P1.1 - PD - Rychtarov - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Transkript

P1.1 - PD - Rychtarov - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Mgr.
Lukáš
Mocek
Digitálně podepsal
Mgr. Lukáš Mocek
DN: c=CZ, o=Vojenské
lesy a statky ČR,s.p. [IČ
00000205],
ou=20120718,
cn=Mgr. Lukáš Mocek,
serialNumber=P25676
, title=spávce zakázek
Datum: 2015.01.30
11:40:53 +01'00'
Akce: VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy
areálu
prováděcí projekt
A.1. Identifikační údaje
A.2. Seznam vstupních podkladů
A.3. Údaje o území
A.4. Údaje o stavbě
A.5. Členění stavby na objekty
Zak.č. 04/2013
květen/2014
Vypracoval: Ing. František Skřipský
A.1. Identifikační údaje stavby.
A.1.1. Údaje o stavbě.
Název stavby:
VLS Rychtářov, č.p. 130
Stavební úpravy areálu
prováděcí projekt
Místo stavby:
s.p. na stavebních
Stávající areál Vojenských lesů a statků ČR,
pozemcích p.č. 211 a okolních pozemcích p.č.
1057/2, 1057/3
a 1061/3 v k.ú. Rychtářov, č.p. 130, okres
Vyškov.
Předmět dokumentace: V rámci stavebních úprav areálu Vojenských
lesů a statků ČR,
budou řešeny stavební úpravy stávajících
objektů, rozšíření
zpevněných ploch, oprava oplocení, nové
areálové rozvody
kanalizace, vodovodu a el. rozvodů NN.
A.1.2. Údaje o žadateli.
Investor:
798 03 Plumlov
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Lesnická 463,
IČ: 00000205
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace
Projektant:
STAPRO - Skřipský s.r.o.,
Kpt. Jaroše 37, Boskovice,
IČ: 02001152
T: 516454077
Stavební část :
Ing. František Skřipský, M: 602564086
Ing. Edita Juračková
Ing. Petr Skřipský
Zdravotech. instalace:
Technika budov, s.r.o., Křenová 42,
Ing. Jakub Vrána, M: 607884561
Ing. Alena Vaščáková
Vytápění:
Ing. Lea Treuová, M: 605155019
Elektroinstalace:
602581166
Požárně bezpeč. řešení:
728212472
Jiří Pavlů, Kpt. Jaroše 37, Boskovice, M:
Ing. Pavel Vogel, Chudčice 166, M:
A.2. Seznam vstupních podkladů.
Ke stávajícímu areálu Vojenských lesů a statků v Rychtářově bylo
nalezeno minimum technických podkladů, ze kterých by bylo možno
zpracovat projektovou dokumentaci požadovaných stavebních úprav.
Proto byla vypracována dokumentace skutečného stavu jednotlivých
objektů, dále výškopisné a polohopisné geodetické zaměření dotčené
lokality.
V rámci smlouvy na projekční práce byla vypracovaná studie stavebních
úprav areálu VLS Rychtářov, projektová dokumentace zadání stavby a
projekt pro stavební řízení. Projekt zadání stavby a projekt pro stavební
řízení byly rovněž schváleny zadavatelem.
Další požadované informace a podklady byly získány od správců
inženýrských sítí a orgánů státní správy.
A.3. Údaje o území.
Areál Vojenských lesů a statků v Rychtářově s č.p. 130 se nachází na
severním okraji zastavěného území obce Rychtářov, na pozemcích p.č.
1057/2, 1057/3 a 1061/3. Část stavby garáží zasahující na pozemek p.č.
59, v k.ú Doubrava u Březiny, ve vojenském újezdu bude v rámci
provádění stavebních úprav odstraněna.
Areál VLS je dlouhodobě využívaný jako správní středisko s
administrativou, hospodářským zázemím, garážemi a bydlením pro
zaměstnance.
Areál svými severními hranicemi sousedí s vojenským újezdem Březina,
pozemky s funkcí lesa a bude nutno respektovat podmínky ochranného
pásma.
Terén areálu je svažitý směrem jižním, a na pozemku jsou situována tři
budovy, správní objekt, hospodářské zázemí a garáže.
Areál je napojen nadzemní přípojkou elektrického proudu NN na
distribuční síť E.ON v Rychtářově, má vlastní vodovod, splaškové vody
jsou svedeny do vyvážecí jímky, dešťové vody jsou částečně jímány a
rovněž zasakovány na pozemku v areálu. Odtokové poměry se realizací
záměru stavebních úprav nezmění.
Dopravní napojení je stávající, po zpevněné komunikaci z obce
Rychtářova.
Areál je po svém obvodu opatřen oplocením, nyní místy značně
poškozeným, v místě vjezdu se nachází na příjezdové komunikaci
závora.
Řešení stavebních úprav stávajícího areálu VLS v Rychtářově je v
souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města Vyškova
a s jeho regulačními podmínkami.
A.4. Údaje o stavbě.
V areálu vojenských lesů jsou situovány tři hlavní stavební objekty,
právní budova, hospodářské zázemí a dílny. Stavby z důvodu stáří a
nedostatečné údržby již svými parametry nevyhovují potřebám provozu
a proto vedení VLS v Plumlově rozhodlo provést na budovách stavební
úpravy za účelem zlepšení jejich celkového stavebně technického stavu
a zlepšení podmínek provozu.
Vlastí způsob užívání staveb se realizací stavebních úprav nezmění.
Žádná ze staveb rovněž není kulturní památkou a nevztahuje se na ně
ochrana podle platných právních předpisů.
U objektu správní budovy budou provedeny dispoziční úpravy, za účelem
lepšího využití suterénu budovy zejména zřízením ubytovacích
podmínek pro sezonní dělníky. V prostorách v patře, určených pro
administrativu budou dispoziční úpravy minimální a spočívají zejména v
rekonstrukci hygienického zázemí. V podkroví mansardové střechy bude
stávající prostorný byt rozdělen na dva byty menší.
Současně s navrženými dispozičními úpravami budou řešeny nové
rozvody elektrického proudu, slaboproudých rozvodů, instalací ZTI a
vytápění, kde bude stávající kotelna na tuhá paliva v suterénu
nahrazena novým tepelným čerpadlem. Z důvodu změny vytápění bude
zbourán stávající přistavěný komín a sklad paliva, což přispěje k
celkovému zlepšení vzhledu architektonicky hodnotné stavby. Stavba
bude rovněž opatřena kontaktním zateplovacím pláštěm, novou střešní
krytinou a budou provedeny výměny oken a dveří v celém rozsahu.
Od původního záměru plynofikace areálu bude upuštěno a vytápění
bude řešeno pomocí tepelného čerpadla, situovaného v původní kotelně
na tuhá paliva.
U objektu hospodářského zázemí bude provedena vestavba chladírny
na ulovenou zvěř, a ve stávajících hospodářských místnostech budou
vybourány dělící příčky v maximální možné míře, z důvodu zajištění
možnosti lepší manipulace s materiály.
Stávající střecha bude z důvodu napadení nosné dřevěné konstrukce
krovu dřevokazným hmyzem nahrazena novou konstrukcí ze sbíjených
vazníků, ve stejném spádu, s nižší výškou hřebenu a říms a s novou
pálenou taškovou krytinou. Střecha bude rozšířena i nad manipulační
plochu před chladírnou.
V objektu budou provedeny nové instalace elektrického proudu,
slaboproudů EZS a ZTI. Splašky ze zázemí chladírny budou svedeny do
stávající vyvážecí jímky pod správní budovou. Srážkové vody budou
svedeny do vsaku na pozemku stavebníka. Zázemí chladírny bude
vytápěné elektrickými přímotopy. Elektrickými přímotopy budou
vybaveny rovněž další místnosti, které budou temperovány proti mrazu
dle potřeby.
U objektu garáží budou odstraněny stávající plechová garáž a přístavba
krytého stání, které přesahují na pozemek p.č. 59 v sousedním katastru
Doubrava u Březiny. Zbývající prostory původních dílenských provozů
budou využívány převážně pro garážování techniky a vozidel. Případná
údržba a opravy zde nebudou prováděny a jsou zajišťovány
dodavatelsky.
Stavba bude v rámci navržených stavebních úprav opatřena jednotným
zastřešením sedlovou střechou, nad zděnou částí ze sbíjených vazníků.
Pálená tašková krytina bude stejná jaku u sousední hospodářské
budovy.
Stavební úpravy budou zahrnovat rovněž novou elektroinstalaci a
slaboproudé rozvody zabezpečení EZS. Srážkové vody budou svedeny
do vsaku na pozemku stavebníka.
Mimo stavebních úprav na stávajících objektech bude provedeno
rozšíření zpevněných ploch v rámci areálu. Bude vybudován zpevněný
příjezd ke chladírně, provedena zpevněná komunikace podél
hospodářského objektu, zpevněn přístup ke správní budově a rovněž
proveden nový chodník k budově garáží.
Stávající oplocení, které je místy značně poškozené a bude v původní
trase, vedené podél hranic parcel, provedeno nové. V pohledově
exponovaných místech bude oplocení z planěk na betonových
sloupcích, v ostatních místech z drátěného pletiva na ocelových
sloupcích. V místě vjezdu do areálu bude osazena nová posuvná brána
a branka s "domácím vrátným".
Areálová kanalizace a vodovod řeší napojení objektu hospodářského
zázemí ze správní budovy, vsakovací zařízení srážkových vod u
jednotlivých staveb a novou požární nádrž řešenou přestavbou horní
stávající betonové vyvážecí jímky, na základě požadavků požárně
bezpečnostního řešení stavby.
Stávající nadzemní distribuční vedení elektrického proudu NN bude v
trase vedené přes pozemek v areálu VLS Rychtářov nahrazeno novým
zemním kabelem, vedeným ve stávající trase (není předmětem
zpracované PD, řeší E.ON). Areálový rozvod zemním kabelem NN bude
proveden od SO 01 Správní budovy - místa osazení rozvodníce ER.
Odtud budou napojena jednotlivá odběrní místa v areálu - SO 02
Hospodářská budova a SO 03 Garáže (viz situace stavby). Rovněž bude
provedeno propojení el. vedení od stávající závory k posuvné bráně.
A.5. Členění stavby na objekty.
Stavba bude členěna na osm objektů:
SO 01 Správní budova
SO 02 Hospodářská budova
SO 03 Garáže
SO 04 Zpevněné plochy
SO 05 Oplocení
SO 06 Areálová kanalizace a vodovod
SO 07 Areálový rozvod NN (přeložka NN v majetku E.ON - není
předmětem PD)
Akce: VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
prováděcí projekt
B.1. Popis území stavby
B.2. Celkový popis stavby
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu
B.4. Dopravní řešení
B.5. Řešení vegetace a terénních úprav
B.6. Vliv stavby na životní prostředí
B.7. Ochrana obyvatelstva
B.8. Zásady organizace výstavby
Zak.č. 04/2013
květen/2014
Vypracoval: Ing. František Skřipský
B.1. Popis území stavby.
Stávající areál Vojenských lesů a statků ČR, s.p. v Rychtářově č.p. 130,
je situován na stavebních pozemcích p.č. 211, okolních pozemcích p.č.
1057/2, 1057/3 a 1061/3 v k.ú. Rychtářov, okres Vyškov. Část stavby
garáží zasahuje na pozemek p.č. 59, v k.ú Doubrava u Březiny, ve
vojenském újezdu.
Jelikož se jedná o stávající objekty, nebyl prováděn geologický průzkum.
Založení přístavby zastřešených otevřených stání u SO 03 bude
odvozeno od stávajících základových konstrukcí. V úrovni projektu pro
stavební povolení bude proveden hydrogeologický průzkum z důvodu
konkretizace vsakovacího zařízení srážkových vod z objektů. Proveden
byl již radonový průzkum se závěrem, že objekt SO 01 Správní budovy
vyhovuje požadavkům radiační ochrany.
Vzhledem ke skutečnosti, že se SO 03 Garáže nachází v blízkosti
lesního pozemku p.č. 1061/3 v k.ú Rychtářov a p.č. 59 v k.ú. Doubrava u
Březiny ve vojenském újezdu, bude požádán Vojenský lesní úřad o
souhlas se stavební činností v ochranném pásmu lesa.
Další ochranná a bezpečnostní pásma se v dotčeném areálu nenachází.
Rovněž se v areálu nevyskytují poddolovaná a záplavová území.
Navržené stavební úpravy nemají vliv na okolní stavby, pozemky,
ochranu okolí ani na odtokové poměry v území.
Při stavebních úpravách budou prováděny bourací práce v malém
rozsahu. U SO 01 Správní budovy odstraněn přistavěný komín a
přízemní sklad paliva. U SO 02 Hospodářského objektu budou
odstraněny dřevěné přístřešky před východním a západním štítem a u
SO 03 Garáží ocelový přístřešek a plechová garáž.
Kácení dřevin nebude při stavebních úpravách areálu prováděno.
Uzemně technické podmínky jsou pro navržené stavební úpravy areálu
vyhovující. Dopravní napojení areálu zůstává stávající. Po stránce
technické infrastruktury je voda zajištěna ze stávajícího vlastního zdroje
na pozemku. Napojení na elektrickou distribuční síť je kapacitně
vyhovující, pouze stávající nadzemní vedení bude nově přeloženo a
vedeno zemním kabelem od hranic areálu do správní budovy (není
součástí PD, řeší E.ON). Z místa osazení rozvodníce ER na SO 01
Správní budově budou napojena zemním kabelem jednotlivá odběrní
místa v areálu.
Srážkové vody z objektů budou svedeny do vsakovacích zařízení na
pozemku stavebníka. Splaškové vody budou svedeny do stávající
vyvážecí jímky na pozemku stavebníka v areálu VLS, pod správní
budovou. Svedení splaškových vod do veřejné kanalizace v obci
Rychtářov se dle propočtu jeví jako nákladné a z důvodu nevhodných
spádových poměrů jako technicky obtížné. Na základě uvedených
skutečností bude zachován dosavadní způsob likvidace splaškových
vod, kdy odpadní vody jsou vyváženy na ČOV ve Vyškově.
Druhá stávající vyvážecí jímka v areálu VLS Rychtářov nad správní
budovou bude stavebně upravena a nově využitá pro zajištění potřeby
požární vody v areálu VLS Rychtářov, dle vypracovaného požárně
bezpečnostního řešení stavby.
B.2. Celkový popis stavby.
Účel užívání stavby.
Účel užívání původních staveb se v rámci stávajícího areálu Vojenských
lesů a statků v Rychtářově nezmění, rovněž kapacity jednotlivých
funkčních jednotek zůstávají ve své podstatě nezměněny. Dochází
pouze k rozšíření plochy krytých otevřených parkovacích stání u SO 03
Garáže a některých zpevněných ploch v rámci SO 04.
Celkové urbanistické a architektonické řešení.
Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně celkového
urbanistického, ani v zásadě architektonického řešení staveb. U SO 01
Správní budovy bude zateplení stavby řešeno takovým způsobem, aby
bylo zachováno stávající členění zejména jižní fasády s výraznými
římsami a nepravými bosážemi. Rovněž členění výplní nových oken a
dveří ve fasádě zůstane stejné jako u původních výplní.
U SO 02 Hospodářské budovy bude zachován původní charakteristický
vzhled stavby, s lícovým kamenným zdivem ve fasádě. Bude provedena
výměna střešní konstrukce z důvodu jejího špatného stavebně
technického stavu. Půdní prostor využívaný původně jako seník není
potřebný a proto bude provedeno snížení výšky střechy, při zachování
sklonu střešních ploch.
U SO 03 Garáží bude provedeno jednotné zastřešení stavby
navazujícími sedlovými střechami, včetně přistavených otevřených
krytých stání, což přispěje k celkově lepšímu vzhledu stavby, která
původně vznikla bez jasného konceptu celkového řešení.
Dispoziční a provozní řešení.
V přízemí SO 01 Správní budovy budou stavebně upraveny stávající
kanceláře, s klimatizovanou zasedací místností a nově bude vyřešeno
zejména hygienické zázemí pracovníků správy, kuchyňka a úklidová
komora.
V patře vzniknou rozdělením původního bytu dva menší, dvoupokojový a
jednopokojový.
V suterénu se předpokládá demolice nepotřebné přístavby skladu paliva
a přistavěného komína. Dispoziční úpravy suterénu povedou k lepšímu
využití zejména místností s jižní orientací, kde budou zřízeny prostory
využitelné pro ubytování sezonních pracovníků, včetně potřebného
zázemí se sprchou a integrovaným WC. Dále bude v suterénu umístěno
nové tepelné čerpadlo v místě stávající kotelny a sklepy pro byty v patře.
V SO 02 Hospodářské budově budou provedeny dispoziční úpravy,
vedoucí k lepšímu využití původních prostor ke skladování a případně
drobné údržbě techniky. Bude proveden nový krov sedlové střechy ze
sbíjených vazníků se sníženou výškou hřebene a říms. V místě nové
chladírny bude střecha přetažena do přístřešku nad zpevněnou
manipulační plochou.
V SO 03 Garáže bude provedeno odstranění ocelové přístavby garáže a
otevřeného přístavku s ocelovou nosnou konstrukcí. Tato část stavby se
nahradí novými otevřenými krytými stáními pro lesní techniku se stejnou
úrovní podlahy jako je u ponechané části budovy. Ostatní prostory garáží
budou bez významných změn využívány k původnímu účelu.
Výrobní technologie se v areálu VLS nevyskytují.
Bezbariérové užívání stavby.
Bezbariérové využívání stavby se nepožaduje a vzhledem k danému
charakteru práce není potřebné.
Bezpečnost při užívání stavby.
Bezpečnost při užívání stavby bude řešena v rámci školení
zaměstnaných osob z hlediska bezpečnosti práce a protipožární
ochrany.
Základní technický popis staveb.
SO 01 Správní budova.
Stávající architektonický vzhled třípodlažní správní budovy o
půdorysném rozměru 19,84 x 13,41 m bude rámcově zachován, přičemž
bude provedena výměna všech otvorových výplní za nové v plastovém
provedení s ditermálními skly, zateplena fasáda kontaktním difuzně
otevřeným pláštěm a provedena výměna taškové krytiny, spojená s
celkovou opravou krovu, střešních konstrukcí klempířských prací a
hromosvodu.
Dle požadavku uživatele stavby budou provedeny dispoziční úpravy
jednotlivých podlaží tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům provozu lesní
správy VLS Rychtářov. V patře vzniknou rozdělením původního bytu dva
menší, dvoupokojový a jednopokojový.
V suterénu se předpokládá demolice nepotřebné jednopodlažní
přístavby skladu paliva o půdorysném rozměru 5,24 x 3,60 m, rovněž tak
přistavěného komína 1,08 x 0,95, dále sanace svislého zdiva za účelem
odstranění vlhkosti, spočívající v odkopání terénu na úroveň podlahy
suterénu položení drenáže a obnova svislé izolace. Dispoziční úpravy
suterénu povedou k lepšímu využití zejména místností s jižní orientací,
kde budou zřízeny prostory využitelné pro ubytování sezonních
pracovníků, včetně potřebného zázemí se sprchou a s WC. V místnosti
původní kotelny na tuhá paliva bude osazeno tepelné čerpadlo. Vedle
schodů do suterénu bude zřízena místnost se sklepy, pro byty v patře.
V přízemí budou stavebně upraveny stávající kanceláře, s
klimatizovanou zasedací místností a nově bude vyřešeno zejména
hygienické zázemí pracovníků správy, kuchyňka a úklidová komora.
Rovněž bude odstraněna přístavba WC o rozměru 2,0 x 1,37 m vedle
schodiště. Toto WC bude nahrazeno novou hygienickou místností v
suterénu.
V patře budou provedeny stavební a dispoziční úpravy za účelem
vybudování dvou menších bytů.
V rámci celé stavby budou provedeny nové instalace ZTI včetně nových
zařizovacích předmětů a kuchyňských linek, instalace elektrického
proudu, slaboproudé rozvody, zabezpečení EZS a nové vytápění s
tepelným čerpadlem umístěným v suterénní místnosti bývalé kotelny.
Ústřední vytápění je řešeno tak, aby bylo možno samostatně topit
jednotlivé funkční části budovy, včetně měření spotřeby tepla.
SO 02 Hospodářská budova.
V bývalém hospodářském stavení obdélníkového půdorysu 7,27 x 25,00
m budou provedeny dispoziční úpravy, vedoucí k lepšímu využití
původních prostor ke skladování a případně provádění drobné údržbě
techniky. Bude proveden nový krov sedlové střechy ze sbíjených vazníků
se sníženou výškou hřebene a říms o 1,36 m, který nahradí stávající,
dřevokazným hmyzem značně poškozenou dřevěnou nosnou konstrukci
střechy. V místě nové chladírny bude střecha protažena do přístřešku
nad zpevněnou manipulační plochou 4,1 x 4,5 m. Sedlová střecha bude
kryta novou taškovou krytinou, budou provedeny nové klempířské práce,
hromosvod a odstraněny nevyužívané komíny odbouráním pod úroveň
střešního pláště.
V objektu budou provedeny rovněž výměny stávajících výplní okenních
otvorů za nové v plastovém provedení s ditermálními skly. Nová fasáda
bude provedena pouze na zděných plochách, jinak bude ponecháno
kamenné zdivo.
V prostorách nynější garáže bude umístěná nová chladírna půdorysného
rozměru 4,31 x 2,88 m, se zázemím. Zde bude umístěna úklidová
místnost s výlevkou a skříní na úklidové prostředky a předsíň s
umývadlem s bezdotykovým ovládáním a navíjecí buben s hadicí na
splachování podlahy. Prostory zázemí budou vytápěny pomocí
elektrických přímotopů.
V objektu budou provedeny nové rozvody ZTI, elektrického proudu a
zabezpečení EZS.
Stávající dřevěný přízemní přístavek kůlny s pultovou střechou před
západním štítem půdorysu 4,66 x 7,27 m a přístavek před východním
štítem 3,00 x 4,00 m se odstraní.
SO 03 Garáže.
U objektu garáží s jednoduchým půdorysem, celkového rozměru 24,70 x
11,01 m bude provedeno odstranění pozdější přístavby ocelové garáže a
otevřeného přístavku nad parkovacím stáním s ocelovou nosnou
konstrukcí. Tyto "černé" stavby přesahovaly do sousedního katastru, byly
stavebně nesourodé a pro provoz lesní správy nepotřebné.
Rovněž bude odstraněno stávající zastřešení, včetně části opatřené
azbestocementovou vlnovkou, Celá stavba se sjednotí novou sedlovou
střechou opatřenou pálenou taškovou krytinou, včetně nových
klempířských prací a hromosvodu. Nosná konstrukce střechy nad
zděnou částí objektu bude provedena ze sbíjených příhradových
vazníků. Hřeben střechy se u užšího traktu úpravou sníží o cca 1,0 m,
širší část se naopak zvýší o cca 2,5 m.
Celá stavba se opatří novou fasádou.
V objektu budou provedeny nové výplně otvorů oken a dveří, včetně
nových sekčních vrat u garáží, s elektropohonem.
V objektu budou provedeny nové instalace elektrického proudu a
zabezpečení EZS.
SO 04 Zpevněné plochy.
V rámci realizace zpevněných ploch bude provedena oprava stávajících
komunikaci a manipulačních ploch a budou provedeny nové zpevněné
plochy tak, aby bylo zajištěno propojení a obslužnost všech budov v
areálu lesní správy. Nové komunikace a manipulační plochy budou
zpevněny zámkovou dlažbou, aby bylo umožněno příznivější vsakovaní
srážkových vod do odloží a terénu.
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány na pozemcích
VLS Rychtářov.
SO 05 Oplocení.
Stávající oplocení areálu VLS Rychtářov, které je místy značně
poškozené bude v původní trase provedeno nové, vysoké 1,6 m. V místě
hlavního vjezdu a u zahrady pod správní budovou bude oplocení
dřevěné konstrukce z planěk na betonových sloupcích v délce cca 112
m, ostatní části areálu VLS budou opatřeny oplocením z drátěného
poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích v délce cca 320 m. V
místě hlavního vjezdu do areálu VLS Rychtářov bude osazena posuvná
brána široká 3,0 m s elektropohonem a vstupní branka široká 1,0 m s
"domácím vrátným". Další branka široká 1,0 m bude osazena do
oplocení u SO 03 Garáží.
SO 06 Areálová kanalizace a vodovod.
Areálová kanalizace řeší svedení srážkových vod do stávající retenční
jímky s přepadem do vsaku a svedení splaškových vod do stávající
vyvážecí jímky. V areálu jsou rovněž navržena vsakovací zařízení pro
svedení srážkových vod u jednotlivých staveb. Vodovod řeší napojení
objektu SO 02 Hospodářského zázemí z SO 01 Správní budovy.
Srážkové vody z objektů budou zasakovány na pozemcích lesní správy
tak jak doposud, pouze v místech vsaku budou nově situována
vsakovací zařízení z betonových skruží obsypaných hrubým štěrkem.
Splašková kanalizace bude zaústěna do stávající betonové vyvážecí
jímky o obsahu 27 m3 ,situované pod SO 01 Správní budovou. Další
stávající betonová vyvážecí jímka nad SO 01 Správní budovou o obsahu
27 m3 bude nově využita jako podzemní nádrž na požární vodu, dle
požadavků vypracovaného požárně bezpečnostního řešení stavby.
SO 07 Areálový rozvod NN.
Napojení na elektrickou distribuční síť je kapacitně vyhovující, pouze
stávající nadzemní vedení bude nově přeloženo a vedeno zemním
kabelem od hranic areálu do správní budovy (není předmětem
zpracované PD pro stavební řízení, řeší majitel distribuční soustavy E.ON). Z místa osazení rozvodníce ER na SO 01 Správní budově budou
napojena zemním kabelem jednotlivá odběrní místa v areálu - budovy
SO 02 Hospodářská budova a SO 03 Garáže. Rovněž bude provedeno
propojení el. vedení od stávající závory k posuvné bráně.
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu.
Stávající technická infrastruktura v areálu VLS je kapacitně vyhovující.
Areál je napojen přípojkou elektrického proudu NN na distribuční síť v
Rychtářově, má vlastní vodovod ze studny v areálu, splaškové vody
budou svedeny pouze do stávající spodní betonové vyvážecí jímky, která
je kapacitně vyhovující.
Svedení splaškových vod do veřejné kanalizace v obci Rychtářov se dle
propočtu nákladů na pořízení jeví jako příliš nákladné a při použití
čerpání z důvodu nevhodných spádových poměrů jako technicky
obtížné. Na základě uvedených skutečností bude zachován dosavadní
způsob likvidace splaškových vod, kdy odpadní vody jsou vyváženy na
ČOV ve Vyškově.
Dešťové vody z SO 01 Správní budovy a z SO 02 Hospodářské budovy
budou částečně jímány v požární nádrži vytvořené z horní stávající
prefabrikované podzemní nádrže, přičemž jejich přebytek bude
zasakován na pozemku v areálu VLS. Ostatní srážkové vody budou
svedeny do podzemních vsakovacích zařízení, provedených z
prefabrikovaných skruží obsypaných štěrkem. V případě nedostatku
vody v požární nádrži bude tato doplněna vodovodem ze stávající studny
v areálu VLS. Pro posouzení velikosti vsakovacího zařízení byl proveden
hydrogeologický průzkum.
B.4. Dopravní řešení.
Dopravní napojení je stávající po zpevněné komunikaci z obce
Rychtářova a vyhovuje požadavku na obslužnost areálu VLS. V místě
vjezdu do areálu bude nově osazena posuvná brána s brankou.
B.5. Řešení vegetace a terénních úprav
Stav původní vegetace v areálu VLS nebude stavebními úpravami
ovlivněn, terénní úpravy malého rozsahu budou řešeny pouze v místech
dotčených stavební činností a bude řešeno pouze zatravněním
dotčených ploch, například po odstranění některých částí staveb.
B.6. Vliv stavby na životní prostředí
Stavba "VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu" nemá
negativní vliv na životní prostředí, naopak náhrada kotle na tuhá paliva
tepelným čerpadlem, v kombinaci se zateplením stavby je pozitivní.
Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v
místě stavby, musí dodavatel stavebních prací respektovat hygienické
normy při realizaci díla.
Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve
smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Pří odstraňování stávající střešní krytiny z části SO 03 Garáží, která je
provedená z azbestocementových vlnovek, se jedná o práci ojedinělou s
krátkodobou expozicí azbestu v délce 1 dne (dle vyhlášky č. 394/2006
Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí
azbestu).
Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, určenou na základě
výběrového řízení, která bude zajišťovat postup při odstraňování azbestu
dle ustanovení § 41, zákona č. 258/2000 Sb., § 5 vyhlášky č. 432/2003
Sb. Dodavatel stavebních prací provede ohlášení odstranění azbestu
orgánu ochrany veřejného zdraví a projedná opatření k omezení rizik
pracovníků souvisejících s expozicí azbestu a to nejméně 30 dnů před
zahájením prací.
B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba "VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu" nevytváří pro
obyvatelstvo okolí žádné nebezpečí, její realizace bude probíhat v
oploceném areálu, odbornou stavební firmou.
Při realizaci stavebních úprav bude vymezený prostor stavby vyznačen a
opatřen tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
B.8. Zásada organizace výstavby.
Pro potřebu stavby bude zajištěn elektrický proud a voda ze stávajících
instalací v areálu VLS Rychtářov.
Zařízení staveniště bude umístěno v oploceném areálu VLS Rychtářov
na pozemcích stavebníka.
Pro dopravu materiálu budou využity stávající zpevněné areálové
komunikace.
Při manipulaci s azbestocementovou krytinou budou na části SO 03
Garážích, budou pracovníci v kontrolovaném pásmu používat
jednorázové pracovní oděvy, osobní ochranné pracovní prostředky k
zamezení expozice dýchacího ústrojí - polomasky s filtrem, rukavice,
obuv aj. a budou proškoleni o práci s azbestem. Práce budou prováděny
ve vymezeném kontrolovaném pásmu, s vyznačením zákazu vstupu
nepovolaným osobám.
Krytina bude demontována v celku a jednotlivé dílce budou ukládány do
plastových zatavených pytlů. Dále bude s odstraněnou krytinou z
azbestocementových vlnovek nakládáno v souladu s vyhláškou č.
383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady.
Veškerý odpad ze stavební výroby bude separován a likvidován v
souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
Doubrava u Březiny
Rychtářov
411
1061/3
59
410
25700
ÍK
4004
6350
SKLO
PENÝ
OBRU
BN
ODVO
ODVO
100
VYÚS
TĚNÍ
ŽLABU
DŇOV
ACÍ ŽL
SKLO
PENÝ
OBRU
DŇOV
BNÍK
ACÍ ŽL
AB
409
AB
125
VYÚS
TĚNÍ
ŽLABU
DO TE
RÉNU
8
40
DO TE
RÉNU
12900
GARÁŽE - S0 03
1200
+/- 0,00 = 409,01
BRANKA š=1,0 v=1,6m
100
VZ
110-PVC KG
2x VSAKOVACÍ ŠACHTA PRO SO 03 1500x1500mm
407
2x POKLOP Ř600mm
1200
Doubra
22750
va u Bře
ziny
Rychtářo
v
25150
6
0
OPĚRNÁ ZEĎ Z4TVAROVEK
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300mm
+ VYZTUŽENÍ
40
5
OPĚRNÁ ZEĎ Z TVAROVEK
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300mm
+ VYZTUŽENÍ
P.T. = 405,80
4025
U.T. = 404,69
4400
8
,00
VO
5150
CHRÁNIČ
KA
VO
402,92
4225
parkoviště - stávající
lapač - stávající
403
13230
4065
1200 28
65
110-PV
C KG
POKLOP Ř600mm
402,93
402
4003
402
110-PP
MASTE
R SN 8
100
160
asf.
1120
RŠ Ř425mm
POKLOP Ř425mm
3665
VSAKOVACÍ ŠACHTA PRO SO 02 1500x1500mm
VO
330
AB
Í ŽL
5458
0
závora
VSTUPNÍ BRANKA
Š = 1,0 m, v = 1,6 m
400
SPRÁVNÍ BUDOVA - S0 01
401
110-PV
C KG
RŠ Ř425
mm
POKLO
P Ř425m
m
160-PV
C KG
NOVÉ POTRUBÍ
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
7550
1700
110
100
asf.
398
M
12
RŠ Ř425
mm
POKLO
P Ř425m
m
4500
SN
Ř50x4,6-HDPE 100 SDR 11
10000
1200
0
8450
ER
ST
MA
100
1200
·211
PP
020
6160
250
11350
9700
7285
,50
R4
+/- 0,00 = 403,66
přístřešek
2150
58/2
MASTE
R SN 12
,50
R1
CHRÁNIČKA
C
OVA
DŇ
VO
OD
100
VO
CHRÁ
0
0
KG
VO
VO
3,0
3,0
011
C
PV
160-PP
60
50
24
40
NIČKA
2650
Ř2102
50
5x
2,
3HD
1
PE 10-P
VC
10
0
SD KG
R
11
R
8750
VZ
404
R
160-PV
C KG
CHRÁNIČKA
1750
00
VO
8920
7175
KG
RŠ Ř425mm
POKLOP Ř425mm
45
,50
R1
C
PV
011
1
VC
-P
10
VO
403,31
4000 30
0
PODLAHA CHLADÍRNY
404,68
KG
403
R2
,00
R3
+/- 0,00 = 404,89
17000
4000
SN
HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA - S0 02
100
1057/3
404
4001
ER
ST
MA
110-PP
MASTE
R SN 8
dřevěná
kůlna
U.T. = 404,40
PP
011
KA
100
NIČ
RÁ
CH
va u Bře
ziny
Rychtá
řov
100
Doubra
22000
100
VO
4005
110-PV
C KG
RŠ Ř425mm
POKLOP Ř425mm
400
160-PV
C KG
C
PV
020
RŠ Ř425
mm
POKLO
P Ř425m
m
KG
ŠACHTA Ř1000mm
POSUVNÁ BRÁNA S ELEKTROPOHONEM
Š = 3,0 m, v = 1,6 m
VJEZD DO AREÁLU
VLS RYCHTÁŘOV
S USAZOVACÍM PROSTOREM
POKLOP Ř600mm
ŠD1
zahrádka
399
asf.
VZ
8x VSAKOVACÍ ŠACHTA PRO SO 01, SO 02 A ČÁST KOMUNIKACE 1500x1500mm
1057/2
8x POKLOP Ř600mm
398
848
LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
S
PŘÍSTAVBA OBJEKTU
4002
UŠENÁ
TR
ASA
397
SO 01 - SPRÁVNÍ BUDOVA
SO 02 - HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
SO 03 - GARÁŽE
NÍ NN R
396
ODSTRANĚNÉ ČÁSTI STAVEB
NADZEM
NÍ VEDE
395
SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80mm - celková plocha 401 m2
BETONOVÁ DLAŽBA VOZOVKY S DISTANČNÍKY - VSAK DEŠŤOVÝCH VOD - 60m2
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80mm - celková plocha 125 m2
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 60mm - celková plocha 90 m2
SO 05 - OPLOCENÍ
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO POPLAST. PLETIVA + SLOUPKY v = 1,8 m délka = 267,2 m
OPLOCENÍ Z DŘEVĚNÝCH PLANĚK v = 1,6 m délka = 111,8 m
1264
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO POPLAST. PLETIVA + SLOUPKY v = 1,8 m délka = 64,2 m
VEDENÉ PO HRANICI PARCEL
HRANICE PARCEL
394
vodárna
VZ
VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
834
asf.
393
392
NADZEM
NÍ VEDE
NÍ
SKŘÍŇ VRIS I
NOVÝ OPĚRNÝ BOD E.ON
KONCOVÝ
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
V
O
Ř
TÁ
H
YC
R
NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - telefonica O2
VODOVODNÍ POTRUBÍ
SO 06 AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - dešťová
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - dešťová
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - splašková
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - splašková
SO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN
AREÁLOVÝ ROZVOD NN - SO 07
VEDENÍ NN
391
VO
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
822/1
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
INVESTOR ZAJISTÍ VYTYČENÍ SPRÁVCI SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
VEDOUCÍ PROJEKCE:
Ing.František Skřipský
VYPRACOVAL:
Ing. Petr Skřipský
STAPRO - Skřipský, s.r.o.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
INVESTOR: Lesnická 463, 798 03 Plumlov
815/1
projekční kancelář
Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice
tel./fax:516454077 m: 602564086
e-mail:[email protected] IČ: 02001152
Č.Z.: 10/2012
908/2
rybník
PD
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
asf.
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
DAT.: 03/2014
FOR.: 9 A4
1:250
C2
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb.,
pro veřejnou zakázku na stavební práce
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Zadavatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
IČO:
00000205
Pod Juliskou 1621/5
DIČ:
CZ00000205
16000 Praha-Dejvice
V
dne
1.12.2014
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.2
Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Objekt/Soupis
Název
JKSO
Stavba
00
01
1807
Vedlejší a ostatní náklady
Správní budova
01-a
Správní budova - Stavební řešení
01-b
Správní budova - Ústřední vytápění
01-c
Správní budova - Zdravotechnické instalace
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
02
Hospodářská budova
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
02-b
Hospodářská budova - Zdravotechnické instalace
02-c
Hospodářská budova - Elektroinstalace
03
Garáže
03-a
Garáže - Stavební řešení
03-b
Garáže - Elektroinstalace
04
Zpevněné plochy
04
05
06
07
95
119
137
812.72.1.3
249
58
111
812.63.1.2
229
108
822.55.3.2
53
815.23.7.2
66
827.1.2
Areálová kanalizace a vodovod
Areálový rozvod NN
07
423
Oplocení
Areálová kanalizace a vodovod
06
8
801.68.1.3
Zpevněné plochy
Oplocení
05
Počet
položek
Areálový rozvod NN
79
828.13.1.2
72
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Soupis:
00
Vedlejší a ostatní náklady
Poř.
Díl:
1
Číslo
VN
005111020R
Název
List č.3
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Vedlejší náklady
Vytyčení stavby
Soubor
1,00000
RTS
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv)
hodnotami.
2
005111021R
Vytyčení inženýrských sítí
Soubor
1,00000
RTS
Soubor
1,00000
RTS
Soubor
1,00000
RTS
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
3
005121 R
Zařízení staveniště
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
4
005122 R
Provozní vlivy
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající
dopravy ovlivňující stavební práce.
5
005124010R
Koordinační činnost
Soubor
1,00000
RTS
Soubor
1,00000
RTS
Soubor
1,00000
RTS
1,00000
RTS
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Díl:
ON
6
005211010R
7
00524 R
Ostatní náklady
Předání a převzetí staveniště
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
Předání a převzetí díla
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
8
005241020R
Geodetické zaměření skutečného provedení
Soubor
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.4
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
01
Správní budova
Třídník stavebních objektů (JKSO):
801
Budovy občanské výstavby
801.6
Budovy pro řízení, správu a administrativu
801.68
budovy technickoprovozní (cechovní)
801.68.1
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
801.68.1.3
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Počet MJ jednotek:
m3
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
Počet položek
01-a
Správní budova - Stavební řešení
01-b
Správní budova - Ústřední vytápění
01-c
Správní budova - Zdravotechnické instalace
119
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
137
423
95
774
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
13
Název
List č.5
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Hloubené vykopávky
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1
2
132201112R00
nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Výkaz výměr:
napojení drenáže do vsakovací rýhy: 0,5*0,6*5*2
vsakovací rýha: 0,5*0,8*3*2
základ opěrné stěny: 1,72*0,5*0,35
132201119R00
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
Výkaz výměr:
m3
5,70100
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
3,00
2,40
0,30
m3
napojení drenáže do vsakovací rýhy: 0,5*0,6*5*2*0,3
vsakovací rýha: 0,5*0,8*3*2*0,3
základ opěrné stěny: 1,72*0,5*0,35*0,3
1,71030
0,90
0,72
0,09
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
3
132201212R00
Výkaz výměr:
4
132201219R00
Výkaz výměr:
Díl:
16
do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně
m3
obnova hydroizolace: (0,6+0,8)/2*0,6*(19,72+0,5*2+0,6*2)
(0,6+1,3)/2*1,5*9,85+(0,6+1)/2*1,1*9,85+(0,6+1,7)/2*2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)
(0,6+1,4)/2*1,8*(4,31+1,85+1,79+1)
příplatek za lepivost, v hornině 3,
100,98505
9,21
75,67
16,11
m3
obnova hydroizolace: (0,6+0,8)/2*0,6*(19,72+0,5*2+0,6*2)
(0,6+1,3)/2*1,5*9,85+(0,6+1)/2*1,1*9,85+(0,6+1,7)/2*2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)
(0,6+1,4)/2*1,8*(4,31+1,85+1,79+1)
100,98505*0,3
30,29552
9,21
75,67
16,11
30,30
Přemístění výkopku
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
5
162201102R00
Výkaz výměr:
Díl:
17
z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m
m3
násyp v místě skladu paliva: (5,701+100,98505-31,89552)
74,79053
74,79
Konstrukce ze zemin
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
6
171201101R00
Výkaz výměr:
do násypů nezhutněných
m3
násyp v místě skladu paliva: (5,701+100,98505-31,89552)
74,79053
74,79
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
7
174101102R00
Výkaz výměr:
v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
obnova hydroizolace: (0,6+0,8)/2*0,6*(19,72+0,5*2+0,6*2)
(0,6+1,3)/2*1,5*9,85+(0,6+1)/2*1,1*9,85+(0,6+1,7)/2*2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)
(0,6+1,4)/2*1,8*(4,31+1,85+1,79+1)
100,98505*0,3
m3
31,89552
9,21
75,67
16,11
30,30
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.6
MJ
napojení drenáže do vsakovací rýhy: 0,5*0,2*5*2
vsakovací rýha: 0,5*0,2*3*2
Množství Ceník
Cen.soust.
1,00
0,60
182 20 Svahování násypů
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,
8
182201101R00
Výkaz výměr:
Díl:
18
bez rozlišení horniny
m2
sklad paliva: 10*6
60,00000
800-1
RTS
800-1
RTS
800-2
RTS
800-2
RTS
800-2
RTS
827-1
RTS
827-1
RTS
60,00
Povrchové úpravy terénu
181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
9
Díl:
181101102R00
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
Výkaz výměr:
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)*0,6
21
m2
41,19600
41,20
Úprava podloží a základ.spáry
211 5 Výplň odvodňovacích žeber
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně
10
211561111RK1
Výkaz výměr:
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Jihomoravský
m3
obnova hydroizolace: (0,6+0,8)/2*0,6*(19,72+0,5*2+0,6*2)
(0,6+1,3)/2*1,5*9,85+(0,6+1)/2*1,1*9,85+(0,6+1,7)/2*2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)
(0,6+1,4)/2*1,8*(4,31+1,85+1,79+1)
100,98505*0,7
napojení drenáže do vsakovací rýhy: 0,5*0,4*5*2
vsakovací rýha: 0,5*0,6*3*2
74,48954
9,21
75,67
16,11
70,69
2,00
1,80
211 97-1 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie
v rýze nebo v zářezu se stěnami
11
211971110R00
Výkaz výměr:
Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5
m2
obnova hydroizolace: (0,6+0,8)*2*(19,72+0,5*2+0,6*2)
(1,3+1,5)*2*9,85+(1+1,1)*2*9,85+(1,7+2,4)*2*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)
(1,4+1,8)*2*(4,31+1,85+1,79+1)
372,544
napojení drenáže do vsakovací rýhy: (0,5+0,4)*2*5*2
vsakovací rýha: 0,5*0,6*4+(0,6*2+0,5*2)*3
398,34400
61,38
253,89
57,28
372,54
18,00
7,80
212 ..-2 Lože pro trativody
12
212312111R00
Lože trativodu z betonu prostého
m3
6,17940
Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.
Výkaz výměr:
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)*0,6*0,15
6,18
212 75-3 Plastové drenážní trubky
13
14
212753115R00
montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože
Výkaz výměr:
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)
napojení: 5*2
212753511R00
montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem
m
78,66000
68,66
10,00
m
10,00000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.7
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
15
212753521R00
montáž drenážní tvarovky, , s dvěma spoji
m
2,00000
827-1
RTS
16
28611224.AR
trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm
m
79,83990
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
801-1
RTS
Výkaz výměr:
17
28611313.AR
Výkaz výměr:
18
28611320.AR
Výkaz výměr:
19
69366198R
Výkaz výměr:
Díl:
27
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)*1,015
napojení: 5*2*1,015
koleno PVC; 90,0 °; SDR 23,8; D = 125,0 mm; hladké
69,69
10,15
kus
10*1,015
T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 23,2; D = 125,0 mm; D2 = 125 mm; D3 = 125
mm
10,15
kus
2*1,015
geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300
g/m2; zpevněná oboustranně
10,15000
2,03000
2,03
m2
obnova hydroizolace: (0,6+0,8)*2*(19,72+0,5*2+0,6*2)
(1,3+1,5)*2*9,85+(1+1,1)*2*9,85+(1,7+2,4)*2*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)
(1,4+1,8)*2*(4,31+1,85+1,79+1)
372,544*1,055
napojení drenáže do vsakovací rýhy: (0,5+0,4)*2*5*2*1,055
vsakovací rýha: 0,5*0,6*4+(0,6*2+0,5*2)*3*1,055
420,18692
61,38
253,89
57,28
393,03
18,99
8,16
Základy
274 31 Beton základových pasů prostý
274 31-3 prostý
20
274313511R00
Výkaz výměr:
Beton základových pasů prostý C 12/15
m3
základ opěrné stěny: 1,72*0,5*0,75
0,64500
0,65
274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných
vzpěr,
21
22
274351215R00
Bednění stěn základových pasů - zřízení
Výkaz výměr:
základ opěrné stěny: (1,72*2+0,5)*0,45
274351216R00
Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2
1,77300
801-1
RTS
1,77
m2
1,77300
801-1
RTS
kus
1,00000
801-4
RTS
801-4
RTS
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
Díl:
31
Zdi podpěrné a volné
310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
23
310237281R00
Výkaz výměr:
o tloušťce zdi přes 750 do 900 mm
1pp: 1
1,00
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
24
310238211R00
Výkaz výměr:
pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
2np: 0,45*0,3*2,1
m3
0,28350
0,28
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.8
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
25
310239211R00
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC
Výkaz výměr:
m3
1pp: 0,45*(0,87*2,05+1,1*2)+0,48*0,92*2
2,67578
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
2,68
311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
26
311112130RT2
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20
Výkaz výměr:
m2
1pp - opěrná stěna: 1,62*2,5
4,05000
4,05
311 36 Výztuž nadzákladových zdí
311 36-1 z betonářské oceli
27
311361821R00
10505
Výkaz výměr:
t
1pp - opěrná stěna: 1,62*2,5/0,25*4*0,89*1,1/1000
0,06344
0,06
314 23 Zdivo komínů a ventilací z cihel
s osazením a dodáním komínových zděří
314 23-1 Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených
28
314231118R00
plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MC 15
Výkaz výměr:
m3
obnova nadstřešní části: (1,05*0,45-0,15*0,15*3)*(1,8+0,8)+(1,1*0,45-0,15*0,15*3)*1,9
1,86525
1,87
317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka
29
317168130R00
Výkaz výměr:
nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm
kus
1pp: 1
1,00000
1,00
317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
30
317234410R00
Výkaz výměr:
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
m3
př2: 1,34*0,6*0,14*2
0,22512
0,23
317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
31
317944311RT3
Výkaz výměr:
32
317944313RT2
Výkaz výměr:
Díl:
32
Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.12
t
př1: 1,1*11,1/1000
př3: 1,2*11,1/1000
př4: 2*11,1/1000
profil I 140
0,04773
0,01
0,01
0,02
t
př2: 1,34*5*2*14,3/1000
0,19162
0,19
Zdi přehradní a opěrné
328 15 Montáž sklepních světlíků z plastu
osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,
33
328151111R00
Výkaz výměr:
světlík a rošt
pl1: 1
kus
1,00000
1,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.9
MJ
Množství Ceník
34
32-01
D+M napojení anglického dovrku na drenáž
kus
1,00000
35
61100001R
světlík sklepní PP; š. okna 1 510 mm; š = 1 250,0 mm; v = 1 300,0 mm; hl = 600
mm; rošt tahokov; kryt z jednovrstvého bezpečnostního skla; pochozí
kus
1,00000
Výkaz výměr:
Díl:
34
pl1: 1
Cen.soust.
Vlastní
SPCM
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
1,00
Stěny a příčky
340 20 Příplatek za zaoblení příček
zděných a přizdívek o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m
36
340201119R00
Výkaz výměr:
poloměru do 5 m
m2
206: 0,6*2
1,20000
1,20
340 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
37
340239211R00
Výkaz výměr:
38
340239212R00
Výkaz výměr:
Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm
m2
1pp: 2,28*1,32-0,7*2-0,25*1
1np: 1,95*1,4+0,8*2,1*2
tloušťky nad 100 mm
7,44960
1,36
6,09
m2
1np: 1,05*2,1
2np: 1,05*2,1
4,41000
2,21
2,21
342 24 Příčky z tvárnic pálených
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
342 24-1 Příčky z tvárnic pálených
39
342248109R00
Výkaz výměr:
tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5
m2
1np: 2,97*(1,2*2+2)+2*0,15
13,36800
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
13,37
342 94 Kotvení příček ke konstrukcím
40
342948111R00
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
m
6,84000
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
Výkaz výměr:
1np: 2,97*2+0,9
6,84
346 24-431 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu
41
346244312R00
Výkaz výměr:
tloušťky 75 mm, tvárnice zdicí
m2
206: 0,6*2
1,20000
1,20
346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné
jakýmikoliv cihlami,
42
346244381R00
Výkaz výměr:
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
př1: 1,1*0,12*2
př3: 1,2*0,12*2
př4: 2*0,12*2
př2: 1,34*2*0,14*2
m2
1,78240
0,26
0,29
0,48
0,75
349 23-1 Přizdívka ostění s ozubem
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa,
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
43
Číslo
349231811RT2
Výkaz výměr:
44
349231821RT2
Výkaz výměr:
Díl:
342
Název
přes 80 do 150 mm
List č.10
MJ
m2
1pp: 0,1*2,05+0,1*2,11+0,15*2,1*3
1np: 0,15*2,1*2+0,47*2,1*2
2np: 0,15*2,1*3+0,47*2,1*2
přes 150 do 300 mm
Množství Ceník
6,88400
Cen.soust.
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
1,36
2,60
2,92
m2
1pp: 0,755*0,45
1np: 0,39*1,9
2np: 0,65*2,1
2,44575
0,34
0,74
1,37
Sádrokartonové konstrukce
342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75
45
342261122RT1
Výkaz výměr:
tloušťka příčky 105 mm, desky tloušťky 15 mm, typ standard, tloušťka izolace 50 mm
m2
2np: 2,73*2-0,8*2
3,86000
3,86
342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-23 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100
46
342261123RT1
Výkaz výměr:
tloušťka příčky 130 mm, tloušťka sádrokartonových desek 15 mm, standard, tloušťka
izolace 50 mm
m2
2np: 2,73*(1,25+1,81+2+1,6)
18,18180
18,18
342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů
342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100
47
342261213RS1
Výkaz výměr:
tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard,
tloušťka izolace 80 mm
m2
2np: 2,73*2*2-0,8*2*2
7,72000
7,72
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět
48
342263310RT3
Výkaz výměr:
úprava pro osazení umývadla
kus
211: 1
1,00000
1,00
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět
49
342263330RT2
Výkaz výměr:
úprava pro osazení potrubí
kus
211: 1
206: 1
2,00000
1,00
1,00
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět
50
342263360RT1
Výkaz výměr:
úprava pro osazení baterie
2np: 3
kus
3,00000
3,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.11
MJ
Množství Ceník
m2
17,36280
Cen.soust.
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-8 příplatek za desku
51
342263991RV1
Výkaz výměr:
tloušťky 15 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky
211: 2,73*(1,6+1,85+1,1+1,81)
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
17,36
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-9 příplatky
52
342263995R00
za izolaci tl. nad 50 do 80 mm
Výkaz výměr:
2np: 2,73*2-0,8*2
2np: 2,73*(1,25+1,81+2+1,6)
m2
22,04180
3,86
18,18
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-9 příplatky
53
342263997R00
Výkaz výměr:
za objemovou hmotnost izolace 100 kg/m2 při tloušťce 50 mm
m2
201: 2,73*4
10,92000
10,92
342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky
342 09-9 příplatky
54
342263998RT2
Výkaz výměr:
za plochy nad 2 do 5 m2
m2
2np: 2,73*2-0,8*2
2np: 2,73*(1,25+1,81+1,6)
16,58180
3,86
12,72
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami
347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50
55
342266111RA1
Výkaz výměr:
tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace
m2
201: 2,73*4
10,92000
10,92
347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami
347 01-9 příplatky
56
342266995R00
Výkaz výměr:
Díl:
57
41
41-01
Výkaz výměr:
Díl:
61
příplatek k obkladu za tloušťku izolace 50 - 80 mm
m2
201: 2,73*4
10,92000
10,92
Stropy a stropní konstrukce
D+M prostup stropem vzduchotechnického potrubí DN 100, vybourání, zednické
zapravení prostupu
kus
odvětrání koupelny: 1
odvětrání digestoře: 1
2,00000
Vlastní
1,00
1,00
Upravy povrchů vnitřní
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
58
601021142RT2
Omítka stropů štuková Baumit Extra, ručně, tlouštka vrstvy 3 mm
m2
459,39250
801-1
RTS
Včetně pomocného lešení.
Výkaz výměr:
1pp: (15,92+15,3+5,69+14,87+14,68+21,68+4,74+15,35*1,15+12,57+13,98)
1np: (24+27+24+8,05+13,69+6,33+1,87+15,94+13,06*1,15+9,51+15,68)
2np: (23,4+27+24+19,09+10,4+6,16+1,89+16,74*1,15+7,77+12,06+2,96+7,24)
137,08
161,09
161,22
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.12
MJ
Množství Ceník
m2
47,26310
Cen.soust.
602 01 Omítky stěn z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
59
602021101R00
Výkaz výměr:
60
602021114RT2
Výkaz výměr:
postřik, báze, sanační, 50% krytí, ,
sanační omítky:
001: 1,5*3,77
005: 1,5*(3,77+0,075)
006: 1,5*(3,83+5,66)-1,04*0,43*2
008: 1,5*2,5*2
009: 1,5*1,22
010: 1,5*(3,82+0,7+0,22+4,04)
omítka základní, vápenocementová, soklová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,
801-1
RTS
801-1
RTS
0,00
5,66
5,77
13,34
7,50
1,83
13,17
m2
sanační omítky:
001: 1,5*3,77
005: 1,5*(3,77+0,075)
006: 1,5*(3,83+5,66)-1,04*0,43*2
008: 1,5*2,5*2
009: 1,5*1,22
010: 1,5*(3,82+0,7+0,22+4,04)
47,26310
0,00
5,66
5,77
13,34
7,50
1,83
13,17
61
602021142RT2
Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm
m2
1 177,30400
801-1
RTS
62
602021151RT1
vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 2 mm,
m2
47,26310
801-1
RTS
Výkaz výměr:
sanační omítky:
001: 1,5*3,77
005: 1,5*(3,77+0,075)
006: 1,5*(3,83+5,66)-1,04*0,43*2
008: 1,5*2,5*2
009: 1,5*1,22
010: 1,5*(3,82+0,7+0,22+4,04)
0,00
5,66
5,77
13,34
7,50
1,83
13,17
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího
odkrytí,
63
610991111R00
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
Výkaz výměr:
ocel zárubně: 0,21*(0,9+1,97*2)*4
1pp: 1,05*1,9
m2
6,06060
801-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
4,07
2,00
611 40-3 Hrubé zaplnění rýh ve stropech
611 40-31 maltou z komponent
64
611403399R00
Výkaz výměr:
Hrubá výplň rýh maltou ve stropech
m2
1pp: 0,17*3,885+0,15*1,79+0,15*0,93
1np: 0,11*1,88
2np: 0,15*(2+1,95)+0,1*3,96+0,11*1,88
2,47055
1,07
0,21
1,20
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy
65
611421221R00
Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých
m2
459,39250
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
Výkaz výměr:
List č.13
MJ
1pp: (15,92+15,3+5,69+14,87+14,68+21,68+4,74+15,35*1,15+12,57+13,98)
1np: (24+27+24+8,05+13,69+6,33+1,87+15,94+13,06*1,15+9,51+15,68)
2np: (23,4+27+24+19,09+10,4+6,16+1,89+16,74*1,15+7,77+12,06+2,96+7,24)
Množství Ceník
Cen.soust.
137,08
161,09
161,22
611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
66
611481211RT2
Výkaz výměr:
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového
tmelu Baumit
m2
1pp: (15,92+15,3+5,69+14,87+14,68+21,68+4,74+15,35*1,15+12,57+13,98)
1np: (24+27+24+8,05+13,69+6,33+1,87+15,94+13,06*1,15+9,51+15,68)
2np: (23,4+27+24+19,09+10,4+6,16+1,89+16,74*1,15+7,77+12,06+2,96+7,24)
459,39250
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
137,08
161,09
161,22
612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů
612 40-191 za zaoblení povrchu omítky stěn
67
612401902R00
Výkaz výměr:
hladké
m2
206: 0,6*2
1,20000
1,20
612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou
jakékoliv šířky rýhy,
612 40-31 jakoukoliv maltou
68
612403399R00
Výkaz výměr:
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou
m2
1pp: 2,51*0,17*2+2,25*0,15*2+2,25*0,15*2
1np: 0,11*2,9*2
2np: 0,15*2,73*2+0,1*2,73*2+0,11*2,73
4,50670
2,20
0,64
1,67
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti
69
612421626R00
Výkaz výměr:
70
612421637R00
Výkaz výměr:
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
m2
pod obklady:
002: 0,6*(0,6+1,86)
004: 0,6*(1,65+0,55)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2-1,32)-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,4*2)
105: 0,6*(3,5+0,6)
106: 2*(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)-0,76*0,51+0,3*(0,76+0,51*2)
107: 2*(1*2+1,95*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
204: 0,6*(4,82+0,35+0,95)
206: 2*(3,25*2+1,95*2-0,7-1,1-1,95)-0,6*0,7-0,76*0,86+0,3*(0,76+0,86*2)
207: 2*(1,95*2+1*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
210: 0,6*(1,2+2,18)
211: 2*(1,85+1,6-0,7)
zazdívky a nové zdivo:
1pp: 0,1*0,6*2*4+0,19*0,45+0,49*0,45
1np: 0,15*2,1*2*2+0,14*2,1*4+0,17*1,9
2np: 0,15*2,1*5+0,14*2,1*4+0,45*2,1*2+0,2*2,1*2
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
zazdívky a nové zdivo:
1pp: 1,1*0,5+1,1*2+0,87*0,55+2,27*1,32-0,7*2+0,92*0,5
1np: 1,05*2,1*2+0,8*2,1*2+2,9*(1,25+2)+0,9*(1,2*2+1,15+0,9*2)+1,95*1,4*2
2np: 1,05*2,1
104,74750
0,00
1,48
1,32
19,34
2,46
25,75
10,61
3,67
12,97
10,61
2,03
5,50
0,00
0,79
2,76
5,48
m2
34,95990
0,00
5,28
27,47
2,21
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
71
Číslo
612421221R00
Výkaz výměr:
Název
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých
List č.14
MJ
m2
celá plocha místností:
001: 2,51*(3,77*2+4,05*2+0,23*2)-1,1*1,55*2-0,8*2+0,35*(1,1*2+1,55*4)
002: 2,51*(3,77*2+3,8*2+0,5*2)-0,8*2*2-1,004*1,55+0,4*(1,2+1,55*2)+0,15*0,7*2
003: 2,51*(4,27*2+1,8*2)-1,15*2,35-1,34*2,25-0,8*2*2+0,63*(1,15+2,4*2)
004: 2,51*(3,55*2+4,27*2)-0,8*2*2-1,004*1,55+0,4*(1,2+1,55*2)+0,15*0,7*2
005: 2,51*(3,94*2+3,77*2)-0,8*2-0,87*1,55-0,86*1,55+0,4*(0,9+2,05*2)+0,15*(1,1+2*2)
0,36*(0,87+2,05*2)+0,6*(0,9+1,55*2)*2
006: 2,28*(5,66*2+3,83*2+0,15*2)-0,9*2-0,85*0,45-1,04*1,07*2+0,4*(0,8+0,45*2)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,45*2)
008: 2,25*(2,89*2+2,37*2+1,73*2+2,02*2+2,27*2+1,65+0,43)-0,9*2-0,7*2-0,9*1,9-1,15*21,05*1,9
-0,95*1,32+0,3*(0,95+1,32*2)
009: 2,27*(4,41*2+1,95*2+3,47*2)-0,9*2*2+0,37*(1,15+2,05*2)
010: 2,27*(3,82*2+3,66*2+4,05*2+1,4*2-0,9+0,73*2)-0,8*0,45-0,9*2+0,2*(0,8+0,45*2)
101: 2,96*(4*2+6*2)-0,8*2-1,4*1,85-1*1,85*2+0,3*(1,4+1*2+1,85*6)+0,15*0,77*4
102: 2,9*(6*2+4,5*2)-0,8*2*2-0,9*1,85*3+0,3*(0,9+1,85*2)*3+0,15*0,77*2
103: 2,95*(6*2+4*2)-0,8*2*2-1*1,85*2+0,3*(1+1,85*2)*2+0,15*0,77*2
104: 2,9*(1,88*2+4,31*2)-0,8*2-0,55*1,32*2+0,45*(0,55+1,32*2)*2
105: 2,9*(4,09*2+3,96*2)-0,8*2-1,65*1,85+0,3*(1,65+1,85*2)+0,15*0,77*2
106: 2,9*(2*2+1,2*4+1,95*2+0,9*4)-0,7*2-0,76*1,14+0,3*(0,76+1,14*2)
107: 2,9*(1*2+1,95*2)-0,7*2-0,42*1,04+0,3*(0,42+1,04*2)
108: 2,9*(7,97*2+2*2)-1,35*2-0,8*2*4-0,7*2*2+0,2*(1,95+1,4*2)+0,16*1,3*3
109: 3*(2,05*4+1,52*2+0,29*2+1,19*2+1,27*2)-0,9*2+0,19*(1,35+2,66*2)
110: 2,97*(1,4*2+0,85*2+1,87*2+2,36*2+1,5*2)-1,16*2,59-1*1,9-1,35*20,9*2+0,18*(1,35+2,66*2)
0,2*(1+1,9*2)
111: 2,9*(3,96*4)-0,8*2-1,4*1,85+0,3*(1,4+1,85*2)+0,15*0,77*2
201: 2,73*(5,85*2+4)-1,4*1,45-1*1,45*2-0,8*2+0,35*(1,4+1*2+1,45*6)+0,1*0,8*4
202: 2,73*(6*2+4,5*2)-0,8*2*2-0,9*1,45*3+0,35*(0,9+1,45*2)*3+0,1*0,8*2
203: 2,73*(6*2+4*2)-0,8*2-1*1,45*2+0,35*(1+1,45*2)*2+0,1*0,8*2
204: 2,73*(4,82*2+0,35*2+3,96)-0,55*1,25*21,65*1,85+0,35*(0,55*2+1,25*4+1,65+1,85*2)+0,15*0,77*2
205: 2,73*(5,2*2)-0,7*2*2-0,8*2
206: 2,73*(3,25+2,15+1,95+0,14)-0,7*2-0,76*1,14+0,3*(0,76+1,14*2)
207: 2,73*(1*2+1,95*2)-0,7*2-0,42*1,04+0,3*(0,42+1,04*2)
208: 2,73*(2,75*4+2,05*3+1,95*2)-0,95*1,5*4-0,9*2+0,3*(0,95+1,5*2)*4
209: 2,73*(2,2*2+3,96*2-2)-0,8*3-0,7*2+0,55*(0,9+2,05*2)
210: 2,73*(3,93+2,18+3,96+1,96)-0,8*2-1,4*1,45+0,35*(1,4+1,5*2)+0,1*0,8*2
211: 2,73*(1,85+1,6)-0,7*2
212: 2,5*(4,32+1,48)-0,8*2
odpočty:
sanační: -47,2631
hladká: -104,7475
štuková: -34,9599
ostění: -50,4894
Množství Ceník
1 022,06710
Cen.soust.
801-4
RTS
801-4
RTS
0,00
38,34
37,69
25,30
36,43
37,19
6,59
40,23
20,99
46,24
-0,18
42,97
58,15
56,12
57,08
55,15
35,72
43,87
45,92
16,02
47,50
49,69
39,20
0,96
43,51
40,89
54,37
52,99
38,85
23,99
19,09
15,02
54,71
27,12
30,91
8,02
12,90
0,00
-47,26
-104,75
-34,96
-50,49
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
72
612425921R00
Výkaz výměr:
Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká
m2
1pp: 0,3*(1,1*2+1,55*12+1,004*2+0,87*2+1,34+2,25+0,8*3+0,45*6+0,6*3)
1np: 0,3*(1,4*2+1*4+0,9*3+1,65+1,85*20+0,55*2+1,32*4+0,76+1,14*2+0,42+1,04*2+1+1,9*2)
50,48940
10,51
19,46
2np:
0,3*(1,4*2+1*4+0,9*3+1,65+1,45*18+1,85*2+0,55*2+1,25*4+0,76+1,14*2+0,42+1,04*2+0,95*4+
20,52
Zpracováno
programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.15
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
612 47-319 příplatek
73
612473186R00
Výkaz výměr:
Příplatek za zabudované rohovníky
m
1pp: 2*25
1np: 2*20
2np: 2*17
124,00000
801-1
RTS
801-1
RTS
50,00
40,00
34,00
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou
74
612481211RT2
Výkaz výměr:
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového
tmelu Baumit
celá plocha místností:
001: 2,51*(3,77*2+4,05*2+0,23*2)-1,1*1,55*2-0,8*2+0,35*(1,1*2+1,55*4)
002: 2,51*(3,77*2+3,8*2+0,5*2)-0,8*2*2-1,004*1,55+0,4*(1,2+1,55*2)+0,15*0,7*2
003: 2,51*(4,27*2+1,8*2)-1,15*2,35-1,34*2,25-0,8*2*2+0,63*(1,15+2,4*2)
004: 2,51*(3,55*2+4,27*2)-0,8*2*2-1,004*1,55+0,4*(1,2+1,55*2)+0,15*0,7*2
005: 2,51*(3,94*2+3,77*2)-0,8*2-0,87*1,55-0,86*1,55+0,4*(0,9+2,05*2)+0,15*(1,1+2*2)
0,36*(0,87+2,05*2)+0,6*(0,9+1,55*2)*2
006: 2,28*(5,66*2+3,83*2+0,15*2)-0,9*2-0,85*0,45-1,04*1,07*2+0,4*(0,8+0,45*2)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,45*2)
008: 2,25*(2,89*2+2,37*2+1,73*2+2,02*2+2,27*2+1,65+0,43)-0,9*2-0,7*2-0,9*1,9-1,15*21,05*1,9
-0,95*1,32+0,3*(0,95+1,32*2)
009: 2,27*(4,41*2+1,95*2+3,47*2)-0,9*2*2+0,37*(1,15+2,05*2)
010: 2,27*(3,82*2+3,66*2+4,05*2+1,4*2-0,9+0,73*2)-0,8*0,45-0,9*2+0,2*(0,8+0,45*2)
101: 2,96*(4*2+6*2)-0,8*2-1,4*1,85-1*1,85*2+0,3*(1,4+1*2+1,85*6)+0,15*0,77*4
102: 2,9*(6*2+4,5*2)-0,8*2*2-0,9*1,85*3+0,3*(0,9+1,85*2)*3+0,15*0,77*2
103: 2,95*(6*2+4*2)-0,8*2*2-1*1,85*2+0,3*(1+1,85*2)*2+0,15*0,77*2
104: 2,9*(1,88*2+4,31*2)-0,8*2-0,55*1,32*2+0,45*(0,55+1,32*2)*2
105: 2,9*(4,09*2+3,96*2)-0,8*2-1,65*1,85+0,3*(1,65+1,85*2)+0,15*0,77*2
106: 2,9*(2*2+1,2*4+1,95*2+0,9*4)-0,7*2-0,76*1,14+0,3*(0,76+1,14*2)
107: 2,9*(1*2+1,95*2)-0,7*2-0,42*1,04+0,3*(0,42+1,04*2)
108: 2,9*(7,97*2+2*2)-1,35*2-0,8*2*4-0,7*2*2+0,2*(1,95+1,4*2)+0,16*1,3*3
109: 3*(2,05*4+1,52*2+0,29*2+1,19*2+1,27*2)-0,9*2+0,19*(1,35+2,66*2)
110: 2,97*(1,4*2+0,85*2+1,87*2+2,36*2+1,5*2)-1,16*2,59-1*1,9-1,35*20,9*2+0,18*(1,35+2,66*2)
0,2*(1+1,9*2)
111: 2,9*(3,96*4)-0,8*2-1,4*1,85+0,3*(1,4+1,85*2)+0,15*0,77*2
201: 2,73*(5,85*2+4)-1,4*1,45-1*1,45*2-0,8*2+0,35*(1,4+1*2+1,45*6)+0,1*0,8*4
202: 2,73*(6*2+4,5*2)-0,8*2*2-0,9*1,45*3+0,35*(0,9+1,45*2)*3+0,1*0,8*2
203: 2,73*(6*2+4*2)-0,8*2-1*1,45*2+0,35*(1+1,45*2)*2+0,1*0,8*2
204: 2,73*(4,82*2+0,35*2+3,96)-0,55*1,25*21,65*1,85+0,35*(0,55*2+1,25*4+1,65+1,85*2)+0,15*0,77*2
205: 2,73*(5,2*2)-0,7*2*2-0,8*2
206: 2,73*(3,25+2,15+1,95+0,14)-0,7*2-0,76*1,14+0,3*(0,76+1,14*2)
207: 2,73*(1*2+1,95*2)-0,7*2-0,42*1,04+0,3*(0,42+1,04*2)
208: 2,73*(2,75*4+2,05*3+1,95*2)-0,95*1,5*4-0,9*2+0,3*(0,95+1,5*2)*4
209: 2,73*(2,2*2+3,96*2-2)-0,8*3-0,7*2+0,55*(0,9+2,05*2)
210: 2,73*(3,93+2,18+3,96+1,96)-0,8*2-1,4*1,45+0,35*(1,4+1,5*2)+0,1*0,8*2
211: 2,73*(1,85+1,6)-0,7*2
212: 2,5*(4,32+1,48)-0,8*2
m2
1 177,30400
0,00
38,34
37,69
25,30
36,43
37,19
6,59
40,23
20,99
46,24
-0,18
42,97
58,15
56,12
57,08
55,15
35,72
43,87
45,92
16,02
47,50
49,69
39,20
0,96
43,51
40,89
54,37
52,99
38,85
23,99
19,09
15,02
54,71
27,12
30,91
8,02
12,90
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.16
MJ
odpočty:
sanační: -47,2631
štuková: -34,9599
Množství Ceník
Cen.soust.
0,00
-47,26
-34,96
615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem
s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),
75
615481111R00
Výkaz výměr:
Díl:
62
Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC
m2
př1: 1,1*0,5
př3: 1,2*0,5
př4: 2*0,5
př2: 1,34*2*1,1
5,09800
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
0,55
0,60
1,00
2,95
Úpravy povrchů vnější
602 01 Omítky stěn z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
76
602016187RT6
Výkaz výměr:
omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,
m2
obnova nadstřešní části komínů: (1,05*2+0,45*2)*(1,7+0,8)+(1,1*2+0,45*2)*1,9
štít půda: 3*7,9/2-1,35*0,9*0,7+0,15*1,35/2
v: 2*1,8+1,8*0,35
28,72075
13,39
11,10
4,23
602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí
77
602016191R00
Výkaz výměr:
penetrační nátěr stěn akrylátový
m2
obnova nadstřešní části komínů: (1,05*2+0,45*2)*(1,7+0,8)+(1,1*2+0,45*2)*1,9
štít půda: 3*7,9/2-1,35*0,9*0,7+0,15*1,35/2
v: 2*1,8+1,8*0,35
28,72075
13,39
11,10
4,23
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem
plastických (lepivých) maltovin
78
620991121R00
Výkaz výměr:
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
m2
1pp: 1,05*1,9
1,99500
801-1
RTS
2,00
622 31-3 Zateplení fasády
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny
(1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.
79
622311733RT3
Výkaz výměr:
, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a
silikonová omítka, 3,2 kg/m2
j: 6,1*(19,84+0,5*2)+2,3*(7,3+0,5*2)+1,95*(2,85*2+0,27*4)
-1,1*1,55*2-1,004*1,55*2-0,87*1,55-0,86*1,55-1,34*1,55-1*1,85*4-0,9*1,85*3-1*1,45*40,9*1,45*3
s: 6,1*19,84+2,3*3,94-0,85*2,5-1,05*2,5-2,85*4,46
-1*1,9-0,95*1,5*5-0,3*1,04*2-0,76*1,14*2-1,65*1,85*2
v: 4,1*9,97+2,15*(2,15+0,27*2)*2+8,7*2,94+1,9*2,65/2-2,4*1,79
-1,4*1,85*2-1,4*1,45*2-1,28*1,8
z: 6,1*9,97+1,9*(2,45+0,27*2)+8,7*2,94+1,9*2,65/2-0,3*2,4-2,55*1,6
-0,55*1,32*2-0,55*1,25*2-1,04*1,07
m2
371,73550
801-1
RTS
159,44
-33,39
112,63
-17,49
76,24
-11,54
89,79
-3,94
622 31-5 Zateplení ostění
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.17
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy
podle popisu položky.
V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.
80
622311153RT3
Výkaz výměr:
expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka
m2
přesahy střechy:
okap horní: (9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4)*(0,3+0,2)
okap mansardy: (5,94*2+10,73*2+1,45*2)*(0,3+0,2)
podhled zimní zahrady: 0,25*(4,31+2)
52,10750
801-1
RTS
0,00
32,41
18,12
1,58
622 31-6 Zateplení parapetu
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m
parapetních lišt na m2.
81
622311563R00
Výkaz výměr:
extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm
m2
t24: 1,5*4
t25: 1*9
t26: 0,95*11
t27: 0,55*4
t28: 1,7*2
t30: 1,15*2
t31: 0,9*2
t32: 1,1*2
37,35*0,27
10,08450
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
6,00
9,00
10,45
2,20
3,40
2,30
1,80
2,20
10,08
622 31-7 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka
82
622311750RT3
z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová
m2
52,69996
Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
Výkaz výměr:
j:
0,27*(1,1*2+1,004*2+0,87+0,86+1,55*12+1*4+0,9*3+1,85*14+1*4+0,9*3+1,45*14)
0,8*(1,34+2,25*2)
s:
0,00
22,72
4,67
0,00
0,27*(1+1,9*2+0,95*5+1,5*10+0,42*2+1,04*4+0,76*2+1,14*4+1,65*2+1,85*4)+0,52*(1,05+1,8*2
14,93
0,00
7,01
0,00
3,37
v:
0,27*(1,4*4+1,45*4+1,85*4)+0,3*(1,28+2,59*2)
z:
0,27*(0,55*4+1,32*4+1,25*4)
622 31-9 Příplatky, slevy
83
622391001R00
za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu
m2
50,53000
Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné
tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.
Bez dodávky materiálu.
Výkaz výměr:
přesahy střechy:
okap horní: (9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4)*(0,3+0,2)
okap mansardy: (5,94*2+10,73*2+1,45*2)*(0,3+0,2)
0,00
32,41
18,12
622 33 Profily zakládací
84
622311013R00
Výkaz výměr:
hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm
19,84*2+13,41*2-1,34-1,05-1,16
m
62,95000
801-1
RTS
62,95
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.18
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2
85
622422211R00
v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých
m2
401,52435
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
Výkaz výměr:
štít půda: 3*7,9/2-1,35*0,9*0,7+0,15*1,35/2
j: 6,1*(19,6+0,5*2)+2,3*(7,3+0,5*2)+1,95*(2,85*2+0,15*4)
-1,1*1,55*2-1,004*1,55*2-0,87*1,55-0,86*1,55-1,34*1,55-1*1,85*4-0,9*1,85*3-1*1,45*40,9*1,45*3
0,15*(1,1*2+1,004*2+0,87+0,86+1,55*12+1*4+0,9*3+1,85*14+1*4+0,9*3+1,45*14)
0,68*(1,34+2,25*2)
s: 6,1*19,6+2,3*3,7-0,85*2,5-1,05*2,5-2,85*4,46
-1*1,9-0,95*1,5*5-0,42*1,04*2-0,76*1,14*2-1,65*1,85*2-1,05*1,8
0,15*(1+1,9*2+0,95*5+1,5*10+0,42*2+1,04*4+0,76*2+1,14*4+1,65*2+1,85*4)+0,4*(1,05+1,8*2)
v: 4,1*9,73+1,8*0,35+2*1,8+2,15*(2,15+0,15*2)*2+8,7*2,94+1,9*2,65/2-2,4*1,79
-1,4*1,85*2-1,4*1,45*2-1,28*1,8
0,15*(1,4*4+1,45*4+1,85*4)+0,18*(1,28+2,59*2)
z: 6,1*9,73+1,9*(2,45+0,15*2)+8,7*2,94+1,9*2,65/2-0,3*2,4-2,55*1,6
-0,55*1,32*2-0,55*1,25*2-1,04*1,07
0,15*(0,55*4+1,32*4+1,25*4)
původní komín: -1,08*7,3
podhled zimní zahrady: 0,25*(4,31+2)
11,10
157,04
-33,39
12,62
3,97
110,61
-19,63
8,81
78,46
-11,54
3,98
87,87
-3,94
1,87
-7,88
1,58
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové
86
622421131R00
Výkaz výměr:
hladké, složitost 1÷ 2
m2
obnova nadstřešní části komínů: (1,05*2+0,45*2)*(1,7+0,8)+(1,1*2+0,45*2)*1,9
původní komín: 1,08*7,3
21,27400
13,39
7,88
622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů
622 45-32 hladké
87
622451131R00
Výkaz výměr:
stupeň složitosti I až II
m2
obnova hydroizolace:
(1,9+0,4)*9,85/2+(1,5+0,4)*9,85/2+2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,8*(4,31+1,85+1,79)
0,4*(19,72+0,5*2)
89,33900
81,05
8,29
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou
88
622481211RT2
Výkaz výměr:
89
622481291R00
Výkaz výměr:
s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2
obnova nadstřešní části komínů: (1,05*2+0,45*2)*(1,7+0,8)+(1,1*2+0,45*2)*1,9
štít půda: 3*7,9/2-1,35*0,9*0,7+0,15*1,35/2
v: 2*1,8+1,8*0,35
Montáž výztužné lišty rohové a dilatační
28,72075
13,39
11,10
4,23
m
rohy: 6,1*4+2,3*2+2,1*4+4*2+8,8*2+2,1*6
75,60000
75,60
622 90-4 Očištění fasád
90
622904112R00
Výkaz výměr:
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2
obnova hydroizolace:
(1,9+0,4)*9,85/2+(1,5+0,4)*9,85/2+2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,8*(4,31+1,85+1,79)
0,4*(19,72+0,5*2)
štít půda: 3*7,9/2-1,35*0,9*0,7+0,15*1,35/2
m2
490,86335
81,05
8,29
11,10
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.19
MJ
j: 6,1*(19,6+0,5*2)+2,3*(7,3+0,5*2)+1,95*(2,85*2+0,15*4)
-1,1*1,55*2-1,004*1,55*2-0,87*1,55-0,86*1,55-1,34*1,55-1*1,85*4-0,9*1,85*3-1*1,45*40,9*1,45*3
0,15*(1,1*2+1,004*2+0,87+0,86+1,55*12+1*4+0,9*3+1,85*14+1*4+0,9*3+1,45*14)
0,68*(1,34+2,25*2)
s: 6,1*19,6+2,3*3,7-0,85*2,5-1,05*2,5-2,85*4,46
-1*1,9-0,95*1,5*5-0,42*1,04*2-0,76*1,14*2-1,65*1,85*2-1,05*1,8
0,15*(1+1,9*2+0,95*5+1,5*10+0,42*2+1,04*4+0,76*2+1,14*4+1,65*2+1,85*4)+0,4*(1,05+1,8*2)
v: 4,1*9,73+1,8*0,35+2*1,8+2,15*(2,15+0,15*2)*2+8,7*2,94+1,9*2,65/2-2,4*1,79
-1,4*1,85*2-1,4*1,45*2-1,28*1,8
0,15*(1,4*4+1,45*4+1,85*4)+0,18*(1,28+2,59*2)
z: 6,1*9,73+1,9*(2,45+0,15*2)+8,7*2,94+1,9*2,65/2-0,3*2,4-2,55*1,6
-0,55*1,32*2-0,55*1,25*2-1,04*1,07
0,15*(0,55*4+1,32*4+1,25*4)
původní komín: -1,08*7,3
podhled zimní zahrady: 0,25*(4,31+2)
91
62-01
Příplatek za porvádění omítky komínů ze střešní konstrukce
Výkaz výměr:
m2
obnova nadstřešní části komínů: (1,05*2+0,45*2)*(1,7+0,8)+(1,1*2+0,45*2)*1,9
Množství Ceník
157,04
-33,39
12,62
3,97
110,61
-19,63
8,81
78,46
-11,54
3,98
87,87
-3,94
1,87
-7,88
1,58
13,39000
62-02
D+M členění fasády v zateplovacím systému dle původního vzhledu
kpl
1,00000
93
28350202R
Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m
m
79,38000
Díl:
63
Vlastní
13,39
92
Výkaz výměr:
Cen.soust.
rohy: (6,1*4+2,3*2+2,1*4+4*2+8,8*2+2,1*6)*1,05
Vlastní
SPCM
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
79,38
Podlahy a podlahové konstrukce
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm
94
631312711R00
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30
m3
7,85220
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Výkaz výměr:
sk4: (15,92+14,68)*0,065
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)*0,06
1,99
5,86
631 31-917 Příplatek za stržení povrchu
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
95
631319171R00
Výkaz výměr:
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
m3
sk4: (15,92+14,68)*0,065
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)*0,06
7,85220
1,99
5,86
631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách
96
631351101R00
Výkaz výměr:
97
631351102R00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
m2
1pp: 2
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
2,00000
2,00
m2
2,00000
801-1
RTS
t
0,43941
801-1
RTS
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů
631 36-2 ze svařovaných sítí
98
631361921RT2
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
Výkaz výměr:
List č.20
MJ
sk4: (15,92+14,68)
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
128,32*3,113*1,1/1000
Množství Ceník
Cen.soust.
30,60
97,72
0,44
632 41-1 Potěr ze suchých směsí
s rozprostřením a uhlazením
99
632415102RT2
Výkaz výměr:
potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování,
potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa;
pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm
m2
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
148,05000
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
148,05
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným
hladítkem,
100
632451021R00
Výkaz výměr:
Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm
m2
t24: 1,5*4
t25: 1*9
t26: 0,95*11
t27: 0,55*4
t28: 1,7*2
t30: 1,15*2
t31: 0,9*2
t32: 1,1*2
37,35*0,7
26,14500
6,00
9,00
10,45
2,20
3,40
2,30
1,80
2,20
26,15
632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny
632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování
101
632921913R00
o tloušťce dlaždic 60 mm
m2
15,57875
Včetně dodávky dlaždic.
Výkaz výměr:
okapový chodník: (6,15+0,5+9,85*1,15+0,5+9,62+3,06)*0,5
15,58
639 56 Obrubník zahradní
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou. Včetně dodávky obrubníku.
102
639561121R00
Výkaz výměr:
Díl:
64
Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý
m
okapový chodník: (6,15+0,5+0,5+9,85*1,15+0,5*2+9,62+3,06)
32,15750
32,16
Výplně otvorů
642 95-1 Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
103
642953121R00
Výkaz výměr:
bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2
t29: 1
t33: 6
t34: 3
t35: 4
t36: 3
t38: 2
t39: 2
kus
21,00000
1,00
6,00
3,00
4,00
3,00
2,00
2,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
104
Číslo
642953121R00
Výkaz výměr:
105
642953221R00
Výkaz výměr:
Název
bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2
List č.21
MJ
kus
z1: 1
z2: 3
bukových, leštěných, o ploše přes 2,5 m2
Množství Ceník
4,00000
Cen.soust.
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
1,00
3,00
kus
t37: 1
1,00000
1,00
642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných
hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,
106
642952110R00
Výkaz výměr:
plochy do 2,5 m2
kus
t34: 3
t35: 1
4,00000
3,00
1,00
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
107
648991113R00
Výkaz výměr:
108
64-01
Výkaz výměr:
109
55330321R
Výkaz výměr:
110
55330322R
Výkaz výměr:
111
61181251.AR
Výkaz výměr:
112
61181252.AR
Výkaz výměr:
113
61181253.AR
Výkaz výměr:
Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm
m
t24: 1,5*4
t25: 1*9
t26: 0,95*11
t27: 0,55*4
t28: 1,7*2
t30: 1,15*2
t31: 0,9*2
t32: 1,1*2
Seříznutí zárubně na potřebnou výšku - o cca 100 mm
6,00
9,00
10,45
2,20
3,40
2,30
1,80
2,20
kus
z2: 1
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm;
h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné
kus
kus
kus
t29: 1
t34: 3
SPCM
RTS
3,00000
SPCM
RTS
8,00000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
5,00
3,00
kus
t33: 1+3
t38: 2
t39: 2
zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h
průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon
1,00000
3,00
t35: 5
t36: 3
zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h
průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon
Vlastní
1,00
z2: 3
zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h
průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon
1,00000
1,00
z1: 1
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm;
h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné
37,35000
8,00000
4,00
2,00
2,00
kus
4,00000
1,00
3,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
114
Číslo
61181256.AR
Výkaz výměr:
115
61181292.AR
Výkaz výměr:
Díl:
89
Název
zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 450 mm;
h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 70 až 150 mm; dýha; dub, buk, jasan,
mahagon
List č.22
MJ
kus
t37: 1
zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h
průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 600 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon
Množství Ceník
1,00000
Cen.soust.
SPCM
RTS
SPCM
RTS
827-1
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
801-5
RTS
800-3
RTS
800-3
RTS
800-3
RTS
1,00
kus
t33: 2
t34: 2+1
5,00000
2,00
3,00
Ostatní konstrukce na trubním vedení
894 43 Osazení plastových šachet
116
894432111R00
Výkaz výměr:
117
28695891R
Výkaz výměr:
118
28695899R
Výkaz výměr:
Díl:
93
revizních průměr 315 mm
kus
drenáž šachtice: 4
šachta drenážní tvar kruhový; DN 300; materiál PP; š = 315 mm; h = 1 000,0 mm
4,00
kus
drenáž šachtice: 4*1,015
poklop kanalizační pro drenážní šachtu; DN šachty 315 mm; plastový
4,00000
4,06000
4,06
kus
drenáž šachtice: 4*1,015
4,06000
4,06
Dokončovací práce inženýrských staveb
938 90 Čištění
119
938902122R00
Výkaz výměr:
Díl:
94
Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
m2
sk4: (15,92+14,68)
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
128,32000
30,60
97,72
Lešení a stavební výtahy
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami
120
941941041R00
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
m2
675,78000
Včetně kotvení lešení.
Výkaz výměr:
j: 8,5*(19,84+1,5*2+0,5*2)+2*9+2*5
s: 7*(19,84+1,5*2)+2*(3,94+1,5*2)
v: 8*(9,97+1,5)+9*(2,94+1,5)
z: 8*(7,2+1,5)+7*(2,8+1,5)+9*(2,94+1,5)
230,64
173,76
131,72
139,66
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
121
941941291R00
Výkaz výměr:
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
m2
j: 8,5*(19,84+1,5*2+0,5*2)+2*9+2*5
s: 7*(19,84+1,5*2)+2*(3,94+1,5*2)
v: 8*(9,97+1,5)+9*(2,94+1,5)
z: 8*(7,2+1,5)+7*(2,8+1,5)+9*(2,94+1,5)
675,78*3
2 027,34000
230,64
173,76
131,72
139,66
2 027,34
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami
122
941941841R00
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
m2
675,78000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.23
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné
123
941955001R00
Výkaz výměr:
124
941955102R00
Výkaz výměr:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
m2
1pp: (15,92+15,3+5,69+14,87+14,68+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
1np: (24+27+24+8,05+13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+15,68)
2np: (23,4+27+24+19,09+10,4+6,16+1,89+7,77+12,06+2,96+7,24)
ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m
416,36000
800-3
RTS
800-3
RTS
128,32
146,07
141,97
m2
1pp: 6,46
1np: 13,06
2np: 16,74
36,26000
6,46
13,06
16,74
944 94-40 Ochranné sítě
125
944944011R00
z umělých vláken
m2
675,78000
800-3
RTS
m2
2 027,34000
800-3
RTS
m2
675,78000
800-3
RTS
944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí
126
944944031R00
z umělých vláken
944 94-48 Demontáž ochranné sítě
127
Díl:
944944081R00
95
z umělých vláken
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů
952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
128
952901111R00
Výkaz výměr:
světlá výška podlaží do 4 m
m2
1pp: (15,92+15,3+5,69+14,87+14,68+21,68+4,74+15,35+12,57+13,98)
1np: (24+27+24+8,05+13,69+6,33+1,87+15,94+13,06+9,51+15,68)
2np: (23,4+27+24+19,09+10,4+6,16+1,89+16,74+7,77+12,06+2,96+7,24)
452,62000
801-1
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
134,78
159,13
158,71
952 90 Čištění budov
129
952903111R00
Výkaz výměr:
odstranění prachu z trámů
m2
ponechané prvky krovu:
předpoklad výměny 15%:
27: 1,3*20*0,85*0,44
předpoklad výměny 15%: 583,13*0,85*0,6
13-19: (0,86*2+1,57*2+2,6+1,45*2+1,73*2+9,61+2,06*10)
28-36: (4,72*8+3,4*4+2,26*7+3,33*4+1,5*14+1,79*2+9,12*4+7,4*2+3,9*4)
38-56,62-72,74:
(5,22*2+5,03*2+3,9*2+2,78*2+1,66*2+0,54*2+0,84*4+2,44*4+3,55*4+4,64*4+5,7*4)
(6,34*2+5,76*2+4,65*2+3,52*2+2,28*2+0,7+6,65*7+1,28*4+3,62*2+4,79*2+2,9*8)
(2,36*2+1,23*2+2,07*2+0,94*2+1,13*2+2,26*2+5,74+2,77*33+1,86*3)
předpoklad výměny 15%:
1-11: (3,48*2+12,95*2+5,1+9,07*2+6,07*2+6,29+9,65+1,48*2+3,33+5,88*2+7,1)*0,85*0,68
předpoklad výměny 15%:
25-26: (9,23*4+4,59)*0,85*0,8
37: 2,28*0,85*0,8
400,09024
0,00
0,00
9,72
297,40
44,03
171,96
106,94
137,49
122,71
0,00
63,19
0,00
28,23
1,55
953 76 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC
s obetonováním ve stropních prostupech
130
953761131R00
Výkaz výměr:
Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm
odvětrání digestoře do komína: 2*0,17
m
0,34000
0,34
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.24
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva
131
953981304R00
Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY
Výkaz výměr:
Díl:
96
kus
kotvení krovu zimní zahrady: 3*2+2
8,00000
801-4
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
8,00
Bourání konstrukcí
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
132
133
962031132R00
Bourání příček cihelných tl. 10 cm
Výkaz výměr:
2np: 2,73*(1,88+3,74)-0,7*1,85*2
962031133R00
Bourání příček cihelných tl. 15 cm
Výkaz výměr:
m2
12,75260
12,75
m2
1pp: 2,25*1,79-0,9*1,87
1np: 2,9*(1,88)
2np: 2,73*3,96-0,8*1,92
17,07130
2,34
5,45
9,27
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2)
134
962032231R00
Výkaz výměr:
135
962032641R00
Výkaz výměr:
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
m3
1pp: 3,885*2,51*0,17
1np: 0,22*0,2*2,73
Bourání zdiva komínového z cihel na MC
1,77785
801-3
RTS
801-3
RTS
1,66
0,12
m3
přistavěný: (1,07*1,08-0,45*0,45)*12,15
obnova nadstřešní části: (1,05*0,45-0,15*0,15*3)*(1,8+0,8)+(1,1*0,45-0,15*0,15*3)*1,9
13,44542
11,58
1,87
962 04-1 Bourání příček z betonu prostého
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
(150 kg/m2),
136
962041315R00
Výkaz výměr:
tloušťky do 150 mm
m2
půda: (1,85*2+1,05*2+0,15*4)*1,35
8,64000
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
8,64
962 08 Bourání zdiva příček
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
137
962081141R00
Výkaz výměr:
ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm
m2
1np: 1,95*1,4
2,73000
2,73
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
138
965042141R00
Výkaz výměr:
139
965042231R00
Výkaz výměr:
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3
1np: (2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95)*0,08
2np: (2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95)*0,08
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2
1pp: 2,2*2,7*0,15
sk4: (15,92+14,68)*0,15
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)*0,15
0,96816
0,48
0,48
m3
20,13900
0,89
4,59
14,66
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.25
MJ
Množství Ceník
m2
29,31940
Cen.soust.
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
140
965081713R00
Výkaz výměr:
z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2
1np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95+13,06+1,23*3,38
2np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95
801-3
RTS
801-3
RTS
23,27
6,05
967 02-1 Přisekání rovných ostění bez odstupu
po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném,
141
967021112R00
Výkaz výměr:
ve zdivu kamenném nebo smíšeném
m2
1pp: 0,72*0,15*4+0,755*0,15*4
0,88500
0,89
967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
142
967031132R00
Výkaz výměr:
Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
m2
1pp: 0,15*2,08*2
1np: 0,15*(2,9*2)+0,11*2,9
2np: 0,2*2,73+0,15*2,73*2+0,15*2,05*2
3,79300
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
0,62
1,19
1,98
967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného
z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
143
967031742R00
Výkaz výměr:
na maltu cementovou, tloušťky do 100 mm
m2
obnova hydroizolace:
1,5*9,85/2+1,1*9,85/2+2*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,4*(4,31+1,85+1,79)
62,31500
62,32
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
144
968061112R00
Výkaz výměr:
145
968061125R00
Výkaz výměr:
146
968061126R00
Výkaz výměr:
oken, plochy do 1,5 m2
kus
1pp: 2*7
1np: 4*3+3*8+2*2+4
2np: 3*7+4*3+2*2+4
půda: 3
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
14,00
44,00
41,00
3,00
kus
1pp: 11
1np: 15
2np: 12
dveří, plochy přes 2 m2
102,00000
38,00000
11,00
15,00
12,00
kus
1pp: 2
2,00000
2,00
968 06-2 Vybourání dřevěných rámů
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
147
968062354R00
Výkaz výměr:
148
968062355R00
Výkaz výměr:
oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2
m2
1np: 0,55*1,32*2+0,76*1,14+0,42*1,04
2np: 0,55*1,25*2+0,76*1,14+0,42*1,04
půda: 1,35*0,9*0,75
oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2
1pp: 1,1*1,55*2+0,975*1,55+1,005*1,55+0,87*1,55+0,86*1,55+0,9*1,32
1np: 1*1,85*4+0,9*1,85*3+0,95*1,5*2
2np: 0,95*1,5*2+1*1,45*4+0,9*1,45*3
6,34465
2,76
2,68
0,91
m2
38,15850
10,35
15,25
12,57
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
149
Číslo
968062356R00
Výkaz výměr:
150
968062455R00
Výkaz výměr:
151
968062456R00
Výkaz výměr:
152
968062746R00
Výkaz výměr:
Název
oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2
List č.26
MJ
Množství Ceník
m2
17,56800
1np: 1,4*1,85*2+1,65*1,85+1,17*1,9
2np: 1,4*1,45*2+1,65*1,85
dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2
RTS
52,94510
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
17,77
14,63
20,55
m2
1pp: 1,05*2,19+1,05*2
1np: 1,35*2,05+1,26*2,54
stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 4
m2
801-3
10,46
7,11
1pp: 0,9*1,95*3+0,65*1,95+0,8*1,97+0,9*1,87*4+0,64*1,8+0,87*2,04
1np: 0,95*2,08+0,94*2,08*2+0,7*1,85*2+0,8*1,92+0,7*2,03*2+0,9*1,97
2np: 0,95*2,08*3+0,94*2,08*2+0,7*1,85*2+0,8*1,92+0,7*2,03*2+0,9*2,08*2
dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
Cen.soust.
10,36740
4,40
5,97
m2
2np: 2,05*2,05
1,25*(1,79+4,61)
12,20250
4,20
8,00
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
153
968071112R00
Výkaz výměr:
oken, plochy do 1,5 m2
kus
1pp: 6
6,00000
6,00
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
154
968072244R00
Výkaz výměr:
Díl:
97
Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2
m2
1pp: 0,6*0,6+0,85*0,3+0,8*0,3+0,8*0,8*2+0,8*0,45
2,49500
2,50
Prorážení otvorů
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 03 v cihelném zdivu
155
970031160R00
Výkaz výměr:
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm
m
odvětrání digestoře do komína: 2*0,17
0,34000
0,34
971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
971 02-1 ve zdivu kamenném
156
971024471R00
Výkaz výměr:
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky
do 750 mm
kus
1pp: 2
2,00000
2,00
971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
971 02-1 ve zdivu kamenném
157
971024481R00
Výkaz výměr:
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky
do 900 mm
1pp: 2
kus
2,00000
2,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.27
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
971 02 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném
základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
971 02-1 ve zdivu kamenném
158
971024581R00
Výkaz výměr:
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do
900 mm
m3
1pp: 0,755*(0,73*1,07+0,33*0,77+0,66*0,77+0,38*1,07)
1,47225
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
1,47
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
159
971033631R00
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do
150 mm
m2
9,01500
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Výkaz výměr:
1pp: 0,92*2
1np: 0,9*2,05+1,8*2,05
2np: 0,8*2,05
1,84
5,54
1,64
974 02 Vysekání rýh ve zdivu kamenném
974 02-5 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru
160
974029664R00
Výkaz výměr:
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
m
1pp: 0,88*5+0,55*5
2np: 1,1
8,25000
7,15
1,10
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
161
974031664R00
Výkaz výměr:
Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm
m
1np: 1,2+2
3,20000
3,20
975 02-2 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou
975 02-21 do výšky 3 m
162
975022441R00
při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení do 3 m
m
2,76000
Včetně:
- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
Výkaz výměr:
1pp: 1,04+0,49+1,04+0,19
2,76
975 03 Podchycení příček dřevěnou výztuhou
975 03-1 do výšky podchycení 3 m
163
975032241R00
při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m
m
4,30000
Včetně:
- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
Výkaz výměr:
1np: 1,2+2
2np: 1,1
3,20
1,10
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.28
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
164
978011121R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %
m2
1pp: (15,92+15,3+5,69+14,87+14,68+21,68+4,74+15,35*1,15+12,57+13,98)
1np: (24+27+24+8,05+13,69+6,33+1,87+15,94+13,06*1,15+9,51+15,68)
2np: (23,4+27+24+19,09+10,4+6,16+1,89+16,74*1,15+7,77+12,06+2,96+7,24)
459,39250
801-3
RTS
801-3
RTS
137,08
161,09
161,22
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
165
978013121R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
celá plocha místností:
001: 2,51*(3,77*2+4,05*2+0,23*2)-1,1*1,55*2-0,8*2+0,35*(1,1*2+1,55*4)
002: 2,51*(3,77*2+3,8*2+0,5*2)-0,8*2*2-1,004*1,55+0,4*(1,2+1,55*2)+0,15*0,7*2
003: 2,51*(4,27*2+1,8*2)-1,15*2,35-1,34*2,25-0,8*2*2+0,63*(1,15+2,4*2)
004: 2,51*(3,55*2+4,27*2)-0,8*2*2-1,004*1,55+0,4*(1,2+1,55*2)+0,15*0,7*2
005: 2,51*(3,94*2+3,77*2)-0,8*2-0,87*1,55-0,86*1,55+0,4*(0,9+2,05*2)+0,15*(1,1+2*2)
0,36*(0,87+2,05*2)+0,6*(0,9+1,55*2)*2
006: 2,28*(5,66*2+3,83*2+0,15*2)-0,9*2-0,85*0,45-1,04*1,07*2+0,4*(0,8+0,45*2)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,45*2)
008: 2,25*(2,89*2+2,37*2+1,73*2+2,02*2+2,27*2+1,65+0,43)-0,9*2-0,7*2-0,9*1,9-1,15*21,05*1,9
-0,95*1,32+0,3*(0,95+1,32*2)
009: 2,27*(4,41*2+1,95*2+3,47*2)-0,9*2*2+0,37*(1,15+2,05*2)
010: 2,27*(3,82*2+3,66*2+4,05*2+1,4*2-0,9+0,73*2)-0,8*0,45-0,9*2+0,2*(0,8+0,45*2)
101: 2,96*(4*2+6*2)-0,8*2-1,4*1,85-1*1,85*2+0,3*(1,4+1*2+1,85*6)+0,15*0,77*4
102: 2,9*(6*2+4,5*2)-0,8*2*2-0,9*1,85*3+0,3*(0,9+1,85*2)*3+0,15*0,77*2
103: 2,95*(6*2+4*2)-0,8*2*2-1*1,85*2+0,3*(1+1,85*2)*2+0,15*0,77*2
104: 2,9*(1,88*2+4,31*2)-0,8*2-0,55*1,32*2+0,45*(0,55+1,32*2)*2
105: 2,9*(4,09*2+3,96*2)-0,8*2-1,65*1,85+0,3*(1,65+1,85*2)+0,15*0,77*2
106: 2,9*(2*2+1,2*4+1,95*2+0,9*4)-0,7*2-0,76*1,14+0,3*(0,76+1,14*2)
107: 2,9*(1*2+1,95*2)-0,7*2-0,42*1,04+0,3*(0,42+1,04*2)
108: 2,9*(7,97*2+2*2)-1,35*2-0,8*2*4-0,7*2*2+0,2*(1,95+1,4*2)+0,16*1,3*3
109: 3*(2,05*4+1,52*2+0,29*2+1,19*2+1,27*2)-0,9*2+0,19*(1,35+2,66*2)
110: 2,97*(1,4*2+0,85*2+1,87*2+2,36*2+1,5*2)-1,16*2,59-1*1,9-1,35*20,9*2+0,18*(1,35+2,66*2)
0,2*(1+1,9*2)
111: 2,9*(3,96*4)-0,8*2-1,4*1,85+0,3*(1,4+1,85*2)+0,15*0,77*2
201: 2,73*(5,85*2+4)-1,4*1,45-1*1,45*2-0,8*2+0,35*(1,4+1*2+1,45*6)+0,1*0,8*4
202: 2,73*(6*2+4,5*2)-0,8*2*2-0,9*1,45*3+0,35*(0,9+1,45*2)*3+0,1*0,8*2
203: 2,73*(6*2+4*2)-0,8*2-1*1,45*2+0,35*(1+1,45*2)*2+0,1*0,8*2
204: 2,73*(4,82*2+0,35*2+3,96)-0,55*1,25*21,65*1,85+0,35*(0,55*2+1,25*4+1,65+1,85*2)+0,15*0,77*2
205: 2,73*(5,2*2)-0,7*2*2-0,8*2
206: 2,73*(3,25+2,15+1,95+0,14)-0,7*2-0,76*1,14+0,3*(0,76+1,14*2)
207: 2,73*(1*2+1,95*2)-0,7*2-0,42*1,04+0,3*(0,42+1,04*2)
208: 2,73*(2,75*4+2,05*3+1,95*2)-0,95*1,5*4-0,9*2+0,3*(0,95+1,5*2)*4
209: 2,73*(2,2*2+3,96*2-2)-0,8*3-0,7*2+0,55*(0,9+2,05*2)
210: 2,73*(3,93+2,18+3,96+1,96)-0,8*2-1,4*1,45+0,35*(1,4+1,5*2)+0,1*0,8*2
211: 2,73*(1,85+1,6)-0,7*2
212: 2,5*(4,32+1,48)-0,8*2
odpočty:
sanační: -47,2631
m2
1 022,06710
0,00
38,34
37,69
25,30
36,43
37,19
6,59
40,23
20,99
46,24
-0,18
42,97
58,15
56,12
57,08
55,15
35,72
43,87
45,92
16,02
47,50
49,69
39,20
0,96
43,51
40,89
54,37
52,99
38,85
23,99
19,09
15,02
54,71
27,12
30,91
8,02
12,90
0,00
-47,26
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.29
MJ
hladká: -104,7475
štuková: -34,9599
ostění: -50,4894
Množství Ceník
Cen.soust.
-104,75
-34,96
-50,49
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
166
978013191R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
m2
sanační omítky:
001: 1,5*3,77
005: 1,5*(3,77+0,075)
006: 1,5*(3,83+5,66)-1,04*0,43*2
008: 1,5*2,5*2
009: 1,5*1,22
010: 1,5*(3,82+0,7+0,22+4,04)
pod obklady:
002: 0,6*(0,6+1,86)
004: 0,6*(1,65+0,55)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2-1,32)-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,4*2)
105: 0,6*(3,5+0,6)
106: 2*(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)-0,76*0,51+0,3*(0,76+0,51*2)
107: 2*(1*2+1,95*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
204: 0,6*(4,82+0,35+0,95)
206: 2*(3,25*2+1,95*2-0,7-1,1-1,95)-0,6*0,7-0,76*0,86+0,3*(0,76+0,86*2)
207: 2*(1,95*2+1*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
210: 0,6*(1,2+2,18)
211: 2*(1,85+1,6-0,7)
ostění:
1pp: 0,3*(1,1*2+1,55*12+1,004*2+0,87*2+1,34+2,25+0,8*3+0,45*6+0,6*3)
1np: 0,3*(1,4*2+1*4+0,9*3+1,65+1,85*20+0,55*2+1,32*4+0,76+1,14*2+0,42+1,04*2+1+1,9*2)
193,47400
801-3
RTS
801-3
RTS
0,00
5,66
5,77
13,34
7,50
1,83
13,17
0,00
1,48
1,32
19,34
2,46
25,75
10,61
3,67
12,97
10,61
2,03
5,50
0,00
10,51
19,46
2np:
0,3*(1,4*2+1*4+0,9*3+1,65+1,45*18+1,85*2+0,55*2+1,25*4+0,76+1,14*2+0,42+1,04*2+0,95*4+
20,52
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva
167
978015231R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %
m2
štít půda: 3*7,9/2-1,35*0,9*0,7+0,15*1,35/2
j: 6,1*(19,6+0,5*2)+2,3*(7,3+0,5*2)+1,95*(2,85*2+0,15*4)
-1,1*1,55*2-1,004*1,55*2-0,87*1,55-0,86*1,55-1,34*1,55-1*1,85*4-0,9*1,85*3-1*1,45*40,9*1,45*3
0,15*(1,1*2+1,004*2+0,87+0,86+1,55*12+1*4+0,9*3+1,85*14+1*4+0,9*3+1,45*14)
0,68*(1,34+2,25*2)
s: 6,1*19,6+2,3*3,7-0,85*2,5-1,05*2,5-2,85*4,46
-1*1,9-0,95*1,5*5-0,42*1,04*2-0,76*1,14*2-1,65*1,85*2-1,05*1,8
0,15*(1+1,9*2+0,95*5+1,5*10+0,42*2+1,04*4+0,76*2+1,14*4+1,65*2+1,85*4)+0,4*(1,05+1,8*2)
v: 4,1*9,73+1,8*0,35+2*1,8+2,15*(2,15+0,15*2)*2+8,7*2,94+1,9*2,65/2-2,4*1,79
-1,4*1,85*2-1,4*1,45*2-1,28*1,8
0,15*(1,4*4+1,45*4+1,85*4)+0,18*(1,28+2,59*2)
z: 6,1*9,73+1,9*(2,45+0,15*2)+8,7*2,94+1,9*2,65/2-0,3*2,4-2,55*1,6
-0,55*1,32*2-0,55*1,25*2-1,04*1,07
0,15*(0,55*4+1,32*4+1,25*4)
původní komín: -1,08*7,3
podhled zimní zahrady: 0,25*(4,31+2)
401,52435
11,10
157,04
-33,39
12,62
3,97
110,61
-19,63
8,81
78,46
-11,54
3,98
87,87
-3,94
1,87
-7,88
1,58
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.30
MJ
Množství Ceník
m
26,52000
Cen.soust.
978 05 Odsekání a odebrání obkladů
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
978 05-1 ze schodišťových konstrukcí
168
978057331R00
Výkaz výměr:
z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic
sokl schodiště 1np-2np: 3,38*2+2,05*4+1,49*2+1,21*2+3,75*2+0,29*2-0,9-1,6+0,19*2+0,1*2
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
800-6
RTS
26,52
978 05 Odsekání a odebrání obkladů
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
978 05-2 stěn
169
978059531R00
Výkaz výměr:
z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2
m2
1np: 2*(2,2*2+1,88*2-0,7+1*2+1,95*2-0,7)+0,6*2,2
2np: 2*(2,2*2+1,88*2-0,7+1*2+1,95*2-0,7)+0,6*2,2
53,28000
26,64
26,64
978 07 Odsekání omítky a odstranění izolace
978 07-1 lepenkové
170
978071221R00
Výkaz výměr:
Díl:
98
svislé, plochy přes 1 m2
m2
obnova hydroizolace:
1,5*9,85/2+1,1*9,85/2+2*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,4*(4,31+1,85+1,79)
62,31500
62,32
Demolice
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním
171
981011313R00
Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC
m3
55,86030
Budovy výšky do 35 m.
Výkaz výměr:
Díl:
99
sklad paliva: 5,4*3,6*2,55
wc: 1,37*2,04*2,25
49,57
6,29
Staveništní přesun hmot
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí
zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
172
Díl:
998011002R00
711
výšky přes 6 do 12 m
t
274,71234
801-1
RTS
m2
169,51600
800-711
RTS
Izolace proti vodě
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem
173
711111001RZ1
Výkaz výměr:
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky
penetračního laku ALP
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)*0,6
sk4: (15,92+14,68)
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
41,20
30,60
97,72
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.31
MJ
Množství Ceník
m2
95,71100
Cen.soust.
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem
174
711112001RZ1
Výkaz výměr:
Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky
asfaltového laku
obnova hydroizolace:
(1,9+0,4)*9,85/2+(1,5+0,4)*9,85/2+2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,8*(4,31+1,85+1,79)
0,4*(19,72+0,5*2)
1pp - opěrná stěna: 1,8*(1,62*2+0,3)
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
81,05
8,29
6,37
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
175
711141559RT1
Výkaz výměr:
176
711142559RT1
Výkaz výměr:
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)*0,6
sk4: (15,92+14,68)
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
169,51600
41,20
30,60
97,72
m2
obnova hydroizolace:
(1,9+0,4)*9,85/2+(1,5+0,4)*9,85/2+2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,8*(4,31+1,85+1,79)
0,4*(19,72+0,5*2)
1pp - opěrná stěna: 1,8*(1,62*2+0,3)
95,71100
81,05
8,29
6,37
711 19-9 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní
177
711199095R00
Výkaz výměr:
178
711199097R00
Výkaz výměr:
příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly
m2
sk5: (5,69+4,74+8,89)
1pp - opěrná stěna: 1,8*(1,62*2+0,3)
příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP nebo termoplasty
25,69200
19,32
6,37
m2
sk5: (5,69+4,74+8,89)
1pp - opěrná stěna: 1,8*(1,62*2+0,3)
25,69200
19,32
6,37
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-2 nátěr hydroizolační
179
711212001RT2
Výkaz výměr:
proti vlhkosti
m2
206: 1,4*(1*2+1,95)
211: 2*1*2
9,53000
5,53
4,00
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-3 stěrka hydroizolační
180
711212002RT3
proti vlhkosti
m2
26,02000
jednovrstvá
Výkaz výměr:
106,107,206,207,211: (6,33+1,87+6,16+1,89+2,96)
106: (1,95*2+2*2+0,9*4+1,2*4)*0,15
107: (1*2+1,95*2)*0,15
206: (3,25*2+1,95*2)*0,15
207: (1*2+1,95*2)*0,15
211: (1,6*2+1,85*2)*0,15
19,21
2,45
0,89
1,56
0,89
1,04
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-6 doplňky
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
181
Číslo
711212601RT2
Výkaz výměr:
Název
těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm
List č.32
MJ
Množství Ceník
m
45,40000
106: (1,95*2+2*2+0,9*4+1,2*4)
107: (1*2+1,95*2)
206: (3,25*2+1,95*2)
207: (1*2+1,95*2)
211: (1,6*2+1,85*2)
Cen.soust.
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
SPCM
RTS
1,65960
800-711
RTS
101,65245
800-713
RTS
800-713
RTS
16,30
5,90
10,40
5,90
6,90
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky
711 21-6 doplňky
182
711212602RT2
Výkaz výměr:
těsnicí roh do spoje podlaha stěna
kus
106: 16
107: 8
206: 8
207: 8
211: 6
46,00000
16,00
8,00
8,00
8,00
6,00
711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi
včetně dodávky fólie a doplňků,
183
711482020RZ1
Výkaz výměr:
184
62852265R
Výkaz výměr:
Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků
m2
obnova hydroizolace:
(2,1+0,6)*9,85/2+(1,7+0,6)*9,85/2+2,6*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+2*(4,31+1,85+1,79)
0,6*(19,72+0,5*2)
Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
102,85100
90,42
12,43
m2
obnova hydroizolace:
(1,9+0,4)*9,85/2+(1,5+0,4)*9,85/2+2,4*(9,62+3,94+1,3+3,06+1,27)+1,8*(4,31+1,85+1,79)
0,4*(19,72+0,5*2)
89,339*1,2
drenáž po obvodu: (19,72*2+13,41*2+0,6*4)*0,6*1,15
sk4: (15,92+14,68)*1,15
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)*1,15
1pp - opěrná stěna: 1,8*(1,62*2+0,3)*1,2
309,79660
81,05
8,29
107,21
47,38
35,19
112,38
7,65
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
185
Díl:
998711102R00
713
svisle do 12 m
t
Izolace tepelné
713 11 Montáž tepelné izolace stropů
186
713111130RT1
Výkaz výměr:
vložené mezi krokve,
m2
plocha střechy:
sklon 86°: 2,7*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
sk8: 7,24*d*1,1
strop nad schodištěm: 3,05*5,05
0,00
77,92
8,33
15,40
713 11-2 montáž parozábrany
187
713111211RK6
Výkaz výměr:
krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu
sk8: 7,24*d
m2
7,57087
7,57
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.33
MJ
Množství Ceník
m2
84,75900
Cen.soust.
713 11 Montáž tepelné izolace stropů
713 11-2 montáž parozábrany
188
713134211RK4
Výkaz výměr:
na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu
plocha střechy:
sklon 86°: 2,7*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)
800-713
RTS
800-713
RTS
800-713
RTS
800-713
RTS
800-713
RTS
800-713
RTS
800-713
RTS
800-713
RTS
0,00
77,92
6,84
713 11 Montáž tepelné izolace stropů
713 11-2 montáž parozábrany
713 11-23 napojení parozábrany na související konstrukce
189
713111275RS2
Výkaz výměr:
lepicím tmelem, s dodávkou materiálu
m
sk8: 4,32*2+1,68*d*2
12,15355
12,15
713 12 Montáž tepelné izolace podlah
190
713121111RT1
Výkaz výměr:
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci
m2
sk3: 7,24
sk4: (15,92+14,68)
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
135,56000
7,24
30,60
97,72
713 13 Montáž tepelné izolace stěn
191
713131130R00
vložením do nosné rámové konstrukce
m2
6,83700
Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Výkaz výměr:
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)
6,84
713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad
713 14-1 montáž parozábrany na plný podklad
192
713141221RK5
Výkaz výměr:
plochých střech, včetně dodávky materiálu
m2
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)
158,20680
158,21
713 18 Izolace minerální foukaná
193
713181113R00
do dutin trámových stropů
m3
32,27419
Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.
Výkaz výměr:
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)*0,2*1,02
32,27
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky
194
713191100R00
Výkaz výměr:
195
713191100RT9
Výkaz výměr:
položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci
m2
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)
Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE
sk3: 7,24
sk4: (15,92+14,68)
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
165,04380
158,21
6,84
m2
135,56000
7,24
30,60
97,72
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
196
Číslo
28375768.AR
Výkaz výměr:
197
63150835.AR
Výkaz výměr:
198
67352181R
Výkaz výměr:
Název
Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S
List č.34
MJ
Množství Ceník
m3
11,20939
sk3: 7,24*0,1*1,02
sk4: (15,92+14,68)*0,08*1,02
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)*0,08*1,02
rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; R = 3,550 m2K/W; obj. hmotnost
15,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 1 200,0 mm; l = 5 000 mm
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
0,74
2,50
7,97
m2
plocha střechy:
sklon 86°: 2,7*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)*1,02
sk8: 7,24*d*1,1*1,02
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*1,02
strop nad schodištěm: 3,05*5,05*1,02
fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 82 g/m2; HDPE
Cen.soust.
110,65924
0,00
79,48
8,49
6,97
15,71
m2
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)*1,07
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*1,07
176,59687
169,28
7,32
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně
199
Díl:
998713102R00
728
v objektech výšky do 12 m
t
2,82324
800-713
RTS
m
7,00000
800-721
RTS
Vzduchotechnika
728 12 Kruhové plechové potrubí
200
728112111R00
Výkaz výměr:
Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm
přízemí: 2
patro: 5
2,00
5,00
728 22 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí
201
728212311R00
Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm
kus
1,00000
800-721
RTS
202
42980060R
Tvarovka do obvodu d 100 mm potrubí 1 Pz plech
kus
1,00000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
Výkaz výměr:
203
42981270R
Výkaz výměr:
T: 1
Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná
1,00
kus
přízemí: 2
patro: 5
7*1,05
7,35000
2,00
5,00
7,35
998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku
vodorovně do 50 m
204
Díl:
998728102R00
762
Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m
t
0,01383
800-721
RTS
kus
8,25000
800-762
RTS
Konstrukce tesařské
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků
762 31-2 kotevních želez
205
762311103R00
Výkaz výměr:
Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel
kotvení pozednice: (10+7+7+11+2+4+7+7)*0,15
8,25
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.35
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
762 31-3 svorníků, šroubů
206
762313112R00
Výkaz výměr:
Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm
kus
kleštiny: (17*2)*0,15
5,10000
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
5,10
762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž
207
762332120R00
Výkaz výměr:
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
m
zimní zahrada:
12 14/16: 4,66*2
20,22 14/12: (2,66*2+2,16)
21 14/14: 2,16*2
23-24 14/16: (2,03*2+1,56)
73 12/14: 2,55*6
42,04000
0,00
9,32
7,48
4,32
5,62
15,30
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby
208
762331913R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m
m
předpoklad výměny 15%:
27: 1,3*15*0,15
2,92500
0,00
2,93
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby
209
762331923R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5
do 8 m
m
předpoklad výměny 15%: 621,51*0,15
13-19: (0,86*2+1,57*2+2,6+1,45*2+1,73*2+9,61+2,06*13)
28-36: (4,72*12+3,4*4+2,26*7+3,33*8+1,5*14+1,79*2+9,12*4+7,4*2+3,9*4)
38-56,62-72,74:
(5,22*2+5,03*2+3,9*2+2,78*2+1,66*2+0,54*2+0,84*4+2,44*4+3,55*4+4,64*4+5,7*4)
(6,34*2+5,76*2+4,65*2+3,52*2+2,28*2+0,7+6,65*7+1,28*4+3,62*2+4,79*2+2,9*8)
(2,36*2+1,23*2+2,07*2+0,94*2+1,13*2+2,26*2+5,74+2,77*33+1,86*3)
93,22650
93,23
50,21
204,16
106,94
137,49
122,71
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby
210
762331933R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5
do 8 m
m
předpoklad výměny 15%:
1-11: (3,48*2+12,95*2+5,1+9,07*2+6,07*2+6,29+9,65+1,48*2+3,33+5,88*2+7,1)*0,15
16,39950
0,00
16,40
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-91 vyřezání střešní vazby
211
762331943R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5
do 8 m
předpoklad výměny 15%:
25-26: (9,23*5+4,59)*0,15
37: 2,28*0,15
m
7,95300
0,00
7,61
0,34
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
212
Číslo
762332931R00
Výkaz výměr:
Název
průřezové plochy do 120 cm2
List č.36
MJ
m
předpoklad výměny 15%:
27: 1,3*15*0,15
Množství Ceník
2,92500
Cen.soust.
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
0,00
2,93
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva
213
762332932R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m
předpoklad výměny 15%: 621,51*0,15
13-19: (0,86*2+1,57*2+2,6+1,45*2+1,73*2+9,61+2,06*13)
28-36: (4,72*12+3,4*4+2,26*7+3,33*8+1,5*14+1,79*2+9,12*4+7,4*2+3,9*4)
38-56,62-72,74:
(5,22*2+5,03*2+3,9*2+2,78*2+1,66*2+0,54*2+0,84*4+2,44*4+3,55*4+4,64*4+5,7*4)
(6,34*2+5,76*2+4,65*2+3,52*2+2,28*2+0,7+6,65*7+1,28*4+3,62*2+4,79*2+2,9*8)
(2,36*2+1,23*2+2,07*2+0,94*2+1,13*2+2,26*2+5,74+2,77*33+1,86*3)
93,22650
93,23
50,21
204,16
106,94
137,49
122,71
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva
214
762332933R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m
předpoklad výměny 15%:
1-11: (3,48*2+12,95*2+5,1+9,07*2+6,07*2+6,29+9,65+1,48*2+3,33+5,88*2+7,1)*0,15
16,39950
0,00
16,40
762 33-9 Vázané konstrukce krovů
762 33-92 doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva
215
762332934R00
Výkaz výměr:
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m
předpoklad výměny 15%:
25-26: (9,23*5+4,59)*0,15
37: 2,28*0,15
7,95300
0,00
7,61
0,34
762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí
216
762342203R00
Výkaz výměr:
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
m2
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
373,30196
0,00
215,22
66,55
26,03
65,51
762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí
217
762342204R00
Výkaz výměr:
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
m2
373,30196
0,00
215,22
66,55
26,03
65,51
762 34-8 Demontáž bednění a laťování
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
218
Číslo
762342812R00
Výkaz výměr:
Název
laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč
latí přes 22 do 50 cm
List č.37
MJ
m2
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
Množství Ceník
373,30196
Cen.soust.
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
0,00
215,22
66,55
26,03
65,51
762 39 Spojovací a ochranné prostředky
219
762395000R00
Výkaz výměr:
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
m3
zimní zahrada:
12 14/16: 4,66*2*0,14*0,16
20,22 14/12: (2,66*2+2,16)*0,14*0,12
21 14/14: 2,16*2*0,14*0,14
23-24 14/16: (2,03*2+1,56)*0,14*0,16
73 12/14: 2,55*6*0,12*0,14
předpoklad výměny 15%:
27: 1,3*15*0,15*0,012
předpoklad výměny 15%: 611,52*0,15*0,0224
13-19: (0,86*2+1,57*2+2,6+1,45*2+1,73*2+9,61+2,06*13)
28-36: (4,72*12+3,4*4+2,26*7+3,33*5+1,5*14+1,79*2+9,12*4+7,4*2+3,9*4)
38-56,62-72,74:
(5,22*2+5,03*2+3,9*2+2,78*2+1,66*2+0,54*2+0,84*4+2,44*4+3,55*4+4,64*4+5,7*4)
(6,34*2+5,76*2+4,65*2+3,52*2+2,28*2+0,7+6,65*7+1,28*4+3,62*2+4,79*2+2,9*8)
(2,36*2+1,23*2+2,07*2+0,94*2+1,13*2+2,26*2+5,74+2,77*33+1,86*3)
předpoklad výměny 15%:
1-11: (3,48*2+12,95*2+5,1+9,07*2+6,07*2+6,29+9,65+1,48*2+3,33+5,88*2+7,1)*0,15*0,0288
předpoklad výměny 15%:
25-26: (9,23*5+4,59)*0,15*0,045
37: 2,28*0,15*0,045
laťování 5/3: 373,30196/0,3*0,05*0,03
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
kontralatě 5/5: 434,02*0,05*0,05
34-36: (9,12*4+7,4*2+3,9*4)
38-56,62-72,74:
(5,22*2+5,03*2+3,9*2+2,78*2+1,66*2+0,54*2+0,84*4+2,44*4+3,55*4+4,64*4+5,7*4)
(6,34*2+5,76*2+4,65*2+3,52*2+2,28*2+0,7+6,65*7+1,28*4+3,62*2+4,79*2+2,9*8)
(2,36*2+1,23*2+2,07*2+0,94*2+1,13*2+2,26*2+5,74+2,77*33+1,86*3)
6,67359
0,00
0,21
0,13
0,08
0,13
0,26
0,00
0,04
2,05
50,21
194,17
106,94
137,49
122,71
0,00
0,47
0,00
0,34
0,02
1,87
215,22
66,55
26,03
65,51
1,09
66,88
106,94
137,49
122,71
762 51 Položení podlah pod PVC
762 51-1 montáž
220
762512115R00
Výkaz výměr:
desek cementotřískových na pero a drážku
m2
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
206,40000
148,05
58,35
762 51 Položení podlah pod PVC
762 51-1 montáž
221
762512125R00
Výkaz výměr:
desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním
sk3: 7,24
m2
7,24000
7,24
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.38
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky
222
762595000R00
Výkaz výměr:
hřebíky, vruty, impregnace
m3
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)*0,016
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)*0,016
sk3: 7,24*0,02*2
3,59200
800-762
RTS
800-762
RTS
2,37
0,93
0,29
762 84-8 Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°
223
762841811R00
Výkaz výměr:
224
762-01
Výkaz výměr:
225
762-02
Výkaz výměr:
226
762-03
Výkaz výměr:
z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky
m2
přesahy střechy:
okap horní: (9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4)*(0,42+0,2)
okap mansardy: (5,94*2+10,73*2+1,45*2)*(0,47+0,2)
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm - příplatek za sklon nad 60°
0,00
40,19
24,28
m2
plocha střechy:
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm - příplatek za sklon nad 60°
65,51220
Vlastní
0,00
65,51
m2
plocha střechy:
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
D+M dřevěné konstrukce pro nový záklop podlahy pro tl. tep. izolace 200 mm (rošt z
OSB desek)
64,46920
65,51220
Vlastní
0,00
65,51
m2
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)
158,20680
Vlastní
158,21
762 90-001 Demontáž dřevěných stěn a příček
z hranolků nebo latí, demontáž oboustranného bednění z hrubých prken, demontáž kotevních želez do 5 kg (1 kus/m2 stěny).
227
762900010RA0
nosné konstrukce a opláštění
m2
13,28000
AP-PSV
RTS
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za
skládku.
Výkaz výměr:
212: 2,075*(1,79+4,61)
13,28
762 90-003 Demontáž krovů
jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2
při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.
228
762900030RAA
Demontáž dřevěného krovu, bez bednění
m2
9,55000
AP-PSV
RTS
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za
skládku.
Výkaz výměr:
229
31110715R
Výkaz výměr:
230
311110220000R
Výkaz výměr:
231
31121222R
Výkaz výměr:
212: 9,55
Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14
9,55
kus
kotvení pozednice: (10+7+7+11+2+4+7+7)*0,15*2
Matice ocelová pozinkovaná 02 1401.2 M16
kotvení pozednice: (10+7+7+11+2+4+7+7)*0,15/1000
kleštiny: (17*2)*0,15*2/1000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
16,50
kus
kleštiny: (17*2)*0,15*2
Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18
16,50000
10,20000
10,20
1000 ks
0,01845
0,01
0,01
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
232
Číslo
31179128R
Výkaz výměr:
233
31179129R
Výkaz výměr:
234
59590739.AR
Výkaz výměr:
235
59590781R
Výkaz výměr:
236
60510000R
Výkaz výměr:
237
605100542mT
Výkaz výměr:
238
60596002R
Výkaz výměr:
Název
Tyč závitová M14, DIN 975, poz.
List č.39
MJ
m
kotvení pozednice: (10+7+7+11+2+4+7+7)*0,15*0,3
Tyč závitová M16, DIN 975, poz.
m
m2
m2
m
SPCM
RTS
222,91200
SPCM
RTS
15,63840
SPCM
RTS
1 368,77385
SPCM
RTS
1 368,77
m
kontralatě 5/5: 434,02*1,1
Řezivo - fošny, hranoly
1,78500
15,64
laťování 5/3: 373,30196/0,3*1,1
Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše
RTS
159,89
63,02
sk3: 7,24*2*1,08
Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m
SPCM
1,79
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)*1,08
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)*1,08
deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch. úprava
základní nátěr; dvouvrstvý; oboustranný
2,47500
Cen.soust.
2,48
kleštiny: (17*2)*0,15*0,35
deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký;
pero-drážka
Množství Ceník
477,42200
Vlastní
477,42
m3
zimní zahrada:
12 14/16: 4,66*2*0,14*0,16*1,1
20,22 14/12: (2,66*2+2,16)*0,14*0,12*1,1
21 14/14: 2,16*2*0,14*0,14*1,1
23-24 14/16: (2,03*2+1,56)*0,14*0,16*1,1
73 12/14: 2,55*6*0,12*0,14*1,1
0,88224
SPCM
RTS
8,61098
800-762
RTS
10,75586
800-763
RTS
800-763
RTS
800-763
RTS
SPCM
RTS
0,00
0,23
0,14
0,09
0,14
0,28
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně
239
Díl:
998762102R00
763
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t
Dřevostavby
763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
240
763611232R00
Výkaz výměr:
241
242
záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované
Výkaz výměr:
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)
763615232R00
60726016.AR
m2
sk8: 2,37*4,34*d
763613232R00
Výkaz výměr:
243
bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované
obložení stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované
10,76
m2
158,21
m2
přesahy střechy:
okap horní: (9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4)*(0,3+0,2)
okap mansardy: (5,94*2+10,73*2+1,45*2)*(0,3+0,2)
deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana
pero/drážka; tl = 22,0 mm
158,20680
50,53000
0,00
32,41
18,12
m2
67,41445
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
244
60726017.AR
Výkaz výměr:
Název
List č.40
MJ
sk8: 2,37*4,34*d*1,1
přesahy střechy:
okap horní: (9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4)*(0,3+0,2)*1,1
okap mansardy: (5,94*2+10,73*2+1,45*2)*(0,3+0,2)*1,1
deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana
pero/drážka; tl = 25,0 mm
Množství Ceník
Cen.soust.
11,83
0,00
35,65
19,93
m2
sk6: (18,615*8,72+0,48*6,8-1,98*3-1,05*0,45*2-1,1*0,45)*1,08
170,86334
SPCM
RTS
3,67052
800-763
RTS
10,75586
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
170,86
998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb
50 m vodorovně
245
Díl:
998763101R00
764
v objektech výšky do 6 m
t
Konstrukce klempířské
764 03-11 Krytiny z měděného plechu
764 03-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků
246
764211201R00
z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30°
m2
včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
sk8: 2,37*4,34*d
10,76
764 03-13 Lemování z měděného plechu
764 03-131 výroba a montáž lemování zdí
247
764231220R00
na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm
m
32,55000
včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
mansarda: (2,3+0,6)*2+2,4*2+1,95*2+2,75+2,15*4+3,35*2
32,55
764 03-13 Lemování z měděného plechu
764 03-131 výroba a montáž lemování zdí
248
764231230R00
na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm
m
14,33091
včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
sk8: 2,37*d+4,34
schodiště: 3*2*a
6,82
7,51
764 03-13 Lemování z měděného plechu
764 03-133 výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami
249
764239230R00
Výkaz výměr:
na hladké krytině, v ploše
m2
k15: 1,7*0,33*a*2+0,75*0,5+0,75*0,4+0,08*(1,1*2*a+0,45*2)
k17: 1,65*0,33*a*2+0,75*0,5+0,75*0,4+0,08*(1,05*2*a+0,45*2)
4,69312
2,37
2,32
764 03-13 Lemování z měděného plechu
764 03-133 výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami
250
764239240R00
Výkaz výměr:
na hladké krytině, v hřebeni
m2
k16: 0,33*0,8*2+1,35*0,4*2+0,08*(1,05*2+0,45*2*a)
1,86615
1,87
764 03-15 Žlaby z měděného plechu
764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
251
764252201R00
Výkaz výměr:
podokapních půlkulatých, rš 250 mm
k18: (1,15+0,9)*2
m
19,44000
4,10
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.41
MJ
k22: 5,4
k25: 5,4
k30: 4,54
Množství Ceník
Cen.soust.
5,40
5,40
4,54
764 03-15 Žlaby z měděného plechu
764 03-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
252
764252203R00
Výkaz výměr:
podokapních půlkulatých, rš 330 mm
m
k24: 5,52+4,72+5,52
k27: 48
63,76000
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
15,76
48,00
764 03-15 Žlaby z měděného plechu
764 03-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický
253
764259211R00
Výkaz výměr:
pro trouby do D 100 mm
kus
k21: 1
9
10,00000
1,00
9,00
764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu
764 03-191 výroba a montáž
254
764291210R00
závětrné lišty, rš 250 mm
m
2,48877
včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
sk8: 2,38*d
2,49
764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu
764 03-191 výroba a montáž
255
764291220R00
závětrné lišty, rš 330 mm
m
8,80504
včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
(0,3*8*a)+(2,3+0,6)*2
8,81
764 03-21 Oplechování parapetů z měděného plechu
764 03-211 výroba a montáž včetně rohů
256
764510260R00
rš 400 mm
Výkaz výměr:
k1: 1,5*4
k2: 2,85*2
k3: 3,7
k4: 0,65*4
k5: 1,75*2
k6: 0,85*2
k7: 1,1*7
k8: 1,05*5
k9: 1*5
k10: 0,7
k11: 1,2*2
k12: 0,95*3
k13: 1,45
k14: 6,85
k31: 0,5*2
m
56,40000
6,00
5,70
3,70
2,60
3,50
1,70
7,70
5,25
5,00
0,70
2,40
2,85
1,45
6,85
1,00
764 03-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu
vč. spojovacích prvků
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.42
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
764 03-221 výroba a montáž včetně rohů
257
764521280R00
rš 600 mm
m
7,10000
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
včetně zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
k20: 7,1
7,10
764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu
764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů
258
764554202R00
Výkaz výměr:
průměru 100 mm
m
k19: 2,5*2
k23: 2,2*2
k28: 6,75*2
k29: 6,55
29,45000
5,00
4,40
13,50
6,55
764 03-25 Odpadní trouby z měděného plechu
764 03-252 výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů
259
764554204R00
Výkaz výměr:
průměru 150 mm
m
k26: 6,8
6,80000
6,80
764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní
260
764312821R00
Výkaz výměr:
z tabulí 2 x 0,67 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°
m2
212: 9,55*1,1
10,50500
10,51
764 21-13 Demontáž lemování
764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
261
764339831R00
Výkaz výměr:
Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°
m2
k15: 1,7*0,33*a*2+0,75*0,5+0,75*0,4
k17: 1,65*0,33*a*2+0,75*0,5+0,75*0,4
původní komín: 0,8*0,33*2+1,28*0,5
5,28639
2,08
2,04
1,17
764 21-13 Demontáž lemování
764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
262
764339841R00
Výkaz výměr:
na hladké krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45°
m2
k16: 0,33*0,8*2+1,35*0,4*2
1,60800
1,61
764 21-15 Demontáž žlabů
263
764351837R00
Výkaz výměr:
264
764352801R00
Výkaz výměr:
265
764352811R00
Výkaz výměr:
266
764359811R00
Demontáž háků, sklon do 45°
kus
22+68
podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45°
90,00
m
k18: (1,15+0,9)*2
k22: 5,4
k25: 5,4
k30: 4,54
Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°
19,44000
4,10
5,40
5,40
4,54
m
k24: 5,52+4,72+5,52
k27: 48
Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°
90,00000
63,76000
15,76
48,00
kus
10,00000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.43
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
764 21-16 Demontáž střešních otvorů
267
764362811R00
střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°
kus
1,00000
800-764
RTS
m
21,68624
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
1,11226
800-764
RTS
373,30196
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních
268
764391821R00
Výkaz výměr:
Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°
sk8: 2,38*d
(0,3*8*a)+(2,3+0,6)*2+8,3*a
2,49
19,20
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů
269
764410850R00
Výkaz výměr:
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
m
1pp: 1,15*2+1,025+1,055+0,92+0,91+0,85+0,9+1+0,65+0,85
1np: 1,05*4+0,95*3+0,6*2+1,7+0,81+1*2+1,22+1,45*2+0,47
2np: 1,05*4+0,95*3+0,6*2+1,7+0,81+0,47+1*2+1,45*2
43,94000
10,46
17,35
16,13
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí
270
764453842R00
Výkaz výměr:
271
764454801R00
Výkaz výměr:
272
764454803R00
Výkaz výměr:
Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm
kus
10
Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm
10,00
m
k19: 2,5*2
k23: 2,2*2
k28: 6,75*2
k29: 6,55
trub kruhových , o průměru 150 mm
10,00000
29,45000
5,00
4,40
13,50
6,55
m
k26: 6,8
6,80000
6,80
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně
273
Díl:
998764102R00
765
v objektech výšky do 12 m
t
Krytiny tvrdé
765 31 Demontáž pálené krytiny
274
765312810R00
Výkaz výměr:
275
765318871R00
Výkaz výměr:
Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti
m2
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
Demontáž krytiny z hřebenáčů, tvrdá malta, do suti
0,00
215,22
66,55
26,03
65,51
m
hřeben: 9,17-1,05+5,712+5,32-1,05+5,046+5,32-1,1
nároží: 3,112*2*1,1331+7,28*2*2*1,1242+0,56*4*1,04+2,4*4
79,08672
27,37
51,72
765 31 Krytina pálená
765 31-2 střech složitých
276
765313123RS3
z tašek drážkových, , povrchová úprava glazura,
m2
371,22348
Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
0,00
215,22
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.44
MJ
Množství Ceník
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
krajovky: -0,2*8,3*a
Cen.soust.
66,55
26,03
65,51
-2,08
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
277
765312390R00
Plech okapní profilovaný 5000/230 mm hliník
m
101,06000
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.
Výkaz výměr:
okap horní: 9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4
okap mansardy: 5,94*2+10,73*2+1,45*2
64,82
36,24
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
278
765313131RS3
drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava glazura
m
27,36800
Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
hřeben: 9,17-1,05+5,712+5,32-1,05+5,046+5,32-1,1
27,37
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
279
765313141RS3
drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava glazura
m
51,71872
Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
nároží: 3,112*2*1,1331+7,28*2*2*1,1242+0,56*4*1,04+2,4*4
51,72
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
280
765313151R00
Pás úžlabí plast. s těsněním ke krytině a hřebeni
m
20,35048
Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
(3,112*2+5,868*2)*1,1331
20,35
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
281
765313163RS3
drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava glazura
m
10,39243
Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
8,3*a
10,39
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
282
765313170R00
drážková, vikýř 45 x 73 cm,
kus
2,00000
Dodávka a montáž vikýře včetně latí a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
t43: 2
2,00
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
283
765313181R00
Přiřezání a uchycení tašek drážkových
m
193,92099
Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
nároží: (3,112*2*1,1331+7,28*2*2*1,1242+0,56*4*1,04+2,4*4)*2
úžlabí: (3,112*2+5,868*2)*1,1331*2
103,44
40,70
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.45
MJ
lemování: (2,3+0,6)*2+2,4*2+1,95*2+2,75+2,15*4+3,35*2
lemování: 3*2*a
komíny: 1,6*2*2+1*2
t43: 0,66*2
Množství Ceník
Cen.soust.
32,55
7,51
8,40
1,32
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
284
765313184RS3
Taška prostupová + nástavec odvětrání kanalizace, taška glazurovaná
kus
2,00000
800-765
RTS
101,06000
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
Vlastní
800-765
RTS
800-765
Vlastní
800-765
RTS
Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
285
765313187R00
Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm jednoduchá
m
Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.
Výkaz výměr:
okap horní: 9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4
okap mansardy: 5,94*2+10,73*2+1,45*2
64,82
36,24
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
286
765313188R00
Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm
m
101,06000
Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.
Výkaz výměr:
okap horní: 9,94*2+5,76*2+0,85*2+9,61+6,27+5,72*2+4,4
okap mansardy: 5,94*2+10,73*2+1,45*2
64,82
36,24
765 31-31 Krytina pálená - Brněnka, Francouzská, Románská
287
765313194T00
Výkaz výměr:
Krytina Tondach-příplatek za sklon přes nad 75°
m2
plocha střechy:
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
65,51220
0,00
65,51
765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše
288
765799315R00
Výkaz výměr:
příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž fólie na bednění
m2
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
215,21596
0,00
215,22
765 79-9 Montáž ostatních konstrukcí na střeše
289
765799316T00
Příplatek za sklon nad 45°
m2
77,92200
Položka je určena pro montáž fólie nebo lepenky.
Výkaz výměr:
sklon 86°: 2,7*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
77,92
765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
765 90-12 Fólie podstřešní difuzní
290
765799311RL2
Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů, podstřešní difúzní fólie Tyvek Soft
m2
385,71176
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy:
sklon 37: (225,06-27,7-26,81+2,9*0,23*2)*a
sklon 35°: (27,7+26,81)*b
sklon 22°: 0,6*(10,73*2+19,81+1,055*2)
sklon 86°: 2,7*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
0,00
215,22
66,55
26,03
77,92
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
291
765-01
Výkaz výměr:
292
765-02
Výkaz výměr:
Název
Demontáž krytiny dvoudrážkové, příplatek za sklon přes 60°, do suti
List č.46
MJ
Množství Ceník
m2
65,51220
plocha střechy:
sklon 86°: 2,27*(9,94*2+1,055*2+19,81-2,14*2-2,48-3,09*2)
Demontáž hřebenáčů, příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti
Cen.soust.
Vlastní
0,00
65,51
m
nároží: 2,4*4
9,60000
Vlastní
9,60
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé
50 m vodorovně
293
Díl:
998765102R00
766
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
t
16,09061
800-765
RTS
m2
13,67400
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
Konstrukce truhlářské
766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů
294
766412113R00
Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm
Včetně našroubování soklu.
Výkaz výměr:
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*2
13,67
766 42 Montáž obložení podhledů
295
766421213R00
Výkaz výměr:
Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm
m2
sk8: 7,24*d
přesah střehy zimní zahrada: (0,2+0,2)*2,4+(0,55+0,2)*4,26
11,72587
7,57
4,16
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných
296
766661112R00
Výkaz výměr:
297
766661122R00
Výkaz výměr:
298
766661132R00
Výkaz výměr:
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus
t33: 6
t34: 6
t35: 5
t36: 3
t38: 2
t39: 2
otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800
mm
6,00
6,00
5,00
3,00
2,00
2,00
kus
t29: 1
t40: 3
t41: 1
otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450
mm
24,00000
5,00000
1,00
3,00
1,00
kus
t37: 1
1,00000
1,00
766 66 Demontáž dveřních křídel
766 66-3 prahů dveří
299
766662811R00
Výkaz výměr:
Demontáž prahů dveří 1křídlových
1pp: 13
1np: 11
2np: 12
kus
36,00000
13,00
11,00
12,00
766 66 Demontáž dveřních křídel
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.47
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
766 66-3 prahů dveří
300
766662812R00
Výkaz výměr:
dvoukřídlových
kus
1np: 2
2np: 1
3,00000
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
2,00
1,00
766 66 Oprava dveřních křídel
766 66-2 doplňkové práce pro opravu dveřních křídel
301
766664915R00
Výkaz výměr:
seříznutí dveřních křídel, kompletizovaných
kus
t40: 1
1,00000
1,00
766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla
302
766670021R00
Výkaz výměr:
Montáž kliky a štítku
kus
t33: 6
t34: 6
t35: 5
t36: 3
t38: 2
t39: 2
t29: 1
t40: 3
t41: 1
t37: 1
30,00000
6,00
6,00
5,00
3,00
2,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
303
766694111R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
kus
t25: 9
t26: 11
20,00000
9,00
11,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
304
766694112R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
kus
t24: 4
4,00000
4,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
305
766694113R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
kus
t28: 2
2,00000
2,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
306
766694121R00
Výkaz výměr:
šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
kus
t27: 4
t31: 2
6,00000
4,00
2,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
307
766694122R00
Výkaz výměr:
šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
t30: 2
kus
4,00000
2,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.48
MJ
t32: 2
Množství Ceník
Cen.soust.
2,00
766 69 Ostatní
766 69-17 montáž prahů dveří
308
766695212R00
Výkaz výměr:
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus
1pp: 3
2np: 3
půda: 1
7,00000
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
3,00
3,00
1,00
766 69 Ostatní
766 69-17 montáž prahů dveří
309
766695232R00
Výkaz výměr:
dvoukřídlých, šířky do 100 mm
kus
1np: 1
1,00000
1,00
766 81 Demontáž kuchyňských linek
310
766812840R00
Výkaz výměr:
délky přes 1800 do 2100 mnm
kus
1pp: 1
1np: 1
2np: 1
3,00000
1,00
1,00
1,00
311
T/01
D+M dřevěné okno venkovní EURO 4dílné 1400/1850 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
2,00000
Vlastní
312
T/02
D+M dřevěné okno venkovní EURO 3dílné 1000/1850 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
4,00000
Vlastní
313
T/03
D+M dřevěné okno venkovní EURO 3dílné 900/1850 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
3,00000
Vlastní
314
T/04
D+M dřevěné okno venkovní EURO 3dílné 1000/1900 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
1,00000
Vlastní
315
T/05
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 950/1500 mm O, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
4,00000
Vlastní
316
T/06
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 950/1320 mm O, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
1,00000
Vlastní
317
T/07
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 420/1040 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
318
T/08
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 760/1140 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
319
T/09
D+M dřevěné okno venkovní EURO 4dílné 1650/1850 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
2,00000
Vlastní
320
T/10
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 550/1320 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
321
T/11
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 550/1250 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
322
T/12
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 2030/1150 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, světlezelená barva
kus
2,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.49
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
323
T/13
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 1560/1150 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, světlezelená barva
kus
1,00000
Vlastní
324
T/14
D+M dřevěné okno venkovní EURO 4dílné 1400/1450 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
2,00000
Vlastní
325
T/15
D+M dřevěné okno venkovní EURO 3dílné 1000/1450 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
4,00000
Vlastní
326
T/16
D+M dřevěné okno venkovní EURO 3dílné 900/1450 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak,
mechanický zámkový otvírač u horního křídla
kus
3,00000
Vlastní
327
T/17
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 800/450 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
3,00000
Vlastní
328
T/18
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 870/1550 mm O, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
329
T/19
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 1000/1550 mm O, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
330
T/20
D+M dřevěné okno venkovní EURO 2dílné 1100/1550 mm O, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
2,00000
Vlastní
331
T/21
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 600/600 mm O+S, zasklení Ug=1,1
ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak
kus
1,00000
Vlastní
332
T/22
D+M dřevěné dveře venkovní EURO 1-křídlé 1150/2250, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika-klika, bezbarvý lak, FAB, pravé
kus
1,00000
Vlastní
333
T/23
D+M dřevěné dveře venkovní EURO 1-křídlé 1400/2590, plné, nadsvětlík, široký
profil, pravé, zasklení Ug=1,1 ditherm PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC
klika-klika, bezbarvý lak, FAB
kus
1,00000
Vlastní
334
T/42
D+M dřevěné okno venkovní EURO 1dílné 1350/900 mm S, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bezbarvý lak, obloukové,
dělené příčkami
kus
1,00000
Vlastní
dodávka a montáž, délky 120 cm
kus
2,00000
766 81 Kuchyňské linky
335
766810010RAA
Výkaz výměr:
336
766810010RAB
Výkaz výměr:
337
766810010RAC
Výkaz výměr:
338
766810010RAD
Výkaz výměr:
339
54914588R
Výkaz výměr:
340
54914591R
1np: 1
2np: 1
dodávka a montáž, délky 150 cm
kus
2np: 1
dodávka a montáž, délky 180 cm
kus
kus
AP-PSV
RTS
1,00000
AP-PSV
RTS
3,00000
AP-PSV
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
1,00
1,00
1,00
kus
5
kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře
1,00000
1,00
1pp: 1
1np: 1
2np: 1
kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr;
pro dveře WC, koupelen
RTS
1,00
1pp: 1
dodávka a montáž, délky 210 cm
AP-PSV
1,00
1,00
5,00000
5,00
kus
20,00000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
341
Číslo
54914594R
Výkaz výměr:
Název
kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro
dveře
List č.50
MJ
kus
1+2+2
Množství Ceník
5,00000
Cen.soust.
SPCM
RTS
5,00
342
54926045R
zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h
= 170 mm; rozteč 90 mm
kus
5,00000
SPCM
RTS
343
54926062R
Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P
kus
25,00000
SPCM
RTS
344
60780013R
parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 300 mm;
dekor bílý, mramor, imitace dřeva
m
30,29250
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
Výkaz výměr:
345
60780017R
Výkaz výměr:
346
60780020R
Výkaz výměr:
347
60780050R
Výkaz výměr:
348
61165002R
Výkaz výměr:
349
61165003R
Výkaz výměr:
350
61165004R
Výkaz výměr:
351
61165032R
Výkaz výměr:
t24: 1,5*4*1,05
t25: 1*9*1,05
t26: 0,95*11*1,05
t28: 1,7*2*1,05
parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 500 mm;
dekor bílý, mramor, imitace dřeva
6,30
9,45
10,97
3,57
m
t27: 0,55*4*1,05
t30: 1,15*2*1,05
t32: 1,1*2*1,05
parapet vnitřní povrch laminátová fólie 0,6 mm; jádro vlhkuodolná DTD; š = 650 mm;
dekor bílý, mramor, imitace dřeva
2,31
2,42
2,31
m
t31: 0,9*2*1,05
krytka parapetu plast; rozměr 600 mm
kus
kus
kus
t33: 6
4,00000
2,00
2,00
kus
t40: 2
t41: 1
dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1;
prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
8,00000
5,00
3,00
t38: 2
t39: 2
dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné;
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
75,60000
8,00
18,00
22,00
8,00
4,00
4,00
4,00
4,00
75,60
t35: 5
t36: 3
dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné;
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
1,89000
1,89
t24: 2*4
t25: 2*9
t26: 2*11
t27: 2*4
t28: 2*2
t30: 2*2
t31: 2*2
t32: 2*2
72*1,05
dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné;
povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
7,03500
3,00000
2,00
1,00
kus
12,00000
6,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.51
MJ
t34: 6
352
61165033R
Výkaz výměr:
353
61165036R
Výkaz výměr:
354
61173113RM
Výkaz výměr:
355
61187376R
Výkaz výměr:
356
61187396R
Výkaz výměr:
357
61187416R
Výkaz výměr:
358
61187496R
Výkaz výměr:
359
61191687R
Výkaz výměr:
dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1;
prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
kus
kus
kus
kus
kus
kus
RTS
1,00000
Vlastní
1,00000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
1,03689
800-766
RTS
39,77538
800-771
RTS
800-771
RTS
3,00000
3,00000
2,00
1,00
kus
1np: 1
Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B
SPCM
3,00
1pp: 2
půda: 1
práh buk; š = 100 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm
1,00000
1,00
2np: 3
Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
RTS
1,00
1pp: 1
práh buk; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm
SPCM
1,00
t40: 1
práh buk; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm
1,00000
1,00
t37: 1
Dveře vchodové plné palubkové 90x197 cm model A, zateplené
Cen.soust.
6,00
t29: 1
dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 2;
prosklení 1/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech
Množství Ceník
1,00000
1,00
m2
sk8: 7,24*d*1,04
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*2*1,04
přesah střehy zimní zahrada: ((0,2+0,2)*2,4+(0,55+0,2)*4,26)*1,04
26,41586
7,87
14,22
4,32
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské
50 m vodorovně
360
Díl:
998766102R00
771
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t
Podlahy z dlaždic a obklady
771 10 Příprava podkladu před kladením dlažeb
361
771101111R00
Výkaz výměr:
362
771101121R00
Výkaz výměr:
vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm
m2
sk12:
1pp-1np: 1,1*(0,263)*9+1,22*(0,292)*2+3,82+3,54
1np-2np: 1,24*(0,29)*7+1,22*(0,29)*7+1,52*(0,29)*1+1,18*(0,29)*1+1,9+1,47+1,44+4,38
112: 0,85*1,4
2np-půda: 1,24*2,05+1,22*2,07+4,655+3,22
provedení penetrace podkladu
sk12:
1pp-1np: 1,1*(0,263)*9+1,22*(0,292)*2+3,82+3,54
1np-2np: 1,24*(0,29)*7+1,22*(0,29)*7+1,52*(0,29)*1+1,18*(0,29)*1+1,9+1,47+1,44+4,38
112: 0,85*1,4
2np-půda: 1,24*2,05+1,22*2,07+4,655+3,22
0,00
10,68
14,97
1,19
12,94
m2
39,77538
0,00
10,68
14,97
1,19
12,94
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.52
MJ
Množství Ceník
m2
31,52978
Cen.soust.
771 27 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických
363
771275105RT2
Výkaz výměr:
hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele
003-008: 1,15*(0,34+0,63)
1pp-1np: 1,1*(0,1807+0,263)*10+1,22*(0,1807+0,292)*3
1np-2np: 1,24*(0,17+0,29)*8+1,22*(0,17+0,29)*8+1,52*(0,17+0,29)*2+1,18*(0,17+0,29)*2
110: 1,4*(0,17+0,283)*4
2np-půda: 1,24*(0,18+0,256)*9+1,22*(0,18+0,263)*9
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
1,12
6,61
11,54
2,54
9,73
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických
364
771475014R00
Výkaz výměr:
365
771475034R00
Výkaz výměr:
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
m
002: 3,8*2+4,42*2-0,8*2
003: 4,37*2+1,8*2-1,05-0,8*2-1,15
004: 3,55*2+4,42*2-0,8*2
006: 5,66*2+3,83*2+0,13*2-0,9
008: 2,89*2+2,12*2+2,17*2-1,1-1,15-0,9*2-0,7+1,73*2+2,75*2-1,1-1,22
009: 4,41*2+1,95*2+3,47*2-0,9*2+0,05*2+0,37*2
010: 3,66*2+3,82*2+0,73*2+4,04*2+1,4*2-0,92*2-0,9
105: 3,96*2+0,13*2+4,09*2-0,8
108: 7,97*2+2*2+0,2*2-0,8*4-0,7*2-1,35
109: 2,73*2+1,22+0,19*2-1,52+1,27+1,49+1,21+1,24+1,18+1,22-0,9
110: 1,4*2+1,4+1,87*2+3,86*2+0,18*2-0,9-1,35-1,15
208: 1,52*2+2,75*2+2,3*2-0,8*2-1,22-1,24
212: 1,68*2+4,32*2-0,8
půda: 2,75*2+1,59*2-1,22
výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele
198,13000
14,84
8,54
14,34
18,34
16,25
18,70
24,56
15,56
14,39
12,25
12,62
9,08
11,20
7,46
m
1pp-1np: ((0,1807+0,263)*10+(0,1807+0,292)*3)*2
1np-2np: ((0,17+0,29)*8+(0,17+0,29)*8+(0,17+0,29)*2+(0,17+0,29)*2)*2
003-008: 0,34*2+0,3*2
110: 0,68*2+0,85*2
2np-půda: 2,05*2+2,05+2,07+3,249*2
49,16820
11,71
18,40
1,28
3,06
14,72
771 47-8 Montáž lišt
366
771478001RT1
Výkaz výměr:
Montáž lišt schodišťových, stupňů i soklíků
m
(31,52978+198,13)
229,65978
229,66
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických
367
771575109R00
Výkaz výměr:
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
m2
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
sk3: 7,24
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
podesty:
1pp-1np: 3,82+3,54-1,1*0,263-1,22*0,292
1np-2np: 1,9+1,47+1,44+4,38--1,52*0,29-1,24*0,29-1,18*0,29-1,19*0,29
2np-půda: 4,655+3,22-1,24*0,256-1,22*0,263
185,84506
58,35
7,24
97,72
0,00
6,71
8,58
7,24
771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických
368
771579791R00
Výkaz výměr:
Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.
sk2: (1,87+1,89+2,96)
sk5: (4,74)
podesty:
m2
33,99506
6,72
4,74
0,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.53
MJ
1pp-1np: 3,82+3,54-1,1*0,263-1,22*0,292
1np-2np: 1,9+1,47+1,44+4,38--1,52*0,29-1,24*0,29-1,18*0,29-1,19*0,29
2np-půda: 4,655+3,22-1,24*0,256-1,22*0,263
369
771579793R00
Výkaz výměr:
370
371
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
Výkaz výměr:
106,107,206,207,211: (6,33+1,87+6,16+1,89+2,96)
58581301R
58581697.AR
Výkaz výměr:
373
59760102.AR
Výkaz výměr:
374
59764203R
Výkaz výměr:
375
59764210R
Výkaz výměr:
376
59764240R
stěrka vyrovnávací opravná; cementová; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy od
1,5 mm
m2
m2
kg
kg
m
800-771
RTS
162,28355
SPCM
RTS
1,21713
SPCM
RTS
241,14277
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
241,14
m2
169,96776
58,35
7,24
97,72
0,00
6,71
8,58
7,24
-19,21
169,97
m2
106,107,206,207,211: (6,33+1,87+6,16+1,89+2,96)*1,02
dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný;
pro interiér i exteriér
19,21000
1,22
10,68
14,97
1,19
12,94
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
sk3: 7,24
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
podesty:
1pp-1np: 3,82+3,54-1,1*0,263-1,22*0,292
1np-2np: 1,9+1,47+1,44+4,38--1,52*0,29-1,24*0,29-1,18*0,29-1,19*0,29
2np-půda: 4,655+3,22-1,24*0,256-1,22*0,263
106,107,206,207,211: -(6,33+1,87+6,16+1,89+2,96)
166,63506*1,02
Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm, Nordic
RTS
162,28
10,68
14,97
1,19
12,94
(31,52978+198,13)*1,05
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i
exteriér
800-771
19,21
sk12: 39,77538*0,03*1,02
1pp-1np: 1,1*(0,263)*9+1,22*(0,292)*2+3,82+3,54
1np-2np: 1,24*(0,29)*7+1,22*(0,29)*7+1,52*(0,29)*1+1,18*(0,29)*1+1,9+1,47+1,44+4,38
112: 0,85*1,4
2np-půda: 1,24*2,05+1,22*2,07+4,655+3,22
Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm
166,63506
58,35
7,24
97,72
0,00
6,71
8,58
7,24
-19,21
sk12: 39,77538*4*1,02
1pp-1np: 1,1*(0,263)*9+1,22*(0,292)*2+3,82+3,54
1np-2np: 1,24*(0,29)*7+1,22*(0,29)*7+1,52*(0,29)*1+1,18*(0,29)*1+1,9+1,47+1,44+4,38
112: 0,85*1,4
2np-půda: 1,24*2,05+1,22*2,07+4,655+3,22
hmota penetrační vodou ředitelná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti
podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá
Cen.soust.
6,71
8,58
7,24
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
sk3: 7,24
sk5: (15,3+5,69+14,87+21,68+4,74+8,89+12,57+13,98)
podesty:
1pp-1np: 3,82+3,54-1,1*0,263-1,22*0,292
1np-2np: 1,9+1,47+1,44+4,38--1,52*0,29-1,24*0,29-1,18*0,29-1,19*0,29
2np-půda: 4,655+3,22-1,24*0,256-1,22*0,263
106,107,206,207,211: -(6,33+1,87+6,16+1,89+2,96)
771579795R00
Výkaz výměr:
372
Příplatek za spárovací hmotu - plošně
Množství Ceník
19,59420
19,59
m2
50,64325
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
377
59764241R
Výkaz výměr:
378
59764243R
Výkaz výměr:
379
59764244R
Výkaz výměr:
Název
List č.54
MJ
1pp-1np: ((0,1807+0,263)*10+(0,1807+0,292)*3)*2
1np-2np: ((0,17+0,29)*8+(0,17+0,29)*8+(0,17+0,29)*2+(0,17+0,29)*2)*2
003-008: 0,34*2+0,3*2
110: 0,68*2+0,85*2
2np-půda: 2,05*2+2,05+2,07+3,249*2
49,1682*1,03
Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic
kus
780,84325
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
800-771
RTS
780,84
kus
002: 5
004: 5
006: 2
008: 6
009: 7
010: 4
105: 2
108: 2
109: 3
110: 3
208: 6
212: 1
půda: 1
47*1,02
Dlažba Taurus Granit matná sokl vnitřní roh 9 cm, Nordic
Cen.soust.
11,71
18,40
1,28
3,06
14,72
50,64
(31,52978+198,13)/0,3*1,02
Dlažba Taurus Granit matná sokl vnější roh 9 cm, Nordic
Množství Ceník
47,94000
5,00
5,00
2,00
6,00
7,00
4,00
2,00
2,00
3,00
3,00
6,00
1,00
1,00
47,94
kus
002: 7
003: 4
004: 6
006: 6
008: 5
009: 7
010: 8
105: 6
108: 6
109: 5
110: 7
208: 6
212: 5
půda: 3
81*1,02
82,62000
7,00
4,00
6,00
6,00
5,00
7,00
8,00
6,00
6,00
5,00
7,00
6,00
5,00
3,00
82,62
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovně
380
Díl:
998771102R00
775
v objektech výšky do 12 m
t
6,46628
Podlahy vlysové a parketové
775 41 Podlahové soklíky nebo lišty
bez základního nátěru
775 41-1 dodávka včetně montáže
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
381
Číslo
775413121R00
Výkaz výměr:
Název
připevněné vruty, dubové, 60/15 mm
List č.55
MJ
Množství Ceník
m
58,30000
201: 5,85*2+4*2+0,1*4-0,8
202: 6*2+4,5*2+0,1*2-0,8*2
203: 6*2+4*2+0,1*2-0,8
Cen.soust.
800-775
RTS
800-775
RTS
800-775
RTS
800-775
RTS
800-775
RTS
800-775
RTS
800-775
RTS
0,11679
800-775
RTS
170,34000
800-775
RTS
19,30
19,60
19,40
775 41-8 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných
382
775411810R00
Výkaz výměr:
přibíjených
m
201: 5,85*2+4*2+0,1*4-0,8
202: 6*2+4,5*2+0,1*2-0,8*2
203: 6*2+4*2+0,1*2-0,8
58,30000
19,30
19,60
19,40
775 51-8 Demontáž podlah vlysových lepených
383
775511800R00
Výkaz výměr:
včetně lišt
m2
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
sk3: 7,24
dlažba: -29,3194
1np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95+13,06+1,23*3,38
2np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95
184,32060
148,05
58,35
7,24
-29,32
23,27
6,05
775 54 Podlahy lamelové
775 54-3 doplňkové práce
384
775542021R00
Výkaz výměr:
podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm
m2
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
206,40000
148,05
58,35
775 59 Ostatní práce
385
775592000R00
Výkaz výměr:
386
775599130R00
Výkaz výměr:
broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné
m2
sk13: (23,4+27+24)
přetmelení spárovým tmelem
74,40000
74,40
m2
sk13: (23,4+27+24)
74,40000
74,40
775 59-1 lak dřevěných podlah
387
775599144R00
Výkaz výměr:
1x základní + 2x lak, přebroušení
m2
sk13: (23,4+27+24)
74,40000
74,40
998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové
50 m vodorovně
388
Díl:
998775102R00
776
v objektech výšky do 12 m
t
Podlahy povlakové
776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu
389
776421100RT1
Výkaz výměr:
lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC
001: 4,05*2+4*2-0,8
005: 3,94*2+3,8*2+0,4*2+0,36*2+0,15*2-0,8
101: 4,15*2+6,15*2-0,8
102: 4,65*2+6*2-0,8*2
103: 4*2+6*2+0,15*2-0,8*2
m
15,30
16,50
19,80
19,70
18,70
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.56
MJ
104: 1,88*2+4,31*2-0,8
111: 3,96*4+0,15*2-0,8
204: 4,82*2+4,31*2+0,15*2-0,8
205: 5,2*2+2*2-0,8*3-0,7*2
209: 2,38*2+3,96*2+0,55*2-0,8*4-0,7
210: 3,93*2+3,96*2-0,8+0,1*2
Množství Ceník
Cen.soust.
11,58
15,34
17,76
10,60
9,88
15,18
776 52 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC)
776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) - pásy
390
776521100RT1
Výkaz výměr:
montáž
m2
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
sk4: (15,92+14,68)
178,65000
800-775
RTS
800-775
RTS
800-775
RTS
AP-PSV
RTS
148,05
30,60
776 98 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily
391
776981113RT2
Výkaz výměr:
přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící profil,
výška profilu 12,5 mm, šířka profilu 26 mm
m
1pp: 0,9+0,8*4
1np: 0,8*6+0,7*2+0,9
2np: 0,7*3+0,8*5
17,30000
4,10
7,10
6,10
776 99 Ostatní práce
392
776996110R00
Výkaz výměr:
napuštění povlakových podlah pastou
m2
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
sk3: 7,24
dlažba: -29,3194
1np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95+13,06+1,23*3,38
2np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95
184,32060
148,05
58,35
7,24
-29,32
23,27
6,05
776 51 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy
lepených s podložkou.
393
776510010RA0
m2
184,32060
Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
Výkaz výměr:
394
284-1
Výkaz výměr:
395
776-01
Výkaz výměr:
sk1: (24+27+24+8,05+15,68+19,09+10,4+7,77+12,06)
sk2: (13,69+6,33+1,87+15,94+9,51+6,16+1,89+2,96)
sk3: 7,24
dlažba: -29,3194
1np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95+13,06+1,23*3,38
2np: 2,2*1,78+0,1*1,85+1*1,95
Soklová lišta vinylové podlahy 55x10 mm
148,05
58,35
7,24
-29,32
23,27
6,05
m
170,34*1,04
Vinylová podlahová krytina
177,15360
Vlastní
177,15
m2
184,3206*1,04
191,69342
Vlastní
191,69
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovně do 50 m
396
998776101R00
v objektech výšky do 6 m
t
0,10012
800-775
RTS
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
781
Název
List č.57
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Obklady keramické
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
397
781415015R00
Výkaz výměr:
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm
m2
002: 0,6*(0,6+1,86)
004: 0,6*(1,65+0,55)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,4*2)
105: 0,6*(3,5+0,6)
106: 2*(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)-0,76*0,51+0,3*(0,76+0,51*2)
107: 2*(1*2+1,95*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
204: 0,6*(0,6+4,82+0,35+0,95)
206: 2*(3,25*2+1,95*2-0,7)-0,6*0,7*2-0,76*0,86+0,3*(0,76+0,86*2)
207: 2*(1,95*2+1*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
210: 0,6*(1,2+2,18+0,6)
211: 2*(1,85*2+1,6*2-0,7)
110,63110
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
1,48
1,32
20,95
2,46
25,75
10,61
4,03
18,65
10,61
2,39
12,40
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
398
781419705R00
Výkaz výměr:
příplatek za spárovací hmotu - plošně
m2
002: 0,6*(0,6+1,86)
004: 0,6*(1,65+0,55)
105: 0,6*(3,5+0,6)
204: 0,6*(0,6+4,82+0,35+0,95)
210: 0,6*(1,2+2,18+0,6)
11,67600
1,48
1,32
2,46
4,03
2,39
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
399
781419706R00
Výkaz výměr:
Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
m2
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,4*2)
106: 2*(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)-0,76*0,51+0,3*(0,76+0,51*2)
107: 2*(1*2+1,95*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
206: 2*(3,25*2+1,95*2-0,7)-0,6*0,7*2-0,76*0,86+0,3*(0,76+0,86*2)
207: 2*(1,95*2+1*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
211: 2*(1,85*2+1,6*2-0,7)
98,95510
20,95
25,75
10,61
18,65
10,61
12,40
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
400
781419711R00
Výkaz výměr:
Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
002: 0,6*(0,6+1,86)
004: 0,6*(1,65+0,55)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,4*2)
105: 0,6*(3,5+0,6)
106: 2*(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)-0,76*0,51+0,3*(0,76+0,51*2)
107: 2*(1*2+1,95*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
204: 0,6*(0,6+4,82+0,35+0,95)
206: 2*(3,25*2+1,95*2-0,7)-0,6*0,7*2-0,76*0,86+0,3*(0,76+0,86*2)
207: 2*(1,95*2+1*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
210: 0,6*(1,2+2,18+0,6)
211: 2*(1,85*2+1,6*2-0,7)
m2
110,63110
1,48
1,32
20,95
2,46
25,75
10,61
4,03
18,65
10,61
2,39
12,40
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.58
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
781 49 Lišty k obkladům
401
781491001R00
Výkaz výměr:
402
59760102.AR
Výkaz výměr:
403
59760111.AR
Výkaz výměr:
404
597813602R
Výkaz výměr:
Montáž lišt k obkladům
m
rohy a zakončení:
002: 0,6*2+(0,6+1,86)*2
004: 0,6*2+(1,65+0,55)*2
007: 2,28*3+(2,77*2+1,92*2+0,15*2)+0,7+2*2+(0,85+0,4*2)
105: 0,6*2+(3,5+0,6)*2
106: 2*10+(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)+(0,76+0,51*2)
107: 2*3+(1*2+1,95*2-0,7)+(0,42+0,44*2)
204: 0,6*3+(0,6+4,82+0,35+0,95)*2
206: 2*3+(3,25*2+1,95*2-0,7)+(0,76+0,86*2)
207: 2*3+(1,95*2+1*2-0,7)+(0,42+0,44*2)
210: 0,6*2+(1,2+2,18+0,6)*2
211: 2*2+(1,85*2+1,6*2-0,7)
Mezisoučet:
kouty:
002: 0,6
004: 0,6
007: 2,28*7+0,4*2
105: 0,6
106: 2*13+0,3*2
107: 2*6+0,3*2
204: 0,6*2
206: 2*5+0,3*2
207: 2*6+0,3*2
210: 0,6*2
211: 2*4
Mezisoučet:
Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm
m
RTS
164,16750
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
800-771
RTS
164,17
m
91,35*1,05
Obkládačka Color One 19,8x19,8 světle šedá mat
800-771
0,00
6,12
5,60
22,87
9,40
34,58
12,50
15,24
18,18
12,50
9,16
10,20
156,35
0,00
0,60
0,60
16,76
0,60
26,60
12,60
1,20
10,60
12,60
1,20
8,00
91,36
156,35*1,05
Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm
247,71000
95,91750
95,92
m2
002: 0,6*(0,6+1,86)
004: 0,6*(1,65+0,55)
007: 2,28*(2,77*2+1,92*2+0,15*2)-0,7*2-0,85*0,45+0,4*(0,85+0,4*2)
105: 0,6*(3,5+0,6)
106: 2*(1,2*4+0,9*4+2*2+1,95*2-0,7*5)-0,76*0,51+0,3*(0,76+0,51*2)
107: 2*(1*2+1,95*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
204: 0,6*(0,6+4,82+0,35+0,95)
206: 2*(3,25*2+1,95*2-0,7)-0,6*0,7*2-0,76*0,86+0,3*(0,76+0,86*2)
207: 2*(1,95*2+1*2-0,7)-0,42*0,44+0,3*(0,42+0,44*2)
210: 0,6*(1,2+2,18+0,6)
211: 2*(1,85*2+1,6*2-0,7)
110,6311*1,02
112,84372
1,48
1,32
20,95
2,46
25,75
10,61
4,03
18,65
10,61
2,39
12,40
112,84
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické
405
998781102R00
v objektech výšky do 12 m
t
1,95284
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
783
Název
List č.59
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Nátěry
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické
406
783222100R00
Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
m2
4,06560
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-784
RTS
včetně pomocného lešení.
Výkaz výměr:
ocel zárubně: 0,21*(0,9+1,97*2)*4
4,07
783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické
407
783626300R00
lazurovací, 3x lakování
m2
18,73023
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Výkaz výměr:
408
783626310RT1
sk8: 7,24*d*1,3
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*1,3
Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, Paulín, Proctillegno 2 x, finální
Proctillegno Cerato 1 x
9,84
8,89
m2
13,04310
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Výkaz výměr:
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*1,3
přesah střehy zimní zahrada: ((0,2+0,2)*2,4+(0,55+0,2)*4,26)
8,89
4,16
783 67 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové
409
783671003R00
Výkaz výměr:
Nátěr polyuretan.truhlářských výrobků 2x +1x email
m2
prahy: (0,7+0,8*3+0,9*3+1,45)*0,25
1,81250
1,81
783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
410
783782205R00
Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
m2
448,90931
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
Výkaz výměr:
Díl:
784
sk8: 7,24*d
sk11: (4,17+9,13-1,56*1,15-2,03*1,15*2)*2
přesah střehy zimní zahrada: ((0,2+0,2)*2,4+(0,55+0,2)*4,26)
ponechané prvky krovu:
předpoklad výměny 15%:
27: 1,3*15*0,85*0,44
předpoklad výměny 15%: 621,51*0,85*0,6
13-19: (0,86*2+1,57*2+2,6+1,45*2+1,73*2+9,61+2,06*13)
28-36: (4,72*12+3,4*4+2,26*7+3,33*8+1,5*14+1,79*2+9,12*4+7,4*2+3,9*4)
38-56,62-72,74:
(5,22*2+5,03*2+3,9*2+2,78*2+1,66*2+0,54*2+0,84*4+2,44*4+3,55*4+4,64*4+5,7*4)
(6,34*2+5,76*2+4,65*2+3,52*2+2,28*2+0,7+6,65*7+1,28*4+3,62*2+4,79*2+2,9*8)
(2,36*2+1,23*2+2,07*2+0,94*2+1,13*2+2,26*2+5,74+2,77*33+1,86*3)
předpoklad výměny 15%:
1-11: (3,48*2+12,95*2+5,1+9,07*2+6,07*2+6,29+9,65+1,48*2+3,33+5,88*2+7,1)*0,85*0,68
předpoklad výměny 15%:
25-26: (9,23*5+4,59)*0,85*0,8
37: 2,28*0,85*0,8
7,57
13,67
4,16
0,00
0,00
7,29
316,97
50,21
204,16
106,94
137,49
122,71
0,00
63,19
0,00
34,50
1,55
Malby
784 40 Odstranění maleb
411
784402801R00
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
m2
1 333,31364
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-a
Správní budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
List č.60
MJ
Název
oprava omítek: (459,3925+1022,0671)*0,9
Množství Ceník
Cen.soust.
1 333,31
784 41 Příprava povrchu
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu
412
784111701R00
disperzní, jednonásobná
Výkaz výměr:
m2
3,86*2+18,1818*2+7,72*2+10,92
-2*(1,1+1,95+1,6+1,85)-0,6*0,6*2
56,72360
800-784
RTS
800-784
RTS
800-784
RTS
56,72360
800-784
RTS
1,28946
801-3
RTS
70,44
-13,72
784 45 Malby z malířských směsí se začištěním
413
784115212R00
Výkaz výměr:
414
Díl:
784115722R00
D96
m2
strop: 459,3925
784115222R00
Výkaz výměr:
415
Malba tekutá Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x
459,39250
459,39
, , barevné, dvojnásobné
m2
stěny: 1177,304+47,2631+34,9599
1 259,52700
1 259,53
omyvatelné, pro sádrokarton, , barevné, dvojnásobné
m2
Přesuny suti a vybouraných hmot
979 08-4 Poplatek za skládku
416
979990001R00
Výkaz výměr:
Poplatek za skládku stavební suti
t
agregované položky:
212: 9,55*39,24/1000
212: 2,075*(1,79+4,61)*0,055
PVC: 184,3206*0,001
0,00
0,37
0,73
0,18
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
417
979011111R00
za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
t
149,09367
801-3
RTS
418
979011121R00
příplatek za každé další podlaží
t
93,18354
801-3
RTS
t
186,36709
801-3
RTS
t
1 677,30378
801-3
RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
419
979081111R00
420
979081121R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
421
979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
372,73417
801-3
RTS
422
979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
745,46835
801-3
RTS
t
186,36709
801-3
RTS
979 08-4 Poplatek za skládku
423
979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti
Proměnné výkazu výměr
Proměnná
Popis
Hodnota
a
sklon 37°
1,25
b
sklon 35°
1,22
c
sklon 22°
1,08
d
sklon 17°
1,05
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-b
Správní budova - Ústřední vytápění
Poř.
Číslo
713
Díl:
Název
List č.61
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
TEPELNÁ IZPLACE
1
87
Izolace návleková TUBEX STANDARD 10/12
m
55,00000
Vlastní
2
88
Izolace návleková TUBEX STANDARD 10/15
m
160,00000
Vlastní
3
89
Izolace návleková TUBEX STANDARD 10/18
m
120,00000
Vlastní
4
90
Izolace návleková TUBEX STANDARD 10/22
m
150,00000
Vlastní
5
91
Izolace návleková TUBEX STANDARD 16/28
m
20,00000
Vlastní
6
92
Izolace návleková TUBEX STANDARD 16/42
m
20,00000
Vlastní
7
93
Montáž tepelné izolace
m
170,00000
Vlastní
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně
8
998713202R00
730
Díl:
v objektech výšky do 12 m
%
800-713
RTS
Ústřední vytápění
9
84
HZS – Topná zkouška
hod
72,00000
Vlastní
10
85
HZS – Tlaková zkouška
hod
48,00000
Vlastní
11
94
Zednická výpomoc (4% z ÚT)
kpl
1,00000
Vlastní
731
Díl:
KOTELNY A STROJOVNY
12
1
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vnitřní instalaci BUDERUS typ, WPL 18 I "CZ"
sou
1,00000
Vlastní
13
10
Protideštová žaluzie WGI 900
sou
2,00000
Vlastní
14
11
Zaslepovací rám VRA 900
sou
2,00000
Vlastní
15
12
Expanzní nádoba Logafix 3b/ 35 l bílá-Buderus 3/4
sou
1,00000
Vlastní
16
13
Ventil k expanzí OVE 3/4"
sou
1,00000
Vlastní
17
14
Držák RA KS 8-35l - pásek, 50-425mm
sou
1,00000
Vlastní
18
15
Skupina pojistná KSG mini 3,0 bar
sou
1,00000
Vlastní
19
16
Čerpadlo oběhové WILO Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10
sou
1,00000
Vlastní
20
17
Montáž TČ a příslušenství
sou
1,00000
Vlastní
21
18
Rozdělovač sběrač RS KOMBI modul 100 délka 1950 mm vč. Izolace
sou
1,00000
Vlastní
22
19
Oběhová čerpadla Alpha 25-40
sou
3,00000
Vlastní
23
2
Instalační sada INPI 1 1/4
sou
1,00000
Vlastní
24
3
Akumulační zásobník o objemu 200 l typ PS 200 EW
sou
1,00000
Vlastní
25
4
Přídavná karta HMC20Z k WPL I/A
sou
1,00000
Vlastní
26
5
Teplotní čidlo TF
sou
2,00000
Vlastní
27
6
Vzduchový kanál přímý dlouhý LGL 900
sou
1,00000
Vlastní
28
7
Vzduchový kanál koleno 90° LBO 900
sou
1,00000
Vlastní
29
8
Uchycení kanálu GAN 900
sou
1,00000
Vlastní
30
9
Průchodka zdí WDU 900
sou
2,00000
Vlastní
998 73-1 Přesun hmot pro kotelny
vodorovně do 50 m
31
998731202R00
733
Díl:
umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m
%
800-731
RTS
POTRUBÍ
32
21
Potrubí měděné polotvrdé 12x1 mm
m
55,00000
Vlastní
33
22
Potrubí měděné polotvrdé 15x1 mm
m
160,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-b
Správní budova - Ústřední vytápění
Poř.
Číslo
Název
List č.62
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
34
23
Potrubí měděné polotvrdé 18x1 mm
m
120,00000
Vlastní
35
24
Potrubí měděné polotvrdé 22x1 mm
m
150,00000
Vlastní
36
25
Potrubí měděné polotvrdé 28x1 mm
m
20,00000
Vlastní
37
26
Potrubí měděné polotvrdé 42x1,5 mm
m
20,00000
Vlastní
38
27
Tvarovky dle skutečnosti při montáži (předb. odhad ceny)
sou
1,00000
Vlastní
39
28
Montáž potrubí
sou
1,00000
Vlastní
998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí
40
998733203R00
734
Díl:
v objektech výšky do 24 m
%
800-731
RTS
ARMATURY
41
30
Šroubení radiátorové rohové HEIMEIER VEKOLUX N 0531-50.000
ks
18,00000
Vlastní
42
31
Vypouštěcí přípravek pro hadici 1/2“ 0311-00.102
ks
1,00000
Vlastní
43
32
Univerzální klíč 0530-01.433
ks
1,00000
Vlastní
44
33
Radiátorová armatura KORADO HM Z-DO23
ks
2,00000
Vlastní
45
34
Termostatický ventil HEIMEIER V-eakt DN 10
ks
4,00000
Vlastní
46
35
Termostatický ventil HEIMEIER V-eakt DN 15
ks
3,00000
Vlastní
47
36
Radiátorové šroubení HEIMEIER REGULUX DN 10
ks
4,00000
Vlastní
48
37
Radiátorové šroubení HEIMEIER REGULUX DN 15
ks
3,00000
Vlastní
49
38
Montáž a nastavení termostatických ventilů a šroubení
ks
34,00000
Vlastní
50
39
Svěrné šroubení 3831-12.351
ks
22,00000
Vlastní
51
40
Svěrné šroubení 3831-15.351
ks
30,00000
Vlastní
52
41
Svěrné šroubení 3831-22.351
ks
2,00000
Vlastní
53
42
Opěrné pouzdro 12 1300-12.170
ks
22,00000
Vlastní
54
43
Opěrné pouzdro 15 1300-15.170
ks
30,00000
Vlastní
55
44
Opěrné pouzdro 18 1300-22.170
ks
2,00000
Vlastní
56
45
Hlavice termostatická WK 7300-00.,500
ks
18,00000
Vlastní
57
46
Hlavice termostatická K
ks
7,00000
Vlastní
58
47
Hlavice termostatická DX
ks
2,00000
Vlastní
59
48
Kulový kohout DN 25
ks
14,00000
Vlastní
60
49
Kulový kohout DN 40
ks
4,00000
Vlastní
61
50
Filtr DN 25
ks
3,00000
Vlastní
62
51
Zpětná klapka DN 25
ks
3,00000
Vlastní
63
52
Vypouštěcí a napouštěcí kohout G 1/2"
ks
6,00000
Vlastní
64
53
Vypouštěcí a napouštěcí kohout G 3/4"
ks
3,00000
Vlastní
65
54
Odvzdušňovací nádoba DN 65
ks
4,00000
Vlastní
66
55
Odvzdušňovací ventil G 1/2"
ks
4,00000
Vlastní
67
56
Automatický odvzdušňovací ventil G 1/2"
ks
1,00000
Vlastní
68
57
Manometr MHR 0-4 bar 80/ 1/2" spodní napojení
ks
2,00000
Vlastní
69
58
Teploměr MTR-T 63/100
ks
1,00000
Vlastní
70
59
Teploměr příložný TAB 120 ° 63 mm
ks
6,00000
Vlastní
71
60
Trojcestné směšovací armatury MIX BP DN 20
ks
2,00000
Vlastní
72
61
Měřič tepla Embra Supercal 539 DN 15 0,61,2 m3/hod
sou
1,00000
Vlastní
73
62
Montáž armatur se 2 závity
ks
24,00000
Vlastní
74
63
Montáž armatur se 1 závity
ks
27,00000
Vlastní
998 73-4 Přesun hmot pro armatury
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-b
Správní budova - Ústřední vytápění
Poř.
75
Číslo
998734203R00
735
Díl:
Název
v objektech výšky do 4 m
List č.63
MJ
Množství Ceník
%
800-731
Cen.soust.
RTS
OTOPNÁ TĚLESA
76
65
Otopné těleso KORALUX KRTM 1820.600
ks
1,00000
Vlastní
77
66
Otopné těleso KORALUX KRTM 1820.750
ks
1,00000
Vlastní
78
67
Otopné těleso RADIK 11-050060-50 KLASIK
ks
1,00000
Vlastní
79
68
Otopné těleso RADIK 21-050180-50 KLASIK
ks
1,00000
Vlastní
80
69
Otopné těleso RADIK 22-050100-50 KLASIK
ks
3,00000
Vlastní
81
70
Otopné těleso RADIK 22-050140-50 KLASIK
ks
1,00000
Vlastní
82
71
Otopné těleso RADIK 33-050080-50 KLASIK
ks
1,00000
Vlastní
83
72
Otopné těleso RADIK 10-050050-G0 VKM
ks
1,00000
Vlastní
84
73
Otopné těleso RADIK 10-050120-G0 VKM
ks
1,00000
Vlastní
85
74
Otopné těleso RADIK 11-050100-G0 VKM
ks
2,00000
Vlastní
86
75
Otopné těleso RADIK 21-050080-G0 VKM
ks
3,00000
Vlastní
87
76
Otopné těleso RADIK 21-050120-G0 VKM
ks
1,00000
Vlastní
88
77
Otopné těleso RADIK 21-050180-G0 VKM
ks
2,00000
Vlastní
89
78
Otopné těleso RADIK 22-050060-G0 VKM
ks
2,00000
Vlastní
90
79
Otopné těleso RADIK 22-050100-G0 VKM
ks
1,00000
Vlastní
91
80
Otopné těleso RADIK 22-050180-G0 VKM
ks
2,00000
Vlastní
92
81
Otopné těleso RADIK 22-050260-G0 VKM
ks
2,00000
Vlastní
93
82
Otopné těleso RADIK 33-050120-G0 VKM
ks
1,00000
Vlastní
94
83
Montáž otopných těles
ks
27,00000
Vlastní
998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa
95
998735202R00
v objektech výšky do 12 m
%
800-731
RTS
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-c
Správní budova - Zdravotechnické instalace
Poř.
Číslo
1
Díl:
Název
List č.64
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Zemní práce
1
1
Hloubení rýh pro potrubí
m3
29,00000
Vlastní
2
2
Přemístění výkopku do 2,5 m
m3
29,00000
Vlastní
3
3
Odvoz přebytečné zeminy s naložením
m3
17,00000
Vlastní
4
4
Poplatek za uložení na skládce
t
29,00000
Vlastní
5
5
Obsyp potrubí pískem
m3
17,00000
Vlastní
6
6
Písek
m3
21,00000
Vlastní
7
7
Zásyp rýh zhutněný
m3
12,00000
Vlastní
8
8
Bourání konstrukcí zděných v hloubených vykopávkách
m3
2,00000
Vlastní
721
Díl:
Vnitřní kanalizace
9
9
Potrubí, např. PVC KG O 110
m
17,00000
Vlastní
10
10
Potrubí, např. PVC KG O 125
m
5,00000
Vlastní
11
11
Potrubí teplotně odolné, např. PP MASTER SN 8 O 110
m
7,00000
Vlastní
12
12
Potrubí teplotně odolné, např. PP MASTER SN 8 O 125
m
14,00000
Vlastní
13
13
Potrubí, např. PP HT O 40
m
3,00000
Vlastní
14
14
Potrubí, např. PP HT O 50
m
26,00000
Vlastní
15
15
Potrubí, např. PP HT O 75
m
12,00000
Vlastní
16
16
Potrubí, např. PP HT O 110
m
34,00000
Vlastní
17
17
Potrubí tlumicí hluk, např. POLO-KAL 3S O 75
m
4,00000
Vlastní
18
18
Potrubí tlumicí hluk, např. POLO-KAL 3S O 110
m
4,00000
Vlastní
19
19
Těsnicí manžeta, např. HL 800/110
ks
1,00000
Vlastní
20
20
Vyvedení a upevnění výpustek O 40
ks
9,00000
Vlastní
21
21
Vyvedení a upevnění výpustek O 50
ks
9,00000
Vlastní
22
22
Vyvedení a upevnění výpustek O 110
ks
6,00000
Vlastní
23
23
Vpust podlah. s vodní a mech.záp.uz., např. HL 3100Pr
ks
2,00000
Vlastní
24
24
Kalich s vodní a mech. záp. uz., např. HL 21
ks
2,00000
Vlastní
25
25
Protipožární ucpávky O 75
ks
3,00000
Vlastní
26
26
Protipožární ucpávky O 110
ks
9,00000
Vlastní
27
27
Dvířka krycí 300 x 300 mm
ks
1,00000
Vlastní
28
28
Demontáž stávajícího potrubí
h
32,00000
Vlastní
29
29
Odvoz demontovaných hmot
t
0,50000
Vlastní
30
30
Zkouška těsnosti kanalizace vodou
m
43,00000
Vlastní
31
31
Zkouška těsnosti kanalizace plynem
m
83,00000
Vlastní
32
33
Výpomoc HSV
h
80,00000
Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
33
998721202R00
722
Díl:
34
34
v objektech výšky do 12 m
%
800-721
RTS
Vnitřní vodovod
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 16 x 2,7
m
22,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-c
Správní budova - Zdravotechnické instalace
Poř.
Číslo
Název
List č.65
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
35
35
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 20 x 3,4
m
49,00000
Vlastní
36
36
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 25 x 4,2
m
56,00000
Vlastní
37
37
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 32 x 5,4
m
16,00000
Vlastní
38
38
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 40 x 6,7
m
3,00000
Vlastní
39
39
Potrubí PP STABI O 32
m
32,00000
Vlastní
40
40
Potrubí PP STABI O 40
m
3,00000
Vlastní
41
41
Potrubí PP STABI O 50
m
14,00000
Vlastní
42
42
Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 32 x 3
m
2,00000
Vlastní
43
43
Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 50 x 4,6
m
2,00000
Vlastní
44
44
Ochranná trubka PP HT O 50
m
1,00000
Vlastní
45
45
Ochranná trubka PP HT O 75
m
1,00000
Vlastní
46
46
Izolace návleková O 18 x 10
m
22,00000
Vlastní
47
47
Izolace návleková O 22 x 10
m
49,00000
Vlastní
48
48
Izolace návleková O 28 x 10
m
56,00000
Vlastní
49
49
Izolace návleková O 35 x 10
m
48,00000
Vlastní
50
50
Izolace návleková O 40 x 10
m
6,00000
Vlastní
51
51
Izolace návleková O 50 x 10
m
14,00000
Vlastní
52
52
Manžeta, např. HL 800/160
ks
2,00000
Vlastní
53
53
Těsnicí tvarovka, např. HL 801
ks
2,00000
Vlastní
54
54
Průchodka, např. HL 801V/22-33
ks
1,00000
Vlastní
55
55
Průchodka, např. HL 801V/40-52
ks
1,00000
Vlastní
56
56
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
ks
36,00000
Vlastní
57
57
Nástěnka DN 15
ks
36,00000
Vlastní
58
58
Kulový kohout DN 15
ks
4,00000
Vlastní
59
59
Kulový kohout DN 20
ks
5,00000
Vlastní
60
60
Kulový kohout DN 25
ks
5,00000
Vlastní
61
61
Kulový kohout DN 40
ks
1,00000
Vlastní
62
62
Kulový kohout sodvodněním DN 20
ks
2,00000
Vlastní
63
63
Kulový kohout sodvodněním DN 25
ks
1,00000
Vlastní
64
64
Kulový kohout sodvodněním DN 40
ks
1,00000
Vlastní
65
65
Zpětný ventil DN 25
ks
1,00000
Vlastní
66
66
Vypouštěcí kohout kulový DN 15
ks
5,00000
Vlastní
67
67
Pojistný ventil DN 15
ks
1,00000
Vlastní
68
68
Zpětný a pojistný ventil k el. ohřívači, např. T 1847 DN 20
ks
2,00000
Vlastní
69
69
Filtr mechanický šikmý DN 40
ks
1,00000
Vlastní
70
70
Výtok.ventil na hadici, např. SCHELL 03392 DN 15 RV/RB
ks
1,00000
Vlastní
71
71
Přechodka, např. ISIFLO T 110 O 32 x 1"
ks
1,00000
Vlastní
72
72
Přechodka, např. ISIFLO T 110 O 50 x 6/4"
ks
1,00000
Vlastní
73
73
Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 80 l
ks
1,00000
Vlastní
74
74
Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 200 l
ks
1,00000
Vlastní
75
75
Elektrický tlakový ohřívač vody stojatý 160 l
ks
1,00000
Vlastní
76
76
Dvířka krycí 300 x 300 mm
ks
4,00000
Vlastní
77
77
Tlakoměrový kohout
ks
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-c
Správní budova - Zdravotechnické instalace
Poř.
Číslo
Název
List č.66
MJ
78
78
Ukazovací tlakoměr
ks
79
79
Protipožární ucpávky
80
80
Tlaková zkouška vodovodního potrubí
81
81
82
82
83
Množství Ceník
Cen.soust.
1,00000
Vlastní
ks
8,00000
Vlastní
m
195,00000
Vlastní
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
m
195,00000
Vlastní
Demontáž stávajícího vodovodního potrubí
h
32,00000
Vlastní
83
Odvoz demontovaných hmot
t
0,30000
Vlastní
84
84
Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušť. a napušť.
ks
2,00000
Vlastní
85
86
Výpomoc HSV
h
80,00000
Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod
vodorovně do 50 m
86
998722202R00
725
Díl:
v objektech výšky do 12 m
%
800-721
RTS
Zařizovací předměty
87
87
Záchodová mísa závěsná keramická bílá
ks
5,00000
Vlastní
88
88
Záchodové sedátko plastové bílé
ks
5,00000
Vlastní
89
89
Montážní prvek pro záchodovou mísu s integrov.nádržkou
ks
5,00000
Vlastní
90
90
Ovládací tlačítko 3/6 l k montážnímu prvku
ks
5,00000
Vlastní
91
91
Výlevka závěsná keramická bílá
ks
1,00000
Vlastní
92
92
Montážní prvek pro záchodovou mísu s integrov.nádržkou
ks
1,00000
Vlastní
93
93
Směšovací baterie nástěnná s dlouhým otoč. výtokem
ks
1,00000
Vlastní
94
94
Rohový ventil pochromovaný DN 15
ks
20,00000
Vlastní
95
95
Umyvadlo keramické bílé s otvorem pro baterii
ks
4,00000
Vlastní
96
96
Umyvadlo dvojité keramické bílé s otvory pro baterii
ks
1,00000
Vlastní
97
97
Umývátko keramické bílé bez otvoru pro baterii
ks
1,00000
Vlastní
98
98
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá
ks
7,00000
Vlastní
99
99
Směš. baterie jednopáková umyvadlová jednootvorová
ks
6,00000
Vlastní
100
100
Výtokový ventil pochromovaný nástěnný
ks
1,00000
Vlastní
101
101
Vana akrylátová bílá
ks
1,00000
Vlastní
102
102
Směšovací baterie vanová jednopáková s ruční sprchou
ks
1,00000
Vlastní
103
103
Držák ruční sprchy
ks
1,00000
Vlastní
104
104
Zápachová uzávěrka vanová plastová
ks
1,00000
Vlastní
105
105
Dvířka krycí 300 x 300 mm
ks
1,00000
Vlastní
106
106
Souprava pro připojení automatické pračky, např. HL 406
ks
1,00000
Vlastní
107
107
Sprchová mísa ocelová smaltovaná bílá čtverec
ks
1,00000
Vlastní
108
108
Sprchová mísa ocelová smaltovaná bílá čtvrtkruh
ks
1,00000
Vlastní
109
109
Sprchová zástěna pro čtverc. mísu s posuvnými dveřmi
Soub.
1,00000
Vlastní
110
110
Sprchová zástěna pro čtvrtkruh.mísu s posuvnými dveřmi
Soub.
1,00000
Vlastní
111
111
Směšovací baterie sprchová jednopák. s ruč. sprchou
ks
2,00000
Vlastní
112
112
Držák ruční sprchy
ks
2,00000
Vlastní
113
113
Zápachová uzávěrka sprchová
ks
2,00000
Vlastní
114
114
Směš. baterie jednopáková dřezová stojánková
ks
3,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-c
Správní budova - Zdravotechnické instalace
Poř.
Číslo
Název
List č.67
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
115
115
Elektrický přepadový ohřívač 10 l se směšovací baterií
Soub.
2,00000
Vlastní
116
116
Zápachová uzávěrka dřezová plastová
ks
5,00000
Vlastní
117
117
Odvoz demontovaných hmot
t
0,60000
Vlastní
118
118
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů
h
16,00000
Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty
vodorovně do 50 m
119
998725202R00
v objektech výšky do 12 m
%
800-721
RTS
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
Poř.
Díl:
Číslo
M21
Název
List č.68
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Elektromontáže
1
210010002
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)
m
86,00000
Vlastní
2
210010003
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)
m
175,00000
Vlastní
3
210010004
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO)
m
159,00000
Vlastní
4
210010301
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
ks
324,00000
Vlastní
5
210010301
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
ks
55,00000
Vlastní
6
210010321
krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.
ks
58,00000
Vlastní
7
210010322
krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.
ks
13,00000
Vlastní
8
210010323
krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.
ks
4,00000
Vlastní
9
210010323
krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.
ks
1,00000
Vlastní
10
210010351
krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.
ks
8,00000
Vlastní
11
210010501
osazení svorky WAGO
ks
420,00000
Vlastní
12
210010521
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit
ks
71,00000
Vlastní
13
210010522
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby
ks
13,00000
Vlastní
14
210020307
nosná konstrukce pro parapetní žlaby pro překonání otvoru oken vč. ventilačních
mřížek
m
14,00000
Vlastní
15
210020311
Montáž podparapetního kabelového žlabu 130x70mm vč. rohů , přepáže a víka
m
54,00000
Vlastní
16
210020922
protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm
m2
0,35000
Vlastní
17
210020953
výstr.a označ.tab.pro koupelny
ks
5,00000
Vlastní
18
210100001
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
ks
199,00000
Vlastní
19
210100002
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2
ks
64,00000
Vlastní
20
210100003
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2
ks
36,00000
Vlastní
21
210100005
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2
ks
20,00000
Vlastní
22
210100253
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2
ks
4,00000
Vlastní
23
210100258
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
ks
63,00000
Vlastní
24
210100259
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2
ks
10,00000
Vlastní
25
210110001
spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1
ks
21,00000
Vlastní
26
210110003
sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.
ks
8,00000
Vlastní
27
210110004
střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč.
ks
20,00000
Vlastní
28
210110005
křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč.
ks
6,00000
Vlastní
29
210110082
sporák.přípojka typ 39563-23C zápust.vč.doutn.
ks
6,00000
Vlastní
30
210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
ks
182,00000
Vlastní
31
210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
ks
17,00000
Vlastní
32
210111012
Zásuvka TV+R+SAT
ks
7,00000
Vlastní
33
210111012
Zásuvka datová 2xRJ45 cat. 6 barva bílá
ks
18,00000
Vlastní
34
210111021
zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z
ks
1,00000
Vlastní
35
210111104
zás.CEE do 500V typ CZ 3243/3245 H/S/Z 3P+Z
ks
1,00000
Vlastní
36
210140461
tlačítkový domovní ovl. bez signálky
ks
2,00000
Vlastní
37
210140463
tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou
ks
8,00000
Vlastní
38
210190001
Zapojení ventilátorů vč. vent relé CS
ks
4,00000
Vlastní
39
210190002
Montáž odsavačů par a el. sporáků a sklokeramických desek
ks
11,00000
Vlastní
40
210190003
mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg
ks
6,00000
Vlastní
41
210190006
mont.oceloplech.rozvodnic do 300kg
ks
1,00000
Vlastní
42
210201002
Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace
ks
95,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.69
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
43
210800645
CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)
m
41,00000
Vlastní
44
210800646
CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)
m
82,00000
Vlastní
45
210800648
CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)
m
32,00000
Vlastní
46
210802338
CYSY 3Cx1.5 mm2 (PU)
m
18,00000
Vlastní
47
210802349
CYSY 5Cx2.5 mm2 (PU)
m
9,00000
Vlastní
48
210810045
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)
m
1 037,00000
Vlastní
49
210810046
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)
m
1 124,00000
Vlastní
50
210810053
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)
m
32,00000
Vlastní
51
210810055
CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)
m
121,00000
Vlastní
52
210810056
CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)
m
77,00000
Vlastní
53
210810057
CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)
m
104,00000
Vlastní
54
210810110
CYKY-CYKYm 3Bx35+25 mm2 1kV (PU)
m
16,00000
Vlastní
55
210860221
Vodič UTP cat.6
m
781,00000
Vlastní
56
210860221
Koaxiální kabel
m
176,00000
Vlastní
57
210860221
Kabel Pro EZS
m
189,00000
Vlastní
58
210860222
JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)
m
15,00000
Vlastní
59
210860223
SYKFY 5x2x0,5mm2
m
81,00000
Vlastní
60
210950101
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)
ks
154,00000
Vlastní
61
210950201
přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg
m
410,00000
Vlastní
62
211010006
osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8
ks
285,00000
Vlastní
63
215141512
mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač.
ks
1,00000
Vlastní
64
215142150
domácí telefon
ks
3,00000
Vlastní
65
215142172
ovládání zámku domácího vrátného
ks
1,00000
Vlastní
Díl:
M21a
Materiály
66
00201
trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm
m
86,00000
Vlastní
67
00202
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm
m
175,00000
Vlastní
68
00203
trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm
m
159,00000
Vlastní
69
00303
krabice KR 68
ks
58,00000
Vlastní
70
00305
krabice KR 97
ks
13,00000
Vlastní
71
00308
krabice KR 125/1
ks
4,00000
Vlastní
72
00308
krabice KT 250
ks
1,00000
Vlastní
73
00313
krabice KU 67x67
ks
324,00000
Vlastní
74
00313
krabice KP do podparapetních žlabů
ks
55,00000
Vlastní
75
00320
krabice ACIDUR 6455-11
ks
8,00000
Vlastní
76
00367
svorka WAGO 3-5 násobná
ks
420,00000
Vlastní
77
00411
Podparapetní kabelový žlab plastový vel. 130x70mm , s dělící stínící přepážkou ,
vč rohů a, drobmého materiálu
m
54,00000
Vlastní
78
00614
sporáková přípojka 380V 25A zápust. 39563-23C
ks
6,00000
Vlastní
79
00702
spínač jsériový č. 5 , 10AX , 250V , barva bílá , IP 20 bezšroubové svorky .
ks
8,00000
Vlastní
80
00768
zásuvka jednonásobná AQVA
ks
1,00000
Vlastní
81
01793
Zásuvka datová 2xRJ45 cat. 6 barva bílá
ks
18,00000
Vlastní
82
02803
CY 1.5mm2 černý
m
410,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.70
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
83
02944
CYKY 4Bx10mm2
m
32,00000
Vlastní
84
02947
CYKY 3Bx35+25mm2
m
16,00000
Vlastní
85
02960
CYKY 5Cx1.5mm2
m
121,00000
Vlastní
86
02961
CYKY 5Cx2.5mm2
m
77,00000
Vlastní
87
02962
CYKY 5Cx4mm2
m
104,00000
Vlastní
88
03183
CYSY 5Cx2.5mm2
m
9,00000
Vlastní
89
04135
protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm
m2
0,35000
Vlastní
90
04421
tlačítkový domovní ovl. bez signálky
ks
2,00000
Vlastní
91
05151
hmoždinka HM8
ks
285,00000
Vlastní
92
06012
výstraž.tab.pro koupelny
ks
5,00000
Vlastní
93
11501
nosná konstrukce pro parapetní žlaby pro překonání otvoru oken vč. ventilačních
mřížek
m
14,00000
Vlastní
94
11501
VEntilátorové relé CS
ks
4,00000
Vlastní
95
11502
Odtahový ventilátor DN 100
ks
4,00000
Vlastní
96
15057
Zásuvka jenonásobná , 16A , 250V , IP 20 pod omítku , 2P+PE , barva bílá
bezšroubové svorky
ks
182,00000
Vlastní
97
15057
Zásuvka jenonásobná , 16A , 250V + přep. ochrana , IP 20 pod omítku , 2P+PE ,
barva bílá, bezšroubové svorky
ks
17,00000
Vlastní
98
15057
Zásuvka TV+R+SAT
ks
7,00000
Vlastní
99
33826
CYA 4mm2 zelenožlutý
m
41,00000
Vlastní
100
33836
CYA 6mm2 zelenožlutý
m
82,00000
Vlastní
101
33856
CYA 16mm2 zelenožlutý
m
32,00000
Vlastní
102
33914
CYKY 3Cx1.5mm2
m
1 037,00000
Vlastní
103
33918
CYKY 3Cx2.5mm2
m
1 124,00000
Vlastní
104
34056
CYSY 3Cx1.5mm2
m
18,00000
Vlastní
105
34628
spínač jebnopólový č. 1 , 10AX , 250V , barva bílá , IP 20 bezšroubové svorky .
ks
21,00000
Vlastní
106
34640
přepínač střídavý č.6 , 10AX , 250V , barva bílá , IP 20 bezšroubové svorky .
ks
20,00000
Vlastní
107
34644
křížový č.7 , 10AX , 250V , barva bílá , IP 20 bezšroubové svorky .
ks
6,00000
Vlastní
108
34676
tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou
ks
8,00000
Vlastní
109
35126
zásuvka 400V/32A v krabici pod omítku 3P+N+PE
ks
1,00000
Vlastní
110
42232
Vodič UTP cat.6
m
781,00000
Vlastní
111
42232
Koaxiální kabel
m
176,00000
Vlastní
112
42232
Kabel pro EZS
m
189,00000
Vlastní
113
42242
JYTY 4Bx1mm2
m
15,00000
Vlastní
114
42246
SYKFY 5x2x0,5mm2
m
81,00000
Vlastní
M21b
Díl:
Dodávky zařízení (specifikace)
115
01
El. sporák se sklokeramickou deskou a horkovzdušnou truobou.
ks
3,00000
Vlastní
116
02
Sklokeramiská deska dvou zónová vestavná
ks
2,00000
Vlastní
117
03
Odsavač par
ks
3,00000
Vlastní
118
04
Rozvodnice ER-HR
ks
1,00000
Vlastní
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.71
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Název projektu:
Název rozváděče:Rozváděč ER-HR
Číslo projektu:
Datum:18.6.2014
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:ROZVODNICE.XLS
Poř.PopisTypové označeníObj.čísloPoč.kusůCena [Kč]
1Rozváděč, PODOM, šedá, IP40, EI30S, ŠxV=1026x2054BP-U-DWB-1000/20-EIS000168353131 428,00
2Bočnice, V=1950BPZ-MSW-200002934121 Pár 874,00
3DIN lišta hliníková, Š=1000BPZ-DINR46-10000002935974348,00
4Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)BEL010002752002 Páry174,00
5Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)BEL120002751992 Páry112,00
6Elektroměr.vana, 4elměr, Š=1000,V=400BPZ-MT-1000/400-400010838633 933,00
7Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=100BPZ-FP-1000/100-BL0002935281202,00
8Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=150BPZ-FP-1000/150-BL0002935301235,00
9Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=1000,V=150BPZ-FP-1000/150-450002935323714,00
10Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=50BPZ-FP-1000/050-BL0002935261163,00
11Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelnáAP-45-W00027541110150,00
12Hlavní vypínač, 3-pólIS-125/300027628811 217,00
13Jistič PLHT, char B, 3-pólovýPLHT-B80/300024803012 785,00
14Jistič PL7, char B, 3-pólovýPL7-B25/300026339142 460,00
15Jistič PL7, char B, 3-pólovýPL7-B20/300026339052 970,00
16Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B2/10002648392548,00
17Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pólPF7-25/4/00300026358411 377,00
18Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B10/10002626744572,00
19Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B6/10002626732348,00
20Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B16/10002626761123,00
21Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládáníTLK0001010661754,00
22Zásuvka na lištu s kolíkem a clonkamiZ-SD230-BS0002668761215,00
23Instalační stykač, 230V, 25A, 4zap. kont.Z-SCH230/25-400002488471421,00
24Spínací hodiny digitální,1kanál,týdenní,1přep.kontTSDW1COA00016738112 425,00
25Jistič PL7, char B, 3-pólovýPL7-B32/30002633921717,00
26Jistič PL7, char B, 3-pólovýPL7-B63/300026340112 033,00
27Jistič PL7, char B, 3-pólovýPL7-B10/300026338731 626,00
28DEHN VENTIL B,CPR1 ...18 800,00
29MÍSTO PRO ELEKTROMĚR,HDOPR1 ...106 000,00
30ZÁSUVKA VESTAVNÁ 432 RU6/32APR1 ...1233,00
31ZAPOJENÍ ROZVODNICE+pom. mat ( Svorky atd.)PR1 ...110 800,00
32Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2Z-GV-10/3P-3TE00027106031 404,00
33Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pólZ-AK-10/2+3P00027106912228,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]86 389,00
119
05
Rozvodnice RSM1
ks
1,00000
Vlastní
120
06
Rozvodnice RSM 001,002
ks
2,00000
Vlastní
121
07
Rozvodnice RSM 003
ks
1,00000
Vlastní
122
08
Rozvodnice RB
ks
2,00000
Vlastní
123
09
Dodávka svítidel dle specifikace
komplet
1,00000
Vlastní
1Asvítidlo přisazené 2x36W EVG IP20 opalový skleněný difuzor142 536 Kč35 504 Kč
2Bsvítidlo přisazené 2x18W EVG IP20 opalový skleněný difuzor301 891 Kč56 730 Kč
3Csvítidlo přisazené 2x18W EVG IP44 opalový skleněný difuzor42 119 Kč8 476 Kč
4Dsvítidlo nástěnné nad zrcadlo 1x24W EVG IP20 opálový polykarbonáát52 852 Kč14 260 Kč
5Esvítidlo nástěnné pod linku 1x39W EVG IP20 opálový polykarbonáát53 713 Kč18 565 Kč
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
01
Správní budova
Soupis:
01-d
Správní budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.72
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
6Fsvítidlo přisazené 2x49W EVG IP20 parabolická mřížka15885 Kč13 275 Kč
7Gsvítidlo přisazené 2x49W EVG IP65 průmyslové3635 Kč1 905 Kč
8Hsvítidlo přisazené 2x18W EVG IP44 opalový PC difuzor s pohybovým čidlem31 895 Kč5 685 Kč
9Isvítidlo přisazené 2x18W EVG IP65 opalový PC difuzor14990 Kč13 860 Kč
10N1svítidlo nouzové LED 4W IP42 s piktogramem8535 Kč4 280 Kč
SVÍTIDLA CELKEM172 540 Kč
2236W 2G1028185 Kč5 180 Kč
2318W DE10259 Kč6 018 Kč
2424W T5565 Kč325 Kč
2539W T5568 Kč340 Kč
2649W T5670 Kč420 Kč
SVĚTELNÉ ZDROJE CELKEM14612 283 Kč
recyklace svítidel758,40 Kč630,00 Kč
recyklace světelných zdrojů1465,21 Kč760,66 Kč
CELKEM1 390,66 Kč
CELKEM184 823 Kč
124
10
Dodávka a zapojení systému EZS , prostorová čidla ,, klávesnice , ústředna 6
zónová, magnety dle, výkresů naprogramování
komplet
1,00000
Vlastní
125
11
Dodávka DT - 3x domácí telefon , 2x zámek ,napájecí zdroj , 2x vrátný + oživení
komplet
1,00000
Vlastní
Díl:
M21c
Práce v HZS
126
Pol__1
Úklid pracoviště
hod.
24,00000
Vlastní
127
Pol__2
Účat ved montéra při revizi
hod.
16,00000
Vlastní
128
Pol__3
Elektromontáže
hod.
56,00000
Vlastní
129
Pol__4
Bourací a zednické práce
hod.
96,00000
Vlastní
130
Pol__5
Napojení na stávající rozvody
hod.
12,00000
Vlastní
131
Pol__6
demontáž a opětovná montáž svodů hromosvodové soustavy
hod.
56,00000
Vlastní
132
Pol__7
Revize elektro
hod.
32,00000
Vlastní
133
Pol__8
Zabezpečení pracoviště
hod.
16,00000
Vlastní
Díl:
VN
134
VN-01
Podružný materiál
kpl
1,00000
Vlastní
135
VN-02
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
kpl
1,00000
Vlastní
136
VN-05
Přesun dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
137
VN-06
Doprava dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
Vedlejší náklady
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.73
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
02
Hospodářská budova
Třídník stavebních objektů (JKSO):
812
Budovy pro výrobu a služby
812.7
Budovy pro skladování a úpravu produktů
812.72
budovy chladírenské a mrazírenské
812.72.1
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
812.72.1.3
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Počet MJ jednotek:
m3
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
02-b
Hospodářská budova - Zdravotechnické instalace
02-c
Hospodářská budova - Elektroinstalace
Počet položek
249
58
111
418
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
12
Název
List č.74
MJ
Množství Ceník
m3
32,40000
Cen.soust.
Odkopávky a prokopávky
122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3
1
122201101R00
do 100 m3
Výkaz výměr:
odkop ze severní strany: 2*0,6/2*18+5,4*8*1/2
800-1
RTS
800-1
RTS
32,40
122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3
122 10-31 příplatek k cenám
2
122201109R00
Výkaz výměr:
Díl:
13
za lepivost horniny
m3
odkop ze severní strany: (2*0,6/2*18+5,4*8*1/2)*0,3
9,72000
9,72
Hloubené vykopávky
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
3
132201111R00
Výkaz výměr:
4
132201119R00
Výkaz výměr:
Díl:
16
do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
m3
základ opěrné zdi: 0,75*(4+10)*0,45+0,75*0,3*0,75*2
příplatek za lepivost, v hornině 3,
5,06250
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
5,06
m3
základ opěrné zdi: (0,75*(4+10)*0,45+0,75*0,3*0,75*2)*0,3
1,51875
1,52
Přemístění výkopku
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
5
162701105R00
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
Výkaz výměr:
odkop ze severní strany: 2*0,6/2*18+5,4*8*1/2
základ opěrné zdi: 0,75*(4+10)*0,45+0,75*0,3*0,75*2
m3
37,46250
32,40
5,06
199 Poplatky za skládku
6
Díl:
199000002R00
17
Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3
37,46250
800-1
RTS
m2
16,70000
800-1
RTS
Konstrukce ze zemin
182 10 Svahování v zářezech
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
7
182101101R00
Výkaz výměr:
Díl:
18
v hornině 1 až 4
odkop ze severní strany: 0,5*(18+5,4+10)
16,70
Povrchové úpravy terénu
181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
8
Číslo
181101102R00
Výkaz výměr:
Díl:
21
Název
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
List č.75
MJ
Množství Ceník
m2
29,72000
základ opěrné zdi: (4+10)*0,45+0,3*0,75*2
110: 22,97
Cen.soust.
800-1
RTS
800-2
RTS
800-2
RTS
800-2
RTS
827-1
RTS
6,75
22,97
Úprava podloží a základ.spáry
211 5 Výplň odvodňovacích žeber
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně
9
211561111RK1
Výkaz výměr:
Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm, kraj Jihomoravský
m3
drenáž: 0,85*0,5*(4+10+0,65)
6,22625
6,23
211 97-1 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie
v rýze nebo v zářezu se stěnami
10
211971110R00
Výkaz výměr:
Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5
m2
drenáž: (0,85*2+0,5*2)*(4+10+0,65)
39,55500
39,56
212 ..-2 Lože pro trativody
11
212312111R00
Lože trativodu z betonu prostého
m3
1,14270
Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.
Výkaz výměr:
drenáž: 0,65*0,12*(4+10+0,65)
1,14
212 75-3 Plastové drenážní trubky
12
212753114R00
Výkaz výměr:
Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože
m
drenáž: (4+10+0,65)
14,65000
14,65
13
21-01
D+M napojení drenáže do kanalizace
kus
1,00000
14
28611223.AR
Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm
m
14,86975
Výkaz výměr:
drenáž: (4+10+0,65)*1,015
Vlastní
SPCM
RTS
14,87
15
28611326.AR
zátka DN 100,0 mm
kus
1,01500
SPCM
RTS
16
69366198R
Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
m2
41,73053
SPCM
RTS
801-1
RTS
Výkaz výměr:
Díl:
27
drenáž: (0,85*2+0,5*2)*(4+10+0,65)*1,055
41,73
Základy
274 31 Beton základových pasů prostý
274 31-3 prostý
17
274313511R00
Výkaz výměr:
z betonu C 12/15
m3
základ opěrné zdi: 0,75*(4+10-0,75*2)*0,45
4,21875
4,22
274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných
vzpěr,
18
274351215R00
Výkaz výměr:
zřízení
základ opěrné zdi: 0,15*(4+10-0,75*2)*2
m2
3,75000
801-1
RTS
3,75
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
19
Číslo
Název
274351216R00
odstranění
List č.76
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
m2
3,75000
801-1
RTS
m3
1,14750
801-1
RTS
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
275 31 Beton základových patek prostý
275 31-3 prostý
20
275313611R00
z betonu C 16/20
Výkaz výměr:
základ opěrné zdi: 0,75*0,75*0,75*2+0,45*0,45*0,75*2
1,15
275 35 Bednění stěn základových patek
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
21
275351215R00
zřízení
Výkaz výměr:
22
m2
základ opěrné zdi: 0,75*4*0,15*2+0,45*4*0,75*2
275351216R00
odstranění
3,60000
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
3,60
m2
3,60000
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
Výkaz výměr:
Díl:
31
základ opěrné zdi: 0,75*4*0,15*2+0,45*4*0,75*2
3,60
Zdi podpěrné a volné
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
23
310239211R00
Výkaz výměr:
Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC
m3
108: 0,9*2,4*0,45+0,1*0,5*0,9
101: 1,15*2,2*0,45
2,15550
1,02
1,14
311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
24
311112130RT2
Výkaz výměr:
šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20
m2
opěrná zeď: 0,75*(4+10-0,45*2)-1,5*0,39
9,24000
9,24
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených
25
311238217R00
Výkaz výměr:
tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku
fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K,
m2
107: 2,64*2,7
7,12800
7,13
317 16 Překlady keramické
317 16-1 montáž a dodávka
26
317168122R00
nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, překlad nosný
keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm
kus
1,00000
Včetně dodávky překladů.
Výkaz výměr:
př1: 1
1,00
317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
27
317234410R00
Výkaz výměr:
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC
př2: 0,45*0,12*1,4
m3
0,07560
0,08
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.77
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
28
317944311RT3
Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.12
Výkaz výměr:
Díl:
34
t
př2: 1,4*4*11,1/1000
0,06216
801-4
RTS
801-4
RTS
0,06
Stěny a příčky
340 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
29
340239211R00
tloušťky do 100 mm
Výkaz výměr:
m2
106-107: 0,95*2,1
101-102: 0,9*2,1
3,88500
2,00
1,89
342 24 Příčky z tvárnic pálených
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
342 24-1 Příčky z tvárnic pálených
30
342248114R00
tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5
Výkaz výměr:
m2
109: 2,8*(2,84+0,15+1,11)-0,25*1,25-0,7*2
9,76750
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
25,40400
801-1
RTS
0,38233
801-1
RTS
9,77
342 94 Kotvení příček ke konstrukcím
31
342948111R00
kotvami na hmoždinky
m
5,60000
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
Výkaz výměr:
109: 2,8*2
5,60
346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné
jakýmikoliv cihlami,
32
346244381R00
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm
Výkaz výměr:
Díl:
41
m2
př2: 1,4*0,12*2
0,33600
0,34
Stropy a stropní konstrukce
417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců
33
417321315R00
Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
Výkaz výměr:
m3
věnec: (29*2+6,67*4)*0,3*0,15
3,81060
3,81
417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr
34
417351115R00
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
Výkaz výměr:
35
m2
věnec: (29*2+6,67*4)*2*0,15
417351116R00
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
25,40400
25,40
m2
417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců
417 36-1 z betonářské oceli
36
Díl:
417361821R00
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
Výkaz výměr:
R12: (29*2+6,67*4)*4*0,89*1,05/1000
třímnky R6: (29*2+6,67*4)/0,3*0,222*1,05/1000
43
t
0,32
0,07
Schodiště
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.78
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
434 21 Schody z lomového kamene
upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním maltou MCs, v. stupně do 250 mm a š. stupně přes 300 do 400 mm
37
434212111R00
Schody z lom. kamene na MC 10 v opěrných zídkách
m
1,50000
831-2
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
Včetně zřízení stupňů z hrubých kopáků, úpravy podkladu stupňů z lomového kamene.
Výkaz výměr:
Díl:
56
110: 1,5
1,50
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
38
564231111R00
Výkaz výměr:
tloušťka po zhutnění 100 mm
m2
sk3: 22,97
22,97000
22,97
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
39
564772111R00
Výkaz výměr:
tloušťka po zhutnění 250 mm
m2
sk3: 22,97
22,97000
22,97
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
40
564811111R00
Výkaz výměr:
Díl:
58
tloušťka po zhutnění 50 mm
m2
sk3: 22,97
22,97000
22,97
Cementobetonové kryty komunikací
581 12 Kryt cementobetonový silničních komunikací
41
581131111R00
Výkaz výměr:
Díl:
61
skupiny 3 a 4, tloušťky 160 mm
m2
sk3: 22,97
22,97000
22,97
Upravy povrchů vnitřní
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
42
601021142RT2
Omítka stropů štuková Baumit Extra, ručně, tlouštka vrstvy 3 mm
m2
111,67000
Včetně pomocného lešení.
Výkaz výměr:
strop 101-104,106,108,109: (26,6+20,84+17,55+23,72+10,38+8,55+4,03)
111,67
602 01 Omítky stěn z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
43
602021142RT2
Výkaz výměr:
Štuk na stěnách vnitřní Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm
zazdívky:
108: 0,9*0,4
101: 1,15*2,2
106-107: 0,95*2,1
101-102: 0,9*2,1*2
stávající zdivo:
101: 2,74*(4,45*2+5,99*2+0,36*2+0,3*2)-0,9*2-0,68*0,76-0,68*1,27-1,1*2,2-0,9*2,05
102: 2,71*(3,49*2+5,99*2)-0,9*2-0,91*1,41-0,82*0,96-0,9*2,05
103: 2,65*(5,99*2+2,93*2+0,35*2+0,25*2)-0,7*0,78-0,9*2-0,68*0,8
m2
268,25770
0,00
0,36
2,53
2,00
3,78
0,00
53,38
45,67
47,57
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.79
MJ
104: 2,68*(5,99*2+3,96*2+0,28*2)-0,66*0,74-0,9*2-0,64*0,8+0,42*0,5*4
105,106: 2,79*(2,39*2+5,99*2)-0,8*2-0,95*2,05-1,05*2,02-0,78*0,6+0,5*(0,9+2,02*2)
108: 0,77*(2,99+2,86)+0,2*(0,9+0,4*2)-1,1*0,55
109: 0,77*(1,11+2,84)
ostění:
101: 0,4*(0,68*2+1,27*2+0,76*2)
102: 0,4*(0,91+1,41*2)
103: 0,4*(0,7+1,34*2+0,68+0,8*2)
104: 0,4*(0,66+0,74*2+0,64+0,8*2)
105,106: 0,4*(0,78+0,6*2)+0,25*(0,95+2,05*2)
Množství Ceník
Cen.soust.
52,87
43,09
4,24
3,04
0,00
2,17
1,49
2,26
1,75
2,05
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího
odkrytí,
44
610991111R00
Výkaz výměr:
Zakrývání výplní vnitřních otvorů
m2
z1: 0,21*(0,8+1,97*2)
výplně:
0,66*0,74+0,7*0,78+0,91*1,41+0,68*0,76+0,68*1,27+0,82*0,96+0,68*0,8+0,64*0,8+0,78*0,6
1,05*2,02+1,1*2,55
ponechané dveře: 0,21*(0,8+0,9*4+1,97*2*5)
16,99150
801-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
1,00
6,01
4,93
5,06
611 40-3 Hrubé zaplnění rýh ve stropech
611 40-31 maltou z komponent
45
611403399R00
Výkaz výměr:
jakékoliv šířky
m2
101: 0,15*(3,33+0,4)+0,1*0,95
102: 0,15*3,47
103: 0,11*2,93
104: 0,15*3,96
106: 0,15*2,33
108: 0,37*3
109: 0,32*(1,63+0,37)
4,19080
0,65
0,52
0,32
0,59
0,35
1,11
0,64
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy
46
611421221R00
Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých
m2
111,67000
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Výkaz výměr:
strop 101-104,106,108,109: (26,6+20,84+17,55+23,72+10,38+8,55+4,03)
111,67
611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
47
611481211RT2
Výkaz výměr:
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového
tmelu Baumit
m2
strop 101-104,106,108,109: (26,6+20,84+17,55+23,72+10,38+8,55+4,03)
111,67000
111,67
612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou
jakékoliv šířky rýhy,
612 40-31 jakoukoliv maltou
48
612403399R00
Výkaz výměr:
jakékoliv šířky
101: 0,15*2,74+0,1*2,74
m2
5,63330
0,69
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.80
MJ
102: 2,71*0,15*2
103: 2,65*0,11*2
104: 2,68*0,15*2
106: 2,79*0,15*2
108: 2,77*0,37
109: 2,77*0,32
Množství Ceník
Cen.soust.
0,81
0,58
0,80
0,84
1,02
0,89
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti
49
50
612421626R00
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
Výkaz výměr:
zazdívky:
108: 0,9*0,4
101: 1,15*2,2
106-107: 0,95*2,1
101-102: 0,9*2,1*2
obklad:
108: 2*(2,86+2,99+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*(1,11+2,84)
612421637R00
Výkaz výměr:
štukové
m2
25,46500
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
0,00
0,36
2,53
2,00
3,78
0,00
8,90
7,90
m2
nové zdivo:
108: 0,77*2,99
109: 0,77*(2,99+1,11)
5,45930
0,00
2,30
3,16
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn
51
612421221R00
Výkaz výměr:
Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých
m2
stávající zdivo:
101: 2,74*(4,45*2+5,99*2+0,36*2+0,3*2)-0,9*2-0,68*0,76-0,68*1,27-1,1*2,2-0,9*2,05
102: 2,71*(3,49*2+5,99*2)-0,9*2-0,91*1,41-0,82*0,96-0,9*2,05
103: 2,65*(5,99*2+2,93*2+0,35*2+0,25*2)-0,7*0,78-0,9*2-0,68*0,8
104: 2,68*(5,99*2+3,96*2+0,28*2)-0,66*0,74-0,9*2-0,64*0,8+0,42*0,5*4
105,106: 2,79*(2,39*2+5,99*2)-0,8*2-0,95*2,05-1,05*2,02-0,78*0,6+0,5*(0,9+2,02*2)
108: 0,77*(2,99+2,86)+0,2*(0,9+0,4*2)-1,1*0,55
109: 0,77*(1,11+2,84)
249,86220
0,00
53,38
45,67
47,57
52,87
43,09
4,24
3,04
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
52
612425921R00
Výkaz výměr:
Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká
m2
101: 0,4*(0,68*2+1,27*2+0,76*2)
102: 0,4*(0,91+1,41*2)
103: 0,4*(0,7+1,34*2+0,68+0,8*2)
104: 0,4*(0,66+0,74*2+0,64+0,8*2)
105,106: 0,4*(0,78+0,6*2)+0,25*(0,95+2,05*2)
9,73050
2,17
1,49
2,26
1,75
2,05
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
612 47-319 příplatek
53
612473186R00
Výkaz výměr:
Příplatek za zabudované rohovníky
101: 2*6
103: 2*3
104: 2
105,106: 2*3
m
26,00000
12,00
6,00
2,00
6,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.81
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou
54
612481211RT2
Výkaz výměr:
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového
tmelu Baumit
m2
zazdívky:
108: 0,9*0,4
101: 1,15*2,2
106-107: 0,95*2,1
101-102: 0,9*2,1*2
stávající zdivo:
101: 2,74*(4,45*2+5,99*2+0,36*2+0,3*2)-0,9*2-0,68*0,76-0,68*1,27-1,1*2,2-0,9*2,05
102: 2,71*(3,49*2+5,99*2)-0,9*2-0,91*1,41-0,82*0,96-0,9*2,05
103: 2,65*(5,99*2+2,93*2+0,35*2+0,25*2)-0,7*0,78-0,9*2-0,68*0,8
104: 2,68*(5,99*2+3,96*2+0,28*2)-0,66*0,74-0,9*2-0,64*0,8+0,42*0,5*4
105,106: 2,79*(2,39*2+5,99*2)-0,8*2-0,95*2,05-1,05*2,02-0,78*0,6+0,5*(0,9+2,02*2)
108: 0,77*(2,99+2,86)+0,2*(0,9+0,4*2)-1,1*0,55
109: 0,77*(1,11+2,84)
ostění:
101: 0,4*(0,68*2+1,27*2+0,76*2)
102: 0,4*(0,91+1,41*2)
103: 0,4*(0,7+1,34*2+0,68+0,8*2)
104: 0,4*(0,66+0,74*2+0,64+0,8*2)
105,106: 0,4*(0,78+0,6*2)+0,25*(0,95+2,05*2)
268,25770
801-1
RTS
801-4
RTS
0,00
0,36
2,53
2,00
3,78
0,00
53,38
45,67
47,57
52,87
43,09
4,24
3,04
0,00
2,17
1,49
2,26
1,75
2,05
615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem
s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),
55
615481111R00
Výkaz výměr:
Díl:
62
Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC
m2
př2: 1,4*0,9
1,26000
1,26
Úpravy povrchů vnější
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem
plastických (lepivých) maltovin
56
620991121R00
Výkaz výměr:
Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
m2
výplně:
0,66*0,74+0,7*0,78+0,91*1,41+0,68*0,76+0,68*1,27+0,82*0,96+0,68*0,8+0,64*0,8+0,78*0,6
1,05*2,02+1,1*2,55
10,93510
801-1
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
6,01
4,93
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2
57
622422222R00
Oprava vněj. omítek II,do 20%, štuk na 100% plochy
m2
7,74900
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
Výkaz výměr:
plochy B:
s: 3,09-0,78*0,6+0,15*(0,78+0,6*2)+2,45+2,38
0,00
7,75
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové
58
622421143R00
Výkaz výměr:
Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
plochy C:
s: 10,9-1,1*2,55+0,55*(1,1+2,55*2)+2,53
j: 9,13
m2
23,16500
0,00
14,04
9,13
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.82
MJ
Množství Ceník
m2
30,91400
Cen.soust.
622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)
59
622471317RU4
hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2
Výkaz výměr:
plochy B:
s: 3,09-0,78*0,6+0,15*(0,78+0,6*2)+2,45+2,38
plochy C:
s: 10,9-1,1*2,55+0,55*(1,1+2,55*2)+2,53
j: 9,13
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
SPCM
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
0,00
7,75
0,00
14,04
9,13
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou
60
622481291R00
Montáž výztužné lišty rohové a dilatační
Výkaz výměr:
m
110: 2*2
4,00000
4,00
622 90-4 Očištění fasád
61
622904112R00
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2
Výkaz výměr:
62
28350202R
Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m
Výkaz výměr:
Díl:
63
m2
plochy B:
s: 3,09-0,78*0,6+0,15*(0,78+0,6*2)+2,45+2,38
7,74900
0,00
7,75
m
110: 2*2*1,05
4,20000
4,20
Podlahy a podlahové konstrukce
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm
63
631312711R00
z betonu C 25/30
m3
6,90510
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Výkaz výměr:
sk1: (12,4+8,55+4,03)*0,07
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)*0,05
1,75
5,16
631 31-917 Příplatek za stržení povrchu
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
64
631319171R00
Výkaz výměr:
Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm
m3
sk1: (12,4+8,55+4,03)*0,07
1,74860
1,75
631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách
65
631351101R00
Výkaz výměr:
66
631351102R00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
m2
sk1: (1,1)*0,07
sk2: (0,8+0,9*4+1,05)*0,05
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
0,34950
0,08
0,27
m2
0,34950
801-1
RTS
t
0,08554
801-1
RTS
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů
631 36-2 ze svařovaných sítí
67
631361921RT2
Výkaz výměr:
Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm
sk1: (12,4+8,55+4,03)*3,113*1,1/1000
0,09
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.83
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným
hladítkem,
68
632451021R00
Výkaz výměr:
Díl:
64
Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm
m2
pl6-8: 0,63*(0,66+0,7+0,91+0,68)+0,65*(0,68+0,82+0,68+0,64+0,78)
4,19850
801-1
RTS
4,20
Výplně otvorů
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových
642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný
práh
69
642942111R00
Výkaz výměr:
plocha do 2,5 m2
kus
z1: 1
1,00000
801-1
RTS
801-1
RTS
SPCM
RTS
801-5
RTS
800-3
RTS
800-3
RTS
1,00
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
70
648991113R00
Výkaz výměr:
71
55330320R
Výkaz výměr:
Díl:
93
šířky nad 200 mm
m
pl6-8: 0,7*7+0,91+0,8
Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky,
pevně přivařené závěsy
6,61000
6,61
kus
z1: 1
1,00000
1,00
Dokončovací práce inženýrských staveb
938 90 Čištění
72
938902122R00
Výkaz výměr:
Díl:
94
Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
m2
sk1: (12,4+8,55+4,03)
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
128,11000
24,98
103,13
Lešení a stavební výtahy
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami
73
941941041R00
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
m2
87,50000
Včetně kotvení lešení.
Výkaz výměr:
štíty: 8,5*5+9*5
87,50
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
74
941941291R00
Výkaz výměr:
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
m2
štíty: 8,5*5+9*5
87,50000
87,50
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami
75
941941841R00
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
m2
87,50000
800-3
RTS
m2
201,88000
800-3
RTS
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné
76
941955001R00
Výkaz výměr:
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
sk1: (12,4+8,55+4,03)
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
sk3: 22,97
24,98
103,13
22,97
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.84
MJ
fasáda a podbití J a S: 25,4*2
Díl:
95
Množství Ceník
Cen.soust.
50,80
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů
952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů
77
952901411R00
Vyčištění ostatních objektů
Výkaz výměr:
m2
sk1: (12,4+8,55+4,03)
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
128,11000
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
24,98
103,13
953 76 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC
s obetonováním ve stropních prostupech
78
953761131R00
Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm
Výkaz výměr:
m
pl10: 0,54*2
1,08000
1,08
953 94 Doplňující konstrukce
953 94-6 Osazení ventilačních mřížek
79
953946111R00
Výkaz výměr:
Osazení ventilačních mřížek
kus
pl10: 4
4,00000
4,00
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva
80
953981304R00
Výkaz výměr:
81
28395102.MT
Výkaz výměr:
Díl:
96
Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY
kus
kotvení vaznice: 1
Mřížka větrací plastová 300x150 mm+sít proti hmyzu
1,00000
1,00
kus
pl10: 4
4,00000
Vlastní
4,00
Bourání konstrukcí
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
82
962031132R00
Výkaz výměr:
83
962031133R00
Výkaz výměr:
84
962031135R00
Výkaz výměr:
z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou
nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm
m2
101: 2,8*0,95-0,8*2
z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou
nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm
104: 2,7*1,67-0,8*2
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
1,06
m2
101: 2,8*(3,33+0,4)
102: 2,8*3,47
103: 2,8*2,93-0,8*2
104: 2,8*3,96-0,8*2
106: 2,8*2,33
z jakýchkoliv tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených , na jakoukoliv
maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 50 mm
1,06000
42,77600
10,44
9,72
6,60
9,49
6,52
m2
2,90900
2,91
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.85
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
kg/m2)
85
962032231R00
Výkaz výměr:
86
962032641R00
Výkaz výměr:
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
m3
108,109: 2,7*(1,975*0,32+3*0,37)
Bourání zdiva komínového z cihel na MC
4,70340
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
4,70
m3
3,8*(1,1*0,45-0,15*0,15*3)
3,8*(0,77*0,45-0,15*0,15*2)
3,8*(1,2*0,45-0,15*0,15*3)
4,56570
1,62
1,15
1,80
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
87
965042141R00
Výkaz výměr:
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2
m3
odstranění po hydroizolaci:
(26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38+12,4+8,55+4,03+22,97)*0,065
9,82020
9,82
967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
88
967031132R00
Výkaz výměr:
Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
m2
108: 0,65*2,55*2
3,31500
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
3,32
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
89
968061125R00
Výkaz výměr:
90
968061137R00
Výkaz výměr:
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
kus
bourané: 10
ponechané: 5
Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2
15,00000
10,00
5,00
kus
107: 2
2,00000
2,00
968 06-2 Vybourání dřevěných rámů
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
91
968062559R00
Výkaz výměr:
vrat, plochy přes 5 m2
m2
2,64*2,7
7,12800
7,13
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
92
968072244R00
Výkaz výměr:
okenních jednoduchých, plochy do 1 m2
m2
0,66*0,74+0,7*0,78+0,68*0,76+0,68*1,27+0,82*0,96+0,68*0,8+0,64*0,8+0,78*0,6
4,72600
4,73
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
93
968072245R00
Výkaz výměr:
Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2
m2
0,91*1,41
1,28310
1,28
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
94
968072455R00
Výkaz výměr:
dveřních zárubní, plochy do 2 m2
0,8*1,97*8+0,9*1,97*2
m2
16,15400
16,15
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
97
Název
List č.86
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Prorážení otvorů
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
95
971033261R00
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2,
tloušťky do 600 mm
kus
2,00000
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Výkaz výměr:
pl10: 2
2,00
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
96
971033651R00
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do
600 mm
m3
1,82325
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Výkaz výměr:
108: 1,1*2,55*0,65
1,82
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
97
974031664R00
Výkaz výměr:
Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm
m
př2: 1,4*4
5,60000
5,60
975 02-2 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou
975 02-21 do výšky 3 m
98
975022341R00
při tloušťce zdiva přes 450 do 600 mm, při délce podchycení do 3 m
m
1,40000
Včetně:
- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
Výkaz výměr:
př2: 1,4
1,40
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
99
978011121R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %
m2
strop 101-104,106,108,109: (26,6+20,84+17,55+23,72+10,38+8,55+4,03)
111,67000
111,67
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
100
978013121R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
stávající zdivo:
101: 2,74*(4,45*2+5,99*2+0,36*2+0,3*2)-0,9*2-0,68*0,76-0,68*1,27-1,1*2,2-0,9*2,05
102: 2,71*(3,49*2+5,99*2)-0,9*2-0,91*1,41-0,82*0,96-0,9*2,05
103: 2,65*(5,99*2+2,93*2+0,35*2+0,25*2)-0,7*0,78-0,9*2-0,68*0,8
104: 2,68*(5,99*2+3,96*2+0,28*2)-0,66*0,74-0,9*2-0,64*0,8+0,42*0,5*4
105,106: 2,79*(2,39*2+5,99*2)-0,8*2-0,95*2,05-1,05*2,02-0,78*0,6+0,5*(0,9+2,02*2)
108: 0,77*(2,99+2,86)+0,2*(0,9+0,4*2)-1,1*0,55
109: 0,77*(1,11+2,84)
m2
249,86220
0,00
53,38
45,67
47,57
52,87
43,09
4,24
3,04
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.87
MJ
Množství Ceník
m2
26,53050
Cen.soust.
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
101
978013191R00
Výkaz výměr:
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
ostění:
101: 0,4*(0,68*2+1,27*2+0,76*2)
102: 0,4*(0,91+1,41*2)
103: 0,4*(0,7+1,34*2+0,68+0,8*2)
104: 0,4*(0,66+0,74*2+0,64+0,8*2)
105,106: 0,4*(0,78+0,6*2)+0,25*(0,95+2,05*2)
obklad:
108: 2*(2,86+2,99+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*(1,11+2,84)
801-3
RTS
801-3
RTS
800-6
RTS
0,00
2,17
1,49
2,26
1,75
2,05
0,00
8,90
7,90
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva
102
978015231R00
Výkaz výměr:
Díl:
98
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %
m2
plochy B:
s: 3,09-0,78*0,6+0,15*(0,78+0,6*2)+2,45+2,38
7,74900
0,00
7,75
Demolice
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním
103
981011111R00
Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké
m3
136,71633
Budovy výšky do 35 m.
Výkaz výměr:
Díl:
99
přístavky: 4,66*7,27*(2+4,3)/2+3*4*2,5
136,72
Staveništní přesun hmot
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí
zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
104
Díl:
998011001R00
711
výšky do 6 m
t
113,11608
801-1
RTS
m2
137,63250
800-711
RTS
800-711
RTS
Izolace proti vodě
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem
105
711111001RZ1
Výkaz výměr:
Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky
penetračního laku ALP
drenáž: 0,65*(4+10+0,65)
sk1: (12,4+8,55+4,03)
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
9,52
24,98
103,13
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
711 11-21 nátěrem
106
711112001RZ1
penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2
12,66500
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
Název
List č.88
MJ
opěrná zeď: 0,85*(4+10+0,3+0,15*4)
Množství Ceník
Cen.soust.
12,67
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
107
108
711141559RT1
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
Výkaz výměr:
drenáž: 0,65*(4+10+0,65)
sk1: (12,4+8,55+4,03)
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
711142559RT1
svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,
Výkaz výměr:
m2
137,63250
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
0,82659
800-711
RTS
24,98000
800-713
RTS
800-713
RTS
SPCM
RTS
800-713
RTS
9,52
24,98
103,13
m2
opěrná zeď: 0,85*(4+10+0,3+0,15*4)
12,66500
12,67
711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi
včetně dodávky fólie a doplňků,
109
711482020RZ1
Výkaz výměr:
110
62832134R
Výkaz výměr:
111
62852265R
Výkaz výměr:
Izolační systém Technodren, svisle, včetně dodávky fólie Technodren a doplňků
m2
opěrná zeď: 1*(4+10+0,3+0,15*4)
Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40
14,90
m2
drenáž: 0,65*(4+10+0,65)*1,15
opěrná zeď: 0,85*(4+10+0,3+0,15*4)*1,2
Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral
14,90000
26,14888
10,95
15,20
m2
sk1: (12,4+8,55+4,03)*1,15
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)*1,15
147,32650
28,73
118,60
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
112
Díl:
998711101R00
713
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
t
Izolace tepelné
713 12 Montáž tepelné izolace podlah
113
713121111RT1
Výkaz výměr:
jednovrstvá, bez dodávky materiálu
m2
sk1: (12,4+8,55+4,03)
24,98
713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky
114
713191100RT9
Výkaz výměr:
115
28375768.AR
Výkaz výměr:
položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu
m2
sk1: (12,4+8,55+4,03)
deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00
kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm
24,98000
24,98
m3
sk1: (12,4+8,55+4,03)*0,1*1,02
2,54796
2,55
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně
116
Díl:
998713101R00
762
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
t
0,06395
Konstrukce tesařské
762 08 Zvláštní výkony
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.89
MJ
Množství Ceník
m
96,36498
Cen.soust.
762 08-2 hoblování viditelných částí krovu
117
762085140R00
Výkaz výměr:
čtyřstranné
kleštiny 8/16: 2,15*2*7
krokve 10/16: (2,7*6+3,9*4+3,76+2,86)*s
vaznice 16/20: 4,63*2
sloupek 16/14: (2,41+3,06+0,53)
vzpěra 10/12: 0,75*3
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
30,10
48,75
9,26
6,00
2,25
762 11 Konstrukce stěn a příček na hladko
762 11-1 montáž
118
762112110R00
Výkaz výměr:
z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2
m
napojení střešních rovin: (0,8*2+1,5*2+2,25)
6,85000
6,85
762 13-8 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn
119
762132811R00
Výkaz výměr:
z jednostranně hoblovaných prken
m2
štíty a stěny půdy: 22,09*2+1,35*25*2
111,68000
111,68
762 19 Spojovací a ochranné prostředky
120
762195000R00
Výkaz výměr:
hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace
m3
napojení střešních rovin: (0,8*2+1,5*2+2,25)*0,1*0,1
0,06850
0,07
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků
762 31-2 kotevních želez
121
762311103R00
Výkaz výměr:
Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel
kus
kotvení vaznice: 1
1,00000
1,00
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků
762 31-3 svorníků, šroubů
122
762313112R00
Výkaz výměr:
délky přes 150 do 300 mm
kus
kleštiny: 7*2
14,00000
14,00
762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž
123
762332110R00
Výkaz výměr:
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2
m
vzpěra 10/12: 0,75*3
2,25000
2,25
762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž
124
762332120R00
Výkaz výměr:
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
kleštiny 8/16: 2,15*2*7
krokve 10/16: (2,7*6+3,9*4+3,76+2,86+1,85*2+0,85*2)*s
úžlabní krokev 10/16: (3,82+5,52)*1,15
m
96,44858
30,10
55,61
10,74
762 33 Vázané konstrukce krovů
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.90
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
762 33-1 montáž
125
762332140R00
Výkaz výměr:
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
m
vaznice 16/20: 4,63*2
9,26000
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
9,26
762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž
126
762334120R00
Výkaz výměr:
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové
plochy přes 120 do 224 cm2
m
sloupek 16/14: (2,41+3,06+0,53)
6,00000
6,00
762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí
127
762342203R00
Výkaz výměr:
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm
m2
plocha střechy: (251,4+0,3*0,4)*s
319,17888
319,18
762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí
128
762342204R00
Výkaz výměr:
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm
m2
plocha střechy: (251,4+0,3*0,4)*s
319,17888
319,18
762 39 Spojovací a ochranné prostředky
129
762395000R00
Výkaz výměr:
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
m3
vzpěra 10/12: 0,75*3*0,1*0,12
kleštiny 8/16: 2,15*2*7*0,08*0,16
krokve 10/16: (2,7*6+3,9*4+3,76+2,86+1,85*2+0,85*2)*s*0,1*0,16
úžlabní krokev 10/16: (3,82+5,52)*1,15*0,1*0,16
sloupek 16/14: (2,41+3,06+0,53)*0,16*0,14
vaznice 16/20: 4,63*2*0,16*0,2
latě 3/5: (251,4+0,3*0,4)*s/0,3*0,05*0,03
kontra 5/5: (251,4+0,3*0,4)*s*1,1*0,05*0,05
sk7: 39,79*s*0,024
5,59006
0,03
0,39
0,89
0,17
0,13
0,30
1,60
0,88
1,21
762 81 Záklop stropů
762 81-1 montáž
130
762811210R00
Výkaz výměr:
z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami
m2
sk4: 0,6*25
15,00000
15,00
762 89 Spojovací a ochranné prostředky
131
762895000R00
Výkaz výměr:
hřebíky, svory, impregnace
m3
sk4: 0,6*25*0,03
0,45000
0,45
132
762-01
D+M kotvení sloupků do betonové patky
kus
2,00000
Vlastní
133
762-02
D+M kotvení sloupků do věnce
kus
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
134
Číslo
Název
762341260U00
Výkaz výměr:
Mtž bednění šikmé palubky
List č.91
MJ
Množství Ceník
m2
50,49351
sk7: 39,79*s
Cen.soust.
URS
50,49
762 90-003 Demontáž krovů
jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2
při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.
135
762900030RAA
Demontáž dřevěného krovu, bez bednění
m2
258,40800
AP-PSV
RTS
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za
skládku.
Výkaz výměr:
136
31110715R
Výkaz výměr:
137
311110220000R
Výkaz výměr:
138
31121222R
Výkaz výměr:
139
31179128R
Výkaz výměr:
140
31179129R
Výkaz výměr:
141
60510000R
Výkaz výměr:
142
605100542mT
Výkaz výměr:
143
60512562R
Výkaz výměr:
144
60596002R
Výkaz výměr:
145
61189997R
Výkaz výměr:
původní střecha: 8,73*29,6
Matice přesná šestihranná 02 1401 M 14
258,41
kus
kotvení vaznice: 1
matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M16; pevnost 8.8
kus
1000 ks
m
m
m
m
m3
sk7: 39,79*s*1,1
RTS
0,35000
SPCM
RTS
4,48000
SPCM
RTS
1 170,32256
SPCM
RTS
386,20644
Vlastní
0,48600
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
0,49
m3
vzpěra 10/12: 0,75*3*0,1*0,12
kleštiny 8/16: 2,15*2*7*0,08*0,16
krokve 10/16: (2,7*6+3,9*4+3,76+2,86+1,85*2+0,85*2)*s*0,1*0,16
úžlabní krokev 10/16: (3,82+5,52)*1,15*0,1*0,16
sloupek 16/14: (2,41+3,06+0,53)*0,16*0,14
vaznice 16/20: 4,63*2*0,16*0,2
1,90458*1,1
napojení střešních rovin: (0,8*2+1,5*2+2,25)*0,1*0,1*1,1
palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B
SPCM
386,21
sk4: 0,6*25*0,03*1,08
Řezivo - fošny, hranoly
0,02900
1 170,32
kontra 5/5: (251,4+0,3*0,4)*s*1,1*1,1
prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané
RTS
4,48
latě 3/5: (251,4+0,3*0,4)*s/0,3*1,1
Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše
SPCM
0,35
kleštiny: 7*2*0,32
Lať střešní profil SM/BO 30/50 mm dl = 3 - 5 m
28,00000
0,00
0,03
kotvení vaznice: 0,35
tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink
RTS
28,00
kotvení vaznice: 1/1000
kleštiny: 7*2*2/1000
Tyč závitová M14, DIN 975, poz.
SPCM
1,00
kleštiny: 7*2*2
Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18
1,00000
2,17039
0,03
0,39
0,89
0,17
0,13
0,30
2,10
0,08
m2
55,54286
55,54
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.92
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
50 m vodorovně
146
998762102R00
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t
3,87376
800-762
RTS
Díl:
763
147
763-01
Dřevostavby
Montáž vazníků vč. zavětrování a kotvení
kpl
1,00000
Vlastní
148
763-02
Dodávka vazníků sedlových s úložným prostorem, D 8,87 m
kus
26,00000
Vlastní
149
763-04
Dodávka pultových vazníků - zavětrovacích
kus
8,00000
Vlastní
150
763-05
Impregnace vazníků
kpl
1,00000
Vlastní
151
763-06
Dodávka zavětrovacích prken
kpl
1,00000
Vlastní
152
763-07
Impregnace řeziva
kpl
1,00000
Vlastní
153
763-08
Kotvení , SOP
kpl
1,00000
Vlastní
154
763-09
Doprava / nadměr / , jeřáb, přesun hmot
kpl
1,00000
Vlastní
Díl:
764
m
0,40000
Konstrukce klempířské
764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou
764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí
155
764918312R00
Výkaz výměr:
Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 330 mm
0,4
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
0,40
764 21-13 Demontáž lemování
764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
156
764339831R00
Výkaz výměr:
Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45°
m2
0,65*0,5*3+0,65*0,4*3+0,33*(1,75*2+1,35*2+1,75*2)
4,95600
4,96
764 21-15 Demontáž žlabů
157
764351837R00
Výkaz výměr:
158
764352811R00
Výkaz výměr:
159
764359811R00
Demontáž háků, sklon do 45°
kus
27*2
Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°
54,00
m
původní střecha: 29,6*2
Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°
54,00000
59,20000
59,20
kus
2,00000
800-764
RTS
m
21,80000
800-764
RTS
800-764
RTS
764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních
160
764391821R00
Výkaz výměr:
Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°
původní střecha: 2*5,45*2
21,80
764 21-21 Demontáž oplechování parapetů
161
764410850R00
Výkaz výměr:
rš od 100 do 330 mm
m
0,71+0,75+0,96+0,73*3+0,87+0,69+0,83
7,00000
7,00
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí
162
764453842R00
Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm
kus
2,00000
800-764
RTS
163
764454801R00
Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm
m
8,45000
800-764
RTS
Výkaz výměr:
4,1+4,35
8,45
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-5 oplechování vnějších parapetů
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
164
Číslo
764908302RT1
Název
Lindab, oplechování parapetů, rš 250 mm, plech FOP/PO tl.0,5 mm,barva
hnědá,cihlově červená
List č.93
MJ
m
Množství Ceník
7,00000
Cen.soust.
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
Výkaz výměr:
k1-3: 0,71+0,75+0,96+0,73+0,73+0,87+0,73+0,69+0,83
7,00
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
165
764908101RT1
Výkaz výměr:
žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou,
velikost 125 mm, v barvě hnědé
kus
k10: 1
k11: 1
2,00000
1,00
1,00
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
166
764908102RT1
Výkaz výměr:
Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm, v barvě hnědé
kus
k8: 2
2,00000
2,00
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
167
764908104RT1
podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou
úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé
m
6,28000
včetně háku, čela a spojky.
Výkaz výměr:
k5: 4,83
k7: 1,45
4,83
1,45
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
168
764908105RT1
Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm, v barvě hnědé
m
21,63000
včetně háku, čela a spojky.
Výkaz výměr:
k4: 3,83+17,8
21,63
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
169
764908106RT1
Lindab žlab podokapní půlkruhový R,velikost 190 mm, v barvě hnědé
m
25,60000
včetně háku, čela a spojky.
Výkaz výměr:
k6: 25,6
25,60
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
170
764908108RT1
odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou,
průměr 87 mm, v barvě hnědé
m
3,60000
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
k10: 3,3
k11: 0,3
3,30
0,30
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
171
764908109RT1
Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, v barvě hnědé
m
2,50000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.94
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
k8: 2,5
2,50
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
172
764908110RT1
Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm, v barvě hnědé
m
2,80000
800-764
RTS
800-764
Vlastní
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
k9: 2,8
2,80
764 90-8 Okapový systém a vnější parapety
z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou z polyesteru
764 90-81 okapový systém půlkruhový
173
764908103T00
Výkaz výměr:
174
13851072R
Výkaz výměr:
Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 190 mm
kus
k9: 1
Lindab tabule plech.FOP/GV, tl. 0,7 1230x2000
1,00000
1,00
m2
0,4*0,33*1,1
0,14520
SPCM
RTS
0,18140
800-764
RTS
322,64000
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
0,15
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně
175
Díl:
998764101R00
765
v objektech výšky do 6 m
t
Krytiny tvrdé
765 31 Demontáž pálené krytiny
176
765312810R00
Výkaz výměr:
177
765318871R00
Výkaz výměr:
z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do suti
m2
původní střecha: 29,6*5,45*2
hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do suti
322,64
m
původní střecha: 29,6
29,60000
29,60
765 31 Krytina pálená
765 31-2 střech složitých
178
765313122RS1
Krytina Francouzská 14, střech ostatních, z tašek režných
m2
313,20392
Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční a protisněhových háků včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy: (251,4+0,3*0,4)*s
krajovky: -0,2*(8,87+8,07+6,602)*s
319,18
-5,97
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
179
765312390R00
Plech okapní profilovaný 5000/230 mm hliník
m
53,51000
Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.
Výkaz výměr:
okap: 25,6+3,83+17,8+4,83+1,45
53,51
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
180
765313131R00
Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči
m
33,33200
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.95
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
25,6+7,732
33,33
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
181
765313151R00
drážková, úžlabí profilované Al s těsněním,
m
10,74100
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
Dodávka a montáž pásu úžlabí, samolepícího těsnění úžlabí včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
k12: (3,82+5,52)*1,15
10,74
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
182
765313162RS1
Zakončení štítu taškou Francouzská 14 okrajová, z tašek režných
m
29,87480
Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
(8,87+8,07+6,602)*s
29,87
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
183
765313181R00
Přiřezání a uchycení tašek drážkových
m
21,88200
Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
lem: 0,4
úžlabí: (3,82+5,52)*1,15*2
0,40
21,48
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
184
765313187R00
Mřížka ochranná větrací 100 x 6 cm jednoduchá
m
53,51000
Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.
Výkaz výměr:
okap: 25,6+3,83+17,8+4,83+1,45
53,51
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
185
765313188R00
Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm
m
53,51000
800-765
RTS
m2
268,68537
800-765
RTS
800-765
RTS
Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.
765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
765 90-12 Fólie podstřešní difuzní
186
765799311RL2
Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů, podstřešní difúzní fólie Tyvek Soft
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy: (251,4+0,3*0,4)*s
sk7: -39,79*s
319,18
-50,49
765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
765 90-12 Fólie podstřešní difuzní
187
765799313RL2
na bednění, s přelepením spojů
m2
50,49351
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
sk7: 39,79*s
50,49
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.96
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
t
14,97885
800-765
RTS
m2
40,74000
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
50 m vodorovně
188
Díl:
998765102R00
766
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m
Konstrukce truhlářské
766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů
189
766412113R00
Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm
Včetně našroubování soklu.
Výkaz výměr:
0,19*(25+18)+8,89+11,84*2
40,74
766 41-1 doplňkové konstrukce
190
766417111R00
Podkladový rošt pod obložení stěn
Výkaz výměr:
(0,19*(25+18)+8,89+11,84*2)*1,5
m
61,11000
61,11
766 42 Montáž obložení podhledů
191
766421213R00
Výkaz výměr:
Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm
m2
přesahy střechy: (0,8*s+0,2)*(25+18,3)+(0,3+0,2)*(8,87+8,07)*s
63,36659
63,37
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných
192
766661112R00
Výkaz výměr:
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
kus
t1: 1
1,00000
1,00
766 66 Demontáž dveřních křídel
766 66-3 prahů dveří
193
766662811R00
Výkaz výměr:
jednokřídlových
kus
bourané: 10
ponechané: 5
15,00000
10,00
5,00
766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla
194
766670021R00
Výkaz výměr:
Montáž kliky a štítku
kus
t1: 1
1,00000
1,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
195
766694121R00
Výkaz výměr:
šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
kus
pl6-8: 7+1+1
9,00000
9,00
766 69 Ostatní
766 69-17 montáž prahů dveří
196
766695212R00
Výkaz výměr:
jednokřídlých, šířky do 100 mm
kus
ponechané: 5
5,00000
5,00
197
PL/1
D+M plastové okno venkovní 1dílné 800/600 S, zasklení Ug=1,1 ditherm PLANIBEL 416-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
1,00000
Vlastní
198
PL/2
D+M plastové okno venkovní 1dílné 700/800 O+S, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
5,00000
Vlastní
199
PL/3
D+M plastové okno venkovní 1dílné 820/960 O, zasklení Ug=1,1 ditherm PLANIBEL
4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.97
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
200
PL/4
D+M plastové okno venkovní 1dílné 680/1270 O+S, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
1,00000
Vlastní
201
PL/5
D+M plastové okno venkovní 1dílné 910/1420 O+S, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
1,00000
Vlastní
202
PL/9
D+M plastové dveře venkovní 1-křídlé 1050/2020, 1/3 zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, pravé, kování celoobvodové, PVC klika-klika, bílá - hnědá, FAB
kus
1,00000
Vlastní
203
54914591R
Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr
kus
1,00000
Výkaz výměr:
204
54926062R
Výkaz výměr:
205
60510002R
Výkaz výměr:
206
607753597R
Výkaz výměr:
207
60775551R
Výkaz výměr:
208
61160112R
Výkaz výměr:
209
61187396R
Výkaz výměr:
210
61187416R
Výkaz výměr:
211
61191687R
Výkaz výměr:
t1: 1
Zámek stavební obyčejný typ K 103 (60 mm) L/P
kus
m
m
kus
kus
kus
RTS
6,94050
SPCM
RTS
18,90000
SPCM
RTS
1,00000
SPCM
RTS
1,00000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
1,00
kus
ponechané: 4
Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 121 mm A/B
SPCM
1,00
ponechané: 1
práh buk; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm
63,55440
18,90
t1: 1
práh buk; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm
RTS
6,94
pl6-8: (7+1+1)*2*1,05
Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé
SPCM
63,55
pl6-8: (0,7*7+0,91+0,8)*1,05
krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá
1,00000
1,00
(0,19*(25+18)+8,89+11,84*2)*1,5*1,04
parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro komůrkové extrudované PVC; š =
500 mm; dekor bílý, mramor, buk, zlatý dub, mahagon
RTS
1,00
t1: 1
Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm dl = 3 - 5 m
SPCM
4,00000
4,00
m2
(0,19*(25+18)+8,89+11,84*2)*1,04
přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*(25+18,3)+(0,3+0,2)*(8,87+8,07)*s)*1,04
108,27085
42,37
65,90
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské
50 m vodorovně
212
Díl:
998766102R00
771
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
t
1,00310
800-766
RTS
m
95,55000
800-771
RTS
Podlahy z dlaždic a obklady
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických
213
771475014R00
Výkaz výměr:
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
101: 4,43*2+5,99*2+0,3*2+0,35*2+0,15*2-0,9
102: 5,99*2+3,49*2-0,9
103: 0,35*2+5,99*2+2,93*2+0,25*2-0,9
104: 5,99*2+3,96*2+0,25*2+0,5*4-0,9
106: 5,99*2+2,39*2+0,25*2-0,95
21,54
18,06
18,14
21,50
16,31
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.98
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
m
95,55000
800-771
RTS
m2
128,11000
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
771 47-8 Montáž lišt
214
771478001RT1
Montáž lišt schodišťových, stupňů i soklíků
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických
215
771575109R00
Výkaz výměr:
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
sk1: (12,4+8,55+4,03)
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
24,98
103,13
771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických
216
771579791R00
Výkaz výměr:
217
771579793R00
Výkaz výměr:
218
771579795R00
Výkaz výměr:
219
59760102.AR
Výkaz výměr:
220
59764210R
Výkaz výměr:
221
59764241R
Výkaz výměr:
222
59764243R
Výkaz výměr:
223
59764244R
Výkaz výměr:
příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě
m2
sk1: (4,03)
sk2: (4,04)
Příplatek za spárovací hmotu - plošně
4,03
4,04
m2
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)
příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
m2
m
m2
kus
101: 10
102: 5
103: 7
324,87000
21,54
18,06
18,14
21,50
16,31
324,87
kus
101: 6
102: 1
103: 3
104: 6
106: 4
20*1,02
Dlažba Taurus Granit matná sokl vnitřní roh 9 cm, Nordic
130,67220
25,48
105,19
101: 4,43*2+5,99*2+0,3*2+0,35*2+0,15*2-0,9
102: 5,99*2+3,49*2-0,9
103: 0,35*2+5,99*2+2,93*2+0,25*2-0,9
104: 5,99*2+3,96*2+0,25*2+0,5*4-0,9
106: 5,99*2+2,39*2+0,25*2-0,95
95,55/0,3*1,02
Dlažba Taurus Granit matná sokl vnější roh 9 cm, Nordic
100,32750
21,54
18,06
18,14
21,50
16,31
100,33
sk1: (12,4+8,55+4,03)*1,02
sk2: (26,6+20,84+17,55+23,72+4,04+10,38)*1,02
Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic
24,98000
24,98
101: 4,43*2+5,99*2+0,3*2+0,35*2+0,15*2-0,9
102: 5,99*2+3,49*2-0,9
103: 0,35*2+5,99*2+2,93*2+0,25*2-0,9
104: 5,99*2+3,96*2+0,25*2+0,5*4-0,9
106: 5,99*2+2,39*2+0,25*2-0,95
95,55*1,05
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký,
protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér
103,13000
103,13
sk1: (12,4+8,55+4,03)
Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm
8,07000
20,40000
6,00
1,00
3,00
6,00
4,00
20,40
kus
40,80000
10,00
5,00
7,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.99
MJ
104: 10
106: 8
40*1,02
Množství Ceník
Cen.soust.
10,00
8,00
40,80
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovně
224
Díl:
998771101R00
781
v objektech výšky do 6 m
t
3,46123
800-771
RTS
29,28000
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
800-771
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
Obklady keramické
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
225
781415015R00
Výkaz výměr:
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm
m2
108: 2*(2,86+2,99*2+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*(1,11*2+2,84*2-0,7)
14,88
14,40
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
226
781419706R00
Výkaz výměr:
Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
m2
108: 2*(2,86+2,99*2+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*(1,11*2+2,84*2-0,7)
29,28000
14,88
14,40
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových
227
781419711R00
Výkaz výměr:
Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
m2
108: 2*(2,86+2,99*2+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*(1,11*2+2,84*2-0,7)
29,28000
14,88
14,40
781 49 Lišty k obkladům
228
781491001R00
Výkaz výměr:
229
59760102.AR
Výkaz výměr:
230
59760111.AR
Výkaz výměr:
231
597813602R
Výkaz výměr:
Montáž lišt k obkladům
m
rohy a zakončení:
108: 2*7+(2,86+2,99*2+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*2+(1,11*2+2,84*2-0,7)
kouty:
108: 2*3
109: 2*4
Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm
0,00
21,44
11,20
0,00
6,00
8,00
m
rohy a zakončení: 32,64*1,05
108: 2*7+(2,86+2,99*2+0,2*2-0,7-1,1)
109: 2*2+(1,11*2+2,84*2-0,7)
Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm
108: 2*(2,86+2,99*2+0,2*2-0,7-1,1)*1,02
109: 2*(1,11*2+2,84*2-0,7)*1,02
34,27200
34,27
21,44
11,20
m
kouty: 14*1,05
108: 2*3
109: 2*4
Obkládačka Color One 19,8x19,8 světle šedá mat
46,64000
14,70000
14,70
6,00
8,00
m2
29,86560
15,18
14,69
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.100
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické
232
Díl:
998781101R00
783
v objektech výšky do 6 m
t
0,51158
800-771
RTS
m2
5,06100
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-784
RTS
Nátěry
783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí
233
783201811R00
Výkaz výměr:
Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
ponechané dveře: 0,21*(0,8+0,9*4+1,97*2*5)
5,06
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické
234
783222100R00
Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný
m2
6,05640
včetně pomocného lešení.
235
Výkaz výměr:
z1: 0,21*(0,8+1,97*2)
ponechané dveře: 0,21*(0,8+0,9*4+1,97*2*5)
783226100R00
Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
Výkaz výměr:
ponechané dveře: 0,21*(0,8+0,9*4+1,97*2*5)
1,00
5,06
m2
5,06100
5,06
783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické
236
783626310RT1
Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2+1, Paulín, Proctillegno 2 x, finální
Proctillegno Cerato 1 x
m2
186,39636
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Výkaz výměr:
(0,19*(25+18)+8,89+11,84*2)*1,3
přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*(25+18,3)+(0,3+0,2)*(8,87+8,07)*s)*1,3
kleštiny 8/16: 2,15*2*7*0,48
krokve 10/16: (2,7*6+3,9*4+3,76+2,86)*s*0,52
vaznice 16/20: 4,63*2*0,72
sloupek 16/14: (2,41+3,06+0,53)*0,6
vzpěra 10/12: 0,75*3*0,44
52,96
82,38
14,45
25,35
6,67
3,60
0,99
783 67 Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové
237
783671003R00
Výkaz výměr:
dvojnásobné s 1x emailováním
m2
prahy: (0,8+0,9*4)*0,25
1,10000
1,10
783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
238
783782205R00
Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
m2
104,10659
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
Výkaz výměr:
Díl:
784
(0,19*(25+18)+8,89+11,84*2)
přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*(25+18,3)+(0,3+0,2)*(8,87+8,07)*s)
40,74
63,37
Malby
784 40 Odstranění maleb
239
784402801R00
Výkaz výměr:
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
strop 101-104,106,108,109: (26,6+20,84+17,55+23,72+10,38+8,55+4,03)*0,9
stávající zdivo: 249,8622*0,9
101: 2,74*(4,45*2+5,99*2+0,36*2+0,3*2)-0,9*2-0,68*0,76-0,68*1,27-1,1*2,2-0,9*2,05
102: 2,71*(3,49*2+5,99*2)-0,9*2-0,91*1,41-0,82*0,96-0,9*2,05
m2
325,37898
100,50
224,88
53,38
45,67
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.101
MJ
103: 2,65*(5,99*2+2,93*2+0,35*2+0,25*2)-0,7*0,78-0,9*2-0,68*0,8
104: 2,68*(5,99*2+3,96*2+0,28*2)-0,66*0,74-0,9*2-0,64*0,8+0,42*0,5*4
105,106: 2,79*(2,39*2+5,99*2)-0,8*2-0,95*2,05-1,05*2,02-0,78*0,6+0,5*(0,9+2,02*2)
108: 0,77*(2,99+2,86)+0,2*(0,9+0,4*2)-1,1*0,55
109: 0,77*(1,11+2,84)
Množství Ceník
Cen.soust.
47,57
52,87
43,09
4,24
3,04
784 45 Malby z malířských směsí se začištěním
240
784115212R00
Malba tekutá Remal standard, bílá, bez penetr.,2 x
Výkaz výměr:
Díl:
241
TECH
TECH-1
m2
111,67+268,2577+5,4593
385,38700
800-784
RTS
385,39
Technologické dodávky
D+M Chladírenská techolovgie + box z Pur panelů
kpl
1,00000
Vlastní
kpl
1,00000
Vlastní
Kondenzační jednotka
Výparník
Řídící rozvaděč vč. elektronické řídící jednotky
Expanzní ventil
Průhledítko dehydrátor
Soubor tlakových ochran
Cu potrubí kabeláž do 10m
Přívod. El. Energie do 10m
Svod kondenzátu do připravené vpusti
Provozní náplně (chladiva, oleje)
izolace stěn a stropu – Pur panel tl. 60mm
dveře chladírenské s kapličkou 2ks
montážní práce
spojovací a montážní materiál
dusík test
tlaková zkouška
funkční zkouška
doprava
242
TECH-2
D+M Plocháčová dráha
- nosná konstrukce
- metalizace zinkem + ochranný nátěr
- plocháčová dráha včetně vyhýbek
- váha visutá do plocháčové dráhy
- kočka
- doprava a manipulace
Díl:
D96
Přesuny suti a vybouraných hmot
979 08-4 Poplatek za skládku
243
979990001R00
Výkaz výměr:
Poplatek za skládku stavební suti
t
z agregovaných položek:
původní střecha: 8,73*29,6*0,03924
10,13993
801-3
RTS
0,00
10,14
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
244
979011111R00
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
t
23,78058
801-3
RTS
t
79,26862
801-3
RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
245
979081111R00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-a
Hospodářská budova - Stavební řešení
Poř.
246
Číslo
979081121R00
List č.102
MJ
Název
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Množství Ceník
Cen.soust.
t
713,41755
801-3
RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
247
979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
t
79,26862
801-3
RTS
248
979082121R00
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
t
158,53723
801-3
RTS
t
79,26862
801-3
RTS
979 08-4 Poplatek za skládku
249
979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti
Proměnné výkazu výměr
Proměnná
Popis
s
sklon střechy 38°
Hodnota
1,27
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-b
Hospodářská budova - Zdravotechnické instalace
Poř.
Číslo
1
Díl:
Název
List č.103
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Zemní práce
1
1
Hloubení rýh pro potrubí
m3
26,00000
Vlastní
2
2
Přemístění výkopku do 2,5 m
m3
26,00000
Vlastní
3
3
Odvoz přebytečné zeminy s naložením
m3
10,00000
Vlastní
4
4
Poplatek za uložení na skládce
t
17,00000
Vlastní
5
5
Obsyp potrubí pískem
m3
10,00000
Vlastní
6
6
Písek
m3
12,00000
Vlastní
7
7
Zásyp rýh zhutněný
m3
16,00000
Vlastní
8
8
Bourání konstrukcí zděných v hloubených vykopávkách
m3
1,00000
Vlastní
721
Díl:
Vnitřní kanalizace
9
9
Potrubí, např. PVC KG O 110
m
25,00000
Vlastní
10
10
Potrubí teplotně odolné, např. PP MASTER SN 8 O 110
m
3,00000
Vlastní
11
11
Potrubí, např. PP HT O 40
m
2,00000
Vlastní
12
12
Potrubí, např. PP HT O 50
m
1,00000
Vlastní
13
13
Potrubí, např. PP HT O 110
m
8,00000
Vlastní
14
14
Vyvedení a upevnění výpustek O 40
ks
2,00000
Vlastní
15
15
Vyvedení a upevnění výpustek O 110
ks
1,00000
Vlastní
16
16
Vpust podlah. s vodní a mech.záp.uz., např. HL 3100Pr
ks
2,00000
Vlastní
17
17
Vpust dvorní s protizápach. klapkou, např. HL 606/1
ks
1,00000
Vlastní
18
18
Kalich s vodní a mech. záp. uz., např. HL 21
ks
1,00000
Vlastní
19
19
Dvířka krycí 150 x 300 mm
ks
1,00000
Vlastní
20
20
Zkouška těsnosti kanalizace vodou
m
28,00000
Vlastní
21
21
Zkouška těsnosti kanalizace plynem
m
11,00000
Vlastní
22
23
Výpomoc HSV
h
32,00000
Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
23
998721201R00
722
Díl:
v objektech výšky do 6 m
%
800-721
RTS
Vnitřní vodovod
24
24
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 20 x 3,4
m
14,00000
Vlastní
25
25
Potrubí PP typ 3, PN 20 O 25 x 4,2
26
26
Potrubí PP STABI O 32
m
7,00000
Vlastní
m
10,00000
Vlastní
27
27
Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 32 x 3
m
6,00000
Vlastní
28
29
28
Ochranná trubka ohebná plastová O 50
m
6,00000
Vlastní
29
Izolace návleková O 22 x 10
m
14,00000
Vlastní
30
30
Izolace návleková O 28 x 10
m
7,00000
Vlastní
31
31
Izolace návleková O 35 x 10
m
10,00000
Vlastní
32
32
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
ks
7,00000
Vlastní
33
33
Nástěnka DN 15
ks
7,00000
Vlastní
34
34
Kulový kohout DN 20
ks
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-b
Hospodářská budova - Zdravotechnické instalace
Poř.
Číslo
Název
List č.104
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
35
35
Kulový kohout DN 25
ks
1,00000
Vlastní
36
36
Kulový kohout sodvodněním DN 20
ks
1,00000
Vlastní
37
37
Vypouštěcí kohout kulový DN 15
ks
2,00000
Vlastní
38
38
Zpětný a pojistný ventil k el. ohřívači, např. T 1847 DN 20
ks
1,00000
Vlastní
39
39
Přechodka, např. ISIFLO T 110 O 32 x 1"
ks
1,00000
Vlastní
40
40
Elektrický tlakový ohřívač vody závěsný 80 l
ks
1,00000
Vlastní
41
41
Tlaková zkouška vodovodního potrubí
m
37,00000
Vlastní
42
42
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
m
37,00000
Vlastní
43
43
Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušť. a napušť.
ks
2,00000
Vlastní
44
45
Výpomoc HSV
h
32,00000
Vlastní
998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod
vodorovně do 50 m
45
998722201R00
725
Díl:
v objektech výšky do 6 m
%
800-721
RTS
Zařizovací předměty
46
46
Výlevka keramická bílá stojící na podlaze
ks
1,00000
Vlastní
47
47
Nádržkový splachovač vysoko položený
ks
1,00000
Vlastní
48
48
Splachovací trubka kompletní
ks
1,00000
Vlastní
49
49
Směšovací baterie nástěnná s dlouhým otoč. výtokem
ks
1,00000
Vlastní
50
50
Rohový ventil pochromovaný DN 15
ks
1,00000
Vlastní
51
51
Připojovací trubička 1/2" x 3/8" délky 300 mm
ks
1,00000
Vlastní
52
52
Napojovací koleno DN 100
ks
1,00000
Vlastní
53
53
Umyvadlo keramické bílé bez otvoru pro baterii
ks
1,00000
Vlastní
54
54
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá
ks
1,00000
Vlastní
55
55
Směšovací baterie jednopáková nástěnná
ks
1,00000
Vlastní
56
56
Směšovací baterie sprchová nástěnná
ks
1,00000
Vlastní
57
57
Hadice DN 15 se šroubením
m
7,00000
Vlastní
998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty
vodorovně do 50 m
58
998725201R00
v objektech výšky do 6 m
%
800-721
RTS
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-c
Hospodářská budova - Elektroinstalace
Poř.
Díl:
Číslo
M21
Název
List č.105
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Elektromontáže
1
210010003
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)
m
44,00000
Vlastní
2
210010082
trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU)
m
28,00000
Vlastní
3
210010301
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
ks
12,00000
Vlastní
4
210010321
krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.
ks
14,00000
Vlastní
5
210010322
krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.
ks
3,00000
Vlastní
6
210010323
krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.
ks
2,00000
Vlastní
7
210010351
krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.
ks
4,00000
Vlastní
8
210010501
osazení bezšroubové pružinové svorky
ks
85,00000
Vlastní
9
210010521
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit
ks
17,00000
Vlastní
10
210010522
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby
ks
6,00000
Vlastní
11
210010603
Příchytka trubky PH
ks
36,00000
Vlastní
12
210020952
výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5
ks
2,00000
Vlastní
13
210100001
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
ks
33,00000
Vlastní
14
210100002
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2
ks
24,00000
Vlastní
15
210100003
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2
ks
6,00000
Vlastní
16
210100258
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
ks
12,00000
Vlastní
17
210100259
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2
ks
2,00000
Vlastní
18
210110001
spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1
ks
6,00000
Vlastní
19
210110001
spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1
ks
2,00000
Vlastní
20
210110082
sporák.přípojka typ 39563-23C zápust.vč.doutn.
ks
1,00000
Vlastní
21
210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
ks
4,00000
Vlastní
22
210111012
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.
ks
4,00000
Vlastní
23
210190002
mont. el. topidla
ks
1,00000
Vlastní
24
210190003
mont.. zásuvkové skříně
ks
1,00000
Vlastní
25
210190004
mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg
ks
1,00000
Vlastní
26
210201002
Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace
ks
19,00000
Vlastní
27
210220022
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.
m
48,00000
Vlastní
28
210220101
svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm
m
126,00000
Vlastní
29
210220201
jímací tyč do 3m délky vč.upevnění
ks
4,00000
Vlastní
30
210220301
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)
ks
30,00000
Vlastní
31
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
6,00000
Vlastní
32
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
7,00000
Vlastní
33
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
12,00000
Vlastní
34
210220321
svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)
ks
10,00000
Vlastní
35
210220361
tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m
ks
18,00000
Vlastní
36
210220372
ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
ks
6,00000
Vlastní
37
210220401
označení svodu štítky smalt.;umělá hmota
ks
6,00000
Vlastní
38
210220431
tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky
ks
38,00000
Vlastní
39
210800646
CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)
m
42,00000
Vlastní
40
210800648
CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)
m
6,00000
Vlastní
41
210802338
CYSY 3Cx1.5 mm2 (PU)
m
3,00000
Vlastní
42
210810045
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)
m
189,00000
Vlastní
43
210810046
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)
m
136,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-c
Hospodářská budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.106
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
44
210810057
CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)
m
40,00000
Vlastní
45
210860222
Vodič pro EZS
m
115,00000
Vlastní
46
210950101
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)
ks
24,00000
Vlastní
47
210950201
přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg
m
62,00000
Vlastní
48
211010002
osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8
ks
42,00000
Vlastní
Díl:
M46
Zemní práce
49
460010024
vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru
km
0,03000
Vlastní
50
460200133
kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3
m
30,00000
Vlastní
51
460560133
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3
m
30,00000
Vlastní
52
460620006
osetí povrchu travou
m2
30,00000
Vlastní
53
460620013
provizorní úprava terénu zem.tř.3
m2
30,00000
Vlastní
Díl:
M21a
Materiály
54
00202
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm
m
44,00000
Vlastní
55
00207
trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm
m
28,00000
Vlastní
56
00303
krabice KR 68
ks
14,00000
Vlastní
57
00305
krabice KR 97
ks
3,00000
Vlastní
58
00308
krabice KR 125/1
ks
2,00000
Vlastní
59
00313
krabice KU 68/1
ks
12,00000
Vlastní
60
00320
krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.
ks
4,00000
Vlastní
61
00367
Bezšroubová pružinová svorka více násobná
ks
85,00000
Vlastní
62
00614
sporáková přípojka 380V 25A zápust. 39563-23C
ks
1,00000
Vlastní
63
00710
Spínač jednoólový č. 1 , 10AX , 250V , IP 44, AQVA pod omítku barva bílá
ks
2,00000
Vlastní
64
00766
zásuvka dvojnásobná a clonkami , 16A,250V , AC , IP 20 , AQVA 2x (2P+PE)
ks
4,00000
Vlastní
65
01403
FeZn R=10mm
m
48,00000
Vlastní
66
01403
ALMGSI 8mm
m
126,00000
Vlastní
67
01411
jímací tyč JT 1000 AL
ks
4,00000
Vlastní
68
01416
podpěra vedení PV 15 na hřebenáče
ks
34,00000
Vlastní
69
01424
zemní tyč ZT 2000x28mm
ks
18,00000
Vlastní
70
01427
svorka SO k připojení okapových žlabů
ks
6,00000
Vlastní
71
01428
svorka zkušební SZ
ks
7,00000
Vlastní
72
01435
svorka na roury okapové ST 10 50-150mm
ks
12,00000
Vlastní
73
01466
ochranný úhelník OU
ks
6,00000
Vlastní
74
01467
držák DUz do zdiva
ks
12,00000
Vlastní
75
01473
připojovací svorka SS spojovací pro lana
ks
30,00000
Vlastní
76
01487
svorka na potrubí "Bernard" + pásek
ks
10,00000
Vlastní
77
01488
označovací štítek
ks
6,00000
Vlastní
78
02803
CY 1.5mm2 černý
m
62,00000
Vlastní
79
02962
CYKY 5Cx4mm2
m
40,00000
Vlastní
80
05151
hmoždinka HM8
ks
42,00000
Vlastní
81
06011
výstraž.tab.z polystyrenu A4
ks
2,00000
Vlastní
82
06170
svorka k zemnící tyči SJ 02
ks
18,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-c
Hospodářská budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.107
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
83
11500
Příchytka trubky PH
ks
36,00000
Vlastní
84
11507
Plastová zásuvková skříň , IP 54 , 2xzás. 230V/16A , 1x zásuvka 400V/16A , 1x
zásuvka 400V/32A
ks
1,00000
Vlastní
85
13458
podpěra vedení PV 02
ks
6,00000
Vlastní
86
13472
podpěra vedení PV 11
ks
28,00000
Vlastní
87
15057
zásuvka jednonásobná s víčkem a clonkami , 16A,250V , AC , IP 44 , AQVA 2P+PE
ks
4,00000
Vlastní
88
33836
CYA 6mm2 zelenožlutý
m
42,00000
Vlastní
89
33856
CYA 16mm2 zelenožlutý
m
6,00000
Vlastní
90
33914
CYKY 3Cx1.5mm2
m
189,00000
Vlastní
91
33918
CYKY 3Cx2.5mm2
m
136,00000
Vlastní
92
34056
CYSY 3Cx1.5mm2
m
3,00000
Vlastní
93
34628
Spínač jednoólový č. 1 , 10AX , 250V , IP 20 pod omítku barva bílá
ks
6,00000
Vlastní
94
42242
JYTY 4Bx1mm2
m
115,00000
Vlastní
95
43094
držák jímací tyče
ks
4,00000
Vlastní
96
41471
konvektor ECOFLEX 1500W
ks
1,00000
Vlastní
ks
1,00000
Vlastní
1,00000
Vlastní
M21b
Díl:
97
01
Dodávky zařízení (specifikace)
Rozvodnice RSM 2.01
ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Název projektu:
Název rozváděče:Rozváděč RSM 2.01
Číslo projektu:
Datum:19.6.2014
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:nepojmen.FGP
Soubor s rozpiskou:nepojmen-Rozváděč RSM 2.01.XLS
Poř.PopisTypové označeníObj.čísloPoč.kusůCena [Kč]
1Rozvodnice NA omítku, plastová IP55, hloubka 138mmFKV-O7-FR55-H-3/5400027600912 910,00
2Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelnáAP-45-W000275411575,00
3Hlavní vypínač, 3-pólIS-40/30002762721586,00
4Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pólPF7-40/4/00300026358611 412,00
5Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B10/10002626744572,00
6Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B4/10002648501229,00
7Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B16/10002626764492,00
8Jistič PL7, char B, 3-pólovýPL7-B25/30002633911615,00
9Jistič PL7, char C, 3-pólovýPL7-C25/30002634111763,00
10Jistič PL7, char B, 1-pólovýPL7-B6/10002626731174,00
11DEHN VENTIL B,CPR1 ...18 800,00
12ZAPOJENÍ ROZVODNICE+pom. mat ( Svorky atd.)PR1 ...12 800,00
13Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2Z-GV-10/3P-3TE0002710601468,00
14Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pólZ-AK-10/2+3P000271069476,00
Cena celkem včetně slevy [Kč]19 972,00
98
02
Svítidla dodávka
komplet
7Gsvítidlo přisazené 2x49W EVG IP65 průmyslové10635 Kč6 350 Kč
8Hsvítidlo přisazené 2x18W EVG IP44 opalový PC difuzor s pohybovým čidlem21 895 Kč3 790 Kč
9Isvítidlo přisazené 2x18W EVG IP65 opalový PC difuzor6990 Kč5 940 Kč
10N1svítidlo nouzové LED 4W IP42 s piktogramem1535 Kč535 Kč
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
02
Hospodářská budova
Soupis:
02-c
Hospodářská budova - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.108
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
SVÍTIDLA CELKEM16 615 Kč
2318W DE1659 Kč944 Kč
2649W T52070 Kč1 400 Kč
SVĚTELNÉ ZDROJE CELKEM2 344 Kč
CELKEM18 959 Kč
recyklace svítidel198,40 Kč159,60 Kč
recyklace světelných zdrojů365,21 Kč187,56 Kč
CELKEM347,16 Kč
99
03
Ochrana potrubí před zamrznutím - samoregulační topný kabel v délce 6m vč.
příslušenství, + izolace, - napojení , montáž
ks
1,00000
Vlastní
100
04
EZS - napojení na objekt 01 , zapojení a dodávka prvků , 6x prostorové čidlo , 6x
magnet , 2x, LCD klávesnice, expander 2x + napájecí zroj, naprogramování +
revize oživení.
komplet
1,00000
Vlastní
Díl:
M21c
Práce v HZS
101
Pol__1
Revize elektro
hod.
20,00000
Vlastní
102
Pol__2
Účat ved montéra při revizi
hod.
4,00000
Vlastní
103
Pol__3
Elektromontáže
hod.
26,00000
Vlastní
104
Pol__4
Bourací a zednické práce
hod.
24,00000
Vlastní
105
Pol__5
Koordinace s ostatními profesemi
hod.
16,00000
Vlastní
106
Pol__6
Zabezpečení pracoviště
hod.
10,00000
Vlastní
Díl:
VN
107
VN-01
Podružný materiál
kpl
1,00000
Vlastní
108
VN-02
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
kpl
1,00000
Vlastní
109
VN-03
Podíl přidružených výkonů z C46M
kpl
1,00000
Vlastní
110
VN-05
Přesun dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
111
VN-06
Doprava dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
Vedlejší náklady
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.109
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
03
Garáže
Třídník stavebních objektů (JKSO):
812
Budovy pro výrobu a služby
812.6
Budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel, strojů a zařízení
812.63
budovy garáží vozidel, strojů a zařízení (mimo osobní automobily)
812.63.1
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
812.63.1.2
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Počet MJ jednotek:
m3
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
Počet položek
03-a
Garáže - Stavební řešení
229
03-b
Garáže - Elektroinstalace
108
337
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
13
Název
List č.110
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Hloubené vykopávky
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1
132201210R00
Výkaz výměr:
2
132201219R00
Výkaz výměr:
Díl:
16
do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
m3
sp1: 22*0,7*0,5
sp2: 17*0,7*0,5
příplatek za lepivost, v hornině 3,
13,65000
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
7,70
5,95
m3
sp1: 22*0,7*0,5*0,3
sp2: 17*0,7*0,5*0,3
4,09500
2,31
1,79
Přemístění výkopku
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
3
162701105R00
Výkaz výměr:
z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3
sp1: 22*0,7*0,5
sp2: 17*0,7*0,5
13,65000
7,70
5,95
199 Poplatky za skládku
4
Díl:
199000002R00
18
horniny 1- 4
m3
13,65000
800-1
RTS
m2
27,30000
800-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
Povrchové úpravy terénu
181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
5
181101102R00
Výkaz výměr:
Díl:
31
v hornině 1 až 4, se zhutněním
sp1: 22*0,7
sp2: 17*0,7
15,40
11,90
Zdi podpěrné a volné
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
6
310238211R00
Výkaz výměr:
pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3
104: 0,3*1,2*0,3
0,10800
0,11
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
7
310239211R00
Výkaz výměr:
pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
m3
106: 2*1,5*0,3
105: 0,9*1,55*0,3
103: (1*1,55+0,1*1,2)*0,3
1,81950
0,90
0,42
0,50
317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
8
317234410R00
cementovou
m3
0,04320
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
Název
List č.111
MJ
př1: 1,2*0,12*0,15*2
Množství Ceník
Cen.soust.
0,04
317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů
bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,
9
317944311RT3
Výkaz výměr:
Díl:
34
profil I 120
t
př1: 1,2*2*2*11,1/1000
př2: 1,2*2*11,1/1000
0,07992
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
0,05
0,03
Stěny a příčky
340 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
10
340237211RT2
Výkaz výměr:
tloušťky do 100 mm
kus
t4: 1
1,00000
1,00
346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné
jakýmikoliv cihlami,
11
346244381R00
výšky do 200 mm
Výkaz výměr:
př1: 1,2*0,12*2*2
př2: 1,2*0,12*2*2
m2
1,15200
0,58
0,58
349 23-1 Přizdívka ostění s ozubem
ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa,
12
Díl:
349231811RT2
přes 80 do 150 mm
Výkaz výměr:
106: 0,35*3,88*2
105: 0,35*2,9
105-106: 0,33*2,2
342
m2
4,45700
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
2,72
1,01
0,73
Sádrokartonové konstrukce
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením
13
342264051RT2
Výkaz výměr:
Díl:
41
1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární
m2
sk4: 105,83
105,83000
105,83
Stropy a stropní konstrukce
417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců
14
417321315R00
Výkaz výměr:
z betonu C 20/25
m3
(0,27*11+0,22*10,36+0,25*10,36+7,03*0,08+0,22*24,7+0,25*13,7+0,26*7,03)*0,19
3,62680
3,63
417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr
15
417351115R00
Výkaz výměr:
16
417351116R00
zřízení
m2
(11+10,36+10,36+24,7+13,7+7,03)*0,19*2
odstranění
29,31700
29,32
m2
29,31700
417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.112
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
417 36-1 z betonářské oceli
17
417361821R00
Výkaz výměr:
Díl:
59
10505
t
R12: (11+10,36+10,36+24,7+13,7+7,03)*4*0,89*1,05/1000
třímnky R6:
(0,23+0,15)*11+(0,18+0,15)*(10,36+24,7)+(0,21+0,15)*(10,36+13,7)+(0,22+0,15)*7,03
27,0125*2/0,3*0,222*1,05/1000
0,33036
801-1
RTS
822-1
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
0,29
27,01
0,04
Dlažby a předlažby komunikací
597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu
18
597101114RT1
Výkaz výměr:
19
592272240000R
Výkaz výměr:
20
59227243500R
Výkaz výměr:
21
59227249300R
Výkaz výměr:
22
592272700R
Výkaz výměr:
Díl:
61
včetně beton. lože C 25/30, zatížení E 600, F 900 kN
m
sp1: 22
sp2: 17
žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 235 mm; h = 265,0 mm;
h1 = 265 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900
22,00
17,00
kus
sp1: 22*1,01
sp2: 17*1,01
stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana litinová; š. žlabu
20,0 cm; stavební výška 26,5 až 37,5 cm
kus
2,02000
1,01
1,01
kus
sp1: 1,01
sp2: 1,01
adaptér pro změnu směru toku; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební
výška do 27,5 cm; hrana litinová
39,39000
22,22
17,17
sp1: 1,01
sp2: 1,01
stěna čelní pro konec žlabu; polymerický beton; hrana litinová; š. žlabu 20,0 cm;
stavební výška do 27,5 cm
39,00000
2,02000
1,01
1,01
kus
sp1: 1,01
sp2: 1,01
2,02000
1,01
1,01
Upravy povrchů vnitřní
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
23
601021142RT2
vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,
m2
88,07000
Včetně pomocného lešení.
Výkaz výměr:
101-105: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)
88,07
602 01 Omítky stěn z hotových směsí
po jednotlivých vrstvách
24
602021142RT2
Výkaz výměr:
vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,
101: 3,14*(6,85*2+0,17*2+3,52*2)-0,8*2-0,9*1,2-2,6*2,7
102: 3,14*(3,44*2+2,81*2)-0,8*2*2-0,9*1,2
103: 3,14*(3,44*2+2,91*2)-0,8*2*2-0,9*1,2*2
104: 3,14*(1,9*2+2,88*2)-0,9*2-0,9*1,2
105: 3,14*(7,03*2+0,16*2+0,6*2+6,58*2+0,15*2)-0,9*2*2-0,9*1,2*2-2*1,5-2,85*2,9
m2
409,74420
56,49
34,97
34,52
27,14
74,16
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.113
MJ
106: 4,5*(10,37*2+10,36*2+0,9*2+0,45*2+0,15*2+0,3*2)-2*1,5*3-1,52*1,5-2,85*3,88-2,45*3,88
ostění:
101: 0,15*(0,9+1,2*2)+0,07*(1+2,05*2)
102: 0,1*(0,9+2,05*2)+0,15*(0,9+1,2*2)
103: 0,1*(0,9+2,05*2)*2+0,15*(0,9+1,2*2)*2
104: 0,1*(1+2,05*2)+0,15*(0,9+1,2*2)
105: 0,1*(0,9+1*2+2,05*6)+0,15*(0,9+1,2*2)*2+0,15*(2+1,5*2)
106: 0,1*(1+2,05*2)+0,15*(2+1,5*2)*3+0,15*(1,52+1,5*2)
Množství Ceník
Cen.soust.
170,93
0,00
0,85
1,00
1,99
1,00
3,26
3,44
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího
odkrytí,
25
610991111R00
Výkaz výměr:
fólií Pe 0,05-0,2 mm
m2
ocel. zárubně z1-4: 0,21*(0,8*3+0,9+1,1+1,97*2*5)
výplně: 2*1,5*4+0,9*1,2*7+1,52*1,5
26,90100
801-1
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
5,06
21,84
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy
26
611421221R00
v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých
m2
88,07000
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Výkaz výměr:
101-105: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)
88,07
611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
27
611481211RT2
s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
Výkaz výměr:
101-105: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)
m2
88,07000
88,07
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti
28
612421626R00
Výkaz výměr:
hladké
m2
104: 0,3*1,2
106: 2*1,5
105: 0,9*1,55
103: (1*1,55+0,1*1,2)
106: 0,15*3,88*2
105: 0,15*2,9
105-106: 0,1*2*2,2
8,46400
0,36
3,00
1,40
1,67
1,16
0,44
0,44
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn
29
612421221R00
Výkaz výměr:
v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých
m2
101: 3,14*(6,85*2+0,17*2+3,52*2)-0,8*2-0,9*1,2-2,6*2,7
102: 3,14*(3,44*2+2,81*2)-0,8*2*2-0,9*1,2
103: 3,14*(3,44*2+2,91*2)-0,8*2*2-0,9*1,2*2
104: 3,14*(1,9*2+2,88*2)-0,9*2-0,9*1,2
105: 3,14*(7,03*2+0,16*2+0,6*2+6,58*2+0,15*2)-0,9*2*2-0,9*1,2*2-2*1,5-2,85*2,9
106: 4,5*(10,37*2+10,36*2+0,9*2+0,45*2+0,15*2+0,3*2)-2*1,5*3-1,52*1,5-2,85*3,88-2,45*3,88
odpočet zazdívek: -8,464
104: 0,3*1,2
106: 2*1,5
105: 0,9*1,55
103: (1*1,55+0,1*1,2)
106: 0,15*3,88*2
389,74020
56,49
34,97
34,52
27,14
74,16
170,93
-8,46
0,36
3,00
1,40
1,67
1,16
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.114
MJ
105: 0,15*2,9
105-106: 0,1*2*2,2
Množství Ceník
Cen.soust.
0,44
0,44
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
30
612425921R00
Výkaz výměr:
omítkou hladkou
m2
101: 0,15*(0,9+1,2*2)+0,07*(1+2,05*2)
102: 0,1*(0,9+2,05*2)+0,15*(0,9+1,2*2)
103: 0,1*(0,9+2,05*2)*2+0,15*(0,9+1,2*2)*2
104: 0,1*(1+2,05*2)+0,15*(0,9+1,2*2)
105: 0,1*(0,9+1*2+2,05*6)+0,15*(0,9+1,2*2)*2+0,15*(2+1,5*2)
106: 0,1*(1+2,05*2)+0,15*(2+1,5*2)*3+0,15*(1,52+1,5*2)
11,54000
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
0,85
1,00
1,99
1,00
3,26
3,44
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,
612 47-319 příplatek
31
612473186R00
Výkaz výměr:
za zabudované rohovníky
m
101: 2*6
102: 2
103: 2*6
104: 2*4
105: 2*12
106: 2*12
82,00000
12,00
2,00
12,00
8,00
24,00
24,00
612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou
32
612481211RT2
Výkaz výměr:
s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2
101: 3,14*(6,85*2+0,17*2+3,52*2)-0,8*2-0,9*1,2-2,6*2,7
102: 3,14*(3,44*2+2,81*2)-0,8*2*2-0,9*1,2
103: 3,14*(3,44*2+2,91*2)-0,8*2*2-0,9*1,2*2
104: 3,14*(1,9*2+2,88*2)-0,9*2-0,9*1,2
105: 3,14*(7,03*2+0,16*2+0,6*2+6,58*2+0,15*2)-0,9*2*2-0,9*1,2*2-2*1,5-2,85*2,9
106: 4,5*(10,37*2+10,36*2+0,9*2+0,45*2+0,15*2+0,3*2)-2*1,5*3-1,52*1,5-2,85*3,88-2,45*3,88
ostění:
101: 0,15*(0,9+1,2*2)+0,07*(1+2,05*2)
102: 0,1*(0,9+2,05*2)+0,15*(0,9+1,2*2)
103: 0,1*(0,9+2,05*2)*2+0,15*(0,9+1,2*2)*2
104: 0,1*(1+2,05*2)+0,15*(0,9+1,2*2)
105: 0,1*(0,9+1*2+2,05*6)+0,15*(0,9+1,2*2)*2+0,15*(2+1,5*2)
106: 0,1*(1+2,05*2)+0,15*(2+1,5*2)*3+0,15*(1,52+1,5*2)
409,74420
56,49
34,97
34,52
27,14
74,16
170,93
0,00
0,85
1,00
1,99
1,00
3,26
3,44
615 48 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem
s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),
33
615481111R00
Výkaz výměr:
Díl:
62
jakékoliv výšky nosníků
př1: 1,2*0,65*2
př2: 1,2*0,5*2
m2
2,76000
1,56
1,20
Úpravy povrchů vnější
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem
plastických (lepivých) maltovin
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
34
Číslo
620991121R00
Výkaz výměr:
Název
z postaveného lešení
List č.115
MJ
Množství Ceník
m2
21,84000
výplně: 2*1,5*4+0,9*1,2*7+1,52*1,5
Cen.soust.
801-1
RTS
801-4
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
21,84
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2
35
622422211R00
v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých
m2
35,21100
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
Výkaz výměr:
sokl:
s: 0,3*(24,7-2,45-2,85*2-2,6+0,35*6+0,51*2-0,9+0,25*2)
j: 7,5+11,46
z: 4,46
v: 6,79
0,00
5,00
18,96
4,46
6,79
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných
a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2
36
622422222R00
v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , štukových
m2
237,34150
Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.
Výkaz výměr:
nad soklem:
s: 3,9*24,7-2,45*3,58-2,85*3,58-1,52*1,5-2,85*2,6-2*1,5-0,9*1,72-0,9*1,2-2,6*2,4
0,35*(2,45+2,85+3,58*4+2,85+2,6*2)+0,15*(1,52+1,5*4+2+0,9+1,2*2)+0,25*(0,9+1,72*2)
0,51*(2,6+2,4*2)
j: 3,9*24,7+0,4*11,06+0,76-0,9*1,2*6-2*1,5*3+0,15*(0,9*6+1,2*12+2*3+1,5*6)
z: 3,9*11,01-0,75
v: 3,9*11,01
zazdívky: -11,305
103: (1*1,55+0,1*1,2)
104: 0,3*1,2
105: 0,9*1,55+0,35*2,6+0,15*2,6
106: 2*1,5+0,15*3,58*2+0,35*3,58*2
0,00
55,80
12,69
3,77
91,25
42,19
42,94
-11,31
1,67
0,36
2,70
6,58
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové
37
622421143R00
Výkaz výměr:
štukové, složitost 1÷ 2
m2
103: (1*1,55+0,1*1,2)
104: 0,3*1,2
105: 0,9*1,55+0,35*2,6+0,15*2,6
106: 2*1,5+0,15*3,58*2+0,35*3,58*2
11,30500
1,67
0,36
2,70
6,58
622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí
38
622432111R00
Výkaz výměr:
dekorativní jemnozrnné, akrylátové
m2
sokl:
s: 0,3*(24,7-2,45-2,85*2-2,6+0,35*6+0,51*2-0,9+0,25*2)
j: 7,5+11,46
z: 4,46
v: 6,79
35,21100
0,00
5,00
18,96
4,46
6,79
622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)
39
622471317RU4
Výkaz výměr:
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit SilikonColor
nad soklem:
m2
248,64650
0,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.116
MJ
s: 3,9*24,7-2,45*3,58-2,85*3,58-1,52*1,5-2,85*2,6-2*1,5-0,9*1,72-0,9*1,2-2,6*2,4
0,35*(2,45+2,85+3,58*4+2,85+2,6*2)+0,15*(1,52+1,5*4+2+0,9+1,2*2)+0,25*(0,9+1,72*2)
0,51*(2,6+2,4*2)
j: 3,9*24,7+0,4*11,06+0,76-0,9*1,2*6-2*1,5*3+0,15*(0,9*6+1,2*12+2*3+1,5*6)
z: 3,9*11,01-0,75
v: 3,9*11,01
Množství Ceník
Cen.soust.
55,80
12,69
3,77
91,25
42,19
42,94
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou
40
622481211RT2
Výkaz výměr:
41
622481291R00
Výkaz výměr:
s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu
m2
sokl:
s: 0,3*(24,7-2,45-2,85*2-2,6+0,35*6+0,51*2-0,9+0,25*2)
j: 7,5+11,46
z: 4,46
v: 6,79
montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu
35,21100
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
SPCM
RTS
801-1
RTS
0,00
5,00
18,96
4,46
6,79
m
s: 2*10
20,00000
20,00
622 90-4 Očištění fasád
42
622904112R00
Výkaz výměr:
tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2
m2
nad soklem:
s: 3,9*24,7-2,45*3,58-2,85*3,58-1,52*1,5-2,85*2,6-2*1,5-0,9*1,72-0,9*1,2-2,6*2,4
0,35*(2,45+2,85+3,58*4+2,85+2,6*2)+0,15*(1,52+1,5*4+2+0,9+1,2*2)+0,25*(0,9+1,72*2)
0,51*(2,6+2,4*2)
j: 3,9*24,7+0,4*11,06+0,76-0,9*1,2*6-2*1,5*3+0,15*(0,9*6+1,2*12+2*3+1,5*6)
z: 3,9*11,01-0,75
v: 3,9*11,01
248,64650
0,00
55,80
12,69
3,77
91,25
42,19
42,94
625 99 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem
prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),
43
625981114R00
Výkaz výměr:
44
28350202R
Výkaz výměr:
Díl:
63
tloušťky 80 mm
m2
př1: 1,2*0,12*2
př2: 1,2*0,12*2
věnec: (24,7*2+11,01*2-0,08*4)*0,19
profil plastový stavební rohový; s tkaninou; l = 2 500 mm; úhelník 10x10 mm
14,08500
0,29
0,29
13,51
m
s: 2*10*1,05
21,00000
21,00
Podlahy a podlahové konstrukce
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm
45
631312611R00
z betonu C 16/20
m3
3,92240
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Výkaz výměr:
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)*0,08
3,92
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.117
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm
46
631313511R00
z betonu C -/12,5
m3
0,85000
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
Výkaz výměr:
zásyp kanálu 106: 8,5*1*0,1
0,85
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin
47
631316115R00
Výkaz výměr:
postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání,
m2
sk1: 105,83+39,04
144,87000
144,87
631 31 Mazanina z betonu prostého
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin
48
631316211RT3
Výkaz výměr:
povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s korundem a karbidem
m2
sk1: 105,83+39,04
144,87000
144,87
631 31-916 Příplatek za přehlazení povrchu
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny
49
631319163R00
Výkaz výměr:
tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm
m3
sk1: (39,04+105,83)*0,12
17,38440
17,38
631 31-917 Příplatek za stržení povrchu
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
50
631319171R00
Výkaz výměr:
tloušťka mazaniny do 80 mm
m3
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)*0,08
3,92240
3,92
631 32 Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva)
hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění,
631 32-2 tl. přes 80 do 120 mm
51
631313611RT3
Výkaz výměr:
z betonu C 16/20 , výztuž ocelovými vlákny, 25 kg / m3
m3
sk1: (39,04+105,83)*0,12
17,38440
17,38
631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách
52
631351101R00
Výkaz výměr:
53
631351102R00
zřízení
m2
sk1: (1+2,45+2,85+2,85)*0,12
sk2: (0,92+2,6)*0,08
odstranění
1,37960
1,10
0,28
m2
1,37960
801-1
RTS
t
0,16789
801-1
RTS
631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů
631 36-2 ze svařovaných sítí
54
631361921RT2
průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm
Výkaz výměr:
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)*3,113*1,1/1000
0,17
631 57 Násyp pod podlahy z kameniva
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.118
MJ
Množství Ceník
m3
12,75000
Cen.soust.
631 57-1 z kameniva
55
631571003R00
Výkaz výměr:
ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu
zásyp kanálu 106: 8,5*1*1,5
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
801-1
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
801-5
RTS
12,75
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným
hladítkem,
56
632451021R00
Výkaz výměr:
Díl:
64
o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm
m2
pl9: 2*4
pl10: 0,9*7
pl11: 1,52
parapety: 15,82*0,3
4,74600
8,00
6,30
1,52
4,75
Výplně otvorů
642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
57
642944121R00
plochy do 2,5 m2
kus
5,00000
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Výkaz výměr:
z1-4: 2+1+1+1
5,00
648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
58
648991111R00
Výkaz výměr:
59
55330319R
Výkaz výměr:
60
55330320R
Výkaz výměr:
61
55330321R
Výkaz výměr:
62
55330322R
Výkaz výměr:
Díl:
93
šířky do 200 mm
m
pl9: 2*4
pl10: 0,9*7
pl11: 1,52
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm;
h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné
8,00
6,30
1,52
kus
z1: 2
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm;
h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné
kus
1,00000
1,00
kus
z2: 1
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm;
h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné
2,00000
2,00
z3: 1
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm;
h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné
15,82000
1,00000
1,00
kus
z4: 1
1,00000
1,00
Dokončovací práce inženýrských staveb
938 90 Čištění
63
938902122R00
Výkaz výměr:
ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou
sk1: 105,83+39,04
m2
193,90000
144,87
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.119
MJ
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)
Díl:
94
Množství Ceník
Cen.soust.
49,03
Lešení a stavební výtahy
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami
64
941941041R00
šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m
m2
364,32500
800-3
RTS
800-3
RTS
Včetně kotvení lešení.
Výkaz výměr:
s: 3,5*(24,7+1,5*2)
j: 4*(24,7+1,5*2)+1*(9+1,5)
z: 3,5*(11,01+1,5*2)+7*1,5
v: 4*(11,01+1,5*2)+3*(1+1,5)+10*2+3*1
96,95
121,30
59,54
86,54
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
65
941941291R00
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m
Výkaz výměr:
m2
s: 3,5*(24,7+1,5*2)
j: 4*(24,7+1,5*2)+1*(9+1,5)
z: 3,5*(11,01+1,5*2)+7*1,5
v: 4*(11,01+1,5*2)+3*(1+1,5)+10*2+3*1
364,325*2
728,65000
96,95
121,30
59,54
86,54
728,65
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami
66
941941841R00
šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m
m2
364,32500
800-3
RTS
m2
88,07000
800-3
RTS
800-3
RTS
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné
67
941955001R00
pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
Výkaz výměr:
68
101-105: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)
941955003R00
pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
Výkaz výměr:
Díl:
95
88,07
m2
sk4: 105,83
105,83000
105,83
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů
952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů
69
952901411R00
Výkaz výměr:
jakékoliv výšky podlaží
m2
(24,04+9,61+9,95+5,43+39,04+105,83)
193,90000
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-4
RTS
193,90
953 76 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC
s obetonováním ve stropních prostupech
70
953761131R00
Výkaz výměr:
průměr 140 x 2,8 mm
m
odvětrání garáží: 3*2*0,3
1,80000
1,80
953 94 Doplňující konstrukce
953 94-6 Osazení ventilačních mřížek
71
953946111R00
Výkaz výměr:
bez dodávky ventilač. mřížky
kus
odvětrání garáží: 8+4*2
16,00000
16,00
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva
72
953981304R00
do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková
do dutých materiálů
kus
53,00000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
73
28395102.MT
Výkaz výměr:
Díl:
96
Název
List č.120
MJ
pozednice: (12+15+26)
Mřížka větrací plastová 150x150 mm+sít proti hmyzu
Množství Ceník
Cen.soust.
53,00
kus
odvětrání garáží: 8+4*2
16,00000
Vlastní
16,00
Bourání konstrukcí
961 04 Bourání základů z betonu
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
74
961043111R00
Výkaz výměr:
z betonu proloženého kamenem
m3
garáž: 0,6*0,8*(9,5+5,6)
7,24800
801-3
RTS
7,25
962 02 Bourání zdiva nadzákladového kamenného
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2),
962 02-1 kamenného
75
962022491R00
Výkaz výměr:
na maltu cementovou
m3
garáž: 0,5*(0,5+1,5)/2*9,5+0,5*1,5*5,65
8,98750
801-3
RTS
801-3
RTS
8,99
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
76
962031133R00
Výkaz výměr:
z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou
nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm
m2
odbourání štítů 101-105: 3,4*7,66/2*2-0,9*0,8
25,32400
25,32
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150
kg/m2)
77
962032231R00
Výkaz výměr:
78
962032641R00
Výkaz výměr:
z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
m3
snížení obvodového zdiva na jednotnou výšku:
101-105: 0,1*12,05
106: 0,35*(11*11,01-9,92*10,36+0,45*0,64+0,3*0,63)+0,65*11,01/2*0,35*2
komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad
střechou, na maltu cementovou
10,29531
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
0,00
1,21
9,09
m3
(0,5*1,25-0,15*0,15*3)*4,35
2,42513
2,43
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin
79
965042141R00
Výkaz výměr:
80
965042241R00
Výkaz výměr:
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)*0,08
betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
7,04560
7,05
m3
garáž: 6,15*9*0,15
přístřešek: 4,3*7,4*0,15
sk1: 105,83*0,12
25,77510
8,30
4,77
12,70
965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách
81
965082941R00
Výkaz výměr:
tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy
garáž: 5,6*8*(0,35+1,35)/2
m3
38,08000
38,08
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.121
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
82
967031132R00
Výkaz výměr:
na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou
m2
102-103: 0,15*2,05*2
0,61500
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
0,62
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
83
968061125R00
Výkaz výměr:
84
968061137R00
Výkaz výměr:
dveří, plochy do 2 m2
kus
1np: 7
půda: 1
vrat, plochy přes 4 m2
8,00000
7,00
1,00
kus
garáž: 2
1np: 8
10,00000
2,00
8,00
968 06-2 Vybourání dřevěných rámů
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
85
968062455R00
Výkaz výměr:
dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2
0,9*1,75
1,57500
1,58
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
86
968072245R00
Výkaz výměr:
okenních jednoduchých, plochy do 2 m2
m2
0,9*1,2*3+0,93*1,2+1,2*1,2
5,79600
5,80
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
87
968072246R00
Výkaz výměr:
okenních jednoduchých, plochy do 4 m2
m2
2*1,5*5+1,52*1,5
17,28000
17,28
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
88
968072455R00
Výkaz výměr:
dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2
0,9*2*2+0,8*2*2
6,80000
6,80
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
89
968072456R00
Výkaz výměr:
dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2
1*2,1+1*2,2
4,30000
4,30
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
90
968072559R00
Výkaz výměr:
91
96-01
vrat, plochy přes 5 m2
m2
2,6*3,88*2+2,85*2,9+2,6*2,7
Demontáž nosné ocelové konstrukce garáže a přístřešku, včetně odvozu a likvidace
suti
35,46100
35,46
kpl
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
92
Díl:
Číslo
96-02
97
Název
Demontáž vnějšího ocelového schodiště s podestou, včetně odvozu a likvidace suti
List č.122
MJ
Množství Ceník
kpl
1,00000
kus
6,00000
Cen.soust.
Vlastní
Prorážení otvorů
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
93
971033241R00
Výkaz výměr:
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2,
tloušťky do 300 mm
odvětrání garáží: 3*2
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
6,00
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
94
971033541R00
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do
300 mm
m3
0,37800
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Výkaz výměr:
105: 0,9*0,7*0,3
103: 0,9*0,7*0,3
0,19
0,19
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
95
971033631R00
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do
150 mm
m2
1,81800
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Výkaz výměr:
102-103: 0,9*2,02
1,82
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném
základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených
96
971033641R00
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do
300 mm
m3
0,32724
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
Výkaz výměr:
103-105: 0,18*0,9*2,02
0,33
974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném
974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů
97
974031664R00
Výkaz výměr:
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm
m
př1: 1,2*2*2
př2: 1,2*2
7,20000
4,80
2,40
975 02-2 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou
975 02-21 do výšky 3 m
98
975022241R00
při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m
m
2,40000
Včetně:
- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.123
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
Výkaz výměr:
105: 1,2
103: 1,2
1,20
1,20
975 03 Podchycení příček dřevěnou výztuhou
975 03-1 do výšky podchycení 3 m
99
975032241R00
při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m
m
1,20000
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
801-3
RTS
Včetně:
- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
Výkaz výměr:
102-105: 1,2
1,20
975 03 Podchycení příček dřevěnou výztuhou
975 03-1 do výšky podchycení 3 m
100
975032341R00
při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm, při délce podchycení do 3 m
m
1,20000
Včetně:
- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,
- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.
Výkaz výměr:
103-105: 1,2
1,20
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
101
978011121R00
Výkaz výměr:
stropů, v rozsahu do 10 %
m2
101-105: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)
88,07000
88,07
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
102
978013121R00
Výkaz výměr:
stěn, v rozsahu do 10 %
m2
101: 3,14*(6,85*2+0,17*2+3,52*2)-0,8*2-0,9*1,2-2,6*2,7
102: 3,14*(3,44*2+2,81*2)-0,8*2*2-0,9*1,2
103: 3,14*(3,44*2+2,91*2)-0,8*2*2-0,9*1,2*2
104: 3,14*(1,9*2+2,88*2)-0,9*2-0,9*1,2
105: 3,14*(7,03*2+0,16*2+0,6*2+6,58*2+0,15*2)-0,9*2*2-0,9*1,2*2-2*1,5-2,85*2,9
106: 4,5*(10,37*2+10,36*2+0,9*2+0,45*2+0,15*2+0,3*2)-2*1,5*3-1,52*1,5-2,85*3,88-2,45*3,88
odpočet zazdívek: -8,464
104: 0,3*1,2
106: 2*1,5
105: 0,9*1,55
103: (1*1,55+0,1*1,2)
106: 0,15*3,88*2
105: 0,15*2,9
105-106: 0,1*2*2,2
389,74020
56,49
34,97
34,52
27,14
74,16
170,93
-8,46
0,36
3,00
1,40
1,67
1,16
0,44
0,44
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-1 vnitřních
103
978013191R00
Výkaz výměr:
stěn, v rozsahu do 100 %
101: 0,15*(0,9+1,2*2)
102: 0,15*(0,9+1,2*2)
m2
7,14300
0,50
0,50
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.124
MJ
103: 0,15*(0,9+1,2*2)*2
104: 0,15*(0,9+1,2*2)
105: 0,15*(0,9+1,2*2)*2+0,15*(2+1,5*2)
106: 0,15*(2+1,5*2)*3+0,15*(1,52+1,5*2)
Množství Ceník
Cen.soust.
0,99
0,50
1,74
2,93
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových
978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva
104
978015231R00
Výkaz výměr:
Díl:
99
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %
m2
nad soklem:
s: 3,9*24,7-2,45*3,58-2,85*3,58-1,52*1,5-2,85*2,6-2*1,5-0,9*1,72-0,9*1,2-2,6*2,4
0,35*(2,45+2,85+3,58*4+2,85+2,6*2)+0,15*(1,52+1,5*4+2+0,9+1,2*2)+0,25*(0,9+1,72*2)
0,51*(2,6+2,4*2)
j: 3,9*24,7+0,4*11,06+0,76-0,9*1,2*6-2*1,5*3+0,15*(0,9*6+1,2*12+2*3+1,5*6)
z: 3,9*11,01-0,75
v: 3,9*11,01
sokl:
s: 0,3*(24,7-2,45-2,85*2-2,6+0,35*6+0,51*2-0,9+0,25*2)
j: 7,5+11,46
z: 4,46
v: 6,79
283,85750
801-3
RTS
0,00
55,80
12,69
3,77
91,25
42,19
42,94
0,00
5,00
18,96
4,46
6,79
Staveništní přesun hmot
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí
zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
105
Díl:
998011002R00
711
výšky přes 6 do 12 m
t
132,40376
801-1
RTS
m2
193,90000
800-711
RTS
800-711
RTS
SPCM
RTS
Izolace proti vodě
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem
106
711111001RZ1
Výkaz výměr:
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
sk1: 105,83+39,04
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)
144,87
49,03
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
107
711141559RT1
Výkaz výměr:
108
62852265R
Výkaz výměr:
vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,
m2
sk1: 105,83+39,04
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)
pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná
vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl.
4,0 mm
sk1: (105,83+39,04)*1,15
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)*1,15
193,90000
144,87
49,03
m2
222,98500
166,60
56,38
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
109
Díl:
Číslo
998711101R00
713
Název
svisle do 6 m
List č.125
MJ
t
Množství Ceník
Cen.soust.
1,02961
800-711
RTS
118,58220
800-713
RTS
800-713
RTS
SPCM
RTS
0,92752
800-713
RTS
53,00000
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
800-762
RTS
Izolace tepelné
713 11 Montáž tepelné izolace stropů
110
713111121RT1
Výkaz výměr:
rovných, spodem, uchycení drátem,
m2
sk4: (11*11,01-0,33*7,66)
118,58
713 11-2 montáž parozábrany
111
713111221RK4
Výkaz výměr:
112
63150834.AR
Výkaz výměr:
zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky materiálu
m2
sk4: 105,83
rohož, pas izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; R = 3,050 m2K/W; obj. hmotnost
15,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 1 200,0 mm; l = 6 000 mm
105,83000
105,83
m2
sk4: (11*11,01-0,33*7,66)*1,02
120,95384
120,95
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně
113
Díl:
998713101R00
762
v objektech výšky do 6 m
t
Konstrukce tesařské
762 31 Montáž ocelových spojovacích prostředků
762 31-2 kotevních želez
114
762311103R00
Výkaz výměr:
příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci
kus
pozednice: (12+15+26)
53,00
762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž
115
762332120R00
Výkaz výměr:
střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo
obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m
pozednice: (11+13,88+24,7)
49,58000
49,58
762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí
116
762342203R00
Výkaz výměr:
přes 220 do 360 mm, vodorovné
m2
plocha střechy: (12,61*11,4+13,7*9,26+0,2*4,36)*s
313,48719
313,49
762 34 Bednění , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí
117
762342204R00
Výkaz výměr:
1000 mm, svislé
plocha střechy: (12,61*11,4+13,7*9,26+0,2*4,36)*s
m2
313,48719
313,49
762 39 Spojovací a ochranné prostředky
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
118
Číslo
Název
762395000R00
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace
Výkaz výměr:
pozednice: (11+13,88+24,7)*0,16*0,14
latě: (12,61*11,4+13,7*9,26+0,2*4,36)*s/0,3*0,03*0,05
kontralatě: (12,61*12+9,26*15)*s*0,05*0,05
List č.126
MJ
m3
Množství Ceník
3,51582
800-762
Cen.soust.
RTS
1,11
1,57
0,84
762 90-003 Demontáž krovů
jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2
při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.
119
762900030RAA
, s laťováním
m2
127,70000
AP-PSV
RTS
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za
skládku.
Výkaz výměr:
120
762900030RAB
azbestová krytina: 9*14,3-0,5*2
s bedněním, s laťováním
127,70
m2
121,96000
AP-PSV
RTS
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za
skládku.
Výkaz výměr:
121
31110715R
Výkaz výměr:
122
31121222R
Výkaz výměr:
123
31179128R
Výkaz výměr:
124
60510000R
Výkaz výměr:
125
605100542mT
Výkaz výměr:
126
60596002R
Výkaz výměr:
plechová krytina: 10,2*12,3-0,5*7
matice ocelová; přesná šestihranná; M14; pevnost 8.8
121,96
kus
pozednice: (12+15+26)
podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 58,0 mm; d díry = 18,0
mm; tl = 5,00 mm
1000 ks
m
m
SPCM
RTS
18,55000
SPCM
RTS
1 149,45304
SPCM
RTS
1 149,45
m
kontralatě: (12,61*12+9,26*15)*s*1,1
fošna
0,05300
18,55
latě: (12,61*11,4+13,7*9,26+0,2*4,36)*s/0,3*1,1
Lať střešní profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše
RTS
0,05
pozednice: (12+15+26)*0,35
lať jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm
SPCM
53,00
pozednice: (12+15+26)/1000
tyč závitová M14; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink
53,00000
368,62874
Vlastní
368,63
m3
pozednice: (11+13,88+24,7)*0,16*0,14*1,1
1,22165
SPCM
RTS
800-762
RTS
1,22
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně
127
998762102R00
v objektech výšky do 12 m
t
2,47291
Díl:
763
128
763-01
Dřevostavby
Montáž vazníků vč. zavětrování a kotvení
kpl
1,00000
Vlastní
129
763-02
Dodávka vazníků sedlových s úložným prostorem, D 12,61 m
kus
12,00000
Vlastní
130
763-03
Dodávka vazníků sedlových s úložným prostorem, D 9,26 m
kus
15,00000
Vlastní
131
763-04
Dodávka pultových vazníků - zavětrovacích
kus
10,00000
Vlastní
132
763-05
Impregnace vazníků
kpl
1,00000
Vlastní
133
763-06
Dodávka zavětrovacích prken
kpl
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Název
List č.127
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Poř.
Číslo
134
763-07
Impregnace řeziva
kpl
1,00000
Vlastní
135
763-08
Kotvení , SOP
kpl
1,00000
Vlastní
136
763-09
Doprava / nadměr / , jeřáb, přesun hmot
kpl
1,00000
Vlastní
Díl:
764
m
5,30000
Konstrukce klempířské
764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou
764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí
137
764918312R00
Výkaz výměr:
na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm
k9: 5,3
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
5,30
764 21-13 Demontáž lemování
764 21-131 zdí
138
764331831R00
Výkaz výměr:
na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°
m
7
7,00000
7,00
764 21-13 Demontáž lemování
764 21-133 komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků
139
764339831R00
Výkaz výměr:
na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 30 do 45°
m2
0,5*1,3+0,4*1,3+0,4*1,65*2
2,49000
2,49
764 21-15 Demontáž žlabů
140
764351837R00
Výkaz výměr:
141
764352811R00
Výkaz výměr:
142
764359811R00
háků, , sklonu přes 30 do 45°
kus
15*2+12*2
podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°
54,00
m
azbestová krytina: (2*14,3-0,5)
plechová krytina: 12,3
kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°
54,00000
40,40000
28,10
12,30
kus
3,00000
800-764
RTS
m
13,70000
800-764
RTS
764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních
143
764391821R00
Výkaz výměr:
závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°
plechová krytina: 10,4*2-7,1
13,70
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí
144
764453842R00
kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm
kus
3,00000
800-764
RTS
145
764454801R00
trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm
m
13,60000
800-764
RTS
800-764
RTS
Výkaz výměr:
5,3+4,15*2
13,60
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-5 oplechování vnějších parapetů
146
764908302RT1
ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ
250 mm, kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené
m
16,42000
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.
Výkaz výměr:
k1: 2,05*4
k2: 0,95*7
k3: 1,57*1
8,20
6,65
1,57
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.128
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
764 90-8 okapový systém
147
764908102RT1
Výkaz výměr:
žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou,
velikost 150 mm, v barvě hnědé
kus
k7: 2
2,00000
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
RTS
800-764
Vlastní
2,00
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
148
764908105RT1
podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou
úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé
m
25,30000
včetně háku, čela a spojky.
Výkaz výměr:
k4: 11,4
k5: 13,9
11,40
13,90
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
149
764908106RT1
podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou
úpravou, velikost 190 mm, v barvě hnědé
m
25,10000
včetně háku, čela a spojky.
Výkaz výměr:
k6: 25,1
25,10
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
150
764908109RT1
odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou,
průměr 100 mm, v barvě hnědé
m
8,80000
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
k7: 4,4*2
8,80
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém
151
764908110RT1
odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou,
průměr 120 mm, v barvě hnědé
m
4,60000
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
Výkaz výměr:
k8: 4,6
4,60
764 90-8 Okapový systém a vnější parapety
z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou z polyesteru
764 90-81 okapový systém půlkruhový
152
764908103T00
Výkaz výměr:
153
13851072R
Výkaz výměr:
Lindab kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 190 mm
kus
k8: 1
plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,70 mm; rovinná tabule
1230x2000mm; pozinkováno
1,00000
1,00
m2
k9: 5,3*0,33*1,1
1,92390
SPCM
RTS
800-764
RTS
1,92
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně
154
998764102R00
v objektech výšky do 12 m
t
0,22542
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
765
Název
List č.129
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Krytiny tvrdé
765 31 Krytina pálená
765 31-2 střech složitých
155
765313122RS1
z tašek drážkových, , povrchová úprava režná,
m2
306,59363
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
Dodávka a montáž krytiny z tašek základních, větracích, poloviční a protisněhových háků včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy: (12,61*11,4+13,7*9,26+0,2*4,36)*s
krajovky: -(12,61*2-4,63+9,26)*s*0,2
313,49
-6,89
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
156
765312390R00
drážková, plech okapní profilovaný Al 5000/230 mm,
m
50,40000
Dodávka a montáž okapního profilovaného plechu.
Výkaz výměr:
okap: 25,1*2+0,2
50,40
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
157
765313131R00
drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava režná
m
25,10000
Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
25,1
25,10
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
158
765313162RS1
drážková, ukončení plochy taškami okrajovými, povrchová úprava režná
m
34,46780
Dodávka a montáž okrajových tašek a spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy: (12,61*2-4,63+9,26)*s
34,47
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
159
765313181R00
drážková, přiřezání a uchycení tašek rovné,
m
5,34626
Přiřezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
lem: 4,63*s
5,35
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
160
765313187R00
drážková, mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá,
m
50,40000
Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.
Výkaz výměr:
okap: 25,1*2+0,2
50,40
765 31 Krytina pálená
765 31-3 doplňky
161
765313188R00
drážková, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,
m
50,40000
800-765
RTS
m2
171,73000
800-765
RTS
Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.
765 32 Demontáž vláknocementové krytiny
162
765323830R00
Výkaz výměr:
z vlnovek, na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci, do suti
azbestová krytina: 6,05*14,3*2-0,5*2*1,3
171,73
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
163
Číslo
765328813R00
Výkaz výměr:
Název
hřebenů a nároží, krytiny vlnité, do suti
List č.130
MJ
Množství Ceník
m
14,30000
azbestová krytina: 14,3
Cen.soust.
800-765
RTS
800-765
RTS
14,30
765 32-9 příplatek k ceně
164
765323840R00
Výkaz výměr:
za sklon přes 30 do 45° pro demontáž krytiny z vlnovek, do suti
m2
azbestová krytina: 6,05*14,3*2-0,5*2*1,3
171,73000
171,73
765 32 Demontáž vláknocementové krytiny
765 32-9 příplatek k ceně
165
765328840R00
za sklon přes 30 do 45° pro demontáž hřebenů a nároží, do suti
m
14,30000
800-765
RTS
m
1,20000
800-765
RTS
800-765
RTS
800-765
RTS
765 71 Demontáž pálené krytiny zdí
166
765718810R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, z tašek pálených, do suti
rozvaděč fasáda: 1,2
1,20
765 71 Pokrytí ohradních zdí pálenou krytinou
říms a atik
167
765713211R00
šířky do 300 mm, drážkovou krytinou
m
1,20000
Dodávka a montáž tašek základních včetně pokrývačské malty.
Výkaz výměr:
rozvaděč fasáda: 1,2
1,20
765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
765 90-12 Fólie podstřešní difuzní
168
765799311RL2
na krokve, s přelepením spojů
m2
313,48719
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
Výkaz výměr:
plocha střechy: (12,61*11,4+13,7*9,26+0,2*4,36)*s
313,49
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé
50 m vodorovně
169
Díl:
998765102R00
766
v objektech výšky do 12 m
t
14,67337
800-765
RTS
m2
63,08000
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
Konstrukce truhlářské
766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů
170
766412113R00
o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do
100 mm
Včetně našroubování soklu.
Výkaz výměr:
štíty: (22,07*2-0,82)
stěny pod střechou na výšku 0,4 m: 24,7*2*0,4
43,32
19,76
766 41-1 doplňkové konstrukce
171
766417111R00
Výkaz výměr:
podkladový rošt pod obložení stěn
m
štíty: (22,07*2-0,82)*1,5
stěny pod střechou na výšku 0,4 m: 24,7*2*0,4*1,5
94,62000
64,98
29,64
766 42 Montáž obložení podhledů
172
766421213R00
Výkaz výměr:
jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100
mm
sk5 přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*24,7*2+(0,2+0,2)*(12,61*2+4,63)*s)
m2
69,30086
69,30
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.131
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných
173
766661112R00
Výkaz výměr:
174
766661413R00
otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800
mm
kus
t6: 1
otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně,
jednokřídlových, šířky do 800 mm
1,00000
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
800-766
RTS
1,00
kus
2,00000
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
Výkaz výměr:
175
766661422R00
t1: 1
t3: 1
otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových,
šířky přes 800 mm
1,00
1,00
kus
2,00000
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
Výkaz výměr:
t2: 1
t4: 1
1,00
1,00
766 66-1 dokování
176
766669117R00
Výkaz výměr:
samozavírače na ocelovou zárubeň
kus
t1: 1
t3: 1
t2: 1
t4: 1
4,00000
1,00
1,00
1,00
1,00
766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla
177
766670021R00
Výkaz výměr:
kliky a štítku
kus
t1: 1
t2: 1
t3: 1
t4: 1
t6: 1
5,00000
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
178
766694111R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
kus
pl10: 7
7,00000
7,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
179
766694112R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
kus
pl11: 1
1,00000
1,00
766 69 Ostatní
766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění
180
766694113R00
Výkaz výměr:
šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
pl9: 4
kus
4,00000
4,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.132
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
181
PL/1
D+M plastové okno venkovní 2dílné 2000/1500 O, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
4,00000
Vlastní
182
PL/2
D+M plastové okno venkovní 1dílné 900/1200 O+S, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
7,00000
Vlastní
183
PL/3
D+M plastové okno venkovní 2dílné 1520/1500 O, zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, kování celoobvodové, PVC klika, bílá - hnědá
kus
1,00000
Vlastní
184
PL/4
D+M plastové dveře venkovní 1-křídlé 900/2020, 1/2 zasklení Ug=1,1 ditherm
PLANIBEL 4-16-4, levé, kování celoobvodové, PVC klika-klika, bílá - hnědá, FAB
kus
1,00000
Vlastní
185
PL/5
D+M sekční garážová vrata LOMAX 1-křídlová s automatickým stropním
elektropohonem, 2600/2700 mm, PUR, lamelový prolis, bílá - hnědá, kování snížené
(LHF), dálkové ovládání
kus
1,00000
Vlastní
186
PL/6
D+M sekční garážová vrata LOMAX 1-křídlová s automatickým stropním
elektropohonem, 2850/2900 mm, PUR, lamelový prolis, bílá - hnědá, kování snížené
(LHF), dveře pravé šířky 800 mm, DO
kus
1,00000
Vlastní
187
PL/7
D+M sekční garážová vrata LOMAX 1-křídlová s automatickým stropním
elektropohonem, 2850/3880 mm, PUR, lamelový prolis, bílá - hnědá, kování
standardní (STD), dveře pravé šířky 800 mm DO
kus
1,00000
Vlastní
188
PL/8
D+M sekční garážová vrata LOMAX 1-křídlová s automatickým stropním
elektropohonem, 2450/3880 mm, PUR, lamelový prolis, bílá - hnědá, kování
standardní (STD), , dálkové ovládání
kus
1,00000
Vlastní
189
T/5
D+M vnější 1-kř. dveře dřevěné plné 800/1750 mm, výdřeva do ocel. rámu žárově
pozinkovaného, lazurovací lak bezbarvý, klika - klika, zámek dozický, zárubeň
dřevěná z hranolů
kus
1,00000
Vlastní
190
54914591R
kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře
kus
5,00000
Výkaz výměr:
191
54917025R
Výkaz výměr:
192
54926062R
Výkaz výměr:
193
60510002R
Výkaz výměr:
194
607753592R
Výkaz výměr:
t1: 1
t2: 1
t3: 1
t4: 1
t6: 1
zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz
kus
t1: 1
t2: 1
t3: 1
t4: 1
zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levopravý; hl = 60 mm; h = 142 mm;
rozteč 72 mm
kus
pl9: 2*4*1,05
pl10: 0,9*7*1,05
4,00000
SPCM
RTS
5,00000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
m
štíty: (22,07*2-0,82)*1,5*1,04
stěny pod střechou na výšku 0,4 m: 24,7*2*0,4*1,5*1,04
parapet vnitřní povrch laminátová fólie CPL; jádro komůrkové extrudované PVC; š =
200 mm; dekor bílý, mramor, buk, zlatý dub, mahagon
RTS
1,00
1,00
1,00
1,00
t1: 1
t2: 1
t3: 1
t4: 1
t6: 1
lať jehličnaté(SM/JD); průřez 24 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm
SPCM
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
98,40480
67,58
30,83
m
16,61100
8,40
6,62
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.133
MJ
pl11: 1,52*1,05
195
60775550.AR
krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá
Výkaz výměr:
196
dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné;
povrch. úprava bílá barva
Výkaz výměr:
197
dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min;
DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílý lak
Výkaz výměr:
198
61165316R
dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min;
DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílý lak
kus
palubka obkladová smrk; š = 121 mm; tl = 15,0 mm; jakost A/B
Výkaz výměr:
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
1,46199
800-766
RTS
41,99500
800-767
RTS
800-767
RTS
800-771
RTS
1,00000
1,00
kus
2,00000
1,00
1,00
kus
t2: 1
t4: 1
61191687R
25,20000
8,40
14,70
2,10
t1: 1
t3: 1
Výkaz výměr:
199
kus
t6: 1
61165312R
Cen.soust.
1,60
pl9: 4*2*1,05
pl10: 7*2*1,05
pl11: 1*2*1,05
61160112R
Množství Ceník
2,00000
1,00
1,00
m2
sk5 přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*24,7*2+(0,2+0,2)*(12,61*2+4,63)*s)*1,04
štíty: (22,07*2-0,82)*1,04
stěny pod střechou na výšku 0,4 m: 24,7*2*0,4*1,04
137,67610
72,07
45,05
20,55
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské
50 m vodorovně
200
Díl:
998766102R00
767
v objektech výšky do 12 m
t
Konstrukce zámečnické
767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu
767 13-82 oplechování stěn
201
767134802R00
Výkaz výměr:
plechy šroubovanými
m2
garáž: 6,2*(0,15+1,2)/2+2,5*7,25+(2,65+3,7)/2*6,2
42,00
767 39-8 Demontáž krytin střech z plechů
202
767392802R00
Výkaz výměr:
Díl:
771
šroubovaných
m2
garáž a přístřešek: 7,75*5,15*1,03+6,2*7,8*1,1
plechová krytina: 10,4*12,3-0,5*7,1
218,67588
94,31
124,37
Podlahy z dlaždic a obklady
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických
203
771475014R00
Výkaz výměr:
výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele
101: 3,52*2+0,17*2+6,85*2-0,8-2,6+0,07*2
102: 3,44*2+2,81*2-0,8*2+0,05*2
103: 2,91*2+3,44*2-0,8*3
104: 2,88*2+1,9*2-0,9
m
47,78000
17,82
11,00
10,30
8,66
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Název
List č.134
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
m
47,78000
800-771
RTS
m2
49,03000
800-771
RTS
800-771
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
800-771
RTS
771 47-8 Montáž lišt
204
771478001RT1
schodišťových
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických
205
771575109R00
Výkaz výměr:
300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního
tmele
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)
49,03
771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických
206
771579793R00
Výkaz výměr:
207
59760102.AR
Výkaz výměr:
208
59764203R
Výkaz výměr:
209
59764241R
Výkaz výměr:
210
59764243R
Výkaz výměr:
211
59764244R
Výkaz výměr:
příplatek za spárovací hmotu - plošně
m2
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)
profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 8 mm; l = 2 500 mm
49,03
m
101: 3,52*2+0,17*2+6,85*2-0,8-2,6+0,07*2
102: 3,44*2+2,81*2-0,8*2+0,05*2
103: 2,91*2+3,44*2-0,8*3
104: 2,88*2+1,9*2-0,9
47,78*1,05
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i
exteriér
m2
kus
162,45200
17,82
11,00
10,30
8,66
162,45
kus
101: 7
102: 1
103: 6
104: 4
18*1,02
dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch
matný; pro interiér i exteriér
50,01060
50,01
101: 3,52*2+0,17*2+6,85*2-0,8-2,6+0,07*2
102: 3,44*2+2,81*2-0,8*2+0,05*2
103: 2,91*2+3,44*2-0,8*3
104: 2,88*2+1,9*2-0,9
47,78/0,3*1,02
dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch
matný; pro interiér i exteriér
50,16900
17,82
11,00
10,30
8,66
50,17
sk2: (24,04+9,61+9,95+5,43)*1,02
dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro
interiér i exteriér
49,03000
18,36000
7,00
1,00
6,00
4,00
18,36
kus
101: 7
102: 5
103: 6
104: 6
24*1,02
24,48000
7,00
5,00
6,00
6,00
24,48
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
50 m vodorovně
212
998771101R00
v objektech výšky do 6 m
t
1,35222
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Číslo
Díl:
783
Název
List č.135
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Nátěry
783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí
213
783201811R00
Výkaz výměr:
oškrabáním
m2
rozvaděč fasáda: 0,9*0,6
0,54000
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-783
RTS
800-784
RTS
800-784
RTS
800-784
RTS
800-784
RTS
0,54
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické
214
783222100R00
dvojnásobné
m2
5,60100
včetně pomocného lešení.
Výkaz výměr:
215
783226100R00
Výkaz výměr:
ocel. zárubně z1-4: 0,21*(0,8*3+0,9+1,1+1,97*2*5)
rozvaděč fasáda: 0,9*0,6
základní
5,06
0,54
m2
rozvaděč fasáda: 0,9*0,6
0,54000
0,54
783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické
216
783626310RT1
lazurovací, 3x lakování
m2
172,09512
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Výkaz výměr:
sk5 přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*24,7*2+(0,2+0,2)*(12,61*2+4,63)*s)*1,3
štíty: (22,07*2-0,82)*1,3
stěny pod střechou na výšku 0,4 m: 24,7*2*0,4*1,3
90,09
56,32
25,69
783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
217
783782205R00
fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné
m2
132,38086
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.
Výkaz výměr:
Díl:
784
sk5 přesahy střechy: ((0,8*s+0,2)*24,7*2+(0,2+0,2)*(12,61*2+4,63)*s)
štíty: (22,07*2-0,82)
stěny pod střechou na výšku 0,4 m: 24,7*2*0,4
69,30
43,32
19,76
Malby
784 40 Odstranění maleb
218
784402801R00
Výkaz výměr:
oškrabáním, v místnostech do 3,8 m
m2
101-105: (24,04+9,61+9,95+5,43+39,04)*0,9
389,7402*0,9
430,02918
79,26
350,77
784 41 Příprava povrchu
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu
219
784111701R00
Výkaz výměr:
disperzní, jednonásobná
m2
sk4: 105,83
105,83000
105,83
784 45 Malby z malířských směsí se začištěním
220
784115212R00
Výkaz výměr:
221
784115712R00
Výkaz výměr:
, , bělost 82 %, dvojnásobné
m2
88,07+409,7442
omyvatelné, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné
sk4: 105,83
497,81420
497,81
m2
105,83000
105,83
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-a
Garáže - Stavební řešení
Poř.
Díl:
Číslo
D96
Název
List č.136
MJ
Množství Ceník
t
11,62606
Cen.soust.
Přesuny suti a vybouraných hmot
979 08-4 Poplatek za skládku
222
979990001R00
Výkaz výměr:
stavební suti
z agregovaných položek:
azbestová krytina: (9*14,3-0,5*2)*0,03924
plechová krytina: (10,2*12,3-0,5*7)*0,05424
801-3
RTS
0,00
5,01
6,62
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot
223
979011111R00
za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
t
63,19847
801-3
RTS
t
210,66158
801-3
RTS
t
1 895,95422
801-3
RTS
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
224
979081111R00
do 1 km
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
225
979081121R00
příplatek za každý další 1 km
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
226
979082111R00
do 10 m
t
210,66158
801-3
RTS
227
979082121R00
příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t
421,32316
801-3
RTS
979 08-4 Poplatek za skládku
228
979990001R00
stavební suti
t
206,44835
801-3
RTS
229
979990201R00
azbestocementové výrobky
t
4,21323
801-3
RTS
Proměnné výkazu výměr
Proměnná
Popis
s
sklon 30°
Hodnota
1,15
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-b
Garáže - Elektroinstalace
Poř.
Díl:
Číslo
M21
Název
List č.137
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Elektromontáže
1
210010003
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)
m
98,00000
Vlastní
2
210010082
trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU)
m
52,00000
Vlastní
3
210010301
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení
ks
1,00000
Vlastní
4
210010321
krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.
ks
9,00000
Vlastní
5
210010322
krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.
ks
5,00000
Vlastní
6
210010323
krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.
ks
2,00000
Vlastní
7
210010351
krab.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj.
ks
12,00000
Vlastní
8
210010501
Bezšroubová pružinová svorka vícenásobná
ks
68,00000
Vlastní
9
210010521
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit
ks
14,00000
Vlastní
10
210010522
odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby
ks
14,00000
Vlastní
11
210010603
Příchytka trubky PH
ks
68,00000
Vlastní
12
210020952
výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5
ks
1,00000
Vlastní
13
210100001
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
ks
26,00000
Vlastní
14
210100002
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2
ks
53,00000
Vlastní
15
210100004
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2
ks
1,00000
Vlastní
16
210100252
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2
ks
5,00000
Vlastní
17
210100258
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
ks
23,00000
Vlastní
18
210110001
spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1
ks
4,00000
Vlastní
19
210110004
střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké
ks
10,00000
Vlastní
20
210110005
křížový přep. řazení 7 nást. prost.vlhké
ks
1,00000
Vlastní
21
210111021
zás.v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z9
ks
9,00000
Vlastní
22
210111103
zás.CEE do 500V typ CZ 1643/1645 H/S/Z 3P+Z
ks
4,00000
Vlastní
23
210190003
mont. zásuvkových skříní
ks
10,00000
Vlastní
24
210190004
mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg
ks
1,00000
Vlastní
25
210201002
Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace
ks
27,00000
Vlastní
26
210220022
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.
m
48,00000
Vlastní
27
210220101
svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm
m
135,00000
Vlastní
28
210220201
jímací tyč do 3m délky vč.upevnění
ks
3,00000
Vlastní
29
210220301
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)
ks
24,00000
Vlastní
30
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
6,00000
Vlastní
31
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
7,00000
Vlastní
32
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
12,00000
Vlastní
33
210220321
svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)
ks
6,00000
Vlastní
34
210220361
tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m
ks
18,00000
Vlastní
35
210220372
ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva
ks
6,00000
Vlastní
36
210220401
označení svodu štítky smalt.;umělá hmota
ks
6,00000
Vlastní
37
210220431
tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky
ks
39,00000
Vlastní
38
210800646
CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU)
m
28,00000
Vlastní
39
210800648
CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)
m
6,00000
Vlastní
40
210810045
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)
m
298,00000
Vlastní
41
210810046
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)
m
91,00000
Vlastní
42
210810056
CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)
m
84,00000
Vlastní
43
210810057
CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)
m
129,00000
Vlastní
44
210860222
Vodič pro EZS
m
162,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-b
Garáže - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.138
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
45
210950101
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)
ks
13,00000
Vlastní
46
210950201
přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg
m
150,00000
Vlastní
47
211010006
osaz.hmožd.do zdi z pál.cihel/stř.tvrd.kamene HM 8
ks
188,00000
Vlastní
Díl:
M46
Zemní práce
48
460010024
vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru
km
0,03000
Vlastní
49
460200133
kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3
m
30,00000
Vlastní
50
460560133
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.3
m
30,00000
Vlastní
51
460620006
osetí povrchu travou
m2
30,00000
Vlastní
52
460620013
provizorní úprava terénu zem.tř.3
m2
30,00000
Vlastní
Díl:
M21a
Materiály
53
00202
trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm
m
98,00000
Vlastní
54
00207
trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm
m
52,00000
Vlastní
55
00303
krabice KR 68
ks
9,00000
Vlastní
56
00305
krabice KR 97
ks
5,00000
Vlastní
57
00308
krabice KR 125/1
ks
2,00000
Vlastní
58
00313
krabice KU 68/1
ks
1,00000
Vlastní
59
00320
krab.rozvodka do 4mm2
ks
12,00000
Vlastní
60
00367
Bezšroubová pružinová svorka vícenásobná
ks
68,00000
Vlastní
61
00710
spínač jednopólový , č.1 , IP 44 , 10AX , 250V AC -
ks
4,00000
Vlastní
62
00713
spínač střídavý č.6 , IP 44 , 10AX , 250V AC
ks
10,00000
Vlastní
63
00714
spínač křížový č. 7 , IP 44 , 10AX , 250V AC
ks
1,00000
Vlastní
64
00775
zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z s ochr. kolíkem a víčkem , IP 44
ks
9,00000
Vlastní
65
01403
FeZn R=10mm
m
48,00000
Vlastní
66
01403
ALMGSI 8mm
m
135,00000
Vlastní
67
01411
jímací tyč JT 1000 AL
ks
3,00000
Vlastní
68
01416
podpěra vedení PV 15 na hřebenáče
ks
28,00000
Vlastní
69
01424
zemní tyč ZT 2000x28mm
ks
18,00000
Vlastní
70
01427
svorka SO k připojení okapových žlabů
ks
6,00000
Vlastní
71
01428
svorka zkušební SZ
ks
7,00000
Vlastní
72
01435
svorka na roury okapové ST 10 50-150mm
ks
12,00000
Vlastní
73
01466
ochranný úhelník OU
ks
6,00000
Vlastní
74
01467
držák DUz do zdiva
ks
12,00000
Vlastní
75
01473
připojovací svorka SS spojovací pro lana
ks
24,00000
Vlastní
76
01487
svorka na potrubí "Bernard" + pásek
ks
6,00000
Vlastní
77
01488
označovací štítek
ks
6,00000
Vlastní
78
02803
CY 1.5mm2 černý
m
150,00000
Vlastní
79
02961
CYKY 5Cx2.5mm2
m
84,00000
Vlastní
80
02962
CYKY 5Cx4mm2
m
129,00000
Vlastní
81
05151
hmoždinka HM8
ks
188,00000
Vlastní
82
06011
výstraž.tab.z polystyrenu A4
ks
1,00000
Vlastní
83
06170
svorka k zemnící tyči SJ 02
ks
18,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
03
Garáže
Soupis:
03-b
Garáže - Elektroinstalace
Poř.
Číslo
Název
List č.139
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
84
11500
Příchytka trubka PH
ks
68,00000
Vlastní
85
11540
Plastová zásuvková skříň , IP 54 , 2xzás. 230V/16A , 1x zásuvka 400V/16A , 1x
zásuvka 400V/32A
ks
10,00000
Vlastní
86
13458
podpěra vedení PV 02
ks
12,00000
Vlastní
87
13472
podpěra vedení PV 11
ks
35,00000
Vlastní
88
33836
CYA 6mm2 zelenožlutý
m
28,00000
Vlastní
89
33856
CYA 16mm2 zelenožlutý
m
6,00000
Vlastní
90
33914
CYKY 3Cx1.5mm2
m
298,00000
Vlastní
91
33918
CYKY 3Cx2.5mm2
m
91,00000
Vlastní
92
35100
zásuvka CZ 1643, 16A
ks
4,00000
Vlastní
93
42242
Vodič pro EZS
m
162,00000
Vlastní
94
43094
držák jímací tyče
ks
3,00000
Vlastní
M21b
Díl:
Dodávky zařízení (specifikace)
95
01
Rozvodnice RSM 3.01
ks
1,00000
Vlastní
96
02
Svítidla dodávka
komplet
1,00000
Vlastní
97
03
EZS - napojení na objekt 01 , zapojení a dodávka prvků , 9x prostorové čidlo , 4x
magnet , 1x, LCD klávesnice, expander 2x + napájecí zroj, naprogramování +
revize oživení.
komplet
1,00000
Vlastní
Díl:
M21c
Práce v HZS
98
Pol__1
Revize elektro
hod.
24,00000
Vlastní
99
Pol__2
Účat ved montéra při revizi
hod.
6,00000
Vlastní
100
Pol__3
Elektromontáže
hod.
16,00000
Vlastní
101
Pol__4
Bourací a zednické práce
hod.
24,00000
Vlastní
102
Pol__5
Koordinace s ostatními profesemi
hod.
16,00000
Vlastní
103
Pol__6
Zabezpečení pracoviště
hod.
8,00000
Vlastní
Díl:
VN
104
VN-01
Vedlejší náklady
Podružný materiál
kpl
1,00000
Vlastní
105
VN-02
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
kpl
1,00000
Vlastní
106
VN-03
Podíl přidružených výkonů z C46M
kpl
1,00000
Vlastní
107
VN-05
Přesun dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
108
VN-06
Doprava dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.140
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
04
Zpevněné plochy
Třídník stavebních objektů (JKSO):
822
Komunikace pozemní a letiště
822.5
Plochy charakteru pozemních komunikací
822.55
plochy odstavné (i parkovací)
822.55.3
kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
822.55.3.2
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Počet MJ jednotek:
517,8 m2
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
04
Zpevněné plochy
Počet položek
53
53
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
Číslo
Díl:
11
Název
List č.141
MJ
Množství Ceník
m2
22,60000
Cen.soust.
Přípravné a přidružené práce
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
1
113106231R00
Výkaz výměr:
v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
u SO01: 2*11,3
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
22,60
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
2
113107123R00
Výkaz výměr:
3
113107142R00
Výkaz výměr:
Díl:
12
v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes
200 do 300 mm
m2
napojení na stávající komunikaci: 0,2*(8,1+13,23+11,2+2,5+8,45)
v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm
8,69600
8,70
m2
napojení na stávající komunikaci: 0,2*(8,1+13,23+11,2+2,5+8,45)
8,69600
8,70
Odkopávky a prokopávky
121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
4
121101101R00
Výkaz výměr:
s přemístěním na vzdálenost do 50 m
m3
na 50% plochy: 666*0,2*0,5
s1: 401
s2: 60
s3: 125
s4: 80
66,60000
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
66,60
401,00
60,00
125,00
80,00
122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3
5
122202202R00
Výkaz výměr:
přes 100 do 1 000 m3
m3
s1: 401*0,51
s2: 60*0,51
s3: 125*0,61
s4: 80*0,24
ornice: -666*0,2*0,5
násyp: -4,8*8*0,51
244,37600
204,51
30,60
76,25
19,20
-66,60
-19,58
122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3
122 12-2231 příplatek
6
122202209R00
Výkaz výměr:
za lepivost horniny
s1: 401*0,51
s2: 60*0,51
s3: 125*0,61
s4: 80*0,24
ornice: -666*0,2*0,5
m3
73,31280
204,51
30,60
76,25
19,20
-66,60
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
Číslo
Název
List č.142
MJ
násyp: -4,8*8*0,51
244,376*0,3
Díl:
13
Množství Ceník
Cen.soust.
-19,58
73,31
Hloubené vykopávky
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
7
132201112R00
nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Výkaz výměr:
8
132201119R00
příplatek za lepivost, v hornině 3,
Výkaz výměr:
Díl:
16
m3
opěrná zeď nad parkovištěm: 0,9*0,4*(4+4+0,4)
3,02400
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
3,02
m3
opěrná zeď nad parkovištěm: 0,9*0,4*(4+4+0,4)*0,3
0,90720
0,91
Přemístění výkopku
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
9
162201102R00
z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m
Výkaz výměr:
10
m3
násyp: 4,8*8*1,5/2*2
ornice: 66,6
162701105R00
z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Výkaz výměr:
124,20000
57,60
66,60
m3
244,376+3,024-57,6
189,80000
189,80
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku
11
167101101R00
do 100 m3, z horniny 1 až 4
Výkaz výměr:
m3
ornice: 66,6
66,60000
66,60
199 Poplatky za skládku
12
Díl:
199000002R00
17
horniny 1- 4
m3
189,80000
800-1
RTS
m3
57,60000
800-1
RTS
823-1
RTS
Konstrukce ze zemin
171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
13
171201201R00
na skládku
Výkaz výměr:
Díl:
18
násyp: 4,8*8*1,5/2*2
57,60
Povrchové úpravy terénu
180 40-11 Založení trávníku
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením
14
180402111R00
Výkaz výměr:
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
za obrubou:
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*1
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)*1
m2
260,06500
0,00
145,83
114,24
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
15
Číslo
Název
180402111R00
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
Výkaz výměr:
List č.143
MJ
Množství Ceník
m2
57,60000
násyp: 4,8*3*1,5+8*3/2*1,5*2
Cen.soust.
823-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
823-1
RTS
SPCM
RTS
57,60
181 10 Úprava pláně v zářezech
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
16
181101102R00
v hornině 1 až 4, se zhutněním
Výkaz výměr:
m2
s1: 401
s2: 60
s3: 125
s4: 80
odvodňovací žlab: 2,33
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*0,15
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)*0,1
701,62800
401,00
60,00
125,00
80,00
2,33
21,87
11,42
181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
17
181301103R00
v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm
Výkaz výměr:
m2
za obrubou:
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*1
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)*1
260,06500
0,00
145,83
114,24
182 20 Svahování násypů
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,
18
182201101R00
bez rozlišení horniny
Výkaz výměr:
m2
násyp: 4,8*3*1,5+8*3/2*1,5*2
57,60000
57,60
182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
19
182301123R00
v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm
Výkaz výměr:
m2
násyp: 4,8*3*1,5+8*3/2*1,5*2
57,60000
57,60
185 80-43 Zalití rostlin vodou
20
185804312R00
Výkaz výměr:
21
00572420R
Výkaz výměr:
Díl:
27
Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2
m3
za obrubou: 260,065*0,05
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*1
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)*1
násyp: (4,8*3*1,5+8*3/2*1,5*2)*0,05
směs travní parková, dekorativní
za obrubou: 260,065*0,03
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*1
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)*1
násyp: (4,8*3*1,5+8*3/2*1,5*2)*0,03
15,88325
13,00
145,83
114,24
2,88
kg
9,52995
7,80
145,83
114,24
1,73
Základy
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
Číslo
Název
List č.144
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
274 31 Beton základových pasů prostý
274 31-3 prostý
22
274313511R00
z betonu C 12/15
Výkaz výměr:
m3
opěrná zeď nad parkovištěm: 0,9*0,4*(4+4+0,4)
3,02400
801-1
RTS
3,02
274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných
vzpěr,
23
274351215R00
zřízení
Výkaz výměr:
24
m2
opěrná zeď nad parkovištěm: 2*0,15*(4+4+0,4)
274351216R00
odstranění
2,52000
801-1
RTS
2,52
m2
2,52000
801-1
RTS
m2
8,56000
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
Díl:
31
Zdi podpěrné a volné
311 11 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,
25
311112330RT2
šířky 300 mm, zálivka betonem C16/20
Výkaz výměr:
opěrná zeď nad parkovištěm: 1,2*(4+0,3)+(1,2+0,5)/2*4
8,56
311 36 Výztuž nadzákladových zdí
311 36-1 z betonářské oceli
26
311361821R00
Výkaz výměr:
10505
t
opěrná zeď nad parkovištěm: (1,2*(4+0,3)+(1,2+0,5)/2*4)/0,2*2*2*0,617*1,05/1000
0,11091
0,11
348 92-4 Stříška plotová z betonových tvarovek
27
348924231R00
Výkaz výměr:
Díl:
56
pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnic hladkých, přírodních
m
opěrná zeď nad parkovištěm: 4+0,3+4
8,30000
8,30
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
28
564231111R00
Výkaz výměr:
tloušťka po zhutnění 100 mm
m2
s1: 401
s2: 60
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*0,25
s3: 125
622,45750
401,00
60,00
36,46
125,00
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
29
564772111R00
Výkaz výměr:
30
564782111R00
tloušťka po zhutnění 250 mm
m2
s1: 401
s2: 60
tloušťka po zhutnění 300 mm
461,00000
401,00
60,00
m2
125,00000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
Název
List č.145
MJ
s3: 125
Množství Ceník
Cen.soust.
125,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
31
564811111R00
Výkaz výměr:
32
564831111R00
Výkaz výměr:
33
564851111R00
Výkaz výměr:
Díl:
59
tloušťka po zhutnění 50 mm
m2
s1: 401
s2: 60
tloušťka po zhutnění 100 mm
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
401,00
60,00
m2
s3: 125
tloušťka po zhutnění 150 mm
461,00000
125,00000
125,00
m2
s4: 80
80,00000
80,00
Dlažby a předlažby komunikací
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň
spár.
34
596215020R00
Výkaz výměr:
35
596215040R00
Výkaz výměr:
tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm
m2
s4: 80
tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm
80,00000
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
80,00
m2
s1: 401
s2: 60
s3: 125
586,00000
401,00
60,00
125,00
596 21-59 příplatek
36
596215025R00
Výkaz výměr:
za kladení dlažby tloušťky 60 mm, do100 m2
m2
s4: 80
80,00000
80,00
596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň
spár.
596 21-59 příplatek
37
596215045R00
Výkaz výměr:
za kladení dlažby tloušťky 80 mm, do100 m2
m2
s2: 60
60,00000
822-1
RTS
AP-HSV
RTS
60,00
597 10 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
38
597101040RAA
Výkaz výměr:
žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení E600
m
7
7,00000
7,00
39
597103020RA0
vpusť k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpusti, pro zatížení D400
kus
1,00000
AP-HSV
RTS
40
59245020R
dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm;
šedá
m2
80,80000
SPCM
RTS
SPCM
RTS
Výkaz výměr:
41
59248040R
s4: 80*1,01
dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; l = 200 mm; š = 100
mm; tl. 80,0 mm; šedá
80,80
m2
531,26000
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
Číslo
Výkaz výměr:
42
59248130R
Výkaz výměr:
Díl:
91
Název
List č.146
MJ
s1: 401*1,01
s3: 125*1,01
dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; l = 213 mm; skladebná délka 235
mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; šedá; podíl otevřené plochy 10,0 %
Množství Ceník
Cen.soust.
405,01
126,25
kus
s2: 60*17,6*1,01
1 066,56000
SPCM
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
822-1
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
822-1
RTS
1 066,56
Doplňující práce na komunikaci
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
43
917862111R00
Výkaz výměr:
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)
260,06500
114,24
145,83
919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu
podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
44
919731122R00
Výkaz výměr:
živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm
m
napojení na stávající komunikaci: (8,1+13,23+11,2+2,5+8,45)
43,48000
43,48
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody
45
919735112R00
Výkaz výměr:
46
59217421R
Výkaz výměr:
47
59217472R
Výkaz výměr:
48
59217476R
Výkaz výměr:
Díl:
99
živičných, hloubky přes 50 do 100 mm
m
napojení na stávající komunikaci: (8,1+13,23+11,2+2,5+8,45)
obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm;
barva šedá
43,48
kus
obruba chodníková: (9,7*1,2+1,7+1,2+6,16+7,285+1,3+4,5+7+1,05+22,75*2+12,9*2+1,1)*1,01
obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva
šedá
kus
obruba silniční:
(0,6+6,35+25,7+1,7+10,23+7,3+2,65+17+25,25+12,5+6,35+4,5+7,55+7,1+3+6,05+2)*1,01
obruba silniční - nájezdový: -(25,7)*1,01
obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0
mm; barva šedá
43,48000
115,37735
115,38
121,33130
147,29
-25,96
kus
obruba silniční: (25,7)*1,01
25,95700
25,96
Staveništní přesun hmot
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný
vodorovně do 200 m
49
Díl:
998223011R00
D96
jakékoliv délky objektu
t
822,82996
Přesuny suti a vybouraných hmot
979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
04
Zpevněné plochy
Soupis:
04
Zpevněné plochy
Poř.
Číslo
Název
List č.147
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
50
979082212R00
s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m
t
10,13738
822-1
RTS
51
979082213R00
bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
t
10,13738
822-1
RTS
52
979082219R00
příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t
91,23638
822-1
RTS
t
10,13738
801-3
RTS
979 08-4 Poplatek za skládku
53
979990001R00
Poplatek za skládku stavební suti
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.148
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
05
Oplocení
Třídník stavebních objektů (JKSO):
815
Objekty pozemní zvláštní
815.2
Oplocení
815.23
oplocení bez podezdívky
815.23.7
svislá nosná konstrukce kovová
815.23.7.2
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Počet MJ jednotek:
m3
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
05
Oplocení
Počet položek
66
66
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
Číslo
Díl:
13
Název
List č.149
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Hloubené vykopávky
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
1
2
132201112R00
nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně
Výkaz výměr:
vjezdová brána a branka: 1*0,5*(1,8+2,4)
132201119R00
příplatek za lepivost, v hornině 3,
Výkaz výměr:
m3
2,10000
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
800-1
RTS
2,10
m3
vjezdová brána a branka: 1*0,5*(1,8+2,4)*0,3
0,63000
0,63
133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3
3
133201101R00
do 100 m3
Výkaz výměr:
m3
sloupky plast. pletivo: 116*0,9*0,3*0,3
vzpěry plast. pletivo: 18*0,56*0,3*0,56
sloupky plaňk. plot: 40*0,9*0,3*0,3
14,32944
9,40
1,69
3,24
133 Hloubení šachet
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
133 3 v hornině 3
133 31 příplatek
4
133201109R00
za lepivost horniny
Výkaz výměr:
Díl:
16
m3
sloupky plast. pletivo: 116*0,9*0,3*0,3
vzpěry plast. pletivo: 18*0,56*0,3*0,56
sloupky plaňk. plot: 40*0,9*0,3*0,3
14,32944*0,3
4,29883
9,40
1,69
3,24
4,30
Přemístění výkopku
162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
5
162301101R00
Výkaz výměr:
6
162701105R00
Výkaz výměr:
z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m
m3
vjezdová brána a branka: 1*0,5*(1,8+2,4)
sloupky plast. pletivo: 116*0,9*0,3*0,3
vzpěry plast. pletivo: 18*0,56*0,3*0,56
sloupky plaňk. plot: 40*0,9*0,3*0,3
16,42944*0,7
z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
vjezdová brána a branka: 1*0,5*(1,8+2,4)
sloupky plast. pletivo: 116*0,9*0,3*0,3
vzpěry plast. pletivo: 18*0,56*0,3*0,56
sloupky plaňk. plot: 40*0,9*0,3*0,3
11,50061
2,10
9,40
1,69
3,24
11,50
m3
16,42944
2,10
9,40
1,69
3,24
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
7
Číslo
167101101R00
List č.150
MJ
Množství Ceník
do 100 m3, z horniny 1 až 4
m3
16,42940
800-1
RTS
horniny 1- 4
m3
16,42940
800-1
RTS
m3
2,10000
801-1
RTS
Název
Cen.soust.
199 Poplatky za skládku
8
Díl:
199000002R00
27
Základy
274 31 Beton základových pasů prostý
274 31-3 prostý
9
274313511R00
Výkaz výměr:
z betonu C 12/15
vjezdová brána a branka: 1*0,5*(1,8+2,4)
2,10
274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných
vzpěr,
10
274351215R00
Výkaz výměr:
11
274351216R00
zřízení
m2
vjezdová brána a branka: 0,1*(0,5*4+(1,8+2,4)*2)
odstranění
1,04000
801-1
RTS
1,04
m2
1,04000
801-1
RTS
m3
14,32944
801-1
RTS
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
275 31 Beton základových patek prostý
275 31-3 prostý
12
275313511R00
Výkaz výměr:
z betonu C 12/15
sloupky plast. pletivo: 116*0,9*0,3*0,3
vzpěry plast. pletivo: 18*0,56*0,3*0,56
sloupky plaňk. plot: 40*0,9*0,3*0,3
9,40
1,69
3,24
275 35 Bednění stěn základových patek
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
13
275351215R00
Výkaz výměr:
14
275351216R00
zřízení
m2
sloupky plast. pletivo: 116*0,1*0,3*4
vzpěry plast. pletivo: 18*(0,56*2+0,3*2)*0,1
sloupky plaňk. plot: 40*0,1*0,3*4
odstranění
21,81600
801-1
RTS
13,92
3,10
4,80
m2
21,81600
801-1
RTS
kus
174,00000
801-5
RTS
801-5
RTS
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.
275 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách
včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
15
275353102R00
Výkaz výměr:
o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m
sloupky plast. pletivo: 116
vzpěry plast. pletivo: 18
sloupky plaňk. plot: 40
116,00
18,00
40,00
275 35-9 příplatek za každý další i započatý 0,50 m hloubky bednění
16
275353109R00
Výkaz výměr:
o průřezu do 0,01 m2
sloupky plast. pletivo: 116
sloupky plaňk. plot: 40
kus
156,00000
116,00
40,00
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
Číslo
Díl:
33
Název
List č.151
MJ
Množství Ceník
kus
58,00000
Cen.soust.
Svislé a kompletní konstrukce
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
trubkových nebo profilovaných
17
338171111R00
Výkaz výměr:
18
338171121R00
Výkaz výměr:
výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů
vzpěry plast. pletivo: 18
sloupky plaňk. plot: 40
výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů
801-5
RTS
801-5
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
801-1
RTS
18,00
40,00
kus
sloupky plast. pletivo: 116
116,00000
116,00
339 36-11 Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových
včetně rozměření a probetonování
339 36-111 výztuž a probetonování plotového sloupku
19
339361124R00
Výkaz výměr:
20x40 cm
m
vjezdová brána a branka: 1,6*2
3,20000
3,20
339 36-11 Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových
včetně rozměření a probetonování
339 36-111 výztuž a probetonování plotového sloupku
20
339361130R00
Výkaz výměr:
20x60 cm
m
vjezdová brána a branka: 1,6
1,60000
1,60
339 36-12 Provázání plotového zdiva se sloupkem
21
339361212R00
Výkaz výměr:
tloušťka zdiva 200 mm
kus
vjezdová brána a branka: 2
2,00000
2,00
339 92 Sloupky plotové z betonových tvarovek
bez výztuže a probetonování
339 92-16 200 x 400 mm
22
339921632R00
Výkaz výměr:
oboustranně štípaných, barevných
m
vjezdová brána a branka: 1,6*2
3,20000
3,20
339 92 Sloupky plotové z betonových tvarovek
bez výztuže a probetonování
339 92-191 200 x 600 mm
23
339921932R00
Výkaz výměr:
oboustranně štípaných, barevných
m
vjezdová brána a branka: 1,6
1,60000
1,60
339 94 Držáky plotového pole z betonových tvarovek
339 94-1 koncové
24
339941311R00
Výkaz výměr:
pozinkované
kus
vjezdová brána a branka: 6
6,00000
6,00
348 92-4 Stříška plotová z betonových tvarovek
25
348924112R00
Výkaz výměr:
pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic štípaných, barevných
vjezdová brána a branka: 0,4*2+0,6
m
1,40000
1,40
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
26
Číslo
553462014R
Výkaz výměr:
27
553462042R
Výkaz výměr:
28
553462061R
Výkaz výměr:
Díl:
96
Název
sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC
List č.152
MJ
kus
sloupky plast. pletivo: 116*1,01
vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC;
příslušenství hlava
117,16000
Cen.soust.
SPCM
RTS
SPCM
RTS
SPCM
RTS
801-5
RTS
117,16
kus
vzpěry plast. pletivo: 18*1,01
hlava vzpěry d = 48 mm; ocel; povrch pozink, PVC
Množství Ceník
18,18000
18,18
kus
vzpěry plast. pletivo: 11*1,01
11,11000
11,11
Bourání konstrukcí
966 06-7 Rozebrání plotu
29
966067111R00
tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového
Výkaz výměr:
30
Díl:
96-01
99
m
267,2+111,8+64,2
Demontáž stávající závory, včetně odvozu a likvidace suti
443,20000
443,20
kus
1,00000
Vlastní
Staveništní přesun hmot
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
998 15-111 vodorovně do 50 m
31
998151111R00
výšky do 10 m
t
46,33307
801-5
RTS
46,33307
801-5
RTS
2,10000
800-711
RTS
800-711
RTS
800-711
RTS
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné
na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
998 15-119 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
32
Díl:
998151112R00
711
do 1000 m
t
Izolace proti vodě
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena
711 11-1 na ploše vodorovné
711 11-11 nátěrem
33
711111001RZ1
Výkaz výměr:
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
m2
vjezdová brána a branka: 0,5*(1,8+2,4)
2,10
711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
34
711141559RT1
Výkaz výměr:
vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,
m2
vjezdová brána a branka: 0,5*(1,8+2,4)
2,10000
2,10
711 19-9 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní
35
711199095R00
Výkaz výměr:
příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly
m2
vjezdová brána a branka: 0,5*(1,8+2,4)
2,10000
2,10
36
711199097R00
příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP nebo termoplasty
m2
2,10000
800-711
RTS
37
62832132R
pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm
m2
2,41500
SPCM
RTS
Výkaz výměr:
vjezdová brána a branka: 0,5*(1,8+2,4)*1,15
2,42
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
Číslo
Název
List č.153
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
38
998711101R00
svisle do 6 m
t
0,01086
800-711
RTS
t
0,01086
800-711
RTS
167,70000
800-762
RTS
800-762
RTS
SPCM
RTS
%
800-762
RTS
%
800-762
RTS
800-767
RTS
800-767
RTS
1,00000
800-767
RTS
577,16000
800-767
RTS
998 71-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
39
Díl:
998711192R00
762
do 100 m
Konstrukce tesařské
762 13 Bednění stěn
762 13-1 montáž
40
762137121R00
Výkaz výměr:
oplocení z dílců, na předem osazené sloupky
m2
plaňkový plot: 111,8*1,5
167,70
762 19 Spojovací a ochranné prostředky
41
762195000R00
Výkaz výměr:
42
60860154R
Výkaz výměr:
hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace
m3
plaňkový plot: 111,8*1,5*0,03*0,6
pole plotové dřevo; dl. pole 300 cm; v. pole 160 cm; horní hrana rovná; povrch
vakuotlaková impregnace
3,01860
3,02
kus
plaňkový plot: 111,8/3*1,08
40,24800
40,25
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně
43
998762202R00
v objektech výšky do 12 m
998 76-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
44
Díl:
998762294R00
767
do 1000 m
Konstrukce zámečnické
767 91 Montáž oplocení
767 91-1 z pletiva
45
767911130R00
Výkaz výměr:
strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m
m
(267,2+64,2)
331,40000
331,40
767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení
46
767920110R00
Výkaz výměr:
47
767920210R00
osazovaných na sloupky zděné nebo betonové, o ploše jednotlivě do 2 m2
kus
vjezdová brána a branka: 1
osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2
1,00000
1,00
kus
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb
48
49
767995104R00
atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg
Výkaz výměr:
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 2,3*5,29*40
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 3,77*0,15*4*40
767-1
D+M Brána vjezdová posuvná pozink. 4000/1600 mm, rám jakl 80/60 mm,
dřev.výplň, kování, zámek, nátěr, motor.pohon, dálkové ovládání, vodící a
dojezdový sloupek
kg
486,68
90,48
kpl
1,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
50
Číslo
13322753R
Výkaz výměr:
51
14587272R
Výkaz výměr:
52
156960011T
Výkaz výměr:
53
31327503R
Výkaz výměr:
54
31478152R
Výkaz výměr:
55
553-2
Výkaz výměr:
Název
tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); a = 80,0 mm; b
= 6,0 mm
List č.154
MJ
T
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 3,77*0,15*4*40*1,05/1000
profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm;
a = 60,0 mm; b = 60,0 mm
T
m
m
m
SPCM
RTS
66,94280
Vlastní
334,71400
SPCM
RTS
1 004,14200
SPCM
RTS
1 004,14
ks
vjezdová brána a branka: 1
1,00000
Vlastní
1,00
56
55342604R
branka k oplocení 1800 x 1000 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo;
nastříkaný lak
kus
57
55399999.Z1T
Ocelové výrobky - příplatek za žárové zinkování
kg
Výkaz výměr:
0,51101
334,71
(267,2+64,2)*1,01*3
Branka vstupní pozinkovaná 1200/1600 mm, rám jakl 60/40 mm, dřev. výplň,
kování, zámek, nátěr
RTS
66,94
(267,2+64,2)*1,01
drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m
SPCM
0,51
(267,2+64,2)*1,01*0,2
pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,75 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm;
povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená
0,09500
Cen.soust.
0,10
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 2,3*5,29*40*1,05/1000
Drát vázací PVC - zelená, hnědá 1,4/50
Množství Ceník
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 2,3*5,29*40
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 3,77*0,15*4*40
1,00000
SPCM
577,16000
RTS
Vlastní
486,68
90,48
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně
58
998767101R00
v objektech výšky do 6 m
t
1,40389
800-767
RTS
t
1,40389
800-767
RTS
26,20800
800-783
RTS
800-783
RTS
998 76-719 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
59
Díl:
998767192R00
783
do 100 m
Nátěry
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické
60
783222120R00
Nátěr syntetický kovových konstrukcí Hammerite
m2
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Výkaz výměr:
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 2,3*0,06*4*40
plaňkový plot - sloupek s pracnami: 0,15*(0,08+0,006)*2*4*40
22,08
4,13
783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické
61
783626310RT1
lazurovací, 3x lakování
m2
335,40000
včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
Výkaz výměr:
Díl:
D96
plaňkový plot: 111,8*1,5*2
335,40
Přesuny suti a vybouraných hmot
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
05
Oplocení
Soupis:
05
Oplocení
Poř.
62
Číslo
979081111R00
Název
do 1 km
List č.155
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
t
4,43200
801-3
RTS
t
39,88800
801-3
RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
63
979081121R00
příplatek za každý další 1 km
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
64
979082111R00
do 10 m
t
4,43200
801-3
RTS
65
979082121R00
příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t
17,72800
801-3
RTS
t
4,43200
801-3
RTS
979 08-4 Poplatek za skládku
66
979990001R00
stavební suti
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.156
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Třídník stavebních objektů (JKSO):
827
Vedení trubní dálková přípojná
827.1
potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.1.2
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Počet MJ jednotek:
103,3 m
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
06
Areálová kanalizace a vodovod
Počet položek
79
79
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Soupis:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Poř.
Číslo
1
Díl:
Název
List č.157
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Zemní práce
1
1
Hloubení rýh pro potrubí vč. sejmutí ornice
m3
358,00000
Vlastní
2
2
Přemístění výkopku svislé do 2,5 m
m3
358,00000
Vlastní
3
3
Odvoz přebytečné zeminy s naložením
m3
144,00000
Vlastní
4
4
Poplatek za uložení na skládce
t
245,00000
Vlastní
5
5
Obsyp potrubí pískem
m3
144,00000
Vlastní
6
6
Písek
m3
173,00000
Vlastní
7
7
Pažení příložné vč. odstranění
m2
621,00000
Vlastní
8
8
Zásyp rýh zhutněný
m3
214,00000
Vlastní
9
9
Urovnání povrchu
m2
247,00000
Vlastní
10
10
Rozprostření ornice
m2
247,00000
Vlastní
11
11
Založení trávníku
m2
230,00000
Vlastní
12
12
Vytýčení inženýrských sítí
Soub.
1,00000
Vlastní
13
13
Hloub. jam pro vsak. zařízení vč. sejm. ornice
m3
133,00000
Vlastní
14
14
Přemístění výkopku svislé do 2,5 m
m3
133,00000
Vlastní
15
15
Odvoz přebytečné zeminy s naložením
m3
104,00000
Vlastní
16
16
Poplatek za uložení na skládce
t
177,00000
Vlastní
17
17
Pažení příložné vč. odstranění
m2
133,00000
Vlastní
18
18
Zásyp jam zhutněný
m3
29,00000
Vlastní
19
19
Geotextílie
m2
21,00000
Vlastní
20
20
Obsyp skruží štěrkem
m3
41,00000
Vlastní
21
21
Štěrk
m3
48,00000
Vlastní
22
22
Urovnání povrchu
m2
45,00000
Vlastní
23
23
Rozprostření ornice
m2
45,00000
Vlastní
24
24
Založení trávníku
m2
45,00000
Vlastní
131,00000
Vlastní
8
Díl:
Areálová kanalizace
25
25
Potrubí, např. PVC KG O 110
m
26
26
Potrubí, např. PVC KG O 160
m
4,00000
Vlastní
27
27
Potrubí, např. PVC KG O 200
m
15,00000
Vlastní
28
28
Potrubí, např. PP MASTER SN 8 O 110
m
36,00000
Vlastní
29
29
Potrubí, např. PP MASTER SN 8 O 125
m
2,00000
Vlastní
30
30
Potrubí, např. PP MASTER SN 8 O 160
m
23,00000
Vlastní
31
31
Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 160
m
18,00000
Vlastní
32
32
Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 200
m
20,00000
Vlastní
33
33
Potrubí PP HT O 110
m
5,00000
Vlastní
34
34
Betonová opěra potrubí v zemi
ks
17,00000
Vlastní
35
35
Plstěný obal hrdla potrubí
ks
17,00000
Vlastní
36
36
Výstražná fólie
m
250,00000
Vlastní
37
37
Revizní šachta plast. O 425 mm potr. O 110, do hl. 1,4 m
Soub.
2,00000
Vlastní
38
38
Revizní šachta plast. O 425 mm potr. O 160, do hl. 1,4 m
Soub.
3,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Soupis:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Poř.
Číslo
Název
List č.158
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
39
39
Revizní šachta plast. O 425 mm potr. O 200, do hl. 1,4 m
Soub.
2,00000
Vlastní
40
40
Betonový kónus O 425 mm
ks
7,00000
Vlastní
41
41
Betonový pochůzný poklop pro revizní šachtu O 425 mm
ks
6,00000
Vlastní
42
42
Litinový pojízdný poklop pro revizní šachtu O 425 mm
ks
1,00000
Vlastní
43
43
Betonová přechodová skruž O 1000/600 mm
ks
12,00000
Vlastní
44
44
Betonová šachtová skruž O 1000 mm výšky 1 m
ks
1,00000
Vlastní
45
45
Betonová šachtová skruž O 1000 mm výšky 0,25 m
ks
1,00000
Vlastní
46
46
Betonová šachtová skruž 1500x1500 mm výšky 1250 mm
ks
11,00000
Vlastní
47
47
Betonová šachtová skruž 1500x1500 mm výšky 500 mm
ks
11,00000
Vlastní
48
48
Betonová přechodová deska 1500 x 1500 mm
ks
11,00000
Vlastní
49
49
Vyvrtání otvoru O 160 mm do betonové skruže
ks
22,00000
Vlastní
50
50
Litinový pochůzný poklop O 600 mm s otvory
ks
12,00000
Vlastní
51
51
Železobetonové monolitické dno šachty O 1000 mm
Soub.
1,00000
Vlastní
52
52
Betonová dlaždice 300 x 300
ks
3,00000
Vlastní
53
53
Geotextílie
m2
26,00000
Vlastní
54
54
Štěrkopísek
m3
18,00000
Vlastní
55
55
Objímky pro upevnění potrubí O 200
ks
6,00000
Vlastní
56
56
Objímky pro upevnění potrubí O 110
ks
6,00000
Vlastní
57
57
Vyvrtání otvoru do stěny stávající žumpy
ks
4,00000
Vlastní
58
58
Utěsnění prostupu potrubí ve stěně žumpy
Soub.
4,00000
Vlastní
59
59
Litinový poklop 600 x 600 mm s větrací hlavicí
ks
1,00000
Vlastní
60
60
Ocelový pozinkovaný žebřík
ks
1,00000
Vlastní
61
61
Lapač střešních splavenin plastový O 110, např. HL 600
ks
9,00000
Vlastní
62
62
Odvodňovací žlábek délky 8 m s kalníkem
Soub.
1,00000
Vlastní
63
63
Odvodňovací žlábek délky 34 m s odtokem do svahu
Soub.
1,00000
Vlastní
64
64
Demontáž stávajícího potrubí do O 160
m
30,00000
Vlastní
65
65
Odvoz demontovaného materiálu
t
0,81000
Vlastní
66
66
Zkouška těsnosti kanalizace vodou do O 200
m
249,00000
Vlastní
67
67
Přesun hmot (do výšky 6 m)
%
1,68000
Vlastní
68
68
Výpomoc HSV
h
80,00000
Vlastní
83
Díl:
Areálový vodovod
69
69
Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 32 x 3
m
30,00000
Vlastní
70
70
Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 50 x 4,6
m
25,00000
Vlastní
71
71
Napojení nového na stávající potrubí
Soub.
1,00000
Vlastní
72
72
Výstražná fólie
m
55,00000
Vlastní
73
73
Odpojení a demontáž stávajícího potrubí O 32
m
25,00000
Vlastní
74
74
Tlaková zkouška vodovodního potrubí
m
55,00000
Vlastní
75
75
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
m
55,00000
Vlastní
76
76
Odvoz demontovaných hmot
t
0,13000
Vlastní
77
77
Uzavř.nebo otevř.potr.při opravách vč. vypušť. a napušť.
ks
2,00000
Vlastní
78
78
Přesun hmot (do výšky 6 m)
%
1,02000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Soupis:
06
Areálová kanalizace a vodovod
Poř.
79
Číslo
79
Název
Výpomoc HSV
List č.159
MJ
Množství Ceník
h
40,00000
Cen.soust.
Vlastní
Všechny položky zahrnují montáž.
Při oceňování je třeba řídit se také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
List č.160
Krycí list objektu, provozního souboru
Základní údaje:
07
Areálový rozvod NN
Třídník stavebních objektů (JKSO):
828
Vedení elektrická a dráhy visuté
828.1
Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)
828.13
vedení nízkého napětí venkovní
828.13.1
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
828.13.1.2
rekonstrukce a modernizace objektu prostá
Počet MJ jednotek:
94,8 m
Popis:
Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo
Název
07
Areálový rozvod NN
Počet položek
72
72
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
07
Areálový rozvod NN
Soupis:
07
Areálový rozvod NN
Poř.
Díl:
Číslo
M21
Název
List č.161
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Elektromontáže
1
210010313
krab.odbočná s víčkem (KO 125) čtverc. bez zap.
ks
3,00000
Vlastní
2
210100001
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2
ks
20,00000
Vlastní
3
210100002
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2
ks
20,00000
Vlastní
4
210100003
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2
ks
8,00000
Vlastní
5
210100004
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2
ks
8,00000
Vlastní
6
210100252
ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2
ks
2,00000
Vlastní
7
210100258
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
ks
4,00000
Vlastní
8
210100258
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2
ks
4,00000
Vlastní
9
210100259
ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2
ks
2,00000
Vlastní
10
210190002
Zapojení pohonu brány
ks
1,00000
Vlastní
11
210204203
elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy
ks
2,00000
Vlastní
12
210220022
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.
m
175,00000
Vlastní
13
210220022
uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.
m
15,00000
Vlastní
14
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
3,00000
Vlastní
15
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
2,00000
Vlastní
16
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
1,00000
Vlastní
17
210220302
svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)
ks
6,00000
Vlastní
18
210220431
tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky
ks
16,00000
Vlastní
19
210810001
UTP cat. 6
m
780,00000
Vlastní
20
210810013
CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU)
m
42,00000
Vlastní
21
210810016
CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)
m
104,00000
Vlastní
22
210810017
CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU)
m
98,00000
Vlastní
23
210810089
CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (VU)
m
103,00000
Vlastní
24
210950101
označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)
ks
16,00000
Vlastní
25
210950201
přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg
m
186,00000
Vlastní
26
210950202
přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg
m
205,00000
Vlastní
27
215144512
mont.nástěn.zvonk.tabla s el.vrátným 7-tlač.
ks
1,00000
Vlastní
0,20000
Vlastní
Díl:
M46
Zemní práce při montážích
28
460010024
vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru
km
29
460200253
kabel.rýha 50cm/šíř. 70cm/hl. zem.tř.3
m
106,00000
Vlastní
30
460200283
kabel.rýha 50cm/šíř. 100cm/hl. zem.tř.3
m
69,00000
Vlastní
31
460300006
hutnění zeminy vrstvy 20cm
m3
59,40000
Vlastní
32
460420022
kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm
m
350,00000
Vlastní
33
460490012
fólie výstražná z PVC šířky 33cm
m
175,00000
Vlastní
34
460510021
kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm
m
186,00000
Vlastní
35
460510021
kabel.prostup z PVC roury světl.do 10.5cm
m
205,00000
Vlastní
36
460560263
ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3
m
106,00000
Vlastní
37
460560283
ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.tř.3
m
69,00000
Vlastní
38
460620000
Štěrkový podsyp
m3
13,80000
Vlastní
39
460620006
osetí povrchu travou
m2
175,00000
Vlastní
40
460620013
provizorní úprava terénu zem.tř.3
m2
175,00000
Vlastní
41
460680024
průraz zdivem cihla tl.60cm
ks
3,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Položkový soupis
Stavba:
000222
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
Objekt:
07
Areálový rozvod NN
Soupis:
07
Areálový rozvod NN
Poř.
Číslo
VN
Díl:
Název
List č.162
MJ
Množství Ceník
Cen.soust.
Vedlejší náklady
42
VN-01
Podružný materiál
kpl
1,00000
Vlastní
43
VN-02
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu
kpl
1,00000
Vlastní
44
VN-03
Podíl přidružených výkonů z C46M
kpl
1,00000
Vlastní
45
VN-04
Podružný materiál
kpl
1,00000
Vlastní
46
VN-05
Přesun dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
47
VN-06
Doprava dodávek
kpl
1,00000
Vlastní
M21a
Díl:
Elektromontáže - materiál
48
00307
krabice KO 125
ks
3,00000
Vlastní
49
01156
elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy
ks
2,00000
Vlastní
50
01403
FeZn 30x4mm
m
175,00000
Vlastní
51
01403
FeZn R=10mm
m
15,00000
Vlastní
52
01426
svorka SP 1 k připojení kovových částí
ks
2,00000
Vlastní
53
01428
svorka zkušební SZ
ks
3,00000
Vlastní
54
01436
svorka SR 02
ks
12,00000
Vlastní
55
01437
svorka SR 03 s páskem
ks
6,00000
Vlastní
56
02900
UTP cat. 6
m
780,00000
Vlastní
57
02944
CYKY 4Bx10mm2
m
42,00000
Vlastní
58
02946
CYKY 4Bx25mm2
m
103,00000
Vlastní
59
02961
CYKY 5Cx2.5mm2
m
104,00000
Vlastní
60
02962
CYKY 5Cx4mm2
m
98,00000
Vlastní
61
11644
Kabelová trubka korugovaná DN63mm
m
186,00000
Vlastní
62
11645
Kabelová trubka PVC HDPE 40
m
205,00000
Vlastní
63
90001
kopaný písek
m3
22,75000
Vlastní
64
90006
fólie z polyetylenu šíře 330mm
kg
175,00000
Vlastní
ks
1,00000
Vlastní
M21b
Díl:
65
Díl:
01
Dodávky zařízení (specifikace)
Geometrické vytýčení a zaměření kabelové trasy
M21c
Práce v HZS
66
Pol__1
Revize elektro
hod.
16,00000
Vlastní
67
Pol__2
Účat ved montéra při revizi
hod.
4,00000
Vlastní
68
Pol__3
Elektromontáže
hod.
25,00000
Vlastní
69
Pol__4
Úprava kabelové trasy
hod.
16,00000
Vlastní
70
Pol__5
Napojení na stávající rozvody
hod.
8,00000
Vlastní
71
Pol__6
Koordinace s ostatními profesemi
hod.
13,00000
Vlastní
72
Pol__7
Zabezpečení pracoviště
hod.
15,00000
Vlastní
Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
Akce: VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
SO 01 Správní budova
prováděcí projekt
1. Architektonické a dispoziční řešení stavby
2. Stavebně technické řešení
3. Bezpečnost práce
Zak.č. 04/2013
květen/2014
Vypracoval: Ing. František Skřipský
1. Architektonické a dispoziční řešení stavby.
Stávající architektonický vzhled třípodlažní správní budovy o
půdorysném rozměru 19,84 x 13,41 m bude rámcově zachován. Bude
provedena výměna všech otvorových výplní za nové v plastovém
provedení s ditermálními skly, zateplena fasáda kontaktním difuzně
otevřeným pláštěm a provedena výměna taškové krytiny, spojená s
celkovou opravou krovu, střešních konstrukcí klempířských prací a
hromosvodu.
V suterénu se předpokládá demolice nepotřebné jednopodlažní
přístavby skladu paliva o půdorysném rozměru 5,24 x 3,60 m,
přistavěného komína 1,08 x 0,95, a sanace svislého zdiva za účelem
odstranění vlhkosti, spočívající v odkopání terénu pod úroveň podlahy
suterénu položení drenáže a svislé izolace.
Dle požadavku uživatele stavby budou provedeny dispoziční úpravy
jednotlivých podlaží tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům provozu lesní
správy VLS Rychtářov.
V patře vzniknou rozdělením původního prostorného bytu dva menší,
dvoupokojový a jednopokojový.
V přízemí budou stavebně upraveny stávající kanceláře, s
klimatizovanou zasedací místností a nově bude vyřešeno zejména
hygienické zázemí pracovníků správy, kuchyňka a úklidová komora.
Rovněž bude odstraněna přístavba WC o rozměru 2,0 x 1,37 m vedle
schodiště. Toto WC bude nahrazeno novou hygienickou místností v
suterénu. Dispoziční úpravy suterénu povedou k lepšímu využití
zejména místností s jižní orientací, kde budou zřízeny prostory
využitelné pro přechodné ubytování sezonních pracovníků, včetně
potřebného zázemí se sprchou a s WC. V místnosti původní kotelny na
tuhá paliva bude osazeno tepelné čerpadlo. Vedle schodů v suterénu
bude zřízena místnost se sklepy, pro byty v patře.
V rámci stavebních úprav budou provedeny nové instalace ZTI včetně
nových zařizovacích předmětů a kuchyňských linek, instalace
elektrického proudu, slaboproudé rozvody, zabezpečení EZS a nové
vytápění s tepelným čerpadlem umístěným v suterénní místnosti bývalé
kotelny. Ústřední vytápění je řešeno tak, aby bylo možno samostatně
topit jednotlivé funkční části budovy, včetně měření spotřeby tepla.
Elektroinstalace, zdravotechnické instalace a vytápění je řešeno v
samostatných přílohách prováděcí projektové dokumentace stavby.
2. Stavebně technické řešení.
2.1. Bourací práce.
Bourací práce v objektu SO 01 Správní budovy zahrnují především
odstranění suterénní přístavby skladu paliva, přistavěného komína a
přistavěného WC v přízemí vedle schodiště. Další bourací práce budou
malého rozsahu a budou prováděny současně s navrženými stavebními
a dispozičními úpravami.
Před započetím provádění bouracích prací bude provedeno přesné
vytýčení a případně nutné odpojení inženýrských sítí, instalací ZTI a
elektrického proudu v dotčených místech, aby nedošlo k jejich poškození
či k úrazu.
Bourací práce budou provedeny dodavatelsky, odbornou stavební
firmou, v rámci realizované stavby.
2.2. Hydroizolace.
Z důvodu odstranění vlhkosti svislého zdiva suterénu stavby, bude okolo
jeho tří stran, které jsou z části pod úrovní upraveného terénu, to je ze
západní severní a východní strany, proveden výkop do hloubky cca 300
mm pod úroveň stávající vodorovné hydroizolace, dostatečně široký tak,
aby bylo možno provádět práce na obnově hydroizolace. Stěny výkopu
při hloubce větší jak 1,5 m se zabezpečí rozepřením.
Bude odstraněna stávající hydroizolační přizdívka, včetně svislé
hydroizolace, přičemž je nutno dbát na to, aby nebyla poškozena úzká
část vodorovné hydroizolace nad základy v patě stěny.
Vedle základových pasů bude ve dně výkopu provedena podkladní
betonová mazanina pro uložení drenáže, vyspádovaná od objektu a s
mírným spádem směrem k drenážním plastovým šachtám v rozích
budovy.
Obvodové stěny budou po odstranění svislé hydroizolace očištěny a
nově omítnuty cementovou omítkou. Cementová omítka bude po vyzrání
a vyschnutí penetrovaná.
Nová svislá hydroizolace obvodových stěn bude provedena pásem
modifikovaného asfaltu (např. Glastek 40 speciál minerál) ve skladbě
SK14 dle výpisu skladeb. Hydroizolace bude natavena na původní
vodorovnou hydroizolaci na základovém pasu a bude přetažená až na
nově provedenou podkladní betonovou mazaninu pod drenáží.
Svislá tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu se v tomto případě
nebude provádět, neboť se jedná převážně o nevytápěnou část stavby.
Svislá drenážní vrstva podél nových svislých hydroizolačních vrstev
bude provedena z profilované HDPE fólie s výškou nopů 8 mm.
Současně s fólií bude zavěšena filtrační polypropylenová fólie (např.
FILTEK 300 g/m2).
Voda od základové spáry bude odváděna perforovanou drenážní hadicí
DN 125 mm v maximálním možném spádu cca 1% do plastových šachet
v rozích stavby. Drenážní potrubí bude obsypáno drceným kamenivem
zrnitosti 16 - 32 mm. Vrstva kameniva se obalí filtrační geotextilií (např.
FITEK 300 g/m2), horkovzdušně svařenou v přesazích. Vyústění drenáží
bude provedeno do vsaku na pozemku v níže položené části pod
budovou.
Do výkopu bude vrácena původní zemina a zásyp bude hutněn po
vrstvách 200 mm. V úrovni upraveného terénu se provede po
dodatečném sednutí zásypu okapový chodník z betonové dlažby
500/500/40, vyspádovaný od budovy.
Vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena pouze v
místnostech suterénu, nově upravených pro potřebu sezonního
ubytování lesních dělníků. Zde bude použita hydroizolace z pásu
modifikovaného asfaltu (např. Glastek 40 speciál minerál), který je
rovněž musí vykazovat ochranou proti střednímu radonovému riziku.
Podlahy a stěny v místnostech se zvýšenou vlhkostí budou opatřeny
hydroizolační stěrkou pod keramickými obklady a dlažbami.
2.3. Svislé konstrukce.
Nové nenosné zděné dělící příčky budou provedeny z keramických cihel
na maltu M 2,5, případně z přesných příčkových tvárnic (např. Ytong)
zděných na tmel a založených na betonové konstrukci stropu nebo na
podkladní betonové mazanině.
Nadpraží otvorů budou vynesena pomocí keramických překladů.
Dozdění otvorů, v místě zmenšených dveří, bude provedeno pomocí
keramických cihel na M 2,5.
V patře s byty budou nové příčky provedeny jako sádrokartonové, na
ocelové nosné konstrukci s mezilehlou izolací z minerální rohože. Tyto
příčky budou založeny na dřevěném záklopu, v místnostech se zvýšenou
vlhkostí bude použit v konstrukci příček impregnovaný zelený
sádrokarton. Sádrokartonové stěny oddělující byty od prostoru chodby
budou provedeny s požární odolností dle zpracovaného PBŘ (R)EI 30. U
mezibytové příčky bude provedena akustická sádrokartonová předstěna
s dvojitým opláštěním.
2.4. Střecha a krov.
Stávající dřevěný vaznicový krov s konstrukcí mansardy překrývající
patro, je v dobrém stavu a nevykazuje významné poruchy ani napadení
hmyzem. Po sejmutí stávající krytiny a laťování bude provedena
důkladná prohlídka, zejména horních ploch krokví, které jsou nyní skryty
a v případě jejich poškození bude provedena výměna v nutném rozsahu
(cca 10 % prvků tesařské konstrukce krovu a celá střecha nad zimní
zahradou).
Plochy pod mansardami budou zatepleny v prostoru mezi krokvemi
minerální vatou tl. 140 mm, překrytou difuzní fólií kotvenou kontralatěmi,
na které se přibijí latě a ukotví nová střešní krytina.
Střecha nad půdním prostorem bude nezateplená, opatřená pouze
difuzní fólií, kontralatěmi, latěmi a taškovou krytinou.
Zateplení stropu nad patrem s byty bude provedeno dřevěným roštem z
OSB desek, položeným na nové parozábraně. Po vyplnění rastru
foukanou minerální vatou v tl. 200 mm bude rošt uzavřen novou
podlahou z OSB desek. (Alternativně je možno provést zateplení
foukanou minerální izolací do prostoru mezi stropními trámy. Oba
systémy zateplení provádí např. MAGMARELAX od IP IZOLACE POLNÁ
s.r.o. Po provedení foukané izolace tl. cca 200 mm by záklop byl opět
uzavřen a stávající betonový potěr doplněn do původního stavu).
Skladby jednotlivých konstrukcí jsou podrobně popsány ve výpisu
skladeb.
Komínová tělesa se nad úrovní střešního pláště nově vyzdí do
původního stavu z mrazuvzdorných pálených lícových cihel.
Klempířské práce budou provedeny z měděného plechu. Střecha se
opatří stávajícím hromosvodem, který je nový a bude před snesením
střešní krytiny zdemontován.
2.5. Výplně otvorů.
Stávající vnitřní dveře budou nahrazeny novými dřevěnými v
typizovaných rozměrech, s křídly plnými a částečně prosklenými, do
obložkových zárubní (dle výpisu truhlářských výrobků). Ostění dveří
bude ve většině případů zmenšeno dozděním. Vnější vstupní dveře, s
křídlem šířky min. 900 mm, budou v plastovém provedení, tepelně
izolované, v bílé barvě a s bezpečnostním zámkem.
Okna a dveře v obvodových stěnách budou plastové konstrukce, se
stejným členěním jako u stávajících výplní, se zasklením ditermálními
skly (Uokna = 1,2 W/m2K).
2.6. Podlahy.
Nové podlahy jsou řešeny pouze u nových obytných místností v
suterénu, v části hygienického zázemí v přízemí a v patře u nových
koupelen v bytech. U ostatních místností v jednotlivých podlažích bude
provedena výměna pouze podlahové krytiny a její nosné podkladní
vrstvy dle legendy místností. Stávající parketové podlahy v patře s byty
budou pouze přebroušeny a nalakovány.
V nových obytných místnostech suterénu bude odstraněna stávající
betonová mazanina a bude upravena výšková úroveň konstrukce
podlahy. Předpokládá se provedení nové podkladní betonové mazaniny,
hydroizolace z modifikovaného asfaltu (např. Glastek 40 speciál minerál,
který je rovněž musí vykazovat ochranou proti střednímu radonovému
riziku), tepelné izolace z podlahového polystyrénu tl. 60 mm, betonové
mazaniny tl. 50 mm z B30 s konstrukční ocelovou sítí, a vlastní
konstrukci vinylové podlahy, či keramické dlažby.
U hygienického zázemí v patře bude v prostorách nového WC
provedena betonová mazanina a hydroizolační stěrka pod novou
keramickou dlažbou. U koupelen bytů v patře je navržena suchá skladba
podlahy s cementotřískovou deskou Cetris tl. 16mm spojenou na pero a
drážku s hydroizolační stěrkou pod keramickou dlažbou (skladba SK2).
V místnostech, kde nebudou ve dveřích prahy budou osazeny
přechodové lišty.
Skladby podlah dle legendy místností jsou podrobně popsány ve výpisu
skladeb.
2.7. Úprava povrchů.
Vnitřní omítky na nově provedeném zdivu a rovněž v místech po
zapravení provedených instalací, budou vápenné štukové s malbami.
Vnitřní stěny příček, na WC a v úklidové komoře budou opatřeny
keramickými obklady do výšky zárubní, v místech se zvýšenou vlhkostí
na hydroizolační stěrce.
V suterénu budou okopány zasolené svislé omítky stěn a po vyschnutí
zdiva se provedou nové omítky sanační na obvodových stěnách ke
svahu do výšky cca 1,5 m.
V rámci stavebních úprav se provede nová fasáda v barevném členění
odsouhlaseném investorem stavby s tenkostěnnou probarvenou
strukturovanou omítkou a s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 120 mm.
Kontaktní zateplovací systém bude proveden jako difuzně otevřený.
Členění fasády, zejména v jižním průčelí, bude v maximální možné míře
zachováno, včetně stávajících říms a nepravých bosáží.
Stávající dřevěné obklady říms pod mansardami budou odstraněny a
provedeny nové z OSB desek, překrytých kontaktním zateplovacím
pláštěm s izolantem v tl. 30 mm.
2.8. Větrání.
Většina prostor je větrána přirozeným způsobem otevíravými okny,
pouze kabinky WC v přízemí a koupelna bytu v podkroví budou
odvětrány pomocí VZT Spiro potrubí s ventilátorem tak, aby byly splněny
hygienické požadavky na výměnu vzduchu dle počtu zařizovacích
předmětů WC - 50 m3/h, pisoár - 30 m3/h, umývadlo - 30 m3/h. Digestoře
nad sporákem u většího bytu v patře a v kuchyni v přízemí budou
zaústěny do vyvložkovaného komínového průduchu, u menšího bytu a v
suterénu budou digestoře s cirkulací.
2.9. Vytápění.
Správní budova bude vytápěná novým ústředním topením s tepelným
čerpadlem "vzduch-voda" umístěným v bývalé kotelně v suterénu.
Vytápění bude na rozdělovači děleno na čtyři větve se samostatným
měřením - suterén, přízemí s kancelářemi a každý byt v patře.
Vytápění je řešeno v samostatné příloze prováděcí projektové
dokumentace - vytápění.
2.10. Instalace elektrického proudu a ZTI.
Nové instalace elektrického proudu a ZTI se napojí na stávající přípojky,
kterých jsou kapacitně vyhovující. Nově bude provedena přípojka
dešťové kanalizace. Srážkové vody budou svedeny z části do stávající
retenční nádrže s obsahem 27 m3 s přepadem do vsakovacího zařízení,
ze čtvercových skruží obsypaných štěrkem. V některých místech bude
srážková voda svedena do vsaku přímo. Splaškové vody se svedou do
stávající železobetonové prefabrikované vyvážecí jímky s obsahem 27
m3 pod správní budovou - viz situace stavby.
Nové instalace elektrického proudu, slaboproudů a ZTI jsou řešeny v
samostatných přílohách prováděcí projektové dokumentace.
Poznámka:
V technické zprávě a v projektové dokumentaci uvedené názvy
materiálů nejsou pro dodavatele stavby závazné a mohou být
nahrazeny výrobky jinými stejných nebo lepších vlastností.
3. Bezpečnost práce
V průběhu provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti práce:
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
- zákon č. 309/2006 Sb., upravení dalších požadavků bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovně
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci),
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- další související právní předpisy a technické normy týkající se
bezpečnosti práce ve stavebnictví.
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou s
proškolenými pracovníky, za odborného vedení. Při práci budou
používány ochranné pomůcky.
Doubrava u Březiny
Rychtářov
411
1061/3
59
410
25700
PENÝ
OBRU
BNÍK
4004
6350
SKLO
VYÚS
ŽLAB
SKLO
PENÝ
OBRU
ODVO
BNÍK
DŇOV
ACÍ ŽL
AB
ODVO
DŇOV
ACÍ ŽL
AB
100
VYÚS
TĚNÍ
ŽLAB
U DO
TERÉ
TĚNÍ
125
U
DO TE
409
NU
8
40
RÉNU
12900
GARÁŽE - S0 03
1200
+/- 0,00 = 409,01
BRANKA š=1,0 v=1,6m
100
VZ
110-PVC KG
2x VSAKOVACÍ ŠACHTA PRO SO 03 1500x1500mm
407
2x POKLOP Ř600mm
1200
22750
Doubra
va u Bř
eziny
Rychtář
ov
25150
6
OPĚRNÁ ZEĎ Z
40TVAROVEK
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300mm
+ VYZTUŽENÍ
5
40
OPĚRNÁ ZEĎ Z TVAROVEK
ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 300mm
+ VYZTUŽENÍ
P.T. = 405,80
4025
100
U.T. = 404,69
4400
A
NI ČK
MASTER
SN 8
4001
STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
SN
110-PP
100
VO
MASTER
3665
VO
13230
402
4003
402
SN 8
160
SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80mm - celková plocha 401 m2
asf.
1120
RŠ Ř425mm
POKLOP Ř425mm
0
závora
VSTUPNÍ BRANKA
Š = 1,0 m, v = 1,6 m
1700
110
7550
1200
2150
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 60mm - celková plocha 90 m2
asf.
398
M
SO 05 - OPLOCENÍ
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO POPLAST. PLETIVA + SLOUPKY v = 1,8 m délka = 267,2 m
SN
12
110-PVC
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
KG
RŠ Ř425mm
OPLOCENÍ Z DŘEVĚNÝCH PLANĚK v = 1,6 m délka = 111,8 m
POKLOP Ř425mm
400
KG
ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY tl. 80mm - celková plocha 125 m2
R
RŠ Ř425
mm
POKLOP
Ř425m
m
160-PVC
NOVÉ POTRUBÍ
TE
AS
100
RŠ Ř425
mm
110-PVC
KG
POKLOP
Ř425m
m
4500
M
Ř50x4,6-HDPE 100 SDR 11
10000
1200
0
8450
PP
020
·211
250
11350
9700
401
6160
0
7285
R 4,5
+/- 0,00 = 403,66
100
160-PVC
KG
PV
020
RŠ Ř425
mm
POKLOP
Ř425m
m
C
ŠACHTA Ř1000mm
POSUVNÁ BRÁNA S ELEKTROPOHONEM
Š = 3,0 m, v = 1,6 m
KG
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO POPLAST. PLETIVA + SLOUPKY v = 1,8 m délka = 64,2 m
VEDENÉ PO HRANICI PARCEL
VJEZD DO AREÁLU
VLS RYCHTÁŘOV
S USAZOVACÍM PROSTOREM
POKLOP Ř600mm
Rychtářov
BETONOVÁ DLAŽBA VOZOVKY S DISTANČNÍKY - VSAK DEŠŤOVÝCH VOD - 60m2
400
SPRÁVNÍ BUDOVA - S0 01
přístřešek
HRANICE PARCEL
ŠD1
zahrádka
399
asf.
ASU
VZ
ÚZEMN
ÍHO SO
UHL
1057/2
NN - RU
ŠENÁ TR
ASA
394
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
393
TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - telefonica O2
VODOVODNÍ POTRUBÍ
SO 06 AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
AREÁLOVÁ KANALIZACE A VODOVOD
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - dešťová
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - dešťová
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - splašková
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - splašková
SO 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN
VEDENÍ NN
AREÁLOVÝ ROZVOD NN - SO 07
1264
VO
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
834
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
asf.
392
SKŘÍŇ VRIS I
NOVÝ OPĚRNÝ BOD E.ON
KONCOVÝ
VEDENÍ
NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
4002
pŘELO
ŽK
vodárna
848
A DIST
RIBUČ
NÍHO VE
DNÍ
NADZEM
NÍ
395
VEDENÍ
396
VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ
8x POKLOP Ř600mm
NN - NE
NÍ PŘED
M
397
VZ
8x VSAKOVACÍ ŠACHTA PRO SO 01, SO 02 A ČÁST KOMUNIKACE 1500x1500mm
ĚTEM
398
R
H
C
Y
Ř
TÁ
V
O
INVESTOR ZAJISTÍ VYTYČENÍ SPRÁVCI SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ V TERÉNU DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ
VEDOUCÍ PROJEKCE:
Ing.František Skřipský
VYPRACOVAL:
Ing. Petr Skřipský
STAPRO - Skřipský, s.r.o.
NADZEM
NÍ
Doubrava u Březiny
60
50
CHRÁNIČ
KA
11
CHRÁNIČK
A
VO
5150
4065
110-PVC
5458
SN 12
SO 01 - SPRÁVNÍ BUDOVA
SO 02 - HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA
SO 03 - GARÁŽE
lapač - stávající
403
AB
Í ŽL
AC
KG
MASTER
ODSTRANĚNÉ ČÁSTI STAVEB
POKLOP Ř600mm
402,92
parkoviště - stávající
OV
DŇ
1200 28
160-PP
VSAKOVACÍ ŠACHTA PRO SO 02 1500x1500mm
VO
330
VO
OD
65
VO
8750
VZ
0
R 1,5
PŘÍSTAVBA OBJEKTU
VO
VO
CHRÁNIČKA
402,93
00
3,
KG
100
58/2
2650
1750
4000 30
0
00
VO
404
00
3,
VO
403,31
4225
160-PVC
KG
R
R
C
PV
011
Ř210
5x 250
2,3
-H
11
DP
0PV
E
10
C
0
SD KG
R
KG
RŠ Ř425mm
POKLOP Ř425mm
VC
CHRÁNIČKA
KG
45
0
R 1,5
C
PV
011
17000
P
011
24
40
PODLAHA CHLADÍRNY
404,68
403
00
R 2,
0
R 3,0
+/- 0,00 = 404,89
100
S
8
HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA - S0 02
58/2
4000
110-PP
R
TE
AS
7175
100
LEGENDA:
1057/3
404
M
Doubrav
RÁ
PP
011
CH
a u Břez
iny
Rychtář
ov
100
dřevěná
kůlna
U.T. = 404,40
8920
4005
22000
391
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
822/1
INVESTOR: Lesnická 463, 798 03 Plumlov
VLS Rychtářov, č.p. 130, stavební úpravy areálu
SO 01 - Správní budova
projekční kancelář
Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice
tel./fax:516454077 m: 602564086
e-mail:[email protected] IČ: 02001152
Č.Z.: 10/2012
PD
DAT.: 03/2014
FOR.: 6 A4
1:500
02
815/1
908/2
rybník
asf.
SITUACE STAVBY

Podobné dokumenty

Dokument PDF - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Dokument PDF - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. NOVÉ OPLOCENÍ - SO 04 OPLOCENÍ Z OBAL. PLETIVA + SLOUPKY v = 1,8 m OPLOCENÍ Z BETON. TVAROVEK + DŘEVĚNÁ VÝPLŇ

Více

smlouva - Poděbrady

smlouva - Poděbrady zatepleno přetažením ETICS o 40 mm (tak, aby překryly styčnou spáru mezi rámem otvorové výplně a stávajícím ostěním). Parapety budou opatřeny polystyrénovými parapetními klíny XPS v min. tl. 30 mm....

Více

Celé znění smlouvy - z 14.06.2012

Celé znění smlouvy - z 14.06.2012 Tmelení spár 2 x 2 cm, tmelem Butylplast Těsnění spár trubicí Mirelon průměru 30 mm Těsnění spár PE profilem Roundex průměru 30 mm Oprava,malba směsí tekut.2x,bar bílá+obrus míst. 3,8 m (bělost min...

Více

krycí list soupisu prací

krycí list soupisu prací stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Bezpečnostní a hygienická opatření na stave...

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Rozpočet je vypracován z předběžných podkladů získaných projektantem od jednotlivých specialistů na opravy a rekonstrukce památkových a církevníh objektů pro předběžné zajištění finančních prostřed...

Více

SoD - Swietelsky - ČOV Klokoty Příloha č.2 Rozpočet

SoD - Swietelsky - ČOV Klokoty Příloha č.2 Rozpočet pro stejné vymezení obsahu a významu těchto uvedených sloupců. Uchazeč je povinen sestavit rozpočet nabídky k sestavení nabídkové ceny ve stejném obsahu, rozsahu a názvech všech položek bez jakýchk...

Více