Spravodaj c 136 - szcpv

Komentáře

Transkript

Spravodaj c 136 - szcpv
Spravodaj c 136
Motto 36: „Ak sú dejiny dejinami kráľov a cisárov, vojvodcov a kniežat, víťazstiev a dobytých
území, potom nemáme dejiny, aspoň nie sme ich podmetom. Ale ak sú dejiny civilizácie
dejinami práce, dejinami prerušovanej, ale vždy znova a znova víťaznej stavby, potom sú to aj
naše dejiny.“
Vladimír Mináč – Dúchanie do pahrieb
++++++++++++++++++++++++
- 5.7.2011 o 9.00 hod. V kostole sv. Kriza v Devine bude Cyrilometodska put “Pramene
zivota”
Program:
9.30 Omsa, hlavny celebrant Mons. Jan Formanek, generalny vicar BA arcuduecezy, kazatel
Marian Valabek, SDB
Proglas – recituje pani Eva Kristinova
Po omsi priatelske agape a program pred kostolom
13.00 Poeticko hudobna kompozicia na cest sv. Cyrila a Metoda a ich ziakov, ucinkuju:
J.Simonovic, J. Hanuskova, L.Hallon, spev J.Hlavaj
14.00 hod. Moleben k nasim svatym otcom Cyrilovi a Metodovi, greckokatolicka farnost
Bratislava –Stare mesto
Organizuju: Dedicstvo otcov o.z. a NOC Bratislava
++++++++++++++++++++++++
Národná kultúra ako bezpečná sieť
Drahoslav Machala
Súčasnosť, ktorú žijeme, je doba dokonale vylomená z kĺbov. Vzdelaný intelektuál vie, že doba
stavia pred ľudí úlohy aj nové výzvy. Žijeme však čoraz viac vo virtuálnom svete zaplavenom
mediálnym smogom, ktorý na nás padá zo všetkých kútov a smerov. Médiá dokonca vnucujú
súčasníkom spôsoby ako a o čom sa majú zhovárať, ale dokonca aj spôsoby ako sa ľudia majú
správať aj konať, obvykle v protiklade s ľudskou prirodzenosťou. Čo je „in“ a čo je „ne-in“. Je
čitateľný zámer vyrábať stresujúci svet permanentnej úzkosti a ohrozenia, v ktorom sa človek
neteší na ranné vstávanie, a zároveň je to ideálny priestor na manipuláciu s ľuďmi. V tejto
informačne presýtenej dobe, je veľkým umením správať sa nadhľadom, vedieť sa zastaviť
a zamyslieť sa nad Goetheho výrokom: „Postoj chvíľka, si krásna!“ Všetci: zamestnávatelia,
priatelia, susedia aj spolky, ktoré chcú byť za každú cenu „trendy“ vás ženú k vnímaniu sveta v
zrýchlenom pohybe. Zmena je život, vraví slogan. Ale ako potom pestovať tradície a hodnoty, čo
je práca na desaťročie, čo si vyžaduje systematický prístup a zmysel pre sebahodnotenie.
Postavenie aj kredit Matice slovenskej, ju predurčujú na to, aby sa práve jej podstatným
programom stala starostlivosť o národnú kultúru, keďže vidíme, ako nám všetky aktivity nielen
duchovnej, ale aj telesnej kultúry doslova hynú pred očami.
Slovenskú národnú kultúru, tvoria tri vrstvy: 1. reč, materinský jazyk ako náš spoločný svet
významov; 2. krajina, vlasť, teda domov ako náš spoločný priestor, v ktorom žijeme; 3. a história
ako naše spoločne prežité osudy; Poďme sa nad týmito troma vrstvami spoločne zamyslieť.
Jazyk, reč, slovenčina je dar, ktorého význam máme od malička predkladať deťom ako základnú
hodnotu, oporu aj istotu. Viesť deti k úcte k jazyku je základná občianska cnosť. Každé by malo
naspamäť vedieť niekoľko veršov z Hviezdoslavovej básne Mňa kedys´ zvádzal svet, mi
hovoriac, ó, jak je lichá..., keď ho lanárili, aby písal básne v maďačine. Ale on precitol
a pochopil, preto napísal „Ó, mojej matky reč je krásota, / je milota, je rozkoš, láska svätá!/ Je,
vidím, cítim, celok života!/ Môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá.“ Pestovanie úcty k jazyku je
fundamentom budovania silného puta k vlasti. Slovenčina, nie je len dorozumievací prostriedok,
nie je to len súhrn znakov, ktoré zapisujeme alebo vyslovujeme v zoradených slovách, ktoré
musia mať zmysel, aby sme si porozumeli... Slovenčina, materinská naša reč, je pre nás, pre
Slovenky a Slovákov najmä spoločný svet významov. Slovenčinou sme pupočnou šnúrou spojení
so Slovenskom. Ak vyslovíte meno kráľ Svätopluk, nie je to iba pojem, ale každý vzdelaný
Slovák si vybaví mocného a schopného vládcu, ktorý bol najskôr kniežaťom v Nitrianskom
vojvodstve, a potom mocným kráľom na Bratislavskom hrade aj vo Velehrade vo
Veľkomoravskej ríši. Nie je to len predstava, ale najmä význam, obsah, ktorý predstavuje: teda
konanie, skutky, hrdinské činy, ale aj omyly, ktorých sa človek na ceste životom dopustí. Bol to
kráľ Slovenov, starých Slovákov. Slová sú stopy poslove – ako to napísal Milan Rúfus.
Prostredníctvom tajomných kódov jazyka rozumieme významom slovenských slov najmä ako
Slováci, lebo prirodzene chápeme posolstvá, ktoré významy týchto slov nesú slová na vlastných
pleciach z čias našich dávnych predkov a pritom sa dokážu aj prihovárať nám aj dnešku. Slová
majú svoju históriu a svoju vnútornú silu. Slová sú to kódy poznania, ale aj vzťahov a zväzkov
s minulosťou, ktorá v nich prišla k nám. A zároveň našim odkazom slovenským potomkom do
budúcnosti. V diele Stručná história Slovákov Juraj Fándly napísal: „Zapamätaj si, že celé
ľudské pokolenie má prirodzený pud, že svoj kmeň vždy podporuje a chráni.“ Najskôr poznanie
o duchu a význame slovenčiny pre Slovákov roku 1843 v Prahe vykríkol Gemerčan Samo
Tomášik: „Hej Slováci, ešte naša, slovenská reč žije./ Dokiaľ naše verné srdce, za náš národ
bije./ Žije, žije, duch slovenský, žiť bude naveky.// Hrom a peklo, márne vaše, proti nám sú
vzteky.“// V čase poroby rezko zazneli slová Viliama Paulínyho – Tótha: Slovenčina moja,
krásne ty zvuky máš,/ Tatransko vzbudzuješ, / život mu dáš.//. Ak kto ju miluje, nech žije, nech
žije. // kto sa jej odrieka, sám seba zabije.“// Profesor Jozef Štolc, Spišiak z Hranovnice
o slovenčine, napísal: „Ako je krv udržiavateľom telesného života, tak jazyk je krvou ducha.
Jazykový systém je nervovou sústavou duchovného života. Ním tečie kolobeh myšlienkového
bohatstva a oživuje každý jednotlivý orgán národného spoločenstva od počiatku až do konca.“
Druhý zázrak, ktorý tvorí oporný stĺp (vrstvu) národnej kultúry je krajina, naša vlasť, náš
domov, teda spoločný priestor, v ktorom žijeme. Môj kamarát, básnik Kamil Peteraj vyslovil
nádherný bonmot, ktorý je osobitne priliehavý a presný: „Vlasť je sieť, do ktorej sme chytení,
a predsa sa v nej cítime slobodní.“ Skúste sa zamyslieť nad týmto zvláštnym a predsa
očarujúcim paradoxom: sme len zdanlivo obmedzovaní sieťou, ktorá ale zároveň (paradoxne)
symbolizuje istotu domova, lebo v tom istom okamihu chceme byť slobodní, teda sa cítiť, ale aj
môcť konať slobodne. Človek je zvláštny tvor, ktorý súčasne potrebuje pocit istoty a pritom
prahne po slobode konania. Rovnako nežne o vlasti, ako o Božej sieti píše v básni Modlitba za
Slovensko Milan Rúfus: Viem jedno hniezdo./ Rád ho mám./ V ňom ako v Božej sieti. Je mnoho
otcov, mnoho mám...“ Je dôležité naučiť sa vzťahu k vlasti, pestovať tento vzťah a rozumieť
tomu, že vlasť je spoločný priestor, v ktorom žijeme my Sloveni súvisle 15. storočí, teda
tisícpäťsto rokov. Usadili sme sa pod skalnými hradbami Karpát, ktoré nad Slovenskom
vytvárajú nebeský ochranný dáždnik. Pán Boh nás Slovákov vždy mal tajne rád, keď sme si
vybrali také božské miesto...Určite sme prežili aj preto, lebo sme si vybrali v Európe strategické
miesto, krajinu úzkych dolín, a nádherných kotlín, popretkávanú životodarnými riekami a
potokmi. Starešinovia starých Slovákov sa vedeli do krajiny pozerať, preto našu vlasť vybrali
predvídavo a s veľkou perspektívou. Takto nás hradby Tatry chránili a vody Moravy, Dunaja
a Tisy napájali, teda sprevádzali ako verní druhovia storočiami. Rovnako ako sa máme s úctou
správať k slovenčine, túžime zachovať budúcim generáciám aj chrám prírody našej slovenskej
vlasti. Preto musíme pestovať kultúru krajinotvorby, nie iba prízemnú kultúru dobyvateľov,
vykorisťovania krajiny. Rozumieť harmónii prírody, rešpektovať ju aj sa od nej inšpirovať. Zo
života brať a životu vracať.
Napokon treťou vrstvou národnej kultúry je história ako spoločné osudy predkov. Bude
dôležité, akým spôsobom budeme tieto spoločné osudy prezentovať, o aký presvedčivý výklad sa
pokúsime. Pôjde aj o to, koľko poznania ľudskej pamäte budeme vedieť príťažlivo
sprostredkovať mladším generáciám. Preto máme pestovať pamäť národa. Ako vraví Alexander
Matuška: „Nič sa nastálo neudrží vo vedomí, v láske a úcte ľudí, taký je zákon života. Ale je aj
iný zákon a ten znie, že národu neslobodno žiť zo dňa na deň... Potrebujeme pamäti ako spojiva
a mosta, ako podnetu a záväzku, ako hĺbkovej perspektívy a chrbtovej kosti. Ako zázemia
a podpalubia, bez ktorého sa ani loď s najskvelejšou palubou nedostane nikam... Potrebujeme sa
dostať z heslovitého chápania svojej minulosti, z obyčaje, že sa svojou minulosťou oháňame, že
ju však nepoznáme.“ Okrem historickej epopeje Samovho kráľovstva, cez Nitrianske vojvodstvo
a kniežaťa Pribinu a Koceľa, cez Veľkomoravskú ríšu kráľa Svätopluka, musí do slovenských
sŕdc presiaknuť aj poznanie uhorských dejín. My, Slováci nemáme právo, aby sme z vlastného
historického vedomia kvôli predpojatosti vynechávali poznanie uhorských dejín. Uhorské dejiny,
sú naše slovenské dejiny, poznaním sa musíme stať sa ich vlastníkmi a majiteľmi.
Napísal som knihu Šľachtické rody v presvedčení, že aj osudy slovenských šľachtických rodov
sa musia stať súčasťou nášho historického povedomia a vedomia. Teším sa, že prof. Ján
Lukačka, prof. Róbert Letz, prof. Martin Homza, prof. Leon Sokolovský, doc. Ivan Chalupecký
a celá mladšia generácia slovenských historikov pochopila, že slovenská šľachta sa musí stať
súčasťou poznania mladých Slovákov. Spomínaní renomovaní historici napísali vedecké štúdie
o šľachte v Nitrianskej župe, v Malohonte, v Gemeri aj na Spiši. A Dalimír Hajko s manželkou
Ľubou Hajkovou vo vlastnom vydavateľstve H+H vydal päť dielov Lexikónu erbov šľachty na
Slovensku.
Malá úvaha na záver: je našou povinnosťou poznať osudy slovenských šľachtických rodov:
najmä veľkomoravských veľmožov z rodu Hunt-Poznanovcov, ktorí od 10. do 12.—13. storočia
ovládali stredoveké hrady a spravovali takmer dve tretiny majetkov na území dnešného
Slovenska. Poznanovci najmä v Nitre a okolí, Hontovci (Huntovci) v Šahách a okolí, ale aj
v okolí Krupiny a kláštora v Bzovíku, v Malohonte a v Gemeri aj na východnom Slovensku. Boli
to práve veľmoži Hunt a Poznan, ktorí v Bíni v 10. storočí opásali Vajka, budúceho vládcu
Uhorska, svätého Štefana, mečom, a tak sa podľa starého nemeckého zvyku stal kráľom. Do
povedomia Uhorska a Slovenska sa zapísal aj slávny palatín Štefan Ilešházi z Eliášoviec (teda
Eliašovský, zomrel pred 400 rokmi, 1609). Jeho hrob som objavil v Kostole Nanebovstúpenia
Panny Márie v Pezinku. Prečo nevedia, slovenskí primátori (napr. Pezinka), ale aj župani (napr.
Bratislavskej či Trenčianskej župy) prísť položiť na hrob tohto vynikajúceho protitureckého
vojvodcu a skvelého spravovateľa vecí verejných v Uhorsku, palatína, veniec so slovenskou
štátnou trikolórou. Palatín Juraj III. Turzo, na dvor ktorého v Bytči chodievali rokovať diplomati
až Benátok má svoju podobu vytesanú do mramoru – svoj epitaf na Oravskom Podzámku.
(Nedávno STV vysielala seriál Turzovci od Mariána Tkáča!). Ján Turzo a jeho syn Ján majú
epitafy v levočskom Kostole sv. Jakuba. Bojovník proti Napoleonovi, generál Ondrej Máriáši,
na ktorého Zdvorilostnú ódu zložil Pavol Jozef Šafárik počas štúdií v Levoči, leží v evanjelickom
kostole v Batizovciach pod Tatrami. V katolíckom kostole v Hybiach je pochovaný veľký
stredoveký rytier a básnik Valentín Balaša, autor zbierky Slovenské verše.
Prečo to všetko píšem? Aby sme mali oči aj zmysly otvorené, lebo Slovensko je zázračná
skrinka, ktorá sa otvára iba tým, ktorý hľadajú dobrodružstvo poznávania národnej kultúry.
V tomto ohľade má veľké pole pôsobnosti najmä Matica slovenská. Vlastenec a matičiar je
v doživotnej škole. Budovanie hlbokého, zvnútorneného vlastenectva možno len cez poznávanie
národnej kultúry. Cez pestovanie stálej úcty k jazyku ako svetu spoločných významov, cez úctu
k harmónii vo vlasti, ktorá je našim spoločným priestorom a cez poznanie slovenskej histórie,
ktorá vydáva svedectvo o našich spoločných osudoch s predkami. Všímajte si, ako sa
premyslene, každé štyri roky pri účasti daktorej z maďarských strán vo vláde, opakujú útoky
proti postaveniu slovenčiny ako štátneho jazyka. Ako sa systematicky okliešťuje základné
postavenie slovenčiny v parlamente aj jeho funkcia integrujúceho prvku štátnosti. A robia to
slobodne zvolení zástupcovia ľudu v slovenskom parlamente! Všímajte si, ako si ničíme vlasť,
vyrubujeme lesy, ako zbohatlícki developeri ničia obludnými stavbami Bratislavu aj Košice
i Banskú Bystricu a vytláčajú z miest ľudí. Spomeňte si akým sústredeným útokom vystavila
menovaná komisia „odporníkov“ Jazdeckú sochu kráľa Svätopluka a jej umiestnenie na nádvorí
Bratislavského hradu, kde dokazateľne bol v 9. storočí panovníkom. Je to náhoda? Nie. Je to
premyslené, systematické rozkladanie identity Slovákov a integrity slovenskej národnej kultúry.
Preto každý, kto siaha na slovenský jazyk, na harmóniu krajiny a jej územnú celistvosť, aj kto
nekvalifikovane zasahuje do slovenských dejín, priamo útočí na podstatu slovenskej národnej
kultúry, teda na podstatu suverénnej a nezávislej Slovenskej republiky. Národná kultúra je tmel,
ktorý drží stavbu národnej katedrály, nášho štátu pohromade. Preto každý kto jak Slovák cíti,
nech bráni a pestuje suverenitu slovenskej národnej kultúry.
Drahoslav Machala, spisovateľ
++++++++++++++++++++++++
ZA VLASTIZRADU ( podľa Čl. Ústavy SR )
Už je to tu znovu. "Odborník" a "ekonóm" (po slovensky:
> podvodník)
> > > Ivanko Mikloš a celá táto Sorosova mafia sa opäť
> > vyfarbuje. To čo
> > > nestihli rozpredať do roku 2006 bude mať teraz
> > pokračovanie a dohru.
> > > Vtedy rozpredali majetok štátu za 330 mld. Sk.
> > .Jeho skutočná hodnota
> > > bola 850mld.Sk.Samozrejme,že najprv do
> > štátnych podnikov nasadili
> > > svojich ľudí, ktorí sa už postarali o
> > vytunelovanie a potom aj o
> > > predaj. Ak by chcel niekto namietať, že
> > to tak nebolo, tak priložím aj
> > > jeden príklad v čase ministrovania
> > Mikloša a predaja Slovenských
> > > elektrární. Predaj SE talianskemu
> > Enelu nechcel podpísať žiadny
> > > vtedajší riaditeľ. Mikloš ich musel
> > vymeniť až troch,ale aj tak žiadny
> > > pod to podpis dať nechcel.
> > Smrdelo to kriminálom, nehovoriac o
> > > "predaji"
> > > VD
> > Gabčíkovo...Tak si náš "odborník" Ivanko zavolal na pomoc jedného
> > svojho kamaráta, ktorý v tom čase predával český krištáľ v Saudskej
> > Arábii. Prišiel na Slovensko, stal sa riaditeľom Slovenských
> > elektrární a v krátkom čase bola zmluva o predaji talianskemu Enelu
> > podpísaná. Zaujímavosťou je, že talianska (väčšinovo štátna)
> > spoločnosť Enel bola v tých časoch už tretí rok po sebe v červených
> > číslach. Odvtedy nám Slovenské elektrárne riadia mladí talianski
> > manažéri s priemerným platom 4000 Eur a novým domom za
> > Bratislavou...
>>>O
> > > zisk sa Slovensko delí z Enelom, ale
> > väčšina zisku (80%) končí v
> > > Taliansku! Už po roku bol Enel opäť v
> > "normálnych" číslach. Ak tomu
> > > hovoril Mikloš a "nezávislé" médiá
> > privatizácia, tak ja tomu hovorím
> > > VLASTIZRADA !
> > > Teraz sa
> > bude odohrávať to isté s vodárňami, teplárňami (kto tomu
> > > neverí,
> > alebo má trochu modrejší mozog pripomínam slávneho "kresťana"
> > Ďurkovského...), predajú sa SAD-ky, Cargo, Letiská, posledné podiely
>>v
> > > Slovak(Deutsche) telekome...Predajú všetko, ČO MÁ
> > CENU!
>>
> > > Napríklad VODU.
> > > Oni predajú Vodárne v čase, keď sa
> > pre VODU vedú vojny a keď sa VODA
> > > stáva dôležitejšou surovinou ako
> > ropa! Takže slovenskú vodu nám budú
> > > predávať napríklad francúzske
> > firmy a zisk si odvezú do Francúzska. A
> > > my im ju budeme platiť! Našu
> > vodu! Francúzsku firmu nespomínam
> > > náhodou. Jedna taká firma sa už
> > niekoľko rokov snaží o kúpu
> > > väčšinových podielov vodárenských
> > spoločností na strednom a východnom
> > > Slovensku. A darí sa jej. Možno
> > aj preto, že táto firma je viac štátna
> > > ako súkromná. Ako sa volá to,
> > ak predstavitelia jedného štátu predajú
> > > strategický podnik a
> > strategickú surovinu druhému štátu. To sa nevolá
> > > privatizácia alebo
> > predaj, to sa volá VLASTIZRADA!
> > > Ak sa nespamätáme, budeme chodiť na
> > panské na našom (?) území za
> > > štyristo čistého a ešte budeme našim
> > novým okupovateľom vďační, že nám
> > > vôbec dovolia
> > pracovať...
> > > Túto VLASTIZRADU majú na svedomí zamestnanci G.Sorosa v
> > modrej, žltej,
> > > dúhovej a čipoš farbe...s takou malou presvitajúcou
> > hviezdou.
> > > Dávidovou.
> > > A samozrejme aj "naše" "nezávislé"
> > médiá a novinári! To je ďalšia
> > > banda podvodníkov a judášov! Takmer
> > bez výnimky.
> > > Zaslúžia si defenestráciu.V lepšom prípade.V horšom:
> > šibenicu!
> > > ZA VLASTIZRADU.(podľa Čl.Ústavy SR)
> Už včera bolo neskoro !!!
++++++++++++++++++++++++
Nové publikácie v Elektronickej knižnici ÚPN
Elektronickú knižnicu ÚPN sme doplnili o ďalšie štyri tituly vydané Ústavom pamäti národa. Vo
formáte PDF sú tak širokej verejnosti dostupné aj tieto už vypredané publikácie:
•
•
•
•
Jerguš Sivoš - XII. správa ZNB. Dokumenty k činnosti Správy kontrarozviedky v
Bratislave v rokoch 1974 – 1989. (203MB)
Martin Lacko - Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942
- 1943 (69MB)
Peter Balun, Gábor Strešňák: November. Očami ŠtB a ulice (47MB)
Zborník Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy
(171MB)
++++++++++++++++++++++++
Palmové listy: Odhaľujú budúcnosť!
27. novembra 2008,
Počuli ste už o indických knižniciach palmových listov? Na území Indie ich je celkom dvanásť a
ukrývajú v sebe dlhú ľudskú históriu zaznamenanú na suchých palmových listoch. Tí, čo v nich
vedia čítať, vám poodhalia nielen minulosť ľudského bytia, ale aj budúcnosť, ktorá je v nich
zaznačená a začína sa nepríjemne napĺňať.
História palmových listov
Palmové listy sú prúžky, ktoré majú šesť centimetrov na šírku a štyridsaťšesť centimetrov na
dĺžku. Najstaršie z nich majú až päťtisíc rokov, a začali ich písať siedmi indickí svätí muži. Sú
napísané v dávno zaniknutých jazykoch – v starotamilčine a v sanskrite. Existuje len pár ľudí,
ktorí v nich dokážu čítať, a preto o nich doteraz tak málo ľudí vie. Palmovým listom sa však už
dlhodobo venuje nemecký spisovateľ Thomas Ritter, ktorému sa podarilo získať tristo
palmových listov zo súkromnej zbierky osemdesiatročného indického zberateľa Ánanda Rámeša.
Zlá budúcnosť ľudstva ukrytá v palmových listoch
Určite si opäť poviete, že zase jedno z mnohých proroctiev, ktoré sa snaží na seba upozorniť. Je
však o to zaujímavejšie, že sa v nich dozviete aj o Európskej únii, a tiež o celosvetovej finančnej
kríze, ktorá teraz vládne celému svetu.
Thomas Ritter dal získané palmové listy vedecky preskúmať, aby zistil, aké sú staré. Odborníci
pomocou rádiokarbónovej metódy zistili, že majú asi štyristoštyridsať rokov – nič prevratné, no
po preložení textov jedným z vykladačov Ritter zistil, že sa v nich nachádza proroctvo týkajúce
sa 21. storočia.
O autoroch týchto palmových listov sa toho nedá veľa zistiť, no vie sa, že to boli indickí proroci,
ktorí mali v tom čase v Indii veľkú popularitu. Už vtedy napríklad jeden z nich vedel, a do
palmových listov napísal, že vznikne Európska únia, ktorá sa v roku 2004 rozšíri o
východoeurópske štáty. Tieto štáty budú očakávať zvýšenie prosperity, ktorej sa však nikdy
nedočkajú, pretože zakladajúce štáty Európskej únie sa budú na nich obohacovať. Začína to byť
badateľné.
V proroctve je tiež napísané, že sa v roku 2005 nepodarí presadiť „jednotný základný zákon“ –
autor mal na mysli Európsku ústavu. A proroctvo ide aj do detailov – „zákon odmietnu
obyvatelia dvoch zemí“. Stalo sa, pretože vo Francúzsku a Holandsku neprešla Európska ústava
referendom.
A neznámy autor ide ešte ďalej – hospodárska situácia sa vraj bude zhoršovať aj vďaka návalu
imigrantov, až sa nakoniec celá Európska únia rozpadne. V roku 2011 by mali stratiť peniaze v
západnej Európe, ale aj v USA hodnotu. Príčina? Zlá hospodárska a finančná politika založená
na honbe za nepretržitým ekonomickým rastom.
Katastrofa v roku 2029
Začnú ju klimatické zmeny, za čo budeme zodpovední my ľudia. Milióny ľudí stratí domov, a
budú sa sťahovať z krajín, ktoré budú odolnejšie voči záplavám a zemetraseniam. Začne sa
celosvetový boj o prežitie – potraviny nebudú postačovať pre všetkých obyvateľov, a nikto sa
nebude riadiť medzinárodnými zmluvami a vzájomným spolunažívaním.
Politici najsilnejších štátov Európy si uvedomia, že nemajú dostatok potravinových zásob pre
svojich obyvateľov a urobia bezohľadné opatrenie. Použijú smrtiace otravné plyny, aby znížili
počet obyvateľov a nedoplatili tak na potravinovú krízu všetci obyvatelia. Je to šokujúce! Bude
nám len stačiť dúfať, že sa palmové listy mýlia?
Začiatok občianskych vojen
Spojené štáty americké boli „štartérom“ svetovej finančnej krízy a nielen to. Podľa palmových
listov v roku 2012 skolabuje celý americký finančný systém, k čomu sa to teraz celé aj uberá. V
spoločnosti nastane totálny chaos, a začne sa ďalšia občianska vojna, ktorá bude medzi
východom a západom USA. Až v roku 2017 sa ju podarí skrotiť „spriatelenej zemi severu“ pravdepodobne Kanade.
Občianska vojna v USA ovplyvní aj Európu – bude narastať inflácia, čo pocítia hlavne obyčajní
ľudia. Takisto v Európe začnú občianske vojny najmä v Paríži, Ríme, Madride, či v Londýne.
Vatikán prestane existovať, pretože ho dobijú extrémisti, ktorí unesú aj pápeža. Spúšťačom budú
prisťahovalci, o ktorých si domáci budú myslieť, že oni sú hlavnou príčinou zlej ekonomiky.
Európske občianske vojny však nebudú v takom veľkom rozsahu ako americké, čo je však len
slabá útecha.
Najmenej budú krízou postihnuté - prekvapujúco - Rusko a Čína, pretože sa budú vzájomne
podporovať. Dokonca v roku 2016 ich armády pomôžu európskym štátom zdolať občianske
nepokoje a ekonomickú krízu.
Ďalšie katastrofy, ktoré nás asi neminú
Nepokoje medzi ľuďmi a globálna kríza, budú nič oproti tomu, čo nás čaká v dôsledku
klimatických zmien medzi rokmi 2030 až 2034. Golfský prúd začne slabnúť a meniť smer,
pretože sa bude stretávať s chladnejšou vodou, v dôsledku roztápania arktických ľadovcov. Na
začiatku na to doplatí celá Škandinávia, ktorá by mala zamrznúť, a obyvatelia budú nútení
presťahovať sa do teplejších oblastí.
Ďalšia rana má prísť z vesmíru v roku 2046 v podobe planétky, ktorá sa síce so Zemou nezrazí,
ale preletí medzi Zemou a Mesiacom. Aj tento prelet však spôsobí silné zemetrasenia, záplavy a
výbuchy už dávno nečinných sopiek. Najviac bude postihnutá Kalifornia, časť Japonska sa
potopí pod vody oceánu, silné zemetrasenie zažije Nemecko i Anglicko. V Česku sa prebudia
dávno vyhasnuté sopky, ktoré zničia územie v ich okolí, a splodiny sa budú šíriť celou Európou,
čo vyvolá smrtiace dažde na ľudí, zvieratá a celú prírodu.
Prebudia sa nielen sopky, ale aj dávno zabudnuté choroby ako mor a cholera. Zrodia sa však aj
nové neznáme choroby, ktoré podľa palmových listov spôsobia smrť tisíckam ľudí. Jedna z
chorôb príde v roku 2023 s africkými utečencami a spôsobí katastrofálne následky, kedy sa
človek, ktorý ju bude mať, neubráni ani obyčajnej nádche.
Čo má prísť po týchto katastrofách?
Na ruinách celého sveta má vzniknúť nová spoločnosť, pretože tá skazená tu už dávno nebude.
Palmové listy hovoria, že vznikne „Euroázijská únia“, ktorá bude založená na inom
hospodárstve a ekonomike. Základom sa má stať bezúročný finančný systém, a má prísť aj „nový
zdroj energie“. A v roku 2049 čaká ľudstvo šokujúce odhalenie, kedy sa v Európe i na Blízkom
východe nájdu mimozemské artefakty, čo ovplyvní svetové náboženstvá, teda aj kresťanstvo.
Budúcnosť nás podľa palmových listov nečaká vôbec ružová. Keď príde toto zúčtovanie, každý
sa bude pýtať kto za to môže. Odpoveď bude jednoduchá, ale krutá. Len my ľudia, naša
konzumná spoločnosť, a naháňanie sa za peniazmi a bohatstvom. Stále si myslíme, že za peniaze
si môžeme všetko kúpiť.
Podľa všetkých starovekých proroctiev od Mayov, indiánskeho kmeňa Hopi až po Nostradama
sa má nový začiatok spustiť v roku 2012. Je to náhoda? Môžeme len dúfať.
++++++++++++++++++++++++
7 vecí, ktoré nemáte vedieť o opaľovaní a spojitosť s rakovinou kože.
Opýtajte sa niekoho na opaľovací krém a zrejme sa vám bude dostávať množstvo dezinformácií
od osoby, ktorá bola opakovane mylne zdravotnými úradmi a médiá hlavného prúdu zavádzaná.
Takmer nič, čo počujete o opaľovacích krémoch z tradičných mediálnych kanálov nieje presné.
Tu je stručný sprievodca 7 najdôležitejších vecí, ktoré potrebujete vedieť o opaľovacích
krémoch, slnečnom žiarení a vitamíne D: # 1) FDA odmieta umožniť prirodzené zložky
opaľovacích krémov pre použitie proti slnečnému žiareniu Je to pravda: Ak vytvoríte skutočne
prírodnú ochranu proti slnečnému žiareniu, exotické výťažky so silnými vlastnosťami, nikdy
nebudete môcť na trh ako "opaľovací" produkt. To preto, že FDA rozhodne, čo je možné použiť
ako krém na opaľovanie a čo nie, bez ohľadu na to, čo skutočne funguje v reálnom svete. A tam
sú naozaj len dve prírodné zložky ktoré FDA dovolila predávať ako opaľovací krém: oxid
zinočnatý a oxid titaničitý. Akékoľvek iné chemické zložky opaľovacích krémov, by bolo
považované FDA za zle označené a produkty zabavené ... akokoľvek skvelý by bol takýto
opaľovací krém! Niet divu, že sa celý tento monopol na chemické látky určené k ochrane proti
slnečnému žiareniu je tu preto, aby ochránil zisky chemických spoločností, zatiaľ čo prírodný
produkt, ktorý možno ľahko získať, častokrát lacnejšie a efektívnejšie ako riešenie by bolo
zakázané. # 2) Takmer všetky bežné opaľovacie prípravky obsahujú chemické látky spôsobujúce
rakovinu. Prečítajte si zoznam všetkých zložiek ochrany proti slnečnému žiareniu predávaný na
Wal-Marte, alebo Walgreens alebo akékoľvek iný tradičný obchod. Nebudete môcť ani vysloviť
väčšinu chemikálii nájdených v zozname zložiek. Je to preto, že väčšina krémov proti slnečnému
žiareniu, sú plné rakovinotvorných chemikálii, vônnych parabénov, tvrdého alkoholu, toxických
chemických rozpúšťadiel a minerálnych olejov. Typický opaľovací krém je vlastne chemický
útok na vaše telo a imunitný systém. To je dôvod, prečo výskumy ukazujú, že používanie
opaľovacích krémov skutočne spôsobuje rakovinu viac ako jej bráni.
(http://www.naturalnews.com/023317_s ...). # 3) v USA viac ako 70% populácie trpí
nedostatkom vitamínu D (vzniká v podkožnom tuku pri opaľovaní), opaľovací krém vlastne
blokuje produkciu vitamínu D. Nedostatok vitamínu D je asi najrozšírenejší nedostatok vitamínu
v Severnej Amerike. Podľa výskumu, 70 percent belochov trpí nedostatkom vitamínu D, a až 97
percent černochov http://www.naturalnews.com/030598_v ...). Chronický nedostatok vitamínu D
podporuje rakovinu (http://www.naturalnews.com/031560_v ...), zimné chrípky a infekcie, vedie
k depresiám, osteoporóze a hormonálnej nerovnováhe. V
závislosti od toho, ktorému výskumu veríte, vitamínu D dokáže zabrániť od 50% do 80%
všetkých druhov rakoviny (http://www.naturalnews.com/021892.html). Tým, že blokuje
produkciu vitamínu D v koži a chránite sa proti slnečnému žiareniu, v skutočnosti prispievate k
vzniku rakoviny a nutričných deficitov. To neznamená, že by ste nikdy nemali nosiť ochranu
proti slnečnému žiareniu. Samozrejme, ak je vaša pokožka veľmi bledá a plánujete stráviť deň na
pláži na Havaji, budete využívať nejakú úroveň protislnečnej ochrany s použitím skutočne
prírodných ochranných krémov. Ale informované uvedomelé osoby sa budú snažiť, aby ich koža
dosiahla prirodzené a zdravé opálenie (áno, opaľovanie je skutočne zdravé, ak je to v kombinácii
s dobrou výživou, pozri nižšie) cez rozumné úrovne expozície, ktoré aktivujú produkciu
vitamínu D v koži . # 4) môžete zvýšiť svoj odolnosť proti slnku zmenou jedálnička. Tu je
skutočné tajomstvo o slnku, o ktorom nikto v tradičnej medicíne nehovorí (pretože tá žalostne
ignoruje význam výživy): Skutočný opaľovací krém je vo vašom jedle! Jedzte potraviny bohaté
na antioxidanty a kvalitné organické jedlo. Čím viac prírodných antioxidantov budete mať vo
svojej strave, tým viac slnečného žiarenia vaša pokožka zvládne bez spálenia. Takmer každý sa
mylne domnieva, že individuálna odolnosť voči úpalu je spätá s genetickým faktorom. Omyl!
Môžete radikálne zlepšiť odolnosť voči UV žiareniu, zmenou stravovacích návykov. Slnko
nespôsobuje predčasné starnutie pokožky, ako sa mnoho ľudí mylne domnieva, ak to
skombinujete so správnou výživou. # 5) UV žiarenie samo o sebe nemôže spôsobiť rakovinu
kože! Jedná sa o totálny lekársky mýtus, že "vystavenie UV žiareniu spôsobuje rakovinu kože."
Táto falošná predstava je úplne zavádzajúca vyfabrikovaná lož, ktorá má podporiť zisky
spoločností vyrábajúcich opaľovacie krémy. Pravda je v skutočnosti zložitejšia: Rakovina kože
môže byť spôsobená pri vystavení UV žiareniu v kombinácii s chronickou nutričnou podvíživou.
Ak chcete dostať rakoviny kože, musíte jesť nezdravé jedlo, vyhýbať sa ochranným
antioxidantom, natierať sa rakovinotvornými opaľovacími krémami, a potom sa vystaviť
nadmernému UV žiareniu. Všetky tri tieto prvky sú potrebné. Konvenčná medicína úplne
ignoruje stravovacie vplyvy a zameriava sa výhradne len na jeden faktor: Opaľovací krém vs
žiadny prostriedok. Jedná sa o jedno-dimenzionální prístup k problému, ktorý je hrubo
zjednodušený až zavádzajúci. Zdravotnícky priemysel, zdá sa, nechce aby ľudia pochopili, že sa
môžu doslova prejesť k zdravšej pokožke. Je to úžasné, v skutočnosti: Vaša koža sa skladá
výhradne z jedla, ktoré jete, ako by potom vaša strava nemohla mať vplyv na zdravie pokožky?
Napriek tomu nikto v konvenčnej medicíne - dermatológovia, a zdravotné regulačné
organizácie – nemajá toľko intelektuálneej poctivosti priznať, že to, čo jete do značnej miery
určuje, ako koža reaguje na UV žiarenie. # 6) Nie všetky "prirodzené" ochranu proti slnečnému
žiareniu sú naozaj prírodné Buďte opatrní pri nákupe tzv "prirodých" krémov proti slnečnému
žiareniu. I keď existujú niektoré dobré, väčšina je len príklad z výplachu mozgu „zelenouprírodnou pseudobio-nezabili-sme-zvieratko-a-nevyrúbali-strom-aby-sme-vyrobili-tento-krém“ ,
kde sa používajú termíny ako "prírodné" alebo "organické", ale napriek tomu obsahujú veľa
syntetických chemikálií. Výrobky, ktoré sú skutočne prírodné poznáte podľa ingrediencii na
štítkoch. Nepoužívajte žiadne krémy s obsahom zložiek, ktoré znejú ako chemikálie: • Methyl ...
• propyl ... • butyl ... • Ethyl ... • Trieth... •Dieth... atď Vždy kupujte neparfumované opaľovacie
krémy, aj keď z nejakého dôvodu chcete „tešiť“ svoju pokožku s umelou vôňou chemikálií.
Nerobte to! Väčšina opaľovacích krémov obsahuje viac než tucet rakovinotvorných chemický
vôni, a sú absorbované priamo cez kožu. Keď takýto krém použijete podľa pokynov, dosiahnete
akurát tak brutálny útok na vašu pečen a môžu vám privodiť rakovinu. # 7) Mnoho "určite
prírodných-bez chemikálií " opaľovacích krémov sú aj napriek tvrdeniu naládované chemickými
látkami. Vždy si prečítajte zložky akéjkoľvek ochrany proti slnečnému žiareniu pred použitím.
Nepoužívajte jedovaté opaľovacie krémy! Dajte si pozor na mínové pole dezinformácií okolo
ochrany proti slnečnému žiareniu. Biznis s opaľovacími krémami, viac než akýkoľvek iný biznis
„osobnej starostlivosti“, je plný dezinformácií, zavádzania a v bežných informačných kanáloch
doslova prešpikovaný falošnými dátami, opierajúci sa o pseudovýskumy vedcov užívajúcich
dôchodku na náklady gigantických spoločností vyrábajúcich opaľovacie krémy. Rovnako tak
nikto nie je ochotný pripustiť, že chemikálie sa kožou neabsorbujú. To je pravda o opaľovacích
krémoch, ktorú ich predajcovia, tak farma biznis s rakovinou nechce, aby ste vedeli. Je to ich
malé spoločné špinavé tajomstvo: Čím viac budete používať krémy, tým väčšia šanca na
rakovinu v tele! (A viac peňazí pre oknologické centrá, aby "liečili" vašu rakovinu ešte viac
smrtiacimi chemikáliami s názvom chemoterapia, kde výskumy dokázali, že samotní pracovníci
manipulujúci s liekmi proti rakovine ju z nich dostávajú). Poprepletaná pavučina nadnárodných
korporácii nechce, aby ste sa prechádzali po slnku a boli zdraví, nechce aby ste sa zdravo
stravovali, jedli prírodne dopestované jedlo, nechcú aby ste sa vyhýbali geneticky
modifikovaným potravinám a mali nutrične vyváženú stravu. Tento priemysel vás túži udržiavať
v obrovských lžiach doslova vymýšľajúcich najšialenejšie príčiny vzniku rakoviny z vecí, ktoré
sa robili, konzumovali a
praktikovali tisícročia bez epidémie rakoviny. No zamlžujú vám skutočnú podstatu problému a
investujú obrovské miliardy dolárov, aby vás presvedčili, že napatlať si denne tonu chemikálií na
pokožku, zjesť tonu bezcennej stravy plnej chémie a pesticídov, hamburgerov z krav so
zmenenými génmi, dopovanými vakcínami, antibiotikami, plné rastových hormónov je zdravé, a
udržali vás v tejto lži, kým sa nestanete ich obeťou prispievajúcej k blahu a zisku korporácií, keď
konzumujete presne to čo chcú, aby ste ochoreli presne na to, čo oni chcú. Kúpte si kuriatko plné
arzénu z vakcín a rastových hormónov, ktoré nikdy nevidelo slnečné žiarenie a nejedlo nič iné,
ako pomleté zvyšky z inych, podobne „živených“ kuriatok, zajedzte to hranolkami z geneticky
modifikovaných zemiakov ktoré zabíjajú aj krysy, napustenými karcinogénnymi olejmi (v
reštauráciach niekedy aj 1000krát vypálenom, kým sa vymení vo fritéze za nový), spláchnite to
kolou (a aby ste niečo spravili pre svoje zdravie dajte si diétnu bez cukru, v tej je iba
rakovinotvorný aspartan), keď príde sezóna dajte sa zaočkovať proti chrípke očkovaním plným
ortute a iného svinstva, keď z tej vakcíny chrípku dostanete dajte si antibiotikum ktoré zabíja
baktérie nie vírusy... ale kto sa stará veď je plné mastenca (podobne karcinogénna látka ako
azbest), napatlajte sa hydratačným krémom plným hliníku (dokázaný karcinogén), natrite si
antiperspirant plný chémie na uzliny do podpazušia, z hlboka dýchajte čerstvý vánok dozvukov
dvetisíc jadrových pokusov vykonaných v zemskej atmosfére za posledných 60 rokov a keď
náhodou chcete ísť na slnko, aby ste boli zdravší, žite v strachu z rakoviny kože a natrite sa
rakovinotvorným krémom, až jedného dňa vaše telo povie DOSŤ! A to jediným možným
spôsobom. „Už pár dní po vašom narodení, sme vám my, farmaceutické spoločnosti napísali
osud desiatkou vakcín, ktoré ste dostali plných toxických látok, ortute, opičích vírusov,
neurotoxínov. Tak žite svoj konzumný osud! Jedzte to naše svinstvo, počúvajte naše správy a
verte svojmu lekárovi! Nech už vás do pekla máme na tej našej onkologickej klinike aby sme
vám predali lieky, ktoré iba predĺžia vašu agóniou a zvýšia naše zisky!“ Prečo myslíte, že pri
všetkých tých miliardách, ktoré idú do výskumu ešte ani jedna z tých geniálnych hláv neobjavila
liek na ešte ani jeden jedinučký druh rakoviny? Akurát sa objavujú epidémie nových a nových
druhov? Podobne geniálni vedci za podstatne menej peňazí dostali človeka na mesiac, vysielali v
mene ľudstva družice na iné planéty, dokonca mimo našu slnečnú sústavu a všetky tie milióny
geniálnych hláv skúmajúcich rakovinu, pri všetkých tých fondoch, nadáciách, zbierkach dokázali
za osemdesiat rokov čo? No na rovinu... načo by vám niekto predával jedno balenie tabletky s
liekom na rakovinu, keď vám môže predávať
roky liečenia, testovania, reverzov, vyšetrení, chemoterapie stojacej jeden rodinný dom ročne...
Zobuďte sa ľudia! Zobuďte sa konečne...
++++++++++++++++++++++++
Němci napsali "srdečný" dopis občanům Řecka
Známý německý týdeník Stern zveřejnil ironický dopis Němců Řekům v němž připomínají,
že SRN dalo do EU nejvíc peněz.
Milí Řekové! Také to u vás znáte, tetu, která po celé dětství a mládí krmí prasátko? U
prvního kola, prvního rádia, první dovolené – pokaždé přidá pár bankovek. A nic za to
nechce, jen tu a tam přátelské děkuji pěkně. Milí přátelé, toto je dopis od vaší štědré tety.
Žádný strach, nemusíte děkovat. Jediné, co si přejeme je: Vžijte se do naší situace. Od roku
1981, tedy 29 let, patříme do stejné rodiny, do EU. Žádný jiný rodinný příslušník nedal do
rodinné kasy tolik peněz jako my,totiž 200 miliard euro čistého. A asi nikdo nedostal na
hlavu tolik, jako vy, celkem téměř 100 miliard. Tedy polovinu toho, co jsme my přihodili do
EU hrnce, jste vy z něj velkou naběračkou vybrali. Nebo vyjádřeno jinak: Spočteno – my,
Němci, jsme v těch letech dali každému z vás, Řeků, od kojence po starce, přes 9000 euro.
Prostě tak. Bylo to milé, ne? Ještě nikdy žádný národ tak velkoryse nepodporoval
dobrovolně tolik let jiný národ! Jste naši vskutku nejdražší přátelé. Jak se nám během těch
let dařilo, na to jste se nikdy nezeptali. Hádám, že ani dnes, Vás naše starosti příliš nepálí.
Já vám je ale stejně převyprávím. Naše ulice jsou děravé, protože nám chybí
peníze na jejich údržbu. V některých městech svítí v noci jen každá druhá lampa, protože
radnice nemají na zaplacení účtů za elektřinu. Naše platy, na rozdíl od vašich, od zavedení
eura prakticky vůbec nestouply. A k tomu všemu musíme zachraňovat Řecko? Starosti o
vás nám opravdu ještě chyběly. Milí řečtí lékaři, místo stávkování se příští týden radši
věnujte svým pacientům. A od teď, už bez předcházejících proseb o peníze. A pak si
jednoduše zdaňte vaše příjmy. Ano, vaše nové porsche si sice objednáte o rok později, ale
vy to přežijete. Milí řečtí důchodci, když u nás člověk pracuje celý život, nedostane ani 40
procent své mzdy jako důchod. S tím jsme na čtvrtém místě od konce mezi zeměmi OECD.
A teď otázka: Kdo je naopak na místě prvním? Správně. Vy. V důchodu si dopřáváte přes
95 procent vašeho průměrného příjmu. Zdá se vám to fér? Takže, milí řečtí důchodci, vy
jste ta generace, která tuto mizérii způsobila. Nechte nohy v klidu, nechoďte nikam
demonstrovat a nechte vaši vládu schválit úsporná opatření. Milí občané Řecka, nemluvte
pořád dokola o tom, že za katastrofální situaci nesou vinu vaši politici. Jste přeci národem,
který světu představil demokracii, měli byste proto vědět, že je to vláda lidu – vás. Dříve
jste byli pro svět inspirací, cesta, kterou ale ukazujete dnes, je bludná. Tak to dál prostě
nejde. Srdečné pozdravy, Walter Wüllenweber, Stern PS: A ozvěte se! Za vaši odpověď
bychom byli rádi.
++++++++++++++++++++++++
Čtení na léto? Stáhněte si knihy zadarmo
1. července 2011 7:25
PRAHA - Pro mnoho lidí patří neodmyslitelně k létu čtení dobré knížky. Řada knihoven ovšem
přechází do omezeného prázdninového provozu a milovníci literatury si tak musejí pečlivě
ohlídat, kdy je jejich pobočka otevřená. Městská knihovna v Praze ale přichází se zajímavou
novinkou - stahování elektronických knih zdarma.
Obliba čteček elektronických knih prudce roste a Městská knihovna v Praze vychází tomuto
trendu vstříc. Na iPady, Kindle nebo malé netbooky si můžete stáhnout díla Karla Čapka nebo
třeba Jana Amose Komenského. A to úplně zdarma.
Knihovna nabízí volně ke stažení přes 180 knih. Většinou se jedná o díla volně přístupná podle
autorského práva. Ale jsou i výjimky, například příběhy Sherlocka Holmese v českých
překladech ze sedmdesátých let.
Čtečky k zapůjčení
Vedle příběhů anglického detektiva nabízí knihovna kompletní dílo Karla Hynka Máchy, Boženy
Němcové nebo Karla Čapka. Každý týden se má seznam bude rozšiřovat o pět nových titulů.
Pražská knihovna spustila vlastní portál na adrese E-knihy.cz, který nabízí pohodlné vyhledávání
v databázi elektronických textů.
++++++++++++++++++++++++
E-KNIHY ZDARMA KE STAŽENÍ
Digitalizované knihy z fondu Městské knihovny v Praze
Národní digitální knihovna
Palmknihy zdarma
Karel Čapek on-line
Robova stránka - Rozsáhlejší knihovnička, sci-fi, fantasy, etc.
Knihy Agathy Christie v češtině
Poezie 19. a počátku 20. století
Knihy s japonskou kulturou a literaturou v češtině a angličtině
Genealogické stránky s regionální, místopisnou literaturu
Knihy, eseje, úvahy mnoha zajímavých osobností
Gutenberg Project: nejrozsáhlejší portál, převážně anglicky
Ti, kteří by si rádi čtečku e-knih pořídili, ale nemohou se rozhodnout, jaká by jim nejlépe
vyhovovala, nabízí pražská knihovna také možnost si jednu půjčit na 14 dnů domů. Na výběr
jsou tři typy v pobočce na Smíchově v Domě čtení v Ruské ulici.
Zavřené knihovny
Milovníci literatury ocení knihy ke stažení zejména o prázdninách, protože knihovny a čítárny v
létě omezují svůj provoz.
"Přibalit si do prázdninového zavazadla něco ke čtení je pro mnoho lidí naprostá samozřejmost.
Ti, co výběr nechali na poslední chvíli, mohou i o prázdninách knihovny navštívit, i když jen v
omezené provozní době," uvedla Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze.
++++++++++++++++++++++++
- masarykovský liberálny štát bol zjavne orientovaný proti katolíckemu Slovensku, vo vláde (do
r. 1938) nikdy neboli katolíci okrem zradného Šrobára,
- Česi o sebe i teraz vyhlasujú, že sú najateistickejší štát v Európe na rozdiel od katolíckeho
Slovenska, už len to potvrdzuje, že sme úplne inej mentality a preto potrebujeme vlastný štát
- Masaryk trúfalo vyhlásil: "Řím bude (Čechmi) souzen a odsouzen" a tak aj protikatolícky po
celý čas konal (o.i. zatvoril A. Hlinku a ďalších)
- Česi znárodnili cca 800 katolíckych škôl,
- popreli Pittsburskú dohodu, mali sme mať vlastné súdy, školstvo...
- on a Beneš odmietali slovenskú národnosť,
- uznávali len československý národ a navonok (pre cudzinu) boli sme všetci český národ tak ako
v Uhorsku maďarský národ,
- demontovali cca 500 fabrík, dali strieľať četníkom do robotníkov v Krompachoch...
- zamestnávali na Slovensku Čechov aj v profesiách kde bolo dosť schopných Slovákov,
- preto nastalo ) ďalšie vysťahovalectvo Slovákov (tých cca 200 tísíc) na rozdiel od Čechov, tak
v čom nám pomáhali???,
- Beneš prijal Mníchovský diktát a hrdinský zutekal do Anglicka,
- Beneš podpísal zmluvu so Stalinom, ma základe ktorej sme boli priradení do boľševického
tábora, komunizmus teda k nám prišiel zo západu- z Česka,
- ja za to môžem "ďakovať" komunistickým Čechom, že mi otca zavreli (1950)za rozvracanie
republiky, lebo nikdy nepodpísal vstup do družstva
- v r.1954 vo voľbách na Slovensku vyhrala Demokratická strana, ale v rámci sčítania hlasov v
ČSR vyhrali komunisti, ktorí určovali osud Slovákom napriek ich inej orientácii (kresťanskej a
demokratickej),
- prečo v Čechách stavali "lehký prumysl" a u nás ťažký priemysel (ťažká práca malá pláca),
- prečo mali Česi v priemere o 500 korún vyššie platy napriek rovnakému vzdelaniu a
rovnakému pracovnému zaradeniu,
- prečo v zástave bol český lev a za Slovensko povstalecká vatra,
- prečo nariadil Beneš trest smrti prezidentovi Tisovi?,
- prečo zatvorili slovenské zbrojovky a posilnili české?
- aj preto tých 600 000 (?) Slovákov pracovalo v Čechách a nemali podmienky na Slovensku?,
- prečo na Slovensku vyzbierané peniaze na Alweg v Tatrách použili na stavby (METRO?) v
Prahe,
- prečo slovenský zlatý poklad zobrali Češi?,
- v rámci ČSSR sme neboli v zozname OSN ako samostatný národ,
- šport ukázal prečo bolo dôležité osamostatniť sa, stali sme sa majstrami sveta v hokeji, vodnom
slalome, hokejbale...
Referendum nebolo v r. 1920 tak nemalo čo byť ani teraz. Média ovládali Česi takže Slováci o
hospodárstve boli falošne informovaní. Údajne na nás dopláceli, čo sa po osamostatnení
nepotvrdilo - práve naopak! Voľby v r.1992 potvrdili víťazstvo štátotvorných slovenských strán
na rozdiel od čechoslovakistických, ktoré prepadli. Tí, ktorí nechceli slovenský štát v podstate
ani neboli Slováci (len hovoria slovenský).
Treba povedať tomu čecháčkovi, že pre tých ktorí sa cítia nesvojprávne sú miesta v Pezinku.
Veď ani tie slovenské kravy sa nezľakli osamostatnenia, mlieko dávali ďalej, vôbec si nevšimli,
že sme odišli od Čechov. A pri tom slov. koruna mala byť v pomere k českej 1:3.
++++++++++++++++++++++++
Jan Kraus: Přemluvili jsme bábu, dědka a teď to máme
Praha /ROZHOVOR/ – Člen správní rady Nadačního fondu proti korupci a herec Jan Kraus
působí v posledních dnech velmi rozezleně. Svou páteční show na Primě uvedl slovy anglického
vojevůdce a politika Olivera Cromwella.
Autor: Kateřina Perknerová
Moderátor a herec Jan Kraus
Autor: Deník/Divíšek Martin
Ten, když v dubnu 1653 rozpustil parlament, řekl: „ Za to, co jste učinili dobrého, zde sedíte již
příliš dlouho. Odejděte, prosím, a nechte nás zde samotné pracovat. Ve jménu božím, odejděte.“
Kraus stejnou výzvu adresuje dnešní politické reprezentaci.
Před měsícem jste s několika známými osobnostmi založil Nadační fond proti korupci. Od
té doby se na české politické scéně dějí dramatické věci. Máte dojem, že korupce je stále
tím hlavním problémem naší společnosti?
To nepochybně, protože všechno, co se teď objevuje, je důsledkem korupce, která je především
neregulérní získávání výhod. Většina loupeží v Česku se odehrává buď ve velkých institucích
patřících státu nebo v rámci výběrových řízení.
Ale to přece není žádná novinka. Jak to, že kauzy jako Gross a jeho zbohatnutí přes noc,
Řebíček a jeho Viamont nepřinesly žádný otřes a teď najednou kolem ABL je takový
povyk?
Kauzy Gross a Řebíček stály u počátku odhalení, jak to všechno funguje. Korupční mechanismy
se od té doby dál systematizovaly. Česká demokracie je jen kamufláž mafiánského systému,
poklop, který zakrývá ohromný zločin propletený do celé země. A bude možná velmi překvapivé
zjišťovat, jak velká část lidí se na něm účastní.
Česká republika jako odnož Cosa nostra?
Důkazy mluví jednoznačně o tom, že spíš jsme zločinná mafiánská společnost s jistou
demokratickou kamufláží než demokratická společnost s určitými mafiánskými ostrůvky.
Chcete říct, že politická reprezentace od komunálu až po vládu je zapletena do
mafiánských sítí?
Politika je tady vnímaná jako penězovod, prostředek na získávání peněz. Vezměte si, že ve
stranách je asi sto tisíc lidí, něco mezi kastou a etnickou skupinou. Volební kampaně stojí stovky
milionů a co za ně ty užvaněné strany vyprodukují? Zaplácají životní prostředí billboardy, které
na výsledek voleb ale příliš velký vliv nemají. Zato jde o fantastickou příležitost pro zlodějnu.
Nebo nákup zbraní. Nakupuje se jich tolik, že to vypadá, jako bychom byli ve válce. Pak se
zjistí, že nová letadla nemůžou letět do Libye, protože se na to nehodí. A auta, která se koupila
pro mise do Afghánistánu tam taky nemůžou, protože nevyhovují podmínkám. To ale nikoho
nezajímá, protože prvotní je příležitost ke zlodějně.
++++++++++++++++++++++++
KASTA POLITICKO-FINANČNÍCH ZLOČINCŮ
Proto třeba obrněných aut Iveco místo požadovaných dvaceti koupili 112. Jak je možné, že
konkrétně v armádě se pořídili životu nebezpečné padáky, nepotřebné letouny CASA,
předražené Pandury a Iveca, ale nikdo za to nejde sedět?
No protože tady vyrostla nepropustná bariéra mezi prostým občanem a touhletou kastou
politicko-finančních zločinců. A patří tam z velké části i justice.
Opravdu mrazí ze slov Kristýny Kočí, která na tajné nahrávce říká: Mně je jedno, jestli
Bárta ovládá policii, protože my držíme celou justici.
To ale nemusí říkat Kristýna Kočí. To všichni víme, viz čunkiáda. Taky si vzpomeňte na událost
starou šest let, kdy se šéf pražské kriminálky sám podřezal předtím, než se oběsil. Čili to má
svou tradici, ten systém se tady vyvíjí patnáct let, když odečtu prvních pět nadšeneckých let.
Loňské sněmovní a komunální volby ale přece znamenaly velké občanské vzepětí, lidé
kroužkovali, křížkovali. A dokonce se angažovali i zahraniční podnikatelé, kteří řekli, že už
mají dost povinných desátků pro výběrčí politiků.
Jenže to se ještě zvýraznilo. Poslední zprávy mluví o tom, že Česko se v rámci zájmu o
zahraniční investice propadlo hlouběji. Pro investory jsme jistým pelechem nepořádku. A ty
volby? No to je legrace. Třeba hesla Volte nové strany. Lidi samozřejmě nemohli dopředu tušit,
že vlastně volej jinou formu zločinu. Druhá věc je, že současná koalice je vládou většiny českých
novin, magazínů, týdeníků. Čili chlapci, tohle jste nám doporučovali. Přemluvili jsme bábu,
dědka – a máme to. K zodpovědnosti je tedy třeba volat hlavně média, protože mezi občanem a
politikem jsou jenom ona.
Já bych ale přece jen odpovědnost za stav vládnutí nechala hlavně na politicích. Je přece
směšné, že se dnes ODS a TOP 09 svatouškovsky diví, koho to mají ve vládě. O propojení
ABL a VV přece každý věděl.
Já vím, ale odnepaměti je praxe taková, že když politiky necháte, tak dojdou tam, kam chtějí.
Vždycky je to nepřijatelné pro většinu občanů. Jediná obrana jsou média. Že kousek na západ od
nás politici odstupují z našeho pohledu kvůli banálním prohřeškům je důsledek politické kultury,
která se vypěstovala i díky médiím. Když pan Kalousek tvrdí, že oni jsou čistí a nesou náklady
aféry VV, tak bych mu řekl: Ale pane Kalousku, především vy nejste čistej. Jeden z velkých
triků české politické scény je v tom, že její představitelé se hlásí jen k trestněprávní
odpovědnosti.
Což je dost k ničemu vzhledem k tomu, že u nás se nikdy nic nevyšetří.
No ale především je tu politická odpovědnost a česká média se tváří, že není. Je asi fakt, že pan
Vondra nekradl, ale je mi líto, odpovědnost za resort nese on a jestli mu tam kradli podřízení
mafiáni, pak je tam neměl mít.
VÍTĚZÍ ZDODĚJŠTÍ NENÁVISTNÍCI
Má tedy vůbec smysl se snažit o nějakou nápravu, třeba zakládat Nadační fond proti
korupci?
Tady nejde jen o fond. My žijeme ve společnosti, kde člověk, který ohlásí korupci, je dokonce
některými médii označen za práskače. Přece je nutné postavit se za lidi, kteří se chovají statečně.
Zlodějští nenávistníci, kteří se posmívají pravdě a lásce, vítězí. Ty pojmy za nic nemůžou, i když
se k nim třeba někdo hlásí neoprávněně nebo je nevhodně používá. Nelze je zpochybňovat. V
Česku se to ale děje s velkou vervou.
Nejen to. Na pana Michálka, kterému váš fond vyplatil půlmilionovou cenu za statečnost,
podává exministr životního prostředí Pavel Drobil trestní oznámení. Pan Drobil se možná
vrátí do vlády a pan Michálek půjde sedět.
Ne, to nepůjde. My mu jednak najmeme vynikajícího právníka, jednak ho nemají za co zavřít.
Myslím, že pan Drobil bude bez šance, i když v českém právním prostředí to není samozřejmost.
Tohle je prostě snaha očistit pana Drobila, aby ho mohli dát zpátky do vlády.
Poslankyně Kočí dokonce říká, že už ho „vrátili zpátky do hry“.
Myslím, že se jim to nepovede. Mimochodem pan Michálek v rámci návštěvy Evropské unie
podal zprávu o nakládání s jejími penězi u nás, takže Brusel zastavil podporu z fondu životního
prostředí. No a jeden z titulků v Parlamentních listech, tedy lobbistickém plátku pánů Voráčka a
Janouška, byl, že Michálek napráskal svého šéfa. Víte, my jsme z velké části společností vězňů a
lokajů. A ta nebude schopna vypěstovat nic jiného než druh kriminálu.
TRHLINY V MAFIÁNSKÉM SYSTÉMU
Vývoj posledních dnů je sice turbulentní, ale zatím to vypadá, že modla 118členné většiny
ve sněmovně převálcuje vše ostatní a po kosmetických změnách se pofrčí dál.
To je dost dobře možné. Oni se také dohodnou o to líp, o co víc jsou namočení v jednom maléru.
Ale já věřím v evoluční vývoj společnosti. I když je poničena historií, postupně se přece jen
vygeneruje k lepší budoucnosti. Hlavní principy demokracie umožňují, aby i v tom mafiánském
systému vznikly trhliny.
Kde je vidíte dnes?
Ta celá aféra je sama o sobě trhlinou. Občané ale musí umě říct, co politikům dovolí udělat.
Tady prostě lidi musej chodit do ulic, vymyslet způsob, jak se bránit. Pokud si to necháme líbit,
nebude to mít konec.
Vy byste šel do ulic?
Ale to víte, že jo. Když na radnici udělali pražskou šmelinářskou prasárnu, šel jsem. To je
legitimní nástroj a taky jediná věc, která je trošku zbrzdí. Dneska se lidi v rámci sociálních sítí
můžou pohodlně domluvit, nejsou organizačně závislí na oficiálních médiích. Ta síla už se
prokázala, nejen tady, ale třeba i na severu Afriky. Když se podíváte na příčinu nepokojů v
arabském světě, tak jsou stejné jako u nás, akorát my jsme daleko bohatší společnost. Takže
jediný rozdíl je, že doba dnů hněvu je u nás delší než u nich. Jinak korupce, oligarchie, snižování
životní úrovně, nezaměstnanost, to všechno tam je. Stejně jako tady.
V posledním průzkumu veřejného mínění dvě třetiny lidí vyjádřily nedůvěru vládě. K
předčasným volbám se jim ale moc nechce.
To se jim nedivte. Volby vám způsoběj kus hnusnýho života – odporný billboardy, nekonečné
debaty v televizi a rádiu, noviny přijdou se špinavejma článkama a fotkama. Já už to taky
nesnáším. Druhá pravda je, že kdyby se to, co se teď děje u nás, stalo na Západě, podá premiér
okamžitě demisi a celá ta vláda jde od válu.
KULTIVOVANÍ SRABI JSOU K NIČEMU
Proč to neudělal? Vždyť Nečas je kultivovaný a stále poměrně čistý člověk.
Tak na to musíte mít i sílu. Já znám kultivovanejch srabů! To je k ničemu. Navíc Klaus je tlačí k
tomu, aby zůstali spolu, a neodvolává ministry, které mu premiér navrhl. To je taky
kontraproduktivní. Znechucenost lidí je tedy pochopitelná. Vždyť po nových volbách by za pár
měsíců zase mohly být další.
A možná by ta nová parta nebyla o moc lepší než ta stávající.
Je pravda, že vláda, která přijde, nebude o moc lepší než tahle. Ale máte aspoň chvíli iluzi, než
postupně zjistíte, že jste tam, kde jste byla.
Co takhle trochu věřit slovům koaličních lídrů o nutnosti reforem? Nebo je to fakt jen
mantra a pláštík pro to, aby si mohli dělat svoje kšefty?
To nevím, ale že je to prolhaná mantra, jsem přesvědčený už od předvolební kampaně a la
Řecko. To je důkaz arogance politické reprezentace, která se za ty lži ani nestydí. První reformu,
kterou potřebujeme, je reforma politická, tedy proměna vlády. Pokud zjistíte na policii, že
náčelník lže a krade, tak ho nejdřív musíte vyměnit, a ne že ho necháte došetřit nějaké případy.
Kde by se ta nová politická garnitura zjeví?
Nezjeví, protože může být jen z přítomných Čechů, a tam není kvality dostatek.
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský vyjádřil nad současnou politickou scénou
znechucení. Navíc řekl, že strany dnes fungují jako uzavřené sekty, které mezi sebe ani
nechtějí pustit novou krev.
S tím bych souhlasil. Vezměte si, že za posledních pár let se nám tady objevily fenomény jako
kmotři, velrybáři. To přece není slučitelné s demokratickou politikou, ale my si na to postupně
zvykáme. Tady se potulují autobusy potulných voličů, kteří vás odhlasují a delegují, kam je
potřeba. Čili my jsme až po krk v mafiánském doupěti, kterému předstíraně říkáme demokracie.
BAHNEM NELZE PROJÍT V ČISTÝCH BOTÁCH
Přišla teď chvíle pro lidi jako Karel Schwarzenberg nebo Miroslava Němcová, aby se od
toho probíhajícího humusu distancovali?
To by museli udělat už dávno, jenže to by ihned vyletěli z politiky. Pokud jdete řešit kauzu na
pole, kde je metr bahna, nedá se předpokládat, že tam dojdete v čistých botách. Důvod, proč
české elity nechtějí do politiky, je, že jdete do šmelinářského bahna, kde s vámi nakládají podle
svých zájmů a kolektivního rozhodování, jak si zamanou. Tam jako jednotlivec nic nezmůžete.
Jedině můžete rychle vypadnout, ale s nálepkou neúspěšné naivky. Nečas měl na billboardu, že
vymýtí korupci ve vládě a ve straně, ale nakonec korupce vymýtí Nečase. Tady se objevila
strategie pana Bárty a jeho ABL, a on klidně kandiduje na předsedu strany. Nikomu to nevadí.
Ten pán přece nemůže být předsedou strany.
Kdo by mu to měl říct?
No přece noviny.
Ty jsou toho plné.
Víte, dokud tu byl Paroubek, byl to pro novináře ideální zločinec. Oni proti němu tak srdnatě a
smečkovitě bojovali, že z těch všech ostatních udělali zlatíčka. Tak teď to máme. Ale noviny
přece mají být nad tím, pokud nejsou přímým stranickým tiskem. Vezměte si, kolik má televize
pořadů, kde mluví političtí komentátoři?
Nula.
Právě. Je to normální? Je někde na světě země, kde by v televizi žvanili jen politici? Komerční
televize řeknou, že by na tom nevydělaly, ale nemá to ani ta veřejnoprávní, která tu je od toho.
Vy jste měl ve svém pořadu pana Bártu. Jak na vás působil? On totiž umí okouzlovat,
třeba prvotní razancí, s jakou přišel šetřit na ministerstvo dopravy.
Na začátku každý nějak působí. On byl sympatický tou svou razancí. Ale každý se projeví až za
nějakou dobu. Hlavně ale v politickém prostředí se pochopitelně dávno vědělo o jeho propojení s
ABL. A nikomu to nevadilo, dokud mohli doufat, že s nimi Bárta bude budovat tu mafiánskou
věž.
Co s tím tedy dělat?
Já recept nemám. Ale přece i v osobním životě se rozhodujete, jakou formu protestu zvolíte proti
něčemu, co se vám nelíbí. Jde o to, o jaký zásah do vašich svobod jde. A v naší společnosti už
jde o život. Proto není možné držet ten oblíbený postoj oni a my. Oni jsou my a my jsme oni.
Jediné, z čeho mají politici strach, jsou média, protože ta mohou způsobit nějaké hnutí mysli lidí.
Pak cítí i fyzické nebezpečí a to na ně platí. Z hněvu, který by mohl překročit kontrolovatelnou
mez, mají respekt. Jinak z ničeho.
upraviť postavenie kultúrneho spravodajstva - a kultury a vedy vobec - v programoch RTVS
Hromadná pripomienka k novele zákona o Rozhlase a televízii Slovenska
Navrhujeme upraviť postavenie kultúrneho spravodajstva v programoch RTVS. Domnievame sa,
že práve tento vysielateľ by mal byť tým prvým, ktorý vo svojom spravodajstve vytvorí kultúre –
rovnako ako športu – pravidelný priestor.
30. 6. 2011 - 04. 07. 2011
++++++++++++++++++++++++
Výzva Viac kultúry za menej peňazí!
Podporte výzvu Stop "kultúrnej politike" v našich mestách
Podporte výzvu adresovanú TV JOJ na pravdivé informovanie !
Za jednotlivé kampane zodpovedajú ich iniciátori. Obsah a zameranie kampaní nemusí byť v
súlade s názormi a postojmi redakcie CHANGENET.SK.
++++++++++++++++++++++++
Sviatok svätých Cyrila a Metoda je sviatkom všetkých Slovákov,
lebo ide aj o sviatok nášho jazyka, ktorý sa stal štvrtým liturgickým
jazykom v histórii ľudstva. Potvrdil ho ako liturgický jazyk priamo
vtedajší pápež Hadrián II. v roku 868. Svätí Cyril a Metod sú
spolupatrónmi Európy a majú prívlastok vierozvestcov. Je však
dokázané, že na našom území už pred ich príchodom v roku 863 bola
kresťanská viera. Kostol svätého Emeráma bol v Nitre posvätený už v
roku 828.
Príchodom oboch solúnskych bratov sa však náš jazyk a viera
dostali na vyššiu úroveň, čo viedlo k rozvoju slovenskej kultúry.
Preto je táto tradícia pre moderný slovenský národ dôležitá, keďže
poukazuje na náš starobylý pôvod. A vývoj národa bol zavŕšený práve
vznikom modernej demokratickej štátnosti, ktorej základy boli položené
vďaka úsiliu Vladimíra Mečiara, a ĽS-HZDS pred dvadsiatimi rokmi.
Preto je pre ĽS-HZDS 5. júl osobitým sviatkom, ktorý si pripomíname s
úctou a radosťou.
++++++++++++++++++++++++
http://www.pilis-slovak.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=71
http://www.zsm.hu/content/view/121/1
Deň Slovákov v Maďarsku 2011
Vo Veľkom Bánhedeši sa 2. júla konal XIV. Deň Slovákov v Maďarsku. Programy najväčšieho
sviatku našej Slovače, usporiadateľom ktorého bola Celoštátna slovenská samospráva, sa niesli v
znamení rozprávky a známej rodáčky tejto dolnozemskej obce Žofie Farkašovej Dragošovej.
Rozprávky ľudovej umelkyne „ňaňičky Žofky“ pozbieral a spracoval etnograf Ondrej Krupa.
Sériu programov tohoročného Dňa Slovákov v Maďarsku odštartovalo kladenie vencov pri
náhrobnom pomníku Žofie Farkašovej Dragošovej. Vo výstavnej sieni na hlavnej ulici
hostiteľskej obce otvorili výstavu s názvom Čepce v slovenskom kroji. O. Krupa potom tu
dedikoval svoju znovu vydanú knihu Rozprávky ňaňičky Žofky. Účastníci osláv mohli navštíviť
aj rodný dom Žofie Farkašovej Dragošovej.
Početní hostia Dňa Slovákov v Maďarsku po vypočutí si Dychového orchestra zo Slovenského
Komlóša, ktorý hral z kostolnej veže, v miestnom evanjelickom kostole sa zúčastnili ekumenickej
pobožnosti. Po nej odzneli slávnostné príhovory a došlo k odovzdaniu vyznamenania CSS Za
našu národnosť.
Po slávnostnom sprievode od kostola k prírodnému javisku (žiaľ, v nepriaznivom, daždivom
počasí) v tematickom galaprograme Kde bolo tam bolo vystúpili folklórne skupiny zo všetkých
Slovákmi obývaných regiónov Maďarska.
Tohoročný najväčší sviatok Slovákov v Maďarsku bol bohatý aj na sprievodné podujatia.
Záujemci si mohli pozrieť v pamiatkovej budove evanjelickej modlitebne výstavu Cirkevné
pamiatky evanjelických Slovákov vo Veľkom Bánhedeši, v kalvínskej modlitebni expozíciu o
dejinách kalvinizmu v tejto dolnozemskej obci, alebo Kostol svätej Trojice. Výstava Svadobné
zvyky v Karpatskej kotline bola inštalovaná v aule základnej školy.
Účastníci Dňa Slovákov v Maďarsku v Bánhedešskom dvore na Festivalovom námestí si mohli
kúpiť miestne výrobky. Tu sa konala aj ľudovoumelecká a gastronomická prezentácia
regionálnych kultúrnych stredísk Slovenského osvetového centra, kde sa zároveň predstavili i
jednotlivé inštitúcie CSS. Celodňový program vo Veľkom Bánhedeši ukončil promenádny
koncert komlóšskej dychovky.
Foto: Imrich Fuhl
++++++++++++++++++++++++
Tohoroční vyznamenaní Za našu národnosť
Anna Molnárová
Anna Molnárová sa narodila v Slovenskom Komlóši v slovenskej roľníckej rodine. Po ukončení
svojich vysokoškolských štúdií vyučovala slovenčinu v Čanádalberti a v Pitvaroši. Od začiatku
svojho pôsobenia sa zapojila do verejnej činnosti, bola aktívnou organizátorkou slovenských
kultúrnych podujatí a ochotníckeho divadla. Bola členkou pitvarošského speváckeho zboru a
dlhé roky pracovala ako vedúca Slovenského klubu v Pitvaroši. Aj na dôchodku pracovala veľmi
aktívne. Pokračovala vo vyučovaní slovenčiny a zapojila sa do činnosti komlóšskych Slovákov.
Jej zásluhou sa stala Organizácia komlóšskych Slovákov, ktorú viedla, hlavnou silou svornosti
Slovákov a bázou Slovenskej samosprávy v Slovenskom Komlóši. Dodnes aktívne pracuje na
národnostnom poli a nadšene zastupuje záujmy Slovákov. Jej pomocou už vyšlo viac publikácií v
tlači z oblasti histórie a tradícií Slovákov svojej rodnej dediny. Aj teraz pracuje na uverejnení
knihy: Stopy národopisných pamiatok komlóšskych Slovákov. Anna Molnárová so svojou
mnohostrannou obetavou činnosťou sa stala významnou osobnosťou na slovenskom
národnostnom poli.
Ženský spevácky zbor Rozmarín z Baňačky
Ženský spevácky zbor Rozmarín z Baňačky bol založený v roku 1996 s cieľom zbierať, oživiť,
zachovať a odovzdať staré piesne a zvyky zemplínskeho regiónu. Súbor je majiteľom
obrovského pokladu. V jeho repertoári sú zachované všetky významnejšie momenty života od
narodenia až po smrť. Zbor svojimi vystúpeniami obohacuje mnohé kultúrne podujatia v regióne.
Pozostáva z členov grécko-katolíckeho vierovyznania, preto v jeho repertoári sú aj cirkevné
piesne a náboženské rituály. Ročne dostávajú 15-20 pozvaní, ktorým aj vyhovejú. Speváčky
často vystupujú aj na podujatiach v susednom Slovensku. Úzko spolupracujú s Regionálnym
osvetovým strediskom v Trebišove a Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach.
Vystupovali na Ukrajine, v Rumunsku, Holandsku a na mnohých miestach v Maďarsku. V rámci
medzinárodného folklórneho festivalu, usporiadaného pravidelne koncom august v Novom
Meste pod Šiatrom, hostia folklórne súbory skoro z celého sveta. Svojimi kultúrnymi
iniciatívami súbor zveľaďuje Oblastný dom zemplínskych Slovákov v Baňačke. Spevom
ozvučuje jeho storočné steny a v jeho jednotlivých miestnostiach prezentáciami oživuje tradičné
domáce činnosti. Vedúcou súboru je Mária Holodová.
Mária Žiláková
Docentka doktorka Mária Žiláková je rodáčkou z Veľkého Bánhedeša. Po získaní diplomu
stredoškolskej profesorky slovenského jazyka a literatúry a filológie českého jazyka bola
spolupracovníčkou Katedry slovanskej filológie Univerzity Eötvösa Loránda, neskôr sa stala
odbornou asistentkou katedry. V roku 1997 bola vymenovaná za docentku, je garantkou odboru
slovenský jazyk a literatúra. Túto funkciu zastávala aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici a na maďarskej Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne. Prednáša lingvistické disciplíny,
jej vedecký záujem sa zameriava v prvom rade na jazyk Slovákov v Maďarsku. Z tohto zorného
uhla sleduje aj etnografické relikty svojej minority. Napísala početné lingvistické a etnografické
štúdie v slovenskom i maďarskom jazyku, je redaktorkou, resp. spoluredaktorkou mnohých kníh.
Jej najnovšia, v poradí tretia publikácia Ľudové liečenie Slovákov v Maďarsku vyšla v roku
2009. Doktorka Mária Žiláková je školiteľkou na doktorandskej škole slovanských jazykov
Univerzity Loránda Eötvösa a od založenia Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku jeho
externou spolupracovníčkou. Bola v bádateľskom tíme každého lingvistického projektu, roky je
moderátorkou konferencií, pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných táboroch. Profesorka,
výskumníčka a expertka v odbore národnostného školstva doktorka Mária Žiláková je uznanou
osobnosťou nášho slovenského verejného života.
++++++++++++++++++++++++
Štrnásť dní
„Z času na čas si dávam urobiť kompletnú zdravotnú prehliadku a využívam, že priateľ je
lekárom,“ začal svoje rozprávanie pán v stredných rokoch. „Tento rok ma požiadal, aby som
vyzdvihol výsledky z testu z ústavu a priniesol ich k nemu domov, pretože odchádzal na
dovolenku a chcel ich poznať skôr, než odíde. Pokiaľ mi povie, že som na tom dobre, budem
mať opäť na nejaký čas pokoj, rovnako ako vždy doteraz.
Vyzdvihol som teda zalepenú obálku. Lenže od chvíle, čo som ju mal doma, bol som
znepokojený. Napadlo mi, že ani predchádzajúce výsledky nemuseli byť také dobré, ako priateľ
tvrdil. Čo ak... Je to starý kamarát, mohol použiť klamstvo, aby ma upokojil. Ktovie, či v obálke
nie je úplne iná diagnóza. Viem toho z medicíny dosť na to, aby som bol úspešný hypochonder.
Nevydržal som to a obálku som otvoril. A keď som sa do správy začítal, vedel som, že som to
nemal robiť. Výsledky testov aj priložený komentár boli úplné jasné – mám pred sebou štrnásť
dní.
Vytiahol som vreckovku. To bolo prvé, čo som urobil. Také veľké kvapky potu mi po čele ešte v
živote nestekali.
Potom som sa posadil a po dvoch týždňoch som si zapálil cigaretu. Pomaly som prišiel ku
chladničke, vytiahol som koňak a nalial si až po okraj pohára. Potom som si vybral červené víno
a nalial si aj z neho. O nič som sa nestaral. Napokon, prečo aj.
No a potom som si zobral papier a ceruzku. Začal som si robiť zoznam vecí, ktoré ešte chcem
stihnúť. Prekvapilo ma, ako chladnokrvne som k tomu pristupoval. Zapisoval som si nielen veci
príjemné, ale aj nutné, od návštevy Českého raja až po zaplatenie posledného nájomného.
Nechcel som po sebe nechať dlh ani finančný, ani z pocitu, že som niečo nestihol.
Pomaly zoznam rástol. Keď má človek pred sebou celý život, všetko je v diaľke, na všetko je
čas. Teraz sa však veci stávali zreteľné. A boleli. A ja som vedel, že sa musím poponáhľať,
pretože tých úloh, ľudí a príležitostí bolo veľmi veľa. Bol som si istý, že by mi bolo smutno, ak
by som ich nenaplnil. Predtým som si ich význam neuvedomoval. No stačí umierať a všetko je
jasnejšie.
Zabudol som na záhradu. Mohlo by sa to zdať malicherné, lenže bolo tam toľko povinností, ktoré
som chcel urobiť, dokončiť a doteraz som ich nestíhal a odkladal na neskôr. Myslím si, že každý
záhradkár ma pochopí, jednoducho som nechcel po sebe nechať na tom maličkom kúsku zeme,
ktorý som mal na starosti, nejaký neporiadok. Nakoniec som jednotlivé položky očísloval podľa
toho stupňa dôležitosti.
Bol som prekvapený, koľko „neskôr“ môj zoznam obsahoval. Akoby všetko podstatné bolo
odložené bokom, lenže teraz sa všetky „neskôr“ rozplynuli a ostali len veci, ktoré som nestihol.
Dôležité a podstatné. Bolo zvláštne zrazu žiť na zemi bez „neskôr“.
Prepísal som zoznam načisto a začal som nad ním rozmýšľať, keď tu zrazu zazvonil telefón.
Mám ho zdvihnúť? V čase, keď mi je každá sekunda vzácna?
Keď som telefón nakoniec zdvihol, mal som veľkú chuť povedať: Nerušte ma, zomieram!
V slúchadle sa ozval hlas môjho priateľa lekára. Prebleslo mi hlavou, že mu určite povedali moje
výsledky a on mi chce teraz klamať a upokojovať ma.
– Áno? – povedal som proti svojej vôli pateticky.
– Počúvaj ma, volala mi sestra z kliniky, dali ti výsledky pána Meyera a potrebujú mu ich poslať
na ambulanciu. Prosím ťa vráť im ich čím skôr.
– Akého Mayera?
– Jednoducho si zmýlili dve obálky...
– Ja mám...
– Vráť im to a zajtra mi prines tvoje výsledky testov. Vďaka.
Keď som zložil slúchadlo, nemohol som sa pohnúť. Tak teraz som sa narodil, hovoril som si.
Predstavil som si pána Mayera, ktorý dostane tú obálku, čo som dostal najprv ja, no on nevie nič
o svojich štrnástich dňoch. Bolo mi ho ľúto, ale zároveň som bol šťastný. Svet naokolo zrazu
začal mať farby, prestal byť sivý, rozžiaril sa a ja som rozkvitol.
Prišiel som ku chladničke a nalial si červené víno. Predtým som pil na svoju smrť, teraz na život.
Otvoril som okno a vyklonil sa do noci. Na kostolnej veži práve odbíjali hodiny. Tak tieto zvony
budem počuť i za štrnásť dní! Aj za rok! Nikdy som si neuvedomoval, aké je to šťastie.
Ráno som na stolíku objavil svoj zoznam. Znovu a znovu som čítal očíslované riadky. Bolo tam
toľko zaujímavého a podstatného! Ako ľahko sa dá práve to najdôležitejšie prehliadnuť. Je
možné, že ďalšie testy už tak dobre nedopadnú, že príde mojich štrnásť dní, lenže ja už na ne
budem pripravený. Pocítil som vďačnosť voči sestre, ktorá zamenila moju obálku s obálkou
umierajúceho. Dala mi veľký dar.
Bola to vlastne hra, smrteľne vážna hra na štrnásť dní, keď som sa na svoj život pozeral z
druhého brehu a videl všetko v obrátenej perspektíve. Škoda, že som si ju nezahral o nejaký ten
týždeň skôr, keď som bol mladší. Môj život by vyzeral úplne ináč.“
Z knihy Eduarda Martina
Andělské vteřiny
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005
(preložené a redakčne upravené)
Snímka: archív
++++++++++++++++++++++++
Marián Burík, štvrť Sihoť č. 181/9, 019 01 ILAVA
Vážená redakcia ,
milí a vzácni priatelia.
Približne asi od 50-tich rokov minulého storočia až do mojich osemnástich rokov,
každé školské prázdniny som začínal v Levoči. Cestovalo sa zásadne tak, aby sme v prvú júlovú
nedeľu sa mohli aktívne zúčastniť púte na Mariánsku horu, konanej pri príležitosti Sviatku
Navštívenia Panny Márie. Po skončení škôl som až do dnešných dní sa tejto púti zúčastnil päť
krát. Všetky púte boli v období, keď vládol komunistický zlo režim, ktorý neprial pokojnému
priebehu sviatku. Pamätám sa, že vojaci Československej armády vždy v túto sviatočnú nedeľu
nacvičovali streľbu z protilietadlovej batérie. Z bratrancom sme tipovali vtedy, či sa strelcom
podarí trafiť balón, ktorý ťahalo lietadlo, alebo ťahané lietadlo.
Nikdy nás neodradilo zúčastniť sa tohto sviatku ani nepriaznivé počasie, ani vojenské cvičenie.
Vždy sme to považovali – a ešte aj teraz – za náš sviatok.
Po príchode z púte nasledoval slávnostný obed – krajší a bohatší oproti iným sviatkom. Po
slávnostnom obede prišla naša rodina zo širokého okolia, ktorá sa tiež zúčastnila tejto púte.
Pravidelne každý piatok si v programovom týždenníku pre sledovanie televízie vyznačím tie
relácie, ktoré chcem sledovať. Tak tomu bolo aj v piatok. Dnes, v nedeľu predpoludním som si
všetky domáce práce súvisiace s prípravou obeda pripravil tak, aby som mohol nerušene
sledovať priamy prenos Sviatku Navštívenia Panny Márie z Mariánskej hory v Levoči. Asi
minútu – dve po desiatej hodine som prepol na STV 2, kde už mal byť priamy prenos. Nebol
!!!
Chytro som prepol na TV LUX, kde už slávnostná svätá omša bola.
Nezachytil som žiadne informácie o tom, že priamy prenos STV2 bude zrušený !!!
Opakujem sa, nezachytil som nič o tom, ale som krajne znepokojený, pretože aj napriek
studenému a zmoknutému počasiu bolo na púti státisíce pútnikov, dokonca som spozoroval aj
tváre mojich známych z rodín, ako túto skutočnosť – nevysielanie - prijali všetci tí kresťania,
ktorí sa tejto púte nemohli zúčastniť a „spoliehali“ sa na priamy prenos STV 2 ???!!! Nie je to
názorná ukážka toho, že Satanova liberalizácia súčasného vedenia STV odmietla odvysielať
priamym prenosom túto slávnosť ?!
Akáže výhovorka môže nasledovať ?!.... „ Úspora „ finančných prostriedkov ?!....
A, nie je to ďalšia z mnohých urážok kresťanom, ktoré sa čoraz viac objavujú ?!
Pochodu chorých ľudí – homosexuálov a lesbičiek sa venovalo dlhý čas množstvo vysielacieho
času. Vraždeniu nevinných ľudí v arabských a afrických štátov „spojeneckých armád“ sa naše
média „radostne venujú“. Rôznym aféram „celebrít“, či iných „kultúrnych“ osobností sa venujú
až nadpriemerne z vysielacieho času. Z domácich informácií prevládajú vraždy, havárie,
škandály a iné zlo činy počas celého spravodajstva. Nespravodlivo postihnutým občanom však
svoje mikrofóny strkajú priamo do úst len aby „mali čo najpresvedčivejšie informácie“...
Predpokladám, že štyria či piati politici z „kresťanských politických strán“, ktorí sa zúčastnili
tejto púte, urobia rázne kroky k tomu, aby sa už nikdy neopakovala situácia neodvysielania
avizovaného priameho prenosu kresťanského sviatku !!!
V súčasnej politickej koalícii máme „tri politické strany – SDKÚ – DS, KDH a MOST - HÍD“,
ktoré majú niečo spoločné s kresťanstvom. Ich politické kroky vôbec však nesúvisia
s kresťanstvom. Zaoberajú sa „prioritami“, ktoré vôbec nevyriešia problém čoraz väčšieho
nárastu chudobných ľudí, nárastu bezdomovcov, ako aj nezamestnaných. Sem – tam sa zjavia
údaje o „poklese %“ nezamestnaných, ale to je lož. Stá a stá tých, čo si nájdu zamestnanie
v novozaložených podnikov – štedro dotovaných vládou, po pár mesiacoch končí z dôvodu
krutého režimu, alebo nízkych zárobkov. Koľko je na Slovensku takých, ktorí svoje odmeny za
prácu nedostali za tri – štyri mesiace ? Tí odísť nemôžu, pretože svoje peniaze by nikdy už
nedostali. Prečo sa média, „vládna koalícia“ nezaoberá tým, že tzv. veľkoobchodné reťazce
odoberajú od slovenských výrobcov a producentov čoraz menej produktov ?
Prečo dávame prácu cudzine ? Prebiehajú rôzne „aktivity“ zo strán veľkoobchodných reťazcov
a vrcholových orgánov výrobcov zo Slovenska v snahe presadzovať slovenské výrobky
a produkty tak, aby to bolo pre náš národ výhodnejšie, no, akosi výsledok týchto snáh – nevidno
!!! Objavila sa informácia, že asi šesť tisíc občanov nášho štátu našlo prácu pri odstraňovaní
následkov rôznych prírodných katastrof.
Koľko finančných prostriedkov dáva štát na podpory v nezamestnaní a koľko dáva štát na
sociálne dávky ? Všetci títo občania pre štát nič neprodukujú – ale štát ich platí. Prečo sa nenájde
odvaha, dať obciam všetky tie podpory a ten by ich vyplácal iba tým, čo by pre obec, čiže aj štát
– niečo urobili. Veď pri pozornom pohľade na priestor v rôznych oblastiach sa nájde množstvo
práce – neraz veľmi súrnych, ktoré ani štát, ani obce nevedia a ani nemôžu vykonať ? Alebo
nechcú, pretože priamo na takéto práce nie sú v rozpočte financie.
V slovenskom sneme máme sto päťdesiat zástupcov ľudu. Predpokladám, že väčšina z nich má
tituly, napríklad – JUDr. Ako to, že nikto z nich neprišiel s faktom, napríklad – voľbu
generálneho prokurátora nie je možné vykonať vtedy, ak je jeden kandidát ? Akáže je to voľba,
ak sa z dvoch kandidátov jeden vzdá a ostane jeden ? Voľba je vtedy spravodlivá a čestná, ak je
v prvom kole volieb aspoň štyria až piati kandidáti.
Preto sa to aj volá voľba. Veď aj svojich zástupcov volia občania nie zo sto päťdesiatich – ale zo
stovák kandidátov !!!
Juj, rozpísal som sa. Ak človek sleduje dianie okolo seba, ak načúva spoluobčanov a triezvo
rozmýšľa – musí reagovať. Musí reagovať aj preto, že volení zástupcovia nášho národa –
slovenského – sa zaoberajú množstvom aktivít, ktoré priamo nesúvisia s poslaním – slúžiť
voličom !
S pozdravom ,
Marián Burík
++++++++++++++++++++++++
Jean Giono: Muz, ktory sadil stromy, ktorú pekne ilustroval
Luboslav Palo. Bratislava: Artforum, 2010. VRELO ODPRUCAM, jej
precitanie na jeden
++++++++++++++++++++++++
NABANÁNUJTE SE!
Profesor na hodině fyziologie hovořil se studenty o banánech. Použil
slovní spojení "nabanánovat se", které vychází z účinků banánů na mozek. Čti:
Nikdy nedávej banán do chladničky!!!
Toto je zajímavé.
Když si přečteš článek, už se nikdy nebudeš dívat na banán stejnýma očima.
Banán obsahuje tři přírodní cukry - cukrózu, fruktózu a glukózu kombinovanou s vlákninou.
Banán dává okamžitou podpůrnou dávku energie.
Výzkum potvrdil, že pouhé dva banány poskytují dostačující dávku energie potřebnou na vydání
90-minutového cvičení. Není divu, že banán je ovoce číslo jedna u všech světových atletů.
Banán dokáže také pomoci překonat podstatné množství chorob a nežádoucích stavů, tvořící tak
prvek který by měl být přidaný do naší stravy.
Deprese: Podle výzkumů mezi lidmi trpícími depresí velká část z nich se cítí výrazně lépe po
požití banánu. To je proto, že banán obsahuje tryptophan, druh proteinu, který tělo přemění na
serotonin, a ten uvolňuje relaxační prvek a zlepšuje náladu a celkově vás činí šťastnější.
Pro menstruační syndromy: Zapomeňte na tabletky - nabanánujte se. Vitamín B6, který se v
banánu nachází, vám zreguluje hladinu glukózy v krvi, což kladně účinkuje na vaši náladu..
Anémie : Vysoký obsah železa v banánech dokáže stimulovat hemoglobin v krvi a pomáhá v
případě anémie.
Krevní tlak: Toto jedinečné tropické ovoce má extrémně vysoký obsah potasia (draslík) a
přitom nízký obsah soli, a to dělá banán perfektním nástrojem v boji proti vysokému krevnímu
tlaku. Navíc, US Food and Drug Administration právě povolila banánovému průmyslu, aby mohl
oficiálně vyhlašovat schopnosti tohoto ovoce na snižování rizik vysokého krevního tlaku a
infarktu.
Mozková síla: 200 studentů na škole dostávalo tento rok po dobu zkoušek banánovou potravu:
na snídani, svačinu a oběd jako prostředek na zvýšení výkonnosti jejich mozku. Výzkum
dokázal, že toto ovoce dokáže pomáhat a dělat studenty mnohem soustředěnějšími.
Trávení: Vysoký obsah vlákniny v stravě tvořený banány pomáhá upravit činnost trávicího
traktu do normálu a pomáhá překonat problémy bez použití laxativ.
Kocovina: Jeden z nejrychleji zabírajících způsobů odstranění poopicových stavů je udělat si
banánovo mléčný šejk oslazený medem. Banán utiší žaludek a s pomocí medu vybuduje nazpět
zničenou hladinu cukru v těle, zatímco mléko utiší a znovu zavodní váš systém.
Pálení na srdci: Banány mají účinek jako přírodní antacid v těle, takže pokud máte problémy
s pálením na srdci, snězte banán na úlevu.
Ranní bolesti: pár kousků banánu mezi jídly pomáhá udržet hladinu cukru v rovnováze a
odstraňuje ranní bolesti.
Komáří bodnutí : Předtím než sáhnete pro krém na ošetření bolestivého vpichu po komárech,
zkuste potřít bolestivé místo vnitřkem z banánové slupky. Velké množství lidí zjistilo, že banán
je neuvěřitelně účinný ve snížení pálení a podrážděnosti pokožky.
Nervy: Banány mají vysoký obsah B vitamínů, které tiší nervový systém.
Nadváha: Práce pod tlakem? Studie psychologie dokázala, že práce pod tlakem často vede k
přecpávání se uklidňujícími doplňky jako je čokoláda nebo čipsy. Při průzkumu
hospitalizovaných pacientů vědci zjistili, že nejobéznější byly skupiny osob, pracující v práci
pod vysokým tlakem. Podle závěrečné zprávy, abychom dokázali vyloučit požívání jídla vzniklé
panikou, potřebujeme kontrolovat naši hladinu cukru v těle. Kus banánu s vysokým podílem
uhlohydrátů požitý každé dvě hodiny vám pomůže udržet tuto hladinu.
Žaludeční vředy: Banán je používaný jako dietní jídlo při zažívacích problémech pro svou
hladkou texturu a jemnost. Je to jediné ovoce, které může být používané bez bolestí i v
chronických případech. Banán dokáže neutralizovat nadměrnou kyselinu a snižuje podráždění
tím, že jemně obalí stěny žaludku.
Kontrola teploty: banán je uznávaný jako chladící ovoce, které dokáže snížit obě, jak tělesnou
tak i emociální teplotu nastávajících maminek. Například v Thajsku těhotné ženy pojídají
banány, aby zajistily, že jejich dítě se narodí s normální teplotou.
Problém se sezónní citlivostí (SAD): Banány dokážou pomoci lidem trpícím na SAD, protože
obsahují přírodní tryptophan, který zlepšuje náladu.
Kouření a používání tabáku: Banány dokážou pomoci lidem, kteří se pokouší přestat kouřit.
Vitamíny B6, B12 obsažené v banánech - potasium a magnézium - pomáhají tělu dostat se z
nikotýnového absťáku.
Stres: V banánu životně důležitý minerál, pomáhající normalizovat srdeční rytmus, pomáhá
dodávat kyslík do mozku a reguluje naši tělesnou hladinu vody. Když jsme ve stresu, náš
metabolický poměr se zvyšuje, a tak snižuje naši hladinu potasia. To může být vyvážené nazpět s
pomocí vysoko potasiového "nabanánění" .
Infarkt: Podle výsledků zveřejněných v TV, jedině banány jako součást pravidelné stravy
mohou snížit riziko infarktu až o 40%!
Bradavice: Tato jednoduchá přírodní alternativa potvrzuje, že když se chceš zbavit bradavice,
vem kus banánové slupky a přilož na bradavici žlutou stranou ven. Zlehka připevni slupku
náplastí.
Takže, banán je skutečně přírodní prostředek na mnoho nemocí. Když porovnáš banán s
jablkem, má v sobě čtyřnásobně více proteinů, dvojnásobně více uhlohydrátů, třikrát víc
fosforu, pětkrát více vitamínu A a železa, a dvojnásobek jiných vitamínů a minerálů.
Bohatost na potasium ho činí ovocem s nejvyšší hodnotou. Je právě čas nato, abyste
změnili svoje staré zvyky ,,Jeden banán denně drží vašeho lékaře v nedohlednu!'
Pošli to dalším...
PS: Banán je právě důvod, co dělá všechny opice šťastné po celou dobu...
A přidám ještě něco; chcete mít vaše boty rychle lesklé? Vezmi slupku od banánu a vnitřní
stranou přetři svoje botky ... nakonec zlehka přelešti suchou látkou. Neuvěritelné ovoce !!!
++++++++++++++++++++++++
Doktor hovorí sestričke: - Pobozkajte
ma!
- Nemôžem pán doktor.
- Ale sestrička, veď ma pobozkajte!
- Nemôžem, pán doktor.
- No tak, veď nerobte drahoty a
pobozkajte ma, - nalieha doktor.
- Nemôžem pán doktor, veď už aj tak
som cela nesvoja, keď tu ležím takáto
nahá pod vami.
++++++++++++++++++++++++
Na špiritistickej seanse:
Žena volá muža na druhom svete:
- Počuješ má miláčik, počuješ?
Muž: - Áno, počujem ta!
Žena: - Máš sa tam lepšie ako u mňa?
Muž: - Áno mám!
Žena: - A ako je tam hore v nebi?
Muž: - Neviem, som v pekle.
++++++++++++++++++++++++
Snúbenec hovorí snúbenici:
- Dnes si spravíme pekný večer. Kúpil
som tri lístky do divadla.
- Prečo tri? - pýta sa snúbenica.
- No predsa tvojemu otcovi, mame a
bratovi.
++++++++++++++++++++++++
Jeden chlap v Prahe ide domov a na
druhý deň príde do krčmy a hovorí:
- Chlapi, včera som išiel domov a
pekne potichu si vyzujem topánky a
vyzlečiem, aby som moju ženu
nevyrušoval a teraz len počujem:
"Ukončite nástup a výstup, dvere sa
zatvárajú." A dom mi utečie pred
nosom!
++++++++++++++++++++++++
Stretne chlapík peknú slečnu a
hovorí jej:
- Slečna, nechceli by ste so mnou
stráviť noc?
- No dovoľte, čo som ja nejaká
prostitútka?
- Ale no to nie, veď kto tu hovorí o
platení?
++++++++++++++++++++++++
Príde malý chlapík do krčmy a zreve:
- Kto chce riadne po paluli?
Všetci ticho.
- Tak kto chce riadne po papuli?
Vtom sa zodvihne spoza stola
chlapisko ako hora a hovorí: - Ja!
- Dobre, tak choď von, ja som už
dostal!
++++++++++++++++++++++++
Ide hrbáč v autobuse. Z vrecka mu
vypadne krabička CAMELIEK.
- Mladý pánko, - hovorí babka vedľa vypadol vám občiansky preukaz!
++++++++++++++++++++++++
- Kedy ste prišli na to, že vás muž
klame?
- Pred piatimi rokmi.
- A povedali ste mu to?
- Nie. Odvtedy ešte neprišiel domov.
++++++++++++++++++++++++
Žiak, ktorý sa bojí gymnastiky, sa
pýta učiteľa telesnej výchovy: - Pán
učiteľ, existuje taký papier, ktorý by ma
oslobodil od gymnastiky?
- Áno, úmrtný list. Ale ten dostaneš až
po tom, čo sa pokúsiš o salto.
++++++++++++++++++++++++
Podozrivý muž v koženom kabáte
vyzváňa pri dverách bytu. Otvorí mu
79-ročná starena a on na ňu spustí: Kukučka dojí kravu na mesiaci a zelený
orol pomiloval všetky lastovičky.
Ženská najprv nechápavo stojí, potom
sa otočí, zabuchne dvere a zakričí:
- K špiónovi Ivanovi o poschodie nižšie.
++++++++++++++++++++++++
Pred nebeskou bránou stoja dva
rady mužov. V jednom z nich sú muži,
čo boli celý život pod papučou, v
druhom tí, ktorí neboli. Rad
"podpapučových mužov" je nekonečne
dlhý, v tom druhom stojí len jediný
chlapík. Príde svätý Peter a pýta sa ho:
- Ako je to možné, že ten druhý rad je
taký dlhý a ty tu stojíš sám. Prečo
vlastne stojíš v tomto rade?
A chlapík na to: - Čo ja viem, žena ma
sem postavila.
++++++++++++++++++++++++
Sedia dvaja deduškovia na lavičke v
parku. Jeden sa pýta druhého:
- Ako sa máš?
- Ale, cítim sa ako bábätko. Vlasy
nemám, zuby nemám a mám pocit, že
som sa práve pošpinil do nohavíc.
++++++++++++++++++++++++

Podobné dokumenty