Návod na měřáky topení

Komentáře

Transkript

Návod na měřáky topení
Přístroje pro poměrové měření spotřeby tepla na vytápění
Návod k použití
|ndikátory _ rozdě|ovače topných nák|adů Twin-tech optica a |TN data |||jsou dvojčid|ovéelektronické
přístroje umožňujícíindikovat množstvítepla předaného otopným tě|esem a pod|e p|atných předpisů
provést rozdě|ení ceIkově spotřebovaného mnoŽství tep|a na vytápění objektu mezi jednot|ivé
i tep|otu ovzduší před topným tě|esem a s vyuŽitím předem
naprogramovaného výkonu topného tě|esa vyčís|ujív bezrozměrném tvaru množství jednotek
tepla, které otopné těleso předa|o do místnosti. V postupu rnýpočtu je naprogramováno i zoh|ednění
uživate|e. Měří tep|otu topného tě|esa
nevýhodně po|ožených místností (rohové, pod střechou, ved|e nevytápěné chodby apod.), které mají z
titu|u svého umístění v objektu vyššítepe|né ztráty než místnosti ostatní. Takovéto naprogramování
indikátorů umožňuje přímo porovnávat spotřebu tep|a na jednot|ivých topných tě|esech - v ce|ém
měřeném objektu je hodnota naměřeného dí|ku na všech indikátorech stejná.
lndikátor je zaplombován a je s nim zakázáno jakkoliv manipulovat!
Plombu přístroje můžeodstranit pouze oprávněný pracovník firmy Techem!
Pokud bude při provádění odečtu naměřených hodnot zjištěno nenah|ášené poškození v|astního
přístroje nebo jeho p|omby, případně jiné manipu|ace s ním, bude dané otopné těleso povaŽováno pro
toto rozúčtovacíobdobí za neměřené. Jeho spotřeba tep|a bude vypočítána náhradní metodou danou
přísIušnou vyh|áškou (tento rnýpočet znevýhodňuje neměřená otopná tě|esa) a uživateI se vystavuje
nebezpečíup|atnění dalšíchsankcí'
Upozornění - indikátor je svojí konstrukcí mikropočítačzaznamenávající do paměti své provozní stavy
- tedy i abnormality vyp|'ývající ze snahy o ov|ivnění jeho činnosti' V případe zjištěnítakovéto situace
se automaticky přepíná do reŽimu nevýhodného pro uŽivate|e a do paměti se uk|ádá snadno
vyvo|ateIné chybové hlášeníspecifikující tento stav.
Na displeji přístroje se střídajítři zákIadní údaje:
spotřeba tep|a za aktuá|ní období
spotřeba tep|a za minulé období
identifi kačníčísIopřístroje
t-- B.l
N
eerol
F;e io,tl
Jakékoliv jiné zobrazení znamená chybnou funkci indikátoru. V případe jejího zjištění je uŽivate|
povinen bez prod|ení nahlásit poruchu prostřednictvím správce objektu firmě Techem. Stejně je třeba
postupovat v případe náhodného mechanického poškozenípřístroje. Přístroj Twin-tech optica je
potřeba každý rok odečítatosobně. Přístroj |TN data ||| předává po dobu ]-0 |et naměřené údaje
radiorným signá|em mimo prostory bytu a nevyŽaduje proto Vstup cizích osob do bytu'
Případnou výměnu otopného tělesa je potřeba nahlásit předem!
techem