3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček Kamýk Dub letní V

Komentáře

Transkript

3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček Kamýk Dub letní V
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkovièek
Celková délka trasy: 5,3 km
Poèet stromù: 14
Poèet informaèních tabulí: 1
Kamýk
Vycházku zaèínáme na autobusové zastávce MHD Pøírodní, kam nás dovezou linky 117 a 215
od metra C Kaèerov nebo 197 a 198 od metra B Smíchovské nádraží. Vyrážíme ulicí Pøírodní,
která nese název snad podle prostøedí ve svém okolí, až na køižovatku s komunikací K Lesu,
kterou pokraèujeme vlevo. Jakmile pøijdeme k základní škole, odboèíme doleva.
Zátiší
Stromoøadí dubù letních
v Hodkovièkách
Trasa vycházky
Hranice chránìného území
Památný strom
Významný – nepamátný strom
Informaèní tabule
Zaèátek – Konec trasy
Dub v lesním porostu Kamýk
Kamýk
V Hrobech
Dub letní v Hrobech
Pøírodní památka V Hrobech
Asfaltovou cestou procházíme kolem pøírodní památky V Hrobech, která byla vyhlášena v roce
1988. Jde o bývalou pastvinu, jejíž stráò je orientována severozápadnì. Bìhem nìkolika
staletí se na ní vyvinul specifický rostlinný pokryv s øadou významných a chránìných druhù
rostlin jako je koniklec luèní èeský nebo rùže galská. Mimo další teplomilnou vegetaci se zde
vyskytují i pøírodovìdecky dùležití drobní živoèichové.
74
Dub letní V Hrobech***
Pøicházíme na okraj lesního porostu Kamýk, kde nás vítá statný památný dub. Jeho rozložitá
koruna èní do výšky 22 m. Svojí šíøkou zasahuje nad pøístupovou cestu a vytváøí bránu
102 do zmínìného lesního porostu. Kmen, který má obvod 355 cm, je mírnì ohnutý a ve
výšce dvou metrù se rozdìluje na dvì mohutné vìtve. Jedna smìøuje spíše nahoru
a druhá vede ještì kus vodorovnì, a pak se také zdvihá smìrem k nebi.
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
Dub je stromem hranièním a jako mladý ještì pamatuje holé stránì, které byly všude kolem
do roku 1900, kdy bylo pøikroèeno k výsadbì lesa na zdejších obecních pozemcích. Byly tam
tehdy vysázeny akáty, borovice a bøízy vypìstované v obecní školce V Potoèkách.
Ve výsadbì bylo pokraèováno v roce 1912, sazenice dodal Okrašlovací a zalesòovací spolek
v Praze. Lidový výklad slova Kamýk je ten, že snad vzniklo od povahy zdejších pozemkù, které
jsou silnì kamenité. Tomu nasvìdèuje i fakt, že ve dvacátých letech minulého století tu byl
otevøen lom na kámen. Pøíjezd k lomu byl však obtížný a také kámen nebyl kvalitní.
Dub letní V Hrobech je od nepamìti hranièním stromem
88
Dub v lesním porostu Kamýk**
Od dubu pùjdeme vpravo po lesní cestì kolem plotu ohranièujícího areál základní školy. Ten
nás dovede až k dìtskému høišti a tìlocviènì v pøírodì, kde je i malý zookoutek. Stále
pokraèujeme rovnì v našem smìru a jdeme po asfaltové cestì, která se mírnì stáèí doprava.
Vystoupáme na malý kopeèek a po naší levé ruce již vidíme další památný dub. Svým habitem
se zajímavým kmenem ho nemùžeme pøehlédnout. Strom se totiž vìtví nízko nad zemí ve dva
mohutné kmeny, které se smìrem k jeho vrcholku nìkolikrát opakovanì spojují. Tím je
opravdu zvláštní. Svojí výškou 36 m vystupuje jeho koruna nad lesní porost. Obvod kmene má
333 cm. Dub byl ještì pøed vyhlášením za památný strom, kterým se stal v roce 2007, oznaèen
v prsní výšce modrým pruhem, který signalizuje, že je to významný strom z hlediska lesního
hospodaøení. Oznaèení souvisí s tím, že všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i lesní porost
Kamýk, jsou obhospodaøovány dle zásad trvale udržitelného hospodaøení.
Praha je držitelem velmi pøísného mezinárodního ekologického certifikátu Forest
Steewardship Council (FSC), který hospodaøení v lesích smìøuje k dosažení pøírodì
103
blízkých lesních porostù, to vše s pøihlédnutím k výraznì mimoprodukènímu
poslání pražských lesù.
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
Poté co si strom prohlédneme,
vydáme se pìšinou, která vede
pøed dubem smìrem vlevo. Tím
se dostaneme na okraj lesa. Ve
smìru pokraèování pìšiny vcházíme do ulice U Kamýku, na svìtelné køižovatce pøecházíme
ulici Mariánskou a šikmo vpravo
pøijdeme do ulice zvané Ve Lhotce, kterou opustíme pøi køížení
s ulicí Nad Zátiším. Touto ulicí se
dostaneme až na hráz malé nádrže, kterou protéká Zátišský
potok, pramenící v blízkém pøírodním koupališti na okraji sídlištì Novodvorská.
Jeho celková délka je 3 km a na
potoce byly v minulosti vybudovány tøi rybníky.
Vodní tok nás bude provázet po
zbývající èásti vycházky.
Dub v lesním porostu Kamýk
je zajímavý svým kmenem
97
Stromoøadí dubù letních v Hodkovièkách**
Od hráze jdeme nejprve vlevo podél lesa ulicí Klánova, a pak už dolù z kopce po komunikaci
Na Dlouhé mezi. Ocitáme se v Hodkovièkách, v lokalitì Zátiší. Osada vznikla v 90. letech
19. století.
Pøírodní památka V Hrobech
Stráò v horní èásti jižní vìtve údolí Lhoteckého potoka pøi
jihovýchodním okraji háje Kamýk pod meteorologickou
observatoøí v Libuši.
Rok vyhlášení: 1988. Rozloha: 1,31 ha.
Dùvod ochrany: Bývalá pastvina na svahu obráceném k jihu s výskytem nìkterých teplomilných rostlin a drobných
živoèichù.
Stráò budují spodnoordovické bøidlice v blízkosti hranice se
štìchovickou skupinou proterozoika. Mìlký údolní záøez.
Pastvina se subtermofilním spoleèenstvem koniklece luèního a ovsíøe luèního, v minulosti výskyt køivatce èeského
a lýkovce vonného.
Spolu se sousedním hájem Kamýk refugium drobných živoèichù, pøedevším nìkterých skupin hmyzu, napø.
èmelákù a jiných blanokøídlých. Na lokalitì byl zaznamenán i výskyt nìkterých druhù motýlù, kteøí vyhledávají
lokality stepního charakteru – napø. chránìný otakárek fenyklový.
Chránìné území negativnì ovlivnila urbanizace (výstavba blízkého sídlištì) a následná z toho vyplývající zmìna
102
pøírodních podmínek. Pro další existenci pøírodních hodnot je však klíèová pravidelná údržba (kosení).
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
Stala se oblíbeným výletním místem Pražanù, kteøí si zde stavìli vily. Bylo zde i mnoho
restaurací. V prùbìhu cesty si povšimneme starých dubù v její blízkosti nebo v zahradách,
které jsou pozùstatkem stromù, které lesu døíve náležely. Na rozcestí s ulicí V Luèinách,
u bývalé restaurace U Zlatého bažanta zaèíná alej 12 dubù letních, které byly pro svùj vzrùst,
vysoký vìk, biologický a ekologický význam vyhlášeny v roce 2009 za památné. Dnes unikátní
alej vysázel kolem roku 1880 továrník Hans Kropf, který byl rodákem z Dìèína. Také zde nechal
postavit vilu Lallota, mající charakter letního zámeèku. Svého èasu v ní bydlel JUDr. Pøemysl
Šámal (1867–1941), muž, který se velice zasloužil o vznik samostatné Èeskoslovenské
republiky. Po jejím vyhlášení krátce zastával funkci pražského primátora, pak ho T. G. Masaryk
ustanovil svým kancléøem.
Stromoøadí dnes památných dubù v ulici V Luèinách vysázel kolem roku 1880 továrník Hans Kropf
Obvody dubù dosahují hodnot 258–403 cm a nejvyšší jedinci sahají až do výšky 32 m. Také
rozmanitost tvarù korun je znaèná. Každý strom má jiný habitus a jinak uspoøádané vìtvení. Je
zde krásnì vidìt rozmanitost pøírody, i když je to v rámci jednoho druhu. Procházka pod nimi je
vskutku nádherná. V létì dávají potøebný stín, v zimì se projevuje jejich struktura korun
hlavnì esteticky.
Tímto malebným koutem, který je nyní klidnìjší než v minulosti, pokraèujeme kolem retenèní
nádrže Hodkovièky, která byla postavena v 80. letech minulého století jako souèást odvodnìní
novì budovaných sídliš v povodí potoka. Komunikace mìní název na V Mokøinách, který byl
odvozen podle pøírodního rázu místa.
U vìtší køižovatky je stejnojmenná zastávka autobusu è. 121, který nás sveze
napøíklad do Braníka nebo k metru C Budìjovická. Budeme-li pokraèovat ulicí dále,
pøiblížíme se k tramvajové trati, odkud jezdí linky do centra mìsta nebo opaèným
105
smìrem do Modøan.

Podobné dokumenty

14. Okolím zbraslavského náměstí

14. Okolím zbraslavského náměstí Tis u kaplièky Panny Marie* Strom má obvod 244 cm, výšku 10 m, stáøí 140 let. Roste v zahradì domu èp. 522 poblíž kaplièky v ulici Žitavského za køižovatkou s ulicí U Klubovny. Strom je zdravý a ko...

Více

Projekt: Staré ovocné odrůdy

Projekt: Staré ovocné odrůdy nadmoøské výše cca 800 m nad moøem. Z hlediska ovocnáøského to sice byla okrajová oblast, nicménì ji•ní svahy hor do výšky 600 m obsahují ještì dnes pøekvapivé mno•ství stromù. Zvláštì na jaøe pùso...

Více

novinky z kongresového centra praha

novinky z kongresového centra praha Sir Nicholas Winton se narodil 19. kvìtna 1909 v Londýnì. Pùvodnì byl burzovním makléøem a pozdìji humanitárním pracovníkem. V roce 1939 se zasloužil o záchranu 669 pøevážnì židovských dìtí z území...

Více

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010 Noc tuleních pásù ALPINE Pro 2010

Více