Rosovice, Holšiny a Sychrov

Transkript

Rosovice, Holšiny a Sychrov
Rosovice, Holšiny a Sychrov - léto 2015
Milí spoluobčané!
Děti už mají svá vysvědčení a užívají si letní
prázdniny. Pro většinu z nás to je čas dovolených
a čas pro vydání našeho letního zpravodaje.
Zastupitelstvo obce se od začátku roku sešlo
celkem 7×. Zápisy z jednání jsou tradičně uvnitř
tohoto vydání, kde si můžete přečíst, co a jak se
schvalovalo.
Určitě nebylo možné přehlédnout rekonstrukci
budovy obecního úřadu v rozsahu zateplení,
výměny oken a střešní krytiny, stejně tak jako vnitřní
prostory prodejny Coop a zázemí obecního úřadu.
Připomenu, že na tuto rekonstrukci čerpáme dotaci
ze SFŽP. Čekají nás ještě dílčí úpravy prostranství před
budovou. Přiznám se, že jsem si přál, aby vše bylo
hotové do poutě, ale termínově to nebylo možné.
Částečně za to mohou i špatně zaměřené a osazené
vstupní dveře. Zhotovitel svoji chybu uznal a na jeho
náklady bude v průběhu července opraveno. Všem
se omlouváme za nepříjemnosti a omezený přístup
do prostor budovy OÚ. Až bude během léta vše
hotové, bude přístup pohodlnější. Celá rekonstrukce
z mého pohledu proběhla dobře a já bych tímto
chtěl za obec poděkovat stavebnímu dozoru
Milanu Hricovi za jeho práci.
V tomto měsíci bude pokračovat zasíťování
lokality "Větrník" v Holšinech. Jedná se o splaškovou
kanalizaci. Nad touto stavbou bude mít stavební
dozor za obec Josef Mužík. Připomenu, že už je
hotové veřejné osvětlení, elektrika a plynofikace.
Máme za sebou POUŤOVÉ OSLAVY, které se dle
mého názoru počasím i účastí vydařily. Ty letošní byly
více zaměřeny na ty nejmenší. Hasičská soutěž dětí
měla z naší obce zastoupení dvěma družstvy. Chtěl
bych poděkovat všem, kdo se na přípravě oslav
podíleli. Někteří jednotlivci do toho vložili nemalé
úsilí a věnovali tomu spousty svého volného času.
Bez nich by nebylo možné vůbec tuto akci připravit
a zajistit její průběh. Těm patří to největší poděkování.
Musím konstatovat, že se nám hromadí na našich
sběrných místech odpad, který tam nepatří, a jsem
přesvědčený, že i od lidí, kteří u nás nemají trvalý
pobyt. Tato místa jsou vyhrazena pro rekreanty
na tuhý komunální odpad pouze v červených
pytlích. Častým vyvážením zmíněného odpadu ze
sběrných míst nám rostou náklady na jejich úklid
a likvidaci. Je časté i odhazování odpadků po obci.
Podle dostupných oznámení se po obci objevují
drobné krádeže a pokusy o vloupání, které nebyly
dříve obvyklé. Nechci to šířit jako poplašnou zprávu,
ale buďte obezřetní a pečlivému zajištění majetku
věnujte větší pozornost a nepodceňujte ji.
Všem vám přeji krásné letní dny plné sluníčka
a pohody.
Jan Gregorek | starosta obce
Výpis ze zápisů z jednání zastupitelstva Obce Rosovice
za období březen - červen 2015
Podrobné zápisy ze zasedání zastupitelstev jsou k nahlédnutí na www.rosovice-obec.cz nebo na Obecním úřadě v Rosovicích.
Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) jsme povinni bez svolení týkající se osoby nezveřejňovat
osobní údaje občanů. Proto v zápisech zastupitelstva, kde nastane tato skutečnost, osobní údaje začerníme nebo nahradíme „XXXXX“, ale každý občan EU má možnost osobně nahlédnout na obecním úřadě na úplný zápis včetně osobních údajů,
které jsou zde archivovány.
Zastupitelstvo obce Rosovice ...
březen
duben
- schválilo podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu rozvoje obcí a měst v Programu
obnovy venkova na akci "Oprava tribuny ve sportovním
areálu v Rosovicích" a závazku spolufinancování akce
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce;
- schválilo bez výhrad rozpočtové opatření č. 2/2015,
které tvoří přílohu č. 1 zápisu;
- schválilo podání žádosti o dotaci z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství
v Programu vodohospodářská infrastruktura na akci
"Intenzifikace ČOV Rosovice" a závazku spolufinancování
akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných
nákladů akce;
- schválilo OZV č.1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Rosovice;
- schválilo na základě podaných žádostí příspěvek o.s.
Společná pohoda ve výši 20.000 Kč, TJ Sokol Rosovice
ve výši 45.000 Kč, SDH Rosovice ve výši 25.000 Kč a SDH
Holšiny ve výši 25.000 Kč, které jim budou zaslány na jejich
bankovní účty;
- souhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 248/1 v k. ú.
Rosovice za cenu 300 Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem
kupní smlouvy;
- souhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 130/3 v k. ú.
Rosovice s ohledem na stávající stav za cenu 100 Kč/m2
a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy;
- souhlasilo s Dodatkem k termínu plnění díla se
subdodavatelem společnosti OKNOPLASTIK s.r.o.,
IČ:26737906, na rekonstrukci budovy OÚ Rosovice;
- schválilo Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s Coop
Příbram, družstvo, IČ:00031836, na základě předchozího
posouzení JUDr. Jaroslavem Kolářem a pověřilo starostu
podpisem;
- schválilo limit k rozhodování o výši investic
na jednotlivou akci ve výši 150.000 Kč pro starostu obce
a limit ve výši 350.000 Kč pro stavební komisi, s ohledem
na schválený rozpočet obce, o každé investici bude
informováno zastupitelstvo; o investicích v ceně nad
350.000 Kč bude rozhodovat zastupitelstvo obce
- schválilo jako dozor investora na akci " Úspora
energie zateplením objektu Obecního úřadu Rosovice"
a rekonstrukce prostoru prodejny Coop Příbram, družstvo,
předsedu stavební komise Milana Hrice
2 stránka
- schválilo pořízení 8 kusů kontejnerů na BIO odpad
o obsahu 1100 litrů s rozmístěním na určená sběrná místa
– zajistil starosta obce;
- schválilo dodatek č. VI ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., IČ: 25620886, a pověřilo starostu
jejím podpisem;
- souhlasilo se stavbou NN 0,4 kV na pozemcích
ve vlastnictví obce Rosovice parc. č. 1621/1 a 1617/4 v k.
ú. Rosovice;
- souhlasilo se stavbou vodovodní přípojky na pozemcích
ve vlastnictví obce Rosovice parc.č. 1623/10 a 1617 /4
v k. ú. Rosovice pro RD na pozemcích par.č. 1623/10
a 1623/11 v k. ú. Rosovice a s napojením na kanalizační
řád;
- souhlasilo se stavbou plynové přípojky na pozemcích
ve vlastnictví obce Rosovice parc.č. 1623/10 a 1617 /4
v k. ú. Rosovice pro RD na pozemcích par.č. 1623/10
a 1623/11 v k. ú. Rosovice;
- schválilo příkazní smlouvu se společností KPCM, s.r.o.,
IČ: 29103126, dle úprav v položkách „Úplata“ a pověřilo
starostu jejím podpisem;
- schválilo zadávací podmínky na DPS – Intenzifikace
ČOV Rosovice;
- schválilo žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy ZŠ
Rosovice;
- souhlasilo s výstavbou rodinného domu stavebníků
XXXXX na pozemku parc. č. 312/34 v k. ú. Rosovice;
- schválilo výrobu upomínkových předmětů k výročí obce
Rosovice;
- schválilo nové oplocení u pomníku partyzána padlého
ve II. sv. válce v Holšinech;
- schválilo Pavla Kleisnera a Vladimíra Chadimu jako
doplňující členy stavební komise pro výběrové řízení
na zakázky nad 350.000 Kč bez DPH;
květen
- schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku parc. č. 285/60, 285/35 a 2012/54 v k.ú.
Rosovice a pověřilo starostu jejím podpisem;
- starosta obce seznámil se žádostí Klubu důchodců
o poskytnutí příspěvku za členy – 15 obyvatel obce
Rosovice;
- schválilo příspěvek Klubu důchodců, se sídlem Malé
Paseky 1309, 263 01 Dobříš ve výši 1.500 Kč;
léto 2015
- souhlasilo s vybudováním přeložky elektrické přípojky NN
k domu čp. 232 v Rosovicích majitele ELEKTROLAB, s.r.o.,
IČ: 25760467;
- souhlasilo s napojením RD na st. p. č. 344 v k.ú. Rosovice
na stávající kanalizační řád dle předloženého projektu
červen
- na základě předložené mapy původního katastru jsou
hranice pozemků
parc. 285/27 a 285/36 v k. ú. Rosovice správné a nový
stav dle digitalizace musí posoudit geodet – zajistí starosta
obce.
- souhlasilo s prodejem obecního pozemku parc. č.
285/71 ostatní plocha – neplodná půda, o vým. 219 m2,
vzniklého dělením pozemku č. parc. 285/39 v k.ú.
Rosovice dle předloženého geometrického plánu č.
1098-14/2015;
- schválilo prodej pozemku par. č. 285/71 v k. ú. Rosovice
o výměře 219 m2 manželům XXXXX, za prodejní cenu
200 Kč za m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy;
- souhlasilo s prodejem obecního pozemku parc.
č. 1616/21 travní porost o vým. 32 m2, vzniklého
dělením pozemku č. parc. 1616/5 v k.ú. Rosovice dle
předloženého geometrického plánu č. 1100-19/2015.
- souhlasilo s umožněním vstupu spol. Eurospeed Czech
s.r.o., IČ: 27227588, na pozemek par. č. 1614/3 v k. ú.
Rosovice z důvodu odstranění a okleštění stromoví
v blízkosti el. vedení distribuční soustavy;
- schválilo na základě řádně zveřejněného záměru
o prodeji, prodej pozemku parc. č. 130/3 v k.ú. Rosovice
o výměře 36 m2 kupujícím XXXXX za cenu 100 Kč za 1 m2
a pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy;
- zplnomocnilo firmu LUCIDA, s.r.o., IČ: 25651099,
k zastupování při jednání s orgány státní správy
a správci inženýrských sítí k zajištění územního rozhodnutí
a stavebního povolení stavby Rosovice-chodník podél
silnice III/11417 a pověřují starostu podpisem plné moci;
- nesouhlasilo s umístěním informačního panelu pro
měření rychlosti v úseku části místní komunikace par. č.
1962/1 v k.ú. Rosovice (úsek zastavěné části Rosovice –
Obořiště);
- pověřilo starostu obce k podání žádosti na změnu
dopravního značení – značky „Dej přednost v jízdě“
na značku „STOP“, na křižovatce "U kolny" par. č. 2074
a křižovatce směrem od obce Obořiště par. č. 1962/1
v k.ú. Rosovice;
- za daných podmínek nesouhlasilo s prezentací obce
v Muzeu Dobříš;
- starosta obce seznámil s výsledkem výběrového řízení
výběrové komise na akci Výstavba splaškové kanalizace
Rosovice-Hošiny – Pod Větrníkem, konaného dne 13. 5.
2015, na základě předložených nabídek spol. STAVOS
Příbram a.s. IČ: 24311031, MERCATOR s.r.o. IČ: 47053135
a WESEN, a.s., IČ: 26385732 a s návrhem smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení se spol. WESEN, a.s., IČ:
26385732, Praha 5, na zakázku Holšiny – Pod Větrníkem –
Dopravní a technická infrastruktura;
- schválilo výsledek výběrového řízení výběrové komise ze
dne 13. 5. 2015, která na základě předložených nabídek
vybrala jako nejvhodnější nabídku na realizaci akce
Výstavba splaškové kanalizace na zakázku Holšiny – Pod
Větrníkem, společnost WESEN, a.s., IČ: 26385732, s nejnižší
cenou 1,962.254 Kč;
- schválilo Smlouvu o dílo se spol. WESEN, a.s., IČ:
26385732, Praha 5, na realizaci stavby Holšiny - Pod
Větrníkem, Dopravní a technická infrastruktura v rozsahu
prací splaškové kanalizace dle výběrového řízení ze dne
13. 5. 2015 a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo
a předáním staveniště;
- schválilo závěrečný účet Obce Rosovice za rok 2014
s výhradou;
- schválilo účetní závěrku Obce Rosovice za rok 2014
s výhradou;
- pověřilo starostu zajištěním písemného vyjádření Letiště
Dlouhá Lhota ohledně hluku z letadel o víkendech
a svátcích;
- schválilo prodej pozemku č. parc. 1616/21 v k. ú.
Rosovice o výměře 32 m2 XXXXX za prodejní cenu 250 Kč
za m2 a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy;
- schválilo projektovou dokumentaci AUTOPORTU
na pozemku par. č. 195/3 k. ú. Rosovice;
- souhlasilo s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo za účelem
Úspory energie zateplením objektu Obecního úřadu
Rosovice se společností OKNOPLASTIK s.r.o., IČ: 26737906,
a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku;
- pověřilo starostu obce k řešení špatného stavu poklopů
na kanalizačních šachtách splaškové kanalizace
na místních komunikacích v naší obci firmou VHS Dobříš;
- na návrh starosty obce souhlasilo, aby technický dozor
na akci Infrastruktura lokality Větrník provedl člen stavební
komise Josef Mužík;
- pověřilo rozšířenou stavební komisi k výběru vhodného
zhotovitele na úpravu prostranství před budovou OÚ
a starostu obce, aby na základě rozhodnutí komise
z výběrového řízení podepsal s vybranou firmou smlouvu
o dílo na úpravu prostranství před budovou OÚ;
- pověřilo starostu a místostarostu obce zakoupením nové
sekačky na trávu;
- zvolilo pro další volební období členy školské rady
za Obec Rosovice – RNDr. Lenku Slavíkovou a Janu
Farovou
- schválilo dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke Smlouvě
se spol. OKNOPLASTIK, s.r.o., Příbram, IČ: 26737906
a pověřilo starostu jejich podepsáním;
- schválilo umístění dvou kusů zrcadel na křižovatce
v Holšinech na pozemku č. parc.1948/1 v k.ú. Rosovice –
zajistí starosta obce;
- pověřilo stavební komisi místním šetřením situace
na komunikacích parc. č. 201/13, 1966/13 v k.ú. Rosovice
– zajistí stavební komise;
léto 2015
3 stránka
Nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem
Na základě nově vydané Obecně závazné vyhlášky č.1/2015
obce Rosovice je možné ukládat biologicky rozložitelný odpad níže uvedeným způsobem.
Biologicky rozložitelný komunální odpad je možné zdarma předat od 1. dubna
do 31. října každého kalendářního roku každou středu 9.00 - 10.00 hod a každou
sudou neděli 13.00 - 14.00 hod na sběrné místo obce Rosovice v prostorách
ČOV Rosovice. Odběr bude zajištěn pověřenou osobou obce Rosovice.
Není dovoleno odkládat BIO odpad v době nepřítomnosti před vrata nebo
v okolí ČOV Rosovice.
Biologicky rozložitelný komunální odpad menšího množství je možné také odevzdat
na sběrných místech po obci do hnědých plastových BIO kontejnerů o obsahu 1100
litrů. Tyto BIO kontejnery jsou rozmístěny na 8 místech v naší obci. Výklop je zajištěn
pravidelně každou sudou středu svozovou společností SVZ CENTRUM.
V případě Vašeho zájmu je možné zdarma zajistit plastovou nádobu na BIO
oddpad o obsahu 120 nebo 240 litrů k Vaší nemovitosti. Za její vyprazdňování v sezoně
duben - říjen každou sudou středu (1 × 14 dní) se však bude účtovat poplatek za její
každý výklop ve výši 30 Kč/120 litrů nebo 52 Kč/240 litrů.
Do BIO nádoby patří: tráva, listí, drny
piliny, zbytky rostlin, kořeny, listy zeleniny, květiny,
zemina z květináčů, štěpkovaný nebo nastříhaný
odpad z řezu keřů a stromů, zbytky ovoce, zeleniny,
kuchyňský odpad rostlinného původu, spadané
ovoce prokládané trávou a řezem z keřů nebo
zeminou.
Do BIO nádoby NEPATŘÍ: Zbytky jídel, oleje, odpad
z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné
odpady.
Pouťové oslavy 2015 - foto: Martin Slavík
Jan Gregorek | starosta obce
4 stránka
léto 2015
SDH Holšiny
Vážení spoluobčané
Rádi bychom také přispěli do našeho zpravodaje
pár informacemi o našem sboru. Začnu častými
otázkami:
Proč ještě stojí v Holšinech májka? Udělali jsme si
takovou tradici, že ji porážíme až na konci léta.
Proč letos nebude Holšinský pohár? Organizačně
to je náročné a díky celé řadě jiných soutěží, které
se překrývají, účast družstev slábne. Pokusíme se
do budoucnosti vymyslet něco nového.
Na jaře nás starosta obce oslovil s prosbou
udělat si brigádu a vyčistit lesík za potokem, který
byl využíván jako kompost. My jsme mu vyšli vstříc
a v dubnu si brigádu udělali. Našli se tam z dřívější
doby i věci, které vůbec do lesa nepatří, jako
například sklo, stavební suť, plasty a igelity a celou
řadu komunálního odpadu. Dnes už jsou u lesíka díky
obecnímu úřadu 2 kontejnery na bioodpad a tříděný
odpad. Budeme rádi, když je budete využívat, aby
naše práce nebyla zbytečná.
Díky oslavám hasičů z Rosovic a jejich výzvě
jsme oprášili motorovou stříkačku PS 16 a na hřišti
o pouti předvedli, že je zásahu schopná. 6 let ležela
jako uloženka a po vyčištění palivové nádrže nebyl
problém ji nastartovat. Určitě ještě nepatří do starého
železa.
Rádi bychom Vás pozvali v sobotu 22. srpna
do Holšin na naší tradiční hasičskou zábavu pod
širým nebem. Zahrají nám BOSÁCI. Budeme se těšit,
že nás svojí účastí podpoříte.
Hasiči z Holšin Vám všem přejí krásné léto a děkuji
za Vaší přízeň.
výbor SDH Holšiny
léto 2015
5 stránka
SDH Rosovice
Vážení spoluobčané.
V jarních měsících byla činnost našeho hasičského
sboru opět výrazná. Postavili jsme obecní máj,
zúčastnili jsme se okrskové soutěže s vozidlem CAS 25
Karosa, zalévali jsme v horkých červnových dnech
obecní zeleň u čekárny v Rosovicích a nově vzniklou
skalku a zeleň na rozcestí do Holšin. Současně
probíhala údržba hasičské techniky a zbrojnice.
Podařilo se nám získat prostředky od sponzora
KS Klima - Service a.s. a dovybavit naší výstroj
o záchranné vesty do vody, záchranný kruh a házecí
pytlíky s lanem.
Na konci měsíce oslavil náš hasičský sbor 130 let
výročí založení. Oslavy byly spojeny s oslavami 710 let
od první zmínky o obci Rosovice.
Při této příležitosti proběhl na hřišti Sokola
v Rosovicích pestrý program s hasičskou tématikou.
V programu jste mohli vidět vynikající útoky nejmenší
hasičské generace z Rosovic, Suchodola, Občova
a Nové Vsi pod Pleší.
Dále naši členové předvedli způsob hašení
z minulého století s ruční stříkačkou, tzv. „Koňkou“.
Tuto plně funkční stříkačku vlastní hasičský sbor
v Rosovicích od roku 1910. Stříkačka si letos prožila
krásné 105. narozeniny. Tato vzácnost je jinak
propůjčena do hasičského muzea ve Zbirohu.
Další krásnou ukázkou byl požární útok v podání
smíšeného družstva hasičů z Holšin a Rosovic, též již
s historickou stříkačkou PS 16, kterou vlastní hasiči
z Holšin od šedesátých let minulého století a udržují ji
v perfektním technickém stavu.
Poté proběhl „souboj“ hasičského týmu
s holšinskou stříkačkou PS 16 proti rosovickým hasičům
s „Koňkou“. Byl proveden s velkým nasazením obou
týmů a nebylo zde poražených.
Jako předposlední ukázka byl předveden
novodobý hasičský útok našeho soutěžícího družstva
se stříkačkou PS 12 o obsahu 1900 cm3. Jejich vynikající
čas a provedení bylo chvályhodné a doufám,
že všichni zúčastnění si jej stihli svým pohledem
vychutnat. Někteří členové tohoto družstva se stále
účastní prestižní soutěže v našem regionu – Brdská
liga.
6 stránka
Vyvrcholením programu byla soutěž mužstva
s „koňkou“ proti soutěžnímu týmu se stříkačkou PS 12.
Zde bylo vidět v přímém porovnání, kam se technika
posunula za zhruba 100 let vývoje.
Souběžně s celým programem probíhala ukázka
techniky okolních sborů. Vystavené vozy si mohli
návštěvníci prohlédnout i s odborným výkladem
jejich provozovatelů.
Program oslav 130 let založení hasičského sboru
v Rosovicích pokračoval v neděli slavnostní schůzí
sboru. Na této schůzi byl sbor vyznamenán medailí
svatého Floriána od okresního sdružení hasičů.
Medaili předal starosta OSH Příbram Bc. Václav
Jankovský starostovi SDH Rosovice p. Jiřímu Hlinkovi.
Starosta p. Jiří Hlinka převzal od starosty 27. okrsku
p. Josefa Mezery velmi originální dary pro členy
a specielně členky SDH Rosovice.
Dalším bodem programu bylo položením
věnce u pomníku padlých za první světové
války a následovala mše v kostele v Rosovicích.
Program zakončil slavnostní průvod hasičů na hřiště
Sokola Rosovice, kde proběhlo odpoledne
s dechovou hudbou, ke které se podávalo již
pověstné rožněné prasátko.
Oslavy trvaly do nedělních podvečerních hodin.
Velké díky patří hostům, okolním hasičským
sborům z Holšin, Pičína, Bukové, Kotenčic, Suchodolu,
Občova a všem aktivním pomocníkům, podílející
se na přípravách a průběhu oslav tohoto
významného výročí jak pro rosovické hasiče, tak
občany obce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat těm, bez
kterých by tyto krásné oslavy jen stěží mohly
proběhnout.
Jsou to: Obec Rosovice, Sokol Rosovice, ZD
Rosovice, Cukrárna V Brance, České farmářské
potraviny V Brance, VHJ Jince , VHS Dobříš, Jiří Bláha,
BAMA METAL s.r.o., Mažoretky p. Pourová Příbram.
Roman Krákora | jednatel SDH Rosovice
léto 2015
o. s. Společná pohoda
Čarodějnický slet
Studio Puntík
Čarodějnický slet se nám letos opravdu vydařil.
Každým rokem jsme trochu přemlouvali počasí, aby
se nám vítr s deštěm vyhnuly, ale letos bylo přívětivě
a slunečno již od začátku naší slavnosti. Dlouhým
průvodem jsme se jako tradičně přesunuli od místní
školy na fotbalové hřiště ke kouzelné vatře.
Přišlo hodně nových malých čarodějnic
a čarodějů. Většina z nich měla krásné slavnostní
čarodějnické róby, jen někteří přišli v civilních
oblecích. Soutěžili ale všichni statečně a prokázali
ve všech úkolech způsobilost získat kouzelnou
korálkovou čelenku se symbolem třetího oka.
Začarovali a zapálili jsme vatru, zatancovali,
zasoutěžili a nechybělo ani čarodějnické občerstvení,
které bylo připraveno i pro naše hosty. Letos jich přišlo
tolik, že jsme měli co dělat, aby kouzelná klobása,
pivo nebo limonáda vyšly na všechny. Jsme moc
rádi, že naše slavnost přitahuje takovou pozornost
a příští rok se dobře připravíme na takový, a ještě
i větší počet hostů a účastníků, než byl letos. Tak pilně
cvičte zaříkávadla, let na koštěti a další dovednosti
dobrého čaroděje. Sletu zdar!
V rámci rekonstrukce budovy obecního úřadu byla
ve Studiu Puntík vyměněna okna a také podlahová
krytina v první místnosti. Nově Puntík dostal malou
kuchyňskou linku a nový bojler na teplou vodu, takže
bude poskytovat malým i velkým návštěvníkům ještě
větší komfort pro jejich aktivity.
Jen pro doplnění informací z minulého čísla: Pro
potřeby nultého ročníku se Studio Puntík využívat
nebude. Jednání, na němž se měla tato záležitost
projednávat a kterého se měli zúčastnit společně
zástupci obce, školy a Společné Pohody, se nakonec
vůbec neuskutečnilo. Zástupci školy se ještě před
ním rozhodli, že nultý ročník bude umístěn v budově
školy.
Prostor Puntíku je tedy i nadále otevřen sedm
dní v týdnu pro malé i velké návštěvníky na hraní,
malé společenské oslavy a setkání. Pokud byste měli
nějaké nové nápady či podněty, jak Puntík využít
pro mimoškolní či jiné aktivity, budeme rádi, když se
ozvete, nebo se nápadu dokonce i sami ujmete. Je
to přece prostor pro nás všechny. My jako Pohoda
tam máme občas schůzi, ale jinak je to prostor
určený k všestrannému použití.
Můžete se přijít do Puntíku jen tak podívat, abyste
získali představu, a třeba vás něco napadne. Klíče
jsou k dispozici v prodejně COOP, u paní Farové
a Slavíkové. Jen nám dejte ještě pár dní čas na velký
úklid po rekonstrukci, je tam potřeba ještě opravdu
pořádně uklidit. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Lenka Slavíková
léto 2015
7 stránka
ZŠ a MŠ Rosovice
Den dětí
Letos jsme s dětmi jejich svátek – MDD, oslavili trochu jinak. Pěšky jsme se vydali do Obořiště, na Penzion
Nový rybník. Děti si hrály na průlezkách, pískovišti, skákaly na trampolíně a pokoušely se i o hraní ping pongu.
To ale nebylo všechno!!! Protože zpáteční cesta byla daleká, museli jsme se na ni posilnit. Objednali jsme
dětem oběd (kuřecí řízek s bramborovou kaší) a jako dezert zmrzlinový pohár.
Obsluha na penzionu byla velice příjemná, ochotná a se vším nám vyšli vstříc. Tímto bych jim za nás
chtěla moc poděkovat a Vám návštěvu jen doporučit.
Pavla Řehková | vedoucí učitelka MŠ
Výlet do Zeměráje
Ke konci školního roku jsme se rozhodli společně se suchodolskou školkou vyrazit do jedinečného přírodního
zážitkového parku Zeměráje, který se nachází u Kovářova.
Po příjezdu nejdříve naše kroky vedly k herničce, kde jsme se nasvačili a pohráli. Poté jsme si sundali
boty a vyrazili stezkou naboso, kde jsme si vyzkoušeli, jaké je to chodit po šiškách, kmenech, kamenech,
jehličí a v potoce. Při této cestě jsme plnili mnoho různých úkolů. Po zdolání stezky naboso jsme se vydali
do historické vesnice z raného středověku. Zde děti viděly domy ze dřeva a střechy z rákosových došek.
Paní nám ukázala, jak si lidé vyráběli mouku, keramické nádobí, jak orali. Byli tu k vidění kozy, slepice a čáp.
Na závěr v zážitkovém parku jsme si prošli bludištěm, kde jsme hledali správnou cestu do středu bludiště.
Tento výlet byl z výdělku ze školního plesu a touto cestou ještě jednou děkujeme za Vaši účast na plese
a darování sponzorských darů, protože my jsme díky tomu mohli zažít nezapomenutelný den.
Kamila Lojínová | učitelka MŠ
Kroužek mladých hasičů
Říkali jsme si, já a Milan, jak dětem přiblížit hasičinu a vzbudit jejich zájem. Upřímně to nebylo tak těžké.
Vznikl kroužek při ZŠ a MŠ v Rosovicích pod naším vedením a děti to od začátku neuvěřitelně bavilo.
Pár jednotlivců přestalo chodit, ale o tom to je. Všichni přece nemůžeme mít stejné záliby. Bylo milé, že to
bavilo i holky. Dnes děti ví kam a jak v případě nebezpečí zavolat. Jak se chovat při vzniku nebezpečí a jak
mu předcházet. Vše vyvrcholilo dětskou soutěží, kde nám o pouti děti naší školy předvedly, že jsou soutěživé,
šikovné a hlavně, že se nebojí vody.
Hasičský kroužek bude pokračovat i v příštím školním roce a budeme se s Milanem Kubíkem těšit na zájem
dětí. Vždyť je to naše nejen hasičská budoucnost.
Jan Gregorek | vedoucí kroužku mladých hasičů
8 stránka
léto 2015
Vážení přátelé naší školy,
začalo léto a s ním přichází i konec školního roku. Děti se s ním loučily besídkou,
na kterou si nacvičily hezká vystoupení.
V novém školním roce přivítáme do naší základní školy kromě prvňáčků poprvé i žáky
přípravné třídy, kteří se zde budou po celý rok pilně připravovat na vstup do 1. třídy.
A protože prázdniny se kvapem blíží, přeji všem jejich krásné prožití.
Mgr. Zdenka Pecharová
Pro odlehčení si dáme školu trošku jinak - trocha humoru ze školních lavic:
„Jardo, vstávej, musíš do školy!“
„Ne, prosím, já nechci!“
„Neděj drahoty a vstávej, nesmíš přijít pozdě!“
„Néé, já fakt nechci. Všichni mě nenávidí,
ubližujou mi, nadávaj. Já tam nechci!“
„Ale ty tam musíš jít, dyť jsi jejich učitel!“
Pětkař přijde domů a volá: „Mámo, táto,
dostal jsem dvojku!”
„No výborně, a z čeho?”
„Z chování.”
„Nechci vás strašit, pane učiteli,“ říká student
pedagogovi „ale tatínek říkal, že jestli nezačnu
nosit lepší známky, dostane někdo pěknej výprask.“
Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:
"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"
"No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo rozbil okno ne chodbě!"
Telefonát do školy:
"Dobrý den pane učiteli. Omluvte prosím dnes
Honzu z vyučování.
Před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím
opisovat."
Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme."
Nemůže přijít do školy, velmi prochladl."
"V pořádku. A kdo volá?"
"Můj otec."
léto 2015
9 stránka
Naše škola v přírodě - Parkhotel Mozolov
deníček z 8.6. – 12.6. 2015
1 . den - DEN PŘÍJEZDU A ZKOUMÁNÍ
Dnes ráno jsme se u autobusu rozloučili s rodiči a vyjeli jsme na školu v přírodě v bungalovech
u Parkhotelu Mozolov. Po příjezdu jsme se ubytovali v bungalovech a po obědě a poledním klidu jsme šli
prozkoumat okolí. Objevili jsme hřiště na vybíjenou, fotbal, prolézačky a stoly na stolní tenis. Nedaleko
od sportovního areálu jsme objevili rybník. Před večeří jsme si četli v nové čítance, druháci si četli své knihy
a starší děti trénovaly divadlo.
Večer proběhl celkem v poklidu, pouze Ráďa zmáčkla omylem na mobilu „Tísňové volání“
a dovolala se na policii. Pak vystrašila celou chatičku tím, že určitě přijede policie.
1. třída
2. den - DEN BÁDÁNÍ A DEŠTĚ
Po snídani nás čekalo bádání v lese. Rozdělili jsme se na pět skupin. Každá skupina dostala lupu a list
o pobytových znameních. V nedalekém lese jsme nacházeli na šiškách stopy veverčích zoubků, ale i zoubků
myšice a stopy po zobácích strakapoudů a křivky. Kromě těchto stop jsme nacházeli bohužel i stopy po
lidských návštěvnících lesa, protože na několika místech byly po lese rozházeny odpadky, které škodí
rostlinám i zvířatům.
Po bádání v lese jsme pomocí lupy pozorovali obyvatele hmyzí říše. Dokonce jsme objevili i mládě
ropuchy obecné. Odpolední program byl také pestrý. Plavali jsme a hráli si ve vnitřním bazénu.
2. třída
10 stránka
léto 2015
3. den - DEN PUTOVÁNÍ
Byli jsme na dlouhé túře, kde jsme hledali kameny, o kterých jsme četli legendy - Čertův kámen
a Svatební kámen. Potom jsme povídali o pověsti O zlém a hodném vodníkovi. Pozorovali jsme zemní
čmeláky a potom jsme se zkratkou přes les vrátili domů.
3. třída
4. den - DEN SPORTOVÁNÍ
Dnes jsme hodně sportovali. Hráli jsme vybíjenou, ping-pong a přetahovanou. Potom jsme
vyplňovali pracovní listy o zvířatech. Pak jsme hráli na život v přírodě a zjišťovali, jak jsou pravidla života
v přírodě tvrdá.
Večer jsme se vyřádili na diskotéce, na které pouštěl super songy Míša Koudela, které byly určitě
lepší, než Šmoulouvé. Rychle nám to tady uteklo a zítra ráno už jedeme domů.
4. třída
5. den - DEN NÁVRATU
Ráno jsme se sbalili a po snídani vyrazili autobusem domů do Rosovic. Zde nás radostně přivítala
spousta maminek. Ostatní děti si ještě pohrály v družině, než si je rodiče vyzvedli. Všichni odcházeli domů
s úsměvem na tváři, že jsme v pořádku přijeli ze školy v přírodě plni zážitků z přírodní říše – Mozolov.
léto 2015
11 stránka
Ukázka z díla jednoho z našich žáků:
Sport a lenost
Byl jednou jeden kluk, který se jmenoval Matěj. Bylo mu 7 let a jeho bratrovi Alešovi bylo taky 7 let.
I když byli dvojčata, nebyli si vůbec podobní, protože Matěj měl rád sport a Aleš sport nesnášel,
ani ve škole se mu cvičit nelíbilo a doma, tam už vůbec ne.
Jednoho dne se Matěj zeptal Aleše: „ Proč nemáš rád nějaký sport?“
Aleš odpověděl: „Je to hrůza a je to nuda! Musí se brzy vstávat, cvičit, a navíc, proč tě to zajímá?“
A Matěj zase: „Měl bys něco začít hrát. Měl bys sportovat.“
Aleš nato odpověděl: „Ale Matěji, mě to prostě nebaví !“
Jednoho dne ve škole, když bylo volno na hřišti, se Aleš zeptal Matěje: „Rozdáme si to spolu v běhu?“
Matěj se zeptal: „A kdo nám to odstartuje?“
Aleš odpověděl: „ Někoho se zeptáme. “
Ptali se Patrika, Karla, Romana a Roman nakonec řekl: „Jo.“
Když Roman závod odstartoval, Matěj schválně nechal Aleše vyhrát. A když Aleš vyhrál, začalo ho od
té doby sportování bavit a tak tento příběh skončil.
Tomáš Fara – 4.ročník
KAKURO
6
10
6
12 stránka
8
8
6
Řešení
6
10
6
8
3
3
2
8
3
4
1
6
3
3
Pravidla:
1. Do prázdných bílých čtverečků doplňujeme čísla od 1 do 9.
2. Čísla v podbarvených polích udávají, jaký je součet všech čísel
v bílých polích napravo a součet všech čísel v bílých polích
směrem dolů.
3. Každé číslo v rámci jednoho součtu smí být použito právě
jednou.
Výhodné je začínat řešení součty, které mají nejmenší možný
počet variant sčítanců, např. číslo 4 musí být vyjádřeno jako součet
čísel 3 a 1, tj. 3+1 nebo 1+3 (2+2 nepřichází v úvahu, čísla se
v jednom součtu nesmí opakovat).
léto 2015
710 let obce
a o čem se v kronikách nedočteme
Kulatiny se musí oslavit. Přesto sedmsetdeset let
není výjimečné výročí, nestojí ani za zápis do kroniky.
Někteří z nás se však mohou těšit na sedmsetpadesát
let, a to už bude něco. Možná si od teď začnou
odpočítávat 14605 dnů a netrpělivě si každý rok
řeknou, už aby to bylo, jako jsme si v dětství říkali,
už abychom byli dospělí a mohli veřejně na pivo.
Kolik událostí mezitím uplyne ani nezaregistrují, jenže
právě ta cesta je nejzajímavější.
Ti nejstarší z nás si pamatují konec poslední války, my
o něco mladší vnímáme nedávné pompézní oslavy,
přesto doba od konce války je možná převratnější,
než samotná válka, jež převrat způsobila. V roce
1965, tedy dvacet let od osvobození, jsme i u nás
velkolepě slavili. U pomníku partyzána v Holšinách
se sešel kapitán Olesinskij a pozdější prezident Ludvík
Svoboda a my - děti jsme jim na to posvítily lampiony.
Za dvacet let tu už vládl socialismus a zcela jiné
zemědělství a léta padesátá vystřídala květinková
léta šedesátá a pak nudná léta normalizace a pak
zase budování kapitalismu. K těm prezidentským
návštěvám můžeme přidat průjezd dr. Husáka při
návštěvě JZD SČSP se sídlem v Rosovicích někdy
v půli let sedmdesátých. Mihl se tu v nablýskané
Čajce na trase mezi Obořištěm a Pičínem a všem
nám blahosklonně pokynul.
Naši dědové by se pochlubili, že po rozpadu
starého Rakouska nás poctil návštěvou tatíček
osvoboditel prezident Masaryk. Před kostelem jej vítal
starosta, ředitel školy a početný zástup budovatelů
první republiky.
Těch posledních přibližně sto až sto třicet let máme
docela pokryto ve školní kronice a farních kronikách
pičínské, svatopolské a dobříšské farnosti. Obecní
kronika nemá mou úplnou důvěru, protože byla
psána zpětně asi „na objednávku“, a to i za první
republiky. Ale rozhodující fakta v ní odpovídají. Zato
nezávislé rodinné kroniky zmizely s odchodem jejich
držitelů do měst. A jejich potomci už dnes ani netuší,
co to vyhodili do kontejneru. Kdo z důchodců zná
curent a švabach může ve volných chvílích navštívit
pražské archivy se starými záznamy v urbářích. Určitě
by něco o obci vyšťoural, třeba by některé zprávy
upřesnil a jiné objevil.
Pro případné zájemce mám nabídku ke studiu
pramenů.
Víme, že v obci se vařilo pivo - pravděpodobně
na Sychrově. V místě, které nazýváme Větrník, stál
opravdu ještě v devatenáctém století starý dřevěný
větrný mlýn, jemuž se tak prostě říkalo - větrník,
nebylo to jen proto, že tam na rozmezí bukovského
a rosovického katastru fičí od brdských lesů.
léto 2015
Ale ani sychrovský vodní mlýn nelze opomenout.
Holšiny, tak jak je dnes známe, byly vysazovány
postupně v devatenáctém století, ale zcela původní
a na této výstavbě nezávislé jsou zřejmě samoty
Holšín u rybníka Vackov. Později si nedaleko od nich
druhorození synci z početných rodin v Rosovicích
postavili domky na okraji katastru a k tomu dostali
věnem menší pozemky na obživu. Až po roce 1848
po zrušení roboty obec vyjmula pás obecních pastvin
ke stavbě nových domků podél nově vytyčené
cesty – od křížku dole až k Mikšům nahoře; řešila tak
další populační nárůst – dařilo se nám. Jinde lidé
z nedostatku obživy raději odcházeli do Ameriky
nebo do carského Ruska a tak se stali občany
světových velmocí, rosovičtí byli usedlejší; když už
někam museli trajdat, tak nejdál do Prahy, proto
někteří emigrovali raději do Holšin. Lze to poznat
podle příjmení i podobně znějících přezdívek. Svědčí
to i o určité sounáležitosti s rodným krajem a pozdější
rivalita je logickou snahou nových osadníků vymanit
se z vlivu starších bratrů.
Za vlády Marie Terezie byl vydán „Dobříšský
patent“, který upravoval robotní povinnosti vůči
vrchnosti. Tehdy se v Čechách říkalo Dobříš
– odříš. Panovnice reagovala na oprávněné
stížnosti vůči správci panství. V našem katastru
byla většina pozemků v majetku rodiny knížete
Mannsfelda. Dokážu si představit, že spory se týkaly
nejvýznamnějšího dodavatele pracovní síly pro
velkostatek a to byli občané Rosovic.
Morový hřbitov v Rosovicích, založený asi před
třemi sty lety po morové ráně, nebyl ani na starých
mapách označený křížem, tak jako podobné
hřbitovy u Lihy, u Svatého Pole, u Dalekých Dušník,
u Staré Huti, u Dobříše aj. Většinu těchto hřbitovů
můžeme najít na pozemcích tehdejšího velkostatku.
Myslím, že nejinak tomu bylo i v našem případě.
Je zajímavé, že všechny tyto hřbitovy, vyjma
rosovického, byly označeny křížem. Jakoby se
na ten rosovický mělo zapomenout. Proč? Jediná
historická zmínka o rosovickém morním hřbitově je
ve svatopolské matrice z roku 1713 od jezuitského
faráře Jiřího Františka Procházky. Z ní četl i dobříšský
historik Kopáček a i on jej tak potvrdil, ačkoli místo
bylo již neznámé. Možná by nebylo tak těžké jej najít.
Ale proč jej i dříve nikdo neoznačil? Cosi to vypovídá
o vztazích mezi režijním velkostatkem a sousedy
z Rosovic.
13 stránka
V brožurce „100 let rosovické kaple“ jsem zmínil
jednu tradovanou a nepotvrzenou zajímavost.
Před psaním jsem se toulal po archivech, skládal
si souvislosti, obětoval dost času a cítil, jak ta
spousta údajů může nudit a ještě jsem tušil, že to
vlastně nebude nikoho zajímat a tak pro zpestření
jsem dal do placu pověst o tajné chodbě mezi
hospodou na Sychrově a obořištským klášterem.
Ohlas na tajnou chodbu byl značný, a opravdu
u některých převýšil zájem o historii kostela.
K existenci chodby jsem dosud skeptický. Nyní mám
pro příznivce chodby dobrou zprávu. Řád paulánů
skutečně rád kutal a na takovou akci měl i peníze.
Například v Praze spojil podzemní chodbou svůj
klášter na Staroměstském náměstí s kostelem u sv.
Salvátora. Proč by nespojil chodbou vlastní hospodu
s klášterem? Položím ještě lepší otázku: proč by to
měl dělat? Odpověď se nabízí: z bezpečnostních
důvodů. Zlatá stezka od nejstarších dob byla
oblíbená trasa pro časté průtahy vojsk, naposledy
tudy ustupovala nacistická armáda, a Pauláni měli
své zkušenosti s Turky v Uhrách. Záhadologové,
pokud zde jsou a odsednou si od počítačů, mohou
začít pátrat, snad aby se naše vesnice měla čím
pochlubit, když nemá zámek ani tobogán.
Zato stará kovárna, v současnosti ve vlastnictví
firmy Kvartex, žádné tajemství neukrývá. Stará
nevzhledná budova jen náhodou unikla demolici.
Kdysi mohla být jedinou dvoupodlažní budovou
v obci. Mohl tu být i hostinec s ubytováním pro
pocestné nebo poutníky anebo naopak obecní
šatlava, pokud se po skončení barokní doby
zbožných poutníků nedostávalo. O šatlavě máme už
ověřené informace z druhé poloviny devatenáctého
století. Staré klenuté stropy v přízemí mohou být staré
třista i více let, ale víme jistě, že z z doby zpracování
tzv. císařských otisků v roce 1839 je na mapě přesný
půdorys této budovy. Zhruba třetinová část měla
soukromého vlastníka, který tu provozoval obchod.
Dům v centru mohl být jakýmsi pozdně středověkým
domem služeb pro místní zemědělce. Obec měla
podélnou středověkou náves, když odmyslíme
pozdější přístavby budov např. školy, kostela,
hostinců, dolní kovárny a malých domků, zůstane
nám široké prostranství v čele s touto budovou.
Sousedi velkou náves později zastavěli, protože se
neradi vzdávali orné půdy stejně jako v případě
Holšin.
S překvapením jsem zaznamenal i zmínky
o hornické tradici. V ryze zemědělské oblasti se
usadili horníci na Hůrce – obecně to vždy bývali
rodilí Němci. Opravdu jsem zaregistroval mezi zcela
českými jmény v Rosovicích jedno spíše německé
právě na Hůrce: Sigmund. Kde dolovali, přesně
nevíme. V půli osmnáctého století sice bylo vydáno
povolení vrchnosti k hornické činnosti u Rosovic, jen
tehdejší úředník asi nemyslel u Rosovic ve smyslu
u vesnice, ale u okraje poměrně rozsáhlého
rosovického katastru. Nabízí se tedy oblast pod
14 stránka
Studeným vrchem – tam se vždy těžila železná ruda.
A konečně, kdo jiný by mohl vykutat tu tradovanou
chodbu ze Sychrova do Obořiště?
O některých událostech už nikdo zprávu nepodá.
Lidé je ve starostech o přítomnost vytlačili mimo
vědomí. Minulost může být břemenem. Často
slýchám i od křesťanů – o tom raději nemluv, soustřeď
se na to, co prožíváme teď, raduj se z dobré pastvy
a mysli na pokrok. Přesto my, vesničané máme rádi
fakta a faktická výročí si s nostalgií rádi oslavíme;
ještě nikoho z nás nenapadlo slavit výročí bitvy
za osvobození od fanatických mimozemšťanů, která
se uskuteční v daleké budoucnosti na pláni mezi
Rosovicemi a Obořištěm.
Při pouťové mši na sv. Petra a Pavla hasiči
vzpomínají na všechny zemřelé členy sboru. Ti, kteří
zahynuli v 1. sv. válce mají v kostele pamětní desku.
Jsou mezi nimi učitel, sedlák, chalupník. Mezi členy
hasičského sboru patřil i legendární žid Josef Bondy,
budiž i za něj, nepokřtěného, sloužena mše.
Mešní intence je rozšířena na všechny zemřelé
občany obce. Jistě se nám přitom vybaví naši
nejbližší. Ale ve svém vyměřeném čase i oni měli své
nejbližší a tak bychom mohli dál pokračovat. Za 710
let jsou to tisíce rodáků i těch, kteří se postupně
„naplavili“. Církev už dávno nahradila kult předků
kultem svatých, takže se nemodlíme k předkům
jako v daleké Číně, ale modlíme se za předky.
Nedáváme na modlení, aby nás babička přestala
strašit v kredenci, ale abychom jí pomohli, pokud to
ještě potřebuje.
Tak, jak jsem mohl jen v náznacích putovat
skrytější historií obce, vždy mne zajímalo, jak se zvláště
nepříznivými událostmi, a bylo jich hodně, dokázali
sousedi poprat. Zda ohnuli hřbet nebo chodili zpříma.
Řekl bych, že zvládali obojí, ale spíše bych ocenil
jejich vynalézavost – tedy ohnuli hřbet, aby si protáhli
páteř. Asi nás čekají spíš nepříjemnosti, zatím na nás
zůstává starost o svůj blahobyt a zároveň starost se
o něj podělit s přistěhovalci, kteří se k nám doslova
naplavují přes moře. A konec konců naplaveniny
spíše oživují usedlou a přehřátou společnost.
I starousedlíci byli kdysi nevítanými naplaveninami.
A potomci divokých Vandalů, co vyvrátili Řím, jsou
dnes přejemnělými bankéři a šlechtici se starým
rodokmenem. Kdo způsobil tu změnu?
Josef Vaněček
léto 2015
Péče doma
je agentura domácí zdravotní péče, která poskytuje komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům
všech věkový skupin v domácím prostředí.
Péče, která je indikovaná lékařem, je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Odborná kvalita poskytované zdravotní péče je prvořadým zájmem všech pracovníků agentury. Péči
poskytují plně erudované, registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka. Kritériem pro výběr nových sester
do pracovního týmu je nejen splnění základních legislativních podmínek, ale také osobnostní předpoklady
pro práci s klientem, vynikající komunikační dovednosti a spolehlivost.
Péči, včetně možnosti konzultace s lékařem, poskytujeme všem klientům, kteří se na nás obrátí s žádostí
o pomoc. Vždy se snažíme najít optimální řešení s ohledem na aktuální zdravotní stav a také přání klienta
a rodiny. V péči naší agentury jsou klienti, kteří potřebují naši pomoc na přechodnou dobu, ale i ti takoví, kteří
budou potřebovat pomoc dlouhodobě, někdy až do konce svého života. Pokud se klinický stav pacienta
zhorší a je nutná hospitalizace, pracovník agentury zajistí překlad klienta do lůžkového zdravotnického
zařízení.
Cílem naší práce je pomoci lidem, kterým vzala nemoc, dočasně nebo trvale, možnost žít v domácím
prostředí bez pomoci druhé osoby.
Jsme rádi, že pomáháme i občanům naší obce a přejeme si být součástí Vašeho domova.
Péče doma s.r.o., www.zivotdoma.cz, Mgr. Lenka Čížkovská - tel.: 734 722 420
Bc. M. Vaněčková
Kam kráčíme s Evropou…?
Milí spoluobčané,
jsem přesvědčena o tom, že dramatické události
z poslední doby nenechaly nikoho lhostejným,
dokonce ani toho, kdo se o dění ve světě vůbec
nezajímá. Některé události se dějí daleko od nás
a můžeme mít pocit, že se nás jaksi netýkají. Jenže
teď začíná být situace vážná a děje se něco, co se
nás týká a týkat bude.
Evropská unie přišla s návrhem rozdělit běžence
z Afriky a Asie mezi jednotlivé členské státy. Naše
země spolu s několika dalšími je proti. Okamžitě to
vyvolalo reakci zejména Itálie, Francie a Německa,
které argumentují tím, že: západní země byly taky
vstřícné, když Češi emigrovali. Prý jsme sobečtí. Prý
máme být solidární. Prý je to naše „morální povinnost“
atd. Dovolím si nyní vyjádřit se ke každému z těchto
argumentů:
Tak za prvé: Srovnávat emigraci Čechů s utečenci
z Afriky a Asie je jako míchat obilí s koukolem. Když
Češi emigrovali, šli do zemí, které mají stejnou kulturu,
stejný žebříček hodnot, společné nebo podobné
tradice, historii a také (což nelze opominout) i stejné
náboženství. Navíc Češi – emigranti byli většinou
vzdělaní, mnozí z nich byli skuteční odborníci ve své
profesi, proto se v naprosté většině dobře zařadili a byli
pro cílové země přínosem. Dále je potřeba zdůraznit,
že Češi s sebou netáhli komunistickou ideologii
a nezakládali v nových zemích marxistické buňky,
aby tyto země „kulturně obohatili“. Utečenci z Asie
a Afriky určitě nejsou žádní vysokoškolští profesoři,
mnozí budou negramotní, mají úplně jinou kulturu,
léto 2015
náš způsob života je jim na hony vzdálený a mají
jiné náboženství. Dva tak odlišné světy prostě nelze
míchat dohromady a zkušenosti západních zemí,
dnes již plných přistěhovalců, to bohužel potvrzují –
o čemž se ovšem mlčí. Považuji za téměř nehorázné
vynakládat prostředky na vzdělání negramotných
běženců ve snaze zařadit je do společnosti, když
naše školství trvale bojuje s nedostatkem financí.
Za druhé: Náš postoj nepovažuji za sobecký,
naopak si myslím, že je to projev zdravého rozumu,
za kterým bychom si měli stát. Když nás Němci osočili
a řekli A, proč nám neřeknou i B? V Německu je
situace s přistěhovalci už neúnosná, zašli příliš daleko
a teď nevědí, co s tím. Výdaje na azylanty jdou
do miliard eur, roste kriminalita, delikventy už není
kam umisťovat a na jejich převýchovu nejsou peníze.
Ve velkých městech jsou čtvrti, kam se neodváží ani
policie. Lidem dochází trpělivost a tolerance, roste
nespokojenost a napětí. Proč nám tohle Němci
neřeknou?
Za třetí: Nejsem proti tomu, abychom byli solidární,
jde-li o to pomoci někomu v nouzi. Ale ta pomoc
musí mít smysl a nesmí se obrátit proti nám (jako v té
pohádce o Jezinkách, že?). Pokud chceme pomoci,
musí se to dít způsobem, který je konstruktivní – tak
jako např. v Nepálu při nedávném zemětřesení.
Nebo si snad evropští politici myslí, že problémy Afriky
a Asie vyřešíme tím, že sem všechny jejich obyvatele
přijmeme? Přerozdělením cca 60 000 běženců
problém neskončí, protože další možná miliony sem
budou proudit dál. A mimochodem - pročpak nejsou
15 stránka
solidární bohaté arabské země? Vždyť ti utečenci
jsou ze stejné kultury. A věděli jste, milí přátelé, že
cesta lodí přes Středozemní moře stojí několik tisíc
eur? Kdepak asi ti „chudáci“ seženou tolik peněz?
Naprostá většina jsou mladí muži – kdepak nechali
své ženy a děti? Objevily se i zprávy, že je prodávají
do otroctví, aby si cestu mohli zaplatit. A není prý
vzácností, že cestou po moři stačí ještě na lodi
povraždit spolucestující jiných vyznání (zejména
křesťany), aby pak dorazili k italským břehům jako ti
největší ubožáci dožadující se naší pomoci. O tom
se ale nemluví. Proč? Myslím si, že bychom to měli
vědět, abychom si udělali představu, koho to vlastně
přijmeme za své budoucí spoluobčany.
A za čtvrté: Milí přátelé, naší jedinou a skutečně
nejvyšší morální povinností je chránit a bránit naši
svobodu a demokracii. Svoboda je totiž nejvyšší
lidskou hodnotou. Bez ní není myslitelný žádný rozvoj
– ani materiální či vědecký, ani duchovní. To bychom
si měli dobře zapamatovat! Jenže svoboda je také
hodnota velmi křehká a lze o ni snadno přijít (což se
v naší české historii už mnohokrát stalo). Dobýt ji zpět
stojí mnoho úsilí a často, žel, i životů. Jenže svoboda je
pro mnoho lidí neúnosným břemenem a nevědí, co
s ní. To platí zejména pro přistěhovalce ze zemí, které
nikdy svobodu nezažily. Tito lidé pak začnou svobodu
zneužívat včetně štědrého sociálního systému
západních zemí. A když k tomu ještě připočteme
islám, snadno si spočítáme, co bude následovat:
roste počet radikálů (a to dokonce i mezi lidmi, kteří
se již v Evropě narodili), bojovníků za Islámský stát,
džihádistů, kteří usilují o nastolení islámského pořádku
v západních zemích (jen v Německu jich tajné služby
evidují nejméně 7000). Jak dlouho to západní země
ještě budou schopny uhlídat? Co se stane, až náš
ochranný systém zkolabuje? Takové Charlie Hebdo
pak bude na denním pořádku. Opravdu chceme
v takovém světě žít? Pokud ne, pak bychom si
měli zachovat vlastní rozum a nenechat sebou
manipulovat zbabělými politiky – poskoky EU. Oni totiž
důsledky svých nerozvážných rozhodnutí neponesou.
Poneseme je my, řadoví občané a pak hlavně
naše děti, které na to při dnešní změkčilé výchově
nebudou vůbec připravené. Nenechme sem proto
proniknout nebezpečnou destruktivní ideologii
v podobě islámu, na to bychom těžce doplatili.
Nikdo nám totiž nezaručí, že se z mírumilovného
muslima nestane radikál, ta hranice je velmi tenká.
Odkud se ti radikálové berou? Kdo pozná, kdy je
muslim ještě mírumilovný a kdy už radikální? Až postřílí
na pláži nebo někde v metru další nevinné lidi?
Náboženství, které ve svých učeních obsahuje tak
obrovský potenciál zneužití, nepatří do civilizované
společnosti.
A na závěr mi dovolte malou poznámku: Švédsko,
jedna z nejbohatších evropských zemí, která 300 let
nezažila žádnou válku, přišlo v 70. letech s projektem
multi-kulti společnosti. Nedávno jsem četla, že podle
ekonomických statistik bude Švédsko svým HDP
v roce 2030 na úrovni rozvojových zemí. Pročpak
asi? V této souvislosti se mi vybavuje jedno hezké
staré přísloví, které jsem jako dítě slýchávala od své
babičky: „Když se volovi vede dobře, jde se na led
klouzat.“ Tak abychom nedopadli podobně.
Věra Kleisnerová | Holšiny
DOBŘÍŠSKO
na starých pohlednicích
obsahující téměř 600 historických pohlednic,
včetně těch z naší obce za akční cenu
362 Kč
ji můžete zakoupit pouze na OÚ Rosovice
16 stránka
léto 2015
Sokol Rosovice
Sokol Rosovice A
Fotbalovou sezonu 2014/2015 jsme ukončili
vítězným zápasem s Jesenicí (9:3). Celkem jsme
odehráli 13 zápasů, z toho opět stejně jako na podzim
5 výher (Malá Hraštice, Dublovice, Pičín, Sedlčany B,
Jesenice), 3 remízy (Spartak Příbram B, Nečín, Milín)
a 5× jsme prohráli (Luhy, Krásná Hora, Dobříš B, Trhové
Dušníky, Kosova Hora). S celkovými 37 body jsme
se umístili v tabulce na šestém místě. Po skončení
sezony se na našem hřišti konala dokopná společně
i s týmem Rosovice B. Sešli jsme se v hojném počtu
a myslím, že se akce povedla, i když nám nepřálo
počasí. Nová fotbalová sezona 2015/2016 začíná
v polovině srpna. Těšíme se na naše fanoušky
a pevně doufáme, že opět obhájíme přední příčky
tabulky a dokážeme, že do okresního přeboru stále
patříme.
Sokol Rosovice B
Další sezóna je u konce. Tvrdé boje o body, krásné
góly a vyhrocené situace zažili fotbalisté rezervního
týmu Rosovic během 12 zápasů jarní části IV.třídy.
Oproti minulému roku přibyli do skupiny 4 noví
účastníci ligy a tak se počet hracích víkendů příjemně
prodloužil. Jak to tak v těchto soutěžích bývá,
o překvapující výsledky nebyla nouze prakticky každé
kolo a pojem "stabilní forma" se pro většinu mužstev
stalo jen nic neříkajícím spojením slov. Také Rosovice
B se po vlažném rozjezdu, kdy nestačily hlavně
na věčného rivala z Pičína, nadechly ke třízápasové
šňůře vítězství. To by samo o sobě nebylo tak zvláštní,
kdyby jedním z poražených soupeřů nebyl v té době
nejlepší a nejvýše postavený tým tabulky. Ale stejně
jako vítěznou, dokázaly Rosovice B vytvořit také
negativní bilanci několika smolných proher v řadě,
kterou přetnula pouze ojedinělá remíza. Nicméně
poslední zápas se Rosovicím vyvedl na výbornou,
když jasným rozdílem porazily na cizím hřišti mužstvo
z horní poloviny tabulky. Tým dosáhl uplynulý rok
na vyšší umístění než-li rok předchozí a tak všichni
doufáme, že tento trend bude i nadále pokračovat.
Konečná tabulka okresního přeboru 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Tatran Sedlčany B 26 20
SK Spartak Příbram B26 15
MFK Dobříš B
26 14
Sparta Luhy
26 12
Sokol Pičín
26 13
Sokol Rosovice
2610
Sokol Trhové Dušníky 26 11
Krásná Hora
26 10
Sokol Jesenice 26 11
Sokol Dublovice 26 10
Sokol Nečín 26 8
Sokol Kosova Hora 26 8
Sokol Milín - Ligmet 26 6
Sokol Malá Hraštice 26 3
4
5
6
7
1
7
3
5
1
3
4
4
8
4
2101:37
663:37
682:43
755:48
1264:59
976:67
1256:60
1153:67
1456:70
1349:68
1443:59
1451:74
1259:71
1934:82
64 25
50 11
48 9
43 4
40 1
37 -2
36 -3
35 -4
34 -5
33 -6
28 -11
28 -11
26 -13
13 -26
Konečná tabulka IV. třídy skupiny A 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SK Litavan Bohutín B 24 19
Spartak Rožmitál B 24 17
Sokol Pičín B 24 13
Sedlice
24 13
AC Jablonná
24 11
Sokol Hluboš
24 9
TJ Zduchovice B
24 10
SK Březnice 1918 B 24 9
SK Klučenice 24 9
Sokol Drahlín B
24 9
Sokol Vrtule Láz B
24 8
Sokol Rosovice B
24 8
Sokol Dolní Hbity B 24 4
2
1
5
2
5
4
1
3
2
2
2
2
3
3102:39
6105:43
681:55
973:41
866:66
1176:83
1355:63
1253:74
1372:70
1366:83
1448:73
1452:96
1742:105
59 23
52 16
44 8
41 5
38 2
31 -5
31 -5
30 -6
29 -7
29 -7
26 -10
26-10
15 -21
Nakonec bychom chtěli poděkovat Obecnímu
úřadu Rosovice za investici do instalace topení
včetně plynového kotle do našich kabin. Myslím, že
budova už to potřebovala, opadávala omítka, místy
byla na zdech plíseň.
Iveta Lojínová a Tomáš Kocán
léto 2015
17 stránka
18 stránka
léto 2015
Pouťové oslavy 2015 - foto: Martin Slavík
léto 2015
19 stránka
Sychrov
Narodi li se
Staněk Josef
Rosovice
Daniel Souček - Holšiny
Matyaš Mišiak - Holšiny
Christian Karnet - Rosovice
Kratejlová Marta
Rosovice
Jarý František
Rosovice
Mochánová Jana
Rosovice
Veselá Marie Rosovice
60 let
Řehka Pavel
Holšiny
Holubová Marie
65 let
Své ž i v otn í
jubi leum
slav í
červenec - září
2015
70 let
Krása Jaroslav
Holšiny
kalendář akcí
22. 8. hasičská taneční zábava Holšiny
hrají BOSÁCI
18.9. Drakiáda od 16.30 hod
17.10. Posvícení s taneční zábavou
pouťové atrakce
opustil
Šašek Jiří - Rosovice
75 let
Farová Lidmila
Nav ždy nás
Rosovice
11.11. Lucerničková slavnost od 15 hod
28.11. Rozsvícení vánočního stromu
zahájení adventu
12. 12. (19. 12.) Vánoční koncert v kostele
14.12. Vánoční besídka MŠ od 15.30 hod
15.12. Vánoční besídka ZŠ od 15.30 hod
Stočné za 2. čtvrtletí roku 2015 se bude vybírat ve čtvrtek 16. července 2015
od 7.00 do 17.00 hod v kanceláři OÚ.
Stočné za jednu osobu čtvrtletně 220 Kč; stočné za jeden rekreační objekt ročně 1200 Kč
Poplatek lze hradit i prostřednictvím poštovní složenky nebo převodem z účtu na číslo účtu
0521715319/0800. Jako variabilní symbol uveďte
své číslo popisné.
Kdo má možnost internetového připojení, určitě navštivte naše oficiální stránky obce
www.rosovice-obec.cz, které se snažíme zatraktivnit a kde naleznete celou řadu informací.
Obec Rosovice
262 11 ROSOVICE č.p. 60
tel/fax: 318 586 189
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.rosovice-obec.cz
ÚŘEDNÍ DNY OÚ
pondělí a čtvrtek 7 – 17 hod
„ŽIVOT V NAŠÍ OBCI“ vydává Obec Rosovice se sídlem Rosovice 60, IČ: 00243191
Registrační číslo: MK ČR E 17871; 15. číslo vychází v červenci 2015, uzávěrka 16. čísla je 14. září 2015
redakční e-mail: [email protected], zpracování a tisk Martin Kobík http://Rtisk.cz, telefon 732 223 626
léto 2015
20 stránka

Podobné dokumenty

Recepty - Euroexpo

Recepty - Euroexpo Program veletrhu s tematickými dny První den je tradičně uváděn jako Den vín z České republiky. Letos se na veletrhu objeví kromě tradičních vinařů z Moravy opět i zvláštní ochutnávková zóna moravs...

Více

2007 onii Ulaanbaatar

2007 onii Ulaanbaatar dundhi zai c’oloo buhend TU’C, Hudaldaa uilc’ilgee, Palac nertei ambaar mayagiin tagz, garaas’ s’avaaraldsan uzemz’gui muuhai hot bolson doo. ----------O’vormoc helc: uned oro- - une ni nemegdeham...

Více

Otevřít - CITROËN Magazín

Otevřít - CITROËN Magazín Vydavatel: CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78, tel.: +420 244 118 800, fax : +420 224 835 655,

Více

Ladislav Kubíèek

Ladislav Kubíèek někde u obrazu nebo písně, kde už nás nezajímá jen materiál, z kterého je ten obraz nebo socha, nebo druh hudební skladby, nýbrž naprosto především co nám to dílo chce říci, jaký to má účel, cíl, z...

Více

KDE TO JE? - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

KDE TO JE? - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou sítě v objemu zhruba 80 mil. Kč, a to nejpozději do 6ti let. Z výše uvedeného je jasné, že v průběhu příštích šesti let bude rozpočet města natolik zatížen, že si Rokytnice nad Jizerou nebude moci ...

Více