ČSN EN 13108

Transkript

ČSN EN 13108
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Prosinec 2008
ICS 93.080.20
Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály –
Část 5: Asfaltový koberec mastixový
ČSN
EN 13108-5
OPRAVA 1
73 6140
idt EN 13108-5:2006/AC:2008-01
Corrigendum
Tato oprava ČSN EN 13108-5:2008 je českou verzí opravy EN 13108-5:2006/AC:2008-01. Překlad byl zajištěn
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.
This Corrigendum to ČSN EN 13108-5:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 13108-5:2006/AC:2008-01.
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.
ČSN EN 13108-5 (73 6140) Asfaltové směsi – Specifikace pro materiály – Část 5: Asfaltový koberec mastixový
z března 2008 se opravuje takto:
V článku 5.2.3 ve vzorci (1) se „ρd“ nahrazuje „ρa“. V článku 5.2.3 se vysvětlení veličiny mění takto: „ρa“ je zdánlivá
3
objemová hmotnost kameniva v Mg/m , stanovená váženým průměrem ze všech frakcí kameniva podle EN 1097-6.
© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
82079
ČSN EN 13108-5/Opr.1
Tabulka 5 se nahrazuje touto novou tabulkou:
Tabulka 5 – Maximální mezerovitost Vmax
Maximální mezerovitost
%
Kategorie
Vmax
3,0
Vmax3
3,5
Vmax3,5
4,0
Vmax4
4,5
Vmax4,5
5,0
Vmax5
5,5
Vmax5,5
6,0
Vmax6
7,0
Vmax7
8,0
Vmax8
9,0
Vmax9
10,0
Vmax10
11,0
Vmax11
12,0
Vmax12
13,0
Vmax13
14,0
Vmax14
Bez požadavků
VmaxNR
V článku 5.13 se první odstavec nahrazuje tímto zněním:
Při použití silničního asfaltu musí být maximální teploty směsi naměřené podle EN 12697-13 být nižší než horní
meze uvedené v tabulce 16. Maximální teplota platí pro kterékoliv místo obalovny. Minimální teplota asfaltové
směsi při dodávce musí být deklarována zhotovitelem.
e
f
g
V tabulce ZA.2 v pravém sloupci se umisťuje 1 , 3 a 4 do stejné linky jako jsou písmena v sousedním sloupci.
2
ČSN EN 13108-5/Opr.1
Tabulka ZA.3a se nahrazuje touto novou tabulkou:
Tabulka ZA.3a – Úkoly při posuzování shody asfaltového koberce mastixového podle systému 2+
Úkoly
Úkoly výrobce
Úkoly
notifikované
osoby
Obsah úkolů
Při posuzování shody
použít
Řízení výroby u výrobce
(FPC)
Parametry všech odpovídajících
charakteristik uvedených
v tabulce ZA.1
EN 13108-21
Počáteční zkoušky typu
Všechny charakteristiky
z tabulky ZA.1
EN 13108-20
Počáteční zkoušky typu
notifikovanou laboratoří
(pokud není CWFT)
Reakce na oheň (jen když se na ně
vztahují předpisy pro reakci
na oheň)
Certifikace
řízení výroby
u výrobce
na základě
Počáteční
inspekce
v místě
výroby a FPC
5.10
Parametry všech odpovídajících
charakteristik uvedených
v tabulce ZA.1
EN 13108-21:2006,
příloha B
Průběžný
dohled,
Parametry všech odpovídajících
posuzování
charakteristik uvedených
a schvalování
v tabulce ZA.1
řízení výroby
(u výrobce)
EN 13108-21:2006,
příloha B
Vypracování opravy normy
Zpracovatel: Český normalizační institut Praha, IČ 48135283
Technická normalizační komise: TNK 51 Pozemní komunikace, SK 2 Navrhování vozovek a zemních staveb
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová
3
U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
ČSN EN 13108-5 OPRAVA 1
82079
Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 4 strany
Cenová skupina 998
+!5J0JG3-icahji!

Podobné dokumenty

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Obalovna Boskovice, s.r.o. Rovná 2146, 680 01 Boskovice

Více

Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy vozovek s velkým

Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy vozovek s velkým Asfaltový koberec mastixový pro obrusné vrstvy vozovek s velkým dopravním zatížením SMA 11S PMB 45/80-60 Obalovna Boskovice - obalovací souprava ASKOM VS 3T

Více

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy Obalovna Boskovice, s.r.o. Rovná 2146, 680 01 Boskovice

Více

čsn en iso 11683 oprava 2

čsn en iso 11683 oprava 2 U nádob na plyny, jejichž obsah může být spotřebován až po napojení ke konkrétním spojkám nebo zařízením, musí být hmatatelné vlastnosti těchto spojek nebo zařízení považovány za hmatatelné výstrah...

Více

ČSN EN ISO 11683 Oprava 1

ČSN EN ISO 11683 Oprava 1 ČSN EN ISO 11683 z října 1998 se opravuje takto: 1) V článku 6.2 třetí odstavec se ±2 mm opravuje na ±0,2 mm. 2) V článku 6.3.2 druhý odstavec se slovo Obvod opravuje na Průměr.

Více

čsn iec/ts 60479-1 oprava 2

čsn iec/ts 60479-1 oprava 2 Tato oprava ČSN IEC/TS 60479-1:2013 je českou verzí opravy IEC 60479-1:2005/Cor.2:2013-06. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status...

Více

čsn iec/ts 60479-1 oprava 1

čsn iec/ts 60479-1 oprava 1 Tato oprava ČSN IEC/TS 60479-1:2013 je českou verzí opravy IEC 60479-1:2005/Cor.1:2006-10. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status...

Více

čsn en iso 13485 oprava 1

čsn en iso 13485 oprava 1 been implemented as a national standard in at least one Member State, compliance with the normative clauses of this standard confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption ...

Více