Měřidla - Cromwell

Transkript

Měřidla - Cromwell
SkUPINA
SKUPINA
300
3D
MĚŘIDLA
302
číSeLNíkOVé
ÚchyLkOMĚry
Strany
SKUPINA
TVrDOMĚry
303
Strana
......................
SKUPINA
POčITADLA
MechANIckÁ
314
Strana
......................
SKUPINA
......
SKUPINA
330
Strana
SKUPINA
Strana
335
340
273
hLOUbkOMĚry
DIGITÁLNí
277
MĚrky
OTVOrŮ
......................
SKUPINA
Strana
ÚchyLkOMĚry
číSeLNíkOVé
......................
SKUPINA
Strana
270 - 271
......................
331
267
DALekOhLeDy
318
Strany
264
282
ÚheLNíky
PŘeSNé
......................
286
SKUPINA
306
Strana
......................
SKUPINA
314
Strana
SKUPINA
330
Strana
SKUPINA
Strana
335
Stranay
......
SKUPINA
360
Strana
274
INDIkÁTOry
DIGITÁLNí
......................
SKUPINA
272
MĚŘIDLA
POSUVNÁ
......................
331
267
MIkrOSkOPy
......................
SKUPINA
265
STOPky
......................
318
Strana
V-bLOky A
DeSky
GrANITOVé
278
MIkrOMeTry
283 - 286
kALIbry
VNITŘNích
ZÁVITŮ
......................
286
......
SKUPINA
312
Strana
315
SKUPINA
330
Strana
SKUPINA
Strana
336
Strana
370
Strana
278
refrAkTOMeTry
......................
SKUPINA
275
MIkrOMeTry
DIGITÁLNí
......................
SKUPINA
273
MĚŘIDLA
POSUVNÁ
......................
331
267
ÚheLNíky
STAVITeLNé
......................
SKUPINA
266
TAchOMeTry
......................
330
Strana
TerMOMeTry
......................
SKUPINA
Strana
262 - 263
287
V-bLOky A
UPíNAcí bLOky
......................
288
Strana
......................
SKUPINA
MĚŘIče
OkOLNíhO
PrOSTŘeDí
312
Strana
......................
SKUPINA
316
Strany
......
SKUPINA
......................
......
SKUPINA
333
......
SKUPINA
338
Strana
276 - 277
STOJANy
MAGNeTIcké
A STATIVy
279 - 281
ZÁkLADNí
MĚrky
......................
SKUPINA
372
Strana
273
MĚŘIDLA
POSUVNÁ
DIGITÁLNí
331
Strany
268 - 269
VÝŠkOMĚry
SKUPINA
Strany
266
LUPy A
ZVĚTŠOVAcí SkLA
330
Strana
264
287
bLOky
VyrOVNÁVAcí
......................
289
Obsah
Popis
Mìøidla
Sekce 3
Produktové Skupiny
300 - 372
3D mìøidla
Bloky vyrovnávací
Dalekohledy
Hloubkoměry digitální
Indikátory digitální
Kalibry vnitøních a vnìjších závitù
Lupy a zvìtšovací skla
Měřiče okolního prostředí
Měřidla - posuvná - s číselníkem
Měřidla - posuvná - s jemným nastavením
Měřidla - posuvná digitální
Měrky otvorů
Měrky základní - Johansonovy kostky
Mikrometry - digitální
Mikrometry - Externí
Mikrometry - otvorů
Mikrometry s výměnnými měřícími dotyky
Mikroskopy
Poèitadla mechanická
Refraktometry
Sady tloušťkoměrů
Steel V-bloky a upínací bloky
Stojany magnetické
Stopky
Tachometry
Termometry & Měrky okolního prostředí
Tloušťkoměry s měřícími rameny
Tvrdoměry
Úchylkoměry číselníkové
Úhelníky stavitelné
V-bloky a desky granitové
Výškoměry
Skupina
Strana
302
372
318
331
331
360
316
312
330
330
331
335
338
331
335
335
341
318
314
336
330
370
333
314
315
312
330
303
300
331
306
330
264
289
270 - 271
277
278
286
268 - 269
266
274
275
276 - 277
282
287
278
283 - 285
282
285
272
267
287
273
288
279 - 281
267
266
266
273
264
262 - 263
273
265
273
Třídění výrobků
Produkce / výroba
Profesionální
Průmyslové
Dílenské
Údržba
Hobby
Strana
261
SKUPINA
300
ÚCHYlKOMÌRY ÈÍSElNÍKOVÉ
Èíselníkové úchylkomìry
EASY READ s plunžrem
Prùmìr èíselníku 58mm (21/4”)
Èíselníkové úchylkomìry a DTI typu
Easy Read jsou urèeny pro velké
množství aplikací.
Dodáváme je ve dvou
základních typech.
S nárazuvzdorným
mechanismem a èirou
stupnicí ‘Easy Read’ pro
nastavení nuly. Všechny
modely jsou funkèní
v obou smìrech.
Dodávámeje v praktických
pouzdrech s pøihrádkami
pro pøíslušenství.
Èíselníkové úchylkomìry a DTI typu
Easy Read jsou urèeny pro velké
množství aplikací. Dodáváme
je ve dvou základních
typech. S nárazuvzdorným
mechanizmem
a èirou stupnicí ‘Easy Read’
pro nastavení nuly.
Všechny modely jsou
funkèní v obou smìrech.
Dodáváme je
v praktických pouzdrech
s pøihrádkami
pro pøíslušenství.
Matované chromované
pouzdro a èerné eloxované
indikátory mezních hodnot.
S vodicí trubièkou o vnitøním
prùmìru 1/4” a stopkou
o prùmìru 5/16”.
Vyrobeny podle BS 907.
58mm
58mm
Průměr
Průměr
Matované chromované pouzdro a èerné
eloxované indikátory mezních hodnot.
S vodicí trubièkou o vnitøním prùmìru 1/4”
a stopkou o prùmìru 5/16”.
Vyrobeny podle BS 907.
Náhradní díly pro èíselníkové
úchylkomìry Kennedy s plunžrem
Popis
Náhradní díly pro èíselníkové
úchylkomìry Oxford s plunžrem
Objednací kód
Popis
KEN-301
-9400K
Dotykový hrot
Dílek
stupnice
01”
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.5”
5mm
10mm
25mm
Objednací kód
KEN-301
Dotykový hrot - mm -9400K
Cena
Kè/ks
28
Stupnice Hmotnost
1 ks
0-50-0
440g
0-50-0
350g
0-100
440g
0-100
440g
Zdvih
Èíselníkové úchylkomìry
EASY READ s plunžrem
Objednací kód
OXD-300
-8100K
-7850K
-8500K
-8520K
Cena
Kè/ks
574
647
674
1349
Dílek
stupnice
01”
01”
005”
01”
005”
0.01mm
0.01mm
Cena
Kè/ks
28
Objednací kód
Zdvih Stupnice Hmotnost
1 ks
KEN-300
0.5”
0-50-0
440g
-7100K
0.5”
0-100
440g
-7110K
0.5”
0-25-0
440g
-7120K
1.0”
0-100
440g
-7160K
1.0”
0-50
440g
-7170K
10mm 0-100
440g
-7500K
25mm 0-100
440g
-7520K
Èíselníkové úchylkomìry
EASY READ s plunžrem
Èíselníkové úchylkomìry
EASY READ s plunžrem
Prùmìr 58mm (21/4”)
6 kamenù
Matované chromované
pouzdro a èerné eloxované
indikátory mezních hodnot.
Nárazuvzdorný
mechanizmus.
S vodicí trubièkou
o vnitøním prùmìru
1
/4”. Vyrobeny podle
BS 907.
Prùmìr èíselníku 58mm (21/4”)
Matované chromované
pouzdro a èerné eloxované
indikátory mezních hodnot.
Ložiska s kameny. S vodicí
trubièkou a stopkou
o prùmìru 5/16”.
Vyrobeny podle BS 907.
MECHANISMUS
SE SAFÍRY
58mm
MěřIDlA
Průměr
58mm
MECHANISMUS
SE SAFÍRY
Průměr
Náhradní díly pro èíselníkové
úchylkomìry Oxford s plunžrem
Objednací kód
Popis
Dotykový hrot - mm
Dílek
stupnice
0.01mm
0.01mm
Strana
Cena
Kè/ks
656
655
750
515
666
655
1345
KEN-301
-9400K
Zdvih
10mm
25mm
262
Náhradní díly pro èíselníkové
úchylkomìry Kennedy s plunžrem
Cena
Kè/ks
28
Objednací kód
Stupnice Hmotnost
1 ks
OXD-300
0-100
440g
-5500K
0-100
440g
-5520K
Objednací kód
Popis
Dotykový hrot - mm
Cena
Kè/ks
955
1546
Dílek
stupnice
0.01mm
KEN-301
-9400K
Zdvih
Stupnice
10mm
0-100
Cena
Kè/ks
28
Hmotnost
1 ks
440g
Objednací kód
KEN-300
-5000K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
955
ÚCHYl KOMÌRY ÈÍSEl NÍKOVÉ
Èíselníkové zkušební
úchylkomìry Easy Read
Èíselníkové úchylkomìry
testovací nemagnetické
SKUPINA
300
Typ s páèkou - prùmìr
èíselnice 32mm (11/4”)
Dodáváme s upínacím èepem
6 a 8mm. Matované
chromované pouzdro.
Typ s páčkou - dvě stupnice - průměr číselnice
43mm (111/16”)
Matované chromované pouzdro a
černé eloxované indikátory mezních
hodnot. Dodávámes upínacím
čepem 6 a 8mm.
Vyroben podle BS2795.
MECHANISMUS
SE SAFÍRY
Náhradní díly pro èíselníkové
zkušební úchylkomìry Kennedy
Objednací kód
Popis
Náhradní hrot
KEN-301
-9630K
Náhradní díly pro èíselníkové
zkušební úchylkomìry Oxford
Cena
Kè/ks
77
Popis
Výměnný hrot
Univerzální držák
Objednací kód
KEN-398
Čep - 6mm
-0340K
54
Čep - 8mm
-0350K
54
Dílek
Zdvih Stupnice Hmotnost Objednací kód
stupnice
1 ks
KEN-300
0.0005”
0.03” 0-15-0
170g
-8010K
0.01mm 0.8mm 0-40-0
170g
-8020K
Objednací kód
KEN-301
-9630K
-9840K
Cena
Kè/ks
77
370
Objednací kód
1/4”
1/4”
Cena
Kè/ks
1383
1223
Štěrbinové upínací příslušenství čep
KEN-398
Čep - 6mm
-0340K
54
Čep - 8mm
-0350K
54
Objednací kód
Dílek
Hmotnost
Zdvih Stupnice
stupnice
1 ks
OXD-300
0.01mm 0.8mm 0-40-0
170g
-9020K
1/4”
1/4”
Cena
Kè/ks
1238
Typ s páèkou prùmìr èíselnice 32mm (11/4”)
Čep, 1/4 standardní typ.
Popis
4mm
6mm
8mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-398
20g
-0330K
20g
-0340K
20g
-0350K
Cena
Kè/ks
54
54
54
Příslušenství k úchylkoměrům - hroty
Náhradní díly pro číselníkové úchylkoměry Kennedy s
plunžrem
Typ
Metrický
Hmotnost
1 ks
.082g
Objednací kód
KEN-301
-9400K
Cena
Kè/ks
31
Univerzální držák
Držák pro číselníkové úchylkoměry KENNEDY/OXFORD.
1/4”
ID
Hmotnost
1 ks
20g
Objednací kód
KEN-301
-9840K
Cena
Kè/ks
370
Měř IDl A
Typ
Náhradní díly pro číselníkové
zkušební úchylkoměry Oxford
Náhradní hrot
S karbid-wolframu. Náhradní hrot pro všechny páčkové úchylkoměry
Kennedy (s výjimkou úchylkoměru s dvojím čtením KEN-300-4000K ).
Popis
Výměnný hrot
Univerzální držák
Objednací kód
KEN-301
-9630K
-9840K
Cena
Kè/ks
77
370
Objednací kód
1/4”
1/4”
Vhodné pro
Úchylkoměry Easy Read
Order Code
KEN-301
-9630K
Cena
Kè/ks
77
Čep - 6mm
Čep - 8mm
Dílek
Zdvih
stupnice
0.0005”
0.03”
KEN-398
-0340K
-0350K
Stupnice
0-15-0
54
54
Hmotnost
1 ks
170g
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
OXD-300
-9010K
Strana
Cena
Kè/ks
1238
263
SKUPINA
302/303
3D měřIDlA/TVRDOměRY
3D Osoměr
Nová generace NC osého měřícího vybavení pro rychlé, přesné stanovení všech tří os (X, Y, Z) za pomoci
analogového diferenciálního indikátoru. Použitelné pro všechny mechanizovaná nářadí s CNC, NC nebo
DRO a také pro EDM/elektro-erozivní nářadí – hrot je elektricky odstíněn od vřetene. Univerzální – jedno
nářadí měří délku, výšku, průměr a střed. Jediná synchronní jehla umožňuje větší posun jehly před
dosažením „12 hodin“. Pozitivní odečet je k dispozici bez ohledu na směr pohybu os. Bez jakýchkoli
výpočtů nebo pokusů a omylů. Zvyšuje produktivitu a efektivitu, snižuje časovou náročnost a požadavky
na vybavení obsluhy. Hrot je vytvořen tak, aby rozbíjel pouze nepatrně tak, aby nedošlo ke zničení
opracovávaného kusu nebo testovacího přístroje.
Tři připojitelné hroty mohou být vyměněny během několika sekund bez použití jakéhokoli speciálního
nářadí.
Přednastaveno na soustřednost maximálně 0.01 mm.
Průměr ukazatele: 50 mm.
Průměr upínacího dříku: 16 mm.
c. Stanovuje přesný střed a průměr
vrtání.
Zasuňte hrot zhruba do středu
vývrtu, změřte vzdálenost A a
KA
vydělte 2 (P). Změřte vzdálenost B
NOVIN
ve směru Y, napříč bodem P a
vydělte 2.
Výsledek: přesný středový bod (M).
Opakujte měření vzdálenosti A. .
a. Měří délku
3D - Tester
Y
Èerná
stupnice
pro
radiální
smìr
Nastavení
radiálního
doběhu
b. Měří výšku
3D Osoměr
Prùmìr
indikátoru
50mm
Efektivní
délka
125mm
Prùmìr
stopky
16mm
Jedn.
hmotnost
89g
Objednací kód
KEN-302
-2010K
Tvrdoměr
Cena
Kè/ks
10470
Dotykový hrot s
pøednastaveným
bodem lomu
Zkušební podložky, vnikací tìlesa a kontrolní
destièky
Pro tvrdomìr Oxford.
Pøístroj na zkoušení tvrdosti dle
Rockwella
Èíslo 150R
Pro zkoušení tvrdosti slitin, kalených
a nekalených ocelí,
a to s použitím ocelové kulièky nebo
diamantu jako vnikacího tìlesa pro
mìøení Rockwellovy tvrdosti A, B &
C. Vyroben dle
BS 891 : 1962 & IS 3804 : 1966.
Mìøicí rozsahy :
20-88HRA (Zkušební síla: 588.4N/60kgf),
20-100HRB (Zkušební síla: 980.7N/100kgf),
20-70HRC (Zkušební síla: 1471N/150kgf).
Maximální výška zkušebního vzorku:
80mm
s ochranným pláštìm šroubu,
170mm bez pláštì.
Hloubka hrdla: 135mm.
Rozmìry: 466 x 238 x 630mm
Tvrdá
zkušební
podložka
Ocelová
ložisková
kulièka
jako
vnikací
tìleso
měřIDlA
Strana
264
Jedn.
hmotnost
65kg
Objednací kód
OXD-303
-1000K
Velká
plochá
zkušební
podložka
Kontrolní destièka
Popis
Èíslo
modelu
150R
Dotyk s kulièkou
Cena
Kè/ks
32033
Velká plochá zkušební podložka
Malá plochá zkušební podložka
Zkušební podložka s V-vrubem
Diamant jako vnikací tìleso
Ocel. kulièka jako vnikací tìleso
Standardní kontrol. destièka (Rockwell)
Standardní kontrol. destièka (Rockwell)
Standardní kontrol. destièka (Rockwell)
Standardní kontrol. destièka (Rockwell)
Standardní kontrol. destièka (Rockwell)
Diamant
jako
vnikací
tìleso
Zkušební
podložka
s V-vrubem Anvil
Prùmìr
150mm
58mm
ø1.588mm
ø1.588mm
88 HRA
85 HRB
60 HRC
35 HRC
20 HRC
Obejdancí kód
OXD-303
-9100K
-9110K
-9120K
-9150K
-9160K
-9200K
-9210K
-9220K
-9230K
-9240K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
1311
1071
1257
5596
1163
601
601
601
601
601
V-BLOKY A DESKY GRANITOVÉ
Výrobky granitové
Oxford
Tyto přesné granitové výrobky jsou vyrobeny podle nejpřísnějších
norem kvality a poskytují přesný povrch, proti kterému lze provádět
finální měření. Díky nízkému součiniteli teplotní roztažnosti jsou
rozměrově mnohem stabilnější než ocel nebo litina. Nemají otřepy,
nepodléhají korozi a jejich údržba je velmi snadná.
Granitová pravítka
Používají se ke kontrole pøímosti povrchù, rýsování a rytí pøímek.
Vyrobena dle BS5204 : Part 2 : Třída A.
Dodáváme s kalibraèním certifikátem UKAS.
Pro potvrzení přesného dodacího termínu nás prosím kontaktujte.
DxŠxV
630 x 100 x 50mm
1000 x 160 x 50mm
Hmotnost
1 ks
7kg
10kg
Objednací kód
OXD-306
-6020K
-6040K
SKUPINA
306
Granitové desky
Slouží jako pøesné základny pro montáž citlivých mìøicích,
mechanických a elektronických zaøízení.
Vyrobeny dle BS817.
Dodáváme s kalibraèním certifikátem UKAS.
Pro potvrzení přesného dodacího termínu nás prosím
kontaktujte.
Cena
Kè/ks
5467
9951
Paralely
Používají se k pøípravì obrobkù na stolech strojù a granitových
deskách. Prodáváme v párech.
Stojan
Druh 1 - Jakostní tøída pro kontroly
Vyrobeny dle BS906 : Part 1 : Třída B
pro rovinnost a rovnobìžnost pracovních
ploch. Dodáváme s kalibraèním
certifikátem UKAS.
Pro potvrzení přesného
dodacího termínu nás
prosím kontaktujte.
Hmotnost
1 ks
27kg
90kg
140kg
Objednací kód
Cena
Kè/ks
4701
10945
17717
Hmotnost
1 ks
800 x 500 x 650mm
20kg
Objednací kód
Cena
Kè/ks
6563
DxŠxV
400 x 250 x 70mm
630 x 400 x 100mm
800 x 500 x 100mm
OXD-306
-4020K
-4040K
-4060K
Příslušenství - Stojan
DxŠxV
OXD-306
-4100K
Granitové úhelníky
Úhel 90°. Pro mìøení a kontrolu pravoúhlosti, rovnobìžnosti
a vyrovnání do pøímky. Vyrobeny dle BS939 : 1977 Třída A
pro rovinnost, pøímost a pravoúhlost pracovních ploch.
Dodáváme s kalibraèním certifikátem UKAS.
Pro potvrzení přesného dodacího termínu nás prosím kontaktujte.
ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
DxŠxV
160 x 25 x 16mm
250 x 40 x 25mm
400 x 63 x 40mm
Hmotnost
1 ks
0.55kg
1.83kg
6.97kg
Objednací kód
OXD-306
-3020K
-3040K
-3060K
Cena
Kè/ks
4919
7191
7659
Granitové V-bloky
Úhel 90°. Pro manipulaci s kulatými obrobky a jejich kontrolu.
Také se používají k orýsování. Prodáváme v párech.
Vyrobeny dle BS3731 : Třída 2.
Dodáváme s kalibraèním certifikátem UKAS. Pro potvrzení přesného
dodacího termínu nás prosím kontaktujte.
MěřIDLA
DxŠxV
62 x 62 x 62mm
Hmotnost
1 ks
2.0kg
Objednací kód
OXD-306
-7020K
Cena
Kè/ks
8207
DxŠxV
250 x 160mm
Hmotnost
1 ks
2.26kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
4822
Objednací kód
OXD-306
-5060K
Strana
265
SKUPINA
312
TERMOMETRY A TACHOMETRY
Infračervený
teploměr
Citlivý infračervený teploměr pro velké množství průmyslových aplikací, měření a regulaci,
autooopravárenství, údržbu a servis. Infračerveným paprskem můžete přesně měřit teplotu z
bezpečné vzdálenosti. Vhodné pro práci v místech z nutností stále sledovat teplotu
chlazení, klimatizace nebo strojovny. Jednoduše zaměříte na cíl zmáčknete tlačítko a
okamžitě odečtete z LCD displeje povrchovou teplotu. Pokud potřebujete přesně zaměřit
místo měření použijete pomocný laserový paprsek. Teplota se zobrazuje na velkém
přehledném LCD displeji.
Rozsah měření: -20°C až 537°C.
Přesnost měření: -20°C až 50°C+/- 2,5°C od 51°C až do 537°C
(naměřená hodnota x 1% z 1°C).
D/S poměr: 12:1.
Rozptyl: 0.95.
Stupně Celsia nebo Farenheita.
podsvícený displej.
Napájení: 9V baterie
Průměrná/ maximální/ minimální/ max-min režim
Vyhovuje normám: EN61326:1997/A1:1998/
A2:2001/A3:2003.
Rozměry (D x Š x V) 162 x 56 x 190mm.
Váha bez baterií: 270g.
Model
č.
IRT537
Počet
laserů
1
Objednací kód
Rozsah
-20°C až +537°C
EDI-312
-4000K
Cena
Kè/ks
2840
Tester proudění vzduchu,
rychlosti a teploty
Měřič teploty a relativní
vlhkosti
Multimetr 5-v-1 & Tester
okolního prostředí
TVA150
Ideální pro měření teploty a proudění vzduchu
v obytném i komerčním prostředí.
Měří proudění vzduchu v m/s, km/h, fpm,
mph, kts a dle Beaufortovi škály.
Teplota v °C a °F.
Rozsah:
0.4 - 20m/s, 80- 4000fpm.
-10 - 50°C, 14 - 122°F.
Přesnost:
0.1m/s, 1fpm. 0.1°C, 0.1°F.
Funkce:
Uchování dat, LCD display s podsvícením a
automatické vypnutí.
Balení obsahuje:
Multimetr, kryt čela, poutko na zápěstí,
přenosný kufřík, 3
baterie DC1.5V
AAA (instalovány).
Uživatelská
příručka.
Rozměry
(Š x H x V):
60 x 30 x
121mm.
Hmotnost:
140g.
THM150
Ideální pro měření teploty a vlhkosti v
prostředí, které je nutné kontrolovat a
případně zajistit regulaci, jako například
sklady papíru, kanceláře, skleníky, sklady
atd.
Měření vlhkosti v %RH.
Teplota v °C a °F.
Rozsah: 0 - 100%RH. 10 - 50°C, 14 - 122°F.
Funkce:
Uchování dat, LCD display s podsvícením a
automatické vypnutí .
Balení obsahuje:
Multimetr, kryt čela, poutko na zápěstí,
přenosný kufřík, 3 baterie DC1.5V AAA
(instalovány). Uživatelská příručka.
Rozměry (Š x H x V):
60 x 30 x 121mm.
Hmotnost:
140g.
MET060
Ideální při hledání a řešení problémů jak v
otevřeném prostranství tak i v obytném a
komerčním prostředí.
Digitální multimetr 5 v 1 je vhodný k
následujícímu použití: elektrické testování.
Teplota : od -20 do 1000°C.
Vlhkost : 30 do 90%.
Úroveň zvuku : 35 do 100db.
Intenzita osvětlení: 4000 do 40000 Lux.
AC/DC napětí : 600V.
AC/DC proud: 10A.
Odpor: 40MW.
Kapacita: 200mF.
Frekvence: 1Hz do 200KHz.
Dioda testující funkčnost zařízení. Přehledný
displej s LED podsvícením, funkce zachování
dat. Systém automatického vypnutí a
indikátor slabé baterie. Digitální displej
zobrazuje hodnoty do 3999. V souladu s
IEC 1010, CAT II 1000V a CAT III 600V.
Balení obsahuje:
Digitální multimetr , testovací sondy, přídavné
snímací kabely, sonda s teplotním senzorem,
9V baterie (instalovaná), uživatelská příručka
MĚŘIDLA
Rozměry
(Š x H x V):
165 x 65 x
230mm.
Hmotnost:
618g.
Model
č.
TVA150
Strana
Objednací kód
EDI-312
-4020K
266
Cena
Kè/ks
2169
Model
č.
THM150
Objednací kód
EDI-312
-4040K
Cena
Kè/ks
2032
Model
č.
MET060
Objednací kód
EDI-516
-3460K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
2409
SKUPINA
STOPKY A POè ITADl A/TACHOMETRY 314/315
Elektronické
Multifunkční digitální
počítadlo
stopky Profesionální
Multifunkční
digitální stopky
Vodotěsné. Odolné proti nárazu. Dodáváno
s nylonovou šňůrou pro zavěšení na krk.
Technická data:
přesnost 1/100
vteřiny. Kalendář
a zobrazení času
12 / 24hod,
Budík, signál po
uplynutí 1hodiny.
Dodáváme včetně
1,5V baterie.
Cena
Kè/ks
344
Objednací kód
RTL-314
-3020K
Velký 4 místný displej elektronické
počítadlo se zvukovým signálem, gumové
tlačítko, velký displej, počítá do 9999.
Dodáváme včetně baterie
Vodotěsné a odolné proti nárazu.
Ergonometrický tvar. Dodáváme s
nylonovou šňůrkou na krk.
Technická data:
přesnost 1/100
vteřiny, mezičas,
kalendář, hodiny se
zobrazením ve 12
nebo 24hod.
formátu. Nejhorší/
nejlepší a průměrný
čas za kolo. Budík,
signál po uplynutí
hodiny. Dodáváme
včetně 1,5V baterie.
Objednací kód
RTL-314
-3040K
Rozměry Š x H x V:
30 x 15 x 60mm.
Cena
Kè/ks
869
Poèítadlo zdvihù Poèítadla chromovaná
Ètyøciferná (0-9999) mechanická poèitadla v
mechanické
Mechanické poèitadlo zdvihù støedního
rozsahu, 5-ti ciferné.
Robustní plastové pouzdro.
Celková délka: 80 mm.
Výška: 30 mm.
kovovém tìlese s ovládacím a nulovacím
tlaèítkem. Robustní konstrukce z
pochromované oceli.
Ruèní poèítadlo se
pohodlnì vejde do dlanì.
Akustická indikace,
kroužek k povìšení na
prst. Doporuèeno pro
aplikace vyžadující
mobilitu operátora
Cena
Kè/ks
403
Objednací kód
OXD-314
-5820K
Elektronické počítadlo přičítá/odečítá
Počítá až do 9999. Čtyřčíselný LCD displej s
velkými gumovými tlačítky. Reverzní funkce odpočítávání i přičítání. Nárazuvzdorná
konstrukce. Možnost zapnutí zvukového
indikátoru počítání. Včetně baterie.
Rozměry Š x H x V
30 x 15 x 60mm.
Stolní poèítadlo
má speciální montážní
základnu. Je urèeno pro
montáž na psací nebo
pracovní stùl. Doporuèeno
pro pevné aplikace.
Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks
OXD-314 Kè/ks
91g
-6100K
311
Rotace
vøetena
Pravostranný
Hmotnost Objednací kód Cena
1 ks
OXD-314 Kè/ks
Ruèní poèítadlo
60g
-5500K
272
Stolní poèítadlo
70g
-5520K
327
Popis
Objednací kód
OXD-314
-5830K
Cena
Kè/ks
447
Elektronický
tachometr
Měření plynulosti
otáček
Měř IDl A
Přesné červené LED světlo (laserový paprsek) spolu s reflexním páskem
umoňují bezpečně provádět bezkontaktní měření až do vzdálenosti
40cm od cíle.
Pro měření v ot./min a v ot./s.
Rozsah měření:
100 do 30000 ot./min;
1.7 do 500 ot./s
6-místný přehledný displej s LED podsvícením.
Funkce zachování dat.
Systém automatického vypnutí a indikátor slabé baterie.
Baterie: DC1.5V 3x AAA (v balení).
V souladu s EN61326-6: 2006
a EN61326-2-2: 2006.
Přesný laserový paprsek
Balení obsahuje:
Digitální tachometr.
Poutko na zápěstí.
2x Reflexní páska 30cm.
Přenosný kufřík.
Baterie DC1.5V x3 AAA
(instalovány).
Uživatelská příručka.
Velikost LCD
Rozsah
100 do 30000 ot./min
Objednací kód
EDI-315
-4200K
Cena
Kè/ks
2350
Sestavený - s ochraným
krytem čela
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
267
SKUPINA
316
lUPY A ZVĚTŠOVACÍ SKlA
Lupa kapesní
Skládané lupy
Pro pøesné strojírenství, výrobce
skládací
Vhodná pro kontrolu papírù, fotografií,
tištìných dokumentù apod.
• Sklenìná èoèka o prùmìru 15mm.
• Zvìtšení 7x.
• Pracovní vzdálenost 24mm (1”).
• Zorné pole 12mm (1/2”).
• Dìlení stupnice v palcích.
• Dílky 3mm (1/8”).
• Lze postavit svisle - pro
uvolnìní rukou.
• Není-li používána,
lze ji složit.
• Tìlo s èerným
práškový
povlakem.
Prùmìr
15mm
Objednací kód
OXD-316
-1600K
Cena
Kè/ks
138
Průměr 30mm
Skleněná čočka o průměru 30mm. Zvětšení
6x. Pracovní vzdálenost 38mm (11/2”). Zorné
pole 25mm (1”). Metrická a palcová
stupnice. Dílky 1mm a 1/8”. Dodáváme s
plastovým pouzdrem.
pøístrojù, hodináøe, zlatníky apod.
Trojitá
Poskytuje ostrý obraz s minimálním
zkreslením. Tøi samostatné èoèky o průměru
18mm, které jsou spojeny do jedné složené
èoèky. Chromovaný povrch. Dodáváme s
koženou brašnièkou.
Typ
Zvìtšení
Trojitá
10x
Objednací kód
OXD-316
-1500K
Cena
Kè/ks
491
Dvojitá
Dvě čoèky o prùmìru 21mm, které jsou
spojeny do jedné složené èoèky. Poskytuje
ostrý obráz s minimálním zkreslením.
Lupy
hodinářské
Jsou vyrobeny z nárazuvzdorného
plastu. Netříštivá čočka. Pro
klenotníky, hodináře, modeláře a
radioamatéry. Dodáváme s čirou
nebo plnou paticí.
Čirá patice
Zvětšení
10x
Ohnisková Objednací kód
vzdálenost(mm) KEN-518
31 (11/4”)
-6000K
Cena
Kè/ks
102
Plná patice
Zvětšení
10x
4.0x
3.5x
3.0x
Ohnisková Objednací kód
vzdálenost(mm) KEN-518
31 (11/4”)
-5290K
63 (21/2”)
-5300K
75 (3”)
-5310K
1/
90 (3 2”)
-5320K
Cena
Kè/ks
77
44
44
44
Lupy ruční
Prùmìr
30mm
Objednací kód
OXD-316
-1620K
Cena
Kè/ks
184
MĚřIDlA
Lupa s LED osvìtlením
30mm
Strana
Objednací kód
OXD-316
-2010K
268
Zvìtšení
Dvojitá
20x
OXD-316
-1520K
Cena
Kè/ks
244
Lehká plastová zvětšovací skla.
Dávají jasný a ostrý zvětšený obraz.
Pro kontrolu hotových dílů, zvětšování
malého textu apod.
Lupa
• Zvìtšení 10x.
• Osvìtlovací LED o prùmìru 5mm.
• Zabudovaná sklenìná èoèka 2x Æ 30 mm.
• Napájení: 3x baterie AAA (není pøedmìtem
dodávky - baterie viz skupina 904 ).
• Životnost LED cca
40000 hodin pøi
normálním
používání.
• Životnost baterie =
40/50 hodin pøi
trvalém provozu.
• Ve srovnání s
bìžnou žárovkou
má LED asi
1000x delší
životnost a o
90% nižší
spotøebu.
• Dodáváme s
plastovou
kazetou se
smyèkou pro
zavìšení
na opasek.
Prùmìr
Typ
Objednací kód
Cena
Kè/ks
436
Lupa pro ètení s tradièní konstrukcí.
• Prùmìr sklenìné èoèky 89mm (31/2”).
• Zvìtšení 2x.
• Chromovaný mosazný
rámeèek.
• Bakelitové rukojeti.
• Pro ètení, sbìratele
známek a mincí,
kontrolu výrobkù a
pod.
Zvìtšení
Prùmìr
2x
3x
4x
89mm
50mm
65mm
DO
PRŮMĚRU
100mm
Objednací kód
OXD-316
-2500K
-2520K
-2600K
Cena
Kè/ks
113
78
358
.
Zvìtšení
Prùmìr
5x
4x
2x
50mm
75mm
100mm
Objednací kód
KEN-518
-6040K
-6060K
-6080K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
90
104
121
l UPY A ZVìTŠOVAc Í SKl A
Stolní lupa s osvìtlením
Lupa
s klipsem
Pøenosná lupa s pružnou hadicí a klipsem,
který umožòuje pohodlné uchycení k pracovnímu stolu.
• Prùmìr èoèky 89 mm (31/2”).
• Zvìtšení 2x.
• Rámeèek z chromované mosazi.
• Pružná hadice o délce
180mm umožòuje
pozorování pod libovolným
úhlem.
SKUPINA
316
Stolní lupa s osvìtlením je vybavena úspornou
dlouhoživotnostní kruhovou záøivkou 22 W se záøením
v barvì denního svìtla, která dává vìrné podání barev,
nízké vyzáøené teplo a vìtší pohodlí pro oèi.
Vhodná pro pracovištì, zájmovou èinnost a pro
lidi s omezenými zrakovými schopnostmi.
•
•
•
•
•
Èoèka o prùmìru 127mm (5”).
Zvìtšení 3x.
Délka ramena 1143mm (45”).
Rozsah nastavení ramena 180°.
Rozsah nastavení svítidla 160°.
• Klips s èerným práškovým
povlakem zajišuje stabilitu a
pohodlí pøi práci.
• Pøenosná a snadno
pøipevnitelná pomocí klipsu k
pracovnímu nebo psacímu stolu.
• Pro ètení, šití, kontrolu kvality
apod.
• Max. rozmìr pro klips 55 mm.
Lupa se stojánkem
Stojánek se základnou
tvaru podkovy a
s ohebnou hadicí,
která umožòuje
libovolný pozorovací
úhel.
Objednací kód
Typ
OXD-316
-1100K
-1120K
Klips
Stojánek
Příslušenství
Typ
Objednací kód
OXD-398
Cena
Kè/ks
-8600K
317
Kruhová
zářivka 22W
Lupa s osvětlením
Cena
Kè/ks
358
369
Prùmìr
127mm
Čelenka s odnímatelnou LED svítilnou
a vyměnitelnými skly
Objednací kód
OXD-316
-1030K
Cena
Kè/ks
2434
Stavitelná lupa s osvìtlením
Čelenka s odnímatelnou LED svítilnou kterou můžete umístit
nezávisle dle potřeby, pomocí dvou magnetů přichytíte snadno k
železným předmětům. Nastavitelná velikost obvodu hlavy.Čtyři
vyměnitelné lupy zajišťují potřebné zvětšení pro příjemnou práci
oběma rukama. Vhodné pro servisy, elektroniku, montáž, modely,
a další aplikace jemné mechaniky které vyžadují obě ruce volné.
Po naklonìní èoèky mùžete pracovat na malých pøedmìtech, které
držíte v ruce, nebo je mùžete kontrolovat. Jestliže je èoèka
rovnobìžná s povrchem obrobku, pak jakýkoliv pøedmìt ležící pod
ní bude zaostøen. Je vybavena úspornou a dlouhou životnostní
kruhovou záøivkou 22 W s barvou denního svìtla, která dává vìrné
podání barev, nízké vyzáøené teplo a tím poskytuje vìtší pohodlí
pro oèi. Vhodná pro pracovištì, zájmovou èinnost a pro lidi s
omezenými zrakovými schopnostmi.
• Èoèka o prùmìru
127mm (5”).
• Zvìtšení 3x.
• Plnì nastavitelná
• Napìtí 220V.
• Rozsah nastavení výšky 170mm.
Měř IDl A
Obsahuje:
1x čelenku s osvětlením
1x krytku otvoru LED osvětlení
1x krabici ze čtyřmi náhradními
čočkami
zvětšení a pracovní vzdálenost
1.2x
520 - 620mm,
1.8x
230 - 320mm,
2.5x
150 - 250mm,
3.5x
80 - 120mm.
Objednací kód
Popis
Hlavová lupa
OXD-316
-2560K
Cena
Kè/ks
1061
Prùmìr
127mm
OXD-316
-1010K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
3674
Objednací kód
Strana
269
SKUPINA
318
DAlEKOHlEDY
Dalekohledy
kompaktní
Kompaktní skládací konstrukce umožòuje snadné skladování
a pøepravu. Kvalitní hranoly Roof a okuláry s rubínovým povlakem
k ochranì proti UV záøení jsou umístěny v polyuretanovém tìlese,
které je pogumováno pro pevné uchopení a tlumení nárazù.
Dioptrická korekce pro lepší zøetelnost a ostrost obrazu. Aby mohly
dalekohled používat osoby s brýlemi,
je možno mìkké pryžové okulárové manžety odklopit. K pøesnému
zaostøení
dalekohledu slouží centrální koleèko snadno ovládané koneèky
prstù. Oèka pro pøipojení popruhu a vybrání se závitem pro montáž
na stativ. Dodáváme s popruhem a èisticí tkaninou. Pro
táboøení/turistiku, pozorování pøírody, outdoorové sporty
a divadelní pøedstavení. Sklo èoèek neobsahuje olovo ani arzén.
CR1025
CR1025R
Odklopení
okulárových
manžet
10 x
Dioptrická
korekce
10 x
Dioptrická
korekce
25
25
Èíslo
výrobku
CR1025R
Zvìtšení
10 x 25
Objednací kód
RTL-318
-1620K
Cena
Kè/ks
726
Èíslo
výrobku
CR1025
Zvìtšení
10 x 25
Objednací kód
RTL-318
-1230K
Cena
Kè/ks
763
Dalekohledy
Všestranný ultra kompaktní dalekohled který šetří místo ve vašem
zavazadle. Kvalitní hranoly Porro v polyuretanovém těle
pogumovaném pro lepší uchopení a tlumení nárazů. Dioptrická
korekce pro lepší zřetelnost a ostrost obrazu. Snadné ovládání
ostřícího kolečka jedním prstem. Dodáváme s popruhem a čistící
tkaninou..
Kvalitní Porrovy hranoly a okuláry s rubínovým povlakem k ochranì
proti UV záøení jsou umístěny v polyuretanovém tìlese, které je
pogumováno pro pevné uchopení a tlumení nárazù. Dioptrická
korekce pro lepší zøetelnost a ostrost obrazu. Aby mohly dalekohled
používat osoby s brýlemi, je možno mìkké pryžové okulárové manžety
odklopit. K pøesnému zaostøení dalekohledu slouží centrální koleèko
snadno ovládané koneèky prstù. Oèka pro pøipojení popruhu a vybrání
se závitem pro montáž na stativ. Dodáváme s víèky èoèek, kuføíkem,
popruhem a èisticí tkaninou. Pro táboøení/turistiku, pozorování
pøírody, outdoorové sporty a divadelní pøedstavení. Sklo èoèek
neobsahuje olovo
ani arzén.
MěřIDlA
Kompaktní dalekohled
8x
Dioptrická
korekce
Číslo
výrobku
CP0821
Strana
270
21
Zvětšení
8 x 21
Objednací kód
RTL-318
-1660K
Cena
Kè/ks
634
10 x
50
Èíslo
výrobku
TP1050
Stupnice
oènicové
vzdálenosti
Zvìtšení
10 x 50
Použití
stativu
Odklopení
okulárových
manžet
Objednací kód
RTL-318
-1010K
Dioptrická
korekce
Cena
Kè/ks
1565
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Dalekohled 10 x 60
Dalekohled
7 x 50
Model TP0750
Vysoce kvalitní optika. Víèka na objektiv. Kroužek se stupnicí pro
dioptrickou korekci. Oèka pro pøipevnìní popruhu na spodní èásti.
Centrální ostøicí koleèko. Kryt závitu pro montáž na stativ.
Pøíjemná ergonomická konstrukce
umožòuje pevné uchopení.
V dodávce obsaženo:
víèka na èoèky, brašna,
popruh a èisticí
tkanina.
DAlEKOHlEDY
Model TP1060
Pøesná kvalitní optika s rubínovým povlakem. Kroužky
se stupnicí pro dioptrickou korekci. Oèka pro
pøipevnìní popruhu. Víèka na okulár. Centrální ostøicí
koleèko. Kryt závitu pro montáž na stativ. Pøíjemná
ergonomická konstrukce umožòuje pevné uchopení.
Montážní pøípravek pro stativ.
Obsahuje
víèka na èoèky, brašnu,
popruh a èisticí tkaninu.
SKUPINA
318
10 x
60
7x
50
Typ hranolu:
Porro
Zvìtšení:
7x
Objektiv:
50mm
Zorný úhel:
6.8°
Zorné pole v 1000 m:
119m
Výstupní pupila:
7mm
Zaostøování:
Manuální
Min. zaostøená vzdálenost: 9m
Rozmìry:
(š x v x h)
176 x 191 x 82mm
Hmotnost:
900g
Èíslo
výrobku
TP0750
Zvìtšení x
prùmìr èoèky
7 x 50
Odklopení
okulárových
manžet
Použití
stativu
Objednací kód
RTL-318
-1370K
Dioptrická
korekce
Cena
Kè/ks
1298
Typ hranolu:
Porro
Zvìtšení:
10x
Objektiv:
60mm
Zorný úhel:
6.4°
Zorné pole v 1000 m:
108m
Výstupní pupila:
6mm
Zaostøování:
Manuální
Min. zaostøená vzdálenost: 10m
Rozmìry:
(š x v x h)
200 x 200 x 85mm
Hmotnost:
1175g
Èíslo
výrobku
TP1060
Použití
stativu
Zvìtšení x
prùmìr èoèky
10 x 60
Odklopení
okulárových
manžet
Dioptrická
korekce
Cena
Kè/ks
1832
Objednací kód
RTL-318
-1400K
Dalekohled pozorovací 10x42
Střelecký dalekohled 18-36 x 50
Model TP1042
Rutland ™ dalekohledy mají silný 10x zvětšující hranol Porro,
6° zobrazovací úhel, dalekohled je pokrytý ochranným pogumováním,
proti poškození při používání. Centrální ostřící kolečko.
Model SS3650
Vysoce kvalitní pøesná optika. Víèka na okulár a objektiv.
Pogumované tìleso pro ochranu proti nárazùm. V dodávce
obsaženo: montážní pøípravek, brašna s popruhem
a èisticí tkanina.
Dodávka zahrnuje brašnu
s popruhem
a èisticí tkaninu.
K eliminaci možnosti
nežádoucího poškození
umožòují jednotlivá
oddìlení brašny oddìlené uložení
dalekohledu a stativu.
Obsahuje: víčka na čočky, brašnu, popruh a čistící tkaninu.
18 - 36
50
x
42
Typ hranolu:
Porro
Zvìtšení:
10x
Objektiv:
42mm
Zorný úhel:
6°
Zorné pole v 1000 m:
105m
Výstupní pupila:
4.2mm
Zaostøování:
Manuální
Min. zaostøená vzdálenost: 4m
Rozmìry
(š x v x h)
110 x 168 x 65mm
Hmotnost
775g
Èíslo
výrobku
TP1042
Zvìtšení x
prùmìr èoèky
10 x 42
Použití
stativu
Odklopení
okulárových
manžet
Objednací kód
RTL-318
-1600K
Dioptrická
korekce
Cena
Kè/ks
2282
Typ hranolu:
Zvìtšení:
Objektiv:
Zorný úhel:
Zorné pole v 1000 m:
Èíslo
výrobku
SS3650
Porro
18 - 36x
50mm
26 - 43°
23 - 38m
Dioptrická
korekce
Výstupní pupila:
1.5 - 4mm
Zaostøování:
Manuální
Rozmìry (š x v x h):
380 x 360 x 330mm
Hmotnost:
1190g
Zvìtšení x
prùmìr èoèky
18-36 x 50
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Odklopení
okulárových
manžet
Cena
Kè/ks
3775
Objednací kód
RTL-318
-3100K
Strana
271
MěřIDlA
10 x
SKUPINA
318
MIKROSKOPY
Mikroskop biologický
sdružený
BCM400
Vyrobeno z důrazem na vysoký optický a mechanický standart. Oxford bioloický mikroskop pro všestrané použití.
• Urèen pro klinická vyšetøení a výukové demonstrace v laboratoøích, vìdecké výzkumné instituce, vyšší odborné
školy a lékaøskou praxi.
• Je vhodný pro biologický, bakteriologický, patologický a farmaceutický výzkum.
• Kvalitní hranol umožòuje dosáhnout zvìtšení max. 400x.
• Plnì zakrytý optický systém zlepšuje pøenos svìtla a celkovou kvalitu obrazu.
• Objektivy odpovídají normì DIN, jsou barevnì kódovány a jsou v poloze drženy západkou.
• Okulár s nitkovým køížem.
• Monokulární hlava je sklonìna o 45° a mùže se otáèet o 360°.
• Oddìlené jemné a hrubé zaostøování ozubeným høebenem a pastorkem s vestavìnou kluznou
spojkou a s nastavením napìtí.
• Vestavìné osvìtlovací tìleso s modrým filtrem a zabudovaným kondenzorem umožòují
optimální osvìtlení a pohodlné a jasné pozorování.
• Velká litinová podložka je odolná proti kyselinám a chemicky neteèná.
Číslo modelu: . . . . . . . . . . . . . BCM400
Objednací kód: . . . . . . . . . . . . OXD- 318-4100K
Okulár: . . . . . . . . . . . . . . . . . . zvětšení 10X, velikost pole 18mm, s nitkovým křížem
Tubus okuláru: . . . . . . . . . . . . 160mm
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbarvý, zvětšení 4x (0.10 numerická apertura)
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbarvý, zvětšení 10x (0.25 numerická apertura)
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbarvý, zvětšení 40x (0.65 num. apertura)
teleskop.
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezbarvý, zvětšení 40x (0.65 num. apertura) teleskop.
Otočná hlava: . . . . . . . . . . . . . 3mm,4mm,5mm,8mm a 20mm kal. prům. otoč hlavy.
Stupeň kondenzoru . . . . . . . . . objektiv 0,65 apertura kondenzoru
Jemnost zaostření: . . . . . . . . . 0.0002mm
Podložka: . . . . . . . . . . . . . . . . 110 x 120mm
Lampa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V/20W wolframová žárovka
Typ pojistky: . . . . . . . . . . . . . . Lampa T1A 250V
Napětí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V ± 10%, 50/60Hz
Pracovní teplota (uvnitř): . . . . 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Max. rel. vlhkost vzduch: . . . . 85%
Celková výška: . . . . . . . . . . . . 355mm
Hmotnost:. . . . . . . . . . . . . . . . 2.832kg
Číslo modelu
Zvìtšení
BCM400
400x
Objednací kód
OXD-318
-4100K
Cena
Kè/ks
6134
MěřIDlA
Stereomikroskop metalurgický
DSM040:
• Urèen pro klinická vyšetøení a výukové demonstrace v laboratoøích, vìdecké výzkumné instituce, vyšší odborné školy
a lékaøskou praxi.
• Poskytuje zobrazení v reálných barvách.
• Kvalitní hranol umožòuje dosáhnout zvìtšení max. 40x.
• Plnì zakrytý optický systém zlepšuje pøenos svìtla a celkovou kvalitu obrazu.
• Objektivy odpovídají normì DIN, jsou barevnì kódovány a jsou v poloze drženy
západkou.
• Pryžové kroužky na okuláru a zaostøovací kroužek umožòuje jasné a pohodlné
pozorování.
• Zaostøování ozubeným høebenem a pastorkem s vestavìnou kluznou spojkou.
• Volba buï horního nebo dolního osvìtlení nebo obojího souèasnì.
• Tìleso montované na sloupu se mùže otoèit o 360°. Lze jej také sejmout a namontovat
na obrábìcí stroj nebo laboratorní pøístrojovou sestavu.
• Binokulární hlava, které je sklonìna o 45°.
• Zabudovaný iluminátor.
Číslo modelu: . . . . . . . . . . . . . . DSM040
Objednací kód: . . . . . . . . . . . . . OXD-318-4400K
Okulár: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zvětšení 10x
Zobrazení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10mm at 2x/5mm at 4x
Dioptrická korekce: . . . . . . . . . . ±5mm
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čirý, zvětšení 2x/plocha 10mm
Objektiv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čirý, zvětšení 4x/ plocha 5mm
Pracovní vzdálenost . . . . . . . . . . 53mm
Mezioční vzdálenost . . . . . . . . . . mezi 55-75mm (nastavitelná)
Předmětová deska . . . . . . . . . . . sklo, průměr 95mm černá nebo bílá
Lampa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V +/- 10% 50/60Hz
Typ pojistky: . . . . . . . . . . . . . . . Lampa T1A 250V
Napětí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220V ± 10%, 50/60Hz
Pracovní teplota (uvnitř): . . . . . 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Max. rel. vlhkost vzduch: . . . . . 85%
Celková výška: . . . . . . . . . . . . . 355mm
Hmotnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.359kg
Číslo modelu
Zvìtšení
DSM040
40x
Strana
272
Objednací kód
OXD-318
-4400K
Cena
Kè/ks
777
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
VÝŠKOMÌRY A TlOUŠKOMÌRY
Tlouškomìry s mìøícími rameny
Výškomìry OXFORD
s dvojitým vedením
SKUPINA
330
Tlouškomìry s mìøícími rameny jsou urèeny k mìøení
prùmìrù a úzkých drážek na obtížnì pøístupných místech.
Specifikace pro mìøení vnitøních rozmìrù:
rozsah: 55 - 75mm, dìlení stupnice: 0.01mm, hloubka drážky: 8mm,
šíøka drážky: 3mm, maximální dosah: 100mm.
Specifikace pro mìøení vnìjších rozmìrù:
rozsah: 0 - 20mm, dìlení stupnice: 0.01mm, hloubka drážky: 6mm,
šíøka drážky: 3mm, vyložení: 60mm.
Výškomìry OXFORD s dvojitým vedením,
které se používají ve spojení s granitovými
nebo kovovými deskami, vám poskytnou
pøesnost, kterou potøebujete pøi pøípravì
obrobku na obrábìní. Výškomìry mùžete také
použít úplnì stejnì jako posuvné mìøidlo,
napøíklad pøi urèování rozmìrù obrobku.
• Pro pøesné oznaèování polohy a provádìní
pøesných mìøení.
• Mìøicí hlava je uložena na dvou robustních
sloupech, jež zaruèují naprosto pøesnì
opakovatelná mìøení výšky a stabilitu.
• Snadné odeèítání kladných i záporných
hodnot na obousmìrných mechanických
digitálních poèitadlech.
• Otoèná èíselnice.
• Nezávislé nastavení poèitadel
umožòující nastavit nulu v každé poloze.
• Velký kotouè pro ovládání posuvu
umožòuje rychlé a pøesné nastavení.
• Rýsovací jehla se špièkou
z karbidu wolframu pro pøesné
vynášení rysek.
• Vyrobeny z trvanlivé nerezové oceli.
Hloubka
drážky
6mm
8mm
Typ
Vnější
Vnitřní
Dosah/
hloubka
60mm
100mm
Cena
Kè/ks
2130
2402
Objednací kód
OXD-330
-0600K
-0750K
Tlouškomìr
Stupnice
Palcová: 0.001”/0.1”
Metrická: 0.01mm/1mm
Rozsah
Èíslo Dílky poèitadla
výrobku
èíselnice
12”
DHG000
0.1”
24”
DHG000
0.1”
300mm DHG000
1mm
600mm DHG000
1mm
Hmotnost
1 ks
4.25kg
10.00kg
4.25kg
10.00kg
Cena
Kè/ks
4635
8954
5349
9822
Objednací kód
OXD-330
-3120K
-3240K
-3620K
-3740K
300mm/12" multifunkční
kombinovaná sada
KCS300
Multifunkční 300mm/12" kombinovaná sada. Může být použita pro
měření pravého úhlu, pokosu, hloubky a výšky.
Sada obsahuje:
Pravoúhlá hlava s přesně soustruženými plochami, pevné úhly 45° a
90°, zabudovanou vodováhu, seřizovací matici a rydlo.
Úhloměrná hlava s rozsahem úhlů až do 180°, odstupňovaný po 1° s
jednou soustruženou plochou, tři drážkované zajišťovací/seřizovací
matice a zabudovanou vodováhu.
Středová hlava poskytuje pevný 90° úhel pro zjištění středu válcových
tyčí do průměru 120 mm.
300/12“ pravítko z kalené nerezové oceli, metrické a imperiální míry
s odstupňováním 0,5 mm a 1/64“.
Typ
Vnější
Hloubka
drážky
6mm
Dosah/
hloubka
60mm
Hmotnost
1 ks
236g
Objednací kód
OXD-330
-0100K
Cena
Kè/ks
1329
12"/300mm multifunkční kombinovaná sada
Kalené a frézované plochy pro odolnost vůči otěru. Ve středu
umístěná vodováha úhloměru umožňuje neomezený pohled. Přesné
pravítko s hluboce vrytými stupni na obou stranách pro snadný
odečet a dlouhou životnost. Úhloměr má plnou 360° stupnici,
značenou 0 – 180°- 0, vč. vodováhy. Pravoúhlá hlavice poskytuje
následující pevné úhly: 45° a 90°. Středová hlavice poskytuje pevný
úhel 90° zjištění středu válcových tyčí do průměru 120 mm.
KA
NOVIN
Popis
Kombinovaná sada
Objednací kód
KEN-330
-3250K
Cena
Kè/ks
2311
Popis
Kombinovaná sada
Objednací kód
OXD-330
-3850K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
3162
Strana
273
MěřIDlA
KA
NOVIN
Pro rychlé mìøení tloušky
papíru, filmu, kùže, pryže
apod. Mìøicí dotyk je uvádìn
do pohybu páèkou. S
nastavitelným otoèným
rámeèkem. Mìøicí plochy jsou
vyrobeny z kvalitní nástrojové
oceli a pro maximální pøesnost
jsou zakaleny, broušeny a
lapovány. Pro vložení
mìøeného objektu se mìøicí
dotyk zvedne páèkou.
Specifikace:
Rozsah: 0 - 10mm.
Dìlení stupnice: 0.01mm.
Vyložení: 30mm..
SKUPINA
330
MÌØIDLA POSUVNÁ
Mìøidla posuvná
s èíselníkem
Ozubený høeben je chránìn krytem proti prachu, který by mohl poškodit jeho zuby. Všechny mìøicí plochy jsou pøesnì broušené a
lapované pro dokonalé mìøení vnitøních a vnìjších rozmìrù, hloubky a kroku. Vyrobena podle DIN 862
Rozsah
mm
150mm
Dìlení Pøesnost
stupnice stupnice
0.05mm ±.05mm
Hmotnost
1 ks
320g
Objednací kód
KEN-330
-1160K
Cena
Kè/ks
1256
Měřidla posuvná
s číselníkem
Ozubený hřeben je chráněn krytem proti prachu, který by mohlo poškodit jeho zuby. Všechny měřící plochy jsou přesně
broušené a lapované pro dokonalé měření vnitřních a vnějších rozměrů, hloubky a kroku. Vyhovuje normě DIN862
Rozsah
Dìlení
mm/palce stupnice
6”
0.001”
8”
0.001”
12”
0.001”
150mm
0.05mm
200mm
0.05mm
300mm
0.05mm
Pøesnost
stupnice
±.001”
±.002”
±.002”
±.05mm
±.05mm
±.05mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
OXD-330
310g
-6060K
480g
-6080K
570g
-6120K
320g
-6150K
530g
-6200K
750g
-6300K
Cena
Kè/ks
1167
1407
2355
1258
1505
2015
Měřidla posuvná plastová
s metrickým číselníkem
MĚŘIDLA
Umožňuje přesná měření 4 veličin: měření vnitřních a vnějších rozměrů, hloubky a kroku. Zámek pro posuvné čelisti.
Vyrobeno z lehkého zesíleného polyamid plastu.
Rozsah: 150mm. Přesnost: ±0.1mm. Dílek stupnice: 0.1mm.
Rozsah
mm
150mm
Strana
274
Dìlení
stupnice
0.1mm
Pøesnost
stupnice
±.0.1mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
SEN-330
175g
-6100K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
302
mÌØIDlA POSUVNÁ
Mìøidla posuvná
s jemným nastavením
SKUPINA
330
Vyznaèují se funkcí Quadri - pro mìøení vnitøních a vnìjších rozmìrù, hloubky a kroku. Mechanismus jemného nastavení umožòuje
citlivìjší ovládání pohybu kluzné èelisti. Úhel plochy noniusu 14° snižuje chybu paralaxy. Chromovaný saténovì lesklý povrch s
jasnými a snadno èitelnými dílky.
Metrická a imperiální stupnice 0.02mm/0,001”
Rozsah
mm/palce
130/5”
180/7”
280/11”
Dìlení
Pøesnost
stupnice stupnice
0.02/.001 ±0.03
0.02/.001 ±0.03
0.02/.001 ±0.03
Hmotnost
1 ks
190g
230g
470g
Obj. kód
KEN-330
-2060K
-2080K
-2120K
Cena
Kè/ks
883
1599
3466
Mìøidla posuvná
OXFORD
Umožòují ètyøi typy mìøení: vnitøních a vnìjších rozmìrù, hloubky a kroku. Dvì stupnice (metrická a
palcová) se stupnicí noniusu sklonìnou o 14° pro snížení chyby paralaxy. Vroubkovaná aretaèní matice.
Pro zajištìní dostateèné tuhosti jsou mìøidla vyrobena z kalené nerezové oceli. Saténovì lesklý povrch.
Vyhovují DIN 862..
Rozsah
mm/palce
150/6”
200/8”
300/12”
Dìlení
stupnice
0.02/.001
0.02/.001
0.02/.001
Pøesnost Hmotnost Obj. kód
stupnice
1 ks
OXD-330
±0.03
143g
-7360K
±0.03
180g
-7380K
±0.04
355g
-7420K
Cena
Kè/ks
1009
1619
2999
Mìøidla posuvná s jemným nastavením
Umožòují ètyøi typy mìøení: vnitøních a vnìjších rozmìrù, hloubky a kroku. Dvì stupnice (metrická a palcová) se stupnicí noniusu sklonìnou o
14° pro snížení chyby paralaxy, jemné nastavení a vroubkovaná aretaèní matice. Pro zajištìní dostateèné tuhosti jsou posuvná mìøidla
vyrobena z kalené nerezové oceli. Saténovì lesklý povrch. Vyhovují DIN 862.
Rozsah
mm/palce
130/5”
180/7”
280/11”
Dìlení
Pøesnost Hmotnost Obj. kód
stupnice
stupnice
1 ks
OXD-330
0.02/.001”
±0.03
190g
-7060K
0.02/.001”
±0.03
230g
-7080K
0.02/.001”
±0.03
470g
-7120K
Cena
Kè/ks
1200
1714
3445
Posuvník k hloubkoměrům
Umožòují mìøení vnitøních a vnìjších rozmìrù. Dvì stupnice (metrická a palcová) se stupnicí
noniusu sklonìnou o 14° pro snížení chyby paralaxy, mechanismus jemného nastavení a
vroubkovaná aretaèní matice. Vnitøní èelisti mají zaoblené mìøicí plochy pro pøesné vnitøní
mìøení otvorù. Posuvná mìøidla jsou vyrobena z kalené nerezové oceli.
Nerezový posuvník pro připojení k 150 a
200mm (6” a 8”) hloubkoměrům.
Šířka průchodky je 16mm a je vybavena
vroubkovanou zamykací maticí.
Rozsah
Dìlení
Pøesnost
mm/palce stupnice
stupnice
450/18” 0.02/0.001
±0.1
600/24” 0.02/0.001
±0.1
Hmotnost
1 ks
2.25kg
2.40kg
Obj. kód
OXD-330
-7180K
-7240K
Cena
Kè/ks
3826
4269
Vhodné k Hmotnost Obj. kód
Cena
Velikost modelům(mm)
1 ks OXD-330 Kè/ks
75mm 150/200
45g -9600K
358
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
275
měřIDlA
Mìøidla posuvná Heavy Duty
skupina
331
MÌØiDla pOsuVnÁ DigiTÁlnÍ
Mìøidlo posuvné
digitální Kennedy
Moderní design s vroubkovaným tělem a kolečkem pro snažší posouvání, vnější a vnitřní rozměry Nastavení nuly převod mezi
imperiální a metrickou soustavou, vysoká přesnost a rychlá odezva.
Přesnost: 0.01mm/0.0005”
Náhradní baterie – objednací kód
EDI904-4000K.
Vnější
Vnitřní
Hloubka
Krok
Rozsah
150mm/ 6”
200mm/ 8”
300mm/12”
Pøesnost Hmotnost Obj. kód
(mm)
1 ks
KEN-331
±0.03
360g
-2260K
±0.03
425g
-2280K
±0.03
805g
-2320K
Cena
Kè/ks
1334
1518
2720
Přesná digitální
ABS posuvka
Přesná digitální ABS posuvka, seřizovací kolečko pro palec k preciznímu nastavení. Zajišťovací šroub pro opakovaná měření.
Převod mezi imperiální a metrickou soustavou jedním stiskem tlačítka. Paměť nastavení hodnoty 0. Přírůstkové měření.
Rozlišení 0.01mm/0.0005”
Náhradní baterie
Objednací kód EDI -904-4000K.
Vnější
Vnitřní
Hloubka
Krok
Rozsah
150mm/ 6”
200mm/ 8”
300mm/12”
Pøesnost Hmotnost
(mm)
1 ks
±0.03
360g
±0.03
460g
±0.03
810g
Obj. kód
OXD-331
-2260K
-2280K
-2320K
Cena
Kè/ks
1077
1517
2646
Posuvka
digitální
Velký displej pro lepší přehlednost, rychlá odezva, vynulování, hodnoty v mm/palce, měří jak vnitřní, tak vnější rozměry, hloubku a krok. Má
vroubkovanou rukojeť pro přesný pohyb.
Rozlišení : 0.01mm/0.0005”
Pøesnost : ±0.03mm/±0.001”
MěřiDla
KA
NOVIN
Vnější
Vnitřní
Hloubka
Krok
Rozsah
150mm/6”
200mm/8”
300mm/12”
Strana
276
Obj. kód
SEN-331
-1230K
-1250K
-1290K
Cena
Kè/ks
874
1148
2301
VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pOuZE u naŠEHO DisTRiBuTORa
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
MÌØIDlA POSUVNÁ DIgITÁlNÍ
ABS měřidlo posuvné s
datovým výstupem SPC
SKUPINA
331
Výstup SPC (kompatibilní ze systémem Mitutoyo SPC) převod mezi
imperiálními a metrickými jednotkami. K dispozici náhradní baterie
a 1 nebo 2m dlouhý Sub-D 9pinový kabel
DATOVÝ
VÝSTUP
Při nastavení počátečního bodu se vzdálenost od tohoto bodu vždy zobrazuje na displeji.
Přesnost 0.01mm/0.0005”
Rozsah
Náhradní baterie
objednací kód EDI-904-4000K.
150mm/6”
200mm/8”
300mm/12”
Pøesnost
(mm)
±.02
±.02
±.02
Hmotnost
1 ks
310g
500g
750g
Obj. kód
KEN-331
-1710K
-1720K
-1730K
Cena
Kè/ks
5438
6695
12223
Datový kabel
Pro spojení posuvného měřidla s PC
Typ
konektoru
959149
959150
Délka
1m
2m
Hmotnost
1 ks
40g
60g
Cena
Kè/ks
1445
1643
Obj. kód
KEN-331
-9010K
-9020K
Měřidlo posuvné
digitální karbonové
Senator digitální posuvka economy, se jednoduše používá k přesnému měření vnějších a vnitřních rozměru, hloubky a kroku. Převod mezi
imperiální a metrickou soustavou jedním stiskem tlačítka. Naměřené hodnoty jsou zobrazování na velkém LCD displeji.
Tlačítko zero muže být nastaveno v každém bodě pro srovnání měření.
KA
NOVIN
Rozsah: 150mm/6”.
Rozlišení: 0.01mm/0.0005”.
Dílek stupnice: 0.1mm/0.1”.
Přesnost: +/-0.03mm.
Splňuje normy EN 61000-6-3:2007
a EN 6100-6-1:2007.
Popis
0 - 150mm/6”
Cena
Kè/ks
392
Obj. kód
SEN-331
-1600K
Hloubkomìr digitální
0 - 150mm/0 - 6”
Snadná manipulace, pøevod v mm/palce, velký digitální displej.
Externí mìøení s nastavením nuly pro vyšší pøesnost v
libovolném bodì pomocí ruèního koleèka.
PŘEVODY
palce/
mm
NASTAVENÍ
NULY
DISPLEJ
.01mm
.0005”
NÁHRADNÍ
BATERIE
MěřIDlA
54
Odolné proti
prachu
nečistotám a
stříkající vodě
Popis
0 - 150mm/6”
Digitální hloubkoměr
Objednací kód
OXD-331
Cena
Kè/ks
-4060K
2049
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
277
SKUPINA
331
DIGITÁlNÍ INDIKÁTORY A MIKROMETRY
Mikrometr tømenový elektronický
digitální
Indikátor
digitální IDM
Vlastnosti:
Snadná obsluha díky jasnému
digitálnímu LCD displeji. Velký,
snadno èitelný 7.5 mm LCD displej.
Pohodlné ovládání s mìkkými tlaèítky.
Vynikající kvalita konstrukce.
Doba odezvy: <0.5 m/s.
Automatické vypnutí.
Typ IDM:
Pøevod v mm/palce,
nastavení nuly, uchování
dat, zobrazení min./max.
hodnot, rychlý displej,
automatické vypnutí.
Kompatibilní s SPC. .
Vlastnosti: Pøednastavení jediným stiskem tlaèítka, lehká konstrukce, displej
LCD. Konverze v mm/palce jediným stiskem tlaèítka. Nastavení poèátku, chybové
hlášení, øehtaèka, mìøicí plochy s povrchem z karbidu.
Pøesnost: - 0.003 mm.
Rozsah: 0.001mm/0.00005”
65
odolné proti prachu
nečistotám a stříkající vodě
převod
palce
mm
Zastavení
Nuly
Rozsah
Hmotnost
0 - 25mm/0 - 1”
270g
Cena
Kè/ks
5438
Objednací kód
KEN-331
-3010K
DISPLEJ
0.001mm
.00005”
Extrerní digitální mikrometr 0-25mm/0-1”
Externí digitální mikrometr Oxford s velkým digitálním displejem, rychlá odezva a nastavení
nuly ve kterémkoliv bodě. Metrická/ imperiální soustava. Může být připojen k sériovému portu
prostřednictvím SPC kabelu (dodáván samostatně). Klasifikace IP65.
• Snadná manipulace
• Měření mm/inch
• Kulatá koncovka pro měření zaoblených povrchů
• Velký digitální displej
• Rychlá odezva
• Nastavení nuly ve kterémkoli bodě
• Klasifikace IP65
KA
NOVIN
Objednací kód
Popis
OXD-331
-6020K
IDS Digitální indikátor
Zastavení
Nuly
Objednací kód
OXD-331
-6110K
Cena
Kè/ks
2556
54
ZDVIH
12.7mm
0.5”
DISPLEJ
0.01mm
.0005”
Popis
odolné proti
prachu
nečistotám a
stříkající vodě
Objednací kód
IDS Digitální indikátor
Snadná manipulace, velký digitální displej, krátká doba odezvy a nastavení nuly v
libovolném bodì. Mìøení v mm/palcích. Mikrometr mùžete pøipojit k sériovému portu PC
pomocí dodávaného kabelu SPC.
Mìøicí síla: 5 - 10 N.
Pøesnost: - 0.004mm.
Krytí IP54.
MěřIDlA
54
odolné proti
prachu
nečistotám a
stříkající vodě
278
Rozsah
Rozlišení
0 - 25mm/0 - 1”
0.001mm/0.0005”
Objednací kód
OXD-331
-5010K
OXD-331
-6010K
Cena
Kè/ks
2281
Digitální
úhloměr
Mikrometr tømenový elektronický digitální
Strana
Cena
Kè/ks
3993
Vlastnosti:
Snadná obsluha díky jasnému digitálnímu
LCD displeji. Velký, snadno èitelný
7.5 mm LCD displej. Pohodlné
ovládání mìkkými tlaèítky.
Vynikající kvalita konstrukce.
Doba odezvy: <0.5 m/s.
Automatické vypnutí.
Kompatibilita:
Výstup na rozhraní
RS232 umožòuje
pøipojení k vìtšinì
zaøízení na zpracování
dat vèetnì Mitutoyo .
převod
palce
mm
0 - 25mm/0 - 1”
odolné proti
prachu
nečistotám a
stříkající vodě
Indikátor digitální IDS
Externí digitální
mikrometr
Rozsah
54
ZDVIH
12.7mm
0.5”
Cena
Kè/ks
3654
Tento digitální úhloměr má rozsah
360° rozdělený 4x na 90°
inteligentní displej umožňuje změnu
orientace číslic při natočení o 90° nebo
270° nastavení rozsahu měření umožňuje
snadno měřit úhel u válcovytých těles. 3V
baterie dává 2000 pracovních hodin,
dodáváme v koženém pouzdře spolu z
poutkem.
Hmotnost
1 ks
360° (90° x 4) 10.2kg
Rozsah
Objednací kód
KEN-331
-4020K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
2037
magnetem
Stojany s
permanentním
Stojan Mini-Mag
Jedna poloha
magnetu.
Standardní upínaè.
Kotva magnetu
Æ 30mm.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/
nosného èepu: 8mm (5/16”),
upnutí na rybinovou drážku.
Výška x prùmìr sloupu:
120 mm x 6.3 mm.
Rozmìry základny:
30 x 35mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku:
120 x 6.3mm.
Celková Hmotnost
výška
1 ks
150mm
314g
Objednací kód
KEN-333
-2010K
Cena
Kè/ks
327
Se dvìma mag. plochami
a velkou klínovou drážkou. Do
tìžkých podmínek.
S univerzálním
upínaèem.
Držáky:
Upevòovací
oko: vnitøní
Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného
èepu: 3.2mm (1/8”),
6 mm (1/4”).
Rozmìry základny:
60 x 65 x 55mm.
Výška x prùmìr
sloupu:175 x 12mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku:
160 x 10.0mm.
Síla magnetu: 50kg
Objednací kód
KEN-333
-2030K
Cena
Kè/ks
482
Celková Hmotnost
výška
1 ks
150mm 0.38kg
Objednací kód
OXD-333
-7010K
prùmìr stopky/nosného
èepu: 3.2mm (1/8”),
8mm (5/16”) a 9.6mm (3/8”).
Rozmìry základny:
60 x 50 x 55mm.
Výška x prùmìr sloupu:
175 x 12mm.
Délka x Æ pøíè. nosníku:
160 x 10.0mm.
Síla magnetu:
30kg.
Cena
Kè/ks
402
Celková Hmotnost
výška
1 ks
230mm 1.20kg
Objednací kód
OXD-333
-7100K
Univerzální magnetický stojan
s 2 magnety
Kompaktní stojan
se 4 magnety
Pákový typ,
dvì
magnetické
plochy, velká
klínová drážka.
S univerzálním
upínaèem.
Držáky: Upevòovací oko:
vnitøní Ø 6 mm (1/4”),
prùmìr stopky/
nosného èepu: 3.2mm
(1/8”), 6mm (1/4”).
Rozmìry základny:
60 x 65 x 55mm.
Výška x prùmìr sloupu:
175 x 12mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku:
160 x 10.0mm.
Síla magnetu:
50kg.
Se 4 mag. plochami,
jedna pod úhlem 45°.
Standardní upínaè.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm
(1/4”),
prùmìr
stopky/
nosného
èepu: 8mm
(5/16”)
Celková Hmotnost
výška
1 ks
230mm 1.20kg
Objednací kód
OXD-333
-7030K
Cena
Kè/ks
579
Celková
výška
280mm
Hmotnost
1 ks
1.90kg
Objednací kód
OXD-333
-7080K
Stojan se 4 magnety,
s jemným nastavením
Se dvìma mag. plochami a
velkou klínovou drážkou. Do
tìžkých podmínek. S univerzálním
upínaèem a jemným nastavením.
Magnetický stojan s 2 magnety a s jemným
nastavením. Pákový typ, dvì
magnetické plochy,
velká klínová
drážka. S
univerzálním
upínaèem.
Držáky: Upev
oko: vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného
èepu: 3.2mm (1/8”),
6mm (1/4”) Rozmìry
základny: 60 x 50 x 55mm.
Výška x prùmìr sloupu:
175 x 12mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku:
160 x 10.0mm.
Síla magnetu: 50kg.
Se 4 mag. plochami, jedna pod
úhlem 45°. Do těžkých podmínek,
s univerzálním
upínaèem
a jemným
nastavením.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6 mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného èepu:
3.2 mm (1/8”), 6 mm (1/4”)
Rozmìry základny:
64 x 64 x 76mm.
Výška x prùmìr sloupu:
175 x 12mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku: 165 x 10.0mm.
Síla magnetu: 80kg.
Objednací kód
KEN-333
-2050K
Cena
Kè/ks
1208
Celková Hmotnost
výška
1 ks
230mm 1.20kg
Objednací kód
OXD-333
-7050K
Cena
Kè/ks
904
Celková
výška
280mm
Hmotnost
1 ks
1.90kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
KEN-333
-2060K
Strana
Cena
Kè/ks
1107
Měř IDl A
Magnetický stojan s 2 magnety s
jemným nast. a pák. pøep.
Celková Hmotnost
výška
1 ks
230mm
1.2kg
Cena
Kè/ks
970
Rozmìry základny:
64 x 64 x 76mm.
Výška x prùmìr sloupu:
185 x 12.5mm.
Délka x Æ pøíèného nosníku:
165 x 10.0mm.
Síla magnetu:
30kg.
Magnetický stojan s 2 magnety s
jemným nast. a pák. pøep.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/
nosného èepu:
3.2mm (1/8”), 6mm (1/4”).
Rozmìry základny:
60 x 50 x 55mm.
Výška x prùmìr sloupu:
175 x 12mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku: 165 x 10mm.
Síla magnetu: 50kg.
SKUPINA
333
Se 4 mag. plochami, jedna pod úhlem 45°.
Univerzální upínaè.
Držáky: Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4)”,
Stojan Mini-Mag
Jedna poloha magnetu.
Standardní upínaè.
Kotva magnetu Æ 30mm.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného èepu:
8mm (5/16”),
upnutí na rybinovou drážku.
Rozmìry základny:
30 x 35mm.
Výška x prùmìr sloupu:
150 x 6.3mm.
Délka x Æ pøíèného nosníku:
120 x 6.3mm.
Síla magnetu:
14kg.
Univerzální magnetický
stojan s 2 magnety
a s pákovým pøepínaèem
Celková Hmotnost
výška
1 ks
230mm
1.2kg
Stojany s permanentním
magnetem
STOJANY MAgNETIc Ké
Stojany s permanentními
magnety
Cena
Kè/ks
5125
279
Gr o up
333
STo JANY mAGNETIc Ké
Dvou magnetový kloubový
mini stojan s pákovým
přepínačem
Velký stojan se 4
magnety
Kompaktní, avšak
VINKA
Celková
výška
380mm
Hmotnost
1 ks
3.00kg
Objednací kód
KEN-333
-2070K
Cena
Kè/ks
8732
Se 4 mag.
plochami,
jedna pod
úhlem 45°.
Standardní
upínaè.
Pro støednì tìžké
podmínky.
Objednací kód
KEN-333
-2080K
Cena
Kè/ks
904
mĚŘIDLA
Univerzální stojan se 4
magnety
Strana
Hmotnost
1 ks
0.90kg
280
Objednací kód
KEN-333
-2100K
KEN-333
-2140K
Hmotnost
1 ks
2 Magnety
1.62kg
Popis
Objednací kód
KEN-333
-2150K
Standardnì montována ke stojanům
KEN- 333-2030K, - 2050K a - 2110K. Dvì
magnetické plochy: dno + zadní plocha. Velká
klínová drážka pro zakøivené plochy.
Otvor se závitem: M8 x 1.25mm.
Rozmìry základny: 60 x 50 x 55mm.
Síla magnetu: 50kg.
Síla
magnetu
50kg
Hmotnost
1 ks
850g
Objednací kód
KEN-333
-2240K
Cena
Kè/ks
1615
Základna magnetická 30kg
KA
Standardnì montována ke stojanům
KEN - 333-2080K a - 2100K. Ètyøi
magnetické plochy: dno, boky a 1 magnetická
plocha pod úhlem 45° pro zakøivené povrchy.
Otvor se závitem: M8 x 1.25mm.
Rozmìry základny: 50 x 43 x 50mm.
Síla magnetu:
30kg.
NOVIN
Cena
Kè/ks
2820
2 magnety a s pákovým
pøepínaèem
Síla
magnetu
30kg
Hmotnost
1 ks
850g
Objednací kód
KEN-333
-2220K
Cena
Kè/ks
737
Základna magnetická 80kg
Se dvìma magnetickými plochami a velkou
klínovou drážkou. Pro støednì tìžké
podmínky. Se speciálním upínaèem a jemným
nastavením.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6 mm (1/4”), prùmìr
stopky/nosného èepu:
8mm (5/16”), upínaè s rybinou.
Se 4 mag. plochami, jedna pod
úhlem 45°.
Do těžkých
podmínek,
s univerzálním
upínaèem.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4)”,
prùmìr stopky/nosného èepu:
3.2mm (1/8”), 8mm (5/16”)
a 9.6mm (3/8”).
Rozmìry základny:
48 x 40 x 50mm.
Výška x prùmìr sloupu:
175 x 12mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku:
165 x 10.0mm.
Síla magnetu: 30kg.
Celková
výška
227mm
Cena
Kè/ks
2415
Objednací kód
Tento velký stojan má dvě
magnetické plochy o celkové
síle 80kg v tahu. Má zapínání,
plně nastavitelné klouby a
štěrbinové V drážky pro větší
univerzálnost.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/
nosného èepu: 8mm (5/16”).
Rozmìry základny:
60 x 50 x 55mm.
Výška x prùmìr
sloupu:
Až do 300 x 17mm.
Síla magnetu: 80kg.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného èepu:
8mm (5/16”).
Rozmìry základny:
48 x 40 x 50mm.
Výška x prùmìr sloupu:
185 x 12.5mm.
Délka x Æ pøíèného nosníku:
150 x 6.3mm.
Síla magnetu: 30kg.
Hmotnost
1 ks
0.89kg
Hmotnost
1 ks
2 Magnety
420g
Popis
Dvou magnetový kloubový
velký stojan s pákovým
přepínačem
Kompaktní stojan se
4 magnety
Celková
výška
273mm
NO
tento stojan má při
zapnutí magnetický tah
o síle 40 kg, plně
nastavitelné klouby a
štěrbinové V drážky.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného
èepu: 8mm (5/16”).
Rozmìry základny:
36 x 30 x 35mm.
Výška x prùmìr
sloupu:
Až do 150 x 12mm.
Síla magnetu: 40kg.
Se 4 mag. plochami,
jedna pod úhlem 45°.
Univerzální upínaè.
Heavy Duty.
Držáky:
Upevòovací oko:
vnitøní Æ 6mm (1/4”),
prùmìr stopky/nosného
èepu: 6mm (1/4”),
8mm (5/16”).
Rozmìry základny:
64 x 64 x 76mm.
Výška x prùmìr sloupu:
266 x 20mm.
Délka x Æ pøíèného
nosníku: 200 x 14.0mm.
Síla magnetu: 80kg.
Základna magnetická
50kg
Standardnì montována ke stojanům
KEN 333-2060K a 2070K. Ètyøi magnetické
plochy: dno, boky a 1 mag. plocha pod úhlem
45° pro zakøivené povrchy.
Otvor se závitem: M8 x 1.25mm.
Rozmìry základny: 75 x 65 x 65mm.
Síla magnetu:
80kg.
Rozmìry základny:
60 x 50 x 55mm.
Výška x prùmìr
sloupu:
Max. 280 x 15mm.
Síla magnetu: 50kg.
Cena
Kè/ks
792
Hmotnost
1 ks
2 Magnety
1.2kg
Popis
Objednací kód
KEN-333
-2110K
Cena
Kè/ks
1613
Síla
magnetu
80kg
Hmotnost
1 ks
850g
Objednací kód
KEN-333
-2200K
VÝr o BKY JSo u K Do DÁNÍ po uZE u NAŠEHo DISTr IBuTo r A
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
4854
Stativy k magnet.
základnám
Všechny hlavní sloupy mají závit
M8 x 1.25 mm a jsou vhodné pro
základny Kennedy, Oxford,
Mitutoyo apod. s výjimkou
typu mini-mag
(M6 x 1 mm). Jsou také
vhodné pro zabudování
do speciálních pøípravkù
nebo do závitù v hrncových
magnetech.
STOJANY MAGNETICKÉ A STATIVY
Stativ Medium Duty
Montován standardnì ke stojanu
KEN 333-2080K.
Stativ kloubový Medium Duty
Montován standardnì ke stojanu
KEN 333-2110K.
Sloup:
12 x 185mm.
Sloup nastavitelný ve 3 bodech:
15 x 280mm max.
Pøíèný nosník:
6.3 x 150mm.
Závit:
M8 x 1.25mm.
SKUPINA
333
Závit:
M8 x 1.25mm.
Stativ Light Duty
Montován standardnì
ke stojanu KEN 333-2010K.
Sloup:
6.3 x 120mm.
Závit:
M6 x 1mm.
Skupina
Standardní
Hmotnost Obj.kód
Cena
upínaè 6.3 mm pro
1 ks KEN-333 Kè/ks
Oko Æ 6 mm 1/4”,
90g
-2500K
193
stopku/vod. èep Æ 8 mm
Stativ s jemným nastavením Heavy Duty
Montován standardnì ke stojanům
KEN 333-2060K a KEN 333-2050K.
Standardní
Hmotnost Obj.kód
Cena
upínaè 6.3 mm pro
1 ks KEN-333 Kè/ks
Oko Æ 6 mm 1/4”,
420g -2460K 278
stopku/vod. èep Æ 8 mm
Stativ Heavy Duty
Montován standardnì ke stojanům
KEN 333-2100K a KEN 333-2030K.
Sloup:
12 x 175mm.
Sloup:
12 x 175mm.
Pøíèný nosník:
10 x 165mm s jemným nastavením.
Pøíèný nosník:
10 x 165mm.
Závit:
M8 x 1.25mm.
Závit:
M8 x 1.25mm.
Univerzální
Hmotnost Obj.kód
Cena
upínaè 10 mm pro
1ks KEN-333 Kè/ks
Oko Æ 6 mm, stopku/vod. èep
Æ 3.2, 6, 8 a 9.6 mm
442g
-2400K
287
Náhradní kloub
Pro pøipojení sloupù a pøíèných nosníkù.
425
Oko Æ 6 mm (1/4”), stopku/vod
èep na rybinu Æ 8 mm
-2480K
312g
719
Stativ Heavy Duty
Montován standardnì
ke stojanu KEN 333-2070K.
Sloup:
20 x 266mm.
Pøíèný nosník:
12 x 200mm.
Závit:
M8 x 1.25mm.
Univerzální
Hmotnost Obj.kód
Cena
upínaè 10 mm pro
1ks KEN-333 Kè/ks
Oko Æ 6 mm, stopku/vod. èep
Æ 3.2, 6, 8 a 9.6 mm
Standardní
Hmotnost Obj.kód
Cena
upínaè 6.3 mm pro
1 ks KEN-333 Kè/ks
400g
-2420K
273
Oko Æ 6 mm (1/4”), stopku/vod
1450g
èep na rybinu Æ 8 mm
-2440K
3036
Kombinovaný kloub
S redukcí do úchytného oka.
Měř IDl A
Kombinovaný kloub
S redukcí do úchytného oka, redukèní objímkou.
Lze nasadit na tyè 10 nebo 12mm.
Univerzální
Hmotnost Obj.kód
Cena
upínaè 14 mm pro
1 ks KEN-333 Kè/ks
A
B
-3000K
Skupina
A
518
B
Hmotnost Obj. kód
Cena
1 ks
KEN-333 Kè/ks
5/16”
50g
-3000K
254
vnější Æ 10 & 10mm
55g
-3010K
197
vnější Æ 12 & 8mm
58g
-2900K
82
vnější Æ 12 & 10mm
60g
-2920K
87
Vhodný pro tyto prùmìry
AaB
vnější Æ 1/4” &
Vhodný pro tyto prùmìry
AaB
Hmotnost Obj. kód
Cena
1 ks
KEN-333 Kè/ks
vod.čep 6, 8mm a 10mm
85g
Oko Æ 6 mm 1/4”, na tyč 10mm
vod.čep 6, 8mm a 10mm
85g
Oko Æ 6 mm 1/4”, na tyč 12mm
-3020K
240
-3040K
313
Vhodný pro tyto prùmìry
AaB
Oko Æ 6 mm (1/4”)
21g
Stopku/vod.èep. Æ 6mm
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Hmotnost Obj. kód
Cena
1 ks
KEN-333 Kè/ks
-3200K
Strana
187
281
skupin a
335
MikROMETRY
Mìrky otvorù Oxford
s indikací na stupnici
Sady 3-bodových vnitřních mikrometrů
Pro přesné měření otvorů, samostředicí. Prodlužovací
nástavce pro měření do hloubky 170 mm pro vnitřní
průměry 11 - 20 mm a do hloubky 220 mm pro vnitřní
průměry 20 - 40 mm. Saténově lesklý povrch, s
vroubkovanou ráčnou
Mìrka se stupnicí o prùmìru 29mm
(11/8”)
Pro rychlé a pøesné mìøení rozmìrù,
soustøednosti, opotøebení, kuželovitosti
apod. na velké øadì otvorù. Pro použití v
dílnì i pro kontrolní úèely. Všechny
modely mají jeden pevný a jeden
pohyblivý dotykový hrot a
samonastavovací støedicí patku. K
nastavení ‘referenèního bodu’ lze použít
nastavovací kroužek známého prùmìru
nebo mikrometr. ‘Vynulování’ mìrky na
referenèní bod se provede otáèením
obrouèky tak, aby nastavení souhlasilo s
‘nulou’ indikátoru. K ovìøení, zda je otvor
v toleranci, se indikátory mezních hodnot
nastaví na požadované hodnoty.
OXD-335-2500K - Obsah:
Mikrometry: 11 - 14 mm, 14 - 17 mm, 17 - 20 mm. Kalibrační
kroužky: 14 a 17 mm, drážkovaný šroubovák, 2 klíče, prodlužovací
nástavec
Všechny dotykové hroty jsou na
pružinách, takže se rozepnou do otvoru.
Pro pøesnost mìøení je dùležité, aby
stopka mìrky byla rovnobìžná s osou
otvoru. To lze ovìøit ‘naklápìním’ mìrky
vpøed a vzad, až je nalezen nejmenší
polomìr. Všechny modely mají
vymìnitelné dotykové hroty, takže
pokrývají velký rozsah prùmìrù otvorù.
OXD -335-2510K - Obsah:
Mikrometry: 20 - 25mm, 25 - 30mm, 30 - 35mm, 35 - 40mm.
Kalibrační kroužky: 25 a 35mm, drážkovaný šroubovák, 2 klíče,
prodlužovací nástavec.
Dolaďovací
kolečko
Tělo
mikrometru
Tělo
mikrometru
Stupnice
Seřizovací
šroub
Vnější
pouzdro
Místo
pro klíč
Měř iDl a
Měřící
hlava
Měřící
kontakt
Měřící
hlava
Typ
Dìlení stupnice
Metrické
Palcové
Řada
(mm)
18 - 35
35 - 50
50 - 150
0.7 - 1.5”
1.4 - 2.4”
2.0 - 6.0”
Strana
0.01mm
0.0005”
Počet
mikrometrů
200
240
240
71/2”
9”
9”
282
Prùmìr
Stupnice
57mm
23/16”
Jedn
hmotnost
0.58kg
0.95kg
1.28kg
0.53kg
0.90kg
1.20kg
Stupnice
0-100
0-25-0
Objednací kód
OXD-335
-1400K
-1450K
-1500K
-1000K
-1050K
-1100K
Zdvih na
1 otáèku
1mm
0.050”
Celkový
zdvih
3mm
0.25”
Cena
Kè/ks
3256
3449
3521
2022
2164
2164
Měřící
hrot
Měřící
kontakt
ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
Objednací kód
Řada
Počet
Jedn
(mm)
mikrometrů hmotnost
OXD-335
11 - 20mm
3
1.05kg
-2500K
20 - 40mm
4
2.60kg
-2510K
Mikrometry
11 - 14mm
1
-5210K
14 - 17mm
1
-5220K
17 - 20mm
1
-5230K
20 - 25mm
1
-5240K
25 - 30mm
1
-5250K
30 - 35mm
1
-5260K
35 - 40mm
1
-5270K
VÝROBkY JsOu k DODÁn Í pOuZE u n aŠEHO DisTRiBuTORa
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
14783
27577
5016
5172
5311
6344
6344
6433
6433
MIKRoMETRY
Mikrometry
tømenové smaltované
SKUpINA
335
Smaltovaný tømen a mìøicí dotyky z karbidu wolframu. Kvalitní kovové tìlo s nastavovacím klíèem.
Velikosti 25 - 50mm/1 - 2” a vìtší dodáváme s nastavovacím kalibrem. Vyrobeny dle BS 870.
Dodáváme v
pouzdře
Velikosti 25 - 50
mm/1 - 2” a vìtší
dodáváme s
nastavovacím
kalibrem.
Palcové rozmìry
Rozsah
0 - 1”
1 - 2”
2 - 3”
3 - 4”
4 - 5”
5 - 6”
Dìlení
stupnice
01”
01”
01”
01”
01”
01”
Hmotnost
1 ks
230g
300g
400g
530g
770g
800g
Cena
Kè/ks
383
601
650
694
813
889
Objednací kód
OXD-335
-6010K
-6020K
-6030K
-6040K
-6050K
-6060K
Kalibry mikrometrické
Jsou urèeny k nastavení tømenových mikrometrù, posuvných mìøítek
apod. na nulu a tak k zajištìní opakovaného pøesného mìøení.
Rovinné mìøící plošky jsou lapované. Kalibry jsou vybaveny tepelnì
izolaèním tìlem. Vyrobeny dle BS 870.
ROZŠÍŘENÁ
ŘADA
Metrické rozmìry
Rozsah
0 - 25mm
25 - 50mm
50 - 75mm
75 - 100mm
100 - 125mm
125 - 150mm
150 - 175mm
175 - 200mm
200 - 225mm
225 - 250mm
250 - 275mm
275 - 300mm
Dìlení
stupnice
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
Hmotnost
1 ks
230g
300g
400g
530g
770g
800g
Objednací kód
OXD-335
-5010K
-5020K
-5030K
-5040K
-5050K
-5060K
-5070K
-5080K
-5090K
-5100K
-5110K
-5120K
Mikrometry
tømenové smaltované
Cena
Kè/ks
537
593
668
728
742
1373
1420
1427
1483
1529
1602
1716
Objednací kód
Rozsah Hmotnost
1 ks
OXD-335 Velikost
25mm
10g
-7010K
1”
50mm
10g
-7020K
2”
75mm
20g
-7030K
3”
100mm
30g
-7040K
4”
125mm
40g
-7050K
5”
150mm
62g
-7060K
175mm
76g
-7065K
200mm
86g
-7070K
225mm
95g
-7075K
250mm 105g
-7080K
275mm 115g
-7085K
300mm 268g
-7090K
-
Hmotnost Objednací kód
1 ks
OXD-335
10g
-7110K
10g
-7120K
20g
-7130K
30g
-7140K
40g
-7150K
-
Cena
Kè/ks
78
89
110
140
172
273
306
339
388
415
492
533
Smaltovaný tømen a mìøící dotyky z karbidu wolframu. Kvalitní kovové
tìlo s nastavovacím klíèem. Velikosti 25 - 50mm/1 - 2” a vìtší
dodáváme s nastavovacím kalibrem. Vyrobeny dle BS 870.
Stojan pro mikrometr standardní typ
MěřIDLA
Pøesnost: 0.01mm.
Rovinnost: 0.6 mm.
Rovnobìžnost: (2 + L/100)mm
(zlomky zaokrouhleny dolù).
Pøístrojová chyba:
±(1 + L/75) mm
(zlomky zaokrouhleny
nahoru).
L = maximální mìøený
rozmìr.
KA
NOVIN
SMS230
Vyroben z litiny, vyroben pro použití ve spojení s
většinou standardních mikrometrů až do 100
mm (4). Svorka má pozitivní úhlové a
polstrované souběžné upínací čelisti.
Metrické rozmìry
Rozsah
0 - 25mm
25 - 50mm
50 - 75mm
75 - 100mm
100 - 125mm
125 - 150mm
Dìlení
stupnice
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
Hmotnost
1 ks
230g
300g
400g
530g
770g
800g
Objednací kód
KEN-335
-0010K
-0020K
-0030K
-0040K
-0050K
-0060K
Cena
Kè/ks
520
603
652
713
783
874
Číslo
modelu
SMS230
Hmotnost
1 ks
980g
NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE
Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2014
Cena
Kè/ks
383
Objednací kód
KEN-335
-7230M
Oldal
283
SKUPINA
335
MIKROMETRY
Sada pøesných
mìøidel
Víceúèelová sada pøesných mìøidel v praktické skøíòce.
Obsah:
Tømenový mikrometr 0 - 25mm a 25 - 50mm,
etalon 25mm, 2 klíèe pro nastavování mikrometrù,
posuvné mìøidlo 125mm/5”, pravítko 150mm/6” s
klipsem pro zavìšení do kapsy, strojnické pravítko
300mm/12”, úhelník 100mm, kapesní rýsovací jehla
s klipsem.
Skupina
331
Hmotnost
1 ks
Sada pøesných mìøidel
150g
Objednací kód
Popis
OXD-335
-9000K
Cena
Kè/bal.
3923
Sady tømenových mikrometrù
Mají smaltované tìlo, dotykové hroty s povrchem z
karbidu wolframu a ráènu pro jemné nastavení.
Uloženy v praktické kovové krabici.
Obsah:
OXD 335 - 5500K Tømenové mikrometry 0 - 25mm,
25 - 50mm, 50 - 75mm a 75 - 100mm,
etalony 25mm, 50mm a 75mm,
2 klíèe pro nastavování mikrometrù.
OXD 335 - 6600K Tømenové mikrometry 0 - 1”,
1 - 2”, 2 - 3” a 3 - 4”, etalony 1”, 2” a 3”, 2 klíèe
pro nastavování mikrometrù.
Rozsah
0 - 100mm
0 - 4”
Dìlení
stupnice
0.01mm
0.0001”
Hmotnost
1 ks
1.90kg
1.90kg
Objednací kód
OXD-335
-5500K
-6600K
Cena
Kè/bal.
3354
3354
Sada pøesných mìøidel
MěřIDlA
Obsah:
Strojnické pravítko 150 mm (6”),
mikrometry 0 - 25 a 25 - 50mm, etalon 25mm,
lupa s optickým zvìtšením 10x,
digitální posuvné mìøidlo 150mm (6”),
20 lístkových mìrek 0.5 - 1.0mm ,
51 mìrek stoupání závitů 60°,
kapesní rýsovací jehla, strojnická pøíruèka.
Popis
Sada 10 dílenských mìøidel
Strana
284
Objednací kód
OXD-335
-9200K
Cena
Kè/bal.
4370
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
MIKROMETRY
Mikrometr s výmìnnými
mìøícími dotyky
SKUPINA
335
Mìøící plochy s povlakem z karbidu. Kalené a broušené mìøící dotyky. Dodáváme v kovové krabici s nastavovacím klíèem.
Ètyøi mìøící dotyky a tøi etalony.
Pøesnost:
± (4+L/75) mm.
Rovinnost mìøících ploch: ± 0.6 mm.
Rovnobìžnost:
(2+L/100) mm.
Rozsah
0 - 100mm
Dìlení
stupnice
0.01mm
Hmostnost
1 ks
850g
Cena
Kè/sada
2607
Objednací kód
OXD-335
-3000K
Rozsah
0 - 150mm
Dìlení
stupnice
0.01mm
Hmostnost
1 ks
990g
Objednací kód
OXD-335
-3020K
Cena
Kè/sada
3762
Mikrometr s výměnnými měřícími dotyky
Měřící plochy
s povlakem
z karbidu, kalené
a broušené dotyky
dodáváme
v dřevěném pouzdře
hroty pojistky,
standardní
nastavení.
Měř IDl A
Rozsah
2425-0400
2425-0500
2425-0600
Dìlení
stupnice
300 - 400mm
400 - 500mm
500 - 600mm
Objednací kód
OXD-335
-3100K
-3120K
-3140K
Cena
Kè/sada
6556
7377
8197
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
285
SKUPINA
335
MIKROMETRY/KAlIBRY ZÁVITů
Mikrometr
mechanický
Tømenový mikrometr s pøímým odeèítáním
rychlé a snadné mìøení. Smaltované tìlo,
pøesnì broušené a jemnì leštìné mìøicí
plochy z karbidu wolframu. Mìøicí šroub
se zámkem.
Dodáváme v
robustní krabici s
nastavovacím klíèem
a namontovaným
tepelným štítem.
Rozsah
Mikrometry s mìøicími dotyky 30°
0 - 25mm
Dìlení
stupnice
0.01
Cena
Kè/ks
890
Objednací kód
OXD-335
-4100K
Pro mìøení v malých drážkách nebo zahloubeních
a pro rychlá porovnávací mìøení závitù pøi výrobì
šroubù.
Se stavitelným šroubem, ráènovou zarážkou a
páèkovým zámkem. Smaltované tìlo, chromovaný
saténovì lesklý váleèek s noniem
a ovládací nástavec.
Dìlení
stupnice
0.01mm
Rozsah
Strana
283
0 - 25mm
Hmonost
1 ks
250g
Objednací kód
OXD-335
-3520K
Cena
Kè/ks
1340
Mikrometr na mìøení drátù
Speciálnì konstruován pro mìøení drátù o prùmìru 0 - 10 mm.
Pøední strana tìla mikrometru je plochá a slouží k podepøení drátu pøi mìøení. Se stavitelným šroubem, ráènovým dorazem, nastavovacím
váleèkem s noniem a saténovì lesklým chromovaným povrchem.
Rozsah
MěřIDlA
0 - 10mm
Dìlení
stupnice
0.002mm
Hmonost
1 ks
150g
Objednací kód
OXD-335
-2000K
Cena
Kè/ks
1581
Hlava mikrometru
Přesné kovové úhelníky
Kulový Tvar
Úhelníky Oxford pro rýsování a měření
vnějších a vnitřních,
vyrobeno ve standardu BS 939.
Průměr měřícího dotyku: 5mm.
Průměr osazení měřícího dotyku: 9.5mm.
Průměr těla: 14mm.
Rozsah: 0 - 13mm.
Stupnice: 0.01mm.
Přesnost: 0.004mm.
Skupina
331
Rozsah
0 - 13mm
Strana
Dìlení
stupnice
0.01mm
286
Objednací kód
OXD-335
-8200K
Cena
Kè/ks
668
Rozměr
(mm)
75 ( 3”)
100 ( 4”)
150 ( 6”)
225 ( 9”)
300 (12”)
Tolerance Objednací kód
(mm)
OXD-340
-0030K
+/- 0.016
-0040K
-0060K
-0090K
+/- 0.024
-0120K
Cena
Kè/ks
643
656
680
1734
2366
Kalibry vnitøních
a vnìjších závitù
Oboustranné kalibry typu
dobrý/špatný.
Rozmìr
Hmotnost Objednací kód Cena
Závitu
1 ks
KEN-360
Kè/ks
Metrický závit – tøída tolerance 6H
M2.0 x 0.40
4g
-0810K
4361
M2.5 x 0.45
4g
-0830K
3753
M3.0 x 0.50
4g
-0840K
2905
M4.0 x 0.70
10g
-0860K
2874
M5.0 x 0.80
12g
-0880K
2473
M6.0 x 1
14g
-0890K
2473
M7.0 x 1
26g
-0900K
2473
M8.0 x 1.25
28g
-0910K
2446
M9.0 x 1.25
28g
-0920K
2416
M10.0 x 1.50
52g
-0930K
2416
M12.0 x 1.75
70g
-0950K
2669
M14.0 x 2
108g
-0960K
4151
M16.0 x 2
128g
-0970K
3756
M18.0 x 2.50
132g
-0980K
4285
M20.0 x 2.50
148g
-0990K
4258
M24.0 x 3
272g
-1010K
5161
M30.0 x 3.50
484g
-1030K
7370
M36.0 x 4
622g
-1050K
8238
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
REFRAKTOmETRY / ZÁKlADNÍ mìRKY
Refraktometr optický
pøenosný
SKUPINA
336/338
K urèení koncentrace oleje ve vodních emulzích a prùhledných roztocích, jako je napøíklad chladící kapalina obrábìcích strojù. Udržení
správného složení chladící kapaliny má zásadní význam pro optimální výkonnost øezných nástrojů. K ochranì stroje a obrobku proti korozi a
snížení rizika ohrožení zdraví vyplývajícího z nesprávné koncentrace olejù rozpustných ve vodì, pro optimalizaci používání øezných a brusných
kapalin rozpustných ve vodì.
1355
1350
1345
1340
No 1333
20°C
Čočka pro přenosný
refraktometr
Specifikace:
Rozsah hodnot indexu lomu:
Zvìtšení okuláru:
Zvìtšení èoèky refraktometru:
Pøesnost:
Hodnota møížky:
1.333 - 1.356 Brix:0 - 15%
11x
4x
± 0.0003 ± 0.2%
0.0005 0.2%
Dodáváme v kvalitním praktickém kovovém pouzdru s kalibraèním
šroubovákem a návodem k obsluze.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
BX %
Stupnice indexù
lomu
Refraktometr
Rozmìry
38 x 38 x 185mm
Hmotnost
1 ks
30g
Objednací kód
OXD-336
-1010K
Cena
Kè/ks
3576
Náhradní díly
Hmotnost
1ks
Èoèka pro pøenosný refraktometr
10g
Rozmìry
Objednací kód
OXD-398
-3630K
Cena
Kè/ks
322
Základní mìrky Johansonovy kostky
Dodáváme v kvalitních døevìných skøíòkách spoleènì s kalibraèním certifikátem. V nabídce máme dva druhy odpovídající
dvìma jakostním tøídám. Vyrobeny podle BS EN ISO 3650. Dodáváme s kalibraèním certifikátem UKAS.
Pro potvrzení přesného dodacího termínu nás prosím kontaktujte.
Jakostní tøída 2: Pro dílenskou praxi
Poèet
kusù
Rozsah
(vèetnì)
(2)
(9)
(9)
(9)
(4)
(3)
.05”-.10”
.1001-.1009”
.101-.109”
.110-.190”
.2-.5”
1, 2 & 4”
(9)
(49)
(19)
(4)
.1001-.1009”
.101-.149”
.05-.95”
1-4”
(1)
(9)
(9)
(24)
(4)
1.005mm
1.01-1.09mm
1.1-1.9mm
1-24mm
25-100mm
(1)
(9)
(49)
(20)
(9)
1.0005mm
1.001 -1.009mm
1.01-1.49mm
.5-10mm
20-100mm
Krok
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-338
Cena
Kè/sada
Palcová soustava - 36 ks
.05”
.0001”
.001”
.010”
.10”
2.4kg
-3360K
8099
-3810K
14311
-4470K
9487
-4880K
14706
Palcová soustava - 81 ks
.0001”
.001”
.05”
1”
4.0kg
Metrická soustava - 47 ks
.01mm
.1mm
1mm
25mm
2.1kg
Metrická soustava - 88 ks
.001mm
.01mm
.5mm
10mm
2.8kg
Jakostní tøída 1: Pro kontrolní úèely
Rozsah
(vèetnì)
(9)
(49)
(19)
(4)
.1001-.1009”
.101-.149”
.05-.95”
1-4”
(1)
(9)
(9)
(24)
(4)
1.005mm
1.01-1.09mm
1.1-1.9mm
1-24mm
25-100mm
(1)
(9)
(49)
(20)
(9)
1.0005
1.001-1.009mm
1.01-1.49mm
.5-10mm
20-100mm
Krok
Hmotnost Objednací kód
1 ks
KEN-339
měřIDlA
Poèet
kusù
Cena
Kè/sada
Palcová soustava - 81 ks
.0001”
.001”
.05”
1”
4.0kg
-4810K
22089
-5470K
12358
-5880K
18786
Metrická soustava - 47 ks
.01mm
.10mm
1mm
25mm
2.4kg
Metrická soustava - 88 ks
.001mm
.01mm
.5mm
10mm
2.8kg
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Strana
287
SKUPINA
370
V-BlOKY A UPÍNAcÍ BlOKY
V-bloky
Pøesnì obrobené, vzájemnì sladìné a oèíslované páry z jemnozrnné
litiny. Pøesné V-bloky 90°. Dodáváme v párech.
V-drážka
Výška
Dé
lka
V-bloky se svìrkou
Hmotnost/
pár
1.7kg
2.9kg
4.8kg
6.5kg
11.2kg
19.0kg
Objednací kód
OXD-370
-2110K
-2120K
-2130K
-2140K
-2150K
-2160K
Cena
Kè/pár
1040
1099
1569
2026
5243
9928
Rozmìry
délka x šíøka x výška
121/2” x 10” x 8”
Hmotnost
1 ks
27kg
Objednací kód
OXD-370
-1370K
Cena
Kè/ks
11585
Upínací úhelníky
Drážkované žebrované úhelníky
jsou urèeny pro montážní pøípravky
k rychlé pøípravì, konfiguraci nebo
kontrole stroje. Jejich pevnost a
tuhost je zajištìna bohatým
žebrováním. Boky a konce jsou
strojnì leštìny. Vyrobeny z jemnozrnné litiny.
Vyrobeny podle BS 5535
Pøesnost B.
Urèeny pro kontrolu pøesnosti
strojních dílù. Kalené a pøesnì
broušené ocelové díly jsou
dodávány ve vzájemnì
sladìných párech, jejichž
V-drážky jsou v centrální
poloze a rovnobìžné
s boèními stìnami i
základnou a tak zajišují
dokonalé osové
vyrovnání. Kompletní
sada dále obsahuje
dva V-bloky a dvì
svìrky.
Hmotnost/
pár
1.0kg
Objednací kód
OXD-370
-2300K
Cena
Kè/pár
1233
V-bloky se svìrkou
MěřIDlA
Pøesné upínací úhelníky
Pøesné upínací úhelníky pøedstavují mnohostrannì použitelné
díly pøíslušenství, které lze použít k upínání a držení obrobku ve
vertikální poloze pro orovnávání,
frézování nebo vrtání. Obrobek
je možno pro mìøení nebo
obrábìní upnout a otáèet v
rùzných rovinách bez nutnosti
opakovaného nastavení. Drážky
umožòují rychlé pøipevnìní
obrobku k úhelníku a ten pak k
základnì pro pøípravky nebo loži
stroje. Vyrobeny z jemnozrnné
litiny. Vyrobeny podle
BS 5535 Pøesnost B.
Hloubka
Rozmìry
V-drážka
délka x šíøka x výška
(mm)
75 x 33 x 60mm
45
100 x 40 x 65mm
56
125 x 50 x 78mm
62
150 x 62 x 88mm
78
200 x 100x 140mm
113
250 x 125 x 165mm
125
Rozmìry
délka x šíøka x výška
50 x 37 x 37mm
Úhelníky upínací
Určeny pro kontrolu přesnosti strojních dílů. Kalené a přesně broušené
ocelové díly jsou dodávány ve vzájemně sladěných párech, jejichž V-drážky
jsou v centrální poloze a
rovnoběžné s bočními stěnami
i základnou a tak zajišťují
dokonalé osové vyrovnání.
Kompletní sada dále obsahuje
dva V-bloky a dvě svěrky.
Dodáváme se dvěma
svěrkami z tvárné litiny
s ocelovými šrouby.
Rozmìry
délka x šíøka x výška
31/2” x 3” x 21/2”
121/2” x 10” x 8”
Hmotnost
1 ks
1.4kg
26.5kg
Objednací kód
OXD-370
-1100K
-1170K
Cena
Kè/ks
764
11211
Desky pøímìrné
Pøímìrné desky se používají tehdy, když má rozhodující význam kvalita
povrchu. Tyto desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní jemnozrnné litiny s
odstranìným vnitøním pnutím proti deformacím z tepelného
zpracování. Pøimìøená tlouška boèních stìn a horní stìny spoleènì s
bohatým žebrováním zajišují tuhost a dlouhodobou pøesnost. Na
povrchu nejsou žádné krátery, stopy po porovnávání ani škrábance.
Vyrobeny podle
BS 817.
Kryty rukojeti dodáváme samostatnì (pouze
na zvláštní objednávku), podrobnosti na
vyžádání.
Rozmìry
délka x šíøka x výška
31.5 x 40 x 31.5mm
Strana
288
Hmotnost/
pár
1.7kg
Objednací kód
OXD-370
-2310K
Cena
Kè/pár
1110
Název
produktu Popis
SP4
SP6
Jakost.třída 1
SP11
SP4
SP11 Jakost.třída 2
Rozmìry
délka x šíøka
300 x 200mm
300 x 300mm
450 x 300mm
300 x 200mm
450 x 300mm
Hmotnost Objednací kód
1 ks
OXD-371
11kg
-2000K
18kg
-2020K
39kg
-2040K
11kg
-2200K
39kg
-2240K
VÝROBKY JSOU K DODÁNÍ POUZE U NAŠEHO DISTRIBUTORA
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Cena
Kè/ks
11131
15601
25013
9412
18694
BlOkY VYROVnÁVacÍ
Podložky paralelní
ocelové
skupina
372
Kalené a broušené ocelové podložky pro dílenskou praxi. Dodáváme v párech pro balicí nebo nivelaèní komponenty pro použití pøed
obrábìním v nástrojárnách nebo dílnách.
Sada 16 ks
Obsah: osm párù v následujících rozmìrech
5 x 16 x 100mm,
6 x 18 x 100mm,
10 x 30 x 100mm,
12 x 36 x 150mm,
18 x 60 x 150mm,
22 x 62 x 150mm.
Dodáváno v páru.
8 x 24 x 100mm,
14 x 48 x 150mm,
K tomu nosné bloky.
Tvrdost: HRC:58 - 62.
Přesnost: ±0.005mm.
Rozmìry
délka x šíøka x výška
8 x 15 x 100mm
10 x 4 x 160mm
10 x 20 x 100mm
12 x 20 x 100mm
14 x 10 x 150mm
14 x 4 x 160mm
16 x 10 x 150mm
16 x 25 x 150mm
18 x 4 x 160mm
18 x 10 x 150mm
20 x 10 x 150mm
20 x 30 x 200mm
22 x 4 x 160mm
22 x 10 x 150mm
24 x 10 x 150mm
25 x 40 x 250mm
26 x 4 x 160mm
26 x 10 x 150mm
28 x 10 x 150mm
30 x 4 x 160mm
30 x 10 x 150mm
32 x 10 x 150mm
34 x 4 x 160mm
35 x 10 x 150mm
38 x 4 x 160mm
40 x 10 x 150mm
42 x 4 x 160mm
45 x 10 x 150mm
50 x 10 x 150mm
Cena
Kè/ks
538
247
662
970
284
263
285
1078
275
286
397
1298
329
404
387
2273
345
405
405
380
460
468
425
519
439
630
486
621
719
Objednací kód
OXD-372
-4080K
-3700K
-4100K
-4120K
-3800K
-3710K
-3810K
-4160K
-3720K
-3820K
-3830K
-4200L
-3730K
-3840K
-3850K
-4250K
-3740K
-3860K
-3870K
-3750K
-3880K
-3890K
-3760K
-3900K
-3770K
-3910K
-3780K
-3920K
-3930K
Sada 18 ks
Obsah: devět párů v následujících rozměrech:
10 x 4 x 160mm,
14 x 4 x 160mm,
18 x 4 x 140mm,
22 x 4 x 140mm,
26 x 4 x 140mm,
30 x 4 x 140mm,
34 x 4 x 140mm,
38 x 4 x 140mm,
42 x 4 x 140mm.
16
kusů
Popis
16-dílná sada
Hmotnost
1 ks
12.7kg
Objednací kód
OXD-372
-3600K
Sada 28 ks
Obsah: čtrnáct párů v rozměrech:
14 x 4 x 150mm,
16 x 4 x 150mm,
20 x 4 x 150mm,
22 x 4 x 150mm,
26 x 4 x 150mm,
28 x 4 x 150mm,
32 x 4 x 150mm,
35 x 4 x 150mm,
45 x 4 x 150mm,
50 x 4 x 150mm.
Dodáváno v dřevěné krabici.
Cena
Kè/bal.
5314
18 x 4 x 150mm,
24 x 4 x 150mm,
30 x 4 x 150mm,
40 x 4 x 150mm,
Dodáváno v dřevěné
krabici.
MěřiDla
18
28
kusů
kusů
Popis
18-dílná sada
Hmotnost
1 ks
2.8kg
Objednací kód
OXD-372
-3620K
Cena
Kè/bal.
3165
Popis
28-dílná sada
Hmotnost
1 ks
11.5kg
VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pOuZE u naŠEHO DisTRiBuTORa
© 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH
Objednací kód
OXD-372
-3640K
Strana
Cena
Kè/bal.
6667
289

Podobné dokumenty

Podvojné účetnictví STEREO - Úvodní příručka

Podvojné účetnictví STEREO - Úvodní příručka jsme pracovali øadu let a výsledkem je vyzrálý a spolehlivý program vyznaèující se uživatelskou pøítulností, snadnou a logickou obsluhou, automatizací úèetních operací a nízkými nároky na hardware....

Více

PRC1364 - HR-100-200-300-400.indd

PRC1364 - HR-100-200-300-400.indd kovadlina Zkušební destička 60HRC Zkušební destička 30HRC Zkušební destička 90HRB

Více

kompetní katalog

kompetní katalog SORTIMENT PRODUKTŮ ÚKLIDOVÉHO NÁŘADÍ Vážení obchodní partneři! Dovolte nám, abychom Vás seznámili s kompletní nabídkou úklidového nářadí SakClean. Nyní jsou Vám nabízeny výrobky mimořádných kvalit...

Více

Manuál k automatikám DACOR

Manuál k automatikám DACOR Vyvážený membránový první stupeò (obr. 1), který zásluhou systému DFC (dynamická kontrola prùtoku) zajiš•uje konstantní tlak a vysoké proudìní vzduchu pøi všech podmínkách potápìní. Byla vytvoøena ...

Více

strana povrchové úpravy

strana povrchové úpravy systémù - zakázková výroba

Více

Quick Tutorial Praha – Ostrava LKPR – LKMT

Quick Tutorial Praha – Ostrava LKPR – LKMT Obě baterie jsou typu NiCad, mají napětí 24V a kapacitu 27AH. Minimální teplota baterií, kdy se dají použít, je ­54 stupňů Celsia (a to jen současně s GPU, bez  GPU je limitních ­20 stupňů Celsia)....

Více

Untitled

Untitled závìrky podle rychlosti pohybujícího se fotografovaného pøedmìtu a nemusíme se již starat o clonu, nebo naopak k dosažení potøebné hloubky ostrosti nastavíme potøebnou clonu a nestaráme se o rychlo...

Více

Vědecké podklady

Vědecké podklady pokročilým výpočetním modelem při vystavení tepelným účinkům od zahřátí podle parametrické teplotní křivky. Jednoduchý návrhový model byl připraven na podkladě výsledků zkoušek na konstrukci ocelob...

Více