GR-X5E

Transkript

GR-X5E
GR-X5PAL.book Page 1 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
Vážený zákazníku
Děkujeme Vám za zakoupení této
digitální videokamery. V zájmu
bezpečného používání tohoto produktu
si před jeho použitím laskavě přečtěte
informace o bezpečnosti a upozornění
na stranách 3 – 4 a 10.
ČEŠTINA
DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA
GR-X5E
Navštivte naše domovské stránky na Internetu a vyhledejte
si digitální videokameru:
6
PŘÍPRAVA
VIDEOZÁZNAM
A PŘEHRÁVÁNÍ
18
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
(D.S.C.) ZÁZNAM
A PŘEHRÁVÁNÍ
25
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
33
ODKAZY
51
NÁZVOSLOVÍ
62
http://www.jvc.co.jp/english/cyber/
Pro příslušenství:
http://www.jvc.co.jp/english/accessory/
Ukázku vypnete nastavením
“DEMO MODE” na “OFF”.
(墌 str. 33, 36)
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
LYT1436-012A
CZ
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 2 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
2 ČE
Hlavní vlastnosti této kamery
Efekty stírání / stmívání
Kompenzace světla pozadí
Pomocí efektů stírání / stmívání lze vytvořit
přechody mezi scénami podobné
profesionálním. (墌 str. 44)
Jednoduché stisknutí tlačítka BACKLIGHT
zesvětlí obraz ztmavlý protisvětlem.
(墌 str. 42)
● Můžete také vybrat oblast bodového
měření, což umožňuje přesnější nastavení
expozice. (墌 str. 42, Bodové ovládání
expozice)
Roztmívání
Stmívání
Program AE a speciální efekty
Stav akumulátoru
Například režim “SPORTS” umožňuje
zachytit rychle se pohybující obrazy po
jednotlivých snímcích použít je k vynikajícímu
stabilnímu zpomalenému přehrávání.
(墌 str. 44, 45)
Stav akumulátoru lze jednoduše zkontrolovat
stisknutím tlačítka DATA. (墌 str. 14)
BATTERY CONDITION
100%
50%
0%
MAX TIME
BACKLIGHT ON
min
BACKLIGHT OFF
min
Přímý tisk
Blesk
Blesk se spustí automaticky při pořizování
statických snímků. (墌 str. 39)
Pokud je tiskárna
kompatibilní se
standardem PictBridge,
mohou být statické
snímky snadno vytištěny, propojíte-li kameru
USB kabelem přímo s tiskárnou. (墌 str. 31)
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 3 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
ČE
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
UPOZORNĚNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ
DEŠTI ANI VLHKÉMU PROSTŘEDÍ - RIZIKO
VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM.
UPOZORNĚNÍ:
● Neotvírejte kryt zařízení. Jeho otevřením se
vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým
proudem. Uvnitř se nenacházejí žádné
opravitelné součásti. Opravy svěřte do rukou
kvalifikovaných pracovníků.
● Pokud delší dobu nebudete používat síový
adaptér, vytáhněte jeho síový přívod ze
zásuvky.
UPOZORNĚNÍ:
Abyste se vyvarovali
elektrickému šoku
nebo poškození
přístroje, nejprve
zapojte menší konec
přívodního kabelu do
AC Adaptéru tak,
aby se neviklal
a poté připojte širší
konec přívodního
kabelu do sítě.
UPOZORNĚNÍ:
● Tato videokamera je kompatibilní výhradně
s barevnými televizory PAL; reprodukce jejích
videozáznamů na televizorech jiných systémů
není možná. Zobrazení zaznamenávaného
pořadu a reprodukce na LCD monitoru je
možné kdekoliv.
● Tento produkt obsahuje patentované a další
zákonem chráněné technologie a bude
pracovat výhradně s JVC Data Battery.
Používejte akumulátory JVC BN-VF707U/
VF714U/VF733U a k jejich nabití nebo
dodávce energie střídavého proudu do kamery
používejte dodávaný multinapěový AC
adaptér. (Vzhledem k tomu, že v různých
státech se používají odlišné typy síových
zástrček, budete si muset pořídit konvertibilní
adaptér odpovídajícího typu.)
Varování k vyměnitelné lithiové baterii
V důsledku nesprávného zacházení se může
baterie vznítit nebo způsobit chemické
popáleniny.
Proto se nikdy nepokoušejte baterii rozmontovat,
znovu ji nabíjet, ohřívat při teplotě nad 100˚C
nebo ji spálit.
Vyměňte baterii za Panasonic (Matsushita
Electric), Sanyo, Sony nebo Maxell CR2025.
Nebezpečí výbuchu nebo požáru hrozí v případě
chybné výměny baterie.
● Při likvidaci vybité baterie postupujte podle
příslušných předpisů.
● Baterii skladujte mimo dosah dětí.
● Baterii nerozmontovávejte a nepokoušejte se ji
spálit.
POZNÁMKY:
● Typový štítek (výrobní číslo) a poučení o
bezpečnosti se nacházejí na spodní a/nebo
zadní straně zařízení.
● Typové informace a poučení o bezpečnosti AC
Adaptéru jsou uvedeny na jeho svrchní
a spodní straně.
Když přístroj ukládáte do skříně nebo do poličky,
dbejte na to, aby po všech jeho stranách byl
dostatek místa pro větrání (nejméně 10 cm u
bočních stran, vrchní i zadní strany).
Nezakrývejte větrací otvory.
(Jestliže jsou větrací otvory zakryty novinami,
textilem apod., přístroj nemá možnost chlazení.)
Zdroje otevřeného ohně (např. zapálená svíčka)
by neměly být umístěny poblíž přístroje.
Když vyhazujete použité baterie, dbejte přísně
předpisů a pravidel týkajících se nakládání
s tímto odpadem, které vyplývají ze zákonů o
životním prostředí.
Chraňte přistroj před deštěm a postříkáním.
Nepoužívejte přístroj v koupelně nebo v místech
přímého kontaktu s vodou.
Rovněž neumísujte nádoby s vodou nebo jinými
tekutinami (např. kosmetika, léky, vázy, rostliny
v květináčích, šálky apod.) na horní stranu
přístroje.
(Když se voda nebo jiná tekutina dostane do
přístroje, může způsobit jeho zkratování nebo
dokonce vznícení.)
3
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 4 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
4 ČE
Nemiřte objektivem přímo do slunce. Může to
způsobit zraněnĺ oka a může také způsobit
závady na vnitřních obvodech zařízení. Rovněž
vzniká riziko požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
POZOR!
Následující poznámky se týkají možného
fyzického poškození videokamery nebo zranění
obsluhy.
Při nošení videokamery k ní mějte vždy
připevněný popruh a používejte jej. Přenášením
nebo uchopením videokamery za LCD monitor
můžete kameru poškodit nebo ji upustit.
Dbejte na to, aby se do otvoru pro kazetu
nezachytil prst. Nenechávejte s videokamerou
manipulovat děti, které jsou tomuto typu zranění
zvláště náchylné.
Nepoužívejte stativ na nerovném nebo
nestabilním povrchu. Převrácení stativu by mohlo
videokameru vážně poškodit.
POZOR!
Položení videokamery s připojenými kabely
(audio/video, S-video atd.) na televizor není
vhodné, zachycení o kabely může způsobit pád
videokamery a její poškození.
MasterPage: TOC_Heading0_Right
GR-X5PAL.book Page 5 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
OBSAH
PŘÍPRAVA
6
Přehled ..................................................................6
Dodávané příslušenství.......................................10
LCD monitor ........................................................12
Napájení ..............................................................13
Režim provozu ....................................................14
Nastavení jazyka .................................................15
Nastavení data/času............................................15
Nastavení přidržovacího popruhu .......................15
Nastavení jasu displeje .......................................16
Montáž na stativ ..................................................16
Vkládání/vyjímání kazety.....................................16
Vkládání/vyjímání pamět’ové karty......................17
VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
18
VIDEOZÁZNAM......................................................18
Základní záznam .................................................18
Zbývající čas na pásku ...................................18
Transfokace ....................................................19
Natáčení po novinářsku ..................................19
Časový kód .....................................................19
Rychlé prohlížení ............................................20
Záznam zprostřed pásku ................................20
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA ............................................20
Běžné přehrávání ................................................20
Nehybné přehrávání (pauza) ..........................20
Rychlé vyhledávání.........................................21
Vyhledávání částí bez záznamu .....................21
Připojení k televizoru nebo k videorekordéru ......22
Přehrávání pomocí dálkového ovladače .............23
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT (D.S.C.)
ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
25
ČE
5
Přímý tisk na tiskárně odpovídající standardu
PictBridge ....................................................... 31
Inicializace pamět’ové karty ................................ 32
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
33
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ .................... 33
Změna menu Settings (Nastavení) ..................... 33
Menu záznamu ................................................... 34
Menu přehrávání................................................. 37
MOŽNOSTI ZÁZNAMU.......................................... 39
Blesk při fotografování ........................................ 39
Nastavení jasu blesku......................................... 39
Momentka (z videozáznamu).............................. 39
Noční natáčení.................................................... 40
Samospoušt’ ....................................................... 40
Pětisekundový záznam ....................................... 40
Ruční zaostřování ............................................... 41
Ovládání expozice .............................................. 41
Uzamčení clony .................................................. 42
Kompenzace světla pozadí................................. 42
Bodové ovládání expozice .................................. 42
Nastavení vyvážení bílé...................................... 43
Ruční nastavování vyvážení bílé ........................ 43
Efekty stírání nebo stmívání ............................... 44
Program AE ........................................................ 44
Speciální efekty................................................... 45
STŘIH..................................................................... 46
Kopírování na videorekordér nebo
z videorekordéru ...................................... 46
Kopírování na jednotku videa vybavenou
konektorem DV IN (digitální kopírování)......... 47
Připojení k osobnímu počítači............................. 48
Vložený střih ....................................................... 49
Ozvučování ......................................................... 50
ZÁZNAM SNÍMKŮ D.S.C. ......................................25
ODKAZY
PŘEHRÁVÁNÍ SNÍMKŮ D.S.C. .............................26
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ...................................... 51
UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA ...................................... 56
UPOZORNĚNÍ........................................................ 57
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................. 60
Základní fotografování (D.S.C. momentka).........25
Průběžné fotografování...................................25
Fotografování s různou dobou expozice.........25
Fotografování v intervalech.............................26
Běžné přehrávání snímků ...................................26
Automatické přehrávání snímků..........................26
Přehrávání přehledu souborů..............................27
Zobrazení informací o souboru ...........................27
Histogram (souborů statických snímků) ..............27
Odstranění obrazovkového displeje ....................27
DALŠÍ MOŽNOSTI SNÍMKŮ D.S.C. ......................28
Kopírování statických obrazů zaznamenaných na
pásku na pamět’ovou kartu.............................28
Vynulování názvu souboru ..................................28
Ochrana souborů.................................................28
Smazání souborů ................................................29
Nastavení instrukcí tisku (nastavení DPOF) .......30
NÁZVOSLOVÍ
51
62
MasterPage: Left
GR-X5PAL_05Names.fm Page 6 Friday, April 22, 2005 11:20 AM
PŘÍPRAVA
6 ČE
Přehled
f
a b
g
c
d
e
f
g
h
i
h
W X
j k lmno l m n o
i
c
d
pq r
p
Y
jk
Při vkládání nebo vyjímání
kazety odpojte kabel sluchátek
atd. a uzavřete kryt. Je otevřen
kryt, mohl by se zachytit do
kazetové schránky.
Z
a
b
q
r
s
tu v
st
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 7 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
A Tlačítko nastavení [SET] (墌 str. 33)
B Tlačítko přehrávání/pauzy [4/9] (墌 str. 20)
Tlačítko nočního natáčení [NIGHT](墌 str. 40)
Tlačítko nahoru
C Tlačítko převíjení vpřed [5] (墌 str. 20)
Tlačítko blesku [FLASH] (墌 str. 39)
D Tlačítko převíjení vzad [3] (墌 str. 20)
Tlačítko rychlého prohlížení [QUICK
REVIEW] (墌 str. 20)
E Tlačítko zastavení [8] (墌 str. 20)
Tlačítko kompenzace světla pozadí
[BACKLIGHT] (墌 str. 42)
Tlačítko dolů
F Tlačítko menu [MENU] (墌 str. 33)
G Tlačítko vyvážení bílé [W.B] (墌 str. 43)
Informační tlačítko [INFO] (墌 str. 27)
H Tlačítko podsvícení LCD displeje [LCD
BACKLIGHT] (墌 str. 16)
Tlačítko stavu akumulátoru [DATA] (墌 str. 14)
I Tlačítko stmívání/stírání [FADE/WIPE]
(墌 str. 44)
Tlačítko přehledu [INDEX] (墌 str. 27)
J Tlačítko Start/Stop záznamu (墌 str. 18)
K Spínač VIDEO/MEMORY (墌 str. 14)
L Tlačítko zámku (墌 str. 14)
M Spínač napájení [A, M, PLAY,
OFF](墌 str. 14)
N Tlačítko momentky
[SNAPSHOT](墌 str. 25, 39)
O Spínač otevírání/vysunutí média [OPEN/
EJECT](墌 str. 16)
P Ovladač transfokátoru [T/W] (墌 str. 19)
Ovládání hlasitosti reproduktoru / sluchátek
[VOL. +, –] (墌 str. 20)
Q Ruční zaostřování (墌 str. 41)
R Tlačítko nastavení zaostření [SET] (墌 str. 41)
S Tlačítko ručního zaostřování [FOCUS]
(墌 str. 41)
T Tlačítko Program AE [PROGRAM AE]
(墌 str. 44)
U Tlačítko expozice [EXPOSURE] (墌 str. 41)
V Páčka k uvolnění baterie [BATT. RELEASE]
(墌 str. 13)
Konektory
Konektory jsou umístěny pod kryty.
W Konektor USB (Universal Serial Bus)
(墌 str. 48)
X Konektor digitálního videa [DV IN/OUT]
(i.Link*) (墌 str. 47, 48)
* i.Link se vztahuje k průmyslové specifikaci
IEEE1394-1995 a jejím rozšířením. Logo se
používá u produktů odpovídajících standardu
i.Link.
7
Y Konektor mikrofonu [MIC] (墌 str. 12, 50)
(během nahrávání videa a dabování lze
použít mikrofon dodávaný jako volitelné
příslušenství. Ke stabilizaci mikrofonu se
doporučuje používat volitelný nástavec
s patkou.)
Z Konektor sluchátek [ ] (墌 str. 12, 50)
(Pokud jsou sluchátka zapojena do této
zdířky, není z reproduktoru slyšet žádný
zvuk.)
a Konektor S-Video/Audio/Video vstupu/
výstupu [S/AV] (墌 str. 22, 46)
b Vstupní konektor napájení DC [DC]
(墌 str. 13)
Indikátory
c Kontrolka POWER/CHARGE (墌 str. 13, 18)
d Kontrolka natáčení(墌 str. 18)
Další díly
e LCD monitor(墌 str. 12)
f Kryt karty [MEMORY CARD] (墌 str. 17)
g Poutko ramenního popruhu (墌 str. 11)
h Přidržovací popruh (墌 str. 15)
i Kryt kazetové schránky (墌 str. 16)
j Reproduktor (墌 str. 20)
k Čidlo dálkového ovládání(墌 str. 23)
Čidlo kamery
(Dbejte na to, abyste nezakryli tuto část, je
zde vestavěno čidlo nezbytné pro natáčení.)
l Objektiv
m Blesk (墌 str. 39)
(Dejte pozor, abyste toto místo nezakryli a
získali tak správný jas blesku.)
n Čidlo blesku
(Dbejte na to, abyste nezakryli tuto část, je
zde umístěno čidlo nezbytné pro blesk.)
o Stereo mikrofon(墌 str. 50)
p Patka
● K připojení volitelně dodávaného
stereofonního mikrofonu nebo video
osvětlení. Před připojením nebo odpojením
mikrofonu nezapomeňte vypnout napájení
kamery a mikrofonu.
● Podle velikosti se v obrazu může zachytit
i mikrofon.
q Lože baterie (墌 str. 13)
r Otvor na závrtný šroub (墌 str. 16)
s Lože stativu (墌 str. 16)
PŘÍPRAVA
Ovládací prvky
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 8 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
8 ČE PŘÍPRAVA
Indikace na monitoru LCD
Pouze během záznamu snímku D.S.C.
Pouze během videozáznamu
100
1024 INTERVAL
15
1h40m
REC
SOUND 12BIT
15:55
A Indikace vybraného efektu stírání/stmívání
(墌 str. 44)
B Indikace běhu pásku (墌 str. 18)
(Otáčí se, když pásek běží.)
C Indikace volby širokoúhlého režimu
(墌 str. 35)
D Režim rychlosti záznamu (SP/LP) (墌 str. 34)
E Zbývající čas na pásku (墌 str. 18)
F REC: (Objeví se během záznamu.)
(墌 str. 18)
PAUSE: (Objeví se během pohotovostního
režimu záznamu.) (墌 str. 18)
G 5S/Anim.: Zobrazuje režim 5sekundového
záznamu nebo režim animovaného záznamu.
(墌 str. 35, 40)
H Režim vloženého střihu/vložení pauzy při
střihu (墌 str. 49)
I Ukazatel Wind Cut (墌 str. 35)
J Časový kód (墌 str. 19, 36)
K Stabilizátor digitálního obrazu (“DIS”)
(墌 str. 34)
L SOUND 12BIT/16BIT: Indikátor zvukového
režimu (墌 str. 34) (objeví se zhruba na
5 sekund po zapnutí kamery.)
: Indikace úrovně pomocného
L
R
mikrofonu
(Objeví se, když je připojen volitelně
dodávaný mikrofon. 墌 str. 36, “AUX MIC” )
A Indikátor režimu zvýraznění (墌 str. 34)
B Velikost obrazu: 2560 (2560 x 1920), 2048
(2048 x 1536), 1600 (1600 x 1200), 1280
(1280 x 960), 640 (640 x 480) (墌 str. 37)
C Fotografování v intervalech (墌 str. 26)
D Ikona fotografování (墌 str. 25)
(Objeví se a bliká během pořizování snímku.)
E Ikona karty (墌 str. 25)
: Zobrazí se během pořizování snímku.
: Bíle bliká, když není vložena pamět’ová
karta.
: Žlutě bliká, dokud kamera načítá data
z pamět’ové karty.
F : Indikace režimu průběžného natáčení
(墌 str. 25, 37, 39)
: Indikace režimu pořizování snímků
s různou dobou expozice(墌 str. 25, 37)
G Kvalita obrázku:
(FINE) /
(STANDARD) (v pořadí kvality) (墌 str. 36)
H Zbývající počet záběrů (墌 str. 61)
(Zobrazuje přibližný počet zbývajících
snímků, které lze uložit během nahrávání
snímku D.S.C.)
I Ikona hodin (墌 str. 26)
J Indikace blesku (墌 str. 39)
Během záznamu videa a snímků D.S.C.
PHOTO
BRIGHT
50m
A Indikace provozního režimu (墌 str. 14)
B : Indikace nočního natáčení (墌 str. 40)
: Režim zvýraznění (墌 str. 34)
C Indikátor potlačení jevu červených očí
(墌 str. 39)
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 9 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
(墌 str. 45)
: Indikace bodového ovládání expozice
(墌 str. 42)
: Indikace kompenzace protisvětla
(墌 str. 42)
±: Ukazatel seřízení expozice (墌 str. 41)
H Indikace uzamčení clony(墌 str. 42)
I Přibližný poměr transfokace (墌 str. 19)
J Ukazatel transfokace (墌 str. 19)
K Ukazatel samospouště záznamu (墌 str. 40)
L O: (Objeví se při pořizování momentky)
(墌 str. 25, 39)
M Ukazatel ovládání jasu (墌 str. 16)
N Indikace zbývající energie akumulátoru
(墌 str. 54)
O Datum/čas(墌 str. 15, 36)
P Ukazatel seřízení ručního zaostřování
(墌 str. 41)
Q Indikace blesku (墌 str. 39)
G
Během přehrávání video nahrávek
BLANK SEARCH
PUSH "STOP" BUTTON
TO CANCEL
50m
L
R
(墌 str. 54)
(reproduktor nebo sluchátka) (墌 str. 20)
BRIGHT: Indikace ovládání jasu (墌 str. 16)
I Časový kód (墌 str. 19, 36)
JL
: Indikace úrovně pomocného
R
mikrofonu
(Objeví se, pokud je připojen volitelně
dodávaný mikrofon. 墌 str. 50)
Během přehrávání snímků D.S.C.
100-0013
BRIGHT
VOLUME
20:21:25
A Indikace zvukového režimu(墌 str. 37)
B Indikace vyhledávání místa bez
záznamu(墌 str. 21)
C Rychlost posuvu pásku(墌 str. 34)
D 4: Přehrávání
5: Převíjení vpřed/rychlé vyhledávání
3: Převíjení vzad/rychlé vyhledávání
9: Pauza
9 U: Přehrávání/pomalý posun rámeček po
rámečku směrem dopředu
Y 9: Přehrávání/pomalý posun rámeček po
rámečku směrem dozadu
D: Ozvučování
9D: Pauza při ozvučování
(Objeví se když pásek běží.)
E Zvukový vstup pro ozvučování (墌 str. 50)
50m
A Indikace provozního režimu (墌 str. 27)
B Číslo složky/souboru (墌 str. 27)
C Indikace zbývající energie akumulátoru
D Indikace ovládání jasu (墌 str. 16)
MIC
9
G Datum/čas (墌 str. 38)
H VOLUME: Indikace úrovně hlasitosti
(墌 str. 54)
12BIT/MIX
L
ČE
F Indikace zbývající energie akumulátoru
PŘÍPRAVA
D Ukazatel režimu programu AE (墌 str. 44)
E Ukazatel vyvážení bílé (墌 str. 43)
F Indikátor zvolených speciálních efektů
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 10 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
10 ČE
PŘÍPRAVA
Před pouľitím tohoto kamkordéru
Zásadně používejte pouze kazety se symbolem
Mini DV
.
Přesvědčete se, že používáte pouze paměové
karty s označením
nebo
.
Videokamera je určena pouze pro digitální
videokazety, SD Paměové Karty a MultiMediální
Karty. V přístroji smějí být použity pouze kazety
” a paměové karty
s označením “
” nebo “
”.
s označením “
● Microsoft® a Windows® jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo jiných zemích.
● Macintosh je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Apple Computer, Inc.
● QuickTime je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Apple Computer, Inc.
Dodávané příslušenství
Mějte na paměti, že tato videokamera není
kompatibilní s žádným jiným formátem
digitálního videa.
Pamatujte, že tato videokamera je určena
výhradně pro soukromé použití.
Použití pro komerční účely bez příslušného
povolení je přísně zakázáno. (Povolení předem se
doporučuje získat i tehdy, když nahráváte takový
program, jako např. nějakou estrádu, představení
nebo výstavu pro osobní účely.)
Před nahráváním důležitého videa si určitě
udělejte zkušební záznam.
Zkušební záznam si přehrajte a ověřte si, že se
obraz i zvuk nahrály správně.
Před použitím doporučujeme vyčistit videohlavy.
Jestliže jste kamkordér nějaký čas nepoužívali,
videohlavy mohou být znečištěné. Doporučujeme
pravidelně čistit videohlavy pomocí čisticí kazety
(volitelné příslušenství).
Ujistěte se, že kazetové pásky i kamkordér
ukládáte ve vhodném prostředí.
Videohlavy se mohou snáze znečistit, jestliže
uložíte kazetové pásky a kamkordér v prašném
prostředí. Kazetové pásky je třeba vyjmout z
kamkordéru a uložit v jejich krabičkách. Kamkordér
uložte v brašně nebo jiné vhodné schránce.
K nahrávání důležitých videozáznamů použijte
standardní režim SP (Standard Play).
Režim LP (Long Play) umožňuje nahrávat o 50 %
více videa než režim SP (Standard Play), ale během
přehrávání můžete zpozorovat mozaikovitý šum, to
závisí na charakteristikách pásky a prostředí
použití.
Proto k nahrávání důležitých videozáznamů
doporučujeme používat režim SP.
Doporučujeme používat značkové kazetové
pásky JVC.
Tento kamkordér je kompatibilní se všemi značkami
komerčně dostupných kazetových pásek
odpovídajících standardu MiniDV, ale značkové
kazetové pásky JVC jsou určeny a optimalizovány
k maximalizaci výkonu kamkordéru.
Přečtěte si také “UPOZORNĚNÍ” na stránkách
57 – 59.
NEBO
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 11 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
AC adaptér AP-V17E nebo AP-V14E
Napájecí kabel (jen pro AP-V14E)
Blok akumulátorů BN-VF707U
Kabel S-Video/Audio/Video
USB kabel
Prodlužovací audio kabel (pro volitelný
mikrofon, zapojení viz str. 12)
Prodlužovací audio kabel (pro volitelná
sluchátka, zapojení viz str. 12)
Feritový filtr [velký] (upevnění na USB kabel:
viz strana 12)
Feritový filtr [malý] 5x (upevnění na S-video/
audio/video kabel, prodlužovací audio kabel
a kabel AC adaptéru: viz strana 12)
CD-ROM
Dálkový ovladač RM-V720U
Lithiová baterie CR2025* (do dálkového
ovladače)
Pamět’ová karta 32 MB (již vložena do
kamery)
Ramenní popruh (připojení viz pravý
sloupec)
Kryt objektivu a jeho šňůrka (připojení viz
pravý sloupec)
Kryt lože akumulátoru** (již nasazen na
kameře)
Kabelová redukce
Sluneční clona (upevnění: viz níže)
* Při dodání je do dálkového ovladače vložena
lithiová baterie (s izolační fólií). K použití
dálkového ovladače nejdříve odstraňte izolační
fólii.
** Nasaďte kryt lože akumulátoru, chráníte tím
konektory, když je akumulátor vyjmutý. Nasazení
/ sejmutí krytu viz “Nabíjení bloku akumulátorů”
(墌 str. 13).
POZNÁMKY:
● K zabezpečení optimálního provozu kamery
mohou být dodávané kabely vybaveny jedním
nebo více feritovými filtry. Je-li kabel vybaven
pouze jedním feritovým filtrem, potom konec, ke
kterému je filtr blíže, se připojuje ke kameře.
● Ujistěte se, že k propojení používáte dodávané
kabely. Nepoužívejte žádné jiné kabely.
Vyrovnat.
ČE
11
Otočit doprava.
Clonu sejmete otočením doleva.
● Při nasazování telekonverzního objektivu nebo
filtru sejměte sluneční clonu. Jestliže tento typ
objektivu na sluneční clonu nasadíte, budou rohy
obrázku ztmavlé (vignetace).
Jak připevnit kryt objektivu
PŘÍPRAVA
a
b
c
d
e
f
Na ochranu objektivu kamery připevněte
dodávaný kryt postupem uvedeným na
obrázcích.
POZNÁMKA:
Zkontrolujte, zda je
kryt objektivu správně
nasazen. Ověřte si,
zda kryt těsně přiléhá
ke kameře.
Během pořizování snímků
umístěte kryt sem.
Jak připevnit
ramenní popruh
Řiďte se podle obrázků.
1 Popruh protáhněte očkem.
2 Ohněte ho dozadu a provlékněte ho sponou
popruhu a přezkou.
● K nastavení délky popruhu uvolněte a poté
dotáhněte popruh v přezce.
3 Sponu popruhu přisuňte zcela až k očku.
Spona popruhu
Přezka
2
Upevnìní sluneèní clony
Při fotografování venku nebo na světlých
místech může někdy docházet k odrazu světla v
objektivu, což způsobí, že se přes fotografovaný
objekt zobrazí bělavý opar (záře). Tomuto jevu
předejdete připevněním sluneční clony na
kamkordér a objektiv tak získá další ochranu.
1
Očko
3
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 12 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
12 ČE
Nasazení feritového filtru
Jak používat prodlužovací audio kabel
Feritové filtry nasaďte na kabely. Feritový filtr
redukuje rušení.
Při použití sluchátek nebo externího mikrofonu
dodávaných jako příslušenství připojte přiložený
prodlužovací audio kabel (s nasazeným
feritovým filtrem) k příslušenství a poté připojte
prodlužovací audio kabel ke kameře. Feritový
filtr redukuje rušení.
1 Uvolněte zarážky
na obou koncích
feritového filtru.
2 Kabel protáhněte
Zarážka
feritovým filtrem,
přičemž ponecháte přibližně 3 cm kabelu mezi
zástrčkou kabelu a feritovým filtrem.
Sluchátka
Kabel S-Video/Audio/Video
Mikrofon
Kabel obtočte jednou kolem feritového filtru
podle ilustrace.
3 cm
Feritový filtr (malý)
Feritový filtr*
USB kabel, prodlužovací audio kabel a kabel
AC adaptéru
Kabel obtočte jednou kolem feritového filtru
podle ilustrace.
3 cm
Feritový filtr (velký: USB kabel,
malý: prodlužovací audio kabel
a kabel AC adaptéru)
K MIC
Prodlužovací audio kabel
(dodaný)
K
* Na prodlužovací audio kabel sluchátek připevněte dva
feritové filtry.
LCD monitor
Zatáhněte za okraj
LCD monitoru a LCD
monitor zcela otevřete. Monitorem lze otáčet
o 270°.
90°
180°
Jednou obtočte.
● Obtočte kabel tak, aby nebyl volný.
3 Zavřete feritový filtr tak, aby jeho západky
zaklaply.
Kabel S-Video/
Audio/Video
POZNÁMKY:
USB kabel, prodlužovací
audio kabel a kabel AC
adaptéru
● Dávejte pozor, abyste nepoškodili kabel.
● Při zapojování kabelu zapojte konec kabelu
s feritovým filtrem do kamery.
Otevřete kryt.
LCD monitor lze také
přetočit a přiklonit zpět
k tělu kamery. Plocha
monitoru pak směřuje
ven.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 13 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
ČE
13
Odpojení bloku akumulátorů
Napájení
Posuňte BATT. RELEASE a vyjměte blok
akumulátorů.
Dva způsoby elektrického napájení této kamery
umožňují zvolit nejvhodnější zdroj energie.
Dodané jednotky napájecích zdrojů
nepoužívejte s dalším zařízením.
Nabíjení bloku akumulátorů
značka
Ke konektoru stejnosm. napětí
Šipka
K sít’ové zásuvce
Blok
akumulátorů
Lože bloku
akumulátorů
BATT. RELEASE
1 Nastavte spínač napájení na “OFF”.
2 Šipka na bloku akumulátorů musí ukazovat
nahoru. Blok akumulátorů lehce zatlačte do lože
bloku akumulátorů.
● Jestliže je na bloku akumulátorů připevněn
ochranný kryt, nejdřív ho sejměte – posuňte ho
ve směru BATT. RELEASE.
3 Blok akumulátorů posuňte nahoru, až
zaklapne na své místo.
4 Připojte AC adaptér ke kameře.
5 Připojte napájecí kabel k sít’ovému AC
adaptéru. (pouze AP-V14E)
6 Zapojte AC adaptér do sít’ové zásuvky.
Kontrolka POWER/CHARGE na kamery začne
blikat a oznamuje tak, že začalo nabíjení.
7 Jakmile kontrolka POWER/CHARGE zhasne,
je nabíjení ukončeno. Odpojte AC adaptér ze
sít’ové zásuvky. Odpojte AC adaptér od kamery.
● Tento produkt obsahuje patentované a další
zákonem chráněné technologie a pracovat
bude výhradně s akumulátorem JVC Data
Battery. Používejte akumulátory JVC BNVF707U/VF714U/VF733U. Použití běžných
akumulátorů jiných výrobců než JVC může
způsobit poškození vnitřní soustavy
nabíjecích obvodů.
● Jestliže je na bloku akumulátorů připevněn
ochranný kryt, nejdřív ho sejměte.
● Používejte blok akumulátorů se šipkou ( ).
Kamera se nezapne s krytem lože akumulátoru
bez šipky ( ).
● Při prvním nabíjení bloku akumulátorů nebo při
nabíjení po dlouhé době se kontrolka POWER/
CHARGE nemusí rozsvítit. V tomto případě
sejměte blok akumulátorů z kamery a poté ho
zkuste znovu nabít.
● Jestliže je provozní doba akumulátoru extrémně
krátká, i když byl plně nabitý, je akumulátor
opotřebovaný a je nutné ho vyměnit. Kupte si
nový akumulátor.
● Protože AC adaptér interně zpracovává elektřinu,
během použití se zahřívá. Ujistěte se, že ho
používáte pouze v dobře větraných prostorách.
● Použitím volitelné nabíječky AA-VF7 lze nabíjet
blok akumulátorů BN-VF707U/VF714U/VF733U
bez kamery.
● Kamera se při napájení z AC adaptéru
automaticky vypne, jakmile uplyne 5 minut
pohotovostního režimu s vloženou kazetou.
V takovém případě se po připojení akumulátoru ke
kameře začne akumulátor nabíjet.
Používání bloku akumulátorů
Proveďte kroky 2 – 3 popsané v části “Nabíjení
bloku akumulátorů”.
Maximální nepřetržitá doba záznamu
Blok akumulátorů
Doba záznamu
BN-VF707U*
45 min. (55 min.)
BN-VF714U
1 hod. 35 min. (1 hod. 55 min.)
BN-VF733U
3 hod. 45 min. (4 hod. 35 min.)
* Přiloženo
( ): Při vypnutém podsvícení LCD monitoru.
POKRAČUJE NA DALŠÍ STRANĚ
PŘÍPRAVA
A
Otevřete kryt.
Adaptér AC
(vyjma AP-V17E)
Doba nabíjení
Zhruba 1 hod. 30 min.
Zhruba 2 hod. 40 min.
Zhruba 5 hod. 40 min.
POZNÁMKY:
Kontrolka POWER/
CHARGE
Spínač napájení
Blok akumulátorů
BN-VF707U*
BN-VF714U
BN-VF733U
* Přiloženo
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 14 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
14 ČE
PŘÍPRAVA
POZNÁMKY:
● Doba záznamu se výrazně zkracuje za těchto
podmínek:
• Opakované používání transfokátoru nebo
opakované zapínání pohotovostního režimu při
záznamu.
• Opakované používání LCD monitoru.
• Opakované používání režimu přehrávání.
● Před delším použitím se doporučuje připravit si
dostatek bloků akumulátorů, které pokryjí zhruba
třikrát delší dobu, než je plánovaná doba
natáčení.
POZOR:
Než odpojíte zdroj, přesvědčte se, že je kamera
vypnutá. Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše
kamery.
Systém zjišt’ování stavu akumulátoru
Přístroj umožňuje zkontrolovat zbývající energii
akumulátoru a možnou dobu nahrávání.
1) Zkontrolujte, zda je akumulátor správně
připojen a zda je vypínač napájení v poloze
“OFF”.
2) Zcela otevřete LCD monitor.
3) Stiskněte DATA a na obrazovce se zobrazí
stav akumulátoru.
● Po rychlém stisknutí a uvolnění tlačítka se
tento stav zobrazí zhruba na 3 sekundy;
jestliže tlačítko stisknete a přidržíte na několik
sekund, zobrazí se stav akumulátoru na 15
sekund.
● Jestliže se namísto stavu akumulátoru zobrazí
“COMMUNICATION ERROR” (Chyba
komunikace), i když jste zkusmo zmáčkli
DATA několikrát, může být závada
v akumulátoru. V takovém případě se obrat’te
na nejbližšího prodejce JVC.
● Zobrazení zbývající doby k záznamu slouží
pouze pro orientaci. Tato doba se zobrazuje po
10 minutách.
Používání sít’ového napájení
Proveďte krok 4 popsaný v části “Nabíjení bloku
akumulátorů”.
POZNÁMKA:
Dodávaný AC adaptér se vyznačuje automatickou
volbou napětí v rozsahu střídavého napětí od 110 V
do 240 V.
O akumulátorech
NEBEZPEČÍ! Nepokoušejte se demontovat
akumulátory nebo je vystavit ohni nebo
nadměrnému teplu, protože to může způsobit
požár nebo explozi.
VAROVÁNÍ! Nedovolte, aby akumulátor nebo
jeho vývody přišly do styku s kovy, protože to
může mít za následek zkrat a může dojít ke
vznícení.
Obnova původní funkce přesné indikace
energie akumulátoru
Jestliže se indikace energie akumulátoru liší od
skutečné doby provozu, akumulátor plně nabijte
a poté ho zcela vybijte. Tento postup nemusí být
úspěšný, jestliže akumulátor byl používána po
dlouhou dobu za extrémně nízkých / vysokých
teplot nebo pokud byla již příliš mnohokrát nabit.
Režim provozu
K zapnutí kamery stiskněte a přidržte tlačítko
zámku na spínači a spínač napájení nastavte na
kterýkoli režim provozu kromě “OFF”. Kontrolka
POWER/CHARGE svítí.
VIDEO/MEMORY
Kontrolka POWER/
CHARGE
Spínač napájení
A
Tlačítko zámku
DATA
MENU
Dle svých představ zvolte pomocí spínače
napájení a spínače VIDEO/MEMORY
požadovaný režim provozu.
Poloha spínače napájení
A (Plně automatický záznam):
Umožňuje provést záznam BEZ zvláštních
efektů nebo ručních úprav. Vhodné k běžnému
záznamu.
Na displeji se objeví indikace “A”.
M (Ruční záznam):
Umožňuje pomocí menu nastavit různé
záznamové funkce. (墌 str. 33)
Chcete-li využívat tvořivější funkce kamery,
než je plně automatický záznam, zkuste tento
režim.
OFF:
Umožňuje vypnutí kamery.
PLAY:
● Umožňuje přehrát záznam na kazetě.
● Umožňuje zobrazit statický snímek uložený
na pamět’ové kartě nebo jej z pamět’ové karty
přenést do počítače.
● Pomocí menu umožňuje nastavení různých
funkcí přehrávání. (墌 str. 33)
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 15 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
MEMORY:
● Umožňuje záznam na pamět’ovou kartu nebo
přístup k datům uloženým na pamět’ové
kartě.
● Je-li spínač napájení nastaven na “A” nebo
“M”, objeví se právě zvolená velikost snímku.
Ovládání se zapnutým napájením
Je-li vypínač napájení nastaven na “A” nebo
“M”, kameru lze rovněž zapínat a vypínat
otevřením/zavřením LCD monitoru.
Nastavení data/času
Informace o datu/času je zaznamenávána na
pásek po celou dobu, ale její zobrazení lze
během přehrávání zapnout nebo vypnout.
(墌 str. 33, 38)
1 Proveďte kroky 1 – 4 v části “Nastavení
jazyka” v levém sloupci.
2 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “CLOCK ADJ.” a stiskněte SET. Je
zvýrazněn den.
3 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
zadejte den a stiskněte
SET. Zopakujte pro
vložení měsíce, roku,
hodin a minut.
Jazyk na displeji lze změnit. (墌 str. 33, 36, 38)
1 Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “M”.
Nastavení přidržovacího
popruhu
1 Nastavte přidržovací
4 Stiskněte Nahoru
smyčkou a přístroj
uchopte.
s menu.
CAMERA D I S PLAY
BRIGHT
ON S CRE E N – LCD / T V
DA T E / T I ME – AU T O
T I ME CODE – OF F
LANGUAGE – ENGLISH
– ON
AUX MIC
CL OCK
20. 12. 05
AD J .
17:00
RETURN
(4/9) nebo Dolů (8), vyberte “LANGUAGE”
a stiskněte SET.
6 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte požadovaný jazyk
a stiskněte SET.
7 Stiskněte Nahoru
CL OCK
AD J .
2 0. 1 2 . 0 5
17 : 00
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
2 Zcela otevřete LCD monitor. (墌 str. 12)
3 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
5 Stiskněte Nahoru
CAMERA DISPLAY
vyberte “BRETURN” a dvakrát stiskněte SET.
Obrazovka menu se zavře.
Nastavení jazyka
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “n” a stiskněte
SET. Objeví se menu
CAMERA DISPLAY.
15
CAMERA D I S PLAY
1/3
LANGUAGE –
ENGLISH
FRANÇAIS
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “BRETURN” a dvakrát stiskněte SET.
Obrazovka menu se zavře.
popruh.
2 Pravou ruku prostrčte
3 Palec a prsty prostrčte
přidržovacím popruhem
tak, abyste mohli snadno
ovládat tlačítko start/stop
záznamu, spínač napájení
a páčku ovládání
transfokátoru. Zkontrolujte,
zda je pásek utažen podle
vašich potřeb.
PŘÍPRAVA
Poloha spínače VIDEO/MEMORY
VIDEO:
Umožňuje záznam na pásek nebo přehrávání
pásku. Je-li volič “REC SELECT” nastaven na
“
/
” (墌 str. 37), jsou statické snímky
zaznamenány na pásek i na pamět’ovou kartu.
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 16 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
16 ČE
PŘÍPRAVA
Nastavení jasu displeje
Vkládání/vyjímání kazety
1 Tlačítko zámku
umístěné na spínači
stiskněte a přidržte
a spínač napájení
nastavte na “M” nebo na
“PLAY”.
2 Zcela otevřete LCD
monitor. (墌 str. 12)
3 Stiskněte MENU.
Před vkládáním nebo vyjímáním kazety musí být
kamera připojena ke zdroji napájení.
Pojistný jazýček
Nahoru
(4/9)
Zajistěte, aby okénko na
kazetě směřovalo ven.
Dolů (8)
LCD
BACKLIGHT
Objeví se obrazovka
s menu.
4 Stiskněte Nahoru
PUSH HERE
MENU
BRIGHT
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “n” a stiskněte SET. Zobrazí se menu
CAMERA DISPLAY nebo VIDEO DISPLAY.
5 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “BRIGHT” a stiskněte SET. Uzavře se
obrazovka menu a zobrazí se indikátor jasu.
6 Tiskněte 3 nebo 5, dokud nedosáhnete
OPEN/
EJECT
Kazetová
schránka
Kryt kazetové
schránky
požadovaného jasu.
Posuňte a přidržte OPEN/EJECT ve směru
7 Stisknutím SET se zruší zobrazení indikátoru 1
šipky, poté zatáhněte za kryt kazetové schránky
jasu na displeji.
Podsvícení LCD monitoru
Při normálním používání podsvícení (jas)
zapněte.
Natáčíte-li v tmavém prostředí, můžete
podsvícení LCD monitoru vypnout. Displej bude
tmavší a čitelnější. Sníží se také spotřeba
energie akumulátorů.
Chcete-li podsvícení LCD monitoru vypnout,
stiskněte LCD BACKLIGHT.
● Jestliže chcete podsvícení LCD monitoru zapnout,
znovu stiskněte LCD BACKLIGHT.
Montáž na stativ
Při montáži kamery na
stativ nastavte směrový
čep a zašroubujte stativ
do závitu k upevnění
stativu a otvoru na čep
kamery. Poté šroub
utáhněte ve směru
hodinových ručiček.
● Některé stativy nejsou
vybaveny polohovacími
čepy.
a otevřete ho, až zaklapne. Kazetová schránka
se otevře automaticky.
● Nedotýkejte se vnitřních součástí přístroje.
2 Vložte nebo vyjměte kazetu a stiskněte
“PUSH HERE” k opětovnému uzavření kazetové
schránky.
● K uzavření kazetové schránky vždy stiskněte
pouze část označenou “PUSH HERE”, dotknete-li
se jiných částí, může přístroj zachytit prst
v kazetové schránce a způsobit poranění nebo
může dojít k poškození přístroje.
● Jakmile je kazetová schránka uzavřena, začne se
automaticky usazovat. Než budete zavírat kryt
kazetové schránky, vyčkejte, až se zcela usadí.
● Je-li blok akumulátorů téměř vybitý, nemusí být
možné uzavřít kryt kazetové schránky.
Nepokoušejte se zavírat ji silou. Abyste mohli
pokračovat, vyměňte vybitý blok akumulátorů za
plně nabitý, nebo použijte napájení ze sítě.
3 Zavřete bezpečně kryt kazetové schránky, až
zaklapne na své místo.
● Postupujte opatrně, aby vás kryt kazetové
schránky neporanil.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 17 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘÍPRAVA
POZNÁMKY:
● Počkáte-li několik sekund a kazetová schránka se
neotevře, zavřete kryt kazetové schránky a poté
to zkuste znovu. Pokud se kazetová schránka
stále neotevírá, vypněte kameru a poté ji opět
zapněte.
● Pokud není kazeta správně vložena, otevřete plně
kazetovou schránku a kazetu vyjměte. Po
několika minutách ji vložte zpět.
● Jestliže kameru přenesete náhle ze studeného
prostředí do teplého, počkejte chvíli před
otevřením krytu kazetové schránky.
Vkládání/vyjímání pamět’ové
karty
Dodávaná pamět’ová karta je do kamery vložena
již při zakoupení.
Štítek
Pamět’ová karta
Zešikmený okraj
Pojistka proti
zápisu/vymazání
Kryt karty (MEMORY CARD)
1 Zajistěte, aby kamera byla vypnutá.
2 Otevřete kryt karty (MEMORY CARD).
3 Bezpečně zasuňte pamět’ovou kartu
seříznutým rohem napřed.
Pamět’ovou kartu vyjmete po jednom stisknutí.
Jakmile se pamět’ová karta povysune z kamery,
vytáhněte ji ven.
● Nedotýkejte se svorek na opačné straně karty
proti štítku.
4 Zavřete kryt karty.
ČE
17
Ochrana důležitých souborů (k dispozici
pouze u pamět’ových karet SD Memory Card)
Posuňte pojistku proti zápisu/vymazání, která je
umístěna po straně pamět’ové karty, ve směru
“LOCK”. Toto chrání pamět’ovou kartu proti
přemazání dat. Chcete-li na chráněnou
pamět’ovou kartu znovu zapisovat, posuňte před
jejím vložením do kamery pojistku zpět do
polohy opačné k “LOCK”.
POZNÁMKY:
● Pamět’ové karty některých značek nejsou s touto
kamerou kompatibilní. Dříve než zakoupíte
pamět’ovou kartu, ověřte si možnost jejího použití
s výrobcem nebo prodejcem.
● Před použitím nové pamět’ové karty je třeba ji
naformátovat. (墌 str. 32)
POZOR:
Nevkládejte nebo nevyjímejte pamět’ovou kartu se
zapnutou kamerou, mohlo by dojít k poškození
pamět’ové karty nebo kamera by nemusela být
schopna rozeznat, je-li karta vložena či nikoli.
PŘÍPRAVA
Ochrana cenných nahrávek
Přesuňte pojistný jazýček vymazání na zadní
straně kazety do polohy “SAVE”. Tím je pásek
chráněn proti dalšímu záznamu. Abyste na tento
pásek mohli znovu zapisovat, před vložením
kazety přesuňte pojistný jazýček zpět do polohy
“REC”.
MasterPage: Left
VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
GR-X5PAL.book Page 18 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
18 ČE
VIDEOZÁZNAM
Základní záznam
POZNÁMKY:
POZNÁMKA:
Než budete pokračovat, proveďte postupy uvedené
níže:
● Napájení (墌 str. 13)
● Vložte kazetu (墌 str. 16)
Kontrolka POWER/CHARGE
Spínač napájení
A
Tlačítko zámku
Tlačítko Start/Stop
záznamu
VIDEO/MEMORY
Kontrolka natáčení
(Rozsvítí se, když probíhá
záznam.)
Ovladač transfokátoru
1 Sejměte kryt objektivu. (墌 str. 11)
2 Zcela otevřete LCD monitor. (墌 str. 12)
3 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“VIDEO”.
4 Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “A”
nebo na “M”.
● Rozsvítí se kontrolka POWER/CHARGE
a kamera přejde do pohotovostního režimu
záznamu. Je zobrazeno “PAUSE”.
● Záznam v režimu LP (Long Play), 墌 str. 34.
5 Záznam spustíte stisknutím tlačítka start/stop
záznamu. Kontrolka natáčení se rozsvítí,
a zatímco pokračuje záznam, na displeji se
objeví “T REC”.
6 Záznam se zastavuje opětovným stisknutím
tlačítka start/stop záznamu. Kamera znovu
přejde do pohotovostního režimu záznamu.
Přibližná doba záznamu
Pásek
30 min
Režim záznamu
SP
30 min
LP
45 min
60 min
60 min
90 min
80 min
80 min
120 min
● Pokud pohotovostní režim záznamu trvá déle než
5 minut, napájení kamery se automaticky vypne.
K opětovnému zapnutí kamery zavřete a znovu
otevřete LCD monitor.
● Když jsou na pásku mezi zaznamenanými
scénami ponechána místa bez záznamu, je
časový kód přerušen a během střihu pásku může
docházet k chybám. Možnosti, jak tomu předejít,
jsou uvedeny v části “Záznam zprostřed pásku”
(墌 str. 20).
● Vypnutí kontrolky natáčení nebo pípavých zvuků
viz 墌 str. 33, 35.
● Během záznamu není z reproduktoru slyšet zvuk.
K poslechu zvuku připojte do zdířky sluchátek
volitelně dodávaná sluchátka (příslušenství).
Zbývající čas na pásku
Na displeji se objeví přibližný
čas zbývající do konce
pásku. “– h – – m” znamená,
že kamera počítá zbývající
čas. Když zbývající čas
dosáhne 2 minut, indikace začne blikat.
● Čas potřebný k výpočtu a zobrazení zbývajícího
času záznamu a přesnost výpočtu se mohou lišit
podle typu použitého pásku.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 19 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
VIDEOZÁZNAM
Transfokace
Natáčení po novinářsku
Vytváří efekt přiblížení/oddálení nebo okamžitou
změnu zvětšení obrazu.
Ke zvýšení
dramatického účinku
je v některých
situacích vhodné
použít neobvyklý úhel
natáčení. Podržte
kameru v požadované
poloze a natočte LCD
monitor do
nejvhodnějšího směru.
Přiblížení
Posuňte ovladač transfokátoru směrem k “T”.
Oddálení
Posuňte ovladač transfokátoru směrem k “W”.
Přiblížení (T: Telefoto)
1 xW
ČE
19
T
1 0 xW
T
20xW
T
40xW
T
Oddálení (W: Wide angle širokoúhlý záběr)
10 x W
T
Zóna digitální transfokace
10X (optická) zóna
transfokace
Přibližný poměr
transfokace
● Čím dále posunete ovladač transfokátoru, tím
rychleji proběhne transfokace.
● Zvětšení přesahující 10X se provádí digitálním
zpracováním obrazu, a proto se mu říká digitální
transfokace. Digitální transfokaci lze provést až
do hodnoty 300X. Nastavte “ZOOM” na “40X”
nebo “300X”. (墌 str. 34)
● Transfokace až po hodnotu 8x je k dispozici v
případě, kdy je přepínač VIDEO/MEMORY
nastaven na možnost “MEMORY”.
POZNÁMKY:
● Zaostření během transfokace nemusí být stabilní.
V tomto případě nastavte transfokaci v
pohotovostním režimu, pomocí ručního
zaostřování (墌 str. 41) uzamkněte zaostření
a poté nastavujte transfokaci v záznamovém
režimu.
● Během digitální transfokace může utrpět kvalita
obrazu.
● Makrozáběry (do vzdálenosti zhruba 5 cm) lze
provádět po nastavení ovladače transfokátoru do
nejzazší polohy směrem k “W”. Viz také “TELE
MACRO” v menu MANUAL na straně 35.
● Při natáčení objektu blízko u objektivu si objekt
nejprve transfokací oddalte. Pokud je objekt
transfokací přiblížen při režimu automatického
zaostřování, kamera může automaticky provést
transfokační oddálení podle vzdálenosti mezi
kamerou a objektem. Toto se nestane, když je
“TELE MACRO” nastaveno na “ON”. (墌 str. 35)
Během záznamu se na pásek zaznamenává
časový kód. Tento kód se využívá k určení
polohy zaznamenané scény na pásku během
přehrávání.
Displej
Minuty
Sekundy
Snímky*
(25 snímků = 1 sekunda)
12 : 34 : 24
* Během záznamu se počet snímků nezobrazuje.
Pokud záznam začíná z prázdného místa,
časový kód začíná počítat od “00:00:00”
(minuta:sekunda:rámec). Pokud záznam začíná
od konce předchozí zaznamenané scény,
časový kód navazuje na poslední číslo
zaznamenaného časového kódu. Je-li během
záznamu ponechána část pásku prázdná, bude
časový kód přerušen. Po opětovném spuštění
záznamu začíná časový kód opět od “00:00:00”.
To znamená, že kamera může zaznamenat
stejné časové kódy s těmi, které byly již
zaznamenány u předchozí scény. Aby k tomuto
nedošlo, proveďte v následujících případech
“Záznam zprostřed pásku” (墌 str. 20);
● Při opětovném natáčení po přehrání pořízeného
záznamu.
● Když dojde k přerušení napájení během natáčení.
● Když je pásek během natáčení vyjmut a poté
znovu vložen.
● Při natáčení s použitím částečně nahraného
pásku.
● Při natáčení do prázdného úseku někde uprostřed
pásku.
● Při opětovném natáčení po natočení scény
a následném otevření/zavření krytu kazetové
schránky.
POKRAČUJE NA DALŠÍ STRANĚ
VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
Časový kód
MasterPage: Advan_Heading0_Right
GR-X5PAL.book Page 20 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
20 ČE
POZNÁMKY:
● Časový kód nelze vynulovat.
● Během rychlého převíjení vpřed a vzad se
indikace časového kódu nemění plynule.
● Časový kód je zobrazen pouze tehdy, když je
“TIME CODE” nastaveno na “ON”. (墌 str. 36)
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA
Běžné přehrávání
VIDEO/MEMORY
Spínač napájení
4/9
5
3
Rychlé prohlížení
Umožňuje zkontrolovat konec posledního
záznamu.
1) V pohotovostním režimu záznamu stiskněte
QUICK REVIEW (3).
2) Pásek se přetočí zpět o několik sekund
a automaticky se přehraje. Poté se uvede do
stavu pauzy v pohotovostním režimu záznamu
a čeká na další snímek.
● Při spuštění přehrávání může dojít ke zkreslení.
Toto není porucha.
Záznam zprostřed pásku
1) K nalezení místa, odkud chcete začít záznam
přehrajte pásek nebo použijte vyhledávání částí
bez záznamu (墌 str. 21), poté přepněte do
režimu statického přehrávání (pauza). (Viz pravý
sloupec.)
2) Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “A”
nebo na “M”.
A
Tlačítko zámku
MENU
VOL. +, –
8
Reproduktor
1 Vložte kazetu. (墌 str. 16)
2 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“VIDEO”.
3 Stiskněte a přidržte tlačítko zámku umístěné
na spínači a spínač napájení nastavte na
“PLAY”.
4 Ke spuštění přehrávání stiskněte 4/9.
5 K zastavení přehrávání stiskněte 8.
● Během režimu zastavení stiskněte 3
k převíjení pásku vzad nebo 5 k převíjení
pásku vpřed.
Ovládání hlasitosti reproduktoru
Ovladač transfokátoru (VOL. +, –) posuňte
směrem k “+” - zvýšení hlasitosti, nebo směrem
k “–” - snížení hlasitosti.
POZNÁMKY:
● Přehrávaný obraz lze shlédnout na monitoru LCD
nebo na připojeném televizoru. (墌 str. 22)
● Jestliže režim zastavení trvá 5 minut a kamera je
napájena z akumulátoru, kamera se automaticky
vypne. K opětovnému zapnutí kamery nastavte
spínač napájení na “OFF” a poté na “PLAY”.
● Je-li ke konektoru S/AV připojen kabel,
z reproduktoru nevychází zvuk.
Nehybné přehrávání (pauza)
Umožňuje zastavení obrazu během přehrávání.
1) Během přehrávání stiskněte 4/9.
2) K obnovení běžného přehrávání stiskněte
znovu 4/9.
● Pokud statické přehrávání pokračuje po dobu
zhruba 3 minut, kamera se automaticky přepne do
režimu zastavení.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 21 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA
Během přehrávání videa umožňuje rychlé
vyhledávání v obou směrech.
1) Během přehrávání stiskněte 5
k vyhledávání vpřed nebo 3 k vyhledávání
vzad.
2) Běžné přehrávání se obnoví stisknutím 4/9.
● Během přehrávání podržte stisknuté 5 nebo
3. Vyhledávání bude pokračovat, dokud
budete držet tlačítko. Jakmile tlačítko uvolníte,
obnoví se běžné přehrávání.
● Během rychlého vyhledávání se na displeji objeví
mírný mozaikový efekt. Toto není porucha.
POZOR:
Během rychlého vyhledávání
nemusí být dobře vidět
některé části obrazu
zejména v levé části
obrazovky.
Vyhledávání částí bez záznamu
Tato funkce pomáhá najít místo, kde je
uprostřed pásku vhodné začít se záznamem,
aby nedošlo k přerušení časového kódu.
(墌 str. 19)
1 Vložte kazetu. (墌 str. 16)
2 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“VIDEO”.
3 Stiskněte a přidržte tlačítko zámku umístěné
na spínači a spínač napájení nastavte na
“PLAY”.
4 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
5 Stisknutím SET vyberte “t”. Objeví se menu
VIDEO.
6 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “BLANK SRCH” a stiskněte SET. Objeví
se podmenu.
7 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
● Objeví se blikající indikace “BLANK SEARCH”
a kamera automaticky spustí vyhledávání vpřed
nebo vzad a poté se zastaví v místě, které je
zhruba 3 sekundy na pásku před začátkem
detekované části bez záznamu.
● Chcete-li zrušit vyhledávání částí bez záznamu
v jeho průběhu, stiskněte 8.
21
POZNÁMKY:
● Pokud je před vyhledáváním částí bez záznamu
stávající pozice na části bez záznamu, kamera
vyhledává ve směru vzad. Je-li stávající pozice na
pásku v místě se záznamem, kamera bude
vyhledávat směrem vpřed.
● Jestliže kamera během vyhledávání částí bez
záznamu dosáhne konce pásku, automaticky se
zastaví.
● Část bez záznamu kratší než 5 sekund nemusí
být detekována.
● Detekovaná část bez záznamu se může nacházet
mezi nahranými scénami. Dříve než začnete další
záznam, přesvědčte se, že za částí bez záznamu
není nahrána další scéna.
VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
Rychlé vyhledávání
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 22 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
22 ČE
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA
Připojení k televizoru nebo
k videorekordéru
Otevřete kryt.
Kabel S-Video/Audio/Video
(přiložen)
Do konektoru
S/AV
značka
1 Ujistěte se, že jsou všechny jednotky
vypnuty.
2 Kameru připojte k televizoru nebo
videorekordéru podle návodu na obrázku.
Pokud používáte videorekordér, pokračujte
krokem 3.
Pokud ne, pokračujte krokem 4.
3 Propojte výstup videorekordéru a vstup
televizoru dle návodu k obsluze videorekordéru.
4 Zapněte kameru, videorekordér a televizor.
5 Nastavte videorekordér na vstupní režim
AUX a nastavte televizor na režim VIDEO.
6 Na kameře spust’te přehrávání. (墌 str. 20)
Na výběr, zda se následující zobrazení objeví
na připojeném televizoru či nikoliv
Volič výstupu
videa [Y/C] /
[CVBS]
Kabelová
redukce*
Televizor
videorekordér
A Černý do S-VIDEO IN (Připojte, pokud má
televizor/videorekordér vstupní konektory
S-VIDEO IN a A/V. V tomto případě není
nutné připojovat žlutý video kabel.)
B Žlutý do VIDEO IN (Připojte, pokud má
televizor/videorekordér pouze vstupní
konektory A/V.)
C Červený do AUDIO R IN**
D Bílý do AUDIO L IN**
*
Jestliže je televizor/videorekordér vybaven
konektorem SCART, použijte přiložený kabelový
adaptér.
** Není třeba na pouhé prohlížení statických
snímků.
POZNÁMKA:
Nastavte volič výstupu videa podle potřeby
kabelového adaptéru:
Y/C: K připojení televizoru nebo videorekordéru,
které jsou schopny přijmout signály Y/C, se používá
S-Video kabel.
CVBS: Při připojení k televizoru nebo
videorekordéru, který nepřijímá signály Y/C
a používá kabel video.
● Datum/čas
Nastavte “DATE/TIME” na “AUTO”, “ON” nebo na
“OFF”. (墌 str. 33, 38)
Nebo na dálkovém ovladači stiskněte DISPLAY
k zapnutí/vypnutí indikace data.
● Časový kód
Nastavte “TIME CODE” na “ON” nebo “OFF”.
(墌 str. 33, 38)
● Jiné indikace než datum / čas a časový kód
Nastavte “ON SCREEN” na “OFF”, “LCD” nebo na
“LCD/TV”. (墌 str. 33, 38)
POZNÁMKY:
● K napájení doporučujeme používat namísto
bloku akumulátorů AC adaptér. (墌 str. 14)
● Ke sledování obrazu nebo zvuku z kamery, aniž
byste museli vložit pásek nebo pamět’ovou kartu,
nastavte spínač napájení na “A” nebo “M” a poté
nastavte televizor na vhodný vstupní režim.
● Nezapomeňte nastavit hlasitost zvuku televizoru
na minimum, abyste se vyhnuli náhlému
zvukovému rázu, když zapnete kameru.
MasterPage: Video_Heading0_Right
GR-X5PAL.book Page 23 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA
Plně funkční dálkový ovladač je schopen z dálky
ovládat tento kamkordér včetně základních
funkcí (přehrávání, zastavení, pauza, převíjení
vpřed a vzad) videorekordéru. Dále umožňuje
provedení některých dalších funkcí přehrávání.
(墌 str. 24)
Instalace baterie
Dálkový ovladač je
napájen lithiovou baterií
(CR2025).
2
1
Stiskněte západku
1
a vytáhněte držák baterie.
1
2 Baterii vložte do držáku
a zkontrolujte, zda vidíte Západka
značku “+”.
3 Držák zasuňte zpět do přístroje, dokud
nezaslechnete cvaknutí.
Oblast účinnosti paprsku (pokojové
používání)
Při používání dálkového
ovladače jej nezapomeňte
namířit na čidlo dálkového
ovládání. Přibližná účinná
vzdálenost vyzařovaného
paprsku je pro pokojové
Čidlo dálkového
používání 5 m. Dálkový
ovládání
ovladač pou ívejte čelem ke
kamkordéru, směrem k objektivu.
POZNÁMKA:
Vyzařovaný paprsek nemusí být účinný nebo může
způsobit nesprávnou obsluhu, když je čidlo
dálkového ovládání vystaveno slunečnímu záření
nebo silnému světlu.
Tlačítka a funkce
23
● Vysílá paprsek se signálem.
Následující tlačítka jsou k dispozici jen v
případě, že je spínač napájení kamkordéru
nastaven na “PLAY”.
B Tlačítko PAUSE
● Pozastavuje pásek (墌 str. 24)
Tlačítko nahoru (墌 str. 24)
C Tlačítko převíjení vzad (SLOW) (墌 str. 24)
D Tlačítko REW
● Převíjení vzad/rychlé vyhledávání na pásku
vzad (墌 str. 21)
● Zobrazuje předchozí soubor na paměové
kartě (墌 str. 26)
Levé tlačítko (墌 str. 24)
E Tlačítko INSERT (墌 str. 49)
F Tlačítko SHIFT (墌 str. 24)
G Tlačítko DISPLAY (墌 str. 22, 46)
H Tlačítko převíjení vpřed (SLOW) (墌 str. 24)
I Tlačítko PLAY
● Spouští přehrávání pásku (墌 str. 20)
● Spouští automatické přehrávání snímků na
paměové kartě (墌 str. 26)
J Tlačítko FF
● Převíjení vpřed/rychlé vyhledávání na pásku
vpřed (墌 str. 21)
● Zobrazuje další soubor na paměové kartě
(墌 str. 26)
Pravé tlačítko (墌 str. 24)
K Tlačítko A. DUB (墌 str. 50)
L Tlačítko STOP
● Zastavuje pásek (墌 str. 20)
● Zastavuje automatické přehrávání (墌 str. 26)
Tlačítko dolů (墌 str. 24)
M Tlačítko EFFECT (墌 str. 24)
N Tlačítko EFFECT ON/OFF (墌 str. 24)
Následující tlačítka jsou k dispozici jen v
případě, že je spínač napájení kamkordéru
nastaven na “A” nebo “M”.
o Tlačítka transfokace (T/W)
Transfokační přibližování/vzdalování
(墌 str. 19, 24)
(Rovněž dostupné se spínačem napájení
nastaveným na “PLAY”)
p Tlačítko START/STOP
Funkce je stejná jako u tlačítka Start/Stop
záznamu na kamkordéru.
q Tlačítko S.SHOT
Funkce je stejná jako u SNAPSHOT na
kamkordéru.
(Rovněž dostupné se spínačem napájení
nastaveným na “PLAY”)
VIDEOZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
Přehrávání pomocí dálkového
ovladače
ČE
A Okénko vysílače infračerveného paprsku
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 24 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
24 ČE
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA
Transfokace
(T/W)
SLOW (YI)
PAUSE nebo
(Nahoru)
SLOW (IU)
PLAY
(Doprava)
(Doleva)
STOP nebo
(Dolů)
SHIFT
Zpomalené přehrávání
Během běžného videopřehrávání stiskněte
SLOW (YI nebo IU) na více než přibl. 2 sekundy.
● Zhruba po 10 minutách se obnoví běžné
přehrávání.
● Pro provedení pauzy při zpomaleném přehrávání
stiskněte PAUSE (9).
● Pro zastavení zpomaleného přehrávání stiskněte
PLAY (U).
POZNÁMKY:
● Zpomalené přehrávání lze také zapnout z režimu
statického přehrávání stisknutím SLOW (YI nebo
IU) na více než přibl. 2 sekundy.
● Během zpomaleného přehrávání může dojít u
obrazu k mozajkovému efektu z důvodu
digitálního zpracování obrazu.
● Poté co stisknete a podržíte SLOW (YI nebo IU)
se může na několik sekund zobrazit statický
obraz následovaný zobrazením modré obrazovky
po dobu několika sekund. Nejedná se o závadu.
● Během zpomaleného přehrávání bude docházet k
rušení videa a obraz se může zdát nestálý
zejména u zastavených snímků. Nejedná se
o závadu.
Přehrávání po snímcích
Během běžného nebo statického přehrávání
stiskněte opakovaně SLOW (IU) pro
vyhledávání vpřed nebo SLOW (YI) pro
vyhledávání vzad. Při každém stisku SLOW
(YI nebo IU) je přehrán jeden snímek.
Zvětšování při přehrávání
Zvětšuje zaznamenaný obraz až 30X kdykoli
během přehrávání videa a přehrávání D.S.C.
1) Stiskněte PLAY (U) pro
spuštění videopřehrávání. Nebo
spuste běžné přehrávání
obrázků.
2) V místě, kde chcete provést
zvětšení stiskněte tlačítko
transfokace (T).
● Pro transfokační zmenšení
stiskněte tlačítko transfokace (W).
3) Snímkem lze na obrazovce
pohybovat, aby bylo možné
nalézt požadovanou část
obrazu. Zatímco držíte stisknuté
SHIFT, stiskněte
(Doleva),
(Doprava),
(Nahoru) a
(Dolů).
● Pro ukončení transfokace stiskněte a podržte W
až se zvětšení vrátí do normálu. Nebo během
přehrávání videa stiskněte STOP (8) a poté
PLAY (U).
POZNÁMKY:
● Transfokaci lze také používat během
zpomaleného a statického přehrávání.
● Z důvodu digitálního zpracování se může zhoršit
kvalita obrazu.
Speciální efekty při přehrávání
Umožňují Vám přidávat tvořivé efekty k obrazu
videopřehrávání.
CLASSIC FILM: Dodává scénám
stroboskopický efekt.
MONOTONE: Podobně jako klasický
černobílý film, jsou Vaše záběry natáčeny
černobíle. Při použití společně s režimem
biografu (墌 str. 35, “WIDE MODE”) je
zdůrazněn efekt “klasického filmu”.
SEPIA: Zaznamenané scény mají
hnědavý nádech jako u starých fotografií. Pro
klasickou vizáž kombinujte tento efekt
s režimem biografu (墌 str. 35, “WIDE MODE”).
STROBE: Váš záznam vypadá jako
sekvence po sobě vyfotografovaných snímků.
1) Pro spuštění
EFFECT ON/OFF
přehrávání
EFFECT
stiskněte PLAY
(U).
2) Stiskněte
EFFECT.
Objeví se menu volby PLAYBACK EFFECT.
3) Stiskněte opakovaně EFFECT pro přesunutí
zvýrazňujícího pruhu na požadovaný efekt.
● Je aktivována zvolená funkce a po 2 sekundách
menu zmizí.
● Pro vypnutí zvoleného efektu stiskněte EFFECT
ON/OFF. Pro opětovnou aktivaci zvoleného
efektu stiskněte znovu EFFECT ON/OFF.
● Pro změnu zvoleného efektu zopakujte postup
znovu od kroku 2 výše.
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT (D.S.C.) ZÁZNAM A
PŘEHRÁVÁNÍ
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 25 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
ZÁZNAM SNÍMKŮ D.S.C.
Základní fotografování (D.S.C.
momentka)
ČE
25
Průběžné fotografování
Vaši kameru lze používat také jako digitální
fotoaparát k fotografování momentek. Statické
snímky se ukládají na pamět’ovou kartu.
Podržíte-li v kroku 5 tlačítko SNAPSHOT
stisknuté, získáte efekt podobný sérii fotografií.
Pokud chcete použít tuto funkci, nastavte
“C SHOOTING” na “ON”. (墌 str. 33, 37) Objeví
se indikace
.
POZNÁMKA:
Fotografování s různou dobou expozice
Než budete pokračovat, proveďte postupy uvedené
níže:
● Napájení (墌 str. 13)
● Vložte pamět’ovou kartu (墌 str. 17)
VIDEO/MEMORY
Kromě snímku s dobou expozice nastavenou
automaticky kamerou se zaznamenají další dva
snímky s expozicí posunutou o hodnoty +0.3EV
a –0.3EV. Pak můžete zvolit snímek, jehož
expozice byla nastavena nejlépe.
Spínač napájení
A
Tlačítko zámku
1 Sejměte kryt objektivu.
2 Zcela otevřete LCD monitor. (墌 str. 12)
3 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“MEMORY”.
4 Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “A”
nebo “M”.
● Změna velikosti obrazu anebo kvality obrazu viz
墌 str. 33, 36, 37.
5 Stiskněte SNAPSHOT. Během pořizování
momentky se objeví indikace “O”.
● Snímky jsou zaznamenávány v režimu momentky
bez rámečku.
● K vymazání nechtěných snímků se obrat’te na
“Smazání souborů” (墌 str. 29).
● Nechcete-li, aby byl slyšet zvuk závěrky, nastavte
“BEEP” na “OFF”. (墌 str. 33, 35)
POZNÁMKY:
● Pokud nefotografujete po dobu zhruba 5 minut,
když je spínač napájení nastaven na “A” nebo
“M” a k napájení se používá blok akumulátorů,
kamera se automaticky vypne za účelem úspory
energie. K opětovnému zapnutí kamery zavřete
a znovu otevřete LCD monitor.
● Informace o přibližném počtu obrazů, jež je
možné uložit, viz str. 61.
Snížená
expozice
Standardní
expozice
Zvýšená
expozice
1 Nastavte “C SHOOTING” na “BRACKET”.
(墌 str. 33, 37) Objeví se indikace
.
2 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“MEMORY”.
3 Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “A”
nebo na “M”.
4 Stisknutím SNAPSHOT se spustí
fotografování s různou dobou expozice.
● Pořídí a nahrají se tři snímky.
Zrušení režimu fotografování s různou
dobou expozice
Nastavte “C SHOOTING” v kroku 1 na “OFF”.
POZNÁMKA:
Při snímání série snímků s různou expozicí nelze
pevně nastavit rychlost závěrky ani v případě, že je
zvolen režim priority závěrky (墌 str. 45).
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT (D.S.C.) ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
SNAPSHOT
MasterPage: Advan_Heading0_Right
GR-X5PAL.book Page 26 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘEHRÁVÁNÍ SNÍMKŮ D.S.C.
26 ČE
Fotografování v intervalech
Během režimu fotografování v intervalech
kamera pokračuje ve fotografování automaticky
s nastaveným intervalem.
1 Nastavte “INT.SHOT” na “ON”.
(墌 str. 33, 37)
● Objeví se “INTERVAL” a
Běžné přehrávání snímků
Snímky pořízené pomocí kamery jsou
automaticky číslovány a poté ukládány
v číselném pořadí na pamět’ovou kartu. Uložené
snímky lze prohlížet jeden po druhém, podobně
jako při listování fotoalbem.
VIDEO/MEMORY
.
2 Nastavte “INT.TIME” na požadovaný interval
fotografování. (墌 str. 33, 37)
3 Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “A”
nebo na “M”.
4/9
5
3
A
4 Stiskněte SNAPSHOT.
● První snímek se zachytí po 2 sekundách.
● Během pořizování snímku se objeví indikace
“O”.
● Při čekání na další okamžik fotografování se otáčí
ikona hodin “ ”.
● Další snímek se sejme automaticky, jakmile
uplyne interval nastavený v kroku 2.
5 Stisknutím SNAPSHOT zastavte
fotografování v intervalech.
Zrušení režimu fotografování v intervalech
Nastavte “INT.SHOT” v kroku 1 na “OFF”.
POZNÁMKY:
● K napájení doporučujeme používat namísto
bloku akumulátorů AC adaptér. (墌 str. 13, 14)
● K rozlišení mezi fotografiemi pořízenými v režimu
fotografování v intervalech a ostatními
fotografiemi se doporučuje, abyste před
fotografováním nastavili znovu názvy souborů.
(墌 str. 28)
● Fotografování v intervalech se zastaví, jestliže se
vybije baterie nebo se zcela zaplní pamět’ová
karta.
● Funkci “Animation” v dodávaném software “Digital
Photo Navigator” lze použít k vytvoření filmů z
jednotlivých pořízených statických snímků (jen
Windows®). K vytvoření filmu pomocí počítače
Macintosh se doporučuje použít funkci “Vytvoření
prezentace z fotografií” v komerčním software
“QuickTime Pro”.
Spínač napájení
Tlačítko zámku
8
INDEX
INFO
MENU
1 Vložte pamět’ovou kartu. (墌 str. 17)
2 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“MEMORY”.
3 Tlačítko zámku umístěné na spínači stiskněte
a přidržte a spínač napájení nastavte na “PLAY”.
● Zobrazí se uložený obraz.
4 Stiskněte 3 k zobrazení předchozího
souboru. Stiskněte 5 k zobrazení
následujícího souboru.
POZNÁMKA:
Snímky pořízené a uložené na kartu jiným
zařízením s rozlišením jiným než “640 x 480”,
“1280 x 960”, “1600 x 1200”, “2048 x 1536”
a “2560 x 1920” budou zobrazeny jen jako náhledy.
Tyto náhledy nelze přenést do počítače.
Transfokace přehrávání
K dispozici pouze s dálkovým ovladačem. (墌 str. 24)
Automatické přehrávání snímků
Všechny snímky uložené na pamět’ové kartě lze
automaticky procházet.
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte 4/9 ke spuštění automatického
přehrávání.
● Stisknete-li 3 během automatického přehrávání,
soubory budou zobrazeny v sestupném pořadí.
● Stisknete-li 5 během automatického přehrávání,
soubory budou zobrazeny ve vzestupném pořadí.
3 K ukončení automatického přehrávání
stiskněte 8.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 27 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
PŘEHRÁVÁNÍ SNÍMKŮ D.S.C.
Přehrávání přehledu souborů
Současně lze zobrazit několik různých souborů
uložených na pamět’ové kartě. Tato možnost
prohlížení usnadňuje najít konkrétní soubor,
který chcete.
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
Objeví se obrazovka
přehledu.
Zvolený soubor
3 Stiskněte Nahoru
(4/9)/dolů(8)/3/
5 k přesunu rámce do
požadovaného souboru.
4 Stiskněte SET.
Zobrazí se vybraný
soubor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
Zobrazení histogramu
Se zobrazeným statickým snímkem stiskněte
dvakrát INFO.
Vypnutí histogramu
Stiskněte jednou INFO.
POZNÁMKA:
Rychlost závěrky, číslo F a citlivost ISO (GAIN) se
také zobrazují jako záznamové informace
histogramu. Rychlost závěrky zobrazená během
natáčení je přibližná. Její hodnota nemusí
odpovídat hodnotě zobrazené v histogramu.
Číslo přehledu
Zobrazení informací o souboru
Odstranění obrazovkového
displeje
Potřebné informace o souboru lze získat
stisknutím tlačítka INFO během běžného
přehrávání nebo přehrávání přehledu.
FOLDER: Název složky
(墌 str. 28)
FOLDER : 1 0 0 J V CGR
FILE
: DVC 0 0 0 1 0
FILE: Název souboru
DATE
: 27. 10. 05
SIZE
: 2560X1920
(墌 str. 28)
QUALITY : FINE
DATE: Datum vytvoření
PROTECT : OFF
souboru
SIZE: Velikost snímku
QUALITY: Kvalita obrazu
PROTECT: Pokud je nastaveno na “ON”,
soubor je chráněn proti nechtěnému vymazání.
(墌 str. 28)
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DISPLAY” a stiskněte SET. Objeví se
podmenu.
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
● Stiskněte znovu dvakrát tlačítko INFO, informační
obrazovka se uzavře.
POZNÁMKA:
U snímků pořízených pomocí jiných přístrojů nebo
zpracovaných na počítači se zobrazí
“QUALITY: – – –”.
● K opětovnému zobrazení indikací zvolte “ON”.
Indikace provozního režimu
Číslo složky / souboru
100-0013
MENU
Histogram (souborů statických
snímků)
Histogram je graf uvádějící
jas snímku. Vodorovná
osa udává úroveň jasu
(tmavší nalevo a světlejší
napravo)ú a svislá osa
vyberte “OFF” a stiskněte SET. Zmizí indikace
provozního režimu, číslo složky/souboru
a indikátor zbývající energie akumulátoru.
50m
D I SPLAY
OF F
ON
Indikace zbývající energie akumulátoru
1 / 250s
F2 . 0
I SO1 0 0
D
B
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT (D.S.C.) ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
2 Stiskněte INDEX.
ČE
uvádí, kolik pixelů existuje v dané úrovni jasu.
Čím více pixelů se nachází uprostřed, tím
správnější je expozice a jas je dobře vyvážený.
Čím více pixelů se zobrazuje nalevo, tím tmavší
je obraz.
Čím více pixelů se zobrazuje napravo, tím
světlejší je obraz.
Kontrolou obrazu a histogramu lze vyhodnotit
vzorec úrovně expozice a celkový stav
reprodukce barevných tónů.
MasterPage: Heading0_Left
GR-X5PAL.book Page 28 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
28 ČE
DALŠÍ MOŽNOSTI SNÍMKŮ D.S.C.
Kopírování statických obrazů
zaznamenaných na pásku
na pamět’ovou kartu
POZNÁMKA:
Když název souboru dosáhne DVC09999, bude
vytvořena nová složka (jako např. “101JVCGR”)
a další snímek začne od DVC00001.
Ochrana souborů
Statické obrazy lze kopírovat z pásku na
pamět’ovou kartu.
Režim ochrany pomáhá zabránit nechtěnému
vymazání souborů.
1 Vložte kazetu. (墌 str. 16)
2 Vložte pamět’ovou kartu. (墌 str. 17)
3 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
1 Proveďte kroky 1 – 3 v “Běžné přehrávání
snímků” (墌 str. 26).
4 Stiskněte a přidržte tlačítko zámku umístěné
s menu.
“VIDEO”.
na spínači a spínač napájení nastavte na “PLAY”.
5 Nastavte “
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “PROTECT” a stiskněte SET. Objeví se
podmenu.
COPY” na “ON”.
(墌 str. 33, 38)
6 Stiskněte 4/9 a spust’te přehrávání.
7 V místě, kde chcete provést kopírování,
Ochrana aktuálně zobrazeného souboru
4 Stiskněte Nahoru
8 Snímek zkopírujete stisknutím SNAPSHOT.
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “CURRENT”
a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka PROTECT.
POZNÁMKY:
5 Stisknutím 3 nebo
stiskněte 4/9 znovu pro spuštění statického
přehrávání.
● Během kopírování se zobrazí indikace “
”.
● K použití speciálních efektů přehrávání u obrazů
videa, které chcete kopírovat, proveďte postup až
do kroku 8 pomocí dálkového ovladače.
(墌 str. 24)
● Snímky jsou kopírovány ve velikosti 640 x 480
pixelů.
Vynulování názvu souboru
Vynulováním názvu souboru se vytvoří nová
složka. Nové soubory, které se chystáte vytvořit,
budou uloženy do nové složky. Pohodlné je
oddělit nové soubory od dříve vytvořených
souborů.
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “NO. RESET” a stiskněte SET. Objeví
se obrazovka NO. RESET.
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET. Bude
vytvořena nová složka (například “101JVCGR”)
a další snímek začne od DVC00001.
PROTECT
MENU
CURRENT
PROT . AL L
CANC . AL L
RETURN
5 vyberte požadovaný
soubor.
6 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE”
a stiskněte SET.
P ROTECT
PROTECTED
● Ke zrušení ochrany zvolte
RETURN
“RETURN”.
● Pro všechny soubory,
které chcete chránit, zopakujte kroky 5 a 6.
Ochrana všech souborů uložených na
pamět’ové kartě
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “PROT.ALL” a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka PROTECT.
5 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
● Ke zrušení ochrany zvolte “RETURN”.
POZNÁMKY:
● Objeví-li se značka “
”, je právě zobrazený
soubor chráněn.
● Když je pamět’ová karta inicializována
(přeformátována) nebo data na kartě poškozena,
budou smazány i chráněně soubory. Nechcete-li
ztratit důležité soubory, přeneste je do počítače
a uložte je.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 29 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
DALŠÍ MOŽNOSTI SNÍMKŮ D.S.C.
Dříve než provedete následující postup,
proveďte kroky 1 – 3 v části “Ochrana souborů”.
Odstranění ochrany z právě zobrazeného
souboru
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “CURRENT” a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka PROTECT.
5 Stisknutím 3 nebo 5 vyberte
požadovaný soubor.
6 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
● Pro zrušení volby, zvolte “RETURN”.
● Pro všechny soubory, u kterých chcete odstranit
ochranu, zopakujte kroky 5 a 6.
Odstranění ochrany ze všech souborů
uložených na pamět’ové kartě
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “CANC.ALL” a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka PROTECT.
5 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
● Ke zrušení volby zvolte “RETURN”.
Smazání souborů
Dříve uložené soubory lze smazat jeden po
druhém nebo všechny najednou.
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DELETE” a stiskněte SET. Objeví se
podmenu.
Vymazání aktuálně zobrazeného souboru
4 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “CURRENT”
a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka DELETE.
ME NU
DELETE
CURRENT
ALL
RETURN
5 Stisknutím 3 nebo
5 vyberte požadovaný soubor.
6 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a
stiskněte SET.
● Ke zrušení smazání,
zvolte “RETURN”.
D ELETE
DELETE?
EXECUTE
RETURN
29
POZNÁMKA:
Objeví-li se značka “
”, je zvolený soubor
chráněn a nelze jej smazat.
Smazání všech souborů uložených na
pamět’ové kartě
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “ALL” a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka DELETE.
5 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
● Ke zrušení smazání, zvolte “RETURN”.
POZNÁMKY:
● Chráněné soubory (墌 str. 28) nelze vymazat.
K jejich smazání je třeba nejprve odstranit
ochranu.
● Jednou vymazané soubory nelze obnovit.
Zkontrolujte soubory dříve, než je vymažete.
UPOZORNĚNÍ:
Během mazání nevyjímejte pamět’ovou kartu
a neprovádějte žádné další operace (jako například
vypnutí kamery). Také nezapomeňte použít
dodávaný AC adaptér, kdyby totiž došlo k vybití
akumulátorů během mazání, mohlo by dojít
k poškození dat na pamět’ové kartě. Dojde-li
k poškození dat na kartě, inicializujte ji. (墌 str. 32)
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT (D.S.C.) ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
Odstranění ochrany
ČE
● Pro všechny soubory, které chcete smazat,
zopakujte kroky 5 a 6.
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 30 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
30 ČE
DALŠÍ MOŽNOSTI SNÍMKŮ D.S.C.
Tisk zvolených snímků ve zvoleném počtu
kopií
Nastavení instrukcí tisku
(nastavení DPOF)
Tato kamera je kompatibilní se standardem
DPOF (Digital Print Order Format), aby mohla
podporovat budoucí systémy jako například
automatický tisk. U snímků uložených na
pamět’ové kartě lze zvolit jedno ze dvou
nastavení instrukcí pro tisk: “Vytištění všech
statických snímků (po jedné kopii od všech)”
nebo “Tisk zvolených snímků ve zvoleném počtu
kopií”.
POZNÁMKY:
● Pokud vložíte pamět’ovou kartu, která je
nastavena podle postupu uvedeného níže, do
tiskárny kompatibilní se standardem DPOF, dojde
k automatickému vytištění zvolených statických
snímků.
● K vytištění snímků zaznamenaných na pásku je
nejprve třeba tyto zkopírovat na pamět’ovou kartu.
(墌 str. 28)
Vytištění všech statických snímků (po
jedné kopii od všech)
1 Proveďte kroky 1 – 3 v “Běžné přehrávání
snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
3 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DPOF”
a stiskněte SET. Objeví se
podmenu.
MENU
DPOF
CURRENT
AL L 1
RESET
RETURN
4 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “ALL 1” a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka DPOF.
5 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE”
a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka běžného
přehrávání.
● Zrušení daného nastavení
provedete volbou “RETURN”.
DPOF
AL L 1 ?
EXECUTE
RETURN
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části
“Vytištění všech statických snímků (po jedné
kopii od všech)”.
2 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “CURRENT”
a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka DPOF.
3 Stisknutím 3 nebo
DPOF
SHEETS
00
RETURN
5 vyberte požadovaný soubor.
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte požadovaný počet (00) a stiskněte SET.
5 Počet kopií zvolte
stisknutím Nahoru (4/9)
ke zvýšení počtu nebo
Dolů (8) ke snížení počtu
a poté stiskněte SET.
Objeví se “SAVE?”.
6 Stiskněte Nahoru (4/
9) nebo Dolů (8) a
vyberte příkaz “EXECUTE”
k uložení právě
provedeného nastavení,
poté stiskněte SET.
DPOF
SHEETS
05
DPOF
SAVE?
EXECUTE
CANCEL
● Zrušení daného nastavení
provedete volbou “CANCEL”.
● Opakujte kroky 3 až 6 a zadejte tak požadovaný
počet výtisků.
● Počet kopií lze nastavit až na 15.
● Chcete-li opravit počet kopií, zvolte snímek znovu
a změňte počet.
● Pokud jste nezměnili žádné nastavení v kroku 3
až 5, objeví se znovu obrazovka menu.
7 Trojím stisknutím tlačítka SET zavřete
obrazovku nabídky.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 31 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
DALŠÍ MOŽNOSTI SNÍMKŮ D.S.C.
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části
“Vytištění všech statických snímků (po jedné
kopii od všech)”.
2 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “RESET” a stiskněte SET. Objeví se
obrazovka DPOF.
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
● Zrušení daného nastavení provedete volbou
“RETURN”.
● Počet kopií je vynulován na 0 u všech statických
snímků.
4 Trojím stisknutím tlačítka SET zavřete
obrazovku nabídky.
UPOZORNĚNÍ:
Zatímco provádíte výše uvedené operace, nikdy
kameru neodpojujte od zdroje. Tímto by mohlo dojít
k poškození dat na pamět’ové kartě.
31
Přímý tisk na tiskárně
odpovídající standardu
PictBridge
Pokud je tiskárna kompatibilní se standardem
PictBridge, mohou být nehybné obrazy snadno
vytištěny tak, že propojíte kameru USB kabelem
přímo s tiskárnou. Použít lze také nastavení
DPOF. (墌 str. 30)
POZNÁMKA:
Po výběru “DIRECT PRINT” v menu připojte USB
kabel.
Tisk vybraného nehybného obrazu
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DIRECT PRINT” a stiskněte SET.
Zobrazí se zpráva “PLEASE CONNECT
PRINTER” (Připojte tiskárnu).
4 Propojte kameru s tiskárnou USB kabelem.
● Po chvíli se objeví menu tisku.
5 Stiskněte Nahoru (4/
9) nebo Dolů (8), vyberte
“SELECTED PRINT”
a stiskněte SET.
6 Stiskněte 3 nebo
5, zvolte požadovaný
soubor a stiskněte SET.
7 Stiskněte 3 nebo
5 a vyberte počet
výtisků.
● Počet výtisků může být
nastaven od 1 do 99.
8 Stiskněte Nahoru
DIRECT PRINT
SELECTED PRINT
DPOF PRINT
CANCEL
DIRECT PRINT
NUMBER OF PRINTS
DATE
PRINT
01
ON
CANCEL
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DATE”, poté stiskněte 3 nebo 5
a vyberte “ON” nebo “OFF”.
● Vyberete-li “ON”, vytiskne se datum, při výběru
“OFF” se nevytiskne.
9 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “PRINT” a stiskněte SET. Snímek se
vytiskne.
Zrušení nastavení tisku
Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8), vyberte
“CANCEL” a stiskněte SET.
POKRAČUJE NA DALŠÍ STRANĚ
DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT (D.S.C.) ZÁZNAM A PŘEHRÁVÁNÍ
Vynulování počtu výtisků
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 32 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
32 ČE
DALŠÍ MOŽNOSTI SNÍMKŮ D.S.C.
Zastavení tisku po jeho započetí
1 Stiskněte SET. Objeví se potvrzovací
obrazovka.
2 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET.
Tisk s použitím nastavení DPOF
Pokud je tiskárna kompatibilní s DPOF, můžete
použít nastavení DPOF. (墌 str. 30)
Inicializace pamět’ové karty
Pamět’ovou kartu lze inicializovat kdykoli.
Inicializací dojde k vymazání všech dat
uložených na pamět’ové kartě včetně těch, která
byla chráněna.
1 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“MEMORY”.
1 Proveďte kroky 1 – 3 popsané v části “Běžné 2 Stiskněte a přidržte tlačítko zámku umístěné
přehrávání snímků” (墌 str. 26).
2 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
3 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DIRECT PRINT” a stiskněte SET.
Zobrazí se zpráva “PLEASE CONNECT
PRINTER” (Připojte tiskárnu).
4 Propojte kameru s tiskárnou USB kabelem.
● Po chvíli se objeví menu tisku.
5 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “DPOF PRINT”
a stiskněte SET.
6 Stiskněte Nahoru
na spínači a spínač napájení nastavte na
“PLAY”.
3 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
4 Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “FORMAT”
a stiskněte SET. Objeví
se obrazovka FORMAT.
5 Stiskněte Nahoru
DIRECT PRINT
SELECTED PRINT
DPOF PRINT
CANCEL
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “PRINT”
a stiskněte SET. Snímek se vytiskne.
● Chcete-li potvrdit DPOF nastavení, vyberte
“CHECK SETTINGS” a stiskněte SET. Stisknutím
3 nebo 5 lze zkontrolovat obrázky a počet
výtisků. Do předchozího menu se vrátíte
stisknutím Nahoru (4/9) nebo Dolů (8), kde
vyberete “RETURN” a stisknete SET.
POZNÁMKA:
Jestliže tiskárna není rozpoznána nebo jestliže
chcete po přímém tisku znovu tisknout na tiskárně
odpovídající standardu PictBridge, odpojte USB
kabel, vyberte znovu v menu volbu “DIRECT
PRINT” a pak znovu připojte kabel.
F ORMAT
ERASE AL L
EX I ST I NG DATA?
EXECUTE
RETURN
(4/9) nebo Dolů (8),
vyberte “EXECUTE” a stiskněte SET. Pamět’ová
karta byla inicializována.
● Po skončení inicializace se zobrazí hlášení “NO
IMAGES STORED”.
● Chcete-li zrušit inicializaci, zvolte “RETURN”.
UPOZORNĚNÍ:
Během inicializace neprovádějte žádné další
operace (jako například vypnutí kamery). Také
nezapomeňte použít dodávaný AC adaptér, kdyby
totiž došlo k vybití akumulátorů během mazání,
mohlo by dojít k poškození dat pamět’ové karty.
Dojde-li k poškození dat pamět’ové karty,
inicializujte ji.
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 33 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ
Tato kamera je vybavena snadno použitelným
systémem obrazovkových menu, která
zjednodušují mnoho podrobnějších nastavení
kamery. (墌 str. 34 – 38)
SET
VIDEO/MEMORY
Spínač napájení
A
v WIPE/FADER
Ikona vybrané
(墌 str. 44)
nabídky bliká.
r EFFECT (墌 str. 45)
1) Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8)
a vyberte požadovaný
parametr.
● Příklad: Menu
r EFFECT
Zvolený parametr
EFFECT
OFF
CLASSIC FILM
MONOTONE
SEPIA
STROBE
2) Stiskněte SET. Výběr
je dokončen. Znovu se
zobrazí obrazovka menu.
● Chcete-li provést nastavení v dalších menu
funkcí, zopakujte tento postup.
Tlačítko zámku
3) Stiskněte SET. Obrazovka menu se zavře.
Menu s podmenu
Dolů (8)
1 Menu záznamu videa a snímků D.S.C.:
● Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na “VIDEO”
nebo “MEMORY”.
● Stiskněte a přidržte tlačítko zámku umístěné na
spínači a spínač napájení nastavte na “M”.
Menu přehrávání videa:
● Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na “VIDEO”.
● Stiskněte a přidržte tlačítko zámku umístěné na
spínači a spínač napájení nastavte na “PLAY”.
● Menu přehrávání D.S.C. snímků viz
“PŘEHRÁVÁNÍ SNÍMKŮ D.S.C.” (墌 str. 26 – 32).
2 Zcela otevřete LCD monitor. (墌 str. 12)
3 Stiskněte MENU. Objeví se obrazovka
s menu.
4 Stiskněte Nahoru (4/9) nebo Dolů (8),
vyberte požadovanou funkci a stiskněte SET.
Objeví se menu zvolené funkce.
Obrazovka menu
Obrazovka menu
záznamu videa a D.S.C. přehrávání videa
snímků
WIPE / FADER
FADER–WHITE
FADER–BLACK
FADER–B.W
WIPE–CORNER
WIPE–WINDOW
WIPE–SLIDE
WIPE–DOOR
WIPE–SCROLL
WIPE–SHUTTER
VIDEO
SOUND MODE –
NARRATION –
REC MODE
–
COPY –
BLANK SRCH
S/AV INPUT –
STEREO
OFF
OFF
OFF
RETURN
5 Od tohoto okamžiku závisí způsob nastavení
na zvolené funkci.
m CAMERA (墌 str. 34) Ikona vybrané
q MANUAL
nabídky bliká.
(墌 str. 34)
Zvolená funkce
s SYSTEM (墌 str. 35)
n CAMERA DISPLAY
CAMERA
REC MODE –
(墌 str. 36)
SOUND MODE – 12BIT
ZOOM
– 10x
o DSC (墌 str. 36)
SNAP SHOT – FULL
GAIN UP
– AGC
t VIDEO (墌 str. 37)
n VIDEO DISPLAY
(墌 str. 38)
RETURN
1) Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8),
Podmenu
vyberte požadovanou
CAMERA
funkci a stiskněte SET.
REC MODE
Objeví se podmenu.
● Příklad: Menu CAMERA
2) Stiskněte Nahoru
(4/9) nebo Dolů (8)
a vyberte požadovaný
parametr.
3) Stiskněte SET. Výběr
je dokončen.
● Zopakujte tento postup,
chcete-li provést
nastavení v dalších
menu funkcí.
CAMERA
REC MODE –
SOUND MODE –
ZOOM
–
SNAP SHOT –
GAIN UP
–
12BIT
10x
FULL
AGC
RETURN
4) Stiskněte SET. Znovu se zobrazí obrazovka
menu.
● Chcete-li provést nastavení v dalších menu
funkcí, zopakujte tento postup.
5) Stiskněte SET. Obrazovka menu se zavře.
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
MENU
33
Menu bez podmenu
Změna menu Settings
(Nastavení)
Nahoru (4/9)
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 34 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
34 ČE
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ
Menu záznamu
CAMERA
Nastavení “m CAMERA” jsou účinná, když je
spínač napájení nastaven na “A” i na “M”.
Nastavení v menu však lze změnit pouze tehdy,
když je spínač napájení nastaven na “M”.
[ ] = Tovární nastavení
REC MODE
[SP]: Záznam v režimu SP (Standard Play)
LP: Prodloužené přehrávání - hospodárnější,
poskytuje 1,5x delší čas záznamu.
POZNÁMKY:
● Ozvučování (墌 str. 50) a vložený střih (墌 str. 49)
lze provádět na páscích nahraných v režimu SP.
● Dojde-li k přepnutí záznamového režimu, bude
přehrávaný obraz v místě přepnutí rozostřen.
● Pásky, které byly zaznamenány touto kamerou
v režimu LP, doporučujeme přehrávat pomocí této
kamery.
● Během přehrávání pásku zaznamenaného jinou
kamerou se mohou objevit bloky šumu nebo může
být čas od času přerušen zvuk.
SOUND MODE
[12BIT]: Umožňuje videozáznam stereofonního
zvuku do čtyř samostatných kanálů a je
doporučen k použití při ozvučování.Umožňuje
videozáznam se stereofonním zvukem ve
čtyřech samostatných kanálech. Budete-li chtít
později provést ozvučení, vyberte režim “12BIT”.
(墌 str. 50) (Ekvivalentní režimu 32 kHz u
předchozích modelů)
16BIT: Umožňuje videozáznam stereofonního
zvuku do dvou samostatných kanálů.
(Ekvivalentní režimu 48 kHz u předchozích
modelů)
SNAP SHOT
[FULL]: Režim momentky bez rámečku
NEGA: Režim nega
FRAME: Režim momentky s rámečkem
[FULL]
NEGA
FRAME
Podrobnosti o této funkci jsou uvedeny
v odstavci “Momentka (z videozáznamu)”
(墌 str. 39).
GAIN UP
(K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “VIDEO”)
OFF: Umožňuje natáčení tmavých scén bez
nastavování jasu obrazu.
[AGC]: Celkový vzhled může být zrnitý, avšak
obraz je jasný.
AUTO
: Je automaticky nastavena rychlost
závěrky. Pořizování snímku objektu při nízké
intenzitě světla nebo nedostatečném osvětlení
pomocí malé rychlosti závěrky poskytuje
jasnější obraz než v režimu AGC, avšak pohyb
objektu není plynulý a je nepřirozený. Celkový
vzhled může být zrnitý. Během automatického
nastavování závěrky se zobrazuje “
”.
GAIN
(K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “MEMORY”)
[AUTO] / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400
Vyberte citlivost ISO požadovaného nastavení.
MANUAL
Nastavení q MANUAL jsou účinná pouze
tehdy, když je spínač napájení nastaven na “M”.
[ ] = Tovární nastavení
ZOOM
DIS
10X: k záznamu videa je k dispozici pouze
optická transfokace do 10X a k záznamu
statických snímků transfokace do 8X.
[40X]*: K dispozici je digitální transfokace do
40X.
300X*: K dispozici je digitální transfokace do
300X.
(K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “VIDEO”)
OFF: Deaktivuje funkci.
[ON
]: Ke kompenzaci nestabilního obrazu,
který je způsoben pohybem kamery zejména při
vysokém zvětšení.
* K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “VIDEO”.
● Jestliže se ruka třese příliš nebo podle podmínek
natáčení se přesná stabilizace v některých
případech nemůže provést.
● Pokud nelze stabilizátor použít, bliká nebo zhasne
indikace “
”.
● Při pořizování snímků s kamerou na stativu tento
režim vypněte.
POZNÁMKY:
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 35 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ
35
FLASH ADJ.
墌 str. 39, “Nastavení jasu blesku”
SYSTEM
5S
[OFF]: deaktivuje pětisekundový záznam.
5S: aktivuje pětisekundový záznam. (墌 str. 40)
Anim.: Umožňuje záznam pouze několika
snímků. Budete-li měnit polohu nepohyblivého
objektu mezi jednotlivými záběry, lze daný
objekt nahrát, jako kdyby se pohyboval.
Funkce “s SYSTEM”, které jsou nastaveny,
když je spínač napájení na “M”, se použijí také
při nastavení spínače napájení na “PLAY”.
[ ] = Tovární nastavení
TELE MACRO
OFF: I když to není při pořizování snímků slyšet,
zvuk závěrky se zaznamenává na pásek.
BEEP: Pípnutí zazní při zapínání nebo vypínání
napájení a na začátku a konci záznamu.
Aktivuje se také zvuk závěrky. (墌 str. 25, 39)
[MELODY]: Při provedení kterékoliv operace
zazní místo pípnutí melodie. Aktivuje se také
zvuk závěrky. (墌 str. 25, 39)
[OFF]: Deaktivuje funkci.
ON: Je-li vzdálenost k předmětu menší než 1 m,
nastavte “TELE MACRO” na “ON”. Kamera
umožňuje v co největším zvětšení pořizovat
snímky předmětů na vzdálenost přibližně 70 cm.
POZNÁMKA:
Podle nastavení transfokace může dojít k rozostření.
WIDE MODE
[OFF]: Zaznamenává beze změny poměru
obrazovky. K přehrávání na televizoru
s normálním poměrem obrazovky.
CINEMA* : Vkládá černý pruh do horní a dolní
části obrazovky. Objeví se indikace
. Během
přehrávání na televizoru se širokoúhlou
obrazovkou jsou černé pruhy v horní a dolní
části obrazovky odříznuty a rozměr obrazovky
se nastaví na hodnotu 16:9. Při používání tohoto
režimu si prostudujte návod k obsluze
příslušného širokoúhlého televizoru.
16:9 WIDE* : K přehrávání na televizorech
s poměrem stran obrazu 16:9. Přirozeně
rozšiřuje obraz tak, aby vyplnil obrazovku bez
zkreslení. Objeví se indikace
. Při používání
tohoto režimu si prostudujte návod k obsluze
příslušného širokoúhlého televizoru.
* K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “VIDEO”.
POZNÁMKA:
Během přehrávání/záznamu přes televizor/LCD
monitor s poměrem stran 4:3 budou do horní a dolní
části obrazovky vloženy černé pruhy a obraz bude
vypadat jako širokoúhlý film 16:9. (Režim CINEMA
a 16:9 WIDE)
WIND CUT
[OFF]: Vypíná funkci.
ON
: Pomáhá snížit šum způsobovaný
větrem. Objeví se ukazatel “
”. Zabarvení
zvuku se změní. To je normální.
BEEP
TALLY
OFF: Kontrolka natáčení zůstává stále vypnutá.
[ON]: Kontrolka natáčení se rozsvítí
a signalizuje začátek záznamu.
REMOTE
OFF: Deaktivuje ovládání pomocí dálkového
ovladače.
[ON]: Aktivuje ovládání pomocí dálkového
ovladače.
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
SELF-TIMER
[OFF] / ON
墌 str. 40, “Samospoušt’”
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 36 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
36 ČE
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ
DEMO MODE
OFF: Automatická ukázka neproběhne.
[ON]: Předvádí určité funkce jako například
program AE se speciálními efekty atd. Tuto
možnost lze ke kontrole způsobu práce
jednotlivých funkcí. Ukázka začne v těchto
případech:
● Po uzavření obrazovky menu po nastavení
“DEMO MODE” na “ON”.
● S možností “DEMO MODE” nastavenou na “ON”,
pokud uživatel nezahájí žádnou činnost do
3 minut po nastavení spínače napájení do polohy
“A” nebo “M”.
● Provedení jakékoliv operace během ukázky
probíhající ukázku pozastaví. Jestliže uživatel
neprovede žádnou činnost po další 3 minuty,
ukázka se obnoví.
DATE/TIME
OFF: Neobjeví se datum/čas.
[AUTO]: Při přepnutí spínače napájení z polohy
“OFF” do polohy “A” nebo “M”, zobrazí datum/
čas zhruba na 5 sekund.
ON: Datum/čas se zobrazuje vždy.
● Indikaci data lze také zapnout/vypnout stisknutím
tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači.
(墌 str. 22, 46)
TIME CODE
[OFF]: Časový kód není zobrazen.
ON: Časový kód je zobrazen na kameře a na
připojeném televizoru. Čísla snímků nejsou
během záznamu zobrazena. (墌 str. 19)
LANGUAGE
POZNÁMKY:
/
/ [ENGLISH] / FRANÇAIS /
DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO /
NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ /
/
Lze změnit nastavení jazyka. (墌 str. 15)
CAM RESET
OFF: Indikace úrovně pomocného mikrofonu se
nezobrazuje.
[ON]: Je-li připojen volitelně dodávaný mikrofon,
zobrazí se indikátor úrovně pomocného
mikrofonu. (墌 str. 12)
● Pokud je v kameře kazeta, nelze ukázku zapnout.
● Možnost “DEMO MODE” zůstane nastavena na
“ON” i po vypnutí kamery.
● Pokud možnost “DEMO MODE” zůstává na “ON”,
některé funkce nejsou k dispozici. Pro shlédnutí
ukázky nastavte tuto možnost na “OFF”.
EXECUTE: Obnoví tovární nastavení u všech
nastavení.
[RETURN]: Nemění žádné nastavení zpět na
tovární nastavení.
CAMERA DISPLAY
● Nastavení “n” (CAMERA DISPLAY) jsou účinná,
i když je spínač napájení na “A”. Nastavení
v menu však lze změnit pouze tehdy, když je
spínač napájení nastaven na “M”.
● Nastavení “n” (CAMERA DISPLAY) s výjimkou
“BRIGHT”, LANGUAGE a “AUX MIC” jsou účinná
jen při pořizování snímků.
AUX MIC
CLOCK ADJ.
墌 str. 15, “Nastavení data/času”
DSC
[ ] = Tovární nastavení
QUALITY
墌 str. 16, “Nastavení jasu displeje”
[FINE] / STANDARD
Režim kvality obrazu lze zvolit tak, aby nejlépe
uspokojil potřeby uživatele. K dispozici jsou dva
režimy kvality obrazu: FINE (
) / STANDARD
(
) (v pořadí dle kvality).
ON SCREEN
POZNÁMKA:
[ ] = Tovární nastavení
BRIGHT
LCD: Udržuje displej kamery (kromě data, času
a časového kódu) mimo obrazovku připojeného
televizoru.
[LCD/TV]: Zajišt’uje zobrazení displeje kamery
na obrazovce připojeného televizoru.
Počet snímků, které lze uložit, závisí na zvolené
kvalitě obrazu i na kompozici objektů v obrazu
a typu použité pamět’ové karty. (墌 str. 61)
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 37 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ
POZNÁMKA:
Nastavení lze změnit pouze tehdy, když je spínač
VIDEO/MEMORY nastaven na “MEMORY”.
C SHOOTING
[OFF]: Deaktivuje funkci.
ON: Podržíte-li v kroku tlačítko SNAPSHOT
stisknuté, získáte efekt podobný sérii fotografií.
(墌 str. 25)
BRACKET: Automaticky se pořídí další dva
snímky s hodnotou expozice posunutou
o hodnotu +0.3EV a –0.3EV. (墌 str. 25)
REC SELECT
[
(TAPE)]: Při pořizování statických snímků
se spínačem VIDEO/MEMORY nastaveným na
“VIDEO” se statické snímky zaznamenávají
pouze na pásek.
/
(TAPE/CARD): Při pořizování
statických snímků se spínačem VIDEO/
MEMORY nastaveným na “VIDEO” se statické
snímky zaznamenávají nejen na pásek, ale i na
pamět’ovou kartu (640 x 480 pixelů). V tomto
režimu lze aplikovat volbu “SNAP SHOT”
v menu CAMERA také na záznam na
pamět’ovou kartu.
37
INT.SHOT
[OFF]: Deaktivuje funkci.
ON: Aktivuje fotografování v intervalech.
(墌 str. 26)
INT.TIME
15SEC / 30SEC / [1MIN] / 2MIN / 5MIN /
10MIN /30MIN / 60MIN
Umožňuje nastavit interval fotografování
u fotografování v intervalech. (墌 str. 26)
Menu přehrávání
VIDEO
[ ] = Tovární nastavení
SOUND MODE a NARRATION
Během přehrávání pásku kamera detekuje
režim zvuku, ve kterém byl záznam proveden,
a zvuk přehrává. Zvolte typ zvuku pro doprovod
přehrávaného obrazu. Podle vysvětlení přístupu
k menu na str. 33 zvolte z obrazovky menu
“SOUND MODE” nebo “NARRATION”
a nastavte požadované parametry.
SOUND MODE
[STEREO
]: Zvuk je reprodukován na obou
kanálech “L” a “R” ve stereofonní kvalitě.
SOUND L : Je reprodukován zvuk z kanálu
“L”.
SOUND R : Je reprodukován zvuk z kanálu
“R”.
NARRATION
[OFF]: Zvuk je reprodukován na obou kanálech
“L” a “R” ve stereofonní kvalitě.
ON: Zvuk je reprodukován na obou kanálech “L”
a “R” ve stereofonní kvalitě. (墌 str. 50)
MIX: Původní a dabovaný zvuk jsou
kombinovány a reprodukovány ve stereofonní
kvalitě na obou kanálech “L” a “R”.
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
IMAGE SIZE
640 x 480 / 1280 x 960 / 1600 x 1200 /
2048 x 1536 / [2560 x 1920]
Režim velikosti snímku lze zvolit tak, aby nejlépe
uspokojil potřeby uživatele. (墌 str. 61)
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 38 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
38 ČE
MENU PODROBNÝCH NASTAVENÍ
REC MODE
[SP] / LP
Umožňuje nastavení režimu záznamu videa (SP
nebo LP) dle požadavků uživatele. Jestliže
používáte tuto kameru jako rekordér během
ozvučování, doporučujeme použít v menu
VIDEO nastavení “REC MODE”. (墌 str. 46, 47)
COPY
VIDEO DISPLAY
Nastavení “n” (VIDEO DISPLAY) jsou účinná
jen pro přehrávání videa s výjimkou režimu
“BRIGHT”, LANGUAGE a “AUX MIC”.
● Parametry (s výjimkou “OFF” v nastavení ON
SCREEN) se shodují s parametry v popisu
(CAMERA DISPLAY) na straně 36.
[ ] = Tovární nastavení
[OFF]: Je-li během přehrávání stisknuto tlačítko
SNAPSHOT, přehrávaný obraz se zastaví
a normální přehrávání se obnoví zhruba po
6 sekundách. (Statický obraz se nenahraje.)
ON: Umožňuje kopírování zaznamenaných
snímků z pásku na pamět’ovou kartu. (墌 str. 28)
BLANK SRCH
墌 str. 21, “Vyhledávání částí bez záznamu”
S/AV INPUT
[OFF]: Deaktivuje vstup signálu zvuku/videa
z konektoru S/AV. (墌 str. 46)
A/V IN: Aktivuje vstup signálu zvuku/video
z konektoru S/AV. (墌 str. 46)
S IN: Povoluje vstup signálu zvuku/S-videa
z konektoru S/AV. (墌 str. 46)
SYSTEM
Každé nastavení je spojeno s menu
“s SYSTEM”, které se objeví, když je spínač
napájení nastaven na “M”. (墌 str. 33)
● Parametry jsou shodné s těmi, které jsou
uvedeny v popisu na str.35.
BRIGHT
墌 str. 16, “Nastavení jasu displeje”
ON SCREEN
OFF / [LCD] / LCD/TV
Je-li nastavena možnost “OFF”, obsah displeje
kamery zmizí.
DATE/TIME
[OFF] / AUTO / ON
Je-li nastavena možnost “AUTO”, zobrazuje se
datum/čas v následujících případech:
● Když začne přehrávání. Kamera zobrazuje datum/
čas, kdy byly zaznamenávány scény.
● Při změně data během přehrávání.
TIME CODE
[OFF] / ON
墌 str. 19, “Časový kód”
LANGUAGE
/
/ [ENGLISH] / FRANÇAIS /
DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO /
NEDERLANDS / PORTUGUÊS / РУССКИЙ /
/
Lze změnit nastavení jazyka. (墌 str. 15)
AUX MIC
墌 str. 36, “AUX MIC”
OFF / [ON]
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 39 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
Při pořizování snímku v
pohotovostním režimu záznamu
může být použit blesk.
(墌 str. 25, 39)
● Můžete vybrat nastavení
blesku. Opakovaně stiskněte
FLASH (5) a vyberte
požadovaný režim.
Blesk
[ ±0A]: Spouští se automaticky při
nedostatečném osvětlení.
C ±0A: Spouští se automaticky při
nedostatečném osvětlení a potlačuje jev
červených očí fotografované osoby.
±0: Spouští se vždy.
±0S: Blesk se spustí bez ohledu na podmínky
fotografování. Rychlost závěrky je v tomto
režimu pomalejší, takže pozadí může být také
rozjasněno.
OFF (Bez indikace): Blesk je vypnutý.
[ ] = Tovární nastavení
Je-li zvoleno “C ±0A”
a stiskněte SET.
● Objeví se parametr.
2 Zvýšení jasu blesku dosáhnete stisknutím
tlačítka Nahoru (4/9). Chcete-li jas blesku
snížit, stiskněte tlačítko Dolů (8).
● Rozsah nastavení: –3 do +3. (Tovární nastavení:
±0)
3 Trojím stisknutím tlačítka SET zavřete
obrazovku nabídky.
POZNÁMKA:
Pokud změníte předmět nebo místo, kde snímek
pořizujete, proveďte nastavení zpět na ±0 podle
popisu v kroku 2 a pořiďte snímek, abyste
zkontrolovali jas blesku. Poté proveďte nastavení
na požadovaný jas.
Momentka (z videozáznamu)
Tato funkce umožňuje zaznamenávat na pásek
statické snímky, které vypadají jako fotografie.
1 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“VIDEO”.
Svítí C indikace redukce jevu červených očí.
Stiskněte SNAPSHOT. Blesk se spustí dvakrát.
První blesknutí je k potlačení červeného odrazu
lidských očí a druhé blesknutí je pro vlastní záznam.
2 Nastavte spínač napájení na “M”.
3 Nastavte “SNAP SHOT” na požadovaný
POZNÁMKY:
4 Stiskněte SNAPSHOT.
● Nepoužívejte blesk proti osobám na krátkou
vzdálenost.
● Blesk se nepoužije, když je nastaven na “OFF”
nebo když je zapnutý režim nočního natáčení
(墌 str. 40) a také když jsou akumulátory téměř
vybité.
● Blesk nebude pracovat ani v případě nastavení na
“ON”, jestliže použijete sekvenční snímání nebo
fotografování s různou dobou expozice
(墌 str. 25, 39) nebo pokud bude funkce “r”
nastavena na režim “SPORTS” nebo “SNOW”
(墌 str. 44).
● Při pořizování snímku objektu ve vzdálenosti, kam
blesk nedosáhne (přes zhruba 2 m), nastavte
blesk na “OFF”, abyste zabránili tomu, že bude
obraz příliš tmavý nebo s nádechem určité barvy.
bliká a blesk se nespustí.
● Při nabíjení blesku
Nastavení jasu blesku
Když je pořizován snímek (墌 str. 25) ve tmě,
kamera použije blesk a automaticky nastaví jeho
jas. Jas blesku lze nastavit i ručně. Pokud
zjistíte, že pořízené momentky jsou příliš jasné
nebo tmavé, nastavte jas ručně.
39
režim. (墌 str. 33, 34)
● Je slyšet zvukový efekt závěrky.
● Objeví se indikace “O” a statický snímek bude
zaznamenán během zhruba 6 sekund. Kamera se
poté vrátí do pohotovostního režimu záznamu.
● Momentku lze pořídit i během záznamu videa.
Statický snímek bude zaznamenán za dobu
zhruba 6 sekund, poté se obnoví režim běžného
záznamu.
● Bez ohledu na polohu spínače napájení (“A” nebo
“M”) proběhne záznam statického snímku ve
zvoleném režimu statického snímku.
● Během záznamu blesk nepracuje.
Průběžné fotografování
Podržíte-li v kroku 4 tlačítko SNAPSHOT
stisknuté, získáte efekt podobný sérii fotografií.
(Interval mezi nehybnými obrazy: zhruba 1
sekunda)
● Režim série snímků se deaktivuje po nastavení
možnosti “REC SELECT” na “
/
”.
(墌 str. 37)
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
Blesk při fotografování
ČE
1 Stiskněte “FLASH ADJ.” v menu MANUAL
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 40 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
40 ČE
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
NEBO
Noční natáčení
3 k pořízení statického snímku stiskněte
Zesvětluje tmavé objekty nebo oblasti dokonce
jasněji, než by byly za dobrých přirozených
světelných podmínek. Přestože zaznamenávaný
obraz není zrnitý, může vypadat, jako že bliká;
důvodem je pomalá rychlost závěrky.
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte NIGHT (4/9), takže se zobrazí
indikátor nočního režimu záznamu “
”.
● Rychlost závěrky se automaticky nastaví tak, aby
zajistila až 25× větší citlivost.
● Zatímco se automaticky nastavuje rychlost
závěrky, objeví se vedle “
” indikace “ ”.
Deaktivace nočního natáčení
Stiskněte NIGHT (4/9) znovu, takže indikátor
nočního režimu záznamu zmizí.
POZNÁMKY:
● Během nočního režimu záznamu nelze aktivovat
následující funkce a jejich indikace bliká nebo
zhasne:
• Některé režimy “Program AE” nebo “Speciální
efekty” (墌 str. 44, 45)
• “Blesk při fotografování” (墌 str. 39)
• “GAIN UP” v menu CAMERA (墌 str. 34)
• “DIS” v menu MANUAL (墌 str. 34)
● Během nočního režimu natáčení nemusí být
jednoduché kameru zaostřit. Tomuto lze
předcházet použitím stativu.
Samospoušt’
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Nastavte “SELFMANUAL
”.
● Objeví se ukazatel “
● Kontrolka záznamu začne blikat.
● Po 15 sekundách se ozve pípnutí a pořídí se
statický snímek. Kontrolka záznamu přestane
blikat. Poté se kamera vrátí zpět do
pohotovostního režimu záznamu.
4 Ke skončení záznamu se samospouští zvolte
v kroku 2 možnost “OFF”.
POZNÁMKA:
Pokud jsou “BEEP” a “TALLY” nastaveny na “OFF”
(墌 str. 35), neozve se pípnutí a kontrolka natáčení
se nerozsvítí.
Pětisekundový záznam
Zaznamenejte dovolenou nebo důležitou
událost v pětisekundových klipech, získáte tak
akční film. Tato funkce je k dispozici pouze
u záznamu videa.
1 Nastavte “5S” na “5S”. (墌 str. 33, 35)
● Objeví se indikace “5S”.
2 Stisknutím tlačítka start/stop záznamu
spustíte záznam a po 5 sekundách se kamera
automaticky uvede do pohotovostního režimu
záznamu.
● I když stisknete tlačítko start/stop záznamu znovu
během 5 sekund po spuštění záznamu,
pohotovostní režim záznamu se neaktivuje.
3 K ukončení režimu 5S zvolte v kroku “OFF”
Jakmile je kamera nastavena, její uživatel se
může stát součástí scény přirozenější cestou
a může tak ještě zdokonalit pamětihodný záběr.
TIMER” na “ON
(墌 str. 33, 35)
SNAPSHOT.
SELF-TIMER – OFF
ON
”.
3 K záznamu videa
stiskněte tlačítko start/stop
záznamu.
● Kontrolka záznamu začne blikat.
● Po 15 sekundách se ozve pípnutí a začne
videozáznam. Kontrolka záznamu přestane blikat.
Záznam se samospouští se zastavuje
opětovným stisknutím tlačítka start/stop
záznamu.
● Kamera se vrátí zpět do pohotovostního režimu
záznamu.
možnost 1.
Pořízení snímku v režimu pětisekundového
záznamu
Místo stisknutí tlačítka start/stop záznamu
v kroku 2 zvolte požadovaný režim statického
snímku v menu CAMERA (墌 str. 34) a poté
stiskněte SNAPSHOT. Kamera zaznamená
pětisekundový statický snímek. Tato funkce není
k dispozici, když je volba “5S” nastavena na
“Anim.”.
POZNÁMKA:
Pětisekundový záznam není k dispozici, když je
volba “5S” nastavena na “Anim.”. Místo toho je
pořízen animovaný záznam pouze několika snímků.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 41 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
Ruční zaostřování
ČE
41
Ovládání expozice
Plný rozsah systému automatického zaostřování
kamery nabízí možnost nepřetržitého natáčení
od přiblížení (až na zhruba 5 cm od objektu) až
do nekonečna.
Podle podmínek pořizování snímků však nemusí
být zaostření provedeno správně. V takovém
případě použijte režim ručního zaostřování.
V následujících situacích se doporučuje ruční
nastavení expozice:
1 Nastavte spínač
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte EXPOSURE.
napájení na “M”.
● Objeví se indikace ovládání expozice.
2 Stiskněte FOCUS.
3 Nastavení expozice proveďte otáčením
Objeví se indikace ručního
zaostřování.
ovladače ručního zaostřování.
Indikace ručního
zaostřování
● Pokud úroveň zaostření již
nelze seřídit na větší či menší vzdálenost, bliká
“ ” nebo “ ”.
4 Stiskněte SET na ovladači ručního
zaostřování. Nastavení zaostřování je
ukončeno.
Nastavení zpět na automatické zaostřování
Stiskněte FOCUS dvakrát, nebo nastavte
přepínač napájení do polohy “A”.
V následujících situacích se doporučuje
ruční zaostření.
● Když se dva objekty ve stejné scéně překrývají.
● Při nedostatečném osvětlení.*
● Když je objekt nekontrastní (rozdíl mezi světlými
a tmavými místy), jako např. ploché jednobarevné
zdi nebo čisté modré nebe.*
● Když je tmavý objekt na LCD monitoru* stěží
viditelný.
● Když scéna obsahuje miniaturní vzory nebo
stejné vzory, které se pravidelně opakují.
● Když je scéna ovlivněna slunečními paprsky nebo
odrazem světla z povrchu vody.
● Při natáčení scény s vysoce kontrastním
pozadím.
* Objeví se následující blikající upozornění nízkého
kontrastu: , , a .
● Rozsah nastavení
Na záznam video nahrávek: –6 to +6
Na záznam statického snímku: –2,0 až +2,0 (EV)
● Expozice +3 má stejný účinek jako kompenzace
světla pozadí. (墌 str. 42)
4 Stiskněte SET na ovladači ručního
zaostřování. Nastavení expozice je ukončeno.
Návrat na automatické ovládání expozice
Stiskněte dvakrát EXPOSURE. Nebo nastavte
spínač napájení na “A”.
POZNÁMKY:
● Ruční nastavování expozice nelze používat
zároveň s nastavením AE na “SNOW” (墌 str. 44)
nebo s kompenzací světla pozadí.
● Jestliže toto nastavení nepřinese viditelné změny
jasu, nastavte “GAIN UP” na “AUTO”.
(墌 str. 33, 34)
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
3 Na předmět zaostřete
pootáčením kolečka
ručního zaostřování.
● Při natáčení proti světlu nebo když je pozadí příliš
světlé.
● Při natáčení na přirozeně zrcadlícím pozadí jako
například pláž nebo sníh.
● Když je pozadí příliš tmavé nebo je objekt světlý.
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 42 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
42 ČE
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
Uzamčení clony
Clona, podobně jako zřítelnice lidského oka, se
stahuje v dobře osvíceném prostředí, aby
bránila vstupu přílišného světla a roztahuje se
v tmavém prostředí, aby vpustila dovnitř více
světla.
Tuto funkci použijte v následujících situacích:
● Při natáčení pohybujícího se objektu.
● Když se mění vzdálenost k objektu (takže se mění
jeho velikost na LCD monitoru nebo), například
když objekt ustupuje dozadu.
● Při natáčení na přirozeně zrcadlícím pozadí jako
například pláž nebo sníh.
● Při natáčení objektů pod bodovým osvětlením.
● Během transfokace
Zrušení kompenzace světla pozadí
Stiskněte BACKLIGHT (8) dvakrát, aby zmizel
ukazatel “ ”.
POZNÁMKA:
Použití kompenzace protisvětla může způsobit, že
světlo okolo objektu bude příliš jasné a objekt zbělá.
Bodové ovládání expozice
Výběr oblasti bodového měření umožňuje
přesnější vyrovnání expozice. Na LCD monitoru
lze zvolit jednu ze tří oblastí bodového měření.
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte BACKLIGHT (8) dvakrát, aby se
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte EXPOSURE.
zobrazil indikátor ovládání bodové expozice
“ ”.
● rámeček oblasti bodového měření se zobrazí
uprostřed LCD monitoru.
3 Nastavte transfokátor tak, aby objekt zaplnil
3
● Objeví se indikace ovládání expozice.
LCD monitor a poté stiskněte a podržte na více
než dvě sekundy SET na ovladači ručního
zaostření. Objeví se indikátor ovládání expozice
a indikace “ ”.
4 Stiskněte SET na ovladači ručního
zaostřování. Indikace “ ” se změní na “
a clona bude uzamčena.
”
Pro návrat do automatického ovládání clony
Stiskněte EXPOSUREdvakrát. Nebo nastavte
spínač napájení na “A”.
● Indikátor ovládání expozice a “
” zmizí.
Uzamčení ovládání expozice a clony
Po provedení kroku 2 nastavte expozici
otáčením ovladače ručního zaostřování. Poté
uzamkněte clonu v kroku 3 a 4. Pro
automatické zamykání stiskněte v kroku 2
EXPOSURE. Ovládání expozice a clona pracují
automaticky.
Kompenzace světla pozadí
Kompenzace světla pozadí rychle zesvětlí
objekt.
Funkci kompenzace protisvětla lze aktivovat
jednoduchým postupem. Tmavá část předmětu
se zesvětlí prodloužením expozice.
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte BACKLIGHT (8), takže se zobrazí
indikátor kompenzace protisvětla “
”.
Stiskněte 3 nebo 5 a vyberte
požadovaný rámeček oblasti bodového měření.
4 Stiskněte SET.
● Bodová kompenzace protisvětla je aktivní.
● Expozice se nastaví tak, aby byl jas vybrané
oblasti co nejvhodnější.
Zablokování zaostření
Po kroku 3 stiskněte a déle než 2 sekundy
přidržte SET. Zobrazí se indikace “ ” a clona je
zablokována.
Zrušení bodového ovládání expozice
Stiskněte jednou BACKLIGHT (8) tak, aby
ukazatel “ ” zmizel.
POZNÁMKY:
● Bodové ovládání expozice nelze použít současně
s následujícími funkcemi.
• “STROBE” v menu “EFFECT” (墌 str. 45)
• Digitální transfokace (墌 str. 19)
• Ruční ovládání expozice
● Podle místa a podmínek pořizování snímku
nemusí být dosaženo optimálního výsledku.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 43 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
Vyvážení bílé je termín, který se vztahuje ke
správné reprodukci barev za různých světelných
podmínek. Je-li vyvážení bílé správné, budou
všechny ostatní barvy přesně reprodukovány.
Vyvážení bílé je obvykle nastaveno automaticky.
Zkušenější kameramani však upřednostňují
ruční ovládání této funkce, aby dosáhli
profesionálnějšího zobrazení barev/barevných
odstínů.
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte W.B opakovaně a vyberte
požadovaný režim.
[AUTO] (Bez indikace): Vyvážení bílé je
nastavováno automaticky.
: K nastavení vyvážení bílé ručně, podle
zdroje světla. (墌 “Ruční nastavování vyvážení
bílé”)
: Při natáčení venku za slunečného dne.
: Při natáčení venku, když je zamračeno.
: Když je použito video osvětlení nebo
podobný typ osvětlení.
[ ] = Tovární nastavení
● Objeví se indikace zvoleného režimu kromě
“AUTO”.
Návrat k automatickému vyvážení bílé
V kroku 2 zvolte “AUTO”.
Nebo nastavte spínač napájení na “A”.
43
Ruční nastavování vyvážení bílé
Ruční nastavení bílé
provádějte při natáčení
za různých druhů
osvětlení.
1 Nastavte spínač
napájení na “M”.
2 Podržte arch
Bílý papír
obyčejného bílého papíru před objektem.
Upravte transfokaci nebo vaši polohu tak, aby
bílý papír zaplnil obrazovku.
3 Opakovaně stiskněte W.B a vyberte “ ”.
4 Stiskněte a přidržte W.B¸ dokud nezačne
blikat.
● Po skončeném nastavení
přestane blikat.
POZNÁMKY:
● V kroku 2 může být obtížné zaostřit na bílý papír.
V takovémto případě zaostřete ručně. (墌 str. 41)
● Předmět může být snímán za různých světelných
podmínek uvnitř (přirozené světlo, zářivkové
světlo, světlo svíčky, atd.) Protože teplota barvy
se liší podle zdroje světla, bude se zabarvení
objektu měnit podle nastavení vyvážení bílé.
Touto funkcí lze dosáhnout přirozenějšího
výsledku.
● Když seřídíte vyvážení bílé ručně, nastavení
zůstane zachováno, i když je vypnuto napájení
nebo odstraněna baterie.
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
Nastavení vyvážení bílé
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 44 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
44 ČE
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
Efekty stírání nebo stmívání
Tyto efekty umožňují vytvořit přechody mezi
scénami podobné profesionálním. Použijte je ke
zvýraznění přechodu z jedné scény do druhé.
Stírání nebo stmívání pracuje při spuštění nebo
vypnutí záznamu videa.
1 Nastavte spínač VIDEO/MEMORY na
“VIDEO”.
2 Nastavte spínač napájení na “M”.
3 Nastavte “v” na požadovaný režim.
(墌 str. 33)
4 Stiskněte FADE/WIPE.
● Objeví se indikace zvoleného efektu.
5 K aktivaci funkcí roztmívání/stmívání nebo
roztírání/stírání stiskněte tlačítko start/stop
záznamu.
Deaktivace vybraného efektu
V kroku 4 stiskněte FADE/WIPE. Indikace
zvoleného efektu zmizí.
POZNÁMKY:
● Délku stírání nebo stmívání lze prodloužit
stisknutím a podržením tlačítka start/stop
záznamu.
● Některé efekty stírání/stmívání nelze použít
s určitými režimy programu AE se speciálními
efekty. (墌 str. 44, 45) V tomto případě indikátor
bliká nebo zmizí.
WIPE/FADER
FADER–WHITE: Roztmívání nebo stmívání
s bílou obrazovkou.
FADER–BLACK: Roztmívání nebo
stmívání s černou obrazovkou.
FADER–B.W: Roztmívání z černobílého
obrazu do barevného obrazu nebo stmívání
z barevného obrazu do černobílého obrazu.
WIPE–CORNER: Roztírání černé
obrazovky z horního pravého rohu k dolnímu
levému rohu nebo stírání z dolního levého rohu
do horního pravého rohu a zanechání černé
obrazovky.
WIPE–WINDOW: Scéna začíná uprostřed
černé obrazovky a roztírá se směrem do rohů
nebo nabíhá z rohů a postupně se roztírá do
středu.
WIPE–SLIDE: Roztírá se zprava doleva
nebo se stírá zleva doprava.
WIPE–DOOR: Roztírání jako když se dvě
poloviny černé obrazovky otevírají doleva
a doprava, přičemž odhalují scénu, nebo stírání
a černá obrazovka se opět objeví zleva a zprava
a zakryje scénu.
WIPE–SCROLL: Scéna se roztírá ze
spodní části černé obrazovky nahoru nebo se
stírá z horní části do spodní, přičemž zůstává
černá obrazovka.
WIPE–SHUTTER: Roztírání ze středu
černé obrazovky směrem nahoru a dolů nebo
stírání shora a zdola směrem do středu
obrazovky se zanecháním černé obrazovky.
Program AE
Nastavení programu AE lze použít při
speciálních situacích při natáčení.
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Stiskněte PROGRAM AE.
● Objeví se menu AE.
3 Nastavení požadovaného režimu otáčením
ovladače ručního zaostřování.
4 Stiskněte SET na ovladači ručního
zaostřování. Nastavení je dokončeno.
● Objeví se indikace zvoleného efektu AE.
TWILIGHT: Způsobuje, že večerní scény
vypadají přirozeněji. Vyvážení bílé (墌 str. 43) je
automaticky nastaveno na “ ”, avšak lze je
změnit podle požadavků uživatele. Když je
zvolen soumrak (Twilight), kamera nastavuje
automaticky zaostření od zhruba 10 m do
nekonečna. Od méně než 10 m, nastavujte
zaostření ručně. V tomto režimu nebude pracovat
blesk.
PORTRAIT: Předmět v popředí se zdůrazní
tím, že pozadí se rozmaže.
SPORTS
(Proměnná rychlost závěrky: 1/250 – 1/4000)
Toto nastavení umožňuje zachytit rychle se
pohybující obrazy po jednotlivých snímcích pro
vynikající stabilní zpomalené přehrávání. Čím
větší je rychlost závěrky, tím tmavší je obraz.
Funkci závěrky používejte za dobrých
světelných podmínek.
SNOW: Kompenzuje ve prospěch objektů,
které by se jinak objevovali příliš tmavě při
natáčení v extrémně jasném okolí, jako je např.
sníh.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 45 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
MOŽNOSTI ZÁZNAMU
* Tato možnost není k dispozici, jestliže je přepínač
VIDEO/MEMORY nastaven na možnost
“MEMORY”.
** Tato možnost není k dispozici, jestliže je přepínač
VIDEO/MEMORY nastaven na možnost “VIDEO”.
● Je-li objekt příliš světlý, nastavte větší hodnotu F.
Je-li objekt příliš tmavý, nastavte menší hodnotu.
S PRIORITY (1/50 – 1/4000):
Po výběru “S PRIORITY” (Priorita závěrky)
v kroku 3 pootočte ovladačem ručního zaostření
a vyberte požadovanou hodnotu. Poté stiskněte
SET. Rychlost závěrky lze nastavit ručně.
1/50: Rychlost závěrky je pevně nastavena na 1/
50 s. Černé pruhy, jež se obvykle objevují při
natáčení televizní obrazovky, jsou užší.
1/120: Rychlost závěrky je pevně nastavena na
1/120 s. Blikání, k němuž dochází při natáčení
pod zářivkou nebo pod rtut’ovou výbojkou, je
zredukováno.
1/250, 1/500, 1/1000*, 1/2000*, 1/4000*: Velká
rychlost závěrky umožňuje, aby rychle se
pohybující objekt byl zachycen ostře najednou
jedním snímkem. Tato nastavení pomocí režimu
automatického nastavení nepracuje v režimu
SPORTS správně.
* K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “VIDEO”.
Vypnutí funkce programu AE
V kroku 3 zvolte “OFF”. Indikace programuje AE
zmizí.
POZNÁMKY:
● Některé režimy programu AE nelze použít během
nočního natáčení.
● Jestliže je předmět příliš jasný nebo jeho povrch
odráží světlo, může se objevit svislý pruh
(rozmazání). K rozmazání může dojít v případech,
kdy je vybrán režim “SPORTS”.
● Některé režimy programu AE nelze použít
s určitými efekty stírání/stmívání (墌 str. 44).
V tomto případě indikátor bliká nebo zmizí.
ČE
45
Speciální efekty
K zaznamenaným obrázkům lze přidat speciální
efekty.
1 Nastavte spínač napájení na “M”.
2 Nastavte “r” na požadovaný režim.
(墌 str. 33)
● Objeví se indikace zvoleného efektu.
CLASSIC FILM*: Dodává scénám
stroboskopický efekt.
MONOTONE: Podobně jako klasický
černobílý film, jsou záběry touto kamerou
natáčeny černobíle. Při použití společně
s režimem biografu (墌 str. 35, “WIDE MODE” je
zdůrazněn efekt “klasického filmu”.
SEPIA: Zaznamenané scény mají hnědavý
nádech jako u starých fotografií. Pro klasickou
vizáž kombinujte tento efekt s režimem biografu
(墌 str. 35, “WIDE MODE”.
STROBE*: Záznam vypadá jako sekvence
po sobě vyfotografovaných snímků.
* K dispozici pouze tehdy, když je spínač VIDEO/
MEMORY nastaven na “VIDEO”.
Vypnutí speciálního efektu
V kroku 2 zvolte “OFF”. Indikace zvoleného
efektu zmizí.
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
A PRIORITY (F1.8 – F8.0):
Po výběru “A PRIORITY” (Priorita clony) v kroku
3 pootočte ovladačem ručního zaostření
a vyberte požadovanou hodnotu. Poté stiskněte
SET. Hodnotu clony (F) lze nastavit ručně . Čím
větší je hodnota clony (nižší číslo F), tím
rozmazanější bude pozadí. Čím menší je
hodnota clony (vyšší číslo F), tím ostřejší bude
předmět v popředí i v pozadí.
Jako číslo F můžete vybrat F1.8*/F1.9**/F2.0/
F2.8/F4.0/F5.6/F8.0*.
MasterPage: Heading0_Left
GR-X5PAL.book Page 46 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
46 ČE
STŘIH
Kopírování na videorekordér
nebo z videorekordéru
Otevřete kryt.
Kabel S-Video/Audio/Video
(přiložen)
Volič výstupu
videa [Y/C] /
[CVBS]
Do konektoru
S/AV
značka
Kabelová
redukce*
Televizor
videorekordér
A Do S-VIDEO IN* nebo OUT**
B Žlutý konektor do VIDEO IN nebo OUT
C Červený konektor do AUDIO R IN nebo OUT
D Bílý konektor do AUDIO L IN nebo OUT
*
Je-li videorekordér vybaven konektorem
SCART, použijte dodanou kabelovou redukci.
(Dodávaný kabelový adaptér umožňuje
zpracovávat výstupní signály jen z této kamery.
K použití kamery jako záznamového zařízení
používejte běžně dostupné kabelové adaptéry.)
** Připojte, je-li televizor/videorekordér vybaven
konektorem S-VIDEO IN/OUT. V tomto případě
není třeba připojovat žlutý video kabel.
POZNÁMKA:
Nastavte volič výstupu videa podle potřeby
kabelového adaptéru:
Y/C: K připojení televizoru nebo videorekordéru,
které jsou schopny přijmout signály Y/C, se používá
S-Video kabel.
CVBS: K připojení k televizoru nebo
videorekordéru, který nepřijímá signály Y/C
a používá kabel video.
Používání kamery jako přehrávače
1 Podle obrázků propojte kameru se vstupními
konektory videorekordéru.
2 Na kameře spust’te přehrávání. (墌 str. 20)
3 V okamžiku, kdy chcete začít kopírovat,
pust’te záznam na videorekordéru. (Vyhledejte si
návod k obsluze videorekordéru.)
4 K zastavení kopírování zastavte nahrávání
na videorekordéru a poté zastavte přehrávání
na kameře.
POZNÁMKY:
● K napájení doporučujeme používat namísto
bloku akumulátorů AC adaptér. (墌 str. 14)
● Na výběr, zda se následující zobrazení objeví na
připojeném televizoru či nikoliv
• Datum/čas
Nastavte “DATE/TIME” na “AUTO”, “ON” nebo
“OFF”. (墌 str. 33, 38) nebo stiskněte DISPLAY
na dálkovém ovladači k zapnutí/vypnutí indikace
data.
• Časový kód
Nastavte “TIME CODE” na “OFF” nebo “ON”.
(墌 str. 33, 38)
• Jiné indikace než datum / čas a časový kód
Nastavte “ON SCREEN” na “OFF”, “LCD” nebo
“LCD/TV”. (墌 str. 33, 38)
Používání kamery jako záznamového
zařízení
1 Podle obrázků propojte kameru s výstupními
konektory videorekordéru.
2 Nastavte u kamery spínač do polohy “PLAY”.
3 Nastavte “REC MODE” na “SP” nebo “LP”.
(墌 str. 33, 38)
4 Nastavte “S/AV INPUT” na “A/V IN” nebo
“S IN”.* (墌 str. 33, 38)
* Jestliže používáte u televizoru/videorekordéru
konektor S-VIDEO OUT, vyberte “S IN”.
5 Stiskněte tlačítko start/stop záznamu
a přepněte tak kameru do režimu pauzy
v pohotovostním režimu záznamu..
● Na obrazovce se objeví indikace “ A/V IN ” nebo
“ S IN ”.
6 Spust’te přehrávání na přehrávači.
7 V místě, kde chcete začít kopírování,
stiskněte tlačítko start/stop záznamu ke spuštění
kopírování. Otáčí se indikace
.
8 Ke spuštění kopírování znovu stiskněte
tlačítko start/stop záznamu. Indikace
přestane otáčet.
se
9 Stisknutím 8 se vrat’te do režimu normálního
přehrávání.
POZNÁMKY:
● Po ukončení ozvučování nastavte “S/AV INPUT”
zpět na “OFF”.
● Tímto postupem lze převést analogové signály na
digitální.
● Kopírovat lze také z jiné kamery.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 47 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
STŘIH
Kopírování na jednotku videa
vybavenou konektorem DV IN
(digitální kopírování)
Je také možné kopírovat zaznamenané scény
z kamery na jinou jednotku videa vybavenou
konektorem DV. Protože je přenášen digitální
signál, nedochází téměř k žádnému zhoršení
obrazu nebo zvuku.
ČE
47
může být kopírování zastaveno, aby nebyl
nezvyklý obraz zkopírován.
● I když je DV kabel správně zapojen, v některých
případech se v kroku 4. Pokud k tomuto dojde,
vypněte napájení a proveďte zapojení znovu.
● Pokusíte-li se během přehrávání o “Zvětšování při
přehrávání” (墌 str. 24) nebo “Speciální efekty při
přehrávání” (墌 str. 24) anebo stisknete
SNAPSHOT, bude na výstup konektoru DV IN/
OUT dodáván pouze zaznamenaný originální
obraz přehrávání.
● Při používání DV kabelu zajistěte používání
dokoupitelného DV kabelu JVC VC-VDV204U.
Používání kamery jako záznamového
zařízení
Do DV IN/OUT
1 Zajistěte, aby byly všechny přístroje vypnuté.
2 Připojte tuto kameru k jednotce videa
vybavené výstupním konektorem DV pomocí DV
kabelu, jak je ukázáno na obrázku.
3 Nastavte u kamery spínač do polohy “PLAY”.
4 Nastavte “REC MODE” na “SP” nebo “LP”.
Feritový filtr
DV kabel
(dokoupitelný)
(墌 str. 33, 38)
5 Stiskněte tlačítko start/stop záznamu
a přepněte tak kamkordér do režimu pauzy
v pohotovostním režimu záznamu.
Do DV IN/OUT
6 Spust’te přehrávání na přehrávači.
7 V místě, kde chcete začít kopírování,
stiskněte tlačítko start/stop záznamu ke spuštění
kopírování. Otáčí se indikace
.
Video jednotka vybavená konektorem DV
Používání kamery jako přehrávače
8 Ke spuštění kopírování znovu stiskněte
tlačítko start/stop záznamu. Indikace
přestane otáčet.
se
Stisknutím 8 se vrat’te do režimu normálního
1 Zajistěte, aby byly všechny přístroje vypnuté. 9
přehrávání.
2 Pomocí DV kabelu připojte tuto kameru
POZNÁMKY:
k jednotce videa vybavené vstupním
konektorem DV, postupujte podle obrázku.
3 Na kameře spust’te přehrávání. (墌 str. 20)
4 V místě, kde chcete začít kopírování, spust’te
záznamový režim videorekordéru. (Viz návod
k obsluze videopřehrávače.)
5 K zastavení kopírování zastavte nahrávání
na videorekordéru a poté zastavte přehrávání
na této kameře.
POZNÁMKY:
● K napájení doporučujeme používat namísto
bloku akumulátorů AC adaptér. (墌 str. 14)
● Přehrává-li během kopírování přehrávající
jednotka část bez záznamu nebo rušený obraz,
● Jestliže se na LCD monitoru nezobrazí žádný
obraz, nastavte “S/AV INPUT” na “OFF”.
(墌 str. 33, 38)
● Digitální kopírování je provedeno ve zvukovém
režimu, který je zaznamenán na původním pásku
bez ohledu na stávající nastavení “SOUND
MODE”. (墌 str. 34)
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
● Na obrazovce se objeví indikace “ DV IN ”.
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 48 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
48 ČE
STŘIH
Připojení k osobnímu počítači
[A] USB kabel
[B] Pomocí DV kablu
Při propojování kamkordéru s PC pomocí DV
kabelu postupujte podle postupu uvedeného
dále. Nesprávné zapojení kabelu může
způsobit poruchu kamery anebo PC.
● DV kabel připojte nejdříve k počítači a poté ke
kameře.
● DV kabel (zástrčky) zapojte správně podle
tvaru DV konektoru.
NEBO
[A] USB kabel
Statické snímky uložené na pamět’ové kartě
můžete přenášet do počítače.
[B] Pomocí DV kablu
Do DV IN/OUT
Do USB
Feritový filtr
USB kabel
(v příslušenství)
DV kabel
(dokoupitelný)
Feritový filtr
K USB
konektoru
Do DV konektoru
Statické nebo pohyblivé snímky zaznamenané
na pásce můžete do počítače s DV konektorem
přenést také pomocí dodaného softwaru,
použitím programového vybavení počítače,
anebo využitím komerčně dostupného softwaru.
Jestliže používáte systém Windows® XP,
můžete používat Windows® Messengerk vedení
videokonferencí přes internet pomocí
kamkordéru. Podrobnosti jsou uvedeny
v nápovědě programu Windows® Messenger.
V době, kdy počítač čte data z kamery nebo
kamera přenáší soubor do počítače. na LCD
monitoru se objeví “USB” anebo “
”.
NIKDY neodpojujte USB kabel, dokud je na
LCD monitoru zobrazeno
,
mohlo by dojít k poškození produktu.
POZNÁMKY:
Počítač
Počítač s DV konektorem
● Není-li po propojení kamkordéru s počítačem
pomocí USB kabelu v počítači zobrazena ikona
pro záznamové médium, připojte kabel znovu
nebo zkuste jiný USB port.
● Pokud je kamkordér připojen k počítači DV
kabelem, nastavte přepínač VIDEO/MEMORY do
polohy “VIDEO”.
● Pro instalaci přibaleného softwaru a ovladačů si
prostudujte “INSTALACE SOFTWARE
A PŘÍRUČKA K PŘIPOJENÍ K PC”.
● K napájení doporučujeme používat namísto
bloku akumulátorů AC adaptér. (墌 str. 14)
● Nikdy nezapojujte do kamery USB nebo PC
propojovací kabel současně s DV kabelem.
Ke kameře připojte vždy jen ten kabel, který
chcete používat.
● Při používání DV kabelu, nezapomeňte
používat dostupný DV kabel JVC VC-VDV206U
nebo VC-VDV204U podle typu DV konektoru
(4 nebo 6 pinů) počítače.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 49 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
STŘIH
ČE
49
Vložený střih
Novou scénu lze zaznamenat na dříve nahraný
pásek, přičemž dojde k vystřídání části
původního záznamu s minimální deformací
obrazu v místech započetí a ukončení střihu.
Původní zvuk zůstane beze změny.
● Použijte dodávané dálkové ovládání.
POZNÁMKY:
● Před provedením následujících kroků se
přesvědčte, zda je v nabídce CAMERA DISPLAY
a VIDEO DISPLAY nastavena funkce “TIME
CODE” na možnost “ON”. (墌 str. 33, 36, 38)
● Vložený střih nelze provést na pásku
zaznamenaném v režimu LP nebo na části pásku
bez záznamu.
1 Při přehrávání
pásku nalezněte
místo, kde chcete
střih ukončit
REW
a stiskněte
INSERT
PAUSE (9).
Zkontrolujte v tomto
bodě časový kód. (墌 str. 19)
START/
STOP
PAUSE
STOP
2 Stiskněte REW (3) až naleznete místo, kde
chcete začít střih, a poté stiskněte PAUSE (9).
3 Podržte stisknuté INSERT (I) na dálkovém
ovladači a poté stiskněte PAUSE (9). Objeví se
indikace “9I” a časový kód (min:sekundy)
a kamera přejde do režimu pauzy vloženého
střihu.
4 Stisknutím START/STOP zahajte střih.
● Ověřte si vložení v místě časového kódu, které
jste zaregistrovali v kroku 1.
● Pro střihovou pauzu stiskněte START/STOP.
Opakovaným stisknutím se střih obnoví.
5 K ukončení vloženého střihu stiskněte
START/STOP, poté STOP (8).
POZNÁMKY:
● Program AE se speciálními efekty (墌 str. 44, 45)
lze použít k vylepšení stříhaných scén během
vloženého střihu.
● Během vloženého střihu se mění informace data
a času.
● Provedete-li vložený střih na část pásku bez
záznamu, audio i video mohou být přerušovány.
Zajistěte, abyste ozvučovali pouze zaznamenané
části.
● Když se během vloženého střihu blíží pásek ke
scénám zaznamenaným v režimu LP nebo k části
bez záznamu, vložený střih se zastaví. (墌 str. 55)
ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI
● Pokud počítač připojený ke kameře přes USB
kabel není zapnutý, kamera se nepřepne do
režimu USB.
● Informace o datu/času nelze přenést na počítač.
● Prostudujte si návod k obsluze počítače
a softwaru.
● Statické snímky lze přenést do počítače také
pomocí sběrné karty vybavené DV konektorem.
● Systém nemusí pracovat správně podle počítače
nebo sběrné kartě, které používáte.
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 50 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
50 ČE
STŘIH
Ozvučování
POZNÁMKY:
Audio stopu lze upravovat pouze při záznamu
prováděném v režimu 12-bitů a SP. (墌 str. 34)
● Použijte dodávané dálkové ovládání.
Stereo mikrofon
PAUSE
PLAY
STOP
A.DUB
Konektor
mikrofonu
Reproduktor
Konektor sluchátka
1 Přehrávejte pásek pro nalezení místa, kde
chcete začít s úpravou, poté stiskněte PAUSE
(9).
2 Zatímco držíte na dálkovém ovladači A. DUB
(D), stiskněte PAUSE (9). Zobrazí se indkátory
“9D” a “MIC”.
3 Stiskněte PLAY (U) a začněte se “slovním
doprovodem”. Mluvte do mikrofonu kamery.
● Pauzu při ozvučování lze vyvolat stisknutím
PAUSE (9).
4 Ozvučování ukončíte stisknutím PAUSE (9)
a poté STOP (8).
Poslech zvuku během ozvučování
Připojte sluchátka (volitelné příslušenství) do
zdířky na sluchátka nebo použijte konektor S/AV
a nastavte “NARRATION” na požadovaný režim
(墌 str. 33, 37).
● “OFF” pro přehrávaný zvuk.
● “ON” pro zvuk ozvučení.
● “MIX” pro přehrávaný zvuk a zvuk ozvučení.
Poslech nahraného zvuku během přehrávání
Nastavte “NARRATION” na “ON” nebo “MIX”.
(墌 str. 33, 37)
● Při ozvučování pásku, který byl zaznamenán
v režimu 12-BIT, budou stará a nová zvuková
stopa zaznamenány odděleně.
● Pokud provádíte ozvučování na prázdné místo na
pásku, zvuk může být přerušen. Zajistěte, abyste
ozvučovali pouze zaznamenané části.
● Pokud během TV přehrávání dochází ke zpětné
vazbě nebo pískání, umístěte mikrofon kamery
dále od televizoru nebo ztište hlasitost televizoru.
● Pokud během záznamu provedete změnu
z režimu 12-BIT na 16-BIT a poté použijete pásek
k ozvučování, nebude ozvučování nebude účinné
z místa, kde začíná záznam v režimu 16-BIT.
● Když se během ozvučování pásek přiblíží ke
scénám zaznamenaným v režimu LP, v 16-BIT
audio nebo k místu bez záznamu, ozvučování se
zastaví.
● Přehrávání zvuku je možné i v případě použití
volitelně dodávaného mikrofonu připojeného
ke konektoru mikrofonu.
● S připojením volitelně dodávaného mikrofonu se
vestavěný mikrofon deaktivuje.
● K ozvučení pomocí videopřístroje zapojeného
ke konektoru S/AV kamkordéru nejdříve nastavte
v nabídce VIDEO možnost “S/AV INPUT” na “A/V
IN” nebo “S IN”. (墌 str. 33, 38)
Místo indikace “MIC” se zobrazí indikace “AUX”.
ODKAZY
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 51 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Kamera je zařízení řízené mikroprocesorem.
Vnější šum a interference (z televizoru, rádia
atd.) mohou ovlivnit jeho správnou funkci.
V takových případech nejdříve odpojte
napájecí jednotku (sadu baterií, adaptér AC
apod.) a počkejte pár minut. Pak to znovu
zapojte a postupujte od začátku jako obvykle.
Napájení
ČE
51
Během záznamu se neobjeví datum/čas.
● “DATE/TIME” je nastaveno na “OFF”.
HNastavte “DATE/TIME” na “ON”. (墌 str. 33, 36)
Zobrazení monitoru LCD bliká.
● Současně jsou zvoleny určité efekty stírání/
stmívání a určité režimy programu AE se
speciálními efekty, “DIS” nebo jiné funkce, které
nelze používat dohromady.
HPřečtěte si znovu odstavce, které popisují
používání efektů stírání/stmívání, programu AE
se speciálními efekty a “DIS”.
(墌 str. 33, 34, 44, 45)
Zařízení není napájeno.
Digitální transfokace nefunguje.
● Napájení není řádně připojeno.
HPřipojte důkladně AC adaptér. (墌 str. 14)
● Blok akumulátorů není pevně nasazen.
HBlok akumulátorů odpojte a znovu pevně
nasaďte. (墌 str. 13)
● Akumulátor je vybitý.
HVyměňte vybitý akumulátor za plně nabitý.
(墌 str. 13)
● Je zvolen optický transfokátor 10X.
HNastavte “ZOOM” na “40X” nebo “300X”.
(墌 str. 34)
● Spínač VIDEO/MEMORY je nastaven na
“MEMORY”.
HNastavte spínač VIDEO/MEMORY na “VIDEO”.
Video a D.S.C. záznam
Záznam nemůže být proveden.
● Pojistný jazýček vymazání na kazetě je nastaven
na “SAVE”.
HNastavte pojistný jazýček vymazání na kazetě na
“REC”. (墌 str. 16)
● Objeví se “TAPE END”.
HVyměňte kazetu. (墌 str. 16)
● Je otevřen kryt kazetové schránky.
HZavřete kryt kazetové schránky. (墌 str. 16)
Při natáčení objektu osvětleného jasným
světlem se objeví vertikální čáry.
● Toto není porucha.
Když je obrazovka během natáčení pod
přímým slunečním světlem, obrazovka na
okamžik zčervená nebo zčerná.
● Toto není porucha.
Video a D.S.C. přehrávání
Pásek se pohybuje, avšak chybí obraz.
● Televizor je vybaven AV vstupními konektory,
avšak není nastaven na režim VIDEO.
HNastavte televizor do režimu nebo na kanál
vhodný k přehrávání videa. (墌 str. 22)
● Je otevřen kryt kazetové schránky.
HZavřete kryt kazetové schránky. (墌 str. 16)
Během přehrávání se objevují bloky šumu
nebo chybí přehrávaný obraz a obrazovka
zůstane modrá.
HVyčistěte videohlavy pomocí čistící kazety, kterou
lze zakoupit jako příslušenství. (墌 str. 59)
ODKAZY
Jestliže ani po provedení kroků v níže uvedené
tabulce nedojde k odstranění problému, obrat’te
se prosím na nejbližšího prodejce JVC.
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 52 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
52 ČE
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Rozšířené možnosti
Zaostřování se neseřídí automaticky.
● Zaostřování je nastaveno na ruční režim.
HNastavte zaostřování na automatický režim.
(墌 str. 41)
● Objektiv je špinavý nebo pokrytý kondenzátem.
HVyčistěte čočku objektivu a opět zkontrolujte
zaostřování. (墌 str. 56)
V pětisekundovém režimu končí záznam před
uplynutím 5 sekund.
● Pětisekundový režim je nastaven na “Anim.”.
HNastavte “5S” na “5S”. (墌 str. 33, 40)
Nelze použít režim momentky
● Je zvolen režim (16:9 WIDE).
HNastavte “WIDE MODE” na “OFF”. (墌 str. 33, 35)
Barva momentky je nezvyklá.
● Zdroj světla nebo objekt neobsahuje bílou. Nebo
jsou za objektem různé odlišné zdroje světla.
HNajděte bílý objekt a vytvořte záběr tak, aby se
objevil tento objekt v rámečku. (墌 str. 25, 39)
Statický snímek je příliš tmavý.
● Snímek byl pořízen v protisvětle.
HStiskněte BACKLIGHT. (墌 str. 42)
Statický snímek je příliš světlý.
● Objekt je příliš světlý.
HNastavte expozici na “–3” ručně. (墌 str. 41)
Nelze aktivovat vyvážení bílé.
● Je aktivní režim sépie (SEPIA) nebo černobílý
režim (MONOTONE).
HPřed nastavováním vyvážení bílé vypněte režim
Sépie (SEPIA) nebo černobílý záznam
(MONOTONE). (墌 str. 45)
Nefunguje černé a bílé stmívání.
● Je aktivní režim sépie (SEPIA) nebo černobílý
režim (MONOTONE).
HVypněte režim Sépie (SEPIA) nebo černobílý
záznam (MONOTONE). (墌 str. 45)
Snímek ukazuje, že rychlost závěrky je příliš
pomalá.
● Při natáčení ve tmě je jednotka příliš citlivá na
světlo, když je “GAIN UP” nastaveno na “AUTO”.
HChcete-li, aby osvětlení vypadalo přirozeněji,
nastavte “GAIN UP” na “AGC” nebo “OFF”.
(墌 str. 33, 34)
Třebaže se pokoušíte o momentku, blesk se
nespustí.
● Objekt je příliš světlý a blesk nastavený na
“ ±0A” nebo “C ±0A”
HNastavte režim blesku na “ ±0”. (墌 str. 39)
● Pokud bliká , probíhá nabíjení blesku.
HNabití blesku může trvat až 10 sekund.
● Kamera je v záznamovém režimu.
HNastavte kameru do pohotovostního režimu
záznamu. (墌 str. 39)
Třebaže byl statický snímek pořizován
s bleskem, potlačení jevu červených očí nebylo
účinné.
● Objekt se nedívá přímo na blesk.
● Objekt se nedíval do prvního blesknutí, což je
důležitá část potlačení jevu červených očí.
HObjekt by se měl dívat přímo na blesk zejména
při prvním zablesknutí. Pokud objekt nevidí první
blesknutí, je obtížné potlačit efekt červených očí.
(墌 str. 39)
● Kamera je příliš daleko od objektu.
HBlesk pracuje efektivně u objektů vzdálených
0,7 až 2 m od kamery. (墌 str. 39)
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 53 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Kontrolka POWER/CHARGE kamnery během
nabíjení nesvítí.
● Nabíjení je obtížné na místech vystavených
extrémně vysokým/nízkým teplotám.
HNa ochranu akumulátorů se doporučuje její
nabíjení na místech s teplotou mezi 10°C a 35°C.
(墌 str. 57)
● Blok akumulátorů není pevně nasazen.
HBlok akumulátorů odpojte a znovu pevně
nasaďte. (墌 str. 13)
Objeví se “SET DATE/TIME!”.
● Datum/čas není nastaven.
HNastavte datum a čas. (墌 str. 15)
● Vestavěný akumulátor hodin je vybitý a dříve
nastavený datum/čas se vymazal.
HO výměně se poraďte s nejbližším prodejcem
JVC.
Nelze vymazat soubory uložené na pamět’ové
kartě.
● Soubory uložené na pamět’ové kartě jsou
chráněné.
HOdstraňte ochranu ze souborů uložených na
pamět’ové kartě a vymažte je. (墌 str. 28)
Když je obraz vytištěn tiskárnou, objeví se dole
na obrazovce černý pruh.
53
Obrazy na monitoru LCD jsou tmavé nebo
bělavé.
● Na místech vystavených nízké teplotě jsou
obrazy tmavé díky vlastnostem monitoru LCD.
Toto není porucha.
HNastavte jas a úhel LCD monitoru. (墌 str. 12, 16)
● Když zářivkové světlo monitoru LCD dosáhne
konce své životnosti, jsou obrazy na monitoru
LCD tmavé.
HKonzultujte problém s nejbližším prodejcem JVC.
Jasné barevné body se objeví po celém LCD
monitoru.
● Monitor LCD je vyroben velmi přesnou
technologií. Nicméně černé nebo jasné světelné
body (červené, zelené nebo modré) se na
monitoru LCD mohou stále objevovat. Tyto body
se na pásek nezaznamenávají. Není to
způsobeno žádnou závadou jednotky. (Efektivní
body: více než 99,99%)
Kazetu nelze vložit správně.
● Akumulátor je téměř vybitý.
HPřipojte plně nabitý akumulátor. (墌 str. 13)
Pamět’ovou kartu nelze vyjmout z kamery.
HNěkolikrát zatlačte na kartu směrem dovnitř.
(墌 str. 17)
Na monitoru LCD se neobjeví obrázek.
● Toto není porucha.
HTohoto jevu se lze zbavit prováděním záznamu
s aktivovaným “DIS” (墌 str. 33, 34).
● Nastavení jasu monitoru LCD je příliš tmavé.
HNastavte jas LCD monitoru. (墌 str. 16)
Když je kamera připojena přes DV konektor,
nepracuje.
● Došlo k nějaké poruše. V tomto případě se stávají
funkce kamery nepoužitelné.
H墌 str. 56.
● DV kabel byl připojen/odpojen při zapnutém
napájení.
HVypněte a znovu zapněte kameru a poté
pokračujte v obsluze.
Při připojení k počítači DV kabelem nebudou
obrazová data přenesena.
● Spínač VIDEO/MEMORY je nastaven na
“MEMORY”.
HNastavte spínač VIDEO/MEMORY na “VIDEO”.
Objeví se indikace chyby (01 – 04 nebo 06).
Dálkové ovládání nepracuje.
● “REMOTE” je nastaveno na “OFF”.
HNastavte “REMOTE” na “ON”. (墌 str. 33, 35)
● Dálkový ovladač nemíří na čidlo dálkového
ovládání.
HZamiřte na čidlo dálkového ovládání. (墌 str. 23)
● Baterie dálkového ovladače jsou vybité.
HVyměňte baterie za nové. (墌 str. 23)
ODKAZY
Ostatní problémy
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 54 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
54 ČE
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Varovné indikace
TAPE!
(PÁSEK!)
Zobrazuje zbývající energii akumulátoru.
Zbývající úroveň energie
Vysoká
Vybitá
Když se akumulátor postupně blíží k vybití,
začne blikat indikace zbývající energie
akumulátoru.
Když se energie akumulátoru vyčerpá, napájení
se automatický vypne.
Zobrazení indikátoru zbývající energie
akumulátoru by mělo sloužit pouze pro orientaci.
Přesahuje-li zbývající čas k záznamu 30 minut,
zobrazuje se tato hodnota po 10 minutách a
poklesne-li doba pod 30 minut, bude se
zobrazovat po 5 minutách.
Zobrazení indikátoru zbývající energie
akumulátoru by mělo sloužit pouze pro orientaci.
Přesahuje-li zbývající čas k záznamu 30 minut,
zobrazuje se tato hodnota po 10 minutách a
poklesne-li doba pod 30 minut, bude se
zobrazovat po 5 minutách.
Objeví se, když není vložena kazeta. (墌 str. 16)
CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB
(ZKONTROLUJTE POJISTNÝ JAZÝČEK PROTI
VYMAZÁNÍ NA KAZETĚ)
Objeví se, když je pojistný jazýček vymazání
nastaven na “SAVE”, zatímco spínač napájení je
v poloze “A” nebo “M” a spínač VIDEO/
MEMORY je nastaven na “VIDEO”.
(墌 str. 14, 17)
USE CLEANING CASSETTE
(POUŽIJTE ČISTICÍ KAZETU)
Objeví se, když je během záznamu na hlavách
detekováno znečištění. Použijte čisticí kazetu
(volitelné příslušenství). (墌 str. 58)
CONDENSATION, OPERATION PAUSED
PLEASE WAIT
(KONDENZACE, ČINNOST PŘERUŠENA,
POČKEJTE PROSÍM)
Objeví se když dojde ke kondenzaci. Když se
zobrazí tato indikace, vyčkejte více než
1 hodinu, dokud se kondenzát neztratí.
Objeví se, když není vložena kazeta při stisknutí
tlačítka start/stop záznamu nebo tlačítka
SNAPSHOT, zatímco je spínač napájení na “A”
nebo “M” a spínač VIDEO/MEMORY je
nastaven na “VIDEO”.
TAPE END
(KONEC PÁSKU)
Objeví se, když dojde pásek na konec během
záznamu nebo přehrávání.
SET DATE/TIME!
(NASTAVTE DATUM/ČAS!)
● Objeví se, když není nastaven datum/čas.
(墌 str. 15)
● Vestavěný akumulátor hodin je vybitý a dříve
nastavený datum/čas se vymazal. O výměně
se poraďte s nejbližším prodejcem JVC.
LENS CAP
(KRYT OBJEKTIVU)
Objeví se na 5 sekund poté, co je zapnuto
napájení, jestliže je nasazeno víčko objektivu
nebo když je tma.
A. DUB ERROR!
(CHYBA OZVUČENÍ!)
Objeví se, pokusíte-li se o ozvučování na části
pásku bez záznamu. (墌 str. 50)
A. DUB ERROR!
<CANNOT DUB ON A LP RECORDED TAPE>
<CANNOT DUB ON A 16BIT RECORDING>
<CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB>
(CHYBA OZVUČENÍ!)
<NELZE OZVUČOVAT PÁSEK NAHRANÝ
V REŽIMU LP>
<NELZE OZVUČOVAT PÁSEK NAHRANÝ
V REŽIMU 16BIT>
<ZKONTROLUJTE POJISTNÝ JAZÝČEK PROTI
VYMAZÁNÍ NA KAZETĚ>
● Objeví se, pokusíte-li se o ozvučování pásku
se záznamem v režimu LP. (墌 str. 50)
● Objeví se, pokusíte-li se o ozvučování pásku
se záznamem audia v režimu 16-BIT.
(墌 str. 50)
● Objeví se, když na dálkovém ovladači
stisknete A. DUB (D), zatímco je pojistný
jazýček vymazání nastaven na “SAVE”.
(墌 str. 50)
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 55 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
55
MEMORY CARD!
(CHYBA VLOŽENÉHO STŘIHU!)
(PAMĚŤOVÁ KARTA!)
Objeví se, pokusíte-li se o vložený střih na části
pásku bez záznamu. (墌 str. 49)
Zobrazí se, jestliže není vložena pamět’ová karta
při pokusu o záznam na pamět’ovou kartu nebo
o přístup k datům na pamět’ové kartě.
INSERT ERROR!
<CANNOT EDIT ON A BLANK PORTION>
<CANNOT EDIT ON A LP RECORDED TAPE>
<CHECK TAPE’S ERASE PROTECTION TAB>
(CHYBA VLOŽENÉHO STŘIHU!)
<NELZE PROVÁDĚT STŘIH MÍSTA BEZ
ZÁZNAMU>
<NELZE PROVÁDĚT STŘIH PÁSKU NAHRANÉHO
V REŽIMU LP>
<ZKONTROLUJTE POJISTNÝ JAZÝČEK PROTI
VYMAZÁNÍ NA KAZETĚ>
● Objeví se, pokusíte-li se o vložený střih na
části pásku bez záznamu.
● Objeví se, pokusíte-li se o vložený střih na
pásku se záznamem v režimu LP. (墌 str. 49)
● Objeví se, když na dálkovém ovladači
stisknete INSERT (I), zatímco je pojistný
jazýček vymazání nastaven na “SAVE”.
(墌 str. 49)
MEMORY IS FULL
(PAMĚŤ JE PLNÁ)
Objeví se, když je pamět’ pamět’ové karty
zaplněna a natáčení není možné.
HDV
Zobrazí se, jestliže se rozpoznají obrazy
nahrané ve formátu HDV. Pomocí této kamery
nelze přehrávat obrazy ve formátu HDV.
?
Objeví se při přehrávání souboru, který není
kompatibilní s DCF, nebo souboru jehož velikost
není kompatibilní s touto kamerou.
COPYING FAILED
(KOPÍROVÁNÍ SELHALO)
● Objeví se, když je tato kamera používána jako
záznamová jednotka při kopírování signálů
chráněných autorskými právy.
● Zobrazí se v následujících případech při
kopírování statických obrazů z pásku na
pamět’ovou kartu (墌 str. 28):
• Není vložena pamět’ová karta.
• Kapacita pamět’ové karty je zaplněna.
• Pamět’ová karta není naformátována.
• Je vložena pamět’ová karta SD Memory Card
chráněná proti zápisu. (墌 str. 17)
PLEASE FORMAT
(NAFORMÁTUJTE PROSÍM)
Objeví se v případě problému s pamět’ovou
kartou a jejím poškozeným obsahem nebo
v případě, že nebyla pamět’ová karta
inicializována. (墌 str. 32)
NO IMAGES STORED
(NEJSOU ULOŽENY ŽÁDNÉ SNÍMKY)
Objeví se, když se pokusíte o přehrání
pamět’ové karty, kde nejsou uloženy žádné
obrazové soubory.
CARD ERROR!
(CHYBA KARTY!)
Objeví se, kdy kamera nerozpozná vložené
záznamové médium. Vyjměte pamět’ovou kartu
z kamery a znovu ji vložte. Tyto procedury
opakujte, dokud všechny indikace nezmizí.
Pokud se indikace stále objevuje, data na
pamět’ové kartě jsou poškozena.
CHECK CARD’S WRITE PROTECTION SWITCH
(ZKONTROLUJTE PŘEPÍNAČ KARTY NA
OCHRANU PŘED ZÁPISEM)
Objeví se, když se pokusíte o natáčení
digitálních statických snímků, zatímco je pojistný
jazýček zápisu na pamět’ové kartě SD nastaven
do polohy “LOCK”.
ODKAZY
INSERT ERROR!
ČE
MasterPage: Advan_Heading0_Right
GR-X5PAL.book Page 56 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
56 ČE
UNIT IN SAFEGUARD MODE
REMOVE AND REATTACH BATTERY
(PŘÍSTROJ V ZABEZPEČENÉM REŽIMU
VYJMĚTE A ZNOVU VLOŽTE AKUMULÁTOR)
Indikace chyby (01, 02 nebo 06) ukazují, ke
kterému typu poruchy došlo. Když se objeví
indikace chyby, kamera se automaticky vypne.
Odpojte napájení (akumulátor atd.) a počkejte
několik minut, než indikace zmizí. Jakmile zmizí,
kamera je připravena k dalšímu používání.
Pokud indikace nezmizí, obrat’te se na
nejbližšího prodejce JVC.
UNIT IN SAFEGUARD MODE
EJECT AND REINSERT TAPE
(PŘÍSTROJ V ZABEZPEČENÉM REŽIMU
VYSUŇTE A ZNOVU VLOŽTE PÁSEK)
Indikace chyby (03 nebo 04) ukazují, ke kterému
typu poruchy došlo. Když se objeví indikace
chyby, kamera se automaticky vypne. Vyjměte
jednou kazetu a znovu ji vložte, poté
zkontrolujte, zdali indikace zmizela. Jakmile
zmizí, kamera je připravena k dalšímu
používání. Pokud indikace nezmizí, obrat’te se
na nejbližšího prodejce JVC.
UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA
Čištění kamery
Před čištěním vypněte kameru, vyjměte blok
akumulátorů, a odpojte AC adaptér.
Čištění vnější části
Jemně otřete měkkým hadříkem. Vložte hadřík
do jemného mýdlového roztoku, dobře ho
vyždímejte a setřete hrubé nečistoty. Pak znovu
otřete suchým hadříkem.
Čištění monitoru LCD
Jemně otřete měkkým hadříkem. Dávejte pozor,
abyste nepoškodili monitor. Zavřete LCD
monitor.
Čištění objektivu
Objektiv ofoukněte vyfukovacím kartáčkem,
poté čočku jemně otřete papírem na čištění
čoček.
POZNÁMKY:
● Vyhněte se používání silných čistících prostředků
jako je benzín nebo líh.
● Čištění by mělo být prováděno pouze
s odpojeným blokem akumulátorů a vypnutými
dalšími napájecími jednotkami.
● Jestliže objektiv zůstane špinavý, může se vytvořit
plíseň.
● Při použití čistícího prostředku nebo chemicky
upravené utěrky si vyhledejte upozornění pro
každý výrobek.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 57 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
UPOZORNĚNÍ
Dodávany akumulátor je
Koncovky
lithium-iontový
akumulátor. Před
použitím dodávaného
nebo volitelného
akumulátoru si
nezapomeňte přečíst
následující upozornění:
● Předcházení nebezpečí
... nespalujte.
... nezkratujte kontakty. Při převozu akumulátoru
zajistěte, aby byl na něj připevněn kryt. Pokud
nemůžete kryt akumulátoru najít, použijte
mikrotenový sáček.
... neupravujte a nerozebírejte akumulátor.
... nevystavujte akumulátor teplotám, které
přesahují 60˚C, protože by mohlo dojít k přehřátí,
explozi nebo vzplanutí.
... používejte pouze určené nabíječky.
● Předcházení poškození a zvyšování
životnosti
... nevystavujte zbytečně nárazům.
... nabíjejte v prostředí, kde jsou teploty v rozsahu
uvedeném níže. Tento typ akumulátoru pracuje
na základě chemické reakce — nižší teploty
potlačují chemickou reakci, zatímco vyšší teploty
mohou zabránit úplnému nabití akumulátoru.
... skladujte na chladném suchém místě. Delší
vystavování vysokým teplotám zvýší přirozené
vybíjení a zkrátí životnost akumulátoru.
... plně nabijte a poté plně vybijte akumulátor
každých 6 měsíců, když jej dlouhou dobu
skladujete.
... vyjměte z nabíječky nebo kamkordéru, když jej
nepoužíváte, protože některé přístroje
spotřebovávají el. energii, i když jsou vypnuty.
Výhody lithium-iontových akumulátorů
Lithium-iontové akumulátory jsou malé, avšak
mají vysokou energetickou kapacitu. Pokud
jsou však vystaveny nízkým teplotám (pod
10˚C), doba jejich použití se zkracuje
a v některých případech mohou i selhat.
Pokud k tomu dojde, vložte na chvíli
akumulátor do kapsy nebo na jiné teplé
a chráněné místo, poté ji znovu připněte ke
kamkordéru.
57
POZNÁMKY:
● Je normální, že se akumulátor během nabíjení
nebo používání zahřívá.
Specifikace teplotních rozsahů
Nabíjení: 10˚C až 35˚C
Provoz: 0˚C až 40˚C
Ukládání: –20˚C až 50˚C
● Čím nižší teplota, tím delší je doba nabíjení.
● Doba nabíjení platí pro zcela vybitý akumulátor.
Kazety
Abyste správně používali a skladovali kazety,
přečtěte si následující upozornění:
● Během používání
... přesvědčte se, že kazeta nese označení Mini DV.
... vezměte na vědomí, že provádění záznamu na
pásek, který již obsahuje záznam, automaticky
vymaže video i audio signály původního
záznamu.
... zajistěte, aby byla kazeta při vkládání správně
natočena.
... nevkládejte a nevyjímejte často kazetu, aniž
byste nechali pásek běžet. Toto by mělo za
následek uvolnění pásku a případné poškození.
... neotevírejte přední kryt pásku. Toto vystavuje
pásek otiskům prstů a prachu.
● Uskladňujte kazety
... v dostatečné vzdálenosti od topných těles
a jiných zdrojů tepla.
... mimo přímý sluneční svit.
... na místě, kde nebudou vystavovány nárazům
a vibracím.
... na místě, kde nebudou vystavovány silným
magnetickým polím (generovaným např.
elektromotory, transformátory nebo magnety).
... svisle v jejich originálním obalu.
ODKAZY
Akumulátor
ČE
MasterPage: Left
GR-X5PAL.book Page 58 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
58 ČE
UPOZORNĚNÍ
Pamět’ové karty
Hlavní jednotka
Abyste správně používali a skladovali paměové
karty, přečtěte si následující upozornění:
● Během používání
● Pro zajištění bezpečnosti se VYVARUJTE
... přesvědčte se, že paměová karta nese označení
SD nebo MultiMediaCard.
... zajistěte, aby byla paměová karta při vkládání
správně natočena.
● Zatímco je prováděn přístup na
paměovou kartu (během záznamu,
přehrávání, mazání, inicializace atd.)
... nikdy nevyjímejte paměovou kartu a nikdy
nevypínejte kamkordér.
● Uskladňujte paměové karty
... v dostatečné vzdálenosti od topných těles
a jiných zdrojů tepla.
... mimo přímý sluneční svit.
... na místě, kde nebudou vystavovány nárazům
a vibracím.
... na místě, kde nebudou vystavovány silným
magnetickým polím (generovaným např.
elektromotory, transformátory nebo magnety).
LCD monitor
● Abyste předešli poškození LCD monitoru,
VYVARUJTE SE
... silného tlačení na něj a jakýchkoli nárazů.
... položení kamery s LCD monitorem na spodní
straně.
● Pro prodloužení životnosti
... vyvarujte se jeho otírání hrubým hadříkem.
● Bu
te si vědomi následujících jevů, které
doprovázejí používání LCD monitoru. Toto
nejsou poruchy
... Při používání kamkordéru dochází k zahřívání
okolí LCD monitoru a/nebo zadní strany LCD
monitoru.
... Pokud ponecháte kamkordér zapnutý na delší
dobu, dojde k silnému zahřátí povrchu okolo
LCD monitoru.
... otevírání mechaniky kamkordéru.
... rozebírání nebo upravování přístroje.
... zkratování kontaktů akumulátoru. Když
akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo
kovové předměty.
... vniknutí hořlavin, vody nebo kovových předmětů
do přístroje.
... odnímání akumulátoru nebo odpojování zdroje,
když je kamkordér zapnutý.
... ponechání připojené akumulátoru, když není
kamkordér používán.
● Vyvarujte se používání přístroje
... na místech s vysokou vlhkostí nebo prašností.
... na místech vystavených sazím nebo páře, např.
v blízkosti kamen.
... na místech vystavených nadměrným nárazům
nebo vibracím.
... v blízkosti televizoru.
... v blízkosti zařízení, která generují silná
magnetická nebo elektromagnetická pole
(reproduktory, vysílací antény atd.).
... na místech s extrémně vysokými teplotami (přes
40˚C) nebo s extrémně nízkými teplotami (pod
0˚C).
● NENECHÁVEJTE přístroj
... na místech s teplotou přes 50˚C.
... na místech s extrémně nízkou vlhkostí (pod
35%) nebo s extrémně vysokou vlhkostí (nad
80%).
... na přímém slunečním svitu.
... v létě v uzavřeném autě.
... poblíž topných těles.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 59 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
UPOZORNĚNÍ
... namočení přístroje.
... spadnutí přístroje nebo nárazu do tvrdého
předmětu.
... vystavování přístroje nárazům nebo přílišným
vibracím během převozu.
... ponechat objektiv namířený na extrémně jasné
objekty po delší dobu.
... působení přímého slunečního svitu na objektiv.
... přenášení přístroje držením za LCD monitor
nebo hledáček.
... přílišného houpání přístroje, když jej nesete za
ruční popruh nebo přídržný popruh.
... přílišného houpání měkkým obalem kamkordéru,
když je kamkordér uvnitř.
● Zašpiněné hlavy mohou způsobit
následující problémy:
... Během přehrávání se neobjeví obraz.
... Bloky šumu se objevují během přehrávání.
... Během záznamu nebo přehrávání se objeví
indikátor zašpinění hlav “ ”.
... Záznam nelze provést správně.
V takovýchto případech použijte dokoupitelnou
čisticí kazetu. Vložte ji a přehrávejte. Je-li kazeta
použita následovně více než jednou, může dojít
k poškození hlav. Kamkordér provede
přehrávání po dobu přibl. 20 sekund a poté se
automaticky zastaví. Obrate se také na návod k
obsluze čisticí kazety.
Jestliže po použití čisticí kazety problémy stále
přetrvávají, pora
te se s nejbližším prodejcem
JVC.
Mechanické části, které jsou používány k
posunu videohlav a pásku mají tendenci se
zašpiňovat a během času se opotřebují. Aby se
obraz zachoval stále čistý, je zapotřebí provádět
periodické kontroly po přibl. 1000 hodinách
provozu. Ohledně pravidelných kontrol se
obrate na nejbližšího prodejce JVC.
ČE
59
Jak zacházet s CD-ROM
● Snažte se vyvarovat znečištění nebo poškrábání
zrcadlového povrchu (druhá strana potištěného
povrchu). Na žádnou stranu disku nic nepište
a nelepte nálepky. Jestliže dojde k zašpinění
CD-ROM, jemně disk otřete měkkým hadříkem
směrem od středového otvoru k okraji.
● Nepoužívejte běžné čističe disků nebo čistící
sprej.
● Neohýbejte CD-ROM a nedotýkejte se jeho
zrcadlového povrchu.
● Neuskladňujte CD-ROM na prašném, horkém
nebo vlhkém místě. Nevystavujte jej přímému
slunečnímu svitu.
O kondenzaci vlhkosti
● Určitě jste si již všimli, že nalitím studené vody
do sklenice se začne na její vnější straně tvořit
orosení a kapky vody. Ke stejnému jevu
dochází u hlavového bubnu kamkordéru, když
dojde k přemístění kamkordéru ze studena do
tepla, po rychlém zahřátí studené místnosti, při
extrémě vysoké vlhkosti nebo na místě pod
přímým vlivem studeného vzduchu z
klimatizace.
● Vlhkost na hlavovém bubnu může způsobit
vážné poškození pásku a může vést k
vnitřnímu poškození samotného kamkordéru.
Vážné poruchy
Pokud dojde k poruše, neprodleně přestaňte
přístroj používat a obrate se na nejbližšího
prodejce JVC.
Kamkordér je zařízení řízené
mikroprocesorem. Vnější šum a interference
(z televizoru, rádia atd.) mohou ovlivnit jeho
správnou funkci. V takovýchto případech
nejprve odpojte jednotku napájení
(akumulátor, AC adaptér atd.), počkejte
několik minut, poté znovu prove
te připojení
a pokračujte od začátku jako obvykle.
ODKAZY
● Abyste přístroj chránili, VYVARUJTE SE
MasterPage: Heading0_Left
GR-X5PAL.book Page 60 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
60 ČE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Kamera
Všeobecně
Napájení
11 VDC (při použití adaptéru AC)
7,2 VDC (při použití bloku baterií)
Spotřeba energie
Přibližně 4,8 W (podsvícení LCD monitoru vypnuto)
Přibližně 5,8 W (podsvícení LCD monitoru zapnuto)
Přibližně 6,5 W (maximum; při nabíjení bloku
akumulátorů)
Rozměry (Š x V x D)
88 mm x 89 mm x 93 mm (s uzavřeným LCD
monitorem)
Hmotnost
Zhruba 510 g (bez akumulátorů, kazety, pamět’ové
karty, sluneční clony a krytu objektivu)
Přibližně 590 g (včetně akumulátorů, kazety,
pamět’ové karty, sluneční clony a krytu objektivu)
Provozní teplota
0°C do 40°C
Provozní vlhkost
35% až 80%
Teplota uskladnění
–20°C do 50°C
Snímač
1/4,5" (1 330 000 pixelů) CCD x 3 (3 CCD).
Objektiv
Video: F 1,8 a 2,4, f = 3,2 mm a 32 mm,
10:1 objektiv s transfokátorem
Statické snímky: F 1,9 až 2,4, f = 4 mm až 32 mm,
8:1 elektricky ovládaný objektiv
Průměr filtru
Prům. 37 mm
Monitor LCD
2,5" po úhlopříčce, panel LCD/aktivní matricový
systém
Reproduktor
Monofonní
Blesk
Do 2 m (doporučená vzdálenost fotografování
s bleskem)
Digitální videokamera
Formát
DV formát (režim SD)
Formát signálu
PAL standard
Formát záznamu/přehrávání
Video: Digitální komponentní záznam
Audio: PCM digitální záznam, 32 kHz 4-kanálový
(12-BIT), 48 kHz 2-kanálový (16-BIT)
Kazeta
Mini DV kazeta
Rychlost pásku
SP: 18,8 mm/s, LP: 12,5 mm/s
Maximální doba nahrávky (při použití
80 minutové kazety)
SP: 80 min., LP: 120 min.
Digitální fotoaparát
Datové nosiče
Pamět’ová karta SD/MultiMediální karta
Systém komprimace
JPEG (kompatibilní)
Velikost obrazu
5 režimů (2560 x 1920 / 2048 x 1536 /
1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480)
Kvalita obrázku
2 režimy (FINE/STANDARD)
Konektory
S/AV
Vstup S-Video:
Y: 0,8 V to 1,2 V (p-p), 75 Ω, analogový
C: 0,2 V až 0,4 V (p-p), 75 Ω, analogový
Výstup S-Video:
Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω, analogový
C: 0,3 V (p-p), 75 Ω, analogový
Vstup Video: 0,8 V až 1,2 V (p-p), 75 Ω,
analogový
Výstup Video: 1,0 V (p-p), 75 Ω, analogový
Vstup Audio: 300 mV (rms), 50 kΩ, analogový,
stereo
Výstup Audio: 300 mV (rms), 1 kΩ, analogový,
stereo
Vstup mikrofonu
prům. 3,5 mm, stereofonní
Výstup sluchátek
prům. 3,5 mm, stereofonní
DV
Vstup/výstup: 4-pin, shoda s normou IEEE1394
USB
Typ Mini USB-B, kompatibilní s USB 1.1/2.0
(vysokorychlostní)
AC adaptér
Požadavky napájení
110 VAC až 240 VACd, 50 Hz/60 Hz
Výstup
11 VDC G, 1 A
Technické parametry jsou platné pro režim SP,
pokud není uvedeno jinak. E & O.E. Design
a technické parametry podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 61 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČE
61
Přibližný počet snímků, které lze uložit
Počet se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na kvalitě obrazu/velikosti snímku atd.
Pamět’ová karta SD
Velikost obrazu/kvalita obrázku
MultiMediaCard
32* MB 64 MB 128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
32 MB
640 x 480/ FINE
185
385
780
1555
3140
6040
195
640 x 480/ STANDARD
265
550
1115
2225
4490
8635
275
1280 x 960/ FINE
50
100
210
420
845
1630
50
1280 x 960/ STANDARD
80
170
350
705
1425
2745
85
1600 x 1200/ FINE
33
65
140
280
570
1095
35
1600 x 1200/ STANDARD
50
110
225
455
920
1775
55
2048 x 1536/ FINE
20
42
85
170
350
675
21
2048 x 1536/ STANDARD
32
65
135
270
550
1055
34
2560 x 1920/ FINE
13
27
55
110
225
435
14
2560 x 1920/ STANDARD
21
42
85
175
355
685
22
* Přiloženo
● Bylo ověřeno, že s tímto přístrojem pracují následující pamět’ové karty SD Memory Cards.
32 MB, 64 MB, 128 MB,
256 MB, 512 MB, 1 GB
Výrobce
Panasonic, TOSHIBA,
SanDisk, pqi
ODKAZY
Kapacita
MasterPage: Heading0_Left
GR-X5PAL.book Page 62 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
62 ČE
NÁZVOSLOVÍ
A
N
AC adaptér ..................................................... 14
Animation ....................................................... 35
Nabíjení bloku akumulátorů ........................... 13
Nastavení data/času ...................................... 15
Nastavení DPOF ...................................... 30, 31
Nastavení Telefoto (TELE MACRO) .............. 35
Noční natáčení ............................................... 40
B
Blesk .............................................................. 39
Blok akumulátorů ............................... 13, 14, 57
Bodové ovládání expozice ............................. 42
D
Dálkový ovladač ............................................. 23
E
Časový kód .............................................. 19, 36
Efekty stírání nebo stmívání .......................... 44
F
Fotografování s různou dobou expozice ........ 25
Fotografování v intervalech ............................ 26
H
Histogram ....................................................... 27
Hlasitost reproduktoru .................................... 20
I
Inicializace pamět’ové karty ........................... 32
K
Kapacita záznamu
Pamět’ová karta ....................................... 61
Pásek ...................................................... 18
Kompenzace světla pozadí ............................ 42
Kopírování .......................................... 28, 46, 47
Kvalita obrazu ................................................ 36
L
LCD monitor ................................................... 12
M
Mazání souborů ............................................. 29
Montáž na stativ ............................................. 16
O
Ochrana souborů ........................................... 28
Odstraňování potíží ........................................ 51
Ovládání expozice ......................................... 41
Ovládání se zapnutým napájením ................. 15
Ozvučování .................................................... 50
P
Pamět’ová karta ....................................... 17, 58
Pípnutí ............................................................ 35
Pětisekundový záznam ............................ 35, 40
Přímý tisk ....................................................... 31
Připojení k osobnímu počítači ........................ 48
Připojení k televizoru nebo
k videorekordéru ............................................ 22
Program AE ................................................... 44
Průběžné fotografování ............................ 25, 39
R
Režim ukázky ................................................. 36
Ruční zaostřování .......................................... 41
Rychlé prohlížení ........................................... 20
Rychlost pásky (REC MODE) .................. 34, 38
MasterPage: Start_Right
GR-X5PAL.book Page 63 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
NÁZVOSLOVÍ
ČE
63
S
Samospoušt’ .................................................. 40
Speciální efekty ............................................. 45
Speciální efekty při přehrávání ...................... 24
Specifikace .................................................... 60
Stabilizátor digitálního obrazu (DIS) .............. 34
Stav akumulátoru ........................................... 14
Š
Širokoúhlý režim ............................................ 35
T
Tlačítko momentky ......................................... 34
Transfokace ....................................... 19, 24, 34
U
Uzamčení clony ............................................. 42
V
Varovné indikace ........................................... 54
Velikost snímku .............................................. 37
Vkládání kazety ............................................. 16
Vkládání pamět’ové karty .............................. 17
Vložený střih .................................................. 49
Volba záznamového média
(REC SELECT) .............................................. 37
Vyhledávání částí bez záznamu .................... 21
Vynulování názvu souboru ............................ 28
Vyvážení bílé ................................................. 43
Z
NÁZVOSLOVÍ
Změna menu Settings (Nastavení) ........ 33 – 38
Zpomalené přehrávání ................................... 24
Zvukový režim .......................................... 34, 37
MasterPage: BackCover
Back cover
GR-X5PAL.book Page 64 Friday, April 22, 2005 9:35 AM
CZ
© 2005 Victor Company of Japan, Limited
EZ
Vytištěno v Japonsku
0405MKH-AL-VP

Podobné dokumenty

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D23 nabíjet, ohřívat při teplotě nad 100˚C nebo ji spálit. Vyměňte baterii za Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony nebo Maxell CR2025. Nebezpečí výbuchu v případě chybné výměny baterie. ● Při l...

Více

Uživatelský návod ke ztažení

Uživatelský návod ke ztažení Zkontrolujte, zda je kotel neporušený a zda nebyl během přepravy a manipulace poškozen. Neinstalujte zařízení, které je poškozené a/nebo vadné. Nezakrývejte otvory pro sání vzduchu. K zařízení je m...

Více

údržba budov.cz - Atelier Dokument

údržba budov.cz - Atelier Dokument které svým působením na trhu nedosahují ani z poloviny nabízených záručních podmínek. Výběrem vhodné realizační společnosti se tak vyhnete riziku, že se při uplatňování reklamace po několika letech...

Více

Vyvolejte obrazovku

Vyvolejte obrazovku 3. NEPOKLÁDEJTE těžké předměty na přístroj ani dálkový ovladač. 4. NEPOKLÁDEJTE nic, co by se mohlo rozlít, na horní stranu přístroje ani na dálkový ovladač. (Jestliže do tohoto přístroje vnikne vo...

Více

Bluetooth audio systém Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém Bluetooth audio systém Google Inc. Používání této ochranné známky podléhá svolení ze strany společnosti Google.

Více