LBSK 7048

Transkript

LBSK 7048
LBSK 7048
Styren-butadienový-karboxylový latex - LBSK
Technický list
Datum vydání: 30/09/2009
Vydání: 2
Schváleno: Produktový manažer – Zdeněk Herber
Předcházející vydání tohoto dokumentu ztrácejí svojí platnost.
Strana 1 z 1
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
LBSK 7048 je vodní disperze styren-butadien-karboxylového kopolymeru. Vyrábí se technologií
emulzní kopolymerace probíhající při vyšších teplotách s použitím aniontových emulgátorů a obsahující
okolo 76,0% vázaného styrenu. Latex je bílá až světle krémová kapalina stabilizovaná nebarvícím
antioxidantem.
OBECNÉ POŽADAVKY
Latex je bílá až světle krémová kapalina, u které je přítomnost jakýchkoliv mechanických nečistot
nepřípustná.
TECHNICKÉ PARAMETRY
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KAUČUKU
Parametry
Sušina
Volný styren
Obsah koagulátu
pH
Viskozita Brookfield
Jednotka
% hm.
% hm.
% hm.
mPas
Hodnota
min. 48
max. 0,02
max. 0,1
8,0 ÷ 10,0
min. 100
Zkušební metoda
ISO 124
PN ISO 13741
ISO 706
PN ISO 976
PN ISO 1652
Garantované hodnoty vztahující se k technickým parametrům výrobku jsou vždy součástí vzájemné
dohody.
BALENÍ A DOPRAVA
Syntetický latex je dopravován v automobilových cisternách, v tunových kontejnerech nebo v sudech.
V průběhu zimní sezóny musí být latex dopravován ve vyhřívanými nebo tepelně izolovanými
dopravními prostředky při teplotě od 5°C to 40°C.
Další druhy balení a způsob dopravy je možné řešit individuální dohodou mezi výrobcem a
zákazníkem.
Syntetický latex není látkou nebezpečnou pro přepravu.
SKLADOVÁNÍ
Syntetický latex by měl být skladován při teplotě od 5°C to 40°C v sudech uložených maximálně ve
dvou (2) vrstvách, v tunových kontejnerech nebo v uzavřených kovových nádržích vybavených nízkootáčkovým míchadlem zajišťujícím pohyb celé hmoty latexu v zásobníku.
Maximální doba skladování je šest (6) měsíců od data výroby.
POUŽITÍ
Syntetický latex LBSK 7048 může být používán pro impregnaci netkaných látek, pro zpevnění koberců
a podlahových krytin. Používá se také pro směsi s jinými druhy latexů, pro případy kdy je požadována
vyšší přilnavost, lepivost.
Tento dokument má pouze informativní charakter. Informace zde uvedené jsou založeny na současném stavu znalostí a zkušeností. Uvedené
informace o kvalitě a vlastnostech produktu nemohou být základem jakékoliv reklamace a nemohou být použity pro přípravu směsí s žádnými jinými
hmotami. Výrobek by měl být dopravován, skladován a použit v souladu s platnými předpisy a s ohledem na vhodné pracovní a hygienické
podmínky.
Za využití informací stejně jako použití produktu neodpovídá výrobce. Správné stanovení bezpečných podmínek pro použití produktu je výhradně
odpovědnost zákazníka.