Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace

Transkript

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace zakázky:
ZALOŽENÍ SÍDELNÍ ZELENĚ
V OBYTNÉ ZÓNĚ
V KVÍČOVICÍCH
Mgr. Vladimír Ledvina
Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu
Tyršova 359, 34101 Horažďovice
Mobil:
+420 774 499 570
Email: [email protected]
Web: www.krajinotvorba.cz
1
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje
Název akce:
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích
Stupeň:
Projektová dokumentace pro výběrové řízení a realizaci akce
Místo:
k. ú. Kvíčovice
Okres:
Domažlice, Obecní úřad s rozšířenou působností: Stod
Obec:
Kvíčovice
Obecní úřad: Kvíčovice
Objednatel:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Obec Kvíčovice
IČ: 00572357
Kvíčovice 19
tel: 379 491 707
345 62 Holýšov
email: [email protected]
Mgr. Vladimír Ledvina
IČ: 65575211
Tyršova 359
tel: +420 774 499 570
341 01 Horažďovice
email: [email protected]
Mgr. Vladimír Ledvina
Podpis za zhotovitele:
Datum:
Srpen 2015
2
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
A.2. Vymezení úkolu
Předložená projektová dokumentace řeší komplexním způsobem návrh ozelenění nové
obytné zóny na okraji obce Kvíčovice a navazuje na předešlý projekt (Revitalizace zeleně na
veřejných prostranstvích v obci Kvíčovice), který řešil obnovu zeleně na stávajících veřejných
prostranstvích uvnitř zastavěného území obce Kvíčovice. Obytná zóna soukromých rodinných
domů navazuje na historickou rodinnou zástavbu a citlivým způsobem propojuje dvě části obce.
Navrhované ozelenění nové obytné zóny propojí navazující stávající veřejná prostranství a plochy
zeleně. Realizací tohoto projektu tak dojde k dokončení založení a obnovy uceleného systému
zeleně v obci. Navrhovaná opatření by měla vyhovovat několika následujícím požadavkům:









zvýšení biodiverzity a ekologicky-stabilizační funkce zelených ploch v obci
zvýšení plochy a počtu přírodě blízkých prvků v zastavěném území obce
zvýšení estetické hodnoty a atraktivnosti veřejných prostranství
zlepšení propojenosti a návaznosti jednotlivých ploch zeleně v uceleném systému sídelní
zeleně obce
respektování tradic, kulturních hodnot a ekologických podmínek dané oblasti
veřejná zeleň jako prostředek ekologického vzdělávání
minimální nároky na údržbu zeleně
zlepšení zdravotního stavu stávajících prvků zeleně
funkčnost a užitek pro místní obyvatele i návštěvníky obce
Nezbytným předpokladem pro zpracování projektu byl terénní průzkum, který byl
proveden v r. 2014 a 2015. Návrh jednotlivých opatření a výsadeb se opírá o studium odborné
literatury (viz “Seznam literatury”) a místních ekologických podmínek (viz “Popis území”), stejně
jako o zkušenosti z podobných projektů realizovaných v místním regionu.
Lokality výsadeb se nachází v zastavěné části obce Kvíčovice. Dotčené pozemky jsou
veřejně přístupné a ve vlastnictví obce Kvíčovice (viz příloha Seznam pozemků).
Navrhovaná opatření spočívají v těchto operacích:

 výsadby stromů a keřů odpovídající místním ekologickým podmínkám a současným
potřebám obce

 založení travnatých ploch a květnaté louky

 výsadby trvalek a cibulovin v podrostech vysazovaných stromů a v místech, kde není
vhodné vysazovat dřeviny z provozně technických nebo bezpečnostních důvodů
V rámci tohoto projektu nebudou prováděny žádné stavební práce ani významné úpravy
terénu.
A.3. Návaznost na další projekty a ÚSES – širší vztahy
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Kvíčovice i s místním
a regionálním plánem ÚSES. Dotčené plochy nejsou součástí skladebních prvků ÚSES biokoridorů a biocenter. .
Opatření navržená v tomto projektu navazují na úpravy veřejné zeleně v okolních obcích,
které byly provedené v minulých letech (Koloveč, Srbice, Hlohovčice, Všekary) a především na
projekt právě dokončený, který se zabýval komplexní obnovou zeleně na stávajícíh veřejných
prostranstvích v obci Kvíčovice - Revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích v obci Kvíčovice
(Ledvina, 2013).
3
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - vymezení zájmového území
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - návaznost a širší vztahy
- Výřez z hlavního výkresu územního plánu obce Kvíčovice
4
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
A.4. Přínos pro biodiverzitu
Navrhovaná opatření přinesou zvýšení biodiverzity v zastavěném území obce Kvíčovice v
několika úrovních:

 Vzhledem k tomu, že v současné době se na dotčených pozemcích vyskytuje pouze
neupravený trávník nebo ruderální porost, přinese výsadba stromů, keřů a trvalek výrazné
zvýšení biodiverzity v daném území. Na vhodná místa budou vysazeny nové stromy, keře a
trvalky, převážně autochtonních druhů a jejich kultivarů.

 Založením květnaté louky na části pozemků se také zvýší biodiverzita bylinného patra.
Realizací těchto opatření se zvýší biologická rozmanitost nejen rostlinných (dlouhověkých i
krátkověkých) taxonů, ale výrazně se zvýší i nabídka potravních zdrojů a podmínek k životu pro
bezobratlé živočichy (včely, brouky,...), ptáky a malé savce.
Seznam dotčených pozemků
Číslo pozemku
34/1
35/6
64/114
64/115
64/124
64/125
64/128
64/6
64/64
64/7
64/83
64/92
82/1
836/3
940/3
940/4
Návrh opatření
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek, založení
trávníku a květnaté louky
výsadba dřevin a trvalek, založení
trávníku a květnaté louky
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek, založení
trávníku
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek
výsadba dřevin a trvalek, založení
trávníku
výsadba dřevin a trvalek, založení
trávníku
Katastrální území
Kvíčovice
Kvíčovice
Vlastník
obec Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
obec Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
obec Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
Kvíčovice
5
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
B. Technická zpráva
B.1. Přírodní poměry
B.1.1 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění ČR leží řešené území v severní části okrsku
Poleňská pahorkatina, náležející do následujících geomorfologických jednotek:
provincie: Česká vysočina
subprovincie: Poberounská soustava
oblast: Plzeňská pahorkatina
celek: Plaská pahorkatina
podcelek: Stříbrská pahorkatina
okrsek: Staňkovská pahorkatina
Staňkovská pahorkatina se vyznačuje ploše zvlněným denudačním reliéfem širokých
rozvodních hřbetů, se zbytky sníženého zarovnaného třetihorního povrchu na hluboce jílovitě
zvětralých fylitech a karbonských horninách. Typická jsou zde široká rozevřená údolí s četnými
erozními rýhami.
Horninové podloží k. ú. Kvíčovice je tvořeno převážně slabě kontaktně
metamorfovaným fylitem a fylitickou břidlicí. Místy se zde vyskytují sprašové hlíny s
polohami svahovin. V údolí Srbického potoka jsou uloženy kvartérní sedimenty. Jedná se o
fluviální a deluviofluviální hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty.
Zájmové území se nachází v zastavěné části obce Kvíčovice.
B.1.2 Klima
Zájmové území leží na rozhraní dvou mírně
teplých klimatických oblastí MT 10 a MT 11. Obě
jsou charakteristické dlouhým, teplým a mírně
suchým létem, poměrně teplým jarem a mírně teplým
podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (50 – 60
dnů). Průměrná teplota v červenci zde dosahuje 17 až
18°C a v lednu -2 až -3 °C. Průměrný roční úhrn
srážek činí 550 – 650 mm. Počet letních dnů
(s maximální teplotou rovnou nebo vyšší než 25°C) je
40 – 50 a počet mrazových dnů (s minimální teplotou
rovnou nebo nižší než - 0,1°C) je zde 110 – 130.
Obrázek č. 3: Klima v okolí zájmového území
(zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa
- http://janpivec.wz.cz/pivec.htm)
B.1.3 Pedologie
Geologické podloží, tvar povrchu a charakter klimatu jsou určujícími faktory pro typy
a druhy půd, vyskytující se v daném území. V zájmovém území se vyskytují převážně modální
hnědozemě. Většinou se jedná o půdy lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými
poměry. V zastavěné části obce se dnes z větší části vyskytují také antropogenně pozměněné půdy
s dobrými vláhovými poměry. Při výsadbách je potřeba provést důkladnou 50% výměnu půdy ve
výsadbových jamách.
6
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
B.1.4. Hydrologie
Zájmové území je odvodňováno Neuměřským potokem, jenž se v Holýšově z levé strany
vlévá do Radbůzy. Čistota vody je v tomto potoce hodnocena třídou II a III a je charakterizován
jako mimopstruhová voda. Radbůza je přítokem Berounky, přítoku Vltavy, přítoku Labe. Oblast
patří do pomoří Severního moře.
B.1.5 Biogeografie
Zájmové území náleží z biogeografického hlediska do Plzeňského bioregionu 1.28.
V Plzeňském bioregionu jsou hlavními společenstvy potenciální přirozené vegetace v nižších
polohách acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion) a acidofilní bučiny (svazu LuzuloFagetum). Místy se vyskytovaly teplomilné doubravy (svazu Potentillo albae - Quercetum) a
bučiny (svazu Fagion)).
Na skalách v údolí některých vodních toků doznívá směrem do Šumavy výskyt reliktních
silikátových borů (Betulo carpaticae-Pinetum). Podél toků se rozvinula společenstva luhů
(převážně Stellario-Alnetum glutinosae). Odlišná je vegetace krystalických vápenců. Na severních
svazích jsou to převážně kalcifilní bučiny (Cephalanthero-Fagetum), na jižních snad teplomilné
doubravy (snad svaz Quercion petraeae). V oblasti Sušicko-horažďovických vápenců zaujímají
důležité místo vápencové bory (Erico-Pinion). Místy se zřejmě vyskytovaly i reliktní lískové
křoviny (Anterico ramosi-Coryletum avellanae).
Náhradní vegetaci představují louky a pastviny svazů Arrhenatherion, Alopecurion
pratensis, Cynosurion, na podmáčených místech Molinion a Calthion.
Flóra celého bioregionu je pestrá, zejména v oblasti vápenců, převažují hercynské druhy
středních poloh. Mezní a exklávní prvky jsou vesměs mezi slabšími termofyty a suboceanickými
druhy.
Převažuje zde ochuzená lesní fauna hercynského původu, se západními a horskými vlivy.
Tekoucí vody patří do pásma pstruhového, podhorské řeky (především Otava) do pásma
lipanového.
Převládá zde 4. bukový vegetační stupeň a půdy oligotrofní trofické řady A. Je zde
zastoupen i 5. jedlobukový a ostrůvkovitě i 3. vegetační stupeň, stejně jako půdy mezotrofní
řady B.
Vhodnými druhy pro výsadbu rozptýlené zeleně v této oblasti jsou podle Neuhauslové a
kol. (1998) javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní
(Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tila cordata), habr obecný (Carpinus
betulus), bříza bělokorá (Betula pendula), hloh (Crataegus sp.), růže (Rosa canina), krušina olšová
(Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), třešeň ptačí (Prunus avium) a borovice lesní
(Pinus sylvestris).
Dnes je značná část pozemků zájmového území zemědělsky využívána, převážně jako
intenzivně a extenzivně obhospodařované louky, které jsou často poškozené odvodněním
a přihnojováním. Svahy kopců a hřbetů jsou porostlé menšími či většími lesními komplexy,
většinou smrkovými nebo borovými monokulturami s příměsí buku, jedle, modřínu, jeřábu a
klenu. Stávající stromořadí v místním regionu jsou tvořena převážně z následujících druhů stromů:
lípa srdčitá, lípa velkolistá, jeřáb obecný, třešeň, jabloň, slivoň, jasan ztepilý, jírovec maďal,
trnovník akát, javor klen a javor mléč.
7
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
C. Specifikace opatření - Komponovaná úprava zeleně na
veřejných prostranstvích
C.1 Popis současného stavu
Malé travnaté plochy a pásy doprovodné ruderální vegetace mezi místní komunikací a ploty
soukromých zahrad. Jeden větší pozemek velikosti jedné až dvou rodinných zahrad uvnitř bloku
soukromých pozemků rodinné zástavby
C.2 Návrh výsadeb
Navrhovaná opatření spočívají ve výsadbě nových keřů, stromů a trvalek, resp. skupin
keřů a stromů a to převážně listnatých a trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace,
vhodných do místních podmínek. Kde to bylo možné, jsou navrženy taxony domácích druhů
dřevin, které se běžně vyskytují v přírodních ekosystémech v daných geografických podmínkách,
případně kultivary těchto domácích dřevin. V ostatních případech byly zvoleny druhy u nás
běžné, druhy ze skupin u nás běžných rodů a kultivary těchto dřevin. Plný výčet všech
zastoupených druhů a počet jednotlivých rostlin je v tabulce následujících po této kapitole.
Do štěrkových trvalkových záhonů jsou navrženy taxony rostlin a jejich směsi,
vyzkoušené v Dendrologické zahradě v Průhonicích a na jiných místech v ČR i v zahraničí v
podobných typech záhonů a na podobných stanovištích. Trvalkové štěrkové záhony budou
založeny v druhovém složení a dle osvědčené technologie záhonů typu "Silbersommer"neboli
záhony s vyšším spupněm autoregulace.
Výběr jednotlivých druhů byl také učiněn s ohledem na potřeby zpěvného ptactva, hmyzu a
drobných savců, tzn., že založením uvedených výsadeb by mělo dojít k výraznému zvýšení
druhové rozmanitosti nejen rostlinstva, ale také ostatních druhů živých organismů.
Výběr druhů a typů nových rostlin také navazuje na předchozí provedená opatření na
jiných veřejných prostranstvích v obci a zároveň musí respektovat možnosti daného prostoru a
technická a provozní omezení - průběh sítí technického vybavení, bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích a práva vlastníků sousedních pozemků.
Výsadby se budou realizovat v ostrůvcích a pruzích volné půdy mezi komunikací a
hranicemi pozemků soukromých zahrad a na jednom větším pozemku uvnitř bloku rodinných
domů, kde vznikne malý parčík pro místní obyvatele.
Všechny rostliny jsou v návrhu umístěny tak, aby nenarušovaly ráz obce, ale aby vhodně
doplňovaly stávající stavby, případně aby zvýšili atraktivitu otevřených prostranství u těchto
staveb a vytvářely příjemný prostor pro život v dané lokalitě.
Úpravy stávající vegetace a rozmístění a druhová skladba nových rostlin byly navrženy tak,
aby se zvýšila estetická hodnota a druhová rozmanitost daných veřejných prostranství, při
minimálních nárocích na následnou údržbu výsadeb. Takto založené plochy by také měly získat
na atraktivnosti a být hojněji využívány k běžné rekreaci místními obyvateli i návštěvníky obce.
Jakékoli stavební a bourací práce, úpravy cest a pěšin, stejně jako náklady na instalaci
a pořízení mobiliáře, a jiné větší terénní úpravy nejsou součástí tohoto projektu a pokud je bude
obec na dotčených pozemcích realizovat, pak to bude mimo tento projekt.
Umístění jednotlivých dřevin, stávajících i navrhovaných, je upřesněno v grafické části
projektu.
Na následujících stránkách jsou uvedeny počty rostlin navrhovaných k výsadbě, příp.
vizualizace navrhovaných patření.
C.3 Výkaz výměr - indikátory
Celkový počet vysazených dřevin
Celková plocha zakládané zeleně
2258 ks
0,38ha
8
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Seznam všech rostlin navrženžch k vžsadbě
Latinskž název
Českž název
Počet
(ks)
Listnaté alejové stromy s balem (obv. km. 12 – 14 cm)
Acer campestre
Acer ginala
Acer platanoides
Amelanchier laevis 'Ballerina'
Crataegus ű lavallei 'Carrierei'
Malus 'Rudolph'
Prunus cerasifera 'Nigra'
Sorbus aria Lutescens
Tilia cordata
Javor babyka
Javor amurský
Javor mléč
Muchovník hladký 'Ballerina'
Hloh Lavallův 'Carrierei'
Jabloň okrasná 'Rudolph'
Slivoň myrobalán 'Nigra'
Jeřáb muk
Lípa srdčitá
Listnaté alejové stromy celkem
Ovocné stromy, polokmeny prostokořenné
Prunus avium
Sorbus aucuparia 'Edulis'
Třešeň (tradiční odrůdy)
Jeřáb obecný kv. sladkoplodý
8
3
2
3
4
3
3
7
5
38
3
3
Ovocné stromy celkem
Jehličnaté stromy s balem (vžšky 100 – 120 cm)
6
Abies nordmaniana
Picea omorika
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris 'Fastigiata'
Pinus nigra 'Pyramidata'
2
4
4
5
3
Jedle kavkazská
Smrk omorika
Borovice lesní
Borovice lesní 'Fastigiata'
Borovice černá 'Pyramidata'
Jehličnaté stromy celkem
Jehličnaté keře kontejnerované
Microbiota decussata
18
Microbiota křižmolistá
Jehličnaté keře kontejnerované celkem
43
43
9
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Seznam všech rostlin navržených k výsadbě – pokračování
Latinský název
Český název
Počet
(ks)
Listnaté keře kontejnerované
Kontejnerované keře listnaté vel. 60 – 80 cm
Amelanchier ovalis
Muchovník oválný
Cornus alba 'Argenteomarginata'
Svída bílá
Cornus mas
Dřín obecný
Hydrangea macrophylla
Hortenzie velkolistá (směs)
Kolkwitzia amabilis
Kolkvicie krásná
Physocarpus opulifolius 'Diablo'
Tavola kalinolistá 'Diablo'
Prunus triloba
Mandloň trojlaločná
Rosa glauca
Růže sivá
Rosa hugonis
Růže Hugova
Viburnum 'Pragense'
Kalina pražská
Viburnum lantana
Kalina tušalaj
Weigela florida 'Minor Black'
Vajgélie květnatá 'Minor Black'
Weigela florida 'Purpurea'
Vajgélie květnatá 'Purpurea'
Kontejnerované keře listnaté vel. 25 – 40 cm
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Dřišťál Thunbergův 'Atropurpurea Nana'
Berberis thunbergii 'Green Carpet'
Dřišťál Thunbergův 'Green Carpet'
Cotoneaster dammeri
Skalník Dammerův
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'
Brslen Fortuneův 'Emerald Gaiety'
Euonymus fortunei 'EmeraldnGold'
Brslen Fortuneův 'EmeraldnGold'
Forsythia x intermedia 'Maluch'
Zlatice prostřední 'Maluch'
Lonicera pileata
Zimolez klubkatý
Potentilla fruticosa 'Abotswood'
Mochna křovitá 'Abotswood'
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Mochna křovitá 'Goldteppich'
Rosa x 'Alberich'
Růže 'Alberich' (polyantka – růžová)
Rosa x 'Hannovers Weisse'
Růže 'Hannovers Weisse' (PK - bílá)
Rosa x 'Lavander Dream'
Růže 'Lavander Dream' (PK-růžová)
Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'
Tavolník nízký 'Anthony Waterer'
Spiraea x japonica 'Golden Princess'
Tavolník japonský 'Golden Princess'
Spiraea x japonica 'Little Princess'
Tavolník japonský 'Little Princess'
Stephanandra incisa 'Crispa'
Korunatka klaná 'Crispa'
Diervilla lonicera
Zanice zimolezovitá
Listnaté keře celkem
10
3
3
12
3
15
9
21
5
3
9
35
7
31
29
394
137
101
35
65
24
121
59
147
170
35
238
131
270
31
2153
Trvalky
Lavandula angustifolia
Trvalky do smíšených štěrkových záhonů
Levandule úzkolistá
69
3305
Trvalky celkem
Cibuloviny
3374
Směs do štěrkových záhonů
2000
Cibuloviny celkem
2000
Složení osiva travní směsi "parková směs":
Složení: Kostřava červená dlouze výběžkatá 45% (´Bossanova´ 20%, ´Barsylvia´ 25%), Kostřava
červená trsnatá 30% (´Carioca´ 20%, ´Veverka´ 10%), Kostřava drsnolistá ´Mentor´ 15%, Lipnice
luční ´Brooklawn´ 9%, Psineček tenký ´Vítek´ 1%,
výsevek : 3kg/100 m2, nebo 300gk/ha
původ: ČR
10
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Seznam trvalek a cibulovin do smíšených záhonů s vyšším stupněm autoregulace:
Trvalková směs „Stříbrné léto“, 106 m2, 8 ks/m2 … 860 ks
Taxon
Trvalky (min. Vel. Kontejneru K9)
Eremurus Shelfort hybridy liliochvostec
Festuca mairei kostřava
Panicum virgatum proso prutnaté
Eryngium amethystinum máčka sivá
Echinacea purpurea ´Alba´ třapatkovka nachová
Verbascum sp. divizna
Lythrum salicaria kyprej vrbice
Achillea ´Moonshine´ řebříček
Anaphalis margaritacea ´Neuschnee´ plesnivka perlová
Aster amellus ´Rudolf Goethe´ hvězdnice chlumní
Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek
Euphorbia polychroma pryšec mnohobarvý
Linum perenne len vytrvalý
Filipendula vulgaris tužebník obecný
Inula ensifolia ´Compacta´ oman mečolistý
Knautia macedonica ´Mars Midget´ chrastavec makedonský
Lychnis coronaria kohoutek věncový
Sedum ´Matrona´ rozchodník
Anemone sylvestris sasanka lesní
Nasella tenuissima (syn. Stipa t.) kavyl
Veronica teucrium ´Knallblau´ rozrazil ožankovitý
Calamintha nepeta subsp. nepeta marulka lékařská
Geranium dalmaticum kakost dalmatský
Geranium sanguineum ´Album´ kakost krvavý
Euphorbia cyparissias pryšec chvojka
Thymus serpyllum mateřídouška úzkolistá
Pseudolysimachion incanun rozrazil šedivý
Lychnis viscaria subsp. atropurpurea smolnička obyčejná
Prunella grandiflora černohlávek velkokvětý
Artemisia schmidtiana ´Nana´ pelyněk
Trvalky celkem:
Cibuloviny:
Crocus tommasinianus ´Ruby Giant´ šafrán Tommasiniho
Muscari latifolium modřenec
Tulipa clusiana var. chrysantha tulipán
Tulipa batalanii ´Bright Gem´ tulipán
Allium sphaerocephalon česnek kulatohlavý
Cibuloviny celkem:
Počet ks Funkce ve směsi
15
15
15
15
20
10
15
35
25
40
35
25
25
15
20
20
40
35
40
30
40
40
40
35
25
40
35
45
35
35
860
150
100
50
100
100
500
Solitérní rostliny
Skupinové rostliny
Pokryvné rostliny
Cibuloviny
11
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Trvalková směs KVETOUCÍ VLNA, 61 m2, 9ks/m2 … 550 ks
Taxon
Trvalky (min. Vel. Kontejneru K9)
Počet ks Funkce ve směsi
Hel ictotrichon sempervirens ´Sa phisprudel´ (syn. Avena ca ndida )
ovsíř stálezelený
Aster linosyris hvězdnice zlatovlásek
Aster dumosus ´Terry´s Pride´ hvězdnice/ astra
Echinacea angustifolia třapatkovka úzkolistá
Iris (barbata-media) kosatec
Platycodon grandiflorum ´Mariesii´ boubelík
Veronica teucrium ´Knallblau´ rozrazil ožankovitý
Leucanthemum vulgare kopretina bílá
Aquilegia cv. orlíček
Campanula glomerata ´Superba´ zvonek klubkatý
Calamintha nepeta subsp. nepeta marulka lékařská
Geranium renardii kakost
Veronica porphyriana rozrazil
Sedum spurium ´Fuldaglut´ rozchodník pochybný
Trvalky celkem:
Cibuloviny:
Allium aflatunense ´Purple Sensation´ česnek
Muscari armeniacum modřenec arménský
Ornithogalum umbellatum snědek chocholičnatý
Tulipa linifolia tulipán
Cibuloviny celkem:
50
35
30
35
30
30
40
30
30
40
50
50
50
50
550
50
80
50
70
250
Solitérní rostliny
Skupinové rostliny
Pokryvné rostliny
Cibuloviny
Trvalková směs PESTRÁ SMĚS – 168 m2, 8ks/m2 … 1355 ks
Taxon
Trvalky (min. Vel. Kontejneru K9)
Yucca filamentosa juka vláknitá
Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´ třapatka zářivá
Eremurus ´Cleopatra´ liliochvostec
Agastache ´Blue Fortune´ agastache
Panicum virgatum ´Rotstrahlbusch´ proso prutnaté
Perovskia arbotanoides perovskie
Aster novi-belgii ´Profesor Kippenberg´ hvězdnice/astra
Aster dumosus´Blue Lagune´ hvězdnice/ astra
Veronica teucrium ´True Blue´ rozrazil ožankovitý
Echinacea purpurea ´Alba´ třapatkovka nachová
Echinacea purpurea ´Rubinstern´ třapatkovka nachová
Solidago caesia zlatobýl
Inula ensifolia ´Compacta´ oman mečolistý
Deschampsia caespitosa metlice trsnatá
Lavandula angustifolia (přesev) levandule úzkolistá
Calamintha nepeta subsp. nepeta marulka lékařská
Anemone sylvestris sasanka lesní
Geranium × cantabrigiense ´Karmina´ kakost
Stachys byzantina ´Silver Carpet´ čistec vlnatý
Origanum vulgare ´Compactum´ dobromysl obecná
Nepeta × faassenii ´Kit Kat´ šanta
Trvalky celkem:
Cibuloviny:
Allium aflatunense ´Purple Sensation´ česnek
Allium jesdianum česnek
Allium sphaerocephalon česnek kulatohlavý
Allium caeruleum česnek
Allium unifolium česnek
Crocus ancyrensis šafrán
Camassia quamash ladoník
Tulipa clusiana var. chrysantha tulipán
Cibuloviny celkem:
Počet ks Funkce ve směsi
20
30
30
30
35
20
80
70
80
80
80
70
70
80
80
85
85
85
85
85
75
1355
100
50
100
50
50
200
100
150
800
Solitérní rostliny
Skupinové rostliny
Pokryvné rostliny
Cibuloviny
12
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Trvalková směs „Tanec trav“, 76 m2, 8ks/m2 … 540 ks
Taxon
Trvalky (min. Vel. Kontejneru K9)
Calamagrostis × acutiflora ´Karl Foerster´ třtina
Calamagrostis brachytricha třtina
Panicum virgatum ´Rehbraun´ proso prutnaté
Achillea ´Coronatoin Gold´ řebříček
Eremurus stenophylus liliochvostec
Phlomis russeliana sápa Russelova
Sedum ´Matrona´ rozchodník
Papaver orientale mák východní
Iris (barbata - media ) kosatec
Agastache ´Blue Fortune´ agastache
Aster dumosus ´Victor´ hvězdnice/astra
Geranium himalayense kakost himalájský
Artemisia ludoviciana var. Albula ´Silver Queen´ pelyněk
Coreopsis verticillata ´Grandiflora´ krásnoočko přeslenité
Salvia officinalis ´Berggarten´ šalvěj lékařská
Hemerocalis ´Elegant Candy´ denivka
Penstemon ´Mystica´ dračík
Centranthus ruber ´Coccineus´ mavuň červená
Gaura lindheimerii gaura
Lychnis coronaria kohoutek věncový
Linum usitatissimum len setý
Origanum vulgare ´Compactum´ dobromysl obecná
Geranium sanquineum ´Cambridge´ kakost krvavý
Bergenia ´Baby Doll´ bergénie
Anemone sylvestris sasanka lesní
Trvalky celkem:
Cibuloviny:
Crocus tommasinianus šafrán
Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant‘ šafrán Tommasiniho
Crocus chrysanthus ‘Dorothy‘ šafrán
Allium sphaeroceaphalon česnek kulatohlavý
Allium jesdianum ´Purple King´ česnek
Tulipa praestans ´Füsilier´ tulipán
Cibuloviny celkem:
Počet ks Funkce ve směsi
10
10
10
10
10
10
30
35
15
15
20
25
15
20
15
15
20
20
20
20
15
50
50
40
40
540
100
50
50
100
50
100
450
Solitérní rostliny
Skupinové rostliny
Vtroušené rostliny
Pokryvné rostliny
Cibuloviny
13
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Složení osiva směsi květnaté louky:
název: Česká květnice (mezofilní krajinářská květnatá louka)
Je velmi přizpůsobivá nejrůznějším podmínkám stanoviště.
Pro svou velkou pestrost je také vhodná k pěstování jako louka vhodná pro motýly.
Stanoviště: slunce i mírné přistínění, střední, sušší i vlhčí vláhové poměry
Vytrvalost: vytrvalá květnatá louka
Doporučený výsev:
- pro ruční setí …... 3g na 1m2
Složení:
Luční květiny 80% , Traviny 20%
(druh, procentuální podíl ve směsi)
silenka dvoudomá (Silene dioica) 2
bukvice lékařská (Betonica officinalis) 1,5 silenka nadmutá (Silene vulagris) 2,5
černohlávek obecný (Prunella vugaris) 1 silenka nící (Silene nutans) 2
devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,3 sléz pižmový (Malva moschata) 2,5
divizna černá (Verbascum nigrum) 0,3 smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,8
dobromysl obecná (Origanum vulgare) 0,2 starček vodní (Senecio aquaticus) 0,2
hrachor luční (Lathyrus pratensis) 1 svízel bílý (Galium album) 1,5
hvozdík kartouzek ( Dianthus carthusianorum) 1,3 svízel syřišťový (Galium verum) 2
hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 1,5 svízel Wirtgenův (Galium wirtgenii) 2
hvozdík svazčitý (Dianthus armeria) 0,5 šalvěj luční (Salvia pratensis) 5
chrastavec rolní (Knautia arvensis) 5 štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 1
chrpa čekánek (Centaurea scabiosa) 0,8 šťovík kyselý (Rumex acetosa) 0,6
chrpa luční (Centaurea jacea) 4 tužebník obecný (Filipendula vulgaris) 0,8
jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) 0,2 úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1
jetel horský (Trifolium montanum) 2 vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 4
jetel luční (Trifolium pratense) 1 violka psí (Viola canina) 0,05
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,5 zeměžluč okolíkatá (Cenataurium erythraea) 0,01
jitrocel prostřední (Plantago media) 0,1 zlatobýl obecný (Solidago virgaurea) 0,2
kmín kořenný (Carum carvi) 3 zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) 0,25
kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,5 zvonek okrouhlolistý (Campanula rotundifolia) 0,2
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 5 zvonek rozkladitý (Campanula patula) 0,03
kozí brada východní (Tragopogon orientalis) 1 zvonek řepkovitý (Campanula rapunculoides) 0,5
krvavec menší (Sanquisorba minor) 8 kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,5
len vytrvalý ( Linum perenne) 2 lnice květel (Linaria vulgaris) 0,2
bojínek hliznatý (Phleum bertolonii) 1
lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata) 0,01 kostřava červená (Festuca rubra) 6
máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,5 kostřava ovčí (Festuca ovina) 2,5
mochna skalní (Potentilla rupestris) 0,3 kostřava sivá (Festuca glauca) 0,5
mochna stříbrná (Potentilla argentea) 0,5 lipnice luční (Poa pratensis) 3
orlíček planý (Aquilegia vulgaris) 1 poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 2
pilát lékařský (Anchusa officinalis) 1,5 psineček obecný (Agrostis capillaris) 0,5
prvosenka jarní (Primula veris) 0,6 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 1
rozchodník veliký (Hylotelephium maximum) 0,05 trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 1
rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,3 třeslice prostřední (Briza media) 2,5
řebříček bertrám (Achillea ptarmica) 0,4 řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,8
řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 3,5
14
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
C.4 Zásady realizace a údržby
Před zahájením výsadeb je nutné zajistit vytýčení sítí technického vybavení. To zajistí
dodavatelem v sočinnosti s obcí.
Po dokončení těchto prací je možno přistoupit k založení nových výsadeb. Doporučený
technologický postup je následující:
1) Vytýčení ploch pro skupiny keřů, trvalek a umístění stromů.
2) Chemické odplevelení ploch pro výsadby skupin keřů a trvalek totálním herbicidem
vhodným pro tyto účely. Likviduje se i vytrvalý plevel. Postřik se musí nechat působit
cca 14 dní a nesmí zanechat škodlivé reziduální látky v půdě.
3) Oddělení záhonů výsadeb keřů od trávníku obrytím do hloubky cca 20 cm (viz obr. 1)
v místech, kde záhony keřů navazují přímo na travnaté plochy.
4) Obdělání ploch pro výsadby rotavátorem nebo rytím. Odvezení odpadu, urovnání
terénu, jemná modelace hráběmi.
5) Výsadba alejových listnatých stromů s balem o velikosti sazenice s obvodem
kmínku 12 - 14 cm (viz obr. 1). Velikost výsadbové jámy je 1 x 1 m s hloubkou 0,6 až
0,8 m. Stromy se sází do stejné hloubky tak, jak byly pěstovány ve školce. Na dno
jámy se dosype a sešlape původní země promísená v poměru 1 : 0,5 se zahradnickým
substrátem (pokud není dostatečně kvalitní stávající zemina) tak, abychom dostali
potřebnou výsadbovou hloubku. Po usazení stromu v jámě bal obsypeme obdobným
materiálem a v horní třetině balu přidáme 300g půdního kondicionéru nasákavého
vodou a uvolňujícího vodu v době sucha. Na jaře provedeme povýsadbovou redukci
koruny. Na kmen instalujeme rákosovou rohož proti odpařování vody a proti
mechanickému a mrazovému poškození. Strom ukotvíme třemi dřevěnými kůly o délce
2,5 m a průměru 6 cm s doplněním devíti dřevěnými příčkami a úvazkovou páskou.
Kůly budou zatlučeny vně kořenového balu, ale uvnitř výsadbové jámy. Okolo
každého stromu bude z ornice vytvořena zálivková miska o průměru 1 m a o výšce
okraje minimálně 10 cm nad okolním terénem. Výsadbová miska s okrajem bude
zamulčována drcenou borkou ve vrstvě 7 - 10 cm s tím, že v těsném okolí kmene o
průměru do 40 cm bude vrstva borky pouze 1 - 2 cm. Výsadba stromů bude provedena
v souladu s oborovým standardem SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů
(tematická řada A standardů péče o přírodu a krajinu, www.standardy.nature.cz).
Během výsadby bude po výkopu výsadbové jámy a před výsadbou stromu provedena
zálivka do prázdné jámy (50 l / strom) a ještě jednou bezprostředně po výsadbě stromu
před finální úpravou povrchu v okolí stromu, také 50 l / strom. Ochrana všech stromů
proti mechanickému poškození a okusu bude provedena lesnickým uzlovým pletivem o
výšce 140 cm. Kůly a příčky u kůlů budou instalovány do výšky max. 15 cm pod
nasazení koruny stromu. Kůly, příčky, rákosové rohože, pletivo a úvazkové pásky
budou odstraněny nejpozději třetí rok po výsadbě!
6) Výsadba jehličnatých stromů s balem o výšce sazenice 100 - 120 cm. Postup je
obdobný jako u listnatého stromu, jen se neprovádí řez nadzemní ani kořenové části
stromu ani obalení kmene. K ukotvení stromu se použijí 3 kůly o délce 2 m a průměru
5 - 7 cm s odpovídajícími zpevňujícími příčkami (viz obr. 1). Strom bude ke kůlům
přivázán úvazkovou páskou. Do jámy se přidá 100 g půdního kondicionéru. Výsadba
stromů bude provedena v souladu s oborovým standardem SPPK A02 001:2013
Výsadba stromů (tematická řada A standardů péče o přírodu a krajinu,
www.standardy.nature.cz). Během výsadby bude po výkopu výsadbové jámy a před
výsadbou stromu provedena zálivka do prázdné jámy (50 l / strom) a ještě jednou
bezprostředně po výsadbě stromu před finální úpravou povrchu v okolí stromu, také 50
l / strom. Kůly, příčky, pletivo a úvazkové pásky budou kontrolovány každý rok a
odstraněny nejpozději třetí rok po výsadbě!
15
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
7) Výsadba ovocných prostokořenných stromů velikosti polokmen. Velikost
výsadbové jámy je 0,7 x 0,7m s hloubkou 0,5 m. Před výsadbou se provede řez kořenů
(odstranit zlomené a suché kořeny, konce seříznout do živého). Stromy se sází do
takové hloubky, aby byly zakryty kořeny a nebylo zasypáno místo očkování. Na dno
jámy se dosype a sešlape původní země promísená v poměru 1 : 1 se zahradnickým
substrátem ( pokud není dostatečně kvalitní stávající zemina) tak, abychom dostali
potřebnou výsadbovou hloubku. Přidržíme strom v jámě, kořeny obsypeme obdobným
materiálem a přidáme 100g půdního kondicionéru nasákavého vodou a uvolňujícího
vodu v době sucha. K ukotvení stromu obvykle postačí dva kůly délky 2 m a průměru
5 cm. Výchovný řez koruny provedeme na jaře. Místo roubu na kmeni musí být po
výsadbě minimálně 15 cm nad zemí. Během výsadby bude po výkopu výsadbové jámy
a před výsadbou stromu provedena zálivka do prázdné jámy (50 l / strom) a ještě
jednou bezprostředně po výsadbě stromu před finální úpravou povrchu v okolí stromu,
také 50 l / strom. Kůly, pletivo a úvazky kmene ke kůlům budou instalovány do výšky
max. 15 cm pod nasazení koruny stromu a budou odstraněny po 3 letech od výsadby.
8) Výsadba listnatých a jehličnatých keřů kontejnerovaných (viz obr. 2). Jsou
navrženy listnaté, příp. jehličnaté keře s balem o velikosti sazenic 20 – 40 cm
(půdopokryvné a nízké keře) a 60 – 80 cm (ostatní). Průměr balů u větších keřů o
výšce okolo 60 cm bývá 20–30 cm a u keřů velikosti 20 – 40 cm je průměr kontejneru
10 - 20 cm. Sázíme tak, že horní okraj balu je v úrovni okolního terénu. Plocha záhonu
k výsadbě bude předem odplevelena, nakypřena do hloubky min. 10 cm, zbavena drnů,
kamene a jiného odpadu a urovnána. Jamka na výsadbu bude velikostí odpovídat min.
1,5 násobku velikosti balu vysazované rostliny. U všech rostlin během výsadby
důkladně ručně utužíme zeminu v jejich okolí. Ke všem vysazovaným keřům přidáme
do jamky 5 l zahradnického substrátu, 2 tablety NPK hnojiva s pozvolným
uvolňováním a 10 g hydrogelu. Rostliny vyžadující kyselou půdní reakci (pěnišníky,
hortenzie, vřesy) se vysazují do rašeliny místo zahradnického substrátu promíchané s
místní ornicí v poměru 2:1 (rašelina : ornice) a bez NPK hnojiva. Objemy jamek pro
keře o průměru balu 20 - 30 cm budou 0,05-0,125 m3 a pro keře s průměrem balu do
20 cm budou objemy jamek do 0,05 m3. Výsadby budou prováděny s 50% výměnou
zeminy v jamce (přidání substrátu či rašeliny, hnojiva a hydrogelu a náhrada za
odstraněný drn, kameny a jílovitou zem). Výsadba keřů bude provedena v souladu s
oborovým standardem SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián (tematická
řada A standardů péče o přírodu a krajinu, www.standardy.nature.cz). Keře budou
bezprostředně po výsadbě minimálně jednou důkladně zalité vodou (20 l / keř).
Záhony keřů budou zamulčovány položením netkané mulčovací textilie a drcenou
borkou nebo štěrkem ve vrstvě o mocnosti 7 - 10 cm. Okraj záhonu, není li
specifikováno jinak, bude od trávníku a ostatních ploch oddělen obrytím do hloubky
min. 15 cm.
9) Výsadba trvalek probíhá velmi podobně jako výsadba keřů. Velikost kontejneru bude
min. K9. Spon výsadby je 9 rostlin na 1 m2 v ucelených skupinách, pokud se nejedná o
soliterní nebo roztroušené výsadby jednotlivých rostlin a malých skupin. Záhony
trvalek budou kromě jednoho záhonu levandule zamulčovány štěrkem místo drcené
borky a budou založeny dle technologie záhonů s vyšším stupněm autoregulace (tzv.
Záhony Silbersommer) (viz obr. 3). Ke každé trvalce přidáme do výsadbové jamky
jednu tabletu NPK hnojiva a 0,5 l zahradnického substrátu. Trvalky budou
bezprostředně po výsadbě minimálně jednou důkladně zalité vodou (5 l / trvalku).
Okraj záhonu, není li specifikováno jinak, bude od trávníku a ostatních ploch oddělen
obrytím do hloubky min. 15 cm.
10) Založení květnaté louky - Odplevelený terén totálním herbicidem se naruší a
nakypří rotavátorem. Poté se odstraní přebytečné drny, kameny a další odpad a terén se
jemně domodeluje hráběmi. Do takto připravené plochy se do hloubky okolo 0,5 cm
16
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
zapraví osivo (2 - 3 g / 1 m2 vybrané směsi květnatá louka) a celý povrch se uválí.
Nechá se vyklíčit a poté se seká 1x až 3x ročně, obvykle po odkvětu žádoucích květin.
První rok po výsevu kvete velmi málo a seká se pouze jednou, v době, kdy porost
vyroste do výšky okolo 20 cm. Výška seče / posekaného porostu nesmí být nižší než 5
cm.
11) Založení / obnovení trávníku. Na ploše, kde má být travnatá volná plocha, se
založí nový trávník. Odplevelený terén se naruší a nakypří rotavátorem. Poté se
odstraní přebytečné drny, kameny a další odpad a terén se jemně domodeluje hráběmi,
příp. se dosype ornice a terén urovná. Do takto připravené plochy se zapraví osivo (3
kg / 100 m2 travní směsi "Parková směs") a pomalurozpustné trávníkové hnojivo a
celý povrch se uválí. Po vyklíčení a mírném zahuštění nového trávníku se dle potřeby a
možnosti údržby provádí pravidelné kosení.
12) Výsadba cibulovin (Narcis, Crocus, Lilium, ...) se provede v září až listopadu do
přiměřené hloubky 5-10 cm, 15 – 20 cm ve sponu 100 ks/1m 2. . Pod každou cibuli
vložíme 0,2 l zahradnického substrátu.
Umístění jednotlivých rostlin je dáno grafickou částí projektu – osazovacím plánem v
měřítku.
Všechny sazenice a práce budou dodány v kvalitě odpovídající českým technickým normám:
ČSN 46 4901 Osivo a sadba
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin.
Výsadbové práce budou prováděny v souladu s následujícími normami:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 839041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace
terénu.
Agrotechnické lhůty
Výsadby vzrotlých listnatých stromů s balem a prostokořenných dřevin se provádějí buď v
jarním období před olistěním (III. až V. - v závislosti na průběhu zimy) nebo na podzim po opadu
listí před zámrzem (X. až XII.). Kontejnerované keře a trvalky je možno sázet celoročně, pokud je
zajištěna zálivka. Výsadba cibulovin se provádí v září až listopadu.
Zakládání trávníků se provede v březnu až dubnu nebo v srpnu až říjnu.
Následná péče - není součástí veřejné zakázky na realizaci akce
C.5 Škody na porostech - ochrana porostů
Budou - li v blízkosti perspektivních stávajících stromů nebo v blízkosti nově vysázených
stromů v průběhu realizace projektu nebo v budoucnosti prováděny jakékoli stavební či bourací
práce a terénní úpravy, pak tyto stromy budou ochráněny před poškozením koruny, kmene
a kořenového systému v souladu s českou technickou normou ČSN 83 9061 Sadovnictví
a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
Pokud dojde v budoucnu k poškození nově založených výsadeb stromů, keřů a travnatých
ploch lidskou činností a ne na základě přírodních a povětrnostních podmínek, pak celou vzniklou
škodu na porostech v hodnotě odpovídající stavu v době poškození plně nahradí ten, kdo tuto
škodu bezprostředně způsobil.
17
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
D. Obrazová příloha
Obrázek č. 1 - výsadba alejového stromu s balem s ukotvením třemi kůly
18
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Obrázek č. 2 - výsadba keřů
19
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
Obrázek č. 3 - Rozmístění trvalek v záhonu typu "Silbersommer":
20
Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kvíčovicích - PD pro VŘ
E. Seznam literatury a použitých pramenů:
Culek M. a kol., 1996, Biogeografické členění ČR, ENIGMA Praha
Demek J a kol., 1987, Hory a nížiny – Zeměpisný lexikon ČSR, ACADEMIA Praha
Dostál J., 1989, Nová květena ČSSR, ACADEMIA Praha
Hejný S., Slavík B. a kol., 1988, Květena ČSR, ACADEMIA Praha
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. a kol., 2001, Katalog biotopů ČR, AOPK ČR, Praha
Neuhäuslová Z. a kol., 1998, Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, ACADEMIA Praha
Quitt E.,1971, Klimatické oblasti Československa, Stud.geogr.fasc.16,Geografický ústav
ČSAV Brno
Vejnar Z. a kol., 1987, Geologická mapa 1: 50 000 s vysvětlivkami, ÚÚG, ČÚGaK Praha
Vlček V. a kol., 1984, Vodní toky a nádrže-Zeměpisný lexikon ČSR, ACADEMIA Praha
Interakční mapa dotčených k.ú. na www.nahlizenidokn.cuzk.cz
F. Grafická část

Výkresy současného stavu

Výkresy návrhu výsadeb – celkový přehled a osazovací plány v měřítku
G. Tabulková část

Položkový výkaz výměr
21

Podobné dokumenty

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 ZD - Projektová dokumentace kol. (1998) javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus pet...

Více

Technická zpráva

Technická zpráva Prostor nebude zatěžován plošnými keřovými výsadbami, neboť je snahou zachovat maximální množství snadno udržovatelného trávníku pro hru dětí. V severní a jižní partii parku tak budou vysazeny pouz...

Více

obálka a tiráž na sborník

obálka a tiráž na sborník Půda (druh půdy, půdotvorný substrát, skeletovitost, půdní typ atd.) Nebezpečí eroze (dáno především sklonem a délkou svahu, druhem půdy průběhem srážek) Předpokládaný způsob hospodaření na louce a...

Více

Technická zpráva - Městys Dolní Čermná

Technická zpráva - Městys Dolní Čermná Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4. VS (4Db)

Více

Trvalky

Trvalky Název Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz' Armeria maritima 'Nifty Thrifty' Armeria maritima 'Schöne von Fellbach' Armeria maritima 'Vesuv' Armeria pseudoarmeria 'Ballerina Red' Artemisia alba 'Ca...

Více