Systémový katalog

Komentáře

Transkript

Systémový katalog
RONN MEA®DRAIN
Traffic
Vymyšlen pro rychlost
Pevné
Rychlostní
Inovativní
Nové
MEADRAIN Traffic
DM 1500 s
třídou F900
Profesionální řešení odvodňování
silnic a dopravních ploch
> OPA > D > DM > DS > ENS > KERB
www.ronn.cz
RONN MEA®DRAIN Traffic
Trvale vysoký výkon
Přehled systémů
Ukázková řešení odvodnění
na dálnicích a ve městech
MEA®DRAIN nabízí pro všechny silnice republiky
projektová řešení spolehlivého a hospodárného
odvodňování. Škála našich výrobků zahrnuje jasně
definovaná a perspektivní řešení z polymerického betonu.
> MEA®DRAIN D a DM nabízí odvodnění
dálnic a rychlostních silnic.
> opA systém žlabů pro drenážní asfalt
s bočními vtoky
> KERB žlaby a obrubníky v jediném prvku
v kombinaci k uspořádání městských ploch
> MEA®DRAIN TRAM pro komplexní a variabilní
požadavky v oblasti tramvají
Není podstatné, jaký systém žlabů použijete se
systémem MEA®DRAIN Traffic máte k dispozici
desetiletí zkušeností a know-how MEA® v oblasti
profesionálního odvodňování ploch. Plánujte pružně
s inovativními stavebnicovými systémy, aplikačně
technickým servisem zdarma a vynikajícími fyzikálními
i chemickými vlastnostmi polymerického betonu.
Pracujte s nižšími hmotnostmi. Ušetřete si těžkou
techniku při manipulaci a instalaci. Získejte výhody
dlouhé životnosti a spolehlivosti našich výrobků.
Zůstaňte prostě vždy v čele se systémem
MEA®DRAIN Traffic.
2
RONN DRAIN - TRAFFIC
RONN MEA®DRAIN Systém Traffic D a DM
Standardní řešení odvodňování
silnic a dálnic
Základní informace
Systém MEA®DRAIN D:
Vysoce výkonný systém MEA®,
určený pro extrémní zatěžování
až do třídy F900, včetně příčného
odvodnění rychlostních silnic a
dálnic.
Varianty: D 1000 / D 2000
Systém MEA®DRAIN DM:
Efektivní systém odvodňování
dopravních cest. Použitelný do
třídy D400.
Varianty: DM 1500 a DM 2000
RONN DRAIN - TRAFFIC
V posledních letech silně vzrostlo zatěžování dopravních cest jako dálnic,
rychlostních silnic nebo provozních ploch letišť; a to zejména vlivem
intenzivní silniční těžkotonážní přepravy a stále těžších vozidel. Velmi
důležitý faktor dlouhodobé a spolehlivé funkčnosti silnice nebo dálnice je
volba moderního a odpovídajícím způsobem dimenzovaného
odvodňovacího systému.
Přitom jsou směrodatné určité rozhodující faktory:
za prvé schopnost spolehlivě přenášet dynamické zatěžování rychle
jedoucích vozidel těžké přepravy. Za druhé musí systém zajistit provozní
bezpečnost tím, že i při velkém množství srážek dokáže
spolehlivě zajistit rychlý odtok vody. A v neposlední řadě musí být takový
systém hospodárný – v plánování, při instalaci i při čištění.
Stručně řečeno: RONN nabízí se systémy žlabů MEA®DRAIN D 1000 / D
2000 a s efektivním systémem DM ideální řešení uspokojující stále
rostoucí požadavky. Protože při jejich vývoji byly naším měřítkem právě
tyto tři rozhodující faktory. Optimální odolnost proti vysokému
dynamickému zatěžování, kterou vyžadují rychle jedoucí vozidla těžké
nákladní dopravy, splnění nejvyššího standardu bezpečnosti a také
atraktivní poměr ceny k výkonu.
MEA®DRAIN D a DM spolehlivě vydrží nejrůznější druhy zatížení, protože
tyto systémy jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného proti tlaku
a ohybu a jejich monolitická konstrukce žlabu s integrovaným krycím
roštem zaručuje nejvyšší stabilitu. Tyto kvality potvrzuje certifikace pro
třídy zatížení D400 až F900, přičemž systémy D 1000 a D 2000 jsou
schváleny k používání při podélném i příčném odvodňování rychlostních
silnic a dálnic.
3
RONN MEA®DRAIN Traffic opA
Inteligentní řešení pro nejvyšší požadavky
Monolitický žlab z polymerického betonu opA 2000 se jmenovitou světlostí
200 je optimálně dimenzován pro nejnovější požadavky konstrukcí silnic.
Aby v asfaltu nevznikaly trhliny, je třeba vzdát se při vestavbě
odvodňovacího žlabu konstrukce betonového klínu opláštění žlabu. To je
v současnosti kdykoliv a bez problémů možné, protože opA 2000 dokáže
díky inverzní konstrukci, masivně zesíleným stěnám a klenuté konstrukci
oblouků odolávat nejvyššímu zatěžování.
Zapuštěné boční vtokové otvory jsou speciálně navrženy pro použití
jednovrstvého nebo dvouvrstvého asfaltu s otevřenými póry a zajišťují tak
optimální odtékání vody.
Se žlabem z polymerického betonu opA 2000 dokazuje MEA znovu svou
pokročilou schopnost vyvíjet a prezentovat optimální řešení zvláštních
požadavků.
Výhody na první pohled
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇
➈
Těsnicí hrana snadno viditelná /
kontrolovatelná
➀
Kotvicí systém MEAgrip
k zajištění proti posunu
Kotevní kapsa proti posunu
Různé tloušťky stěn, na straně
asfaltu mimořádně masivní,
extrémně odolné proti zatěžování,
zesílené stěny žlabu
Staticky dokonalý klenutý tvar
➁
➂
➃
➄
➅
➇
➈
Slepené těleso žlabu bez
vznikajícího napětí
Vtokové otvory odpovídající
normám
První těleso žlabu inverzní
konstrukce, bez zúžení směrem
dolů
Těsnicí drážka pro snadné
utěsnění v místě instalace žlabu
proti vytékající vodě.
Instalace žlabu opA
4
➆
Instalace konvenční,
monolitický žlab
RONN DRAIN - TRAFFIC
RONN MEA®DRAIN Systém Traffic
Přehled variant spádu
Voda, která po dešti neodtéká dostatečně rychle, je velkým zdrojem nebezpečí
ohrožujícím účastníky provozu. Snížit ho lze použitím variabilního
odvodňovacího systému s odpovídající kapacitou odvádění vody a
zohledněním lokálních množství dešťových srážek a místního terénu.
MEA®DRAIN Traffic nabízí tři možnosti spádu a četné možnosti jejich
kombinace.
Technický servis MEA® navíc podporuje partnery při provádění hydraulických
výpočtů, plánování a vytváření grafů. Výsledkem je naprosto přesné
přizpůsobení terénu a optimální rychlost průtoku.
Tato kombinace umožňuje rychle zachytit i velká množství povrchové vody
a spolehlivě ji odvést. Efekt samočištění díky hladkým vnitřním plochám navíc
zaručuje trvalou spolehlivost a nižší náklady na údržbu a péči.
Spád
Žlaby D 1000:
> Spád vodní hladiny
> Lineární spád
> Stupňovitý spád
Žlaby D 2000:
> Spád vodní hladiny
> Stupňovitý spád
Žlaby DM:
> Spád vodní hladiny
Žlaby opA:
> Spád vodní hladiny
RONN DRAIN - TRAFFIC
Spád vodní hladiny
Rovná větev žlabu, pokud
není třeba spád nebo
přirozený spád je
dostačující.
Lineární spád
Větve žlabů s integrovaným
lineárním spádem
a konstantním sklonem
0,5 %. Standardně se
používají větve žlabů v délce
do 20 m. Větve žlabů až do
délky 30 m na dotaz.
Stupňovitý spád
Větve žlabů pro stupňovitý
spád se realizují kombinací
prvků žlabů v různých konstrukčních výškách.
5
RONN MEA® Polymerický beton
Kvalitní materiál
Material
Speciální polymerický beton od společnosti MEA® se vyznačuje vynikajícími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Díky tomu je tento materiál
extrémně spolehlivý a všestranný, a to i za nejtvrdších podmínek. Tento
materiál – přírodní, minerální suroviny jako křemen, čedič a granit, které
jsou pojeny směsí pryskyřic – je mimořádně robustní a disponuje nejvyšší
pevností v tlaku a ohybu. Žlaby z polymerického betonu současně
přesvědčí svou výrazně nižší hmotností než běžné betonové žlaby, což
citelně usnadňuje jejich zabudování.
Díky vynikající odolnosti proti kapalným chemikáliím jsou žlaby MEA®
z polymerického betonu materiálem číslo jedna pro ekologická řešení
odvodňování a ochranu spodních vod. Četné klady polymerického betonu, který je výsledkem vlastního vývoje ve společnosti MEA®, činí z tohoto
materiálu úspěšný základ systému žlabů MEA®DRAIN Traffic.
Přehled vlastností
materiálu
> Extrémně malý počet pórů a
nízká nasákavost
> Vysoká odolnost proti
chemikáliím a olejům a také
dalším agresivním látkám
> Převážně z přírodních minerálních surovin, jako křemen, čedič
a granit
> Podstatně nižší hmotnost než
srovnatelné betonové žlaby
6
Pevnost v tahu a ohybu
_> 90 N/mm2
_> 22 N/mm2
Nasákavost
pod 0,05%
Modul pružnosti
25-35 kN/mm2
Hustota
2,1 - 2,3 kg/dm2
0 mm2
Pevnost v tlaku
Hloubka pronikání vody
Struktura materiálu
bez kapilár – optimální pro rychlé odtékání vody
a nečistot
Hmotnost tělesa žlabu
až o 75 % nižší než u běžných betonových žlabů
Struktura materiálu
Vysoká odolnost proti kapalným chemikáliím
(rozsah pH 3 – 9)
Zpracování
bezproblémové s kotoučovou pilou, vrtákem
do kamene nebo sekáčem
Ekologičnost
Odolnost proti stárnutí
ekologický materiál s minerálními příměsemi
absolutní odolnost proti mrazu, bez opotřebení
a bez nutnosti údržby
RONN DRAIN - TRAFFIC
REFERENCE
Řešení v praxi
Dálnice
a rychlostní
silnice
Autobusové
zastávky a
přechody pro
chodce
Silnice
a dopravní cesty
RONN DRAIN - TRAFFIC
7
Supreme EN
REFERENCE
Řešení v praxi
Závodní a
zkušební dráhy
Letiště
Tramvaje
8
RONN DRAIN - TRAFFIC
Efektivní a pružné řešení
projektů tramvajových pásů
Přednosti:
> Individuální a kompetentní
řešení vašich specifických
aplikací
> Speciálně konstruované pro
použití v oblasti tramvajových
pásů, žlaby a rošty speciální
délky
> Kompletní péče o projekty ze
strany zkušených specialistů
MEA
RONN DRAIN - TRAFFIC
9
Supreme EN
Přehled systému
opA 2000
DM 2000
D 1000
Světlost:
200 mm
Konstrukční šířka: 300 mm
Konstrukční výška: 420 mm
Světlost:
200 mm
Konstrukční šířka: 254 mm
Konstrukční výška: od 320 do 570 mm
Světlost:
100 mm
Konstrukční šířka: 154 mm
Konstrukční výška: od 250 do 350 mm
• Speciální žlab pro 2vrstvý drenážní asfalt,
bez spádu
• Inverzní monolitická konstrukce
• Třída zatížení A15 až D400
• Žlab bez spádu
• Monolitická konstrukce
• Třída zatížení A15 až D400
• Žlab bez spádu
• Monoliticky slepená konstrukce
•Třída zatížení A15 až F900
D 2000
DS 1000
ENS 2000 Tram
Světlost:
200 mm
Konstrukční šířka: 254 mm
Konstrukční výška: od 404 do 504 mm
Světlost:
100 mm
Konstrukční šířka: 154 mm
Konstrukční výška: od 215 do 315 mm
Světlost:
200 mm
Konstrukční šířka: 294 mm
Konstrukční výška: 330 mm
• Žlab pro stupňovitý spád (5 %)
a bez spádu
• Monoliticky slepená konstrukce
•Třída zatížení A15 až F900
• Žlab pro stupňovitý spád (2,5 %)
a bez spádu
• Monoliticky slepená konstrukce
• Třída zatížení A15 až D400
• Žlab bez spádu
• Také s integrovaným napojením odtoku
• Třída zatížení A15 až D400
10
RONN DRAIN - TRAFFIC
✉ RONN DRAIN COMPLET
Jáchymovská 206/76
360 04
Karlovy Vary
Tel.: 353 220 259
353 220 541
Fax: 353 227 726
E-mail:
[email protected]
Kampelíkova 11
602 00
Brno
Tel.: 547 221 683
547 250 250
Fax: 547 221 613
E-mail:
[email protected]
Přemyslova 660
511 01
Turnov
Tel.: 481 311 497
Fax: 481 323 483
E-mail:
[email protected]
Nad Primaskou 9
100 00
Praha Strašnice
Tel.: 274 782 526
274 810 754
Fax: 274 782 528
E-mail:
[email protected]
Žižkova tř. 1321/1
370 01
České Budějovice
Tel./Fax: 386 321 573
10/13
❯ ❯ ❯ www.ronn.cz
✉ RONN SK s.r.o.
Vodná 27
949 01
Nitra
Tel.: +421 / 37 652 9339
Fax: +421 / 37 652 6029
Karlovy Vary
Turnov
Praha
České Budějovice
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Brno
Nitra
Sipbachzell

Podobné dokumenty

Systémový katalog

Systémový katalog > velkou variabilitu až do třídy zatížení E 600 Optimální průřez žlabu pro > maximální výkon odtoku Moderní materiál pro > velkou tepelnou a chemickou odolnost proti chemikáliím, oleji, benzínu, ho...

Více

MEA - ACC - DOSTAW s.r.o.

MEA - ACC - DOSTAW s.r.o. Aretace pro rošty TL1000 (1 ks / 0,5 m)*

Více

MEAEASY 100 100 - SAG

MEAEASY 100 100 - SAG Světlá šířka 100 mm, celková šířka 130 mm. Se spádem dna 0,5%. S těsnící spojovací drážkou. Pro zátěžové třídy A15 – C250 kN podle ČSN EN 1433. Zátěžové třídy jsou doporučené při zabudování podle i...

Více

Poklop ECON Plus F900

Poklop ECON Plus F900 Aretace - inovativní systém aretace víka v rámu pomocí 3 pružných litinových pružin - ochrana před krádežemi a vandalismem - víko je centricky upevněno v rámu Rám

Více

Poklop D400 ECON Plus bez vent., logo ŘSD

Poklop D400 ECON Plus bez vent., logo ŘSD víko je centricky upevněno v rámu příprava pro osazení obrtlíkem přírubový, černý lak vyměnitelné těsnění HYDROpren z polychloroprénu (DIN 53505) dlouhá životnost a odolnost proti oděru i při extré...

Více

Fakta a čísla o skupině ACO

Fakta a čísla o skupině ACO Převzetí obchodní společnosti Strangguss AT Nanjing, Čína

Více

Akční leták v PDF

Akční leták v PDF Zdarma ve všech supermarketech TERNO a ve schránkách • Vychází týdně, vždy první den akce (datum uvedeno na obálce) • Evidováno u MK ČR pod č. MKČRE10366 • Vydavatel: Jednota, spotřební družstvo Če...

Více

Poklop D400 ECON Plus bez ventilace

Poklop D400 ECON Plus bez ventilace jednoduché a ergonomické otevírání víka inspekční pozice ve 120°, v 90°stupních aretace proti náhodnému zaklapnutí a možnost vyzdvižení víka

Více

PAPERplus - Storopack

PAPERplus - Storopack on-demand řešení ochranného balení musí tento rozsah pokrýt.

Více