Scholarship Application

Transkript

Scholarship Application
Studijní nadace CS Cabot
Žádost o přidělení stipendia pro akademický rok 2015/2016
1.
OSOBNÍ ÚDAJE O ŽADATELI
Jméno: ……………………..…………………................ RČ: ………………………….. Číslo bank.účtu:.............................................
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………….................................................
Telefon: ………………………… Mailová adresa:* …………………………………..…………………………..........................................
*jen pokud ji pravidelně používáte
2. STUDIUM A STUDIJNÍ VÝSLEDKY
Akad.rok
Obor, škola
Ročník
Studij. průměr **
2013/2014
2014/2015
2015/2016
Budu studovat:
-----------------
** POVINNÝ ÚDAJ ovlivňující výši stipendia !! Pokud jsme v I.ročníku, uveďte průměry ze SŠ.
Další úspěchy, vynikající výsledky apod. …………………………………………………………………………....................................
3.
SOCIÁLNÍ SITUACE ŽADATELE A JEHO RODINY
Popište prosím stručně sociální situaci vaší rodiny a jaké jsou hlavní důvody Vaší žádosti o stipendium:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A/ Počet členů společně žijících v domácnosti celkem: ……….. z toho vyživované děti: ……………..
Sourozenci – jména
věk
navštěvovaná škola
..…………………………….
……..
…………………………………………………………………..
..…………………………….
……..
…………………………………………………………………..
………………………………
……..
…………………………………………………………………..
………………………………
……..
…………………………………………………………………..
B/ Příjmy rodiny (čisté měsíční):*, /**
* nevyplňované řádky prosím proškrtněte:
Matka nebo zákonný zástupce žadatele: (jméno, Otec nebo zákonný zástupce žadatele: (jméno,
příjmení) ………………………………………………....................... příjmení) ……………………………………………….......................
Bydliště: ………………………………………………........................ Bydliště: ……………………………………………….......................
Zaměstnání: ……………………………………………....................
Zaměstnání: ……………………………………………...................
Příjem ze zaměstnání či podnikání: ……………………......... Příjem ze zaměstnání či podnikání*……………………........
Invalidní důchod: ……………………………………....................
Invalidní důchod: ……………………………………....................
Starobní důchod: ……………………………………….................
Starobní důchod: ……………………………………….................
Vdovský důchod (do kdy): ……………………………..............
Vdovecký důchod (do kdy): ..………………………….............
Podpora v nezaměstnanosti: …………………………............
Podpora v nezaměstnanosti: ………………………….............
Jiné i nepravidelné příjmy: …………………………….............
Jiné i nepravidelné příjmy: ……………………………..............
Mimořádné příjmy, výhry, dary: ………………………..........
Mimořádné příjmy, výhry, dary: ………………………...........
Jiné příjmy rodiny (čisté měsíční):
Sociální příplatek (v nouzi): ………….. Rodičovský příspěvek***: …….…..
Příspěvek na bydlení: ……….............
** Úvádějte pouze příjmy matky/otce pokud žijí ve společné domácnosti; ***nejedná se o PnD sourozenců
Příjmy žadatele (čisté měsíční):
Vyživovací povinnost: ……...............Sirotčí důchod: ………………….......... Přídavek na dítě: ……………..
Příspěvek na ubytování ............
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte: ……....................................................
Sociální stipendium: ……………… Jiné příjmy od školy či státních úřadů (specifikujte prosím) :
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Jiná sdělení:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Příjmem ze zaměstnání se rozumí průměrný čistý měsíční příjem za 2. čtvrtletí roku 2015
Příjmem z podnikání se rozumí čistý příjem za loňský kalendářní rok / 12 měsíci.
Čestně prohlašujeme, že nemáme žádné jiné pravidelné peněžité či nepeněžité příjmy než výše uvedené, ani
nepravidelné příjmy a peněžité dary přesahující v úhrnu 2000 Kč ročně v přepočtu na jednoho člena
domácnosti. Jsme si vědomi, že případné nepravdivé prohlášení by bylo porušením základních morálních
principů a navíc diskreditací dobročinných aktivit Studijní nadace CS Cabot a může být důvodem k odebrání
stipendia. Budu informovat nadaci o jakékoliv změně skutečností uvedených v žádosti, ke kterým dojde od
podání žádosti do 10.9.2015
Podepsán (datum, podpis)
Žadatel (student) : ………...….…………………….……......................... Matka: ……………………………………………….................
Otec: …………………...………………………………................................ Jiný zákonný zástupce: ……………………………….........
Studijní nadace CS Cabot prohlašuje, že Vámi uvedené údaje považuje za vysoce důvěrné a zavazuje se, že je
neposkytne žádné třetí osobě. Zároveň si vyhrazuje právo případného ověření správnosti těchto údajů. Případné
zjištění nepravdivosti nebo neúplnosti poskytnutých informací může vést k okamžitému zrušení spolupráce
nadace s žadatelem.
K žádosti prosím přiložte následující doklady potvrzující všechny výše uvedené údaje:
kopii indexu, či vysvědčení s výsledky za letošní akademický rok
originál potvrzení o studiu pro rok 2015/2016 – dodat nejpozději do 10.října 2015 (jinak nemůže být stipendium
vyplaceno)
originál potvrzení zaměstnavatelů rodičů o průměrném čistém měsíčním příjmu za 2.čtvrtletí r. 2015
kopii daňového přiznání rodičů v případě, že podnikají
originál potvrzení kontaktního místa ÚP „Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory oprávněné osobě“
pro Vás a Vaše rodiče
originál potvrzení ÚP o výši podpory v nezaměstnanosti
kopii Rozhodnutí o výši starobního, invalidního, vdovského či sirotčího důchodu
kopii rozhodnutí soudu o výši stanoveného výživného nebo čestné prohlášení žadatele o neplacení výživného ze
strany povinného
Vaši žádost o stipendium zašlete prosím doporučeně nejpozději do 31. 7. 2015 na adresu:
Studijní nadace CS Cabot, Masarykova 753, 757 27 Valašské Meziříčí
O výsledku výběrového řízení budete vyrozuměni nejpozději do 15. září 2015.
Pro bližší informace kontaktujte p. Jiříčkovou na tel. č. 725 951 239. Grantová pravidla jsou zveřejněna na
www.cabotcorp.com/valmez

Podobné dokumenty

Potvrzení pracovní neschopnosti - prodloužení trvání

Potvrzení pracovní neschopnosti - prodloužení trvání předložte k vyplnění svému lékaři. Za vyplnění uhradíte jím účtovaný honorář, neboť jde o zdravotní výkon, který nesleduje léčebný účel a je proveden na Vaší žádost a ve Vašem osobním zájmu. Náklad...

Více

Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU)

Přihláška do České Florbalové Unie(ČFbU) Florbalového informačního systému (FIS). Své kontaktní informace v rámci tohoto systému průběžně aktualizujte.

Více

Žádost o přestup - FBC Penguins Praha

Žádost o přestup - FBC Penguins Praha do České Florbalové Unie(ČFbU)

Více

Přihláška do Spolku KCHP - Spolek KCHP – Klub chovatelů pudlů

Přihláška do Spolku KCHP - Spolek KCHP – Klub chovatelů pudlů Souhlasím s použitím výše uvedených osobních údajů pro použití v evidenci klubu chovatelů pudlů s tím, že tyto informace nebudou dále klubem ani jinou osobou šířeny. Čitelně vyplněnou kartu s kopií

Více

bezpečnostnílist - Cabot Corporation

bezpečnostnílist - Cabot Corporation Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

Více

Pro zajištění agendy zahraničních zaměstnaneckých

Pro zajištění agendy zahraničních zaměstnaneckých Olomouc , Ostrava Ústí nad Labem, Karlovy Vary

Více

Návod M5p pro adminy

Návod M5p pro adminy Peníze za práci jsou mezi váma a tím člověkem a Sdružení s tím nemá nic společného. Pokud na to chtějí papír a vy nemáte živnost, ze které byste to udělali, tak jim můžete podepsat nějaký jejich vý...

Více

Příloha č. 2C – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení

Příloha č. 2C – k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení Převáděný podíl na stavbě (zlomkem) – čitatel – uveďte číslo uvedené ve zlomku před lomítkem / jmenovatel – uveďte číslo uvedené ve zlomku za lomítkem. V případě, že převádíte/nabýváte celou stavbu...

Více

devítistránkovým formulářem

devítistránkovým formulářem dále jen OSVČ předloží úředně ověřené kopie, u ostatních zdravotnických pracovníků

Více

Žádost o přidání Statutárního zástupce

Žádost o přidání Statutárního zástupce 18. Číslo dokladu 19. Platnost do 20. Datum vydání 21. Vydavatel dokladu Kontaktní údaje Statutárního zástupce: 22. Email 23. Telefon Údaje Statutárního zástupce za Banku ověřil: Datum a místo Podp...

Více