Výroční zpráva - Domov Sue Ryder

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Domov Sue Ryder
Výroční zpráva
Domova Sue Ryder
2013
Obsah
Úvodní slovo ................................................................................................................................................................. 2
Domov Sue Ryder ......................................................................................................................................................... 3
Poradenství................................................................................................................................................................... 4
Osobní asistence .......................................................................................................................................................... 5
Domov pro seniory ....................................................................................................................................................... 6
Půjčovna kompenzačních pomůcek ........................................................................................................................... 11
Vzdělávací kurzy ......................................................................................................................................................... 12
Dobročinné obchody .................................................................................................................................................. 13
Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz ................................................................................................................ 14
Fundraising Domova Sue Ryder ................................................................................................................................. 15
Poděkování ................................................................................................................................................................. 17
Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder .......................................................................................................................... 21
Komunikace a PR Domova Sue Ryder......................................................................................................................... 22
Sdružení Sue Ryder .................................................................................................................................................... 24
Investiční aktivity Domova – výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou ...................................... 24
Projekt OPPA Profišance ............................................................................................................................................ 25
Zpráva o hospodaření ................................................................................................................................................. 26
Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2013 .................................................................................................................... 27
Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 ................................................................................................................................ 29
Výrok auditora ........................................................................................................................................................... 31
Struktura příjmů Domova Sue Ryder v roce 2013 ...................................................................................................... 31
Lidé v Domově ........................................................................................................................................................... 32
1
Úvodní slovo
„Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt.“ Karel Čapek
Pracovat pro Domov Sue Ryder považuji za velkou čest a zcela mimořádnou příležitost. Mám šanci
potkávat jedinečné osobnosti, které s sebou nesou jedinečné příběhy života. Tento zážitek ještě posílily
zpracované biografie několika našich klientů. Nejde o pouhý životopis, daný daty a faktickými údaji. Jde
o životní příběhy, kde měřítkem významu událostí je ten, jehož život je v příběhu zachycen. Znáte-li
životní příběh, nemůže Vám být jeho nositel lhostejný. Zůstává ve Vašich očích stejně významným
člověkem i ve chvíli, kdy je vážně nemocen, nekomunikuje či je zcela závislý na Vaší pomoci.
Po setkání s metodou práce s biografií mám pocit, že bychom se od rané dospělosti měli učit znát
a předávat svůj vlastní životní příběh. A pro pochopení svých blízkých bychom měli chtít znát jejich
biografie. Když sleduji naše tři děti, jak s otevřenou pusou poslouchají příběhy svých prarodičů, mám
čím dál silnější pocit, že si zvláštním způsobem navzájem víc a víc rozumějí. Předávání životního příběhu
je nepochybně jednou ze součástí umění stárnout.
Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder
2
Domov Sue Ryder
Pomoc seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. To je poslání Domova Sue
Ryder. Někdy stačí dobrá rada, jindy poskytujeme komplexní poradenství nebo přímo zajišťujeme
péči – pokud to jde, tak u seniora doma, případně v domově pro seniory Sue Ryder. Naším cílem je
spokojený člověk, který bez ohledu na věk a zdravotní stav žije důstojně a zachovává si co nejběžnější
způsob života.
V roce 2013 poskytoval Domov Sue Ryder dvě registrované sociální služby a dvě služby související:
Registrované sociální služby:
Osobní asistence – terénní služba
Domov pro seniory – pobytová služba - dlouhodobé a přechodné pobyty
Související služby:
Poradenství
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Financování
Domov Sue Ryder je nestátní nezisková organizace. Díky vícezdrojovému systému financování
poskytujeme sociální služby pro seniory v takové kvalitě, která je v naší zemi ojedinělá. Tento systém
financováním nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory.
Domov Sue Ryder zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z několika zdrojů – z příjmů od klientů,
z dotací a grantů, z darů od jednotlivců, společností, nadací a nadačních fondů, z benefičních akcí a také
z vlastních obchodních aktivit (např. provozování dobročinných obchodů či restaurace Michelský dvůr).
Areál Domova Sue Ryder
3
Sociální a zdravotní služby Domova Sue Ryder
Poradenství
Sociální pracovnice v Domově Sue Ryder poskytují poradenství napříč celým spektrem sociálně
zdravotních služeb, které pomáhají osobám seniorského věku. Jsou prvními kontaktními osobami
ve chvíli, kdy daný senior či jeho blízcí hledají řešení změn, které s sebou přináší stáří. Sociální
pracovnice zmapují aktuální situaci a pomáhají hledat optimální východisko. Prověřují možnosti péče
v rámci nabídky a kapacity služeb Domova Sue Ryder (pobytová služba, terénní služba), nabízejí
kontakty na další poskytovatele sociálních služeb (např. osobní asistence, odlehčovací služby, jiné
domovy pro seniory) nebo zařízení zdravotnická (např. centra následné péče, LDN). Dále zajišťují
poradenství v oblasti dávek, které jsou vypláceny ze strany státu a o které je možné si zažádat. Dotazy
se týkají zejména příspěvku na péči - jak o něj zažádat, jak probíhá proces schvalování atd. Poradenství
je poskytováno také sociálním pracovníkům z ambulantních sociálních služeb či z úřadů v podobě
informací o aktuální situaci v oblasti sociálních služeb určených seniorům. Poradenství poskytujeme
osobně, telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek Domova Sue Ryder.
Poradenství v roce 2013:
V roce 2013 odpověděly naše sociální pracovnice na více než 1 300 dotazů těm, kteří se na Domov
obrátili v otázkách péče o seniory. Vyřídily přes 970 dotazů telefonických a 300 dotazů e-mailových.
Absolvovaly téměř 230 osobních schůzek a provedly 22 sociálních šetření, které se realizují před
přijetím klienta do Domova pro seniory. V roce 2013 přijaly sociální pracovnice 71 nových žádostí
o pobyt v Domově pro seniory.
Provedli jsme kompletní revizi příspěvků na péči u klientů a v případě potřeby podali návrh
na změnu jeho výše.
Dodrželi jsme optimální obložnost 52 lůžek Domova pro seniory.
Začali jsme realizovat hodnotící schůzky, které jsou významné z hlediska nastavení kvalitní
a individuální péče u nového klienta.
Poprvé jsme provedli sociální šetření prostřednictvím Skype.
Nově zaváděný psychobiografický model péče jsme promítli do sociálních šetření.
Klára Bendíková, vedoucí sociální pracovnice
Geriolympiáda – září 2013
4
Sociální a zdravotní služby Domova Sue Ryder
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní sociální služba. Její pracovníci, osobní asistenti, docházejí za klienty do jejich
domácností, ale také do zdravotnických či sociálních zařízení. Náplň a rozsah Osobní asistence
u konkrétního klienta se domlouvá na základě jeho potřeb a přání, v souladu s možnostmi naší služby,
která je poskytována dle zákona o sociálních službách. Některým klientům poskytujeme tuto sociální
službu dvě hodiny dvakrát týdně. Jsou však klienti, kteří potřebují naši asistenci v rozsahu deset hodin
každý den.
S čím naši klienti nejčastěji potřebují pomoci:
péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, použití WC), zajištění, příprava a podání jídla a pití,
péče o domácnost
doprovody při nákupech, pochůzky k lékařům a na úřady (osobní asistent pomáhá s orientací
a překonáním bariér)
procvičování kognitivních i fyzických schopností (klienti mohou s osobním asistentem trénovat
paměť nebo dělat fyzické cvičení doporučené fyzioterapeutem)
doprovody na procházky nebo kulturní akce
možnost si s někým popovídat (i to je součástí práce osobního asistenta, kdy plní funkci
„naslouchajícího ucha“, samozřejmě s naprostým zachováním mlčenlivosti)
Osobní asistence v roce 2013:
Poskytli jsme 19 608 hodin osobní asistence.
Naši službu využilo během roku 56 klientů (43 žen a 13 mužů)
Věkový průměr našich klientů je 87,5 roku.
V roce 2013 se součástí týmu Osobní asistence stala metodička služby, která pomáhá udržet kvalitu
a profesionalitu. Potvrzením toho, že se nám to daří, jsou výsledky šetření spokojenosti se službou,
které jsme koncem roku 2013 provedli mezi našimi klienty. Obstáli jsme na výbornou!
Prospěšnost naší služby:
Více než polovina našich klientů má problém s mobilitou a téměř polovina našich klientů trpí nějakou
formou demence v různém stadiu. Přesto tito lidé mohou žít doma, ve svém bytě, v prostředí, které je
jim blízké. To je důvod, proč naši službu poskytujeme a chceme v budoucnu dále rozvíjet.
Petr Krbec, vedoucí Osobní asistence
Tým Osobní asistence Sue Ryder na team-buildingovém výletě
5
Sociální a zdravotní služby Domova Sue Ryder
Domov pro seniory
Domov pro seniory je pobytová sociální služba, v jejímž rámci poskytujeme péči klientům, kteří již
nemohou žít v domácím prostředí z důvodu snížené soběstačnosti nebo změny zdravotního stavu
a nemají nikoho, kdo by o ně pečoval. Naší snahou je podporovat stávající dovednosti klientů v péči
o sebe sama a udržovat všechny jejich dřívější sociální kontakty tak, aby mohli prožívat plnohodnotně
a bezpečně své seniorské životní období. Prioritou Domova pro seniory je poskytovat služby podle
individuálních potřeb klientů, za pomoci odborného a empatického přístupu všech členů
multidisciplinárního týmu, který se skládá nejen z pečovatelů a zdravotních sester, ale i z ergoterapeutů,
nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, logopeda a dalších profesionálů.
Domov pro seniory je prostorově rozdělen na tři oddělení, kde poskytujeme přechodné i dlouhodobé
pobyty. Kapacita Domova je 52 lůžek (2 lůžka na přechodné pobyty a 50 lůžek pro pobyty dlouhodobé).
V roce 2013 jsme poskytli službu 79 klientům (6 mužům a 73 ženám). 65 klientů bylo do Domova přijato
na dlouhodobý pobyt - 14 klientů pak na pobyt přechodný. Průměrný věk klientů se oproti minulému
roku (86,9 let) snížil na 85,5 let.
Začátkem roku 2013 staniční sestry ukončily vzdělávání v kurzu Aktivizace seniorů s využitím prvků
biografie. Výstupem bylo zpracování tří biografií našich klientů, které pak postupně představovaly
kolegům, nejen v přímé péči, ale také na multidisciplinárních poradách. V rámci těchto porad se snažily
ukázat, jaký smysl biografie má pro samotného klienta i pro pečující personál. Nastínily, co znamenají
termíny princip normality - klienta, princip normality – kolektivní, princip normality - regionální a jak
tyto principy můžeme pomalu začít využívat ve změně prostředí, ve kterém naši klienti žijí po odchodu
ze svých domovů. Kolegové, kteří se společně se staničními sestrami nadchli pro tento způsob péče,
společnými silami vytvořili malá terapeutická zákoutí na jednotlivých odděleních a došlo také k začátku
proměny jednotlivých jídelen.
Postupně se začaly vypracovávat biografie dalších klientů, zpočátku pod vedením nadšených staničních
sester. Na podzim tohoto roku se začali v kurzu Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie vzdělávat
postupně i ostatní kolegové zejména z přímé péče a zpracovávat biografie klientů pod metodickým
vedením PhDr. Evy Procházkové, která nás celým tímto vzděláváním bude provádět i v roce 2014.
Cílem pro rok 2014 je dokončit vzdělávání našich kolegů, mít zpracované biografie jednotlivých klientů
a poznatky z biografie převádět do individuálních plánů.
Jana Hrachová, vedoucí Domova pro seniory Sue Ryder
6
STRUKTURA KLIENTŮ DOMOVA SUE RYDER V ROCE 2013
Mobilita klientů
mobilní: 13 ● mobilní s asistencí: 33 ● imobilní: 33
Soběstačnost klientů
soběstačnost: 8 ● soběstačnost s asistencí: 47 ● nesoběstačnost: 24
Mentální stav klientů
dobrý: 21 ● lehká demence: 19 ● střední demence: 24 ● těžká demence: 15
Věková struktura klientů
● 65 let a mladší
● 66 - 70 let
● 71 - 75 let
1
3
2
● 76 - 80 let
● 81 - 85 let
● 86 - 90 let
9
22
23
7
● 91 let a starší
19
Ergoterapie a aktivizační programy
Cílem ergoterapie je prostřednictvím smysluplných činností, úpravy prostředí a specifického nácviku
zachovat co nejdéle maximální míru soběstačnosti našich klientů. Vedle individuálního přístupu, kdy
pravidelně navštěvujeme vytipované klienty a trénujeme společně problémové oblasti, se soustředíme
také na aktivity skupinové.
Ergoterapie a aktivizační programy v roce 2013:
V roce 2013 jsme širokou nabídku aktivit rozšířili o nové skupinové programy a jsme rádi, že všechny
aktivity jsou natolik různorodé a přizpůsobivé, že můžeme zapojit opravdu každého klienta (bez ohledu
na jeho komunikační, pohybové a kognitivní schopnosti).
Mezi naše tradiční programy patří Kreativní dílna, tři skupiny Trénování paměti, Smyslová stimulace,
Pečení, Kavárna a Kulturní odpoledne, Literární odpoledne, Reminiscence, Muzikoterapie a Hrátky
s angličtinou. K nim přibyly dvě nové aktivity: Tvořivé vzpomínání a Diskusní klub, v rámci kterého
se mohou klienti vyjádřit k aktuálním tématům z domácího a světového dění. V roce 2013 se objevilo
mnoho zajímavých témat od adopce homosexuálními páry přes vesmírnou turistiku až po narození
královského potomka ve Velké Británii.
Velkým a zajímavým projektem roku 2013 byla realizace charitativního kalendáře „To je můj život“
ve spolupráci s fotografkou Lucií Maršíkovou. Dvanáct klientů propůjčilo svou tvář a nechali tak
nahlédnout do své osobní historie minipříběhem a vyobrazením, které je charakterizuje. V kalendáři jste
tak mohli vidět např. paní Danuši v divadelním kostýmu, paní Marii u šicího stroje nebo pana Jiřího
s lyžemi na ramenou. Získaný výtěžek přispěl do rozpočtu Domova a fotografie se dokonce dostaly
do publikace o psychobiografickém modelu péče.
Ruku v ruce se zaváděním zmíněného modelu péče jsme sestavili nástěnky starých a aktuálních
fotografií našich klientů (i našich zaměstnanců) s názvem „Hádej, kdo jsem?“ a zaměřili jsme se ještě
podrobněji na osobní biografie jednotlivých klientů.
Na podzim jsme prostřednictvím šikovných studentů z projektu Think Big získali 4 tablety a WiFi
připojení na jídelnách jednotlivých oddělení. Naši klienti se tak nyní mohou snadno a zdarma spojit
se svými příbuznými a přáteli v zahraničí (např. pomocí aplikace Skype), prohlédnout si aktuální
fotografie svých vnoučat a pravnoučat přes internet, pustit si videoklip oblíbeného zpěváka, virtuálně
se podívat do svého rodného města nebo vyhledávat nejrůznější informace a zajímavosti. První kontakt
a seznámení s touto moderní technologií nám zprostředkovali zmínění studenti a také IT specialisté
z ČSOB.
V roce 2013 proběhlo také mnoho zajímavých oslav a setkání – oslavili jsme kulaté 100. narozeniny paní
Boženy, oslavili jsme také 15 let Domova Sue Ryder, kdy klientům přišel zazpívat pan Vladimír Hron
a šampaňským si se všemi přiťukl také pan ředitel. Vedle dlouhé řady krásných koncertů a vystoupení
přišli našim klientům zpestřit program např. muzikoterapeuti z Japonska, dobrovolnice ze Španělska
nebo soubor francouzských tanečnic. Kulturní programy v Domově Sue Ryder by bez nadsázky mohly
konkurovat leckterému kulturnímu centru v okolí.
Nedílnou součástí ergoterapeutického týmu se stal pražský krysařík Kašpárek, který denně poskytuje
našim klientům i zaměstnancům příjemnou canisterapii.
8
V roce 2013 jsme klientům Domova Sue Ryder poskytli:
-
Individuální terapie: 373 návštěv
Kreativní dílna: 205 návštěv
Trénink paměti: 773 návštěv
Smyslová stimulace: 225 návštěv
Pečení: 337 návštěv
Kavárna a kulturní odpoledne: 832 návštěv
Literární odpoledne: 445 návštěv
Canisterapie: 493 oficiálních návštěv a přibližně jednou tolik neoficiálních
Natálie Lupienská, ergoterapeutka a koordinátorka aktivizačních programů
Nutriční terapie
Hlavním cílem nutriční péče je zajistit optimální výživu klientů s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu
a stravovacím zvyklostem. Na realizaci se podílí nutriční terapeutka, zaměstnanci gastroprovozu
i kolegové v přímé péči. Nutriční terapeutka zajišťuje dietní stravování všech klientů, hodnotí nutriční
stav a rozhoduje o vhodných intervencích. Je v každodenním kontaktu s klienty, účastní se porad
multidisciplinárního týmu i ošetřovatelských vizit.
Nutriční terapie v roce 2013:
Nutriční péče alespoň v minimálním rozsahu pravidelného screeningu byla poskytnuta všem klientům,
kteří v Domově pobývali. Významnou nutriční intervenci si vyžádal zdravotní stav 32 klientů. Důležitým
krokem v roce 2013 bylo zvýšení částky na stravovací jednotku, které zlepšilo naše možnosti při výběru
kvalitních surovin pro dietní stravování. Intenzivnější spolupráce s nutriční lékařkou, která klienty
navštěvuje, a nová spolupráce s dalším dodavatelem potravin pro zvláštní lékařské účely zvýšila jejich
dostupnost a umožnila volit typ přípravku přesně podle potřeb konkrétního klienta. V současnosti
využíváme celé spektrum přípravků, včetně absolutních novinek. Významné bylo také zvýšení povědomí
personálu v přímé péči o problematice poruch polykání u seniorů, což vede ke snížení výskytu
závažných komplikací u klientů s těmito obtížemi.
Domov Sue Ryder také přispívá ke vzdělávání nutričních terapeutů, kteří zde absolvují odborné praxe,
při kterých se seznamují s problematikou výživy seniorů a komplexním pojetím nutriční péče. Vloni zde
splnilo praxi 6 studentů bakalářského studia z 1. LF UK a 3 studenti magisterského studia MU.
Hlavním cílem pro příští rok je další rozvoj kvality nutriční péče, spokojenost klientů a úspěšné
absolvování reauditu nutriční péče.
Věra Vodičková, nutriční terapeutka
9
Rehabilitace
Oddělení rehabilitace v Domově Sue Ryder poskytuje více služeb než jen rehabilitační cvičení. Lze
ji rozdělit na rehabilitaci pro klienty lůžkových oddělení a půjčovnu kompenzačních pomůcek. Samotnou
rehabilitaci lze dále rozdělit na individuální rehabilitaci a čtyři typy skupinových aktivit. Individuální
rehabilitaci může klient v případě zájmu čerpat 1-5x týdně. Pracovníci rehabilitace (fyzioterapeuti,
asistenti RHB) provádějí cvičení dle diagnózy, nácvik chůze, vertikalizaci, dechová a cévní cvičení,
masáže a měkké techniky, kondiční chůzi a asistenci při cvičení na motomedu.
Skupinové aktivity:
skupinové kondiční cvičení (3x týdně)
taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence (1x týdně)
taneční terapie pro klienty s lehkým až středně těžkým stupněm demence (1x týdně)
zpívání pro všechny, kteří mají rádi hudbu a zpěv (1x týdně)
Rehabilitace v roce 2013:
V roce 2013 jsme poskytli 4 692 jednotek individuální rehabilitace a 276 skupinových rehabilitací.
Přesto, že nejsme zdravotnické ani rehabilitační zařízení, podařilo se nám zlepšit zdravotní stav mnoha
klientů, zlepšila se jejich soběstačnost, naučili se lépe chodit, stát, celkově se pohybovat. U dalších
klientů se nám podařilo udržet stávající zdravotní stav či zpomalit jeho zhoršování.
Tým rehabilitace také spolupracuje s dobrovolnicemi, které vybraným klientkám poskytují základní
kosmetické ošetření pleti. V roce 2013 jsme nabídli služby fyzioterapeuta také pro klienty Osobní
asistence.
Akce pro klienty Sue Ryder, které v roce 2013 organizoval tým rehabilitace:
7. ročník sportovní soutěže Nakrm tygra
9. ročník Geriolympijských her
Jarní koncert
Vánoční koncert.
Michala Paseleková, vedoucí rehabilitace a půjčovny kompenzačních pomůcek
Sportovní soutěž Nakrm tygra 2013 pro klienty Domova Sue Ryder
10
Sociální a zdravotní služby Domova Sue Ryder
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží v Domově Sue Ryder několik let. Cílem této služby
je usnadnit klientům výběr vhodné kompenzační pomůcky. Proto se zaměřujeme i na poradenství.
Dále pomáháme klientům překlenout dobu, než si klient zajistí pomůcku vlastní. Tuto službu
poskytujeme jak klientům Domova Sue Ryder, tak zájemcům z veřejnosti. V současné době půjčovna
nabízí antidekubitní matrace, mechanické vozíky, různé typy chodítek, toaletní křesla, servírovací
stolky k lůžku, nástavce na WC, sedačky na vanu, švédské podavače, francouzské, podpažní
a vycházkové hole atd. Naše půjčovna pronajímá kvalitní a funkční pomůcky za přijatelné ceny.
Půjčovna kompenzačních pomůcek v roce 2013:
V roce 2013 se nám podařilo pořídit několik mechanických vozíků, antidekubitních matrací
a antidekubitních matrací s pulsátorem, polohovací pomůcky, elektrické sprchovací křeslo a nářadí
na opravy pomůcek.
Počet výpůjček v roce 2013 byl 73, počet návštěv/kontaktů 303.
Michala Paseleková, vedoucí rehabilitace a půjčovny kompenzačních pomůcek
Turnaj v kuželkách na terase
11
Vzdělávací kurzy
Na Domov Sue Ryder se často obracejí studenti, ale i lidé z praxe s otázkami, které se týkají péče
o seniory či řízení neziskové organizace, často také s chutí absolvovat u nás stáž. To nás přivedlo
k myšlence začít poskytovat vzdělávání. Naše kurzy, akreditované u MPSV, se od jiných odlišují
především svým důrazem na praktické zvládnutí probíraného tématu. Například pokud se kurz zabývá
nácvikem soběstačnosti, účastník si v reálné situaci vyzkouší, co jsou to aktivity denního života a jak
je s uživatelem služby může procvičovat. Velký důraz je kladen právě na praktičnost a možnost
okamžitého vyzkoušení v praxi.
V roce 2013 se nám podařilo akreditovat šest kurzů, které jsou určeny pro odbornou i laickou
veřejnost. Jedná se o kurzy Finance a řízení sociálních služeb, Trénink paměti, Podpora soběstačnosti
seniorů, Péče o člověka se sníženou pohyblivostí, První pomoc a Koordinace multidisciplinárního
týmu, což znamená dvoudenní, individuálně vedenou stáž na všech odděleních přímé péče v Domově
Sue Ryder.
.
Všechny kurzy vedou lektoři z praxe, kteří jsou zároveň zaměstnanci Domova Sue Ryder. Do budoucna
plánujeme především větší propagaci kurzů a jejich akreditování u České asociace sester, případně
rozšíření portfolia kurzů.
Miroslava Rovná, koordinátorka vzdělávacího centra
Oslava konce léta v srpnu 2013
12
Sociální podnikání Domova Sue Ryder
Dobročinné obchody
Beru do ruky kalendář a listuji pěkně od ledna. Setkání pracovníků dobročinných obchodů, bazar
oblečení, firemní sbírka, knižní bazar, Módní svět Lady Sue Ryder, pohovory, sbírka, bazar. Tady
to začíná být zajímavé. Pro dobročinné obchody se připravuje velká letní citylightová kampaň.
A nezůstává jen u citylightů, ale tvůrci kampaně přemýšlejí nad vylepšením vzhledu obchodů,
prezentací zboží i poslání obchodů. Někdy v dubnu dochází k setkání s architektem Martinem
Stárou - vyhodnoceno jako „impuls roku“! Taková byla předehra k interiérovému oživení několika
obchodů. Vyústila do hektického prodlouženého víkendu, kdy se pracovalo na třech obchodech
současně – Karlov, Štěpka a Heřmanka. Původní záměr byl ještě širší. Několik desítek dobrovolníků
(mnoho díky pomoci Davida Šrámka z firmy Havas), nápady k realizaci, které nebyly odzkoušené,
všechno natřít na bílo… Dopadne to? Otevřeme zase v pondělí? To hlavní jsme opravdu zvládli během
tří dnů. Jen naše dámy z obchodu na Karlově ráno v pondělí volaly, že jsme tam nechali na stojkách
nějaké bílé dveře. Jsou tam dodnes - zajděte se podívat. Slouží jako prodejní stůl tak, jak bylo
od začátku zamýšleno. Veliké díky všem zúčastněným. Dokončovací práce jsme dodělávali ještě
několik měsíců. Tam štendr, tady světlo, tam poličky. Zalíbilo se nám to a tak ještě jedna velká akce
v tomto duchu proběhla v Michli. Dobrovolníci byli pro změnu ze Staropramenu.
Nepřehlédnutelné změny proběhly i ve virtuálním světě spojeném s obchody. Máme úplně nový web
www.dobrocinne-obchody.cz. Vděčíme za něj komunikačnímu oddělení Domova a jeho spolupráci
s firmou Havas Worldwide Prague. Je za tím nemalé úsilí. Stránka je propojena s Instagramem,
Facebookem i Twiterem.
Další novinkou roku 2013 byla účast na Dyzajn Márketech, festivalu United Islands a dalších menších
prodejních akcích v Praze. Chtěli jsme to zkusit. Ukázat se, dát více vědět, že něco jako dobročinné
obchody existuje a co v nich a v jaké kvalitě máme. Byly to a nadále budou takové malé „ochutnávky“,
které se nám vyplácejí v ekonomické i PR rovině.
Co se ekonomického výsledku týče - celkové tržby spojené se sociálním podnikáním dobročinných
obchodů v roce 2013 poklesly v porovnání s rokem 2012 o 6 %, na 7 025 464,- Kč. S tím souvisí
i pokles zisku.
Nadále trvá naše snaha otevřít další obchody v městských částech, kde prozatím nepůsobíme.
Přihlásili jsme se do několika výběrových řízení, vypsaných jednotlivými městskými částmi
na pronájem nebytových prostor – zatím bez úspěchu. Je nám jasné, že se jedná o dlouhodobý
proces.
Nakonec o lidech a obchodech. Pořád k nám chodí. Darují, nakupují, pomáhají. Celý obchodní tým
se snaží, aby tyto činnosti probíhaly v co nejpřátelštější atmosféře a ke spokojenosti všech.
Samozřejmě společně s dobrovolníky, téměř výlučně dámami, bez kterých by nám bylo těžko.
Pomáhají nám dobrovolně s přípravou věcí na prodej, úklidem, všemi bazary, firemními sbírkami.
Všem dárcům, zákazníků, spřízněným duším a spolupracovníkům děkujeme za rok 2013.
Jan Dominik, vedoucí dobročinných obchodů
13
Sociální podnikání Domova Sue Ryder
Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz
Kuchyně v Domově Sue Ryder zajišťuje široké spektrum gastronomických služeb - stravování
pro klienty Domova včetně individuálních dietních programů a polopenze, dietní stravování
pro docházející seniory, vývoz obědů pro soukromé mateřské školy a širokou nabídku služeb
v restauraci Michelský dvůr. Naše restaurace nabízí každý všední den výběr ze 4 druhů výhodného
poledního menu, včetně jednoho minutkového pokrmu pro náročnější strávníky. Odpoledne
a o nedělích slouží restaurace klientům Domova, jejich rodinám i široké veřejnosti jako nekuřácká
a bezbariérová zóna klidu s dětským koutkem, v teplých měsících i s občerstvením na venkovní
zahrádce.
Restaurace také zajišťuje mnoho soukromých akcí na míru (svatby, rodinné oslavy, firemní setkání,
catering pro nejrůznější příležitosti). Pro větší oslavy máme vyhrazeny soboty, kdy je naše restaurace
jinak pro veřejnost uzavřena.
Gastroprovoz v roce 2013:
Na začátku roku jsme s radostí přivítali novou nutriční terapeutku Věru Vodičkovou. V polovině
roku proběhly další personální změny. Rozloučili jsme se s naším šéfkuchařem Josefem
Polaneckým, který odešel na zasloužený odpočinek. Působil u nás od roku 2008. Na jeho místo
nastoupil mladý a perspektivní Jiří Minařík. Personální úspory v gastroprovozu se od poloviny
roku týkaly 3 zaměstnanců.
2. června nás postihla povodeň - den po velké svatební veselici v naší restauraci. Bylo
vytopeno téměř celé zázemí kuchyně včetně skladů. Stihli jsme přesunout většinu potravin
do jiných zařízení, naše nutriční terapeutka denně dovážela jídlo našim evakuovaným
klientům, kteří byli ubytováni na několika místech Prahy 4. Díky všem volným rukám, které
se přidaly k dílu, se nám podařilo zmírnit ztráty na minimum. Když voda opadla, začalo
vyklízení, vysoušení, opravy a nakonec generální úklid. Během 14 dnů se pomalu všechno
vrátilo do běžného stavu.
Přerušili jsme spolupráci se Středním odborným učilištěm a Hotelovou školou.
Rozváželi jsme obědy pro dvě anglické mateřské školy a pro Eko-školku na Praze 4 (max. 200
obědů týdně).
Pořádali jsme cca jednou měsíčně různé kulinářské akce: Večery národních kuchyní (speciální
menu s ukázkou kultury dané země), krajové speciality, tradiční velikonoční nebo vánoční
pokrmy, svatomartinské husy, které se staly v naší restauraci již tradicí.
Nabídli jsme tematicky laděná sezónní menu (vepřové, zvěřinové či velikonoční hody, oslava
Díkůvzdání apod.).
Zajišťovali jsme občerstvení na Vánočním jarmarku.
Nabízeli jsme dietní stravování zájemcům, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů stravovat
obvyklým způsobem.
Pořádali jsme soukromé akce na míru – oslavy narozenin, promoce, svatby apod.
Zajišťovali jsme firemní „pracovní snídaně“, občerstvení na různá školení apod.
Velena Obstová, vedoucí gastroprovozu
14
Fundraising Domova Sue Ryder
Rok 2013 byl pro fundraising v Domově Sue Ryder důležitým mezníkem. Podařilo se nám výrazně
pokročit ve strategickém plánování fundraisingu a tvorbě fundraisingového plánu. Spustili jsme
projekt zavádění informačního systému Salesforce pro řízení vztahu s dárci a zákazníky sociálního
podnikání a připravili podklady pro jeho implementaci.
V oblasti individuálního dárcovství jsme se zaměřili na budování Klubu přátel a především
na propagaci on-line dárcovství. Počet trvalých dárců a členů Klubu přátel narostl o 46% a tyto
příspěvky činily zhruba 132 000 Kč. V roce 2013 jsme zahájili projekt Babička Sue a dědeček Ryder
aneb senioři na cestách, který je kromě výtěžku zaměřen na šíření možností on-line dárcovství.
V závěru roku jsme realizovali kampaň Adventní kalendář, která vynesla 109 180 Kč. S on-line
dárcovstvím souvisí také intenzivní spolupráce s portálem Darujme.cz. Nově jsme se zapojili
i do projektu Modryzivot.cz. Opět jsme podporovali také dárce, kteří se snažili získat finanční
prostředky pro Domov vlastními aktivitami. Podařilo se jim shromáždit dohromady více než 200 000
korun. V prosinci 2013 proběhl mezi našimi dárci rozsáhlý výzkum, kterým jsme oslovili více než
600 podporovatelů Domova. Výsledky výzkumu budou zahrnuty do dalšího strategického plánování.
V roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s nadacemi, nadačními fondy a se společnostmi
udělujícími firemní granty. Partnerem Domova pro seniory se stal Nadační fond Avast, partnerem
Osobní asistence Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci a partnerem fundraisingu ČSOB.
S úspěchem jsme realizovali 11 projektů podpořených nadacemi a nadačními fondy a 9 projektů
podpořených charitativními fondy. Díky těmto účelově vázaným prostředkům jsme tak mohli provést
např. přestavbu auta na bezbariérový provoz, zajistit koupací lůžko pro klienty s omezenou mobilitou,
uhradit služby gerontopsychiatra, zakoupit ergonomické nádobí, ale také zajistit mzdové prostředky
pro pečovatele v Domově pro seniory či financovat rozvoj fundraisingu.
Řady podporovatelů rozšířily některé nové společnosti a organizace a celkově dary od firemních
subjektů činily 2 048 600 Kč. Častěji se také zapojovali samotní zaměstnanci - uspořádáním tří
finančních sbírek v hodnotě 71 516 Kč, které byly v některých případech navýšeny zaměstnavatelem,
nebo účastí na firemních dobrovolnických dnech. Těch proběhlo celkově 10 a dobrovolníci pomáhali
s údržbou areálu Domova nebo s pořádáním různých akcí.
Velkou pozornost jsme věnovali největší fundraisingové akci roku - jubilejnímu 5. ročníku turnaje
firem v malé kopané, díky kterému jsme získali celkově 722 070 Kč. Turnaje se zúčastnilo 26 firem.
Projekt Přání financují péči pokračoval i v roce 2013 a tentokrát přinesl 179 055 Kč. Novoročenky si
objednalo 15 společností i jednotlivců. Pro dobročinné obchody bylo uspořádáno 22 firemních sbírek
oblečení.
V oblasti státních dotací a grantů jsme získali od MPSV celkem 8 250 000 Kč na financování provozu
Domova pro seniory a Osobní asistence. Od ostatních státních a obecních institucí jsme získali
na registrované sociální služby a další doplňující činnosti Domova (včetně akreditovaného
dobrovolnického programu) dohromady 2 561 000 Kč.
15
Neplánovaným prověřením dárcovského potenciálu byly červnové povodně 2013, kdy jsme se setkali
s úžasnou zpětnou vazbou. Díky naší databázi, využití sociálních sítí Domova, mediální podpoře
a rychlé reakci pracovníků fundraisingu a komunikace, jsme ihned oslovili podporovatele
s fundraisingovou výzvou. Získané zdroje na odstranění škod od firem a individuálních dárců byly
2 526 000 Kč. Kromě potřebných financí na opravu jsme získali cenná data o chování dárců i nové
kontakty.
Poděkování za rok 2013 patří všem, kteří Domov Sue Ryder podpořili nejen finančně, ale i věcným
darem nebo svým časem.
Jana Havlenová, vedoucí fundraisingu
Předání daru od společnosti Philip Morris ČR, a.s., který velmi usnadnil
odstranění škod, způsobených povodní v červnu 2013.
16
Poděkování
Státní a obecní instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 4,
Národní agentura pro vzdělávací programy
Nadace a nadační fondy
Nadace Charty 77 - Konto bariéry, Výbor dobré vůle Olgy Havlové - Nadace Olgy Havlové, Nadační
fond Avast, Nadační fond Veolia, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci, Nadace Adra, Nadace
České pojišťovny, Nadace Telefónica O2, Royal Air Benevolent Fund 67, Nadace Via - Fond T - Mobile,
Nadace Agrofert Holding
Soukromí dárci
Asandulesei Nicoleta, Aschermannová Kristina, Augustinová Šárka, Bajerová Pavla, Bálková Dagmar,
Baran Richard, Barešová Alena, Baroch Michal, Bárta Jiří, Bartošová Beata, Bašta Tomáš, Baštář Pavel,
Batěk Martin, Bažantová Pavla, Bednářová Marcela, Benešová Jana, Benešová Petra, Beránková Hana,
Berglová Jana, Bernauerová Eva, Bezpalec Petr, Bezstarosta Jaroslav, Biedermann David, Bílá Alena,
Bláhová Veronika, Bobková Kateřina, Bočanová Martina, Boleloucká Ludmila, Bornová Kateřina, Botek
Jan, Bowe Alan a Markéta, Brádler Vladimír, Braun Daniel, Brázdilová Jitka, Brestovanská Stanislava,
Brhel Jan, Brož Jan, Brožová Radka, Brousek Jan, Březinová Jana, Bučinová Lucie, Bučková Petra,
Buchtel Marek, Burda Josef, Burda Ondřej, Burešová Ivana, Bušta Ondřej, Cempírková Petra,
Ciganeková Marie, Císařová Lucie, Cmakalová Marcela, Collerová Markéta, Cucová Alena, Cyrusová
Eva, Čápová Martina, Čepková Halina, Černá Zdeňka, Červená Klára, Červená Zuzana, Červenková
Jana, Čížek Martin, Čuříková Tamara, Daněk Zdeněk, Dašková Jiřina, David Jiří, Davidová Eva,
Dederová Soňa, Dohnálek Jiří, Dohnálek Pavel, Dominik Jan, Dominiková Kateřina, Dostalová Marie,
Dub Michal, Dudová Jana, Dvořák Martin, Dvořák Petr, Dvořáková Klára, Eček Jaroslav, Ertnerová
Markéta, Faifrová Jana, Faktorová Miloslava, Faltýsková Alena, Farkas Csaba, Fenclová Jiřina,
Ferencová Mária, Fichtner Radim, Fischer Jakub, Fištejnová Dagmar, Foit Darek, Fortinová Lenka,
Foukal Martin, Fridrich Jan, Froschová Stehlíková Eliška, Fryščák Jan, Fuková Klára, Gabrielová Anna,
Gabrielová Jarmila, Gabrielová Ludmila, Galovič Peter, Galovičková Eva, Gintel Allan, Girman Marek,
Gomboš Igor, Gorný Igor, Gottwaldová Jitka, Grebík Vladislav, Gregušová Helena, Grozdanovska
Julia, Grušová Kateřina, Grušová Olga, Guryčová Láníčková Kateřina, Hájek Blahoslav, Hánková Dana,
Hanzová Zuzana, Harsa Maria, Haufová Monika, Havlas Štěpán, Havlenová Jana, Havlík Jan, Havlíková
Hana, Havlíková Lenka, Havránek Daniel, Hayward Stepen, Hein Marek, Hejna Lukáš, Hejrovská Aneta,
Herich Jaroslav, Hlaváčková Jaroslava, Hloušek Vratislav, Hofbauer Miroslav, Holá Helena, Holá
Marina, Holerová Dagmar, Holovčák Jiří, Holý Pavel, Hoňková Michaela, Horák Luboš, Horáková
Štěpánka, Horálková Helena, Horešovská Blažena, Horešovská Petra, Horký Rudolf, Horníková
Monika, Horry Pavla, Hořčička Martin, Hoskovec Josef, Hošek Václav, Hrabalová Hana, Hradecký Jan,
Hranička Richard, Hrbáčková Linda, Hrbková Milena, Hrdina Miloš, Hronová Monika, Hroudová Petra,
Hřebíčková Janina, Hubeňáková Eva, Hudec Ivan, Hudranová Anna, Humpalová Jana, Humpolová
Gabriela, Hyka Tomáš, Chabr Jaroslav, Chalupová Radka, Chalupská Anna, Charvátová Anna,
Charbuská Zdeňka, Charfreitagová Jarmila, Chládková Zuzana, Chlupáčová Jitka, Choc Pavel, Chovanec
Miroslav, Chudej Peter, Chvojková Jaroslava, Ivanovičová Věra, Jahodová Hana, Jandus Karel, Janeba
Vratislav, Janoušková Lenka, Jauernigová Ludmila, Javůrková Dagmar, Jelínková Libuše, Jeřábková
17
Blanka, Jestřábíková Lenka, Jestříbková Marie, Jiránek Václav, Jiřičná Jitka, Jochcová Hanka,
Jovaševičova Suzana, Juláková Jiřina, Jung Tomáš, Jurečková Radka, Kačina Jan, Kadeřábková Hana,
Kaftanová Gabriela, Kaisner Jakub, Kándl Andrej, Kándlová Eva, Kaňovská Alžběta, Kaňovská Pavla,
Kaprelová Alen, Karasová Eva, Karasová Světlana, Kašpárek Martin, Kašparová Daniela, Kaucká Tereza,
Kincelová Šárka, Kinkor Vladimír, Kinkorová Marcela, Kinská Miroslava, Kiššová Lucia, Klapetek
Zdeněk, Klégrová Jarmila, Klepáčová Jarmila, Klicperová Lenka, Klímová Andrea, Klocperk Martin,
Kloub Jan, Kloudová Václava, Kmoch Vladimír, Knapová Ludmila, Knapp Vladislav, Kocourková Irena,
Kočvara Lubomír, Kohoutek Jiří, Kolajová Zuzana, Končelíková Eva, Kopáčová Zuzana, Kopecká Jana,
Kopecká Linda, Korček Martin, Kosík Jiří, Kotrba Jindřich, Kosová Hana, Koštíř Ladislav, Kotrba Jindřich,
Kotschová Martina, Koutný Vladimír, Kovačová Kristýna, Kožuchová Hana, Kracíková Olga, Krajíček
Jan, Krajl Jaroslav, Krajlová Marie, Krajník Eduard, Králíková Alena, Králová Zuzana, Krbec Petr,
Krejčová Hana, Krejčová Veronika, Kroupa Václav, Krutílek Jaromír, Krůtová Marta, Křivohlavý Jiří,
Krupica Josef, Kuba Jakub, Kubásková Martina, Kubátová Jana, Kubičková Ivana, Kubisková Barbora,
Kučerová Ladislava, Kuchař Ondřej, Kulhánek Ota, Kulhánková Radka, Kůna Jan, Kunová Ivana,
Kunovská Monika, Kunz Oto, Kupcová Eva, Kupec Petr, Kušková Hana, Kuželová Irena, Kvasničková Iva,
Labský Jan, Lamr David, Landová Eliška, Langová Martina, Laníková Romana, Lathioor Frederick,
Lebeda Vít, Ledvina Miloš, Ledvinová Jana, Lejsal Matěj, Lejsal Ondřej, Lejsalová Alena, Lejsalová
Alžběta, Lendrová Monika, Lenzová Jitka, Lešenarová Ludmila, Libánská Anna, Lípová Alena, Lipová
Marie, Lišková Lucie, Litseva Ekaterina, Litvinová Oxana, Ljubková Monika, Loumová Magda, Lukáč
Michal, Lukáčová Lenka, Lupienská Natálie, Lysá Jitka, Macešková Věra, Mach Pavel, Macháček Pavel,
Machačka Jakub, Machatý Aleš, Mácha Jan, Máchová Anna, Malinová Jindřiška, Mališková Marie,
Mališová Lucie, Marešová Lucie, Maršíková Lucie, Martínková Ludmila, Marušková Veronika,
Marvanová Petra, Maříková Jiřina, Mašín Vladimír, Mašková Kateřina, Maštalířová Věra, Matlachová
Petra, Maurerová Kateřina, Maxa Jan, Maxová Ivana, Mayová Jana, Mazáčová Naděžda, Mazánková
Jitka, Mazur Petr, Medal Radek, Menclová Eva, Mikešová Spárová Eva, Míkovec Petr, Milevcová Eva,
Milsimerová Petra, Mismerová Naděžda, Miškovská Marie, Mlejnková Markéta, Moleš Jan,
Moravcová Iva, Moravcová Miluše, Moravec Pavel, Moravec Zdeněk, Morávek Daniel, Mrázková
Helena, Mrázová Renata, Mrázová Vlastimila, Muschová Lenka, Myslivec Jiří, Navara Michal, Navarová
Jitka, Nedbalová Irena, Nedvídek Aleš, Nešverová Eva, Neumannová Andrea, Neumannová Helena,
Novák Tomáš, Novák Jaroslav C., Nováková Romana, Nováková Helena, Nováková Veronika, Noviková
Světlana, Novotná Jana, Novotná Lenka, Novotný Tomáš, Nyčová Markéta, Nyvltová Monika,
Obraztsov Vladimir, Oeburg Gabriela, Olmer Jakub, Otipková Nikola, Pacalová Jana, Paganová Zdeňka,
Pakosta Aleš, Palán Filip, Pallová Lada, p. Pavelková, Pavlatová Eva, Pavlíčková Marie, Peake Karolína,
Pekařová Lenka, Peklová Ivana, Pelán Daniel, Pelantová Jana, Pešková Helena, Petr Jiří, Petříček
Vladimír, Pietrasová Elena, Pillichová Jana, Pírek Josef, Pirklová Markéta, Plecitá Marta, Plechatá
Ivana, Pletka Karol, Plíšek Jiří, Ploužek Jiří, Poborský Petr, Podivínová Klára, Pokorná Jasněna, Pokorná
Michaela, Pokorná Veronika, p. Pokorná Jasná, Poláček Jaroslav, Polačko Jitka, Polášek Martin,
Polaško Peter, Postupová Dana, Pravdová Markéta, Prčíková Lenka, Procházková Hana, Přerostová
Alena, Převrátilová Věra, Provazník Pavel, Psegrodska Hana, Psotková Veronika, Pšenička Jaroslav,
Ptáčková Kateřina, Pumpr Miroslav, Pupík Jan, Putnová Helena, Quirke Veronika, Quis Dušan, Radová
Šárka, Rajský Jakub, Rataj Tomáš, Rataj Václav, Ratajová Denisa, Razi Claro Milena, Reicheltová Eliška,
Reinbergrová Šárka, Riccioni Sandra, Rippll Jiří, Roháč Václav, Roche Marcela, Ropický Jan, Rovná
Miroslava, Rozkošná Miloslava, Roztočilová Marie, Rubešová Kamila, Rusňák Štěpán, Rusnok Jiří,
Rybář Jiří, Rybářová Kateřina, Řeháková Jana, Řepková Hana, Říha Petr, Říha Vladimír, Říhová Hana,
Říhová Judita, Sabol Stanislav, Sádlová Lucie, Sedláková Martina, Sekaninová Zuzana, Setunská
Magdalena, Shpitontsev Leonid, Schauer V. Miroslav, Schneider Jiří, Schreiber Pavel, Schullerová
Nikola, Schweigstillová Jana, Siddique Khalid, Silná Iva, Siuda Richard, Skálová Ivana, Skokan Ladislav,
Slabihoudek Josef, Slanicay Gabriel, Slobodyanyuková Alena, Smekal Radim, Smolej Lukáš, Smolíková
Rita, Sobotková Marta, Soukup Petr, Soukupová Lenka, Spálená Leona, Spěvák Petr, Spilková Jana,
Stabrynova Kamila, Stanka Marek, Staňková Vladimíra, Staňková Zuzana, Stárková Simona, Stehlíková
18
Dora, Stehlíková Eva, Stejskal František, Stiessová Helena, Stojanová Veronika, Stoklásková Dana,
Stolínová Jaroslava, Straka Bohumír, Stráníková Dagmar, Stránská Michaela, Stritzko Vojtěch,
Střelecký Pavel, Suchomel Tomáš, Suppiková Helena, Světlíková Zuzana, Svobodová Blanka,
Svobodová Eva, Svobodová Věra, Svobodová Petra, Svrčková Pavla, Sysel Tomáš, Sysel Ondřej, Šachl
Jindřich, Šalom Luděk, Šamárek Petr, Šerá Lucie, Šestáková Mária, Šíma Michal, Šimeček Petr,
Šimečková Marie, Šimková Jarmila, Šimkovičová Monika, Šímová Sylva, Šinská Miroslava, Šišková
Mirka, Škábová Monika, Šklubalová Sandra, Škopová Jitka, Škopová Martina, Škorpil Ondřej, Šlaichová
Zuzana, Šmejkalová Zuzana, Šmídová Kamila, Šnajdr Stanislav, Špindler Petr, Šplíchalová Vladislava,
Šrámková Jarmila, Štědrá Šárka, Štěpánková Eva, Štěrbová Leona, Štrba Martin, Štrbová Katarina,
Štrosová Ivana, Švandelíková Hana, Švarcová Kateřina, Švejdová Štěpánka, Tamoková Michaela,
Tataro Věra, Tichý Milan, Tomanová Michaela, Tomek Pavel, Toniková Helena, Tošovský Prokop,
Tučková Dana, Tůma Petr, Uhlíř David, Urbanec Jan, Urbánková Iva, Urbanová Zdenka, Vacek Pavel,
Vacík Jan, Válek Petr, Valentová Michaela, Vaněk Petr, Vašina Jindřich, Vavrečka Martin, Vavrečková
Jitka, Vazačová Arna, Vedral Jan, Vejr Tomáš, Velek Milan, Veli Matti Tap Lilja, Velová Daniela, Vích
Michael, Vichnarová Lenka, Vít Pavel, Vítová Daniela, Vodička Karel, Vodička Pavel, Vodrážka Michal,
Vodsloň Zuzana, Vojtášková Helena, Vokálková Lenka, Volková Helena, Vondrová Veronika, Voráč
Zdeněk, Vorlíček Václav, Voříšková Bohumila, Votápek Daniel, Votypka František, Voženílková Ivana,
Vránová Marcela, Vránová Zuzana, Vršanský Robert, Vychodilová Olga, Vyorálková Kristýna,
Výtvarová Věra, Walderová Zuzana, Weberova Babulíková Gabriela, Weberschinková Dana,
Wernerová Markéta, Wilsonová Eva, Winklerová Jana, Wolfram Jan, Záhoříková Naděžda, Zahradník
Karel, Zapletalová Dana, Zápotocká Klára, Záruba David, Zeithammerová Markéta, Zelenková
Štěpánka, Zemánek Jan, Zezulková Helena, Zikmund Jan, Zitka Luboš, Žehrová Lenka, Žuravová Jana,
Žůrková Eva
Firmy a organizace
Accenture Services, s.r.o.; ACI – Auto Components International, s.r.o.; ALBI Česká republika a.s.;
Badyan, s.r.o.; Bagety Stap s.r.o., BARKOTEX PRAHA spol. s r.o.; Barvy special Vinecký s.r.o., British
Embassy Prague; CeWe Color, a. s.; Colorteam s.r.o., CTECH, s.r.o.; Česká spořitelna, a.s.; ČKD GROUP,
a.s.; ČSOB, a.s.; DBK Praha a.s., ENGEL CZ, s.r.o.; Ernst & Young, s.r.o., Esprit; Exekutorský úřad Praha
5, EY Česká republika, FEES. spol. s r.o., JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.EY; GE Money Bank, a. s.; Gfk
Czech, s.r.o.; GlaxoSmithKline, s.r.o.; Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r.o.; GORAU s.r.o., HOPI
s.r.o.; HUFI,s.r.o.; Charfreitagová Jarmila; I. G. D. Z. – Investment Group DZ, a. s.; Ing. Martin Papík;
ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, INVENTA, spol. s r. o.; Intertek s.r.o., Ježek
software, s.r.o.; Kampos,s.r.o; Klinická logopedie; kup-RC-modely.cz; LEAP CZ s.r.o.; Literární kavárna v
Týnské; LMC s.r.o.; Mateřská škola MOTÝLEK; MUT Tubes, s.r.o.; MVP agency s.r.o, NWD Private Asset
Management, a.s., Ochranovský sbor při ČCE v Praze;, Oliveta KV s.r.o. - (saffron); Oplet 21, s.r.o.;
OPTYS, spol. s r.o.; Philip Morris ČR, a.s. Penam a.s., Petrortho s.r.o., Pivovary Staropramen s.r.o.,
Pointers., s.r.o.; Portus Praha o.s., Pražská plynárenská, a.s.; Sadovnický a zahradnický servis Praha
6; Sdružení Sue Ryder; Servis Praha, a.s.; TISKAP, s.r.o.; Tiskárna F&F, The International School of
Prague; Thun Trade a.s.; T-Systems Czech Republic a.s., Unipetrol, a. s.; Urocentrum Praha s.r.o.;
VEBA, textilní závody a.s., Virtux,s.r.o.; Würth, spol. s r.o., Yesterday, s.r.o.; Zahradnictví Roglovi,
Zdeňka Charbuská, Flowers and more; Židovská obec v Praze
19
Dobročinné obchody Domova Sue Ryder svými dary podpořily:
ABC Českého Hospodářství a.s., Atelier Féerie, Bagety Stap s.r.o.; BAPON - ŠTEPON, s.r.o.; Barvy
special Vinecký s.r.o.; Candole Partners CR; CDI/CITY DESIGN INTERNATIONAL, s.r.o., Colorteam s.r.o.;
Exit 11; Elektroline, a.s.; FEES. spol. s r.o.; GORAU s.r.o.; La Femme Mimi s.r.o., LAMIDO, a.s.; LERROS
Fashion CZ, s.r.o.; Marks and Spencer Services s.r.o.; Marks and Spencer Czech Republic, a.s.;
Mustang; OM YOGA s.r.o., Penam a.s.; Phase 2 Boutique; PPG Deco Czech a.s.; Romulus s.r.o.,
Steilmann, Yves Rocher spol. s r.o.
Všem dárcům a podporovatelům děkujeme za celý Domov Sue Ryder!
Díky Vám může být péče o naše klienty jedinečná.
Tato dáma vyhrála svůj první oficiální turnaj v ping-pongu v roce 1937. Dnes je jí 87 let.
Žije v Domově Sue Ryder a v létě 2013 si zahrála znovu.
20
Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder
Dobrovolnický program v Domově Sue Ryder je akreditovaným programem Ministerstva vnitra ČR.
Dobrovolníky v Domově potkáte v péči, na recepci, v obchodech, na benefičních akcích. Činnosti,
do kterých se naši dobrovolníci zapojují, v podstatě kopírují veškeré aktivity Domova Sue Ryder.
Dobrovolnictví v roce 2013:
V roce 2013 se dobrovolníci znovu zapojili do aktivizačních programů pro klienty naší sociální služby
Domov pro seniory. Vedli trénování paměti, muzikoterapii, reminiscenci i canisterapii. Dobrovolníci
pod vedením zkušených ergoterapeutů s klienty tvořili, zpívali, tančili, konverzovali v cizích jazycích
nebo působili jako společníci. Díky dobrovolníkům - asistentům se klienti podívali na výstavu Marilyn
Monroe, zúčastnili se Geriolympiády či již tradiční sportovní akce Nakrm Tygra. Také akce Midnight
Walk, Sue Ryder Charity Cup či Vánoční jarmark, pořádané na podporu Domova, jsme úspěšně
zrealizovali právě díky dobrovolníkům.
V roce 2013 působilo v Domově celkem 145 dobrovolníků. 103 z nich k nám docházelo dlouhodobě,
42 na jednorázové akce. Kromě těchto „oficiálních“ dobrovolníků pomáhalo Domovu Sue Ryder také
spousta dalších lidí, kteří prostě jen tak, čas od času, přiložili ruku k dílu nebo přišli s dobrým
nápadem, jak Domovu pomoci. Pokud bychom je „přičetli“ k počtu oficiálních dobrovolníků, došli
bychom k číslům mnohem vyšším. V roce 2013 dobrovolnický program finančně podpořilo MV ČR,
Nadace Adra a Česká spořitelna, a.s. Právě díky dotaci Ministerstva Vnitra ČR se mohla
dobrovolnickému programu věnovat koordinátorka dobrovolníků. Dobrovolníkům jsme mohli uhradit
pojištění, individuální a skupinové supervize nebo jsme zrealizovali úvodní školení pro nové
dobrovolníky v přímé péči. Díky Nadaci Adra a České spořitelně, a.s. jsme se mohli více věnovat
vzdělávání a přípravě dobrovolníků v přímé péči formou psychologických screeningů, úvodních školení
a odborných seminářů.
V roce 2013 jsme se rozhodli na cenu Křesadlo - cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci,
opět nominovat paní Naďu Mazáčovou, která v Domově vede aktivitu Trénování paměti. Paní Naďa
sice v loňském roce v konkurenci nominovaných neobstála, ale my si myslíme, že si tuto cenu opravdu
zaslouží. Jako dobrovolník působí v Domově Sue Ryder od roku 2004, a tak letos v Domově oslaví své
desáté narozeniny. Moc si její práce vážíme a za pomoc děkujeme jí i všem ostatním dobrovolníkům.
Lenka Pekařová, koordinátorka dobrovolníků
Firemní dobrovolnický den společnosti
Pivovary Staropramen s.r.o.
21
Komunikace a PR Domova Sue Ryder
Zajištění komunikace a PR v Domově Sue Ryder zahrnuje tyto hlavní oblasti:
příprava a realizace komunikačních aktivit směrem k veřejnosti (zahrnuje benefiční,
fundraisingové a obchodní aktivity Domova, ale také propagaci sociálních služeb a posilování
značky Sue Ryder)
zajištění interní komunikace – tj. toku informací mezi jednotlivými odděleními Domova
podpora zaměstnanců Domova v jejich každodenní práci (příprava tiskovin, prezentací apod.)
Dalším důležitým úkolem pro rok 2013 byla realizace citylightové kampaně pro dobročinné obchody,
která měla ve výsledku mnohem širší dopad. Společnost JC Decaux nám přenechala bez nároku
na honorář 800 reklamních ploch v Praze, které jsme mohli využít pro naši propagaci v období
od července 2013 do února 2014. Na přípravě vizuálu citylightů s námi opět spolupracovala agentura
Havas Worldwide Prague. Náš citylight byl díky aplikaci Layar prvním interaktivním citylightem v ČR.
V souvislosti s kampaní vznikl také nový web dobročinných obchodů www.dobrocinne-obchody.cz. Je
propojen s Facebookem, Twitterem i Instagramem. Díky kampani jsme také navázali spolupráci
s architektem Martinem Stárou, který kompletně změnil a vylepšil interiéry našich obchodů.
V obchodech je také nyní lépe komunikováno poslání, kterému slouží.
Kampaň Máš to za pár, která byla spuštěna v srpnu 2012, již v roce 2013 aktivně nepokračovala.
Přesto jsme díky ní i v roce 2013 získali pozornost veřejnosti i médií, a to díky cenám, která kampaň
získala. V 8. ročníku soutěže Česká cena za Public Relations, kterou uděluje APRA, jsme získali 1. místo
v kategorii Společenská odpovědnost a filantropie a 3. místo v kategorii Státní správa, veřejný
a neziskový sektor. Na podzim jsme si ze slavnostního večera v Kině Lucerna odnesli bronzovou EFFIE,
cenu pro nejefektivnější reklamní kampaně. 2. místo jsme si odnesli také v soutěži Neziskovka roku,
kterou vyhlašuje občanské sdružení NROS.
Celý rok 2013 se linul ve znamení 15. narozenin, které v roce 2013 Domov oslavil. S oslavami bylo
spojeno mnoho komunikace, velká narozeninová oslava a také vydání kalendáře To je můj život, který
vznikl ve spolupráci s fotografkou Lucií Maršíkovou. Celkové pojetí kalendáře nebylo náhodné.
Navázalo na zavádění práce s biografií do péče o klienty Domova. Opravdu kvalitní péče se totiž
neobejde bez důkladné znalosti minulosti a zvyků lidí, o které pečujeme. Do osobní historie 12 klientů
Domova Sue Ryder nám umožnil nahlédnout tento narozeninový kalendář i stejnojmenná výstava,
která díky kalendáři v Domově vznikla.
Několik čísel a dalších událostí v roce 2013:
Návštěvnost našeho webu www.sue-ryder.cz vzrostla o 23 % oproti roku 2012.
Vzrostl počet fanoušků na Facebooku: profil Domova Sue Ryder má 988 fanoušků, profil
dobročinných obchodů 341 fanoušků, vznikl také nový profil naší restaurace Michelský dvůr
podpořili jsme formou propagace několik desítek akcí, které Domov v roce 2013
uspořádal -1 velká akce (Sue Ryder Charity Cup), více než 15 větších akcí (Midnight Walk,
benefiční představení v divadle Járy Cimrmana – Afrika aneb Češi mezi lidožravci, oslava 15.
narozenin atd.), více než 30 malých akcí (literární bazary, akce gastroprovozu atd.),
prezentovali jsme Domov na veletrhu neziskových organizací NGO Market 2013
nebo na Veletrhu sociálních služeb Prahy 4.
22
Důležitý úkol mělo oddělení komunikace v červnu 2013, kdy Domov zaplavil rozvodněný Botič. Téměř
okamžitě jsme využili všechny dostupné komunikační kanály, které máme k dispozici, abychom o této
události informovali veřejnost a lidi kolem Domova. Díky rychlé reakci jsme získali velkou finanční,
materiální i morální pomoc všech, kterým není osud Domova lhostejný.
V popředí veškeré komunikace znovu figuroval Domov Sue Ryder jako příklad kvalitní a inovativní
péče o seniory.
Radka Kulhánková, koordinátorka komunikace
Citylightová kampaň pro dobročinné obchody Sue Ryder
23
Sdružení Sue Ryder
Sdružení Sue Ryder jako jeden ze zakladatelů Domova Sue Ryder funguje jako podpůrná organizace
s menší členskou základnou bez zaměstnanců. Ve Sdružení bylo k 31. 12. 2013 registrováno 66
pravidelně platících členů. Tito členové jsou historicky spřízněni se vznikem Domova či jeho
dlouholetou morální i finanční pomocí. Svým zapojením vyjadřují podporu aktivitám Domova. Někteří
pomohli členským příspěvkem, další finančním darem či dobrovolnou pomocí. Díky dvěma dědictvím,
která jsme získali v minulých letech, mohlo Sdružení v roce 2013 vypomoci Domovu finanční půjčkou
ve výši 1 mil. Kč. V roce 2013 získalo Sdružení další dědictví.
Několik jedinců organizovalo aktivity, které vedly k přímé podpoře Domova a jeho klientů. Maminky
Sue Ryder v rámci Sdružení Sue Ryder pod vedením dobrovolné spolupracovnice Barbory Fröhde
zorganizovaly jarní a podzimní Dobročinný bazárek pro rodiny s dětmi. Výtěžek z těchto dvou akcí
v roce 2013 ve srovnání s předcházejícím rokem vzrostl o více jak 50% na 103.165 Kč a podpořil péči o
seniory v Domově Sue Ryder.
Pavla Bajerová, jednatelka Sdružení Sue Ryder
Investiční aktivity Domova – výstavba centra pro seniory trpící
Alzheimerovou chorobou
V roce 2003 zahájil Domov Sue Ryder výstavbu tehdy naprosto unikátního zařízení, specializovaného
na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobou. Po úspěšném počátečním období bylo stále
obtížnější shánět finanční zdroje pro další investice. Již zahájenou stavbu nebylo možné financovat
ze státního rozpočtu. Stavba na pronajatém pozemku byla nepřijatelným rizikem pro soukromé
investory. Za vhodné místo pro vznik a rozvoj unikátního projektu si nedokončenou budovu
Alzheimerovského centra vybralo hospicové sdružení Cesta domů. Díky velkorysému daru v roce 2013
mohla Cesta domů začít budovat Komplexní paliativní centrum - místo vzdělávání lékařů, odborníků
i laiků a zázemí stávajících služeb. V prosinci byl objekt prodán této organizaci za cenu 7 mil. Kč včetně
daně z přidané hodnoty. Dohodnutá cena umožňuje Cestě domů se zbývající částkou daru projekt
dokončit a zahájit plný provoz. Domov využije peníze z prodeje (po uhrazení všech daní a poplatků)
jako rezervu pro mimořádné události.
Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder
Budova rozestavěného Alzheimerovského centra v zimě 2013
24
Projekt OPPA Profišance
Vzdělávání zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce
(CZ.2.17/1.1.00/36335)
V létě uspěl Domov Sue Ryder s grantovou žádostí o finanční podporu projektu OPPA Profišance.
Od srpna 2013 do července 2014 se tak 50 kolegů, znevýhodněných na trhu práce, může bezplatně
vzdělávat v oblasti získávání a péče o zdroje neziskové organizace, v lektorských dovednostech,
v užívání CRM softwaru Salesforce a v práci s biografií klienta.
Záhy po startu projektu se rozběhla intenzivní spolupráce s PhDr. Evou Procházkovou na zavádění
práce s biografií klientů Domova Sue Ryder, která je předstupněm tzv. psychobiografického modelu
péče podle profesora Erwina Böhma. Model zcela prakticky včleňuje do prostředí profesionální
sociální služby znalost životního příběhu člověka, jeho, zvyků, hodnot i zálib. Na podzim absolvovala
první skupina kolegů základní šestidenní kurz Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta,
zatímco zástupci managementu zahájili prohlubující vzdělávání v tématu. Rozplánovali jsme veškeré
aktivity pro následující rok a započal také cyklus konzultačních dní, díky nimž absolventi základního
kurzu získávají podporu v každodenním zavádění modelu do praxe a management podporu v řízení
změny.
V rámci ostatních aktivit projektu jsme především připravovali spuštění vzdělávání pro rok
2014 – vybírali dodavatele, nastavovali obsah na míru cílové skupině a zajišťovali praktické zázemí
a pomůcky, včetně implementace databáze Salesforce, CRM systému pro řízení vztahů s dárci
a podporovateli Domova, který nahradí dosud užívaný program Capsa.
Projekt "Vzdělávání a rozvoj kompetencí znevýhodněných zaměstnanců Domova Sue Ryder,
o.p.s." – OPPA Profišance, reg. č. CZ.2.17/1.1.00/36335, je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a rozpočtu Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita.
Hana Netušilová, vedoucí projektu OPPA
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti
25
Zpráva o hospodaření
Hospodářský výsledek a financování Domova Sue Ryder v roce 2013 významně ovlivnily především
dvě skutečnosti - červnová povodeň a prodej nedokončené stavby, tzv. centra pro klienty trpící
Alzheimerovou chorobou. Nárůst nákladů vyvolaných povodní se díky úžasné pomoci dárců, která
byla okamžitá, a díky záloze pojišťovny, jejíž řízení však nebylo definitivně uzavřeno až dosud
(tj. květen 2014), podařilo a daří stále pokrýt. Téměř rok poté stále řešíme závady, které se opožděně
projevují a se zatopením souvisejí.
Pokud jde o prodej rozestavěné stavby, hospodářský výsledek se dostal do červených hodnot ztrátou
z prodeje ve výši 18 mil., což je rozdíl mezi náklady na pořízení stavby a prodejní cenou bez DPH.
Výstavba započala v roce 2003, avšak od roku 2008 již nebylo možné získat žádné zdroje
na pokračování ve výstavbě a dokončení záměru. Proto zájem ze strany jiného poskytovatele
zdravotně-sociálních služeb a záměr využít objekt pro tuto činnost znamenal novou šanci pro celý
projekt. Tato transakce nijak negativně nepůsobí na finanční stabilitu a rozhodně neohrožuje hlavní
činnost Domova Sue Ryder. Zhruba 95 % nákladů na pořízení bylo kryto z příspěvků, darů
a kapitalizováno, prodejem tedy dochází na straně aktiv ke snížení hodnoty nelikvidního majetku
a v pasivech ke snížení kapitálu. Domov naopak získává částku, kterou bude s velkou
pravděpodobností velmi brzy potřebovat na obnovu zastarávajícího objektu a zařízení.
Následující tabulka vyjadřuje rozdělení hospodářského výsledku, dosaženého v hlavní činnosti,
vedlejší činnosti určené na podporu činnosti hlavní a výsledek z prodeje pavilonu.
Činnost
Hlavní činnost
Vedlejší činnosti - bez prodeje
pavilonu Alzheimer
Prodej pavilonu Alzheimer
Celkem
Náklady v tis. Kč
Výnosy v tis. Kč
39 505
19 835
39 455
21 389
Hospodářský
výsledek v tis. Kč
-50
1 554
24 415
83 755
6 087
66 931
-18 328
-16 824
V oblasti služeb vzrostly opětovně meziročně příjmy v osobní asistenci o 30 %, a to díky velkému
zájmu o tuto službu a tedy díky vyššímu počtu poskytnutých hodin. Částka za 1 hodinu účtovaná
klientům je nižší, než náklady na přímého pracovníka poskytující tuto péči, proto k dofinancování
služby na straně příjmů jsou nezbytně nutné i příjmy z dotací, darů, příspěvků právnických i fyzických
osob
U příjmů od klientů v Domově pro seniory došlo k mírnému snížení (1,75 %), což se vzhledem
k částečnému červnovému zatopení objektu dalo očekávat. Opětovně meziročně klesly příjmy
od zdravotních pojišťoven, a to o 5%. I pro zajištění této služby byla zásadní podpora ve formě dotací,
příspěvků, darů firem i soukromých osob.
Tržby i zisk v dobročinných obchodech se v roce 2013 snížily. Věříme, že letos tomu již tak nebude,
proto došlo v nedávné době k uzavření ztrátového obchodu na Žižkově a otevření nového
na Vinohradech. Zdroje pro financování sociálních služeb se jako v minulých letech podařilo získat
i z několika akcí fundraisingu.
Lada Pallová, ekonom
26
Přehled o stavu majetku k 31. 12. 2013 v celých tis. Kč
Označení
AKTIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
a
b
c
dni účetního období
dni účetního období
A.
Dlouhodobý majetek
001
110 745
82 050
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
002
372
372
A. I. 2.
Software
004
184
184
A. I. 4.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
006
188
188
A. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
010
173 128
148 724
A. II. 2.
Umělecké díla, předměty a celky
012
990
1 028
A. II. 3.
Stavby
013
136 834
136 834
A. II. 4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
014
6 991
6 691
A. II. 8.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
018
4 142
3 689
A. II. 9.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
019
24 171
482
A. IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
029
-62 755
-67 046
A. IV. 2.
Oprávky k softwaru
031
-184
-184
A. IV. 4.
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
033
-188
-188
A. IV. 6.
Oprávky ke stavbám
035
-51 868
-56 433
A. IV. 7.
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
036
-6 373
-6 552
A. IV. 11.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
040
-4 142
-3 689
B.
Krátkodobý majetek celkem
041
8 565
19 776
B. I.
Zásoby celkem
042
832
681
B. I. 1.
Materiál na skladě
043
312
152
B. I. 7.
Zboží na skladě a v prodejnách
049
520
529
B. II.
Pohledávky celkem
052
1 735
2 412
B. II. 1.
Odběratelé
053
830
386
B. II. 4.
Poskytnuté provozní zálohy
056
593
455
B. II. 5.
Ostatní pohledávky
057
323
1 532
B. II. 6.
Pohledávky za zaměstnanci
058
-11
39
B. III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
072
5 968
10 419
B. III. 1.
Pokladna
073
215
326
B. III. 2.
Ceniny
074
57
113
B. III. 3.
Účty v bankách
075
5 696
9 980
B. IV.
Jiná aktiva celkem
081
30
6 264
B. IV. 1.
Náklady příštích období
082
30
72
B. IV. 2.
Příjmy příštích období
083
0
6 192
AKTIVA CELKEM
085
119 310
101 826
27
Označení
PASIVA
Číslo řádku
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
a
b
c
dni účetního období
dni účetního období
A.
Vlastní zdroje celkem
086
112 248
90 941
A. I.
Jmění celkem
087
120 392
115 909
A. I. 1.
Vlastní jmění
088
120 392
115 909
A. II.
Výsledek hospodaření celkem
091
-8 144
-24 968
A. II. 1.
Účet výsledku hospodaření
092
-3 587
-16 824
A. II. 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
093
-4 557
0
A. II. 3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
094
0
-8 144
B.
Cizí zdroje celkem
095
7 062
10 885
B. I.
Rezervy celkem
096
0
13
B. I. 1.
Rezervy
097
0
13
B. III.
Krátkodobé závazky celkem
106
6 372
8 231
B. III. 1.
Dodavatelé
107
493
521
B. III. 3.
Přijaté zálohy
109
397
357
B. III. 4.
Ostatní závazky
110
968
984
B. III. 5.
Zaměstnanci
111
1 619
1 769
B. III. 7.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
113
902
941
B. III. 9.
Ostatní přímé daně
115
168
185
B. III.10.
Daň z přidané hodnoty
116
127
173
B. III.12.
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
118
281
0
B. III.17.
Jiné závazky
123
414
875
B. III.22.
Dohadné účty pasivní
128
1003
2426
B. IV.
Jiná pasiva celkem
130
690
2 641
B. IV. 2.
Výnosy příštích období
132
690
2 641
PASIVA CELKEM
134
119 310
101 826
28
Výkaz zisku a ztráty za rok 2013 v celých tis. Kč
Označení
a
NÁKLADY
b
Číslo řádku
c
Činnost
Hlavní
1
Hospodářská
2
Celkem
3
A. I.
Spotřebované nákupy celkem
001
5 016
9 130
14 146
A. I. 1.
Spotřeba materiálu
002
3 012
2 006
5 018
A. I. 2.
Spotřeba energie
003
751
389
1 140
A. I. 3.
Spotřeba ostatních neskladovatených dodávek
004
1 253
502
1 755
A. I. 4.
Prodané zboží
005
0
6 233
6 233
A. II.
Služby celkem
006
3 109
2 184
5 293
A. II. 5.
Opravy a udržování
007
898
353
1 251
A. II. 6.
Cestovné
008
55
5
60
A. II. 7.
Náklady na reprezentaci
009
16
118
134
A. II. 8.
Ostatní služby
010
2 140
1 708
3 848
A. III.
Osobní náklady celkem
011
26 190
7 245
33 435
A. III. 9.
Mzdové náklady
012
19 524
5 452
24 976
A. III.10.
Zákonné sociální pojištění
013
6 305
1 663
7 968
A. III.12.
Zákonné sociální náklady
015
361
130
491
A. IV.
Daně a poplatky celkem
017
33
255
288
A. IV.14.
Daň silniční
018
5
0
5
A. IV.16.
Ostatní daně a poplatky
020
28
255
283
A. V.
Ostatní náklady celkem
021
100
1 239
1 339
A. V. 17.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
022
8
0
8
A. V. 18.
Ostatní pokuty a penále
023
0
0
0
A. V. 19.
Odpis nedobytné pohledávky
024
84
0
84
A. V. 20.
Úroky
025
5
0
5
A. V. 21.
Kursové ztráty
026
1
0
1
A. V. 23.
Manka a škody
027
151
1
152
A. V. 24.
Jiné ostatní náklady
029
-149
1 238
1 089
A. VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek celkem
030
5 058
24 196
29 254
A. VI. 25.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
031
5 058
59
5 117
A. VI. 26.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
032
0
24 124
24 124
A. VI. 29.
Tvorba rezerv
033
0
13
13
NÁKLADY CELKEM
042
39 506
44 249
83 755
29
Označení
a
VÝNOSY
b
Číslo řádku
c
Činnost
Hlavní
1
Hospodářská
2
Celkem
3
B. I.
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
043
18 102
11 668
29 770
B. I. 2.
Tržby z prodeje služeb
045
18 102
5 043
23 145
B. I. 3.
Tržby za prodané zboží
046
0
6 625
6 625
B. IV.
Ostatní výnosy celkem
057
4 322
1 223
5 545
B. IV. 15.
Úroky
061
27
0
27
B. IV. 16.
Kurzové zisky
062
4
9
13
B. IV. 18.
Jiné ostatní výnosy
064
4 291
1 214
5 505
B. V.
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek
065
0
6 087
6 087
B. V.19.
Tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmot. majetku
066
0
6 087
6 087
B. VI.
Přijaté příspěvky celkem
073
5 922
8 466
14 388
B. VI. 27.
Přijaté příspěvky (dary)
075
5 922
8 466
14 388
B. VII.
Provozní dotace celkem
077
11 110
31
11 141
B. VII.29.
Provozní dotace
078
11 110
31
11 141
VÝNOSY CELKEM
079
39 456
27 475
66 931
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
080
-50
-16 774
-16 824
C. 34.
Daň z příjmů
081
0
0
0
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
082
-50
-16 774
-16 824
30
Výrok auditora k účetní závěrce za rok 2013
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Domov Sue Ryder, o.p.s., tj. rozvahu, výkaz zisků
a ztrát a přílohu včetně uplatnění obecných účetních zásad. Podle našeho názoru účetní závěrka
ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti
k 31. prosinci 2013 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice, tj. v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. V platném znění (zákon
o účetnictví), vyhláškou č. 504/2002 Sb. v platném znění a českými účetními standardy.
Prověřili jsme (výběrovým způsobem) použití grantů a dotací. Podle našeho názoru jsou granty
a dotace účtovány a využívány v souladu s určenými tituly. Na základě naší kontrolní činnosti můžeme
konstatovat, že jsme nezjistili žádné významné, věcné nesprávnosti.
Zhotoveno dne 29. května 2014
Podpis odpovědného auditora
samostatné přílohy Zprávy o činnosti Domova.
Struktura příjmů Domova Sue Ryder v roce 2013
25 %
9%
5%
2%
1%
2%
17 %
21 %
18 %
Tržby za služby klientů
Tržby za prodané zboží v dobročinných obchodech
Tržby v restauraci Michelský dvůr
Tržby z fundraisingových akcí
Výnosy z pronájmů
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Provozní dotace a dary, dotace na vzdělávání
Dary od fyzických a právnických osob – hmotné a finanční
Finanční a ostatní příjmy
31
Lidé v Domově
Zakladatel:
Dozorčí rada:
Sdružení na podporu Domova Sue Ryder
ThDr. Pavel Smetana
MUDr. Milena Černá
Mgr. Alena Hájková
Ing. Dušan Marek
Správní rada:
Ing. Václav Rataj – předseda správní rady
Ing. et Mgr. Petr Jarkovský - místopředseda správní rady
Ing. Ludmila Knapová
Mgr. Taťjana Hlavatá
Prof. Ing. Evžen Kočenda, PhD.
Ing. Jiří Schneider
Zaměstnanci Domova:
Ing. et Mgr. Matěj Lejsal – ředitel a statutární zástupce Domova Sue Ryder
Mgr. Jana Linhartová / Mgr. et Mgr. Miroslava Rovná – zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby
Ing. Lada Pallová – ekonomka
Mgr. Klára Bendíková – vedoucí sociální pracovnice
Bc. Kateřina Bláhová – sociální pracovnice
Mgr. Jana Hrachová – vedoucí Domova pro seniory
Mgr. Michaela Hronová - staniční sestra, lůžkové oddělení – přízemí (A)
Mgr. Markéta Záňová - staniční sestra, lůžkové odd., 1. patro (B+G)
Katarína Slivková – staniční sestra, lůžkové odd., 1. patro (C)
Petr Krbec, DiS. - vedoucí Osobní asistence
Mgr. Klára Sobotíková – metodička Osobní asistence
Bc. Erika Barochová / Bc. Michala Paseleková – vedoucí rehabilitace a Půjčovny kompenzačních pomůcek
Mgr. Natálie Lupienská – ergoterapeutka a koordinátorka aktivizačních programů
Bc. Kateřina Grušová - ergoterapeutka
Ing. Jana Havlenová – vedoucí fundraisingu
Mgr. Michaela Tichá / Ing. Petra Svobodová – fundraiser – dotace a granty
Jaroslav Pšenička – fundraiser – firemní dárci
Mgr. Hana Kušková – fundraiser – individuální dárci
Ing. Jan Dominik – vedoucí dobročinných obchodů
Mgr. Radka Kulhánková – koordinátor komunikace
Ing. Pavla Bajerová – jednatelka Sdružení Sue Ryder
Patrik Bém - vedoucí technické správy budov
Hana Krejčová - vedoucí účetního odd., personalistka, pokladní
Bc. Petra Milsimerová / Mgr. Lenka Pekařová – koordinátorka dobrovolníků
Velena Obstová – vedoucí gastroprovozu
Bc. Věra Vodičková – nutriční terapeutka
Ing. Hana Netušilová – vedoucí projektu OPPA
32
Domov Sue Ryder
Šance pro důstojné stáří
www.sue-ryder.cz
Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2013
Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s.
Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Bendíková, Michala Paseleková,
Jana Hrachová, Věra Vodičková, Natálie Lupienská, Petr Krbec, Jan Dominik, Hana Kušková,
Velena Obstová, Jana Havlenová, Petra Svobodová, Jaroslav Pšenička, Lenka Pekařová,
Radka Kulhánková, Pavla Bajerová, Lada Pallová, Hana Netušilová
Fotografe: archiv Domova Sue Ryder
Odpovědná redakce: Radka Kulhánková
Tisk: Pro Domov Sue Ryder zdarma vytiskla společnost CTECH, s.r.o. (www.ctech.cz)
v nákladu 50 ks.
Domov Sue Ryder, o.p.s.
Michelská 1/7, 140 00 Praha 4 - Michle
Tel.: + 420 244 029 111
33

Podobné dokumenty