Zkratky ve zdravotnické dokumentaci

Komentáře

Transkript

Zkratky ve zdravotnické dokumentaci
Zkratky ve zdravotnické dokumentaci
zkratka
AED
amb.
AS
AT
ATB
ATD pomůcky
b.p.n.
b.v.f.
BMI
BOZP
CMP
CNS
CPT
CT vyš.
č. j.
č. poj./ČP
ČID
ČSSZ
ČZ
D (DV)
D (x)
DD
DD proudy
Dg.
DK
DM
Dop.
význam
automatizovaný externí defibrilátor
ambulantní (léčba)
ateroskleróza
autogenní trénink
anitbiotika
antidekubitní pomůcky
bez patologického nálezu
bez vedlejších fenoménů
body mass index (index tělesné hmotnosti)
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
cévní mozková příhoda
centrální nervový systém
centrální pracovní terapie
počítačová tomagrafie
číslo jednací
číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny
invalidita / invalidní důchod I., II. stupně
Česká správa sociálního zabezpečení
omezení svéprávnosti
dobrovolná hospitalizace
dieta (kde x = číslo)
Domov důchodců /Dětský domov
diadynamické proudy
diagnóza
dolní končetina (DKk - dolní končetiny)
diabetes mellitus, cukrovka
doporučení
DPN/LPN
DZR
ECT
EEG
EKG
dočasná pracovní neschopnost/legitimace práce neschopného
F (x)
FF
ff.
FW
G (x)
gambl.
GIT
GM
HAV
HCV
HK
HN
CHIR. KO
i. c.
i. m.
i. v.
IČ
IČZ
ICHS
IM
IMC
inf
info
INT. KO
IP tenze
IQ
fyziologický roztok
fyziologické funkce
fenomény
sedimentace
roztok glukózy
gambler
gastrointestinální trakt
glykemie
hepatitis A virus
hepatitis C virus
horní končetina HKk - horní končetiny)
hmotná nouze
chirurgické konzilium
mezi jídlem
intramuskulární aplikace
Intravenózní aplikace
identifikační číslo, též DIČ (daňové identifikační číslo)
identifikační číslo zařízení
ischemická choroba srdeční
infarkt myokardu
infekce močových cest
infúze !
informace/informovaný
interní konzilium
intrapsychická tenze
inteligenční kvocient
zkratka
odbor SVaZ
odd.
OL
OL A
OL P
OL S
OL T
OP
OS
OSSZ
OSVČ
OSZ
oš. dg.
oš. dok.
oš. l.
OZ
OÚ
P
P.M.
PA
pac.
PAD
PAL
PaMS, PMS
PČR
PDK
per os
PD
PHK
PID
PL
PL (x)
PNHoB
PM
PMK
PN
PnP
PnŽ
PO
poz.
PP ZP
PROP
PS
PSSZ
PT
PTDPN/PTPN
PŽK
R.Č.
Rce
RDG
ReP
RES
RHB
RL
RTG
RZP
ŘP
s.
s. c.
SA
JPD
jednoroční podpůrčí doba pro výplatu nemocenských dávek
SAS
JT
K (x)
K+C
KHES
KO + dif.
kontr.
KOŽ. KO
IADL
IN
KPR
KS
KSZ
lab. vyš.
LDK
LDN
LHK
LPS
Ltm.
m.v.ú.r.
M+S
Mag.
MěS
MěÚ
MMSE
MOP
MPSV
MR
MRSA
jaterní testy (lab. vyš.)
kategorie (kde x = číslo)
infekční nemoc (označení rizika)
kardio-pulmonální resuscitace
Krajský soud
Krajské státní zastupitelství
laboratorní vyšetření
levá dolní končetina
Léčebna dlouhodobě nemocných
levá horní končetina
Lékařská posudková služba
Litoměřice
maření výkonu úředního rozhodnutí
moč a sediment (lab. vyš.)
Magistrát města
Městský soud
Městský úřad
Mini mental State Examination = Folsteinův test
mimořádná okamžitá pomoc (dávka hmotné nouze)
Ministerstvo práce a sociálních věcí
magnetická rezonance
methicilin (oxacilin) rezistentní staphylococcus aureus
MZd
N (NV)
ND
neg.
NIS
NN
NO
Ministerstvo zdravotnictví
nedobrovolná hospitalizace
nemocenské dávky
negativní
nemocniční informační systém
nozokomiální nákaza
nynější onemocnění
SD
SKL
SKPaV
soc.
SPP
SPS
ST
subj.
SV
sy
TBC
tel.
TEN
TK
TOX
tr. č.
tr. z.
TS
TT
ú
ÚMČ
ÚMO
ÚP
ÚSP
UZ
v. s.
VAS
VD
VDS
VHA
VHB
VHC
VHE
VS ČR
VTOS
VV
NOISE 30
– Nurses Observation Scale for Inpatient Evaluation –
vyhodnocování verbálních a neverbálních projevů pacientů
nutr. terap.
NU
o.s.ř.
obj.
ObS
ObÚ
nutriční terapeut
nežádoucí událost
občanský soudní řád
objektivní
Obvodní soud
Obvodní úřad
Domov se zvláštním režimem
elektrokonvulzivní terapie
elektroencefalografické vyšetření
elektrokardiologické vyšetření
mikrobiolog. kultivační vyš. s citlivostí na dostupná antibiotika
Krajská hygienická stanice
krevní obraz + diferenciál (lab. vyš.)
kontrola, kontrolní
kožní konzilium
Instrumental Activity of Daily Living - test instrumentálních činností
význam
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení
ochranná léčba
ochranná léčba protialkoholní
ochranná léčba psychiatrická
ochranná léčba sexuologická
ochranná léčba protitoxikomanická
občanský průkaz
Okresní soud
Okresní správa sociálního zabezpečení
osoba samostatně výdělečně činná
Okresní státní zastupitelství
ošetřovatelská diagnóza
ošetřovatelská dokumentace
ošetřující lékař
občanský zákoník
Obecní úřad
pulz
právní moc
psychiatrická ambulance
pacient
perorální antidiabetika
protialkoholní léčba
Probační a mediační služba
Policie České republiky
pravá dolní končetina
perorální podání
permanentní dohled
pravá horní končetina
invalidita / invalidní důchod III. stupně
praktický/registrující lékař
Psychiatrická léčebna (kde x = místo)
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
psychomotorika
permanentní močový katétr
pracovní neschopnost
příspěvek na péči
příspěvek na živobytí (dávka HN)
psychiatrické oddělení
pozitivní
průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
terapeutická propustka
příkazní smlouva
Pražská správa sociálního zabezpečení
pracovní terapie
potvrzení o trvání DPN/průkaz o trvaní pracovní neschopnosti
periferní žilní kanyla
rodné číslo
Roudnice nad Labem
radiodiagnostické oddělení
regulační poplatky
resumé, souhrn
rehabilitace
rodný list
rentgen
rychlá záchranná pomoc
řidičský průkaz
suspektní
subkutánní aplikace
sexuologická ambulance
Social Adaptation Self-Evalution Scale – dotazník sociální
adaptace
starobní důchod
službu konající lékař
Služba kriminální police a vyšetřování
sociální
status praenses psychicus
status praenses somaticus
sportovní terapie
subjektivní
společní vycházka
syndrom
tuberkulóza
telefon (tlf.)
tromboembolická nemoc
krevní tlak
toxikoman, protitox. léčba
trestný čin
trestní zákoník
tentamen suicidii (sebevražedný pokus)
tělesná teplota
ústavní (léčba)
Úřad městské části
Úřad městského obvodu
Úřad práce
Ústav sociální péče
ultrazvuk
velmi suspektní
vizuální analogová a číselná škála (měřítko k hodnocení bolesti
vdovský/vdovecký důchod
vyšetření duševního stavu
virová hepatitida A
virová hepatitida B
virová hepatitida C
virová hepatitida E
Vězeňská služba České republiky
výkon trestu odnětí svobody
volná vycházka
ZAP
zvláštní ambulantní péče
ZL
ZD pro xx:
ZP
ZPD
záhlavní list
zvýšení dohled, kde xx je zaměření dohledu
zdravotní pojišťovna
zvýšený psychiatrický dohled
ŽL
žurnální lékař

Podobné dokumenty

zkratka význam zkratka význam AED automatizovaný externí

zkratka význam zkratka význam AED automatizovaný externí automatizovaný externí defibrilátor ambulantní (léčba) ateroskleróza autogenní trénink anitbiotika antidekubitní pomůcky bez patologického nálezu bez vedlejších fenoménů body mass index (index těle...

Více