Project 3

Komentáře

Transkript

Project 3
Slovníček
(adj) = adjective přídavné jméno
(n) = noun podstatné jméno
(v) = verb sloveso
Introduction
1
My life
A A new home
A Kids
capital /"k&pItl/ hlavní město
Could you …? /"kUd ju:/ Mohl/a bys…?
maybe /"meIbi:/ možná, snad
new /nju:/ nový
Pardon? /"pA:dn/ Prosím?
Pay attention! /peI @"tenSn/ Dávej/Dávejte
pozor!
pity /"pIti/ škoda (politováníhodná věc)
river /"[email protected](r)/ řeka
take /teIk/ vzít
think /TINk/ myslet
What about you? /wQt @baUt "ju:/
A co ty/vy?
B Sweet Sue and Smart Alec
all the time /O:l [email protected] "taIm/ stále
at the moment /@t [email protected] "[email protected]@nt/
právě teď
clever /"[email protected](r)/ chytrý, bystrý
climb /klaIm/ šplhat na
coat /[email protected]/ kabát
customer /"[email protected]@(r)/ zákazník/zákaznice
cycle /"saIkl/ jezdit na kole
diamond /"[email protected]@nd/ diamant
Excuse me. /Ik"skju:z mi:/ Promiň/
Promiňte.
fight back /faIt "b&k/ bránit se, bojovat
fly /flaI/ letět
follow /"[email protected]/ (pro)následovat
get out /get "aUt/ vystoupit
help /help/ pomoci; pomoc
jewel /"[email protected]/ klenot, šperk
leave /li:v/ odcházet, opustit
lift /lIft/ zvednout; výtah
move in /mu:v "In/ přistěhovat,
nastěhovat (se)
necklace /"[email protected]/ náhrdelník
next door to /neks "dO: [email protected]/ vedle,
v sousedství
of course /@v "kO:s/ samozřejmě
office /"QfIs/ kancelář
private detective /[email protected] dI"tektIv/
soukromý detektiv
put on /pUt "Qn/ obléci si
regularly /"[email protected]@li/ pravidelně
repair /rI"[email protected](r)/ opravit
ride a bicycle /raId @ "baIsIkl/ jezdit na
kole
ring (n) /rIN/ prsten
ring (v) /rIN/ vyzvánět, zvonit
shake hands /SeIk "h&ndz/ potřást si
rukou, podat ruku
sign /saIn/ vývěsní štít, firma
someone /"sVmwVn/ kdosi, někdo
steal / stole /sti:l, [email protected]/ krást / ukradl
thief /Ti:f/ zloděj/zlodějka
upstairs /Vp"[email protected]/ ve vyšším poschodí
usually /"ju:[email protected] / obvykle
wait /weIt/ čekat
wife /waIf/ manželka
28
74
08 Project WB3 Wordlist(Czech) 374
work /w3:k/ pracovat; práce, zaměstnání
year /"[email protected](r)/ rok
ago /@"[email protected]/ před (o čase)
baby /"beIbi/ miminko
be born /bi "bO:n/ narodit se
beach /bi:tS/ pláž
city /"sIti/ (významné) město
cold /[email protected]/ studený
country /"kVntri/ země, vlast
die /daI/ zemřít
famous /"[email protected]/ slavný, proslulý
get a job /get @ "dZQb/ dostat práci
get married /get "m&rId/ oženit/vdát se
go to university /[email protected] [email protected] ju:nI"v3:[email protected]/
jít na univerzitu
grow up /[email protected] "Vp/ vyrůstat, dospívat
happy /"h&pi/ šťastný
have children /h&v "[email protected]/ mít děti
ill /Il/ nemocný
international /[email protected]"n&Snl/ mezinárodní
job /dZQb/ zaměstnání
kid /kId/ dítě
leave school /li:v "sku:l/ ukončit školní
docházku
make friends /meIk "frendz/ spřátelit se
miss /mIs/ stýskat se (po někom, něčem)
naughty /"nO:ti/ darebný, neposlušný
other /"[email protected](r)/ jiný, další
parents /"[email protected]@nts/ rodiče
popular /"[email protected]@(r)/ oblíbený
prefer /prI"f3:(r)/ dávat přednost
quiet /"[email protected]/ tichý
quite /kwaIt/ docela
rain /reIn/ pršet; déšť
rich /rItS/ bohatý
rugby /"rVgbi/ ragby
sailing /"seIlIN/ plachtění
sea /si:/ moře
side /saId/ strana
soon /su:n/ brzy
start school /stA:t "sku:l/ začít školu
still /stIl/ pořád
summer /"[email protected](r)/ léto
team /ti:m/ mužstvo, tým
unusual /Vn"ju:[email protected]/ neobvyklý
weather /"[email protected](r)/ počasí
winter /"[email protected](r)/ zima
B A surprise for Smart Alec!
a bit /@ "bIt/ trochu
all right /O:l "raIt/ v pořádku
arrest /@"rest/ zatknout
bad /b&d/ špatný
be away /bi @"weI/ být pryč
boring /"bO:rIN/ nudný
break /breIk/ rozbít
brilliant /"[email protected]/ skvělý
case /keIs/ případ (soudní)
come back /kVm "b&k/ vrátit se
disappear /[email protected]"[email protected](r)/ zmizet
early /"3:li/ brzy, časně
exciting /Ik"saItIN/ vzrušující
fantastic /f&n"t&stIk/ fantastický
flu /flu:/ chřipka
fun /fVn/ legrace; legrační
gardener /"gA:[email protected](r)/ zahradník
hate /heIt/ nenávidět
parcel /"pA:sl/ balík, zásilka
party /"pA:ti/ párty
police /[email protected]"li:s/ policie
pop concert /"pQp [email protected]/ popový koncert
solve /sQlv/ (roz)řešit
stay /steI/ zůstat
story /"stO:ri/ příběh
terrible /"[email protected]/ příšerný
want /wQnt/ chtít
wedding /"wedIN/ svatba
C My family
actually /"&[email protected]/ ve skutečnosti
already /O:l"redi/ už, již
another /@"[email protected](r)/ další
aunt /A:nt/ teta
because /bI"kQz/ protože
bottle /"bQtl/ láhev
brother /"[email protected](r)/ bratr
car wash /"kA: wQS/ myčka aut
cook (v) /kUk/ vařit
cousin /"kVzn/ bratranec/sestřenice
daughter /"dO:[email protected](r)/ dcera
dentist /"dentIst/ zubař/zubařka
dinner /"[email protected](r)/ hlavní jídlo dne
eldest /"eldIst/ nejstarší
expect a baby /Ikspekt @ "beIbi/ očekávat
miminko
family /"f&m(@)li/ rodina
father /"fA:[email protected](r)/ otec
female /"fi:meIl/ osoba ženského pohlaví
fork /fO:k/ vidlička
fox /fQks/ liška
get a present /get @ "preznt/ dostat dárek
give /gIv/ dát
grandfather /"gr&nfA:[email protected](r)/ dědeček
grandmother /"gr&[email protected](r)/ babička
grandparents /"gr&[email protected]@nts/ prarodiče
husband /"[email protected]/ manžel
iron (v) /"[email protected]/ žehlit
kitchen /"kItSIn/ kuchyně
male /meIl/ osaba mužského pohlaví
manager /"m&[email protected](r)/ manažer/
manažerka
married /"m&rId/ ženatý/vdaná
milk /mIlk/ mléko
mix things up /mIks TINz "Vp/ poplést věci
mother /"[email protected](r)/ matka
mum /mVm/ maminka
nephew /"nefju:/ synovec
niece /ni:s/ neteř
only child /@Unli "tSaIld/ jedináček
pack /p&k/ (s)balit; balíček
park /pA:k/ park
polish (v) /"pQlIS/ (na)leštit
pool /pu:l/ bazén
post (v) /[email protected]/ poslat (poštou)
put in /pUt "In/ dát (něco) dovnitř
remember /rI"[email protected](r)/ pamatovat si
rubbish /"rVbIS/ odpadky
science /"[email protected]/ přírodní vědy
sheep /Si:p/ ovce
ship /SIp/ loď
© Oxford University Press 2012
74
16/05/08
14:17:21
2
shot (n) /SQt/ výstřel
single /"sINgl/ svobodný
son /sVn/ syn
twin /twIn/ dvojče
uncle /"VNkl/ strýček
university /ju:nI"v3:[email protected]/ univerzita
walk (n) /wO:k/ procházka
well /wel/ dobře, správně
D Kids
book (v) /bUk/ zajistit, zamluvit
By the way … /baI [email protected] "weI/
Mimochodem …
canoeing /[email protected]"nu:IN/ kanoistika
dancing /"dA:nsIN/ tančení
Do you fancy …? /[email protected] ju: "f&nsi/ Máš/
Máte chuť …
I’d love to. /aId "lVv [email protected]/ Hrozně rád/a bych.
introduce /[email protected]"dju:s/ představit (koho)
invite /In"vaIt/ pozvat
later /"[email protected](r)/ později
loads of /[email protected] @v/ spousty
Nice to meet you. /naIs [email protected] "mi:t ju:/ Rád/a
tě/vás poznávám.
painting /"peIntIN/ malování
practice /"pr&ktIs/ trénink
roller-blading /"[email protected]@bleIdIN/ jízda na
jednořadých kolečkových bruslích
running /"rVnIN/ běh
skiing /"ski:IN/ lyžování
swimming /"swImIN/ plavání
table tennis /"teIbl tenIs/ stolní tenis
Thanks. /T&Nks/ Díky.
Would you like to …? /"wUd [email protected] laIk [email protected]/
Chtěl/Chtěli bys/byste…?
Culture
adult /"&dVlt/ dospělý člověk
alone /@"[email protected]/ sám
common /"[email protected]/ běžný
divorce (n) /dI"vO:s/ rozvod
flat (n) /fl&t/ byt
home town /"[email protected] taUn/ rodné město
most /[email protected]/ většina
normally /"nO:[email protected]/ normálně
nowadays /"[email protected]/ v dnešní době
share /[email protected](r)/ sdílet, společně užívat
single-parent family /sINgl [email protected]@nt "f&mli/
neúplná rodina
step brother / sister /"step [email protected](r),
[email protected](r)/ nevlastní bratr/sestra
step-parent /"step [email protected]@nt/ nevlastní rodič
typical /"tIpIkl/ příznačný, typický
English across the curriculum
breed (v) /bri:d/ množit se
butterfly /"[email protected]/ motýl
Earth /3:T/ Země (planeta)
elephant /"[email protected]@nt/ slon
end (n) /end/ konec
furthest /"f3:DIst/ nejvzdálenější, nejdále
insect /"Insekt/ hmyz
kilometre /kI"[email protected](r)/ kilometr
lay eggs /leI "egz/ klást vajíčka
mammal /"m&[email protected]/ savec
migrate /maI"greIt/ stěhovat se
migration /maI"greISn/ stěhování, tah
(ptáků), migrace
millions of /"[email protected] @v/ miliony
northern /"nO:[email protected]/ severní
ocean /"@USn/ oceán
© Oxford University Press 2012
08 Project WB3 Wordlist(Czech) 375
75
per day /[email protected](r) "deI/ za den, denně
return /rI"t3:n/ vracet se
route /ru:t/ trasa, cesta
safe /seIf/ bezpečný
salmon /"s&[email protected]/ losos
south /saUT/ jih
southern /"[email protected]/ jižní
spend /spend/ (s)trávit (např. čas)
swallow /"[email protected]/ vlaštovka
tern /t3:n/ rybák obecný (mořský racek)
travel (v) /"tr&vl/ cestovat
until /@n"tIl/ do té doby, než
warm /wO:m/ teplý
water /"wO:[email protected](r)/ voda
wildebeest /"[email protected]:st/ pakůň modrý
zebra /"[email protected]/ zebra
Song
allowed /@"laUd/ povolený, přípustný
crowd /kraUd/ spousta lidí
date /deIt/ mít schůzku (s někým)
downstairs /daUn"[email protected]/ v přízemí
hang around /h&N @"raUnd/ okounět
happen /"h&pn/ stát se, přihodit se
kiss (n) /kIs/ polibek
mess /mes/ nepořádek
middle /"mIdl/ střed; (pro)střední
proud /praUd/ pyšný
rest (n) /rest/ odpočinek
sigh (v) /saI/ vzdychat
tired /"[email protected]/ unavený
2 The future
A Journey into space
agree /@"gri:/ souhlasit
air /[email protected](r)/ vzduch
astronaut /"&[email protected]:t/ astronaut /
astronautka, kosmonaut / kosmonautka
build /bIld/ budovat, stavět
century /"[email protected]/ století
dangerous /"[email protected]@s/ nebezpečný
electricity /Ilek"[email protected]/ elektrická energie
expensive /Ik"spensIv/ nákladný, drahý
expert /"eksp3:t/ expert, odborník
exploration /[email protected]"reISn/ průzkum,
výzkum
forever /[email protected]"[email protected](r)/ navždy
future /"fju:[email protected](r)/ budoucnost
important /Im"pO:[email protected]/ důležitý, významný
light (n) /laIt/ světlo
Mars /mA:z/ Mars
mineral /"[email protected]@l/ nerost
Moon /mu:n/ Měsíc
planet /"pl&nIt/ planeta
probably /"[email protected]/ pravděpodobně
robot /"[email protected]/ robot
rocket /"rQkIt/ raketa
satellite /"s&[email protected]/ umělá družice
space /speIs/ vesmír
space station /"speIs steISn/ vesmírná
stanice
spaceship /"speIsSIp/ kosmická loď
star /stA:(r)/ hvězda
Sun /sVn/ slunce
use (v) /ju:z/ užívat
Venus /"vi:[email protected]/ Venuše
Welcome! /"[email protected]/ Vítej/Vítejte!
within /wID"In/ do, za
B Detective of the year
award /@"wO:d/ ocenění, cena (výhra)
believe /bI"li:v/ věřit
bridge /brIdZ/ most
church /tS3:tS/ kostel
Could I speak to …? /kUd aI "spi:k [email protected]/
Mohl/a bych mluvit s …?
hot /hQt/ horký
idea /aI"[email protected]/ nápad, myšlenka
It’s your turn. /Its "jO: t3:n/ Jsi/Jste na řadě.
jealous /"[email protected]/ žárlivý, závistivý
money /"mVni/ peníze
president /"[email protected]/ prezident/
prezidentka
programme /"[email protected]&m/ program
record (v) /rI"kO:d/ nahrát, zaznamenat
robbery /"[email protected]/ loupež, krádež
Shall we play tennis …? /"S&l wi:
pleI tenIs/ Zahrajeme si tenis…?
sing /sIN/ zpívat
stamp /st&mp/ známka
straightaway /streIt @"weI/ ihned, okamžitě
sure /[email protected](r), SO:(r)/ jistý
theatre /"[email protected]@(r)/ divadlo
treasure /"[email protected](r)/ poklad
win /wIn/ vyhrát (cenu), získat (prvenství)
worry /"wVri/ dělat si starosti, trápit se
C Your future
alien /[email protected]/ mimozemšťan
appear /@"[email protected](r)/ objevit se, vystoupit (na
veřejnosti)
disease /dI"zi:z/ choroba, nemoc
farm /fA:m/ statek, farma
good-looking /"gUdlUkIN/ pohledný, hezký
hope (v) /[email protected]/ doufat
hospital /"hQspItl/ nemocnice
ideal /aI"[email protected]/ ideální
intelligent /In"[email protected]/ inteligentní,
vzdělaný
national /"n&[email protected]/ národní
newspaper /"nju:[email protected](r)/ noviny
partner /"pA:[email protected](r)/ partner/partnerka
perhaps /[email protected]"h&ps/ snad, možná
questionnaire /[email protected]"[email protected](r)/ dotazník
record (n) /"rekO:d/ nahrávka (na zvukový
nosič)
village /"vIlIdZ/ vesnice
war /wQ:(r)/ válka
D Kids
arrange /@"reIndZ/ zařídit
borrow /"[email protected]/ vypůjčit si
bungee jump (n) /"bVndZi: dZVmp/ skok
na gumě (bungee jump)
clear up /[email protected](r) Vp/ uvést do pořádku,
uklidit
Cool! /ku:l/ Senza!
equipment /I"[email protected]/ vybavení
glass /glA:s/ sklenice
He can’t make it. /hi: kA:nt "meIk It/
Nemůže to zvládnout udělat. / To nemůže
stihnout.
knee /ni:/ koleno
lemonade /[email protected]"neId/ citronáda
look forward to /lUk "fO:[email protected] [email protected]/ těšit se na
offer (v) /"[email protected](r)/ nabídnout
real /ri:l/ skutečný, pravý
sandwiches /"s&nwIdZIz/ sendviče
slow number /"[email protected] [email protected](r)/ pomalá
skladba / piśnička
29
75
16/05/08
14:17:23
Slovníček
test (n) /test/ test, zkouška
thirsty /"T3:sti/ žíznivý, dychtivý
without /wID"aUt/ bez
Wow! /waU/ Páni!
You’re kidding! /jO: "kIdIN/ Kecáš/Kecáte!
storm /stO:m/ bouře
surface /"s3:fIs/ povrch
temperature /"[email protected](r)/ teplota
Uranus /"[email protected]@[email protected]/ Uran
Culture
burn out /b3:n aUt/ hořet, vyhořet
flight /flaIt/ let
fuse /fju:z/ pojistka
high /haI/ vysoko
kite /kaIt/ drak (papírový)
lonely /"[email protected]/ osamělý, opuštěný
pack your bags /p&k jO: "b&gz/ sbalit si
tašky
pre-flight /"pri:flaIt/ přípravný let
raise /reIz/ vychovávat
timeless /"[email protected]/ nadčasový, věčný
touch down /"tVtSdaUn/ dotknout se
země, dosednout
airport /"[email protected]:t/ letiště
begin /bI"gIn/ začít
busy /"bIzi/ zaneprázdněný
cart /kA:t/ vozík
central /"[email protected]/ centrální
change (v) /tSeIndZ/ vyměnit (si)
Channel Tunnel /tS&nl "tVnl/
translamanšský tunel, eurotunel
connect /[email protected]"nekt/ spojit
control /[email protected]"[email protected]/ řídit
driver /"[email protected](r)/ řidič/řidička
European /[email protected]@"[email protected]/ Evropan/Evropanka;
evropský
farmer /"fA:[email protected](r)/ farmář, farmářka
free /fri:/ volný, svobodný
hit (v) /hIt/ udeřit
horse /hO:s/ kůň
land (v) /l&nd/ přistát
main /meIn/ hlavní
motorway /"[email protected]@weI/ dálnice
pay (n) /peI/ plat
private /"praIvIt/ soukromý
railway /"reIlweI/ železnice
several /"[email protected]/ několik
station /"steISn/ stanice
steering wheel /"[email protected] wi:l/ volant
sword /sO:d/ meč
system /"[email protected]/ systém
take off (v) /teIk "Qf/ vzlétnout, startovat
terminal /"t3:[email protected]/ terminál
toll /[email protected]/ poplatek, clo, mýtné
train /treIn/ vlak
vehicle /"[email protected]/ vozidlo
west /west/ západ
English across the curriculum
approximately /@"[email protected]/ přibližně
billions of /"[email protected] @v/ miliardy
centre /"[email protected](r)/ střed, centrum
decide /dI"saId/ rozhodnout se
degrees Celsius /dIgri:z "[email protected]/ stupně
Celsia
diameter /daI"&[email protected](r)/ průměr (např.
kružnice)
galaxy /"g&[email protected]/ galaxie
gas /g&s/ plyn
go round /[email protected] "raUnd/ kroužit kolem,
obletět
huge /hju:dZ/ obrovský
Jupiter /"dZu:[email protected](r)/ Jupiter
large /lA:dZ/ veliký, rozsáhlý
Mercury /"m3:[email protected]/ Merkur
Milky Way /mIlki "weI/ Mléčná dráha
Neptune /"neptju:n/ Neptun
orbit (n) /"O:bIt/ oběžná dráha
Pluto /"plu:[email protected]/ Pluto
possibly /"[email protected]/ třeba (možná)
Saturn /"s&t3:n/ Saturn
scientist /"[email protected]/ vědec / vědkyně
size /saIz/ rozměr, velikost
solar system /"[email protected]@(r) [email protected]/ sluneční
soustava
spot (n) /spQt/ skvrna
76
08 Project WB3 Wordlist(Czech) 376
Song
3 Times and places
A What was happening?
dream (v) /dri:m/ snít
drink (n) /drINk/ nápoj
get ready /get "redi/ připravit (se)
have dinner /h&v "[email protected](r)/ jíst hlavní jídlo
dne
pyjamas /[email protected]"dZA:[email protected]/ pyžamo
send /send/ poslat
shower /"[email protected](r)/ sprcha
take a photograph /teIk @ "[email protected]@grA:f/
fotografovat
throw /[email protected]/ hodit, házet
volleyball /"vQlibO:l/ volejbal
B A dangerous situation
avalanche /"&[email protected]:nS/ lavina
bat /b&t/ pálka
bull /bUl/ býk
cab /k&b/ taxi
cap /k&p/ čepice
carry /"k&ri/ nést
crack /kr&k/ trhlina
cross (v) /krQs/ přejet (přes), přejít
dam /d&m/ hráz
damage /"d&mIdZ/ poškodit
danger /"[email protected](r)/ nebezpečí
drop /drQp/ upustit
earthquake /"E:TkweIk/ zemětřesení
explosion /Ik"[email protected]@n/ exploze, výbuch
fast /fA:st/ rychle
flood /flVd/ povodeň
forest fire /"fQrIst [email protected]/ lesní požár
go fishing /[email protected] "fISIN/ jít na ryby
grab /gr&b/ popadnout (něco), náhle
uchopit
hill /hIl/ kopec, vrch
hole /[email protected]/ díra
hurricane /"[email protected]/ hurikán, vichřice
indoors /In"dO:z/ uvnitř
lightning /"laItnIN/ blesk
reach /ri:tS/ dorazit, dostat se někam
save /seIv/ zachránit
scary /"[email protected]/ děsivý
shout (v) /SaUt/ křičet
shut (v) /SVt/ zavřít
suddenly /"sVdnli/ náhle, najednou
through /Tru:/ skrz
tornado /tO:"[email protected]/ tornádo, větrná smršť
toy /tOI/ hračka
tsunami /tsu"nA:mi/ tsunami
turn round /t3:n "raUnd/ otočit se
unhappy /Vn"h&pi/ nešťastný, posmutnělý
view /vju:/ výhled
volcanic eruption /vQl"k&nIk I2%[email protected]/
erupce sopky, sopečný výbuch
C Murder in the library
accident /"&[email protected]/ nehoda
butler /"[email protected](r)/ sluha
cash /k&S/ hotovost (peníze); platit hotově
catch /k&tS/ chytit
chauffeur /"[email protected]@(r)/ šofér
check /tSek/ kontrolovat
cheese /tSi:z/ sýr
chip /tSIp/ smažený hranolek
chop /tSQp/ sekat
clean /kli:n/ čistit; čistý
cook (n) /kUk/ kuchař/kuchařka
cottage pie /kQtIdZ "paI/ zapečené jídlo
- kousky masa pokryté bramborovou kaší
cup /kVp/ šálek
dead /ded/ mrtvý
desk /desk/ psací stůl
dining room /"daInIN ru:m/ jídelna
fingerprints /"[email protected]/ otisky prstů
floor /flO:(r)/ podlaha
gun /gVn/ střelná zbraň
handle /"h&ndl/ klika (např. dveří)
kill /kIl/ zabít
library /"[email protected]/ knihovna
lie (v) /laI/ ležet (např. na podlaze)
living room /"lIvIN ru:m/ obývací pokoj
oil /OIl/ olej
open /"@Upn/ otevřít
peel /pi:l/ loupat
plate /pleIt/ talíř
potato /[email protected]"[email protected]/ brambor
sink /sINk/ dřez (mycí)
tea /ti:/ čaj
wish (v) /wIS/ přát si
D Kids
character /"k&[email protected](r)/ postava
delicious /dI"[email protected]/ výtečný, skvělý
doctor /"[email protected](r)/ lékař/lékařka
go out with /[email protected] "aUt wID/ mít známost s
He looks nice. /hi "lUks nais/ Vypadá hezky.
interesting /"[email protected]/ zajímavý
jacket /"dZ&kIt/ bunda, sako
penfriend /"penfrend/ přítel / přítelkyně na
dopisování
scan /sk&n/ skenovat
soap opera /"[email protected] [email protected]/ televizní seriál
sort of /"sO:t @v/ druh (čeho), jakýsi
student /"stju:[email protected]/ student / studentka
That sounds interesting. /"D&t saUndz
[email protected]/ To zní zajímavě.
virtual /"v3:[email protected]/ virtuální
What do you mean? /wQt [email protected] ju "mi:n/
Co myslíš/myslíte?
What was it like? /wQt [email protected] It "laIk/ Jaké
to bylo?
What’s the matter? /wQts [email protected] "m&[email protected](r)/
Co se děje?
You must be joking! /ju mVst bi "Ù@UkIN/
To si děláš/děláte legraci!
© Oxford University Press 2012
76
16/05/08
14:17:23
Culture
become /bI"kVm/ stát se
conquer /"[email protected](r)/ dobýt (území)
emigrate /"emIgreIt/ vystěhovat se,
emigrovat
especially /I"[email protected]/ zejména, hlavně
flag /fl&g/ vlajka
independent /IndI"[email protected]/ nezávislý
law /lO:/ zákon
monarch /"[email protected]/ panovník / panovnice
official /@"fISl/ oficiální
parliament /"pA:[email protected]/ parlament
part /pA:t/ část
thousands of /"[email protected] @v/ tisíce
English across the curriculum
axis /"&ksIs/ osa
International Date Line /[email protected]&Snl "deIt
laIn/ mezinárodní datová čára
rise /raIz/ vycházet (slunce)
rotate /[email protected]"teIt/ otáčet se
set /set/ zapadat (slunce)
standard /"st&[email protected]/ standard (vzor)
time zone /"taIm [email protected]/ časové pásmo
Revision
garage /"g&rA:Z/ garáž; autodílna; čerpací
stanice se servisem
heart attack /"hA:t @t&k/ infarkt
helicopter /"[email protected](r)/ helikoptéra
lady /"leIdi/ paní; dáma
mile /maIl/ míle
mountain /"maUntIn/ hora
paper /[email protected](r)/ papír
piece /pi:s/ kousek
pile /paIl/ hromádka
rock /rQk/ kámen
study (n) /"stVdi/ pracovna, studovna
translation /tr&nz"leISn/ překlad
Song
albatross /"&[email protected]/ albatros
back /b&k/ záda, hřbet
bubblegum /"bVblgVm/ žvýkačka
cloud /klaUd/ mrak
dew /dju:/ rosa
fall /fO:l/ padat
field /fi:ld/ pole
giant (adj) /"[email protected]/ obří, obrovský
grass /grA:s/ tráva
happiness /"h&[email protected]/ štěstí (blažený pocit)
reign /reIn/ vládnout, kralovat
sky /skaI/ obloha
stick (v) /stIk/ přilepit (se)
tin soldier /tIn "[email protected]@(r)/ cínový vojáček
wake / woke /weIk, [email protected]/ vzbudit (se) /
vzbudil (se)
4 London
A Sightseeing
Big Ben /bIg "ben/ Big Ben
Buckingham Palace /[email protected] "p&[email protected]/
Buckinghamský palác
celebrate /"[email protected]/ slavit
dinosaur /"[email protected]:(r)/ dinosaurus
duke /dju:k/ vévoda
embarrassing /Im"b&[email protected]/ trapný
exhibition /eksI"bISn/ výstava
fountain /"faUntIn/ kašna, fontána
Houses of Parliament /"[email protected] @v
%pA;[email protected]@nt/ sněmovny parlamentu
© Oxford University Press 2012
08 Project WB3 Wordlist(Czech) 377
77
Hyde Park /haId "pA:k/ Hyde Park
king /kIN/ král
lion /"[email protected]/ lev
London Eye /%[email protected] "aI/ obrovské kolo,
turistická atrakce v Londýně
model /"mQdl/ atrapa, socha
museum /mju:"[email protected]/ muzeum
Nelson’s Column /[email protected] "[email protected]/
Nelsonův sloup
own (v) /@Un/ vlastnit
palace /"p&[email protected]/ palác
pigeon /"pIdZIn/ holub
queen /kwi:n/ královna
sight /saIt/ turistická atrakce
sightseeing /"saItsi:IN/ prohlídka památek
square /[email protected](r)/ náměstí
statue /"st&tSu:/ socha
Thames /temz/ Temže
tour /[email protected](r)/ okružní jízda
Tower of London /[email protected](r) @v "[email protected]/
Tower of London
Trafalgar Square /[email protected]&[email protected] "[email protected]/
Trafalgarské náměstí
trip /trIp/ výlet
Westminster /"[email protected](r)/
Westminster
wheel /wi:l/ kolo
B It’s next to the police station
canal /[email protected]"n&l/ kanál (vodní cesta)
chemist’s /"kemIsts/ lékárna, drogérie
clinic /"klInIk/ klinika
corner /"kO:[email protected](r)/ roh
courthouse /"kO:thaUs/ budova soudu
Go along … /[email protected] @"lQN/ Jdi/Jděte podél …
Go past … /[email protected] "pA:st/ Projdi/Projděte
kolem …
hairdresser’s /"[email protected]@z/ kadeřnictví
Just a minute. /"dZVst @ mInIt/ Okamžik.
over /"@[email protected](r)/ přes
past /pA:st/ kolem
prison /"prIzn/ věznice
rob /rQb/ vyloupit
roundabout /"[email protected]/ kruhový
objezd
traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafor
Turn left … /t3:n "left/ Zahni/Zahněte
doleva …
Turn right … /t3:n "raIt/ Zahni/Zahněte
doprava …
turning (n) /"t3:nIN/ zatáčka
under /"[email protected](r)/ pod
underground /"[email protected]/ metro
C The tailor of Swaffham
angrily /"&[email protected]/ rozzlobeně, rozhněvaně
anybody /"enibQdi/ nikdo (po záporu)
anything /"eniTIN/ nic (po záporu)
dig /dIg/ kopat (motykou)
dream (n) /dri:m/ sen
everybody /"evribQdi/ každý
everything /"evriTIN/ všechno
fall asleep /fO:l @"sli:p/ usnout
gold /[email protected]/ zlato
look for /"lUk [email protected](r)/ hledat
nobody /"[email protected]@di/ nikdo
nothing /"nVTIN/ nic
oak /@Uk/ dub
Once upon a time … /wVns @pQn @ "taIm/
Kdysi dávno … (v pohádkách)
pavement /"[email protected]/ chodník
push /pUS/ strčit (do někoho)
set off /set "Qf/ vyrazit (na cestu)
shopkeeper /"SQpki:[email protected](r)/ kupec, majitel
obchodu
silly /"sIli/ pošetilý
silver /"[email protected](r)/ stříbro
somebody /"[email protected]/ někdo
something /"sVmTIN/ něco
spade /speId/ rýč
straight /streIt/ rovný; rovně
strange /streIndZ/ neobyčejný, zvláštní
tailor /"[email protected](r)/ krejčí
voice /vOIs/ hlas
wooden /"wUdn/ dřevěný
D Kids
ask somebody out /A:sk [email protected] "aUt/
pozvat někoho na rande
Get lost! /get "lQst/ Zmiz/Zmizte!
Guess what! /ges "wQt/ Hádej/Hádejte co!
How’s it going? /haUz It "[email protected]/ Jak to jde?
PM (Prime Minister) /pi: "em (praIm
[email protected](r)/ ministerský předseda /
ministerská předsedkyně
scuba diving /"sku:[email protected] daIvIN/ sportovní
potápění
short-sleeved /"SO:t sli:vd/ s krátkým
rukávem
suede /sweId/ semiš
There she is. /"[email protected] Si: Iz/ Tady je.
Culture
art gallery /"A:t g&[email protected]/ umělecká galerie
baseball /"beIsbO:l/ baseball
Central Park /[email protected] "pA:k/ Central Park
(Ústřední park)
dollar /"[email protected](r)/ dolar
Dutchman /"[email protected]/ Holanďan
ferry /"feri/ převoz, trajekt
full /fUl/ plný
hundreds /"[email protected]/ stovky
including /In"klu:dIN/ včetně
island /"[email protected]/ ostrov
nightclub /"naItklVb/ noční podnik
noise /nOIz/ hluk
plus /plVs/ plus
relax /rI"l&ks/ odpočinout si
skyscraper /"[email protected](r)/ mrakodrap
Statue of Liberty /st&tju: @v "[email protected]/
Socha svobody
Times Square /taImz "[email protected](r)/ Times
Square
traffic /"tr&fIk/ dopravní ruch
English across the curriculum
break out (v) /"breIk aUt/ propuknout,
vypuknout
cause /kO:z/ způsobit; příčina
cloth /klQT/ látka
death /deT/ smrt
dirty /"d3:ti/ špinavý
everywhere /"[email protected](r)/ všude
fleas /fli:z/ blechy
medieval /med"i:[email protected]/ středověký
mud /mVd/ bláto, bahno
outbreak /"aUtbreIk/ propuknutí
parcel /pA;[email protected]/ balík
plague /pleIg/ mor
rat /r&t/ krysa
run away /rVn @"weI/ utéct
spread (v) /spred/ šířit (se)
survive /[email protected]"vaIv/ přežít
wood /wUd/ dřevo
77
16/05/08
14:17:24
Slovníček
Song
bend
fair
iron
nail
steel
/bend/ ohnout
/[email protected](r)/ krásný
/"[email protected]/ železo
/neIl/ hřebík
/sti:l/ ocel
5 Experiences
A They’ve been successful
actress /"&[email protected]/ herečka
be in a film / on TV /bi In @ "fIlm,
Qn ti: "vi:/ být (hrát) ve filmu / (vystupovat)
v televizi
championship /"tS&[email protected]/ mistrovství,
šampionát
county /"kaUnti/ hrabství
do work /du: "w3:k/ vykonat práci
Formula One /fO:[email protected] "wVn/ formule 1
go-karting /"[email protected]:tIN/ jezdit na
motokárách
Grand Prix /grQn "pri:/ Velká cena
hero /"[email protected]@U/ hrdina
race /"reIs/ závodý
racetrack /"reIstr&k/ závodní dráha
refugee camp /refju"dZi: k&mp/ tábor pro
uprchlíky
since then /sIns "Den/ od té doby
silly /sIli/ hloupý, pošetilý
take drugs /teIk "drVgz/ brát drogy
United Nations /ju:naItId "neISnz/
Spojené národy
win /wIn/ vyhrát
B Have you ever climbed a
mountain?
balloon /[email protected]"lu:n/ balón
camel /"k&[email protected]/ velbloud
continent /"[email protected]/ kontinent
ever /"[email protected](r)/ někdy
never /"[email protected](r)/ nikdy
pyramid /"[email protected]/ pyramida
trophy /"[email protected]/ trofej
twice /twaIs/ dvakrát
C Making people aware
aware /@"[email protected](r)/ být si vědom, uvědomovat
si
body /"bQdi/ tělo
break a record /breIk @ "rekO:d/ překonat
rekord
decompose /di:[email protected]"[email protected]/ rozkládat se
display (n) /dIs"pleI/ výstavka
empty /"emti/ vyprázdnit
fine (n) /faIn/ pokuta
global warming /[email protected] "wA:mIN/
globální oteplování
medicine /"medsn/ léčivý přípravek
Mount Everest /maUnt "[email protected]/ Mount
Everest
oxygen /"[email protected]/ kyslík
rubbish dump /"rVbIS dVmp/ skládka
odpadků
seal /si:l/ tuleň
sleeping bag /"sli:pIN b&g/ spací pytel
tent /tent/ stan
tin /tIn/ plechovka
tonne /tVn/ tuna
top (n) /tQp/ vrchol
78
08 Project WB3 Wordlist(Czech) 378
D Kids
Song
bowling /"[email protected]/ bowling, kuželky
Come on. /kVm "Qn/ Ale no tak.
dive /daIv/ potopit se
fare /[email protected](r)/ jízdné
finger /"[email protected](r)/ prst
get dressed /get "drest/ obléci se
Help! /help/ Pomoc!
How did it go? /haU dId It "[email protected]/ Jak to
šló?
Oh dear! /@U "[email protected](r)/ Ach bože!
plaster /"plA:[email protected](r)/ náplast
racquet /"r&kIt/ raketa, pálka
romantic /[email protected]"m&ntIk/ romantický
slip /slIp/ uklouznout
text (n) /tekst/ text, zpráva, SMS
You won’t believe … /ju: [email protected] bI"li:v/
Nebudeš / Nebudete věřit …
Yuk! /jVk/ Fuj!
ceiling /"si:lIN/ strop
crazy /"kreIzi/ praštěný, potrhlý
float /[email protected]/ plout
I don’t mind. /aI [email protected] "maInd/ To nevadí.
keep an eye on /ki:p @n "aI Qn/ nespustit
ze zřetele
lift /lIft/ zvednout
shake /SeIk/ třást, lomcovat
speed (n) /spi:d/ rychlost
spoil (v) /spOIl/ zkazit
stare /[email protected](r)/ civět, upřeně zírat
upstream /Vp"stri:m/ proti proudu
yawn (v) /jO:n/ zívat
Culture
achievement /@"tSi:[email protected]/ úspěch, výkon
actor /"&[email protected](r)/ herec
band /b&nd/ skupina, kapela
BBC (British Broadcasting Corporation)
/bi: bi: "si: (brItIS brO:dkA:stIN kO:
[email protected]"reISn)/ BBC
copy (n) /"kQpi/ kopie, kus
famine /"f&mIn/ hladomor
government /"[email protected]@nt/ vláda
hit (n) /hIt/ šlágr
marry /"m&ri/ oženit se/vdát se
nautical /"nO:tIkl/ námořní
non-stop /"nQnstQp/ nonstop, v jednom
tahu
nurse /n3:s/ zdravotní sestra
organize /"O:[email protected]/ organizovat
personality /p3:[email protected]"n&[email protected]/ osobnost
reporter /rI"pO:[email protected](r)/ reportér/reportérka
respectable (adj) /rIs"[email protected]/ bezúhonný,
slušný
sailor /"[email protected](r)/ námořník
set a record /set @ "rekO:d/ udělat rekord
solo /"[email protected]@U/ sólo, samostatně
take part /teIk "pA:t/ účastnit se
voyage /"vOIIdZ/ plavba
wound /wu:nd/ zranění
English across the curriculum
bar /bA:(r)/ takt
beat /bi:t/ doba
chord /kO:d/ akord
crotchet /"krQtSIt/ čtvrťová nota
key /ki:/ klíč
lead guitar /li:d gI"tA:(r)/ vedoucí kytara
melody /"[email protected]/ melodie
minim /"mInIm/ půlová nota
note /[email protected]/ nota
piano /pi"&[email protected]/ klavír
quaver /"[email protected](r)/ osminová nota
rhythm guitar /rIDm gI"tA:(r)/ rytmická
kytara
scale /skeIl/ stupnice
semi-breve /"semibri:v/ celá nota
semi-quaver /"[email protected](r)/
šestnáctinová nota
tradition /[email protected]"dISn/ tradice
tune /tju:n/ melodie
6 Problems
A Lewis’s problem
a headache /@ "hedeIk/ bolení hlavy
a sore throat /@ sO: "[email protected]/ bolení v krku
be cold /bi "[email protected]/ být chladno
bored /"bO:d/ znuděný
feel sick /fi:l "sIk/ cítit se špatně, být
nemocný
feel well /fi:l "wel/ cítit se dobře
housework /"haUsw3:k/ domácí práce
my … hurts /maI … h3:ts/ bolí mě moje …
optician /Qp"tISn/ optik / optička
painkiller /"[email protected](r)/ lék proti bolesti
properly /"[email protected]/ pořádně, důkladně
sore eyes /sO:(r) "aIz/ podrážděné oči
sweets /swi:ts/ sladkosti, cukroví
thirsty /"T3:sti/ žíznivý
tired /"[email protected]/ unavený
toothache /"tu:TeIk/ bolení zubů
B A happy ending?
alarm /@"lA:m/ poplach
corridor /"kQrIdO:(r)/ chodba
escape /Is"keIp/ uniknout; únik
fast asleep /fA:st @"sli:p/ tvrdě spát
jewellery /"dZu:@lri/ šperky
playground /"pleIgraUnd/ hřiště
rival /"raIvl/ soupeř/soupeřka
smoke (v) /[email protected]/ kouřit
switch (n) /swItS/ vypínač
switch on (v) /swItS "Qn/ zapnout, rozsvítit
together /[email protected]"[email protected](r)/ společně
touch /tVtS/ dotýkat se; dotek
Well done! /wel "dVn/ Výborně!
C Ashley’s camera
as soon as /@z "su:n @z/ jakmile, jen (co)
backwards /"b&[email protected]/ dozadu, pozpátku
battery /"b&[email protected]/ baterie
creep / crept /kri:p, krept/ plížit se/plížil se
dial (v) /"[email protected]/ vytočit (číslo)
digital camera /dIdZItl "k&[email protected]/ digitální
fotoaparát
hide / hid /haId, hId/ schovat / schoval
key /ki:/ klíč
knock (v) /nQk/ klepat (např. na dveře)
register (n) /"[email protected](r)/ zápis (zaznam);
třídní kniha; docházka
snap (v) /sn&p/ vyfotografovat
© Oxford University Press 2012
78
16/05/08
14:17:24
D Kids
Irregular verbs
bighead /bIg "hed/ náfuka
disco /"[email protected]/ diskotéka
footballer /"fUtbO:[email protected](r)/ fotbalista
What on earth are you talking about?
/wQt Qn "3:T @ ju: tO:kIN @"boUt/ O
čem to proboha mluvíš / mluvíte?
Verb
to be
to become
to begin
to bite
to break
to bring
to build
to burn
to buy
to catch
to come
to cost
to cut
to dig
to do
to draw
to drink
to drive
to eat
to fall
to feel
to fight
to find
to fly
to get
to give
to go
to grow
to have
to hear
to hide
to hit
to hold
to hurt
to keep
to know
to learn
to leave
Culture
coastguard /"[email protected]:d/ pobřežní
hlídka
crime /kraIm/ zločin
department /dI"pA:[email protected]/ oddělení
emergency services /I"m3:[email protected] s3:
vIsIz/ pohotovostní služby
fire service /"[email protected] s3:vIs/ požární
služba
first aid /f3:st "eId/ první pomoc
flood /flVd/ povodeň
force /fO:s/ sbor (policejní)
operator /"[email protected]@(r)/ operátor /
opératorka
paramedic /p&[email protected]"medIk/ zdravotník /
zdravotnice
patrol (v) /[email protected]"[email protected]/ hlídkovat
pupil /"pju:[email protected]/ žák / žákyně
require /rI"[email protected](r)/ vyžadovat
rescue /"reskju:/ zachránit
situation /sItSu"eISn/ situace
tool /tu:l/ nástroj
English across the
curriculum
brain /breIn/ mozek
bright /braIt/ světlý
chemicals /"kemIklz/ chemikálie
directly /daI"rektli/ přímo
focus (v) /"[email protected]@s/ zaostřit
goggles /"gQglz/ ochranné brýle
lens /lenz/ čočka
optic nerve /QptIk "n3:v/ oční nerv
protect /[email protected]"tekt/ chránit
pupil /"pju:[email protected]/ zornice
retina /"[email protected]/ sítnice
safety /"seIfti/ bezpečnostní
signal /"[email protected]/ signál
sunglasses /"sVnglA:sIz/ slunečné
brýle
sunlight /"sVnlaIt/ sluneční světlo
Song
bush /bUS/ keř
covered /"[email protected]/ pokrytý
meatball /"mi:tbO:l/ masová kulička
moss /mQs/ mech, lišejník
mush /mVS/ kaše
roll /[email protected]/ válet
sneeze /sni:z/ kýchat
tasty /"teIsti/ chutný
© Oxford University Press 2012
08 Project WB3 Wordlist(Czech) 379
79
Past simple
was, were
became
began
bit
broke
brought
built
burnt
bought
caught
came
cost
cut
dug
did
drew
drank
drove
ate
fell
felt
fought
found
flew
got
gave
went
grew
had
heard
hid
hit
held
hurt
kept
knew
learnt
left
Past participle
been
become
begun
bitten
broken
brought
built
burnt
bought
caught
come
cost
cut
dug
done
drawn
drunk
driven
eaten
fallen
felt
fought
found
flown
got
given
been, gone
grown
had
heard
hidden
hit
held
hurt
kept
known
learnt
left
Verb
to lie
to lose
to make
to mean
to pay
to put
to read
to ride
to ring
to run
to say
to see
to sell
to send
to set
to sing
to sink
to sit
to smell
to speak
to spell
to spend
to stand
to steal
to stick
to sweep
to swim
to take
to teach
to tear
to tell
to think
to throw
to understand
to wake
to wear
to win
to write
Past simple
lay
lost
made
meant
paid
put
read
rode
rang
ran
said
saw
sold
sent
set
sang
sank
sat
smelt
spoke
spelt
spent
stood
stole
stuck
swept
swam
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
woke
wore
won
wrote
Past participle
lain
lost
made
meant
paid
put
read
ridden
rung
run
said
seen
sold
sent
set
sung
sunk
sat
smelt
spoken
spelt
spent
stood
stolen
stuck
swept
swum
taken
taught
torn
told
thought
thrown
understood
woken
worn
won
written
PHONETIC SYMBOLS
i:
3:
p
s
I
@
b
z
e
eI
t
S
&
@U
d
as in see /si:/
as in fur /f3:(r)/
as in pen /pen/
as in so /[email protected]/
as in sit /sIt/
as in ago /@"[email protected]/
as in bad /b&d/
as in zoo /zu:/
as in ten /ten/
as in page /peIdZ/
as in tea /ti:/
as in she /Si:/
as in hat /h&t/
as in home /[email protected]/
as in did /dId/
Z
A:
aI
k
h
Q
aU
g
m
O:
OI
tS
n
U
[email protected]
as in vision /"vIZn/
as in arm /A:m/
as in five /faIv/
as in cat /k&t/
as in how /haU/
as in got /gQt/
as in now /naU/
as in got /gQt/
as in man /m&n/
as in saw /sO:/
as in join /dZOIn/
as in chin /tSIn/
as in no /[email protected]/
as in put /pUt/
as in near /[email protected](r)/
dZ
N
u:
[email protected]
f
l
V
[email protected]
v
r
T
j
D
w
as in June /dZu:n/
as in sing /sIN/
as in too /tu:/
as in hair /[email protected](r)/
as in fall /fO:l/
as in leg /leg/
as in cup /kVp/
as in pure /[email protected](r)/
as in voice /vOIs/
as in red /red/
as in thin /TIn/
as in yes /jes/
as in then /Den/
as in wet /wet/
79
16/05/08
14:17:25

Podobné dokumenty

wordlist slovnícek slovnícek

wordlist slovnícek slovnícek break off /breIk s"Qf/ ulomit come off /kVm "Qf/ upadnout, odlomit se switch off /swItS "Qf/ vypnout, zhasnout take off /teIk "Qf/ sundat, svléknout turn off /t3:n "Qf/ vypnout, zhasnout

Více

New English File Intermediate Wordlist

New English File Intermediate Wordlist divorce /dI"vO;s/ rozvést (se) earn money /3;n "mVni/ vydělávat peníze extended /Ik"stendId/ rozlehlý, rozsáhlý founder /"[email protected]/ zakladatel generous /"[email protected]@s/ štědrý great-grandparents /greIt "g...

Více

True to Life Intermediate slovníček

True to Life Intermediate slovníček nevlastní sestra mum [mam] máma partner [pa:tn∂] partner, manžel, druh boss [bos] vedoucí, šéf granny [grćni] babička great-grandmother prababička great-grandfather pradědeček fiancé [fi‘onsei] sno...

Více