Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Praktické využití FOSS4G projektů
pro monitorování území pomocí
družicových dat
Erika Orlitová, Lukáš Brodský, Jan Kolomazník,Václav
Vobora
GISAT
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1- 4.7.2010
GISAT
 GISAT – poskytujeme geoinformační služby v oboru
dálkového průzkumu Země
 Analýzy založené na družicových snímcích
 Kompletní portfolio služeb:
 Distribuce druž. dat a geoinformačních programů
 Zpracování, analýza a vyhodnocení dat
 Tvorba geoinformačních systémů
 Aplikačně:
 Životné prostředí, zemědelství, lesnictví, urbanistické
studie, ochrana, bezpečnost, krízové řízení, ...
 Komerční + OSS nástroje (2007)
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
2
CASCADOSS
 6.RP
 Příprava mezinárodního vzdělávacího programu pro
OSS projekty pro oblast GIS a DPZ se zaměřením na
environmentální aplikace
2007-2009
 Cílová skupina
 Uživatelé GMES služeb
 Konzorcium

SADL / K.U. Leuven, Belgie

Compet-Terra, Maďarsko

UNEP/GRID, Poľsko

GISAT s.r.o, Česká republika
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
3
CASCADOSS
 Cíl
 Podpora uživatelů, kteří pracují s prostorovými
daty v používání OSS / FOSS4G programů
 Náplň
 Průzkum a analýza dostupných FOSS4G projektů
 Přehled licenčních podmínek a obchodních modelů
 Vzdělávací semináře
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
4
CASCADOSS
 Evaluace FOSS4G projektů:
 Marketingový potenciál
 Politika licencování
 Potenciál komunity uživatelů a vývojářů
 Vyzrálost, popularita a aktivita projektu
 Technický potenciál
 ISO 9126 – mezinárodní norma na hodnocení
kvality SW
 Ekonomický potenciál
 Ekonomické aspekty používání platformy OSS
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
5
FOSS4G
 Desktopové aplikace
 Knihovny – zpracování dat
 Vektory
 Rastry
 Optické družicové snímky
 Radarové družicové snímky
 Uložení a správa dat
 Databázové systémy
 Ditribuce a prezentace dat
 Katalogové služby
 Webové služby
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
6
CASCADOSS
 Výsledky nejlépe ohodnocených projektů
 Celkové výsledky projektu CASCADOS:
www.cascadoss.eu
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
7

Použité open-source technologie v projektech
SOSI, FLOREO, RESPOND
GDAL/OGR
 Nástroje pro konverze a zpracování rastrových a vektorových dat

PostGIS
 Rozšíření PostgreSQL pro prostorová data

BEAM
 Zpracování rastrových družicových dat

MRT/ MRTSwath
 Geometrické zpracování družicových dat ze senzoru MODIS

NEST
 Zpracování radarových družicových dat

SSE TOOLBOX
 Začleňování služeb poskytovatelů DD z různych platforem a prostředí
pomocí XML technologií

QuantumGIS
 Desktop GIS – vizualizace a práce s prostor. daty různych formátů
 Python
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
8
SOSI
 Spatial Observation Services and Infrastructure
 Vývoj služeb pro přístup k distribuovaným datovým
zdrojům přes portál SSE (Service Support
Environment) - spravuje ESA
 Data uložena separátně
 Zpracování dat probíhá distribuovaně
 Výsledky dostupné jednotně přes webový portál
 Konsorcium firem: AT, HU, CZ, IT
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
9
SOSI

Distribuované dátové zdroje
 Celoeuropská databáze krajinného krytu CLC
 Vrstva zastavěných ploch
 Data ze senzoru MERIS
 SMUS (SOSI Meris User Service) - GISAT
 Cíl: Poskytnout uživatelům archiv s předvybranými
družicovými scénami Envisat/Meris
 území ČR min. 20%
 oblačnost max. 80%
 Přijímací stanice na Př. fakultě UK v Praze od
09.2008
 Archiv přistupný uživateli přes SSE portál
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
10
SOSI MERIS User Service
 Automatické zpracování
 Knihovny GDAL, BEAM
 Katalogizace metadata
 PostgreSQL / PostGIS
 Archivace scén a zpracovaných produktů
 Distribuce uživatelům přes SSE portál
 SSE Toolbox




Hledání scén dle parametrů
Prohlížení metadat výsledků hledání
Stažení vybrané scény
Možnost volitelného zpracovnání přes distribuované
připojení k dalšímu poskytovateli služeb
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
11
SMUS komponenty
12
SMUS – SSE portál
Prostředí SSE portálu pro prohledávaní katalogu SMUS
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
13
FLOREO
 FLOREO (FLOod Risk Earth Observation monitoring) je
řešen v rámci programu ESA/PECS
 Zaměření
 Vybudování systému monitoringu vzniku povodňového jevu
na regionální a národní úrovni České republiky
 Monitoring sněhové pokrývky a tání sněhu
 Modelování povrchového odtoku
 Řešitelé
 Springs Systems (CZE)
 GISAT s. r. o (CZE)
 Přírodovědecká fakulta UK v Praze
 Metodika založená na kombinaci dat
 DPZ – druž. scény středního rozlišení (optická a radarová)
 Terra MODIS
 Envisat ASAR
 Bodová data z meteorolog. stanic ČHMU
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
14
FLOREO
 Monitorovací služby jsou dostupné přes mapový server
http://mapserver.floreo.cz/ a na testovacím SSE portálu
 Prostorová data pro map. server jsou distribuována pomocí OSS
aplikace Minnesota MapServer
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
15
Floreo - Monitorování sněhové
pokrývky Terra/MODIS
 Automatické stahování a zpracování dat z Terra / MODIS
pro území ČR
 Geometrické zpracování do národního systému S-JTSK
 Kombinace 500 m a 250 m produktu pro klasifikaci
sněhu (data jsou pořizována denně – významné omezení
je oblačnost)
 Využití 16-denního kompozitu NDVI pro detekci vývoje
vegetace v zemědělské krajině – zpřesnění podle
vybraných CLC tříd
 Biofyzikální parametr LAI (Leaf Area Index - velikost
listové plochy vegetace – 8-denního interval) vstupuje do
hydrologických modelů
 Využívané aplikace pro zpracování: Python, GDAL/OGR,
MRT/MRTSwath
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
16
Floreo - Monitorování sněhové
pokrývky Terra/MODIS
Monitorování sněhové pokrývky Terra/MODISz 9.3.2010, kombinace pásem 9,6,8. Fialová barva označuje sněhovou
pokrývku
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
17
Floreo - Monitorování sněhové
pokrývky (ENVISAT/ASAR)
 automatické stahování radarových dat ASAR z družice
ENVISAT na základě upraveného Meris Data Filter z
projektu SOSI
 radarová data nejsou omezena oblačností, nevýhodou je
ale menší časový interval pořízení
 metodika pro detekci sněhové pokrývky byla vyvinuta
Přírodovědeckou fakultou UK
 využívají se dva snímky (referenční bez sněhu, druhý se
sněhem)
 po předzpracování se vytvoří diferenční snímek – vysoké
hodnoty indikují možnou sněhovou pokrývku
 pomocí měření z meteorologických stanic, výšky sněhu a
teploty, se vytváří pravděpodobnostní mapa sněhu
 pro zpracování až po diferenční snímek se využívá
aplikace NEST
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
18
Floreo - Monitorování sněhové
pokrývky (ENVISAT/ASAR)
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
19
RESPOND
 Evropský projekt (ESA / GMES)
 Zaměření
 Mapová a datová podpora humanitárním organizacím
 Cíl
 Zefektivnění humanitární a rozvojové pomoci
 Včasné mapové a informační podklady
 GISAT je členem konsorcia jako poskytovatel
mapovacích služeb od r. 2007
 Za 3 roky více než 170 mapových produktů, většina
pro české uživatele (Člověk v tísni, ADRA)
 Rozvojové projekty v Afghanistánu, Angole,
Ázerbaidžánu, Etiopii, Indonésii a na Srí Lance
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
20
RESPOND
 Vlastní mapování a zpracování dat probíhá většinou
v komerčních softwarech
 Témata mapování
 Základní
 Tematické
• Management vodních zdrojů, Mapování
zemědělství, Detekce změn ve využití půdy,
Rekonstrukce po tsunami ad.
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
21
RESPOND
 Kromě podpory datové i podpora uživatelů
s implementací GIS (pro Člověka v tísni)
 Na základě zkušeností z CASCADOSSu byl navržen
OS desktop GIS aplikace QuantumGIS
 Umožňuje uživatelům prohlížet, spravovat,
importovat, exportovat prostorová data v různých
formátech a souřadných systémech
 Možnost jednoduše připojit GPS přístroj s daty z
pozemního měřeními a přímo je zpracovávat v GIS
 Zjednodušení a zefektivnění vztahu uživatel –
poskytovatel služby:
 Možnost přípravy dat do analýz přímo uživatelem
 Efetivní využívání prostorových výstupů z mapování
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
22
RESPOND
 Ukázka importu bodové vrstvy z měření GPS v OSS
QuantumGIS
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
23
Závěr
 Široká škála FOSS4G projektů
 Od jednoduchých intuitivních desktop aplikací až po úzce
specializované
 Prakticky ke každému komerčnímu SW existuje OSS
alternativa
 Využití
 Univerzity, výzkumná pracoviště, veřejná zpráva,
komerční aplikace
 Význam nasazení OSS/FOSS4G, výhody/nevýhody
 Redukce nákladů na licence programů,
 Rychlejší rozvoj technologii
 Problematika komplexnostosti – nutnost používat
doplňkově více nástrojů
 chybí “podpora” ale vetšinou vyváženo “živou” a ochotnou
uživatelskou komunitou (fóra, mailinglisty)
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1.- 4.7.2010
24
Děkuji za pozornost
Erika Orlitová, Lukáš Brodský, Jan Kolomazník,Václav
Vobora
GISAT
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2010, Žilina 1- 4.7.2010

Podobné dokumenty

evaluácia projektov

evaluácia projektov Výsledky projektu CASCADOSS - prehľad GIS programov s voľne dostupným zdrojovým kódom Erika Orlitová [email protected]

Více

Newsletter aktuálního čísla

Newsletter aktuálního čísla nabízí, je zajímavá také tím, na koho se zaměřuje. Hovoří se sice o bonitních klientech, ale vlastně stačí, aby vám na účet chodilo měsíčně 50 000 Kč nebo jste měli u ČSOB depozita minimálně 1,5 mi...

Více

Factsheet DROMAS - Czech Space Office

Factsheet DROMAS - Czech Space Office (DPZ). Firma nabízí komplexní inovativní služby v oblasti DPZ a souvisejících GIS aplikacích. Široká škála služeb je založena na dlouhodobém partnerství se všemi hlavními komerčními poskytovateli d...

Více

Popis vlastností a principu protokolu TCP/IP pro výměnu dat mezi

Popis vlastností a principu protokolu TCP/IP pro výměnu dat mezi schází, aby schválila standardy a plány přidělování zdrojů, jako jsou například adresy počítačů. Také provádí registraci doménových jmen apod. Na Internetu již můžeme sledovat audio i video vysílán...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Každý uživatel může být členem více uživatelských skupin. Potom má oprávnění k provedení akce v případě, že ji má povolenu alespoň jedna skupina, jíž je členem. Všichni uživatelé systému jsou zobra...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint GMES služby pro krizové řízení GMES Initial Operations – Emergency Management Services

Více