Spokojený domov č. 3/2015 (květen–červen)

Transkript

Spokojený domov č. 3/2015 (květen–červen)
snadn jší život nejen ve stá í a nemoci
3/2015
ZDARMA
květen–červen
NADACE, OBCE, M STA I FIRMY
PODPORUJÍ SPOKOJENÝ
DOMOV
STR. 2
vydává Spokojený domov, o. p. s.
Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K . D kujeme sponzor m za podporu.
ROZHOVOR
S KLÁROU ISSOVOU:
„M ním negativní myšlenkové
pochody na pozitivní a radostné,“
íká známá here ka.
str. 5–6
Obsah ísla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
asopis Spokojený domov slaví šesté
narozeniny
Ji í Flekna z Bakova hostem TV GENUS
PLUS
Firma RWE darovala Spokojenému
domovu p edplatné Boleslavského
deníku
⇒ str. 1
Spokojený domov již p t let pomáhá
handicapovaným d tem ve škole
⇒ str. 2
Herec a dabér Václav Knop navštívil
sv j rodný Turnov
Nová koordinátorka Spokojeného
domova pro Ji ínsko
⇒ str. 3
Jarní novinky v Zahradnictví Spokojené
slunce
⇒ str. 4
Rozhovor: Klára Issová
⇒ str. 5–6
Velikono ní pobyt organizace DMO
POBYTY v Praze sklidil úsp ch
P íznivci zp váka Petra Nováka se
sejdou v ervnu v Doksech
•
⇒ str. 7
Zam stnanci Spokojeného domova
a Rodiny24 se vzd lávali
•
⇒ str. 8
Regenera ní centrum ve Veselé nabízí
mimo jiné andula ní terapii
⇒
str. 9–10
SHÁNÍME NOVÉ ZAM STNANCE NA BRIGÁDU I HLAVNÍ PRACOVNÍ POM R, ZEJMÉNA NA JI ÍNSKU.
Jedná se o pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior
a handicapovaných. Bližší informace na telefonu 773 503 840 (Markéta Osmíková).
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
strana 1
SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 3/2015
Časopis Spokojený domov slaví již šesté narozeniny
Děkujeme tiskárně EUROTISK Navrátil za dárek v podobě zvýšení nákladu na 1 200 výtisků
Přestože časopis Spokojený domov je „pouze“
doplňková činnost neziskové organizace, snaží se
i přes omezené finanční a personální možnosti
fungovat dlouhodobě a profesionálně.
Nápad vznikl již v b eznu 2009 v hlav pracovníka
Spokojeného domova Petra Nováka, který má
tvorbu asopisu na starosti dosud. Od po átku
byla idea neinformovat jen o innosti Spokojeného
domova, ale p inášet i obecn jší informace pro
seniory, jejich rodinné p íslušníky i další obyvatele
regionu. První návrhy obsahu se prakticky neliší
od dnešního stavu: informace o sociálních
službách a zdravotnictví v regionu, kulturní
regionální servis, zdravotnická a sociální témata,
regionální historie, po íta e a internet, rozhovory
se zajímavými regionálními osobnostmi, pozvánky
na akce Spokojeného domova i jiných subjekt …
kus . Tišt na byla na b žné kancelá ské tiskárn
a ru n sešívána sponkami. Od po átku však byl
asopis umis ován ve formátu PDF na internet. Od
ísla 6/2009, kdy se poda ilo sehnat první
sponzory a inzerenty, bylo rozhodnuto o tisku na
profesionální tiskárn v nákladu 500 výtisk . Poté
asopis prošel dalším vývojem a nakonec se
v roce 2012 ustálil na názvu „Spokojený domov“,
dvoum sí ní periodicit s nákladem 1 000 výtisk .
Od kv tna 2015 dochází k p íjemné zm n –
zvýšení nákladu na 1 200 výtisk , a to díky
vst ícnosti tiskárn
EUROTISK z Uherského
Brodu, se kterou spolupracujeme práv od roku
2012. Jako dlouhodobému partnerovi nám
poskytla zvýšení nákladu
o 200
ks
zdarma.
Mnohokrát d kujeme za
podporu.
První íslo vyšlo v kv tnu 2009 a asopis tehdy
nesl název „Spokojený senior“. P estože
z opatrnosti a z nejistoty, jak asto se bude da it
nashromáždit
pot ebný
po et
informací
a zpracovat nové íslo, byla zvolena etnost
„ob asník“, do prosince téhož roku vyšlo 6 ísel,
asopis tedy vycházel tém každý m síc. První
ísla byla vydávána v nákladu n kolika desítek
A jaké má asopis plány do budoucna? V první
ad je to získání dalších finan ních prost edk na
jeho fungování, a to nap íklad z inzerce. Od financí
se pak odvíjejí i další vize: lepší grafická úprava,
papír a barevnost, další zvýšení nákladu a s tím
související rozší ení sít distribu ních míst.
Spokojený domov dostal předplatné
Boleslavského deníku od firmy RWE
Autor kresleného humoru Jiří Flekna byl
hostem TV GENUS PLUS
Společnost RWE darovala předplatné Boleslavského
deníku do několika organizací v okrese, které se zabývají
péči o seniory. Spokojený domov je jednou z nich. Na
snímku pracovník Spokojeného domova Petr Novák
a klientka Marie Hloužková z Mnichova Hradiště.
Foto: Božena Marková
Hostem pořadu Můj šálek čaje reportérky Lucie Fürstové
v regionální televizi GENUS PLUS byl autor kreslených
vtipů a klient Spokojeného domova Jiří Flekna z Bakova
nad Jizerou, který je už více než třicet let upoután na
invalidní vozík. Pořad můžete zhlédnout na internetovém
odkazu https://youtu.be/-DHDkY4p3X8. Přímý odkaz je
k dispozici také v aktualitách na webu Spokojeného
domova www.spokojeny-domov.cz. Foto: TV GENUS PLUS
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE
strana 2
Spokojený domov již pět let pomáhá handicapovaným dětem ve škole.
Podporují ho město Turnov, nadace i dárci
Spokojený domov 3/2015
Petr Novák
Již od roku 2010 pomáháme handicapovaným
dětem v ZŠ Turnov. Prostřednictvím naší osobní
asistence mohou děti s autismem i jinými
handicapy navštěvovat školní zařízení, vzdělávat
se a rozvíjet. Jejich rodiče tak mohou chodit do
zaměstnání. Velký význam a smysl v takto
poskytované osobní asistenci vidí kromě rodičů
také personál školy.
naprosto samoz ejmých) oblastech, jako je
hygiena, sebeobsluha, udržení pozornosti apod.
Každé z d tí je na tom ve všech sm rech jinak,
nicmén
osobní asistenci vidí u itelka jako
nezbytnou a m že ji jen doporu it.
Pot eba asistence v turnovské škole
se každým rokem zvyšuje. Ze
za átku jsme takto pomáhali
jednomu chlapci, v sou asné dob
již poskytujeme sociální služby
sedmi t mto d tem.
Tato naše aktivita se pochopiteln
neobejde bez finan ní pomoci.
Osobní asistentky s d tmi pracují nejen jako
pomocnice ve v cech týkajících se p ímo výuky,
ale také v takových (pro zdravého lov ka
Nadace Olgy Havlové Spokojenému
domovu již potřetí přispěla na nákup
ošetřovatelských pomůcek
Petr Novák
Od roku 2013 nás každý
rok podporuje Výbor
dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové nadačními
příspěvky
na
nákup
ošetřovatelských
pomůcek.
V letošním
roce nám tato nadace darovala 19 tisíc korun.
Jelikož
pracovníci
Spokojeného
domova
navšt vují i vážn nemocné lidi upoutané na l žko,
neobejdou se nap íklad bez rukavic, ochranných
roušek i dezinfek ních p ípravk . Díky nákupu
pom cek zajistí Spokojený domov pracovník m
i klient m bezpe né poskytnutí pé e, a to
z hygienického i ochranného hlediska.
Našimi
nejnov jšími
podporovateli tohoto projektu jsou
Škoda Auto (35 tisíc v rámci
grantového programu „ŠKODA
d tem“), WEIL, GOTSHAL – nada ní fond
(30 tisíc), m sto Turnov (dotace 20 tisíc) a Nadace
Jedli kova ústavu (p ísp vek 15 tisíc).
Města a obce finančně podporují péči
Spokojeného domova o své občany
Petr Novák
Jedním ze zdroj financování pé e o ob any ve
vlastních domácnostech jsou také dotace a dary
od obcí, na jejichž území sociální služby
poskytujeme. V letošním roce nás zatím podpo ily
tyto obce a m sta: Mnichovo Hradišt , Mladá
Boleslav, Bakov nad Jizerou, Kosmonosy, Železný
Brod, Bílá, Holenice, Lažany, Mod išice, P íšovice,
Ptýrov.
Kancelář v domě s pečovatelskou
službou v Kněžmostu byla přemístěna
Z d vodu uvoln ní prostor pro pot eby knihovny
byla
v dom
s pe ovatelskou
službou
v Kn žmostu p emíst na kancelá Spokojeného
domova z p ízemí do 2. patra (po pravé stran
chodby naproti výtahu).
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 3/2015
strana 3
Herec a dabér Václav Knop navštívil svůj rodný Turnov
Petr Novák
Herec a dabér Václav Knop, známý například jako
profesor Jonáš ze seriálu Hospoda, navštívil ve
čtvrtek 23. dubna svůj rodný Turnov. Odpoledne
byl hostem knihkupectví v Hluboké ulici a od
18 hodin následovala beseda v městském divadle,
kterou pořádal Spolek rodáků a přátel Turnova.
Václav Knop zavzpomínal na své d tství a mládí
v Turnov , na své rodi e, p átele, spolužáky
a u itele i oblíbená místa v tomto m st . Vypráv l
ale i o svých dalších životních krocích.
Po maturit na turnovském gymnáziu odešel do
Prahy studovat na DAMU, poté prošel divadly
v Karlových Varech a Ústí nad Labem a nakonec
zakotvil v Praze v Národním divadle. Následn
v 90. letech krátce p sobil v Divadle Komedie a od
té doby je bez stálého divadelního angažmá.
P íležitostn se objevuje v televizi a v nuje se
dabingu.
Na besed zavzpomínal na zážitky s hereckými
kolegy, se kterými m l tu est se setkávat na
jevišti.
Herec na besed hovo il i o svých sou asných
aktivitách. Krom Spokojeného domova, jehož je
od roku 2013 patronem, se zmínil i o svém
nakladatelství KANOPA, které založil v roce 2011.
Vydává p edevším CD mluveného slova, ale
v brzké dob p ipravuje nap íklad i knihu o hradu
Kost, shrnující dostupné poznatky o tomto míst .
Foto: P. Novák
Nová koordinátorka Spokojeného domova pro Jičínsko:
Terénní sociální služby jsou mi blízké
Petr Novák
V březnu došlo k rozšíření Spokojeného domova
na Jičínsku. Spokojený domov v této souvislosti
přijal koordinátorku Markétu Osmíkovou, která má
na starosti řízení pracovníků v sociálních službách
na území Královéhradeckého kraje.
Jak dlouho ve Spokojeném domově pracujete?
Ve Spokojeném
letošního roku.
domov
pracuji
od
b ezna
Kde jste pracovala dřív a co vás přimělo k práci
ve Spokojeném domově?
D íve jsem pracovala u ohrožených d tí, senior
a postižených. Ke zm n zam stnání m p im lo
st hování. Jelikož jsem se v rámci své pracovní
kariéry v novala zmín né oblasti, p ihlásila jsem
se na výb rové ízení do Spokojeného domova.
Princip terénních sociálních služeb je mi blízký. Je
dob e, že díky Spokojenému domovu mohou být
lidé i p es ztrátu sob sta nosti doma, kde prožili
sv j život, a nemusí se st hovat do domov pro
seniory i jiných za ízení.
Co se vám na vaší práci líbí, a co naopak
nelíbí?
Líbí se mi možnost pomáhat lidem, kte í to
pot ebují, jelikož se cítím užite ná. A horší
stránkou mé práce je skute nost, že nemám
možnost úpln ovlivnit zdravotní stav klient .
Jak trávíte volný čas?
Mám velmi ráda cestování, výlety, procházky, inline brusle, jízdu na koni.
Jak vidíte Spokojený domov za 10 let?
Jako skv le prosperující organizaci, o kterou
budou mít zájem všichni pot ební.
Markéta Osmíková s tváří Spokojeného domova
Václavem Knopem.
Foto: P. Novák
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
Spokojený domov 3/2015
SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE
strana 4
Jarní novinky v Zahradnictví Spokojené slunce
Miluše Pavlíková
Spokojený domov od loňského roku provozuje
zahradnictví v Dolním Bousově. Zisk je použit na
podporu
sociálních
služeb
Spokojeného
domova. Zákazníci přibývají a sortiment se čím
dál více rozrůstá.
D kujeme všem zákazník m,
kte í nás navštívili.
ada
z vás se k nám pravideln
vrací a noví zákazníci
p ibývají. Velmi si vážíme
vaši
p ízn .
Letos
byl
rekordní
zájem
o p edp stované sazenice.
Za pár dní zahájíme prodej první vyp stované
zeleniny, kterou se snažíme p stovat bez použití
chemikálií. P ihnojujeme pouze p írodními
produkty.
Momentáln si k nám m žete p ijít pro edkvi ky
a hlávkový salát. Dor stá nová várka fenyklu
a mini mrkvi ky.
Dále jsou pak stále v nabídce sazenice Chilli
paprik, a n které dokonce už i s plody: Ring of
Fire, Jalape o Early, Large Red Cherry,
Jalape o Maylon, Jalape o Hercules, Jalape o
Jalastar, Chinese Multi color.
Všechno uvedené zboží si také m žete nechat
na objednávku dovézt. Na trase Dolní Bousov –
Mnichovo Hradišt rozvoz zdarma!
Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním
Bousov se nachází ulici V Lipkách (naproti
h bitovu), tel.: 776 123 363. Provozní doba PO–
PÁ: 8:00–16:00, SO 8:00–12:00.
Také se nám povedlo nakvést pouštní r ži (viz
foto). Rozší ili jsme sortiment o nabídku
zahradnických substrát a hnojiv.
D kujeme spole nosti
Inter Distribution s.r.o. za
poskytnutí daru v podob skleníku
2DUM 8x3 m do Zahradnictví
Spokojené slunce.
Spole
•
•
•
•
•
•
nost Inter Distribution s.r.o. nabízí:
Zahradní skleníky
Zavlažování
Pa eništ
Truhlíkové zábrany
Štípa e d eva
... a mnoho dalšího
602 614 819
www.grandskleniky.cz
Foto: Miluše Pavlíková (3x)
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
strana 5
ROZHOVOR
Spokojený domov 3/2015
Klára Issová: Měním negativní myšlenkové pochody na pozitivní a radostné
Když mi přeběhne přes cestu černá kočka, tak si naopak říkám, že budu mít štěstí, říká herečka
Petr Novák
Otázky pro Kláru Issovou jsem nevymýšlel sám,
ale pomáhali mi i někteří kolegové a klienti. Věřím,
že nejen oni se díky rozhovoru dozvědí to, co je
o známé herečce zajímá.
Nedávno jste byla na Srí Lance. Jak jste se tam
měla?
D kuji za optání, m la jsem se tam báje n . Letos
jsem byla na Srí Lance podruhé, a jelikož jsem
cítila, že si pot ebuji odpo inout, zakotvila jsem
u oceánu v jedné malé vesni ce, pronajala si
pokojík a užila si t i krásné týdny, kdy jsem nikam
nesp chala, žila bez o ekávání a plánování.
A tudíž se vše poda ilo. (smích)
Angažujete se nějak v dobročinné činnosti či
v pomoci nějakým neziskovým organizacím?
Ano, posledních pár let podporuji organizaci
kedjom-keku.com, která zachra uje horský mlžný
les v Kamerunu, a také
eskou pobo ku
Greenpeace. Rozhodla jsem se, že se v této
oblasti budu soust edit na p írodu a organizace,
které se angažují v tomto sm ru. Zdravou planetu,
istý vzduch a vodu pot ebujeme všichni.
Na příbuznost s dalšími mediálně známými
nositeli příjmení Issa/Issová se vás asi ptají
novináři často, můžete přesto tyto vztahy
vysvětlit pro naše čtenáře?
To nevadí, ráda vysv tlím. Mám dva starší bratry,
Salima a Michela. Salim je známý fotograf. A pak
je tu rodina mého strýce a tety. Moris Issa a jeho
žena Lenka Termerová mají dceru Marthu, je také
here ka a syna Filipa, který je filmový st iha .
Se zpěvákem Sámerem Issou příbuzná nejste,
nicméně oba vaše rody pocházejí ze Sýrie.
Nejsou vyloučené nějaké vzdálené společné
kořeny tam?
P iznám se, že na tuto otázku neznám
stoprocentní odpov . Ale spíše jde jen o shodu
p íjmení.
Se syrskými příbuznými jste v kontaktu
a občas za nimi i jezdíte. Jak se tamní
společnost stará o seniory a handicapované?
Naposledy jsem byla v Sýrii p ed p ti lety. Od té
doby, co v zemi vypukla válka, jsem tam nejela.
Celá situace je pro mne velmi smutná, protože si
Sýrii pamatuji jako velmi p átelskou zemi. Sice
s jinou kulturou a zvyky, ale žijí tam velmi fajn lidé,
kte í byli vždy ochotní pomoci. Neznám jejich
sociální systém, ale vím, že starší lidé z stávají
doma a stará se o n rodina. Domovy d chodc
tam moc nemají.
Fotografie vzniklá při příležitosti projektu organizace Kedjom-Keku
„Voda pro Kamerun“.
Foto: archiv Kláry Issové
Jste pověrčivá?
Nevadí mi, když mi p es cestu p eb hne erná
ko ka, to si naopak íkám, že budu mít št stí, to
jsem si trochu pozm nila. (smích) Jinak se snažím
a u ím neh ešit slovem ani myšlenkou.
P ed lávám své strachy a negativní myšlenkové
pochody na pozitivní a radostné. T eba si
vymýšlím r zné mantry, které si pak p es den
opakuji. Nap íklad: „Dnešek je plný radosti.“
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
Spokojený domov 3/2015
ROZHOVOR
Máte nějaký rituál, který provozujete před
každým divadelním představením?
Vždy se rozmlouvám, procvi uji obli ej i t lo. Také
používám r zné dechové techniky z jógy. Dýchání
je základ života. Hluboký nádech a výdech pro istí
plíce, okysli í krev, zklidní mysl. A než jdu na
jevišt , tak se tak vnit n po svém pomodlím, aby
se nám p edstavení povedlo, aby se líbilo divák m
a n co si z n j odnesli.
Jedním z vašich prvních filmů bylo Indiánské
léto. Jak vzpomínáte na natáčení?
Na natá ení Indiánského léta vzpomínám jako na
zázrak. Bylo to úžasné natá ení a pro mne krásné
letní prázdniny, kdy jsem objevovala n co nového.
V bec jsem netušila, že vznikne film, který bude
tak oce ován, film, na který lidi nezapomenou i po
20 letech, a film, který mi zm ní život. Opravdu
zázrak. (smích)
Naopak jedním ze zatím posledních filmů byl
snímek Zejtra napořád začínajícího režiséra
Rudolfa Havlíka. Jak vzpomínáte na tento film?
To bylo pro mne pár natá ecích dní a cht la jsem
strana 6
pomoci Rudovi, i p es to, že je amatér. P išlo mi,
že je to fajn lov k, a tak jsem to vzala jako
p íležitost si jen tak hrát a n komu pomoci p i
realizování jeho snu.
V jaké či divadelní roli jste se cítila nejlépe,
a v jaké naopak nejhůře?
Jsou role, které vám jdou tak n jak samy od sebe,
lehce. Na jiné se musíte víc p ipravit a p kn vás
potrápí. Vždy je to ale pro mne p íležitost jak se
n co nového nau it, o postav ale i o sob . A to je
to, co m v život baví, u it se a poznávat.
Máte nějakou vysněnou postavu, kterou by si
chtěla zahrát?
Ani ne. Spíš v ím, že mi p ijde do života to, co m
má evolu n posouvat. N kdy to bývají i horší
zkušenosti, ale ty vás zase víc posunou. A zp tn ,
když to uvidíte a pochopíte, tak jste stejn vít z.
(smích)
Co se vám jako první vybaví, když se řekne
Český ráj?
Krásná p íroda.
Základní informace o Spokojeném domově a kontakty
Hlavní inností Spokojeného domova, o. p. s., je
pé e o seniory a handicapované všech
v kových kategorií ve vlastních domácnostech.
• Jsme registrovaný poskytovatel sociálních
služeb (pe ovatelské služby, osobní
asistence, odleh ovacích služeb a odborného
sociálního poradenství).
• Služby poskytujeme v etn víkend
a státních svátk .
• Naše pé e je dostupná i v t ch nejmenších
vesni kách.
• Pe ujeme i o lidi upoutané na l žko.
• Organizace dlouhodob funguje již od roku
2005.
Kontaktní místo MLADÁ BOLESLAV
Palackého 1327, PS 293 01
Kontaktní osoba: Jaroslava Turková
Provozní doba: út 8:00–16:00, st 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy (774 341 170)
Kontaktní místo KNĚŽMOST
U St ediska 24 (d m s pe ovatelskou službou),
PS 294 02
Kontaktní osoba: Jaroslava Turková
Provozní doba: dle telefonické domluvy (774 341 170)
Kontaktní místo TURNOV
Zborovská 519 (budova hotelové školy – bo ní vchod ze
Žižkovy ulice), PS 511 01
Kontaktní osoba: Marie Ko ová
Provozní doba:
út 8:00–16:00, st 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy – tel.: 773 565 341
Sídlo: Lhotická 159, 295 01 Mnichovo Hradišt –
Veselá
IČ: 29043913
Telefon (sekretariát): 774 423 414
E-mail: [email protected]
Kontaktní místo JINOLICE
Kontaktní místo MNICHOVO HRADIŠTĚ
V Lipkách (naproti h bitovu), PS 294 04
Tel.: 776 123 363
Vedoucí zahradnictví: Miluše Pavlíková
Jana Švermy 378 (budova d tského zdravotního
st ediska), PS 295 01
Kontaktní osoba: Jaroslava Turková
Provozní doba: po13:00–16:00, t 8:00–16:00
a dle telefonické domluvy (774 341 170)
Jinolice p. 39 (budova OÚ), PS 506 01
Kontaktní osoba: Markéta Osmíková
Provozní doba: dle telefonické domluvy (773 503 840)
Zahradnictví Spokojené slunce DOLNÍ BOUSOV
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
strana 7
SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 3/2015
Zaměstnanci Spokojeného domova a Rodiny24 se vzdělávali
Petr Novák
Od října 2013 do června 2015 se zaměstnanci
Spokojeného domova spolu se zaměstnanci
občanského sdružení Rodina24 účastnili průběžně
deseti kurzů, které se týkaly zejména komunikace
v obtížných situacích, týmové spolupráce
a sociálních služeb. Management uvedených
organizací pak absolvoval výcvik v koučování. To
vše v rámci projektu „Rosteme a naši klienti
s námi“, který byl podpořen finančními prostředky
z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (číslo
projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00067).
P íjemcem podpory a realizátorem projektu byla
organizace
Rodina24,
partnerem
projektu
Spokojený domov. Kurzy se konaly v pr b hu
uvedeného období dle asového harmonogramu
na r zných místech v Liberci, Jablonci nad Nisou
a v Turnov .
Byly
vedeny
kvalifikovanými
a zkušenými lektory ze vzd lávací spole nosti NTI
– consulting a z ob anského sdružení Proutek.
Uskutečněné kurzy:
• Zplnomoc ování klienta a individuální plánování
– Proutek – 2 cykly, proškoleno 26 osob,
• Hranice ve vztahu s klienty a práce s limity –
Proutek – 2 cykly, proškoleno 29 osob,
• Jak to vydržet v sociálních službách – Proutek –
1x, proškoleno 10 osob
• Spolupráce s lidmi, kte í mají obtíže
s porozum ním – Proutek – 2x, proškoleno
22 osob
•
ešení konfliktních situací – NTI – 2x,
proškoleno 30 osob
•
ízení sebe sama a zvládání stresu – NTI – 1x,
13 osob
• Principy týmové spolupráce – NTI – 3x,
proškoleno 37 osob
• Biografický model pé e – 1x, 12 osob
• Kvalifika ní kurz pro pracovníky v sociálních
službách – 4 osoby získaly kvalifikaci
• Výcvik v kou ování – NTI – 5 osob
Pe ovatelku Janu B. zaujal kurz Spolupráce
s lidmi, kte í mají potíže s porozum ním. „Na kurzu
se mi velmi líbila komunikace pomocí gest
s osobami, které již nejsou schopné komunikovat
jinak. Gesta ob as používám a automaticky
ukazuji spolu se slovy u n kterých klient .
Uv domila jsem si na tomto školení, že to lov k
d lá i mimod k – e t la, ‚mluví i rukama‘, což
u n kterých klient m že být velmi nápomocné
porozum ní,“ íká pe ovatelka Jana B.
Petra S. hodnotí kurz Zplnomoc ování klienta
a individuální plánování: „Školitelé nás svými
otázkami p im li zamyslet se nad pot ebami
našich uživatel a podle toho s nimi vytvo it
individuální plán, který nemusí být ve výsledku
nijak složitý. Díky školení jsem p esn pochopila,
co individuální plánování je, a jsem jej nyní
schopna lépe a p esn ji sestavit.“
Dan B. pomohl nap íklad kurz Biografický model
pé e. Cílem tohoto modelu je porozum ní životní
historii klienta. Pe ovatelka k n mu íká: „Na kurzu
jsem se nau ila lépe pracovat se vzpomínkami
klienta. Uv domila jsem si, jak je d ležité p i
asistenci postupovat podle zvyklostí klienta, a ne
mých, i když bych byla stokrát p esv d ená, že
m j zp sob je lepší. Možná je, ale ne pro klienta.“
V rámci projektu rovn ž vznikla publikace
s názvem „Rosteme a naši klienti s námi“, která
shrnuje dvouleté zkušenosti uvedených organizací
s rozvojem profesionality pracovník . Sdílí tak
zkušenosti s rozvojem kvality a povinného
vzd lávání a m že sloužit jako pom cka pro další
vzd lávání pracovník a také jako podklady pro
vytvá ení plán rozvoje.
Celkem bylo podpo eno 69 osob, z toho
33 z Rodiny24 a 36 ze Spokojeného domova.
Projekt byl podpo en celkovou ástkou 2 033
545,92 K , z toho 1 728 514,03 K z prost edk
Evropského sociálního fondu a 305 031,89 K
z prost edk
národního spolufinancování ze
státního rozpo tu.
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
Spokojený domov 3/2015
PŘEDSTAVUJEME
strana 8
Velikonoční pobyt organizace DMO POBYTY v Praze sklidil úspěch
Petr Novák
Ve dnech 3. až 6. dubna uspořádal spolek DMO
POBYTY tradiční velikonoční víkend v Praze.
Tento rok byl jako místo ubytování vybrán
Jedličkův
ústav.
Pobytu
se
zúčastnilo
11 dospělých lidí s dětskou mozkovou obrnou
(DMO) a 10 dobrovolných asistentů, kteří jim
jako na každém pobytu zajišťovali celodenní
péči.
zajiš ovala firma Handicap transport, za což jí
pat í velké pod kování. To pat í i všem ostatním
sponzor m, všem dobrovolným asistent m,
Helen Šádkové ze spole nosti Help Centrum
a v neposlední
ad
p edsedkyni spolku
Kate in Maxové, která – a sama má sv j život
také ztížen diagnózou DMO – se již dv desítky
let aktivn angažuje v pomoci druhým.
Foto: DMO POBYTY
Krom pobyt po ádá spolek i adu menších
akcí, nap íklad besedy ve školách s Kate inou
Maxovou o život s handicapem. Na besedách
je promítán i dokument o Kat in život , který
p sobivou
formou odbourává
p edsudky
o handicapovaných lidech mezi ve ejností.
Popisuje Kat iny zážitky, se kterými se setkala
u lidí, kte í nepochopili, že t lesné postižení
nerovná se postižení mentální.
Na programu byla tentokrát nap íklad spole ná
procházka s výkladem na Vyšehrad , prohlídka
Žižkovského televizního vysíla e nebo návšt va
Národního technického muzea. Chyb t nemohlo
ani ve erní tvo ení – zdobení vají ek pomocí
ubrouskové techniky tzv. decoupage.
Klienti si velmi chválili krom programu také
stravu. P epravu b hem celého pobytu
Zatímco klienti ješt vst ebávají p íjemné zážitky
z velikono ního pobytu, spolek DMO POBYTY
nezahálí a p ipravuje další akce, nap íklad letní
pobyt, který se uskute ní na Hluboké nad
Vltavou. Spolek také stále aktivn shání další
dobrovolné asistenty a samoz ejm finan ní
dary od sponzor , což jsou – nepo ítá-li se
nadšení organizátor – dv základní podmínky
pro to, aby se pobyty mohly konat.
Příznivci zpěváka Petra Nováka se sejdou v červnu v Doksech
Petr Novák
Zpěvák Petr Novák by v letošním roce oslavil
kulaté, 70. narozeniny. Ač zemřel v roce 1997,
stále má aktivní fanklub se zhruba dvěma
stovkami členů. Scházejí se několikrát do roka.
Nejbližší setkání se uskuteční o víkendu 26. až
28. června v Doksech v Rekreačním středisku
Termit 25.
Na setkání, kde je krom len fanklubu vítána
i široká ve ejnost, zahraje kapela Ágnes
(p sobící
zejména
na
Mladoboleslavsku
a Turnovsku). Dalšími potvrzenými hosty je
dvojice Pavel P ta a Andy Seidl a v jednání je
ú ast dalších interpret , z nichž n které jste
mohli vid t v íjnu lo ského roku na benefi ním
koncert Spokojeného domova.
Oficiální letošní setkání, spojené nejen
s p ipomenutím
nedožitého jubilea Petra
Nováka, ale rovn ž s oslavou 70. narozenin
Viktora Sodomy, se pak uskute ní 4. až 6. zá í
v rekrea ním st edisku Hrachov na P íbramsku.
Na srazy fanklubu pravideln jezdí krom
fanoušk
také
bývalí
spoluhrá i
a spolupracovníci
Petra
Nováka,
z nichž
nejznám jší je zmín ný Viktor Sodoma. Rovn ž
se ú astní Josef Faltynek z Plumlova coby
Novák v dvojník.
Dvojník Petra Nováka Josef Faltynek na benefičním
koncertě Spokojeného domova. Foto: Iva Benešová
Jak potvrzuje prezident fanklubu Standa Kolka,
fanklub je otev en novým zájemc m o lenství
všech generací. Aktuální informace najdete na
webu
fanclubpetranovaka.blog.cz
nebo
standakolka.blog.cz.
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
strana 9
INZERCE
Spokojený domov 3/2015
Regenerační centrum ve Veselé nabízí mimo jiné andulační terapii
Andulační lůžko nevyhledávají jenom nemocní pacienti, ale i lidé, kteří se chtějí cítit méně unaveně
Regenerační centrum Na Návsi ve Veselé
pom rn krátkou dobu zlepšuje chronické
u Mnichova Hradiště, které se nachází v sídle
civiliza ní choroby.
nestátního zdravotnického zařízení MALYRA,
Výborné výsledky zaznamenali klienti i ve
nově nabízí procedury, jež výrazně působí na
zrychlení metabolismu, andula ní terapie
regeneraci organismu. „Zaměřujeme se nejen
velmi p ízniv p sobí a výrazn urychluje
na masáže regenerační, relaxační a sportovní,
detoxikaci organismu. Díky andula nímu
ale pro náročnější klientelu poskytujeme
pásu, který se p ipev uje na b išní oblast,
masáže medové, aromaterapeutické a masáž
dochází k rychlému úbytku tuku i v oblasti
lávovými kameny. V naší nabídce je
krajiny b išní. L žko tedy nevyhledávají jenom
i andulační terapie a suché vakové uhličité
nemocní pacienti, ale i lidé, kte í cht jí
zábaly,“
říká
ředitelka
nestátního
v jarním období detoxikovat sv j organismus,
zdravotnického zařízení MALYRA Kamila
snížit svoji váhu a celkov se cítit mén
Sedláková.
unaven . „Pracuji deset hodin denn . Když
Vše je poskytováno v p íjemném prost edí
jsem p išel z práce, tak jsem cítil výraznou
a pracovníci se snaží vyhov t individuálním
únavu. Nyní už t etí týden navšt vuji 30 minut
pot ebám zákazník . Služby byly rovn ž
andula ní terapie a po 10 hodinách hlavn
rozší eny o moderní metodu andulační
sedavého zam stnání se cítím odpo at
terapie. Andula ní l žko vyvinuli p ední
a m žu sportovat,“ íká pan Jakub. Pro to tak
n me tí a švýcarští v dci v letech 2001 až
funguje? Protože andula ní l žko svými
2005 a v roce 2007 tato andula ní terapie byla
mírnými
vibracemi
rozproudí
krevní
p ihlášena k patentování jako léka ská
a lymfatický systém, a tím p irozen dochází
metoda. Andula ní l žko poskytuje pacient m
k odplavování odpadních látek, díky tomu se
nejen proh ívání infra erveným sv tlem, ale
lov k cítí lépe. To je jednoduchý princip
na celý organismus p sobí i vibrace r zné
andula ní terapie.
intenzity.
Terapie je vhodná pro všechny v kové
Podp rná procedura má pomoci nastartovat
kategorie a je vyhledávaná i seniory. 30 minut
t lu vlastní obranné mechanismy.
terapie nahrazuje až 5 km ch ze.
P edstavte si to: Lehnete si na speciální
lehátko po t žkém dni a vstanete plni síly,
která p ehluší i bolest. Jako by n žné brn ní
váš organismus p esv d ilo, že nemusí trp t.
Zní to absurdn ?
V regenera ním centru ve Veselé se
andula ní terapie používá 3 m síce a máme
velmi pozitivní reakce našich klient . Nejlepší
výsledky zaznamenali lidé s chronickými
bolestmi zad, bolestmi kloub , sval a lidé
s r znými chronickými onemocn ními. Paní
REGENERAČNÍ CENTRUM NA NÁVSI
Marii diagnostikovali p ed 3 lety diagnózu
Mnichovo Hradiště - Veselá
fibromyalgie. „Po t ech letech užívání r zných
Na Návsi 44
lék na tišení bolesti nezaznamenala žádnou
úlevu, brala jsem velké množství lék na
T: 777 412 266 T: 777 412 434
bolest, až jsem objevila tuto metodu. Po
Pracovní doba je každý den od 8 do 15
15 terapiích na andula ním l žku jsem tém
hodin a 2x týdně až do 20 hodin.
bez jakékoliv bolesti,“ íká paní Marie. Co je
V případě zájmu je možné přizpůsobit
tedy andula ní l žko? Je to léka ský
pracovní dobu vašemu zájmu.
andula ní masážní systém, který výrazn a za
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
Spokojený domov 3/2015
INZERCE
strana 10
Základní programy
Program
Název
Popis v češtině
P01
Prohřátí
Warm up
Zahřátí a uvolnění svalstva.
P02
Hluboko zasahující masáž
svalstva
Deep muscle andullation
Podporuje zmírnění bolestí svalstva a svalového napětí, stimulaci
látkové výměny, vitalizuje a přispívá k výraznému zlepšení
celkového tělesného zdraví.
P03
Stimulace lymfatického
systému
Lymhatic system stimulation
Aktivace lymfatického řečiště, odstranění zbytků látkové výměny a
škodlivých látek, detoxikace a odkyselení, podpora zpětného toku
v tepnách.
P04
Masáž poklepem
Pulse andullation
Masáž poklepem, uvolnění křečovitého stažení svalstva, stimulace
krevního oběhu.
P05
Uvolnění
Relaxation
Hluboké uvolnění, redukce stresu a nabývání nové energie a síly k
zotavení, podpora redukce nespavosti.
P06
Stimulace reflexních zón na
nohou Footreflexology
Stimulace reflexních zón na nohou, zmírnění bolestí, působí při
špatném prokrvení nohou a lýtek, stimulace lymfatického systému
a cirkulace krve, posílení imunitního systému.
Lékařské programy
Program
Název v angličtině
Popis v češtině
P07
Uvolnění křečí a svalové
napětí
Release muscle hardening
Na bolesti zad a napětí zádového svalstva, výrazné zmírnění
myogelózy (ztvrdnutí svalů)
P08
Akutní bolest zad
Acute back pain
Na akutní bolesti bederní páteře, při bederním ústřelu (houser),
křečích v lýtkách
P09
Uvolnění šíje
Neck relaxation
Na bolesti hlavy, tlak, migrénu a napětí šíjového svalstva, bolesti
ramen
P10
Mobilizace kloubů
Point mobilisation
Na bolesti kloubů, revma, artrózu, řídnutí kostí
P11
Zpevnění tkání
Tissue tightening
Stimulace lymfatického systému, podpora detoxikace, odkyselení
a redukce vody v tkáních, podpůrná funkce u redukce celulitidy
P12
Aktivace látkové
výměny
Boost metabolism
Podpora látkové výměny např. u nadváhy, problémy s trávením,
otoky nohou
P13
Aktivace látkové
výměny
Regenerations after sports
Rychlá regenerace po sportovních aktivitách, namožení svalů,
podpora odstranění produktů látkové výměny
P14
Stimulace trávícího
ústrojí
Specific treatment of
visceral fat
Stimulace střev při trávících problémech, zvyšuje prokrvení trávících
orgánů, stimulace břišních svalů, redukce zánětlivých látek v oblasti
výskytu viscerálního tuku (použít vždy s upevněným viscerálním
pásem)
P15
Hluboké uvolnění
Deep relaxation
Eliminace stresu při nespavosti, přerušované spaní
P16
Aktivní sport
Cardiovascular stimulation
Podporuje kardiovaskulární systém; stimuluje a vitalizuje, zvyšuje
prokrvení a zásobování kyslíkem
Vydává Spokojený domov, o. p. s., poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené:
pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby
http://www.spokojeny-domov.cz, tel.: 774 423 414, e-mail: [email protected]
íslo ú tu: 3164783359/0800
strana 11
DISTRIBUČNÍ MÍSTA
Spokojený domov 3/2015
Kam všude časopis distribuujeme?
Seznam distribu ních míst neustále rozši ujeme a naším cílem je, aby byl asopis vydáván ve vyšším
nákladu a k dispozici byl v každé obci v regionu naší p sobnosti, protože práv na malé obce ve velké
mí e zam ujeme naše sociální služby. Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho asopisu,
kontaktujte prosím redakci. Aktuální seznam distribu ních míst p inášíme níže:
Bakov nad Jizerou: M stský ú ad, Mírové nám stí 208; M stská knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové
nám stí 84; Trafika, Boleslavská 715. Dolní Bousov: Zahradnictví Spokojené slunce, V Lipkách; M stská
knihovna a infocentrum, Kostelní ul. 141. Jinolice: Obecní ú ad, Jinolice 39. Kněžmost: D m
s pe ovatelskou službou (Obecní knihovna, kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s.),
U St ediska 24; Obecní ú ad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradiš ská 194; kade nictví Marie Zimová,
Hradiš ská 181 (budova sokolovny). Libuň: Obecní ú ad, Libu p. 27. Mladá Boleslav: kontaktní místo
Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; M stská knihovna, Václava Klementa 1229; Magistrát –
odbor sociálních v cí, Starom stské nám. 69; Informa ní centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, Nám.
Republiky 760; Help Centrum, Na Kozin 9; Ú ad práce, Jaselská 292. Mnichovo Hradiště: kontaktní
místo Spokojeného domova, o. p. s., Jana Švermy 378 (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska);
Malyra, Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika „Signál“, Masarykovo nám stí 283;
M stské informa ní centrum, Masarykovo nám stí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo nám stí 240;
ekárna léka , Masarykovo nám stí 692; ekárna (MUDr. Pfeffer), Masarykovo nám stí 246; M stská
knihovna, Turnovská 717; O ní optik AA, Ivana Olbrachta 408; Poliklinika, Jana Švermy 395 ( ekárny
v p ízemí a 1. pat e); Lékárna Arkánum, Víta Nejedlého 1497; Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého 279;
Restaurace U Kvapil , Jana Švermy 384; Ú ad práce, Jiráskova 1533. Přepeře u Turnova: Obecní ú ad,
P epe e 229. Příšovice: Zdravotní st edisko, P íšovice 185. Ptýrov: Obecní ú ad, Ptýrov 19. Sobotka:
M stský ú ad, Boleslavská 440; M stské informa ní centrum, nám stí Míru 3; Zdravotní st edisko, Ji ínská
300. Turnov: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Zborovská 519 (budova hotelové školy –
bo ní vchod ze Žižkovy ulice); Panochova nemocnice Turnov, 28. íjna 1000; Ú ad práce, Palackého 192;
M stský ú ad – odbor sociálních v cí, Skálova 84; M stské informa ní centrum, Nám. eského ráje 26.
Chcete se podílet na tvorbě časopisu?
Uvítáme jakékoliv p ipomínky k asopisu, tipy na lánky, nám ty na nové rubriky, informace o akcích
vhodných pro seniory a zdravotn postižené a v neposlední ad i vaši vlastní tvorbu – vzkazy, vzpomínky,
fotografie, kresby, lánky o vašich koní cích, recepty... Osobn m žete doru it své p ísp vky do naší
kancelá e v Mnichov Hradišti nebo posílat e-mailem na adresu [email protected] Vaše
dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 773 635 633. http://www.spokojeny-domov.cz/casopis
Zahradnictví Spokojené slunce
provozované Spokojeným domovem, o. p. s.
V Lipkách, Dolní Bousov, tel.: 776 123 363,
PROVOZNÍ DOBA: PO–PÁ: 8:00–16:00, SO 8:00–12:00
www.zahradnictvi-bousov.cz
SHÁNÍME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!!! Spokojený domov shání brigádníky i pracovníky na hlavní pracovní pom r
na pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior a handicapovaných.
Bližší informace vám poskytnou koordinátorky příslušných oblastí: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště
a okolí: 774 341 170, Turnov a okolí: 773 565 341, Jičín a okolí: 773 503 840.
Spokojený domov, registrace MK ČR E 19810. Adresa redakce pro Vydává Spokojený domov, o. p. s.
osobní návštěvu: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradišt (vedle vchodu
do d tského zdravotního st ediska). Korespondenční adresa:
Spokojený domov, o. p. s. – redakce asopisu, Veselá 159, 295 01
Mnichovo Hradišt . Šéfredaktor: Mgr. Petr Novák – tel.: 773 635 633,
e-mail: [email protected] Redakční rada: Marie
Ko ová, Ing. Lucie Lustigová, Mgr. Martina Michalcová, Miloslava
Šturmová, Jaromír Veselý. Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o.
Web časopisu: http://www.spokojeny-domov.cz/casopis
poskytovatel
terénních
sociálních
služeb pro seniory a zdravotn
postižené: pečovatelská služba, osobní
asistence, odlehčovací služby. Sídlo:
Veselá p. 159, 295 01 Mnichovo
Hradišt ,
I :
29043913,
tel.:
774 423 414, e-mail:
[email protected]
http://www.spokojeny-domov.cz

Podobné dokumenty

Aktualizace Regionální surovinové politiky

Aktualizace Regionální surovinové politiky horního zákona). Úelem pedchozího souhlasu je pedevším pezkoumání zámru podnikatele z hlediska zabezpeení poteb hospodáství státu nerostnými surovinami vetn možnosti dovozu a vývozu tcht...

Více

Velkoobchodní ceník platný od 1. 5. 2014

Velkoobchodní ceník platný od 1. 5. 2014 *) prodej pouze na celá balení x: Zboží s kódem končícím znakem x je pouze na objednávku. Po obdržení objednávky bude upřesněn termín dodání. Uvedené ceny jsou bez DPH. Platí od 1. 5. 2014 do vydán...

Více

Katalog Burger concept 2016

Katalog Burger concept 2016 Moskvy ve 12. století svoji pochoutku – tatarský steak – naškrábané hovězí maso. Z Ruska se dostal tatarský steak do Hamburku v 16. století díky ruským námořníkům. Zde se z něj stal „hamburg steak“...

Více

Katalog okrasných trav - Miscanthus

Katalog okrasných trav - Miscanthus trsy čistě zelenolistých odrůd jsou neméně krásné a navíc působí výrazně přirozenějším (a více uklidňujícím) dojmem. Určitě je ale vhodné vzít v potaz, kam hodláme rostliny zasadit. Do menších part...

Více

Druhově pestré louky

Druhově pestré louky učinit následující doporučení. Jako základ směsi použijte kostřavu červenou a luční, trojštět žlutavý, lipnici luční a bahenní, bojínek luční, poháňku hřebenitou, psineček tenký, jetel luční a zvrh...

Více