evidence odpadů

Transkript

evidence odpadů
INISOFT s.r.o.
Ruprechtická 440/33, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944
e-mail: [email protected]
http://www.inisoft.cz
EVIDENCE ODPADŮ
Uživatelská a systémová příručka
programu EVI verze 9.3.4
pro Windows 2000/XP/Vista/7
Zpracováno podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášek MŽP
č. 352/2005 Sb., 376, 381 – 384/2001 Sb., 352/2008 Sb.
Program EVI 9 byl atestován a získal od společnosti Equica, a.s.
„Prohlášení o shodě s Vyhláškou 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.“
Registrační číslo: 03-201005-01
Obsah
DOKUMENTACE PRO SYSTÉMOVÉHO SPRÁVCE.................................................................... 5
1.
ZÁKLADNÍ INFORMACE ............................................................................................................. 6
1.1.
1.2.
1.3.
Úvod ............................................................................................................................ 6
Hardwarové a softwarové nároky ................................................................................... 6
Instalace a odinstalování programu ................................................................................ 7
1.4.
Registrace programu ..................................................................................................... 9
1.5.
Programátorská a systémová dokumentace ................................................................... 10
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
Instalace nového programu (lokální verze) ................................................................ 7
Instalace nového programu (síťová verze) ................................................................ 7
Odinstalování programu ........................................................................................... 8
Po instalaci ............................................................................................................. 8
1.4.1.
Licenční smlouva ..................................................................................................... 9
1.5.1.
Požadavky na kvalitu dat ....................................................................................... 10
UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE ........................................................................................... 11
2.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY........................................................................................................ 12
2.1.
Začínáme s databázovou aplikací .................................................................................. 12
2.2.
Ovládání programu...................................................................................................... 13
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Pořízení nové firmy...................................................................................................... 19
Filtr subjektů .............................................................................................................. 20
Sloučení dvou firem ..................................................................................................... 21
Seznam kontaktů ........................................................................................................ 21
R.E.S. – Registr ekonomických subjektů ........................................................................ 22
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Přehled evidovaných odpadů u kurzorem vybrané firmy ................................................. 25
Přehled partnerských firem u kurzorem vybrané firmy .................................................... 26
Přehled popisů zařízení u kurzorem vybrané firmy .......................................................... 27
Křížové kontroly .......................................................................................................... 28
6.1.
Postup při vytváření indikátorů OH................................................................................ 34
7.1.
7.2.
7.3.
Kontrola dat v pracovní databázi................................................................................... 37
Statistika .................................................................................................................... 41
Import z pracovní databáze do hlavní ........................................................................... 41
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
3.
SUBJEKTY (ADRESÁŘ FIREM).................................................................................................... 15
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.
4.
5.
6.
7.
Pojem „Aplikace typu klient-server“......................................................................... 12
Tři možné způsoby zadávání příkazů v programu ..................................................... 12
Základní databázové operace ................................................................................. 12
Pravidla při pořizování jednotlivých údajů ................................................................ 13
Kontrola podle R.E.S.............................................................................................. 22
Hromadná oprava podle R.E.S. ............................................................................... 22
Jednotlivé opravy podle R.E.S. ............................................................................... 23
Porovnání a oprava subjektu podle R.E.S. ............................................................... 24
Vyhledávání v databázi R.E.S. ................................................................................ 24
Nastavení databáze R.E.S. ..................................................................................... 24
Dosazení z databáze R.E.S. .................................................................................... 24
PŘEHLED VŠECH ODPADŮ ........................................................................................................ 30
PŘEHLEDY .......................................................................................................................... 32
INDIKÁTORY OH .................................................................................................................. 34
IMPORT DAT VE FORMÁTU MŽP ................................................................................................ 36
8. ČÍSELNÍKY .......................................................................................................................... 44
9. NASTAVENÍ OBDOBÍ .............................................................................................................. 45
10. PARAMETRY PROGRAMU ...................................................................................................... 46
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 2
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
11.
12.
13.
14.
SMAZÁNÍ DAT Z DATABÁZE ....................................................................................................47
ARCHIVACE DATABÁZE .........................................................................................................48
NASTAVENÍ UŽIVATELŮ ........................................................................................................49
DATABÁZE........................................................................................................................51
14.1.
Nastavení databáze...................................................................................................51
14.2.
14.3.
14.4.
Záloha databáze .......................................................................................................52
Obnova databáze ze zálohy .......................................................................................52
Kontrola a oprava databáze .......................................................................................52
14.1.1. Postup při nastavení FireBird serveru – lokální verze ................................................51
14.1.2. Postup při nastavení FireBird serveru – síťová verze ................................................51
15.
NÁPOVĚDA PROGRAMU ........................................................................................................53
BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE ........................................................................................ 54
16.
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY .........................................................................................................55
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
Instalace programu ...................................................................................................55
Instalace databáze ....................................................................................................55
Bezpečnost dat, Firebird ............................................................................................55
Přístup k datům ........................................................................................................55
Identifikace dat ........................................................................................................55
Databázové operace..................................................................................................55
DODATEK K DOKUMENTACI ............................................................................................... 57
17.
ZÁVĚR.............................................................................................................................58
18.
REJSTŘÍK .........................................................................................................................60
17.1.
17.2.
17.3.
Identifikační údaje dokumentu ...................................................................................58
Upozornění pro uživatele ...........................................................................................58
Popis a zpráva o provedených testech v programu.......................................................59
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 3
Uživatelská příručka k programu EVI9 je rozdělena do tří samostatných částí:
Systémová dokumentace - určeno pro systémového správce
Uživatelská dokumentace - určeno pro uživatele programu EVI9
Bezpečnostní dokumentace - určeno pro bezpečnostního správce
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 4
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Dokumentace pro
systémového správce
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 5
1. Základní informace
1.1. Úvod
Program EVI9 vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek MŽP č.
376/2001 Sb., 381 - 384/2001 Sb, 352/2005 Sb. a 352/2008 Sb. Je určen především pro
krajské úřady, Českou inspekci životního prostředí a Státní fond životního prostředí. Umožňuje sehrávání
ročních hlášení o odpadech (v rozsahu příloh č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., č. 8 vyhlášky 352/2005
Sb. a č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb.) a popisů zařízení (v rozsahu příloh č. 22, 23 a 24 vyhlášky
383/2001
Sb.)
a
to
v
přenosovém
standardu
dat
o
odpadech
(http://www.mzp.cz/cz/evidencni_ohasovaci_standardy). Do programu lze importovat jednotlivá roční
hlášení i kompletní evidence, které jsou každoročně vytvářeny na obecních úřadech s rozšířenou
působností. K programu je také možné připojit celostátní databázi ISOH (Informační systém
odpadového hospodářství). Z dat obsažených v databázi lze zpětně tisknout jednotlivá roční hlášení
původců a oprávněných osob (ohlašovatelů) nebo sestavovat různé přehledy s možností přenosu do
programů MS Word a MS Excel, resp. OO Writer a OO Calc, nebo do souborů typu TXT a XML.
Další důležitou úlohou, kterou program pomáhá řešit, je vytváření tzv. Indikátorů odpadového
hospodářství a to za různá území. Vytváření indikátorů slouží k vyhodnocování plnění plánů odpadového
hospodářství. Způsob a rozsah indikátorů každoročně určuje Ministerstvo životního prostředí.
Program obsahuje všechny potřebné číselníky tj. katalog odpadů, číselník základních územních
jednotek (NUTS 5), číselník okresů (NUTS 4), číselník obcí s PSČ a kompletní znění zákona č. 185/2001
Sb. včetně příslušných prováděcích vyhlášek.
Tato uživatelská příručka si klade za úkol seznámit uživatele s možnostmi programu a se základními
principy práce s ním. S jednotlivými funkcemi se můžete rovněž seznámit přímo v programu formou
nápovědy po stisku tlačítka s názvem „Nápověda“ na úvodní obrazovce. Pokud se při používání
programu ocitnete v nesnázích, stiskněte klávesu F1 a zobrazí se vám nápověda k aktuálnímu tématu.
Můžete také využít linku technické podpory na tel. č. 485 102 698. Aktuální informace a FAQ
(odpovědi na nejčastější dotazy) naleznete na našich internetových stránkách http://www.inisoft.cz.
1.2. Hardwarové a softwarové nároky
Program má následující hardwarové a softwarové nároky:
Minimální konfigurace:
Doporučená konfigurace:
Pentium 1 GHz
512 MB RAM
2 GB volné kapacity na disku
Windows 2000
Grafické rozlišení 800 x 600
256 barev
MS Office 97 nebo OpenOffice.org
Pentium 2 GHz a vyšší
1 GB RAM a více
4 GB volné kapacity na disku
Windows 2000, XP, Vista, 7
Grafické rozlišení 1024 x 768 a více
256 barev a více
MS
Office
97
a
novější,
OpenOffice.org
Strana serveru programu EVI9 nelze instalovat na PC se systémem NOVELL,
Lantastic, Lite apod. Pro síťový provoz vyžaduje protokol TCP/IP.
Pozn.: Program EVI9 je 32 bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi
FireBird. Toto síťové databázové prostředí je distribuováno jako OPEN SOURCE (zdarma)
v libovolném počtu síťových stanic (FireBird je součástí dodávky programu EVI9).
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 6
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
1.3. Instalace a odinstalování programu
Pomocí instalačních souborů můžete nainstalovat demoverzi programu (plnou verzi programu získáte
jeho registrací viz kapitola Registrace programu).
1.3.1.
Instalace nového programu (lokální verze)
a) Vložte instalační CD-ROM do mechaniky.
b) Jestliže se automaticky neobjeví instalační menu, stiskněte tlačítko Start na hlavním panelu
Windows a zvolte nabídku Spustit. Do příkazového řádku napište D:\AUTORUN.EXE (v případě,
že má vaše mechanika CD-ROM přiřazeno písmeno D) a stiskněte tlačítko OK. Instalátor nejprve
detekuje ve vašem operačním systému potřebné knihovny pro provoz programu EVI.
c) Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
d) Zvolte lokální typ instalace a ponechte zaškrtnutou nabídku Typická instalace a pokračujte
tlačítkem Další. Jestliže chcete měnit cesty umístění programu, odškrtněte nabídku Typická
instalace. Doporučujeme však nastavení volby Typická instalace neměnit. Po úspěšné instalaci
lze program EVI 9 zaregistrovat. V případě, že se při spouštění programu EVI 9 zobrazí okno
s názvem Firebird Server nastavení, pak se program pravděpodobně nepřipojil k databázi nebo
není spuštěný Firebird Server a nebo je ve vašem systému již Firebird přítomen s vlastním
nastavením. (Pozn.: Firebird je SQL databáze, ve které jsou uložena všechna data programu EVI 9.
Proto je nezbytné, aby byl při práci s programem EVI 9 spuštěný Firebird Server.)
Kontrola nastavení SQL Firebird:
1. V ovládacích panelech spusťte Firebird Manager a překontrolujte parametr v sekci STATUS.
Standardně zde musí být nastaveno The Firebird Server is currently Running.
2. V okně Firebird Server nastavení:
a) v sekci umístění nastavte volbu „Tento počítač“. Do položky Databáze zapište cestu
k databázi (př. C:\Program Files\INISOFT\SISO\DBSISO\Dbsiso.idb).
b) V sekci uživatel zatrhněte Automatické přihlášení. Do položky Uživatel zapište SYSDBA a
do položky Heslo napište masterkey, pokud již tyto nejsou vyplněny. (Upozornění: Jestliže již
využíváte databázový server Firebird, ve kterém máte zavedenou správu uživatelů, vyplňte výše
zmiňované položky podle vlastního nastavení).
Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce
objeví „Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
1.3.2.
Instalace nového programu (síťová verze)
1. Vložte instalační CD-ROM do mechaniky.
2. Jestliže se automaticky neobjeví instalační menu, stiskněte tlačítko Start na hlavním panelu
Windows a zvolte nabídku Spustit. Do příkazového řádku napište D:\AUTORUN.EXE (v případě,
že má vaše mechanika CD-ROM přiřazeno písmeno D) a stiskněte tlačítko OK.
3. Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
SERVER Upozornění: Nelze instalovat na serveru se systémem NOVELL, Lite, Lantastic atd.
V případě systému Windows NT je potřeba po instalaci SQL Firebird odškrtnout v ovládacích
panelech/ Firebird Manager Run Firebird server as a service on Windows NT nebo Run
as service. Program dále vyžaduje na všech příslušných počítačích nastavení protokolu
TCP/IP.
1. V případě, že budete provozovat na hlavním počítači (serveru) současně databázi i program EVI,
zvolte lokální typ instalace a pokračujte tlačítkem Další. (Pozn.: Okolní počítače lze k této lokální
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 7
verzi následně připojit.) Jestliže bude na hlavním počítači umístěna pouze databáze programu,
nastavte zde instalaci síťové verze programu a pokračujte tlačítkem Další.
2. Zatrhněte položku Strana serveru (FB server + databáze) a pokračujte v instalaci.
KLIENT
1. Na okolních počítačích vyvolejte instalační menu (viz bod 2) a v příslušném okně zatrhněte položku
Strana klienta (FB klient + program). Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
2. Po spuštění programu EVI 9 se zobrazí menu pro nastavení cesty k databázi. Zde postupujte
následovně:
a) V sekci umístění nastavte volbu „Vzdálený počítač“. Do položky Server zapište název
počítače (serveru) nebo jeho IP adresu. Do položky Databáze zapište cestu k databázi tak, jako
kdyby byla umístěna na lokálním disku. (Příklad: Na serveru s názvem PC01 je databáze
umístěna v cestě C:\DBSISO. Na stanici proto nastavte název serveru PC01 nebo IP adresu a do
položky Databáze zapište C:\DBSISO\Dbsiso.idb.).
b) V sekci uživatel zatrhněte Automatické přihlášení. Do položky Uživatel zapište SYSDBA a
do položky Heslo zapište masterkey, pokud již tyto nejsou vyplněny. (Upozornění: Jestliže již
využíváte databázový server Firebird, ve kterém máte zavedenou správu uživatelů, vyplňte výše
zmiňované položky podle vlastního nastavení).
c) Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na
obrazovce objeví „Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
3. Po spuštění programu proveďte registraci e-mailem nebo telefonicky.
1.3.3. Odinstalování programu
Program a databázi lze jednoduše odinstalovat standardním postupem:



Stiskněte tlačítko Start ve spodní lištové nabídce Windows, dále zvolte Nastavení, Ovládací panely,
Přidat nebo odebrat programy.
Vyberte program EVI9, resp. databázi DBSISO. (Upozornění: Protože program EVI9 využívá
stejnou databázi s programem ESPI, ujistěte se před odinstalováním databáze o tom, zde
nepoužíváte také program ESPI. V případě, že ano, doporučujeme databázi v systému ponechat).
Po stisknutí tlačítka „Přidat či odebrat…“ se program resp. databáze odinstaluje.
V případě, že nepoužíváte žádnou jinou aplikaci vytvořenou pro SQL FireBird, lze stejným
způsobem odinstalovat i toto databázové prostředí.
1.3.4. Po instalaci
V případě úspěšné instalace (tj. je nainstalován databázový server včetně vygenerované databáze a je
rovněž nainstalován program) se zobrazí v Nabídce Start/Programy programová skupina FireBird a
INISOFT software.
Programová skupina FireBird obsahuje kompletní dokumentaci.
Programová skupina INISOFT software obsahuje složku EVI9 přehled evidence odpadů a složku
Databáze DBSISO.
Složka EVI9 přehled evidence odpadů nabízí následující zástupce souborů:
 EVI9 – přehled evidence odpadů – Spustí program EVI9.
 Import odpadů podle Standardu MŽP – Program pro přihrávání dat (ročních evidencí) z ORP
(obecních úřadů s rozšířenou působností).
 Inisoft na internetu – Odkaz na webové stránky společnosti INISOFT s.r.o.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 8
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
 Legislativní příručka – Kompletní zákon o odpadech a obalech včetně všech prováděcích
vyhlášek.
 Odinstalace – Zahájí odinstalaci programu EVI9 z počítače. Odinstaluje se pouze vlastní
program. Odinstalace databáze i databázového serveru se provádí samostatně.
Složka Databáze DBSISO nabízí následující zástupce souborů:
 Vytvoření nové databáze – Tato aplikace umožňuje vytvoření nové databáze pro programy
EVI9 a ESPI9.
 Inisoft na internetu – Odkaz na webové stránky společnosti INISOFT s.r.o.
 Odinstalace – Zahájí odinstalaci databáze DBSISO.
1.4. Registrace programu
Program se spustí po nainstalování jako demoverze, která je kvantitativně omezena. Pro získání plné
verze je potřeba program zaregistrovat. Registraci můžete provést telefonicky na čísle 485 102 698.
Předpokladem zaregistrování programu je úhrada jeho ceny, popř. uzavření servisní smlouvy.
Upozornění: Při změně hardwarové konfigurace počítače nebo operačního systému je možné, že se
program spustí v režimu demoverze. V takovém případě je potřeba provést novou registraci. Původní
data zůstanou zachována.
1.4.1. Licenční smlouva
Autorem tohoto software (dále jen „Software“) je INISOFT s.r.o. se sídlem Ruprechtická 440/33,
Liberec 1, Česká republika, IČ: 25417657 (dále jen „Autor“).
Tato licenční smlouva je smlouvou mezi Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) a
Autorem. Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami
této smlouvy a jste jimi vázáni. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento
Software používat.
Práva a omezení
Software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími
zákony a dohodami o duševním vlastnictví zejména Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (Dále jen
„Autorský zákon“). Zpětná analýza Software, dekompilace, převod ze strojového kódu a jiné činnosti
vedoucí k získání zdrojového kódu nejsou povoleny. Licence na Software se vydává na produkt jako
celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než jednom počítači. Soubory a komponenty
které jsou součástí Software, nelze používat v jiných programech. Software jste oprávněni užívat pro
svoji potřebu pouze na takovém počtu počítačů a pro takový počet uživatelů*, na kolik vám bylo
Autorem poskytnuto právo užívání licence. Licence poskytnutá Uživateli se uděluje jako nevýhradní,
časově neomezená a nepřevoditelná ve smyslu Autorského zákona.
* Uživatel = Uživatelský profil v operačním systému Windows počítače, ze kterého je přistupováno k
databázi Software.
Záruční podmínky
Software a příslušné soubory jsou dodávány „jako takové“ a nevztahuje se na ně žádná záruka ať již
výslovně uvedená, odvozená nebo mlčky předpokládaná. Veškerá rizika spojená s užíváním Software
nese Uživatel. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za případnou ztrátu dat nebo za jakoukoli
jinou škodu vzniklou používáním Software.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 9
1.5.
Programátorská a systémová dokumentace
Program EVI 9 je 32 bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi
FIREBIRD. Program je vytvořen v objektově orientovaném programovacím jazyku Pascal v prostředí
DELPHI. Popis jednotlivých tabulek v databázi, tiskového editoru a formátu externích souborů určených
pro import a export dat je uveden v elektronické nápovědě programu nebo na našich internetových
stránkách http://www.inisoft.cz.
1.5.1.
Požadavky na kvalitu dat
Struktura, obsah databáze a program je vytvářen vždy tak, aby byl v souladu se Zákonem o odpadech,
s příslušnými prováděcími předpisy (vyhlášky, nařízení), s datovými standardy (Datový standard MŽP) a
platnými číselníky. Aktualizace programu a databáze je prováděna v závislosti na legislativních změnách,
změnách v číselnících nebo na základě většinových požadavků uživatelů.
Vývoj programu EVI respektuje všechny parametry nastavené pro ISVS (Informační systémy veřejné
správy).
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 10
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Uživatelská dokumentace
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 11
2. Úvod do problematiky
2.1. Začínáme s databázovou aplikací
Před tím, než vás seznámíme s programem EVI9, uvedeme zde několik poznámek, především pro ty
uživatele, kteří si na databázové aplikace teprve zvykají.
2.1.1. Pojem „Aplikace typu klient-server“
Aplikace EVI9 představuje ve skutečnosti programy dva. První program (FBserver.exe – strana
serveru) se spouští většinou automaticky po přihlášení do operačního systému Windows a zajišťuje
správu databáze. Druhý program (EVI9.exe – strana klienta) se spouští pomocí zástupce na ploše nebo z
nabídky „Start" ve Windows a představuje vlastní uživatelské prostředí. Přítomnost obou programů je
nezbytná.
Strana serveru
Běžící server snadno rozpoznáte přítomností ikony v pravé části stavového řádku nebo jako proces
"fbserver.exe" zobrazený ve "Správci úloh". Správa všech údajů (dat) se odehrává v tzv. databázi,
kterou obsluhuje právě databázový server. Údaje v databázi jsou členěny do tabulek obsahujících vždy
určitý druh informací (Existuje například tabulka subjektů, odpadů, zařízení, PSČ apod.). Server může
komunikovat i s několika stovkami různých klientů najednou.
Strana klienta
Program – databázová aplikace představuje uživatelský nástroj umožňující vkládání, odstraňování i
změnu jednotlivých dat a následné zobrazování údajů v různých přehledech a tiskových sestavách.
2.1.2. Tři možné způsoby zadávání příkazů v programu
V případě vkládání nového záznamu do databáze i při všech ostatních základních operacích nabízí
program tři možnosti, jak tak učinit:
Tlačítkem
(ikonou) – Každý editor obsahuje v horním menu sadu ikon, které umožňují spouštět
nejdůležitější funkce.
Příkazem v menu – Podle příslušného editoru se upravuje i horní lištová nabídka aplikace.
Klávesová zkratka – Pro některé příkazy je v horním lištovém menu zobrazena i tzv. klávesová
zkratka. (Např. klávesou Insert vložíte nový záznam do databáze apod.).
2.1.3. Základní databázové operace
Mezi základní databázové operace patří tyto funkce:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
Insert
Vložení nového záznamu.
Delete
Odstranění existujícího záznamu.
F1
Nápověda.
F2
Kopie vybraného záznamu.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 12
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
F3
Hledání záznamu podle setříděné položky.
F4
Úprava již existujícího záznamu.
F5
Obnovení přehledu – Pokud vlastníte síťovou
verzi programu, je pravděpodobné, že k
datům přistupuje v daném okamžiku více
uživatelů. Tímto tlačítkem zaktualizujete údaje
v právě zobrazeném přehledu/editoru. Můžete
si tak např. prohlédnout, jaké změny v
databázi provedl váš kolega.
2.1.4. Pravidla při pořizování jednotlivých údajů
Aby záznamy vkládané do databáze byly smysluplné, musí údaje v nich obsažené splňovat vždy určitá
kritéria:

Jedinečnost a povinnost klíčových údajů – Každý důležitý záznam (subjekty, odpady aj.) musí
mít vždy přiřazen resp. vyplněn jednoznačný kód (IČ, katalogové číslo, kód nakládání apod.). Proto
nelze např. do adresáře subjektů zapsat dvě sídla firem se shodným IČ.

Referenční integrita dat – Některé tabulky jsou mezi sebou logicky provázány. Je proto nezbytné,
aby údaje, přes které je tato vazba realizována, nabývaly určitých hodnot. Vyčerpávajícím příkladem
takové integrity dat je záznam o odpadu. Ten zahrnuje údaje datum, katalogové číslo, hmotnost, kód
nakládání popř. partnerskou organizaci. Datum nebo údaj množství je omezen pouze formátem a
hodnotou většinou měřitelné veličiny. Položky katalogové číslo, kód nakládání apod. jsou však v
programu přesně vytyčeny. Jejich povolené hodnoty jsou již zavedené v jiných tabulkách tzv.
číselnících. Takže zatímco do poznámky lze zapsat libovolný text, do položky katalogové číslo odpadu
jen takový kód, který je obsažený v tabulce povolených odpadů resp. v katalogu odpadů. Jednotlivé
číselníky jsou v celém programu přístupné po stisknutí ikony
nebo klávesy F9.

Transakční přístup – Některé operace jako je např. import či export jsou časově náročné. Aby
nedošlo k narušení dat, např. přihráním nebo vygenerováním pouze části údajů z důvodu výpadku el.
proudu, jsou tyto operace ošetřeny tak, že se případná změna v databázi projeví až na samotném
závěru prováděné transakce.

Správa uživatelů – Pokud program využívá více uživatelů, je vhodné každému z nich přiřadit
konkrétní jméno, heslo a oprávnění. Každý záznam je pak v databázi označen datem zápisu a
jménem uživatele.
2.2. Ovládání programu
Program EVI9 se spouští pomocí ikony
vytvořené po instalaci přímo na ploše Windows nebo
ze složky INISOFT software, která je standardně umístěna v nabídce Start ve Windows – sekce
Programy. Po nainstalování program funguje jako demoverze. Pro získání plné verze stačí vyžádat si od
dodavatele programu sériové číslo a demoverzi zaregistrovat.
Program lze ovládat pomocí myši (ikony, tlačítka), z lištového menu nebo z klávesnice. Při použití myši
se na každém tlačítku nebo ikoně objeví tzv. bublinová nápověda. Pro vyvolání speciálních funkcí z
klávesnice slouží funkční klávesy F1 až F12 nebo kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl, Alt a Shift.
Význam nejdůležitějších funkcí v programu:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
Insert
Pořízení nového záznamu.
Delete
Smazání vybraného záznamu.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 13
F1
Nápověda.
F2
Kopie kurzorem vybraného záznamu.
F3
Hledání záznamu podle zadaného
kritéria např. podle názvu subjektu,
spisu atd. Podmínkou je setřídění dat
podle této položky.
F4
Změna vybraného záznamu.
F5
Přepočet záznamů, zobrazení aktuálního
stavu (tzv. Refresh, Obnovení).
F7
Tisk.
F9
Vyvolání nápovědného číselníku.
F10
Filtr – možnost zobrazení pouze
vybraných záznamů podle předem
nastavených podmínek.
F12
Tato funkce má význam stisku tlačítka
"OK" – např. ukončení zadávání nebo
změny dat s uložením.
Escape
Ukončení editace dat, resp. návrat na
předchozí obrazovku.
Enter
Potvrzení vybrané akce.
Tab
Přechod na další položku, Shift+Tab –
o položku zpět.
není
Nastavení parametrů programu.
Třídění — Údaje zanesené do tabulky subjektů (organizací), odpadů aj. lze pro snadnější orientaci třídit
podle položek zobrazených v seznamu. Kliknutím myši na příslušný název položky v záhlaví seznamu
(vysvítí se modře) provedete třídění podle této položky. Dále zde platí tzv. posloupnost třídění. Jestliže
kliknete v záhlaví seznamu na více položek (např. na Kód odpadu, Upřesnění a Množství), setřídí se
seznam posloupně podle těchto položek v daném pořadí.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 14
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
3. Subjekty (adresář firem)
Pomocí odkazu Subjekty na titulní obrazovce popř. příkazem z horního lištového menu
Evidence/Subjekty otevřete adresář subjektů. Do tohoto adresáře (společný s programem ESPI9) se
importují všechny organizace a jejich provozovny, u kterých jsou zaevidovaná Roční hlášení o
odpadech (dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb., 8 vyhlášky 352/2005 Sb. a 4 vyhlášky 352/2008 Sb.).
Dále se do adresáře importují všechny partnerské subjekty (firmy, osoby), které přicházejí do styku s
evidovanými odpady (původci, zneškodňovatelé, organizace předávající nebo přebírající odpad). Tento
seznam (adresář) subjektů je v programu jediný a společný pro všechny evidence. Každý záznam
obsahuje základní identifikační údaje o subjektu (typ subjektu, IČ, provoz, název, ZÚJ), jeho druh z
hlediska odpadového hospodářství (původce nebo partner, zařízení, skládka, sklad) a informace o počtu
záznamů v evidenci odpadů a spisů.
Adresář subjektů.
V horní části obrazovky je zobrazen seznam subjektů, v dolní části získáte podrobné informace o
kurzorem vybrané organizaci. Pro snadnější orientaci v tabulce lze záznamy setřídit podle KÓDu (IČ),
názvu, obce atd. a to tak, že myší kliknete na příslušný název položky (vysvítí se modře) v záhlaví
seznamu. Dále lze využít funkce Filtr, která zobrazí pouze ty záznamy, jež vyhovují předem nastaveným
podmínkám.
Popis jednotlivých funkcí:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
Insert
F4
Delete
Vložení nové firmy.
Změna údajů u kurzorem vybrané firmy.
Smazání kurzorem vybrané firmy. Lze pouze v případě,
že příslušný subjekt nemá zaevidované odpady popř.
popis zařízení, a nebo není partnerem v evidenci jiné
firmy.
Přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv.
F5
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 15
F3
F2
F9
F10
F11
Ctrl+F11
Shift+F11
F12
Ctrl+Shift+
písmeno
není
Enter
není
není
není
F7
Shift+F7
není
není
není
není
není
není
F8
není
Refresh, Obnovení).
Hledání firmy podle setříděné položky.
Kopie vybrané firmy.
R.E.S.
–
Databázi
"Registr
ekonomických
subjektů" můžete využít při vkládání nových firem
nebo při kontrole stávajících sídel organizací.
FILTR – Zobrazení pouze vybraných záznamů podle
předem nastavených podmínek.
Označení kurzorem vybraného subjektu (označený
subjekt se vysvítí žlutě). S označenými subjekty lze
následně provádět různé operace (sestavování
přehledů, filtrování, omezený tisk atd.)
Označení všech subjektů zobrazených v seznamu
(zobrazení subjektů v seznamu lze omezit nastavením
filtru).
Odznačení všech subjektů zobrazených v seznamu.
Má význam stisku tlačítka "OK" – např. ukončení
zadávání nebo změny dat s uložením.
Rychlé zadání znaku u kurzorem vybrané firmy. Pole
Znak je jednoznakový údaj, kterým lze označit firmu
pro interní potřeby. Touto položkou můžete v adresáři
vytvořit určité okruhy subjektů dle různého významu.
Pomocí funkce FILTR, pak můžete tyto okruhy
samostatně vyfiltrovat.
Seznam parcel (horní lištová nabídka Subjekt) –
jednoduchý editor pro zadání parcelních čísel a
katastrálního území ke kurzorem vybranému subjektu.
Přehled evidovaných odpadů u kurzorem vybrané
firmy.
Přehled partnerských firem u kurzorem vybrané firmy.
Přehled popisů zařízení u kurzorem vybrané firmy.
Seznam kontaktů.
Tisk aktuální firmy.
Tisk seznamu firem (lze omezit nastavením filtru).
Tisk přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb. (ročního
hlášení o produkci a nakládání s odpady kurzorem
vybraného subjektu)
Tisk přílohy č. 4 vyhlášky 353/2008 Sb. (ročního hlášení
o sběru a zpracování autovraků... kurzorem vybraného
subjektu)
Tisk přílohy č. 8 vyhlášky 353/2005 Sb. (ročního hlášení
o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů
kurzorem vybraného subjektu)
Tisk seznamu dopravců dle přílohy č. 27 vyhlášky
383/2001 Sb.
Tisk informací o kalech firmy (kurzorem vybraného
subjektu)
Tisk adresních štítků ze seznamu firem. (Tento tisk lze
omezit nastavením filtru.)
Sloučení subjektů – Pomocí tohoto příkazu lze
provést sloučení dvou firem.
záměna dvou existujících subjektů (sídla za
provozovnu)
(pozn.:
horní
lištová
nabídka
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 16
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
F6
Možnosti): tato funkce umožňuje převod evidence z
kurzorem vybrané provozovny na sídlo.
převod sídla na provozovnu se sloučením
evidence (pozn.: horní lištová nabídka Možnosti):
tato funkce umožní převod veškeré evidence ze sídla
na nově vytvořenou provozovnu.
Smazání evidence odpadů a kalů (horní lištová
nabídka Možnosti) – u kurzorem vybraného subjektu.
Smazání zařízení (horní lištová nabídka Možnosti) –
u kurzorem vybraného subjektu.
Nastavení typu subjektu podle databáze R.E.S.
(horní lištová nabídka Možnosti) – rozliší automaticky
typ subjektu Firma/Obec.
Vyhledání nevyužitých subjektů (horní lištová
nabídka Možnosti) – nalezené subjekty nejsou v
databázi provázány s podřízenými záznamy (odpady,
spisy, zařízeními atd.) a proto je lze smazat.
Přepočet záznamů u vybraného subjektu (horní lištová
nabídka Možnosti).
Přepočet záznamů u všech subjektů (horní lištová
nabídka Možnosti).
Aktualizace typu zařízení (horní lištová nabídka
Možnosti) – provede přepočet označení typu subjektu
z hlediska odpadového hospodářství (Z = zařízení, D =
sklad, S = skládka).
Podobné subjekty (horní lištová nabídka Možnosti)
– funkce pro vyhledání subjektů, které lze sloučit.
Poplatky za skládkování (horní lištová nabídka
Možnosti) – funkce pro výpočet poplatků za
skládkování a to z odpadů uvedených v hlášení
subjektů provozujících skládky.
Náhled a porovnání spisů z ESPI včetně
povolených odpadů (horní lištová nabídka Kontroly)
– Přehled odpadů evidovaných v ESPI 9 (správní
řízení) u kurzorem vybraného subjektu (účastníka). Ve
spodní části přehledu se tyto záznamy porovnávají s
příslušnou evidencí odpadů a zobrazují se pouze
odpady, jenž jsou v evidenci odpadů, ale nejsou v
ESPI 9.
Subjekty, které v ESPI nemají platný souhlas s
odpady (horní lištová nabídka Kontroly) – funkce,
která vyhledá subjekty (provozovny) bez souhlasu k
nakládání s odpady.
Subjekty, které v ESPI nemají platný souhlas s
odpady – agregace za IČ ( horní lištová nabídka
Kontroly) – funkce, která vyhledá subjekty bez
souhlasu k nakládání s odpady a to v rámci celé firmy.
Subjekty s povinností zpracovat POH původců (
horní lištová nabídka Kontroly) – pomocí této kontroly
vyhledáte subjekty, které produkují odpady v množství
přesahující 10 t nebezpečného odpadu nebo 1000 t
ostatního odpadu.
Výskyt subjektu v databázi ( horní lištová nabídka
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 17
není
není
není
není
není
není
není
není
není
není
Shift+F8
Kontroly) – zobrazení přehledu všech záznamů (v
odpadech, zařízeních, ve spisech), kde je kurzorem
vybraný subjekt uveden jako partner, majitel nebo
účastník s možností tisku nebo exportu dat do
programu MS Excel
Partneři mající více než 100 kg N nebo 100 t O
odpadu a neodevzdali hlášení (horní lištová nabídka
Kontroly) – tato funkce vyhledá z partnerských vztahů
všechny subjekty, jež měly v příslušném správním
obvodu odevzdat hlášení v daném roce
Zařízení, která nemají evidenci odpadů (horní
lištová nabídka Kontroly) – přehled všech subjektů, u
kterých je vyplněn popis zařízení, ale není zaevidováno
roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Chybné meziroční převody XN5 –> C00 (horní
lištová nabídka Kontroly) – Tato funkce umožní
porovnat roční hlášení v aktuálně nastaveném období s
minulým rokem a to v rozsahu za provoz kurzorem
zvoleného subjektu, za celý subjekt nebo za celou
databázi. Porovnává se zde množství odpadů
uskladněných na konci roku s množstvím odpadů
převedených do následujícího roku.
Meziroční kontrola odevzdaných hlášení (horní
lištová nabídka Kontroly) – Přehled firem, jež
odevzdaly hlášení v aktuálně nastaveném období a
neodevzdaly hlášení v minulém roce a přehled firem,
jež odevzdaly hlášení v minulém roce a v aktuálně
nastaveném období ne.
Přehled ohlašovatelů (horní lištová nabídka
Kontroly) – Tato funkce vytvoří seznam všech
subjektů, u kterých bylo v aktuálně nastaveném roce
zaevidováno roční hlášení.
Vyhledání subjektů s nevyrovnanou bilancí
odpadů (horní lištová nabídka Kontroly) – Tímto
přehledem zjistíte, u jakých subjektů není v evidenci
odpadů vyrovnaná bilance.
Kontrola předání/převzetí odpadů oprávněnou
osobou (horní lištová nabídka Kontroly) – Tato
funkce umožní porovnat evidenci kurzorem vybraného
ohlašovatele s evidencí ostatních subjektů a vyhledá ty
záznamy o odpadech, které v evidenci odpadů
oprávněné osoby chybí.
Kontrola nakládání dle kapacit (horní lištová
nabídka Kontroly) – Přehled firem, resp. zařízení
včetně kapacit a evidovaných odpadů.
Kontrola limitních množství (horní lištová nabídka
Kontroly) – Tato funkce vytvoří seznam všech
subjektů, u kterých byly v aktuálně nastaveném roce
evidovány odpady ve vyšší hmotnosti než udávají
limity.
Křížová kontrola (horní lištová nabídka Kontroly) –
Tímto přehledem zjistíte nesoulad v evidenci odpadů u
evidentů a jejich partnerů.
Převod evidencí – Pomocí tohoto příkazu lze provést
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 18
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
není
není
Ctrl+F6
sloučení dvou firem bez převodu spisů.
Kontrola duplicitních hlášení (horní lištová nabídka
Kontroly) – Přehled provozoven stejného IČ, u kterých
je shodná evidence odpadů - podezření na duplicitně
zadané hlášení.
Seznam importovaných ORP (horní lištová nabídka
Kontroly) – Tato funkce vytvoří seznam všech
subjektů, u kterých byly v aktuálně nastaveném roce
evidovány odpady ve vyšší hmotnosti než udávají
limity.
Zobrazit detail zařízení - zobrazení základních
informací o zařízení (pokud stojíte na subjektu, který je
uveden jako provozovatel zařízení)
3.1. Pořízení nové firmy
Pro vytvoření nebo změnu subjektu se zobrazí editační okno, kam se zapisují identifikační údaje. Pohyb
po okně je možný pomocí kláves Tab, Shift+Tab, Enter nebo myší. Každá organizace musí mít vyplněné
údaje Kód (IČ), Provoz, Název a ZÚJ. Pokud některý z těchto údajů není vyplněn, nelze záznam uložit.
Pořízení nového subjektu.
Pokud vyplníte údaj Kód (IČ) nebo NÁZEV a stisknete tlačítko R.E.S. nebo klávesu F9, doplní se
ostatní údaje z databáze "Registr ekonomických subjektů". Jestliže zmíněné údaje zůstanou
prázdné a přesto kliknete na tlačítko R.E.S., zobrazí se okno pro vyhledávání v databázi R.E.S.
Program neumožní zadat (přihrát) dvakrát stejný subjekt (kontrola duplicity dat). Pro rozlišení
provozoven jedné organizace (stejné IČ) slouží údaj Provoz. Každé organizaci, která je členěna na více
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 19
provozů, se zapíše do seznamu subjektů nejprve sídlo podle obchodního rejstříku s číslem provozu 0.
Ostatní provozovny lze založit např. pomocí funkce F2 - kopie sídla s tím, že do pole Provoz se uvádí
vždy individuální označení provozovny. Tato metoda označování sídel a provozoven se používá i v
případě, že organizace má sídlo podle obchodního rejstříku na jiné adrese, než je umístěna
provozovna.
Pro snazší zadávání údajů PSČ, CZ-NACE, ZÚJ apod. program nabízí po stisknutí ikony
klávesy F9 příslušný číselník.
nebo
Popis jednotlivých položek:
Typ subjektu: Zde se určuje, zda-li bude vámi zadávaný subjekt firmou (= Firma), obcí (= Obec),
organizací ze zahraničí (= Cizí stát), organizací ze zahraničí působící v ČR (= Firma bez IČ) nebo
občanem obce (= Občan obce) případně občanem (= Občan bez IČ);
Název: Název subjektu, provozovny, závodu;
KÓD (IČ): Identifikační číslo organizace, které se vyplňuje dle Obchodního rejstříku. Jestliže organizace
pochází z cizího státu, zvolte typ subjektu = Cizí stát a do kódu zapište pomocí číselníku kód země, ze
které firma pochází (obdobně u Firma bez IČ). Pokud se jedná o občana, do kódu vyplňte např. rodné
číslo popř. číslo občanského průkazu;
Provoz: Dvanáctimístný údaj, kterým se jednoznačně identifikuje každá provozovna. Program
kontroluje, aby v adresáři subjektů nebyl uložen duplicitní záznam. V případě, že zapisujete sídlo
organizace, vyplňte tuto kolonku hodnotou 0. V případě, že se jedná o provozovnu již v adresáři
existujícího sídla, vyplňte toto pole libovolnou hodnotou (mimo 0);
Typ subjektu (dle zákona): Definujete význam subjektu z hlediska odpadového hospodářství
(původce tj. producent nebo partner, skládka, sklad nebo zařízení). Tento údaj není editovatelný.
Hodnota nastavuje automaticky podle vyplněného popisu zařízení v programu EVI9 (= dle přílohy 22,
23 nebo 24 vyhlášky 383/2001 Sb.);
Znak: Jednoznakový údaj, kterým lze označit organizaci pro interní potřeby. Touto položkou můžete
v adresáři subjektů vytvořit určité okruhy subjektů dle různého významu. Pomocí funkce filtr pak můžete
tyto okruhy samostatně vyfiltrovat;
Kód CZ-NACE: Zde se pomocí číselníku uvádí kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle
Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. (Pozn.: Pomocí
číselníku R.E.S. lze tuto položku vyplnit automaticky.);
Adresa: Záložka, na které se vyplňuje adresa subjektu (u sídla podle obchodního rejstříku). Pro
snadnější editaci je vám k dispozici číselník UIR-ADR (podle ulice je možné vyplnit obec, PSČ i ZÚJ), PSČ
a ZÚJ (NUTS5);
Souřadnice: údaje pro vyplnění X a Y souřadnic;
Poznámka: Kolonka pro libovolný text;
Další údaje: Zde můžete vyplnit kontaktní údaje příslušného subjektu (telefon, fax, e-mail apod.).
Sběr KO, Obyvatel, Provozoven, Vozidel: Údaje, které se vyplňují na základě ročních hlášení o
odpadech.
3.2. Filtr subjektů
Pomocí funkce FILTR můžete v programu zobrazit pouze takové subjekty, které splňují vámi
nastavené podmínky (viz obrázek). Tyto podmínky lze libovolně kombinovat (zapínat, vypínat). Pokud je
filtr aktivován, zobrazí se v záhlaví seznamu nadpis "FILTROVÁNO". Všechny tiskové sestavy obsahují
vždy pouze ty záznamy, které jsou obsaženy v seznamu. Funkci Filtr tak můžete využít např. pro
vytištění organizací, které jste si předem označili.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 20
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Filtr firem.
3.3. Sloučení dvou firem
Pomocí příkazu Sloučení subjektů (klávesa F8) v nabídce Možnosti v horní liště programu lze
provést sloučení dvou organizací, čehož můžete využít např. při zrušení subjektu, který nelze díky
existujícím vztahům (k odpadům) odstranit běžným způsobem (tlačítko Delete). Dále tato funkce slouží
pro přesun vytvořené evidence odpadů z jedné organizace na druhou (při zatržení volby nemazat
sloučený subjekt). Obdobně funguje i Převod evidencí - tato volba převádí z jednoho subjektu na
druhý evidence odpadů, případně popis zařízení, ale spisy se nepřevádí.
Sloučení dvou firem.
3.4. Seznam kontaktů
Ke každému subjektu lze v databázi zapsat kontaktní osoby.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 21
Seznam kontaktů.
Pomocí klávesy Insert pořídíte nový kontakt, po stisku klávesy F4 lze kurzorem vybranou položku
editovat, tlačítkem Delete daný údaj zrušíte. Při vytváření nebo změně kontaktu můžete nastavit, zda-li
se jedná o osobu odpovědnou, pověřenou atd.
3.5.
R.E.S. – Registr ekonomických subjektů
Po kliknutí na ikonu s názvem Subjekty na svislé liště programu nebo příkazem v horním menu
programu otevřete tabulku subjektů. Pro snazší vkládání nových organizací nebo pro kontrolu
stávajících sídel subjektů můžete v programu EVI9 využít databázi R.E.S. – Registr ekonomických
subjektů.
Popis jednotlivých funkcí:
Ikona Funkční kl. Popis funkce
není
Kontrola podle R.E.S.
není
Hromadná oprava podle R.E.S.
není
Shift+F4
Jednotlivé opravy podle R.E.S.
Porovnání a oprava subjektu podle R.E.S.
Nastavení typu subjektu podle právní formy R.E.S. - kontrola a oprava typu
subjektu
Nastavení CZ-NACE podle sídel - doplnění položky CZ-NACE
Kontrola zaniklých evidentů a partnerů v evidenci odpadů - kontrola a výpis
subjektů, které jsou v aktuální verzi R.E.S. uvedeny jako zaniklé
Vyhledávání v databázi R.E.S.
Nastavení databáze R.E.S.
Online odkazy - slouží k připojení na webové stránky ARES – ekonomické subjekty
nebo Justice.cz
Dosazení z databáze R.E.S. - přístupné při zakládání nového subjektu
není
není
není
není
není
není
není
3.5.1.
Kontrola podle R.E.S.
Tato funkce porovnává seznam sídel organizací s databází R.E.S. Problémové subjekty zapíše do
samostatné tabulky pro individuální opravy.
3.5.2.
Hromadná oprava podle R.E.S.
Tato funkce provede automatickou opravu všech sídel subjektů. Jelikož je to nevratná operace,
doporučujeme tento postup: Nejprve spusťte Kontrolu podle R.E.S. Následně otevřte tabulku s
chybnými subjekty pomocí funkce Jednotlivé opravy podle R.E.S. a překontrolujte problémové
organizace. Individuálně opravte organizace, které se neshodují s databází R.E.S. v položce Název a
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 22
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
IČ. Tím zabráníte, aby nedošlo k přepsání sídel organizací zcela jinými subjekty. Pak již můžete provést
hromadnou opravu (dle R.E.S. lze u problémových subjektů nahradit Název, typ subjektu, ulice, PSČ,
Obec, ZÚJ a kód CZ-NACE). Tato oprava probíhá ve dvou krocích. Nejprve je u subjektů/sídel, kde se
shoduje IČ, opraven název, typ subjektu a CZ-NACE. Poté se vás program dotáže na provedení druhé
fáze, kdy se opravuje ZÚJ, ulice, obec a PSČ (pokud toto bylo zvoleno). Nejprve si zvolíte, jak má
program postupovat při rozdílných ZÚJ – musíte rozhodnout, zda se jedná o chybně zadané sídlo nebo
se jedná o provozovnu. Toto porovnání se provádí na základě shodnosti úvodních několika znaků v
názvu obce a ulice. Pokud ke shodě nedojde, program sám založí sídlo dle R.E.S. a stávající subjekt
převede na provozovnu.
3.5.3.
Jednotlivé opravy podle R.E.S.
Zobrazení seznamu problémových sídel subjektů. Aby byl tento seznam naplněn, proveďte nejprve
Kontrolu podle R.E.S.
Popis jednotlivých funkcí
Ikona Funkční kl. Popis funkce
F4
Shift+F4
F5
Del
není
Změna subjektu podle databáze R.E.S.
Editace subjektu. Tato funkce umožní editovat kurzorem vybraný subjekt, změnit
jej podle databáze R.E.S. a následně jej dosadit do adresáře na místo původního
záznamu nebo jako novou organizaci. Dále zde můžete převést původní sídlo na
provozovnu a nové sídlo dosadit přímo z R.E.S.u.
Nic neměnit = ponechat současný stav. Tato funkce vymaže kurzorem vybraný
záznam ze seznamu problémových subjektů.
Smazat subjekt - smaže subjekt z databáze
Označit pro kontrolu příští verzí R.E.S. – subjekt bude označen jako verifikovaný
s možností zapsání důvodu a nebude probíhat jeho kontrola při opětovném
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 23
F7
Ctrl+F7
není
F10
3.5.4.
spuštění. Kontrolován začne být až po nahrání nové verze R.E.S. Je možné využít
pro subjekty, které vznikly v meziobdobí vydání dvou verzí R.E.S.
Tisk seznamu problémových subjektů.
Editace tiskové sestavy — seznam problémových subjektů.
Opětovné spuštění kontroly subjektů dle databáze R.E.S.
Nastavení filtru – tato funkce umožňuje zobrazit podobné subjekty s RESem v
údaji ulice a obec pro rychlou opravu podle zadaného počtu úvodních písmen
v položkách Název, Ulice nebo Obec. Využijete v případě velkého množství chybně
vyplněných ZÚJ.
Porovnání a oprava subjektu podle R.E.S.
Kontrola aktuálně vybraného sídla subjektu podle databáze R.E.S. s možností dosazení nebo opravy
stávajících údajů.
3.5.5.
Vyhledávání v databázi R.E.S.
V níže uvedeném okně vyplňte IČ nebo Název a stiskněte klávesu F12. Z databáze R.E.S. se zobrazí
ty subjekty, které splňují zadané kritérium.
Subjekty lze vyhledávat i podle ostatních zobrazených údajů - pokud neznáte IČ a přesný název, lze
subjekt vyhledávat i podle města a ulice. V případě, že znáte pouze část z prostředku názvu, pak si
zatrhněte tlačítko Vyhledávat fulltextově.
3.5.6.
Nastavení databáze R.E.S.
Jestliže nejsou v programu správně nastaveny parametry databáze (umístění databáze RES.IDB,
uživatelské jméno a heslo), nelze použít žádnou z výše uvedených funkcí. Na úvodní obrazovce
programu se zobrazí nápis "RES není dostupný". Pro nastavení parametrů k databázi R.E.S. platí
stejná pravidla jako pro nastavení databáze programu EVI 9.
3.5.7.
Dosazení z databáze R.E.S.
Tuto funkci lze použít při pořízení nového subjektu. Umožňuje dosadit podle vyplněného názvu
nebo IČ kompletní informace o subjektu z databáze R.E.S. (tato databáze pochází z Českého
statistického úřadu).
V případě, že při pořizování nového subjektu stisknete v poli Název, IČ klávesu F9 nebo příslušné
tlačítko bez uvedení IČ nebo názvu, zobrazí se toto okno.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 24
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Pokud zadáte přesný název nebo IČ a stisknete v příslušném poli klávesu F9 nebo odpovídající tlačítko,
dosadí se z databáze R.E.S. adresa a kód CZ-NACE. V případě, že vámi zadaný název, ulice, obec,
(částečné IČ) odpovídá více subjektům v databázi R.E.S., zobrazí se seznam pro individuální výběr.
Po vyhledání požadovaného subjektu stiskněte klávesu ENTER a subjekt se automaticky přenese do
programu. V kolonce Zánik je znázorněna existence subjektu. Hodnota "!" představuje zaniklý subjekt.
3.6. Přehled evidovaných odpadů u kurzorem vybrané firmy
V adresáři subjektů můžete u kurzorem vybrané organizace zobrazit přehled všech odpadů uvedených
v Ročním hlášení, jejich celkovou produkci/převzetí (množství +) a celkové zneškodnění/předání
(množství -).
Přehled je rozdělen na dvě části. V horní polovině obrazovky je zobrazen seznam všech druhů odpadů
zapsaných v evidenci včetně celkového množství a bilance (rozdílu). V dolní části obrazovky je detailní
rozpis kurzorem vybraného odpadu.
Pozn.: Zobrazeny jsou pouze ty záznamy, jejichž datum pořízení spadá do nastaveného časového
období uvedeného na stavové liště okna.
Popis jednotlivých funkcí (horní lištová nabídka Tisk):
Ikona
Funkční_kl.
Popis funkce
F7
Tisk kurzorem vybraného odpadu včetně
podrobného rozpisu (karty odpadu).
Ctrl+F7
Tisk všech odpadů včetně podrobného
rozpisu.
Shift+F7
Tisk seznamu všech odpadů uvedených v
Ročním
hlášení
kurzorem
vybraného
evidenta včetně celkového množství.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 25
Přehled evidovaných odpadů u kurzorem vybrané firmy.
3.7. Přehled partnerských firem u kurzorem vybrané firmy
V adresáři subjektů můžete u kurzorem vybrané organizace zobrazit přehled všech partnerských firem
uvedených v Ročním hlášení o odpadech. Partnerský přehled je rozdělen do dvou částí. V horní polovině
obrazovky je zobrazen seznam partnerských organizací tj. těch organizací, které ve zvolené evidenci
přebírají nebo předávají odpady. V dolní části obrazovky je přehled všech odpadů, u kterých je uvedena
kurzorem vybraná organizace (v horní polovině) jako partner. Příslušné přehledy lze vytisknout. K
dispozici je několik tiskových sestav (horní lištová nabídka Tisk).
Pozn.: Zobrazeny jsou pouze ty záznamy, jejichž datum pořízení spadá do nastaveného časového
období uvedeného na stavové liště okna.
Popis jednotlivých funkcí (horní lištová nabídka Tisk):
Ikona
Funkční_kl.
Popis funkce
F7
Tisk seznamu partnerských firem.
Shift+F7
Tisk odpadů evidenta, u kterých je uveden
kurzorem vybraný partner (v horní polovině
přehledu).
Ctrl+F7
Tisk všech partnerských subjektů včetně
odpadů evidenta.
F8
Tisková sestava porovnávající odpady
evidenta s odpady uvedenými v Ročním
hlášení příslušného partnera.
Shift+F8
Tisková sestava porovnávající odpady všech
provozoven evidenta s odpady uvedenými v
Ročním hlášení všech provozoven kurzorem
vybraného partnera.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 26
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Přehled partnerských firem u kurzorem vybrané firmy.
3.8. Přehled popisů zařízení u kurzorem vybrané firmy
V adresáři subjektů můžete u kurzorem vybrané organizace zobrazit přehled všech souvisejících popisů
zařízení v rozsahu příloh 22, 23, 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Přehled je rozdělen do tří částí. V horní
levé části okna je zobrazen seznam popisů (Provozovna může být skládkou a zároveň zařízením k
recyklaci odpadů apod.) V levé spodní části okna je v případě popisu Zařízení nebo Dočasný sklad
zobrazen také seznam schválených odpadů, pro které je příslušné zařízení kolaudováno. V třetí části
okna je detailní popis kurzorem zvoleného zařízení.
Přehled popisů zařízení u kurzorem vybrané firmy.
Popis jednotlivých funkcí (horní lištová nabídka Zařízení):
Ikona
Funkční_kl.
Popis funkce
F5
Přepočet záznamů, zobrazení aktuálního
stavu (tzv. Refresh, Obnovení).
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 27
Delete
Smazání popisu zařízení, skladu, skládky.
F7
Tisk příslušného popisu zařízení včetně
seznamu schválených odpadů.
3.9. Křížové kontroly
Tato volba umožňuje provést kontrolu v evidenci odpadů mezi evidenty a partnerskými subjekty.
Popis jednotlivých polí:
Evident / Partner - tato položka rozhoduje, zda kontrolované subjekty bude vystupovat jako evident
nebo jako partner.
Odpady u partnera vybírat podle zvoleného území evidenta - reaguje na výběr v sekci Území.
IČ partnera - rozsah kontroly lze omezit na vybraný subjekt (celé IČ)
Území - program umožňuje vybrat provozovny daného IČ partnera spadající na určité území.
Subjekt - vybrané IČ partnera lze omezit na kontrolu pouze vůči konkrétnímu IČ, provozovně nebo celé
skupině podle typu subjektu (zjemnění podmínek kontrol)
Odpad - výběr, zda chcete porovnávat celkové množství odpaů nebo porovnávat dle jednotlivých kódů
odpadů, resp. použít i upřesnění
Odchylka - pro hrubší kontrolu je zde možné nastavit množství, pod které nebudou vypsány rozdíly
v evidenci
Kontrolované odpady - pokud chcete kontrolovat odchylky v evidenci pouze pro vybraný druh odpadu,
můžete použít tuto volbu.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 28
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Zobrazené subjekty, u kterých nesouhlasí vlastní evidence s evidencí partnera, je možné exportovat do
excelovské tabulky. Přípradně je možné pro export označit pouze vybrané subjekty stisknutím klávesy
Ctrl a kliknutím tlačítka myši.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 29
4. Přehled všech odpadů
Pomocí odkazu Odpady na titulní obrazovce popř. příkazem z horního lištového menu
Evidence/Odpady zobrazíte Filtr, ve kterém můžete nadefinovat podmínky pro zobrazení odpadů
uložených v databázi a to v rozsahu nastaveného období (zvoleného archivu, celostátní databáze ISOH).
Filtr odpadů.
Pozn.: Zobrazeny jsou pouze ty odpady, jejichž datum pořízení spadá do nastaveného časového
období uvedeného na stavové liště okna.
Přehled je rozdělen na dvě části. V horní polovině obrazovky je zobrazen seznam všech druhů odpadů
přihraných do evidence včetně celkové produkce/převzetí (množství +), celkového
zneškodnění/předání (množství -) a bilance (rozdílu). V dolní části obrazovky je detailní rozpis kurzorem
vybraného odpadu.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 30
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Přehled všech odpadů.
Popis jednotlivých funkcí (horní lištová nabídka Tisk):
Ikona
Funkční_kl.
Popis funkce
F7
Tisk kurzorem vybraného odpadu včetně
podrobného rozpisu (karty odpadu).
Ctrl+F7
Tisk všech odpadů včetně podrobného
rozpisu.
Shift+F7
Tisk seznamu všech odpadů uvedených v
Ročním
hlášení
kurzorem
vybraného
evidenta včetně celkového množství.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 31
5. Přehledy
Odkazem Přehledy na titulní obrazovce popř. příkazem z horního lištového menu
Evidence/Přehledy otevřete nástroj určený pro vytváření různých přehledů, jenž umožňují sledování a
vyhodnocování toku odpadů např. mezi subjekty, obcemi, okresy apod. Tyto přehledy nejsou v
programu EVI9 předdefinovány, musí se vytvořit resp. sestavit. K dispozici jsou tři způsoby vytvoření
přehledu:
1. Okno přehledů je rozděleno na 3 záložky. Na první záložce Přehled odpadů můžete pomocí
aktivace a kombinace jednotlivých podmínek nastavit, jaké údaje budou v přehledu obsaženy. Po
stisknutí tlačítka
Zobrazit přehled nebo klávesy F5 se program automaticky přepne na třetí
záložku Data, na které se požadované údaje vygenerují. Hodnoty obsažené ve výsledném přehledu
lze převést do externích programů MS Excel či MS Word, OO Calc či OO Writer, popř. do
souborů typu TXT a XML.
Přehledy (záložka Přehled odpadů).
2. Na druhé záložce SQL přehledy můžete sestavit vlastní přehled pomocí funkce
Vytvořit SQL.
Po stisknutí tlačítka
Vytvořit SQL nebo klávesy F9 otevřete okno, které obsahuje dvě záložky.
Na první záložce Evidence odpadů je seznam všech polí z tabulky obsahující odpady. U každého
údaje můžete zvolit, zda se má ve výsledném přehledu zobrazit a za jakých podmínek. Pro snadnější
nastavení obsahuje řada údajů propojení na číselníky nebo na adresář subjektů. Pokud chcete
nastavenou podmínku aktivovat, musíte ji zatrhnout (pole Ne se po zatržení změní na Ano). U
některých položek lze nastavit matematické znaménko (=, <,>,<>), které určuje charakter
podmínky. Podmínku můžete nastavit i u položky, která nebude ve výsledném přehledu obsažena. Na
druhé záložce Další nastavení můžete upřesnit, zda se mají výsledné záznamy v přehledu
součtovat a zda se má k odpadům zobrazovat také evidující firma popř. partnerský subjekt. Ke
katalogovému číslu a kódu nakládání můžete připojit i popis těchto položek (název odpadu, název
způsobu nakládání). Po nastavení přehledu stiskněte tlačítko
Sestavení SQL nebo klávesu F12.
Program se automaticky přepne na třetí záložku Data, na které se požadované údaje vygenerují.
Hodnoty obsažené ve výsledném přehledu lze převést do externích programů MS Excel či MS
Word, OO Calc či OO Writer, popř. do textového souboru.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 32
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Vytvoření definice SQL.
Vytvořený SQL dotaz můžete na druhé záložce uložit pomocí příslušné ikony
nebo příkazu
Uložit SQL (Ctrl+U) v horním lištovém menu Možnosti. Pro následné načtení dotazu použijte příkaz
Otevřít SQL (Ctrl+O) nebo ikonu
.
3. Jestliže sami SQL dotaz nesestavíte a aktivace jednotlivých podmínek (první způsob sestavení
přehledu) nepostačuje pro vytvoření vámi požadovaného přehledu, kontaktuje dodavatele programu
(např. e-mailem na adresu: [email protected]) a příslušný přehled Vám bude vygenerován v
případě uzavřené servisní smlouvy zdarma.
Výsledný přehled (zobrazená data).
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 33
6. Indikátory OH
Pomocí odkazu Indikátory OH na titulní obrazovce nebo příkazem v horní lištové nabídce
Evidence/Indikátory OH otevřete nástroj pro vytváření Indikátorů odpadového hospodářství. Tyto
indikátory slouží k vyhodnocování plnění plánů odpadového hospodářství. Způsob a rozsah indikátorů
každoročně určuje Ministerstvo životního prostředí. Pozn.: Metodiku pro příslušný rok naleznete na
stránkách Ministerstva životního prostředí.
Editor pro vytvoření indikátorů OH.
6.1. Postup při vytváření indikátorů OH
1.
Postup pro vytváření indikátorů se liší dle nastavení metodiky MŽP. Zde uvedeme postup dle
metodiky platné pro data za rok 2010.
2.
Nejprve je nutné vygenerovat pomocné databáze - k tomuto kroku musí být dostupné v podadresáři
DBsiso\All celorepublikové databáze odpadů (včetně předchozích let) a musí být založen podadresář
DBsiso\Indikatory (umístěný ve shodném adresáři jako aktuální databáze DBsiso.idb). Generování
provedete stisknutím tlačítka Generovat pomocnou DB. V následném okně lze omezit počet
archivních let pro generování.
3.
Dále nastavte kód kraje, hodnotu středního stavu obyvatelstva v kraji a HDP přepočtený na PPS
(tyto údaje lze zjistit na ČSÚ).
4.
V horní části editoru nastavte rok, za který budete indikátory vytvářet.
5.
Pomocí přepínače nastavte metodiku 2010 (2005, 2006 a 2007, 2008 nebo 2009).
6.
Ve spodní části editoru můžete v pravé části kliknout na tlačítko Zobrazit u požadovaného
indikátoru. Program automaticky provede výpočet a vytvoří ze šablony MS Excel (součást instalace
programu) nový sešit (soubor) v MS Excel, do kterého přenese vyhodnocená data. Pomocí tlačítka
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 34
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Smazat můžete vytvořený sešit smazat (nesmí být otevřený) a indikátor vytvořit znovu (to pro
případ změny vstupních dat, nastavení korekce atd.). Pro hromadné vytvoření nebo smazání
indikátorů můžete použít tlačítka umístěná v horní části editoru.
7.
Po vytvoření všech indikátorů můžete stisknout tlačítko Vytvořit všechny indikátory (obráceně
funguje tlačítko Smazat všechny indikátory)
8.
Zpracování všech indikátorů lze provést také pomocí tlačítka Souhrn indikátorů. Tím otevřete
speciální šablonu v MS Excel, která umožňuje načíst hodnoty ze všech indikátorů pro snadné
vyhodnocování, porovnávání a kontrolu.
9.
V případě mimořádných událostí v kraji můžete tlačítkem Filtrováno nastavit příslušné podmínky
resp. omezení dat pro výpočet indikátorů.
Upozornění: Hodnoty do výpočtu indikátorů se generují z hlavní databáze DBSISO i z archivních
databází DBSISO2002, ..., DBSISO20XX, resp.od metodiky za rok 2009 se pracuje s pomocnými
databázemi DBsisoOH20XX_2009. V případě, že se do výsledných sešitů v MS Excel neexportují data
za předchozí roky, je to pravděpodobně z důvodu neexistence archivních databází. V tomto případě
překontrolujte nastavení programu nebo kontaktujte dodavatele programu. Jednotlivé sešity s
vytvořenými indikátory se standardně ukládají do složky ...INISOFT\SISO\ POH+rok\kód kraje\. Můžete
je libovolně kopírovat a pracovat s nimi bez omezení, protože s programem EVI9 nejsou provázány.
Návod pro používání sešitů resp. vyhodnocených indikátorů v MS Excel je v aktuální verzi vystaven na
internetových stránkách http://www.inisoft.cz/files/evi9oh.pdf.
Poznámka: Indikátory OH lze pro porovnání vytvořit i z celostátní databáze. Stačí provést přepnutí
volbou Změna období a zaškrtnout Celostátní databáze. Vzhledem k množství dat bude tvorba těchto
indikátorů trvat podstatně déle než z krajské databáze.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 35
7. Import dat ve formátu MŽP
Odkazem Import dat ve formátu MŽP na titulní obrazovce popř. příkazem z horního lištového menu
Evidence/Import dat ve formátu MŽP (Ctrl+Alt+I) otevřete importní modul programu EVI9. Tímto
modulem lze do programu EVI9 načíst data z ročních hlášení o odpadech a popisy zařízení, skládek a
skladů a to ve formátu přenosového standardu dat o odpadech (lze importovat i starší formáty).
Importovat můžete jak souhrný přehled hlášení od ORP, tak i jednotlivá hlášení o odpadech od firmy.
Upozornění: Před importem dat v novém evidenčním období doporučujeme původní data (za předchozí
rok) z hlavní databáze přesunout do archivu pomocí funkce Archivace dat (Horní lištová nabídka
Ostatní/Archivace/Archivace dat.)
Import dat do pracovní databáze.
Import dat probíhá v několika fázích. Nejprve nastavte pomocí tlačítka Procházet cestu ke složce, do
které jste umístili Zdrojový soubor. Po načtení hlavičky souboru jsou zobrazeny základní údaje o
importovaném souboru v okně Formát MŽP. Po stisknutí tlačítka Import do pracovní databáze
zahájíte přihrávání zdrojového souboru do tzv. Pracovní databáze. Ta se při importu vytváří proto,
abyste si mohli přihrávané údaje prohlédnout resp. překontrolovat ještě předtím, než je přihrajete do
programu EVI9. Výhodou tohoto způsobu přenosu dat je také možnost synchronizace přihrávaných
subjektů s již existujícím adresářem firem v programu EVI9.
Pozn.: Pokud se při importu dat do pracovní databáze vyskytnou nějaké chyby (zobrazí se v na konci v
textovém editoru), může to být způsobeno např. použitím starší verze programu EVI9. V takovém
případě kontaktujte, prosím, dodavatele programu (e-mail: [email protected], tel.: 485 102 698).
Po úspěšném přihrání dat do pracovní databáze se program automaticky přepne na druhou záložku
Kontrola přihrávaných dat.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 36
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Data v pracovní databázi.
Na této záložce můžete provést kontrolu resp. synchronizaci přihrávaných subjektů, verifikaci dle
R.E.S. - Registru ekonomických subjektů včetně individuální či hromadné opravy a kontrolu dle
verifikačních postupů stanovených Ministerstvem životního prostředí (Kontrola dle standardu MŽP).
7.1. Kontrola dat v pracovní databázi
1. Kontrola subjektů & odpadů – Pomocí tohoto tlačítka otevřete okno, ve kterém se přehledně
zobrazí seznam importovaných firem včetně evidence odpadů.
Přehled importovaných subjektů a odpadů.
V horní polovině okna je uveden seznam firem, ve spodní polovině okna je zobrazen seznam odpadů
kurzorem vybraného subjektu. Při kontrole záznamů máte k dispozici tyto funkce:
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 37
Ikona
Funkční_kl.
Popis funkce
F4
Editace kurzorem vybrané firmy.
Ctrl+F4
Změna kurzorem vybraného sídla
firmy (provoz 0) na provozovnu.
Delete
Smazání vybraného subjektu (je
možné pouze v případě, že subjekt
nemá žádné vazby s odpady nebo
popisem zařízení).
F5
Obnova všech dat tj. opětovné
načtení všech importovaných dat.
F8
Sloučení dvou subjektů (popsáno v
kapitole Subjekty).
F9
Statistika odpadů – Tato funkce
vám zobrazí celkový počet odpadů
v pracovní databázi za jednotlivé
roky s možností smazání odpadů za
konkrétní rok.
F11
Označení/odznačení subjektů
není
Podobné subjekty – vyhledání
subjektů v importovaných datech,
které je možné sloučit
2. Kontrola a oprava podle R.E.S. – Tato funkce porovná seznam sídel importovaných organizací s
databází R.E.S. Problémové subjekty zapíše do samostatné tabulky pro individuální opravy. Tabulka
resp. seznam problémových subjektů se zobrazí ihned po skončení kontroly. Pro jednotlivé opravy
jsou vám k dispozici tyto nástroje:
Ikona
Funkční_kl.
Popis funkce
F4
Změna subjektu podle databáze R.E.S.
Shift+F4
Editace subjektu. Tato funkce umožní
editovat kurzorem vybraný subjekt, změnit
jej podle databáze R.E.S. a následně jej
dosadit do adresáře na místo původního
záznamu nebo jako novou organizaci. Dále
zde můžete převést původní sídlo na
provozovnu a nové sídlo dosadit přímo z
R.E.S.u.
Del
Smazat subjekt
databáze
není
Označit pro kontrolu příští verzí R.E.S. –
pokud opravujete subjekt s chybou IČ
neexistuje a zjistíte, že toto IČ existuje, ale
ještě není součástí databáze R.E.S., můžete
touto funkcí příslušný subjekt označit
popisem. Tento popis je součástí exportu
dat o odpadech.
není
Export problémových subjektů do MS Excel.
-
smaže
subjekt
z
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 38
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
F3
Hledání záznamu podle setříděné položky.
není
Opětovné spuštění kontroly subjektů dle
databáze R.E.S.
není
Filtr podle shodných počátečních n
znaků – tato funkce umožňuje zobrazit v
rozsahu
nastaveného
filtru
podobné
subjekty s RESem v údaji název, ulice a
obec pro rychlou opravu. Využijete v
případě
velkého
množství
chybně
vyplněných ZÚJ.
Seznam problémových subjektů dle R.E.S.
3. Podobné firmy (import vs. databáze) – Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí okno, které je
rozděleno na dvě části. V levé části jsou zobrazeny přihrávané firmy, v pravé části jsou firmy, které
jsou již zaevidovány ve vašem adresáři subjektů. V horní lištové nabídce Možnosti naleznete několik
funkcí, kterými můžete obě databáze synchronizovat:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
F2
Přepis importované firmy subjektem z
hlavní databáze tj. z již existujícího
adresáře subjektů v programu EVI9.
Ctrl+F2
Přepis subjektu v adresáři (v hlavní
databázi) importovanou firmou.
F4
Změna označení provozu importované
firmy. Toto lze provést pouze u firem,
které nejsou sídlem tj. číslo provozu není
nula. Dále nemůžete zvolit takové
označení
provozu,
které
již
v
importované databázi existuje. Změna
označení provozu se provádí např. když
v přihrávané a v hlavní databázi existují
shodné subjekty dle IČ a provozu, ale
liší se adresou.
Ctrl+F4
Změna sídla na provozovnu. Touto
funkcí se vytvoří kopie importované
firmy s vámi zvoleným označením
provozu. Na zkopírovanou firmu se dále
převedou všechny související záznamy
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 39
(odpady, partnerské vztahy apod.).
F5
Obnova dat tj. zobrazení aktuálního
stavu.
Ctrl+F5
Přepočet dat tj. opětovné načtení všech
importovaných dat.
F6
(vlevo)
Zobrazit odpady - zobrazí v případě
evidenta přihrávané odpady; v případě
partnera výskyt subjektu v přihrávaných
datech
F6
(vpravo)
Zobrazit odpady - zobrazí evidenci
odpadů v případě, že má subjekt
v hlavní databázi evidované odpady
Ctrl+F6
Zobrazit detail zařízení - zobrazí popis
zařízení včetně rozsahů a povolených
kódů odpadů
Synchronizace podobných subjektů.
4. Kontrola dle standardu MŽP – Tato funkce provede kontrolu dat o odpadech.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 40
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Kontrola dle Standardu MŽP.
7.2. Statistika
V této sekci získáte informaci o celkovém počtu přihrávaných údajů (firem, odpadů, zařízení, skladů
apod.) a dále zde můžete otevřít pomocí tlačítka Prohlížení dat v imp. db. nástroj, ve kterém lze
prohlížet kompletní importní tabulky (Firmy, Odpady, Zařízení, Skládky, Sklady). Pokud ovládáte SQL
příkazy, můžete navíc využít SQL editoru a zobrazit či změnit údaje v pracovní databázi.
Pozn.: Tlačítko Chybový soubor otevře textový editor s přehledem chyb, které nastaly při
posledním prováděném importu dat do pracovní databáze. Tento chybový soubor je důležitý pro
dodavatele programu při případné konzultaci nezdařeného importu dat.
SQL editor – data v pracovní databázi.
7.3. Import z pracovní databáze do hlavní
V této sekci můžete nastavit jakým způsobem se budou přehrávat duplicitní údaje z pracovní databáze
do hlavní databáze programu EVI9 (DBSISO).
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 41
1. U firem můžete zvolit, zda se využijí již existující firmy v hlavní databázi (Nepřepsat
importovanými údaji), nebo zda se přepíšou importovanými subjekty (Přepsat importovanými
údaji). Dále můžete přepsat v hlavní databázi pouze firmy, které mají v pracovní databázi odpady
tj. jedná se o ohlašovatele odpadů a proto jsou jejich údaje (adresa, ZÚJ apod.)
nejdůvěryhodnější (Evidenti s přepisem, partnery nepřepsat).
2. Ostatní duplicitní záznamy (zařízení, sklady, skládky) lze aktualizovat (Přepsat novými údaji) nebo
ponechat v hlavní databázi původní hodnoty (Nepřepsat novými údaji).
Po stisknutí tlačítka Import do hlavní databáze spustíte přenos dat z pracovní do hlavní databáze
programu EVI9.
V případě, že importujete data subjektu, který již má v evidenci nějaké záznamy, musíte rozhodnout,
zda tyto záznamy budou smazány a nahrány nově, či budou doplněny novými nebo bude import dat
ukončen.
Stisknutím tlačítka Konec zavřete importní program. Pokud nebudete provádět nový import dat do
pracovní databáze (Pozn.: Pracovní databáze se při každém importu odpadů vytváří nová.), pak můžete
po novém spuštění importního modulu v přenosu původně importovaných dat do pracovní databáze
pokračovat. Toho lze využít např. pokud je synchronizace firem zdlouhavá a vy potřebujete práci s
programem přerušit.
Upozornění: Importovat lze data jak z ORP, tak i od firem. Ve druhém případě nedoporučujeme
provést druhou část importu do hlavní databáze. Tato volba slouží pro prohlédnutí dat.
7.4. Import firemních hlášení z ISPOP
V současné době musí prakticky veškerá hlášení v oblasti odpadového hospodářství odesílat
firmy/ohlašovatelé pomocí systému ISPOP. Do tohoto systému můžete přistupovat přímo z programu
EVI9 a provádět import nebo zobrazení těchto hlášení.
K tomuto účelu musíte mít vyplněny přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do systému ISPOP
v parametrech programu
K tomuto účelu musíte mít vyplněny přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) do systému ISPOP
v parametrech programu.
Při importu dat stačí kliknout na tlačítko Načíst z ISPOP, následně se zobrazí seznam Vašich subjektů
(pouze sídla) a výběrem jednoho z nich dosáhnete zobrazení všech hlášení v oblasti evidence odpadů za
jednotlivé provozovny daného subjektu (v tabulce jsou všechny provozovny uvedeny pod sídlem).
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 42
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Následně máte možnost hlášení naimportovat, stáhnout soubor (ve formátu xml), případně upravit
zobrazovaná hlášení nastavením filtru.
Hlášení lze importovat do pracovní a dále do hlavní databáze nebo pouze zobrazit pomocí tzv. čtečky
hlášení.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 43
8. Číselníky
Součástí programu je několik číselníků (obecných seznamů), které usnadňují vyplňování příslušných
údajů při práci s evidencí. Některé číselníky můžete editovat pomocí kláves Insert (vložení nového
záznamu), F4 (změna záznamu), Delete (zrušení záznamu) nebo pomocí příslušných ikon.
Katalog odpadů — obsahuje kompletní seznam odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Pokud je
název odpadu uveden velkými písmeny, nejedná se o odpad, ale o skupinu.
Katalog odpadů.
Upřesnění názvu odpadů — seznam doplňujících názvů odpadů, kterými je možno rozlišit druh
odpadu v případě, že není dostatečně určen názvem podle katalogu odpadů nebo pokud se jedná o
odpad druhově blíže neurčený (99). Tento číselník lze libovolně doplňovat a měnit. Doplňuje se
automaticky při editaci odpadů na spisech.
Kódy nakládání — tento číselník obsahuje kódy nakládání s odpady dle vyhlášky č. 383/2001 Sb.
ZÚJ (NUTS 5) — seznam základních územních jednotek. Zdrojem tohoto číselníku je Český statistický
úřad.
Obce s rozšířenou působností — seznam obcí s rozšířenou působností se čtyřmístnými kódy. Zdrojem
tohoto číselníku je Český statistický úřad.
Obce a PSČ — seznam obcí a směrovacích čísel dodávacích pošt. Zdrojem tohoto číselníku je Česká
pošta a.s.
Okresy (NUTS 4) — seznam okresů s šestimístnými kódy. Zdrojem tohoto číselníku je Český statistický
úřad.
Kraje (NUTS 3) — seznam krajů s pětimístnými kódy. Zdrojem tohoto číselníku je Český statistický
úřad.
Kód CZ-NACE — Tento číselník obsahuje kódy převládajících (hlavních) ekonomických činností podle
Odvětvové klasifikace vydané Českým statistickým úřadem.
Seznam zemí — Tento číselník obsahuje kódy jednotlivých zemí podle normy ISO 3166.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 44
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
9. Nastavení období
Období v programu EVI9 vymezuje rozsah zobrazených záznamů v evidenci odpadů. Zobrazeny jsou
pouze ty odpady, jejichž datum odpovídá nastavenému období. Formulář pro nastavení období otevřete
pomocí odkazu na titulní obrazovce programu, příkazem v horní lištové nabídce Ostatní (Ctrl+I), nebo
kliknutím myši na období zobrazené ve spodní liště programu. Program vám neumožní vyplnit nesmyslný
údaj např. 1. 15. 2009 a kontroluje též logiku nastavených údajů (datum od nesmí být větší než datum
do).
Nastavení období.
Pomocí parametru Celostátní databáze se můžete přepnout do celostátní databáze, kterou je možné
získat z MŽP resp. od České agentury pro ŽP (CENIA). Celostátní databáze musí být umístěna ve složce
ALL a to v adresáři, ve které se nachází hlavní databáze DBSISO (např. ..\INISOFT\SISO\DB\ALL\). V
celostátní databázi je možné nahlédnout do evidence odpadů a popisů zařízení v rozsahu za celou ČR.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 45
10. Parametry programu
Odkazem Parametry programu na titulní obrazovce nebo příkazem v horní lištové nabídce Program
(popř. po stisknutí Ctrl+P) otevřete okno, ve kterém lze nastavit chování programu při určitých
situacích. Parametry, které souvisejí s určitou oblastí programu, jsou umístěny na jednotlivých záložkách.
Pozn.: Nastavení parametrů programu je pro každého uživatele individuální.
Parametry programu.
Tisk: Program EVI9 ukládá své tiskové sestavy přímo do hlavní databáze. Tento přístup umožňuje,
abyste mohli používat centrální resp. společné tiskové sestavy, ale také vlastní tj. individuálně upravené.
Na této záložce lze nastavit způsob tisku, zobrazit seznam tiskových sestav, vymazat vlastní vytvořené
sestavy, povolit editaci tiskových sestav apod.
Záloha databáze: Všechny pořízené záznamy je důležité zálohovat pro případ nestandardního ukončení
programu (výpadek proudu, "zatuhnutí" Windows apod.). Na této záložce můžete určit jakým způsobem
bude program zálohovat. Zálohu lze provádět při každém ukončení programu a nebo po uplynutí
nastaveného časového intervalu. Pokud zatrhnete parametr Zobrazit dotaz před zahájením
automatické zálohy, budete moci rozhodnout při každém ukončení programu, zda provést zálohu. V
sekci Záložní soubor lze nastavit cestu ke složce, do které se bude kopírovat (zálohovat) hlavní
databáze DBSISO. Pomocí parametru Komprimovat zálohu ve formátu *.zip můžete velikost
záložního souboru navíc zmenšit. Upozornění: Tento typ zálohování nelze provádět v síťové verzi
programu EVI9 (databáze programu dbsiso.idb nemusí být sdílená). Zde by mělo být zálohování
databáze součástí informačního systému vašeho úřadu. Můžete též kontaktovat dodavatele programu
pro alternativní řešení zálohování databáze po síti pomocí programu Daemon.exe.
Umístění souborů: Na této záložce můžete nastavit cestu ke složce, do které se budou ukládat
vytvořené SQL definice umožňující následné zobrazení individuálně sestavených přehledů (viz kapitola
Přehledy).
Update: Pokud chcete, aby program upozorňoval na nové aktualizace, aktivujte na této záložce
parametr "Automaticky zjišťovat aktualizace na internetu".
Další možnosti: Na této záložce můžete nastavit zobrazování lišty pro rychlé filtrování záznamů v
adresáři subjektů podle počátečních písmen, svislou pravou lištu pro přepínání mezi jednotlivými editory
a způsob slučování subjektů v případě provázání se spisy (viz program ESPI9). Pokud budete importovat
hlášení z ISPOP, pak zde také nastavujete cestu k dané službě a přístupové údaje.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 46
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
11. Smazání dat z databáze
Pomocí odkazu Smazání dat z databáze na titulní obrazovce popř. příkazem z horního lištového
menu Ostatní/Databáze/Smazání dat z databáze otevřete okno, ve kterém lze nastavit rozsah dat,
jenž chcete z databáze DBSISO vymazat. Smazat můžete všechny záznamy nebo pouze údaje
importované z příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností.
Smazání dat z databáze.
V sekci Rozsah dat nastavte, zda chcete vymazat všechna data, nebo pouze firmy z příslušné ORP
(obce s rozšířenou působností). V sekci Tabulky pak zatrhněte, jaké tabulky chcete smazat. Při mazání
dat z příslušné ORP lze smazat pouze odpady a zařízení (zaškrtnutím příslušných tabulek), firmy můžete
ponechat. Dále zde můžete provést hromadné vymazání nevyužitých subjektů.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 47
12. Archivace databáze
Funkce Archivace dat slouží v programu k rozdělení vytvořené evidence podle jednotlivých roků do
samostatných databází. Archivaci dat doporučujeme provádět vždy před zahájením importu za nový rok.
Pozn.: Archivaci může provádět pouze administrátor programu (ADMIN).
Archivaci dat provedete pomocí příkazu v horní lištové nabídce Ostatní\Archivace\Archivace dat.
Před zahájením archivace doporučujeme vytvořit bezpečnostní zálohu dat (z důvodu náhlého výpadku
proudu apod.).
Archivace dat
Vyberte rok, za který bude provedena archivace evidence subjektů, odpadů, popisů zařízení a všech
potřebných číselníků. Pomocí tlačítka Spustit archivaci zahájíte archivaci, která je časově náročná a
může probíhat i několik minut – zejména v síťovém provozu programu EVI9 nebo při velkém objemu
dat.
Pozn.: K vytvořenému archivu se lze jednoduše připojit pomocí Nastavení období.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 48
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
13. Nastavení uživatelů
Pomocí odkazu Nastavení uživatelů na titulní obrazovce můžete založit jednotlivé uživatele
programu EVI9 resp. ESPI9 (Nastavení uživatelských účtů je společné pro oba programy a je vhodné
především v síťovém používání tohoto software). Počet vytvořených uživatelských účtů ani počet
současně přihlášených uživatelů k programu není omezen. Omezen je pouze počet provedených instalací
software, který závisí na zakoupených licencích (viz Registrace programu).
Uživatelé programu EVI9.
Popis jednotlivých funkcí:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
Insert
Vytvoření nového uživatelského účtu.
F4
Změna údajů
uživatele.
Delete
Smazání kurzorem vybraného uživatele.
F5
Přepočet záznamů, zobrazení
stavu (tzv. Refresh, Obnovení).
u
kurzorem
vybraného
aktuálního
Při vytváření nového uživatelského účtu musíte vyplnit tzv. Přihlašovací jméno a Heslo. Ostatní
údaje jsou nepovinné. Uživatel, u kterého nebude vyplněno heslo, bude moci do programu vstupovat
bez přihlašování. Pozn.: Uživatel si může své heslo kdykoliv změnit pomocí příslušného odkazu na titulní
obrazovce programu.
Uživateli musíte dále nastavit tzv. oprávnění. Program nabízí tyto tři možnosti:
1. Administrátor: Uživateli s tímto oprávněním jsou přístupné všechny funkce v programu včetně
databázových operací (záloha, obnova, oprava, nastavení uživatelů apod.). Upozornění: Alespoň
jeden uživatel v programu musí mít nastaveno toto oprávnění.
2. Zápis: Tento uživatel má stejné oprávnění jako administrátor. Nepřístupné jsou mu pouze
databázové a hromadné operace.
3. Čtení: Uživatel s tímto oprávněním může pouze prohlížet všechny zaevidované záznamy, může
vytvářet různé přehledy a tisky. Nemůže však v programu provádět editaci dat (vytvoření,
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 49
změna, mazání záznamů apod.). Dále jsou mu znepřístupněny všechny databázové a hromadné
operace.
Dále je možné u oprávnění Zápis a Čtení nastavit speciální zákazy resp. povolení. Jedná se o editaci
odpadů, editaci cizích spisů a editaci číselníků a šablon v programu ESPI9.
Pozn.: Každý uživatel si může změnit své heslo pomocí odkazu Změna hesla na titulní obrazovce
programu.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 50
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
14. Databáze
14.1.
Nastavení databáze
V případě, že se odpojíte od databáze programu, nebo program nenalezne při spouštění cestu k této
databázi, zobrazí se okno s názvem Firebird Server nastavení. Tento formulář otevřete taktéž pomocí
příkazu
Nastavení databáze (Ctrl+Alt+Q) v horní lištové nabídce Ostatní/Databáze. Zde se
nastavuje cesta k databázi, uživatel, heslo atd. Pozn.: Pomocí tohoto formuláře se lze připojit i k síťové
databázi.
FireBird Server nastavení.
14.1.1. Postup při nastavení FireBird serveru – lokální verze
1.
V sekci umístění nastavte volbu „Tento počítač“. Do položky Databáze zapište cestu k databázi
(standardně C:\Program Files\INISOFT\SISO\DBSISO\DBSISO.IDB).
2.
V sekci uživatel zapište do příslušné kolonky heslo masterkey, pokud již není předvyplněno.
(Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server FireBird, ve kterém máte zavedenou vlastní
správu uživatelů, vyplňte heslo podle svého nastavení).
3.
Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce
objeví „Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
14.1.2. Postup při nastavení FireBird serveru – síťová verze
1. V sekci umístění nastavte volbu „Vzdálený počítač“. Do položky Server zapište název
počítače (serveru). Do položky Databáze zapište cestu k databázi tak, jako kdyby byla umístěna
na lokálním disku. (Příklad: Na serveru s názvem SERVER je databáze umístěna v cestě
C:\INISOFT\SISO\DBSISO\DBSISO.IDB. Na stanici proto nastavte název serveru SERVER popř.
jeho IP adresu a do položky Databáze zapište C:\INISOFT\SISO\DBSISO\DBSISO.IDB.).
2. V sekci uživatel zapište do příslušné kolonky heslo masterkey, pokud již není předvyplněno.
(Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server FireBird, ve kterém máte zavedenou vlastní
správu uživatelů, vyplňte heslo podle svého nastavení).
3. Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na
obrazovce objeví „Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 51
14.2.
Záloha databáze
Zálohu databáze DBSISO spustíte pomocí příkazu Záloha dat (Ctrl+Alt+Z) v horní lištové nabídce
Ostatní/Databáze nebo na úvodní obrazovce. Záloha dat provede pomocí technologie FireBird do vámi
nastaveného adresáře kopii celé databáze včetně všech číselníků a nastavených parametrů. Do názvu
souboru program automaticky vyplní aktuální datum.
Při zálohování doporučujeme ponechat aktivovaný parametr "Po dokončení zkontrolovat zálohu".
Program tak automaticky vyzkouší provést z vytvořené zálohy obnovu dat do dočasného souboru a
pokud by byla záloha chybná, bude vás informovat. V tomto případě kontaktujte dodavatele programu.
Pro urychlení průběhu zálohy můžete aktivovat parametr "Tichý režim". Soubor se zálohou se vždy
vytváří na počítači, na kterém je umístěna databáze DBSISO. V případě síťové verze tak bude záloha
vytvořena na databázovém serveru, nikoliv na klientské stanici.
14.3.
Obnova databáze ze zálohy
Obnovení databáze DBSISO.IDB ze zálohy tj. ze souboru DBSISO*.IBK spustíte pomocí příslušného
odkazu na titulní obrazovce programu nebo pomocí příkazu v horní lištové nabídce
Ostatní/Databáze/Obnova dat (Ctrl+Alt+O). Pozor: Touto funkcí se údaje v aktuální databázi
kompletně nahradí daty z přihrávané zálohy. Proto může obnovu dat provádět pouze uživatel s
oprávněním "Administrátor". Pozn.: Obnovu dat nelze provést, pokud je k databázi připojen jiný uživatel
popř. program např. ESPI9. Při obnově dat ze zálohy se vytváří nové indexy. Proto lze zálohou a
obnovou dat optimalizovat rychlost programu.
Obnovu databáze doporučujeme v režimu "Bezpečná obnova". Znamená to, že program nejprve
provede obnovu dat do dočasného souboru a pokud vše proběhne úspěšně, pak teprve přepíše aktuální
databázi obnovenou zálohou. Pro urychlení průběhu obnovy můžete aktivovat parametr "Tichý režim".
14.4.
Kontrola a oprava databáze
Pomocí odkazu Oprava databáze na titulní obrazovce programu spustíte nástroj pro případnou
kontrolu resp. opravu databáze. Při této operaci nesmí být k databázi připojen žádný jiný uživatel. Pozn.:
V některých případech je nutné provést opravu databáze několikrát až po oznámení úspěšného
dokončení. Příčinou porušení databáze může být např. výpadek el. proudu, nekorektní ukončení
programu apod. Nejčastěji se poškodí indexy databáze. Tato funkce chybné indexy opravuje nebo
odstraňuje. Proto je po provedení opravy nutné databázi zazálohovat a následně obnovit ze zálohy.
Opravu databáze může provádět pouze uživatel s oprávněním "Administrátor".
Kontrola a oprava databáze.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 52
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
15. Nápověda programu
Nápovědu programu EVI 9 lze vyvolat pomocí příslušného odkazu na titulní obrazovce nebo příkazem
v horní lištové nabídce Ostatní. V nápovědě se můžete pohybovat pomocí kontextových odkazů, nebo
pomocí obsahu a rejstříku. Kombinací kláves Ctrl+F můžete využít fulltextového vyhledávání vámi
zadaného textu. Stisknutím Alt+F4 se vrátíte zpět do programu. Pokud se při používaní programu
ocitnete v nesnázích, klávesou F1 vyvoláte nápovědu k aktuálnímu tématu.
Pozn.: Nápověda programu a legislativa (obsahující zákon č. 185/2001 Sb. včetně příslušných
prováděcích vyhlášek č. 352/2005 Sb., 376/2001 Sb., 381 - 384/2001 Sb. a 352/2008 Sb.) je
vytvořena formou internetových stránek.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 53
Bezpečnostní dokumentace
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 54
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
16. Bezpečnostní prvky
16.1.
Instalace programu
Standardní instalace programu probíhá do lokálního adresáře c:\program files\inisoft\siso. Pokud
uživatel nemá práva přístupu do instalačního adresáře, není možné provádět aktualizace. Pro běžný chod
programu stačí mít v adresáři práva pro čtení.
16.2.
Instalace databáze
Standardní instalace databáze probíhá do adresáře c:\program files\inisoft\siso\dbsiso. Pokud uživatel
nemá plná práva přístupu do instalačního adresáře, není možné provádět aktualizace, archivace a
importy dat.
Databáze je dodávána s administrátorským přístupem, pokud chcete tento přístup omezit, pak
postupujte dle kapitoly Uživatelé.
16.3.
Bezpečnost dat, Firebird
Databáze programu je vytvořena v SQL prostředí Firebird a využívá dostupné nástroje tohoto
prostředí k zabezpečení dat. Přístup k datům je realizován v systému Firebird pouze pod uživatelským
účtem SYSDBA (viz kapitola „Nastavení databáze“). Heslo lze v systému Firebird změnit. Návod k
nastavení a administraci systému Firebird je k dispozici na internetových stránkách (např.
www.firebirdsql.org) a proto není součástí této dokumentace.
Data v databázi s výjimkou hesel nejsou šifrovaná. V případě požadavku na vyšší zabezpečení
dat je nutné využít možnosti operačního systému. Uživatel programu nemusí mít k databázi přístupová
práva. K databázi musí být zabezpečen pouze přístup na úrovni systému Firebird (uživatel SYSTEM). V
případě síťové verze nemusí být složka s databází sdílená.
16.4.
Přístup k datům
Nastavení přístupu k datům jednotlivým uživatelům lze provést přímo na úrovni programu
zavedením uživatelských účtů. Každému účtu lze přiřadit libovolný počet skupin a každé skupině lze
nadefinovat příslušné zákazy přístupu do jednotlivých dat, editorů, použití funkcí, databázových operací
apod. Více informací naleznete v kapitole „Uživatelé.“
16.5.
Identifikace dat
Záznamy v editorech subjekty, odpady, přeprava atd. jsou při ukládání automaticky označeny
jménem uživatele, který záznam do databáze vložil nebo naposledy editoval, datem a typem editace
(pořízení, změna atd.).
16.6.
Databázové operace
Databázi programu je možné zálohovat prostým kopírováním databázového souboru na úrovni
nastavení operačního systému. Při kopírování však doporučujeme zastavení Firebird serveru, aby byl
zamezen přístup resp. používání databázového souboru v době kopírování.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 55
Upozornění: Pokud se provede kopie v době používání databáze, hrozí porušení integrity dat v databázi.
Provedení kopie databázového souboru např. do složky na síťovém disku lze nastavit i v
programu. Více informací naleznete v kapitole „Parametry programu.“ Pokud je program instalován
lokálně na PC uživatele, pak doporučujeme provádět pravidelně kopii databáze na síťový disk.
Dále lze databázi zálohovat prostřednictvím technologie Firebird. Více informací naleznete v
kapitole „Databáze.“ Tento způsob zálohování umožňuje kontrolu integrity dat v databázi, nezálohuje
indexy, výsledný soubor je menší a má příponu gbk, ibk nebo fbk. Upozornění: V tomto případě není
možné provádět zálohování na síťový disk. Záloha lze vždy provést pouze na PC, na kterém je spuštěn
Firebird Server. Cesta do složky, ve které je záloha vytvořena, se nastavuje z pohledu Firebird serveru.
V případě narušení integrity dat lze využít programové funkce ke kontrole a opravě dat a
následně k reindexaci databáze. Více informací naleznete v kapitole „Databáze.“
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 56
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Dodatek k dokumentaci
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 57
17. Závěr
Program EVI9 vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech, v platném znění) a k němu
příslušných prováděcích vyhlášek. Umožňuje sehrávání ročních hlášení o odpadech (v rozsahu příloh č.
20 vyhlášky 383/2001 Sb., č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb. a č. 4 vyhlášky 352/2008 Sb.) a popisů
zařízení (v rozsahu příloh č. 22, 23 a 24 vyhlášky 383/2001 Sb.) a to v přenosovém standardu dat
o odpadech.
Naším cílem je dosáhnout toho, aby program co nejefektivněji napomáhal při vaší práci, proto rádi
přivítáme každou radu, námět i zkušenost s jeho používáním. Jsme připraveni pomoci při nejasnostech,
které mohou občas nastat, a pokud to bude možné, zahrnout vaše eventuální připomínky do dalších
verzí programu. K dispozici je vám také hot-line na níže uvedeném tel. čísle, e-mailová adresa
[email protected] a webovská stránka http://www.inisoft.cz.
17.1.
Identifikační údaje dokumentu
Verze
9.3.4.1
Zpracovatel
Tomáš Čejchan
Schvalovatel
Petr Grusman
Datum zpracování
24. května 2012
Datum schválení
24. května 2012
Datum platnosti
24. května 2012
Elektronická verze
9.3.4.1
Počet stran
61
Počet příloh
0
Pokud se neshoduje verze Vašeho programu s verzí uvedenou v této příručce, je pro uživatele
připraven seznam změn na internetových stránkách www.inisoft.cz.
Uživatelská dokumentace v elektronické podobě je aktualizována průběžně a její aktuální znění lze
stáhnout z www.inisoft.cz.
V případě, že chcete vytisknout dokument v elektronické podobě, využijte možnosti Vašeho operačního
systému nebo kontaktujte dodavatele programu.
17.2.
Upozornění pro uživatele
V případě, že se v průběhu používání programu EVI objeví chybové hlášení v jiném než v českém
jazyce, jedná se o informaci určenou úzkému okruhu specialistů na straně technické podpory dodavatele
produktu.
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 58
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
17.3.
Popis a zpráva o provedených testech v programu
Program EVI9 byl otestován na všech výše deklarovaných operačních systémech Windows
2000/XP/Vista/7. Všechny chyby, které byly při testování zjištěny, byly opraveny. Program nadále
testujeme a případné chyby a nedostatky (vzniklé např. úpravou programu z důvodů změny legislativy)
jsou vždy odstraněny v nové aktualizaci programu. Upgrade vystavujeme pravidelně na internetových
stránkách http://www.inisoft.cz.
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 59
18. Rejstřík
Archivace dat, 48
Číselníky, 44
Databáze, 51
Databázová aplikace, 12
HW, SW, 6
Import dat, 36
Indikátory OH, 34
Instalace programu, 7
Lokální verze, 7
Síťová verze, 7
Klient, server, 7, 12
Kontakty, 21
Licenční smlouva, 9
Nápověda, 53
Období, 45
Odpady, 30
Ovládání programu, 13
Parametry programu, 46
Popis zařízení, 27
Pracovní databáze, 37
Přehledy, 32
Registrace programu, 9
RES, 22
Smazání dat, 47
Subjekty, 15
Uživatelé, 49
Začínáme s databázovou aplikací, 12
Záloha databáze, 52
------------------------------------------------————————————————————————————————————————————————————————————–––
Strana 60
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Kontakt na autory programu:
INISOFT s.r.o.
Ruprechtická 440/33
460 01 Liberec
tel.: 485 102 698
fax: 485 124 944
e-mail: [email protected]
http://www.inisoft.cz
————————————————————————————————————————————————————————————–----------------------------------------
INISOFT s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
strana 61

Podobné dokumenty

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Nejasné zadání výzvy vyžaduje řadu konzultací na MŽP a SFŽP. (Poznámka: Výzva např. pracuje s termínem „Integrovaný systém“ aniž ho upřesňuje, i když byl již v roce 2006 společným česko-německým tw...

Více

Manuál Obal 8

Manuál Obal 8 Grafické rozlišení 1280x1024 a více

Více

Vyhodnocení plnění POH LK za rok 2013

Vyhodnocení plnění POH LK za rok 2013 data (výstupy) z programu EVI 9 Krajského úřadu Libereckého kraje, vycházející z vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 20, tabulky č....

Více

Vyhodnocení plnění POH LK za rok 2014

Vyhodnocení plnění POH LK za rok 2014 procesu nový Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, je přepokládáno, že toto vyhodnocení je posledním dokumentem vycházejícím z POH LK vyhlášeného dne 16. 3. 2004. Území Libereckého kraje ...

Více

česky - EnviWeb

česky - EnviWeb uplatnění v podnikové praxi. Jak to funguje v Transgasu: V podniku Transgas je informační systém v současné době založen na sítích WAN a LAN. Jednotlivé provozy provozují sítě LAN a ty jsou propoje...

Více

User Guide

User Guide Správa dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Více

irsko příběh

irsko příběh Dneska jsem měl se svými rodiči debatu na téma. Jestli můžu na neschopence jezdit svým autem např. k doktorovy, nebo na vycházky. Říkali, že ne. Pohádali jsme se před mým nejlepším kamarádem a jeho...

Více