAČR
2007
3
prof. Ing. Jiří
Tůma, CSc.
4
0
568
MŠMT
2005
4
doc. Ing.
Lenka Landryov
á, CSc.
1
0
45
(35+10)
-
945,-
- 14 -
5.3. Nově podané projekty (granty) v roce 2008
Název projektu
(číslo, označení)
Výzkum rozšíření platformy PC a MS
Windows o řízení v pevném reálném čase
mechatronických system
Research of PC & MS Windows Platform
Extension by Hard Real-time Control for
Mechatronics Systems
Systém pro měření prostorových pohybů
těles s využitím MEMs prvků
System for measurement of the object
position and displacement using MEMs
elements
Nové metody seřizování regulátorů
New Controller Tuning Methods
Elektronický učební text pro předmět
Informatika (F1d)
Design of Electronic Teaching Text for
Subject Informatics
Nasazení bezdrátové technologie v praktické
výuce (F1a)
Innovation of education in the Area of
Wireless Data Transmission
Multimediální podpora výuky automatického
řízení (F1d)
Multimedia Support of Education Automatic
Control
Řízení modelu pomocí simulátoru dSPACE
(G1)
Model Control with the Simulator dSPACE
Diagnostika a testování automobilů (F1b)
Vehicle Diagnostics and Testing
Elektronická podpora předmětu Manažerské
informační systémy (G1)
Electronic Support of Subject Management
Information Systems
Inovace výuky v oblasti počítačových sítí
(F1a)
Innovation of Education in the Area of
Computer Network
Inovace výuky předmětu Internet a sítě (F1a)
Innovation of course Internet and Networks
Inovace předmětu Prostředky automatického
řízení v magisterském programu Strojní
inženýrství (F1a)
Innovation of Subject Automatic Control
Devices for Master Study Programme
Mechanical Engineering
Počítačové učebny s podporou virtuálních
technologií (Ab)
Computer Classrooms with the Support of
the Virtual Technologies
Inovace výuky předmětu Průmyslové a
autorské právo (F5a)
Innovation of Course Industrial and
Copyright Law
Inovace předmětů o praktickou výuku WiFi
technologií (F1a)
Teaching Innovation on practical training
WiFi technology
PoskytoRok
Délka
zahájení
vatel
řešení
řešení
grantu
Odpovědný
řešitel
Stav
návrhu
(přijetí)
Fin.
Fin.
objem
objem
IP
NIP
(tis. Kč) (tis. Kč)
GAČR
2009
2
Ing. David Fojtík, nefinanco
Ph.D.
vaný
-
533
GAČR
2009
3
Ing. Jaromír Škuta, nefinanco
Ph.D.
vaný
-
1157
GAČR
2009
3
Prof. Ing. Miluše financova
Vítečková, CSc.
ný
-
1145
FRVŠ
2009
1
prof. Ing. Radim nefinanco
Farana, CSc.
vaný
0
97
FRVŠ
2009
1
Ing. Jaromír Škuta, nefinanco
Ph.D.
vaný
0
137
FRVŠ
2009
1
Ing. Renata
financova
Wagnerová, Ph.D.
ný
0
90
FRVŠ
2009
1
Ing. Radim Klečka
financova
ný
0
103
FRVŠ
2009
1
Ing. Petr Kočí,
Ph.D.
financova
ný
0
138
FRVŠ
2009
1
Ing. Hana
Besedová
nefinanco
vaný
0
97
FRVŠ
2009
1
Ing. Marek
Babiuch Ph.D.
nefinanco
vaný
0
168
FRVŠ
2009
1
Ing. Pavel Smutný nefinanco
Ph.D.
vaný
0
117
FRVŠ
2009
1
prof. RNDr.
nefinanco
Lubomír Smutný,
vaný
Dr.
0
170
FRVŠ
2009
1
Ing. Jiří Kulhánek, financov
Ph.D.
aný
1750
0
nefinanco
vaný
0
136
Ing. David Fojtík, financova
Ph.D.
ný
0
218
FRVŠ
FRVŠ
2009
2009
- 15 -
1
1
Ing. Roman
Pavlas, Ph.D.
PoskytoRok
Délka
vatel zahájení řešení
řešení
grantu
Název projektu
(číslo, označení)
Inovace praktické výuky předmětu
Manažerská grafika (F1a-1838)
Update of lectures and tutorials for Graphic
for managers course
Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů
ve vývoji a výzkumu
(CZ.1.07/2.3.00/09.0147)
Human Resources Training for Team
Cooperation in the Research and
Development Area
FRVŠ
2009
1
MŠMT
2009
3
Fin.
Fin.
objem objem
IP
NIP
(tis. Kč) (tis. Kč)
Odpovědný
řešitel
Stav
návrhu
(přijetí)
Ing. Jolana
Škutová
nefinanco
vaný
0
222
Ing. David Fojtík, financova
Ph.D.
ný
0
15 771
1750
20299
Celkem
5.4. Zapojení do projektů EU (rámcové projekty)
Návrh projektu 7RP (nehodící se škrtněte)
Název specifického programu
FP7-NMP-2007-LARGE-1, Beyond lean manufacturing – new
industrial models for product and process life cycle. Development
and validation of new industrial models and strategies.
Název projektu (př. akronym)
Future Industrial Models for SMEs (Future SME)
Typ aktivity (NoE, IP aj.)
NMP-2007-3.1-1
Doba trvání projektu
4 roky
Kontaktní osoba (garant za Lenka Landryová, doc. Ing. CSc.
VŠB-TUO)
Koordinátor projektu
University of Strathclyde, Katedra DMEM, 16 Richmond Street,
(včetně pracoviště)
Glasgow G1 1XQ. Scotland, United Kingdom
Partneři
Instituce/Stát:
LEI Polska/Poland, Galway Mayo Inst. of Tech./Ireland, Chalmers
University/ Sweden, Tsunami Training/Ireland, Scottish
Manufacturing Advisory Service/UK, Supply Network
Shamni/Ireland, RSO sa/Italy, Simply Collaborate/UK,
Astech/Ireland, Lalui sro/Czech Republic, Forel International
Schoul/Slovakia, VSB TUO/Czech Republic, Roche
Manufacturing/Ireland, Eirebloc/Ireland, Houston
Warehousing/UK, Linn Products/UK, Nimbus/Italy, Cut
Service/Italy, PERFECTA Centrum Reklamy/Poland,
Blackpoint/Poland, NAM/Czech Republic,Ingeteam/Czech
Republic, Akyuz Plastic/Turkey, Deka /Turkey, Friterm/Turkey
Stav návrhu:
 podán, zatím nevyhodnocen
 není určen pro financování
 je určen pro financování
 na záložním seznamu pro financování
 projekt se realizuje
 projekt byl ukončen
- 16 -
5.5. Projekty spolufinancované z ESF a rozpočtu ČR
Název projektu
(číslo, označení)
PoskytoRok
Délka
zahájení
vatel
řešení
řešení
grantu
E-learningové prvky pro podporu výuky
odborných a technických předmětů
The E-learning Elements for Support of Operační
Engineering Education
program
CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326
Rozvoj
lidských
zdrojů
2006
3
Odpovědný
řešitel
Stav
návrhu
(přijetí)
Fin.
Fin.
objem objem
IP
NIP
(tis. Kč) (tis. Kč)
Manažer
projektu: Doc.
RNDr. Jana
Šarmanová, CSc.
Fakultní
koordinátor:
FS - Ing. Petr
Kočí, Ph.D.
-
300,-
300,-
Celkem
5.6. Zahraniční pobyty pedagogů i studentů pracoviště v rámci VaV
Pedagogové:
Prof. Ing. Radim Farana, CSc.
•
Řecko, konference WSEAS, přednáška Information System for Sonograph
Neurological Measurements., 19. – 23. 8. 2008, úhrada GA ČR
•
Polsko, Krakov, AGH Krakov, uzavření smlouvy o spolupráci mezi FS VŠB-TUO a
FMMI AGH Krakov, 11. -12. 10. 2008, úhrada 1101
Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
•
Itálie, Bergamo, the 9th International Workshop on Research and Education in
Mechatronics, přednáška na téma Programme Mechatronics at the VSB-Technical
University of Ostrava, 18. – 19. 9. 2008, úhrada: 1101
Prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Intelligent Instrumentation with
Wireless Node Support, 24. – 29. 5. 2008, úhrada: FR VŠ
•
Řecko, konference WSEAS, přednáška Utilization a Courseware WEB Portal for
Virtual University Requirements., 19. – 23. 8. 2008, úhrada 1101
•
Polsko, Krakov, AGH Krakov, Jednání o přípravě konference ICCC 2009, 11. -12.
10. 2008, úhrada 1101
Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Matlab-Simulink model of the rotor
motion in a journal bearing, 24. – 29. 5. 2008, úhrada: GA ČR
•
Jižní Korea, Daejeon, international cognress on sound and vibrafon, přadnáška Laser
Doppler Vibrometer and Impulse Signal Phase Demodulation in Rotation Uniformity
Measurements, 6. 10. 7. 2008, úhrada: GA ČR
•
Slovensko, Košice, TU Košice, konference MMaMS, přadnáška na téma Stabilization
of rotor in Journal Bearing 13. – 16. 10. 2008, úhrada: GAČR
- 17 -
Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
•
Slovensko, TU v Košicích, konference ARTEP 2008, přednáška Aktivní řízení prahu
stability rotoru, 20. -22. 2. 2008, úhrada: GAČR
•
Slovensko, STU v Bratislavě, konference Kybernetika a informatika, přednáška
Aktivní snížení nestability rotoru, 11. – 14. 2. 2008, úhrada: GAČR
•
Slovensko, Košice, TU Košice, konference MMaMS, přednáška na téma Stabilization
of rotor in Journal Bearing, 13. – 16. 10. 2008, úhrada: GAČR
Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
•
Slovensko, STU v Bratislavě, konference Kybernetika a informatika, přednáška
Seřízení regulátorů PI a PID pro integrační regulované soustavy, 11. – 14. 2. 2008,
úhrada: 1101
•
Slovensko, TU v Košicích, konference ARTEP 2008, přednáška Two-degree of
Freedom Controller Tuning for Integral Plus Time Delay Plants, 20. -22. 2. 2008,
úhrada: 1101
•
Slovensko, Košice, TU Košice, konference MMaMS, přednáška na téma Stabilization
of rotor in Journal Bearing, 13. – 16. 10. 2008, úhrada: HS
Doc. Ing. Lenka Landryová, Csc.
•
UK, Strathclyde, jednání o projektu EU, 3. -4. 11. 2008, úhrada: INGO
Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
•
UK, Strathclyde, přednáškový pobyt, 26. 4. – 1. 5. 2008, úhrada: Erasmus LLP
Ing. David Fojtík, Ph.D.
•
Slovensko, TU v Košicích, konference ARTEP 2008, přednáška Webový informační
systém správy rezervací diplomových a bakalářských prací, 20. -22. 2. 2008, úhrada:
Rozvojový projekt
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Concept of User-Specific Ticket
Selling Cashbox System, 24. – 29. 5. 2008, úhrada: 1101
Ing. Petr Kočí, Ph.D.
•
Slovensko, TU v Košicích, konference ARTEP 2008, přednáška Výuka mezi
Ostravou a Třincem přes Internet, 20. -22. 2. 2008, úhrada: Rozvojový projekt
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Shock response spectrum analysis,
24. – 29. 5. 2008, úhrada: 1101
Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Using Higher Order Sliding Modes
in Technological Process Control, 24. – 29. 5. 2008, úhrada: 1101
Studenti:
Ing. Radim Klečka
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Evaluation of Driving Simulation
Experiments, 24. – 29. 5. 2008, úhrada: FR VŠ
Ing. Miroslav Mahdal
•
Rumunsko, Sinaia, konference ICCC, přednáška Wireless Technologies and Their
Applications, 24. – 29. 5. 2008, úhrada: FR VŠ
- 18 -
5.7. Nové laboratoře, laboratorní přístroje
Byla provedena inovace tří laboratoří. Plnou inovaci prošla laboratoř měřicí a senzorové
techniky a částečnou inovací prošly laboratoře technické diagnostiky a pokročilých simulací.
Laboratoře byly vybaveny následujícími pracovišti:
• Zkušební stav pro ověřování aktivního řízení kluzných ložisek
 Výkonový člen – Piezoaktuátor (PI), tuhý a pružný rotor, měření polohy realizováno
sondou přiblížení na principu vířivých proudů (INEX), Regulátor–real-timeový
signálový procesor dSpace.
 Pohon stavu je ovládán PLC s vestavěným měničem frekvence až do 400 Hz, což
umožňuje řídit otáčky výstupního hřídele do 23 tis. RPM.
 K nastavení otáčkového profilu je sestavena aplikace pro PC s využitím
programového systému Control Web 5, která umožňuje konfiguraci parametrů
frekvenčního měniče (nastavení průběhů otáček pro vlastní měření).
 inovace vybavení laboratoří byly zakoupeny akcelerometru tohoto typu od firmy
Brüel and Kjaer.
Diagnostické pracoviště pro měření hluků, vibrací a teplot
Pracoviště je tvořeno třemi částmi a to Sondou pro měření intenzity zvuku, akcelerometry
pro měření vibrací, kamerou TI25 s příslušenstvím. Sonda měří složku intenzity šířícího se
zvuku ve směru spojnice dvou mikrofonů s minimální fázovou chybou. Používá se k vytváření
map vyzařování hluku z ploch různých zařízení, jako je například pračka na dále přiloženém
obrázku. Výsledek měření je mapa intenzit zvuku, na které jsou barevně vyznačeny plchy stejné
intenzity. Měření probíhá postupným přemísťováním sondy do uzlů sítě v určité vzdálenosti od
povrchu zdroje hluku. Dále byly zakoupeny dva kusy piezorezistivních akcelerometrů, které
umožňují měřit statické zrychlení (například gravitační), jehož frekvenční pásmo měření začíná
od 0 Hz. Termovizní kamera TI25 s příslušenstvím disponuje širokým množstvím měřicích
a vyhodnocovacích funkcí, které umožňují rychlé a jednoduché měření povrchových teplot, má
velice přehledné menu v češtině, které je přístupné přes ovládací tlačítka. Termovizní kamera
bude využita ve výuce předmětů Prostředky automatického řízení, Procesní systémy. Rovněž
bude využita při řešení dvou diplomových prací. Pro předmět Experimentální metody
mechatroniky vznikly nové úlohy pro práci s multifunkčními kartami, vyvažováním rotorů a
použití tenzometrů.
• Měřicí pracoviště (5 ks)
Měřicí pracoviště jsou vybavena konfiguračním PC a rychlou externí jednotku USB-4711
nebo pomalou externí jednotkou DataLab, které jsou kompaktní. Tato PC jsou vybavena
softwarovou podporou pro systém Control Web 6. S ohledem na budoucí využití těchto
pracovišť a systému Control Web 6 byla konfigurace PC dimenzována tak, aby bylo možno
využít v plné šíři nástrojů systému Control Web 6 při tvorbě aplikací. Např. systém umožňuje
vytvářet 3D animace, s ohledem na tuto možnost byly tyto stanice vybaveny výkonnou grafickou
kartou, 2G RAM ….
• Měřicí pracoviště pro bezdrátové komunikační technologie (3 ks)
Modulární pracoviště obsahují komponenty pro návrh a ověřování měřicích a řídicích
systémů využívajících vlastností bezdrátových komunikačních technologií. Pracoviště jsou
mobilní (viz obr. 6) a navíc konfigurovány tak, aby dokázaly v případě nouze zastoupit všechna
předcházející pracoviště. Mohou sloužit jako záloha v případě výpadku jednoho z pracovišť.
• Laboratorní experimentální pracoviště (2 ks)
Byly zakoupeny dvě experimentální úlohy a to řízení průtoku a řízení polohy (obr. 3).
•
- 19 -
Obr. 1 - Ukázka měření se sondou pro měření intenzity zvuku a získaná mapa intenzit
zvuku
Obr. 2 - Detailní pohled na sondu pro měření intenzity zvuku a termovizní kameru TI25
Obr. 3 - Laboratorní pracoviště pro řízení průtoku a polohy
5.8. Počítačové učebny, výpočetní technika
Katedra provozuje dvě moderní počítačové učebny (2 x 15 PC) s nadstandardním výkonem
(dvoujádrové procesory, vysoká kapacita pamětí a velmi rychlých pevných disků) a projekční
technikou. Učebna je koncipována pro provoz virtuálních počítačů a nejmodernějšího vysoce
hardwarově náročného software. Hardware zcela splňuje nároky na běh nového operačního
systému Windows Vista, jehož licence katedra vlastní v rámci akademického programu MSDN
Academic Alliance. Učebna je samozřejmě vybavena kvalitní projekční technikou (projektor
3M, elektronicky vysouvací projekční plátno) a prezentačním zařízením (pojízdná tabule
s příslušenstvím).
- 20 -
Učebny jsou koncipovány pro výuku celofakultních i oborových předmětů, jsou v celodenním
provozu a mimo rozvrh jsou volně přístupné studentům.
6.
Spolupráce ve vědě a výzkumu
6.1. Spolupráce se subjekty v ČR, předmět spolupráce
ARGO-HYTOS a. s., Vrchlabí – účast na projektu „Vývoj řídicích systémů
hydraulických pohonů s proporcionálními ventily“.
Continental a.s., Frenštát – modální analýza komponent snímačů
Škoda-Auto, a.s. – systém pro HIL zkoušky ESP
Visteon, Autopal – rázové zkoušky světlometů
6. 2. Spolupráce se subjekty v zahraniční, předmět spolupráce
National Science Foundation – NSF Washington, USA – (dr. Win Aung), pokročilé
formy a nástroje inženýrského vzdělávání s využitím webovských technologií (portál
INEER).
Spolupráce s FEI TUKE, Košice, Slovensko, L. Landryová spoluřešitel projektu
3/4230/06 CyberVirtLab - Monitorovanie reálnych a supervízne riadenie simulovaných
systémov, pod záštitou: Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) MŠ SROV,
řešitel projektu doc. Ing. Iveta Zolotová, CSc., doba trvání projektu 2006-2008.
6. 3. Spolupráce s výzkumnými ústavy - název ústavu, téma spolupráce
VÚHŽ Dobrá – software pro zpracování signálů.
VÚHŽ Most - software pro zpracování signálů.
CPIT VŠB-TUO – spolupráce při měření hluku, intenzity hluku, využití signálových
analyzátorů
7.
Odborné akce pořádané katedrou
7.1. Mezinárodní konference a semináře
XXXI. Seminary ASŘ 2008 “Instruments and Control”
Garant:
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Programový výbor:
T. Ádam, R. Farana, K. Jaracz, F. Koliba, K. Kostúr, Š.
Kozák, J. Pluta, D. Popescu, B. Sapinski, T. Saloky, M. Šeda,
B. Šulc, I. Švarc, I. Taufer,V. Vašek, A. Víteček, F. Zezulka.
Organizační výbor:
M. Babiuch, V. Kebo, P. Kočí, L. Landryová, L. Smutný, P.
Smutný, J. Škuta, J. Škutová, R. Wagnerová.
Termín a místo konání:
25. dubna 2008, VŠB-TU Ostrava
Počet účastníků domácích: 45
Počet účastníků zahraničních: 13
SMUTNÝ, P. , BABIUCH M. & ŠKUTOVÁ, J. Proceedings of
Sborník:
XXXIII. Seminary ASR '08 “Instruments and Control”.
Ostrava : Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, 43
příspěvků, 335 s. ISBN 978-80-248-1727-9.
Web:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2008/asr2008/
- 21 -
20. mezinárodní conference Hydraulika a pneumatika
Garant:
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Programový výbor:
P. Noskievič, J. Kopáček, M. Kozubková, M. Malý, J.Nevrlý,
J. Koreis, J. Heller, J. Aschermann, F. Veselý, M.
Ivantysynova, T. Virvalo, T. Nishiumi, J. Ch. Mare, J.
Stryczek, A.R. Plummer, R. Scheidl, K. Prikkel, S. H. Cho
Organizační výbor:
P. Malý, P. Noskievič, P. Koňařík, R. Olšovský, J. Pavlíček,
V. Talášek, L. Stránská, H. Kropíková
Termín a místo konání:
29. 9. -1. 10. 2008, Praha
Počet účastníků domácích: 47
Počet účastníků zahraničních: 95
Sborník:
KOŇAŘÍK, P. Proceedings of the 20th International
Conference on Hydraulics and Pneumatice. Ostrava : Česká
strojnická společnost a VŠB-TU Ostrava, 29. 9. -1. 10. 2008,
43 příspěvků, 371 s. ISBN 978-80-02-02074-5.
Web:
http://www.fs.vsb.cz/akce/2008/ICHP2008/
7.2. Studentské soutěže STOČ apod.
STOČ´2008 – Studentská tvůrčí a odborná činnost, desátý ročník mezinárodní soutěže
pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol z ČR, SR
a Polska v oborech automatizace, řízení, aplikovaná informatika a informatika v ekonomice.
termín a místo konání:
24. dubna 2008, Zlín.
počet účastníků:
59
odborný garant:
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., prof. Dr. RNDr. Lubomír
Smutný, doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym.
Podrobnosti na www stránce http://www.fs.vsb.cz/akce/2007/stoc2007/Welcome.htm.
8.
Členství pracovníků pracoviště v důležitějších akademických, odborných
aj. orgánech
8.1. Přehled členství v mezinárodních vzdělávacích a profesních organizacích
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
Organizace
Stát
Acta Mechanica Slovaca
Danube - Adria Association for
Automation and Metrology
(DAAAM)
Mechanika
Organizing Committee of
International Carpathian Control
Conference
Slovensko
Rakousko
Statut
člen
člen
Polsko
Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Rumunsko
člen
člen
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
Organizace
Stát
Statut
Mezinárodní subkomitét Pressure
and vacuum measurement IMEKO
Organizing Committee of
International Carpathian Control
CKonference
Nevládní mezinárodní
organizace
Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Rumunsko, ČR
člen
předseda
Elsevier Editorial System:
Magazine SPIE Optics & Laser
Technology
USA
člen ediční rady, recenzent
- 22 -
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Organizace
Stát
Fluid Power Net International
International Journal of Fluid
Power
Rakousko
TuTech Hamburg, Německo
člen a národní zástupce
člen ediční rady, recenzent
Stát
Statut
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Organizace
IIAV – International Institute of
Acoustics nad Vibration
Zástupce Českého normalizačního
institutu v pracovních skupinách
WG 26 a WG 27 technické komise
ISO/TC 108 pro normalizaci metod
zpracování signálů stacionárních
a nestacionárních vibrací
Organizing Committee of
International Carpathian Control
Conference
Statut
Auburn University AL, USA
člen
Švýcarsko, USA, ČR Praha
člen
Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Rumunsko, ČR
člen
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Organizace
Organizing Committee of
Process Control Conference
Organizing Committee of
International Carpathian
Control Conference
iNEER organization
(http://www.ineer.org)
Stát
Statut
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Rumunsko, ČR
člen
USA
člen výboru
ČR, SR
člen
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Organizace
Stát
IFIP - International Federation
for Information Processing,
technická sekce T5 ( Computer
Applications in Technology),
pracovní skupiny W.G. 5.7
(Integration in Production
Management)
Organizing Committee of
International Carpathian
Control Conference
Statut
USA
členka a národní zástupce
v mezinárodním výboru
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Rumunsko, ČR
člen
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Organizace
Stát
Organizing Committee of
Modeling and Simulation in
Management, Informatics and
Control
Organizing Committee of
International Carpathian
Control Conference
Mezinárodní redakční
rada časopisu Journal of
Cybenetics and Informatics
Statut
Slovensko
člen
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Rumunsko, ČR
člen
Slovensko
člen
Ing. Marek Babiuch, Ph.D., Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., Ing. Roman
Pavlas, Ph.D., Ing. Jaromír Škuta, Ph.D., Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Organizace
Stát
Statut
Organizing Committee of
International Carpathian
Slovensko, Polsko, Maďarsko,
Rumunsko, ČR
- 23 -
člen
Control Conference
8.2. Přehled členství v organizacích sdružujících vysoké školy, v národních a
profesních organizacích (mimo VŠB-TUO)
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c.
Organizace
Vědecká rada Fakulty strojní a mechatroniky
Technické univerzity v Kielcích
Oborová rada doktorského studijního oboru
“Mechatronika” na FS TU v Košicích
Oborová rada doktorského studijního oboru
“Automatizace a řízení” na FS TU v Košicích
Akademický sněm AV ČR
Česká matice technická
Doktorský studijní obor “Technická kybernetika”
na FT UTB ve Zlíně
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FS ČVUT
v Praze
Stát
Statut
Polsko
člen
Slovensko
člen
Slovensko
člen
člen
člen
školitel
předseda
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FAI UTB
Zlín
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FS TU
v Košicích
Matematická vědecká sekce Jednoty českých
matematiků a fyziků
předseda
Oborová rada doktorského studijního oboru
“Technická kybernetika” na FS ČVUT v Praze
Vědecká rada Fakulty strojního inženýrství VUT
v Brně
Vědecká rada Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Hodnotitelská komise soutěže Zlatá medaile MSV
2007 (Brno)
Inženýrská akademie ČR
člen
předseda
člen
člen
člen
člen
Člen
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
Organizace
Stát
Automa - časopis
Česká kybernetická společnost
Česká matice technická
Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Český národní komitét IMEKO
Danube - Adria Association for Automation and
Metrology (DAAAM), Český národní komitét
IFAC (International Federation of Automatic
Control)
Organizační výbor konference "Měření a regulace
teplot v teorii a praxi"
Poradní orgán MPO ČR pro posuzování projektů
s podporou EU
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FAI UTB
Zlín
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FSI VUT
- 24 -
Statut
člen redakční rady
člen
člen
člen
člen předsednictva,
předseda subkomitétu TC16
Měření tlaku vakua
člen
člen
člen
člen
předseda
předseda
Organizace
v Brně
Komitét aplikované kybernetiky a informatiky
ČVTS
Oborová rada společného doktorského studijního
oboru “Technická kybernetika” na VŠCHT v Praze
a FCHT UPAR Pardubice
Slezskomoravský svaz vědeckotechnických
společností a poboček
Vědecká rada Fakulty aplikované informatiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Stát
Statut
předseda
člen
člen
člen
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Organizace
Stát
Odborná sekce Hydraulika a pneumatika České
strojnické společnosti
Národní monitorovací výbor IGIP
Vědecká rada Fakulty strojní, TU Liberec
Vědecká rada ČVUT v Praze
Statut
předseda
člen
člen
člen
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Organizace
AV ČR, Komise pro udělování hodností DrSc.
v oboru Technické vědy, mechanika těles,
konstrukcí, mechanismů a prostředí
Grantová Agentura ČR, podoborová komise 101
Strojírenství
Komise pro státní závěrečné zkoušky na VUT
v Brně
Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru 003
Strojírenství 23-41-A na vyšší odborné škole
v Kopřivnici
Zkušební komise pro získání kvalifikačního stupně
v oblasti technické diagnostiky při Domu techniky
Ostrava a ATD ČR
Stát
Statut
člen
člen
předseda
předseda
člen
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Organizace
Česká matice technická
Doktorský studijní obor “Technická kybernetika” a
„Inženýrská informatika“ na FAI UTB ve Zlíně
Oborová rada doktorského studijního programu
„Inženýrská informatika“ na FAI UTB ve Zlíně
Rada studijního programu „Inženýrská
informatika“ na FAI UTB ve Zlíně
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FAI UTB
Zlín
Komise pro státní závěrečné zkoušky na VUT
v Brně
Komitét aplikované kybernetiky a informatiky
Slezskomoravský svaz vědeckotechnických
společností a poboček
Vědecká rada Materiálovotechnologickéj fakulty
Slovenskej univerzity v Bratislave
Rada Wydzialu Inżynierii Mechanicznej i
Robotyky Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowe im. S. Staszica
Rada Wadzialu Meccharoniky i Budowy Maszyn
TU Kielcach
Stát
Statut
zakládající člen
školitel
člen
člen
předseda
předseda
člen předsednictva
člen předsednictva
Slovensko
čestný člen
Polsko
čestný člen
Polsko
čestný člen
- 25 -
Organizace
Vědecká rada Fakulty strojného inžinierstva STU
v Bratislave
Vědecká rada Fakulty strojního inženýrství VUT
v Brně
Vědecká rada Univerzity obrany v Brně
Stát
Slovensko
Statut
člen
člen
člen
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Organizace
Organizační výbor konference "Měření a regulace
teplot v teorii a praxi"
Stát
Statut
Stát
Statut
Stát
Statut
člen
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Organizace
Komise pro státní závěrečné zkoušky na VUT
v Brně
člen
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Organizace
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FAI UTB
Zlín
Komise pro státní závěrečné zkoušky na FS VUT v
Brně
člen
člen
Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
Organizace
Česká společnost pro systémovou integraci
Stát
Statut
Stát
Statut
člen
Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Organizace
Komitét aplikované kybernetiky a informatiky
člen předsednictva
8.3. Členství v orgánech na VŠB-TUO
Akademický senát VŠB-TU Ostrava a akademický senát FS VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
Grantová komise FS
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr. (člen)
Komise informačních technologií FS
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. (člen), Ing. Pavel Smutný, Ph.D. (člen)
Komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu „Elektrické stroje,
přístroje a pohony“ na FEI VŠB-TUO
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (člen)
Komise pro státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu, „Elektrické stroje,
přístroje a pohony“ na FEI VŠB-TUO
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (člen)
Oborová rada doktorského studijního oboru „Automatizace technologických procesů“
celoškolská sekce VŠB-TUO
prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c. (předseda), prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
(člen), prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen), prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. (člen),
Oborová rada doktorského studijního programu „Automatizace technologických procesů“ sekce
FS VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr. (garant oboru), prof. Ing. Radim Farana, CSc. (člen),
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen), prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (člen), prof. Ing. Petr
Noskievič, CSc. (člen)
Děkan FS VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
- 26 -
Prorektor pro studium VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Vědecká rada FEI VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (člen)
Vědecká rada FS VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda), prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., prof. Dr. RNDr.
Lubomír Smutný, prof. Ing. Antonín Víteček, CSc., Dr.h.c. (člen)
Vědecká rada VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., prof. Ing. Radim Farana, CSc., (člen)
Rada bakalářského studijního programu Strojírenství
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr. (člen)
Správce řízené dokumentace FS
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Komise interních auditorů FS
Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
Komise metrologie FS
Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Grantová komise FS
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný
Portálová skupina VŠB-TU Ostrava
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rada pro rozvoj informačních technologií
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
ZO Vysokoškolského Odborového Svazu FS VŠB-TUO
Ing. Roman Pavlas, Ph.D. (hospodář, předseda KOR VŠB-TUO, předseda ZO VOS FS)
Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Aplikovaná informatika a řízení
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředsedkyně), prof. Ing. Radim Farana, CSc., Ing.
Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., Ing. Roman Pavlas, Ph.D., Ing. Jaromír Škuta,
Ph.D., Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Komise pro státní závěrečné zkoušky oboru Automatické řízení a inženýrská informatika
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr. (místopředseda), Dr.h.c. prof. Ing. Antonín Víteček,
CSc., prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., prof. Ing. Jiří Tůma, CSc., doc. Ing. Lenka
Landryová, CSc., Ing. Marek Babiuch, Ph.D., Ing. David Fojtík, Ph.D.
9.
Spolupráce s průmyslem
9.1. Doplňková činnost
Počet řešených úkolů v roce 2008: 9
Celková finanční částka: 1.034.856,- Kč
Přehled vybraných úkolů DČ:
Název: Bifunkční mechanismy – měření hlučnosti samostatných zastavěných mechanismů
Objednavatel: BRANO a.s.
Řešitel:
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Stručný popis řešeného problému: Formulace a přístrojové zajištění úlohy měření hlučnosti
samostatných zastavěných mechanismů, realizace měření, vyhodnocení experimentálních
výsledků a jejich prezentace.
- 27 -
Název: Integrace nových display technologií do vozu
Objednavatel: Škoda Auto, a. s. Mladá Boleslav
Řešitel:
prof. RNDr. Lubomír Smutný, Dr.
Stručný popis řešeného problému: Vlastnosti a možnosti využití nových displejových technologií
v automobilech, druhy a umístění displejů, displejové menu a jeho rozklad do jednotlivých
úrovní.
Název: Identifikace a regulace hydraulických pohonů
Objednavatel: ARGO-HYTOS
Řešitel:
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., Ing. Petr Koňařík
Stručný popis řešeného problému: Zpracování úvodní studie k projektu Identifikace a regulace
hydraulických pohonů.
9.2. Další formy spolupráce s průmyslem
Druh spolupráce
Název firmy
Škoda Auto, a.s.
Mladá Boleslav
ABB, s.r.o.
Ostrava
společná experimentální pracoviště
Počet zúčast.
Oblast
spolupráce studentů/prac.
Měření,
diagnostika,
12/4
řízení
procesů.
smlouvy o spolupráci
pořádané kurzy ve spolupráci s firmou
ASUS
Ostrava-Hrabová
ARGO-HYTOS a. s.
Vrchlabí
Škoda Auto, a.s.
Mladá Boleslav
exkurze studentů
11/3
33/1
33/1
organizace krátkodobých praxí studentů v průběhu
studia
ŠKODA AUTO a.s.
Mladá Boleslav,
Mittal Steel Ostrava
OSRAM Bruntál
ATX Automation
TietoEnator
IngElectric
ABB
Siemens
příprava témat pro diplomové popř. seminární
práce, ročníkové projekty
účast externích expertů ve výuce
spolupráce při tvorbě osnov předmětů (definice
požadavků k přípravě na nové profese)
podíl na přípravě zaměření a profilování studentů
v závěrečné etapě studia
jiná forma spolupráce
- 28 -
3/3
Výuka v
předmětu
Diplomový
seminář
20/2
10. Publikační činnost
Disertační a habilitační práce
2
KOČÍ, P. Vibrodiagnostika a měření hluku v technické praxi Ostrava: Katedry automatizační
techniky a řízení, VŠB-TUO, 2008. 153 str. Habilitační práce.
WAGNEROVÁ, R. Využití klouzavých módů pro řízení technologických procesů. Ostrava: Katedry
automatizační techniky a řízení, VŠB-TUO, 2008. 126 str. Habilitační práce.
Knihy, učebnice a skripta
5
FARANA, R., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M., WAGNEROVÁ, R. Doporučení pro psaní
odborných textů z oblasti automatizace a informatiky. Skripta FS VŠB-TU Ostrava, 2008, 80
str. ISBN 978 - 80 - 248 - 1925 – 9
HORÁK J., ŠIMEK M., HORÁKOVÁ B., ŠEDĚNKOVÁ M., FOJTÍK D., RAPANT P., VOŽENÍLEK V.
Tvorba statistických map, příprava mapových kompozic a práce s MS MAP. VŠB –
Technická univerzita Ostrava. Ostrava. 2008. 3. vydání. 147 stran. ISBN 978-80-248-1830-6.
LANDRYOVÁ, L. & ZOLOTOVÁ, I. Industrial Web Portal For Remote Supervisory Control.
Encyclopedia of Networked and Virtual Organizations, edited by Goran D. Putnik, Maria
Manuela Cunha, Portugal: Information Science Reference, Chapter 77, pp. 500+ .ISBN 9781-59904-885-7
NĚMČEK, M., MORAVEC, V., TŮMA, J. Metoda hodnocení jakosti ozubených soukolí měřením
chyby převodu. In: Skoc, A. – Němček, M. (Editor) Identifikacja stanu dynamicznego i
trwalosci przekladni zebatych z kolami o uzebieniu wysokim. Wydawnictwo politechniki
Slaskiej, Gliwice 2008. Kapitola 5, pp. 133-145. ISBN 978-83-7335-501-9.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. 2. přepracované vydání. Skripta FS
VŠB-TU Ostrava, 246 str. 2008. ISBN 978-80-248-1924-2.
Zahraniční časopisy
17
BABIUCH M., ŠKUTA, J. Usage of SPI interface in applications with MEMS components. Acta
Montanistica Slovaca. Košice: Faculty of Mining, Geology, Process Control and
Geotechnology (FBERG), Ročník XIII. (volume I), 2008. s. 178-182 . ISSN 1335-1788.
FOJTÍK, D., KOČÍ, P., BABIUCH, M. Webový informační systém správy rezervací diplomových a
bakalářských prací. Acta Mechanica Slovaca. No1-A/2008 ARTEP 2008 Ročník 12.
Strojnická fakulta TU v Košicích. Košice. Slovenská republika, pp. 173-178. ISSN 13352393.
FARANA, R. The Total Quality Management System Application to the Faculty Management
System Improvement, International Conference on Engineering Education, Pécs, Hungary,
2008. 9. pp. ISSN 1562-3580.
JARACZ, K., VÍTEČKOVÁ, M. Projektowanie regulatorów konwencjonalnych metodą syntezy
bezpośredniej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica II. Vol. 52.
2008. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, pp. 73-81. ISSN 16436539.
KOČÍ, P., Evaluation of Amplitude of Low Frequency Spectrum Components Using Ordinary
Accelerometers. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Faculty of Mining, Geology, Process
Control and Geotechnology (FBERG), Ročník XIII. (volume I), 2008. s. 174-177. ISSN
1335-1788.
KOČÍ, P., DOLEŽAL, I., FOJTÍK, D. Výuka mezi Ostravou a Třincem přes Internet. Acta Mechanica
Slovaca. No1-A/2008 ARTEP 2008 Ročník 12. Strojnická fakulta TU v Košicích. Košice.
Slovenská republika, pp. 201-206. ISSN 1335-2393.
KOČÍ, P., FOJTÍK, D. Tvorba výukového kurzu v LMS Moodle. Acta Mechanica Slovaca. No1A/2008 ARTEP 2008 Ročník 12. Strojnická fakulta TU v Košicích. Košice. Slovenská
republika, pp. 187-194. ISSN 1335-2393.
- 29 -
SMUTNÝ, L. & JARACZ, K. Industrial Wireless Local Area Networks with Smart Sensors Nodes.
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica II. Vol. 52. 2008. Kraków,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, pp. 153-161. ISSN 1896-1223.
SMUTNÝ P., SMUTNÝ L., FARANA R. & SMUTNÁ J. Utilization a Courseware WEB Portal for
Virtual University Requirements. In 8th WSEAS International Conference on APPLIED
INFORMATICS and COMMUNICATIONS AIC’08. Rhodes, Greece: WSEAS Press, August
20-22, 2008, pp. 400 – 404. ISSN 1790-5109.
TŮMA, J., ŠIMEK, J., VÍTEČEK, A. Simulation study of a rotor system response to kinematic
perturbation. Acta Mechanica Slovaca. 3-B/2008, ročník 12, str. 849-857, ISSN 1335-2393.
VÍTEČEK, A., TŮMA, J., VÍTEČKOVÁ, M. Stabilizace rotoru uloženého v kluzném ložisku. Acta
Mechanica Slovaca. 3-B/2008, ročník 12, str. 899-906, ISSN 1335-2393.
VÍTEČEK, A., TŮMA, J., VÍTEČKOVÁ, M. & KOČÍ, P. Aktivní řízení prahu stability rotoru. Acta
Mechanica Slovaca. No1-A/2008. Ročník 12. Strojnická fakulta TU v Košicích. Košice.
Slovenská republika, pp. 13-18. ISSN 1335-2393.
VÍTEČKOVÁ, M. Simple Controller tuning and Non-oscillatory Plant Identification. Journal of
Cybernetics and Informatics. Volume 7, 2008, pp. 26-33. ISSN 1336-4774.
VÍTEČKOVÁ, M., JARACZ, K. Analityczna metoda strojenia regulatorów cyfrowych i
analogowych dla inercyjnych obiektów pierwszego rzędu z opóźnieniem. Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica II. 2008. Kraków, Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, pp. 176-185. ISSN 1643-6539.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Two-degree of Freedom Controller Tuning for Integral Plus Time
Delay Plants. ICIC Express Letters. An International Journal of Research and Surveys.
Volume 2, Number 3, September 2008, pp. 225-231. ISSN 1881-803X.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. & KOČÍ, P. Seřízení regulátorů PI a PID pro integrační regulované
soustavy. Acta Mechanica Slovaca. No1-A/2008. Ročník 12. Strojnická fakulta TU
v Košicích. Košice. Slovenská republika, pp. 33-40. ISSN 1335-2393.
WAGNEROVÁ, R. Using Sliding Modes in Control Theory. Acta Montanistica Slovaca. Košice:
Faculty of Mining, Geology, Process Control and Geotechnology (FBERG), Ročník XIII.
(volume I), 2008. s. 170-173 . ISSN 1335-1788.
Domácí časopisy
17
BABIUCH, M. & LANDRYOVÁ, L. Data Model in Industrial Automation Using New Technologies.
Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV,
2008, No. 2., č. 1612, s. 1-6. ISSN 1210-0471.
FOJTÍK, D. & BABIUCH, M. Architecture of User-Friendly Cashbox System. Transactions of the
VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV, 2008, No. 2., příspěvek
č. 1615, s. 19-24. ISSN 1210-0471.
FOJTÍK, D., TŮMA, J. & JURGA, P. Počítačová simulace sypání vsázky do vysoké pece
bezzvonovou sazebnou. Hutnické listy. č. 3/2008. Ročník LXI, OCELOT s.r.o. 0strava Vítkovice. Česká republika, pp. 78 - 84. ISSN 0018-8069.
KOČÍ, P. & TŮMA, J. A tool for analysing shocksForce and Acceleration Measurement on Mobile
Car Parts, Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol.
LIV, 2008, No. 2., article No. 1620, pp. 49-54.
KOŇAŘÍK, P. Two Valves Control of Hydraulic Drive by Way of Inverted Flow Characteristic,
Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV,
2008, No. 2., č. 1612, s. 55-60. ISSN 1210-0471.
MAHDAL, M.& KLEČKA, R. Application of CAN Bus with dSPACE Simulator Usage.
Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV,
2008, No. 2., příspěvek č. 1626, s. 85-90, ISSN 1210-0471.
- 30 -
MORAVEC, V. & TŮMA, J. A method for gear quality assessment based on transmission error
measurements. Journal of Middle European Construction and Design of Cars, ČVUT Praha,
Vol. 6, No. 2, pp. 1-10, ISSN 1214-0821.
NOSKIEVIČ, P. a kol.: Jaké místo má hydraulika a pneumatika v moderní automatizaci? Automa,
ročník 14, č.10, 2008, FCC Public s.r.o., ISSN 1210-9592.
PAVLAS, R. Digitizing of Tracking Control on a Modeling Yard. In Transactions of the VSB Technical University of Ostrava, Mechanical Series r. LIV, 2008, No. 2, pp. 97- 102. ISSN
1210-0471. ISBN 978-80-248-1870-2.
SMUTNÁ, J. & FARANA, R. Quality Assurance Approaches in the Higher Education. Transactions
of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV, 2008, No. 2., č.
1634, s. 135-140. ISSN 1210-0471.
SMUTNÝ, L. & TŮMA, J. Force and Acceleration Measurement on Mobil Parts of Car.
Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV,
2008, No. 2. pp. 141 146. ISSN 1210-0471.
ŠKUTOVÁ, J. Weights initialization methods for MLP neural networks. Sborník vědeckých prací
VŠB-TU Ostrava, řada strojní r. LIV, 2008. č. 2, příspěvek č. 1636, s. 147-152. ISSN 12100471. ISBN 978-80-248-1870-2.
TŮMA, J. Modelling of a Fluid Induced Rotor Instability, Journal of Air Force Engineeing
University (Natural Science Edition) China, Vol 9, 2008, pp.80-85. ISSN 1009-3516.
TŮMA, J., BILOŠOVÁ, A., ŠIMEK, J. & SVOBODA, R. A simulation study of the rotor vibration in a
journal bearing, Engineering MECHANICS, Vol. 15, 2008, No. 6, p. 1–10. ISSN 18021484.
VÍTEČEK, A., TŮMA, J. & VÍTEČKOVÁ, M. Stability of Rigid Rotor in Journal Bearing.
Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava. Mechanical Series. No. 2, 2008,
vol. LIV, article 1638, pp. 159-164, ISSN 1210-0471.
WAGNEROVÁ, R. Sliding Mode Control ant its Modification. Transactions of the VŠB-Technical
University of Ostrava. Mechanical Series. Vol. LIV, 2008, No. 2. pp. 165 - 170. ISSN 12100471.
WOLF, J. & BESEDOVÁ, H. Usage of Process Management in the Company Producing Ecological
Tires with the Support of ICT. Transactions of the VŠB-Technical University of Ostrava.
Mechanical Series. Vol. LIV, 2008, No. 2., příspěvek č. 1640, s. 171-176. ISSN 1210-0471.
Světové kongresy a sympozia
18
BESEDOVÁ, H. Simulation of Relations between Environmental Policy and Economic
Development. In 5th International Symposium on Business Administration. Turecko:
Canakkale, 22.-23. 5. 2008, pp. 379 – 383. ISBN 978-975-8100-78-1.
FARANA, R. & ŠKUTA, J. Measurement System for Sonograph Picturing. In 9th International
Carpathian Control Conference ICEE 2008. Sinaia, Romania: University of Craiova, May
25-28, 2008, pp. 147 – 150. ISBN 978-973-746-897-0.
FOJTÍK, D. & KULHÁNEK, J. Concept of User-Specific Ticket Selling Cashbox System. In
Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC’2008. Sinaia,
University of Craiova, May 25-28, 2008, pp. 171-174. ISBN 978-973-746-897-0.
HRUBEC, S, LIČEV, L. & FARANA, R. Sonograph Picturing Information System. In 9th
International Carpathian Control Conference ICEE 2008. Sinaia, Romania: University of
Craiova, May 25-28, 2008, pp. 235 – 238. ISBN 978-973-746-897-0.
HRUBEC, S, LIČEV, L. & FARANA, R. Information System for Sonograph Neurological
Measurements. In 8th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and
COMMUNICATIONS AIC’08. Rhodes, Greece: WSEAS Press, August 20-22, 2008, pp. 58 –
61. ISBN 978-960-6766-94-7, ISSN 1790-5109.
- 31 -
KLEČKA, R. Evaluation of Driving Simulation Experiments. In Proceedings of 9th International
Carpathian Control Conference ICCC’2008. Sinaia, University of Craiova, May 25-28,
2008, pp. 299-302. ISBN 978-973-746-897-0.
KOČÍ, P. Shock response spectrum analysis. In Proceedings of 9th International Carpathian
Control Conference ICCC’2008. Sinaia: ROMANIA, May 25-28, 2008, pp. 307 – 310.
ISBN 978-973-746-897-0.
MAHDAL, M. Wireless Technologies and Their Applications. In 9th International Carpathian
Control Conference ICCC´2008. Sinaia, Romania, May 25 - 28, 2008, pp. 388 – 391. ISBN
978-973-746-897-0.
NOSKIEVIČ, P. New Study Programme Mechatronics at the VSB-Technical University of
Ostrava. In: Proceedings of the 9th International Workshop on Research and Education in
Mechatronics, September 18th-19th 2008, Bergamo, Italy. 5 pp. Italian Polytechnic Press,
Milano, 2008, ISBN 88-88412-33-6.
PAVLAS, R. Simulation and optimalization of the industrial processes. Proceedings of the VI.
International scientific conference „Management, economics and business development in
the new european conditions“. Brno : Brno University of Technology, 23. – 24. 5. 2008, 7 p.
ISBN 978-80-7204-582-2.
PAVLAS, R. Digital control of a railway model. In Proceedings of „International Carpathian
Control Conference 2008“. Sinaya, Romania : University of Craiova, 25. – 28. 5. 2008, pp.
486-489. ISBN 978-973-746-897-0.
SMUTNÝ, L. & BALŠÁNEK, M. Intelligent Instrumentation with Wireless Node Support. In 9th
International Carpathian Control Conference ICCC 2008. Sinaia, Romania: University of
Craiova, May 25-28, 2008, pp. 627 – 630. ISBN 978-973-746-897-0.
SMUTNÝ, P. Web Version of the English-Czech Automatic Control Terms Dictionary. In 9th
International Carpathian Control Conference ICCC 2008. Sinaia, Romania: University of
Craiova, May 25-28, 2008, pp. 631 – 634. ISBN 978-973-746-897-0.
TUMA, J. Laser Doppler Vibrometer and Impulse Signal Phase Demodulation in Rotation
Uniformity Measurements, In: 15th international congress on sound and vibration, The
international institute of acoustics and vibration (IIAV), July 6-10, 2008.
TŮMA, J. & VÍTEČEK, A. Matlab-Simulink Model of the Rotor Motion in a Journal Bearing, In:
Proceedings of the 9th International Carpathian Control Conference ICCC 2008, Sinaia,
Romania, May 25-28, 2008, pp. 683-686. ISBN 978-973-746-897-0.
VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. Two-degree of Freedom Controller Tuning for
Integrating Plants. In: Proceedings of the 9th International Carpathian Control
Conference ICCC 2008, Sinaia, Romania, May 25-28, 2008, pp. 707-710 ISBN 978973-746-897-0.
WAGNEROVÁ, R. Using Higher Order Sliding Modes in Technological Process Control. In
Proceedings of 9th International Carpathian Control Conference ICCC’2008. Sinaia,
University of Craiova, May 25-28, 2008, pp. 719-722. ISBN 978-973-746-897-0.
WOLF, P., SMUTNÝ, L. & SMUTNÁ, J. Knowledge – the Most Valued Capital of the
Company. In 9th International Carpathian Control Conference ICEE 2008. Sinaia, Romania:
University of Craiova, May 25-28, 2008, pp. 723 – 727. ISBN 978-973-746-897-0.
Mezinárodní konference a semináře
43
BABIUCH, M. Experience with Initial Operation of E-learning Courses and their Evaluation. In
Proceedings of XXXIII. Seminary ASR '08 “Instruments and Control”. Ostrava: Katedra
ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 9-12. ISBN 978-80-248-1727-9.
BABIUCH, M. Implementation and Operation of Computer Systems and Programming of Internet
Applications e-learning Courses. In Proceedings of XXXIII. Seminary ASR '08 “Instruments
and Control”. Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 13-18. ISBN 978-80248-1727-9.
- 32 -
BESEDOVÁ, H. Využití procesního managementu v podniku vyrábějícím ekologické pneumatiky.
In XXXIII. Seminar ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4.
2008, pp. 25 – 30. ISBN 978-80-248-1727-9.
FARANA, R. Aplikace systému TQM na univerzitě a dosažené výsledky. In XXXIII. Seminary
ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 47 – 55.
ISBN 978-80-248-1727-9.
FARANA, R. & ŠKUTA, J. Zařízení pro snímání ultrazvukových snímků. In 8th International
Scientific - Technical Conference „Process Control“. Kouty nad Desnou: University of
Pardubice, June 9-12, 2008, C047-1 – C047-4. ISBN 978-80-7395-077-4.
FOJTÍK, D. LINQ a Inovace jazyka MS Visual Basic .NET 9. In XXXIII. Seminary ASR ‘2008
“Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 57 – 65. ISBN 97880-248-1727-9.
FOJTÍK, D. Srovnání LINQ to XML a XQuery. In XXXIII. Seminary ASR ‘2008 “Instruments and
Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 67 – 79. ISBN 978-80-248-1727-9.
KLEČKA, R. Rozhraní simulačních programů AMESim a MATLAB/Simulink. In XXXIII.
Seminary ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s.
103 – 110. ISBN 978-80-248-1727-9.
KOČÍ, P. & FOJTÍK, D. Lectures over the internet. In 8th International Scientific - Technical
Conference PROCESS CONTROL, Kouty nad Desnou, Czech Republic,ISBN 978-80-7395077.
KOŇAŘÍK, P., Criteria Control of Hydraulic Drive by the help of Inverted Flow Characteristic. In
Proceedings of XXXIIIth. Seminary ASR '08 “Instruments and Control”, Ostrava: Katedra
ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 2008, pp. 119-125, ISBN 978-80-248-1727-9.
KOŇAŘÍK, P. Alternativní dvouventilová řídicí koncepce hydraulického pohonu, In Proceedings
of the 20thInternational Conference on Hydraulics and Pneumatics, 2008, Praha, 29.září 1.října 2008, s. 90-97. ISBN 978-80-02-02074-5.
LANDRYOVÁ, L. & OSADNÍK, P. Object-Oriented Approach to Development of MES
Applications. In XXXIII. Seminary ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, 25. 4. 2008, s. 159 –162. ISBN 978-80-248-1727-9.
LANDRYOVÁ, L., VALAS, M. & WINKLER, O. Development of Tools for Online Access to
Real Time Data from MES Software Solutions. In XXXIII. Seminary ASR ‘2008
“Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 163–166. ISBN 97880-248-1727-9.
MAHDAL, M. Vybrané typy bezdrátových technologií a jejich aplikace. In XXXIII. Seminary ASR
‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, pp. 199 – 204.
ISBN 978-80-248-1727-9.
MAHDAL, M. & KLEČKA, R. Komunikace simulátoru dSPACE s vybranými komponenty
automobilu. In XXXIII. Seminar ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, 25. 4. 2008, pp. 205 – 212. ISBN 978-80-248-1727-9.
NOSKIEVIČ, P. Modelling of Mechatronic Systems using the Environment LMS IMAGINE.LAB.
In: Proceedings of the 8th International Scientific –Technical Conference Process Control
2008. June 9-12, 2008, Kouty nad Desnou, Czech Republic. ISBN 978-80-7395-077-4.
NOSKIEVIČ, P. Fyzikální modelování hydraulického pohonu. In: Sborník 20.mezinárodní
konference hydraulika a pneumatika, Praha, 29.9.-1.10.2008. Str. 294-301. ČSS, 2008, ISBN
978-80-02-02074-5.
PAVLAS, R. Řízení kvality výrobního procesu metodou SPC. In Proceedings of International
Conference „World of Information Systems 2008“. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 14.
– 15. 4. 2008, pp. 255 – 261. ISBN 80-7318-697-5.
PAVLAS, R. Digital Tracking Control of a Modelling Yard. In XXXIII. Seminar ASR ‘2008
“Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, pp. 239 – 245. ISBN
978-80-248-1727-9.
- 33 -
PAVLAS, R. Industrial process simulation and optimalization. In Proceedings the 8th International
Scientific-Technical Conference „Process Control 2008“. Kouty nad Desnou : University of
Pardubice, 9. – 12. 6. 2008, pp. C152a-1÷ C152a-6. ISBN 978-80-7395-077-4.
ŠIMEK, J. – TŮMA, J. – SVOBODA, R. Test stand for investigation of external excitation influence
on behaviour of rotor supported in sliding bearings. Colloquium Dynamics of Machines
2008, Praha 2008, str. 169-174. ISBN-978-80-87012-10-9.
ŠIMEK, J., TŮMA, J. & SVOBODA, R. Rotor instability induced by oil film and possibilities of its
suppression through bearing external excitation. 9th International Conference on Flow
Induced Vibration FIV 2008, Praha 2008, str.593-598. ISBN 80-87012-12-7.
SMUTNÁ, J. Quality Assurance Approaches in the Higher Education in the UK with a View to
Queen Mary, University of London. In XXXIII. Seminary ASR ‘2008 “Instruments and
Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 275 – 287. ISBN 978-80-248-1727-9.
SMUTNÝ, L. & TŮMA, J. Measurement of Force and Acceleration on Car Doors.In: Sborník
příspěvků XXXIII. Seminary ASR '2008 “Instruments and Control”2008, VŠB-TUO,
Ostrava, str. 1-9. ISBN 978-80-248-1727-9.
SMUTNÝ, L. & TŮMA, J. Force and Vibration Measurement on Mobile Objects. In 8th
International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL. 2008 June 9 – 12,
2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp. C195a/1-C156a/5 (5
str.). ISBN 978-80-7395-077-4.
SMUTNÝ, P. Building rich Internet applications as a desktop application. In XXXIII. Seminary
ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s. 297 – 302.
ISBN 978-80-248-1727-9.
SMUTNÝ, P & SMUTNÝ, L. Using web portal e-Automatizace as a tool of a virtual university. In
8th International Scientific - Technical Conference „Process Control“. Kouty nad Desnou:
University of Pardubice, June 9-12, 2008, C195_b-1 – C195_b-7. ISBN 978-80-7395-077-4.
SMUTNÝ P., SMUTNÝ L. & JARACZ K. Educational Web Portal E-Automatizace. In Engineering &
Education 2008: Problems of Modern techniques in Engineering and Education. Bialka
Tatrzanska, Poland: Pedagogical University of Cracow, November 5-7, 2008, pp. 225 - 233.
ISBN 83-87331-48-1
ŠKUTA, J. Testing of sensors of small movement and piezoactuators. In ENGINEERING
MECHANICS 2008. Žďár nad Sázavou, 12 - 15. 5. 2008, pp. 228. ISBN 978-80-87012-11-6.
ŠKUTA, J. Usage of FRVS Project Results in Education. In XXXII. Seminar ASR ‘2008
“Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, pp. xxx – zzz. ISBN
978-80-248-1727-9.
ŠKUTOVÁ, J. Inicializační metody dvouvrstvých dopředných neuronových sítí. In XXXIII.
Seminary ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008, s.
307 – 313. ISBN 978-80-248-1727-9.
ŠKUTOVÁ, J. GUI aplikace pro výuku automatizace. In 16th Annual Conference Proceedings of
Technical Computing Prague 2008. Praha: Humusoft, November 11, 2008, s. 103. ISBN
978-80-7080-692-0.
TŮMA, J. Signal Analyser as a tool for an ARX model identification, In: 8th Internationale
Scientific Technical Conference PROCESS CONTROL 2008, June 9-12, 2008, Kouty nad
Desnou, Czech Republic. ISBN 978-80-7395-077-4.
TŮMA, J. & BILOŠOVÁ, A. Parameterization of the simulation model of a rotor system with
journal bearings, In: National conference with international participation ENGINEERING
MECHANICS 2008, Svratka, Czech Republic, May 12-15, 2008. ISBN 978-80-87012-11-6.
TŮMA, J., BILOŠOVÁ, A., ŠIMEK, J. & SVOBODA, R. A simulation study of the rotor vibration in a
journal bearing, In: Dynamics of Machines 2008, Prague, February 5-9, 2008, pp. 181-189.
ISBN-978-80-87012-10-9.
- 34 -
TŮMA, J. & KULHÁNEK, J. Using scripts in Signal Analyser, In: 8th International Scientific
Technical Conference PROCESS CONTROL 2008, June 9-12, 2008, Kouty nad Desnou,
Czech Republic. ISBN 978-80-7395-077-4.
VÍTEČEK, A., TŮMA, J. & VÍTEČKOVÁ, M. Aktivní snížení nestability rotoru. In: Proceedings of
International Conference “Cybernetics and Informatics”. Ždiar, Slovenská republika, STU
v Bratislavě, 10.-14.2.2008, ISBN 978-80-227-2828-7.
VÍTEČEK, A., TŮMA, J. & VÍTEČKOVÁ, M. Tuhý rotor v kluzném ložisku. In: Sborník příspěvků
XXXIII. Seminary ASR '2008 “Instruments and Control”2008. VŠB-TUO, Ostrava, 25. 4.
2008, str. 315-322. ISBN 978-80-248-1727-9.
VÍTEČEK, A., TŮMA, J. & VÍTEČKOVÁ, M., KOČÍ, P. Aktivní řízení prahu stability rotoru. In:
Zborník príspevkov workshopu „ARTEP 2008 – Automatizácia a riadenie v teorii a praxi
2008“. Stará Lesná, Slovenská republika, TU v Košicích, 20.2.-22.2.2008, ISBN 978-808073-981-2.
VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. Two-degree of Freedom Controller Tuning for Integral Plus
Time Delay Plants. In: Proceedings of International Conference “Cybernetics and
Informatics”. Ždiar, Slovenská republika, STU v Bratislavě, 10.-14.2.2008, ISBN 978-80227-2828-7.
VÍTEČKOVÁ, M. & VÍTEČEK, A. Control of Integrating Plants. In: Proceedings of the 8th
International Scientific - Technical Conference “PROCESS CONTROL 2008”. June 9 – 12,
2008, University of Pardubice, Kouty nad Desnou, Czech Republic, pp. C156a/1-C156a/8
(8str.). ISBN 978-80-7395-077-4.
VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. & KOČÍ, P. Seřízení regulátorů PI a PID pro integrační regulované
soustavy. In: Zborník príspevkov workshopu „ARTEP 2008 – Automatizácia a riadenie
v teorii a praxi 2008“. Stará Lesná, Slovenská republika, TU v Košicích, 20.2.-22.2.2008,
ISBN 978-80-8073-981-2.
WAGNEROVÁ, R. & TŮMA, J. Podpora výuky předmětu Základy automatizace. In XXXII.
Seminary ASR ‘2008 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 25. 4. 2008,
pp. 323 – 328. ISBN 978-80-248-1727-9.
Národní konference a semináře
3
FARANA, R. Soubor ukazatelů pro hodnocení výsledků fakulty při sebehodnocení podle modelu
excelence EFQM. In Sborník příspěvků z 9. semináře „Hodnocení kvality vysokých škol“.
Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, květen 2008, s. 45 – 53. ISBN
978-80-7044-981-3.
NOSKIEVIČ, P. Moduly rozšiřující kompetence absolventů studijních programů univerzit
v Moravskoslezském kraji. (Modules extended the competences of the students graduated
from the universities in the Moravian-Silesian Region. In Czech.). Proceedings of the
conference: Modulární systémy ve vysokoškolském studiu. (Module Systems in the Higher
Education). Ostrava, 15.5.2008. Ostravská univerzita, ISBN 978-80-7368-438-9.
PAVLAS, R. Elektronické učební texty pro výuku projektového řízení. Sborník 11. ročníku
konference „Pedagogický software 2008“. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 4. – 5. 6.
2008, s. 479 – 481. ISBN 80-85645-59-9.
Popularizační článek
4
FARANA, R. Studenti Fakulty strojní zvýšili své kompetence. Akademik, časopis VŠB-TUO, r. 12,
č. 2/2008, s. 6-7. ISSN 1213-8916.
FARANA, R. Fakulta strojní podporuje turistický závod Uzlařská regata. Akademik, časopis VŠBTUO, r. 12, č. 2/2008, s. 9. ISSN 1213-8916.
FARANA, R. Fakulta strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava. Národní cena: Rok poté.
Hospodářské noviny, příloha: Kvalita jako služba, r. 2008, č. 7. 11. 2008, s. 6.
- 35 -
NOSKIEVIČ, P.: Mezinárodní konference hydraulika a pneumatika. MM Průmyslové spectrum,
č. 11, r. 2008. ISSN 1212-2572.
- 36 -

Podobné dokumenty

Výroční zpráva katedry ATŘ-352 za rok 2000

Výroční zpráva katedry ATŘ-352 za rok 2000 produktů Microsoft (UDSC). Je školitelem-specialistou doktorského studia „Automatizace technologických procesů“. Je autorem a spoluautorem více jak 50 publikací (z toho 6 zahraničních), četně 5 vys...

Více

Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ `2006

Sborník anotací Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ `2006 ekonomiky a systémů řízení HGF VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Katedrou měřicí a řídicí techniky a Katedrou informatiky FEI VŠB-TUO navazují i v letošním roce na tradici pořádání mezinárodních kol S...

Více

ICCC 2002 - Paper Template - International Carpathian Control

ICCC 2002 - Paper Template - International Carpathian Control Preparation for printing: Ing. Marek Babiuch, Ing. Jiří Kulhánek, Ing. Pavel Smutný, Ing. Tomáš Halásek Published: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department...

Více

Instruments and Control - Fakulta strojní - VŠB-TU Ostrava

Instruments and Control - Fakulta strojní - VŠB-TU Ostrava effective platform for meeting of teachers and Ph.D. students from VŠB-Technical University of Ostrava with specialists from other universities of Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and othe...

Více

PROGRAM Konference

PROGRAM Konference HYDRAULICKÝCH UZLŮ SERVOŘÍZENÍ LETADEL Vyskočil M., Třetina K. - Letecký ústav, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 15,00-15,30 Coffee break / Přestávka - káva 15,30-16,30 Section 5 / Sekce 5:...

Více

Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické

Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today´s Social and Economic Issues of European Society Brno, 23. 10. 2014 ISBN 978-80-86710-80-8

Více

Výsledky grantového projektu

Výsledky grantového projektu Katedra ATŘ – 352 VŠB – TU Ostrava Název:

Více