Membránový transport – příručka pro učitele

Komentáře

Transkript

Membránový transport – příručka pro učitele
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Membránový transport – příručka pro učitele
Obecné informace
Téma membránový transport při sdělení základních informací nepřesahuje rámec jedné
vyučovací hodiny. (Upozornění: Osmóza je uvedena podrobněji a zaměřena na vliv
koncentrace prostředí na živočišnou buňku. Možné zadat jako referát).
Navazující učivo
Na téma Membránový transport navazuje Metabolismus buňky a metabolické dráhy,
laboratorní cvičení.
Dále pak toto téma souvisí s fyzikou – Tlak v kapalinách a Proudění
Ovládání interaktivní výukové aplikace
Interaktivní výuková aplikace je především určena pro promítání na interaktivní tabuli. Byla
připravena pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0. Výuková aplikace obsahuje skripty
v JavaScriptu, proto pro její správnou funkci je nutno povolit skripty. Byla připravena pro
rozlišení 1024 x 768. Zvolte celoobrazovkové zobrazení. (K přepínání mezi zobrazením
v okně a celoobrazovkovým slouží klávesa F11.) Odkazy jsou zvýrazněny podtrženým
písmem. Pro přechod na další snímek zvolte šipku umístěnou v dolním rohu snímku.
Odkaz
Dále
Zpět
Dále
Vysvětlivky
V další části metodické příručky jsou použity tyto typy písma:
•
Text, který mají žáci v pracovních listech (texty souhlasí s výukovou aplikací).
•
Text, který si žáci doplňují do pracovních listů.
•
Text, kterým jsou napsány poznámky, doporučení.
Někdy je vhodné vyzvat žáky, aby tužkou (kdyby později chtěli text opravit) předem vyplnili
text v pracovním listu a pak teprve promítnout příslušný snímek.
-1-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Membránový transport
Přenos látek směrem do buňky nebo z buňky přes plazmatickou membránu. Na jeho
správném průběhu závisí výživa buňky a vylučování nepotřebných látek. Průchod
jednotlivých látek závisí na stavbě plazmatické membrány.
Úkol 1: Zjednodušeně zakreslete a popište stavbu biomembrány (např.
plazmatické membrány). Žáci kreslí do volného rámečku pod zadáním úkolu
O způsobu přenosu látek rozhoduje velikost částic, jejich náboj nebo skupenství.
V buňkách všech organismů se uplatňují tyto možnosti:
Následuje seznam jednotlivých druhů membránových transportů. Po kliknutí na jednotlivé
odkazy (např. „prostá“, „usnadněná“) se zobrazí jejich popisy, které jsou uvedeny níže u
každého hesla.
Prostá difúze
K průchodu látek přes membránu dochází na
základě koncentračního spádu.
Přenos probíhá bez spotřeby energie.
Přenášenými látkami jsou málo polární molekuly
malých rozměrů nebo různé druhy plynů.
Obrázek je tvořen jako animace, která se spouští
kliknutím na tlačítko „Přehrát“ (v dolní části
obrazovky).
Usnadněná difúze
Látky se pohybují ve směru koncentračního spádu
bez spotřeby energie.
Prochází přes bílkovinné přenašeče, které jsou
zabudovány do stavby plazmatické membrány.
Takto jsou přenášeny aminokyseliny, ionty větších
rozměrů...
Obrázek je tvořen jako animace, která se spouští
kliknutím na tlačítko „Přehrát“ (v dolní části
obrazovky).
-2-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Aktivní transport
Řízený přenos látek i proti koncentračnímu spádu,
Může být jednosměrný nebo spojený s přenosem jiné látky,
Spotřebovává se energie ve formě ATP
Přenášenými látkami jsou cukry, aminokyseliny, ...
Pinocytóza
Žáci si sami zakreslí obrázek
vystihující pinocytózu.
Jedná se o druh endocytózy (přijímání látek do
buňky),
Přijímané látky jsou ve formě tekutin,
Dochází k vchlípení části plazmatické membrány a
vytvoření váčku, který obsahuje transportované
tekutiny.
fagocytóza
Žáci si sami zakreslí obrázek
vystihující fagocytózu.
Jedná se o druh endocytózy, kdy dochází k
pohlcování větších částic.
Plazmatická membrána vytváří výběžky (panožky),
které obklopí částici a uzavřou do měchýřku.
Exocytóza
Žáci si sami zakreslí obrázek
vystihující exocytózu.
Buňka vydává nepotřebné látky,které jsou uzavřené v
měchýřcích ohraničených membránou,
Putují k plazmatické membráně, se kterou splynou a
svůj obsah vyvrhují do okolí buňky
Měchýřky vznikají odškrcováním od Golgiho aparátu.
Osmóza
Pohyb rozpuštěných látek po koncentračním spádu je znemožněn přítomností
semipermeabilní membrány.
Přes membránu přechází rozpouštědlo (v organismech je to voda).
Prostup vody přes membránu se ukončí při vyrovnání koncentrace roztoků na obou
stranách membrány.
Proces a směr osmózy v buňkách ovlivňuje koncentrace látek v prostředí
(hypotonické, hypertonické, izotonické), ve kterém se buňka nachází.
Po kliknutí na jednotlivé odkazy („hypotonické“, „hypotonické“……) se zobrazí jejich
popisy. Jednotlivá prostředí jsou vztažena pouze na živočišnou buňku.
Žáci si jednotlivé druhy prostředí zapíší do tabulky a zakreslí jednoduché obrázky. (viz níže)
-3-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Hypotonické
Hypertonické
Izotonické
Vně nižší koncentrace než
uvnitř buňky.
Buňka vtahuje dovnitř
vodu, může až prasknout.
Vně vyšší koncentrace než
uvnitř buňky.
Buňka vypouští vodu do
svého okolí, snaží se ho
naředit na sejnou
koncentraci, jaká je vně.
Dochází ke smršťování
buňky.
Koncentrace uvnitř buňky i
venku je stejná.
Nedochází k prostupu
vody.
V lékařství se podává tzv.
izotonický roztok (0,9%
roztok NaCl - fyziologický
roztok), aby nedošlo k
narušení vnitřního
prostředí organizmu.
Doporučení: srovnat vliv různých prostředí i na rostlinnou buňku.
Doporučení: zadat referáty na téma: Čemu se říká roztok, Využití různých roztoků v lékařství.
Úkol 2: Nakreslete jednoduché schéma exocytózy a popište je.
shrnutí
Buněčné membrány umožňují transport
látek mezi vnějším a vnitřním prostředím
buňky.
Bez spotřeby energie probíhá prostá difúze
póry nebo usnadněná difúze.
Za spotřeby energie probíhá aktivní
transport nebo cytóza.
-4-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Doporučení: Žáci si sami zapíší důležité údaje do shrnutí a doplní popisky k obrázku na
základě předloženého snímku z prezentace.
Test
1. Proces pohlcování pevných částic buňkou se nazývá:
a. fagocytóza
b. pinocytóza
c. lymfocytóza
2. Vnikání kapének tekutin do buňky se nazývá:
a. fagocytóza
b. pinocytóza
c. exocytóza
3. Exocytóza je:
a. způsob příjmu látek buňkou
b. mechanismus vylučování látek buňkou
c. působení exogenních vlivů na buňku
4. Difúze je:
a. proces vylučování látek z buňky
b. aktivní příjem látek buňkou
c. pasivní příjem látek do buňky
-5-

Podobné dokumenty

Tlak v kapalinách a plynech – příručka pro učitele

Tlak v kapalinách a plynech – příručka pro učitele v JavaScriptu, proto pro její správnou funkci je nutno povolit skripty. Byla připravena pro rozlišení 1024 x 768. Zvolte celoobrazovkové zobrazení. (K přepínání mezi zobrazením v okně a celoobrazov...

Více

Metabolismus – příručka pro učitele

Metabolismus – příručka pro učitele v JavaScriptu, proto pro její správnou funkci je nutno povolit skripty. Byla připravena pro rozlišení 1024 x 768. Zvolte celoobrazovkové zobrazení. (K přepínání mezi zobrazením v okně a celoobrazov...

Více

SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele Obecné

SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele Obecné Na téma Monosacharidy navazují kapitoly Oligosacharidy a Polysacharidy. Téma souvisí s biologií – metabolismus, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky. Ovládání interaktivní výukové aplikace Int...

Více

101 Trávicí soustava Trávení je proces, při kterém j

101 Trávicí soustava Trávení je proces, při kterém j však živočichové (prvoci, u kterých tělo není kryto pevnou pelikulou), jejichž potrava má sice podobu pevných částic, ale trávicí organely se u nich nevyvinuly, protože potrava může být přijímána k...

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY – příručka pro učitele

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY – příručka pro učitele v JavaScriptu, proto pro její správnou funkci je nutno povolit skripty. Byla připravena pro rozlišení 1024 x 768. Zvolte celoobrazovkové zobrazení. (K přepínání mezi zobrazením v okně a celoobrazov...

Více

Interpretace krevního obrazu v první linii

Interpretace krevního obrazu v první linii lymfom, EBV) Polyklonální: B-/T- lymfocyty jsou morfologicky neodlišitelné Imunofenotypizace Klonalita TCR/BCR

Více

2.10 Měření atmosférického tlaku. Torricelliho pokus

2.10 Měření atmosférického tlaku. Torricelliho pokus 2.10 Měření atmosférického tlaku. Torricelliho pokus Vzduchový obal Země působí na plochy tlakovou silou. Tato síla vyvolává tlak, který nazýváme atmosférický tlak. Existenci atmosférického tlaku p...

Více

otevřít

otevřít XXV, Geographia 18, opus 12, Brno, 94 s. Demek, J., Mackovčin, P. et al. (eds.) (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. 2. vyd. Brno: AOPAK ČR. 582 s. Geodatabáze geologických map, Geologická ...

Více