Bushido Ovládání počítače Vložení baterií Funkce

Transkript

Bushido Ovládání počítače Vložení baterií Funkce
Bushido
Ovládání počítače
Vložení baterií
Funkce kláves [str.3]
Ovládání menu a vkládání písmen a číslic
Návrat do předešlé obrazovky (bez uložení změn)
Návrat o jedno písmeno během nastavování
Listování v seznamu nebo nabídce (nahoru)
Nastavení písmena a číslice
Potvrzení výběru a nastavení
Otevření a zavření konkrétního nastavení
Listování v seznamu nebo nabídce (dolů)
Nastavení písmena a číslice
Návrat o jedno písmeno během nastavení
Otevření nové obrazovky (pokud je to nabídnuto)
Ovládání během tréninku
Dřívější ukončení
Otevření nastavení NABÍDKY TRAS
Pohyb mezi jednotlivými tréninkovými obrazovkami
Otevření nastavení NABÍDKY TRAS
Přiblížení tréninkového grafu; zobrazení následujících tras
První nastavení počítače [str.4]
První nastavení počítače
Při prvním nastavení počítače budete muset provést několik prvotních nastavení. Toto bude nutné pouze jednou.
Postupujte podle instrukcí na displeji.
Výběr jazyku
Pomocí ŠIPKY NAHORU A DOLŮ vyberte z Angličtiny, Holandštiny, Francouzštiny, Italštiny nebo Němčiny.
Výběr potvrďte pomocí OK.
Datum a hodiny (den – měsíc – rok)
Pomocí ŠIPKY NAHORU A DOLŮ nastavte den. Poté se přesuňte ŠIPKOU DOPRAVA na měsíc a stejným
způsobem jej nastavte. Pak se přesuňte a nastavte rok a dále pokračujte hodinami. Pomocí tlačítka OK potvrďte
nastavené hodnoty. Pomocí ŠIPKY DOLŮ uložte nastavení.
Propojení s brzdou
Nastavení bezdrátového ANT propojení brzdy a počítače na řidítkách je třeba provést pouze jednou, při příštím
startu Bushido se brzda s počítačem rozpoznají automaticky. Při propojování brzdy s počítačem je potřeba, abyste
šlapali, protože jen tak dojde k vytvoření signálu potřebného k rozpoznání obou zařízení.
Vytvoření osobního profilu
Cyklotrenažér Bushido vyžaduje vložení některých osobních dat pro výpočet vyprodukovaného výkonu a také pro
uložení vašich výsledků. Je třeba vložit: jméno, hmotnost včetně kola, pohlaví, datum narození a výšku. Informaci
jak tyto údaje nastavit naleznete na straně 7 v kapitole Nastavení uživatele.
Menu / zahájení tréninku [str.5]
Aktivace počítače umístěného na řidítkách
Za účelem úspory energií se počítač automaticky po dvou minutách vypne. Pokud jej chcete opět zapnout, stiskněte
jakékoliv tlačítko.
Menu
Pokaždé když zapnete počítač, objeví se Vám MENU. Můžete začít trénink, nastavit si údaje nebo si prohlédnout
poslední výsledky přímo v tomto menu. Více informací o NASTAVENÍ naleznete na straně 6 a na straně 10
naleznete vysvětlení k POSLEDNÍM VÝSLEDKŮM.
Zahájení tréninku
Start training
Nastavení
Settings
Prohlédnutí posledních výsledků
View last score
Zahájení tréninku (Start training)
Od tohoto bodu můžete začít svůj trénink ve třech jednoduchých krocích. V první řadě musíte NASTAVIT
UŽIVATELE (select user) a pak se přesunout do NASTAVENÍ TRÉNINKU (training selection). Stisknutím OK
zahájíte vybraný trénink. Pokud budete chtít, můžete si před zahájením tréninku ZAPNOUT nebo VYPNOUT
měření tepové frekvence nebo vybrat soupeře.
Po stisknutí START TRÉNINKU (Start training) začne odpočítávání. Jakmile se na displeji objeví 0, objeví
se upozornění ŽAČNĚTE ŠLAPAT. Chvilku poté co zahájíte trénink, se na displeji objeví měřené hodnoty.
Tepová frekvence (Heartrate)
Pokud máte ZAPNUTO měření tepové frekvence, použijte ŠIPKU DOPRAVA pro otevření okna s nabídkou
nastavení HORNÍ A DOLNÍ HRANICE tepové frekvence. Pokud během tréninku přesáhne Vaše tepová frekvence
nastavené hranice, uslyšíte varovný signál. Zde je také možné, měření tepové frekvence vypnout.
Soupeř (Opponent)
Jakou soupeře můžete nastavit hodnoty z Vašeho předešlého tréninku SKLON% - VZDÁLENOST.
Nastavit je možné pouze jednoho soupeře. Pomocí ŠIPKY DOPRAVA otevřete okno nastavení soupeřovi průměrné
rychlosti. Zde si nastavíte, jestli soupeř pojede rychleji nebo pomaleji.
NASTAVENÍ [str.6]
Zvuk (Sound)
Vyberte si mezi ZAPNUTO (on) a VYPNUTO (off), pomocí ŠIPKY DOPRAVA
Rychlost (Speed)
Vyberte mezi km/h a m/h, pomocí ŠIPKY DOPRAVA
Hmotnost (Weight)
Vyberte mezi kg a lbs, pomocí ŠIPKY DOPRAVA
Nastavení datumu a hodin (Date and time)
Zde můžete nastavit datum a 24h čas
Nastavení jazyka (Language)
Vyberte si mezi Angličtinou, Holandštinou, Francouzštinou, Italštinou, Španělštinou a Němčinou.
Hrudní pás (Heartrate-belt)
Bushido můžete používat jak s analogovým pásem, tak s ANT hrudním pásem. Pomocí ŠIPKY DOPRAVA si
vyberte typ pásu, který budete používat. Pokud si vyberete ANT, musíte před tréninkem zkontrolovat, že počítač
přijímá signál od pásu (Connect). Pokud tomu tak nebude, nebude možné měřit tepovou frekvenci.
Brzda (Brake)
Přesnost měření brzdného výkonu záleží na mnoha faktorech, jako je přítlak válečku brzdy k pneumatice, tlak
pneumatiky, změna síly magnetů a teplota. Pro zajištění co nejpřesnějšího výsledku měření výkonu je potřeba
bezdrátovou brzdu ZKALIBROVAT (Calibrate). Postupujte podle instrukcí na displeji. Pokud byl počítač delší
dobu z dosahu brzdy je potřeba provést nové propojení s brzdou (Connect).
Korekce měření (Scale factor)
Korekci měření použijte v případě, že Bushidem naměřené hodnoty jsou odlišné od hodnot naměřených externím
měřičem výkonu. Korekce je možná v rozsahu 80 až 120%.
Info
Sériové číslo, verze softwaru a datum výroby počítače a brzdy.
VÝBĚR UŽIVATELE [str.7]
Výběr uživatele
Na displeji se Vám zobrazí poslední tři nastavení uživatelé, pomocí ŠIPEK NAHORU A DOLŮ vyberte
požadovaného. ŠIPKOU DOPRAVA vstoupíte do ID karty vybraného uživatele. Zde můžete zkontrolovat
nastavené hodnoty, případně je upravit.
TŘI VOLBY DOLE
Výběr odlišného uživatele (Select different user)
Otevře se nabídka se všemi uživateli, kteří byli někdy uloženi (může jich být maximálně osm).
Nový uživatel (New user)
Otevře prázdnou ID kartu, ve které je možné nastavit nové uživatelské hodnoty.
Team
Jméno
Hmotnost
Pohlaví
Datum narození
Výška
Tacx Bushido (nemůže být změněno)
maximálně 16 znaků
jezdce a kola
žena / muž (použijte ŠIPKU DOPRAVA)
přednastaveno 01-01-1980
přednastaveno 180cm (rozsah: 100 až 230cm)
Vymazání uživatele (Remove user)
Otevře nabídku se všemi uživateli. Potom co vyberete uživatele, kterého chcete smazat, stiskněte OK. ID karta
uživatele a jeho uložené výsledky budou vymazány.
NASTAVENÍ TRÉNINKU [str.8]
NASTAVENÍ TRÉNINKU
Zobrazí se Vám poslední tři nastavené nebo uskutečněné tréninkové programy. Pomocí ŠIPEK NAHORU A DOLŮ
vyberte požadovaný. ŠIPKOU DOPRAVA vstoupíte do vybraného programu. Zde můžete zkontrolovat nastavené
hodnoty, případně je upravit.
TŘI VOLBY DOLE
Výběr odlišného programu (Select different program)
Otevře se nabídka s různými typy programů: Sklon % / vzdálenost, sklon % / čas, výkon / vzdálenost, výkon / čas,
tepová frekvence / vzdálenost, tepová frekvence / čas. Po výběru programu se Vám zobrazí celkový přehled
nastavených programů. Na začátku seznamu bude VOLNÝ TRÉNINK (FREE). Tento program Vám umožní ruční
volbu různého nastavení během tréninku.
Nový program (New program)
Po výběru typu programu (Program type) se přesunete do okna s možností nastavení tohoto programu. Program se
může skládat maximálně z 99 úseků. Sklon % lze nastavit po 0,1 v rozsahu -5% až +20%. Výkon po 10 od 10 do
990 watt a tepovou frekvenci po 1 mezi 10 a 240 tepy za minuty.
Otevře se první ÚSEK. Pomocí ŠIPKY DOPRAVA přidáte standardní úsek. Pomocí ŠIPKY DOLEVA
vymažete vybraný úsek. Stiskněte OK, pokud si přejete upravit nastavení standardního úseku. Pomocí ŠIPEK
NAHORU a DOLŮ se můžete přepínat mezi sklonem % / výkonem / tepovou frekvencí nebo mezi
vzdáleností / časem. Po stisknutí OK se otevře okno pro úpravu nastavení. Pokud máte nastavený a
pojmenovaný program uložíte ho pomocí SAVE.
Vymazání programu (Remove program)
Po výběru typu programu se Vám zobrazí plná nabídka na displeji. Stiskněte OK na programu (a jeho výsledcích),
který si přejete vymazat.
FUNKCE BĚHEM TRÉNINKU [str.9]
Během tréninku si můžete vybrat různé nastavení zobrazovaných informací. Výběr aktivujete tlačítkem OK.
V ÚSEKU se Vám zobrazí informace o aktuálním úseku. V tomto případě se zobrazuje odečet vzdálenosti a času.
Pomocí ŠIPKY DOPRAVA můžete na 5s zvětšit zobrazení a podívat se, který úsek bude následovat.
Jezdcova pozice
Postup v programu je zobrazen pomocí svislé čáry. Vaše pozice je znázorněna pomocí hvězdičky. Pokud trénujete
se soupeřem, bude jeho pozice zobrazena pomocí kroužku.
Kolik metrů je soupeř před vámi nebo za vámi, může být zobrazeno na spodním řádku v okně ÚSEK, kde je
normálně zobrazena informace o spotřebovaných kaloriích v kJ.
Porovnání pravé a levé
Ve spodní části obrazovky můžete vidět světle políčko. Toto pole zobrazuje rozdíl v síle šlapání mezi pravou a
levou nohou. Čím je rozdíl menší, tím menší je toto pole. Pokud je rozdíl v síle nohou větší, zvětšuje se i toto pole,
nešlapete „kruhově“.
Režim úsek [str.10]
Pokud si přejete upravit nastavení naprogramovaného úseku během tréninku, použijte ŠIPKU NAHORU a DOLŮ.
Deset sekund po nastavení budou změny automaticky provedeny. Na konci tréninku nový program pod novým
názvem uložíte. Pokud změníte program během tréninku, bude soupeř automaticky vymazán.
Přestávka v tréninku
Pokud ukončíte trénink dříve, než projedete cílem, objeví se na displeji nápis PAUSE. Všechna Vaše data a jeho
soupeře/ky budou zachována. Jakmile začnete znovu šlapat, měření se rozběhne od stejného místa.
Chybové hlášení během tréninku
Vyhledejte stránky www.tacx.com , zde jděte do sekce SERVICE & SUPPORT, ve které najdete FAQ. Zde najdete
vysvětlení k jednotlivým chybovým kódům, které se zobrazí na displeji.
Zobrazení poledního výsledku
V MENU – CHECK LATEST SCORE si můžete prohlédnou Vaše výsledky. Toto je místo, kde si můžete
prohlednout celý Váš trénink. Pokud budete chtít, můžete si zobrazit výsledky jednotlivých úseků samostatně.
PŘÍSLUŠENSTVÍ [str.11]
T1990 Upgrade pro propojení trenažéru Bushido s PC
S tímto upgrade můžete ze svého Bushido udělat ještě zajímavější trenažér. Bezdrátové propojení trenažéru s PC je
provedeno pomocí ANT USB konektoru. Všechna data budou zobrazeny na monitoru, díky nově vyvinutému Tacx
Tréninkovému SW. Tento SW Vám umožní používat nejnovější technologie. Co třeba zobrazení dvaceti soupeřů ve
stejný čas, vyobrazených jako malých cyklistů na Vašem displeji? Důležitější informace, jako je třeba tepová
frekvence, jsou díky Catalyst tréninkovému SW zobrazeny v přehledných grafech a tabulkách. Catalyst 3D program
Vám umožní přechod do virtuálního světa tréninků. A díky Real Life Training můžete použít Gogole Earth a GPSdata pro zopakování si skutečných vyjížděk v komfortu domova. Více naleznete na www.tacxvr.com.
Hrudní pás Tacx ANT T1992
Snímač tepové frekvence TACX s ANT přenosem dat, u kterého nedochází k rušení a měří až do vzdálenosti 5m od
řídící jednotky.

Podobné dokumenty