Červen 2016

Komentáře

Transkript

Červen 2016
ČERVEN 2016
PRŮHONICKO
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ů H O N I C E
•
z d a r m a
AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V období od 25. 2. 2015 do 30. 1. 2016 se v Průhonicích narodilo 14 nových občánků.
Dne 26. 5. letošního roku jsem mohla osm z nich přivítat jménem obce v krásném prostředí Rytířského sálu Průhonického
zámku, pozdravit jejich rodiče a popřát jim i dětem hodně štěstí, lásky a zdraví do dalšího života. Na slavnost v Průhonickém
zámku se svými rodiči zavítali Kateřina Hájková, Jan Babka,
Anna Duyen Kocourková, David Vávra, Jan Vávra, Nella Arin
Güller, Loren Babická a Bianca Anna Stanková.
a jejich učitelům poděkovat za celoroční práci. Zvláštní poděkování pak patří oběma ředitelkám, paní Galině Srpové
a paní Mgr. Ester Štorkové. Nad rámec svých běžných úkolů se obě školy pravidelně podílejí na kulturních a společenských akcích obce (vítání nových občánků, předvánoční vystoupení pro veřejnost, vystoupení pěveckého sboru ZŠ při
akcích obce aj.). DĚKUJEME, PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY
A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE!
Předškoláci se loučí s mateřskou školou
Noví občánci s rodiči, sourozenci a paní starostkou
Organizátorem slavnosti byl tradičně obecní úřad, kulturní program připravila společně Mateřská škola Průhonice a Základní škola Průhonice pod vedením paní ředitelky Galiny Srpové
a paní učitelky Ilony Kaplanové. S písničkami a básničkami vystoupily děti z mateřské školky Anežka Jurkovičová, Štěpán
Holý, Adéla Dvorská, Bára Dvorská, Viktorie Roučková a ze základní školy Alžběta Kubátová a Eliška Bergerová.
Děkuji Botanickému ústavu AVČR za poskytnutí Rytířského sálu
Průhonického zámku, díky tomu se vítání občánků mohlo uskutečnit v jedné z nejhezčích a nejvzácnějších prostor v naší obci.
Děkuji také všem organizátorům za přípravu slavnosti a dětem
za jejich milé vystoupení, kterým potěšily všechny účastníky
slavnosti.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY
VŠEM ŠKOLÁKŮM A JEJICH
UČITELŮM
Na konci školního roku bych chtěla jménem obce popřát
všem žákům mateřské i základní školy krásné prázdniny
Rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ v Rytířském sále Průhonického zámku
Cena obce Průhonice Absolvent 2016 za nejlepší závěrečné práce
žáků 9. tříd ZŠ se konala v Rytířském sále.
1
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
UPŘESNĚNÍ HARMONOGRAMU
POSÍLENÍ VODOVODU
V květnu byly v obci zahájeny stavební práce na posílení vodovodního řadu pro potřeby rozvoje obce Čestlice (včetně nově budované komerční zóny mezi dálnicí D1 a zemním valem) a zlepšení tlakových poměrů ve
vodovodním řadu obce Průhonice. Celý záměr představuje společnou investici developerských firem PSJ,
a. s. a Domo Development, a. s., jejíž realizaci obec
Průhonice mj. podmínila rekonstrukcí části chodníků
podél ulice Hlavní a následnou pokládkou asfaltového
koberce na části ulice Hlavní a Říčanská.
Stavební práce na vodovodu jsou rozděleny do dvou
etap. Ve dnech od 17. května do 30. června bude posílen vodovodní řad v ulici Říčanská až po kruhový objezd.
Ve dnech od 9. července do 12. srpna stavba zasáhne
ulici Hlavní. Kontinuálně po skončení jednotlivých etap
bude v příslušných úsecích probíhat pokládka asfaltového koberce včetně obnovy obrub a chodníků a dalších
podmíněných staveb. Stavbaři ze společnosti PSJ svoji
činnost ukončí v září 2016.
Bližší informace za PSJ, a. s. poskytne Ing. Pavel Farkač,
tel.: 567 550 106, za obec Průhonice investiční oddělení
obecního úřadu, jmenovitě pan Milan Černý, mobil 734
312 166 nebo pan místostarosta Bohumil Řehák, mobil
734 153 707.
HARMONOGRAM DOPRAVNÍCH OMEZENÍ:
I. etapa: Realizace vodovodu
17. 5. – 17. 6. 2016: ulice Říčanská (od ulice U Křížku po
kruhový objezd) – omezení dopravy, provoz řízen světelným signalizačním zařízením (dále jen SSZ)
20. 6. - 24. 6. 2016: uzavření Říčanské ulice u křižovatky s ulicí Dobřejovickou – vjezd do ulice Dobřejovické
bude zachován od Květnového náměstí
27. 6. - 30. 6. 2016: uzavření Říčanské ulice u kruhového objezdu – vjezd do ulice Říčanské a Dobřejovické
bude veden po místních komunikacích z ulice Uhříněveské a po Říčanské ulici ve směru od Čestlic.
I. etapa: Realizace asfaltových povrchů
30. 6. - 6. 7. 2016: za omezeného provozu (provoz řízen
SSZ) bude v celém úseku prováděno frézování vozovky
a pokládání podkladních vrstev asfaltových komunikací.
7. 7. - 9. 7. 2016: celá Říčanská ulice (od ulice U Křížku
po kruhový objezd) bude uzavřena z důvodu pokládání
finální vrstvy asfaltu. Vjezd vozidel nebude možný.
II. etapa: Realizace vodovodu
9. 7. - 5. 8. 2016: za omezeného provozu (provoz řízen SSZ) bude pokládán vodovod na kruhovém objezdu
(Květnové náměstí) po ulici Hlavní ke křižovatce s ulicí
U Parku
6. 8. - 12. 8. 2016: uzavřena bude ulice Hlavní za křižovatkou s ulicí U Parku
II. etapa: Realizace asfaltových povrchů
2
ČERVEN 2016
13. 8. - 28. 8. 2016: za omezeného provozu (provoz
řízen SSZ) bude v celém úseku až po ulici Újezdskou
prováděno frézování vozovky a pokládání podkladních
vrstev asfaltových komunikací.
29. 8. - 31. 8. 2016 – celý úsek ulice Hlavní (od křižovatky s ul. Újezdskou po kruhový objezd) bude uzavřen
z důvodu pokládání finální vrstvy asfaltu. Vjezd vozidel
nebude možný.
Hromadná autobusová doprava
Úplná uzavírka ulice Hlavní z důvodu výstavby vodovodu
proběhne v době 9. 7. - 31. 8. 2016. Linka PID 385 bude
vedena objízdnou trasou po dálnici D1. Zastávka „Průhonice“ bude přemístěna na Květnové náměstí k zálivu
u hlavního vchodu do obecního úřadu (Centrum služeb
OÚ) a bude společná pro oba směry.
Součástí budou ještě dvě etapy s uzavírkou kruhového
objezdu ve dnech 9. - 10. 7. a 27. - 28. 8. 2016. V této
době bude linka 385 navíc vedena objízdnou trasou ulicemi K Dálnici – Třešňová – Školní. Zastávka „Průhonice“ bude přemístěna do ul. Školní před hotel Magnolia.
Obsluhu zastávek v odkloněném úseku „Průhonice,
Hole“ – „Praha, Opatov“ zajistí náhradní linky provozované Dopravním podnikem hlavního města Prahy.
PROČ NEPOSTUPUJE OPRAVA
CHODNÍKU PODÉL UL. HLAVNÍ?
Úsek ul. Hlavní mezi ul. U Botiče a Květnovým náměstím.
Po zahájení rekonstrukce objevili stavbaři, že pod
chodníkem v uvedeném úseku byly v minulosti špatně
uloženy telekomunikační a elektrické rozvody. Kabely
jsou vedeny těsně pod dlažbou a bylo nezbytné svolat příslušné správce sítí a situaci řešit společně s nimi.
Jedná se o závadu, kterou nikdo z nás nemohl předpokládat, protože při uložení jednotlivých kabelů v hloubce stanovené příslušnými předpisy bychom na tyto sítě
při rekonstrukci chodníků (výměna obrubníků a dlažby)
vůbec nenarazili. Věc velmi komplikuje fakt, že nápravu mohou zjednat pouze odborné firmy, které pracují
pro jednotlivé správce sítí, a my musíme s pokračováním rekonstrukce chodníků počkat po provedení těchto
prací. Původní termín rekonstrukce chodníků v období
od 30. 5. do 10. 7. 2016 se z výše uvedených důvodů
posunuje a v současné době nejsme schopni upřesnit
pokračování a dokončení této stavby. O stavu věci Vás
budeme průběžně informovat.
OPRAVA KANALIZACE V ULICI
TŘEŠNOVÁ II. ETAPA
16. 6. byla zahájena II. etapa opravy splaškové kanalizace v ulici Třešňová. Jedná se o dokončení oprav netěsností, jejichž první etapu jsme realizovali v roce 2012.
Stavba by měla být dokončena v srpnu 2016. Průjezd a
přístup na pozemky v rámci této stavby bude zachován.
ČERVEN 2016
Z P R A V O D A J
Bližší informace investiční oddělení obecního úřadu,
jmenovitě pan Milan Černý, mobil 734 312 166, nebo
pan místostarosta Bohumil Řehák, mobil 734 153 707.
Další kontakt technický dozor obce pan Luděk Francán,
mobil 603 848 502.
DOSTAVBA INŽENÝRSKÝCH
SÍTÍ A KOMUNIKACE V UL.
RŮŽOVÁ
Tato stavba bude realizována na náklady investorů na
základě uzavřené Plánovací smlouvy mezi obcí Průhonice a investory, majiteli pozemků přilehlých k ulici Růžová, jako podmínka následné realizace rodinných domů v
této lokalitě. Předpokládaný termín zahájení je 20. 6.
a dokončení do 12 měsíců po termínu zahájení stavby.
Bližší informace investiční oddělení obecního úřadu,
jmenovitě pan Milan Černý, mobil 734 312 166 nebo pan
místostarosta Bohumil Řehák, mobil 734 153 707. Další
kontakt technický dozor obce pan Luděk Francán mobil
603 848 502.
PhDr. Hana Borovičková, starostka obce
ZAČÁTEK VÝSTAVBY
RODINNÝCH DOMŮ V HOLI
Společnost IMOBA, a. s. začala realizovat projekt výstavby rodinných domů v lokalitě Hole u Průhonic (tzv. Nové Průhonice). Projekt pod názvem Park Resort Průhonice zahrnuje v první
etapě vybudování infrastruktury pro celé území včetně náměstí
a dětského hřiště, objektu služeb a dále výstavbu 16 vil. Termín
dokončení první etapy je plánován na konec roku 2017.
Jindřich Archalous
O B C E
P R Ò H O N I C E
INFORMACE O UZAVŘENÍ OBECNÍHO
ÚŘADU PRO VEŘEJNOST DNE 4. 7. 2016
Vážení občané,
dovoluji si Vás upozornit, že v pondělí dne 4. července 2016 bude Obecní úřad v Průhonicích pro veřejnost
uzavřen. Ve dnech 7.7. – 8.7.2016 (čtvrtek, pátek) bude
provoz obecního úřadu z technických důvodů omezen.
Děkuji za pochopení.
Ing. J. Havlíčková, tajemnice OÚ
ZASTUPITELÉ OBCE PROJEDNALI NA VEŘEJNÉM
ZASEDÁNÍ DNE 24.5.2016 NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAM:
1. Změna územního plánu Průhonic č. 2 B
2. Smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem (budoucí dárce) a obcí Průhonice (budoucí
obdarovaný) – pozemky pod komunikací
3. Návrh aktualizovaného Organizačního řádu Obecní
policie Průhonice
4. Ulice Třešňová – informace o stavu přípravy rekonstrukce kanalizace
5. HEWER, z. s. – žádost o příspěvek na činnost osobní
asistence pro r. 2016
6. Paní Jaroušková – žádost o koupi bytu v ul. Školní
č. p. 190
7. Členství ve výboru Společenství vlastníků pro dům
Školní 190
8. Žádost o vybudování parkovacího místa vedle „Barborky“ jako kompenzace za umístění sloupu VO na pozemku p. č. 335, k. ú. Průhonice
9. Výměna kotle v obecním domě Školní 733
10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti −
telefonní vedení v ul. U Křížku
11. Žádost o příspěvek na Holský PRD-CUP
12. Krátkodobý pronájem části pozemku p. č. 551/4,
k. ú. Hole u Průhonic pro potřeby natáčení filmu
13. Různé
13.1 Nové razítko obce
13.2. Trojstranná dohoda k bankovním zárukám mezi
obcí Průhonice, Domo Development, a. s. a Domo Development II, s. r. o. a PSJ, a. s.
13.3 Informace o stavu zajištění provozování čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v lokalitě Na Sídlišti
Ing. J. Havlíčková, tajemnice OÚ
Průhonicko | Periodický tisk | Měsíčník | Průhonice | Č. 6, červen 2016 | Číslo registrace MK ČR E 12577 | Vydává: Obecní úřad Květnové náměstí 73, Průhonice |
IČO 00241563 | Odpovědná redaktorka Hana Profousová, tel.: 732 961 678, [email protected] | Grafická úprava a kompletní předtisková příprava: Ivana
Vrátníková, [email protected] | Tisk: Uniprint | Náklad: 1100 výtisků | Redakční uzávěrka příštího čísla je 12. 7. 2016 | Cena: neprodejné
3
Z P R A V O D A J
O B C E
Obecní úřad Průhonice zřizuje novou službu svým občanům - seniorům
DOPRAVA K LÉKAŘI
Služba bude probíhat za těchto podmínek:
■
na službu má nárok senior starší 70 let s trvalým pobytem v obci Průhonice (výjimky bude schvalovat
sociální komise)
■
služba bude zajišťována jako doprava z Průhonic k lékaři do zdravotnických zařízení na území hl. m. Prahy
■
klient bude objednávat tuto službu nejpozději do
1000 hod. dne předcházejícího přede dnem přepravy
v Centru služeb veřejnosti na OÚ Průhonice na tel.:
272 111 620, popř. mailem [email protected] nebo osobně
■
pracovnice Centra služeb veřejnosti ověří splnění podmínek pro poskytnutí služby (trvalý pobyt v obci a věkovou hranici)
■
cena přistavení osobního vozidla je 80,- Kč
cena přepravy klienta je 8,- Kč/km (minimální délka
jedné jízdy je 10 km)
cena čekání na klienta u lékaře:
první půlhodina zdarma
každá započatá půlhodina 50,- Kč
■
■
■
■
ČERVEN 2016
P R Ò H O N I C E
klient uhradí po skončení služby řidiči vozidla 50 %
požadované ceny
Obec Průhonice hradí druhých 50 % na základě faktury provozovatele
■
službu zabezpečuje společnost POHODA Transport,
s. r. o.
■
další informace poskytnou pracovnice Centra služeb
veřejnosti na tel. 272 111 620 nebo pí Milada Votrubová na tel. 734 454 844
za sociální komisi Milada Votrubová
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
dne 14. 7. 2016 od 12,00 do 14,30 hod.
dne 17. 8. 2016 od 10,30 do 13,30 hod.
● dne 19. 9. 2016 od 14,30 do 17,00 hod.
● dne 20. 10. 2016 od 8,00 do 11,00 hod.
● dne 6. 12. 2016 od 12,00 do 14,30 hod.
●
●
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s.,
zaparkovaném na parkovišti za polyfunkčním domem, Květnové náměstí 7, Průhonice.
Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s. a obecním úřadem
Průhonice nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
− tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s. mohou
vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez
návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
● zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
● změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.)
● převzetí reklamace
● výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
● informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního
plynu
● tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých
obcí a částí Prahy.
Bližší informace na telefonních číslech:
267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz
Ivana Erbenová
OBECNÍ POLICIE PRŮHONICE
Z ČINNOSTI OP ZA MĚSÍC KVĚTEN 2016
1. 5. 2016 – V 0210 hod. bylo přijato oznámení od občana
z ul. U Komárova, že došlo k vloupání do jeho rodinného
domu. Strážníci vyrozuměli Policii ČR, jejíž hlídka se nacházela na teritoriu obce a společně vyjeli na místo události. Policie ČR si převzala věc k dalšímu opatření a strážníci poskytli na požádání asistenci při provádění prvotních
opatření.
2. 5. 2016 – V 0249 hod. bylo přijato oznámení od místního občana o možném vloupání do prodejny jízdních kol na
Květnovém náměstí. V místě houkala siréna a pohybovala
se zde podezřelá osoba. Hlídka se dostavila na místo, kde
zjistila rozbitou skleněnou výplň výkladní skříně a vydala
4
se ve směru možného úniku pachatele. Byla vyrozuměna
policie ČR, která se dostavila na místo a převzala si věc k
dalšímu opatření. Prvotní opatření v pátrání po možném
pachateli nepřinesla pozitivní výsledek.
5. 5. 2016 – V 0816 hod. bylo přijato oznámení o vozidlu
jedoucím ul. Uhřiněveská, které jede velmi nejistě, kličkuje
a ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Hlídka si
vyhodnotila možný směr jízdy podezřelého vozidla, nadjela mu a zastavila jej na světelné křižovatce ulic Obchodní
– Průhonická. Řidič jevil známky zdravotních potíží či ovlivnění návykovou látkou. Byly zajištěny klíče od vozidla, aby
bylo zabráněno jeho dalšímu pohybu. Byla vyrozuměna
Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu opatření.
ČERVEN 2016
Z P R A V O D A J
5. 5. 2016 – V 1650 hod. bylo přijato oznámení, že na vyhrazeném parkovišti v ul. Uhřiněveská se nachází ve vozidle muž jevící známky silné podnapilosti a nelze vyloučit, že
s vozidlem odjede. Na parkovišti hlídka zjistila ve vozidle
muže, který prohlásil, že zde čeká na kamaráda a poté odjedou. V době prověřování dalších skutečností se dostavila
na místo Policie ČR, která zajistila ve vozidle omamné a
psychotropní látky a převzala si věc k dalšímu opatření.
10. 5. 2016 – V 1110 hod. se dostavil na úřadovnu oznamovatel, který uvedl, že byl v ul. U Parku napaden a
pokousán psem, který vyběhl z otevřených vrat, do kterých zajíždělo vozidlo. Oznamovateli bylo poskytnuto
na zdravotním středisku lékařské ošetření. Hlídka se dostavila na místo události, aby zjistila majitele zvířete a
proočkování psa. Na opakované zvonění nikdo neotvíral.
Na místo byla přivolána Policie ČR, která si věc převzala
k dalšímu opatření.
O B C E
P R Ò H O N I C E
22. 5. 2016 – V 1051 hod. bylo přijato oznámení od návštěvnice Průhonického parku, že se jí ztratil z dohledu
malý vnuk a nemůže jej najít. Vzhledem k tomu, že hrozil
pád dítěte do rybníka, byla požádána o součinnost Policie
ČR a SDH Průhonice. Po několika minutách se hlídka sešla
v parku s oznamovatelkou, která uvedla, že vnuka našla.
Následně byla odvolána součinnost s uvedenými subjekty.
28. 5. 2016 – V 2008 hod. bylo přijato oznámení od občana
z ul. Třešňová, že je rušen hlasitou zábavou ze sousedního
pozemku. Dle hluku a výzdoby zjistila hlídka původce rušení klidu a snažila se dozvonit na majitele, aby jej požádala o
regulaci hluku. Několikrát za večer a za noc hlídka projela
místem události, ale s původci stále trvajícího hluku se jí
nepodařilo navázat kontakt. Poslední oznámení na rušení
nočního klidu bylo přijato nad ránem v 0413 hod. Událost
byla zpracována a postoupena jako rušení nočního klidu
přestupkové komisi obce k dalšímu opatření.
Ing. Jan Hrouda – velitel Obecní policie Průhonice
www.dendrologickazahrada.cz
KAM ZA KULTUROU
Výstava lilií
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA
Výzkumného ústavu Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Za dálnicí 146, 252 43 Průhonice
tel.: 267 711 692,
605 205 959, 296 528 111
(jen v provozní době),
e-mail: [email protected]
Dopravní spojení:
ze stanice metra C - Opatov,
bus č. 363, 385 nebo 328
do zastávky Čestlice - V Oblouku
Otevírací doba:
úterý – neděle 9.00 – 19.00
16.6. - 12.7.
Kvetoucí růže, letní keře a trvalkové záhony...
Nabídku kurzů a aktuální informace najdete na www.dendrologickazahrada.cz
Kouzlo starých map
Putovní výstavu Kouzlo starých map organizuje Kartografická společnost České republiky u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Instalována je v prostorách muzeí
a ve vestibulech budov veřejné správy.
Výstava se dostane i na obecní úřad v Čestlicích, takže
i vy se můžete seznámit s historickými mapami. Cílovou
skupinou výstavy jsou žáci ZŠ a SŠ a laická veřejnost.
Prezentováno je celkem sedm exponátů z mapových sbí-
5
Z P R A V O D A J
O B C E
ČERVEN 2016
P R Ò H O N I C E
rek pěti institucí. Každý exponát je doplněn vysvětlujícím
textem, který kromě popisných informací dává do souvislostí prezentovanou problematiku.
Pozvánka na výstavu
Výstava bude probíhat v přednáškovém sále od 11. 7. do
29. 7. 2016. Vernisáž proběhne ve středu 13. července
od 17.30 hod. s malým přípitkem.
Až do 14. července můžete navštívit v říčanské
Galerii Kotelna výstavu obrazů „Může to být jinak“ současného krajináře Petra Grubera.
Shlédnout můžete tyto exponáty: Portolánový atlas
Jaume Olivese z roku 1563 ze sbírky Vědecké knihovny
v Olomouci, Velká Geografie ze sbírky Univerzity Palackého v Olomouci, Beatova mapa světa ze sbírky Univerzity Karlovy v Praze, mapa Ameriky z roku 1606 ze
sbírky Univerzity Karlovy v Praze, mapa řeky Moravy ze
sbírky Univerzity Karlovy v Praze, mapa světa Nicolase
Sansona ze sbírky Masarykovy univerzity a atlas Velkého kurfiřta ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci.
Ve své tvorbě vychází Petr Gruber (1989) z hlubokého osobního prožívání a zrcadlení pocitů skrze krajinu. Jeho nová
plátna spojuje téma vodního elementu v krajině. Petr Gruber
studoval na Akademii výtvarných umění v Praze.
Ivana Nováková
Jedna z posledních a nejzdařilejších
Beatových map v dobrém technickém
provedení, ilustrující cesty dvanácti
apoštolů Ježíše Krista; kopie pochází
z roku 1203.
ŠKOLA, DĚTI, MLÁDEŽ
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA
ŠKOLNÍM ROKEM 2015
/2016 V MŠ PRŮHONICE
tovní den v ZŠ Průhonice. Do konce za námi přiletěla na
inspekci i Ježibaba Janina, aby se zeptala, zda nemáme
nějaké neposlušné děti. Nemáme!
Školní rok 2015/2016 byl opravdu pestrý a úspěšný. Na
děti, rodiče a přátele školy čekaly nejrůznější zábavné
aktivity, společné akce, divadélka a setkání, které kolektiv MŠ pro všechny s láskou připravoval. Aktivity a program byl sestavován tak, aby činnosti v něm obsažené
děti nejen pobavily, ale také rozvíjely jejich osobnost po
všech stránkách a zároveň je připravovaly na další etapu
dětského života, což je vstup do ZŠ. Zajímavá byla i spolupráce s rodiči v rámci různých projektů jako úspěšný
„Týden bez PC a počítačových her“ nebo „Počteníčko
s babičkou“.
Nezapomeneme na akce, jako byl Čert a Mikuláš,
Halloween, vánoční dílničky s rodiči, vánoční besídka, jarní vynášení Morany, návštěva Žirafy, výlet do
knihovny, na zvířecí farmu Soběhrdy, velkolepá zahradní slavnost plná pamlsků, masek, tance a soutěží, spor-
V neposlední řadě bychom rádi zmínili velmi pozitivní
atmosféru MŠ, která mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, žáky i rodiči panuje. Z nejdůležitějších ukazatelů
úrovně MŠ je třeba vyzdvihnout dlouhodobou stabilitu a
vynikající profesní kvality našeho pedagogického sboru,
který má největší zásluhu na postupném vybudování a
udržování velmi dobrého jména naší školky. Vidíme, že
naše obětavá práce má smysl.
JAKÉ TO BYLO NA POHÁDKOVÉ
CESTĚ?
Počasí přálo a děti měly skvělou příležitost potkat své
oblíbené pohádkové postavy. Něco nového se dověděly, společně s rodiči si zasoutěžily a na konci pohádkové
cesty je čekal strom splněných přání. Malovalo se na obličej a točila se cukrová vata. Na akci dorazilo přes 400
návštěvníků, z toho 184 dětí. Velké poděkování patří obci,
Školní vzdělávací program naší mateřské školy nese
název „Hrajeme si od jara do zimy“ a naše motto zní
„S úsměvem jde všechno líp“. Následující řádky jsou
jen dotvrzením těchto slov.
V neděli 5. června se v Průhonicích z cyklostezky
směrem k Rozkoši na chvíli stala Pohádková cesta.
6
V blízké budoucnosti nás čeká pasování předškoláků a
jejich spaní v MŠ přes noc s paními učitelkami. Děti se
mohou těšit na výlet do Dendrologické zahrady, stezku
odvahy a pyžamovou diskotéku. Na závěrečném táboráku si s rodiči u buřtíků vesele zavzpomínáme na prožité nezapomenutelné chvíle v naší školce.
Slušnost, tolerance, kamarádství a úcta k druhým jsou
důležité úkoly, které plníme v průběhu celého roku. Myslíme si, že mezi dětmi, pedagogy i provozními zaměstnanci jsou tyto pojmy naplňovány ve velké míře. V dalším období nechceme opouštět tyto tak důležité vztahy,
ale naopak se budeme snažit ještě je rozvíjet.
Těšíme se na Vás zase v září.
Bc. Nikola Lehovcová
ČERVEN 2016
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
agentuře Veldo, obecním strážníkům za koordinaci provozu a Hliněné baště za připravené pohoštění a fajn atmosféru.
Těšíme se na příští setkání s pohádkou.
Petra Bogačová
REPORTÁŽ Z CESTY DO TURECKA
Ve dnech 15. – 21. 5. 2016 se průhonické děti s pedagogickým doprovodem zúčastnily v Antalyi mezinárodního projektu Flowers and children.
NEDĚLE – 15. 5. 2016
Na Antalyi padá vydatný déšť – Turecko nás vítá zamračenou oblohou a těžkými mraky, ze kterých bude pršet dlouho do noci. Do známého přímořského letoviska
jsme přiletěli na pozvání turecké partnerské školy Antalya Muratpaşa Atatürk Ortaokulu a společně s dalšími
dvěma partnerskými školami z Polska a Rumunska se po
dobu jednoho týdne zúčastníme mezinárodního projektu
Flowers and children.
PONDĚLÍ – 16. 6. 2016
V pondělí ráno se budíme a zjišťujeme skvělou věc: neprší
a počasí přesně naplňuje všeobecnou představu o tom,
jak má být v tuto dobu na pobřeží Středozemního moře:
vymetená obloha, mírný větřík a teplota, která se pomalu,
ale nezadržitelně šplhá k velmi příjemným hodnotám. Na
programu jsou dnes pohybové a seznamovací aktivity v
zábavním parku na okraji Antalye. A také je čas na sdělování prvních dojmů z návštěvy. Zjišťujeme, že v mnoha
ohledech se život místních obyvatel velmi podobá tomu,
na jaký jsme zvyklí z Evropy. A také, že pokud jsou mezi
našimi kulturami nějaké rozdíly, v žádném případě nebrání vzájemné komunikaci. Některé turecké děti sice umějí anglicky trochu hůř, než jsme očekávali, ale i s tím se
dokážeme poprat: když nestačí jazyk, začneme ukazovat
nebo vezmeme do ruky papír a tužku. V krajním případě pomůže dokonce i Google Translator. Den rychle utíká
a najednou je tu odpoledne, nasedáme do připravených
autobusů a odjíždíme zpátky do města. Těšíme se, že se
zítra podíváme do partnerské školy.
ÚTERÝ – 17. 6. 2016
Když přicházíme do školy, říkáme si, že není nijak velká,
možná o trochu víc než ta naše, průhonická. O to víc nás
překvapuje, když se dozvídáme, že do ní chodí přes 1000
žáků. Je to hodně velké překvapení, a tak tureckým učitelům říkáme: „To ale musíte…“ A Turci odpovídají: „Ano,
jinak to nejde, učíme se na dvě směny, od osmi do jedné,
od jedné do šesti. U vás to tak není?“ Rádi bychom dále
prozkoumávali další stránky tureckého vzdělávacího systému, ale už je čas na to, abychom se připravili na prezentaci školy. Na turecké školství snad ještě dojde.
Na stůl jsme rozložili materiály o České republice, Praze
i Průhonicích a vydali jsme se na průzkum stánků dalších
partnerských škol. Rumuni jsou z města Iaşi u hranic s
Moldavskem a představují umělecké práce žáků, polský
partner z městečka Chybie nedaleko Cieszyna se soustředil především na svůj kraj. Turecké děti jeví o prezentace
tří poměrně vzdálených zemí velký zájem a v některých
chvílích není v malé vstupní hale školy téměř k hnutí. Před
obědem představujeme tureckým páťákům naši zemi přímo v jejich třídách. Dívky z Průhonic zvládají úkol na jedničku a nenechají se rozhodit ani nenadálým výpadkem
proudu, který podle vyjádření místních potrvá až do odpoledne. Krásný den zakončuje prohlídka Starého města
doplněná krátkou vyjížďkou na lodi.
STŘEDA – 18. 6. 2016
Ráno vyrážíme na nedávno otevřené výstaviště, na kterém až do října letošního roku probíhá Expo Antalya 2016.
Výstaviště je opravdu velkorysé a v budoucnosti k němu
pojede tramvaj. Ještě není v provozu, ale už teď je vidět,
že bude hodně moderní: cestující budou do prostoru stanice vstupovat turniketem, na přechod přes koleje vede
eskalátor. Turci si bohužel k výstavbě výstaviště a doplňující infrastruktury nevybrali právě příznivou dobu: začali
stavět v poněkud jiné ekonomické situaci a proud turistů,
který přijíždí do jejich země, ve srovnání s minulými roky,
výrazně zeslábl.
Jak je jasně patrné z názvu, jedním z hlavních témat výstavy jsou květiny a rostliny. Jsou ve venkovních expozicích,
7
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
ČERVEN 2016
výhled na město je skvělý a… osvěžující.
Vracíme se zpět k mikrobusům a cestou pozorujeme, jak
turecké rodiny tráví volný čas. V parku jsou restaurace,
stánky s občerstvením, zmrzlináři a dokonce i mešita.
Ano, Turecko je islámský stát, ale například oblečení tu ve
vztahu k náboženství nikdo neřeší: některé dívky jsou oblečené podle nejnovější evropské módy, jiné mají na hlavě
hidžáb, ale oblečení je též evropského střihu. Že jsme v
muslimské zemi, si kromě toho uvědomujeme pouze ve
dvou dalších situacích: když vidíme mešitu a když slyšíme
hlas muezzina svolávající k modlitbě.
Dnešní program skončil a my už se těšíme na zítřek, který
je zároveň posledním projektovým dnem. V sobotu totiž
odlétáme.
ve stáncích účastnických států (Česká republika mezi nimi
bohužel není), dají se v hojném množství nalézt i v obrovském pavilonu tropického lesa. Nejčastějšími návštěvníky výstavy jsou především školní skupiny tureckých dětí
a studentů. Areál je zjevně připraven na mnohem větší
návštěvnický nápor a organizátoři výstavy doufají, že ten
ještě přijde. Akce byla totiž zahájena v dubnu a – jak již
bylo uvedeno – potrvá až do října. Naskýtá se samozřejmě otázka, co bude s areálem dál, ale to už je zcela jiný
příběh.
Jeden den je na tak velkou výstavu skoro málo, ale nakonec jsme stihli všechno: květiny všech druhů a forem, repliky starých domů ze všech částí Turecka, vědecké centrum sponzorované leteckou společností Turkish Airlines,
výstavu strojů Leonarda da Vinciho, promítání v technologii 3D, které nám představilo krásy Turecka. Jednoznačnou dominantou výstaviště je ale již zdaleka viditelná
vyhlídková věž. Vyjíždíme výtahem nahoru a rozhlížíme
se. Pohled z plošiny do kraje kolem Antalye, to jsme tak
nějak čekali. Věž nám ale přichystala překvapení – části
podlahy jsou prosklené. Když se na ně postavíte, dostaví
se velice zvláštní pocit, který možná znáte: pod vámi stometrová hloubka a mezi jistotou pevné plochy pod nohama a pádem dolů pouze několik centimetrů tlusté sklo.
Nastává večer, a tím i čas vydat se nazpět. Drobně prší
a začíná foukat vítr. Doufáme, že zítra bude zase hezky.
Vydáme se totiž do lesa a budeme hledat endemity.
ČTVRTEK – 19. 5. 2016
Antalye má velice příhodnou polohu. Leží totiž v uzavřené
zátoce a z pevniny ji chrání vysoké pohoří Taurus. Z města je k němu nejblíž směrem na západ a právě tam dnes
míříme. Naším cílem je oblast kolem říčky Karaman Çayı,
ve které bychom měli najít endemické rostliny. Pracujeme
v mezinárodních skupinách a podle fotografií na připraveném seznamu hledáme květiny. Nakonec se scházíme
u soutěsky Karaman Çayı a po krátkém odpočinku nasedáme zhruba o půl kilometru dál do mikrobusů. Kam teď?
Co kdybychom zajeli podívat se na Atatürka, když je dnes
jeho svátek. Dobře, rozhodnuto, vyrážíme do míst, kam
jezdí obyvatelé města o víkendech a o svátcích. Na Antalyi odtud shlíží obrovská hlava státníka a pranic jí nevadí,
že ji neustále skrápí drobounké kapičky z blízkého vodopádu. Když fouká vítr správným směrem, dostane se vodní tříšť i na vyhlídku. Dívky z naší školy mohou potvrdit, že
8
PÁTEK – 20. 5. 2016
Čeká nás prohlídka nádherných (a v některých případech
nádherně zachovalých) antických památek v okolí Antalye. Nejdřív jedeme do Side. Město je známé především
díky ruinám antických památek, ale vždycky to tak nebylo – ještě ke konci minulého století znali místo pouze
baťůžkáři, kteří se zde zastavovali na cestě dál do Asie.
Pak tu začaly růst hotely a zbytek si asi umíte domyslet.
Dnes žije Side především z turistického ruchu a všude jsou
malé obchůdky, které vám nabízejí naprosto neodolatelné
zboží typu „a special price for you, my friend“. Je to tak
trochu hra, nesmírně zábavná pro toho, kdo ji umí hrát.
Obvykle začíná pozváním a skleničkou čaje – ten pijí Turci všude a při všech příležitostech. Pak následuje prvotní
oťukávání, vrcholná fáze smlouvání a nakonec uzavření
obchodu. V některých případech se dokonce vyplatí naoko odejít a dát tak najevo, že o zboží vlastně nestojíte.
Sám jsem tu hru hrál mockrát a pokaždé jsem si uvědomil,
že se nikdy nedozvím, jak moc jsem usmlouval a jak moc
jsem nechal obchodníkovi vydělat. Ale je to dobrý pocit.
Po báječném koupání na pláži na kraji města se vracíme
do Antalye a cestou si ještě prohlížíme překrásně zachovalé římské divadlo Aspendos z doby císaře Marka Aurelia. Podle některých pramenů jde dokonce o nejlépe zachovalé divadlo z antické doby. Dodnes se v něm pořádají
kulturní akce, například operní a baletní festival Aspendos
International Opera and Ballet.
Najednou je večer a před námi je loučení. Scházíme se
ČERVEN 2016
Z P R A V O D A J
v hotelu, kde je ubytován pedagogický doprovod, a vychutnáváme skvělou tureckou kuchyni. Hraje k tomu
místní hudba, po večeři zkoušíme turecké lidové tance.
Když večer pokročí, předáváme si dary a ujišťujeme se, že
v budoucnu se pokusíme opět něco udělat společně. Ale
právě teď se budoucností nezabýváme, protože je čas na
zábavu. Zní poslední píseň večera a je čas jít spát. Byl to
krásný týden.
SOBOTA – 21. 6. 2016
Projekt Flowers and children končí, letíme domů. Do Tu-
O B C E
P R Ò H O N I C E
recka se většinou jezdí pouze na dovolenou k moři – my
jsme měli skvělou příležitost poznat tuhle báječnou zemi
i jinak, prostřednictvím jejích obyvatel. Naše žákyně si
vyzkoušely, jaké to je, když jsou samy v neznámém prostředí; zjistily, že to vlastně nemusí být nic moc složitého.
Seznámili jsme se se sympatickými učiteli a žáky z jiných
zemí a už teď přemýšlíme o tom, jakým směrem se vydáme při přípravě dalšího mezinárodního projektu. Na shledanou Turecko, na shledanou Antalye!
Petr Stříbný, zástupce ředitelky
MÍSTNÍ ORGANIZACE A SPOLKY
VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY
V PRŮHONICKÉM PARKU
První vzácnou návštěvnicí byla Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO a bulharská kandidátka na generální tajemnici OSN, která navštívila na pozvání ministra
zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve dnech 15. – 17.
května 2016 poprvé Českou republiku.
Návštěva Iriny Bokovové byla příležitostí k výměně názorů na aktuální úkoly UNESCO v současné mezinárodní situaci. Je také potvrzením významu, který naše republika
přikládá činnosti této organizace, a českého zájmu na jejím efektivním fungování. Návštěva dále generální ředitelce umožnila seznámit se s realizací konkrétních projektů
v ČR, např. projektu přidružených škol UNESCO, a byla
příležitostí k diskusi o hlubším zapojení českých institucí a
expertů do programů UNESCO.
V rámci svého programu navštívila delegace také Průhonický park, na jehož obnovu po povodních v roce 2013
UNESCO zásadním způsobem přispělo. Vzhledem k tomu,
že je spravován Botanickým ústavem Akademie věd České republiky, role průvodce se ujal její předseda prof. Jiří
Drahoš. Na nádvoří zámku I.Bokovová zasadila skalničku
bulharského původu − lomikámen latnatý (Saxifragapaniculata), u níž byla umístěna malá pamětní tabulka, jako
připomínka této návštěvy.
V tomtéž měsíci, v pondělí 30. května odpoledne, navštívil
Zleva: Ivan Staňa, vedoucí Správy Průhonického parku, Siri Ellen Sletner, norská velvyslankyně v ČR, vpředu: Miroslav Vosátka, ředitel
Botanického ústavu AV ČR, OlemicThommessen, prezident norského
parlamentu
Průhonický park a zámek prezident Norského parlamentu
pan Olemic Thommessen v doprovodu paní velvyslankyně Siri Ellen Sletner.
Prezident parlamentu je po králi „druhým mužem“ v Norsku a cílem jeho návštěvy bylo shlédnutí realizace projektu „Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“,
který je podporovaný EHP fondy v České republice.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. získal na tuto památkovou
obnovu finanční podporu z fondů EHP, které jsou financovány zeměmi Evropského hospodářského prostoru – Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
Na přípravě a realizaci tohoto mimořádně náročného projektu se podílejí, spolu s českými odborníky, také norští
kolegové z nejseverněji položené botanické zahrady
Tromsø Arctic - Alpine Botanic Garden.
Vzácná návštěva byla přijata v Rytířském sále průhonického zámku vedením Botanického ústavu, kde byl krátkou prezentací představen Průhonický park a vlastní projekt „Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina“.
Ivan Staňa, vedoucí Správy Průhonického parku, Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO, prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR
Poté návštěva pokračovala do parku na prohlídku probíhající rekonstrukce Podzámeckého alpina a na krátkou
procházku Průhonickým parkem.
Barbora Kačmáčková
9
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
ČERVEN 2016
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
S VÝJEZDEM
Letošní pálení čarodějnic se neobešlo bez vyhlášení poplachu. V sobotu 30. dubna v 15.55 hodin vyjela hasičská jednotka k požáru rodinného domu do obce Vestec,
kde vznikl požár od špatně zabezpečeného a opuštěného venkovního grilu na terase. Vlivem silného větru byl
oheň rozdmýchán a rozšířil se na přilehlý přístřešek a
následně i na rodinný dům.
Na místě jsme zasahovali již za 12 minut od vyhlášení poplachu (všichni totiž byli na základně a připravovali čarodějnice) společně se Záchrannými složkami středočeského kraje a Prahy.
Opékání špekáčků tak pro největší hladovce začalo bez
nás v Průhonicích v 17.00 hodin. Návrat na základnu (hasičárnu) po úspěšném zásahu proběhl kolem půl šesté v
podvečer. Po uložení a připravení zásahové techniky zpět
do pohotovostního stavu jsme se mohli věnovat přípravě
a zapálení vatry.
Děti i dospělí se mohli nechat vyvézt do patnáctimetrové
výšky a rozhlédnout se z vysokozdvižné plošiny, kterou
nám dal k dispozici pan Marian Perůtka z Vestce. Omlouváme se tímto všem, na které se díky velkému zájmu nedostalo. Mnozí návštěvníci − ať malí či velcí − se nechali zlákat na prohlídku vybavení a zázemí naší hasičárny.
Příjemně nás překvapila velká účast občanů z Průhonic a
blízkého okolí.
Děkujeme sponzorům letošního pálení čarodějnic, díky
nimž jsme mohli dětem rozdávat zdarma špekáčky na
opékání, limonády a cukrovinky.
Sponzory byli: Kulturní komise obce Průhonice − paní Galina Srpová a pan Roman Štercl z ulice K Dálnici v Průhonicích.
Hasiči radí
ROZDĚLÁVÁNÍ OHŇŮ
(TÁBORÁKŮ) V PŘÍRODĚ
V létě mnozí podnikají nejrůznější výlety, pobývají na chalupách či chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování
a opékání buřtů. Také při těchto aktivitách bychom si měli
dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se
totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické
škody.
• Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v prvé řadě zvolit
vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od
budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených
místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech
se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů,
na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo
10
rašelině, ani v blízkosti stohů (minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi
snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí
každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně
je naopak ideální hliněný podklad.
• Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater
je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který
bude zbavený veškerých hořlavin.
• K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu
či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může
způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
• Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout!
Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např.
záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a
zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
• Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru.
Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby
se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště
v blízkosti vodního zdroje.
• Vaše odpovědnost však nekončí okamžikem skončení
zábavy. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště
důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou nebo zasypáním
zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i
půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve
zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé
oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese
do okolí. Hasiči musejí každý rok dohašovat ohniště, která
byla ponechána svému osudu.
• Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného
vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým
jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení
proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!
• Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli
rozdělávat vůbec.
• Pamatujte, že děti by neměly být u ohniště ponechány
bez dozoru plnoleté osoby.
• Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty
ČERVEN 2016
Z P R A V O D A J
(rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě.
Zvlášť pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí
málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a
popálení.
Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek
vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření.
Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte
se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístup kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo
jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken),
lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo
ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte odbornou pomoc.
Současnou prodejnu Lidl, která je od 23. května
uzavřena, v říjnu nahradí úplně nový typ prodejny založený na ekologických principech. Zákazníci se mohou těšit na nové moderní prostory, díky
kterým bude nakupování komfortnější.
Nová budova prodejny se bude od ostatních prodejen lišit již
na první pohled moderním architektonickým pojetím, nově
uspořádaným vstupním zádveřím, vzdušným, velkoryse
pojatým prostorem prodejny s dostatkem denního světla,
menším množství barev v interiéru či použitým osvětlením.
Novinkou budou například širší uličky, větší úsek čerstvých
potravin, praktičtější odkládací prostor u pokladen nebo
toalety pro zákazníky s přebalovacím pultem.
“V novém konceptu našich prodejen myslíme především
na zákazníky, kterým přinese komfortnější nakupování
od začátku až do konce. Snažíme se tak vyjít vstříc jejim potřebám, jež se za poslední roky výrazně změnily.
Neméně důležití jsou pro nás i naši zaměstnanci, kterým
tento stavební koncept přinese kromě optimalizovaného
uspořádání skladových ploch například velkorysé zázemí
včetně terasy umístěné v prvním patře budovy. Samotná prodejní plocha pak zůstane i nadále jednopodlažní,”
okomentovala výstavbu Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl.
Na pohodlí zákazníků je myšleno také na parkovišti.
Všechna parkovací místa budou proto nově rozšířena ze
současných 2,50 na 2,70 metru.
Velmi důležitým aspektem nové budovy je její šetrnost
k životnímu prostředí. Budova bude využívat energeticky úsporné a zároveň příjemné LED osvětlení. K ochraně
životního prostředí přispějí lepší tepelně izolační vlastnosti budovy a především použití ekologických chladicích technologií. Využíváno bude rovněž odpadní teplo z
vybraných technologií, čímž se sníží celková energetická
náročnost prodejny.
P R Ò H O N I C E
KRONIKA PRŮHONIC
JE NA WEBU
Knihovna Průhonice zveřejnila na svých stránkách kompletní
kroniku Průhonic od roku 1946 téměř do současnosti (rok
2015 se připravuje).
Kroniku najdete na webových stránkách Knihovny Průhonice
(www.knihovnapruhonice.cz), v sekci Dokumenty.
Kromě kroniky obce si na stránkách můžete prohlédnout také
obsáhlou fotokroniku obce Průhonice, obsahující tisíce fotografií, které pořídil kronikář obce PhDr. Jiří Macek. Převážně
se jedná o fotodokumentaci akcí, pořádaných v Průhonicích.
Kronikářem obce byl Jaromír Čížek a Jiří Macek.
Vítězslav Praks
Peter Dvorský
NOVÝ LIDL OTEVŘE V ŘÍJNU
O B C E
AKTUÁLNÍ TÉMA
CESTOVÁNÍ S DĚTMI DO
ZAHRANIČÍ
Věděli jste, že:
■ také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz,
na který mohou cestovat nejen do států Evropské
unie, ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
■ pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu
100 Kč,
■ doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na
5 let,
■ dětem do .15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas
zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností {v Praze na úřadech městských částí Prahy l až 22),
■ lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu
je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2000 Kč pro děti
do 15 let,
■ i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí
vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní
pas) - rodný list dítěte není cestovním dokladem.
Hana Profousová
11
Z P R A V O D A J
O B C E
ČERVEN 2016
P R Ò H O N I C E
INZERCE
k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Zahradnický
univerzální substrát
75 l
Lazura na ploty
10 l
pro exteriéry, hnědá,
vodouředitelná
vhodný pro všechny
rostliny a plodiny
75 l
98,-
od
Zahradní obrubník
Bazénová chemie
pH plus 1 kg
19,-
systém pero-drážka usnadňující zabudování,
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm,
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu
10 l
248,-
1 kg
25 kg
25 kg
139,-
65,-
49,--
od 1 pal. 59,-
od 1 pal. 42,-
Beton B20
Zdicí malta
25 kg, 20 MPa,
pro všechny
zahradní
betonářské práce
25 kg,
zrnitost 4 mm,
pro běžné zdění
k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 7.7.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
DÁRKOVÝ POUKAZ
SLEVA 30% NA POJIŠTĚNÍ STAVBY A DOMÁCNOSTI
Slevu lze uplatnit POUZE S TÍMTO POUKAZEM na pobočce :
PRŮHONICE, Říčanská 197 (Obchodní dům Azalka, 1. patro, vedle pošty)
tel. 721 506 400, 724 796 093
web: www.JanOndrousek.com
UŠTEŘÍME Váš čas i peníze - přechod od konkurence vyřídíme za Vás.
doba platnosti:
do 30. 6. 2016
(poukaz je přenosný)
ZAHRADNICKÉ PRÁCE − kácení a prořezy rizikových stromů, sekání, zakládání a provzdušňování
trávníků, pokládání travních koberců, stříhání živých
12
plotů, úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
a zahrad, celoroční údržba zahrad.
www.zahrady-zelen.cz T. 605 789 346
DÁRKOVÝ POUKAZ
ČERVEN 2016
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
Reality Valášková
realitní a zprostředkovatelské služby
VELKÁ
LETNÍ
SELFIE
MÁNIE
Ivana Valášková / makléř!
[email protected]
www.rkvalaskova.cz
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŮHONICE hledá od 1. 9. 2016 pomocnou sílu do kuchyně na dopolední částečný úvazek. Pište na adresu: [email protected]
PRODÁM POZEMKY 1700 m2 a 17 000 m2 12 km jižně od
Prahy u Kamenice. Obojí přístup asfaltkou, 200 m od zástavby, žádná ochran. pásma a zatím vyjma zemědělských
staveb nestavební. 130 Kč/ m2. T. maj. 603 442 474.
...zábava na celý den
201600504_LÉTO_2016_210x297mm_INZERAT_ZABAVANACELYDEN_RODINA.indd 1
📞📞 604 430 162!
16.06.2016 9:29:57
Hledáme pro konkrétní movité
klienty ke koupi dům nebo pozemek
v Průhonicích
Zajistíme na naše náklady
• právní servis včetně vkladového
řízení na katastru
• bankovní nebo notářskou či
advokátní úschovu
• průkaz energetické náročnosti
• znalecký posudek pro daň z nabytí
• přiznání k dani z nabytí
• protokolární předání nemovitostí
Do pokladny Průhonického parku přijmeme brigádníky na
měsíc červenec a srpen. Požadujeme: znalost práce na PC,
komunikativnost, vstřícnost, znalost AJ nebo NJ vítána.
Bližší informace: 271 015 153 (119), 602 305 616, [email protected]
cas.cz. Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice.
Základní škola Průhonice, okres Praha–západ přijme
vychovatele/vychovatelku školní družiny. Nástup od
1. 9. 2016. Kontakt: 734 575 366, [email protected]
zspruhonice.cz.
Přejeme vám krásné
prázdniny
v Průhonicích jsme prodali domy a pozemky v
•
•
•
•
•
•
•
ul. Dobřejovická, Růžová a U cihelny
ul. Františka Zemana a Pod Valem I
ul. Na Michovkách a Na Michovkách I, II a III
ul. Tulipánová a Třešňová
ul. Školní a Ke školce
ul. Borová, Lipová a Luční
ul. Újezdská a U geofyzikálního ústavu
GOLDREAL Reality s.r.o.
tel. 602 206 048
email goldreal @goldreal.cz
www.goldreal.cz
Ceník barevné inzerce:
1/1 189 x 243 mm 4375 Kč + DPH
1/2 189 x 120 mm 2250 Kč + DPH
1/4 92 x 120 mm 1250 Kč + DPH
1/8 92 x 58 mm 625 Kč + DPH
Řádková inzerce: 25 Kč za každý řádek + DPH
13
Z P R A V O D A J
O B C E
P R Ò H O N I C E
ČERVEN 2016
DISKUSE, PŘÍSPĚVKY, NÁZORY
OCHOTNICKÉ DIVADLO
V PRŮHONICÍCH OPĚT OŽILO?
Už mezi námi žije málo pamětníků a aktérů doby ochotnického divadla,
které napsalo nejednu krásnou stránku historie naší obce. Desítky našich
občanů ještě nepříliš dávno propadaly vášni herectví a obec prožívala nejedno potěšení být přitom, zúčastnit se divácky zajímavých inscenací v
tělocvičně Sokola nebo v Holi v Mexiku, ba i na veřejných prostranstvích
uprostřed obce, živé zůstaly vzpomínky na divadelní herecké a režijní kreace v prostředí zámku. Divadelníci realizovali své představy v příbězích
„na prknech, která znamenají svět“, uplatnili svůj přirozený talent, dělalo
jim to potěšení a přinášelo nejednu veselou příhodu, které se stávají, když
se něco tvoří.
Od té doby uplynula doba víc jak jedné generace. Přinesla s sebou mnoho změn, zvratů a také proměn zájmů. Obec se proměnila. Není už tak
daleko do Prahy. Jít se podívat na představení některé z desítek tamních
profesionálních divadelních scén už není problém, i na televizní obrazovce přibylo relací s repertoárem domácích a zahraničních divadel. Na
mnoha místech, kde dříve žil ochotnický divadelní svět, divák zpohodlněl
a ochotných hereckých talentů asi také ubylo. To se stalo i v naší obci.
Neuspěl ani pokus o obnovu školního divadla, ani divadla loutkového,
kdysi známého a respektovaného v širokém okolí − nepřežilo dvě sezóny.
Loutky, přinášející dětem radost a poučení, jsou opět zavěšené ve skladu
a čekají jako Růženka na svého prince, který by jim znovu vdechnul život.
Překvapení pro děti i dospělé
Ale dny uplývaly a věci se přece jen hnuly. Vloni tři mladí občané Galina
Srpová, Karel Morávek a Petr Bělov projevili zájem zjistit něco o posledním stavu ochotnického a loutkového divadla s úmyslem pokusit se v tradici znovu pokračovat. Uplynul necelý rok a zveřejnili pozvánku na své
první představení 27. května v 18 hodin v Průhonické sokolovně. Byla to
inscenace Pošťácké pohádky. Do poslední chvíle nebylo jasné, o jakou
pohádku půjde, mělo to být překvapení nejen pro děti, ale i pro dospělé, ale nejpravděpodobnější verze se nakonec potvrdila – šlo skutečně o
inscenaci jedné pohádky z oblíbeného Devatera pohádek Karla Čapka.
Jak všichni dobře víme, pohádka je ale dosti dlouhá a hodně se v ní cestuje. Jak si s tím tedy poradí inscenátor a režisér hry? Poradili si výborně.
Nejen vkusnými škrty v textu, ale hlavně umístěním děje do jediné (!) scény. K tomu, aby na ní zvládli jak na poštovním úřadě páně Kolbabovu
pohádkovou noc se skřítky či s přísným úředníkem panem poštmistrem,
tak ale i celé cestování odpovědného pošťáka pana Kolbaby a šťastné setkání s popletou smutným řidičem, jeho pánem a pomalým autem, ale
nakonec i s nešťastnou Mařenkou, stačilo inscenátorům pouze vyměnit
jednu informační tabulku a několik rekvizit. A na otevřené scéně! Šťastný
nápad. Ekonomicky levný a obsahově zcela uspokojující. V důsledku toho
bylo ovšem představení trochu kratší, než jsme zvyklí.
Nicméně, obecenstvo převážně dětské bylo spokojené. I přesto, že snad
jen mimo pana Kolbaby a trpící Mařenky budou muset všichni herci příště
notně přidat na decibelech. Zapomněli patrně, že nemluví v malém sále
na obecním úřadě, kde hru několik týdnů zkoušeli, ale že hrají před skoro
plně obsazeným sálem s dimenzemi klasické tělocvičny. Naštěstí Čapkovy
pohádky čtou a poslouchají pořád rády všechny generace, takže co nebylo dosti slyšet, i dětské publikum si snadno domyslelo.
Dosáhneme výš?
Režie Karla Morávka, která byla údajně hodně inspirována taky ostatními
herci, byla v každém případě výborná. Představení mělo spád, souhra a herecké výkony byly v příznivých relacích. Výrazně k tomu přispěl i Petr Bělov.
Podle ostatních členů souboru měl hlavní podíl na vytvoření celého představení. Iveta Slámová k tomu ještě podpořila scénu správným osvětlením.
Herecké výkony? Řekněme, že byly přijaty obecenstvem dobře. Řekněme
taky, že na první představení byly sice ještě rozdílné, ale kolektiv byl dobrý.
Vydrží-li pohromadě, pak je i perspektivní. Karel Morávek měl tedy na starosti režii, ale sám si dobře zahrál popletu řidiče Františka, i přísného pana
poštmistra, herecké příležitosti měl tedy dvě. Nicméně nejen v pohádce,
ale i zde na scéně hodně potřebný byl pošťák pan Kolbaba Petra Bělova, na němž váha úspěchu představení byla asi největší. Roli Vypravěče a
Smutného pána v pomalém autě předvedl Jiří Devátý. Nešťastnou Mařenku, na niž snad zapomněl její milý, řidič František, si zahrála Galina Srpová.
V roli Mařenky skutečně nešťastná ze stavu věci, ovšem pouze do okamžiku, než jí pan Kolbaba konečně mohl doručit fatální psaníčko. V tom
okamžiku její herecký temperament bohatě oživil scénu a děti se náramně
bavily. Stejně tak ji přijaly jako jednoho ze Skřítků, zde zároveň s dalšími
dvěma – Jaroslavem Štolcem a Romanem Srpem (zároveň i Hostinský).
Co pohádce chybělo? Pamětníkům možná správné oblečení pana Kolbaby – viz Čapkovy ilustrace. Tehdy nosili hranaté francouzské čepice a
teplou, černou pelerínu. Znaky to jenom pošťáků a železničářů. Obecenstvo, převážně dětské, ale i hodně dospělých, přivítalo první představení,
řekněme dnešním slovníkem „revival“ divadelníků „z ochoty“, dlouhým
potleskem, tedy příznivě.
Začátek tedy dobrý, s přáním, aby nezůstalo při něm. Chce-li soubor
pokračovat, což naznačuje, bude třeba na sobě ještě pracovat, cizelovat výkony, pevně umělecky držet pohromadě kolektiv a nalézt repertoárový profil, který by i v sousedství profesionálního prostředí hlavního
města vyvolával a udržel zájem domácího publika. Počin několika našich
spoluobčanů je pro zdejší prostředí potřebný z nejrůznějších důvodů.
Existuje stále živé hnutí amatérského divadla v republice, jsou to desítky
divadelních souborů „z ochoty“ se zajímavou individuální historií, také s
celorepublikovou velmi dobře tradičně i moderně odbornou organizací,
s nejrůznějšími lokálními či oblastními aktivitami a s celostátní tradicí celorepublikového festivalu ochotnického divadla „Jiráskův Hronov“. Cesta
každého takového souboru je individuální, umělecký vzestup je náročný,
ale pocit tvořit je něco, za co stojí se pokusit zúčastnit se a dosáhnout výš.
Jiří Macek
14

Podobné dokumenty