Madame Okta

Komentáře

Transkript

Madame Okta
Podpůrný výukový materiál s využitím ICT*
Podpůrný výukový materiál – reedukační hodiny *
Název:
Madame Okta
Autor:
Mgr. Lucie Náglová
Datum vzniku:
22. 11. 2014
Obsah:
Krycí list, pracovní listy, klíč s řešením pracovních listů s metodikou
použití
Věková kategorie: 3. – 5. ročník základní školy
Zaměřeno na:
Žáky sociálně znevýhodněné*
Žáky se specifickými poruchami učení* - dyslexie, dysortografie.
ANOTACE
Materiál je určen pro práci učitele a žáka. Jeho cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení
s porozuměním (orientace v textu, vyhledávání informací, práce s nápovědou – čtení cizích
jmen) a rozvoj zrakové i sluchové orientace. Dalším cílem je rozvoj slovní zásoby (analýza,
syntéza slov, význam slov, slovní druhy – slovesa, synonyma) a také komunikačních
schopností žáka. Pozornost je věnovánai stylistice (skládání vět ze zadaných slov).
Prostřednictvím křížovek, tabulek, doplňovaček a dalších aktivit žák rozvíjí jemnou
motoriku (kreslení osoby dle zadání, přepis slov), paměť, jazykový cit a pracuje
s dějovou posloupností. Celý materiál se zabývá tématem: Madame Okta od spisovatele
Darrena Shana a tematikou divadelního prostředí.
Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň
RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005
VZDĚLÁVACÍ CÍL
1. Cílem je rozvoj čtenářských dovedností, orientace a vyhledávání informací v textu.
2. Dalším
z
cílů
je
rozvoj
zrakového
vnímání
–
optické
diferenciace
(rozlišení rozdílů) a rozvoj pravolevé orientace (čtení zleva doprava).
3. Dále je kladen důraz na komunikační a vyjadřovací schopnosti žáka, které jsou
rozvíjeny již na začátku práce. Žák při práci rozvíjí slovní zásobu, vyhledává slova
stejného nebo naopak opačného významu. Všímá si délky slov, počtu slabik ve
slovech a počtu slov ve větách.
4. Žák je veden k hlasitému čtení, správné výslovnosti a zřetelné artikulaci. Rozvíjí
se sluchové dovednosti. Žák může využít čtecí okénko nebo může číst za pomoci
učitele (dvojí čtení). Učitel si všímá žákovy schopnosti rozeznat krátké a dlouhé
slabiky ve slovech.
5. Velká pozornost je věnována rozvoji koncentrace pozornosti – úlohy jsou
navrženy tak, aby se daly dle potřeb žáka či učitele libovolně zkrátit nebo prodloužit.
Součástí klíče se správnými výsledky je i metodika zaměřená na možnosti práce
v daném cvičení a krátký popis jevu, který cvičení rozvíjí.
6. Celý pracovní list volně navazuje na zadaný text. Žák při plnění úkolů získává další
informace k tématu, čímž je rozvíjena jeho paměť.
METODY A FORMY PRÁCE
1. Hlasité čtení.
2. Kresba osoby podle popisu.
3. Rozhovor učitele a žáka.
4. Hledání a přepis zadaných slov. Řazení slov dle abecedy.
5. Skládání vět.
6. Vyhledávání informací v textu.
7. Křížovka – práce se slovy.
8. Práce s tabulkou – dosazení písmen na místo číslic.
9. Dělení věty na slova.
10. Hledání slov, která v příběhu nebyla.
*Nehodící se smažte
Podpora integrace a inkluze ve školách a školských zařízeních Města Choceň
RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005
Podpora integrace a inkluze
ve školách a školských zařízeních Města Choceň
RČ: CZ.1.07/1.2.00/47.0005
Výukové materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáky sociálně znevýhodněné
Materiál je určen pro žáky 3. – 5. ročníku.
Název výukového materiálu: Madame Okta
Autor: Mgr. Lucie Náglová
Stručná anotace: Materiál je určen pro práci učitele a žáka. Jeho cílem
je rozvoj čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním (orientace v textu,
vyhledávání informací, práce s nápovědou – čtení cizích jmen) a rozvoj
zrakové i sluchové orientace. Dalším cílem je rozvoj slovní zásoby
(analýza, syntéza slov, význam slov, slovní druhy – slovesa, synonyma)
a také komunikačních schopností žáka. Pozornost je věnována
i stylistice (skládání vět ze zadaných slov). Prostřednictvím křížovek,
tabulek, doplňovaček a dalších aktivit žák rozvíjí jemnou motoriku
(kreslení osoby dle zadání, přepis slov), paměť, jazykový cit a pracuje
s dějovou posloupností. Celý materiál se zabývá tématem: Madame
Okta od spisovatele Darrena Shana a tematikou divadelního prostředí.
Datum vytvoření: 22. 11. 2014
Světla pohasla a na jeviště vešel děsivě působící muž. Byl vysoký a štíhlý, měl velice
bledou kůži a na temeni hlavy mu rostl jen ježek oranžových vlasů. Po levé tváři se mu táhla
dlouhá jizva. Sahala až ke rtům, takže to vypadalo, jako kdyby se ústa ušklíbala na jednu stranu.
Na sobě měl temně rudé šaty a v ruce nesl dřevěnou klícku, kterou si odložil na stolek.
Jen co se nachystal, obrátil se tváří k nám. Uklonil se a usmál se. Když se usmíval, vypadal
snad ještě děsivěji – jako šílený klaun z jednoho hororu, který jsem kdysi viděl. Pak začal
vysvětlovat, v čem spočívá jeho výstup.
První část výkladu mi ušla, protože místo na scénu jsem se díval na Steva.
Když totiž pan Hroozley vešel na jeviště, nastalo naprosté ticho a ozval se jen jeden jediný zvuk.
Jediný člověk se hlučně zajíkl.
Steve.
Zvědavě jsem se na kamaráda podíval. Byl skoro tak bledý jako pan Hroozley a celý
se třásl. Dokonce upustil gumovou figurku Alexandra Lunta, kterou si předtím koupil.
Vpíjel se očima do pana Hroozleyho, jako by k němu byl pohledem přilepený, a jak jsem
ho pozoroval, napadlo mě jedno jediné: „Vypadá, jako kdyby spatřil ducha!“
Ahoj kamaráde!
Dnes tě budu při tvém putování
provázet s mými pavoučími přáteli.
Za každý splněný úkol si můžeš
vybarvit klec s číslem úlohy.
Představení začíná!
Příjemnou zábavu 
Tvým prvním úkolem je přečíst si strašidelnou ukázku
z děsivého příběhu, o kterém si dnes budeme povídat.
Není to český příběh, takže pozor na správné čtení:
Steve [stýv], Hroozley [hrůzly]
Až příběh dočteš, zkus ho sám převyprávět.
První úkol je úspěšně za tebou a naše strašidelné
putování může začít. Aby sis mohl vybarvit další klec,
zkus pana Hroozleyho nakreslit do připraveného
rámečku na fotky.
Pokud si nepamatuješ, co sis o tomto pánovi přečetl, přečti si jeho popis
znovu sám nebo popros paní učitelku.
Výborně! Jde ti to skvěle! Abys mohl pokračovat, musíš
odpovědět na několik zapeklitých otázek. Hodně štěstí!
Jak na tebe příběh působí? Jaký je – veselý, smutný, vtipný,
zábavný, děsivý, napínavý…?
Kdo příběh vypráví - chlapec nebo dívka? Jak jsi na to
přišel? Zkus to najít v textu.
Co si myslíš, že by pan Hroozley mohl mít v té klícce?
Proč si myslíš, že se Steve pana Hroozleyho bál?
Na jakém vystoupení se hlavní hrdinové nachází? Je to
vystoupení pro děti? Co myslíš, jak se na ně dostaly?
Jak si myslíš, že by příběh mohl pokračovat?
V textu se nachází nějaká slova, která jsou
napsána tučně. Abys splnil další úkol a mohl si
vybarvit klec s číslem čtyři, musíš na následující
řádky slova vypsat. Aby úkol nebyl tak snadný,
musíš slova vypsat podle abecedy.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dokážeš říci, co mají slova společného?
Zkus slova nahradit jinými slovy se stejným významem.
Nějak se nám přeházely věty! Zkus slova poskládat
zpátky a vytvořit srozumitelné věty:
Hroozley a skoro celý pan třásl se jako bledý tak byl.
Muž vešel a děsivě na jeviště působící světla pohasla.
Jizva se dlouhá mu táhla tváři po levé.
Výborně, jde ti to krásně. Další úloha prověří, jak sis
příběh zapamatoval a jak jsi dával pozor. Když najdeš
správné odpovědi, dozvíš se, jak se jmenuje
hlavní hrdina a vypravěč našeho příběhu.
……………………………………………………………...
DĚSIVĚ
D
MILE
T
VYSOKÝ A ŠTÍHLÝ
A
MALÝ A TLUSTÝ
H
MÁLO
R
HODNĚ
O
IZBU
M
JIZVU
R
MODRÉ
A
ČERVENÉ
E
KOVOVÁ
S
DŘEVĚNÁ
N
KDYŽ PAN HROOZLEY VSTOUPIL NA
TICHO
S
JEVIŠTĚ, NASTALO
POTLESK
T
SNĚDÝ
R
BLEDÝ
H
GUMOVÁ
A
DŘEVĚNÁ
O
ZNUDĚNĚ
Y
VYDĚŠENĚ
N
PAN HROOZLEY PŮSOBIL
PAN HROOZLEY BYL
PAN HROOZLEY MÁ VLASŮ
NA TVÁŘI MÁ
PAN HROOZLEY MÁ NA SOBĚ ŠATY
KLÍCKA, KTEROU NESL, BYLA
VYPRAVĚČŮV KAMARÁD BYL
FIGURKA ALEXANDRA LUNTA BYLA
KAMARÁD STEVE VYPADAL
Tvým dalším úkolem je vyřešit křížovku. Pozorně čti
zadání, abys věděl, co máš doplňovat a na jaký řádek.
Když křížovku správně vyplníš, dozvíš se křestní jméno
pana Hroozleyho.
……………………………………………………………...
Na první řádek doplň název veselé, humorné postavy, která se
vyskytuje v cirkuse a je dětmi velmi oblíbená.
Na řádek pod prvním řádkem doplň slovo kulisa.
Na poslední řádek napiš, jak se jmenuje látka, která visí v divadle
na jevišti a která se na konci vystoupení zatáhne.
Na předposledním řádku se ukrývá aparát, díky kterému se
mohou točit filmy nebo videa.
Třetí řádek správně splníš, když napíšeš, jak se nazývá člověk,
který hraje v nějakém filmu nebo divadelním představení.
Poslední slovo, které musíš doplnit na zbývající řádek, je jeviště.
Použij číselný kód a rozlušti, co (nebo koho) má pan
Hroozley ve své dřevěné klícce.
a b c d e
16
0
1
f
g h
i
22 15 21 11
00 0
0
0
j
k
l
m n o p q
13
1
4
1
13
r
s
t
5
u v w x y z
15 11 20
1
00 0
00
0
0
00 00 00 0
00
V dřevěné klícce pana Hroozleyho se nachází …………………………
a jmenuje se ……………………………………………………..…………
Rozděl věty zpět na slova. Rozhodni, z kolika slov se
věta skládá. Vybarvi pavouka se správným počtem.
Polevétvářisemutáhladlouhájizva.
Pozorně si přečti následující slova. Která z nich se
v příběhu nevyskytují? Podstatná jména jsou uvedena
v 1. pádě jednotného čísla.
jizva
šnek
klaun
duch
pán
oblečení
strašidlo
muž
světlo
horor
zvuk
jeviště
hlava
kůže
ježek
tvář
V rámečku jsou celkem 4 slova, která se v příběhu nevyskytla.
MOC
GRATULUJI!
JSI ŠIKULKA!!!
JAK SE TI DNES DAŘILO?
JAK JSI SE SEBOU SPOKOJENÝ?
VYBARVI SPRÁVNÉHO
SMAJLÍKA.
VÝUKOVÉ CÍLE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ
 Cílem
je
rozvoj
čtenářských
dovedností,
orientace
v textu
a vyhledávání informací v textu.
 Dalším z cílů je rozvoj zrakového vnímání – optické diferenciace
(rozlišení rozdílů) a rozvoj pravolevé orientace (čtení zleva doprava).
 Dále je kladen důraz na komunikační a vyjadřovací schopnosti žáka, které
jsou rozvíjeny již na začátku práce. Žák při práci rozvíjí slovní zásobu,
vyhledává slova stejného nebo naopak opačného významu. Všímá si délky
slov, počtu slabik ve slovech a počtu slov ve větách.
 Žák je veden k hlasitému čtení, správné výslovnosti a zřetelné artikulaci.
Rozvíjí se sluchové dovednosti. Žák může využít čtecí okénko nebo může
číst za pomoci učitele (dvojí čtení). Učitel si všímá žákovy schopnosti rozeznat
krátké a dlouhé slabiky ve slovech.
 Velká pozornost je věnována rozvoji koncentrace pozornosti – úlohy jsou
navrženy tak, aby se daly dle potřeb žáka či učitele libovolně zkrátit nebo
prodloužit. Součástí klíče se správnými výsledky je i metodika zaměřená na
možnosti práce v daném cvičení a krátký popis jevu, který cvičení rozvíjí.
 Celý pracovní list volně navazuje na zadaný text. Žák při plnění úkolů získává
další informace k tématu, čímž je rozvíjena jeho paměť.
 Pracovní listy jsou určené pro žáky 3 až 5. ročníku. Materiál je vhodný
i pro starší žáky, které mají problémy se čtením nebo je čtení nebaví.
Jednotlivá cvičení se mohou obměňovat podle zkušenosti žáka a podle
probíraného tématu.
 Materiál je určen pro žáky sociálně znevýhodněné a pro žáky se
specifickými
poruchami
učení,
zejména
pro
žáky
s dyslexií
a dysortografií. Mohou jej využít i žáci s LMP, žáci s poruchami
pozornosti a soustředění (ADD a ADHD), žáci s poruchou autistického
spektra nebo žáci s malým zájmem o čtení. Jednotlivé úlohy jsou vhodné i
pro žáky se slabší pamětí, s malou slovní zásobou nebo pro žáky
s narušenými komunikačními schopnostmi.
 Materiál je určen ke spolupráci učitele a žáka – žák plní jednotlivé úlohy pod
vedením učitele.
 Pracovní list je zaměřený na rozvoj komunikačních schopností, čtenářské
gramotnosti a práce s textem.
 Literární ukázka je z knihy D. Shana – Madame Okta. Jedná se
o strašidelný příběh o chlapci, který upírovi ukradne pavouka. Po vážném
zranění jeho nejlepšího kamaráda jedem pavouka se kvůli jeho záchraně
stane upírovým pomocníkem. Učitel může žákovi knihu ukázat před plněním
pracovního listu, v průběhu práce nebo až po ohodnocení poslední úlohy.
 Celým pracovním listem žáky provází pavouci. Učitel by s žákem mohl
komunikovat
o
divadle
(ve
kterém
se
představení
koná),
o upírech, pavoucích, o strachu a smrti.
 Materiál je připraven v černobílém provedení, protože žákům je strašidelný –
černý text je na bílém listě.
 Čísla úloh jsou v klícce. Za každý splněný úkol si žák může vybarvit klec
s číslem splněného úkolu (informace o vybarvování je napsaná pouze v úvodu
a u poslední úlohy, takže i zde je vyzdvižena důležitost čtení s porozuměním).
ŘEŠENÍ A NÁVOD K PRÁCI S MATERIÁLEM
 Úloha č. 1: Žák čte text – záleží na domluvě s učitelem, zda bude číst nahlas
nebo
potichu
či
zda
použije
čtecí
okénko.
Hlasité
čtení,
čtení
s porozuměním, práce s nápovědou (čtení cizích jmen). Orientace
v textu. Pravolevá orientace.
 Úloha č. 2: Uvolnění ruky, aktivní odpočinek. Čtení s porozuměním,
kresba
člověka
podle
zadání.
Rozvoj
jemné
motoriky.
Rozvoj
komunikačních dovedností (co žák kreslí a proč). Žák kreslí pana
Hroozleyho na základě čtení ukázky. Učitel se s žákem domluví, jestli si
ukázku přečte žák podruhé sám nebo zda bude číst učitel.

Vysoký a štíhlý

Bledá kůže (bledá - bílá)

Na temeni hlavy jen ježek oranžových vlasů

Na levé tváři dlouhá jizva až ke rtům

Temně rudé šaty (rudé – červené)

V ruce dřevěná klícka

Je pan Hroozley malý nebo velký? Je hubený?

Jakou barvu má jeho kůže?

Co je temeno hlavy? Co znamená, „ježek oranžových vlasů“?

Co je to jizva, jak vznikla? Máš nějakou jizvu?

Co má pan Hroozley na sobě?

Jakou má jeho oblečení barvu, když je „temně rudé“?
 Úloha č. 3: Komunikace se žákem. Vyhledávání informací. Tuto úlohu
může učitel libovolně prodloužit či zkrátit – záleží na učiteli a na žákovi. Cílem
je rozmluvit žáka, rozvíjet jeho komunikační schopnosti, dát mu prostor se
vyjádřit a získat pocit důležitosti, motivovat ho a také si ověřit slovní zásobu.
Otázky jsou v tomto případě zaměřeny na názor žáka, jak se mu ukázka líbí,
co si o příběhu myslí, jak se příběh podle něj bude odehrávat. Jsou dále
zaměřené na postřeh detailů a orientaci v textu (kdo vypráví příběh)
 Úloha č. 4: Orientace v textu, vyhledávání slov. Rozvoj jemné motoriky
– přepis slov. Diferenciace slov (řazení slov podle abecedy). Rozlišení
detailů. Hledání podobností mezi slovy. Tato úloha nejprve ověří žákovu
schopnost orientovat se v textu a vyhledat tučně napsaná slova. S těmito
slovy žák dále pracuje – seřadí je podle abecedy a následně je zkusí nahradit
synonymy (slovy se stejným významem). Žák by měl vědět, že se jedná
o slovesa - o slova, vyjadřující činnost / děj.
 Úloha č. 5: Rozvoj stylistických dovedností (poskládat věty).
Světla pohasla a na jeviště vešel děsivě působící muž.
Po levé tváři se mu táhla dlouhá jizva.
Byl skoro tak bledý jako pan Hroozley a celý se třásl.
 Úloha č. 6: Práce s textem. Orientace v textu, vyhledávání informací. Zde
učitel prověřuje žákovu schopnost přečíst si text znovu a uvědomit si, co se
z textu dozvěděl. V ideálním případě si ovšem nejprve zkusí otestovat, jak
dával pozor a pak teprve text znovu pročíst a zkontrolovat.
Výsledek: hlavní hrdina a vypravěč příběhu je :
Darren Shan
 Úloha č. 7: Čtení s porozuměním. Analýza a syntéza slov. Doplnění slov
do křížovky. Tato úloha opět prověřuje žákovu schopnost porozumět
čtenému textu. Žák má zadaná dvě slova, která má pouze doplnit na patřičný
řádek. U ostatních slov musí nejprve najít správné slovo, které do křížovky
doplní. Úloha není nejjednodušší, žák se musí plně soustředit na práci. Kromě
čtení s porozuměním žák rozvíjí slovní zásobu. Slova v křížovce se týkají
divadla a některá ze slov se nachází i v naší ukázce.
K
K U
L
I
L A U N
S A
H E R E C
J
E V
I
Š
T Ě
K A M E R A
O P O N A
Pan Hroozley se jmenuje Larten.
 Úloha č. 8: Práce s tabulkou, porozumění zadání úlohy. Doplnění písmen
místo číslic. Žák má zadanou tabulku s písmeny abecedy a zadaný číselný
kód. Když za čísla doplní písmena, dozví se, co má pan Hroozley ve své
klícce. Pro žáka patrně nebude příliš velkým překvapením, že se jedná
o pavouka – možná to žáka napadlo hned díky uvedeným obrázkům pavouků.
Správná odpověď: V dřevěné klícce pana Hroozleyho se nachází pavouk
a jmenuje se Madame Okta
 Úloha č. 9: Práce se slovy a větou – analýza a syntéza slov. Dělení věty
na jednotlivá slova. Nápověda: samozřejmě se jedná o větu z uvedené
ukázky. Učitel může žáka nejprve nechat větu dle uvážení rozdělit, poté s ním
o jeho návrhu krátce promluvit a následně ho nechat vyhledat uvedenou větu
v textu. Poté společně mohou věty porovnat. Učitel by se měl pokusit žákovi
vysvětlit, v čem chyboval a proč.
Po levé tváři se mu táhla dlouhá jizva.
 Úloha č. 10: Čtenářská gramotnost, orientace v textu, rozvoj paměti
a pozornosti. Hledání slov, která v textu nebyla. Žák by si měl všechna
slova nejprve důkladně přečíst. Poté by se měl pokusit vybrat slova, která se
v textu neobjevila, a odůvodnit svou volbu. Nakonec je vhodné nechat žáka
své tvrzení dokázat a nechat ho slova vyhledat. V textu nebyla celkem čtyři
slova.
strašidlo
šnek
pán
oblečení
 Sebehodnocení – zpětná vazba žáka. Žák vybarví jednoho smajlíka, který
podle něho nejlépe odpovídá jeho práci. Hodnotit můžeme: jak žáka práce
bavila, jak rozuměl zadání jednotlivých úloh, zda potřeboval pomoc ze strany
učitele atd. Učitel může smajlíky vytisknout víckrát a žák může ukazovat
smajlíky po každé úloze.
Použitá literatura a internetové zdroje obrázků:
 SHAN, D. Madame Okta. Praha, Albatros, 2005, 2.vyd., ISBN 80-00-01773-3,
str. 63

http://www.pd4pic.com/images/monkey-mouse-flat-icon-cartoon-cage-lionjail.png

http://poppingwheelieskids.com/wp-content/uploads/2013/10/Musicband.jpg

http://images.clipartpanda.com/spider-clipart-dc8jK8gce.jpeg

http://content.mycutegraphics.com/graphics/spider/spider-hanging-fromspider-web.png

http://www.leoneannabellabetts.com/wp-content/uploads/2013/02/spiderclipart-by-leone-annabella-betts.jpg

http://www.clker.com/cliparts/1/6/7/8/1330466089534183595Mean%20Spider.
svg.hi.png
Inspirace čerpána z knih:
 NOVÁKOVÁ,
I.
Zábavný
pravopis.
Praha:
Portál,
2009.
128
s.
ISBN 978-80-7367-534-9
 ČERNÁ, M., STRNADOVÁ, I. Dyslexie: Texty a hry pro děti s dyslexií.
1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2006. 168 s. ISBN 80-253-0277-6.

Podobné dokumenty

SHOPPING

SHOPPING modelovou situaci na tabuli. Učitel připomíná, že je vhodné při nakupování vždy zkontrolovat útratu a rozvrhnout, kolik peněz můžeme utratit. Vyzve děti, aby si ve skupinách rozdělily role nakupují...

Více

11.kolo Pivušky FC - Metro AFK ÚT 25.06 19:30 ARIT

11.kolo Pivušky FC - Metro AFK ÚT 25.06 19:30 ARIT nezvítězili nad svými soupeři, kteří jsou v tabulce před nimi). Teď k tipovačce – v posledním kole ze závětří zaútočil „neratovický tygr“ a 2 získané body ho vynesli do nebes! Ano, poprvé v histori...

Více

Příloha ŠVP č. 3

Příloha ŠVP č. 3 k textu, kategorizace, dichotomická úloha, doplňování chybějících slov nebo vět z nabídky, doplnění informace do tabulky, určení správného pořadí vět Popis jednoduchého textu je uveden v obecné cha...

Více

Historická fotografie z Petrské čtvrti pořízená v roce 1928 Slovo

Historická fotografie z Petrské čtvrti pořízená v roce 1928 Slovo za ním mohla vydat do Činoherního klubu na představení a  pak jsme se z divadla vraceli procházkou domů. Přivedla mi ho Jiřina Švorcová, kterou jsem nějaký čas nechala u nás bydlet. Víte, byla to f...

Více

Příběhy Darrena Shana

Příběhy Darrena Shana Tato 12 dílná sága vypráví o chlapci jménem Darren Shan, který svou jedinou návštěvou kouzelného panoptika Circa Mostruoza se svým nejlepším kamarádem Stevem “Leopardem”, změní svůj osud i osud jin...

Více